Page 1

life science and health new initiatives in motion


Life science and health New initiatives in motion Det Medicinska Malmö medverkar aktivt och med nya initiativ i projekt och sammanhang som bidrar till positiv tillväxt inom områdena life science och hälsa i MalmöLund. Engagemang som prioriteras är större evenemang (kongresser, utställningar), företagsetableringar och andra specifikt tillväxtbefrämjande aktiviteter (t.ex. riskkapitalfrågor). Det Medicinska Malmö ska verka katalyserande genom att aktivt medverka till en ökad samverkan mellan olika nyckelaktörer i regionen. Det Medicinska Malmö är, sedan 2011, ett aktivt gemensamt forum för sina fyra huvudmän: Region Skåne, Lunds Universitet, Malmö högskola och Malmö stad.

2

Life science – riskkapital VD-möte, Malmö, december, 2011


BAKGRUND och SYFTE

Hög målstyrd aktivitetsnivå

Det Medicinska Malmö ska med tydligt uppsatta mål, stödja, verka för och i förekommande fall driva på nya initiativ inom de olika prioriterade verksamhetsområdena.     Inriktningen ska vara ”framtidens hälso- och sjukvård” med fokus på de profilområden som har en stark roll för regionen nu och i framtiden. Specifikt så ska Det Medicinska Malmö främja tillväxten genom att driva och medverka i life science och hälsorelaterade evenemang och temamöten. Verksamhetsplan och profilområden

Det Medicinska Malmös strategi, inriktning och engagemang regleras i en verksamhetsplan byggd på huvudmännens gemensamma analys och identifierade behov inom området. Exempel på profilområden som lyfts fram är, förutom de traditionella medicinska disciplinerna: • idrottsmedicin/hälsa • det goda åldrandet • vård i hemmet/kroniska folksjukdomar och • oral hälsa/tandvård.   Tillväxt kräver förutom industri, samhälle och utbildning (triple helix) också kapital. Det är därför i Det Medicinska Malmös intresse att också medverka till en gynnsam riskkapitalförsörjning, till exempel genom att i temamöten föra samman aktörer för konstruktiva dialoger (quadruple helix). Samarbete och samverkan

Det Medicinska Malmö strävar mot att skapa kontaktytor med alla relevanta aktörer inom verksamhetens prioriterade områden. Tillsammans med andra personer, företag och organisationer ska de uppställda målen nås. På motsvarande sätt är Det Medicinska Malmö en positiv partner för andra aktörer inom life science/hälsa i deras strävanden att nå sina mål.

3


HUR och VAD

STÖDJA

NEW INITIATIVES EVENEMANG

ETABLERINGAR

Driva. Life science – riskkapital. VD-möte, december 2011 Medverka. Advisory Board. Kongress – Senior i Centrum, maj 2013 Stöd. Scandinavian Congress of Medicine and Science in Sports, september 2012 Stöd/Medverka. Uppstart av Life science Foresight Institute (LSFI) Medverka. LSFI pilot projekt ”Hembaserad Avancerad Vård” och ”Personalized Medicine” Medverka. Public Partner; SwedenBio LifeScience Investment Day Scandinavia – mars 2012. Stöd. Cleanmed Europe 2012. Medverka. Mobile Health Öresund. 4


MEDVERKA/PÅVERKA

DRIVA

IN MOTION TILLVÄXT

Driva. Samarrangemang MalmöLund – Hälso- och sjukvårdsevenemang modell större 2014. Stöd och medverkan (advisory level): World Village of Women Sports Stöd. Etablering av livsstils- och hälsocenter “INSPI” Driva. Etablera centerbildningar … t.ex. nano-medicin!? Stöd. SwedenBio/Läkemedel i Lund – ”Personalized Medicine/Companion Diagnostics” - Februari 2012 Stöd. Framtidens diabetesvård med ett multifunktionellt sjukhus i centrum.

5


REGION SKÅNE

Region Skåne arbetar för livskvalitet i världsklass.

Region Skåne tillhandahåller god hälso- och sjukvård, bra kommunikationer, främjar kultur av hög kvalitet och genomför tillväxtstimulerande reformer för att göra Skåne till Europas mest innovativa region år 2020. Life Science är en central del i framtidsvisionen för Skåne. För att lyckas krävs att vi erbjuder livskvalitet i världsklass. Vi måste ha ypperlig miljö, kultur, boende, utbildning, hälso- och sjukvård, kommunikationer och arbetsmöjligheter för att locka talang och kapital till Öresundsregionen. Region Skåne arbetar aktivt tillsammans med andra aktörer för att förstärka Medicon Valley. Skånes universitetssjukhus med Clinical Research Center i Malmö, Wallenberg Neuroscience Centre och Biomedicinskt centrum i Lund är centrala byggstenar i detta.

”Satsningen är viktig för Region Skåne – det finns ett tydligt samarbete med aktörerna som står bakom satsningen på Ideon Medicon Village i Lund. Vi avser att ytterligare befästa Region Skånes position som världsledande inom life science-forskning.” Regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult

6


MALMÖ HÖGSKOLA

Malmö högskola har funnits sedan 1998 och har bidragit till att radikalt förändra bilden av Malmö – från industristad till kunskapsstad.

Idag är högskolan Sveriges största med 24 000 ”Vi tror mycket på ett samarstudenter. Högskolan är stadsintegrerad och bete för att profilera högre tvåkärnig med Universitetsholmen nära vattnet utbildning och forskning inom respektive Odontologiska fakulteten och Fakulteten för hälsa och samhälle på SUS-området.   det medicinska området i   Målsättningen är att högskolan ska vara en öpMalmö. Inte minst frågor som pen och inkluderande miljö för studenter, lärare, rör hälsa och livsstil är intresforskare och omvärlden. Utbildning såväl som forskning är ofta tvärvetenskaplig och genomförs i santa därför att här finns möjnära samarbete med näringsliv och offentlig såväl ligheter till fördjupat samarsom ideell sektor. bete mellan näringsliv, Region   På Odontologiska fakulteten- eller TandSkåne och högskolorna.” vårdshögskolan – utbildas tandhygienister, tandtekniker, tandläkare och framtidens speciaTidigare rektor Malmö höglisttandläkare. Tandvårdshögskolan är även en skola, Lennart Olausson av regionens största tandvårdskliniker med ca 10 000 patienter per år. Forskningen omfattar molekylärbiologiska studier, biomaterial och breda studier av munhälsan i landet och världen. WHOs globala databas för världstandhälsan finns på Malmö högskola.   Fakulteten för hälsa och samhälle utbildar och forskar inom omvårdnad, biomedicin, kriminologi, folkhälsa och socialt arbete. Inom forskningen studeras olika dimensioner av hälsa, som ett resultat av människans samspel i social miljö och utifrån samhällets villkor och processer. Den biomedicinska forskningen har fokus på biologiska gränsytor, det vill säga samspelet mellan ytor och biologiskt material. Idag samarbetar man med ett 40-tal olika företag inom exempelvis orala implantat, verktyg för icke-invasiv provtagning och läkemedelsformulering.

Malmö högskola Fotograf: Ronny Bergström.

7


LUNDS UNIVERSITET

Lunds universitet, Skandinaviens största universitet, bryter ständigt ny mark och har en fantastisk bredd

Här finns utbildningar och forskning inom bland annat medicin, naturvetenskap, teknik, ekonomi, humaniora, teologi, samhällsvetenskap och juridik. Medicinska fakulteten vid Lunds universitet erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och forskare från alla delar av världen. Ett nära och aktivt samarbete med andra universitet, näringsliv och sjukvården möjliggör ett ständigt flöde av erfarenheter, kunskaper och idéer för bättre hälsa. Den medicinska forskningen vid Lunds universitet står för många livsavgörande och banbrytande upptäckter – behandling av blödarsjuka, kontrastmedel för röntgen, dialys för njursjuka och medicinsk användning av ultraljud är några exempel.   I flera fall har upptäckterna resulterat i etablering av biomedicinska företag. Forskningen är på många områden internationellt ledande och spänner över ett brett fält – från grundforskning till klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning.   Exempel på framstående forskningsområden är diabetes, stamceller och cellterapi, neurobiologi, rörelseorganens sjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, kroniska inflammatoriska sjukdomar, cancer, bilddiagnostik, epidemiologi, geriatrik, gerontologi och vård i livets slutskede.

8

BMC, Lund

”Detta är ytterligare ett steg för regionen att kraftsamla inom det medicinska området. Tillsammans med Ideon Medicon Village, våra medicinska forskningscentra, BMC i Lund och CRC i Malmö, samt de nya forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, får vi ett stort lyft och attraktionskraft för universitet och hela regionen.” Rektor Lunds universitet, Per Eriksson


MALMÖ STAD

Malmö stad skapar förutsättningar för Det Medicinska Malmö både mentalt och rent fysiskt

Malmö är en naturlig medelpunkt i södra Sverige, mitt i en region med 3,6 miljoner invånare. Staden erbjuder utmärkta möjligheter till etablering av life science verksamheter. Den omedelbara tillgången och närheten till förstklassig medicinsk forskning, avancerad sjukvård ”I Malmö finns sedan länge och högteknologiska bolag ger en unik miljö för ett flertal företag inom life företag inom området.   Näringslivskontoret inom Malmö stad erbjuscience-området. Vid Skånes der kvalificerad kostnadsfri service för företag Universsitetsjukhus i Malmö som vill etablera sig eller expandera i Malmö. bedrivs avancerad forskning Hur ser marknaden ut? Finns det lämpliga inom det pre-kliniska, men lokaler? Vilka företagarnätverk finns i regionen. Vad finns det för utbud och var kan mina barn framför allt inom det kliniska gå i skola? Kontoret arbetar även med stöd till området. Närheten till SUS är entreprenörskap och innovation samt med att en helt avgörande faktor för skapa mötesplatser och främja dialogen med och denna satsning.” Kommunstyinom näringslivet.   Det finns flera möjligheter till etablering i relsens ordförande i Malmö, Malmö där Medeon Science Park, som ligger i Ilmar Reepalu omedelbar anslutning till Skånes Universitetssjukhus, utgör det främsta navet. Här finns stora exploaterbara ytor väl lämpade för forskning/ utveckling, produktion, kontor m.m.

Malmö, västra hamnen

9


TILLGÅNGAR och MÖJLIGHETER

Mitt i klusterhjärtat

Det Medicinska Malmö ligger i hjärtat av ett kluster med fler än tio universitet, ett tjugotal sjukhus, cirka 150 000 studenter, drygt 4 500 forskare inom life science och drygt 300 företag inom biotech, läkemedel och medicinteknik. Medicon Valley (Västra Skåne och Östra Danmark) huserar mer än hälften av Skandinaviens life science verksamheter. Det finns ingen nationell gräns när det gäller kluster, det är självklart att tänka internationellt och gränslöst. Stark infrastruktur

MalmöLund är en av de mest lättillgängliga platserna i regionen med en direkt tillgång till transport och kommunikation, t.ex. mindre än 30 minuter till den internationella flygplatsen Kastrup. Regionen är attraktiv att bo, leva och arbeta i. Vid sidan av en framväxande infrastruktur, växer utbudet av kultur, restauranger, fritidsmöjligheter och evenemang ständigt. Dessutom finns här väletablerade ”Science Parks” med tydlig life science inriktning. Utvidning av life science-begreppet

Det pågår en intressant utvidgning av life science-begreppet mot livsstil, livskvalitet, förebyggande hälsovård, efterbehandling, farmaci, idrott, nutraceuticals och cosmeceuticals som ger möjlighet till nya framtida profileringsområden.

10

Triangeln, Malmö


Demografisk struktur — etnisk bredd

I regionen finns en omfattande mångkulturell och multietnisk befolkning. Detta ger ytterligare möjligheter för profilering inom life science och hälsa. Skillnader i social tillhörighet och hälsotillstånd är ett annat område där intresse och insatser ständigt ökar. Aktivt stöd vid etableringar

Det Medicinska Malmö utför behovsanalys i samband med etableringar inom life science – med en lyhördhet och ett stort engagemang där aktiv förmedling av nätverk och kontakter ingår i stödet.

Kontakta oss gärna. Nya initiativ som rör framtidens hälsooch sjukvård är angelägna för Det Medicinska Malmö. Genom att stödja, medverka/ påverka eller driva blir vi en tillgång också för andra aktörer inom life science och hälsa.

11


Bergholm marketing

life science and health new initiatives in motion

Det Medicinska Malmรถ SE-205 12 Malmรถ, Sweden +46 (0)40-650 17 52 +46 (0)40-650 17 50 +46 (0)721-82 75 83 (mobile) ulf.g.andersson@malmo.se www.medicinskamalmo.com

Presentation Medical Malmo  

Det Medicinska Malmö participates actively, engaging in new initiatives for projects and contexts that contribute to positive growth in the...