Page 1

2012-2013


We zijn een katholieke basisschool. Onze opvoedings- en onderwijstaak enten we op een christelijke spiritualiteit. De evangelische waarden vormen een bron van verrijking. Ze krijgen concreet vorm tijdens de catechesemomenten, gebed en sacramentele vieringen.

Schoolvisie OPENHEID We staan open voor alle kinderen en gaan op een positieve en warme manier met hen om.

BETROKKENHEID We leren onze leerlingen kennen: we luisteren, kijken en observeren. We ontdekken verschillen tussen kinderen en aanvaarden die, gelovend in de leergierigheid en het talent van elk kind.

UITDAGING We bieden een krachtige leeromgeving: gedreven leerkrachten, een gedifferentieerd aanbod in een creatief klasmilieu.

VERNIEUWING We proberen elk kind op elk moment uit te dagen op zijn niveau en het tegelijk kansen op succes te bieden. We zijn niet bang voor verantwoorde innovatie.

VERTROUWEN Als dorpsschool garanderen wij grote betrokkenheid van alle partners. De leerkracht is de onderwijsexpert, de ouder is de opvoedingsdeskundige. Wederzijds respect en vertrouwen staan centraal.

SAMENWERKING Bij elke zorgvraag luisteren we naar de leerling en de ouders. We gaan daarbij op zoek naar elk positief element dat hefboom kan worden in de zorg. Het zorgbeleid is de verantwoordelijkheid van het hele schoolteam. De klasleerkracht is de spilfiguur. Hij kan rekenen op het zorgteam.

DRAAGKRACHT Bij het werken aan een ideale schoolorganisatie botsen ook wij wel eens op grenzen. Die gedachte verlamt ons echter niet. We bewaken en ondersteunen daarom de draagkracht van iedereen die betrokken is bij onze school.


1. Contact 1.1 School Heulsestraat 111, 8860 Lendelede 056 35 03 28 - info@vbssint-katrien.be www.vbssint-katrien.be

Contactgegevens

V1: Heulsestraat 111, 8860 Lendelede à Kleuterklassen, 1ste, 2de en 3de leerjaar. à Bureel directie en secretariaat

Vestigingsplaatsen

V2: Sint-Katrienplein 10B, 8520 Kuurne à 4de, 5de en 6de leerjaar en de computerklas.

Directie

Wim Sagaert 056 35 03 28 directie@vbssint-katrien.be

Schoolteam

Zie schoolwebsite.

2. Schoolorganisatie 2.1 Klasuren Kom op tijd, de lessen beginnen stipt!

08u30 – 11u40 13u15 – 16u00 Let wel: op vrijdag 13u20 – 15u00

Een halfuur voor de aanvang van bovenstaande uren is er gratis toezicht op de speelplaats. Bij afwezigheid van uw kind verwittigt u vóór 9 uur het secretariaat (telefonisch of via mail).

2.2 Opvang voor en na school Het eerste kwartier na de lessen is er gratis opvang. Telefonisch contact bij onvoorziene omstandigheden: Myriam Muylaert - 0473 82 29 44 tijdstippen vanaf 07u00 vanaf 07u30 16u15 – 17u15 17u15 – 18u00 op woensdag

vergoeding 1,20 euro 0,80 euro 1,20 euro + 1,20 euro buitenschools

U krijgt hiervoor jaarlijks fiscale attesten.

WOE NM?

Buitenschoolse kinderopvang

Aangepast 2012-2013

Geen koeken meer verkrijgbaar. Zelf boterhammetjes of fruit of koek meegeven

’t Pamperke / tante Gina

Vrijblijvend: drankje 0,35 euro voor fruitsap, (choco-)melk,water


2.3 Tussendoortjes (Choco-)melk, fruitsap, water Aangepast 2012-2013

Koeken (in de namiddag) voor kleuters

Elke voormiddag behalve op woensdag. Prijzen: zie bijdragelijst. Geen eigen koeken meebrengen. Fruit mag, maar dan volledig hapklaar.

Fruitproject ‘Tutti Frutti’ op woensdag.

Fruit

Prijzen: zie bijdragelijst.

De kinderen van de lagere school kunnen een eigen tussendoortje meebrengen naar school. Wij dulden echter geen kauwgom, snoep of chocolade. Het gebruik daarvan tijdens buitenschoolse activiteiten is ook verboden. Er is ook altijd gratis water ter beschikking voor de leerlingen aan de drankfonteintjes. Tijdens de speeltijden worden meegebrachte drankjes niet toegelaten.

2.4 Thuisrijen Rij richting Lendelede: Rij richting Kuurne: Rijen richting Heule:

‘Rij Dussartlaan’ ‘Rij van de bakker’ ‘Rij naar Tante Gina’ en ‘Rij Sentestraat’

2.5 Eten op school Warme maaltijden van school Boterhammen van thuis

€ 3,60 (€ 2,40 voor een maaltijd) € 1,60 (€ 0,40 voor de soep)

In deze prijzen zit telkens 1,20 euro opvang inbegrepen. U krijgt hiervoor jaarlijks een fiscaal attest. Refter: in Buurthuis ’t Senter. Betaling: maandelijks via de schoolrekening. Drankjes van thuis worden niet toegelaten.


2.6 Vakanties en vrije dagen

Aangepast 2012-2013

Lokale vrije dagen

- maandag 1 oktober 2012 - maandag 11 maart 2013

Pedagogische studiedagen

- maandag 12 november 2012 - woensdag 8 mei 2013

Schoolvakanties

Tijdens schooljaar: zie hieronder. Zomervakantie: 1 juli t.e.m. 31 augustus.

herfstvakantie

kerstvakantie

krokusvakantie

paasvakantie

Hemelvaart

2012 - 2013

29/10 - 4/11

24/12 - 6/1

11/2 - 17/2

1/4 - 14/4

9/5 - 10/5

2013 - 2014

28/10 – 3/11

23/12 – 5/1

3/3 – 9/3

7/4 – 21/4

29/5 – 30/5

2014 - 2015

27/10 – 2/11

22/12 – 4/1

16/2 – 22/2

6/4 – 19/4

14/5 – 15/5

2.7 Huiswerk Wat?

Elke taak of opdracht die de leerlingen buiten de lestijden moet maken; thuis of tijdens de naschoolse studie.

Hoeveel?

- 1ste tot en met 3de leerjaar: op maandag, dinsdag en donderdag. - 4de tot en met 6de leerjaar: elke dag behalve woensdag.

2.8 Agenda, heen- en weerschrift (postzakje) kleuter

Wij vragen dat de ouders dagelijks het postzakje en/of heenen weerschriftje controleren opdat u steeds op de hoogte blijft van nieuwtjes of zaken die uw kleuter moet meebrengen naar school.

lager

Dagelijks wordt de schoolagenda van de leerlingen ingevuld. We vragen dan ook aan de ouders van leerlingen uit 1A, 2A en 3A om het agenda elke dag te ondertekenen. De ouders van 4A, 5A en 6A vragen we om dit wekelijks te doen (tegen maandagmorgen).

Bij het begin van elke maand ontvangt elk gezin een maandkalender.

2.9 Rapport Wanneer

- signaleringsrapport vóór de herfstvakantie - syntheserapporten: kerst-, paasverlof en einde schooljaar.

Er worden telkens oudercontacten gekoppeld aan de rapporten. Voor herfst- en paasvakantie zijn deze vrijblijvend (op vraag van leerkracht of op vraag van ouder). Voor kerst en einde schooljaar wordt een algemeen oudercontact gehouden.


2.10 Sport op school Lichamelijke opvoeding

Aanbod kleuter: 2 lesuren (maandagnam. en woensdagvoorm.) Aanbod lager: 1 lesuur (donderdag) Kledij: turnpantoffels vanaf 3de kleuter. Lager: turnpantoffels, T-shirt van school, zwarte broek.

De turnzaal bevindt zich in buurthuis ’t Senter. In het lager moet de T-shirt van school gedragen worden. De turnbroek mag zelf aangekocht worden maar graag zwart. Zwemmen

Aanbod: de lagere klassen gaan elke maandagnamiddag zwemmen. Prijzen: zie bijdragelijst

Kledij: Een zwembroek of zwempak met handdoek. Zwemshorts zijn verboden. Prijzen: zie bijdragelijst

De leerlingen worden met de bus naar het zwembad te Heule gevoerd. Van 13u.15 tot 14u.30: L1A, L2A en L3A. Van 13u.40 tot 14u.55: L4A, L5A en L6A. Het derde kleuter gaat ook zwemmen na Moederdag.

3. Samenwerking 3.1 Met ouders

Aangepast 2012-2013

Oudercontacten

Vaste oudercontacten voor het lager voor de kerstvakantie en op einde schooljaar (met uitz. van L6A voor paasvakantie). Oudercontact voor de kleuters: halfweg schooljaar.

Infomomenten

In het kleuter zijn er infomomenten eind grote vakantie en voor kerstvakantie. L1A en L6A geven ook een infoavond.

Een mondeling onderhoud met directie of de leerkrachten is altijd mogelijk na een tel. afspraak. Tijdens de klasuren of tijdens de bewaking is de leerkracht niet beschikbaar voor een gesprek daar hij of zij verantwoordelijk is voor alle kinderen. Ouderraad

Samenstelling: zie website.

De ouderraad wil de spreekbuis zijn voor alle ouders en een brug slaan tussen de ouders en de school. Ze helpt de school op een adviserende en ondersteunende wijze uitbouwen. Wederzijdse informatie, gezamenlijk overleg en daadwerkelijke hulp zijn drie kenmerken van een echte relatie ouder - school. Aan het begin van elk schooljaar wordt elke ouder uitgenodigd tot deelname. De samenstelling van de ouderraad kan jaarlijks worden gewijzigd. Schoolraad

Samenstelling: zie website.

Deze raad is een overlegorgaan bestaande uit telkens 2 vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. De schoolraad heeft een adviserende bevoegdheid naar het schoolbestuur toe en komt drie maal per schooljaar samen.


3.2 Met externen Centrum Leerlingbegeleiding = het CLB

schoolbegeleider CLB: Ann Monstrey arts CLB: Viviane Plasschaert verpleegster CLB: Ann Durnez

Contactgegevens en info

Meensestraat 171, 8870 Izegem 051/30 13 61 of izegem@clb-net.be www.vclbizegem.be

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract waarin afspraken gemaakt worden over hoe leerlingen op school worden begeleid. De medewerking van de ouders bij spijbelen en medische onderzoeken is verplicht! Wat het CLB zoal doet, kan u vinden in de infobrochure onderwijsregelgeving op www.sgheulekuurne.be. (schoolreglement) Meer info over ons CLB kan u vinden op bovenstaande link van VCLB.

Beroepscommissie

Vicariaat voor het onderwijs H. Geeststraat 4 8000 Brugge

Zie punt 10: orde- en tuchtmaatregelen. Commissie inzake Leerlingenrechten

Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Hier kan u terecht wanneer een school weigert om uw kind in te schrijven. Commissie Zorgvuldig Bestuur

Koning Albert-II laan 15, 1210 Brussel

Elke school moet zich houden aan een aantal wettelijke principes. U kan ze terugvinden op www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur

3.3 Schoolbestuur voorzitter

Eric Lemey

contactgegevens

vzw Katholiek Basisonderwijs Mellestraat 1 , Heule

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator, de eindverantwoordelijke voor het onderwijs in onze scholen. Tot dit schoolbestuur behoren volgende scholen: Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Watermolenwal 2, 8501 Heule Gesubsidieerde Vrije Basisschool, Heulsestraat 111, 8860 Lendelede Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool, Steenstraat 12, 8501 Heule Gesubsidieerde Vrije Lagere School, Koffiestraat 8, 8501 Heule Gesubsidieerde Vrije Lagere School, Schoolstraat 2, 8501 Heule

3.4 Scholengemeenschap Heule-Kuurne coรถrdinerend directeur

Lieven Verhaeghe


contactgegevens www.sgheulekuurne.be

Sint-Katrienplein 10b, 8520 Kuurne sghk@telenet.be

Alle Katholieke scholen van Heule en Kuurne werken op tal van vlakken samen. Onze scholengemeenschap omvat: - de 5 vrije scholen van VZW Katholiek Basisonderwijs Heule - en volgende vrije scholen uit Kuurne: Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool Kortrijksestraat 12/1 8520 Kuurne Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Michiel, Gen. Eisenhowerstraat 8 8520 Kuurne Gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Pieter, St.-Michielsweg 2/2 8520 Kuurne

3.5 VVKBaO Vlaams Verbond voor Katholiek Basisonderwijs

Guimardstraat 1 1000 Brussel

Onze school volgt de leerplannen van het Katholiek Basisonderwijs en doet hiervoor beroep op haar begeleidingsdiensten.

4. Inschrijven van leerlingen 4.1 Inschrijvingsperioden Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het pedagogisch project en het schoolreglement. Bij een wijziging van het schoolreglement zal de school de ouders hierover informeren en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord met het gewijzigde schoolreglement. Indien de ouders zich met de wijzigingen niet akkoord Aangepast verklaren, dan wordt aan de inschrijving een einde gesteld op 31 augustus van het 2012-2013 lopende schooljaar. Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas …). Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling … We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. Op onze school geldt de maximumcapaciteit van 92 kleuters en 138 leerlingen lager.

4.2 Instapdata kleuters Aangepast 2012-2013

- maandag 3 september 2012 - maandag 5 november 2012 - maandag 7 januari 2013 - vrijdag 1 februari 2013

- maandag 18 februari 2013 - maandag 15 april 2013 - maandag 13 mei 2013

4.3 Toelatingsvoorwaarden eerste leerjaar

Aangepast 2012-2013

Je kind kan pas instappen in het eerste leerjaar als het zes jaar is én indien het aan één van de volgende voorwaarden voldoet: 1. het voorgaande schooljaar ingeschreven was in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode ten minste 220 halve dagen aanwezig is geweest; 2. voldoet aan een proef die de kennis van het Nederlands, nodig om het lager onderwijs aan te vatten, peilt. De Vlaamse Regering legt de inhoud van die


taalproef vast en het CLB is bevoegd om die taalproef af te nemen; 3. beschikt over een bewijs dat hij het voorafgaande schooljaar onderwijs heeft genoten in een Nederlandstalige onderwijsinstelling uit een lidstaat van de Nederlandse Taalunie. Bij het bereiken van de leeftijd van zeven jaar, moet de leerling niet meer aan één van bovenstaande voorwaarden voldoen om zich in te schrijven in het eerste leerjaar.

4.4 Weigering

Aangepast 2012-2013

Iedere school moet haar capaciteit vastleggen. Voor onze school zie 4.1. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een weigeringsdocument en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister geschreven. Dit inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot de eerste schooldag van september volgend op het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Heeft je kind een inschrijvingsverslag voor het buitengewoon onderwijs (type 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7) dan zullen wij je kind inschrijven onder de ontbindende voorwaarde van onvoldoende draagkracht. De school onderzoekt, samen met de ouders en het CLB, of ze de nodige ondersteuning kan bieden aan dit kind op het vlak van onderwijs, therapie en verzorging. Na het onderzoek wordt de beslissing schriftelijk of via e-mail binnen 4 kalenderdagen aan de ouders bezorgd. De ouders krijgen toelichting bij de beslissing van het schoolbestuur door de directeur. Bij weigering neemt het Lokaal Overlegplatform of de door de regering aangeduide personen contact op met de ouders en wordt er gezocht naar een oplossing. Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is ook mogelijk.

4.5 Doorlopen van inschrijving Aangepast 2012-2013

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar in ‘vbs Sint-Katrien’.

5. Organisatie van de leerlingengroepen De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of een leerling kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat uw kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor uw kind de beste oplossing is. De school neemt deze beslissing dus in het belang van uw kind. Kleutergroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom, bv. na een instapdatum.

6. Afwezigheden 6.1 Wegens ziekte In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden door medische attesten. Deze regel geldt niet voor leerlingen die wel leerplichtig zijn en toch in het kleuteronderwijs zitten. Uit veiligheidsoverwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of de directeur informeren over de afwezigheid van hun kind.


- Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest verplicht. De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest. - Is het kind minder dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een briefje van de ouders voldoende. Zo’n briefje van de ouders kan slechts 4 keer per schooljaar. - Is het kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB. - Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts) moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

6.2 Van rechtswege gewettigd of

met toestemming van de directeur

Soms moet een kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders brengen steeds de directie en de klastitularis op de hoogte. Meer uitleg vindt u in de infobrochure onderwijsregelgeving.

6.3

Problematische afwezigheden

De school zal de ouders telkens contacteren bij elke problematische afwezigheid. Na meer dan 10 halve dagen problematische afwezigheden stelt de school samen met het CLB een begeleidingsdossier op. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. Na 30 halve dagen problematische afwezigheden verwittigt de school het Agentschap voor Onderwijsdiensten.

7. Schooluitstappen (Extra-muros activiteiten) 7.1 Daguitstappen en korte excursies Zoals de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen het voorschrijven, gaan wij nu en dan op uitstap. Het is van het grootste belang dat leerlingen zaken in hun eigen omgeving gaan bekijken, of iets uitgelegd krijgen op een andere locatie, door iemand anders,… De ondertekening van dit schoolreglement geldt als toestemming voor deelname aan de ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extramuros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen toch op de school aanwezig te zijn.

7.2 Meerdaagse uitstappen Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extramuros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Aangepast 2012-2013

Tweejaarlijkse meerdaagse uitstappen op onze school: - Openluchtklassen (2012-2013): vijfde en zesde leerjaar. - Sportklassen (2013-2014): derde en vierde leerjaar. - Zeeklassen (2013-2014): eerste en tweede leerjaar.


8. Getuigschrift basisonderwijs De school stelt tegen 20 juni een lijst op van de leerlingen die op 30 juni het lager onderwijs zullen voltooien. De klassenraad beslist welke leerlingen het getuigschrift behalen en welke niet. De leerlingen die geen getuigschrift behalen, krijgen een attest met de vermelding dat ze het laatste jaar de lessen regelmatig hebben gevolgd. In dit attest geeft de klassenraad de motivatie waarom geen getuigschrift werd toegekend. De klassenraad houdt onder andere rekening met onderstaande criteria: - De schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar; - De gegevens uit het leerlingvolgsysteem (LVS) - Het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling. - … De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag. Beroepsprocedure: -

De ouders kunnen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van de beslissing een beroep indienen bij de directie. De directie roept binnen drie werkdagen de klassenraad opnieuw bijeen. De genomen beslissing wordt opnieuw bekeken. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht van de nieuwe beslissing. Als de betwisting blijft bestaan, kunnen de ouders binnen zeven kalenderdagen een aangetekend beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Het schoolbestuur beslist of de klassenraad opnieuw wordt samengeroepen. De ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

9. Onderwijs aan huis Als een kind vanaf 5 jaar (d.w.z. vijf jaar of ouder geworden vóór 1 januari van het lopende schooljaar) meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte, kunnen de ouders een schriftelijke aanvraag indienen voor onderwijs aan huis. De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om dit kind 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. Eventueel neemt de school in overleg met de ouders contact op met de vzw Bednet. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie. Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen deze aanvraag indienen.

10. Orde- en tuchtmaatregelen Elke klastitularis stelt samen met zijn leerlingen een gedragscode op. Indien een leerling de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan er door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Mogelijke ordemaatregelen zijn: - een verwittiging in de agenda; - een strafwerk; - een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.


Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB een begeleidingsplan opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: - een schorsing van één dag; - een schorsing van meerdere dagen; - een uitsluiting. Bij het nemen van een beslissing tot schorsing van meer dan één dag of tot uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd: 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een raadsman worden uitgenodigd voor een gesprek met het schoolbestuur/de directeur. De uitnodiging moet minstens 5 dagen vooraf bezorgd worden aan de ouders. 3. Intussen hebben de ouders en hun raadsman inzage in het tuchtdossier. 4. Na het gesprek neemt het schoolbestuur/de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van 5 werkdagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. Beroepsprocedure: 1. Binnen 5 dagen na ontvangst van de beslissing tot uitsluiting kunnen ouders schriftelijk beroep indienen bij de voorzitter van de beroepscommissie (zie punt 3 bij samenwerking). 2. De beroepscommissie komt samen 5 werkdagen na ontvangst van het beroep. De leerling en de ouders worden opgeroepen om te verschijnen voor deze beroepscommissie. 3. Intussen hebben de ouders inzage in het dossier. 4. De beroepscommissie brengt de ouders binnen 5 werkdagen per aangetekende brief op de hoogte van haar gemotiveerde beslissing. Deze beslissing is bindend voor alle partijen. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing. Ten gevolge van een definitieve uitsluiting het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

11. Bijdrageregeling Alle betalingen gebeuren via maandelijkse factuur. Overschrijvingen of domiciliëringen. Wijze van betaling: Opgepast! Maximumfactuur is gestegen in 2012-2013 Indien u problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kunt u contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van uw vraag.


Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag. Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend. Onkosten binnen de maximumfactuur van € 25 voor 2- en 3 jarigen, € 35 voor 4-jarigen, € 40 voor 5-jarigen en leerplichtige kleuters en € 70 voor lager. Daarnaast mag er maximum per kind voor de volledige duur van het lager onderwijs € 400 worden gevraagd voor meerdaagse schooluitstappen (vb. zeeklassen, sportweek, openluchtklassen). Maximum te betalen voor deze activiteiten per schooljaar = bovenstaande bedragen Wanneer deze bedragen overschreden worden, staat de school in voor de verdere betaling zwemmen

6de leerjaar

gratis

zwemmen

1A t.e.m. 5A (ong. 36 weken) 3de kleuter (ong. 6 weken)

€ 1,95

schoolreizen

1ste kleuter t.e.m. 4de leerjaar

€ 25

toneelvoorstelling

1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar

€7

doe aan sportbeurs

6de leerjaar

bijkomende culturele activiteit (volgens noodzaak)

bijkomende sportactiviteit (volgens noodzaak)

€ 5.5

1ste kleuter t.e.m. 6de leerjaar

€7

K2A-K3A: Rollebolle L1A-L2A: Kronkeldiedoe L3A-L4A: park- en bosspelen

€7

Onkosten buiten de maximumfactuur Dit zijn richtprijzen en kunnen nog lichtjes wijzigen.

vakantieboeken (Averbode)

kerstboek/paasboek/vakantieboek

€ 5,50 per boek

Boekenboot van Robbe en Bas (L1A en L2A)

jaarabonnementen leestijdschriften

vakantieblaadjes

Leeskriebel (L3A en L4A) Vlaamse Filmpjes (L5A en L6A) Maan roos vis (L1A) Einde schooljaar vanaf 3de kleuter

oefenboeken (Averbode)

Einde schooljaar

onkosten 1ste communie

1ste leerjaar

koek klasfoto’s individuele pasfoto’s kalender nieuwjaarsbrieven

kleuters alle klassen 1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

€ 23 (BRB en Leeskr.) € 30 (Vl. F.) € 29 (mrv)

€8 € 5,50 (K1A t.e.m. L4A) € 10 (L5A en L6A) € 10 € 0.15 per koek € 2 (klasfoto) €7 €9 € 0.60


zwembrevetten

1ste leerjaar t.e.m. 6de leerjaar

€1

jaarabonnementen op actualiteitstijdschriften

Kits (5de en 6de leerjaar) Klap (3de en 4de leerjaar) Leesfan 2 (2de leerjaar) Leesfan 1 (1ste leerjaar)

€ 17 € 16 € 23 € 23

jaarabonnementen op andere tijdschriften

Zonnekind (L1A-L2A) Zonnestraal (L3A) Zonnestraal (L4A) Zonneland (L5A-L6A) Dopido (K1A) Dokadi (K2A) Doremi (K3A)

melk/fruitsap/chocomelk/water

gratis (gebruik klas) € 34 € 34 € 29 € 29 € 29

per schooldag

€ 0.35

studie

vanaf 3de leerjaar

€ 1.20

fruitproject Tutti Frutti

vanaf 1ste kleuter

€ 2 (30 woensdagen)

opvang ‘s morgens opvang ‘s avonds

toekomen tussen 7u.-7u.30 toekomen tussen 7u.30-8u. Tot 16u.15 afhalen tussen 16u.15 en 17u.15 afhalen tussen 17u.15 en 18u.

warme maaltijd

per schooldag

boterhammen met soep

per schooldag

Turntruitje (broekje kan ook aan dezelfde prijs)

openluchtklassen

€ 1.20 € 0.80 gratis € 1.20 € 2.40 € 3.60 (€ 2.40 maaltijd + € 1.20 toezicht) € 1.60 (€ 0.40 soep + € 1.20 toezicht)

vanaf 1ste leerjaar

€7

5de en 6de leerjaar

€ 160

12. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning Personen en bedrijven die de school sponsoren worden vermeld in de schoolkrant en/of tijdens het schoolfeest en/of tijdens evenementen.

13. Vrijwilligers Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen. Organisatie VZW Katholiek Basisonderwijs Heule, Mellestraat 1, 8501 Heule Maatschappelijk doel: onderwijs


De organisatie heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij: KBC verzekeringskantoor Stijn Streuvelslaan 12 8501 Heule Een vrijwilliger gaat discreet om met informatie die hem/haar is toevertrouwd. Alle info en verzekeringsbedragen kan u vinden op www.sgheulekuurne.be. (schoolreglement)

14. Welzijnsbeleid 1. Preventie en verkeersveiligheid De school streeft ernaar in samenwerking met de ouders en de kinderen een zo veilig mogelijke schoolomgeving te creëren. Van alle betrokkenen wordt verwacht dat ze zich aan de gemaakte schoolafspraken houden. 2. Crisiscentrum Bij brand of noodsituatie verwachten we dat de ouders hun kind komen ophalen op het crisiscentrum. - Locatie: Buurthuis ’t Senter / grote parking naast kerk - Adres: Sint-Katrienplein 14, 8520 Kuurne

3. Medicatie Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken. Geneesmiddelen worden principieel niet meegebracht naar school. In uitzonderlijke gevallen willen we tegemoetkomen aan de noodzaak om medicatie toe te dienen tijdens de schooluren. Medicatie die wordt meegegeven naar school, moet door de ouders zelf ’s morgens afgegeven en ’s avonds terug afgehaald worden. Om alle misverstanden bij het toedienen te voorkomen, dient u samen met de medicijnen een innamevoorschrift af te geven dat de juiste dosering en toedieningwijze bevat. Andere verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. 4. Ongevallen en schoolverzekering Iedere school is verplicht om volgende verzekering af te sluiten. Deze dekt - de burgerrechtelijke aansprakelijkheid ; - de rechtsbijstand en - de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing


Als service naar de ouders toe koos onze school ervoor om nog een extra verzekering af te sluiten. Deze verzekering dekt de lichamelijke ongevallen die de leerlingen kunnen oplopen… - tijdens een schoolse of buitenschoolse activiteit en - op de weg van of naar school. Let wel: schade aan brillen, kledingstukken en fietsen worden niet gedekt door de schoolverzekering! Voor meer info over de verzekerde kan u steeds op het schoolsecretariaat of op de website van de scholengemeenschap terecht. Bij schoolongeval: contacteer binnen de 24 uur de school en vraag een aangifteformulier. Info en verzekerde bedragen: www.sgheulekuurne.be/schoolreglement. 5. Rookverbod Er geldt een algemeen rookverbod voor iedereen op school. 6. Huisdieren Omwille van hygiënische en veiligheidsredenen worden honden (ook niet aan de leiband!) en andere dieren niet toegelaten op de speelplaats. Enkel in het kader van een klasactiviteit kunnen dieren op vraag van een leerkracht en om didactische redenen meegebracht worden. Wij vragen aan ouders om hun huisdier niet voorbij de schoolpoort mee te brengen. 7. Luizen Regelmatig worden we geconfronteerd met de luizenplaag. Als school promoten we de ‘natkammethode’. Het luizenprobleem kan enkel aangepakt worden indien alle ouders hieraan meewerken. Wil daarom geregeld de haren van uw kind controleren en de school inlichten wanneer uw kind luizen heeft. Bij een besmetting in de klas wordt aan ieder kind van die klas een briefje meegegeven .

15. Schoolgebonden afspraken Gedragsregels - Speelplaats, klas en gangen: na fluitsignaal van lkr. wordt volledige stilte geëist. - Turnzaal: verplaatsing naar en van turnzaal gebeurt per 2 in alle rust. Meisjes en jongens kleden zich apart om.

- Bij eucharistievieringen: vanaf het binnengaan van de kerk tot het buitengaan wordt volledige stilte geëist. - Snoep en verjaardagen: de kinderen worden op gelijke manier binnen hun klas gevierd. De jarige brengt niets mee van thuis, maar mag bij de directeur een verjaardagskaart en de snoependoos ophalen. - Verzamelobjecten: bv. Pokemonkaarten,… mogen niet binnen de schoolmuren worden verhandeld. 1. Kleding

De leerlingen hebben steeds een verzorgd voorkomen, d.w.z. verzorgde haartooi, voorname houding, nette kledij. Dit geldt ook bij zomerse temperaturen. Sieraden die


aanleiding kunnen geven tot kwetsuren of een vlotte werking van het klasgebeuren belemmeren, worden niet toegestaan. Het dragen van hoofddeksels wordt op de speelplaats toegestaan. In de klas of tijdens activiteiten in klasverband is het dragen van een hoofddeksel niet toegestaan. Door de directie kan een uitzondering gemaakt worden omwille van medische redenen. Wij verwachten dat alle leerlingen zich netjes kleden. Buitensporigheden kunnen door de directie en leerkrachten verboden worden. Verloren voorwerpen worden in het lokaal van de opvang verzameld. 2. Persoonlijke bezittingen

- GSM en multimedia-apparatuur worden niet toegestaan op school. - Wapens of voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden, zijn op school verboden. - Juwelen zijn niet verzekerd en blijven dus ook best thuis.(zie ook bij kleding) 3. Milieubeleid

Onze school haalde vorig schooljaar zijn 2de MOS-logo. Willen we in de toekomst ook ons 3de logo binnenhalen, dan zijn we verplicht om onze inspanningen verder te zetten. We doen reeds allerlei acties rond verkeer en afval (projecten waarrond we werkten bij de 2 logo’s). -

Helm en hesjes: we promoten het dragen van een hesje bij alle kinderen. We dringen ook aan om een helm te dragen indien je met de fiets naar school komt. De leerlingen van het 6de leerjaar doen altijd mee aan de fietsproef van de Kuurnse scholen. De politiezone Vlas komt ook éénmaal per schooljaar de fietsen controleren. De leerlingen van de 3de graad maken verplaatsingen zoveel mogelijk met de fiets om zo fietsvaardiger te worden voordat ze naar het secundair onderwijs vertrekken. De leerlingen van de 3de graad krijgen les van de wijkagent (SchoolAdoptiePlan) We promoten het gebruik van de brooddoos bij de leerlingen die boterhammen meebrengen. Er hangen drinkfonteintjes om de dorst te lessen met water.

4. Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders. 5. Afspraken rond pesten Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld nemen we gepaste maatregelen.

16. Echtscheiding Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze ‘verliessituatie’ moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid , begrip en wat extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die gebeurlijk door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag.


Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen. Co-schoolschap Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan co-schoolschap (= het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft.)

17. Privacy De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van de leerlingen of hun ouders. De privacywet geeft u het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake dienend zijn. De school publiceert geregeld foto’s van leerlingen op haar website, in de schoolkrant,… Voor de publicatie van gerichte foto’s vraagt de school bij het begin van het schooljaar een expliciete schriftelijke toestemming, overeenkomstig de privacywet. Voor de publicatie van niet-geposeerde, spontane foto’s en sfeerbeelden geldt de ondertekening van het schoolreglement als toestemming. Ouders die bezwaar hebben tegen de publicatie, delen dit schriftelijk mee aan de directie.

18. Infobrochure onderwijsregelgeving De school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Een actuele versie hiervan is beschikbaar op www.sgheulekuurne.be. (schoolreglement) U kunt ook steeds een papieren versie op school verkrijgen.

19.

Engagementsverklaring

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van de ouders. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Ouders en school zullen op afgesproken momenten de engagementen en het effect ervan evalueren. Onze school kiest voor een intense samenwerking met de ouders. We doen dat omdat we partners zijn in de opvoeding van uw kind. Het is goed dat u zicht hebt op de werking van de school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een infoavond voor de kleuters en het eerste leerjaar. U kan er kennis maken met de leerkracht van uw kind en met de manier van werken. We willen u op geregelde tijden informeren over de evolutie van uw kind. Dat doen we schriftelijk via de schoolagenda of via het leerlingenschriftje. We organiseren ook geregeld individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we u weten op welke data die


plaatsvinden. Als u zich zorgen maakt over uw kind of vragen hebt over de aanpak, dan kan u op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van uw kind. Wij verwachten dat u zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van uw kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot oudercontact. Wij verwachten dat u met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. uw kind. Wij engageren ons om met u in gesprek te gaan over uw zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van uw kind. Aanwezig zijn op school en op tijd komen. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Daartoe moeten wij de afwezigheden van uw kind doorgeven aan het departement onderwijs en aan het CLB. Wij verwachten dat uw kind dagelijks en op tijd op school is. Wij verwachten dat u ons voor 9 uur verwittigt bij afwezigheid van uw kind. Het CLB waarmee wij samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. U kan zich niet onttrekken aan deze begeleiding. U kan steeds bij ons terecht bij problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken. Individuele leerlingenbegeleiding. Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt ondermeer in dat we gericht de evolutie van uw kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem. Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg. We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van uw kind zal georganiseerd worden. Daarbij zullen we aangeven wat u van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten. Wij verwachten dat u ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal. Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling. Wij verwachten van de ouders dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit alles kan ondermeer door: • • • • • • • • •

zelf Nederlandse lessen te volgen en/of uw kind naschools extra Nederlandse lessen te laten volgen; te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van uw kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen,… (bv. een Nederlandstalige huiswerkbegeleidingsdienst zoeken,…) bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er een tolk is; uw kind te laten aansluiten bij een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, taalkamp,...; uw kind dagelijks naar Nederlandstalige tv/radio-programma’s te laten kijken en er samen over te praten; uw kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen. boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze uw kind zelf te laten lezen. ; binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met uw kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders; uw kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes


www.vbssint-katrien.be

Schoolreglement 2012 - 2013  

vbs Sint-Katrien