Page 1

2012 m. Nr. I (17)

su Bernardinai

.lt

Tikėjimas, viltis ir meilė Atpažinti kitame Kristų Apie šeimą kitaip Praloštas gyvenimas? Pokalbiai apie kultūrą: Andrius Kaniava, Paulius Normantas, Lukas Geniušas


su Bernardinai

.lt I E Š KOT E D O VA N O S , K U R I B Ū T Ų I R G R A Ž I , I R N AU D I N G A ? Ž U R N A LO „ K E L I O N Ė S U B E R N A R D I N A I . LT “ PR E N U M E R ATA – P U I K I D O VA N A S AU B E I A RT I M I E S I E M S , D R AU G A M S I R KO L E G O M S R E DA KC I J O J E G A L I T E Į S I G Y T I I R PR E N U M E R ATO S D O VA N Ų K U P O N Ą LIETUVOJE:

2010

su B

m. N r. III

ern

ard

• „Lietuvos pašto“ skyriuose arba internetu www.post.lt, leidinio indeksas – 5470; • redakcijoje (Maironio g. 10, Vilnius) arba el. paštu zurnalas@bernardinai.lt; • internetu www.bernardinai.lt/prenumerata Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 36 Lt. Vieno numerio prenumeratos kaina – 9 Lt.

(11)

ina

i.lt

Die

UŽSIENYJE:

va2011 s tikm. Nr. I (13) i žm ogu mi nis m oky lb kloje Eglė iai apie k Aid Špoka ultūrą: itė as M rčėn suaBe Tėv rnasardin as p ai.lt alaid ūna s Krik

ščio

• el. paštu zurnalas@bernardinai.lt; • internetu www.bernardinai.lt/prenumerata; • atsiunčiant čekį (būtina nurodyti tikslų gavėjo adresą ir el. pašto adresą), čekio adresatas VšĮ „Bernardinai.lt“, adresas Maironio g. 10, 01124 Vilnius, Lietuva Prenumeratos kaina metams (už keturis numerius) – 25 USD arba 15 EUR. Jei norite įsigyti senesnių žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ numerių: • užpildykite prenumeratos formą internete www.bernardinai.lt/prenumerata; • skambinkite tel. (8 5) 2313 009; • rašykite el. paštu zurnalas@bernardinai.lt

r. II m. N

(14)

Gailestingasi s Viešpats 2011 Kerėtojų sug rįžimas m. Nr. III (15) Santuokiniai mitai

Nr. IV (16) 2011 m.

2011 m.

)

Nr. IV (16

5)

m. Nr . III (1

2011

Asmenybė. Kard

A

U

ė. R a

r mbe

šy

o to Ec a.

Tem ialin s socas yčio Bažn mok ym

.LT IN AI

su

Ba čk isBern

AR D

Grigališkasis BE RN

ny b sme

inolas

Audrys Juozas

SU

eilė tik m i Nes da teis a s vis toja

ard

choralas –

is

Žan

KEL ION

NAR Ė SU BER

T DIN AI.L

su Bernardinai.lt

au?“ esi, žmog „Kur tu

ija: meilės Toleranc artimo os prie nuo mad

o nuo kaln Laiškas

i.lt

Alek

sa

o ke

lias

ku i apie

ltūrą

:

zlas s Ka nda ilaitė Rola Bab a v Ie sk as cijau s Ma n d ra

Pok a

odis Dievo ž

ina

amžių giesmė

O NĖ

KE LI

ON Ė

RN SU BE

AR DI

T NA I.L

2011

su

inai.lt Bernard

KE LI

. II (14 m. Nr

)

2011

KELION Ė SU BERNA RDINA

I.LT

2011 m. Nr. I (13)

Pok a

lbia

Eu r Ged

opa

ir k r

ikšč

i o ny bė umAsmenyb g a u ė. Mei dis Rom lės mal um da o de k alo gas imin

as N

Plačiau apie šiuos leidinius: www.bernardinai.lt/zurnalas Ačiū, kad skaitote ir esate kartu!

B er nard i nai . lt re d akci ja

Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius Tel. +370 5 231 3009, faks. +370 5 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt


Redaktoriaus palydėjimas

su Bernard

inai.lt

2012 m. Nr. I (17) ISSN 1822-9611

Leidžiamas nuo 2008 metų

Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“

Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt

Redaktorius Andrius Navickas Nuotraukos: Akvilės Adomaitytės, Kosto Kajėno, Dmitrijaus Matvejevo, Linos Rapalavičiūtės, Rūtos Trečiokaitės, Ryčio Umbraso, Zenekos ir kt. Piešinys Marijos Zaleskytės Maketo dizainas Povilo Zaleskio Talkininkai: Gediminas Kajėnas, Antanas Šimkus ir kt. Kalbos redaktorė Michalina Bočiarova Rėmėjai

parėmė rubrikas: Aštuntoji diena, Asmenyė, Civitas, Pokalbiai apie kultūrą, Sveikas gyvenime, Šeima, Žiniasklaida

600 egz. leidyba remiama iš projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“, finansuojamo Europos socialinio fondo pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą” priemonę VP1-2.2-ŠMM10-V „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“, lėšų.

Tiražas 3100 egz. Formatas 210x280

UAB „BALTO print/Logotipas“

Logistikos partneris

EPA nuotrauka

Spausdino

Tarsi tereikia tiek mažai – garstyčios grūdo tikėjimo, Viešpaties sėjai atviros širdies ir kantrybės laukti, kol sėklos apmiršta, virsta daigais ir pradeda nokinti vaisius. Tik kaip tuos vaisius įsivaizduojame? Palyginus šventųjų gyvenimo aprašymus su prabangių nūdienos žurnalų propaguojamomis sėkmės istorijomis, į akis iš karto krinta esminis skirtumas. Šventėjimas anaiptol nėra pastanga sukaupti savyje viską, kas tobula, paversti save superherojumi. Eiti šventumo keliu – tai įsileisti į savo gyvenimą egzistencinį nerimą, klausimą apie gyvenimo prasmę, žengti į gyvenimo tirštumą ir sudegti it žvakei. Veikiausiai dėl to šių laikų žmonėms lengviau džiaugtis nuodėmėmis nei šventumu. Nuodėmės yra tai, prie ko esame įpratę, ką kaupiame, o šventumas – tai, kas išdygsta, kai mes eikvojame savo gyvenimus, dovanojame juos kitiems, kai suvokiame, jog laimėti gyvenimą galima tik radikaliai atsivėrus kitam. Šiuolaikinis žmogus yra raginamas ginti save, apsijuosti teisių siena, užsisklęsti. Šventumas yra kvietimas į rizikingą kelionę, atveriant savosios tvirtovės duris, tvirtinantis, jog savęs turime ieškoti anapus mūsų egoizmo sienų. Viltis, tikėjimas ir meilė yra ne paprasčiausiai vitaminai, padedantys įsitvirtinti galios kultą išpažįstančiame pasaulyje. Veikiau tai viesulas, kuris įsiveržia į mūsų gyvenimą, – pasikeičia ne kuri nors detalė, keičiasi pati gyvenimo ašis. Esminis klausimas: ar mes iš tiesų norime permainų, ar tikrai suprantame, kam ryžtamės? Jei mes manome, kad mums viskas gerai, tai saugokimės tikėjimo, vilties ir meilės, nes tai nėra žaisliukai. Viešpaties Geroji Naujiena nėra tai, kad mes, jos klausantieji ir apie ją kalbantys, esame kuo nors geresni už kitus. Tai žinia, kad nors esame ligoniai, priklausomi nuo nuodėmės, ir negalime savo jėgomis iš šios pelkės ištrūkti, esame silpni ir trapūs, nepaisant to, vis vien esame mylimi ir priimami Dievo. Mes Jam rūpime, ir šis rūpestis bei Jo meilė mus gydo. Bėda ta, kad mums visiems norėtųsi kito išgydymo recepto. Pavyzdžiui, kad būtume sveiki ir gražūs, galingi ir turtingi. Sekimas paskui Kristų nėra lengvas pasivaikščiojimas ir atveda jis ne į auksu tviskančius rūmus, bet ant kryžiaus. Kita vertus, tik šis erškėčiuotas kelias gali mus išlaisvinti ir numalšinti tą prasmės troškulį, kurį kiekvienas nešiojamės širdyje. Vis dar norite sekti paskui Kristų? Ką gi, tada teks žengti į skausmo ir nevilties tirštumą, pas prarastas drachmas ir paklydusias avis. Kviečiame į kelionę… Andrius Navickas


Turinys » Prisikėlimo kelionė Kad pamiltum Jėzų, turi Jį pažinti . . . . . . . . .

5

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Raniero Cantalamessa OFM Cap. .

Kristus – absurdo nugalėtojas Sergejus Chudijevas

Kaip gimsta viltis?… . . . . . . . . . . .

12

. . . . . . . . . . . . . . .

14

Kunigas Kęstutis Dvareckas .

Viltis, šviečianti tamsoje Jonathan Düring OSB

Apie Kristaus meilę . . . . . . . .

16

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

Metropolitas Antonijus iš Surožo

Meilė mato kitomis akimis Peter Kreeft .

» Asmenybė Sniegu pakrikštytas . . .

22

. . . . . . . . . . . . . . . . .

30

Pokalbis su kun. Severinu Holocher OFM

» Šeima Išgirsti kitą Elvyra Kučinskaitė .


» Civitas

» Pokalbiai apie kultūrą

„Karitatyvinė veikla – kur kas daugiau nei socialinė pagalba“

„Smalsus žmogus yra gyvas žmogus“

Linas Kukuraitis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

„Turime dalintis tuo, kas svarbiausia – Dievo Žodžiu, o visa kita – tik priedas“ Gintaras Vincentas Tamošauskas OFM Cap.

.

38

„Aš buvau kalinys – jūs atėjote pas mane…“ Arūnas Peškaitis OFM, Nijolė Oželytė, Lina Rapalavičiūtė . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. .

Andrius Kaniava .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

„Mano namai – tai amžinas kelias“ Paulius Normantas .

. . . . . . . . . . . . . . . .

84

„Jei rinksiesi lengviausią kelią, visus muzikinius everestus gali pamiršti“ Lukas Geniušas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

44 » Aštuntoji diena

» Pašaukimas

Ką aš žinau, arba Iš kur ėmėsi tas rudasis nykštukas Lapinas

„Tikėjimas daro žmogų laimingą“ Ses. Vincenta Slavėnaitė MVS

. . . . . . . . . .

50

. . . . . . . . . . . . . . .

Tikroji Žana d‘Ark

Dėmesio vadyba prieš informacijos gavybą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Nomeda Hofertaitė .

. . . . . . . . . . . . . . .

» Sielogyda

» Skanaus

Vištienos sriuba – nuodai

„Valgymas kartu pirmiausia yra bendrystės išgyvenimas“

. . . . . . . . . . . . . . . . .

62

» Sveikas, gyvenime

. . . . . . . . .

110

» Maranata

Praloštas gyvenimas? Apie priklausomybę nuo lošimo ir sveikimo kelią . . . . . . . . . . .

Brolis Alvydas Virbalis OFM .

104

Tikintysis ir bedievis . . . . . . . .

66

Gianfranco Ravasi.

. . . . . . . . . . . . . . . .

112

Zenekos nuotrauka

Robert W. Resnick .

100

» Atmintis

» Žiniasklaida Norbert Bolz

Donatas Petrošius .


Fra Angelico „Nukryžiuotasis Kristus“ paveikslo detalė

Prisikėlimo kelionė.indd

T ikėjimas, viltis ir meilė

4

Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m.

N r. I (17)


Raniero Cantalamessa OFM Cap. / Kad pamiltum Jėzų, turi Jį pažinti

Kad pamiltum Jėzų, turi Jį pažinti

Raniero Cantalamessa OFM Cap.

K

odėl silpnėja tikėjimas, religinės praktikos čiausiai – ką prieš tai darydavo per prievartą, dabar bei atrodo, jog daugumai tai nebėra stipry- daro žavėdamasis. Susidomėjimas sugeba paversti bės ašis, iš kur galėtų semtis jėgų gyvenime? Kodėl patraukliais net ir tuos dalykus, kurių jokia prievarta apninka nuobodulys, nuovargis, sunkumai vykdant negali priversti atlikti; žmogui tarsi sparnai išauga. tikinčiųjų pareigas? Kodėl jaunimas nesijaučia pa- „Kiekvienam patrauklus jo džiaugsmo objektas“, – satrauktas? Kodėl tarp tikinčiųjų į Kristų apskritai kydavo poetas Ovidijus. atsiranda ši pilkuma ir džiaugsmo trūkumas? AtsiKažkas panašaus turėtų nutikti ir mūsų gyvenime, mainymo įvykis mums padeda rasti atsakymą į šiuos kad taptume tikri, geri krikščionys, ir džiaugtumės, klausimus. Ką reiškia Atsimainymas trims mokiniams, kurie Jėzų lydėjo į Taboro kalną? Iki tol jie pažinojo Jėzų tik pagal jo išorinę išvaizdą, kaip žmogų, nesiskiriantį nuo kitų; žinojo jo kilmę, įpročius, balso tembrą… Dabar pažįsta kitą Jėzų – tikrą Jėzų, tą, kurio negali pamatyti paprastomis akimis, normalioje saulės šviesoje, tačiau tai netikėto jog tokie esame. Tačiau mylimąjį – vaikiną ar merpasirodymo, pasikeitimo, dovanos vaisius. Kad dalykų esmė pasikeistų, ir mums, kaip tiems giną – galime matyti, liesti – pasakysite. Atsakau – ir mokiniams ant Taboro kalno, reikia, kad mūsų gy- Jėzų matome bei liečiame, tačiau kitomis akimis ir venime nutiktų kažkas panašaus į tai, kas nutinka kitomis rankomis: širdies, tikėjimo. Jis yra prisikėlęs jaunam žmogui, kai šis įsimyli. Įsimylėjus kitas – my- ir gyvas. Jis konkretus asmuo, o ne abstrakcija tiems, limasis, prieš tai buvęs vienas iš daugelio ar nepažįs- kas Jį pažįsta ir išgyvena šią patirtį. Netgi priešingai, tamas, staiga tampa unikalus, vienintelis pasaulyje su Jėzumi sekasi daug geriau. Žmogiškai įsimylėjus asmuo, kuris domina. Visi kiti dalykai išblanksta, apsigaunama, priskiriant mylimajam bruožus, kurių susiliedami į neutralų foną. Įsimylėjėlis nesugeba jis gal ir neturi; laikui bėgant dažnai pakeičiama nuogalvoti apie ką nors kita. Įvyksta tikras atsimainy- monė. O kuo labiau pažįsti Jėzų ir esi su Juo kartu, mas; mylimas asmuo matomas lyg nušviestas aureo- tuo daugėja naujų motyvų vis labiau Jį pamilti ir lės. Viskas jo atrodo gražu, net ir trūkumai. Kartais patvirtinti savo pasirinkimą. žmogus jaučiasi nevertas to mylimo asmens. Tikra Tai nereiškia, jog reikia ramiai laukti, kad mus meilė gimdo nuolankumą. ištiks klasikinė „meilė iš pirmo žvilgsnio“ Kristui. Jei Kai kas pasikeičia net ir konkrečiuose kasdieniuose jaunuolis visą laiką sėdi namuose, su niekuo nebenįpročiuose. Pažinojau jaunuolių, kurių tėvams rytais draudamas ir nesusitikdamas, niekuomet nieko ir neniekaip nepavykdavo ištraukti iš lovų, kad šie eitų nutiks jo gyvenime. Kad įsimylėtum, reikia bendrauti į mokyklą; jei jie rasdavo darbą, po kurio laiko jį ir susitikinėti! Jei žmogus įsitikinęs ar paprasčiausiai mesdavo arba stumdavo dienas studijuodami ir nie- pradeda galvoti, kad būtų gražu ir verta pažinti Jėzų kuomet mokslų nepabaigdami. Tačiau štai jaunuo- Kristų šiuo kitokiu, perkeistu būdu, tuomet reikia lis įsimylėjo, susižadėjo. Ryte jis pašokdavo iš lovos, pradėti „susitikinėti“ su Juo, skaityti Jo raštus. Jo nekantriai laukdavo studijų pabaigos, o jei turėdavo meilės laiškai yra Evangelija. Ten Jis pasirodo, „atdarbą, jį brangindavo. Kas nutiko? Nieko, papras- simaino“. Jo namai yra Bažnyčia: ten gali Jį sutikti.

Kuo labiau pažįsti Jėzų ir esi su Juo kartu, tuo daugėja naujų motyvų vis labiau Jį pamilti ir patvirtinti savo pasirinkimą.

Vertė Dalia Žemaitytė Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m.

N r. I (17)

5


6–112 psl.


2%

– PAR A M A N E AT VĖRUS PIN IG IN Ė S

Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Skirkite šią paramą VšĮ „Bernardinai.lt“ ir sustiprinkite nekomercinę, kitokią žiniasklaidą. Jūsų parama bus skirta internetinio dienraščio Bernardinai.lt, ketvirtinio žurnalo „Kelionė su Bernardinai.lt“ leidybai ir Bernardinai.TV laidų kūrimui.

PA R A M Ą G A L IT E PERV E S T I : •

elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu deklaravimas.vmi.lt

užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui

voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui

Prašymo blankus galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose.

D U OM EN Y S , R EI K A L I N G I PI L DA N T PR A Š YM O F O R M Ą : paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): paramos gavėjo pavadinimas: buveinės adresas:

300671187; Viešoji įstaiga „Bernardinai.lt“; Maironio g. 10, 01124 Vilnius.

PA R E M K ITE VšĮ „BERNARDINAI.LT“ JAU ŠIANDIEN. NEDELSKITE, NES PRAŠYMAI PRIIMAM I T I K I K I G EG UŽ Ė S 1 D. Pagarbiai, VšĮ „Bernardinai.lt“ direktorius

Andrius Navickas

Ačiū , kad esate kartu! Maironio g. 10, LT-01124, Vilnius • Tel. +370 5 231 3009 • faks. 370 5 278 4991 • El. paštas zurnalas@bernardinai.lt


Jau vieneri metai

Televizija gali b큰ti kitokia

w w w. be r n ard in ai. t v

Kelionė su Bernardinai.lt 2012 m. Nr. I (17)  

Bernardinai.lt ketvirtinis žurnalas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you