Page 1

400 ဣ ଚ ߰ ఈ ൻ ‫ ݅ ۯ‬ோ


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

511ဣଚ ߰ఈൻ‫݅ۯ‬ ༬‫ࢅۅ‬ᆫ๞ ! ! ۙ ব ೝ ࿘ ৛ ඓ ! Ċ! ு ᆶ ኒ ‫ ږ‬ሯ ำ ई ۙ ব ࠲ Կ ้ ‫ ڦ‬უ ૰ հ ‫ۯ‬ ! ! უ ૰ ೝ ࢚ ྜ ெ ! Ċ! ࿮ ஃ ‫ ٶ‬ਸ ई ࠲ Կ ࿋ ዃ Lj უ ૰ ೝ ࢚ ྜ ெ ኧ ‫! ! ׫‬ ! ! ௢ ‫ ހ‬৆ Կ ! Ċ! ຤ ཀྵ ໦ ฿ ፌ ‫ گ‬4 ௝ Lj ۙ ব უ ૰ ٗ 8 ௝ ഐ ! ! ๢ ᆩ ᇀ ߳ ዖ ୁ ଉ ࢅ უ ૰ ‫! ྷ ݔ‬Ċ ! ᆩ ᅃ ዖ ߰ ఈ ࢅ ᅃ ዖ ‫ࣟ ڑ‬ ! ! ྔ և ದ ॲ ੗ ჋ ‫ ܠ‬ᄣ ! Ċ! ၌ ୁ ഗ Lj ݅ ߇ ኸ ๖ ഗ Lj ‫ ۉ‬ጱ ၌ ୁ ਸ ࠲ ‫ڪ‬

511ဣଚ Ċ!EO211!൰႙݆ન

511ဣଚ Ċ!EO61!ঙ႙၍ං

511ဣଚ Ċ!EO61!൰႙၍ං

511ဣଚ Ċ!EO261!൰႙݆ન

1


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

ࠀీ঻ถ

IR-400ဣଚएԨ݅ோ ᅂუ‫ۯ‬૰Lj߰ఈൻ‫ڦۯ‬JS.511ဣଚएԨ݅ோ๟੦዆݅ ோยऺ‫ڦ‬ॖ‫ׂ܋‬೗ă໲঳ࢇକ०‫ڇ‬੗੍ยऺࢅᅃୁႠ ీྺᅃ༹Ljཞ้࣏ኈኟՆ௨କഄ໱‫ڇ‬ഹ๕݅ோ‫׉‬ᆶ‫ڦ‬ ඍ။ă

նܻ஽༬຤੦݅੗຤ೝई‫ؽ‬኱ҾጎLj੗჋੨০ٗ3Đ. 27đLjEO61.EO511Lj ੗჋֌ዊࢅ૶থՔጚ‫ܠ‬ᄣࣅă

JS.511ဣଚ‫݅ڦ‬ோ༹֑݅ᆩඇཚ০ยऺLj࿮ፆ߰݅੨Lj ཚୟฉ࿮‫ڞ‬ၠ݅߇ईኧ‫׫‬ોă

‫܀‬༬‫ڦ‬຤‫ۯ‬૰ยऺᇱ૙ԍኤፌ‫ୁڦٷ‬ཚႠీࢅፌၭ ‫ڦ‬຤ཀྵ໦฿ăཚࡗָႂ݅߃ฉ຺߲৆ࠦஅີDŽ21đᅜฉ ୃ߲அີDžํ၄ሞ၍ྼࢺॠႪLjๆ‫੺ݴ‬໏०ՍăJS.511 ݅ோ‫ాڦ‬ևยऺሏᆩ‫ظ‬ႎरຍLjᆩፌံ৊‫ڦ‬ၞঌްࢇ ֌ଙ዆‫ׯ‬ᅃ߲ॕࠦLjްࢇ๕‫߰ڦ‬ఈൻ‫ۯ‬ጎዃLjԈઔ౅ ୄेഽ‫߰ڦ‬ఈࢅ໒ଙ௢‫ހ‬ಎă߰ఈൻ‫ۯ‬ጎዃྺೝ࢚๕ ඇኧ‫׫‬ยऺLjՆ௨ቧ૰‫ܔ‬ၞঌ‫ڦ‬ฅ࡞Ljܸٗेഽၞঌ ๱ంLjन๑ሞܱଝ࣍ৣူᄺీኟ‫߾׉‬ፕăᅃ߲߰ఈࢅ ‫ྜࣟڑ‬ඇ஢ፁ݅ோ߾ፕუ૰‫ڦྷݔ‬ᄲ൱Lj߰ఈൻ‫ۯ‬ጎ ዃ੗༹ٗ݅‫ݴ‬૗Lj࿮Ⴔӝ݅ோٗ࠶‫ָڢ‬ႂူઠă

JS.511!एԨ݅ோ૧ᆩ݅ோമࢫუֶ੦዆߰ఈൻ‫ۯ‬ጎ ዃਸഔई࠲Կă߰ఈԝ௬३࣐݅ோ࠲Կ໏‫܈‬Ljഄ‫ۯ‬ༀ ๴૰௬ओ๴უֶࢅူᆴୁଉᆖၚܸՎࣅă੦዆ഹాუ ૰Վࣅཚ‫ߵ׉‬਍‫ۨࠦࢅ݅ڞ‬ਸ੨‫ڦ‬၌ୁ੥‫ۯ‬ፕՎࣅ ܸՎࣅăኄዖუ૰Վࣅۙব݅ோਸഔई࠲Կă

2


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

߾ፕᇱ૙

4.ୟۙবጒༀ)३უ*

ඇਸ࿋ዃ

ۙব࠲Կ

໮ۨ࿋ዃ

‫݅ړ‬മუ૰ই‫้گ‬Lj‫܂݅ڞ‬ዿ ৊უ੨Lj‫ٶ‬ਸಇ຤੨Ljಇ߅੦ ዆ഹ຤ୁ‫ٷڟ‬ഘăኄᄣLj݅ோ ྜඇਸഔLjُ้຤ཀྵ໦฿ፌၭă

‫݅ړ‬മუ૰ืߛ้Lj‫ٶ݅ڞ‬ਸLj ‫܂‬ዿಇ຤੨Lj‫ٶ‬ਸ৊უ੨ă੦ ዆ഹेუLj೨๑݅ோۙব࠲Կă

‫ߌړ‬ᆌუ૰ᇑยۨኵ࿗ࢇ้Lj ‫݅ڞ‬ӝಇ຤੨ࢅ৊უ੨‫܂ۼ‬ዿă ኄᄣ໮ۨუ૰ም੦዆ഹLj݅ோ ྼ‫׼‬ਸഔ้ፌࢫ‫ڦ‬ਸഔ‫܈‬Lj኱ ‫݅ڞڟ‬ምْߌᆌ‫ڟ‬ဣཥუ૰Վ ࣅă

ଭୁଉ࿋ዃ ‫ړ‬ᆩ຤Ⴔ൱ই‫ڟ‬1‫้ۅ‬Ljᆯᇀ ຤ୁ৊෇ᅃ߲‫ހ‬Կ‫࣮ڦ‬ୟLjူ ᆴუ૰ደॷ࣮ืă‫࠲݅ڞ‬ԿLj ݅ோਸ๔৊෇ᅃ߲փ੗ొገ‫ڦ‬ ࠲Կࡗ‫ײ‬Lj൐௢‫ހ‬৆Կă

4


BERMAD Irrigation ׂ೗঳ࠓ༬‫ۅ‬

400 ဣଚ

[1] ৆ࠦஅພ

[1]

݅߃ᇑ༹݅ཚࡗ຺߲৆ࠦஅີDŽ21#ᅜူLjEO361Dž ၎૶Ljํ၄ሞ၍ྼࢺॠႪLj੺໏०Սă

[2] ݅߃ ӝ߰ఈࢅ‫ۨࠦࣟڑ‬ሞዐᄕLj‫ۯ‬ፕೝ࿘৛ඓăࠦۨࠓ

[2]

ሰ०‫ڇ‬Ljᅟᇀሞ၍ྼႪॠ֪ă

[3] ‫ޤ‬ዺ࠲Կ‫ࣟڑ‬ ᅃ߲ߛࡀ߭փႮߒ‫ࣟڑ‬๑ᆩ‫ݘ࠽ྷݔ‬Lj੗ඓԍ‫گ‬ უਸഔࢅҾඇ࠲Կă

[3]

[4] ߰ఈൻ‫ۯ‬ጎዃ ᅃೌ๕‫ڑ‬Ⴀൻ‫ۯ‬ጎዃ঳ࢇକᅃ߲ೝ࢚๕ඇኧ‫ڑ׫‬

[4]

Ⴀ߰ఈࢅॕࠦްࢇ๕௢‫ހ‬ಎă !!!ᅃ߲߰ఈࢅ‫ྜࣟڑ‬ඇ஢ፁ݅ோ߾ፕუ૰‫ྷݔ‬ !!!‫ڦ‬ᄲ൱ă !!!ံ৊‫ۯڦ‬ༀ‫ڞ‬ၠยऺLj၌዆࠲Կ໏‫܈‬Lj࿘ۨ߾

[5] [6.1]

!!!ፕ໏‫܈‬ă !!!უ૰ࡗ‫้گ‬Lj݅ோධీኟ‫׉‬ഔԿLj‫ڰ‬຤փ୑ !!!ೝ࢚๕ඇኧ‫ڑ׫‬Ⴀ߰ఈLjሞ݅ோ࠲Կईۙუ้ !!!‫ڦ‬຤૰փೝ࢚ፕᆩူᄺփՎႚă

[6.2] [6.3]

!!!݅ோ࠲Կईۙუೝ࿘࿮ኒ‫ږ‬ă

[6.4]

[5] ༹݅၍ං ! ࿮ႴஅజLj ྼႪ้݅ோጎದָႂ०Սă

[6]

[6] ੻ႚ༹݅ ߵ਍ံ৊‫ۯ༹ୁڦ‬૰ბᇱ૙ยऺ‫༹݅ڦ‬Ljԍኤፌ ၭ຤ཀྵ໦฿Lj‫ݞ‬ኹഘ์ă \7/2^!߰ఈኧ‫ࢅ׫‬ၠ‫ڞ‬ \7/3^!߰ఈೝ࢚ഹ \7/4^!݅ፗǖඇཚ০ยऺLj࿮ፆ߰݅੨Ljཚୟฉ࿮‫ڞ‬ၠ݅߇ईኧ‫ુ׫‬ \7/5^!૶থՔጚǖߵ਍փཞუ૰‫ڪ‬पLj੗჋‫૶ڦ‬থՔጚᆶǖJTP-!BOTJ-!KJT-!CT-ࢅഄ໱‫ڪڪ‬ă

5


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

रຍ֖ຕ

[5]

ዽሰ֌ዊ [1]

[4]

[2] [3]

ࡀ߭

IR-400

੨০

DN40-150 ൰႙

༹݅ႚጒ ݅߃ ༹݅ ߰ఈൻ‫ۯ‬ጎዃ ‫ࣟڑ‬ ྔஅజ ཱ֫

[1] [2] [3] [4] [5]

DN200 ൰႙

DN250-400 ൰႙

DN50-100 ঙ႙

ዽཎ

ዽཎ

൰ఏዽཎ

ዽཎ

!!ዽཎ(1)

!!ዽཎ(1)

൰ఏዽཎ

(2)

ዽཎ

(2)

VRSD ඤࣅ௢‫ހ‬ಎ

(2)

VRSD ඤࣅ௢‫ހ‬ಎ փႮߒ302 ‫܆‬ႋᮬߒ

VRSD ඤࣅ௢‫ހ‬ಎ

୴෥਋ḇཱ֫ RAL 6017

უ૰‫ڪ‬प

PN16

(1) DN100 & 150 ਸ਼࠙๕ ݅ோ֌ዊྺ൰ఏዽཎ!! (2) ඤࣅ໒ଙ௢‫ހ‬ಎ

रຍࡀ߭ ੗ ჋ ૌ ႙ Ă੨ ০ ࢅ ૶ থ ‫ ݛ‬๕ ! IR-400 ૶থ‫ݛ‬๕

DN40 G

၍ං ݆ન ਸ਼࠙

DN50 G &A G&A G

DN65 G &A G

DN80R G &A G

IR-400 ૶থ‫ݛ‬๕ ၍ං ݆ન ਸ਼࠙

DN80 G&A G&A G&A

DN100

DN150

DN200

DN250

DN300

DN350

DN400

G &A G &A

G G

G

G

G

G

G

G = ൰႙- A = ঙ႙ ૶ থ Ք ጚǖ ݆ન : ISO 7005-2 (PN10 & 16) ၍ං: Rp ISO 7/1 (BSP.P)!ई NPT ਸ਼࠙: ANSI C606

Ք ጚ ֌ ዊǖ ‫܍‬ሰࢅዽሰ: !!ዽཎ!FO!2672 !!൰ఏዽཎ!FO!2674 !!ࣜཟ !!໒ଙ: ਋ḅӃ7,41&!HG ‫ڑ‬Ⴀၞঌ: NR ‫!ڟ‬FO792.2 ཱ֫ǖ਋ḇৢ‫ݹۉ‬఍಩ཱ

߾ፕუ૰‫ྷݔ‬ IR-400: 0.5-16 ࠅু සႴ߸‫گ‬უ૰൩ጧკ߾‫׍‬ ߾ ፕ ࿒ ‫܈‬ǖ຤࿒ፌߛ71°C

6


BERMAD Irrigation ୁଉ཮

400 ဣଚ 3ୟ੦዆࣮ୟ Đሺे‫ڦ‬຤ཀྵ໦฿đ DŽ‫ୁړ‬ଉ‫گ‬ᇀ3n0t้Dž ǖ1/4ࠅু

უ૰໦฿. ࠅু

൰႙

1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.15

DN40

0.1 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03

DN50 DN65

DN100 DN150

DN80R DN80

DN200

DN300-400 DN250

0.02 0.015 0.01 3

4 5 6

8 10

15 20

30 40

60

100

150

300

600

1000

2000

ୁଉ (m 3/h) 3ୟ੦዆࣮ୟ Đሺे‫ڦ‬຤ཀྵ໦฿đ DŽ‫ୁړ‬ଉ‫گ‬ᇀ3n0t้Dž ǖ1/4ࠅু

უ૰໦฿. ࠅু

ঙ႙

1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.15

DN80 DN65

DN50

0.1 0.08 0.06 0.05 0.04 0.03

DN100

0.02 0.015 0.01 2

3

4

5 6

8 10

15 20

30 40

60

100

150 200

300

500 700

ୁଉ (m3/h)

ୁଉ༬Ⴀ

൰႙

!!!੨০ Kv K Leq - m

DN50 57 3.2 9.1

DN65 78 4.2 12.1

DN80 136 2.9 13.7

DN100 204 4.0 14

Gf ŗP KvǙ݅ோୁଉဣຕDŽሞ1ࠅুუֶ้Lj௅m3/h‫ڇ‬࿋‫ୁڦ‬ଉDž QǙୁଉDŽm3/hDž ŗpǙუֶ DŽࠅুDž GfǙᅂ༹ዘ૰DŽ຤Ǚ1.0Dž Cv = 1.155 Kv ݅ோୁଉဣຕLjLw

Kv=Q

2g ຤ୁፆ૰ई຤ཀྵ໦฿ဣຕ K = ŗH 2 V KǙ຤ୁፆ૰ई຤ཀྵ໦฿ဣຕ DŽ࿮ଉߕ‫ڦ‬Dž ŗHǙ຤ཀྵ໦฿(m; feet) VǙఁَႠୁଉ໏‫܈‬DŽm/sec; feet/secDž gǙዘ૰े໏‫܈‬DŽ9.81 m/sec2; 32.18 feet/sec2Dž •

7

DN150 458 4.0 27.4

DN200 781 4.4 45.8

၎‫܈׊ڢ࠶ڪ‬LjMfr

DN250 829 3.9 108

DN300-400 1,932 3.6 57

Leq = Lk-D

LeqǙ၎‫ڪ‬ఁَႠ࠶‫܈׊ڢ‬DŽmǗfeetDž LkǙ၎‫܈׊ڪ‬ဣຕLjᆩᇀൣ຤‫ڦ‬ฆᆩ !!!!ߒ࠶‫ڦ‬࿙ୁDŽSCH 40Dž DǙఁَႠ࠶‫ڢ‬኱০DŽmǗfeetDž ጀǖ Leqኵৈᆩᇀᅃӯ൧઄੊୯ă


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

؅٫ࢅዘଉ

൰႙ ݆ ન ੨ ০ H R W

L

L (mm) H (mm) W (mm) R (mm) ዘଉ (kg)

DN50 205 155 155 78 9

DN65 DN80R DN80 DN100 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 250 415 500 742 742 725 605 320 210 205 210 345 430 965 655 635 460 242 200 178 200 306 365 600 587 580 405 223 200 178 100 140 170 300 260 242 202 112 100 89 19 68 125 377 358 290 140 28 12.1 10.5 ၍ ං

੨ ০

L (mm) H (mm) W (mm) R (mm) ዘଉ (kg)

DN40 153 87 98 29 2

DN65 210 132 129 45 5.7

DN50 180 114 119 39 4

ਸ਼ ࠙

DN80R 210 140 129 53 5.8

DN80 255 165 170 55 13

DN50 205 108 119 31 5

DN80 250 155 170 46 10.6

DN100 320 191 204 61 16.2

DN150 415 302 306 85 49

ঙ႙ ၍ ං ੨ ০ H h K

W

L

L (mm) H (mm) W (mm) h (mm) K (mm) ዘଉ (kg)

DN50 86 136 119 61 56 4.4

DN65 110 180 131 93 66 5.8

ਸ਼ ࠙

DN80R 110 178 131 91 66 7

8

DN80 110 184 170 80 55 11

DN80 120 194 170 90 45 10

DN100 160 223 204 112 58 16

݆ ન

DN50 121 160 155 83 78 9

DN80 153 205 200 101 100 17

DN100 160 223 223 112 112 26


BERMAD Irrigation ದዃ჋ስ

400 ဣଚ

ದॲࢅದ࠶֌ዊ

໒ଙದ࠶ࢅದॲ!)QO.21*

ূຌದॲࢅࢩ໒ଙದ࠶!)QO.27*

ୁଉ཮

ূຌದॲࢅದ࠶!)QO.27*

༹݅ದዃ

ዽཎĂ൰ႚ༹݅ࢅ ၍ං૶থǖ2/6#.4#

ዽཎĂঙ႙༹݅ ࢅ၍ංई݆ન૶থǖ3#.5(

ዽཎĂ൰ႚ༹݅ ࢅ݆ન૶থǖ3#.7#

൰ఏዽཎĂ൰႙༹݅ ࢅ݆ન૶থǖ9#.27#S

9


BERMAD Irrigation 400 ဣଚ

‫ۆ‬႙ᆌᆩ

?????? ዷᄲ࠶ྪ.຤ੰ ੗ۙ๕຤ೝ‫ޝ‬൰‫ڦ‬ᅂ࿋੦዆݅

࠺߄੦዆ཀྵ.३უဣཥ ‫ىۉټ‬ཀྵ੦዆‫ڦ‬३უ݅

ኧ࠶੦዆.ࠃ຤ဣཥ ३უ݅

ኧ࠶੦዆.ࠃ຤ဣཥ ‫ټ‬຤૰ई‫ۉ‬૰ᇺ‫ײ‬ᄩ੦‫ڦ‬ਸ࠲݅

10


400 series valves - Booklet  
400 series valves - Booklet  

booklet about the 400 series

Advertisement