Page 1

Ra s s e g n aS t a mp a 1 5l u g l i o


15072012 1

( ARC)MI TT E L F E S T : I LPROGRAMMADI L UNE DÍ 16L UGL I O. I NI Z I ANOANCHEGL I I NCONT RI AL" CAF F ÈS ANMARCO" Ci v i da l ede l F r i ul i , 15l ug-T e r z og i or nodi pr og r a mma z i oneaMie l f e s t2012, i ns v ol g i me nt oaCi v i da l ede l F r i ul i pr opone ndoa l pubbl i c ounas e r i edi pe r c or s i s uv a r i t e mi . L ' a pe r t ur adi g i or na t as a r àa ffida t a , a l l eor e18. 00ne l l aChi e s aS . Ma r i ade i Ba u , a" S i a mounas ol ac a r nec onl ano e "-L apoe s i a di P a ul Ce l a n, t r a duz i oneet e sc r ic i L ui g i Re i t a ni , dr a mma t ur g i aE ma nue l eCa r uc c i Vi t e r bi , l e ur edi E ma nue l eCa r uc c i Vi t e r bi e L ui g i Re i t a ni c ong l i i nt e r v e n mus i c a l i or i g i na l i di F r a nc oF e r ug l i o; unapr oduz i oneT e a t r oNuov odi Udi ne , unpr og e oMie l f e s t-Di pa rme nt odi L i ng ueeL ee r a t ur ede l l ' Uni v e r s i t àde g l i S t udi di Udi ne , ac ur adi Anna l i s aCos e n noeL ui g i Re i t a ni . P oe t at r ai ma g g i or i de l Nov e c e nt o, P a ul Ce l a n( 19201970)hada t ov oc ene l l es ueope r ea l l ev i mede l l ape r s e c uz i oneede l l os t e r mi ni oa ns e mi t a , s ol l e v a ndoque soni fil os ofic heet e ol og i c hec e nt r a l i pe rl ' i nt e r ope ns i e r ooc c i de nt a l e . Ne l l al e ur as c e ni c adi E ma nue l eCa r uc c i Vi t e r bi , s e ns i bi l ei nt e r pr e t ede l t e a t r oi t a l i a no, a l c unet r al epi ùc e l e br i l i r i c hedi Ce l a ns i r i v e l a noi nt u al al or opot e nz ac r i s t a l l i na , s c a ndi t ei nuna mpi oor i z z ont es t or i c oebi og r a fic o. Al l eor e19. 30, s e mpr ene l l aChi e s aS . Ma r i ade i Ba u , " Uc c i s i oni pe ra mor e " , J a r os l a wMi k ol a j e ws k i l e g g eec omme nt al es ue poe s i ec oni l t r a du or ei t a l i a noS i l v a noDeF a n unpr og e oMie l f e s t-Di pa rme nt odi L i ng ueeL ee r a t ur e de l l ' Uni v e r s i t àde g l i S t udi di Udi ne , c ur adi Anna l i s aCos e n noeL ui g i Re i t a ni . P oe t a , na r r a t or e , s a g g i s t aet r a du or e( a nc hedi Da nt e , P e t r a r c a , L e opa r di , Mont a l e , P a s ol i ni à ) , J a r os l a wMi k ol a j e ws k i èunode i pi ùv e r s al i ebr i l l a ni nt e l l e ua l i e ur ope i . Mol t oa e s aèl apr oduz i oneMie l f e s ti nc ol l a bor a z i onec onT uc k e rF i l mdi " L er a di c i ne l l ' a r i a "( or e20. 00-Chi e s aS a n F r a nc e s c o)daun' i de adi F r a nc e s c aAr c hi bug i , v e r s i ev oc edi Pi e r l ui g i Ca ppe l l o, mus i c hedi Ba s t aL e na , c ompos i z i one s c e ni c aF r a nc e s c aAr c hi bug i . Unpoe t a , Pi e r l ui g i Ca ppe l l o, l e g g e r ài pr opr i v e r s i s uunpa l c o. L amus i c adi Ba s t aL e nae de i s uoi j a z z i sc e r c he r àdi i nt e r pr e t a r nei l s e ns oea mpl i fic a r nel es f uma t ur e . L ar e g i s t aF r a nc e s c aAr c hi bug i s a r à di e t r oa l l ama c c hi nadapr e s a : " I l fil mdov r e bbee s s e r emol t os e mpl i c emaa pe r t o, pe rc e ra s pe s pe r i me nt a l e . Pi e r l ui g i c hel e g g e , i mus i c i sc hes uda no, i l pubbl i c oc hea s c ol t a , i t e c ni c i di mi xc hel a v or a noa s s or, i l c or oc he e nel epa g i nei nma no. L amus i c ael epa r ol es a r a nnol ac or ni c ede l fil m" . Al l eor e22. 00i nPi a z z aDuomo, " Br a dMe hl da uT r i oi nConc e r t o" : Br a dMe hl da u, pi a nof or t e , L a r r yGr e na di e r , c ont r a bba s s o, J e ffBa l l a r d, ba e r i a . Cos as uc c e dequa ndol ' e r e dede i g i g a n de l j a z zs i de di c aa g l i s t a nda r dc ont e mpor a ne i de i Ni r v a naede i Ra di ohe a d? Br a dMe hl da uèunf e nome noda v v e r ouni c o. Das ol ooi nt r i o-c omef a r àaCi v i da l e-c onl es uei nc ur s i oni i ndi v e r s i l i ng ua g g i mus i c a l i ec onbr i l l a nr i e l a bor a z i oni di c a nz oni di a ut or i c ont e mpor a ne i , i l pi a ni s t aa me r i c a nohaf or g i a t ounosl euni c o, c hei nc a r na l ' e s s e nz ade l l ' e s pl or a z i onej a z z , de l r oma nc i s moc l a s s i c oede l f a s c i nopop. I nfine , a l l eor e23. 00ne l Chi os t r oS a nF r a nc e s c o, t or nal ada nz ac on" _ Hom1ni L upus _ " , i de a z i oneRobe r t oCoc c oni , L uc aZ a mpa rda nz a t or i Be r na r doCe c i oni , Robe r t oCoc c oni , Gi ov a nni L e ona r duz z i , L uc aZ a mpa r , mov i me n di s c e naE ma nue l eGe r e on, c os t umi Ma r g he r i t aMa o , mus i c hedi Ve x ' d, Be nF r os t , Ni neI nc hNa i l s , Br ok e nNot e , Hi l durGudna do r , Z oeKe ang , Be nKl oc k , T r i oL e s c a no, Noz e , De l i aGonz a l e s . Homohomi ni l upusl ee r a l me nt el ' uomoèunl upope rl ' uomo-èl ' e s pr e s s i ones i nt ec ae de ffic a c edi unaa nc aea ma r ac onc e z i onede l l a c ondi z i oneuma na , t r a ma nda t aedi ffus ane i s e c ol i . Al l aba s ede l r e c e nt el a v or oc or e og r a fic ode l l ac ompa g ni aAr e a r e ac ' èunadoma nda . Ès e mpr ev e r o-c omepe ns a v ai l fil os of oi ng l e s eT homa sHobbe s-c heg l i uomi ni s i l e g a not r al or oi na mi c i z i eos oc i e t à , er e g ol a ndoi l or or a ppor c onl el e g g i , mos s i s ol t a nt oda lmor er e c i pr oc o? Dadoma ni , l une dì , i ni z i e r a nnoa nc hei t r a di z i ona l i " I nc ont r i a l Ca ffèS a nMa r c o" , a l l eor e11. 30. Un' oc c a s i onepe ri l pubbl i c o pe ra v v i c i na r e , c onos c e r edav i c i noec ol l oqui a r ec ona l c uni de i pr ot a g oni s de g l i s pe a c ol i di Mie l f e s t . P e rdoma ni èi n pr og r a mmal ' i nc ont r oc ondo oda l c r ic oRobe r t oCa nz i a ni s u" Pr ofil i da l l aMie l e ur opa "c onl apa r t e c i pa z i onedi L ui g i Re i t a ni eAnna l i s aCos e n node l l ' Uni v e r s i t àdi Udi ne . ARC/ NNa 151104L UG12


15072012 1

( ARC)MI TT E L F E S T : APE RT URANE LS E GNODE L L ACUL T URADE LF VG Ci v i da l ede l F r i ul i , 15l ug-S i èa pe r t one l s e g node l l ee s pr e s s i oni c ul t ur a l i de l F r i ul i Ve ne z i aGi ul i aMie l f e s t2012, c he dai e r i s i pr ot r a r r àaCi v i da l e-c onpunt a t eaP a l ma nov aeaP or de none-finoadome ni c a22l ug l i o. S i ai e r i c heog g i ( dome ni c a ) , i nf a, i l f e sv a l pr oponea l c unede l l es uepr oduz i oni di r e eoc opr oduz i oni r e a l i z z a t ec on a rs eor g a ni s mi t e a t r a l i omus i c a l i de l l ar e g i one . E c c o, a l l or a , c hea l t e r mi nede l l ac e r i moni ai na ug ur a l eèa nda t o s ubi t oi ns c e na" Al phaGol e mRe v ol u on" , unoma g g i oa" Pr a g aMa g i c a " , unode i pe r c or s i di Mie l f e s t2012, di ec on Ma r c oMa r i aT os ol i ni ec onS oni aDor i g o( c a nt o) , Ang e l oComi s s o( pi a nof or t e ) . Unl a v or o, que l l odi T os ol i ni , c het r a s por t ai l mi t oe br a i c ode l g i g a nt ed' a r g i l l a , i l Gol e ma ppunt o, daPr a g ane l l aBe r l i no de g l i a nni T r e nt aequi ndi i ne v i t a bi l me nt e-f r ar i c hi a mi s onor i ec a ba r e sc i -a g l i a nni de l l at r a g e di ana z i s t a . Un' a l t r ae c c e l l e nz af r i ul a nane l s e or ede l l ada nz a , l ac ompa g ni aAr e a r e a , hapor t a t oi nv e c ei l pubbl i c oi nr i v aa l Nas onei nBor g oBr os s a na , pe rpr e s e nt a r ei l s uo" P a nt ar e i "unac or e og r a fiai de a t adaMa r t aBe v ol a c qua . I nque s t o s pe a c ol ol ' a c quade l fiumec hes c or r ei nc e s s a nt e( i ng r e c o" pa nt ar e i "s i g ni fic a" t u os c or r e " )di v e nt al ame t a f or a de l l ' i nv i t oa i fil os ofi( ea g l i uomi ni )a da bba ndona r el ' a c c a de mi ape rr i a ppr opr i a r s i de l l ana t ur a ) . Qui ndi l apr os a , r a ppr e s e nt a t ada l l apr oduz i onei nf r i ul a nodi " S i ums( S og ni ) " , ne l l aqua l eMie l f e s teF a r i eT e a t r â l F ur l a neha nnol a v or a t oa s s i e mepe rda rv i t aaunos pe a c ol oc heGi g i Da l l ' Ag l i o-c onl as c r iur as c e ni c ael adr a mma t ur g i adi v a r i " uomi ni di t e a t r o"f r i ul a no-hat r a oda g l i s c r i di a ut or i c omeE l i oBa r t ol i ni , pr eAnt oni oBe l l i na , Ca r l oGi nz bur g , Nov e l l aCa nt a r u, S e r g i oMa l di ni , Pi e rP a ol oP a s ol i ni , Ca r l o S g or l on. Uns og noc ol l ev o, uni mma g i na r i oc ol l ev o, ar a v e r s oi l qua l e-f r as ug g e soni , r i c hi a mi er i ma ndi , l i ng ua g g i di v e r s i De l l ' Ag l i oes oc i t e nt a nodi pr opor r eun' i mma g i nes enonuni t a r i aa l me nor i c onduc i bi l eaunaqua l c hec ondi v i s i onedi unF r i ul i i nbi l i c ot r amode r net e ns i oni di r a ppor t oc on" g l i a l t r i "( P a s ol i ni ) , a nc e s t r a l i c r e de nz e( Ba r t ol i ni ) , r i c e r c adi una Chi e s aa pe r t aa g l i uomi ni ( pr eT oni Be l i ne ) , i l r a ppor t odi t r edonnec onl amor t e( Ca nt a r u) , l et e ns i oni i ng e ne r a t eda unma t r i moni oc onun" f or e s t o"( S g or l on)oque l l epe run' e r e di t àc ont e s a( T a v a n) . I nfinel amus i c a : que l l ac heMie l f e s thac ommi s s i ona t oaGl a uc oVe ni e rec heès f oc i a t ane l l apr oduz i one" S i mphoni k a " , a nda t ai ns c e nane l T e a t r oNuov odi Udi neac onc l us i onede l l ag i or na t ai na ug ur a l e . Ri c e r c a ndoi di v e r s i fil i de l l a t r a di z i onemus i c a l ef r i ul a naeg i ul i a na( t r av i l l o eemus i c he" c ol t e " ) , Ve ni e rhada t ov i t aaunapa rt ur av a r i aea c c av a nt e , pe rl ac ui or c he s t r a z i onei l mus i c i s t ahal a v or a t oc onMi c he l eCor c e l l ae de s e g ui t a , ol t r ec heda l l os t e s s oVe ni e r ( a l pi a nof or t e ) , da l l av oc ede l l ag r a ndeNor maWi ns t one( c hehac a nt a t opur ev e r s i i nf r i ul a nodi P a s ol i ni ) , c onl a" F VG Mie l e ur opaOr c he s t r a "el a" Mie l f e s tBi gBa nd" . ARC/ NNa


15072012 1


15072012 1

MI TT E L F E S T : L I NGUAF RI UL ANAEGOL E M PROT AGONI S T I APE RT URA P AS OL I NI E' GOL E M' DI PRAGAI NS CE NAAF E S T I VALMI TT E L E UROP A ( ANS A)-UDI NE , 15L UG-L al i ng uaf r i ul a nadi P a s ol i ni e Ba r t ol i ni ne l t e a t r oel al e g g e ndai mmor t a l ede l ' ' Gol e m' ' di Pr a g ane l l amus i c a , s onos t at r ai pr ot a g oni s de l l as e r a t a i na ug ur a l ede l l a21/ ae di z i onede l Mie l f e s tdi Ci v i da l ede l F r i ul i ( Udi ne ) , i l f e sv a l di pr os a , mus i c aeda nz ade l l a Mie l e ur opai nc or s ofinoa l 22l ug l i o. Comene i s e es og ni de l fil m' ' Dr e a ms ' ' di Ak i r aKur os a wa , a nc hei n' ' S i ums ' ' ( S og ni ) , l a v or ot e a t r a l epr e s e nt a t oi npr i ma a s s ol ut a , l ama t e r i aoni r i c ada ' f or maa l l as t or i aea l s e nr e di uni nt e r opopol o. I nKur os a wae ' que l l og i a ppone s eme nt r ene i ' ' S og ni ' ' a l c e nt r ode l pr og e opr odo oda l l a' ' F a r i eT e a t r l F ur l a ne ' ' edi r e odaGi g i Da l l ' Ag l i os t ai l popol of r i ul a no, i nunas uc c e s s i onedi r a c c on v i s i oni a l i me nt a daa mma l i a n s ug g e soni t r a edaa l c uni t r ai pi u' r a ffina c onos c i t or i e i nt e r pr e de l l ' a ni madi que l l at e r r a , Pi e rP a ol oP a s ol i ni , E l i o Ba r t ol i ni , Nov e l l aCa nt a r u, Ca r l oGi nz bur g , S e r g i oMa l di ni , Pi e rAnt oni oBe l l i na , Ca r l oS g or l on, qui r i l e daa l c uni t r ai pi u' i nt e r e s s a na ut or i di t e a t r o, poe es c r ior i de l F r i ul i d' og g i . Uma ni t a ' s e mpr epi u' di s uma ni z z a t a , a l punt odaf a rs e mbr a r e fint r oppouma ni i mos t r i pa r t or ida l l ' i mma g i na z i onedi popol i , s c i e nz i a el ee r ac omei l Gol e mc r e a t one l l aPr a g a de l S e i c e nt oda l r a bbi noJ e hudaL oe w, pr ot a g oni s t ade l l api c c ol a l e codr a mmac omus i c a l e' ' Al phaGol e mRe v ol u on' ' , una l t r o s pe a c ol opr e s e nt a t oi npr i maa s s ol ut aa l f e sv a l . Ne l l a v or o s c r io, di r e oei nt e r pr e t a t odaMa r c oMa r i aT os ol i ni , c onl a c a nt a nt eS oni aDor i g oeAng e l oComi s s oa l pi a nof or t e , l a c r e a t ur adot a t adi f or z as ov r uma nac he , s e c ondol al e g g e nda , pe r mi s ea g l i E br e i boe mi di s a l v a r s i da l l ' e nne s i mape r s e c uz i one , t or naa l l ar i ba l t ai nun1933be r l i ne s ede ns odi f os c hi pr e s a g i dopol ' i nc e ndi ode l Re i c hs t a g . Oma g g i omulme di a l ei nmus i c ae pa r ol aa' ' Pr a g ama g i c a ' ' , t e made l l ' omoni mope r c or s ot r ai s e i c ompr e s i ne l Mie l f e s t2012, l os pe a c ol oe ' i mpr e z i os i t oda i mma g i ni ev i de oc ompos i z i oni di Anna l i s aMe t us , s oundde s i g ndi Vior i oVe l l ae de l e me ns c e nog r a fic i fir ma ' ' De l t a S t udi os ' ' .( ANS A) .


15072012 39 1


15072012 XXI I 1


15072012 3435 1/ 2


15072012 3435 2/ 2


15072012 1 1


15072012 1/ 2


15072012 2/ 2


15072012 1


15072012 1


15072012 1


15072012 1


15072012 1


15072012 1


15072012 1


15072012 1

15 luglio  
15 luglio  

Rassegna stampa

Advertisement