Page 1

in

PatiĂŤntenmagazine - april 2010 - 1e jaargang - nummer 1

4 Beleid kindermishandeling: zorgplicht gaat boven alles

7 Nieuwbouw: deze zomer het terrein op 14 Nieuw elan op de afdeling dermatologie 19 Naar huis en dan?

MEENEMEN MAG!


HOOR ADVIES OP MAAT ! Loop niet langer rond met uw (h)oorproblemen: maak vrijblijvend een afspraak bij Van Schijndel Hoortechniek. • persoonlijk, deskundig advies • alle merken hoortoestellen • uitgebreide hoortest • gratis uitproberen • vrij parkeren voor de deur • alle dagen audicien aanwezig Ik heet u van harte welkom op maandag t/m vrijdag van 9.30 – 17.30 uur op de Botermarkt 3 te Uden

Botermarkt 3 • 5404 NV Uden • 0413-330905 • www.vanschijndelhoortechniek.nl


in Bernhoven ■ april 2010

Voorwoord

Colofon Welkom in Bernhoven. Alle medewerkers van ziekenhuis Bernhoven zijn trots op hun werk. Zij zijn, ieder vanuit hun eigen professie betrokken bij datgene wat in ziekenhuis Bernhoven gebeurt. Zij dragen allen bij in de zorg voor u. Die betrokkenheid en die trots willen wij graag met u delen. Dat laten wij u graag zien in deze eerste editie van het patiëntenmagazine ‘In Bernhoven’. Het magazine ‘In Bernhoven’ verschijnt vier keer per jaar. In dit blad vindt u de nodige informatie over uw opname in ons ziekenhuis. U maakt kennis met specialisten en met de achtergronden van het werken in ziekenhuis Bernhoven. Zo laten wij u graag iets zien van wat er in het ziekenhuis gebeurt. Namens alle medewerkers wens ik u een aangename kennismaking toe. En als u in het ziekenhuis moet verblijven hoop ik dat u onze aandacht en professionaliteit ervaart en u met tevredenheid zult terugkijken op uw verblijf in Bernhoven. J.S. van der Heide voorzitter Raad van Bestuur

Van de redactie

In dit nummer:

Met gepaste trost presenteert ziekenhuis Bernhoven het eerste magazine speciaal voor patiënten en bezoekers van ons ziekenhuis. Naast de vaste informatie over opname en bezoek in het ziekenhuis, treft u in dit magazine allerlei ‘ziekenhuis wetenswaardigheden’ aan. Het magazine ‘In Bernhoven’ verschijnt vier maal per jaar. De volgende edities verschijnen in de zomer (eind juni), de herfst (eind september) en in december verschijnt de wintereditie. Bent u in het ziekenhuis opgenomen, dan ontvangt u dit magazine. Het magazine ligt ook op verschillende plekken in het ziekenhuis voor u klaar. Mee naar huis nemen mag!

Opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom bij de redactie. Wij wensen u veel leesplezier. De redactie

Voorwoord------------------------------------------------ 1 Van de redactie ----------------------------------------- 1 Dialysecentrum voortdurend in ontwikkeling ----------------------------------------- 2 Ingezonden ---------------------------------------------- 3 Beleid kindermishandeling: zorgplicht gaat boven alles ---------------------- 4 Antibiotica ------------------------------------------------ 5 Legitimatie ook in ziekenhuis wettelijke plicht ---------------------------------------- 5 Nieuwbouw: deze zomer het terrein op ---- 7 Pampers voor vaccins ------------------------------ 7 Sterren gastvrijheidszorg ------------------------- 8 Bernhoven start als eerste ziekenhuis met Elektronisch Patiënten Dossier Alert ------- 11 Mosos waakt over moeder en kind --------- 12 CCKL-keurmerk onderstreept kwaliteit van trombosedienst ------------------ 13 Nieuw elan op afdeling dermatologie in ziekenhuis Bernhoven ------------------------ 14 Tips preventie huidkanker ---------------------- 14 Roland Koopman ------------------------------------ 15 Ronald Frank ------------------------------------------ 15 Kinderpagina ------------------------------------------ 16 Naar huis en dan? ---------------------------------- 19 Patiëntenservicebureau -------------------------- 21 Themamaanden PSB ------------------------------ 21 Open Dag groot succes -------------------------- 23 Opname in ziekenhuis Bernhoven --------- 24 Puzzel mee -------------------------------------------- 32

‘In Bernhoven’ is een uitgave voor patiënten en bezoekers van ziekenhuis Bernhoven. In Bernhoven verschijnt vier maal per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Postadres Afdeling Communicatie Postbus 10 5340 BE Oss Telefoon 0412- 621 632 E-mail: communicatie @bernhoven.nl Website www.bernhoven.nl Redactie afd. Communicatie Eindredactie: Stella van Emmerik Karel Bruinsma Fotografie Patricia Coret Brigitte Habraken Gé Smits afd. Communicatie Uitgeverij Business Communications Uitgevers B.V. Postbus 416 8600 AK Sneek telefoon 0515 - 429 429 E-mail: bcuitgevers@planet.nl Bladmanager/ advertenties Barbara Verschoor Digna Schoonen Vormgeving Hannique de Jong Druk Agropers, Sneek De volgende ‘In Bernhoven’ verschijnt zomer 2010. 1


in Bernhoven ■ april 2010

Dialysecentrum voortdurend in ontwikkeling De eerste plannen voor een dialysecentrum in ziekenhuis Bernhoven dateren al van 2000. In juli 2007 is het dialysecentrum in gebruik genomen. Een jaar later start de peritoneaaldialyse (buikdialyse). Dat het centrum in een behoefte voorziet, blijkt al snel. In het voorjaar van 2009 is er al sprake van capaciteitsgebrek. Daarom groeit het centrum van tien naar twaalf 'behandelstations'. Nu behandelt het centrum 41 hemodialysepatiënten en 9 peritoneaaldialysepatiënten. Het einde in nog niet in zicht. Integendeel. Afdelingshoofd Gerrie van Kuijk maakt de balans op tot nu toe.

“De peritoneaaldialyse neemt toe. Voor veel mensen is dit in ieder geval een manier om zelf nog de regie in handen te houden. Buikdialyse kan in de thuissituatie plaatsvinden, vaak ’s nachts terwijl de patiënt slaapt. Wij

trainen nu ook andere hulpverleners van verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg zodat zij mensen die buikdialyse in de eigen omgeving krijgen, kunnen bijstaan”, aldus Gerrie.

Hemodialyse Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd door de kunstnier en een dialysemachine. Afhankelijk van de persoonlijke en medische omstandigheden vindt hemodialyse gemiddeld drie keer per week plaats. Eén behandeling duurt drie tot vijf uur. Bij de cliënt die gaat dialyseren, is een toegang tot de bloedbaan gemaakt. Dat kan een tijdelijke of een blijvende toegang zijn. Via een naald of een slangetje wordt het bloed uit het lichaam door de kunstnier en de dialysemachine gepompt. Hier wordt het bloed ontdaan van afvalstoffen, zouten en vocht. Het gezuiverde bloed stroomt daarna weer terug in het lichaam.

Peritoneaaldialyse Dit is een behandelingsvorm waarbij een aantal keren per dag, via een slangetje vloeistof in de buikholte loopt. De vloeistof blijft een bepaalde periode in de buik. Het buikvlies werkt als een filter. Door deze behandeling raakt het lichaam het teveel aan vocht, zouten en afvalstoffen via het buikvlies (peritoneum) kwijt. Het Nederlandse woord voor peritoneaaldialyse is buikvliesspoeling. 2


patiënten ■ informatie

Trots is Gerrie ook op de erkenning van de opleiding tot dialyseverpleegkundige. Bernhoven verzorgt deze opleiding in samenwerking met de Nijmeegse Radboudacademie. Het ziekenhuis kan per jaar vier mensen opleiden voor dit landelijk erkende diploma. Verder hoopt Gerrie met haar team dit jaar de HKZ certificatie te realiseren. “Deze certificatie is te vergelijken met de NIAZ accreditatie. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Dialysecentra werken veelal volgens deze kwaliteitsborging.” Er is een grote groep patiënten met een ernstig gestoorde nierfunctie die waarschijnlijk op korte termijn moet starten met een nierfunctievervangende behandeling. Inmiddels is het team nefrologen uitgebreid met dr. Lips als derde nefroloog. Aan de groei komt voorlopig nog geen einde, maar hoe is dit te verklaren? “Dat is vooral te danken aan de geavanceerde techniek waardoor de behandelingsmogelijkheden zijn toegenomen”, legt Gerrie uit. Ook de vergrijzing én de verbeterde medicatie spelen een rol.

Ingezonden Sinds zestien maanden dialyseer ik. Toen ik dat te horen kreeg, was het of mijn wereld instortte. Verdriet, woede en ongeloof beheersten mijn denken. Dit kon niet waar zijn. Maar dat was het wél. Er werd door een chirurg een shunt in mijn arm ‘gebouwd’ en toen die ‘rijp’ was, was het zo ver. Nu kom ik sinds oktober 2008 op het dialysecentrum van ziekenhuis Bernhoven. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd: dotteren, een nieuwe shunt en een halskatheter. Het dialyseren ging moeizaam. Er was steeds iets wat vervelend was. Met weer een nieuwe shunt gaat het de laatste tijd beter, wat niet wil zeggen dat ik fluitend in de taxi stap die me drie keer per week naar het ziekenhuis brengt. Op het dialysecentrum ben ik bijzonder warm ontvangen. En dat is nog steeds zo. De nefrologen, de verpleegkundigen en de helpende dames zijn allemaal heel kundig, zorgvuldig en liefdevol. Hiermee wil ik zeggen dat dit dialysecentrum bijzonder goed is voor de patiënten. Ik heb geen vergelijk, maar het zou me verbazen als er betere centra zijn. Soms voel ik heel sterk dat ik kunstmatig in leven gehouden word, maar ik probeer deze gevoelens opzij te zetten. Dat lukt vaak omdat de mensen op het centrum zo aardig zijn. Ze proberen het de patiënten zo draaglijk mogelijk te maken. Voor niemand is ook maar iets te veel en een babbeltje kan er altijd af en huilen mag. Lieve mensen van het Bernhovense dialysecentrum: alle hulde.

Door Karel Bruinsma Mw. T. Paap-Nagelkerke

3


in Bernhoven ■ april 2010

Beleid kindermishandeling Bernhoven ‘Zorgplicht voor kind gaat boven alles’ Kindermishandeling is vaak een schreeuw om hulp, al voelen ouders dat niet zo als geconstateerd wordt dat hun kind mishandeld wordt. “We zijn verplicht om zo goed mogelijk voor kinderen te zorgen”, stelt kinderarts Gordon Slabbers, die samen met Floor van den Boogaart, projectmedewerker Vrouw en Kind, en Spoed Eisende Hulp-arts Heleen Huisman de beleidsnota Kindermishandeling voor ziekenhuis Bernhoven gemaakt heeft. De inspectie voor de gezondheidszorg complimenteerde het ziekenhuis met deze aanpak. kinderen waar geen concrete aanwijzingen voor kindermishandeling zijn, maar waarbij de intuïtie van de arts zegt dat er iets niet goed is, worden eens per twee maanden besproken tijdens een multidisciplinair overleg (mdo). Bij een vermoeden van kindermishandeling, nemen medewerkers contact op met de huisarts, of winnen advies in bij het AMK, (Advies Meldpunt Kindermishandeling). Het liefst doen we dat met instemming van de ouders, zodat ze vrijwillig hulp krijgen. Maar ook als ze niet instemmen doen we dit, want de zorgplicht van een arts voor het kind gaat boven alles”, stelt de kinderarts.

Afschuwelijk

V.l.n.r: Heleen Huisman, Gordon Slabbers, Floor van den Bogaart ‘elk slachtoffer is er één teveel’.

Gordon, Heleen en Floor werken gepassioneerd aan het herkennen, aanpakken en terugdringen van kindermishandeling. Jaarlijks zijn er in Nederland naar schatting tussen de 110.000 en 160.000 kinderen slachtoffer van mishandeling. Maar vijftien procent van de gevallen wordt ontdekt. Zeker 50 tot 80, maar wellicht zelfs 150 kinderen per jaar overlijden aan de gevolgen van mishandeling. Onverteerbaar, vindt Slabbers: “We streven er naar om bij elk kind dat op de spoedeisende hulp (SEH) binnenkomt, een bepaald formulier in te vullen. Dat lukt in ongeveer tachtig procent van de gevallen. Op dit formulier vul je een groot aantal zaken in, over aard, oorzaak en plaats van het letsel van het kind. Klopt er iets niet, dan treedt een bepaald protocol in werking.”

Kinderarts De arts-assistent die het kind nakijkt, vraagt de hoofdbehandelaar (bijvoorbeeld de chirurg) om samen naar het kind te kijken. Blijft het gevoel dat er iets niet klopt, dan wordt de kinderarts erbij gehaald. Slabbers: “We vertellen de ouders dat we dat doen omdat we ons zorgen maken, en we bespreken de situatie met ze.” Alle 4

Mishandeling ondermijnt alles en richt enorm veel lichamelijke en psychische schade aan, stellen de drie zorgverleners. “Zo gaat bijvoorbeeld dertig procent van de kinderen die mishandeld is, later ook de eigen kinderen mishandelen. Alle reden dus om er te zijn voor deze kinderen, en alles te doen om er voor te zorgen dat we zo veel mogelijk gevallen van mishandeling erkennen en hulp bieden.” Inmiddels heeft Bernhoven de zaken zo goed op orde, dat we als relatief klein ziekenhuis in de top tien staan van ziekenhuizen waar herkenning en aanpak van kindermishandeling goed op orde is. “Het compliment van de inspectie is mooi, maar geen reden om te stoppen met de inspanningen”, meldt Gordon Slabbers gedreven. “Nog steeds glippen er kinderen tussendoor, en we moeten er naar streven ieder geval van mishandeling te herkennen. Want elk kind dat mishandeld wordt, is er één te veel.” Door Karen Wijnen


patiënten ■ informatie

Antibiotica Laatst begon het in mijn oor te suizen O, wat suisde het in mijn oor Dus ik ging gauw naar de dokter En die gaf mij er wat voor Dagelijks slikte ik de groene pillen En het suizen dat verdween Maar wel kreeg ik paarse bulten Over heel mijn lichaam heen En mijn opa die werd honderd Kwam nooit in een apotheek Daarom ben ik zo verwonderd want ik kom er elke week voor mijn bulten zwarte pillen En ik vroeg: “Wat zit daarin?” Dokter zei: ‘Bio-de-trio chlori-flori-dorodin’ Nou dat klonk beslist verantwoord Dokter weet het allemaal En mijn bulten gingen over Maar opeens werd ik toen kaal ‘Kaal?’, zei dokter ‘da’s verrassend’ en keek vriendelijk door zijn bril schreef meteen weer een receptje vijfmaal daags zo'n grijze pil En mijn haar dat ging weer groeien Dokter is een knappe vent Ja, ik kreeg zowaar weer krullen Maar toen werd ik impotent ‘Impotent?’ zei dokter lachend geen bezwaar, je krijgt een kuur van drie kilo blauwe pillen en die neem je elk uur Ha, ik vrij weer als de beste Dokter hielp mij prima hoor Enkel als mijn vrouw mij kust dan gaat het suizen in mijn oor.

Ed Leeflang

Legitimatie ook in ziekenhuis wettelijke plicht Legitimatie in elk ziekenhuis is wettelijke verplicht. Dat gebeurt met behulp van het Burger Service Nummer (BSN). Dit is een uniek en persoonsgebonden nummer voor betrouwbare uitwisseling van gegevens in de zorg. De aanleiding hiervoor is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Opnemen van het BSN in de ziekenhuissystemen is daarmee een wettelijke verplichting geworden. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor andere zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars. Wat is het Burger Service Nummer (BSN)? Het BSN is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland staat ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Het BSN staat op paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Wat betekent dit voor patiënten? Elke patiënt heeft de plicht zich in het ziekenhuis te legitimeren. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Zo weet het ziekenhuis zeker dat het om de juiste patiënt gaat. Zo kan er geen sprake zijn van persoonsverwisseling met alle kwalijke gevolgen van dien zoals de verkeerde gegevens bij de verkeerde patiënt.

Waarom gebruiken ziekenhuizen het BSN? Het is een wettelijke plicht. Verder is het belangrijk dat tussen zorgverleners onderling op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis en een apotheek medische gegevens aan elkaar doorgeven. Een uniek nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van gegevens. De zorgverzekeraars zetten het BSN al op het verzekeringspasje.

Waarom maken ze van mij een foto in ziekenhuis Bernhoven? De medewerkers in het ziekenhuis hebben een vergewisplicht: dat wil zeggen dat zij zeker moeten weten dat u daadwerkelijk de patiënt bent bij wie het BSN-nummer hoort. Een pasfoto in uw dossier maakt dit nog beter mogelijk. Daarom maken wij van u een foto als u uw ponsplaatje gaat halen. Meer informatie over het BSN kunt u vinden op: http://www.infobsnzorg.nl/

(Ed Leeflang 1929-2008, debuteerde in 1979 als dichter, ontving onder meer de Jan Campertprijs en de A. Roland-Holstpenning)

5


in Bernhoven ■ april 2010

Marion van Zoom, projectmanager Nieuwbouw Bernhoven over de stand van zaken

“Deze zomer gaan we daadwerkelijk het bouwterrein in Uden op” Zoals bekend gaat ziekenhuis Bernhoven één nieuw ziekenhuis bouwen in Uden-Noord. De voorbereidingen zijn in volle gang. Marion van Zoom is de projectmanager Nieuwbouw van ziekenhuis Bernhoven. Zij vertelt in dit artikel in grote lijnen waar de projectorganisatie Nieuwbouw het komende half jaar mee bezig is. Nadat het definitieve ontwerp van het hele ziekenhuisgebouw in mei 2009 gereed was, is in september begonnen met het maken van de bestekken. “We zijn bezig om de laatste details binnen het financiële kader uit te werken”, zegt Marion. “Het overleg verloopt goed en constructief. Er is overeenstemming over de plannen.” De aannemer en de installateur zijn nauw betrokken bij het overleg om te bekijken of zij het ziekenhuis op het kwalitatief gewenst niveau voor het afgesproken budget kunnen bouwen. Volgens plan tekent Bernhoven in mei het contract met het bouwconsortium. Daarnaast zijn we ook bezig met het voorbereiden van de werktekeningen. “Normaal gebeurt dat pas in een later stadium”, weet de projectmanager. “Het bespaart tijd om dat nu al te doen, bovendien heb je daar naderhand op de bouwplaats minder of geen discussie meer over.” De komende maanden volgt de aankoop van de grond in Uden Noord, de aanvraag van de milieu- en bouwvergunning en het regelen van de benodigde infrastructuur (gas, licht en water) op de bouwplaats zodat de eerste paal in de zomer in de grond kan. Ander belangrijk aandachtspunt is de inventarisatie van alles op het gebied van inrichting en ingebruikname van het ziekenhuis.

Zorghotel Het eerste kwartaal moet duidelijk worden of de bouw van een zorghotel naast het nieuwe ziekenhuis financieel haalbaar is. Het doel van het zorghotel is tweeledig: het opvangen van de beddenreductie van het ziekenhuis en patiënten opnemen die geen intensieve zorg meer nodig hebben.“We onderzoeken welke doelgroepen in aanmerking komen voor de laagcomplexe zorg in het zorghotel”, vertelt de projectmanager. Het is al met al snel gegaan, besluit Marion terugblikkend. Augustus 2005 heeft het ministerie van VWS goedkeuring gegeven voor de bouw van het nieuwe ziekenhuis. “Na vier jaar voorbereidingen gaan we deze zomer aan de slag op het bouwterrein. Dat is heel snel. Bij andere ziekenhuizen duurt dit proces al gauw zes tot acht jaar.” Het bouwproces duurt een jaar of twee. Naar verwachting is de oplevering van de nieuwbouw in de zomer van 2012. Na de inrichting kan het ziekenhuis dan eind 2012 begin 2013 in gebruik worden genomen. Door Kees Dings

Pampers voor vaccins Ziekenhuis Bernhoven steunt de actie Pampers voor Unicef waarbij voor ieder pak luiers een levensreddend vaccin wordt vrijgegeven. Met dit vaccin zijn de meest kwetsbare moeders en baby’s in onze wereld beschermd tegen tetanus. In november en december 2009 heeft Pampers het aantal geregistreerde bevallingen omgezet in 240 vaccins. Dat was het aantal bevallingen op de kraamafdelingen in Oss en Veghel. Ook dit jaar hoopt de sector Vrouw & Kind op deze manier een steentje bij te dragen aan de gezondheid van moeders en baby’s over de hele wereld. 7


in Bernhoven ■ april 2010

Sterren gastvrijheidszorg ‘We gaan weer voor minstens drie sterren’ Voor het derde jaar dingt ziekenhuis Bernhoven mee naar een toppositie in de Sterrengids Gastvrijheidzorg. Het is de afgelopen jaren gelukt om iedere keer drie sterren te halen. “Ook nu gaan we voor minstens drie sterren”, aldus hoofd voeding Jan van Vugt. Bernhoven wil een klantvriendelijk ziekenhuis zijn. Klantvriendelijkheid vertaalt zich onder meer in hoe wij met onze gasten omgaan aan de telefoon, in de spreekkamer, op de patiëntenkamer en zo voort. Binnen het Facilitair Bedrijf zet Jan van Vugt zich met zijn afdeling in om de waarden gastvrijheid, klantgerichtheid en betrouwbaarheid waar te

maken. “Het zijn vaak zaken als hoe is de ontvangst, hoe is het eten, hoe is de gastvrijheid, waardoor iemand zich welkom voelt in een ziekenhuis. Ook dit jaar proberen we minstens drie sterren te oogsten.” Stilletjes hoopt Jan dat we met vier sterren helemaal aan de top kunnen komen.

Sterren Het sterrensysteem is een waardering voor de kwaliteit van gastvrijheidzorg (eten en drinken, ambiance en gastvrijheid) in zorginstellingen. Deelname is vrijwillig. Basis voor de toekenning van sterren is een beoordeling door deskundige, onafhankelijke inspecteurs gedurende één dagdeel in de zorginstelling. Er is een checklist die als leidraad wordt gebruikt door de inspecteurs. Hij of zij spreekt met het management, de cliëntenraad, de medewerkers en de patiënten. Een onafhankelijke jury kent op basis van een aantal criteria sterren toe. De jury bepaalt uiteindelijk de ranking van beste gastvrije orginstellingen. De winnaar ontvangt de Gastvrijheidzorg Award.

Gastvrij Bernhoven verruimt bezoekregeling Met ingang van 5 april wordt de bezoekregeling van ziekenhuis Bernhoven zodanig verruimd dat per patiënt één bezoeker tussen 10.00 en 21.00 uur aanwezig mag zijn. Deze verruiming komt naast de reguliere bezoektijden (14.00 - 15.00 uur en 19.00 - 20.00 uur). Ziekenhuis Bernhoven geeft met de verruiming weer meer invulling aan de Brabantse gastvrijheid die kenmerkend is voor ziekenhuis Bernhoven. Het ziekenhuis biedt met de verruiming van de bezoekregeling eveneens zogenoemde roomservice. Dat wil zeggen dat de partner of vertrouwde persoon tegen betaling gebruik kan maken van een maaltijd. De partner die hiervan gebruik wil maken, kan maaltijdbonnen kopen bij de receptie van het ziekenhuis. De maaltijd kan, samen met de patiënt op de kamer maar ook in het personeelsrestaurant gebruikt worden. 8


patiĂŤnten â– informatie

9


in Bernhoven ■ april 2010

Bernhoven als eerste van start met Elektronisch Patiënten Dossier Alert Op weg naar papierloos ziekenhuis In februari jl. ging het elektronisch patiëntendossier (EPD) Alert van start op de Spoedeisende Hulp (SEH) van ziekenhuis Bernhoven. Het systeem Alert gaat ziekenhuis Bernhoven in de toekomst papiervrij maken. Bernhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat gestart is met dit systeem. Het EPD Alert is niet hetzelfde als het landelijke EPD waarover al menig discussie gevoerd is. “Dit elektronisch patiëntendossier vervangt het bestaande papieren dossier waarmee wij in ziekenhuis Bernhoven werken”, aldus SEH-arts Max Slenter. “We streven naar volledige digitalisering van onze administratie om de patiëntenzorg. Geen notities in onleesbaar artsenhandschrift meer. Van een laboratoriumaanvraag tot recept, alles gaat digitaal. Dit systeem is veiliger en efficiënter. Om te zorgen dat het systeem goed loopt, kiezen we voor een gefaseerde invoering. In de loop van dit jaar volgen de afdelingen Intensive Care en operatiekamer, de diabeteszorg, mammacare en gynaecologie. In 2011 sluiten de kliniek en de poliklinieken aan. Dan heeft elke patiënt in ziekenhuis Bernhoven één elektronisch dossier waarin behandeling en zorg is vastgelegd en vanuit iedere plek in huis te volgen is.” Als gevolg van de discussies over het landelijke EPD was met name de privacy een belangrijk thema. “Het dossier is alleen te raadplegen door medewerkers die met een wachtwoord in loggen waarna een vingerafdruk de controle voltooid. Ongeoorloofde toegang is dus niet mogelijk. Bovendien registreert het systeem wie wanneer heeft ingelogd.”

Manon Velde: ‘Het zorgproces staat centraal’, op de achtergrond werkt Max Slenter in Alert.

ontworpen door een huisarts. “Daardoor heeft het zorgproces altijd centraal gestaan”, weet Manon Velde, lid van de Raad van Bestuur. Alert is een kostbare maar zeer bewuste investering. “Als het systeem helemaal is ingevoerd komt dit ten goede aan de planning van de operatiekamer. Het hele zorgproces zal efficiënter én veiliger verlopen waardoor de investering wordt terugverdiend.

Toekomst In de loop van 2011 komt er een zogenoemd patiëntenportaal. Een ingang waarbij de patiënt via een eigen unieke inlogcode zijn dossier kan inzien. Als Bernhoven naar Uden-Noord verhuist, is er sprake van een papierloos ziekenhuis.

“Het is niet nodig geweest om op het oude papieren systeem terug te vallen.” Alert is

• Alert is van origine een Portugees systeem

• Het systeem is aangepast aan de Nederlandse ziekenhuispraktijk.

• Ziekenhuis Bernhoven is het eerste ziekenhuis in Nederland dat met dit EPD van start is gegaan.

Door Karel Bruinsma

• Alert is een eigen ziekenhuissysteem voor EPD en heeft dus niets te maken met het landelijke EPD.

• Alert wordt gefaseerd ingevoerd. In 2011 zijn alle zorgprocessen op Alert aangesloten.

• In 2011 krijgt de patiënt een eigen toegang tot diens dossier. • Ook de huisarts kan straks via een inlogcode Alert raadplegen. • Alert is interactief: de patiënt kan thuis al bepaalde vragenlijsten invullen en naar de arts sturen. 11


in Bernhoven ■ april 2010

Bernhoven heeft nieuw digitaal informatiesysteem voor verloskunde

Mosos waakt over moeder en ongeboren kind Continue bewaking, verslaglegging en registratie van het hele proces rondom de bevalling. Dat kan met het digitale informatiesysteem Mosos, sinds kort in gebruik op de afdeling gynaecologie van ziekenhuis Bernhoven. “Primair doel is het continue bewaken van het ongeboren kind zonder dat je steeds op de kamer van de barende aanwezig bent”, vertelt gynaecoloog Rob Mantel.

Mosos Mosos is een centraal bewakingssysteem. Het vervangt de ‘papieren’ versie van de Cardio Toco Grafie (CTG): het hartfilmpje waarmee de conditie van het hart van de baby en de weeënactiviteit tijdens de bevalling wordt bewaakt. Mosos CTG is een informatiesysteem voor het opvangen en weergeven van CTG-signalen. Het is mede ontwikkeld om het verloop van de bevalling te kunnen volgen. Zowel de CTG-signalen als de rapportage worden realtime geregistreerd in Mosos. Het geeft de gebruiker een continu inzicht in alle aspecten van het CTG en daarmee in de conditie van moeder en ongeboren kind gedurende de bevalling. Deze centrale bewaking van het ongeboren kind via de computer vergroot de veiligheid. De gynaecoloog, verloskundige en verpleegkundige kunnen nu in één oogopslag een inschatting van de actuele situatie maken. 12


patiënten ■ informatie

De veiligheid van moeder en kind is vergroot met de centrale bewaking door Mosos. Deze zorgvuldige bewaking van het hele proces heeft als positief resultaat nog meer gezonde moeders en zo natuurlijk mogelijke bevallingen. Mosos zorgt ook voor meer privacy voor patiënt en partner. “Je hoeft er niet meer voortdurend bij te zijn, waardoor vrouw en man meer tijd voor elkaar hebben.”

CCKL-keurmerk onderstreept kwaliteit van trombosedienst

Verbetering Het is een substantiële verbetering. De gynaecologen kunnen een zwangere vrouw nu altijd en overal bewaken. Ook als zij bijvoorbeeld elders in het ziekenhuis een ruggenprik krijgt. “En als je druk bent met de ene bevalling ben je ook nog in staat om een andere te bewaken”, zegt Mantel. De verslaglegging en registratie van alle gegevens gebeurt digitaal. “Vroeger had je hele stapels papieren uitdraaien van het hartfilmpje van de baby”, illustreert Mantel met zijn vingers centimeters van elkaar. Een samenvatting van alle gegevens krijgt de moeder na de bevalling mee naar huis en gaat digitaal naar de huisarts. Dit brent een goede communicatie tot stand tussen ziekenhuis, verloskundige en huisarts in de zogenoemde zorgketen.

Makkelijker Het is met Mosos ook makkelijker om de gegevens van zwangerschappen en bevallingen centraal in Nederland te verzamelen. Hierdoor kun je vergelijkingen tussen ziekenhuizen maken zoals wat betreft percentages spontane geboortes, keizersneden en andere kunstmatige verlossingen. De invoering van Mosos is gepaard gegaan met een omschakeling in de logistiek. Zij vergt onderwijs van het verpleegkundig personeel en gewenning. De gynaecologen van Bernhoven zijn er mee bekend, evenals een deel van de verpleegkundigen. “Het is goed dat we deze inhaalslag gemaakt hebben”, weet Mantel. “Deze bijdrage in een nog veiligere zorg voor moeder en kind is de forse investering zeker waard.” Door Kees Dings

Kwaliteit heeft altijd hoog in het vaandel gestaan bij de trombosedienst van ziekenhuis Bernhoven. Dit is onlangs onderstreept met het verkrijgen van het keurmerk CCKL. (Coördinatie Commissie ter bevordering van het Laboratoriumonderzoek op het gebied van de gezondheidszorg). “Het is een hele prestatie van het team van de trombosedienst”, zegt directeur Til van Rooij van het Diagnostisch Centrum Bernhoven. De trombosedienst had al eerder het keurmerk van de Federatie van Nederlandse Trombosediensten. Die toetst sinds de fusie samen met CCKL. De criteria zijn sindsdien nog strenger geworden. “Voor ons is het certificaat CCKL nieuw”, vertelt directeur Til van Rooij. “We zijn er trots op.” Het verkrijgen van dit keurmerk heeft heel wat voeten in aarde gehad. Het begint met tot in detail beschrijven van de processen in een handboek. Na het beoordelen van het kwaliteitshandboek en kwaliteitssysteem komt een team op de werkvloer bekijken of het werk in overeenstemming is met het beschreven kwaliteitssysteem. CCKL is een onafhankelijke keurmerkinstelling die de basis heeft gelegd voor een wereldwijde kwaliteitsnorm voor medische laboratoria. Zij toetst al 25 jaar de kwaliteit en zorg van medische instellingen. Die krijgen een accreditatiebewijs als zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Een instelling met het CCKL-keurmerk heeft een goed kwaliteitssysteem, gaat zorgvuldig om met de toevertrouwde (lichaams)materialen en wordt periodiek opnieuw gekeurd. Patiënt, behandelaar en zorgverzekeraar zijn daardoor blijvend verzekerd van kwaliteit en veiligheid. 13


in Bernhoven ■ april 2010

Roland Koopman en Ronald Frank hebben grote plannen

Nieuw elan op afdeling dermatologie Bernhoven Met de komst van de dermatologen Roland Koopman en Ronald Frank is er een nieuw elan gekomen op de afdeling dermatologie van ziekenhuis Bernhoven. Het bruist en tintelt er. De nieuwe dermatologen hebben grote plannen. Zo zoeken zij veel meer de samenwerking met andere specialisten in het ziekenhuis. Zij willen hun kennis ook graag delen met het grote publiek. Dermatologie is een breed vakgebied en heeft heel veel raakvlakken met andere specialismen, zoals plastisch chirurgie, kindergeneeskunde en vaatchirurgie. De dermatologen hebben daarom plannen voor een gezamenlijk spreekuur met andere specialisten, zoals met de kinderartsen. “Met hen gaan we een gezamenlijk spreekuur houden rond families met kinderen met eczeem en complexe allergische problemen.” “En we willen samen met de plastisch chirurgen een cosmetische behandeling gaan aanbieden binnen de veiligheid van het ziekenhuis. We kunnen met hen ook gaan samenwerken wat betreft de aanpak van huidkanker en huidveroudering. Met de vaatchirurgen denken we aan samenwerking betreffende de aanpak van spataderen en aambeien.”

Initiatief De dermatologen zijn ook met een nieuw initiatief gestart om samen met huisartsen en apothekers uit Oss en Veghel te komen tot een boekje met daarin de beste medicijnen, zalven en therapieën voor huidaandoeningen. Wat je wanneer het beste kunt inzetten, gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. Een boekje voor behandelaars met daarin alle huidaandoeningen op een rijtje en wat daarbij de beste aanpak is. De dermatologen vinden het ook heel belangrijk om het publiek goed voor te lichten over de functie van de huid, mogelijke bedreigingen en voorzorgsmaatregelen die je kunt treffen. Belangrijke aandachtspunten zijn huidkanker,

huidveroudering, de invloed van zonlicht, allergieën en cosmetiek.

Veel interesse Dat het publiek veel interesse heeft voor alles wat met de huid te maken heeft, is eerder dit jaar gebleken tijdens de twee themabijeenkomsten over jeuk. Er was enorm veel belangstelling voor, zowel op de locatie van Bernhoven in Oss als in Veghel. Er kwamen op twee doordeweekse avonden maar liefst driehonderd mensen. Uit deze grote interesse blijkt dat er grote behoefte is aan informatie over medische zaken, de huid in dit geval. “Wij willen daar graag als ziekenhuis Bernhoven onze bijdrage aan leveren. We gaan dan ook meer themabijeenkomsten organiseren, zoals over huidkanker en over cosmetica.” Behalve de themabijeenkomsten willen de dermatologen gebruik gaan maken van internet en andere nieuwe media om informatie te geven. Door Kees Dings

Tips ter preventie van huidkanker • • • • • •

Wen uw huid voorzichtig aan de zon, voorkom zonverbranding Vermijd de zon zoveel mogelijk tussen 12.00 en 15.00 uur Gebruik in de volle zon een petje of een zonnehoed en kleding Gebruik zonnebrandcrème met factor 25 of hoger, tegen zowel ultraviolette A- als B-stralen Smeer zonnebrandcrème 30 minuten voordat u de zon ingaat in en herhaal dit om de 2 uur of na inspanning Zonnebrandcrème is NIET bedoeld om langer in de zon te mogen zitten! Het beschermt voornamelijk tegen verbranding en niet in de eerste plaats tegen de vorming van huidkanker • After-sun middel geeft geen bescherming tegen zonverbranding • Vermijd het gebruik van bruiningsapparatuur. Een zelfbruinend middel beschermt de huid niet tegen zonverbranding • Gebruik de zon niet als een therapie tegen een huidaandoening, tenzij u hierover vooraf met uw dermatoloog overlegd heeft. Sommige huidaandoeningen verbeteren, maar anderen verslechteren juist door blootstelling aan de zon. Bovendien is de kans op een overdosis, en dus verbranding door zonlicht, groter dan u denkt 14


patiënten ■ informatie

Opleiding: • studie geneeskunde UMC St. Radboud Nijmegen • specialisatie dermatologie UMC St. Radboud Nijmegen

Waarom ziekenhuis Bernhoven? Roland Koopman vindt het heerlijk om in Brabant te werken en hier samen met Ronald Frank in ziekenhuis Bernhoven de polikliniek dermatologie verder te ontwikkelen. “Wij zorgen er voor dat er hier vol enthousiasme en met veel plezier dermatologische zorg wordt geleverd. Ik ben een groot voorstander van een multidisciplinaire aanpak, waarbij de patiënt centraal staat. Ik denk dat wij dit in Bernhoven goed gestalte kunnen geven. Er zijn hiervoor zijn al de nodige vruchtbare contacten gelegd.”

Roland Koopman, dermatoloog, 52 jaar Speciaal aandachtsgebied: Huidkanker, zonneschade, kinderdermatologie en eczeem. Dat zijn de speciale aandachtsgebieden van Roland Koopman. Hij heeft verder gevorderde plannen voor een spataderpolikliniek met de vaatspecialisten, een aambeienpolikliniek samen met de chirurgen, een ‘huidkankerstraat’ met de plastische chirurgen en een polikliniek voor cosmetische veranderingen, eveneens samen met de plastisch chirurgen.

Opleiding: • studie geneeskunde AMC Amsterdam • specialisatie dermatologie AMC Amsterdam

Waarom ziekenhuis Bernhoven? Ronald Frank houdt van vernieuwen en vindt het een uitdaging om in ziekenhuis Bernhoven een moderne praktijk op te bouwen. Daarnaast vindt hij het leuk om weer met Roland Koopman samen te werken. Samen zijn zij altijd voorlopers geweest op dermatologisch gebied in Nederland. “Dat kunnen wij nu voortzetten in Bernhoven. Wij kunnen nu een sprong voorwaarts maken door de nieuwste technieken te implementeren naar de nieuwste inzichten”.

Ronald Frank, dermatoloog, 46 jaar Speciaal aandachtsgebied: De breedte waarin het vak dermatologie wordt uitgeoefend, spreekt Ronald Frank erg aan, van allergie, immunologie en geslachtsziekten tot cosmetische dermatologie. Hij is ook zeer gefascineerd door de vooruitgang in zijn vakgebied, zoals de ontwikkelingen op het gebied van laserapparatuur. Ronald Frank staat in Nederland bekend als deskundige op dit gebied. Zijn subspecialisaties zijn verder cosmetische dermatologie, oncologie en SOA. (Seksueel Overdraagbare Aandoeningen). 15


in Bernhoven ■ april 2010

d e n r en! i Voor de k Kleuren Joep Rat is ziek en moet even naar dokter Muis. Dokter Muis en zijn assistent onderzoeken Joep die zich helemaal niet zo lekker voelt.

Kleur deze plaat mooi in, dan voelt Joep Rat zich vast en zeker weer een stuk beter.

Oproepje De redactie wil graag horen hoe jullie denken over het ziekenhuis. Heb je een leuk verhaal te vertellen of iets meegemaakt waar je iets over wilt schrijven? Stuur dan een mailtje naar de redactie van ‘In Bernhoven’, communicatie@bernhoven.nl

16

Vind je weg door de dinosaurus. Begin bij start en eindig bij einde!

einde start


patiënten ■ informatie

I

PECH ONDERWEG! Veel mensen krijgen pech met hun auto. Er zit dan niets anders op dan op de vluchtstrook te gaan staan en de wegenwacht te bellen. De woorden hieronder zijn allemaal terug te vinden in de auto met de lekke band. De woorden kunnen van rechts naar links, van links naar rechts, van boven naar beneden, van onder naar boven en schuin verstopt zijn. Als je alle woorden hebt weggestreept, blijven er 29 letters over. Deze vormen de oplossing. • bellen • gevaar • kapot • krik

• maken • panne • pech • reserve

• rijden • schrik • vakman • weg

! e e m l e Puzz

Beren van Stichting Dappere Dodo’s voor kind in ziekenhuis Op 24 februari ontvingen kinderen in diverse Brabantse ziekenhuizen teddyberen van de Stichting Dappere Dodo's uit Helmond. Aanleiding was de ingebruikname van een nieuw pand van de stichting in Helmond. Ook de kinderen op de beide kinderafdelingen van ziekenhuis Bernhoven werden met een beer verrast. De Stichting Dappere Dodo's is een initiatief van de vorig jaar overleden schroothandelaar Jan Schoo. Hij bepaalde dat een groot deel van zijn vermogen ten goede moest komen aan dappere kinderen in Nederland. Het gaat om kinderen van nul tot achttien jaar die door welke oorzaak dan ook minder kansen hebben in de samenleving. De stichting ondersteunt deze kinderen met educatieve programma’s of financiële steun om een studie te kunnen volgen die deze groep kinderen niet zelf kunnen bekostigen. Op die manier wil de stichting de kinderen die het initiatief nemen om iets van hun leven te maken een kans geven in de maatschappij. De stichting werkt samen met medische en maatschappelijke instanties en biedt hulp, faciliteiten en voorzieningen die het welzijn van het kind bevorderen. Met de beertjesactie voor ‘dappere dodo’s’ in de ziekenhuizen vraagt de stichting aandacht voor haar werk. De kinderen in Bernhoven waren in ieder geval blij verrast met deze actie.

17


De Gruijter haarmode dé specialist in haarwerken Wanneer u op zoek bent naar een expert op het gebied van haarwerken, bent u bij de Gruijter haarmode aan het juiste adres! Onze haarwerkers hebben: Ervaring in het aanmeten en afleveren van een haarwerk Ervaring in het knippen en vormen van een haarwerk Ervaring in het op maat maken en personaliseren van een haarwerk Goede contacten met zorgverzekeraars en ziekenhuizen Wij bieden u: Speciale ruimte waar rekening gehouden wordt met uw privacy Uitgebreid gratis informatie gesprek Gratis onderhoudset bij ieder afgeleverd haarwerk Mogelijkheid tot huisbezoek Gratis nacontrole en 1ste wassing van het haarwerk Collectie alternatieve hoofdbedekking, zoals bijv: mutsjes en buff

Kleuranalyse 5 punten techniek Visagie Haarwerk SEMH gecertificeerd

Alleen op afspraak • Heilig Hartplein 12 • 5462 EA - Veghel • tel: 0413-364044 • www.degruijterhaarmode.nl

18


in Bernhoven ■ april 2010

Naar huis! En dan? U bent behandeld in het ziekenhuis en mag weer naar huis. Maar u bent nog niet helemaal topfit. U heeft thuis nog een periode nodig om te herstellen en aan te sterken. U heeft misschien nazorg nodig in de vorm van thuiszorg of misschien gaat u nog revalideren. Om te zorgen dat die nazorg goed geregeld is, heeft ziekenhuis Bernhoven ontslagcoördinatoren in dienst. Onze ontslagcoördinatoren werken nauw samen met collega’s van zorgaanbieders BrabantZorg en Pantein om de nazorg soepel te laten verlopen. In gesprek met ontslagcoördinator Anton Nieuwesteeg. “Als we het over nazorg hebben, kan dat heel divers zijn”, legt Anton uit. “Dat kan een patiënt zijn die na een heupoperatie de eerste dagen thuis wat ondersteuning nodig heeft. Maar het kan ook gaan om revalidatie of opname in een verpleeg- of verzorgingshuis.”

onnodig lang te laten zijn. We hebben echter een groot netwerk van zorginstellingen die ons kunnen ondersteunen.”

Goed regelen

Anton Nieuwesteeg in gesprek: ‘De charme van ons werk zit hem in het zoeken naar een maatoplossing’.

“Ontslag en nazorg moeten goed geregeld zijn. Daarbij kijken we in de eerste plaats naar het belang van de patiënt. Daarnaast kijken we naar de rol van het ziekenhuis en andere zorgaanbieders en de regelgeving van het Centrum Indicatie Zorg (CIZ).” Uitgangspunt van deze werkwijze is dat de patiënt of diens naasten bepalen waar de nazorg wordt ingehuurd. Daarom zijn alle andere zorgpartners in de regio van belang.

Door Karel Bruinsma

Om dit vraagstuk op te lossen, is Bernhoven een samenwerking aangegaan met zorgaanbieders BrabantZorg en Thuiszorg Pantein. Zij detacheren nu op onafhankelijke basis een ontslagcoördinator ter ondersteuning. Daarmee telt Bernhoven nu 3,5 fte ontslagcoördinatoren: drie mensen vanuit het ziekenhuis, twee vanuit Pantein en twee vanuit BrabantZorg. In totaal dus zeven medewerkers.

Maatoplossing Ongeveer duizend patiënten hebben na ontslag één of andere vorm van nazorg nodig. “De charme van ons werk zit hem in het zoeken naar een maatoplossing”, vertelt Anton. “Natuurlijk is het soms puzzelen en is de druk groot. Dat komt omdat we patiënten zo snel mogelijk op de juiste plaats willen hebben om de verpleegduur niet 19


20


in Bernhoven ■ april 2010

Patiënten Service Bureau Op beide locaties is een Patiënten Service Bureau aanwezig. U kunt bij dit bureau terecht voor onder andere: • informatie over de gang van zaken in ziekenhuis Bernhoven • vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van uw behandeling of verzorging in het ziekenhuis • folders over ziekten, onderzoeken en behandelingen • hulp bij zoeken naar informatie op internet • informatie over begeleidingsmogelijkheden, activiteiten en adressen van o.a. patiëntenverenigingen en andere instellingen voor gezondheidszorg

Het Patiënten Service Bureau is op werkdagen geopend van 9.00 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.00 uur. We zijn ook telefonisch of per e-mail bereikbaar.

Locatie Oss U vindt het Patiënten Service Bureau in de centrale hal, schuin tegenover de Receptie en naast bureau Opname. Telefoonnummer: 0412 - 621 120. E-mail: psb.oss@bernhoven.nl

Locatie Veghel U vindt het Patiënten Service Bureau in de hal van de polikliniek, achter de Patiëntenregistratie. Telefoonnummer: 0413 - 381 637. E-mail: psb.veghel@bernhoven.nl

Themamaanden Patiënten Service Bureau Het Patiënten Service Bureau (PSB) besteedt iedere maand extra aandacht aan een bepaald onderwerp. Dit doet het PSB in samenwerking met patiëntenverenigingen of andere organisaties. Er is dan extra foldermateriaal beschikbaar en soms zijn (ervarings)deskundigen van een bepaalde organisaties aanwezig om u te woord te staan. De thema’s voor de komende maanden zijn april: hart- en vaatziekten; mei: longen en luchtwegen; juni: kind en alcohol/drugs. 21


Thuiszorg op maat, in vertrouwde handen!

www.interzorgthuiszorg.nl info@interzorgthuiszorg.nl

Tel. 0412 651428 Interzorg Thuiszorg is ISO/HKZ gecertificeerd.

22

Hindemithstraat 13 5011 AD Tilburg T 06 - 57 330 280 E info@vanotterlotrapliften.nl

Bent u, uw partner of een gezinslid slecht ter been of minder valide? Voelt u zich onzeker wanneer u naar de eerste verdieping wilt of juist naar beneden? Kies dan voor de veilige oplossing van een kwalitatief hoogwaardige en deskundig gemonteerde traplift of hulpmiddel.


in Bernhoven ■ april 2010

Open Dag groot succes ‘Kruip in de huid van de dokter’ was het motto van de opendag die op 20 maart op beide locaties van ziekenhuis Bernhoven plaatsvond. Ruim 2600 mensen namen de uitnodiging aan. De operatiekamer, de hartkatheterisatiekamer, de gipskamer, de keuken, kortom vele deuren gingen open. Er was veel aandacht voor de kinderen. Zij mochten zelf oefenen bij het uitvoeren van een kijkoperatie of een spuitje zetten. Vaatchirurg Taco Smits gaf tekst en uitleg over een nieuwe manier van opereren bij een verwijde buikslagader. Bestuursvoorzitter Johan van der Heide is tevreden. “Wij willen jonge mensen prikkelen om straks te kiezen voor een toekomst in de zorg en het liefst natuurlijk in het ziekenhuis.”

23


in Bernhoven ■ april 2010

O P N A M E

I N F O R M A T I E

Opname in ziekenhuis Bernhoven In dit magazine vindt u algemene informatie over de faciliteiten in ziekenhuis Bernhoven. Specifieke informatie over de afdeling waar u verblijft, krijgt u op de dag van opname van de verpleegkundige van de betreffende afdeling. Naast een goede medische verzorging staat in ziekenhuis Bernhoven persoonlijke aandacht voor de patiënt centraal. Heeft u wensen of vragen, aarzel dan niet een beroep op de medewerkers te doen. Zij zijn graag bereid u te helpen. Tenslotte wensen wij u een spoedig herstel en een zo aangenaam mogelijk verblijf toe! ■ Voorbereiding

Opnamedatum Bij bureau Opname heeft u een afspraak gemaakt voor een datum of periode dat u wordt opgenomen in ziekenhuis Bernhoven. Als er met u een afspraak is gemaakt, krijgt u enkele dagen of weken van tevoren telefonisch bericht over de exacte opnamedatum. Bij een eventuele verhindering en voor het krijgen van algemene informatie over uw opname, kunt u terecht bij bureau Opname. Ziekenhuizen worden dagelijks geconfronteerd met niet in te plannen spoedzaken. Meestal is dit op te lossen, helaas niet altijd. Het kan daarom voorkomen dat uw operatie op het laatste moment niet kan plaatsvinden in verband met een andere spoedoperatie. Bureau Opname locatie Oss: 0412 - 621 408, tussen 8.30 - 16.30 uur Bureau Opname locatie Veghel : 0413- 381 423, tussen 8.30 - 16.30 uur

Operatievoorbereiding Spreekuur PPO (Preoperatief Poliklinisch Onderzoek) Wanneer u in het ziekenhuis wordt opgenomen in verband met een operatie, zijn enkele voorbereidingen noodzakelijk. Dat gebeurt tijdens het spreekuur Preoperatief Poliklinisch Onderzoek, afgekort spreekuur PPO. Op dit spreekuur spreekt u achtereenvolgens met een doktersassistente, een verpleegkundige en een anesthesioloog (= arts die voor de verdoving zorgt). De verdoving die u krijgt, is afgestemd op uw gezondheid, conditie en uw operatie. Bij medische ingrepen zijn vaak verschillende vormen van verdoving mogelijk. Hoewel u mee kunt beslissen en in veel gevallen een keuze heeft, is het voor u en degene die 24


patiënten ■ informatie

die opereert niet altijd mogelijk alle consequenties daarvan te overzien. De uiteindelijke vorm van verdoving bepaalt daarom altijd de anesthesioloog. In totaal duurt het gesprek ongeveer één uur. Persoonlijke instructies Tijdens het gesprek met de verpleegkundige krijgt u uitleg over de gang van zaken rondom de opname. Persoonlijke instructies zoals medicijnen, nuchter zijn e.d. die u voor de opname moet opvolgen, krijgt u na het gesprek op papier mee naar huis.

Uw kamerwens In ziekenhuis Bernhoven bepaalt medische noodzaak welke patiënten bij elkaar op de kamer komen. Mochten er toch één- of tweepersoonskamers beschikbaar zijn en de patiënt heeft hiervoor een voorkeur uitgesproken, dan kan aan die wens voldaan worden. We geven echter geen garantie.

géén waardevolle voorwerpen, zoals sieraden mee. Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van uw spullen.

Wat brengt u mee?

Wettelijke identificatieplicht

Wilt u bij opname het volgende meebrengen: ponsplaatje, identificatiebewijs, medicijnen die u gebruikt, dieetvoorschrift, adres en telefoonnummer van uw contactpersoon, toiletartikelen, bedkleding, kamerjas, pantoffels ed. Breng in ieder geval zo min mogelijk geld en

Sinds 1 januari 2005 geldt in ons land voor iedereen van veertien jaar en ouder een wettelijke identificatieplicht. Geldig identificatiebewijs is: paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument voor vreemdelingen of vluchtelingen. Het ziekenhuis is verplicht uw identiteit vast te stellen met behulp van één van de genoemde documenten.

Medicijnen Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis worden alle medicijnen (behalve medicijnen voor anticonceptie) die u gebruikt door het ziekenhuis verstrekt en beheerd. Alleen als u opgenomen bent op afdeling Shortstay dan neemt u uw eigen medicijnen mee. Heel soms wordt ook op een andere afdeling, in overleg met de arts, doorgegaan met uw eigen medicijn(en). Om u tijdens de opname de juiste medicijnen te kunnen geven, is het belangrijk dat uw arts en verpleegkundige precies weten welke medicijnen u gebruikt. Het kan zijn dat de vorm, kleur of naam van het ziekenhuisgeneesmiddel anders is dan u gewend bent. De werking is echter hetzelfde als het middel dat u thuis gebruikt. ■ Uw

verblijf in het ziekenhuis

Opnamedag De dag van de opname meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. Op de afdeling wordt u ontvangen door een secretaresse of een verpleegkundige. Zij brengen u naar uw kamer en informeren u over de gang van zaken op de afdeling. 25


iin n Bernhover B e r n h o v e n ■■ maart a p r i l 22010 010

O P N A M E

I N F O R M A T I E

Kamer Het aantal bedden op de kamer waar u komt te liggen loopt uiteen van één tot maximaal vier. Een uitzondering is de afdeling Shortstay, locatie Oss. Hier ligt u met maximaal zes personen op de kamer. Bij ieder bed zitten een handset voor de zusterroep en een leeslamp binnen handbereik. Het is mogelijk om televisie te kijken, radio te luisteren en te telefoneren. Op de kamer is zowel in de muurkast als in het nachtkastje, bergruimte voor uw persoonlijke eigendommen. Deze kasten zijn niet afsluitbaar. Op de meeste afdelingen liggen mannen en vrouwen op één kamer. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, geeft dit dan vooraf door aan bureau Opname, dan houden wij hier zo goed mogelijk rekening mee.

Dagverblijf Op iedere afdeling is een dagverblijf voor patiënten. In het dagverblijf mag niet gerookt worden. Ziekenhuis Bernhoven is een openbaar gebouw en daarom rookvrij.

Eten Tijdens uw opname worden alle maaltijden door het ziekenhuis verstrekt. Iedere dag krijgt u een menuvoorstel voor de volgende dag. Het menuvoorstel houdt al rekening met uw eventuele dieet. De voedingsassistente komt iedere dag bij u langs om het menuvoorstel op te halen. Op de afdeling Shortstay is het door de korte duur van de opname logistiek niet mogelijk u een menukeuze aan te bieden. Als u een speciaal dieet heeft wordt hier vanzelfsprekend rekening mee gehouden. Uit hygiënisch oogpunt is het niet toegestaan meegebrachte etenswaren in de afdelingskoelkast te bewaren. ■ Uw bezoek Bezoek levert meestal een welkome afleiding. Het kan zijn dat u met uw bezoek alleen wilt zijn. U kunt de verpleegkundige vragen dit voor u te regelen. Als u niet op de verpleegafdeling hoeft te zijn voor onderzoek, behandeling, visite van de specialist of een andere activiteit, kunt u uw bezoek, tijdens de bezoektijden, bijvoorbeeld

ook in het dagverblijf of de koffiehoek/ ziekenhuiswinkel ontvangen. Geeft u wel even aan de secretaresse of verpleegkundige door waar u bereikbaar bent. Vanwege verhoogde infectiekans zijn planten in het ziekenhuis niet toegestaan.

Bezoekregeling persoonlijk bezoek Naast de hieronder genoemde bezoektijden is het toegestaan dat één naaste u gedurende de dag tussen 10.00-21.00 uur gezelschap mag houden. De patiëntenzorg mag niet in het gedrang komen en heeft in alle gevallen voorrang. De privacy blijft zoveel mogelijk gewaarborgd. Dit betekent bijvoorbeeld dat een behandelaar of verpleegkundige het aanwezige bezoek kan vragen de kamer even te verlaten.

Roomservice Uw gast kan net als u zelf gebruik maken van koffie en thee tijdens de rondgang en kan tegen betaling gebruik maken van een maaltijd. Maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie van het ziekenhuis. De maaltijd kan op de kamer of in het personeelsrestaurant gebruikt worden. 26


patiënten ■ informatie

Algemene bezoektijden Dagelijks van 14.00 - 15.00 uur en van 19.00 - 20.00 uur. In overleg met de verpleegkundigen is het soms mogelijk buiten de vastgestelde bezoektijden bezoek te ontvangen. Kraamafdeling De bezoektijden voor de kraam / gynaecologieafdeling zijn: 10.00 - 11.00 uur; 14.00 - 15.00 uur; 19.00 - 20.00 uur. Partners zijn de hele dag welkom met uitzondering van de rusttijd tussen 15.30-17.00 uur. Couveuseafdeling Alleen in aanwezigheid van de ouders kunnen familieleden en vrienden op de couveuseafdeling op bezoek komen. De ruimte op deze afdeling is beperkt. Hierdoor zijn uitgebreide bezoeken niet mogelijk. Kinderafdeling Voor ouders zijn er geen vaste bezoektijden. Zij kunnen hun kind de hele dag bezoeken. Andere bezoekers mogen als de situatie van het zieke kind dit toelaat, op bezoek komen tussen 14.00 en 19.00 uur. Stroke-Care unit De Stroke-Care unit bevindt zich op de locatie Oss van ziekenhuis Bernhoven. Hier gelden de volgende bezoektijden: Bezoektijden voor partner en naaste familie: 11.30 - 12.00 uur en 14.00 - 15.00 uur. Inloopbezoek is mogelijk tussen 19.00 - 20.00 uur. Intensive care en hartbewaking (IC/CCU) Afdeling IC, locatie Veghel: ’s middags 14.00 - 15.00 uur; ’s avonds 19.00 - 20.00 uur Op de locatie Oss geldt voor de afdeling IC een bezoektijd tussen 11.00 - 20.00 uur. Aantal bezoekers U mag als patiënt maximaal twee bezoekers tegelijk ontvangen. Deze regel is nodig ter bescherming van uw eigen rust en de rust van uw medepatiënten. Stem onderling af wie wanneer op bezoek komt.

■ Uw

behandeling en verzorging

u bij de verpleegkundigen terecht. Samen met u zoeken zij naar oplossingen.

Medische behandeling De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) draagt de medische verantwoordelijkheid voor uw behandeling. Bij uw medische behandeling zijn ook andere hulpverleners betrokken. Daardoor ziet u verschillende mensen aan uw bed. Met vragen over uw medische behandeling kunt u altijd terecht bij uw hoofdbehandelaar.

Contactpersoon Voor u en de afdeling is het prettig om te weten wie er contactpersoon is wanneer nodig; bijvoorbeeld na de operatie, onderzoek of als de ontslagdatum bekend is. Bij het opnamegesprek kunt u een contactpersoon opgeven. In verband met uw privacy geeftt u toestemming om de contactpersoon over uw gezondheidstoestand te informeren.

Informatie Verpleegkundige verzorging Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u het meeste te maken met de verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen. Zij dragen de zorg voor een goede verpleging en proberen daarbij rekening te houden met uw persoonlijke wensen. Met al uw vragen kunt

U mag van uw behandelend specialist, verpleegkundigen en andere zorgverleners verwachten dat zij u goed informeren over uw ziekte, onderzoeken en behandelingen. Vraag gerust om schriftelijke informatie of een mondelinge toelichting wanneer iets niet helemaal duidelijk is. Het Patiënten Service Bureau heeft voor u de folder ‘In gesprek met de specialist’. Deze folder kan u helpen zich goed op het gesprek voor te bereiden. 27


in Bernhoven ■ april 2010

■ Uw

O P N A M E

I N F O R M A T I E

rechten en plichten

Patiënten hebben wettelijke rechten en plichten. Deze rechten en plichten zijn vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Informatieplicht Uw behandelaar en u hebben de plicht elkaar duidelijk en volledig te informeren. De behandelaar stelt mede op basis van uw informatie en onderzoek een diagnose en geeft een deskundige behandeling. Op basis van de informatie van uw behandelaar geeft u toestemming voor behandeling. De behandelaar informeert u in begrijpelijke taal over: uw ziekte of aandoening en de gevolgen daarvan; de mogelijke onderzoeken en behandelingen; de bijwerkingen en risico’s van het onderzoek of de behandeling. Als informatie niet duidelijk is, zeg dan dat u nog niet alles begrijpt en/of stel vragen. Als patiënt heeft u de plicht binnen redelijke grenzen de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

Toestemmingsplicht Bij behandeling geeft u toestemming om te behandelen. Wanneer sprake is van een ingrijpende behandeling vraagt de zorgverlener uitdrukkelijk uw toestemming. In de overige gevallen gaan zorgverleners ervan uit dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. In acute situaties mag zonder uw toestemming gehandeld worden.

Inzage in uw dossier In het ziekenhuis worden gegevens over uw behandeling vastgelegd in uw medisch dossier. Elke patiënt heeft recht op inzage in en recht op een afschrift van zijn of haar persoonlijke dossier. Als u wilt weten wat er in uw dossier staat of een afschrift wenst, kunt u dit vragen aan de desbetreffende zorgverlener. Voor meer informatie zie de folder ‘Omgaan met uw persoonsgegevens en medisch dossier’. De folder kunt u downloaden van de website www.bernhoven.nl en is verkrijgbaar bij het Patiënten Service Bureau.

Privacy In het ziekenhuis worden allerlei persoonlijke gegevens van u vastgelegd. Deze gegevens worden uitsluitend vertrouwelijk en beroepsmatig gebruikt. In sommige gevallen worden opname- en/of operatiegegevens anoniem gemaakt en gebruikt voor landelijke kwaliteitsprojecten. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit kenbaar maken aan uw specialist of aan de verpleegkundige tijdens het opnamegesprek. Gegevens over opname en ontslag worden doorgestuurd naar uw huisarts en naar de zorgverzekeraar in verband met betalingen. Andere gegevens komen in uw dossier.

Gebruik lichaamsmateriaal In het kader van de behandeling wordt bij vrijwel iedere patiënt tijdens de opnameperiode bloed afgenomen. Soms worden ook urine, ontlasting, hersenvocht of weefsels onderzocht. In enkele gevallen wordt een restant van dit lichaamsmateriaal anoniem gemaakt en gebruikt voor kwaliteitsdoeleinden, onderzoek of onderwijs. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, maakt u dit kenbaar aan uw specialist. Eventueel kunt u dit ook kenbaar maken aan degene die bij u het materiaal voor onderzoek afneemt.

Wilsverklaring U kunt in een situatie terechtkomen waarin u niet meer voor uzelf kunt beslissen. Wanneer anderen voor u moeten beslissen, kan een wilsverklaring een belangrijke hulp zijn. Een duidelijke verklaring dat u een bepaalde handeling niet wenst, en waarvoor u geen toestemming zou geven als u daartoe nog in staat zou zijn, wordt in principe gerespecteerd.

28


patiënten ■ informatie

Klachten Het kan voorkomen dat u over sommige onderdelen van uw verblijf niet zo tevreden bent. Uw problemen kunt u het beste zo snel mogelijk bespreken met degene die u behandelt of met degene die naar uw mening de klacht heeft veroorzaakt. Deze directe benadering gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Daarom kunt u altijd een beroep doen op de medewerkers van het Patiënten Service Bureau of de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie leest u in de folder ‘Klachten’, te verkrijgen op de verpleegafdelingen, bij het Patiënten Service Bureau en via de website van het ziekenhuis (www.bernhoven.nl). Mailen kan naar psb@bernhoven.nl

■ Mogelijkheden

voor extra zorg

en service

boodschap voor u in het ziekenhuiswinkeltje. Via de verpleegkundige kunt u contact opnemen met de vrijwilligers.

Geestelijke verzorging

Ziekenhuiswinkel

U kunt, vóór uw opname, een bericht (laten) doorgeven aan uw eigen parochie of gemeente over uw ziekenhuisopname. Via de verpleegkundige kunt u ook een beroep doen op een geestelijk verzorger van het ziekenhuis. Op zondagochtend wordt in de kapel een liturgische viering gehouden. Deze viering wordt ook via de huisradio en tv uitgezonden. Voor elk weekend informeert de verpleegkundige van de afdeling bij u of u, eventueel met bed of rolstoel, de kerkdienst wilt bijwonen. Als u wenst, kunt u de Communie op uw kamer ontvangen. Op de locatie Oss is ook een islamitische gebedsruimte aanwezig.

In de ziekenhuiswinkel kunt u terecht voor o.a. versnaperingen, bloemen, tijdschriften en kranten. Bovendien is er gelegenheid om iets te eten of te drinken. In Oss is de winkel open van maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.30 uur, op zaterdag en zondag 12.00 - 20.30 uur. In Veghel is de winkel geopend van maandag t/m vrijdag 9.00 - 20.15 uur en zaterdag en zondag 12.30 - 20.15 uur

Vrijwilligers In het ziekenhuis werkt een grote groep vrijwilligers. Zij vervullen vele extra taken, zoals het begeleiden van patiënten naar de verpleegafdeling, onderzoeksafdeling, kapel of gebedsruimte, het verzorgen van de bloemen. Desgewenst doen ze een

Kapper Op de locatie Oss is het mogelijk om gebruik te maken van de diensten van kapsalon Twins. U kunt zelf een afspraak maken, telefoon 0412 - 633 661. Het tijdstip van de afspraak moet u wel bespreken met de verpleegkundige van de afdeling, in verband met eventuele medische handelingen of onderzoeken.

Post De post wordt, met uitzondering van zon- en feestdagen, dagelijks op de afdeling bezorgd. Te versturen post kunt u afgeven bij de Receptie of aan de verpleegkundige van de afdeling. Post, aan u gericht, is eerder in uw bezit als de postcode van het ziekenhuis, uw naam en het kamernummer duidelijk zijn vermeld.

ziekenhuis Bernhoven locatie Oss naam en kamernummer Postbus 10 - 5340 BE Oss

ziekenhuis Bernhoven locatie Veghel naam en kamernummer Postbus 10.000 - 5460 DA Veghel Eenmalige machtiging telefoon- en/of televisieverhuur Aan het gebruik van televisie en telefoon zijn kosten verbonden. Als u tijdens uw opname gebruik wilt maken van de televisie en/of telefoon kunt u het formulier voor eenmalige machtiging invullen en op de dag dat u wordt opgenomen, inleveren bij de receptie. Dit formulier vindt u in dit magazine en kunt u uitknippen. De receptionist sluit de telefoon aan nadat u bent opgenomen. U krijgt een eigen nummer waar rechtstreeks naar gebeld kan worden. Op uw eigen nummer kunt u rechtstreeks gebeld worden. Dit kan niet 29


in Bernhoven ■ april 2010

tussen 23.00 en 07.00 uur, in verband met het handhaven van de rust op de afdeling. Bij het huren van een telefoon wordt uw nummer op aanvraag verstrekt aan derden. Wanneer u dit niet wenst, moet u dit melden bij de receptionist. De kosten van de telefoon en televisie kunt u vinden op de website: www.bernhoven.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij de receptie van het ziekenhuis. Mobiele telefoon Mobiel bellen in ziekenhuis Bernhoven is toegestaan. Er zijn plekken waar het niet mag, dit wordt duidelijk aangegeven. Ziekenomroep De ziekenomroep zendt radio- en televisieprogramma’s uit voor patiënten. In Oss door Ziekenomroep Studio Anna en in Veghel door Ziekenomroep Oost-Brabant Zoobra. Wanneer u geen televisie huurt, kunt u deze zenders dus toch ontvangen.

Schade Als door nalatigheid of schuld van medewerkers van het ziekenhuis schade wordt toegebracht aan uw persoonlijke eigendommen, kunt u het ziekenhuis hiervoor aansprakelijk stellen. Dat kan door het invullen van een ‘schadeformulier’. Dit formulier is te verkrijgen via de verpleegkundige. Het ingevulde formulier kunt u afgeven bij het Patiënten Service Bureau of de Receptie van het ziekenhuis.

Cliëntenraad Het ziekenhuis beschikt over een cliëntenraad. De cliëntenraad bestaat uit een vertegenwoordiging van (potentiële) patiënten van het ziekenhuis. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten. Meer informatie over de cliëntenraad: www.bernhoven.nl. ■ Wanneer

u naar huis gaat

Wanneer naar huis? Soms is al voor de opname de duur van het verblijf in het ziekenhuis bekend. Meestal is dit echter niet het geval en brengt de behandelend specialist (hoofdbehandelaar) u hiervan, zo vroeg mogelijk, op de hoogte. Op de meeste afdelingen verlaat u ’s ochtends het ziekenhuis.

Nazorg De behandelend specialist (hoofdbehandelaar) en verpleegkundige bespreken vóór uw ontslag wat u zelf thuis aan verdere behandeling moet doen. Bijvoorbeeld dieet, fysiotherapie, medicijnen, wondverzorging etcetera. Als u weer thuis bent, moet u weer helemaal zelf uw gezondheid in de gaten houden. Daarom is het belangrijk dat u alle vragen die u hierover heeft, ook stelt. Met behulp van de folder ‘Weer naar huis’ 30

O P N A M E

I N F O R M A T I E

kunt u zich voorbereiden op de thuissituatie. Soms heeft u thuis nog nazorg nodig. Het aanvragen van deze zorg moet vooraf geregeld worden. Het invullen van de benodigde aanmeldingsformulieren, regelt de verpleegkundige samen met u. Hierna volgt het intakegesprek voor zorg met het CIZ (Centrum Indicatietelling Zorg). Tijdens dit gesprek, dat al in het ziekenhuis kan plaatsvinden, wordt duidelijk welke zorg u kunt verwachten. Het CIZ neemt contact op met de instelling die de afgesproken zorg gaat leveren. Vervolgens laat de betreffende instelling (bijvoorbeeld de Thuiszorg) u weten, vanaf welk moment u de zorg kunt verwachten.

Informatie voor de huisarts Meestal informeert uw behandelend specialist de huisarts schriftelijk over de opname, uw ziekteverloop en het ontslag.


patiënten ■ informatie

Eenmalige machtiging voor telefoon- en/of televisieverhuur

Als u gebruik wilt maken van telefoon- en of televisie, verwijder dit formulier dan uit de brochure, vul het vooraf in waarna u het ingevulde formulier kunt afgeven bij de receptie op de dag van uw opname. Ondergetekende verleent hierbij eenmalig een machtiging aan Stichting Ziekenhuis Bernhoven om van zijn/haar bank- of girorekening de verschuldigde kosten voor huur van telefoon, gesprekskosten en/of televisie na ontslag uit het ziekenhuis af te schrijven. Door ondertekening verklaar ik akkoord te gaan met de tarieven. (zie onderstaand) Naam:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:

......................................................................................................

Bankrekening:

.........................................................................................

Woonplaats:

................................................................................................................................................................

of Girorekening:

.....................................................................................................................................................

Kruis aan wat u wilt huren: ■ Telefoon ■ Televisie

Het verschuldigde bedrag wordt binnen dertig dagen na de laatste huurdag automatisch van uw rekening afgeschreven. Lever het ingevulde formulier in bij de receptie (hoofdingang)

Kosten telefoon

Kosten televisie

Huurkosten telefoon per dag: € 1,50 Gesprekskosten per tik: € 0,07 De dag van opname wordt verrekend in de huurkosten, de dag van ontslag niet.

Huurkosten televisie per dag € 2,50 De dag van opname wordt verrekend in de huurkosten, de dag van ontslag niet.

Afbouwregeling huurkosten bij langdurig verblijf: Dag 1 t/m 5 € 1,50 Vanaf dag 6 € 1,00 vanaf dag 28 € 0,50 vanaf dag 32 geen huurkosten

Afbouwregeling van huurkosten bij langdurig verblijf: dag 1 t/m 5 € 2,50 vanaf dag 6 € 1,50 vanaf dag 28 € 1,00 vanaf dag 32 geen huurkosten

Tijdelijk blokkeren Tijdelijk blokkeren

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt u uw telefoon voor één of meerdere dagen laten blokkeren. U belt hiervoor met de receptionist. Gedurende de tijd dat uw telefoon is geblokkeerd, worden geen huurkosten in rekening gebracht.

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis kunt het gebruik van de televisie voor één of meerdere dagen laten blokkeren. U belt hiervoor met de receptionist. Gedurende de tijd dat uw televisie is geblokkeerd, worden geen huurkosten in rekening gebracht. 31


in i n Bernhover B e r n h o v e n ■■ maart a p r i l 22010 010

Puzzel met ons mee! Sudoku puzzel In elke rij moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

6

8 4

5

In elke kolom moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

9

In elk vierkant (van 3 bij 3) moet een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en een 9 worden ingevuld.

7

2

3

6

3

7 5

Een cijfer kan niet twee maal in eenzelfde rij, kolom of vierkant voorkomen.

7

4

1

8 3

7

2

8 5

1

Kruiswoordpuzzel

5

2

3

4

5

6

7

8

11

13

15

19

28

32

10

12

14

21

9

16

17

18

20

22

23

29

24

25

26

28

1

Horizontaal 1. groepstaal – 5. deel van het lichaam 7. rund – 8. broodje 11. geen gehoor (afk.) – 13. bergplaats 14. deel van een mast – 16. ego 18. keukengerei 19. alle bedienden aan het hof 21. interieur 27. water in Friesland 28. nummer (afk.) – 29. bloem Verticaal 1. jeugdig – 2. verbrandingsrest 3. drinkgerei – 4. woede 5. repetitive strain injury (afk.) 6. wandbekleding 9. persoonlijk voornaamwoord 10. volksstam – 12. kleur – 15. klaar 16. in opdracht (afk.) – 17. hoestje 8. onmeetbaar getal – 20. bosplant 21. splitsingsproduct – 22. zangnoot 23. Centraal Bureau voor de Statistiek (afk.) – 24. afslagplaats bij golf 25. Europeaan – 26. stookmateriaal

6


Het Facilitair Bedrijf van Ziekenhuis Bernhoven zorgt mee! Het Facilitair Bedrijf van Ziekenhuis Berhnoven gaat voor tevreden klanten! Onder het motto “FB zorgt mee” sluit het Facilitair Bedrijf zich volledig aan op de missie van het ziekenhuis: “De patiënt ontvangt in ziekenhuis Bernhoven de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.” Een vriendelijke ontvangst, klantgerichte services, faciliteiten in het gebouw, sfeer en uitstraling, het zijn aspecten die het beeld van het ziekenhuis mede bepalen. Met de juiste invulling hiervan wordt een bijdrage geleverd aan het welzijn en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers. Het Facilitair Bedrijf draagt hierin een

belangrijke verantwoordelijkheid.

Het Facilitair Bedrijf kent drie kernwaarden: Gastvrijheid

Medewerkers Facilitair Bedrijf zijn gastvrij naar patiënten, bezoekers en medewerkers. Ze kunnen zich inleven in de behoefte van de klant, anticiperen op wensen en geven persoonlijke aandacht.

Klantgerichtheid Door in contact te zijn met de klant wil het Facilitair Bedrijf proactief inspelen op wensen en kan de tevredenheid worden getoetst. Vergroten van keuzemogelijkheden en flexibiliteit staan hierbij centraal.

Betrouwbaarheid Het Facilitair Bedrijf wil een betrouwbare en herkenbare leverancier van diensten zijn voor elke klant. De dienstverlening wordt gekenmerkt door een constante kwaliteit.


Het Facilitair Bedrijf van Ziekenhuis Bernhoven zorgt mee! Het Facilitair Bedrijf van Ziekenhuis Berhnoven gaat voor tevreden klanten! Onder het motto “FB zorgt mee” sluit het Facilitair Bedrijf zich volledig aan op de missie van het ziekenhuis: “De patiënt ontvangt in ziekenhuis Bernhoven de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.”

Een vriendelijke ontvangst, klantgerichte services, faciliteiten in het gebouw, sfeer en uitstraling, het zijn aspecten die het beeld van het ziekenhuis mede bepalen. Met de juiste invulling hiervan wordt een bijdrage geleverd aan het welzijn en welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers. Het Facilitair Bedrijf draagt hierin een

belangrijke verantwoordelijkheid.

Het Facilitair Bedrijf kent drie kernwaarden: Gastvrijheid

Medewerkers Facilitair Bedrijf zijn gastvrij naar patiënten, bezoekers en medewerkers. Ze kunnen zich inleven in de behoefte van de klant, anticiperen op wensen en geven persoonlijke aandacht.

Klantgerichtheid Door in contact te zijn met de klant wil het Facilitair Bedrijf proactief inspelen op wensen en kan de tevredenheid worden getoetst. Vergroten van keuzemogelijkheden en flexibiliteit staan hierbij centraal.

Betrouwbaarheid Het Facilitair Bedrijf wil een betrouwbare en herkenbare leverancier van diensten zijn voor elke klant. De dienstverlening wordt gekenmerkt door een constante kwaliteit.

In Bernhoven, april 2010  

‘In Bernhoven’ is een uitgave voor patiënten en bezoekers van ziekenhuis Bernhoven. In Bernhoven verschijnt vier maal per jaar in een oplage...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you