Reproduktiv och sexuell hälsa

Page 1

KOMPETENSUTVECKLING OCH FÖRÄLDRAINFORMATION

Reproduktiv och sexuell hälsa

NYHETER! Höst 2021 Vår 2022


Prenumerera på vårt nyhetsbrev Bli först med att ta del av våra erbjudanden – prenumerera på vårt kostnads­ fria nyhetsbrev! Du håller dig uppdaterad med det senaste inom ditt område och får för­ handsinformation om när vi lanserar en ny spännande bok eller konferens.

PRENUMERERA HÄR: gothiakompetens.se/nyhetsbrev

Beställ dina böcker på gothiakompetens.se Alla priser hittar du på vår webb.

Kontaktuppgifter kundservice: 08-462 26 70 order@gothiakompetens.se Gothia Kompetens AB, Box 22543, 104 22 Stockholm Omslagsillustration: Josephine Skapare Tryck: Exakta 2021 Vi reserverar oss för eventuella skrivfel i katalogen.


FÖR EN BÄTTRE DAG PÅ JOBBET Du som jobbar inom reproduktiv och sexuell hälsa påverkar människors liv, både i det lilla och i det stora. Därför är det viktigt att du får de rätta förutsättningarna att utföra ditt arbete så bra som möjligt. Att du får chans till rätt kompetensutveckling. Och att du ständigt kan fortsätta utvecklas i din yrkesroll. Du känner säkert till våra klassiker Vänta barn, Vänta barn på nytt, Lättare att amma och andra böcker och broschyrer som du kan ge till föräldrar. Och du kanske har varit på vår årliga konferens Mödrahälsovård i praktiken? Men har du sett vår växande utgivning inom verksamhetsnära ­kompetensutveckling? Böcker som ger dig fördjupad information och fakta inom aktuella områden. Du kan lära dig mer om allt från medfödda alkoholskador, ­endometrios och infertilitet till klimakteriet, förlossningsskador och mycket mer. Alla våra böcker är produktneutrala och vetenskapligt grundade. Skrivna av professionen för professionen. Välkommen till Gothia Kompetens. Och en bättre dag på jobbet.

Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet. PS. Jo, det stämmer vi har bytt namn från Gothia Fortbildning till Gothia Kompetens.

3


FÖRFATTARE JOHANNA NORDENGREN

Kan det vara endometrios? Socialstyrelsen beräknar att 250 000 kvinnor i Sverige lider av endometrios. Många får så smärtsamma symtom att det påverkar deras vardag. De upplever att när de söker vård möts de av oförståelse och okunskap och det kan dröja flera år innan de får rätt behandling. – Vissa undviker att nämna problem med mensen av rädsla att inte bli tagna på allvar, säger Johanna Nordengren som har skrivit nya boken Endometrios – ­symtom och behandling. Att ha ont i samband med menstruationen är mycket vanligt och kan vara normalt. Samtidigt är det inte normalt att ha så ont att man varje månad måste vara hemma från skolan, arbetet eller inte kunna ägna sig åt sina fritidsaktiviteter. – Endometrios är ett vanligt tillstånd och diagnosen måste alltid övervägas när kvinnor söker för buksmärta. Därför är det viktigt att sprida kunskap om sjuk­ domen både inom vården och hos allmänheten.

4


KOMPETENSUTVECKLING

NYHET

Johanna Nordengren är över­ läkare vid endometrioscentrum på Skånes universitetssjukhus och delaktig i endometriosteamet i Malmö. Sedan 2007 är hon engagerad i den nationella arbetsgruppen Endometrios inom SFOG (Svensk förening för Obstetrik och Gynekologi).

Endometrios Symtom och behandling JOHANNA NORDENGREN

Endometrios – symtom och behandling är en medicinskt faktaspäckad bok som beskriver symtom, diagnostisering och behandling av olika former av endometrios. Det är en viktig bok eftersom kunskap om sjukdomen kan bidra till att drabbade får behandling tidigare. I boken varvas fakta med fiktiva patientfall baserade på erfarenheter från verkligheten. Boken riktar sig framför allt till vårdpersonal, men också till patienter och anhöriga. Den kan användas som studielitteratur på utbildningar som läkar­ utbildning, barnmorskeutbildning och sjuksköterskeskola, samt vid vidareutbild­ ning inom allmänmedicin, barnmedicin, elevhälsa och andra specialiteter som möter kvinnor med mens- och buksmärta. Utgivningsår: 2021 Sidor: 128 Art.nr 77411864

5


to:

Fre drik

Sims on

FÖRFATTARE JENNY RANGMAR OCH IHSAN SARMAN

Fo

Varför behövs en bok om fetalt alkoholsyndrom? Pågående forskning visar att skadeverkningar efter alkoholexponering i fosterlivet är vanligare än man tidigare har förstått. Kunskapen om detta är låg samtidigt som det är ett stigmatiserat ämne som kan vara svårt att lyfta. – Skadorna är oftast inte synliga och framträder först när barnet blir äldre och får svårigheter med exempelvis inlärning, beteende, minne, språk eller fysiska aktivite­ ter. Många symtom överlappar dessutom andra mer välkända tillstånd som exem­ pelvis adhd, vilket gör det utmanande att skilja ut FASD, menar författarna till nya boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD. Många föräldrar vittnar om att det dröjer alldeles för lång tid för deras drabbade barn att få det stöd de behöver. – Det finns flera hinder på vägen till identifikation och risken för stigmatisering gör det än svårare att prata öppet om ämnet. Att peka ut ett barn som alkoholskadat är något som man helst vill slippa. Därför är det så viktigt att sprida kunskap i ämnet och göra den mer tillgänglig.

6


KOMPETENSUTVECKLING

NYHET

Författarna Jenny Rangmar, fil.dr i psykologi och forskare, och Ihsan Sarman, med.dr och pensionerad barnläkare, har i flera år bedrivit forskningsarbete på området alkohol och graviditet och arbetar nationellt och internationellt för att öka kunskapen och förståelsen för personer med alkoholrelate­ rade fosterskador.

Medfödda alkoholskador hos barn Om FAS och FASD JENNY RANGMAR OCH IHSAN SARMAN

Boken beskriver hur skadorna och svårigheterna kan yttra sig. De sträcker sig över ett brett område från inlärningsförmåga och minne till motorik och social kompetens och kan påverka stora delar av det vardagliga livet. Läsaren får även inblick i diagnostiseringsprocessen, i aktuell forskning som bedrivs på området och i hur alkoholen kan störa fosterutvecklingen. Genom ökad kunskap, förståelse och acceptans kan adekvat rehabilitering och rätt stöd ges och preventiva insatser sättas in. Boken tar avstamp i diagnosen fetalt alkoholsyndrom (FAS) och paraply­ begreppet fetala alkoholspektrumstörningar (FASD). Utgivningsår: 2021 Sidor: 128 Art.nr 77412199

7


KOMPETENSUTVECKLING

Ny upplaga

Amning i dag ELISABETH KYLBERG, MIA WESTLUND OCH SOFIA SWEDBERG

Amningen är en viktig folkhälsofråga och så länge den inte är en självklar del i vår kultur är kunskapen om den nödvändig att ständigt hålla vid liv. Den här boken beskriver amningens funktion och betydelse för barnets uppfödning och anknytning till mamman. Amning under särskilda omständig­ heter har ett eget kapitel som beskriver hur man på bästa sätt kan stödja i svåra situationer. Boken tar också upp frågor kring läkemedel, miljö och beroende­ framkallande medel. I denna fjärde upplaga har texten reviderats och aktualiserats utifrån senast forskning, bland annat nappanvändning och amning, och amnings­statistik. Ett avsnitt om amning vid typ 1-diabetes har lagts till. Utgivningsår: 2021 Sidor: 192 Art.nr 77413011

8


KOMPETENSUTVECKLING

Bäckenbotten och förlossningsskador Handbok för barnmorskor ANN OLSSON, CECILIA LIND, MIA FERNANDO OCH EMILIA ROTSTEIN

Den här boken fyller i de kunskapsluckor som finns på det här området. Här får du lära dig mer om anatomi och suturering men också om hur viktigt det är att ge kvinnan ett bra bemötande och rätt information före, under och efter förlossningen. Utgivningsår: 2019 Sidor: 136 Art.nr 77411406

Lust & olust Om sex, närhet och anknytning MALIN DREVSTAM

Malin Drevstam, sexolog och terapeut, berättar om hur tidiga erfarenheter i relationer formar våra förväntningar och upplevelsen av intimitet och sex som vuxna. Hon svarar också på frågor som: Vad är sex, och varför har vi egentligen sex? Vad påverkar vår syn på sex? Utgivningsår: 2019 Sidor: 196 Art.nr 77410959

Trygg förlossning En omvårdnadsmodell för minskad stress och rädsla SUSANNA HELI OCH LIISA SVENSSON

Boken Trygg förlossning är skriven med stor värme och medkänsla, och ger stärkande inspiration till såväl det förlossningsförberedande arbetet som till agerandet under själva förlossningen. Utgivningsår: 2017 Sidor: 184 Art.nr 77410355

9


KOMPETENSUTVECKLING

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödraoch barnhälsovården Graviditet – Förlossning – Anknytning REBECKA RICKERT-OLSSON

Boken ger dig lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med den psykiskt sköra kvinnan och hennes anhöriga. Boken avslutas med ett kapitel om hur du kan hjälpa hållbart genom att också ta hand om dig själv. Utgivningsår: 2019 Sidor: 232 Art.nr 77410843

Möta människor med rättshaveristiskt beteende Handbok för yrkesverksamma JAKOB CARLANDER OCH ANDREAS WEDEEN

Det här är den tredje och omarbetade upplagan av den populära boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende – handbok för yrkesverksamma. Denna praktiska handbok ger kunskap och redskap för att bemöta människor med rättshaveristiskt beteende. Exemplen i boken är hämtade från offentlig sektor. Utgivningsår: 2018 Sidor: 208 Art.nr 77410942

Man dör inte av stress, man slutar bara att leva Om utmattningssyndrom SELENE CORTES, MARIE ÅSBERG

Boken är till dig som är sjuk, har varit sjuk, undrar om du är på gränsen till att bli sjuk eller till dig som har en tillvaro där stress är en ofta förekommande komponent. Den är också till dig som är anhörig till någon med utmattningssyndrom, och till dig som möter personer med utmattningssyndrom i ditt arbete. Utgivningsår: 2019 Sidor: 192 Art.nr 77410645

10


KOMPETENSUTVECKLING

Kvinnlig könsstympning ELISABETH UBBE

Det finns mer än 200 miljoner könsstympade flickor och kvinnor i världen. I Sverige uppskattar man att 38 000 kan ha varit utsatta för någon typ av könsstympning. I boken Kvinnlig könsstympning får läsaren ökad förståelse och kunskaper tillsammans med handfasta råd att använda i sin egen vardag eller verksamhet. Boken vänder sig till alla som möter kvinnor som blivit könsstympade, till exempel inom mödraoch barnhälsovård, skola och elevhälsa, ungdoms­ mottagningar och annan ungdomsverksamhet samt socialtjänst. Utgivningsår: 2018 Sidor: 176 Art.nr 77410638

Kommer våren 2022

Klimakteriet

Sex utan rädsla

EVA ELMSTRÖM

EVA LYBERG

HÅLL DIG UPPDATERAD!

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev 11


FÖRÄLDRAINFORMATION

NYHET

Författaren Camilla Stenfelt är specialist­ läkare inom gynekologi och obstetrik och är subspecialiserad inom reproduktionsmedicin. Under de senaste 15 åren har hon arbetat inom reproduktionsmedicin. Nu arbetar hon på Livio Fertilitetscentrum Gärdet i Stockholm (HBTQ-certifierad av RFSL).

Göra barn – om fertilitet och assisterad befruktning CAMILLA STENFELT

• Varför blir jag inte gravid? • Hur går en fertilitetsutredning till? • Kan jag själv påverka min fertilitet? • Går det att frysa ner könsceller? En viktig bok att rekommendera till patienter. Äntligen en inkluderande bok som tar ett helhetsgrepp om ämnet infertilitet och ofrivillig barnlöshet och som är skriven av en expert inom området. Fakta varvas med egenupplevda berättelser. Boken är skriven för er som står inför att påbörja eller redan genomgår utredning och behandling, och för anhöriga till de som genomgår assisterad befruktning. Utgivningsår: 2021 Art.nr 77412236

12


FÖRÄLDRAINFORMATION

Vänta barn En bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet HANNE FJELLVANG OCH LINN RICHTER

Det här är trettonde upplagan av vår klassiker Vänta barn. Boken ger föräldrar svar på frågor kring graviditet, förlossning och den första tiden med barnet. Utgivningsår: 2019 Sidor: 144 Art.nr 77411147

Vänta barn – engelsk utgåva En bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet HANNE FJELLVANG OCH LINN RICHTER

Det här är en översatt och förkortad version av vår klassiska och populära bok Vänta barn – en bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet. Utgivningsår: 2019 Sidor: 64 Art.nr 77411383

Vänta barn – arabisk utgåva En bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet HANNE FJELLVANG OCH LINN RICHTER

Det här är en översatt och förkortad version av vår klassiska och populära bok Vänta barn – en bok om graviditet, förlossning och första tiden med barnet. Utgivningsår: 2019 Sidor: 64 Art.nr 77411413

13


FÖRÄLDRAINFORMATION

Lättare att amma ELISABETH KYLBERG

I Lättare att amma finns svaren på de flesta frågor som kan uppstå när du ammar. Broschyren tar bland annat upp hur du kommer igång med amningen, bröstvård, amningssvårigheter, vad du bör tänka på när du ammar och var du kan få ytterligare råd och hjälp. Utgivningsår: 2016 Sidor: 32 Art.nr 77410119

Lättare att amma – engelsk utgåva ELISABETH KYLBERG

I Lättare att amma finns svaren på de flesta frågor som kan uppstå när du ammar. Detta är en översättning av den svenska broschyren. Utgivningsår: 2017 Sidor: 32 Art.nr 77410270

Vänta barn på nytt En bok om graviditet och förlossning för omföderskor HANNE FJELLVANG OCH LINN RICHTER

Vänta barn på nytt tar upp vanliga förändringar och känslor som kommer i och med att familjen utökas. Den aktualiserar tidigare kunskaper och ger insikter kring hur det är att bli förälder på nytt. Den innehåller intervjuer med föräldrar för att stimulera till samtal och tankar. Utgivningsår: 2019 Sidor: 120 Art.nr 77411154

14


FÖRÄLDRAINFORMATION

Ny upplaga

Ny upplaga

Nedstämdhet i samband med förlossning

Kejsarsnitt

Om baby blues och depression under

MARIA EKDOTTER

spädbarnstiden

Utgivningsår: 2021 Sidor: 24 Art.nr 77412779

ANTIONIA REUTER Utgivningsår: 2021 Sidor: 16 Art.nr 77412786

Missfall

Ta hand om din kropp efter förlossningen

LENA MARIONS

CAROLINA KARLSSON

Utgivningsår: 2020 Sidor: 20 Art.nr 77412724

Utgivningsår: 2017 Sidor: 32 Art.nr 77410232

15


Livesänd webbkonferens • 3 december 2021

MÖDRAHÄLSOVÅRD I PRAKTIKEN Livesänd Webbkonferens

Vår årliga konferens Mödrahälsovård i praktiken är skräddarsydd för dig som arbetar som barnmorska i mödrahälsovården. En heldag med inspiration, nya insikter och aktuell kunskap. Precis som förra året blir den digital – en webbkonferens där du i lugn och ro kan ta del av alla föreläsningar framför din egen dator.

Programpunkter: • Hinnsvepning, vad säger forskningen? • Rådgivande samtalsmodell vid fosterdiagnostik • Stöd och kontinuitet efter förlossningen • Endometrios och graviditet – vad vet vi? • Att förebygga alkoholskador hos barn

Läs mer och anmäl dig här: gothiakompetens.se/modrahalsovard-i-praktiken