__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2020 ÅRSMELDING


RENT VANN KOMMER IKKE AV SEG SELV. Vi produserer og forsyner befolkningen i Bergen og Bjørnafjorden med godt og trygt drikkevann. Å lage rent vann er ikke bare teknologi på sitt beste, det er også teknologi på sitt viktigste. Vi transporterer avløpsvann fra befolkningen via avløpsnettet til avløpsrenseanlegg som igjen produserer slam til biogassanlegget i Rådal.

2

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


Innhold Om Bergen Vann 04 Organisasjon 08 Nøkkeltall 11 Tidslinje 12 Historikk 14

VANNPRODUKSJON Kontinuerlig optimalisering sikrer god vannkvalitet

16

VANNDISTRIBUSJON Sikrer kvalitet og godt trykk på drikkevann

18

AVLØPSTRANSPORT Hindrer miljøskader fra avløpsvann

19

AVLØPSRENS Gir nytt liv til avløpsslam

20

VANNLABORATORIET Økende etterspørsel etter analyser

21

Intervju med 22 Jarl-Helmer Svanberg Arne Seim Ole Dan Lundekvam Digital overvåkning i 30 år

25

Styrets årsberetning 2020 26 Driftsregnskap 32 Investeringsregnskapet 33 Balanse 34 Noter til særregnskap 2020

36

Revisjonsberetning 45

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

3


Om Bergen Vann KF Bergen Vann KF er en leverandør av kostnadseffektive driftstjenester og vedlikeholdstjenester til vannanlegg og avløpsanlegg. Foretaket ble opprettet 1. juli 2004. Hjemmel for stiftelsen er Kommuneloven kap. 11. Vi er sertifisert etter ISO 9001:2015 og vårt vannlaboratorium er akkreditert etter NS ISO 17025.

FORMÅL Bergen Vann KF skal sørge for en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering.

VISJON Bergen Vann KF – den ledende VA-operatøren i Norge

4

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


FORRETNINGSIDÉ BERGEN VANN SKAL: •  Være en profesjonell, kundeorientert VA-operatør •  Tilby VA-tjenester til offentlige og private kunder •  Være konkurransedyktig både på faglig kvalitet og kostnadseffektivitet

KJERNEN I DET VI SKAL DRIVE MED: •  Vannproduksjon, vanndistribusjon, avløpstransport og avløpsrensing •  V i leverer i tillegg tjenester som støtter kjernevirksomheten •  Operatøransvar for drift og vedlikehold av VA-infrastruktur

HOVEDMÅL •  Være våre kunders partner og totalleverandør av drift, vedlikehold og rehabilitering •  Betjene flere kunder med utfordrende oppdrag •  Ha kompetente og motiverte medarbeidere med tilstrekkelig kapasitet •  Bli ledende og faglig i front på våre kjernetjenester iht kvalitet, sikkerhet og effektivitet •  Oppnå gjeldende økonomiske resultatkrav

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

5


Våre nøkkelverdier beskriver de holdninger som preger vår atferd og beslutninger LANGSIKTIG •  Vi skaper løsninger som skal vare i mange år •  V i tar ikke lettvinte snarveier dersom dette går på bekostning av riktig kvalitet •  V i opptrer på en slik måte at vi kan holde hodet høyt hevet også neste gang vi møtes

PÅLITELIG •  V i har kompetanse og holdninger som gjør at vi er til å stole på og holder det vi lover •  Våre løsninger er solide og robuste •  Vi er åpne og ærlige

HANDLEKRAFTIG •  Vi er løsningsorienterte og samarbeidende •  Vi er beslutningsdyktige og får ting til å skje •  Vi forener det teoretiske og det praktiske

OMTENKSOM •  Vi har et særlig samfunnsansvar å ivareta •  Vi skal bry oss om mennesker og miljø •  Vi hjelper hverandre og deler gjerne vår kunnskap


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

7


Organisasjon Bergen Vann eies av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak. I dag er vi et av Norges største operatørselskap i vann- og avløpssektoren, og har ansvar for drift og vedlikehold av alle vann- og avløpsanlegg i Bergen og Bjørnafjorden. I tillegg utfører vi tjenester knyttet til drift og vedlikehold for andre oppdragsgivere.

DIREKTØR

FELLESTJENESTER ELEKTRO/ AUTOMASJON FOU

ØKONOMI/IT HR KVALITET

8

VANN-

VANN-

AVLØPS-

PRODUKSJON

DISTRIBUSJON

TRANSPORT

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

AVLØPS-

VANN-

RENS

LABORATORIUM


ÅRSVERK

157

KVINNER: 26 %

MENN: 74 %

FORETAKETS

OMSETNING

SYKEFRAVÆR

8,4 %

VIDERESALG AV KJØPTE VARER OG TJENESTER: 54 % SALG AV EGNE TIMER: 46 %

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

9


NØKKELTALL

Driftsinntekter Driftsutgifter Brutto driftsresultat Årsresultat

2019

2018

2017

2016

331 693

326 461

302 964

294 091

288 862

-329 101

-325 770

-300 945

-293 402

-286 578

2 592

691

2 019

689

2 284

0

8 302

8 322

5 842

7 475

Resultat utenfor selvkost

9 091

6 519

5 611

5 533

6 350

Overføring til eier

5 000

5 000

5 000

5 000

4 500

Andel omsetning utenfor selvkost

10,0 %

8,8 %

9,1 %

10,3 %

9,3 %

Vannproduksjon Bergen (i mill m )

31,7

32,7

33,4

31,9

32,6

Årsverk

157

166

158

159

161,9

3

10

2020

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


NØKKELTALL

Nøkkeltall DRIFTSINNTEKTER Tall i tusen.

ANDEL OMSETNING UTENFOR SELVKOST Tall i prosent

12 %

350 000 300 000 250 000

8%

200 000 150 000

4%

100 000 50 000 0

2016

2017

2018

2019

2020

0%

2016

2017

2018

2019

2020

2019

2020

VANNPRODUKSJON i mill. m 3

RESULTAT UTENFOR SELVKOST Tall i tusen.

35 10 000

30

8 000

25

6 000

20 15

4 000

10 2 000

0

5 2016

2017

2018

2019

2020

0

2016

2017

2018

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

11


BERGEN VANN 2004-2020

Bergen Vann 2004-2020 2007 - NYE LOKALER •  Flyttet til nye lokaler i Spelhaugen. Oppstart lekkasjekontroll med sonemåling, som gav 25 % reduksjon i vannproduksjon over de neste 10 år. Vaktsentralen ble overført til VA-etaten. 2009 •  DNV gjennomførte sertifiseringsrevisjon etter ISO 9001. Formelt sertifikat utstedt våren 2010.

2005 - FØRSTE DRIFTSÅR •  Opptatt med drifts- og lederutvikling. Alle medarbeidere involvert i strategiprosess der verdi og visjon ble formet.

20 04

20 06

20 08

KREATIVE SJELER •  Vannmangel i Bergen Vest ble av kreative sjeler i Bergen Vann løst ved å koble sammen det som normalt var to adskilte forsyningssystemer.

1.7.2004 •  Bergen Vann ble etablert som selvstendig enhet, med Ole Dan Lundekvam som direktør, den 1.7.2004, da lokalisert på Grønneviken. •  Høsten 2004 håndtering av Giardiakrisen, vedvarte også i 2005.

12

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

20 10

VINTEREN 2010 •  Kald og tørr vinter medførte dobling i antall vannledningsbrudd, i forhold til tidligere år. På tross av dette ble lekkasjenivået holdt nede. •  ENØK tiltak ved Holen RA gav en reduksjon i energiforbruk på 1,4 mill.kWh

2008 •  O verføring av personell fra Bergen Bydrift til Bergen Vann. Formålet var å samle drift, vedlikehold og beredskap i Bergen kommune.


BERGEN VANN 2004-2020

ROBOTPROSJEKT •  Oppstart av prosjekt for å utvikle robot til rengjøring av basseng. Bakgrunn var at tradisjonell rengjøring ikke var mulig ved lange bassenger samt at ubemannet rengjøring er sikrere, raskere og rimeligere.

2017 •  Workplace by Facebook (WbF) ble anskaffet. Et godt verktøy for intern kommunikasjon der alle har mulighet til å følge med på hva som skjer i organisasjonen. Overtar driftsansvar for fire nye avløpsrenseanlegg samt Bergen Biogassanlegg.

2012 •  Oppgradering av SCADA-system med 15 nye servere. •  BV starter treningsprogram for behandling av muskel og skjelettskader hos produksjonsmedarbeidere.

20 12

20 14

20 16

OS KOMMUNE •  Inngikk avtale med Os kommune (i dag Bjørnafjorden) om drift av vann- og avløpsanlegg. TECHNEAU •  Bergen Vann deltar i det internasjonale pro-

sjekt Techneau, bidro til forbedring av vannkvalitet hos sluttbruker.

NY DIREKTØR •  Jarl-Helmer Svanberg tiltrer som direktør i Bergen Vann. •  Ny strategiplan tatt i bruk i Bergen Vann. •  L aboratoriet akkrediert etter ISO 17025.

2019 •  Utarbeidet klimaregnskap. Bergen Vann er opptatt av å bidra til en bærekraftig fremtid. Klimaregnskapet viser hvor det er nødvendig med tiltak.

20 18

20 20

SOMMEREN 2018 •  En tørr sommer førte til at mange kommuner fikk store utfordringer med vannforsyning. Grunnet Bergen kommunes system for samkjøring av vannkilder, klarte vi oss gjennom situasjonen uten behov for restriksjoner på vannforbruk. •  V i bidro med teknisk bistand til nabokommuner innen lekkasjesøking og bruddpåvisning.

HMS KULTURPROGRAM •  Oppstart av HMS kulturprogram i Bergen Vann. METODIKK •  Innføring av proaktiv stabsmetodikk, en arbeidsmetodikk som hjelper krise- og beredskapsledelsen med å fatte gode beslutninger og samhandle effektivt i beredskapssituasjoner. ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

13


BERGEN VANN 2004-2020

Bergen Vann gjennom 16 år Det regner alltid i Bergen, vil noen påstå – det stemmer bare nesten. I snitt treffer regndråpene bakken i 230 av årets 365 dager og i 16 år har Bergen Vann sørget for å forvandle disse til rent og godt drikkevann. I perioden har selskapet vokst fra 92 til 157 ansatte og produsert enorme mengder med vann til innbyggere i Bergen og Bjørnafjorden. Se mer om vår historiske utvikling i grafene.

14

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


BERGEN VANN 2004-2020

ANTALL ANSATTE

KRAFTPRODUKSJON TURBIN ESPELAND i GWh

10

170

8 130

6

4 90

2

50

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

VANNMENGDE PRODUSERT I mill. m 3

50

0

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

ANTALL INNBYGGERE Tall i tusen

320

280

25 240

0

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20

200

'05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

15


VANNPRODUKSJON

Vannproduksjon: Kontinuerlig optimalisering sikrer god vannkvalitet Bergen Vann drifter og vedlikeholder vannbehandlingsanlegg (vba), seks i Bergen kommune og fem i Bjørnafjorden kommune. Anleggene er forskjellige både i størrelse og prosesstype. I 2020 produserte Bergen Vann 31,7 mill m3 vann til Bergen kommune og vi forsynte 97 % av Bergens befolkning med godt og trygt drikkevann. Espeland vba og Svartediket vba er de største anleggene, og til sammen produserte disse anleggene 22,4 mill m3 vann. I hovedsak forsyner disse anleggene abonnentene i sentrum og Bergen vest. Jordalsvatnet vba forsyner hovedsakelig abonnentene i nord mens Sædalen og Kismul supplerer forsyningen i sør. Risnes vannverk forsyner abonnentene i Trengereid-område. I tillegg har vi tre kriseanlegg som kontinuerlig følges opp i tilfelle det er behov for å sette disse anleggene i produksjon.

I NORGE BRUKER HVER AV OSS RUNDT 140 LITER VANN HVER ENESTE DAG.

16

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

Bjørnafjorden kommune har fem vannbehandlingsanlegg som forsyner 70 % av innbyggerne. Bjørnafjorden vba er hovedvannverket, og forsyner nærmere 17 000 innbyggere. I 2020 produserte anleggene tilsammen 2,4 mill m3 med godt og trygt drikkevann. Effektiv behandling av drikkevannet er viktig for å opprettholde en god vannkvalitet helt frem til forbruker. Det arbeides kontinuerlig med optimalisering av vannbehandlingen med uttesting av nye filtermaterialer og kjemikalier for fjerning av partikler og naturlig organisk materiale (humus). Overvåking og kontroll av vannproduksjonen er viktig. Det tas et stort antall drifts- og kontrollprøver av produsert vann og det er etablert kontrollpunkter på sentrale steder i vannproduksjonen. I tillegg tas det prøver i henhold til drikkevannsforskriften, og resultatene rapporteres til Mattilsynet. Bergen har 27 mill m3 vann i vannmagasinene, dette dekker ordinær forsyning i cirka 200 døgn. Det er 14 entusiastiske og dyktige medarbeidere som står på døgnet rundt for å forsyne innbyggerne i Bergen og Bjørnafjorden med et fantastisk godt drikkevann - vårt viktigste næringsmiddel.


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

14

ANSATTE

27

MILL. M DRIKKEVANN 3

300 000

CIRKA INNBYGGERE FORSYNES MED VANN

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

17


VANNDISTRIBUSJON

Vanndistribusjon: Sikrer kvalitet og godt trykk på drikkevann Hver dag får 300 000 innbyggere levert vann gjennom 1 100 kilometer med offentlige vannledninger. Målet for Vanndistribusjon er å sikre at abonnentene får tilstrekkelig drikkevann med riktig trykk og god kvalitet. Seksjonen betjener 280 000 innbyggere i Bergen og 20 000 i Bjørnafjorden, og leverer vann via cirka 1 100 km offentlige vannledninger. Vannledningsnettet er en viktig del av infrastrukturen. 24 km av ledningsnettet i Bergen er over 100 år, mens den eldste delen av ledningsnettet i Bjørnafjorden er fra 1957. En sentral oppgave for oss er å sikre trygge hygieniske- og gode bruksmessige forhold i forsyningssystemet, og vi har gode rutiner for å håndtere de sårbare elementene i nettet. Vi har blant annet en omfattende overvåking og kontroll av vannkvaliteten. Årlig tar vi cirka 4 000 vannprøver og utfører mer enn 30 000 analyser. I tillegg til vannledninger jobber vi med tilsyn, vedlikehold og reparasjon av 40 rentvannsbassenger, 90 vannpumpestasjoner og mer enn 160 trykkreduksjonsinstallasjoner. Det arbeides aktivt med å redusere vannforbruket ved å avdekke vannlekkasjer på ledningsnettet. Nettet er oppdelt i 120 målesoner med kontinuerlig overvåking av vannforbruket – noe som bidrar til effektiv lekkasjekontroll. I løpet av 2020 har vi funnet og utbedret 164 brudd og lekkasjer på det offentlige nettet. I tillegg ble det avdekket 157 brudd og lekkasjer på private rør og anlegg. Det totale vanntapet fra disse lekkasjer og brudd er estimert til 6 500 m3/t. Dette tilsvarer formidable 216 tankbiler pr. time! Seksjonen består av 43 dyktige og engasjerte medarbeidere som tar seg av den daglige driften, samtidig som de har et sterkt fokus på beredskap. De er godt utrustet med beredskapsmateriell og det er til enhver tid fire medarbeidere på vakt for å sikre kontinuitet og trygg vannforsyning døgnet rundt. Deltagelse i norske og internasjonale utviklingsprosjekter bidrar til nye og bedre rutiner for å sikre god vannkvalitet og effektiv lekkasjekontroll. I tillegg har vi flere innovative medarbeidere som utvikler nytt utstyr og verktøy.

18

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

43

ANSATTE

164

BRUDDREPERASJONER

4 000

VANNPRØVER


AVLØPSTRANSPORT

Avløpstransport: Hindrer miljøskader fra avløpsvann Avløpsseksjonen sørger for at avløpsvann fra hus og hjem kommer til renseanleggene uten å føre til sjenanse eller skade på omgivelser og miljø.

33

ANSATTE

225

PUMPESTASJONER

I 2020 har vi på ledningsnettet rørinspisert cirka 38 km ledninger, pluggkjørt cirka 47 km trykkledninger og høytrykkspylt 30 km gravitasjonsledninger. I tillegg har det vært gjennomført søk etter feilkoblinger og lekkasjer.

Vi drifter og vedlikeholder avløpsnettet i Bergen og Bjørnafjorden kommune.

I 2020 har fremmedvannsgruppen hatt fokus på områdene Garnes og Søfteland. Dette et tiltak for å redusere andel fremmedvann inn på avløpsrenseanleggene med 30 % innen 2030.

Vårt mål er å transportere avløpsvann på en slik måte at det ikke oppstår miljøskade eller sjenerende forhold.

Det er kontinuerlig overvåking på de fleste av våre pumpestasjoner. Vi har i tillegg periodisk tilsyn og vedlikehold av stasjonene. I 2020 ble det utført årskontroller på 225 pumpestasjoner.

Avløpstransportsystemet omfatter blant annet tunneler, ledninger, kummer, overløp og pumpestasjoner.

Videre har vi hatt tilsyn og kontroll av 994 kummer og overløp samt kontroll og rensk av 416 bekkeinntak. Det er også utført

668 kontroller av kummer ved badeplasser i badesesongen. Det er skiftet 560 kumlokk i forbindelse med asfaltering av kommunale veier og ved annen slitasje. Seksjonen utfører videre oppdrag for andre kunder som har behov for våre tjenester, eksempelvis spyling og rengjøring av ledninger og kummer, tetthetsprøving av lednin­ger samt rørinspeksjon for kontroll av tilstanden på ledningsnettet. Seksjon for avløpstransport har 33 dyktige medarbeidere som til enhver tid er innstilt og klar til å gjøre sitt beste.

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

19


AVLØPSRENS

Avløpsrens: Gir nytt liv til avløpsslam Avløpsrens sitt mål er å beskytte miljøet og utnytte ressursene i avløpsvannet til energiproduksjon. Vi skal optimalisere renseprosessen slik at utslippene er godt innenfor kravene fra forurensningsmyndighetene, samtidig som vi minimerer energi- og ressursforbruk. Vi er operatør for 24 avløpsrenseanlegg (RA), der fire er lokalisert i Bjørnefjorden kommune. Seks av disse anlegg er i dag underlagt tilsyn av Statsforvaltere med strenge krav til prøvetaking og renseresultat. Fire av anleggene i Bergen skal fange over 70 % av organisk materiale i avløpsvann for gjenvinning til energi i Bergen. Bjørnefjorden kommune har et nytt hovedrenseanlegg (OHARA). Anlegget er fremdeles under garanti fra prosessleverandør, men oppfyller alle krav til rensing med god margin. I tillegg har de to små aktiv slam anlegg (Skeisleira RA og Søvikvågen RA) og ett mekanisk anlegg ved Halhjem. Seksjonen er operatør for Bergen Biogass. Anlegget lager biometan av avløpsslam samt produserer hygienisk trygt organisk materiale som kan brukes som jordforbedringsmiddel. Biometan (biogass) fra anlegg brukes av Tide til å oppnå regionen sitt mål om fossilfri kollektiv transport. I 2020 har anlegg produsert 1,5 million m3 med biometan, nok til å drive 40 gassbusser.

20

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

Kunnskap om kjemiprosess og biologi er blitt viktigere etter oppgradering av avløpsrenseanleggene i Bergen og Bjørnafjorden. Det har vært nødvendig med høyere kompetanse for å kunne drifte anleggene og flere av medarbeiderne i seksjonen har gjennomført videreutdanning. Produksjonsmedarbeidere omfatter syv med fagbrev i mekanisk fag, 12 med fagbrev i kjemi/prosess, åtte med teknisk fagskole ingeniør i kjemi/prosess og to høyskoleutdannede ingeniører. Vi har aktiv program for lærling innen kjemiprosess, og i år har vi fire lærlinger.

36

ANSATTE

24

ANLEGG

BEHANDLET

70 MILL

M3 MED AVLØPSVANN


VANNLABORATORIET

Vannlaboratoriet: Økende etterspørsel etter analyser Vannlaboratoriet setter kunden i sentrum og har fokus på kvalitet, service og effektivitet. Vi er akkreditert etter NS ISO 17025. En akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav. Hensikten med akkreditering er å skape tillit til organisasjonen ved at den kan dokumentere at den tilfredsstiller strenge krav beskrevet i internasjonale standarder. Akkreditering skal sikre at kunder av laboratoriet får analyseresultater som holder høyeste kvalitet. I Norge er det Norsk Akkreditering som akkrediterer laboratorier. Norsk Akkrediterings bedømmere utfører grundige tredjepartsbedømminger for å se om laboratoriet oppfyller akkrediteringskravene. Områder som bedømmes er blant annet organisasjon og ledelse, personellets kompetanse, dokumentasjon/sporbarhet, avtaler med kunder, habilitet, upartiskhet, behandling av avvik og kvalitetssikring av metoder som ønskes akkreditert. På laboratoriet er det fem fast ansatte. Det utføres analyser av drikkevann, avløpsvann, basseng og badevann. Foruten egne analyser utføres analyser for VA-etaten, Bjørnafjorden, bedrifter som rørleggerfirma, UiB, svømmehaller, private drikkevannsforsyninger som brønner og borehull, ferger og hurtigbåter, båter som leverer vann offshore, oljeplattformer samt både norske og internasjonale frakteskip. Økte myndighetskrav gir øking i etterspørsel etter analyser. De siste årene er det blitt strengere myndighetskrav innenfor flere områder og etterspørselen øker på analyseomfang. Vi tilbyr kjemisk/fysiske og bakteriologiske analyser, analyser av alle typer vann og avløp. I tillegg foretar vi prøvetaking og bistår gjerne med rådgivning av prøveplaner. I 2020 ble det utført cirka 60 000 prøver fra drikke- og avløpsvannet for kommunene Bergen og Bjørnafjorden. Det er også utført rundt cirka 30 000 analyser for andre kunder.

5

FASTE ANSATTE

60 000 VANNPRØVER

30 000

ANALYSER FOR ANDRE KUNDER

Vi har personer på arbeidstrening og utplassering av studenter fra blant annet bioingeniør linjen på Høgskolen på Vestlandet.

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

21


INTERVJUER

Bergen Vann – en ledende, seriøs og kvalitetsbevisst aktør Jarl-Helmer Svanberg har vært direktør i Bergen vann i snart 10 år. Han har vært med fra selskapet ble opprettet i 2004 og var assisterende direktør fra 2007. Jarl-Helmer ble konstituert som direktør i 2011 og tok formelt over roret i 2012. JARL-HELMER SVANBERG DIREKTØR BERGEN VANN

Under Svanbergs ledelse vant Bergen Vann kontrakt som leverandør av VA-tjeneste til Bjørnafjorden kommune, tidligere Os kommune. Økonomisystemet ble lagt om slik at man fikk et klart skille mellom den forretningsmessige delen og den delen av økonomien som tilhørte selvkostområdet. I denne perioden har Bergen Vann årlig levert overskudd til eieren, Bergen kommune. Det er i tillegg opparbeidet et fond som er benyttet til kompetanseheving for de ansatte. I denne perioden har man lyktes i optimalisering av produksjonen gjennom diverse utviklingsprosjekter. Det har vært fokus på å dyrke frem en god HMS-kultur. HVILKEN VISJON HADDE DU FOR BERGEN VANN DA DU TILTRÅDTE SOM DIREKTØR? Vår visjon var å bli den ledende VA-operatøren i Norge. Det skulle vi klare ved å ha høy faglig dyktighet, skape resultater, være etterspurt og ha fokus på effektivitet og innovasjon. Min jobb var å bidra til at vi alle arbeidet for å strekke oss etter dette. I tillegg hadde jeg håpet at Bergen Vann kunne blitt det redskapet Bergen kommune skulle bruke for å fremme samarbeid i regionen. Over tid ville en da kanskje sett hensiktsmessigheten av en annen organisering som for eksempel et IKS, slik at vi kunne blitt en betydelig regional aktør innenfor sektoren med alle de mulighetene dette innebærer. Dessverre var ikke dette mulig å få til.

22

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

KAN DU SI NOE OM UTFORDRINGER DU MØTTE SOM LEDER FOR BERGEN VANN? Ser vi på vår visjon om å bli den ledende VA-operatøren i Norge så klarte vi å nå dette på mange områder. Først og fremst fordi vi har så mange, svært dyktige, fagfolk som yter langt mer enn det en kan forvente. Utfordringen var spesielt knyttet til å påvirke økt omsetning utenfor gebyrområdet. Da vi fikk mulighet til å inngå kontrakt med Bjørnafjorden (den gangen Os) kommune var dette et stort og viktig steg for oss. Kontrakten med Bjørnafjorden er nok det tiltaket som har bidratt mest til å øke effektiviteten i Bergen Vann. Vi hadde håpet at dette skulle få andre kommuner til å innse at det var lurt å samarbeid siden dette var en vinn-vinn-situasjon for alle. Dessverre var de andre nabokommunene ennå ikke klar for en slik endring. Det har også vært andre utfordringer, men de har vært lettere å overvinne da vi i langt større grad har kunnet påvirke innhold og fremdrift på sakene. HVA TROR DU ER BERGEN VANNS STØRSTE STYRKER? Bergen Vann sin største styrke er de som arbeider her og fagkunnskapen de besitter. Bergen Vann har hele tiden har hatt fokus på produksjon, og vi er blitt meget god på produksjon av drikkevann med høy kvalitet samt håndtering av avløpsvannet. Vi har utviklet oss til å bli spesialister på våre områder som har medført at vi har kunnet hente ut gevinster som økt kvalitet på produktet og effektivitet i produksjonen. Bergen Vann sin størrelse er også helt klart en styrke. Den har gitt mulighet til å dyrke spesialkompetanser og ikke minst sikre nok fleksibilitet til å kunne påta oss tilleggsoppgaver. Vi har kultur for å slippe folk løs til å tenke nytt, og ikke være redde for å gjøre feil. Ønsker en å være innovativ så må vi tåle å gjøre feil. Størrelsen har bidratt til at vi har


INTERVJUER

kunnet håndtere alle beredskapssituasjoner på en god måte. En viktig bidragsyter har hele tiden vært at vi har hatt ISO-sertifiseringen på plass. Dette har gitt oss et stempel som en seriøs og kvalitetsbevisst aktør. HVA LIKER DU BEST SOM MEDARBEIDER I BERGEN VANN? Samarbeidet med alle som arbeider i Bergen Vann. Det er ikke alle arbeidsplasser som har den idealisme som preger arbeidet og hverdagen her.

Folkene yter langt mer enn hva en kan forvente, gjerne når det oppstår store utfordringer. Har et bestemt inntrykk av at folk liker utfordringer og er trygg på seg selv i krisesituasjoner. Det uforutsette er det få som liker, men her i Bergen Vann er det ingen som kvier seg for å ta i et tak. Det er sterk kultur for å kunne håndtere det som er ekstraordinært og det er veldig bra og betryggende. Dette er noe jeg håper vil bli værende i organisasjonen fremover.

Håndterte giardiautbrudd med handlekraft Arne Seim var med fra oppstart av Bergen Vann KF som leder for seksjon for vannproduksjon. Han fikk en hektisk og spennende start som leder for operativt beredskap under giardiautbruddet i Bergen i 2004. Seims erfaring, solide kompetanse og naturlige autoritet var avgjørende for håndtering av krisen. ARNE SEIM TIDLIGERE LEDER SEKSJON VANNPRODUKSJON

DU VAR LEDER AV OPERATIV VA-BEREDSKAP UNDER GIARDIAEPIDEMIEN. KAN DU FORTELLE HVORDAN DET VAR Å VÆRE INVOLVERT I EN AV NORGES STØRSTE VANNFORSYNINGSKRISER? Vi var bekymret når vi fikk beskjeden om at det var drikkevann som var årsak til epidemien og innførte kriseberedskap med daglige møter. Kokeråd ble iverksatt til hele Bergen kommune, inntil vi fikk lokalisert kilden som Svartediket. Jeg husker spesielt at vi var handlekraftig og alle involverte medarbeidere gjorde en kjempe innsats, hver seksjon på sitt område. Verktøy som GIS var sentral i arbeidet med å lokalisere smittekilden. Vannledningsnettet ble omkoblet til å redusere området forsynt fra Svartediket betraktelig. Det ble fortløpende utført korrigerende tiltak som gradvis bedret situasjonen. Vi erfarte at informasjon til publikum var veldig viktig. Denne oppgaven ble utført av fagdirektøren

hos VA-etaten. Dette bidro til at resten av beredskapspersonellet kun fokuserte på håndtering av krisen. Ellers synes jeg det er viktig og riktig at personell som har ansvar for den daglige driften også håndterer krisesituasjoner. VAR DU NOEN GANG BEKYMRET FOR AT VI IKKE FIKK KONTROLL PÅ EPIDEMIEN? Nei, prøver underveis avdekket at antall registrert smittet var på vei ned. Vannanalysene avdekket ingen spor av Giardia, og videre undersøkelser viste ingen kloakklekkasje til Svartediket. Det ble installert UV-desinfeksjon ved Svartediket. Ellers kan jeg nevne at det å løse denne oppgaven, var en god test av vår nye organisasjon. Eksterne tilbakemeldinger i ettertid har vist at vi løste utfordringen på en god måte.

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

23


INTERVJUER

Bidro til en velfungerende samarbeidskultur Ole Dan Lundekvam var Bergen Vanns første direktør, og var med å etablere foretaket i 2004. OLE DAN LUNDEKVAM TIDLIGERE DIREKTØR BERGEN VANN

Bergen Vann utviklet seg mye under Lundekvams ledelse frem til 2011. Han gikk av som direktør for å fokusere på markedsrettet aktivitet. Det lyktes han med og bidro til inngåelse av avtale for levering av VA-operatørtjenester til nabokommune Bjørnafjorden (tidligere Os). KAN DU FORTELLE OM UTFORDRINGER FØR OG UNDER OPPSTART AV BERGEN VANN? Jeg hadde vært sjef for VA-driften i mange år. For å få til en effektiv organisasjon er det nødvendig å kunne rekruttere dyktige personer med nødvendig kompetanse på de ulike områder. Dette følte jeg var utfordrende i daværende organisasjonsform. Formell prosess for organisasjonsgjennomgang av vann- og avløpsetaten begynte i 2002. Da hadde jeg et stort ønske om at VA-etaten skulle bli et kommunalt eid foretak eller selskap. Jeg mener at en slik organisasjonsform gir mest effektivt tjenesteproduksjon, spesielt i forhold til rekruttering av dyktige personer med nødvendig kompetanse. Det ble vedtatt å skille ut drift og vedlikehold, og Bergen Vann KF ble opprettet. Jeg ble ansatt som direktør for Bergen Vann KF noe jeg fant svært interessant. I oppstarten var det mye som skulle på plass, kan nevne lokaler, økonomisystem, operative planer, prosedyrer med mer som var nødvendig for å fungere som forretningsmessige enhet. En positiv erfaring like etter etablering av Bergen Vann var Giardia-hendelsen. Da fikk vi virkelig vist at Bergen Vann hadde mange svært dyktige, selvstendige og handlekraftige medarbeidere. 24

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

HVA VAR MEST POSITIVT MED Å VÆRE LEDER FOR NYTT FORETAKET? Få frihet til å organisere virksomheten samt å rekruttere personer med kompetanse som vi trengte. Sammen startet vi en velfungerende samarbeidskultur som bestod av positive og engasjerte medarbeidere. Å etablere et samarbeid med DIHVA viste seg nyttig for Bergen Vann i VA-miljøet. Innlede samtaler med andre kommuner om mulig samarbeid med Bergen Vann KF som VA-operatør og leverandør av andre tjenester. Videre at vi fikk avtaler med private eiere om å drifte flere private VA-anlegg. HVA VAR MEST GLEDELIGE MED DIN TID MED BERGEN VANN? Jeg har hatt mye gøy i de årene jeg har jobbet i Bergen Vann. Godt samarbeid, godt sosialt miljø og mange gode kolleger. Mange hyggelige opplevelser underveis.


Digital overvåking i 30 år Bergen kommune startet med digital overvåking av vann- og avløpsanlegg tidlig på 90-tallet. Først ute var vann- og avløpsstasjoner i sone Nord, med stasjoner i Arna og Åsane. Hovedsentral ble etablert hos Teknisk etat i Salhusveien med innlesing av data fra om lag 25 stasjoner, med en overvekt av avløpsstasjoner i første omgang. Database som den gang ble etablert, hadde en størrelse på cirka 1 000 TAGs/variabler.

og analyser som bidrar til å få en god oversikt over eksempelvis vannforbruk, energiforbruk og vannkvalitetsdata. Data blir overført til kommunens kartverk for vann- og avløpssystemer, i tillegg er det igangsatt maskinlæringsprosjekter som bruker data fra Datasjøen.

Systemet ble videre etablert ved Jordal og Espeland vannbehandlingsanlegg.

Bergen Vann har gjennom denne perioden etablert og bygget opp en egen elektro- og automasjonsavdeling. Gruppen, som går under navnet ELAU, har utviklet et fagmiljø med dyktige medarbeidere som ivaretar styring- og overvåkingsprosessene ved alle vann- og avløpsanlegg i Bergen og Bjørnafjorden.

Det ble installert samme type styring og overvåkingssystem ved alle vannbehandlingsanlegg og avløpsrenseanlegg i Bergen. Videre utvikling av dette systemet har pågått frem til i dag hvor systemet inneholder i overkant 200 000 TAGs/variabler som leses inn fra nærmere 600 anlegg. Data som leses inn er av type vannmengder, vanntrykk, nivåer, vannkvalitetsdata, værdata mm. Geografisk dekkes hele Bergen og Bjørnafjorden. Som en del av digitalisering var Bergen Vann KF tidlig ute med å gjøre data tilgjengelig til Datasjøen hos Bergen kommune. Hvert døgn blir om lag 19 millioner linjer overført til Datasjøen. Fra Datasjøen hentes informasjon til blant annet rapporter, modeller

ELAU har gjennom denne perioden hatt seks lærlinger til automasjonsfaget. I tillegg har vi årlig hatt to til fire elever utplassert hos oss.

8

ANSATTE

ELAU

600

ANLEGG

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

25


STYRETS BERETNING

Styrets årsberetning 2020 EIERFORHOLD OG EIERSTYRING Foretaket eies 100 % av Bergen kommune og er organisert som et kommunalt foretak med hjemmel i kommuneloven kap 11. Foretaket er av Bystyret tillagt ansvaret for drift og vedlikehold av alle VA-anlegg i Bergen kommune. Foretaket har et eget styre som utnevnes av Byrådet for en periode på fire år. Eierskapet av foretaket ble overført fra Byrådsavdeling for finans, innovasjon og eierskap til Byrådsavdeling for Klima, Miljø og Byutvikling ved vedtak i Byrådet den 27.02.20. Ved vedtak i Byrådet den 28.05.20 ble det oppnevnt nytt styre i Bergen Vann KF, styret hadde sitt første møte den 23.06.20. Totalt er det avholdt syv styremøter i 2020, herav fire styremøter med det nye styret. Foretaket er styrt av eier ved at det er satt konkrete krav til utviklingen av foretaket, løpende økonomisk rapportering og et årlig foretaksmøte. Eier har også egen observatør som kan delta i styremøtene. For å følge opp eiers krav og de mål som fremgår av Bergen Vann (BV) sin strategiplan for 2019–2024 er det etablert et målstyringssystem som det blir rapportert på til styret to ganger pr år. Styret hadde foretaksmøte med eier i mars og august 2020. I tillegg til gjennomgang av eiers forventninger til virksomheten var hovedtemaet prosessen rundt organiseringen av VA-virksomheten i Bergen. Eiers krav til resultat i forhold til Bergen kommune (innenfor selvkostområdet) er et regnskap i balanse. Forholdet til eksterne kunder er av forretningsmessig karakter hvor eier forventer overskudd og at deler av dette overskuddet blir tilført bykassen. FORTSATT DRIFT Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et riktig uttrykk for foretakets utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten i 2020. Bystyret har ved vedtak i sak 18/21 den 27.01.21

26

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

bestemt at Bergen Vann KF skal legges ned med virkning fra 1. oktober 2021. Det skal opprettes en ny etat sammen med VA-etaten i Bergen Kommune. GOD ØKONOMISK UTVIKLING Foretaket har omsetning både innen- og utenfor selvkostområdet. Arbeid innenfor gebyrområdene for vann og avløp er regnskapsmessig skilt fra øvrig forretningsvirksomhet. Dette stiller særlige krav til økonomistyring og rapportering. Foretaket er gjenstand for revisjon hvert år. Selvkost er da et av hovedområdene som blir undersøkt. De systemer BV har for ikke å belaste selvkostområdet er funnet tilfredsstillende. Omsetningen i foretaket var i 2020 på kr. 331,7 mill. Netto driftsresultatet for 2020 ble på kr. 3,4 mill. etter avsetning av kr. 5 mill. til eier. Styret er fornøyd med resultatet for 2020, som overstiger eiers krav til foretaket. DISPONERINGEN AV OVERSKUDDET Omsetning overfor aktører utenfor selvkostområdet var i 2020 på kr 33,5 mill., drøyt 9 % av total omsetning. Overskuddet fra den eksterne delen av omsetningen ble kr 9,1 mill. Tilsvarende er resultatet innenfor selvkost minus med kr. 0,3 mill. Eier har i sine budsjettvedtak for 2021 fremmet ønske om kr 5 mill. i overføring fra BV av overskuddet i 2020. Styret har vedtatt at mindreforbruket før strykninger på kr. 8,8 disponeres slik at kr. 5 mill. overføres til bykassen. Det øvrige resultat disponeres ved at kr. 3,4 mill. tilføres fondene i foretaket og at kr. 0,4 mill. strykes mot bruken av disposisjonsfond. COVID-19 12. mars 2020 ble Norge langt på vei stengt ned pga Covid-19-pandemien. Dette fikk også store konsekvenser for produksjonen i Bergen Vann. Det ble straks laget en plan som tok opp i seg både en smitteutvikling med stort frafall av personell og tiltak for å hindre at store grupper kom i karantene samtidig. For å hindre karanteneproblematikk var viktigste


STYRETS BERETNING

elementene i planen som følger: •  å benytte hjemmekontor der det var mulig •  ansatte som arbeidet ute ble delt opp i mindre grupper (kohorter) •  ingen sirkulering av personell mellom anleggene •  besøk på anleggene ble stoppet unntatt for nødvendig vedlikeholdspersonell Tiltakene har i noen grad virket hemmende på produksjonen og det har vært belastning på de ansatte fordi tiltakene har vart så lenge. I perioden har vi har hatt en rekke personer som har vært i karantene, men bare en har vært smittet av Covid-19. MARKED Bergen Vann KF er opprettet og har som formål å sikre innbyggerne i Bergen en god, tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en god og miljømessig riktig avløpshåndtering. Dette er et oppdrag som er gitt direkte til BV og er hovedfokuset. Samtidig er det en klar forventning fra eier at det skal selges tjenester til andre. Kundene er i hovedsak kommuner og andre større offentlige virksomheter som i stor grad utfører oppgavene i egen regi. Kommunesammenslåing og nye krav til drift av anlegg og nett vil sannsynligvis ha en innvirkning på i hvor stor grad potensielle kunder vil bruke markedet til å løse oppgavene innenfor denne sektoren. Samtidig merkes det en økt interesse for å samarbeide over kommunegrensene. Foretakets omsetning i 2020 bestod av videresalg av kjøpte varer og tjenester (54 %) samt salg av egne timer (46 %). Det er langt større konkurranse mellom leverandørene nå enn tidligere, noe som vil kunne gi positive effekter i form av lavere priser og høyere kvalitet. Samtidig ser vi at det på noen områder er tilnærmet en monopolsituasjon.

KOMPETANSEUTVIKLING Kunnskapsrike og serviceinnstilte medarbeidere er en nøkkel for å kunne utvikle foretaket videre. Det er et kontinuerlig fokus på dette gjennom ansettelser og utvikling av våre medarbeidere både ved interne og eksterne tiltak. For å kontinuerlig utvikle virksomheten ble det i 2019 satt i gang et prosjekt for å bedre effektiviteten. Dette oppnås ved å identifisere og fjerne plunder og heft, ta i bruk beste praksis og avklare om vi har de ressursene som er nødvendig for å løse de oppgavene vi er pålagt. Programmet er kalt Operativ driftsutvikling (ODU), det er Lean-inspirert og skal pågå frem til 2021. TJENESTEPRODUKSJONEN 1. januar 2020 ble Os og Fusa kommuner sammenslått til Bjørnafjorden kommune. Bergen Vann overtok fra samme tidspunkt ansvaret for drift av VA anleggene i tidligere Fusa kommune. Det har vært gjennomført en kartleggingsfase for å avdekke behovet for nødvendige oppgraderinger. Det å få anleggene inn på styring- og overvåkingssystemet har hatt høy prioritet. Overfor både Bergen og Bjørnafjorden kommune blir det årlig utarbeidet driftsplaner som angir innholdet og omfanget på det som skal produseres i perioden. Planene er delt opp i de ulike tjenesteområdene og videre i en rekke underposter som mer detaljert angir mengde og innhold på hva som skal leveres av tjenester. Alle planer er i det vesentligste oppfylt i 2020. Vannkvaliteten har vært god i hele perioden. Det har likevel vært noen avvik som har utløst kokeanbefalinger. Bekjempelse av vannlekkasjer er et viktig satsingsområde. Forbrukstall for Bergen i 2020 endte på - 31,7mill m3 vann, noe som er 1 mill. m3 mindre enn i 2019. I Bjørnafjorden har vannforbruket også vist en nedgang, men i noe mindre omfang.

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

27


STYRETS BERETNING

I 2020 er det blitt produsert cirka. 2,45 mill Nm3 biogass på biogassanlegget, noe som tilsvarer gjenvunnet energi på 14,45 mill. kWh fra de 25 000 t med slam som er levert fra hovedrenseanleggene i Bergen i løpet av 2020. INNOVASJON OG UTVIKLING BV har som visjon å være den «ledende VA-operatør i Norge». For å få dette til må selskapet hele tiden utvikle seg i riktig retning. Kontinuerlig fokus på organisasjonen og nye innovative løsninger er i den sammenheng sentralt. Anleggene Vi har sterkt fokus på optimalisering av vannbehandlingsprosessene. Stabil utvikling med reduksjon av kjemikalie- og energiforbruk, reduserte driftsforstyrrelser samt returstrømmer som er produsert ved kjemisk rensing er en indikasjon på at anleggene har etablert en bedre og mer effektiv produksjon. En hovedutfordring er fremmedvannstilrenningen til renseanleggene. Mye fremmedvann gjør renseprosessen mindre effektiv og slamproduksjonen minker noe som igjen fører til mindre produksjon av biogass. Utvikling av mengdemålere vil her være sentralt. Dette området vil ha stort fokus fremover. Utvikling Bergen Vann er pålagt av eier å ha en proaktiv holdning til utvikling og forbedringer av prosessene vi har ansvaret for. For å kunne nå dette målet har vi startet opp en rekke prosjekter som over tid vil kunne gi forbedringer både på kvalitet og økonomisk resultat. •  Mikrobiologisk vannkvalitet. Bruk av onlinemålinger for å kartlegge mikrobiologisk vannkvalitet og teste om det kan brukes for å gi tidlig indikasjon på forstyrrelser i vannkvalitet. Det skal også undersøkes om det kan benyttes for feilsøking og å øke sikkerheten i driften av vannledningsnettet. •  Kartlegging av klimagassavtrykk. Formålet med prosjektet er kartlegging av Bergen Vanns klimagassutslipp for å identifisere muligheter for forbedring av bedriftens miljøprestasjoner.

28

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

•  INVAPRO. Analyse av store datamengder fra prosessanlegg for å utvikle bedre algoritmer for styring av prosesser. •  Vannmålerprosjekt. Prosjekt som har som mål å gi bedre verktøy for å drive aktiv lekkasjereduksjon ved å øke antall vannmålere og målesoner. I tillegg er Bergen Vann aktiv deltaker i Norsk Vann prosjekter som BARRiNOR som skal teste hvor sikre barrierene i norske vannbehandlingsanlegg er, PFAS-kartlegging i drikkevann og overvåkning av vannkvalitet på distribusjonsnettet for drikkevann. TROV er en robot som rengjør lange vanntunneler og er utviklet av W Giertsen i samarbeid med Bergen Vann og Oslo, Trondheim og Bærum kommuner. Hensikten har vært å redusere behovet for kostbare fjellsikringer og andre HMS-tiltak ved at en fjernstyrt robot skal kunne brukes til å fjerne slam fra bassengene på en hurtig og effektiv måte, inkludert gjennomføring av inspeksjoner, uthenting av vannprøver o.l. Roboten ble overtatt og satt i operativ drift i september 2020. Produksjon har vært over all forventning både på kvalitet og fremdrift. Vi har i 2020 rengjort Haukeland og Gravdal bassengene. SERTIFISERING OG AKKREDITERING Bergen Vann er sertifisert etter den nye standarden ISO 9001:2015, vårt laboratorium er akkreditert etter ISO 17025 og vi er sentralgodkjent i henhold til plan- og bygningsloven og forskrift om byggesak for: «Utførelse av Overordnet ansvar for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3». Årets revisjon fra Nemko viste ett avvik og ti observasjoner. Avviket er lukket. Norsk akkreditering som reviderer Laboratoriet etter ISO 17025 fant 16 avvik som alle er lukket. For å implementere og utvikle kvalitetsarbeidet er det etablert et kvalitetsforum bestående av kvalitetskoordinator fra hver enhet, som møtes månedlig. Hensikten med dette forumet er å påse at det arbeides aktivt med kvalitet og det er en utmerket arena for erfaringsutveksling.


STYRETS BERETNING

VI FORSYNER 97 % AV BERGENS BEFOLKNING MED GODT OG TRYGT DRIKKEVANN

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

29


STYRETS BERETNING

ETIKK BV følger de etiske retningslinjene som er utarbeidet av Bergen kommune. Der er det klart og tydelig nedfelt at ingen skal diskrimineres på bakgrunn av etnisitet, alder, kjønn, religion eller legning. LIKESTILLING BV praktiserer full likestilling mellom kjønnene og baserer rekruttering og avlønning på kandidatenes kvalifikasjoner og egnethet. Av 157 ansatte ved utgangen av 2020 var 26 % kvinner og 74 % menn. BV har 45 % kvinner og 55 % menn i ledergruppen. Tilsvarende er det 50 % kvinner og menn i styret. HMS, ANSATTE OG SYKEFRAVÆR BV har over lengre tid hatt sterkt fokus på HMS. BV har hatt et egen HMS kulturprogram for å øke fokuset og endre holdningene til HMS. Det er i 2020 gjort flere tiltak og kampanjer som alle har som mål at BV skal bli en sikrere arbeidsplass. Ett av de viktigste tiltakene er å ha jevnlige HMS- revisjoner utført av eksternt firma. Vi bruker Wergeland Bedrifts Utvikling. Revisjonen avdekket to avvik, fire observasjoner, ett forbedringsforslag og en rekke positive funn. Avvikene er lukket. Totalt er vi 157 stillinger, i tillegg kommer tre lærlinger. Det var i 2020 registrert 14 skader, seks av disse medførte sykefravær.

30

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

Bergen Vann har et kontinuerlig fokus på å redusere sykefravær i bedriften. Totalt ble fraværet på 8,4 %, noe som er en nedgang på 3,2 % fra 2019. Styret har sterkt fokus på dette området og vil følge opp utviklingen fremover. Styret mener at BV i 2020 har oppfylt eiers krav og forventning om å være en kostnadseffektiv og kompetent organisasjon med godt arbeidsmiljø, en aktiv bruker av konkurranse i markedet, med nulltoleranse for kvalitetsavvik og med fokus på at kundene skal være tilfreds. Styret takker ansatte og ledelsen for godt samarbeid og gode resultater i 2020.


STYRETS BERETNING

Live Johannessen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Jarl-Helmer Svanberg DIREKTØR

Ove Foldnes STYRELEDER

Anita Nysæther Kristiansen NESTLEDER

Live Johannessen STYREMEDLEM

Sandra Teige Thomassen STYREMEDLEM

Asbjørn Algrøy STYREMEDLEM

Trond Svendsen (ansattes representant) STYREMEDLEM

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

31


Økonomisk oversikt driftsregnskap

TALL I 1000 KRONER

NOTER

REGNSKAP 2020

REGULERT BUDSJETT 2020

OPPRINNELIG BUDSJETT 2020

REGNSKAP 2019

0

0

0

0

3

-298 071

-2 842

-2 842

-5 308

DRIFTSINNTEKTER Andre overføringer og tilskudd fra staten Overføringer og tilskudd fra andre Salgs- og leieinntekter

3

-33 622

-337 953

-327 587

-321 153

Sum driftsinntekter

4

-331 693

-340 794

-330 429

-326 461

DRIFTSUTGIFTER Lønnsutgifter

97 734

96 572

96 572

93 207

Sosiale utgifter

27 243

28 698

28 698

27 642

Kjøp av varer og tjenester

3

198 406

216 147

205 389

199 056

2, 3

5 045

5 000

5 000

5 127

Avskrivninger

5

673

826

826

739

Sum driftsutgifter

4

329 101

347 242

336 485

325 770

-2 591

6 447

6 056

-691

Overføringer og tilskudd til andre

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER/FINANSUTGITER Renteinntekter

3

-166

-250

-250

-366

Renteutgifter

3

31

20

20

23

0

0

0

0

-136

-230

-230

-343

Avdrag på lån Netto finansutgifter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat

-673

-826

-826

-739

-3 400

5 392

5 000

-1 773

61

61

0

0

0

0

0

0

3 339

-5 453

-5 000

-6 528

DISPONERING ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT: Overføring til investering Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond

8

Dekning av tidligere års merforbruk Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (MERFORBRUK)

32

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

8

0

0

0

0

3 400

-5 392

-5 000

-6 528

0

0

0

-8 302


Investeringsregnskap

TALL I 1000 KRONER

REGNSKAP 2020

REGULERT BUDSJETT 2020

OPPRINNELIG BUDSJETT 2020

REGNSKAP 2019

924

1 061

1 000

434

INVESTERINGSUTGIFTER Investeringer i varige driftsmidler Tilskudd til andres investeringer

0

0

0

0

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

0

0

0

0

Utlån av egne midler

0

0

0

0

Avdrag på lån

0

0

0

0

924

1 061

1 000

434

Sum investeringsutgifter

INVESTERINGSINNTEKTER Kompensasjon for merverdiavgift

0

0

0

0

Tilskudd fra andre

0

0

0

0

-863

-200

-200

0

0

0

0

0

Salg av varige driftsmidler Salg av finansielle anleggsmidler Utdeling fra selskaper

0

0

0

0

Mottatte avdrag på utlån av egne midler

0

0

0

0

Bruk av lån Sum investeringsinntekter

0

0

0

0

-863

-200

-200

0

VIDEREUTLÅN Videreutlån

0

0

0

0

Bruk av lån til videreutlån

0

0

0

0

Avdrag på lån til videreutlån

0

0

0

0

Mottatte avdrag på videreutlån

0

0

0

0

Netto utgifter videreutlån

0

0

0

0

-61

-861

-800

0

0

0

0

0 -434

OVERFØRING FRA DRIFT OG NETTO AVSETNINGER Overføring fra drift Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond

0

0

0

Dekning av tidligere års udekket beløp

0

0

0

0

-61

-861

-800

-434

0

0

0

0

Sum overføring fra drift og netto avsetninger

FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR (UDEKKET BELØP)

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

33


Balanse

TALL I 1000 KRONER

NOTE

REGNSKAP 2020

REGNSKAP 2019

A. ANLEGGSMIDLER

274 526

242 599

I. Varige driftsmidler

1 884

1 278

EIENDELER

1. Faste eiendommer og anlegg

0

0

1 884

1 278

II. Finansielle anleggsmidler

0

0

III. Immaterielle eiendeler

0

0 241 321

2. Utstyr, maskiner og transportmidler

5

IV. Pensjonsmidler

6

272 642

B. OMLØPSMIDLER

4

91 230

91 369

21 121

22 948

I. Bankinnskudd og kontanter II. Finansielle omløpsmidler III. Kortsiktige fordringer 1. Kundefordringer

7

2. Andre kortsiktige fordringer 3. Premieavvik

6

Sum eiendeler

0

0

70 109

68 420

40 366

38 479

975

472

28 767

29 470

365 756

333 968

-85 317

-51 741

-43 052

-39 714

-43 052

-31 412

EGENKAPITAL OG GJELD C. Egenkapital I. Egenkapital drift 1. Disposisjonsfond

8

2. Bundne driftsfond

0

0

3. Merforbruk i driftsregnskapet

0

-8 302

II. Egenkapital investering

0

0

1. Ubundet investeringsfond

0

0

2. Bundne investeringsfond

0

0

3. Udekket beløp i investeringsregnskapet

0

0

-42 265

-12 027

-42 265

-12 027

2. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen drift

0

0

3. Prinsippendringer som påvirker arbeidskapitalen investering

0

0

III. Annen egenkapital 1. Kapitalkonto

9

D. Langsiktig gjeld

-232 262

-230 572

I. Lån

0

0

1. Gjeld til kredittinstitusjoner

0

0

-232 262

-230 572

II. Pensjonsforpliktelse

6

E. Kortsiktig gjeld

4

-48 177

-51 655

I. Kortsiktig gjeld

-48 177

-51 655

1. Leverandørgjeld

-21 559

-22 791

-26 618

-28 864

4. Annen kortsiktig gjeld 5. Premieavvik Sum egenkapital og gjeld

34

7

0

0

-365 756

-333 968

F. MEMORIAKONTI

0

0

I. Ubrukte lånemidler

0

0

II. Andre memoriakonti

0

0

III. Motkonto for memoriakontiene

0

0

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel § 5-9. DIN Oversikt Pro Regular over samlet 14/16budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner

TALL I 1000 KRONER

REGNSKAP 2020

DISPOSISJONER SOM ER FORETATT I SAMSVAR MED §4-1 TIL §4-4 I DRIFTSREGNSKAPET Netto driftsresultat

-3 400

Sum budsjettdisposisjoner

-5 392

Årets budsjettavvik (mer- eller mindreforbruk før strykninger)

-8 792

Strykning av overføring til investering

-

Strykning av avsetninger til disposisjonsfond

-

Strykning av dekning av tidligere års merforbruk Strykning av bruk av disposisjonsfond Mer- eller mindreforbruk etter strykninger

453 -8 339

Bruk av disposisjonsfond for reduksjon av årets merforbruk etter strykninger

-

Bruk av disposisjonsfond for inndekning av tidligere års merforbruk

-

Bruk av mindreforbruk etter strykninger for dekning av tidligere års merforbruk Avsetning av mindreforbruk etter strykninger til disposisjonsfond Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

8 339 -

DISPOSISJONER SOM ER FORETATT I SAMSVAR MED §4-1, 4-5 OG §4-6 I INVESTERINGSREGNSKAPET Sum investeringsutgifter, investeringsinntekter og netto utgifter videreutlån Sum budsjettdisposisjoner

61 -61

Årets budsjettavvik (udekket eller udisponert beløp før strykninger)

-

Strykning av avsetninger til ubundet investeringsfond

-

Strykning av overføring fra drift

-

Strykning av bruk av lån

-

Strykning av bruk av ubundet investeringsfond

-

Udisponert beløp etter strykninger

-

Avsetning av udisponert beløp etter strykninger til ubundet investeringsfond

-

Fremført til inndekning i senere år (udekket beløp).

-

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

35


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

NOTER TIL ÅRSREGNSKAP 2020 Tittel DIN Pro Regular 14/16

Note 1 Regnskapsprinsipper

Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet lineært. Andre anleggsmidler (aksjer, andeler og utlån) er nedskrevet til antatt virkelig verdi når verdifallet ikke er forventet å være forbigående. Nedskrivning blir eventuelt reversert ved realisasjon av anleggsmidlet. I den kommunale regnskapsordningen gis ikke avskrivinger resultateffekt. Det er ordinære avdrag som har resultateffekt i kommuneregnskapet. Anordningsprinsippet tilsier et fokus på utgifter ikke kostnader - og derfor er ikke lagerbeholdninger en balansepost i kommunene. Vesentlige endringer i regnskapsprinsipp, regnskapsestimater og vesentlige korrigeringer av tidligere års feil skal opplyses om i note. Endring av regnskapsprinsipp som påvirker arbeidskapitalen, regnskapsføres direkte mot egenkapitalen på egen konto for prinsippendringer. Endring av regnskapsprinsipp som påvirker anleggsmidler og/ eller langsiktig gjeld, regnskapsføres direkte mot kapitalkonto. Prinsippendringer innarbeides i balansen det aktuelle året endringen skal gjennomføres.

Kommunale foretak skal for hvert kalenderår utarbeide årsregnskap, jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) §14-6 første ledd bokstav b og Forskrift av 07. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommune og fylkeskommune mv. Avslutningen av foretakets årsregnskap skal følge forskriftens § 5-2. De obligatoriske notene som skal utarbeides til årsregnskapet framgår av §§ 5-10 5-16 og 6-1 - 6-2 i gjeldende forskrift. Obligatoriske noter er markert med paragrafhenvisning. Årsregnskapet for 2019 og tidligere år er avlagt etter Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 24. august 2006. Årsregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 22. februar året etter regnskapsåret. Årsregnskapet skal baseres på de regnskapsprinsipper som følger av kommunelovens §14-6 og forskrifter for kommunale og fylkeskommunale budsjetter og regnskaper. Det skal omfatte alle økonomiske midler som disponeres for året, og anvendelsen av midlene. Årsregnskapet skal føres etter anordningsprinsippet, dvs. at alle kjente utgifter/utbetalinger og inntekter/innbetalinger i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes. Unntak: for lån skal kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året føres i investeringsregnskapet. Regnskapet er altså finansielt rettet og viser endring arbeidskapital. Årsregnskapet skal føres i overensstemmelse med god kommunal regnskapsskikk (GKRS). Alle utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger skal regnskapsføres brutto. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, avsettes et beste estimat i regnskapet for vedkommende år. Justering i henhold til avsatt beløp foretas i det påfølgende regnskapsår. Omløpsmidler blir vurdert til laveste verdi av anskaffelsesverdi og antatt virkelig verdi.

36

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel NOTEDIN 2 Pro Regular 14/16 SPESIFIKASJON AV OVERFØRINGER MELLOM FORETAKET OG KOMMUNEN

Et kommunalt foretak er en del av kommunen som juridisk person. Iht. Kommunelovens § 14-6 første ledd bokstav d utarbeides det konsolidert regnskap for Bergen Kommune der regnskapet for Bergen Vann KF inngår. Administrasjonen i Bergen Vann KF er ansvarlig for å avslutte foretakets regnskap og framlegge dette for styret. Hvis driftsregnskapet viser et mindreforbruk etter at disposisjonene i §4-1 er gjennomført, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond. Hvis regnskapet fortsatt viser et minderforbruk etter strykningene, skal mindereforbruketet dekke inn evt. tidligere års merforbruk, et mindreforbruk som ikke dekker inn et merforbruk skal avsettes til disposisjonsfond. Kommunale foretak skal iht. §14-12 i kommuneloven dekke inn et merforbruk i driftsregnskapet året etter at det oppsto. Et udekket beløp i investeringsregnskapet skal føres opp til dekning på investeringsbudsjettet året etter at det oppsto. Hvis et merforbruk i driftsregnskapet til et kommunalt foretak ikke er fullt ut dekket inn i regnskapet i året etter at merforbruket oppsto, skal det resterende beløpet overføres fra kommunekassen til foretaket i budsjettet for det andre året etter at merforbruket oppsto. Hvis merforbruket i foretaket likevel ikke er dekket inn etter dette, skal kommunekassen overføre det resterende beløpet i budsjettet for det tredje året etter at merforbruket oppsto. Dette gjelder også for de påfølgende årene inntil foretakets merforbruk er dekket inn.

TALL I HELE KRONER OVERFØRT TIL BYKASSEN

OVERFØRT FRA BYKASSEN

NETTO

Overføring av andel overskudd til bykassen ved behandling av årsregnskapet for 2019, jf. Bystyresak 194-20

5 000 000

-

5 000 000

Totalt

5 000 000

-

5 000 000

ÅRSMELDING 2020 2019 BERGEN VANN

37


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

NOTE 3 SAMMENFATTET OVERSIKT OVER FORETAKETS INNTEKTER OG UTGIFTER OG FORDELINGEN AV DISSE (§ 6-2 A)

Tittel DIN Pro Regular 24/24

I henhold til § 6-2 a i Forskrift av 07. juni 2019 nr. 714 om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommune og fylkeskommune mv. gjeldende fra regnskapsåret 2020, skal foretaket gi en oversikt over hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra egen kommune eller fylkeskommune, og hvor stor andel av foretakets inntekter som kommer fra andre. Fra 2020 er det krav om konsolidert regnskap for Bergen Kommune der Bergen Vann KF skal inngå. På bakgrunn av konsolideringen er foretakets inntekter i årsregnskapet klassifisert annerledes i 2020 enn i 2019.

TALL I HELE KRONER

TOTALT

Oversikt over foretakets inntekter1) og fordelingen av disse Overføringer og tilskudd fra andre Salgs- og leieinntekter Renteinntekter Totalt

FORDELT PÅ: Bykassen

Andre

298 070 734

294 457 495

3 613 238

33 622 012

-

33 622 012

166 485

-

166 485

331 859 231

294 457 495

37 401 735

1) Forutsatt at både inntekter og innbetalinger skal vises her. Inntektene som vises er unntatt brukerbetalinger. Inntektene i 2020 er klassifisert annerledes i 2020 grunnet krav om konsolidert regnskap for Bergen kommune. Inntektene fordelt på Bykassen framgår av posten: Overføringer og tilskudd fra andre, og ikke som andre salgs- og leieinntekter som tidligere år. Overføringer fordelt på "andre" i tabellen utgjøres i hovedsak av refusjoner knyttet til sykdom (sykepenger).

TALL I HELE KRONER

TOTALT

Oversikt over foretakets utgifter 2) og fordelingen av disse Kjøp av varer og tjenester Overføringer og tilskudd til andre Renteutgifter Totalt

FORDELT PÅ: Bykassen

Andre

198 406 276

6 390 993

192 015 283

5 044 565

5 000 000

44 565

30 757

-

30 757

203 481 598

11 390 993

192 090 605

Forutsatt at både utgifter og utbetalinger skal vises her. Utgiftene som vises er unntatt lønn, sosiale utgifter og avskrivninger. 3) Foretaket har foretatt internbelastning i regnskapet for viderefaktureringsformål til bykassen v/Vann- og avløpsetaten og Bjørnafjorden kommune (tidligere Os kommune). 2)

38

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Note 4DIN Pro Regular 14/16 Tittel Endring arbeidskapital (§ 5-10 a) ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BEVILGNINGSREGNSKAPET

TALL I 1000 KRONER

REGNSKAP 2020

REGNSKAP 2019

331 693

332 482

DRIFTSREGNSKAPET: Inntekter driftsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel Utgifter driftsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner driftsdel Netto driftsresultat

166

366

328 428

331 052

31

23

3 400

1 773

INVESTERINGSRENSKAPET: Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel Utgifter investeringsdel Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner investeringsdel Netto utgifter i investeringsregnskapet

Endring i ubrukte lånemidler

863

0

0

0

924

434

0

0

61

434

3 339

1 339

0

0

Endring regnskapsprinsipp drift

0

0

Endring regnskapsprinsipp investering

0

0

3 339

1 339

Endring i arbeidskapital (bevilgningsregnskapet)

ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL BASERT PÅ BALANSEREGNSKAPET TALL I 1000 KRONER

REGNSKAP 2020

ENDRING 2020

REGNSKAP 2019

ENDRING 2019

Endring premieavvik

28 767

-703

29 470

1 008

Endring kortsiktige fordringer

OMLØPSMIDLER

41 342

2 391

38 951

6 873

Endring aksjer og andeler

0

0

0

0

Endring obligasjoner og sertifikater

0

0

0

0

Endring betalingsmidler

21 121

-1 827

22 948

1 931

Sum endring omløpsmidler

91 230

-139

91 369

9 812

KORTSIKTIG GJELD Endring premieavvik

0

0

0

0

Endring kortsiktig gjeld

-48 177

3 478

-51 655

-8 473

Sum endring kortsiktig gjeld

-48 177

3 478

-51 655

-8 473

43 052

3 339

39 714

1 339

Endring i arbeidskapital (balanseregnskapet)

Foretakets arbeidskapital, definert som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, var pr. 31.12.2020 på kr 43.052.298. Endring i arbeidskapitalen er på kr 3.338.735. Arbeidskapitalen har økt siden 2019. Arbeidskapital korrigert for premieavvik er imidlertid kr 14.285.219 pr 31.12.2020.

ÅRSMELDING ÅRSMELDING2020 2019 BERGEN BERGEN VANN VANN 39 39


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Note 5DIN Pro Regular 14/16 Tittel Varige driftsmidler (§ 5-11 a) BILER OG MASKINER AVSKRIVNINGSPERIODE

3 ÅR

5 ÅR

10 ÅR

SUM

Bokført verdi per 01.01.20

45 025

366 741

866 388

1 278 154

-

1 056 982

301 500

1 358 482

TILGANG Avgang

-

-33 600

-45 764

-79 364

-45 025

-206 300

-421 631

-672 956

Nedskrivninger

-

-

-

-

Bokført verdi 31.12.20

0

1 183 823

700 493

1 884 316

Avskrivninger

Note 6 Pensjon (§ 5-12 c) Prinsipper for regnskapsføring av pensjoner reguleres av § 3-5 i Forskrift av 07. juni 2019, nr. 714 om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner av 07.06.19. Beregning av pensjonskostnadene er utført av aktuar i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP). Denne beregningen tar utgangspunkt i forskriften, samt de beregningsforutsetninger som er fastsatt av Kommunal- og moderninseringsdepartementet. ÅRETS NETTO PENSJONSKOSTNAD (F § 5-12 C). TALL I HELE KRONER Årets pensjonsopptjening, nåverdi

10 162 546

Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse

8 154 189

Forventet avkastning på pensjonsmidlene

-10 379 810

Administrasjonskostnader

793 548

Netto pensjonskostnad (inkl.adm.)

8 730 473

Årets pensjonspremie til betaling

14 086 495

Årets premieavvik

-5 356 022

Arbeidsgiveravgift av årets premieavvik

-755 199

Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift

-6 111 221

I løpet av året føres innbetalt pensjonspremie som utgift. Årets pensjonskostnad utregnes ved årsslutt iht. mottatt aktuaroppgave. Som årets netto pensjonskostnad medregnes nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, og fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Differansen mellom innbetalt premie og beregnet pensjonskostnad (inkl. adm. kostnader) er årets premieavvik. For 2020 er innbetalt premie høyere enn beregnet pensjonskostnad. Årets premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift er derfor ført som inntekt (-) i årets driftsregnskap. Motpost er omløpsmidler i balanseregnskapet.

BALANSE 31.12.19 (F § 5 -12 C)

Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse Årets premieavvik Premieavvik tidligere år

TALL I HELE KRONER

PENSJONS-POSTER

ARBEIDSGIVERAVGIFT

-237 251 648

-232 261 588

272 642 145 35 390 497

BALANSEFØRT (INKL. ARB.G.AVG.)

272 642 145 4 990 060

40 380 557

5 356 022

755 199

6 111 221

25 827 993

3 641 747

29 469 740

Årets amortisering av tidligere års premieavvik

-5 971 851

-842 031

-6 813 882

Akkumulert premieavvik (inkl. amortisering)

25 212 164

3 554 915

28 767 079

40 BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel DIN Pro Regular 14/16 Som årets pensjonsopptjening regnes nåverdien av den andel av fremtidige pensjonsytelser, inklusive verdien av fremtidig lønnsvekst og pensjonsreguleringer, som foretakets ansatte har opptjent rettigheter til i regnskapsåret. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser inngår i foretakets balanse. Pensjonsmidler er ført opp som anleggsmidler. Pensjonsforpliktelser og beregnet arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse er ført opp under langsiktig gjeld. I henhold til § 3-5 kan balanseført premieavvik resultatføres (oppløses) på følgende to måter: 1. Hele premieavviket resultatføres i påfølgende regnskapsår. 2. Resultatføringen av premieavviket fordeles lineært over flere år (amortisering). Beregnet arbeidsgiveravgift av resultatført premieavvik behandles tilsvarende. Det er vedtatt at resultatføringen av premieavviket skal amortiseres ihht. pkt. 2, og dette vedtaket er bindende for håndtering av senere års avvik. For premieavvik oppstått i 2014 og senere skal

fordeling hvert år foretas med 1/7 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen, jf. § 3-5. For premieavvik oppstått i perioden fra 2011 til 2013 skal fordelingen hvert år foretas med 1/10 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. For premieavvik oppstått i perioden fra 2002 til 2010 skal fordeling hvert år foretas med 1/15 av opprinnelig premieavvik inntil det enkelte års premieavvik er amortisert i balansen. Amortisering av balanseført premieavvik fra tidligere år er foretatt i 2020 med kr 6.813.876 inkl. arbeidsgiveravgift. Dette er utgiftsført i driftsregnskapet med motpost omløpsmidler i balanseregnskapet. Akkumulert premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift og amortisering: kr 28.767.079 er balanseført pr. 31.12.20 som omløpsmidler. Kr 28.767.079 er gjenstående premieavvik til framtidig amortisering og dette beløpet vil amortiseres iht. amortiseringstider angitt ovenfor.

BEREGNINGSFORUTSETNINGER (F § 3-6)

2020

2019

Forventet årlig avkastning på pensjonsmidler

4,00%

4,50%

Diskonteringsrente (risikofri rente)

3,50%

4,00%

Forventet årlig lønnsvekst

2,48%

2,97%

Forventet årlig G- regulering

2,48%

2,97%

Forventet årlig pensjonsregulering

1,71%

2,20%

PENSJONSFORPLIKTELSER

NETTO

ESTIMATAVVIK (F § 3-5). TALL I HELE KRONER

PENSJONS-MIDLER

Estimert 31.12.19

241 321 126

-231 900 157

9 420 969

Ny beregning 01.01.20

256 728 167

-226 693 662

30 034 505

ÅRETS ESTIMATAVVIK (01.01.20)

-15 407 041

-5 206 495

-20 613 536

0

0

0

15 407 041

5 206 495

20 613 536

0

0

0

Estimatavvik fra tidligere år Amortisert i år Akkumulert estimatavvik 31.12.20

ÅRSMELDING ÅRSMELDING2020 2019 BERGEN BERGEN VANN VANN 41 41


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel DIN Pro Regular 14/16 Estimatavvik for pensjonsforpliktelser beregnes som avviket mellom balanseførte tall pr. 31.12 2019 og ny beregning basert på justerte beregningsforutsetninger pr. 01.01 2020. Estimatavvik for pensjonsmidler beregnes som avviket mellom balanseførte tall for pensjonsmidler pr. 31.12 2019 og faktiske pensjonsmidler pr 01.01 2020. Årets estimatavvik er i sin helhet amortisert, jf. § 3 - 5 i forskrift om endring av forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Amortisering av estimatavvik skjer gjennom justering av anleggsmidler og langsiktig gjeld og påvirker ikke resultatet (driftsregnskapet). Det skal ihht. § 3-6, foretas ny beregning av pensjonsforpliktelsene ved endring av betingelsene i pensjonsordningen (planendringer), samt virkning av planendringene.

SPESIFIKASJON AV PLANENDRING, ESTIMATAVVIK OG TARIFFENDRING. TALL I HELE KRONER Endret forpliktelse - planendring

2020

Endret forpliktelse - øvrige endringer

2018

2017

2016

-7 660 504

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Endret forpliktelse - ny dødelighetstariff

Endret forpliktelse - totalt

2019

2 454 009

-9 248 354

2 620 400

-6 414 600

6 009 367

-5 206 495

-9 248 354

2 620 400

-6 414 600

6 009 367

Note 7 Fordring/krav mot kommune/kommunale foretak KORTSIKTIG FORDRING

LANGSIKTIG FORDRING

KORTSIKTIG GJELD

LANGSIKTIG GJELD

NETTO (FORDRING +, GJELD - )

Bykassen

35 295

-

-508

-

34 787

TOTALT

35 295

-

-508

-

34 787

TALL I 1000 KRONER SPESIFIKASJON AV FORDRING/KRAV MOT KOMMUNE/ KOMMUNALE FORETAK PR. 31.12.20

Mellomværende som er registrert gjennom kunde- og leverandøreskontro er i tabell lagt på henholdsvis kortsiktige fordringer og gjeld.

42 BERGEN VANN ÅRSMELDING 2019 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Note 8DIN Pro Regular 14/16 Tittel Fond (§ 5-13 a) og oversikt over avsetninger og bruk av avsetninger FOND

Tall i 1000 kroner

Regnskap 2020

Regnskap 2019

31 412

30 053

Disponering regnskapsmessig overskudd 2019

3 302

0

Årets mindreforbruk avsatt til disposisjonsfond

8 339

3 322

0

-1 963

43 052

31 412

DISPOSISJONSFOND Disposisjonsfond pr. 1.1

Bruk av disposisjonsfond Disposisjonsfond pr. 31.12

Note 9 Kapitalkonto (§ 5-10 ) TALL I 1000 KRONER

Debet (reduksjon) KAPITALKONTO PR. 01.01.20 Salg anleggsmidler bokført verdi Pensjonsforpliktelse Avskrivninger

Sum debet

Kredit (økning) -12 028 79

Pensjonsmidler

31 321

1 690

Kjøp anleggsmidler

924

673

Kjøp anleggsmidler tidl. år

434

Kapitalkonto pr. 31.12.20

-42 265

Sum kredit

32 679

-9 586

Kapitalkonto pr. 31.12.2020 er kr -42.264.907 (kreditsaldo). Saldoen på kapitalkontoen har økt gjennom året 2020 med kr -30.237.428.

Note 10 Garantiansvar (§ 5-12 d) Bergen Vann KF har ikke garantiansvar pr 31.12.2020.

ÅRSMELDING ÅRSMELDING2020 2019 BERGEN BERGEN VANN VANN 43 43


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel Note 11 DIN Ytelser Pro Regular til ledende 14/16 personer (§ 5-13 d)

TALL I HELE KRONER

LØNN

ANDRE GODTGJØRELSER

1 120 220

4 969

YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret (12 personer) 1)

267 610

Sum

1 387 830

4 969

Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. 1)Styret har fått godtgjørelse for 2020. Styret i Bergen Vann KF består av 6 personer. Nytt styre ble valgt våren 2020.

Note 12 Godtgjørelse til revisor (§5-13 e) FØLGENDE YTELSER ER UTBETALT TIL REVISOR EKS. MVA.:

2020

2019

REGNSKAPSREVISJON, TIDLIGERE REVISOR

86 128

93 283

Regnskapsrevisjon

25 000

-

RÅDGIVNING, TIDLIGERE REVISOR

55 569

-

-

-

166 697

93 283

Rådgivning Sum

Note 13 Årsresultat - fordeling (§5-15) TALL I HELE KRONER

2020

Årsresultat gebyrfinansiert virksomhet

-299 567

Årsresultat konkurranseutsatt del av virksomheten )

9 091 317

Sum årsresultat 2020 før strykning av bruk av disposisjonsfond

8 791 750

1

Strykning av bruk av disposisjonsfond i 2020 Sum årsresultat 2020

453 014 8 338 736

) Konkurranseutsatt andel av driftsinntektene er på 10 %. Størst andel av omsetningen utenfor gebyrområdet er mot Bjørnafjorden kommune (tidligere Os kommune), med en omsetning på cirka kr 26,8 millioner.

1

44 BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

45


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

Tittel DIN Pro Regular 24/24

46

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020


SELKSJONSTITTEL (DINPRO LIGHT 8/10)

ÅRSMELDING 2020 BERGEN VANN

47


BERGEN VANN KF Besøksadresse: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Telefon: 55 56 75 00, E-post: bergenvann@bergen.kommune.no www.bergenvann.com 48

BERGEN VANN ÅRSMELDING 2020

Profile for Bergen Vann

Bergen Vann – årsmelding 2020  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded