Page 1

2017

byBERETNING BERGEN SENTRUM AS

Bergen Julemarked AS er et heleid datterselskap av Bergen Sentrum AS. Markedet ble arrangert for første gang 7.-23. desember 2017. Markedet ble en suksess som ikke hadde vært mulig uten støtte blant annet fra Bergen kommune og Sparebanken Vest. Takk!


Om synergier ved samarbeid Når mange aktører som er samlokalisert organiserer seg for å markedsføre seg på felles flater, under felles profil og gjerne under felles tema, utløses en x-faktor som vi ser og måler gang på gang har stor positiv effekt på bruken av sentrum. Vi ser det på byNATT, på byLØRDAG, på byVENN-dager og byGAVEKORTomsetningen. Det er vinn-vinn for bedriftene og dermed for hele byen.

Tankegangen er ikke ulik markedsstrategien til de fleste kjøpesentre, som i stor grad koordinerer markedsføringen for sine leietakere for å øke effektiviteten. Men et slikt samarbeid krever noen som jobber helårlig med å fasilitere og organisere samarbeidet. I et kjøpesenter er det de som jobber på senterkontoret. I et bysentrum er det organisasjoner som Bergen Sentrum AS.

Forsidefoto: Eirik Hagesæter, Bergensavisen.

2 | byBERETNING

Forskjellen på et kjøpesenter og en sentrumsorganisasjon, er at det på et kjøpesenter er stabile leieinntekter og markedsbidrag som bedriftene i kjøpesentrene er forpliktet til å betale, gjennom leieavtalene, for å fylle opp et felles markedsbudsjett for kjøpesenteret. I et bysenter er alt basert på frivillig deltakelse. Å styrke samarbeid om sentrum er derfor svært viktig.


byBERETNING 2017

Bergen Sentrum AS bergensentrum.no facebook.com/bergensentrum Eierskap, styre og organisasjon Bergen Sentrum AS er Bergens offisielle sentrumsselskap. Selskapet ble dannet 9. januar 1989 av Bergen kommune (49%), Bergen næringsråd (17%), Bergen reiselivslag (17%) og ca. 450 medlemsbedrifter (17%).

Vår beretning fra et

innholdsrikt år

Bergen Sentrum AS eier også datterselskapet Bergen Julemarked AS som ble stiftet 15. februar 2017. Bergen Julemarked AS bergenjulemarked.no facebook.com/bergenjulemarked Styre for begge selskapene har fra 2017 vært: Dag Jarle Aksnes (styreleder), Ole Warberg (styrets nestleder), Tommy Hansen, Christine Kahrs, Elisabeth Halvorsen, Torbjørn Rødal Wentzel, Birgithe H. Iversen, Hågen Solheim og Laila Skorge. Selskapene hadde i 2017 to fast ansatte. Ekstra hjelp blir engasjert etter behov. Daglig leder: Steinar Kristoffersen: steinar@bergensentrum.no Tlf. 90 01 10 20 Markedssjef: Thomas Ottesen: thomas@bergensentrum.no Tlf. 90 98 14 14 Virksomheten for begge selskapene drives fra lokaler hos Bergen Næringsråd i Olav Kyrresgate 11, 6.etasje. Forretningsadresse: Handelens- og sjøfartens hus, Olav Kyrresgate 11, 6.etg 5014 Bergen Postadresse: Postboks 975, Sentrum 5808 Bergen

byBERETNING er beretningen om Bergen Sentrums og Bergen Julemarkeds roller, fokusområder og virksomhet. Vi håper at du etter å ha lest beretningen vil sitte igjen med et litt klarere bilde over hvilke oppgaver vi bidrar med, med det mål for øye at folk og bedrifter i hele Bergensregionen skal få en stadig mer attraktiv by. I tillegg til å fortelle om hva vi har gjort i 2017, bruker vi også plass på å få frem hva vi mener er viktig for at Bergen sentrum skal utvikle seg til å bli et enda mer levende, trivelig og attraktivt bysenter. Vi vil gjerne også få minne om vår formålsparagraf:

Formålet for Bergen Sentrum AS er å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum

Videre: «Selskapet skal være en samarbeidspartner mellom Bergen kommune og næringslivet i Bergen. Bergen Sentrum AS skal skape økt kommersiell aktivitet og arbeide for å få flest mulig mennesker til å bruke og besøke sentrum, sikre et bredt kulturtilbud, bidra til at estetiske hensyn ivaretas, samt medvirke til bedre tilgjengelighet til og mellom byrommene. Selskapet har ikke erverv til formål.» Bergen Sentrum har altså ikke som hovedmål å tjene penger, men å utføre en allmennyttig oppgave for fellesskapet på non profit basis. Bergen Sentrum er også den eneste organisasjonen som arbeider utelukkende for at sentrum skal være attraktivt. Siden vi også er en medlemsorganisasjon, vil vi gjerne at du skal engasjere deg og bli med på laget. Alle som ønsker et attraktivt sentrum, vil ha nytte av å støtte opp om vår virksomhet. Bli gjerne med. God lesning!

Daglig leder, Bergen Sentrum AS

3 | byBERETNING


Om selskapets berettigelse Finansiering

Økonomi og verdiskapning

Bergen Sentrums langsiktige arbeid for en bærekraftig og miljøvennlig byutvikling med fokus på det kompakte og attraktive sentrum er i tråd med overordnede internasjonale, nasjonale, regionale og lokale mål. Det er svært viktig å få til bredt samarbeide om dette, selv om man både bor og jobber og har store næringsinteresser utenfor sentrum. Bergen Sentrums hovedfokus er å få til bred forståelse for hvor viktig det er for folk og bedrifter i hele regionen å støtte opp om et levende, trivelig og attraktivt sentrum, og få til et bredt samarbeid om dette.

I 2017 var omsetningen i Bergen Sentrum 10,2 mill. kroner, og i Bergen Julemarked 5,3 mill. kroner. Således var samlet omsetning for konsernet Bergen Sentrum 15,5 mill. kroner. I tillegg ble det solgt byGAVEKORT for 15,9 mill. kroner, og varer og tjenester for ca. 15 mill. kroner av deltakerne på julemarkedet. Total omsetning som direkte kan henføres til selskapenes virksomhet i 2017 var således ca. 46,4 mill. kroner.

Tilskudd og gaver Bergen Sentrum og Bergen Julemarked mottok i 2017 følgende tilskudd og gaver: Tilskudd fra Bergen kommune til Bergen Sentrum kr. 300.000,-. Gave fra Sparebanken Vest til Bergen Julemarked kr. 300.000,-. Tilskudd fra Bergen kommune til Bergen Julemarked kr. 250.000,-. Tilskudd fra Bergen kommunes Sentrumsplanmidler til Bergen Julemarked kr. 100.000,-. Uten denne støtten hadde det ikke vært mulig å arrangere Bergen Julemarked.

Bergen Sentrum er finansiert av medlemskontingent fra ca. 450 medlemsbedrifter, sponsor- og samarbeidsavtaler, arrangementsinntekter (i all hovedsak Pepperkakebyen), returprovisjon fra medie-samarbeidspartnere og drift av byGAVEKORT-ordningen. Bergen Sentrum mottok også offentlig tilskudd til deler av driften, blant annet for at barn under 12 år skal kunne gå gratis i Pepperkakebyen.

Samtlige inntekter går til arbeid som skal bidra til å utvikle og fremme et attraktivt og levende Bergen sentrum.

I tillegg har Bergen kommune leid ut Sentralbadet på gunstige vilkår til Pepperkakebyen de tre siste årene. Bergen kommune har også gitt Bergen Julemarked leiefritak for å leie Festplassen. Bergen Julemarkeds hovedinntektskilder i oppstartåret 2017 var utleie av markedsplass, drift av attraksjoner samt støtte.

4 | byBERETNING

I tillegg medfører selskapenes virksomhet indirekte betydelig økonomisk og annen verdiskapning for eierne, medlemsbedriftene og samfunnet for øvrig. Som del av dette bidrar Pepperkakebyen hvert år med eventuelt overskudd til humanitære formål. I 2017 ble kr. 260.000,- gitt til gode formål.

Deltakelse i eksterne fora Bergen Sentrum deltar også i eksterne fora, i 2017 blant annet: Norsk Sentrumsutvikling og Norsk Sentrumslederforum, Ressursgruppe Handel og Service i Bergen næringsråd, Sykkel VMs kommunikasjonkomité og programkomitéen for Digitaldagen.


Innhold

Om synergier ved samarbeid.......................................... 02 Eierskap, styre, administrasjon og formålsparagraf......... 03 Finansiering, økonomi.................................................... 04 Bergen sentrum blir enda mer attraktivt........................ 06 Rammebetingelser og byutvikling................................... 08

08

Butikkenes og serveringsstedenes betydning.................. 09 Bergen sentrum i tall 2017............................................. 10 Byspredning er sentrums største trussel......................... 13 Antall boliger og arbeidsplasser må økes........................ 15 Bergen Sentrums oppgaver i 2017.................................. 16

09

15

13

16

20

33

byGAVEKORT.............................................................. 17 byLØRDAG og byNATT.............................................. 18 Suksess for Bergen Julemarked....................................... 20 Mediemagneten Pepperkakebyen................................... 22 byLIV............................................................................. 26 bergensentrum.no, sosiale medier og nyhetsbrev............ 27 PR, sentrumspolitikk, debatt og høringer....................... 28 Medlemsmøter og nettverkstreff.................................... 30 Medlemsverving, sponsorarbeid, utviklingsoppgaver...... 32 Nye idéer, utviklingsoppgaver, innovasjon....................... 33 Bergen Spiser. Andre løpende oppgaver.......................... 34 Markedskalender 2018. Kontaktinfo.............................. 35

5 | byBERETNING


Hvis jeg skulle investere i eiendom, eller leie lokaler til butikk eller serveringssted, sĂĽ hadde valget vĂŚrt soleklart. Jeg ville ha valgt Bergen sentrum.

Bergen sentrum kommer til ĂĽ bli

enda mer attraktivt Av Steinar Kristoffersen


I 2017 falt butikksalget i Bergen sentrum for andre året på rad, mens omsetningen utenfor sentrum økte. Det har aldri skjedd før. Bør vi bli bekymret? Ja og nei. Alt er relativt. Med ca. 7,6 milliarder kroner i omsetning i 2017 kun for handel og servering, er Bergen sentrum det klart største og mest mangfoldige området for handel, servering og kultur og opplevelser på hele Vestlandet. Imidlertid: i en by med nesten 300.000 innbyggere burde og kunne omsetningen i sentrum minst vært det dobbelte, og hele regionen hadde tjent så mye mer på det. Muligheten for dette er dessverre blitt kraftig redusert som følge av byspredende politiske beslutninger. Hvis omsetningen i sentrum fortsetter å synke vil det være uheldig, ikke bare for sentrum. Det vil påvirke byen og utviklingsmulighetene for folk og bedrifter i hele regionen. I verste fall vil Bergen miste gode tilbud, mangfold og attraksjonskraft. Eksempelvis måtte over 100 år gamle Rivelsrud, som ble kåret til Bergens beste ferskvaredisk i 2011, legge ned i 2016, som følge av sviktende omsetning. I en by på Bergens størrelse burde det selvsagt være mulig å opprettholde minimum en stor slakterbutikk i sentrum. Sviktende omsetning kan også redusere mulighetene for å ta vare på det historisk genuine ved Bergen. Hvis viktige deler av bylivet svekkes, kan det også redusere antall arbeidsplasser i vår region. Sentrumsbutikkene er spesielt viktige for hvordan Bergen er, og oppfattes.

Det levende bylivet, tryggheten og den sosiale kontrollen som disse bidrar til er undervurdert som faktor for Bergens attraksjonskraft. Manglende bevissthet om hvor viktig butikkene og serveringsstedene i sentrum er for Bergen, er trolig også grunnen til at det politisk er gitt tillatelse til å gi sentrumshandelen så sterk konkurranse på så ulike konkurransebetingelser. Bergen sentrum er hovedgrunnen til at folk kan og vil bo i Bergensregionen, og dermed også til at handel i så stor grad har kunne oppstå utenfor sentrum. Likevel har handel i kjøpesentre utenfor sentrum gjennom mange år fått utvikle seg på bekostning av Bergen sentrum. Dette til tross for at det spesielt for Bergen er spesielt viktig at det satses på handel nettopp i sentrum, ikke motsatt. Ikke minst fordi byer med et stort og mangfoldig tilbud av butikker og serveringssteder i sentrum tiltrekker seg mange flere tilreisende enn byer der dette tilbudet er mangelfullt, og fordi Bergen i økende grad satser på reiseliv. Å satse på sentrum, sentrumshandel og flere andre gode byopplevelser blir stadig viktigere hvis vi skal klare å opprettholde de mange nye overnattingstilbudene og arbeidsplassene som er skapt i reiselivsnæringen. Bergen sentrum er det eneste stedet i vår region hvor du kan ta del i noe som mange søker: genuint byliv i en historisk by. For dette spiller handel og servering en viktig rolle.

7 | byBERETNING

Heldigvis er det grunn til optimisme. Bergen har et fantastisk utgangspunkt for å kunne bli enda mer levende, trivelig og attraktiv hele året. Det viktigste vi kan gjøre, er å slutte å spre byen så tynt utover. Til tross for stadig nye og økende trusler fra eksterne kjøpesentre, big boxes og netthandel, har jeg stor tro på Bergen sentrums fremtid. Sentrum har så mye autensitet, kvalitet og gode politiske ønsker gående for seg, at det også i fremtiden kommer til å være regionens klart mest attraktive sted å etablere seg. En av flere forutsetninger er at vi klarer å se stort nok på mulighetene vi har, til at vi tidsnok klarer å øke tempoet med å bygge mange tusen flere nye boliger og arbeidsplasser i sentrum og sentrale strøk. Blant annet er nyheten om at OBOS skal satse i Sandviken svært gode nyheter for Bergen sentrum. I tillegg til dette må vi fortsette å lage gode fellesarealer, vakre og funksjonelle plasser og andre tilbud av høy kvalitet. Alternativet til en spredtbygd byregion med et enormt transportbehov, er å utvikle en mye mer folkerik og tilnærmet bilfri, miljøvennlig «gåby». Slik kan mange flere også få et enda større og enda mer variert tilbud i gangavstand sentralt i byen. Jeg for min del er sikker på at det med tiden kommer til å skje. Hvis jeg skulle investere i eiendom, eller leie lokaler til butikk eller serveringssted, så hadde valget vært soleklart. Jeg ville ha valgt Bergen sentrum.


Næringslivets rammebetingelser påvirkes i all hovedsak av byutviklingspolitikken Den faktoren som påvirker rammebetingelsene for næringsdrift i sentrum mest, er i all hovedsak relatert til politiske beslutninger om hvor boliger, arbeidsplasser, fritidstilbud mv. skal kunne etableres. Av Steinar Kristoffersen

Det er i alles interesse at langt flere mennesker enn i dag kan bo, utdanne seg og jobbe i gangavstand til bysenteret. Dette styrker også vår evne til å ta vare på den historiske bykjernen og næringslivet der. OM SENTRUMS BETYDNING Bergen sentrum har vært det økonomiske og kulturelle navet og drivkraften for hele regionen i snart 1.000 år. Bergens sentrum spiller også identitetsmessig en langt viktigere rolle for innbyggere og næringsliv i hele regionen enn andre deler av den.

Ringvirkningene av et attraktivt sentrum er større enn mange gjerne tenker over i det daglige. Bergen sentrum er hovedgrunnen til at så mange mennesker kan og vil bo, utdanne seg, jobbe og leve i vår region. Uten et attraktivt sentrum ville det knapt bodd folk eller vært grunnlag for handel, servering eller annen virksomhet i Bergens forsteder og nabokommuner.

8 | byBERETNING

Som følge av dette, har Bergen Sentrum AS i høringsuttalelsen for den nye kommuneplanens arealdel for 2018-2030 (KPA 2018-2030) bedt om at Bergen sentrum blir utpekt og tydelig definert som det klart viktigste, høyest prioriterte og favoriserte utviklingsområdet i Bergen kommune. Bergen Sentrum AS har også bedt om at utvikling i sentrum må forseres.


Tilbudene på gateplan er avgjørende for hvordan Bergen er og oppfattes

Butikkene og serveringsstedene spiller en vesentlig og undervurdert rolle for bylivet, og for hvordan byen oppleves av innbyggerne og besøkende. Dette gjelder spesielt for butikker og serveringssteder på gateplan. Butikker og serveringssteder er således særlig viktige næringer for en by. Det er derfor spesielt viktig at utviklingen for disse næringene følges tett, og at disse næringene stimuleres spesielt.

OM SENTRUMS UTVIKLING Bergen sentrum har, som følge av en rekke sentrums-svekkende politiske beslutninger gjennom mange år, fått dramatisk redusert sitt folketall og næringsmessige grunnlag og potensiale gjennom mange år.

Den negative utviklingen akselererte spesielt på 1980-tallet da stadig økt byspredning med økt boligbygging og bygging av store bilbaserte kjøpesentre i sentrums randsoner og utenfor sentrum ble tillatt.

Svekkelsen av sentrums næringsgrunnlag startet for alvor fra ca. 1972 da Bergen slo seg sammen med flere nabokommuner.

I det følgende presenteres oppdaterte tall for omsetningsutviklingen for butikker og serveringssteder, det vil si næringer som er spesielt viktige for sentrum:

9 | byBERETNING


Bergen sentrum i tall 2017 - om konkurransesituasjonen

Basert på data fra Statistisk Sentralbyrå utarbeider Bergen Sentrum AS i samarbeid med Kvarud Analyse halvårlige rapporter som følger utviklingen innen butikk- og serveringsomsetningen i sentrum, og sammenligner dette med utviklingen utenfor sentrum, dvs. resten av Bergen kommune. Her er en kort oppsummering av utviklingen i 2017. Av Tore Kvarud, Kvarud Analyse

Butikker og serveringssteder i hele Bergen kommune omsatte i 2017 for 29 368 millioner kroner ekskl. mva., en økning på 0,6 prosent fra 2016. Økningen i fjor skyldes 0,9 prosent vekst i butikkhandelen. I serveringsstedene gikk omsetningen ned med 1,6 prosent. Det er første gang i perioden 2008-2017 at omsetningen i serveringsstedene går ned. I sentrum omsatte butikkene og serveringsstedene totalt for 7 598 millioner kroner ekskl. mva. i 2017. Dette er 0,7 prosent mindre enn i 2016. Nedgangen skyldes 1,9 prosent nedgang i butikkhandelen, hovedsakelig som følge av betydelig reduksjon i klesbutikkenes omsetning. For andre året på rad falt omsetningen i butikkhandelen i Bergen sentrum.

I serveringsstedene økte omsetningen i sentrum med 2,5 prosent.

omsetningen med 1,1 prosent til 21 770 millioner kroner.

Sentrums andel av samlet omsetning i butikker og serveringssteder i Bergen kommune var i fjor på 25,9 prosent, en nedgang på 0,3 prosentpoeng fra 2016. Serveringsstedenes i Bergen sentrum økte sin andel av serveringsstedenes omsetning i Bergen fra 66 prosent i 2016 til 68,8 prosent i fjor, mens butikkhandelens andel gikk ned fra 21,4 prosent i 2016 til 20,8 prosent i fjor.

Serveringsstedene i Bergen sentrum styrket sin posisjon i 2017. For butikkhandelen i sentrum gikk utviklingen i feil retning. Både innen mat og drikke, klær etc. og ikke minst hus og hjem svekket sentrumsbutikkene sin posisjon, mens spesialbutikkene i sentrum hadde en litt bedre utvikling enn spesialbutikkene utenfor sentrum tross nedgang i omsetningen i fjor.

I butikkhandelen utenfor Bergen sentrum økte omsetningen i fjor med 1,6 prosent. I serveringsstedene utenfor Bergen sentrum gikk omsetningen ned med 9,7 prosent. Samlet økte butikkhandelen og serveringsstedene utenfor Bergen sentrum

I de ni siste årene har den årlige omsetningsveksten i butikker og serveringssteder utenfor Bergen sentrum vært høyere enn i Bergen sentrum. Minst forskjell var det i 2009 med 1,5 prosentpoeng.

10 | byBERETNING


Fra 2008 til 2017 har serveringsstedene i Bergen økt omsetningen med 56,6 prosent. Størst vekst i denne perioden var det i 2012 og 2015 da omsetningen gikk opp

med 10,3 og 8,2 prosent. I Bergen sentrum har serveringsstedene i perioden 20082017 økt omsetningen med 58,8 prosent, mens serveringsstedene utenfor sentrum

har økt omsetningen med 51,9 prosent i samme periode. Veksten i sentrum har vært størst i 2012 og 2014, mens den utenfor sentrum har vært størst i 2013 og 2015.

Butikkene og serveringsstedene i sentrum sto i 2008 for nærmere 30,2 prosent av omsetningen til butikker og serveringssteder i Bergen kommune. Andelen har gradvis gått ned og var i fjor på snaue 25,9 prosent.

11 | byBERETNING


Bergen sentrum i tall 2017 forts... Sentrum har svekket sin handelsmessige posisjon over lengre tid. I de fleste byer er det fire forhold som trekkes fram som mulige forklaringer til at sentrum taper terreng: • Tilvekst i befolkning og arbeidsplasser er som oftest høyere utenfor sentrum enn i sentrum, som oftest som følge av at det offentlige ikke tilrettelegger raskt nok for boligbygging i byenes sentrum og sentrumsnære strøk. • Utbygging og utvidelser av kjøpesentre utenfor sentrum. I den senere tid har samlokalisering av storbutikker mange

steder blitt mer utfordrende for sentrumshandelen enn kjøpesenterhandelen. • Plasskrevende handel har over lengre tid blitt omlokalisert fra sentrum til områder utenfor sentrum. • Klesbutikkene i sentrum står for en vesentlig høyere andel av omsetningen i sentrum enn utenom sentrum. I Bergen sto klesbutikkene i sentrum for 17,7 prosent

av butikkhandelens totale omsetning i Bergen sentrum, mens klesbutikkene utenfor sentrum bare sto for 6,5 prosent av butikkhandelens totale omsetning utenfor sentrum. Denne bransjen har hatt svakere utvikling i omsetningsverdien enn andre deler av handelen over lang tid grunnet prisnedgang.

Mer servering i sentrum Som en konsekvens av en vridning i husholdningenes forbruksmønster fra vareforbruk til tjenesteforbruk samt utflytting og nedleggelse av

handelsbedrifter i sentrum, har det de seneste årene blitt åpnet mange nye serveringssteder i sentrum. I Bergen sentrum har serveringsstedenes andel av

12 | byBERETNING

den samlede omsetning til butikker og serveringssteder i Bergen sentrum økt fra 20,7 prosent i 2008 til 27,9 prosent i 2017.


– Byspredning er hovedårsaken til svakere utvikling i sentrum

Den største trusselen mot et levende, trivelig og attraktivt sentrum, og dermed også for økonomisk vekst i hele regionen, er byspredning. Av Steinar Kristoffersen

e/ akk eR

Pho to b y Te rj

Byspredning er den største trusselen for sentrums attraktivitet både som bo-, utdannings-, og arbeids- og besøkssted.

ife dic L Nor

ww.fjordnorway.com AS / w

Med byspredning menes i denne sammenheng tilrettelegging og godkjennelse for storstilt etablering av boliger, arbeidsplasser, herunder store kjøpesentre, kulturtilbud og andre tilbud utenfor sentrum, i forsteder og omegnskommuner uten at det samtidig utvikles tilstrekkelig mange boliger og arbeidsplasser sentralt i byen.

13 | byBERETNING

For Bergens del har den årlige byspredningen, spesielt siden ca. 1980 vært ekstrem. I Bergen bor derfor en svært lav andel av kommunens innbyggere i sentrum. Antall helårlige innbyggere i Bergen sentrum er nå på et kritisk lavt nivå. Kun ca. 18.000 av regionens 500.000 innbyggere bor i sentrum. I Bergen bruker vi dobbelt så mye areal pr. innbygger som for eksempel Oslo. MANGFOLDET SVEKKES Byspredning svekker byens muligheter for å utvikle en mest mulig variert, mangfoldig og spennende by. Når man utvikler en kompakt by, oppstår det derimot også et større marked for flere og bedre tilbud. Når man sprer byen utover så svekkes også variasjonen, mangfoldet og kvaliteten på tilbudene.


innvirkning på folkehelsen. I kompakte byer stimuleres folk til å gå mer. Beregninger fra Helsedirektoratet viser at hvis to millioner nordmenn hadde gått ett kvarter mer hver dag, vil det gi samfunnet en gevinst på 50 milliarder kroner i året. FØRER TIL ENSFORMIGHET Bygging av boliger utenfor sentrum fører også til at butikkeiere flytter etter. Når det tillates større kjøpesentre utenfor sentrum, så skapes det også færre arbeidsplasser. Det fører til økt ensformighet, og det svekker det beste byer kan bidra med. Blant annet mulighetene for et enda større og mer variert tilbud, og for gode, sosiale liv for mange tusen mennesker. Levende, pulserende folkerike bysentre bidrar til det motsatte: økt kreativitet, økt mangfold, og flere arbeidsplasser. I følge Harvard-økonomen Edward Glaeser gjør byer oss rikere, smartere, mer miljøvennlige, friskere og lykkeligere.

Hovedgrunnen til byspredning, er at det ikke tilrettelegges raskt nok for utvikling i sentrum og sentrumsnære områder der mange flere enn de som får muligheten ønsker å bo. Kvadratmeterprisene på sentrumsboliger er høyere enn utenfor sentrum og viser at bolig i sentrum er svært attraktivt. Dette og ulike undersøkelser viser at svært mange flere enn de som får mulighet til det ønsker å bo i sentrum. Høye boligpriser i sentrum fører til at småbarnsfamilier og andre som bidrar positivt til bomiljøene presses ut i periferi. Byspredning skyldes enten reelle plassproblemer i sentrum og sentrumsnære strøk, eller manglende politisk evne eller vilje til å tilrettelegge nytt utviklingsareal i sentrum raskt nok. Sterkt redusert kommunal tilrettelegging for at flere skal kunne velge å bo i sentrum er også hovedgrunnen til sentrums svekkede rolle. Bergens svært lave andel sentrumsboere er

hovedgrunnen til at sentrum har en mye lavere andel av omsetningen blant annet innenfor handel og servering enn det som er normalt for en by på Bergen størrelse. Byspredning kan ha flere negative følger blant annet for skattebetalerne, kommunene og miljøet: kommunene blir dyrere å drive, det fører til økt trafikk og økt behov for å investere store midler i veier, broer, tunneler og kollektivtilbud som buss og bybane som alternativt ville kunne investeres i skole, utdanning, helse og omsorg. Byspredning er også hovedgrunnen til køer og forurensning. Det svekker produktiviteten, og det fører til høyere skatt og bompenger. Byspredning svekker også kommunens økonomi og gir dyrere og dårligere offentlige tilbud hvis dette ikke kompenseres med økt skatte-inngang. Byspredning har også store negative følger for miljøet, med økt forurensning og rasering av matjord, friog turområder. Byspredning fører også til et mer transportavhengig og bilavhengig samfunn, og har således også negativ

14 | byBERETNING

Bygging i sentrum vil også redusere boliginvestorers interesse av å hyblifisere, forsøple og redusere sentrums verdi, spesielt for barnefamilier. KAN BYSPREDNING REDUSERES? Byspredning er politisk styrt og kan dermed reduseres. Etter mange års arbeid med politisk bevisstgjøring er det nå kommet overordnete politiske føringer om at byene skal bygges mer kompakte. Blant annet er Staten også i gang med å avtale byvekstavtaler som gjør det mer attraktivt å bo i sentrum, og mindre attraktivt å bli bilbasert beboer utenfor sentrum. For å få god effekt, er det imidlertid også behov for å få Bergens omegnskommuner med på laget. Det at Bergen har store områder i sentrum og sentrumsnære områder som egner seg ypperlig til byutvikling gir også all grunn til være optimistisk på Bergen sentrums vegne. Det er imidlertid en lang vei å gå, og det vil trolig alltid være behov for å fremheve de store fordelene samfunnet vil ha av at byene kan utvikles på en måte som kan gi flest mulig mennesker gangavstand til alle daglige gjøremål.


Bergen Sentrum AS har i mange år vært pådriver for at godsområder i sentrum skal transformeres til attraktive byområder med god funksjonsdeling. “Visjon Dokken” er et av flere forslag til alternativ bruk av området. Mulighetsstudien er utarbeidet av EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz.

Å få økt antall boliger og arbeidsplasser i sentrum, er regionens viktigste utviklingsmulighet Suksessfulle byer er kjennetegnet ved av at en høy andel innbyggere bor og lever i bysenteret. Attraktive byer legger bedre til rette for utvikling i sentrum enn utenfor sentrum. Av Steinar Kristoffersen

Byer som legger til rette for at mange mennesker, spesielt i kreative yrker, skal kunne bosette seg og trives i bysentrene, er i tet når det gjelder kulturell og økonomisk utvikling.

Med «attraktivitet» menes høy grad av variasjon, mangfold og trivsel. Et attraktivt sentrum er levende, trivelig og attraktivt både for beboere, besøkende, næringsdrivende og andre brukere av byen.

Blant de kreative yrkene finnes et stort antall kunnskapsbaserte profesjoner: forskere, teknologer, ingeniører, ITprogrammerere, jurister, økonomer og ansatte i utdanningsinstitusjoner og helsevesen. Kunstnere, designere og media-arbeidere.

Hvis flere fikk muligheten til å bo i gangog sykkelavstand til byen, ville vi hatt et enda mer variert, mangfoldig, levende, trivelig og attraktivt sentrum.

Kjernen i den økonomisk utviklingsdrivende gruppen er de kommersielle innovatørene som etablerer seg og bidrar til utvikling av byenes midte, sentrum.

Ved å tilrettelegge for mange flere sentrumsnære boliger, i stedet for videre byspredning med boliger og andre tilbud i byens randsone og i nabokommunene, ligger det et stort potensiale for at hele Bergensregionen kan løftes økonomisk på en bærekraftig måte.

15 | byBERETNING

Det er i alles interesse at langt flere mennesker enn i dag kan bo, utdanne seg og jobbe i gangavstand til bysenteret. Dette vil blant annet bidra til økt sysselsetting og styrket økonomi blant annet for aktører innen handel, servering, overnatting, kultur og opplevelser i hele regionen. Det er derfor avgjørende at man gjennom byutviklingsmessige grep sørger for at Bergen sentrum til enhver tid har en stor nok kritisk masse til at sentrums helårlige attraksjonskraft kan tas vare på og videreutvikles.


Bergen Sentrums oppgaver i 2017

Bergen Sentrum har som hovedoppgave å sikre og videreutvikle rammebetingelsene for næringsdrift i Bergen sentrum.

Som del av dette gir selskapet innspill til sentrumsfremmende utvikling av byen. Bergen Sentrum driver også markedsføring av bysenteret, herunder drift av kundeklubben byVENN, magasinet byLIV, byGAVEKORTET og publikumsaktiviteter som byLØRDAG, byNATT, Pepperkakebyen og julemarked gjennom datterselskapet Bergen Julemarked AS. Bergen Sentrum AS utfører en rekke oppgaver som bidrar til et levende og attraktivt Bergen sentrum.

I det følgende gis en orientering om aktivitet som er gjennomført, samt om løpende og kommende oppgaver.

16 | byBERETNING

HOVEDAKTIVITETER 2017 I 2017 gjennomførte Bergen Sentrum følgende hovedaktiviteter:

byVENN

På vegne av medlemmene drifter vi kundeklubben byVENN som ble startet i juni 2015. Pr. 1.6.2018 har 53.283 medlemmer lastet ned byVENN-appen. Det gjennomføres årlig 8 byVENN-dager bestående av 30-50 kupongtilbud hver gang. Det blir 240-400 forskjellige kupongtilbud som skal selges og innhentes årlig. I tillegg lastes det opp nye faste fordeler og enkeltkampanjer til spesielle anledninger. Det er ressurskrevende arbeid å hente inn fordeler som skal markedsføres via sms/ nyhetsbrev/sosiale medier & app, men som er viktig for å synliggjøre det store mangfoldet i sentrum på en moderne kommunikasjonsplattform hvor det samles inn verdifull brukerdata.


Den perfekte gaven byGAVEKORT kan benyttes både til shopping, servering, kultur og opplevelser

På vegne av medlemsbedriftene står Bergen Sentrum for salg og drift av byGAVEKORT-ordningen. Et av kortets store fordeler er at mottaker ”tvinges” til å bruke et av de ca. 320 brukerstedene i sentrum. byGAVEKORT

I 2017 bidro byGAVEKORT-ordningen til 27.796 varekjøp hos medlemsbedriftene i bykjernen. Når brukerne først er trukket til sentrum, så bidrar dette også til et mersalg i tillegg til det som gavekortet brukes til på ca. 142%. byGAVEKORT selges i gavekortautomater på Galleriet, Xhibition, Sundt og Kløverhuset samt over disk i Nye Berstadkiosken i Valkendorfsgaten. Kunder som ønsker gavekort tilsendt kan kjøpe det i den automatiserte nettbutikken.

Bedriftssalget går også manuelt via administrasjonen. Konvolutter, omslag og brukerstedsbrosjyrer er levert av medlemsbedriften Bodoni. byGAVEKORT kan benyttes hos over 320 brukersteder i sentrum, og bidrar til å støtte opp om all slags virksomhet, i hovedsak blant butikker og serveringssteder, men det kan også brukes til å kjøpe billetter til kultur og opplevelser og alle slags arrangementer i hele Norge. Det ble solgt ca. 17.000 byGAVEKORT i 2017 til en verdi av ca. 15, 4 millioner kroner.

byGAVEKORT - vi støtter Bergen Sentrums arbeid for en levende, trivelig og attraktiv by Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

byGAVEKORT er i salg her: Galleriet Sundt Xhibition Kløverhuset Nye Berstadkiosken Nettbutikk og bedriftskunder: www.bygavekort.no

17| byBERETNING


byLØRDAG

Fellesaktiviteten byLØRDAG lages tre ganger i året med utgivelse av byLØRDAG-avis i fullformat og i full-distribusjon (81.800 eks) pluss stor synlighet digitalt (17.000 lesere av digital utgave). Alle medlemsbedriftene får tilbud om å disponere telt og bord, vi organiserer sceneunderholdning med lokale artister, byLØRDAG-marked på Torgallmenningen og andre aktiviteter på allmenninger og i smitt og smau. Samarbeidspartner her er Bergen kommune Bymiljøetaten, BA, Arrangement Tjenester, Musikkfest Bergen, Konsertsystemer m.fl.

byLØRDAG Velkommen til byLØRDAG 9. desember

Annonsebilag til Bergensavisen 7. desember.

Nattåpent i sentrum torsdag 17. november

byNATT Annonsebilag til Bergensavisen 16. november

byNATT

byNATT med nattåpne butikker til kl 24 arrangeres normalt to ganger årlig. Vi utgir egen byNATT-avis, tabloid, fulldistribusjon 81.800 eks. pluss stor synlighet digitalt (20.000+ lesere av digital utgave)

Ta med deg byLØRDAG-avisen på mobilen! Se www.ba.no/bylordag for digital utgave av avisen.

Vestlandets største senter for shopping, servering, kultur og opplevelser!

18 | byBERETNING

Vestlandets største senter for shopping, servering, kultur og opplevelser!


19 | byBERETNING


Suksess for Bergen Julemarked Bergen Julemarked AS ble etablert 15. februar 2017 og er et heleid datterselskap av Bergen Sentrum AS. Markedet ble arrangert for første gang 7.-23. desember 2017 og ble en stor suksess. Forberedelsene til Bergen Julemarked 2017 startet for alvor våren 2016 med søknad til Bergen kommune om å få disponere Festplassen med tilhørende infrastruktur. Byrådet gikk inn for dette i juni 2016.

som ble innvilget fra Bergen kommune og Sparebanken Vest. Som følge av dette ble det endelig vedtatt i styret i Bergen Julemarked AS at julemarkedet skulle arrangeres.

Etter en studietur til Berlin julen 2016 med en bredt sammensatt gruppe startet en periode med konseptutvikling, detaljplanlegging og utvikling av salgsmateriell (video til sosiale medier, brosjyrer etc). Arbeidet med å skaffe utstillere startet for full tidlig på våren 2017. Parallelt ble Bergen Julemarked AS stiftet som datterselskap av Bergen Sentrum AS, og det ble søkt om tilskudd og gavemidler

Bergen Julemarked 2017 ble arrangert på Festplassen fra kl. 10-20 hver dag i perioden 7.-23. desember 2017. Markedet hadde ca. 500.000 besøkende fra fjern og nær og ble generelt svært godt mottatt både av media og publikum. Markedet besto av i alt fem store telt med serveringsarealer, aktivitetsarealer og innvendige boder. Blant disse var ”Juletorget”,

20 | byBERETNING

et eget telt for amatører og småskalaprodusenter som delvis var muliggjhørt som følge av gavemidlene fra Sparebanken Vest. I tillegg til salgsboder mv. var det servicefunksjoner som toaletter, herunder handicap-toalett. I tråd med tyske tradisjoner hadde julemarkedet også publikumsattraksjoner som pariserhjul og hestekarusell. Opprigg/montering av markedet startet søndag 3. desember kl. 7 og pågikk tildels i uvær frem mot åpning torsdag 7. desember kl. 10. Demontering startet på kvelden på lille julaften, og foregikk hele romjulen.


Bergen Julemarked mottok Bergensprisen som årets markedsfører under Bergensmagasinets prisutdelinger i Grieghallen fredag 16. februar 2018.

Det aller meste fungerte svært godt, bortsett fra at det på de travleste tidspunktene var for trangt for publikum. Det er også ønskelig å få mer stabil drift på strøm, toaletter, VA-anlegg, samt å få økt temperaturen i teltene, spesielt i “Varmestuen”. De viktigste forbedringspunktet for senere år er å få utvidet utstillingsperioden, samt å forbedre serveringstilbudet. Det er også, blant annet av økonomiske hensyn, ønskelig å tilføre en ny attraksjon i tillegg til pariserhjulet og hestekarusellen. Det er ønskelig at julemarkedet kan åpne senest lørdag før 1. søndag i advent,

samtidig med Lysfesten. Det er avholdt møter med BT for å få avklart om det er mulig å få til. Avklaring ventes innen 1. juli 2018. I tillegg er det som nevnt viktig å få utvidet plass i salgsteltene til publikum (ved å redusere arealet for salgsboder). En publikumsundersøkelse som ble gjennomført etter at julemarkedet var gjennomført viser meget gode resultater på stort sett alle punkter. Det er spesielt gledelig at det viktigste målet med julemarkedet, å skape positive ringvirkninger for øvrige sentrumsnæringer, ser ut å ha blitt oppnådd

21| byBERETNING

blant annet ved at hele 59,1% av de besøkende på julemarkedet oppgir at de også har kombinert besøket på julemarkedet med handel i butikk. Når det gjelder økonomi har julemarkedet en del forbedringspunkter. Endelig regnskap for 2017 viser at julemarkedet gikk med kr 403.624,- i underskudd. Med videre utvikling bør det være gode muligheter for at markedet med tiden vil kunne gå med overskudd. Markedet vil imidlertid fortsatt være avhengig av tilskudd, gavemidler og annen støtte.


I 2017 ble Pepperkakebyen presentert for ca. 50 mill. seere verden over, blant annet av Food Channel og Channel 4’s Food Unwrapped.

Norges største innendørs juleattraksjon Med over 100.000 besøkende årlig er Pepperkakebyen verdens største arrangement av sitt slag. Pepperkakebyen er også blant Norges mest medieprofilerte jule-arrangementer. Pepperkakebyen er den største innendørs attraksjonen i Norge i førjulstiden. Noe av det mest spesielle ved den er at den er en dugnad som alle kan bli med på, uansett alder og evner. Et viktig mål hvert år, er å skape et arrangement som er så attraktivt at det kan bidra videre til gode formål for barn. Helt siden starten i 1991 har Pepperkakebyen bidratt med mange millioner kroner blant annet til Redd Barna, SOS Barnebyer, Children At Risk Foundation og Hjertefondet. Nøkkelen ligger i eierskapet og filosofien om at det vi skaper sammen også skal deles.

PEPPERKAKEBYEN EIES AV ALLE Bergen Sentrum AS eies av store aktører som Bergen kommune, Bergen næringsråd, Bergen reiselivslag og en rekke medlemmer som alle jobber til felles beste. Dette sikrer at eventuelt overskudd fra driften kan kanaliseres tilbake til felles utvikling og gode formål. TIL INNTEKT FOR BARN Uten at barnehager, skoler, barn, ungdom, voksne og familier, bedrifter, lag og organisasjoner hadde bidratt med alle slags pepperkakebyggverk, hadde det ikke blitt noen Pepperkakeby. Med deltakelse fra barnehager, skoler, bedrifter og mange tusen privatpersoner er Pepperkakebyen også et stort samarbeidsprosjekt.

22 | byBERETNING

STOR MEDIA-INTERESSE I INN- OG UTLAND I 2017 hadde Pepperkakebyen ca. 100.000 besøkende. Pepperkakebyen har gjennom 25 år bidratt til mange positive medieoppslag i inn- og utland om Bergen og Pepperkakebyen og er etablert som en stor og viktig juleattraksjon for hele regionen. Pepperkakebyen ble i 2017 presentert av flere utenlandske tv-stasjoner, bl.a. i Food Channel og Channel 4’s Food Unwrapped for ca. 50 millioner seere. Pepperkakebyens popularitet illustreres også ved at den klart mest viste filmen som er publisert på visitbergen.com hittil, er filmen som Bergen reiselivslag laget og distribuerte om Pepperkakebyen 2017.


Pepperkakebyen blir jevnlig besøkt av nasjonale medier som NRK og TV2. Her direktesending på en av TV2s God morgen Norge-sendinger.

På Dagsrevyen 21

Bergen reiselivslag film om Pepperkakebyen ble delt hele 14.373 ganger og nådde ut til over 1,7 millioner. Den var dermed en av de klart mest viste filmer om Bergen i 2017. Åpningen av Pepperkakebyen har de siste årene blitt direktesendt på TV2.

23| byBERETNING


Nyhetsinnslag på NRK Dagsrevyen lørdag 18. november 2017. Hva er verdien for Pepperkakebyen og Bergen av å bli presentert med fantastiske bilder på NRK Dagsrevyen i beste sendetid?

24 | byBERETNING


25| byBERETNING


# 1/2017

byLIV BERGEN

VÅRENS NYHETER

Bugner over i sentrumsbutikkene!

AKTIVITETER OG OPPLEVELSER

Se alt som skjer i vår!

SYKKEL-VM 2017

Sykkelbyen Bergen gjøres klar

VINTAGEBYEN BERGEN Se byLIVs store oversikt

ROSSINIS IL TURCO IN ITALIA

byLIV BERGEN

Portrett:

STIAN BLIPP

# 3/2017

Norgespremiere 25. mars

er klar med nytt talkshow

Shopping- og trendmagasin med fokus på Bergen sentrums urbane kvaliteter innen mote, interiør, mat, velvære, kultur og uteliv.

Nytt magasin med oppstart i 2016. Fire utgivelser årlig, vanligvis mellom 160 og 180 sider. byLIV er et høykvalitets shopping- og trendmagasin med fokus på Bergens urbane kvaliteter, særlig innen mote, interiør, mat, velvære, kultur og uteliv. I byLIV får leseren et innblikk i det store mangfoldet innen shopping, velvære, serveringssteder, kultur- og opplevelsestilbud i sentrum. Magasinet utgis av Bergen Sentrum AS, og produseres av BTSG Media AS. Gjennom fire årlige utgivelser vil byLIV gjøre leserne bedre kjent med de urbane kvalitetene i bykjernen og bidra til at Bergen sentrum blir tatt enda mer i bruk hele året. Sommerutgaven er på engelsk..

BERGEN

GRØNN OASE # 4/2017

byLIV

byLIV

Høstens interiørtips

ESSENCE OF AUTUMN Sesongens motetrender

UNIKT DESIGN FRA BERGEN

Møbeldesignere mellom de 7 fjell

SPIS & DRIKK

Oppdag nye og gamle spisesteder

Shopping- og trendmagasin med fokus på Bergen sentrums urbane kvaliteter innen mote, interiør, mat, velvære, kultur og uteliv.

BERGEN JULEMARKED For aller første gang

NYE GALLERIET

Og andre spennende nyåpninger

HELGE JORDAL

Om Bergen, julen og alle hans prosjekter

PEPPERKAKEBYEN

ASKEPOTT

ÅRETS JULEGAVER

HARMONIEN

Til inntekt for barn siden 1991

Finn inspirasjon i byLIV

Juleklassikeren på DNS

I europeisk toppklasse

Shopping- og trendmagasin med fokus på Bergen sentrums urbane kvaliteter innen mote, interiør, mat, velvære, kultur og uteliv.

26 | byBERETNING


bergensentrum.no

Kontinuerlig oppdatering av nettsiden med nyheter fra sentrumsbedriftene og vedlikehold av bransjeregisteret for sentrum. 560.942 økter årlig. Samarbeidspartnere NSN, medlemsbedriftene (innlogging).

Sosiale medier.

Produsere innhold i sentrums sosiale medier. Facebook: @bergensentrum, 44.418 likere, @byjulemarked 8.772 likere, @ pepperkakebyen 35.944 likere

Nyhetsbrev

Produksjon av nyhetsbrev, både til medlemsbedrifter for å skape samarbeid og til kundeklubbmedlemmer for å stimulere til økt bruk av sentrum.

27 | byBERETNING


Bergensavisen

Fronting av viktige saker på vegne av fellesskapet i sentrum. Avis, radio, tv.

Deltakelse i møter og fora hvor viktige rammevilkår for næringsdrift i sentrum er tema.

Innspill/høringer

Bergen Sentrum AS har i 2017 gitt høringsuttalelser blant annet til den nye Kommuneplanens Arealdel (KPA) 20202030, samt til ny kulturarenaplan.

| 35

Bergen burde for lengst hatt en innendørs arena for andre og større arrangementer enn de Grieghallen kan huse, skriver Steinar Kristoffersen i dette innlegget.

Sentrumspolitikk

Bergen Sentrum deltar i samfunnsdebatt som kan påvirke rammebetingelsene for næringsdrift i sentrum. Bergen Sentrum har blant annet argumentert for at byutvikling i sentrum må forseres, at en eventuell ny byarena må lokaliseres i Bergen sentrum, og at de må etableres flere offentlige toaletter i sentrum.

| debatt |

– Byarenaen må bygges på rett sted

PR

Samfunnsdebatt

ONSDAG 21. JUNI 2017

Olav KObbeltveit 62-åringen fra Sotra skriver fast i BA hver fredag. Han har jobbet som avisjournalist, politisk redaktør og kommentator siden 1971.

PÅ onsDAG anne gine Hestetun er adm.dir. i StorBergen Boligbyggelag, og fast spaltist i BA.

■■■Internasjonale miljøforpliktelser og alle politiske føringer tilsier at en ny byarena i Bergen må lokaliseres i sentrum. Det håper jeg at bystyret vil forholde seg til.

erling bOrgen Dokumentarfilmskaper, journalist og fast spaltist i BA.

■■■Bergen burde for lengst hatt en innendørs arena for andre og større arrangementer enn de Grieghallen kan huse. Men det vil være viktigere og langt mer verdifullt for Bergen at den kan bygges på rett sted, enn at den kan bygges raskt og rimelig. Som Oddny Miljeteig byråd for byutvikling Anna Elisa er gruppeleiar for SV i bystyret Tryti skrev like etter forrige valg: og fast spaltist i BA. ■■■«Å bygge bærekraftig by for

erling gjelsviK Forfatter og fast spaltist i BA.

fremtidige generasjoner betyr å tenke minst 100 år frem i tid. Setter vi mennesket i sentrum, setter vi ufravikelige krav til verdier og kvalitet i byutviklingen.» I tillegg skrev hun: «Bergen sentrum har ett særmerke i forhold til de andre bydelene: Bydelen skal ikke bare fungere for dem som bor i sentrum, men være en attraktiv magnet og kulturell smeltedigel for de andre bydelene, for regionen og som internasjonalt reisemål. Det krever areal og rom, og er en viktig forutsetning for transformasjonstrOnd tystad Ingeniør/samfunnsplanlegger prosesser og fortetting.» Også og fasthåper spaltistjeg i BA. dette blir avgjørende for byrådets endelige innstilling om hvor en ny byarena skal komme.

■■■Etter det jeg har forstått er

de viktigste innvendingene mot byarena på den såkalte trekanttomten på Nygårdstangen at tomten er for liten, at det er planlagt ny bybanetrasé og at det er ønske om ny politistasjon på samme sted. Kanskje alt dette kan løses på en gang? MOnica Hannestad Daglig leder for Design Region Bergen. Marit warncKe Marit Warncke er daglig leder i Bergen Næringsråd, og fast spaltist i BA.

28 | byBERETNING

FAVORITT-TOMT: Steinar Kristoffersen vil ha en ny byarena på Trekant-tomten,som ligger like ved Bygarasjen. ■■■Det har de i hvert fall klart i

på den allerede vedtatte komsmartbyen Tampere, i Finlands muneplanens samfunnsdel nest største byregion. Der eta- (KPS) som foreskriver at Bergen blerer man nå en ny byarena skal bli en «gåby». En ny byamed boliger og jobrena som kan bidra ber for mange tutil å gjøre flest mulig At det sen mennesker i og i mennesker minst er bilmulig transportavnærområdet til arehengig bør selvsagt naen midt i byen. Og ligere være en del av detså legger man byareog går hurtigere å te. Den bør i hvert naen som lokk over jernbanen. Vi kan bygge utenfor sen- fall ikke løsrives forrealisere noe av det trum enn i sentrum di det finnes en ledig og billig tomt et samme ved å anlegge ønsket spor for er mange byers sted. I hvert fall ikke Bybanen gjennom store problem. når den ligger hele en byarena på tre20 transportkrevenkanttomten. Det bør også vur- de kilometer fra Torgallmenninderes å legge byarenaen delvis gen, hele regionens møtested. som lokk over tilstøtende veier. ■■■At det er billigere og går hur■■■Når det gjelder politiets øn- tigere å bygge utenfor sentrum sker om å etablere ny politista- enn i sentrum er mange byers sjon, så har Bergen tingrett ny- store problem. Er det noe Berlig signalisert at de likevel ikke gen trenger så er det i hvert fall trenger arealer til samlokalise- ikke å stimulere en slik «utvikring med ny politistasjon. Det- ling» på bekostning av en skate vil vel redusere arealbehovet delidende 1000 år gammel byfor lov og rett betraktelig, skulle kultur. jeg tro. Uansett er det vanskelig å se for seg at politiet ikke kan få ■■■Jeg vil også minne om de tre gode arbeidsforhold som del av hovedpilarene for byrådets poen byarena. litikk: 1) Bergen skal ha trygg økonomistyring og tilretteleg■■■Den viktigste saken bystyret ging for verdiskaping, 2) byen skal ta stilling til det nærmeste skal være en rettferdig og inkluåret, er en ny «masterplan» for derende by der alle har like muBergen; kommuneplanens are- ligheter, og 3) Bergen skal være aldel (KPA). Denne skal bygge en foregangskommune på miljø

"

FOTO: Emil W. BrEisTEin

og klima, med ambisjon om å bli Norges grønneste storby.

nasjonal sammenheng. Vi er vår egen verste fiende.

■■■Jeg håper at byrådet vil holde seg til sine hovedpilarer. Bergen har altfor lenge vært prisgitt lettvinte løsninger for alle slags særinteresser med minimal omtanke for fellesskapets beste.

■■■Bergen trenger at flere kan spille på lag med byen. Vi må slutte med utdaterte, byspredende løsninger som by etter by skroter. Det hjelper i hvert ikke å gå baklengs inn i fremtiden.

■■■Alt tilsier at det mest fruktba-

■■■Mulighetene på trekanttom-

re vil være å sørge for at boliger, arbeidsplasser og byarena, kan utvikles så sentralt som mulig. De viktigste argumentene for at en byarena må lokaliseres sentralt i byen, er byrådets, bystyrets og kommunens egne visjoner.

■■■Blant annet har bystyret vedtatt at Bergen skal bli en miljøvennlig «gåby», mens det i «Klima- og miljøplanen for Bergen kommunes virksomhet 20172020» står at «Bergen kommune skal være en foregangskommune innen miljø og bærekraftig utvikling».

■■■«Foregangskommune.» Hva

betyr det? Det må vel bety at Bergen skal vise vei. Vi skal blant annet vise alle andre kommuner hvordan man utvikler en miljøby. For Bergen er dette en spesielt tøff oppgave fordi Bergen allerede er en ekstremt spredt by og en klimaversting selv i inter-

ten bør gjennomgås minst en gang til. Hvis det likevel skulle vise seg at den ikke er egnet, så er Krohnsminde det desidert beste alternativet av de alternativene som foreligger per nå. Det er heller ikke så lenge til Sotrabroen skal stå ferdig og man kan begynne å flytte containerhavnen til Ågotnes slik at også det terror-avgjerdete Dokken kan begynne å spille på lag med byen. Dette arealet bør også tas med i vurderingen.

■■■Om kommunens overordne-

de planer skal ha troverdighet, må en ny multifunksjonsarena for de store anledningene lokaliseres i Bergen sentrum, og hvis vi ikke har plass her må vi ta oss tid til å skape det nødvendige tomtearealet slik de nå gjør det i Tampere. Vi må lære av andre smartbyer. Vi kan skape plass, og vi må ta oss den tiden vi trenger.


6|

FREDAG 22. DESEMBER 2017

| nyhet |

Bergensavisen

Vektere reagerte på utelivsgjest og ringte politiet Natt til i går ble politiet oppringt av vektere på et utested i Håkonsgaten i Bergen sentrum. – En mann midt i 20-årene hadde en adferd som gjorde at de fattet mistanke, og vekterne ba om bistand fra politiet, sier Even Magnus Aspli, politiførstebetjent

ved Brann- og tyveriavsnittet ved Bergen sentrum politistasjon. Politiet ble varslet klokken 0204, og rykket ut og pågrep mannen. – Mistanken viste seg å stemme. Vi fant både hasj, pulver og tabletter på ham, sier Aspli til BA. Han betegner

„„Arrangøren

mengden stoff som betydelig, men ikke mer enn at det trolig var til eget bruk. Mannen ble tatt med på politistasjonen og avhørt. – Han erkjenner besittelse av narkotika, og vil få en straffereaksjon for det, sier politiførstebetjenten. Han roser

vekterne. – Vi er helt avhengig av å samarbeide med dem for å kunne slå ned på narkobruk og utesteder. Det er veldig bra at de har øyne åpne for slikt, og varsler politiet. Det er akkurat slik vi vil ha det, sier Aspli. Utelivsgjesten har narkosaker på seg

fra tidligere, men er ikke å regne som en kjenning. BA har den siste uken skrevet flere saker om narkobruk og omsetning på byens utesteder, blant annet ved Klubb Kok. Politiet er bekymret. Også ansatte i bransjen er i søkelyset.

er nær å love gjentakelse i 2018

JULEMARKEDET BLE EN SUKSESS – Vi har truffet utrolig bra første gangen, sier Steinar Kristoffersen. Mye tyder på at julemarkedet blir en tradisjon. Stian ESpEland

stian.espeland@ba.no

FESTPLASSEN: – Dette er bare starten, stråler Thomas Ottesen. Bergensere og tilreisende har strømmet til julemarkedet og omfavnet det. Arrangøren anslår basert på tellinger at rundt en halv million besøkende har vært innom. – Og det er veldig bra. Mange kommer igjen flere ganger. Et kvalitetstegn, smiler Ottesen.

Utstillere fikk mersmak – Den viktigste suksessfaktoren er folk som virkelig vil få dette til, sier Steinar Kristoffersen. Pepperkakeby-sjefen løfter frem sin kollega Ottesen, som en «voldsomt engasjert og dyktig drivkraft». De roser også Bergen kommune, «fra byrådet til bymiljøetaten», og alle andre som har lagt ned en innsats for å realisere julemarkedet. – Går det rundt? – Det vet vi ikke helt ennå. Det viktigste er at utstillerne og dem som selger her er fornøyde. Det virker som de fleste er tilfredse, svarer Kristoffersen. – Vi er fornøyd med utstillernes prestasjoner og måten de fremstår på. De aller fleste utstillerne er fornøyde med omsetningen. En stor andel står på venteliste for neste år allerede, tilføyer Ottesen.

Aktuelt å utvide En god del formaliteter og økonomiske avklaringer gjenstår før de kan love nytt julemarked i 2018. Arrangørene snakker likevel som om de for lengst er i gang med planleggingen for neste år. – Det ser lovende ut, men vi må evaluere skikkelig og få komme tilbake til det over nytt-

26 |

SENTRALE: Bergen Julemarked på Festplassen har holdt åpent alle dager fra klokken 1000 til 2000 siden 7. desember. Lille julaften er det over for denne gang, og da stenger det klokken 1600. Thomas Ottesen og Steinar Kristoffersen i Bergen Sentrum AS skal ha mye av æren for arrangementet. FOTO: ARNE RISTESUND

år. Vi vet ennå ikke om det går med overskudd eller underskudd. Blir det overskudd kan vi investere i mer lys i sentrum vinterstid og utvide julemarkedet. Vi har veldig lyst til å gjenta dette, men vi må få summert opp først, sier Kristoffersen. Totalomsetningen for årets utgave ligger an til å bli nærmere 20 millioner, får vi vite. – Ikke verst for en midlertidig geskjeft som holder på i 17 dager, sier Kristoffersen.

Stenger 1600 i morgen Lille julaften er det slutt for denne gang. I morgen stenger de fire timer tidligere enn vanlig, klokken

1600. Da starter nedriggingen. De er glad for beslutningen om å legge to tredjedeler under tak. – Vi er på god vei til å skape et julemarked tilpasset Bergens værforhold, mener Ottesen. Ansvarlig for julemarkedet er aksjeselskapet Bergen Julemarked AS, som eies 100 prosent av Bergen Sentrum AS, der Bergen kommune er hovedaksjonær. Arrangørselskapet hadde en budsjettramme på i overkant av fem millioner. Noen uforutsigbare ekstrakostnader har det blitt. Det gjelder blant annet ekstra sikringsarbeid grunnet ekstremværet «Aina», samt noe utfordringer med rørsystemet til toalettene.

LØRDAG 2. DESEMBER 2017

| feature |

Bergensavisen

Bergensavisen

STEMNINGSFULLT: Etter mørkets fall kommer julelysene og jule-

pynten virkelig til sin rett.

FOTO: EIRIK HAGESÆTER

LØRDAG 2. DESEMBER 2017

| feature |

| 27

Vil lage Bergen til selveste julebyen – Vi skal bidra til å gjøre Bergen til en enda mer levende, trivelig og aktiv by, også om vinteren, sier Steinar Kristoffersen (57).

På privaten NavN: Steinar Kristoffersen. alder: 57 år. OppvOkst: På Askøy. sivilstatus: Har kjæreste. BOr: I Sandviken. Yrke: Daglig leder for Bergen Sentrum AS og Bergen Julemarked AS. aktuell: Bergen Julemarked AS er arrangør for det store julemarkedet som skal avholdes fra 7. til 23. desember på Festplassen.

Karen BrU

karen.bru@ba.no

Det er lange dager med mange møter og hektisk planlegging for den daglige lederen for Bergen Sentrum AS for tiden. – Ja, allerede i morgen tidlig klokken 0800 begynner vi riggingen av det store julemarkedet som skal åpne på torsdag 7. desember, forteller han engasjert. Når dagens Lysfest på Festplassen er unnagjort, rykker Kristoffersen og hans team inn i morgen for å omforme plassen til et levende julemarked, med en rekke utstillere som selger alt ifra kunstartikler, mat til klær. Her skal noen hver få julestemningen på plass og skulle kjiket kjede seg litt i den mest intense tiden, vet Kristoffersen råd for det også: – Vi har skjenkebevilling på plass, så det vil være mulig å få seg et glass med gløgg, eller glühwein, lover han. – Julemarkedet lages først og fremst for oss som bor her, men vi håper også at Bergen Julemarked skal være med å lokke flere tilreisende fra fjern og nær til Bergen, og så i vinterhalvåret. – Vi tenker også at julemarkedet kan bli et viktig supplement til å opprettholde aktiviteten på de mange nye og allerede eksisterende hoteller og restauranter i denne byen.

FavOrittartist: Jeg elsker musikk og har veldig mange favoritter i alle sjangre. Det blir umulig å trekke frem en spesiell. FavOrittFilm: «Magnolia», «The Big Lebowski», med flere. FavOrittBOk: «Kjøpesenterlandet».

Helt på siden ●● Hva gjør deg glad? – Det gleder meg å ha noe engasjerende å holde på med.

●● Hvem/hva har provosert deg mest i det siste?

– Jeg har ikke så lett for å bli provosert, men hisser meg litt opp når politikere tror at de legger til rette for redusert byspredning, men oppnår det motsatte av det de sier at de ønsker.

Travle dager I tillegg til jobben som daglig leder i Bergen Sentrum er Kristoffersen også daglig leder for deres datterselskap Bergen Julemarked AS. Han forteller om travle dager for å få alt på plass. – Men det er bare kjekt. Jeg føler jeg har en av byens viktigste og gøyeste jobber, sier han med et smil, sier han og trekker frem alle de engasjerte sjelene som jobber for at julemarkedet skal bli en suksess. – Særlig markedssjef Thomas Ottesen har jobbet entusiastisk og mye for at dette skal bli en realitet. Steinar Kristoffersen er oppvokst i Marikoven, i det sørligste huset på Askøy, sammen med sin sykepleiermor, mekanikerfar og tre søsken. Selv om moren fortalte at guttungen leste i leksikon fra han var fire, beskriver Kristoffersen seg selv som typen som «satt på bakerste benk og vippet på stolen». – Men de to siste årene av språklinjen på videregående var jeg eneste gutten i klassen. Det var en fin tid, ler han i dag.

Mer pulserende by Kristoffersen har vært og er en høylytt forkjemper for at vi må bo og bygge tettere i Bergen for at byen skal bli enda mer pulserende. – Det er bare 20.000 som bor i noenlunde sentrale strøk av Bergen. Vi må bygge og bo smartere for å kunne

●● Hvem vil du si noen rosende ord til?

– Alle som lever etter Kardemommebyloven.

●● Hvem ville du likt å møte igjen?

– Foreldrene mine.

●● Beskriv deg selv med tre ord?

– Snill, grei, grublende.

●● Har du noen fobier?

– Ikke som jeg vet om. Tror ikke jeg har noen diagnoser.

KLAR FOR BERGEN JULEMARKED: Steinar Kristoffersen har vært general for Pepperkakebyen de siste 25 årene. Nå håper han at utvikle byen på en god måte, sier Kristoffersen. – Da hadde vi fått enda flere spennende spesialbutikker i sentrum, mener Kristoffersen og trekker paralleller til byer som København. – Det er viktig at vi må bruke byen, særlig for å holde liv i den gamle middelalderbyen. Da kan julemarkedet være med å lokke, for vi er jo alle glade i folkefester i Bergen sentrum.

Betalt utdannelse Etter endt skolegang og militærtje-

perkakebyen, avslører han. Den leneste, fikk Kristoffersen betalt utgendariske bergenske juletradisjodannelse innen økonomi og adminisnen startet opp i utstiltrasjon av Posten, og hadde blant annet prakJeg er vel- lingslokalet i 5. etasje i kjøpesenteret. sis i Postdirektoratet. Sedig stolt av – Selv om det kan være nere hadde han blant annet en periode som mardet vi har et lite ork å gå i gang med å planlegge Pepperkakekedskoordinator på Posoppnådd med Pepbyen etter sommeren, er ten her i Bergen. det fantastisk med alt enTil jobben som mar- perkakebyen. gasjementet rundt arrankedskoordinator i Galle- Steinar kriStofferSen gementet og ikke minst riet kom han i 1990, der all oppmerksomheten den får. han senere også ble senterleder. Den tyske TV-kanalen Deutsche – Det ble også startskuddet for Pep-

"

Bergen Julemarked vil være med på å lokke også de voksne til sentrum i julestrien. som hvert år gjør at det populære førWelle var på besøk i forrige uke, og julsinnslaget blir en realitet. Kristoffersen avslører også at han har Han vil spesielt berømfått mail i fra Mexico med me Pepperkakebyarkipresseforespørsel fra Jeg føler tekt Kjersti Hjelmeland journalister som vil lage jeg har en Brakstad som han har innslag. samarbeidet med i snart Kristoffersen er storav byens 30 år. fornøyd med alle den reviktigste og gøyeste Kristoffersen er ikke en klamen Pepperkakebyen som stresser for mye i førbidrar med til Bergen. jobber. julstiden og stortrives – Jeg er veldig stolt av steinar kristoffersen best når sentrum fylles av det vi har oppnådd i Pepbarn og unge med roser i kinnene og perkakebyen, sier Kristoffersen og forventningsfulle blikk. trekker frem det store teamarbeidet

"

FOTO: EIRIK HAGESÆTER

– Tiden før jul er en fin tid, der det er mye å holde på med og folk kommer sammen. Nå håper han at Bergen Julemarked skal bli et flott møtested for både bymann og stril de dagene det varer og håper at arrangementet også skal bli startskuddet for en internasjonal lysfestival: – Fra 2018 håper vi at vi også skal arrangere en kunstfestival for lysdesignere, som skal fylle sentrum med installasjoner.

●● Hva er din spesialitet på kjøkkenet?

– All slags sjømat.

●● Hvilke egenskaper beundrer du mest hos andre?

– Vennlighet, hjelpsomhet og toleranse.

●● Hvilke egenskaper skulle

du ønske du hadde mer av?

– At jeg kunne le høyere. Av alle slags absurditeter.

●● Hva er det viktigste foreldrene dine har gitt deg?

– Livet.

29 | byBERETNING


Let’s Stick Together (Bryan Ferry)

Invitasjon til lunsjmøte tirsdag 29. august kl. 11 Tid: tirsdag 29. august kl. 11-13. Registrering og lunsj fra kl. 10.30. Sted: Lille Ole Bull, Øvre Ole Bulls plass 3

Temaer: byLØRDAG, Matfestival, Sykkel-VM, byNATT... Julebyen Bergen, Bergen Julemarked, Lysfestival, Pepperkakebyen...

Together we’ll stand Divided we’ll fall Come on now people Let’s get on the ball And work together Come on, come on Let’s work together...

Tirsdag 29. august har vi gleden av å ønske velkommen til møte om en del av de store aktivitetene som går av stabelen i Bergen sentrum utover i 2017. Møtet er åpent for alle medlemmer i Bergen Sentrum AS og ikke minst for alle som har meldt seg som utstiller til Bergen Julemarked, eller som vurderer å delta og som ønsker utfyllende informasjon. Det er fremdeles ledige utstillerplasser, så tips gjerne om møtet til andre som du tror kan være interessert. På møtet ønsker vi blant annet å presentere status og utstillerne, og ikke minst gi en mulighet for utstillerne å få treffe hverandre for å diskutere utfordringer og løsninger. Daglig leder Steinar Kristoffersen og markedssjef Thomas Ottesen i Bergen Sentrum AS orienterer.

Foto: Bergenfest

Det er blant annet sterkt ønskelig at Julebyen Bergen kan bidra til å trekke vesentlig flere besøkende fra inn- og utland til Bergen i vinterhalvåret. Hvordan kan vi få dette til i fellesskap? Appell v/reiselivsdirektør Ole Warberg, Bergen reiselivslag Registrering og lunsj fra kl. 10.30. Av hensyn til servering ber vi om påmelding. Møtet er gratis.

Påmelding: http://bit.ly/lunsj290817

Konserter fra kl. 12. VIP-telt med BBQ

Påmeldingsfrist: mandag 28.8. kl. 12.

Bergen Sentrum AS som står bak disse sidene arbeider på non profit basis for en levende, trivelig og attraktiv by. Vi eies av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag og en rekke medlemmer. Les mer på bergensentrum.no og bli med!

Bli med på byPARTY p

- vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by. Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

Bergen Sentrum AS har gleden av å invitere medlemsbedrifter og samarbeidspartnere til byPARTY på Bergenfest 2017.

Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

Medlemsmøter og nettverkstreff Bergen Sentrum arrangerer medlemsmøter og nettverkstreff både av faglig og sosial art for medlemsbedriftene. I tillegg er vi medarrangør på enkelte møter av særskilt interesse, f.eks. i samarbeid med Bergen næringsråd, Bergen reiselivslag og Salgs- og reklameforeningen i Bergen. I 2015 startet Bergen Sentrum også en møteserie for gårdeiere og utviklere i håp om at disse gruppene skal involvere seg mer i sentrumssamarbeidet. Vi håper å kunne videreføre arbeidet med å få til tettere samarbeid med og mellom gårdeierne når ressurs-situasjonen tilsier det.

byPARTY

byPARTY går av stabelen lørdag 17. juni. Konsertene starter kl. kl. 19.30 er du invitert til BBQ-meny i sentrumsbedriftenes ege

Tradisjonen tro inviterte vi medlemmer, samarbeidspartnere og gode støttespillere til byPARTY på Bergenfest. byPARTY 2017 gikk av stabelen lørdag 17. juni 2017 med ca. 120 deltakere.

Blant mange flotte artister kan du denne dagen oppleve: Bryan Ferry, Pet Shop Boys, Aurora, Anne Marie, Baloji, Halsey, Isaac og John Olav Nilsen & Nordsjøen.

Vi synger julen inn i Pepperkakebyen

Bergen Sentrum subsidierer dagspass på Bergenfest 17.6. med for medlemsbedrifter, slik at egenandel for medarbeidere i din

Tradisjonen tro inviterte vi også medlemmer, samarbeidspartnere og gode støttespillere til ”Vi synger julen inn i Pepperkakebyen” i Sentralbadet vel en uke før julen ringes inn. Med Tron Jensen som forsanger ble julen sunget inn av ca. 150 julestemte deltakere fredag 15. desember.

30 | byBERETNING

Benytt anledningen til å bli bedre kjent med dine sentrumskolleger. Bli med på byPARTY på Bergenfest!

Bergen Sentrum AS som står bak disse sidene arbeider på non profit basis for en levende, trivelig og attraktiv by. Vi eies av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Bergen Reiselivslag og en rekke medlemmer. Les mer på bergensentrum.no og bli med!


INVITASJON

fra Bergen Sentrum AS

Invitasjon til

Vi synger julen inn i Pepperkakebyen! Etter stengetid i Pepperkakebyen fra kl. 21.30 fredag 15. desember, har vi gleden av å få invitere til juleallsang med Tron Jensen med band for Pepperkakebyens sang- og spilleglade venner og støttespillere. Gi oss bare en lyd hvis det er en spesiell sang du vil synge eller spille, alene eller sammen med noen. Ta gjerne med et musikkinstrument hvis du har, og gjerne også en god venn eller to. Vi byr på litt gløgg og pepperkaker, og så blir det øl, vin og vann til hyggelige priser i baren. Vi inviterer kun voksne: aldersgrense 18 år.

Du kan komme og gå, men vi håper at du blir med hele kvelden. Fint om du gir tilbakemelding på om du/dere kommer eller ikke til steinar@bergen-chamber.no eller thomas@bergen-chamber.no Hjertelig velkommen skal du være!

r Til inntekt fo mange gode saker

TUSEN, HJERTELIGE TAKK!

Til alle barn, voksne, barnehager, skoler, bedrifter, lag og organisasjoner som gjør Pepperkakebyen mulig. Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

EGD Property | INN AS | Neumann Bygg | Sundolitt | Flexleie | Wallendahl | UCO | Flex Reklame | Clas Ohlson | Baker Brun Dr. Oetker | Urheims | Bright | ISS | Protan | SparKjøp | IKEA | BODONI | NIDAR | Hobbykjelleren | Haugen Gruppen IDUN | Åsebø juletreskog | Sandsli VGS | BIR | Firesafe | Berendsen | Peri | Würth | Ahlsell | TicketCo | Widerøe | Norwegian Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

på Bergenfest lørdag 17. juni!

Q-meny fra søtt+salt kl. 19.30.

12, og et VIP-telt.

y, Jake

d ca. 50% n bedrift

Foto: Øystein Klakegg / Montasje: SK

Fredag 15. desember fra kl. 21.30

Sanger

for dagspass med tilgang til alle konsertene inklusive BBQ-meny fra søtt+salt i VIP-teltet, samt velkomstdrink og cashless-kort verdi kr. 230, blir kun kr. 750 pr. pers. Kun for medlemmer og samarbeidspartnere.

Vi synger julen inn

Kåring av byFAVORITT 2017 på byPARTY

i Pepperkakebyen

Avstemningen på byFAVORITT 2017 avsluttes 1. juni, se også byPARTY bergensentrum.no/byfavoritt. Prisutdeling til vinnerne Kontinuerlig oppdatering av nettsiden medpå byPARTY.

nyheter fra sentrumsbedriftene og

”Først til møllen”/påmelding vedlikehold av bransjeregisteret for sentrum. Det er plass til 100 personer i VIP-teltet, og vi praktiserer 560.942 økter årlig. Samarbeidspartnere “først til møllen”. Inntil videre må vi også ta forbehold om maks. to personer fra hver bedrift.

julen innmed antall deltakere fra din bedrift til ViVi ber synger om bindende påmelding Kontinuerlig oppdatering av nettsiden post@bergensentrum.no så snart som mulig. I fjor med ble byPARTYbillettene på kort tid og det bleog en fantastisk kveld. nyheterrevet fra vekk sentrumsbedriftene Praktisk informasjon kommer senere. Se også vedlikehold av bransjeregisteret for bergenfest.no sentrum. 560.942 økter årlig. Samarbeidspartnere

r Til inntekt fo mange gode r ke sa

- vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by. Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

31 | byBERETNING

25 år


Vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by

Bergen Sentrum AS arbeider på non profit basis for en levende, trivelig og attraktiv by. Våre takker våre sponsorer som støtter dette arbeidet. Til glede og nytte for folk og bedrifter i hele Bergensregionen.

- vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by. Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

Vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by Bergen Sentrum AS arbeider på non profit basis for en levende, trivelig og attraktiv by. Våre takker våre sponsorer som støtter dette arbeidet. Til glede og nytte for folk og bedrifter i hele Bergensregionen.

- vi samarbeider for en levende, trivelig og attraktiv by. Logo positiv farge Til bruk på hvit bakgrunn

Logo negativ farge Til bruk på grønn bunn

Sponsorarbeid

Bergen Sentrum har flere general- og hovedsamarbeidspartnere som ønsker å styrke arbeidet for et levende og attraktivt sentrum.

Medlemsverving

Samarbeidet i sentrum er basert på frivillig medlemskap. Dette er en stor innsalgsjobb. 400+ medlemsbedrifter pt. Ingen andre sentrumsorganisasjoner i Norge har like mange medlemsbedrifter.

Evaluering, analyser og markedsundersøkelser

Bergen Sentrum jobber hele tiden med å skaffe best mulig beslutningsgrunnlag basert på fakta. I tillegg til å evaluere felleskampanjer, gjennomfører vi medlemsundersøkelser og publikumsundersøkelser i forbindelse med arrangementer.

32 | byBERETNING

Fra 2014 har vi også samarbeidet med Kvarud Analyse om å innhente og analysere bransjevise faktatall fra Statistisk Sentralbyrå for å kunne produsere halvårlige rapporter for omsetnings- og markedsandelsutvikling for sentrum kontra konkurrerende områder.


Som ledd i arbeidet med å få etablert Bergen Internasjonale Lysfestival, ønsker vi å få etablert vinterbelysning i større deler av sentrum. 3

Symbolfoto / Sample picture / Photo non contractuelle • © by MK Illumination

5

Vi arbeider blant annet for at Byparken skal kunne vinterbelyses.

Nye idéer, utviklingsoppgaver, innovasjon Bergen Sentrum AS arbeider løpende med å forfølge og utvikle idéer til ny aktivitet. I 2017 har vi blant annet arbeidet med idéer om å få utviklet: «Bergen Internasjonale Lysfestival», «Bergen Sommerpark» og restaurantfestivalen «Bergen spiser».

Arbeidet med dette fortsetter i 2018. Her følger en kort beskrivelse:

Bergen Internasjonale Lysfestival Inspirert blant annet av store lysfestivaler som Lyon - fête des lumieres, Amsterdam Light Festival og Lumiere London Light Festival, arbeider Bergen Sentrum med å få i gang en ny, stort, ambisiøs lyskunstfestival på vinterstid. Vi er i skrivende stund (primo juni 2018) i sonderinger med ulike parter både mht. nødvendig tillatelser, økonomi/støttespillere, profil og kunstnerisk innhold. Her er en film til inspirasjon: youtube.com/ watch?v=jnuLNQD38qo

33 | byBERETNING

Bergen Sommerpark

Bergen Sentrum ønsker å bruke erfaringene, kunnskapen og infrastrukturen som er ervervet i forbindelse med Bergen Julemarked, til å etablere et attraktivt sommertilbud på Festplassen, i Byparken og Lille Lunggårdsvann for alle målgrupper, ikke minst barn, unge og barnefamilier. Dette krever blant annet kommunale tillatelser. Vi håper at dette kan bli en realitet fra sommeren 2019.


Restaurantfestivalen BERGEN SPISER For å få flere til å spise på et serveringssted i sentrum fremfor hjemme, arbeider Bergen Sentrum AS med å få i gang en restaurantfestival i tidsrommet 26. januar -

15. februar 2019. Festivalen ønsker også å støtte opp om Matsentralen Bergens gode arbeid. Beslutning om gjennomføring blir tatt senest 1.9.2018.

Vil dere bli med?

Nærmere informasjon gis av Thomas Gundersen. Tlf. 400 77 478. E-post: thomasbyliv@gmail.com

OBS: dette er en skisse. Det tas alle mulige forbehold både om navn på kampanjen, tidsrom etc.

Andre løpende oppgaver I tillegg til oppgavene nevnt ovenfor, arbeider Bergen Sentrum AS (avhengig av kapasitet) blant annet med følgende:

Samarbeid med gårdeiere og utviklere

Bergen Sentrum AS har startet en møteserie for gårdeiere og utviklere og håper å få etablert et anerkjent samarbeidsforum for disse. Vi håper å få videreført dette arbeidet i 2018.

Strategiarbeid – oppfølgning av tiltak

Bergen Sentrum startet i 2016 et strategiarbeid både for selskapets virksomhet og for sentrum som byområde. Det viktigste tiltakene ble nedfelt i 13 punkter som løpende følges opp.

Permanente lokaler for Pepperkakebyen

Det arbeides løpende med å finne permanente lokaler for Pepperkakebyen.

34 | byBERETNING

Film/adventsprogram med/om «livet i Pepperkakebyen»

Det vurderes som sannsynlig at en dramatisering av «livet i Pepperkakebyen» som julefilm eller adventsserie kan ha høy appell. Avhengig av kapasitet er det ønskelig å arbeide videre med dette i 2018.


1.

MARKEDSKALENDER 2018 Hovedaktiviteter =

Utgivelsesdatoer kampanjeaviser =

01 02 03 04 05

M Ti 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30

O

To F

10

11 12

03 17 24 31

04 05 18 19 25 26

L

06 13 20 27

S

uke

14

06

07 21 28

18 19 20 21 22

07 08 09

35 36 37 38 39

Ti

O

To

05 06 07

08

12 13 14 19 20 21

26 27 28 Valentinsdag

01 15 22

F

02 09 16 23

L

S

03 04 10 11 17 18

uke

01

07 08

14 15

21 22

28 29

O

02

09

16

23 30

To F

03 04

10 11

17

24

18

25

L

05

12

19

26

S

06

13

20

27

31 byVENN-dager Maifest

uke

M Ti

O

byVENN-dager

03 04 10 11 17 18 24 25

05 12 19 26

M Ti

24 25 26

To F

06

07

18 19

20

21

25 26

10 11

24 25

12

Morsdag

13

13 27

byNATTavis

14 28

01 08 15 22 29

byNATT

L

02 09 16 23

S

03 10 17 24

30 byVENNdager

uke

06 07 13 14 20 21 27 28

byLØRDAGavis

L

01 08 15 22

S

02 09 16 23

29 30 byLØRDAG

uke 40 41 42 43 44

M Ti 01 02 08 09 15 16 22 23 29 30

05 06

07

08

19 20

21

12 13 26 27

14 28

01 15 22 29

F

02 09 16 23 30

L

S

03 04

10 11 17 18 24 25 31

O

03 10 17 24

27 28 29 30 31

uke 14

To F

L

S

01

05

06

07

08

16 17

18

19

20

21

22

30 31

To F

04 05 11 12 18 19 25 26

L

06 13 20 27

S

07 14 21

uke 44 45 46

11 25

12 26

13 27

47

byNATT-avis byVENN-dager 31.10.-10.11. byVENN-dager 10.-20.10.

48

19 20 26 27

L

16

02 03

04

05

06

07

08

16 17

18

19

20

21

22

23 24

30 byVENN-dager

11

12

25

26

13 27

14

S

01

15

28 29 byLØRDAG byLØRDAGavis

14 28

15 29

uke

14 21 28

M Ti

31 32 33 34 35

06 07 13 14

20 21 27 28

O

To F

08

09

01

02

03

15

16

17

29

30

31

22

23

10

24

L

05

18

19

11

25

15 16 22 23 29 30

L

03

10 17 24

S

04 11 18 25

Black Friday

uke 48 49 50

12

26

51 52

08

09

17 18

22

23

12 19

Helligdager 2018: 01.01: 1. nyttårsdag, 25.3: Palmesøndag, 29.3: Skjærtorsdag, 30.3: Langfredag, 1.4: 1. påskedag, 2.4: 2. påskedag, 01.05: Offentlig høytidsdag, 10.05: Kristi Himmelfartsdag, 17.05: Grunnlovsdag, 20.5: 1. pinsedag, 21.5: 2. pinsedag, 25.12: 1. juledag, 26.12: 2. juledag Søndagsåpent julen 2018: 9., 16., og 23. desember.

M Ti O To F byVENN-dager byNATT 03 04 05 06 07

10 11

byLØRDAG vår 21.4. BCM 28.4. 7-fjellsturen 27.5. Europeisk Orkesterfestival 10.-13.5. Festspillene 23.5.-6.6. Nattjazz 25.5.-2.6. Regnbuedagene 2.-9.6. Torgdagen 9.6. Bergenfest 12.-16.6. byNATT 21.6. Skutefest og skværriggersamling 21.-24.6. Fjordsteam 2.-5.8. Matfest 31.8.-2.9. byLØRDAG 8.9. byNATT 1.11. BIFF 25.9.-3.10 Julegateåpninger 23.11. Black Friday 23.11. Pepperkakebyen 24.11.-31.12. Lysfest 1.12. Bergen Julemarked 6.-23.12. Jule-byLØRDAG 8.12. Jule-byNATT 13.12.

S

04

DESEMBER

M Ti O To F byVENN-dager 01 02 byNATT 05 06 07 08 09 12 13

To F

AUGUST O 04

23 24

O

09 10

15 17

02 03 09 10

M Ti

13

NOVEMBER

28

31

M Ti

26

OKTOBER To F

To

JULI O

04 05 11 12

O

18

22 23

APRIL

M Ti

09

JUNI

M Ti

SEPTEMBER uke

M

05 byVENN-dager

MAI uke

MARS

FEBRUAR

JANUAR uke

NOEN HØYDEPUNKTER I BERGEN SENTRUM 2018

byVENNsider med annonseplass = byVENN-kupongkampanje i app = byLIV-magasiner (ca. utgivelsesdatoer) =

Pr. 18. januar 2018. Det tas forbehold om feil og endringer.

13 14 20 21

24 25 26 27 28 byNATTavis 31 byLØRDAGavis

L

01

15 29

S

02

16 30

Anbefalt langåpent i forbindelse med julehandelen f.o.m. torsdag 6.12.: hverdager til kl. 21. lørdager til kl. 18, søndager 14-19. Åpningstider byLØRDAGER: til kl. 18.00 Åpningstider byNATT: til kl. 24.00

byLØRDAG

Bergen Sentrums markedskalender gir oversikt over felleskampanjer. Kalenderen kan lastes ned på bergensentrum.no

Har du spørsmål eller tips? Eller kanskje en god idé? Ikke nøl med å ta kontakt. Steinar Kristoffersen

Daglig leder Tlf. 90 01 10 20 E-post: steinar@bergensentrum.no

35 | byBERETNING

Thomas Ottesen

Markedssjef Tlf. 90 98 14 14 E-post: thomas@bergensentrum.no


Bergen sentrum er hovedgrunnen til at sĂĽ mange mennesker kan og vil bo, utdanne seg, jobbe og leve i vĂĽr region.

Profile for Bergen Sentrum

byBERETNING 2017 - Bergen Sentrum AS  

byBERETNING er beretningen om Bergen Sentrums og Bergen Julemarkeds roller, fokusområder og virksomhet. Vi håper at du etter å ha lest bere...

byBERETNING 2017 - Bergen Sentrum AS  

byBERETNING er beretningen om Bergen Sentrums og Bergen Julemarkeds roller, fokusområder og virksomhet. Vi håper at du etter å ha lest bere...