Page 1

Lendelede, 9 september 2011

VBS Sint-Katrien Heulsestraat 111 8860 Lendelede Tel./Fax.: 056/35.03.28 e-mail: ba.katrien@telenet.be website: www.vbssint-katrien.be

Beste ouders, Betreft: - zorg op onze school. - uw rol als ouder bij deze zorg

Communicatie tussen verschillende partners binnen de schoolwerking is enorm belangrijk. Gezien jullie zoon/dochter bij ons school loopt, hebben jullie vertrouwen in onze school. In onze schoolvisie staan duidelijk volgende twee items vermeld:

VERTROUWEN Als dorpsschool garanderen wij grote betrokkenheid van alle partners. De leerkracht is de onderwijsexpert, de ouder is de opvoedingsdeskundige. Wederzijds respect en vertrouwen staan centraal.

SAMENWERKING Bij elke zorgvraag luisteren we naar de leerling en de ouders. We gaan daarbij op zoek naar elk positief element dat hefboom kan worden in de zorg. Het zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. De klasleerkracht is de spilfiguur. Hij kan rekenen op het zorgteam.

Vandaar dat we jullie willen informeren hoe het zorgbeleid binnen onze school wordt gevoerd.

ZORGBELEIDSPLAN2011-2012 1. Klasleerkracht als spilfiguur Het zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam, maar de klasleerkracht biedt de eerste hulp in de klas. Hij is de ‘deskundige’ voor zijn groep leerlingen. Hij wordt in zijn werk en zijn zorg voor de kinderen bijgestaan door het zorgteam (zie 2.). Zij kunnen op hun beurt ook rekenen op externe partners: Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB), revalidatiecentra (reva), logopedisten (logo), … Elke klasleerkracht organiseert zijn klas zodanig dat er maximaal kansen ontstaan tot differentiatie en onderwijs op maat van elk kind. Daarbij heeft hij vooral aandacht voor volgende zaken: - De klasleerkracht maakt werk van een veilig klasklimaat. Zo heeft hij voldoende aandacht voor het welbevinden en de betrokkenheid van alle leerlingen. Een goeie sfeer binnen de klas is van groot belang. Wanneer een kind zich goed en gelukkig voelt, zal het dit tonen.


-

-

De school moet ook een krachtige leeromgeving zijn, waar leerlingen kansen krijgen om actief deel te nemen aan het maatschappelijk gebeuren. Ze leren informatie verwerken en zijn bovendien verantwoordelijk voor het resultaat. De klasleerkracht moet ook open staan voor differentiatie. Kinderen verschillen in ontwikkelingsniveau, interesse, werktempo, sociale vaardigheden, emotionele beleving, zelfstandigheid, … De leerkracht maakt een onderscheid welke leerstof basis en verdieping is. Sommige leerlingen werken zonder materiaal, andere met. Sommige leerlingen hebben nog visuele ondersteuning nodig, andere niet.

2. Ons zorgteam 2.1. Hoeveel lestijden besteden we aan de zorgwerking binnen onze school? 6 lestijden GOK(Gelijke Onderwijskansen) 18 lestijden zorg Totaal: 24 lestijden zorg 2.2. Hoe en door wie worden deze lestijden ingevuld? 6 lestijden GOKdoor juf Liesbeth >>>>>>mr. Jonas* 6 lestijden zorg door juf Liesbeth >>>>>>mr. Jonas 12 lestijden zorg door juf Myriam *juf Liesbeth wordt vanaf maandag 12 september t.e.m. vrijdag 30 maart vervangen door mr. Jonasin de zorgwerking, gezien zij juf Stephanie zal vervangen in het 4de leerjaar. 2.3. Taakinvulling Tijdens de lestijden GOKwordt vooral op schoolniveau gewerkt om de ‘taalvaardigheid ’ en de ‘doorstroming en oriëntering ’ binnen onze school op punt te stellen. Dezetwee items hebben wij gekozen toen we de GOK lestijden kregen. Tijdens de lestijden zorg wordt op drie niveaus gewerkt: - Leerlingenniveau: Er wordt met de leerlingen gewerkt door de zorgleerkracht/klasleerkracht. - Leerkrachtenniveau: De zorgleerkracht helpt de klasleerkracht bij het zoeken naar differentiatiemateriaal, onderzoek naar de oorsprong van het probleem, … - Schoolniveau: De zorgleerkracht helpt bij opstellen van handelingsplannen, organiseren van overleg met reva, logo, ouders, CLB,enz…Daarnaast willen we met ons volledig schoolteam deze visie op zorg blijven bewaken. De zorgleerkrachten kunnen op verschillende manieren worden ingezet: - Zorgleerkracht helpt in de klas : bij hoekenwerk of als extra-ondersteuning bij moeilijke leerstof. - We splitsen de klas in twee of meerdere groepen : werken met concreet materiaal staat centraal tijdens deze les zodat de leerlingen meer aan bod komen. (vooral voor metend rekenen van groot belang!)


-

-

Klasleerkracht of zorgleerkracht begeleidt een groepje apart : om een

leerstofonderdeel nog eens extra in te oefenen of begeleiding bij een leerstoornis. Zorgleerkracht begeleidt groepje apart : om leerlingen die leerstof vlug verwerken, extra uit te dagen. Zorgleerkracht of klasleerkracht begeleidt iemand apart : wegens ziekte les gemist of voor extra uitleg.

2.4. Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) Onze school werkt samen met het CLB-Izegem. Het CLBbiedt gratis informatie, hulp en begeleiding aan school en ouders. Meer informatie kan je lezen op hun website: www.vclbizegem.be Onze contactpersoon is Ann Monstrey. (ann.monstrey@vclbizegem.be) 2.5. Zorgcel Elke week komt het zorgteam samen op maandag van 10u.25 tot de middag. Het CLB sluit om de 14 dagen aan. Tijdens deze zorgcel wordt overleg gepleegd over onze zorgwerking. Indien een klasleerkracht een leerling wil bespreken, dan gebeurt dit ook tijdens deze zorgcel. Zo kan de klasleerkracht, de zorgleerkracht, de directeur en het CLB bespreken welke stappen er met dit kind zullen gezet worden (opstellen van handelingsplan). Ook gesprekken met logo’s, reva’s, e.d. worden zoveel mogelijk tijdens de zorgcel gepland. 2.6. Zorg op niveau scholengemeenschap Heule-Kuurne Alle zorgleerkrachten van de scholen binnen onze scholengemeenschap HeuleKuurne komen ook 5 keer per jaar samen om gedachten en ervaringen te delen rond het zorgbeleid. 3. Ouders als participanten U hebt kunnen lezen in punt 2.4. dat een zorgleerkracht op verschillende manieren kan werken binnen onze school. Vele kinderen komen in contact met de zorgleerkracht, ook al zijn er geen (grote) problemen. Indien u als ouder het gevoel hebt belangrijke info te hebben voor ons in het kader van de zorg voor uw kind, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Indien een handelingsplan wordt opgesteld tijdens de zorgcel, worden de ouders daar van op de hoogte gebracht. Dit kan via mail of een gesprek met de klasleerkracht, maar dit kan ook tijdens een overleg met klasleerkracht, zorgleerkracht en directie. Dan bespreken we de stappen die zullen worden gezet om je kind zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast hebben we de vaste oudercontacten na de kerstproeven en op het einde van het schooljaar. (voor het zesde leerjaar is dit na de paasproeven i.p.v. op


het einde van het schooljaar). Op deze avonden zijn ook de zorgleerkrachten aanspreekbaar. Na de herfstproeven en de paasproeven zijn er vrije oudercontacten . De klasleerkracht kan een oudercontact aanvragen maar ook jullie, als ouder kunnen een oudercontact aanvragen via de agenda. Voor het kleuter werken we met twee openklasavonden (augustus en december). Daarnaast hebben we ook een officieel oudercontact net voor de krokusvakantie waarbij de ouders individueel de klasleerkracht spreken. We vragen dan ook het engagement van de ouders om daar zeker op aanwezig te zijn. 4. Schoolloopbaanbegeleiding Van elk kind wordt een digitaal volgsysteem bijgehouden. Daarin staan de resultaten van de LVS-toetsen, hun AVI-niveau bij het lezen, verslagen van reva/logo, observaties uit kleuter, enz…Dit wordt natuurlijk strikt vertrouwelijk bewaard en enkel gebruikt om uw kind zo goed mogelijk op te volgen. 5. Hulp bij leerstoornissen Somszijn er kinderen met één hardnekkig probleem (leerstoornis). Voor deze kinderen kunnen ondersteunende maatregelen een grote hulp zijn. Vooraleer we dit toepassen, wordt dit besproken met de ouders en genoteerd op een apart blad. Vanzelfsprekend houden wij ons als school aan deze afspraken.

Met deze brief willen we jullie een goed beeld geven van de zorgwerking binnen onze school. Indien u daarover nog vragen hebt, mail gerust naar directie@vbssintkatrien.be of zorg@vbssint-katrien.be. Een goeie samenwerking van alle partners binnen de zorg is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Het volledige schoolteam van vbs Sint-Katrien

Zorgbeleid infobrochure  

vbs sint-katrien, zorg