Page 1

2011 m. Nr. III (15)

su Bernardinai

.lt

Europa ir krikščionybė Asmenybė.

Gediminas Numgaudis Meilės malda

Romumo dekalogas


P R I S TAT O

Laidų ciklas apie žmogų, pajėgusį atsitiesti naujam gyvenimui

Laid

jėg ų cik la s apie žmo gų, pa

ve

nim

ui.

s a i l e k gy

Žano

Žano kelias

usį

at s

itie

sti

u na

ja

m

Ie š ko ki te DV D ko mp ak t i nė s pl o k štel ės • krikščionišką literatūrą platinančiuose knygynuose • bei Bernardinai.lt elektroninėje krautuvėlėje www.bernardinai.lt/knygynas/


su Bernard

inai.lt

2011 m. Nr. III (15) ISSN 1822-9611

Leidžiamas nuo 2008 metų

Leidžia VšĮ „Bernardinai.lt“

Maironio g. 10 LT-01124 Vilnius Tel. (8 ~ 5) 231 3009 Faks. (8 ~ 5) 278 4991 El. paštas zurnalas@bernardinai.lt

Redaktoriaus palydėjimas

Redaktorius Andrius Navickas Nuotraukos: Jolantos Klietkutės, Algio Malakauskio OFM, Astos Plechavičiūtės, Bertos Tilmantaitės, Vaidos Petreikienės, Zenekos ir kt. Piešiniai Sieger Köder, Marijos Zaleskytės Maketo dizainas Povilo Zaleskio Talkininkai: Gediminas Kajėnas, Antanas Šimkus ir kt. Kalbos redaktorė Michalina Bočiarova Rėmėjas

parėmė rubrikas: Asmenybė, Civitas, Žiniasklaida, Tema, Aštuntoji diena ir Atmintis Tiražas 2500 egz. Formatas 210x280 Spausdino

Logistikos partneris

EPA nuotrauka

UAB „BALTO print/Logotipas“

Jei mes tą laiką, kurį skiriame murmėjimui, skirtume maldai, nebebūtų dėl ko murmėti. Šie nežinomo autoriaus žodžiai ypač aktualūs šiandien, kai įpratome skųstis, jog šeimos nyksta, Europa praranda savo tapatybę, visose srityse trūksta teisingumo, o mes niekur nespėjame, nes gyvename tarsi pagreitintoje kino juostoje. Kiek šiandien mes dar pasitikime malda? Ar ji yra pokalbis su Dievu, kuriame ne tik išsakomos įvairiausios intencijos, prašymai, bet kartu bandome įsiklausyti ir išgirsti Jo balsą? Protestantų teologas Dietrichas Bonhoeferis, dar praėjusio amžiaus pirmoje pusėje teigė, jog vienas iš svarbiausių krikščionio bruožų turi būti klausymasis. Turime įsiklausyti į kitą ir jo kitoniškumo tiesą, į savo sąžinės balsą, į tai, kur mus kreipia Dievas. Mes per daug kalbame ir mokome, kai reikia paprasčiausiai įsiklausyti ir būti šalia. Tai nėra paprasta. Tai patyrėme ir rengdami žurnalą, kurio jungianti tema – įsiklausymas į iššūkius, kurie iškyla tikėjimo kelyje, bandant suprasti kitą, sutikus į aklavietę patekusį senstantį žmogų. Iššūkius, kurie iškyla mūsų šeimoms, visai europietiškai tradicijai. Žinau, jog labai norisi nutildyti abejones atsakymais, gintis nuo iššūkių, išbandytų schemų skydu. Tačiau šiandien sąžiningas klausimų kėlimas, sugebėjimo klausytis ugdymas ir pasitikėjimas Viešpačiu, atsakančiu į maldas visada nei per anksti, nei per vėlai, daug svarbiau nei naujų ideologinių schemų kūrimas ar kova už privilegiją būti girdimam. Simboliška, jog žurnalą baigiame būtent Jono XXIII „Romumo dekalogu“. Šiandien romumas yra naujasis drąsos, kurios labai mums reikia, vardas. Esame pakviesti ne nugalėti, bet perkeisti pasaulį meile bei romumu. Dėkokime už visus išbandymus, kuriuos Viešpats mums siunčia, nes jie ugdo mūsų širdis, brandina vaizduotę ir skatina vis naujai atrasti kelius paskui Kristų audringoje kasdienybėje.

Andrius Navickas


Turinys

Prisikėlimo kelionė Meilės malda

Karl Rahner SJ

Apie maldą

Rowan Wiliams

„Nelaikyk manęs“

Jonathan Düring OSB

Kai melsitės, sakykite: „Tėti“

Kunigas Kęstutis Dvareckas

Tema. Europa ir krikščionybė 5

Europa. Jos dvasiniai pamatai vakar, šiandien ir rytoj

Joseph Ratzinger 10

Krikščionybės dabartis ir ateitis Europoje

Sergejus Averincevas

14

Sielogyda Dolores Alexaindre, RSCJ

Asmenybė Kun. Gediminas Numgaudis OFM

Apie jaunystę

Leszek Kolakowski 17

Andrius Navickas

Artūro Baryso „Baro“ (1954–2005) atminimui

„Pirmiau yra gyvenimas, egzistencija, būtis“ 28

Roger Scruton

Rytis Juozapavičius

Vytis Jankauskas

„Ir mes tos pačios šviesos link… Kaip musės.“ 34

68 82

Domantas Razauskas

90

Atmintis

Žiniasklaida „Mes visi esame žiniasklaidos priemonės“

66

Pokalbiai apie kultūrą

Civitas Grožis ir profanacija

58

Pokalbiai apie kultūrą Pasaulis pagal Barą

Šeima Šeima kaip iššūkis ir dovana

54

13

Kaip norėčiau pasenti

„Be susitaikymo su Dievu, savimi ir visa kūrinija neturėsime nei ramybės, nei laisvės“

44

40

Tiesos galia blogio akivaizdoje: Pijaus XII žydų gelbėjimo strategija William Doino Jr

100


EPA nuotrauka

Aštuntoji diena Prisiminti pilį

Antanas Šimkus

Virtuvės istorijos

Raminta Biziulevičiūtė

106 108

Skanaus „Šeimoje labai svarbu kartu valgyti“ Tadas ir Karolina Žukauskai

110

Maranata Romumo dekalogas

Popiežius Jonas XXIII

112

Profile for Bernardinai.lt

Kelionė su Bernardinai.lt 2011 m. Nr. III (15)  

Bernardinai.lt ketvirtinis žurnalas

Kelionė su Bernardinai.lt 2011 m. Nr. III (15)  

Bernardinai.lt ketvirtinis žurnalas

Advertisement