__MAIN_TEXT__

Page 1

2012 m. Nr. III (19)

su Bernardinai

.lt

Galutiniai dalykai Nutylima tema. Pragaras

Kas nutrynė šypseną Europai? Visata ant teptuko smaigalio Kolaborantų problema


su Bernardinai

.lt

I E Š KOT E D O VA N O S , K U R I B Ū T Ų I R G R A Ž I , I R N AU D I N G A ? Ž U R N A LO „ K E L I O N Ė S U B E R N A R D I N A I . LT “ PR E N U M E R ATA – P U I K I D O VA N A S AU B E I A RT I M I E S I E M S , D R AU G A M S I R KO L E G O M S R E DA KC I J O J E G A L I T E Į S I G Y T I I R PR E N U M E R ATO S D OVA N Ų K U P O N Ą LIETUVOJE:

2011

r. II m. N

(14)

II m. Nr.

(14)

2011

Um

m. Nr . III (15 2011

a.

NA I.L T

is

Žan

2011 m. KEL ION

NAR Ė SU BER

T DIN AI.L

su Bernardinai.lt

au?“ esi, žmog „Kur tu

ija: ilės Toleranc prie artimo me dos nuo ma

nuo Laiškas

kalno

i.lt

Alek

sa

o

s kelia

apie

kultū

rą:

zlas s Ka nda ilaitė Rola Bab Ieva sk as u a ij c s Ma ndra

Poka

dis Dievo žo

UŽSIENYJE:

ina

BE RN

AR DI

ard

SU

o

ialin s socas yčio Bažn mok ym Tem

ern

ON Ė

o Ec ber t

ė. e ny b

su B

(15)

KE LI

2011 T NA I.L AR DI

BE RN NĖ SU KE LIO

)

Nr. IV (16

eilė tik m i Nes da teis visa Rašytojas Asm

m. N r. III

)

inai.lt

ard su Bern

Nr. IV (16)

2011 m.

• „Lietuvos pašto“ skyriuose arba internetu www.post.lt, leidinio indeksas – 5470; • redakcijoje (Maironio g. 10, Vilnius) arba el. paštu zurnalas@bernardinai.lt; • internetu www.bernardinai.lt/prenumerata Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 36 Lt. Vieno numerio prenumeratos kaina – 9 Lt.

lbiai

Eu r

opa

ir k r

ikšč iony bė umAsmenyb g a u ė. Meil dis Rom ės m um alda o de k alo gas

Ged

imin

as N

• el. paštu zurnalas@bernardinai.lt; • internetu www.bernardinai.lt/prenumerata; • atsiunčiant čekį (būtina nurodyti tikslų gavėjo adresą ir el. pašto adresą), čekio adresatas VšĮ „Bernardinai.lt“, adresas Maironio g. 10, 01124 Vilnius, Lietuva Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 25 USD arba 15 EUR. Jei norite įsigyti senesnių žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerių: • užpildykite prenumeratos formą internete www.bernardinai.lt/prenumerata; • skambinkite tel. (8 5) 2313 009; • rašykite el. paštu zurnalas@bernardinai.lt

Plačiau apie šiuos leidinius: www.bernardinai.lt/zurnalas Ačiū, kad skaitote ir esate kartu!

B er nard i nai . lt re d akci ja

Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius Tel. +370 5 231 3009, faks. +370 5 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt


su Bernard

inai.lt

2012 m. Nr. III (19)

Redaktoriaus palydėjimas

ISSN 1822-9611

Leidžiamas nuo 2008 metų

Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“

Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt

Redaktorius Andrius Navickas Nuotraukos: Evgenia Levin, Bertos Tilmantaitės, Rūtos Trečiokaitės, Astos Plechavičiūtės ir kt. Piešinys Teresės Zaleskytės Maketo dizainas Povilo Zaleskio Talkininkai: Gediminas Kajėnas, Antanas Šimkus ir kt. Kalbos redaktorė Michalina Bočiarova Rėmėjai

parėmė rubrikas: Asmenybė, Aštuntoji diena, Atmintis, Civitas, Europa, Pokalbiai apie kultūrą, Sielogyda 2012 m. SRTRF parama 70 000 litų

600 egz. leidyba remiama iš projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, finansuojamo Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą” priemonę VP1-2.2-ŠMM10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, lėšų.

Tiražas 3100 egz. Formatas 210x280 Spausdino UAB „BALTO print“

Logistikos partneris

Gyvename praeinamybės pasaulyje: žiemą keičia pavasaris, pavasarį – vasara, ją keičia ruduo, ir vėl viską apkloja žiemos sniegas. Viskas yra laikina ir galiausiai susidėvi. Nenuostabu, jog netikrumo ir nuovargio kabintis į praeinančius dalykus patirtis nokina vaizduotę dirginančius pasaulio pabaigos scenarijus. Juk jei susidėvi batai, kuriais avime, panašiai turėtų susidėvi ir mūsų gyvenimas ar visas pasaulis. Tiesa, yra tai, ką mes patys sukūrėme, ir yra tai, kas mums padovanota, kas buvo pakviesta būti Amžinuoju Žodžiu. Kartu su Kūrėjo dovanomis gavome ir Jo atviruką (Šventąjį Raštą) – meilės laišką, padrąsinimą, patarimų, kaip puoselėti dovanas. Retas turime noro ir laiko įsiskaityti į tai, kas ten prašyta. Veikiau skubame pagriebti viską, ką pasiekia rankos, ir jau dabar gedime, kad visa tai laikina, jog netrukus visa tai baigsis, ir pabaigoje kiekvieno laukia bauginantis Teismas. Kas baigsis? Kaip būsime teisiami? Ar iš tiesų pragaras yra daugiau nei metafora? Negi Dangiškajam Tėvui pavydu, kai mes mėgaujamės žemiškuoju gyvenimu? Ar sugebame džiaugsmingai tarti: Viešpatie, priartink Teismo valandą? Pasiklydome, pernelyg pasitikėdami savo sugebėjimu išmintingai gyventi, jei pamiršome, kad Paskutinis teismas ir antrasis Jėzaus atėjimas yra ne grasinimas, bet pati didžiausia Viešpaties dovana – pažado išvaduoti iš Piktojo varginimų išsipildymas. Šventajame Rašte aiškiai pasakyta, kad ne pasaulis, bet blogis bus sunaikintas: „Pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“ (Lk 21, 28). Tai išlaisvinančios ir gyvybę teikiančios tiesos pergalė, galutinis išgydymas. Tačiau yra ir pragaras, apie kurį Jėzus kalbėjo labai rimtai – tikrai ne kaip apie retorinę figūrą. Tačiau jis nėra tai, kas mums primetama iš išorės, Jis suveši mūsų viduje kaip piktžolės, kaip gąsdinantis gyvybės trūkumas, neatpirkta kaltė, paralyžiuojanti baimė atsigręžti į Viešpatį, gyvybės šaltinį. Pragaras – tai ne Teismo padarinys, bet veikiau aklinas užsisklendimas ir sunykimas savo egoizmo vienutėje. Gyvename praeinamybės pasaulyje, ir kiekvieną akimirką dalyvaujame Gyvybės teisme. Tiek kaip teisiamieji, tiek kaip savo paties prokurorai. Turime ir tobulą advokatą – Jėzų. Jis nusileidžia net į mūsų pragarus, išgydo žaizdas, kurios mums atrodo beviltiškos, tačiau Jis nesiveržia per prievartą ir visada laukia mūsų pakvietimo. Viltingai ir kantriai laukia – iki pat paskutinio mūsų atodūsio ir net tada, kai tik Jis vienintelis išlaiko tikėjimą mumis. Nepamirškime, kad ir Šventasis Raštas baigiasi žodžiais, kurie kiekvienam krikščioniui turi tapti būtina savasties dalimi: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20). Andrius Navickas


Turinys » »

5

Prisikėlimo kelionė

6

Kas bus paliktas, o kas – paimtas?

9

Nespėliokime apie anapusybę

10

Mirtis ir prisikėlimas

»

13 »

20

24

Kas gi ta Europa šiandien?

28

Kas nutrynė šypseną Europai?

Būkite pasirengę Gianfranco Ravasi

Matthew Dickerson

Raniero Cantalamessa OFM Cap.

Richard Rohr OFM

Asmenybė

Europa

»

32

Donatas Puslys

Elvyra Kučinskaitė

Katechezė „Ligonių patepimas – gydančio Dievo veikimo ženklas“ Kun. Mindaugas Ragaišis

»

Nutylima tema. Pragaras

38

Pragaras, kurį susikuriame patys…

Vanda Juknaitė

40

Šaltas pragaras

Civitas

41

Viešpats, nužengiantis į pragarą

42

Pragaro gyventojai

„Iš kur atsiranda žodžiai – nežinau…“

Apie pilietiškumą ir lietuviško velnio gaudynes Marcelijus Martinaitis

Kęstutis Dvareckas

Gianfranco Ravasi

Metropolitas Antonijus iš Surožo

Kardinolas Avery Dulles SJ


»

Pokalbiai apie kultūrą

»

48

Visata ant teptuko smaigalio

87

XX amžiaus Lietuvos istorija su seserimi Nijole Sadūnaite (II)

58

„Eilėraštis – prieglobsčio zona“

98

Kolaborantų problema

67

„Teatro nėra, jo niekada nebuvo, ir jis niekada nesibaigia“

Dalia Dokšaitė

Gytis Norvilas

Ainis Storpirštis

74 »

78

Civilizacijos, kultūros ir meno medis Jonas Mekas

Sielogyda „Kūrybinis rašymas – daugiau nuotykis nei tabletė simptomui numalšinti“

»

82

Sveikas, gyvenime „Esu suaugęs alkoholiko vaikas, ir tai paliko žymę visam mano gyvenimui“ Rimos pasakojimas

Lon L. Fuller

Aštuntoji diena

105

Pasėliai

106

Truputis Antakalnio debesų

»

110

Lina Žalytė

Antanas Šimkus

Skanaus „Valgymas kartu – vienas iš esminių šeimą vienijančių elementų“ Kun. Ričardas Doveika

Julius Kvedarauskas

»

Atmintis

»

112

Maranata Įėjimas į dangišką sodą Bruno Franguelli SJ


Prisikėlimo kelionė.indd

Galutiniai dalykai Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko, ir jūros taip pat nebeliko. Ir aš išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo išpuošta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo.“ (Apr 21, 1-4)

4

Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m.

N r. III (19)


Gianfranco Ravasi / Būkite pasirengę

Būkite pasirengę

Gianfranco Ravasi

Sugebėti būti pasirengusiems – tai didelis dalykas. Žmogaus Sūnus ateis, kai nesitikėsite“ (plg. Jn 14, Tai vertinga dovana, apimanti tvirtumą, įgūdį ana- 3; Mt 24, 44). Mirtis, paskutinis išvykimas, – tai ne lizuoti, požiūrį, sprendimą. Kaip rašė šveicarų ra- atsisveikinimas, neturintis ateities, kaip dauguma – šytojas Henri-Frédéricas Amielis, sugebėti būti pa- ypač prislėgtieji – mano, kaip karčiai rašė Leonardas sirengusiems taip pat reiškia ir mokėti atsisveikinti, Scascia: „Ne mirti, o mirtis yra paskutinė viltis.“ Krikščioniui išvykimas, pabaiga, mirtis nėra trokšišvykti, užbaigti. Visuomet sunkoka atsisveikinant skubotai apsikabinti prieš įlipant į lėktuvą, atskir- tama ar meldžiama siekiamybė tuštumos sūkuryje, siantį mus nuo tų, su kuriais dalijomės mintimis ir tačiau atsiskyrimas, vedantis į naują, kitokią pradžią. jausmais. Dėl to reikia ruoštis „būti pasirengusiems“ naujai Maža to – žvelgiant giliau, tai netgi mokėti mirti. auštančiai įpareigojančiai ir svarbiai dienai. Taip nusi„Būkite pasirengę“ – tai ir kvietimas, kurį Kristus teikę žvelkime į ateitį; tokių minčių lydimi stenkimės paliko saviškiams. išgyventi ir paskutinę mūsų egzistencijos akimirką. Kristus išvyko, tačiau paliko pažadą: „Vėl sugrį- Taigi dabar apsikeiskime ne „sudie“, tačiau „iki“, net šiu.“ Jis ragino: „Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes jei ir nežinome, nei kada, nei kur susitiksime. Vertė Dalia Žemaitytė Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m.

N r. III (19)

5


6–112 psl.


Skaitykime kartu

Sutemos tirščiausios pries aušrą.

Apie priklausomybės ligą ir sveikimo kelią Ši knyga kiekvienam, norinčiam geriau suprasti klastingas priklausomybių ligas. Tai ne instrukcija, moralas, bet liudijimas, kad visada yra kelias atgal į gyvenimą, net jei gyvenimas yra virtęs, kaip atrodo, beviltiškais griuvėsiais.

Gyvenama kartą, bet kiekvieną dieną.

Pokalbiai su gydytoju, psichiatru-psichoterapeutu Aleksandru Alekseičiku Šioje knygoje atrasite vieno iškiliausių Lietuvos psichoterapeutų Aleksandro Alekseičiko pasakojimą apie savo gyvenimo ir profesinės veiklos kelią. A. Alekseičiko pasakojimas ne tik praskleis uždangą į paslaptingą psichoterapijos pasaulį, bet ir skatins keistis, tapti autentiškesniais žmonėmis.

Gintaras Aleknonis

Ačiū tiems, kurie išgirdo Gintaro Aleknonio komentarai – neįkainojamas Lietuvos politinio gyvenimo 2005–2010 metais dienoraštis. Jame lyg veidrodyje išvystame mūsų laisvės klajones, turime galimybę naujai pažvelgti į vėl ir vėl sugrįžtančias politines dilemas. Vis dar mokomės būti savo valstybės šeimininkais, mokomės laisvės ir atsakomybės. Sąžiningos ir nuoseklios G. Aleknonio įžvalgos – svarbus dialogo partneris, primenantis, kad valstybės kūrimas – tai kasdienis darbas, taip pat ir tai, kad be tvirtų vertybinių pamatų politinis gyvenimas tėra tik nendrė, lankstoma permainingo vėjo.

Bernardinai.lt knygynas

w w w.bernardinai.lt/knyg ynas


Televizija gali b큰ti kitokia

w w w. b e r n ard in ai. t v

Profile for Bernardinai.lt

Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m. Nr. III (19)  

VšĮ „Bernardinai.lt“ leidžiamas ketvirtinis žurnalas.

Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m. Nr. III (19)  

VšĮ „Bernardinai.lt“ leidžiamas ketvirtinis žurnalas.

Advertisement