__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Ã…RSMELDING 2019


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Rent vann kommer ikke av seg selv. Vi produserer og forsyner befolkningen i Bergen og Os med godt og trygt drikkevann. Å lage rent vann er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste.

2

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Innhold Om Bergen Vann KF Organisasjon  Nøkkeltall  

4 6 7

VANNPRODUKSJON Sørger for trygt og godt drikkevann

10

VANNDISTRIBUSJON Frakter vannet til forbruker

11

AVLØPSTRANSPORT Trygg transport til renseanlegg

12

AVLØPSRENS Beskytter miljøet

13

VANNLABORATORIET Tilbyr analysetjenester

14

Sirkulærøkonomi for en bærekraftig fremtid

15-17

Styrets årsberetning 2019  

18–21

Driftsregnskap   Investeringsregnskapet   Balanse  

22 23 24

Noter til særregnskap 2019   25-33 Revisjonsberetning 34-35

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

3


Om Bergen Vann KF Bergen Vann KF er en leverandør av kostnadseffektive drifts- og vedlikeholdstjenester til vann- og avløpsanlegg. Foretaket ble opprettet 1. juli 2004. Hjemmel for stiftelsen er Kommuneloven kap. 11. Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015 og vårt vannlaboratorium er akkreditert etter NS ISO 17025.

FORMÅL Bergen Vann KF skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

VISJON Bergen Vann KF – den ledende VA-operatøren i Norge

4

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

FORRETNINGSIDÉ

HOVEDMÅL

Bergen Vann skal:

Være våre kunders partner og totalleverandør av drift, vedlikehold og rehabilitering

Være en profesjonell, kundeorientert VA-operatør Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder Være konkurransedyktig både på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet

Kjernen i det vi skal drive med: Vannproduksjon, vanndistribusjon, avløpstransport og avløpsrensing Vi leverer i tillegg tjenester som støtter kjernevirksomheten

 etjene flere kunder med utfordrende B oppdrag  a kompetente og motiverte H medarbeidere med tilstrekkelig kapasitet  a kompetente og motiverte H medarbeidere med tilstrekkelig kapasitet  li ledende og faglig i front på våre B kjerne- tjenester iht kvalitet, sikkerhet og effektivitet Oppnå gjeldende økonomiske resultatkrav

Operatøransvar for drift og vedlikehold av VA-infrastruktur

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

5


Organisasjon

DIREKTØR

FELLESTJENESTER ELEKTRO/ AUTOMASJON FOU

ØKONOMI/IT PERSONAL KVALITET

VANNPRODUKSJON

VANNDISTRIBUSJON

AVLØPSTRANSPORT

AVLØPSRENS

VANNLABORATORIUM

Bergen Vann eies av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak. I dag er vi et av Norges største operatørselskap i vann- og avløpssektoren, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle vann- og avløpsanlegg i Bergen og Os. I tillegg utfører vi tjenester knyttet til drift og vedlikehold for andre oppdragsgivere.

6

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


ÅRSVERK

SYKEFRAVÆR

159

11,6 %

MENN: 74 %     KVINNER: 26 %

FORETAKETS

OMSETNING

VIDERESALG AV KJØPTE VARER OG TJENESTER: 58 % SALG AV EGNE TIMER: 42 %

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

7


Nøkkeltall DRIFTSINNTEKTER Tall i 1 000 kroner

ANDEL OMSETNING IKKE SELVKOST Tall i %

350 000

12

300 000

10

250 000

8

200 000

6

150 000 4

100 000

2

50 000 0

2016

2017

2018

0

2019

RESULTAT UTENFOR SELVKOST Tall i 1 000 kroner

2016

2017

2018

2019

2018

2019

VANNPRODUKSJON Tall i million m3

8 000

35

7 000

30

6 000

25

5 000

20

4 000 15

3 000

10

2 000

5

1 000 0

2016

2017

2018

Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Årsresultat

2016

2017

2019

2018

2017

2016

326 461

302 964

294 091

288 862

-325 770

-300 945

-293 402

-286 578

691

2019

689

2284

8302

8322

5842

7475

Resultat utenfor selvkost

6519

5611

5533

6350

Overføring til eier

5000

5000

5000

4500

8,8%

9,1%

10,3%

9,3%

Andel omsetning utenfor selvkost Vannproduksjon Bergen (i millionm ) 3

Årsverk

8

0

2019

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019

32,7

33,4

31,9

32,6

166,0

158,0

159,0

161,9


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Ã…RSMELDING 2019 BERGEN VANN

9


VANNPRODUKSJON

Sørger for trygt og godt drikkevann Vi er den virksomheten i Norge som har ansvaret for flest avanserte vannbehandlingsanlegg, og hver eneste dag sørger våre ansatte for at vi kan drikke trygt vann rett fra springen. Bergen Vann drifter og vedlikeholder åtte vannbehandlingsanlegg (vba), seks i Bergen kommune og to i Os kommune. Anleggene er forskjellige både i størrelse og prosesstype. I 2019 produserte Bergen Vann 32,7 millioner m³ vann til Bergen kommune og vi forsynte 97 % av Bergens befolkning med godt og trygt drikkevann. Espeland vba og Svartediket vba er de største anleggene og til sammen produserte disse anleggene 22,5 millioner m3 vann. I hovedsak forsyner disse anleggene abonnementene i sentrum og Bergen vest. Jordalsvatnet vba forsyner hovedsakelig abonnementene i nord mens Sædalen og Kismul supplerer forsyningen i sør. Risnes vannverk forsyner abonnentene i Trengereid-område. I tillegg har vi tre kriseanlegg som kontinuerlig følges opp i tilfelle det er behov for å sette disse anleggene i produksjon. Os kommune har to vannverk som forsyner 70 % av innbyggerne. Os vba er hovedvannverket, og forsyner nærmere 17 000 innbyggere. I 2019 produserte Os vba og Søvik vba tilsammen 2,3 millioner m3 med godt og trygt drikkevann.

Effektiv behandling av drikkevannet er viktig for å opprettholde en god vannkvalitet helt frem til forbruker. Det arbeides kontinuerlig med optimalisering av vannbehandlingen med uttesting av nye filtermaterialer og kjemikalier for fjerning av partikler og naturlig organisk materiale (humus).

Totalt forsynte vi 95 prosent av Bergen og Os sin samlede befolkning med trygt drikkevann i 2019. Overvåking og kontroll av vannproduksjonen er viktig. Det tas et stort antall drifts- og kontrollprøver av produsert vann og det er etablert kontrollpunkter på sentrale steder i vannproduksjonen. I tillegg tas det prøver i henhold til drikkevannsforskriften, og resultatene rapporteres til Mattilsynet. Bergen har 27 millioner m3 vann i vannmagasinene, dette dekker ordinær forsyning i cirka 200 døgn. Det er 13 entusiastiske og dyktige medarbeidere som står på døgnet rundt for å forsyne innbyggerne i Bergen og Os med et fantastisk godt drikkevann – vårt viktigste næringsmiddel.

13

ANSATTE

35

MILLIONER M 3 DRIKKEVANN

300 000

INNBYGGERE FORSYNES MED VANN

10

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


VANNDISTRIBUSJON

Frakter vannet til forbruker Hver dag skal vi sikre at forbruker får distribuert tilstrekkelig med drikkevann, og vannet skal både ha riktig trykk og god kvalitet. Målet for Vanndistribusjon er å sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og god kvalitet. Seksjonen betjener cirka 300 000 innbyggere i Bergen og Os, og leverer vann via cirka 1 100 kilometer offentlige vannledninger. Vannledningsnettet er en viktig del av infrastrukturen. 24 kilometer av ledningsnettet i Bergen er over 100 år, mens den eldste delen av ledningsnettet på Os er fra 1957. En sentral oppgave for oss er å sikre trygge hygieniske- og gode bruksmessige forhold i forsyningssystemet, og vi har gode rutiner for å håndtere de sårbare elementene i nettet. Vi har blant annet en omfattende overvåking og kontroll av vannkvaliteten.

Gjennom deltagelse i norske og internasjonale utviklingsprosjekter bidrar vi til nye og bedre rutiner for å sikre god vannkvalitet og effektiv lekkasjekontroll.

Årlig tar vi cirka 4 000 vannprøver og utfører mer enn 30 000 analyser. I tillegg til vannledninger jobber vi med tilsyn, vedlikehold og reparasjon av 34 rentvannsbassenger, 86 vannpumpestasjoner og mer enn 160 trykkreduksjonsinstallasjoner. Det arbeides aktivt med å redusere vannforbruket ved å avdekke vannlekkasjer på ledningsnettet. Nettet er oppdelt i 80 målesoner med kontinuerlig overvåking av vannforbruket – noe som bidrar til effektiv lekkasjekontroll. I løpet av 2019 har vi funnet og håndtert nærmere 400 lekkasjer på ledningsnettet. Det har vært 124 brudd og 69 andre lekkasjer på det offentlige nettet. Det resterende gjelder brudd og lekkasjer avdekket på private rør og anlegg. Det totale vanntapet fra disse lekkasjer og brudd er estimert til 6700 m3/t. Dette tilsvarer formidable 223 tankbiler pr. time! Seksjonen består av 43 dyktige og engasjerte medarbeidere som tar seg av den daglige driften, samtidig som de har et sterkt fokus på beredskap. De er godt utrustet med beredskapsmaterial og det er til enhver tid fire medarbeidere på vakt for å sikre kontinuitet og trygg vannforsyning døgnet rundt. Deltagelse i norske og internasjonale utviklingsprosjekter bidrar til nye og bedre rutiner for å sikre god vannkvalitet og effektiv lekkasjekontroll. I tillegg har vi flere innovative medarbeidere som utvikler nytt utstyr og verktøy.

43

ANSATTE

124

BRUDDREPERASJONER

4 000

VANNPRØVER

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

11


AVLØPSTRANSPORT

Trygg transport til renseanlegg Denne seksjonen sørger for at avløpsvann fra forbruker kommer til renseanleggene uten å føre til sjenanse og skade på omgivelser og miljø. Vi drifter og vedlikeholder avløpsnettet i Bergen og Os kommune. Vårt mål er å transportere avløpsvann på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold. Avløpstransportsystemet omfatter blant annet tunneler, ledninger, kummer, overløp og pumpestasjoner. I 2019 har vi på ledningsnettet rørinspisert cirka 39 kilometer ledninger, pluggkjørt cirka 31 kilometer trykkledninger og høytrykkspylt 32 kilometer gravitasjonsledninger. I tillegg har det vært gjennomført søk etter feilkoblinger og lekkasjer. I 2019 opprettet vi også en gruppe for sporing av fremmedvann, som et tiltak for å nå målet om 30 % mindre fremmedvann inn på avløpsrenseanleggene innen 2030. Det er kontinuerlig overvåking på de fleste av våre pumpestasjoner. Vi har i tillegg periodisk tilsyn og vedlikehold av stasjonene. I 2019 ble det utført årskontroller på 210 pumpestasjoner.

Videre har vi hatt tilsyn, kontroll samt rensk av 890 kummer og 207 bekkeinntak. Det er også utført ca 700 kontroller av kummer ved badeplasser i badesesongen.

Vårt mål er å transportere avløpsvann på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold. Seksjonen utfører videre oppdrag for andre kunder som har behov for våre tjenester, eksempelvis spyling og rengjøring av ledninger og kummer, tetthetsprøving av ledninger samt rørinspeksjon for kontroll av tilstanden på ledningsnettet. Seksjon for avløpstransport har 33 dyktige medarbeidere som til enhver tid er innstilt og klar til å gjøre sitt beste.

33

ANSATTE

226

PUMPESTASJONER

4 500

TILSYN OG KONTROLL

12

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


AVLØPSRENS

Beskytter miljøet Vi gjør det mulig å rense avløpsvann slik at det på en god og trygg måte kan slippes ut i sjø samtidig som man beskytter miljøet. Avløpsrens sitt mål er å beskytte miljøet og utnytte ressursene i avløpsvannet til energiproduksjon. Vi skal optimalisere renseprosessen slik at utslippene er godt innenfor kravene fra forurensningsmyndighetene, samtidig som vi minimerer energi- og ressursforbruk. Vi er operatør for 24 avløpsrenseanlegg (RA), der fire er lokalisert i Os kommune. Fire av de største renseanleggene i Bergen er oppgradert de siste årene og oppfyller nå kravene til sekundærrensing. To av anleggene (Kvernevik RA i Åsane, og Flesland RA i Ytrebygda) benytter aktiv slam teknologi (biologisk rensing). Anleggene som betjener Bergen sentrum (Holen RA på Laksevåg og Ytre Sandviken RA ved Helleneset) er kompaktanlegg med biologiske og kjemiske rensetrinn. Knappen RA, som har vært i drift siden 1986, benytter kjemisk rensing for fjerning av fosfor. Os kommune har et nytt hovedrenseanlegg (OHARA) som oppfyller kravene til primærrensing. I tillegg har de to små aktiv slam anlegg (Skeisleira RA og Søvikvågen RA) og ett mekanisk anlegg ved Halhjem. Seksjonen er operatør for Bergen Biogass. Anlegget lager energi av avløpsslam samt produserer hygienisk trygt organisk materiale som kan brukes som jordforbedringsmiddel. I 2019 begynte vi å ta imot avløpsslam fra Kvam kommune

sitt nye renseanlegg, i tillegg til slam fra renseanleggene i Bergen. Det er i dag stabil drift på anlegget, og vi produserte 1 450 000 Nm3 miljøvennlig drivstoff til gassbussene i Bergen i 2019. Det tilsvarer en kjørelengde på over 250 000 mil. Kunnskap om kjemiprosess og biologi er blitt viktigere etter oppstart av de fire nye sekundære renseanleggene og biogassanlegget. Medarbeiderne ved avløpsrens er blitt en tverrfaglig blanding av fagarbeidere innen mekaniske fag og kjemiprosess. Automatikk er helt nødvendig for drift av de nye anleggene og avløpsrens får god støtte fra Bergen Vann sin gruppe for elektro/automasjon. Vi har hatt stort fokus på driftseffektivitet i 2019. Produksjonsledere har utviklet beste praksis for effektivt drift- og vedlikehold med bl.a. daglige arbeidsplanleggingsmøter («morgenmøter»). Synergi mellom utviklingsingeniør som jobber i anleggene og fagarbeidere med solid real kompetanse gjør det mulig å forbedre renseeffekten. Vi har kartlagt seksjonens klimaavtrykk og vil styre mot klimanøytral drift.

Visste du at vi produserer hygienisk trygt organisk materiale av avløpsslam som kan brukes som jordforbedringsmiddel?

38

ANSATTE

14,5

MkW timer

24

ANNLEGG

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

13


VANNLABORATORIET

Tilbyr komplette analysetjenester Vi skal være et laboratorium som fokuserer Andre kunder er blant annet rørleggerfirma, UiB, på kvalitet, service og effektivitet og som har svømmehaller, private drikkevannsforsyninger som brønner og borehull, ferger og hurtigbåter, båter kunden i fokus. Vannlaboratoriet er akkreditert etter NS ISO 17025. En akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den kan dokumentere at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder. Akkreditering skal sikre at kunder av laboratoriet får analyseresultater som holder høyeste kvalitet. I Norge er det Norsk Akkreditering som akkrediterer laboratorier. Norsk Akkrediterings bedømmere utfører grundige tredjepartsbedømminger for å se om laboratoriet oppfyller akkrediteringskravene. Områder som bedømmes er blant annet organisasjon og ledelse, personellets kompetanse, dokumentasjon/ sporbarhet, avtaler med kunder, habilitet, behandling av avvik og kvalitetssikring av metoder som ønskes akkreditert. På laboratoriet er det fem fast ansatte samt en lærling. Det utføreres analyser av drikkevann, avløpsvann, basseng og badevann i Bergen og Os kommune.

som leverer vann offshore, oljeplattformer samt både norske og internasjonale frakteskip.

De siste årene er det blitt strengere myndighetskrav innenfor flere områder og etterspørselen øker på analyseomfang.

Vi utfører analyser av drikkevann, avløpsvann, basseng og badevann i Bergen og Os kommune. Vi tilbyr kjemisk/fysiske og bakteriologiske analyser, samt analyser av alle typer vann. I tillegg foretar vi prøvetaking og bistår gjerne med rådgivning. I 2019 ble det utført cirka 58 000 prøver fra drikkeog /avløpsvannet for kommunene Bergen og Os. Det er også utført rundt 30 000 analyser for andre kunder. Vi har personer på arbeidstrening og utplassering fra Årstad videregående skole og Høgskolen på Vestlandet.

5

ANSATTE

58 000 VANNPRØVER

500 000

PRØVEANALYSER

14

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


VANNPRODUKSJON

SIRKULÆRØKONOMI FOR EN BÆREKRAFTIG FREMTID Bergen Vann er opptatt av å skape en bærekraftig fremtid. Formålet med sirkulærøkonomi er å redusere mest mulig avfall ved å utnytte ressursene best og lengst mulig.

Renset vann slippes ut til resipient

Vann fra drikkevannskilder

Biorest til gjødsel/ jordforbedring BIOGASSANLEGG

VANNPRODUKSJON

Redusere forbruk av energi og kjemikalier Øke produksjon av biogas

Økt energiproduksjon Reduksjon i kjemikaliebruk

AVLØPSRENS

VANNDISTRIBUSJON

AVLØPSTRANSPORT

Redusere forbruk av energi og kjemikalier

Redusere lekkasjer fra drikkevannsnettet

Redusere innlekking av fremmedvann til avløpsnettet

Figuren illustrerer hvordan det aktivt arbeides på mange fronter i hele vår verdikjede for å redusere mest mulig avfall, og heller utnytte våre ressurser på best og lengst mulig måte. ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

15


REDUKSJON AV KJEMIKALIER OG PRODUKSJON AV ENERGI Seksjon for vannproduksjon har ansvaret for å produsere drikkevann til innbyggerne i Bergen og Os kommune. Dette er næringsmiddelproduksjon, og det produseres årlig 32 millioner m3 hygienisk trygt og bruksmessig godt drikkevann. I samtlige behandlingsanlegg er det to uavhengige behandlingstrinn for å sikre god vannkvalitet. Det arbeides kontinuerlig med å optimalisere produksjonsprosessene for å redusere kjemikalieog energiforbruket, og dermed redusere klimaavtrykket. Integrert i produksjonen av drikkevann er det to kraftverk som produserer mer enn 80 % av seksjonens energiforbruk. Restproduktene fra behandlingsanleggene føres til avløpsrenseanleggene. AVDEKKER LEKKASJER Seksjon for vanndistribusjon har ansvaret for transport av drikkevannet fra vannbehandlingsanleggene og ut til abonnentene. Brudd og lekkasjer på vannledningsnettet gjør at omlag 32 prosent av alt drikkevannet vi produserer i dag forsvinner på veien fra vannbehandlingsanleggene og ut til abonnentene, og det oppstår nye brudd og lekkasjer på vannledningsnettet hver dag. Ledningsbrudd og store lekkasjer oppdages normalt raskt og blir kjapt avstengt og reparert, mens mindre lekkasjer fra hull og sprekker i ledninger eller utette koblinger og ventiler kan være vanskeligere å lokalisere. Veldig mye vann renner ut i grunnen hvis en lekkasje får stå over lengre tid. Vanndistribusjon jobber kontinuerlig og målrettet for å finne lekkasjene slik at disse kan bli reparert så fort som mulig. I løpet av 2019 har vi funnet og håndtert nærmere 400 lekkasjer. Vi har en egen gruppe på 7-8 operatører som arbeider på fulltid med lekkasjesøking. Vi har også ingeniører som jobber med prosjekter som skal forbedre overvåkingen av vannstrømmene i nettet slik at vi får en enda mer effektiv lekkasjekontroll.

16

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019

VIL REDUSERE ENERGIFORBRUKET Vi har satt oss som mål å redusere lekkasjene i drikkevannsnettet fra 32 prosent til 25 prosent innen år 2025. Noe som vil kunne gi en reduksjon i energiforbruket som kreves til pumping av vannet i transportsystemet på cirka 10 prosent (tilsvarende en besparelse på 400 000 kWh/år). Redusert lekkasjemengde vil gi en tilsvarende reduksjon i behovet for vann som produseres av seksjon for vannproduksjon, og derved gi mindre forbruk av råvann, energi og kjemikalier som benyttes i vannbehandlingsanleggene. Noe av vannet som lekker fra vannrørene havner i dag i avløpssystemet. Denne mengden vil da også reduseres, noe som igjen vil bety mindre vann som seksjon for avløpstransport må pumpe videre til behandling på avløpsrenseanleggene. MINDRE FREMMEDVANN TIL RENSEANLEGGENE Transport av avløpsvannet skal gjøres på en mest mulig kostnadseffektiv måte. På veien fra abonnent til renseanlegg er avløpsvannet innom flere forskjellige installasjoner, alt fra selvfallsledninger til pumpestasjoner og trykkledninger. Vi ønsker at avløpsvannet inneholder minst mulig fremmedvann da dette reduserer bruk av energi og bidrar til høyere rensegrad og økt biogassproduksjon. Vi arbeider aktivt med fremmedvannsreduksjon, og har en egen gruppe som jobber med sporing av fremmedvann. Gruppen bidrar til at det nasjonale målet om 30 prosent mindre fremmedvann inn til renseanleggene innen 2030 kan oppnås.


GJENVINNING Avløpsrensing er en vesentlig del av den sirkulære økonomien. Avløpsrenseanlegg kan betraktes som gjenvinningsanlegg hvor organisk materiale og næringssalt i avløpsvann gjenvinnes til energi og verdifulle jordforbedringsmidler. Internt i anleggene har man gjenvinning av ressurser på flere områder, og ved hjelp av varmepumper brukes eksempelvis varmen i avløpsvannet til oppvarming av våre produksjonslokaler. Renset avløpsvann gjenbrukes i renseprosessen, for eksempel til spyling av grovristene.

KLIMAREGNSKAP For å vise en oversikt over hvordan vår virksomhet påvirker klimaet (vårt klimavtrykk) har vi utarbeidet et klimaregnskap. Regnskapet består av tre deler der de to første omhandler de direkte utslippene virksomheten står for gjennom egen produksjon og energiforbruk. Den siste delen tar for seg indirekte utslipp som er et resultat av virksomhetens reiser, transport og forbruk. Regnskapet er verdifullt i vårt arbeid mot klimanøytralitet, da det gir oss en god oversikt over Bergen Vanns klimaavtrykk og gjør det lett å identifisere hvor det må settes inn tiltak.

Bergen Vann arbeider mot energi- og klimanøytralitet. Dette ønsker vi å oppnå blant annet ved å ta imot avfall fra andre bransjer for å utnytte ledig kapasitet i Biogassanlegget og dermed produsere mer energi.

Det er satt et mål om å redusere lekkasjene i drikkevannsnettet fra 32 prosent til 25 prosent innen år 2025.

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

17


STYRETS ÅRSBERETNING

Styrets årsberetning 2019 EIERFORHOLD OG EIERSTYRING Foretaket eies 100 % av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kap 11. Foretaket er av Bystyret tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen kommune. Foretaket har et eget styre som utnevnes av Byrådet for en periode på 4 år. Eierskapet av foretaket utøves av Byrådsavdeling for finans, næring og eiendom. Totalt er det avholdt fem styremøter i 2019. Foretaket er styrt av eier ved at det er satt konkrete krav til utviklingen av foretaket, løpende økonomisk rapportering og et årlig foretaksmøte. Eier har egen observatør som kan delta i styremøtene. For å følge opp eiers krav og de mål som fremkommer av Bergen Vann (BV) sin strategiplan for 2015–2019 er det etablert et målstyringssystem som det blir rapportert på til styret to ganger pr. år. Styret hadde foretaksmøte med eier i april 2019. I tillegg til gjennomgang av eiers krav var hovedtemaet effektivitet og kundeklager. Eier så seg fornøyd både med utviklingen og de planer som er lagt for å møte økningen av kundeklager. Det ble samtidig presisert at en ønsker at BV blir mer synlig og at omsetningen mot eksterne kunder må vise vekst. Prosessen rundt organiseringen av VA-sektoren i Bergen kommune ble også diskutert. Nevnte prosess vedrørende organisering har pågått i hele 2019 og er fortsatt ikke ferdig. Styret har opplevd prosessen som krevende. Eiers krav til resultat i forhold til Bergen kommune (innenfor selvkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og at deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for foretakets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten i 2019.

18

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019

Det er ikke inntrådt vesentlig forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelse av foretakets stilling. GOD ØKONOMISK UTVIKLING Foretaket har omsetning både innen- og utenfor selvkostområdet. Arbeid innenfor gebyrområdene for vann og avløp er regnskapsmessig skilt fra øvrig forretningsvirksomhet. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. Foretaket er gjenstand for revisjon hvert år. Selvkost er da et av hovedområdene som blir undersøkt. De systemer BV har for ikke å belaste selvkostområdet er funnet tilfredsstillende. Omsetningen i foretaket var i 2019 på kr 321,2 million Resultatet for 2019 ble på kr 8,3 million Styret er fornøyd med resultatet for 2019, som overstiger eiers krav til foretaket. DISPONERINGEN AV OVERSKUDDET Omsetning overfor aktører utenfor selvkostområdet var i 2019 på kr 28,3 million rundt 9 % av total omsetning. Overskuddet fra den eksterne delen av omsetningen ble kr 6,5 million Eier har i sine budsjettvedtak for 2020 fremmet ønske om kr 5 million i overføring fra BV av overskuddet fra 2019. Styret har vedtatt at overskuddet disponeres slik at kr 5 million overføres til bykassen. Det øvrige resultatet på kr 3,3 million tilføres fondene i foretaket. MARKED BV er opprettet og har som formål å sikre innbyggerne i Bergen en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette er et oppdrag som er gitt direkte til BV og er hovedfokuset. Samtidig er det en klar forventning fra eier at det skal selges tjenester til andre. Kundene er i hovedsak kommuner og andre større offentlige virksomheter som i stor grad utfører oppgavene i egenregi. Kommunesammenslåing, langt lettere tilgang på arbeidskraft og nye krav til


STYRETS ÅRSBERETNING

drift av anlegg og nett vil sannsynligvis ha en innvirkning på i hvor stor grad potensielle kunder vil bruke markedet til å løse oppgavene innenfor denne sektoren. Samtidig merkes det en økt interesse for å samarbeide over kommunegrensene. Foretakets omsetning i 2019 bestod av videresalg av kjøpte varer og tjenester (58 %) samt salg av egne timer (42 %). Det er langt større konkurranse mellom leverandørene nå enn tidligere, noe som vil kunne gi positive effekter i form av lavere priser og høyere kvalitet. Samtidig ser vi at det på noen områder er tilnærmet en monopolsituasjon. Dette er en utvikling som BV følger nøye og løpende vurderer situasjonen. KOMPETANSEUTVIKLING Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er en nøkkel for å kunne utvikle foretaket videre. Det er et kontinuerlig fokus på dette gjennom ansettelser og utvikling av våre medarbeidere både ved interne og eksterne tiltak. For å kontinuerlig utvikle virksomheten er det i 2019 satt i gang et prosjekt for å bedre effektiviteten. Programmet er kalt Operativ driftsutvikling, det er Lean-inspirert og skal pågå frem til 2024. Programmet har særlig fokus på å identifisere og fjerne plunder og heft, ta i bruk beste praksis og avklare om vi har de ressursene som er nødvendig for å løse de oppgavene vi er pålagt. TJENESTEPRODUKSJONEN Overfor både Bergen og Os kommune blir det årlig utarbeidet driftsplaner som angir innholdet og omfanget på det som skal produseres i perioden. Planene er delt opp i de ulike tjenesteområdene og videre i en rekke underposter som mer detaljert angir mengde og innhold på hva som skal leveres av tjenester. Alle planer er i det vesentligste oppfylt i 2019. Vannkvaliteten har vært god i hele perioden. Dethar likevel vært noen avvik som har utløst kokeanbefalinger.

Bekjempelse av vannlekkasjer er et viktig satsingsområde. Vannproduksjonen i Bergen 2019 endte på 32,7 million m3 vann, noe som er 0,7 million m3 lavere enn i 2018. I Os har vannforbruket også vist en nedgang, men i langt mindre omfang. I 2019 er det blitt produsert ca 2,68 million Nm3 biogass på biogassanlegget, noe som tilsvarer gjenvunnet energi på 14,45 million kWh. Driftstid på oppgraderingsanlegget er vesentlig forbedret, og energiproduksjonen for 2019 ligger langt over 2018. INNOVASJON OG UTVIKLING BV har som visjon å være den «…ledende VA operatør i Norge». For å få dette til må selskapet hele tiden utvikle seg i riktig retning. Kontinuerlig fokus på organisasjonen og nye og innovative løsninger er i den sammenheng sentralt. ANLEGGENE Vi har sterkt fokus på optimalisering av vannbehandlingsprosessene. Stabil utvikling med reduksjon av kjemikalie- og energiforbruk, reduserte driftsforstyrrelser samt returstrømmer som er produsert ved kjemisk rensing er en indikasjon på at anleggene har etablert en bedre og mer effektiv produksjon. En hovedutfordring er fremmedvannstilrenningen til renseanleggene. Mye fremmedvann gjør renseprosessen mindre effektiv samt at slammengdene minker, noe som igjen fører til mindre produksjon av biogass. Utvikling av mengdemålere vil her være sentralt. Dette området vil ha stort fokus fremover. UTVIKLING BV er pålagt av eier å ha en proaktiv holdning til utvikling og forbedringer av prosessene vi har ansvaret for. For å kunne nå dette målet har vi startet opp en rekke prosjekter som over tid vil kunne gi forbedringer både på kvalitet og økonomisk resultat. •  Eurostar-prosjektet. Et samarbeid med CMR, NTNU og Eco-Link for å utvikle målere for ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

19


STYRETS ÅRSBERETNING

mengdemåling i avløpsnett, metodikk for analyse og lokalisering av fremmedvann og utvikling av en helt ny software-løsning for håndtering av data. •  V ibrasjonsmåling er en anerkjent metode for tilstandsanalyse og prediktivt vedlikehold av roterende maskiner som pumper og motorer. BV har tatt metoden i bruk og vi opparbeider oss kompetanse til å analysere dataene slik at vi kan forebygge havari. Metoden har gitt oss reduserte vedlikeholdskostnader og færre driftsforstyrrelser. •  BV drifter et stort antall bekkeinntak, hvor noen av disse er kritiske. BV har i samarbeid med Eco-Link utviklet og holder nå på å teste kameraovervåkning av bekkeinntak. Dette muliggjør også en bedre driftsplanlegging av arbeidsprosessen da de kan prioriteres ut fra faktisk tilstand, i stedet for på fast tidsintervall. •  Avtalen med W. Giertsen Vannteknologi AS om produksjon av en robot for rengjøring av lange vannmagasintunneler er på plass. Roboten skulle etter planen være klar høsten 2019. Men enkelte utfordringer har dukket opp underveis slik at nå er planen at roboten skal være klar til bruk høsten 2020. •  O  ptimalisering av renseprosesser. Avløpsrens har satt av ekstra ressurser til optimalisering av avløpsrenseanlegg. I første trinn er fokus på de kompakte anleggene som renser avløpsvann fra Bergen sentrum (Holen og Ytre Sandviken). Disse anleggene har utfordringer med å møte myndighetenes rensekrav. •  O  ptimaliseringsprosjektet har påpekt flaskehalser i anleggene og vi er nå midt i prøveprosjektet for å forbedre kritiske prosesser. •  Klimaavtrykk og energi. Avløpsrens har kartlagt klimaavtrykk og energiforbruk for seksjonen og arbeider mot klima- og energinøytral drift ved å redusere energiforbruk, øke energigjenvinning fra avløpsvann og øke biogassproduksjon ved å teste nye substrater.

20

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019

SERTIFISERING OG AKKREDITERING BV er sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001:2015, vårt vannlaboratorium er akkreditert etter ISO 17025 og vi er sentralgodkjent i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak for «Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3». Årets revisjon fra Nemko viste ingen avvik, men flere observasjoner som alle er lukket. Norsk akkreditering som reviderer Vannlaboratoriet etter ISO 17025 fant 16 avvik som alle er lukket. For å implementere og utvikle kvalitetsarbeidet er det etablert et kvalitetsforum bestående av kvalitetskoordinator fra hver enhet, som møtes månedlig. Hensikten med dette forumet er å påse at det arbeides aktivt med kvalitet, og det er en utmerket arena for erfaringsutveksling. ETIKK BV følger de etiske retningslinjene som er utarbeidet av Bergen kommune. Der er det klart og tydelig nedfelt at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn, religion eller legning. LIKESTILLING BV praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Av 159 ansatte ved utgangen av 2019 var 26 % kvinner. BV har 50 % kvinner i ledergruppen og 33 % kvinner i styret. Av eierrepresentasjonen i styret er kvinneandelen 40 %. HMS, ANSATTE OG SYKEFRAVÆR BV har over lengre tid hatt sterkt fokus på HMS. BV har hatt et egen HMS kulturprogram for å øke fokuset og endre holdningene til HMS. Det er i 2019 gjort flere tiltak og kampanjer som alle har som mål at BV skal bli en sikrere arbeidsplass. Totalt har vi 159 stillinger, i tillegg kommer tre lærlinger.


STYRETS ÅRSBERETNING

Det var i 2019 registrert 15 arbeidsuhell, to av disse medførte sykefravær. BV har et kontinuerlig fokus på å redusere sykefravær i bedriften. Totalt ble fraværet i 2019 på 11,6 %, noe som er en økning fra 9,9 % i 2018. Styret har sterkt fokus på dette området og vil følge opp utviklingen fremover.

Styret mener at BV i 2019 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med nulltoleranse for kvalitetsavvik og med fokus på at kundene skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelsen for godt samarbeid og gode resultater i 2019.

Geir Steinar Dale STYRELEDER

Lillian Blom

Steinulf Tungesvik

Margareth Hjartåker

Rune Skaar

Helge Stormoen

Jarl-Helmer Svaneberg DAGLIG LEDER

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

21


Økonomisk oversikt driftsregnskap

TALL I 1000 KRONER

NOTER

REGNSKAP

JUSTERT BUDSJETT

VEDTATT BUDSJETT

REGNSKAP

2019

2019

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter

3

321152

333 609

300 868

299 098

Overføringer med krav til motytelse

3

5308

448

448

3 866

Andre statlige overføringer

0

0

0

0

Andre overføringer

0

0

0

0

326 461

334 057

301 316

302 964

Lønnsutgifter

93 207

93 236

93 236

90 803

Sosiale utgifter

27 642

31 344

31 344

26 732

205 076

216 129

181 860

183 919

0

0

0

0

5127

5 000

5 000

5 005

739

781

781

781

-6021

-5 009

-5 009

-6 296

325 770

341 481

307 212

300 945

691

-7 424

-5 896

2 020

366

140

140

205

0

0

0

0

Sum driftsinntekter DRIFTSUTGIFTER

Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.

3

Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod. Overføringer

2,3

Avskrivninger Fordelte utgifter

3

Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat EKSTERNE FINANSINNTEKTER Renteinntekter og utbytte

3

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter

0

0

0

0

366

140

140

205

EKSTERNE FINANSUTGIFTER Renteutgifter og låneomkostninger

23

25

25

59

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)

3

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger

0

0

0

0

23

25

25

59

343

115

115

147

739

781

781

781

1 773

-6 528

-5 000

2 947

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

8 322

8 322

8 322

5 842

Bruk av disposisjonsfond

1 528

1 528

0

375

Netto driftsresultat BRUK AV AVSETNINGER

Bruk av bundne driftsfond

0

0

0

0

9 850

9 850

8 322

6 217

Overført til investeringsregnskapet

0

0

0

0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

0

0

0

3 322

3 322

3 322

842

0

0

0

0

Sum bruk av avsetninger

8

AVSETNINGER

Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne driftsfond

22

Sum avsetninger

8

3 322

3 322

3 322

842

Regnskapsmessig merforbruk(-) / mindreforbruk

8

8 302

0

0

8 322

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


Investeringsregnskapet

REGNSKAPSSKJEMA 2A

REGNSKAP 2019

JUSTERT BUDSJET 2019

VEDTATT BUDSJETT 2019

REGNSKAP 2018

434 232

434 232

1 000 000

299 581

Utlån og forskutteringer

0

0

0

0

Kjøp av aksjer og andeler

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

Avsetninger

0

0

0

0

Dekning av tidligere års udekket

0

0

0

0

434 232

434 232

1 000 000

299 581

Bruk av lånemidler

0

0

0

0

Inntekter fra salg av anleggsmidler

0

0

-150 000

-61 260

Tilskudd til investeringer

0

0

0

0

Kompensasjon for merverdiavgift

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån og refusjoner

0

0

0

0

FINANSIERINGSBEHOV Investeringer i anleggsmidler

Årets finansieringsbehov

FINANSIERING

Andre inntekter

0

0

0

0

Sum ekstern finansiering

0

0

-150 000

-61 260

Overført fra driftsregnskapet

0

0

0

0

Bruk av tidligere års udisponert

0

0

0

0

Bruk av avsetninger

-434 232

-434 232

-850 000

-238 321

Sum finansiering

-434 232

-434 232

-1 000 000

-299 581

0

0

0

0

Udekket (-) / udisponert *

* Spesifikasjon av udekket(-) / udisponert pr. tjeneste / art TJENESTE

REGNSKAP 2019

REGNSKAP 2018

ART

88010

Interne finansieringsposter

098000

INV Udekket investeringsregnskapet

0

0

89910

Årets underskudd/overskudd

058000

INV Udisponert i investeringsregnskapet

0

0

89910

Årets underskudd/overskudd

098000

INV Udekket investeringsregnskapet

0

0

0

0

Sum

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

23


Balanse

NOTER

REGNSKAP 2019

REGNSKAP 2018

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Pensjonsmidler

5

Sum anleggsmidler

0

0

1 278 154

2 016 960

241 321 126

235 222 486

242 599 280

237 239 446

32 077 436

OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer

6

38 950 666

Premieavvik

5

29 469 740

28 461 679

22 948 396

21 017 808

Kasse, postgiro, bankinnskudd Sum omløpsmidler

4

Sum eiendeler

91 368 802

81 556 923

333 968 082

318 796 369

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL Disposisjonsfond

-31 412 004

-30 052 761

Bundne driftsfond

0

0

Ubundne investeringsfond

0

0

Bundne investeringsfond

0

0

-8 301 559

-8 321 934

Regnskapsmessig merforbruk (drift)

0

0

Udisponert i investeringsregnskapet

0

0

Udekket i investeringsregnskapet

0

0

Regnskapsmessig mindreforbruk (drift)

Kapitalkonto

8

8

-12 027 479

-9 659 852

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift)

9

0

0

Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK (investering)

0

0

-51 741 042

-48 034 547

-230 571 800

-227 579 594

Sum egenkapital

GJELD

LANGSIKTIG GJELD Pensjonsforpliktelser

5

Andre lån

7

Sum langsiktig gjeld

0

0

-230 571 800

-227 579 594

KORTSIKTIG GJELD Kassekredittlån Annen kortsiktig gjeld

6

Premieavvik Sum kortsiktig gjeld

4

0

0

-51 655 240

-43 182 228

0

0

-51 655 240

-43 182 228

Sum gjeld

-282 227 040

-270 761 822

Sum egenkapital og gjeld

-333 968 082

-318 796 369

Ubrukte lånemidler

0

0

Andre memoriakonti

0

0

Motkonto for memoriakontiene

0

0

Sum memoriakonti

0

0

MEMORIAKONTI:

24

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


Notater til Særregnskap 2019 Note 1 Regnskapsprinsipper Kommunale foretak skal for hvert kalenderår utarbeide et særregnskap, jf. Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006 . Avslutningen av foretakets særregnskap skal følge Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1424 om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) § 9. De obligatoriske notene som skal utarbeides til særregnskapet framgår av § 5 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommune) av 15. desember 2000, med unntak i §10 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006. Obligatoriske noter er markert med paragrafhenvisning. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. For å få dette til er det tatt med 12 måneder for enkelte typer utgifter og inntekter istedet for utgifter og inntekter i perioden 01.01-31.12. Særregnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommuneloven og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Det skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Særregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i særregnskapet for vedkommende år,

enten de er betalt eller ikke når særregnskapet avsluttes. Unntak: for lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Regnskapet er altså finansielt rettet og viser endring arbeidskapital. Særregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskaps-avleggelsen, registreres et anslått beløp i særregnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til eksakt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. I den kommunale regnskapsordningen gis ikke avskrivinger resultateffekt. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommuneregnskapet. Anordningsprinsippet tilsier et fokus på utgifter ikke kostnader - og derfor er ikke lagerbeholdninger en balansepost i kommunene.

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

25


Note 2 Spesifikasjon av overføringer mellom foretaket og kommunen Et kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Det utarbeides imidlertid ikke et samlet konsernregnskap for Bergen kommune. Administrasjonen i Bergen Vann KF har selv ansvaret for å avslutte foretakets regnskap og framlegge dette for styret. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter regnskapsåret. I Forskrift av 15. desember 2000 nr. 1423 om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner) § 7 om konsolidert årsbudsjett, endret fra og med budsjettåret 2007, står følgende: et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) i et særregnskap for kommunale foretak som ikke er dekket inn over virksomhetens særregnskap i løpet av det år særregnskapet med manglende inndekning ble lagt fram, skal føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for det påfølgende år. Dersom det regnskapsmessige merforbruket likevel ikke blir dekket inn i virksomhetens særregnskap, skal akkumulert regnskapsmessig merforbruk føres opp til dekning ved en bevilgning på kommunens budsjett for de påfølgende år inntil akkumulert regnskapsmessig merforbruk er dekket inn. Med kommunen menes her bykassen, der bykassen omfatter byrådsavdelingene med sentrale avdelinger og tilhørende resultatenheter, samt sentrale fellesposter. TALL I HELE KRONER

26

OVERFØRT TIL BYKASSEN

OVERFØRT FRA BYKASSEN

NETTO

Overføring av andel overskudd til bykassen ved behandling av årsregnskapet for 2018, jf. Bystyresak 278-19

5 000 000

0

5 000 000

Totalt

5 000 000

0

5 000 000

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


Note 3 Sammenfattet oversikt over foretakets inntekter og utgifter og fordelingen av disse (§ 10.4) I henhold til § 10.4 i Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006, gjeldende fra regnskapsåret 2007, skal foretaket gi en sammenfattet oversikt over hvordan foretakets inntekter og utgifter fordeler seg på henholdsvis egen kommune, interkommunale selskaper der egen kommune er deltaker, og andre. Noten gjelder driftsregnskapet. TALL I HELE KRONER

TOTALT

OVERSIKT OVER FORETAKETS UTGIFTER1) OG FORDELINGEN AV DISSE Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjenesteproduksjon Overføringer Fordelte utgifter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Totalt

FORDELT PÅ: BYKASSEN

BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN

BERGEN VANN KF2)

LÅNEFONDET

ANDRE

205 076 093

6 978 146

16 269

6 020 615

0

192 061 063

5 127 284

5 000 000

0

0

0

127 284

-6 020 615

0

0

-6 020 615

0

0

22 801

0

0

0

0

22 801

0

0

0

0

0

0

204 205 563

11 978 146

16 269

0

0

192 211 148

1) Forutsatt at både utgifter og utbetalinger (bl.a. betalte avdrag) skal vises her. Utgiftene som vises er unntatt lønn, sosiale utgifter og avskrivninger ihht. forskriften 2) Foretaket har foretatt internbelastning i regnskapet for viderefaktureringsformål til bykassen v/Vann- og avløpsetaten og Os kommune TALL I HELE KRONER OVERSIKT OVER FORETAKETS INNTEKTER3) OG FORDELINGEN AV DISSE Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Totalt

FORDELT PÅ: TOTALT

BYKASSEN

BERGEN OG OMLAND HAVNE-VESEN

ANDRE

321 152 879

295 102 280

55 364

25 995 235

5 308 244

0

0

5 308 244

0

0

0

0

365 963

0

0

365 963

0

0

0

0

326 827 086

295 102 280

55 364

31 669 442

3) Forutsatt at både inntekter og innbetalinger (bl.a. mottatte avdrag på lån) skal vises her. Inntektene som vises er unntatt brukerbetalinger ihht. forskriften Overføringer med krav til motytelse fordelt på ”andre” i tabellen utgjøres i hovedsak av refusjoner knyttet til sykdom (sykepenger) Merverdiavgiftsproblematikk gjør at det ikke er mulig å vise helt korrekt fordeling av utgifter og inntekter slik registreringen i regnskapet foretas merverdiavgiftskorrigeringer registreres ikke på kunder eller leverandører

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

27


Note 4 Endring arbeidskapital (§ 5.1) Tall i 1000 kroner

REGNSKAP 2019

REGNSKAP 2018

326 461

302 964

ANSKAFFELSE AV MIDLER Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner Sum anskaffelse av midler

0

61

366

205

326 827

303 231

325 031

300 164

434

300

ANVENDELSE AV MIDLER Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner Sum anvendelse av midler

23

59

325 488

300 522

1 339

2 709

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital

SPESIFIKASJON AV ENDRING ARBEIDSKAPITAL Kortsiktige fordringer Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring premieavvik

0

0

1 339

2 709

REGNSKAP 31.12 2019

REGNSKAP 31.12 2018

38 951

32 077

6 873

-46 649

29 470

28 462

1 008

1 879

Sertifikater, obligasjoner og lignende Endring sertifikater, obligasjoner og lignende

0 0

0

22 948

21 018

Endring betalingsmidler

1 931

41 673

Endring omløpsmidler

9 812

-3 098

-51 655

-43 182

-8 473

5 806

1 339

2 709

Betalingsmidler

Kortsiktig gjeld Endring kortsiktig gjeld (økning - , reduksjon +) Endring arbeidskapital

Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12.2019 på kr 39.713.563. Endring i arbeidskapitalen er på kr 1.338.867. Arbeidskapitalen har økt siden 2018. Arbeidskapital korrigert for premieavvik er imidlertid kr 10.243.823 pr 31.12.2019.

28

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


Note 5 Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) TALL I HELE KRONER

Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av §13 i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 15.12.2000, med forskrift om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) av 23.11.2011. Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og moderninseringsdepartementet. ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD (F § 13-1 BOKSTAV C)

Årets pensjonsopptjening, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Forventet avkastning på pensjonsmidlene Administrasjonskostnader

10 199 065 9 046 567 -10 210 696 821 892

Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)

9 856 828

Årets pensjonspremie til betaling

15 855 250

Årets premieavvik

-5 998 422

Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

-845 778 -6 844 200

I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt ihht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2019 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet. BALANSE 31.12.19 (F § 13-1 BOKSTAV E) Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik

BALANSEFØRT (INKL. ARB.G.AVG.) -230 571 800 241 321 126 10 749 326 6 844 198

Premieavvik tidligere år

28 461 679

Årets amortisering av tidligere års premieavvik

-5 836 139

Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering)

29 469 739

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

29


Note 5 Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) TALL I HELE KRONER

BALANSE 31.12.19 (F § 13-1 BOKSTAV E) Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år

PENSJONS-POSTER

ARBEIDSGIVER-AVGIFT

BALANSEFØRT (INKL. ARB.G.AVG.)

-231 900 157

-230 571 800

241 321 126 9 420 969

241 321 126 1 328 357

10 749 326

5 998 421

845 777

6 844 198

24 944 504

3 517 175

28 461 679

Årets amortisering av tidligere års premieavvik

-5 114 933

-721 206

-5 836 139

Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering)

25 827 992

3 641 747

29 469 739

Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til § 13-4 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering) Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. §13-4 bokstav C. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2019 med kr 5.836.139 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 29.469.739 er balanseført pr. 31.12.19 som omløpsmidler. Kr 29.469.739 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor.

30

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019


Note 5 Pensjon (§§ 5.2 og 13-3) TALL I HELE KRONER

BEREGNINGSFORUTSETNINGER (F § 13-5)

2019

2018

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler

4,50%

4,50%

Diskonteringsrente (risikofri rente)

4,00%

4,00%

Forventet årlig lønnsvekst

2,97%

2,97%

Forventet årlig G- regulering

2,97%

2,97%

Forventet årlig pensjonsregulering

2,20%

2,20%

ESTIMATAVVIK (F § 13-3 BOKSTAV C OG D, § 13-4 BOKSTAV D).

PENSJON-MIDLER

PENSJON FORPLIKTELSER

NETTO

Estimert 31.12.18

235222486

-228524070

6 698 416

Ny beregning 01.01.19

222698264

-219 275 716

3 422 548

Årets estimatavvik (01.01.19)

12 524 222

-9 248 354

3 275 868

Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år

0

0

0

-12 524 222

9 248 354

-3 275 868

0

0

0

Akkumulert estimatavvik 31.12.19

Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2018 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2019. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2018 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2019. Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 13-4 bokstav D i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht. §13-3 bokstav C, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (planendringer), samt virkning av planendringene, jf. likevel § 13-5 bokstav B SPESIFIKASJON AV PLANENDRING, ESTIMATAVVIK OG TARIFFENDRING.

2019

2018

2017

2016

2015

Endret forpliktelse - planendring

0

0

-32 977 300

Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff

0

0

33 058 030

Endret forpliktelse - øvrige endringer

-9 248 354

2 620 400

-6 414 600

6 009 367

7 479 726

Endret forpliktelse - totalt

-9 248 354

2 620 400

-6 414 600

6 009 367

7 560 456

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

31


Note 6 Fordring/krav mot kommune/kommunale foretak (§ 5.4 og § 10.31) Tall i 1000 kroner

SPESIFIKASJON AV FORDRING/KRAV MOT KOMMUNE/ KOMMUNALE FORETAK PR. 31.12.19

KORTSIKTIG FORDRING

LANGSIKTIG FORDRING

KORTSIKTIG GJELD

LANGSIKTIG GJELD

NETTO (FORDRING +, GJELD -)

Bykassen

34 533

0

-377

0

34 156

Totalt

34 533

0

-377

0

34 156

1) Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og leverandøreskontro er i tabell lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld.

Note 7 Lånegjeld Tall i 1000 kroner LÅNEGJELD

Gjeld pr. 01.01.19

0

Nytt låneopptak

0

Betalte avdrag

0

Gjeld pr. 31.12.19

0

Langsiktig lånegjeld til Lånefondet ble nedbetalt pr. 31.12.2016.

Note 8 Fond (§ 5.6) og oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger Tall i 1000 kroner

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Avsetninger: Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk

0

Avsatt til disposisjonsfond

3 322

Avsatt til ubundne investeringsfond

0

Avsatt til bundne fond

0

Regnskapsmessig mindreforbruk

8 302

Sum avsetninger

11 632

Bruk av avsetninger: Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk

-8 322

Bruk av disposisjonsfond

-1 963

Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger

-10 285

Til avsetning senere år:

Udekket investeringsregnskapet

0

Netto avsetninger

1 339

SPESIFIKASJON AV AVSETNINGER, BRUK OG BEHOLDNING FOND

PER. 01.01

AVSETNING

BRUK

PR. 31.12

Disposisjonsfond

30 053

3 322

-1 963

31 412

Budne driftsfond

0

0

0

0

Ubudne investeringsfond Sum fond

32

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019

0

0

0

0

30 053

3 322

-1 963

31 412


Note 9 Kapitalkonto (§ 5.7 ) Tall i 1000 kroner

DEBET (REDUKSJON)

Kapitalkonto pr. 01.01.19 Salg anleggsmidler bokført verdi Pensjonsforpliktelse Avskrivninger

KREDITT (ØKNING) -9 660 0 2 992 739

Pensjonsmidler

6099

Avdrag lån

0

Kjøp anleggsmudler

0

Kapitalkonto pr 31.12.19

-12 027

Kapitalkonto pr. 31.12.2019 er kr -12.027.479 (kreditsaldo). Saldoen på kapitalkontoen har økt gjennom året 2019 med kr -2.367.628.

Note 10 Garantiansvar (§ 5.3) Bergen Vann KF har ikke garantiansvar pr 31.12.2019.

Note 11 Årsresultat - fordeling Tall i hele kroner

2019 Årsresultat gebyrfinansiert virksomhet

1 782 928

Årsresultat konkurranseutsatt del av virksomheten 1)

6 518 631

Sum årsresultat 2019

8 301 559

1) Konkurranseutsatt andel av driftsinntektene er på 8,8 %. Størst andel av omsetningen utenfor gebyrområdet er mot Os kommune, med en omsetning på ca. kr 21,4 millioner.

Note 12 Ytelser til ledende personer (§10.5) Tall i hele kroner

Det skal fra og med regnskapsåret 2009 gis opplysninger i note om ytelser til ledende personer i samsvar med lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv.. (regnskapsloven) § 7-31, § 7-31b og § 7-32. Det forutsettes at kommunale foretak skal forholde seg til notekravene som gjelder øvrige foretak dvs. §§7-31 og 7-32, og ikke de utvidede notekravene som gjelder store foretak.

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret (8 personer) 1) Sum

LØNN

ANDRE GODTGJØRELSER

1 110 435

5 160

258 520 1 368 955

5 160

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 1)Styret har fått godtgjørelse for 2019.

ÅRSMELDING 2019 BERGEN VANN

33


BDO AS Inger Bang Lunds vei 4 5059 Bergen

Til Bystyret i Bergen Kommune

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon Vi har revidert særregnskapet for Bergen Vann KF som består av balanse per 31. desember 2019, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Bergen Vann KF per 31. desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Grunnlag for konklusjonen Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Øvrig informasjon Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av Styrets årsberetning 2019, men inkluderer ikke særregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen. I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og særregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om øvrige lovmessige krav. Styret og daglig leders ansvar for særregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 34

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker2019 i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det BERGEN VANN ÅRSMELDING internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

side 1 av 2

Penneo Dokumentnøkkel: 0PDO8-5KGCT-22AML-4PE75-XANT4-H0YY1

Uttalelse om revisjonen av særregnskapet


sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på særregnskapet. Det henvises til www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger som inneholder en beskrivelse av revisors oppgaver og plikter.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav Konklusjon om særbudsjett Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Penneo Dokumentnøkkel: 0PDO8-5KGCT-22AML-4PE75-XANT4-H0YY1

Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

BDO AS

Solveig Bø Dalstø Statsautorisert revisor (elektronisk signert)

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det ÅRSMELDING internasjonale BDO-nettverket, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA.

2019side BERGEN VANN 2 av 2

35


BERGEN VANN KF Besøksadresse: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Telefon: 55 56 75 00, E-post: bergenvann@bergen.kommune.no www.bergenvann.com

Profile for Bergen Vann

Bergen Vann - Årsmelding 2019  

Bergen Vann produserer og forsyner befolkningen i Bergen og Os med godt og trygt drikkevann. Vi skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikk...

Bergen Vann - Årsmelding 2019  

Bergen Vann produserer og forsyner befolkningen i Bergen og Os med godt og trygt drikkevann. Vi skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikk...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded