Page 1

Ã…RSMELDING 2017

BERGEN DOMKIRKE MENIGHET


Leder: salmer og pjolter Bilder fra 2017

3 4

Hus, kirker og eiendeler

5

Aktivitet i menigheten

6

LIVET I MENIGHETEN Bergen domkirke Mariakirken Johanneskirken Nykirken/Barnas katedral St. Jakob - Ung katedral Trosopplæring Åpne barnehager Kirkemusikk Diakoni Vennskapsmenigheter Turistvirksomhet

7 9 11 13 17 20 24 25 30 33 34

MENIGHETSRÅDET

38

ANSATTE

39

ØKONOMI OG REGNSKAP TABELLER/STATISTIKK

35 36


Salmer og pjolter på puben Er det mulig å oppleve Guds nærvær på en fullsatt pub med kort avstand mellom halvliterne og pjolterne?

kristent budskap som tydeligvis gjorde inntrykk. Hva forteller denne kvelden oss? Jo, at kirken må være på ulike arenaer for å nå ut med sitt budskap.

For meg ble svaret et rungende ja etter en helt spesiell kveld på den lokale og populære puben Dr. Wiesener i Sandviken - bare et steinkast fra Mariakirken en kald søndagskveld i januar. Jeg hadde vært på kveldsgudstjenesten i Mariakirken, og ble invitert med opp på Salmekveld og pjolter på puben etterpå. Dr. Wiesener har i lengre tid hatt et samarbeid med Mariakirken. Puben har levert rykende fersk kjøttsuppe, som vi har spist sammen etter gudstjenestene på søndagskveldene. Men nå tok pubdriver Rolf Nitter initiativ til en nytt møte med kirken. Han har lenge ønske å knytte bånd til den lokale menigheten, og nå var muligheten der nok engang.

Som menighet skal og må kirkerommet fortsatt være vårt viktigeste møtested for gudstjenester og felleskap. Men heldigvis har vi god erfaring med å bruke flere arenaer i forkynnelsen av Guds ord. Tenk bare på Sykkel-VM i fjor høst, da Bergen Domkirke menighet fikk tilbud om å bruke den store scenen på Torgalmenningen til høymessen på den første søndagen under mesterskapet, som er et av verdens største idrettsarrangementer. I strålende sol og under åpen himmel fikk vi feire en enestående gudstjeneste. Denne søndag formiddagen ble selveste byens storstue omgjort til en fantastisk utendørs katedral. 2. pinsedag hvert år flytter mange av byens trossamfunn – blant annet vår menighet - ut av kirkebyggene og samles til økumenisk utendørs gudstjeneste på Kristkirketomten på Bergenhus. Det snakkes også om å gjenoppta den gamle suksessen med faste søndagsgudstjenester på Fløyen. Tenk om vi får det til. Jesus oppsøkte ofte åpne plasser for å møte vanlige mennesker. Der fortalte han sine lignelser og gjorde sine under, han refset fariseerne og viste kjærlighet og barmhjertighet til andre. Jesus ba oss gå ut. Noen ganger betyr det det å gå ut av våre trygge kirkebygg og møte folket der folket er - enten det er på puben, Torgalmenningen, eller Fløyen.

Nitter inviterte like godt til en spennende salmekveld på puben sin etter gudstjenesten. Han fikk med seg Tomra Pjolter- og Salmeforening fra Tomrefjord i Romsdal. Sammen med et par andre artister ble det en fantastisk kveld med salmer inspirert av folketoner, opera og andre musikkformer. Her var det kjente og kjære salmer som «O Store Gud», «Eg vei i himmerik ein borg», «O bli hos meg», og «Jesus det eneste, reneste» - for å nevne noen. Ja, det var usedvanlig vakkert. Det sies at det knapt har vært flere mennesker innom puben enn under denne salmekvelden. Folk lyttet og applauderte, og kvelden ble en musikkopplevelse jeg vil huske lenge. I pausen deltok også domprost Jan Otto Myrseth og presten i Mariakirken, Hildegunn Isaksen, i en samtale om kristen tro. Det handlet blant annet om hvor forskjellig evangelistene Matteus og Johannes skrev sine bibelske evangelier, og om synd og tilgivelse. Våre to prester maktet å formidle et genuint

RUNE VALDERHAUG LEDER I BERGEN DOMKIRKES MENIGHETSRÅD

3


Mariakirken // Nykirken/Barnas katedral // Alle prestene i menigheten sammen med biskop Halvor Nordhaug // Johanneskirken // Bergen domkirke // Puslespillet i St. Jakob. 4


Menighetens hus, kirker og eiendeler Menigheten eier fem kirker: Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken, Nykirken og St. Jakob kirke - hvorav de fire første driftes av Bergen kirkelige fellesråd. St. Jakob kirke driftes i sin helhet av menigheten.

BERGEN DOMKIRKE Det foregår fremdeles omfattende restaureringsarbeid. Drift er derfor begrenset til helg og kveld. Ingen vielser.

ANDRE EIENDOMMER: NYKIRKEN MENIGHETSHUS Bygget er utleid til Nykirken Åpen Barnehage, som driftes av menigheten. Leies tidvis ut til andre.

JOHANNESKIRKEN Full drift gjennom hele året. Synlig behov for nytt teppe, samt utbedring av lekkasjer/fuktskader i veggene.

ABSALON BEYERS GT. 1 Underetasje og 1.etasje utleid til Mariakirken Åpen Barnehage, som driftes av menigheten. Disse lokalene leies også tidvis ut til andre. 2.etasje leies ut som bolig.

MARIAKIRKEN Full drift gjennom hele året. Turistsesong fra 29. mai – 15.september i 2017.

MARIASTUENE – DREGGSALMENNINGEN Hovedleietaker er Kirkelig Dialogsenter Bergen. Lokalene leies delvis ut, og brukes delvis av menigheten selv.

NYKIRKEN Full drift gjennom skoleåret. Kirken holdes stengt mellom ca. 20. juni og 20. august for kirkelige handlinger. Kirken har fått nytt varmesystem.

NYSTUVEIEN 20 Denne boligen er nå solgt.

ST. JAKOB Menigheten står økonomisk ansvarlig for oppgradering av bygget, samt driften av dette. Kirken er nå i svært god stand, og velegnet for formålet - St. Jakobprosjektet.

Fra tiden før sammenslåingen i 2002 hadde de tidligere menighetene og diakonatene eiendommer og eiendeler som i dag er selvstendige stiftelser, primært med diakonale formål. Fra noen av disse mottar Bergen domkirke menighet bidrag til ulike prosjekter som det søkes spesifikt til.

5


Aktivitet i menigheten 2017 har vært nok et innholdsrikt og utfordrende år i kirkene våre. Restaureringen av Domkirken pågår fremdeles. Dermed er den forsatt stengt for vielser og gravferd, mens gudstjenestene på søndager, noen konserter og alle korøvinger på kvelder går sin gang. Bergen domkirke menighet er stor og mangfoldig, med flere kirkebygg og ulike virksomhetsområder. Hver kirke har sin identitet og sitt gudstjenestetilbud, med det formål at flest mulig skal kunne finne et sted å kjenne seg hjemme. GUDSTJENESTER Det er jevnt over god oppslutning om gudstjenestene våre. Til de forordnede gudstjenester (kirkenes hovedgudstjenester på søn- og helligdager) hadde vi 21.300 deltakere i 2017. Dette er en oppgang på drøye 1000 fra 2016, og gir et gjennomsnittelig gudstjenestefremmøte på 93 personer pr. gudstjeneste, eller 333 på hver av våre 65 gudstjenestedager; dager med bare en gudstjeneste og svært lavt besøkstall som 1. nyttårsdag, Askeonsdag og Olsok inkludert. Nattverddeltakelsen økte med ca. 400.

andre menigheter i vår kirke, de aller fleste fra menigheter i Bergen kommune, Tallet på døpte bosatt i Bergen domkirke menighet var på 111, som er en nedgang på 9 fra året før. Dåpstallene svinger fra år til år, men dette er det laveste registrerte tallet de siste 15 år, og gir nok grunn til både bekymring og innsats. KONFIRMASJON Våren 2017 ble 62 ungdommer konfirmert i menigheten.

Også gudstjenestene utenom vanlig gudstjenestetid kan vise til økt oppslutning i 2017. Både i antall deltakere og i antall nattverdgjester. Her vil vi spesielt trekke frem dåpsgudstjenestene i Mariakirken på lørdager, som vi får svært gode tilbakemeldinger på.

GRAVFERDER De fleste av gravferdene for menighetens medlemmer foregår fra Møllendal kapell, men i noen tilfeller er det sentrumskirkene som benyttes. I 2017 hadde menigheten totalt 120 gravferder, hvorav 1 fra Domkirken, 5 fra Johanneskirken, 2 fra Nykirken og 7 fra Mariakirken.

Vi har forordnede gudstjenester i alle våre 5 kirker. Domkirken har gudstjeneste på stort sett alle mulige dager/tidspunkter for slike gudstjenester. Unntakene er Askeonsdag (Mariakirken), Påskenatt (Mariakirken) og 2. pinsedag (Kristkirketomten). Vi viser ellers til statistikken på side 36-37.

VIELSER Det ble foretatt 78 vielser og 1 kirkelig velsignelse av borgerlig inngått ekteskap i Bergen domkirke menighet i 2017. Av disse var 16 hjemmehørende i menigheten, 20 i Bergen Domprosti og 27 tilhørende i øvrige Bergen. Resten var utenbys vielser. 43 av disse ble utført i Mariakirken, 26 i Johanneskirken, 1 i både Domkirken, Nykirken og St. Jakob. Resten (7) ble utført utendørs eller i andre kapeller/kirker innenfor menighetens grenser.

DÅP Det ble døpt 140 i kirkene våre. Ikke alle er medlemmer av vår egne menighet, og mange av menighetens medlemmer ble døpt andre steder. 40 medlemmer av Bergen domkirke menighet ble døpt andre steder, mens 69 av de som ble døpt i våre gudstjenester kom fra 6


Bergen domkirke 2017 har vært preget av reformasjonsjubileet, og det har fortsatt vært fokus på rehabiliteringsarbeidet ved kirken som er kommet godt i gang. Kalkingen av tårnet ble ferdig, BKF/ Akasia har gjort en god jobb med kirken vår. Arbeidet som startet med fornying av kirketekstiler i 2016 har fortsatt. 69 konserter er holdt i Domkirken i 2017. Store gudstjenester i løpet av året har vært arrangert med suksess og ikke gått på bekostning av de andre kirkene i menigheten.

KIRKEKOMITEEN Kirkekomiteen har hatt 5 møter og 47 saker. Kirkekomiteen har i 2017 bestått av: Jan Otto Myrseth (Domprost) Hans Jørgen Morvik (Sogneprest) Kjetil Almenning (Domkantor) Sigurd Melvær Øgaard (Domkantor) Camilla Grimsby (Kirketjener) Alf Tore Hommedal (Repr. Domkoret) Christian Nesset (Leder og menighetsrådets repr.) Odd Sætre (lekmann) Karen Knudsen (lekmann) Fra mars: Helen Skeidsvoll

Reformasjonsmarkering i mars, spesielt viktig for Domkirken var reformasjonsgudstjenesten 5. mars. Statsminister Erna Solberg, Preses Helga Byfuglien og flere biskoper var tilstede. Bergen Domkor fremførte Bachs kantate nr 80. Rundt 750 mennesker var i kirken denne dagen. Under festspillgudstjenesten i juni fremførte Bergen Domkor kantate 172 av Bach. På valgdagen, 11. september, hadde vi besøk fra Domkirken i Turku. Hele staben deltok.

HENDELSER GJENNOM 2017 I januar ble vi tildelt 100.000 kroner i gave fra Per Lønning, som var øremerket liturgiske tekstiler.

Under sykkel-VM ble det holdt gudstjeneste på Torgallmenningen i forbindelse med åpningen av arrangementet.

2. februar hadde vi frivilligsamling i Domkirken, hvor kirkebyggsjef i BKF Arne Tveit fortalte om fremdrift og planer i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet.

Bergen Kirkeautunnale ble arrangert 25.-29. oktober. Det var stor suksess og kunne skilte med et bredt program.

26. februar var det Porvoo-helg i Bergen, dette ble markert under gudstjenesten.

3. søndag i advent gjestet et engelsk guttekor vår gudstjeneste. Vi ordnet lunsj til koret.

7


ANDRE TING DET HAR VÆRT JOBBET MED I forbindelse med kirkekaffe etter reformasjonsgudstjenesten og kirketekstilutstillingen under Autunnalen flyttet vi ut bakre halvpart av benkene i sideskipet for å kunne bruke kirkerommet annerledes. Dette med stor suksess og til ønske om gjentakelse, samt et bekreftet syn på at vi gjerne vil være litt mer frigjort i bruken av den delen av kirken.

Vi har fått hjelp av konfirmanter ved flere gudstjenester som tekstlesere, lysbærere o.l. Dette er en ny praksis vi ønsker hjertelig velkommen. Vi har ikke hatt noen organisert tur mellom Bergen og vennskapsmenigheten Southwark i 2017. Medlemmer fra Domkirken har likevel deltatt på Luther-tur sammen med Southwark til Tyskland. Karen Knudsen var også med på Southwarks prosjekt Robes Sleepout i London.

Vi hadde i første halvdel av 2017 en uformell undervisningsstund etter gudstjenesten en gang i måneden, kalt Katedralforum. Planen er å gjenoppta det i 2018. Vi har også nedsatt en gruppe for å jobbe med ideer for hvordan vi ønsker å utforme inventaret i kirken, ettersom arbeidet med kirken snart kommer til innsiden.

8


Mariakirken Mariakirken er med sin unike historie og utsmykning en kirke både for byen, menigheten og turister.

fortsatt preg av at gudstjenester og andre aktiviteter knyttet til kirken er under utvikling og evaluering. Dette gjelder både liturgi og musikk i gudstjenesten, en grunnordning for gudstjenesten er ennå ikke vedtatt. Det gjelder også det menighetsbyggende arbeidet knyttet til gudstjenestelivet. I år flyttet vi kirkekaffen i etterkant av gudstjenesten søndag kveld bak i kirken, i stedet for kirkesuppe i Mariastuen. Komiteen ønsker å se om det er mulig med en ukentlig middag for alle interesserte i Mariastuen, noe a la «På vei hjem».

KIRKEKOMITEEN Åsta Rosendahl Knudsen (leder) Rune Valderhaug (MR) Inger Gardshol Bjørndal Berit Margrethe Andersen Maria Kristine Monsen Yvonne Erdal (kirketjener) Karstein Askeland (kantor) Hildegunn Isaksen (prest) Endringer i kirkekomiteen i 2017: Yvonne Erdal har kommet inn og Mirjam Råen Thomassen har gått ut.

Kirkekomiteens sommeravslutning for de frivillige var i år felles konsert i Mariakirken under Mariafestdagene 23. juni. I desember hadde vi fest med tapas og underholdning i Mariastuen for frivillige og medlemmer av kantoriet. Vi var totalt 19 stk. Ivaretagelse av frivillige og kantori er en viktig oppgave for komiteen. Det er en stabil gruppe på rundt 12 frivillige i Mariakirken. FASTE AKTIVITETER Engelsk språklig gudstjeneste hver søndag hele året kl 11. I regi av Den anglikanske menighet i Bergen (ACN)

Det var fire møter i kirkekomiteen i 2017. SAKER TIL BEHANDLING I 2017 Gjennomgang og innspill til menighetens diakoniplan

Menighetens hovedgudstjeneste søndager klokken 18.00, ikke i perioden 21. juni -22. august.

Visitasrapport fra Mariakirkens komite i forkant av visitasen januar 2018

Kirken er åpen tirsdag og fredag 12-14. I turistsesongen er det utvidet åpningstid.

Det er to og et halvt år siden Mariakirken gjenåpnet. Kirkekomiteens arbeid bærer 9


Det var ni dåpsgudstjenester i år, med rundt fem dåpsbarn på hver. Dåpsgudstjenesten er en viktig del av menighetslivet i Mariakirken, og noe både dåpsforeldre, ansatte og frivillige setter stor pris på. Onsdagen før selve dåpsdagen samler presten dåpsbarn og foreldre i kirken til samtale og praktisk gjennomgang. På grunn av at sakristiet i kirken er lite, møter foreldre og barn i Mariastuen på dåpsdagen, der blir de tatt imot av frivillige, de får kaffe og god tid til å bytte på barna.

HENDELSER I 2017 Kantoriet vokser og utvikler seg, det er nå 15 medlemmer i Mariakirkens kantori. Kantoriet deltar på ca. en gudstjeneste i måneden, i tillegg stiller de med forsangere på noen gudstjenester. Felles gudstjeneste med våre venner i Den anglikanske menighet i Bergen (ACN) 1. påskedag kl 11.00 og 19. november kl 18.00. Fellesgudstjenestene feires med liturgi, salmer og preken vekselvis på norsk og engelsk. Tysk gudstjeneste 29 oktober i forbindelse med reformasjonsdagen. Mariakirken hadde utvidet åpningstid (9-16) under Sykkel-VM, og det var tidebønn. Besøket kunne vært bedre. Sjømannskirken hadde stasjon med vafler og kaffe i Mariastuen, det var ikke veldig mange besøkende i starten, men det tok seg kraftig opp mot slutten av sykkel-VM. Nytt i år var to gudstjenester i Mariakirken på julaften, kl 14.30 og 16. Tidligere år har det bare vært gudstjeneste kl 16. Det var fullt huds på begge gudstjenestene, folk satt også på stoler helt fremme i koret. Det gjør inntrykk når alterskapet åpnes i begynnelsen av gudstjenesten julaften. Midnattsmessen som begynner kl 23.00 på julaften er noe mindre besøkt.

Kirketjener Mirjam Råen Thomassen sluttet høsten 2017. Ny kirketjener er Yvonne Erdal. Yvonne hadde erfaring som turistvakt i Mariakirken og var godt kjent i kirken da hun begynte. I turistsesongen var det rundt 20000 besøkende. Det koster 50,- å komme inn. Kirkekomiteen foreslår at det lages gratis adgangskort for menighetens medlemmer. Mariafestdagene ble arrangert i juni av kantor Karstein Askeland. Kirketjener, kantor og prest hadde møte med Akasia i november der vi gikk gjennom erfaringer og innspill til forbedring knyttet til varmestyringen i kirken. Det er morgenmesse i Mariakirken hver tirsdag klokken 09.00. Denne kan annonseres bedre. Kirkelig dialogsenter har sine kontorer i Mariastuen. Kirkekomiteen setter pris på samarbeidet med dialogsenteret og ønsker å styrke og utvide samarbeidet. Kirkelig dialogsenter har kveldsmesse i Mariakirken ca. en torsdag i måneden. Flott gudstjeneste og fullt hus i Mariakirken på kvinnedagen 8. mars. Denne gudstjenesten er et samarbeid mellom Kirkelig dialogsenter og menigheten. Aktiv fritid er et diakonalt tiltak som har sine samlinger i Mariastuen annenhver torsdag formiddag. Samlingen er åpen for alle.

10


Johanneskirken Johanneskirkens synlige beliggenhet, det store kirkerommet og en kulturåpne profil gjør kirken til en mye besøkt kirke i menigheten.

Rekruttering av nye frivillige medarbeidere. Få flere familiegudstjenester i løpet av året i tiden som kommer. Arrangere forbønnsgudstjenester, i første omgang ha forbønn på bønnevandringen. ANDRE AKTIVITETER Samtalegruppen som ble startet høsten 2014 samler har fortsatt gjennom hele 2017.

KIRKEKOMITEEN Kirkekomiteen har i 2017 bestått av: Marit Salomonsen Greta Gramstad Birte Lundhaug Eldbjørg Wedaa Sidsel Grønlund Asbjørn Myksvoll (kantor) Anna Bæckström Hovda (prest) Finn Oscar Svendsen (kirketjener) Erlend Skjelten (MR)

Vi har en flott gjeng med frivillige gudstjenestemedarbeidere, og to ganger i året arrangeres det kveldssamling med god mat og hyggelig atmosfære. Fra høsten 2017 har kjernemenigheten vokst, både et miljø av unge voksne og et miljø av voksne har funnet veien til Johanneskirken og opplever det som sitt åndelige hjem. Undergrupper i fellesskapet har begynt å møtes hjemme hos hverandre og utvikler flere møtepunkter på egenhånd.

VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER FOR KOMITEEN: Planlegging og gjennomføring av et nytt tilbud på hverdagene i Johanneskirken – det ble vedtatt å starte ulike programmer på torsdager i 2017, samt tidebønner tirsdager og torsdager hele sommeren igjennom.

Frivillige fra Johanneskirken holder liv i menighetens besøkstjeneste selv om diakonen sluttet.

Gudstjenesteplanlegging, kirkekaffe, barnekrok, informasjonsmateriale og profilering.

Studentprestene holder frem med åpen kafe og månedlige formiddagsmesser på onsdagene.

Samtale og drøfting vedrørende Johanneskirkens profil.

Utleie til og samarbeid med Svenska Kyrkan.

11


GUDSTJENESTELIV OG MUSIKK Vår synlige beliggenhet, det store kirkerommet og den kulturåpne profilen gjør kirken til en mye besøkt kirke i menigheten.

Cafe A Capella er stedet for sosial samling, hvor særlig de lange kirkekaffene bidrar til å knytte menigheten sammen og er et diakonalt arbeid.

Bønnevandring har en sentral plass i Johanneskirkens gudstjenesteliv.

Johanneskirken er et sted det er lett å komme alene, og det er alltid noen å prate med på kafeen etter gudstjenestene, og gode gudstjenesteprogram å følge med i.

Vi er den av kirkene i menigheten som tar imot flest til dåp. Det preger messene og antallet samtaler i kirken i uken.

Johanneskirken er ofte et førstevalg for konserter og kunstproduksjoner som krever store rom.

Musikken i gudstjenestene har også en viktig funksjon i gudstjenestene i Johanneskirken, som kantor Asbjørn Myksvoll og forsangere fra Bergen Operakor bidrar sterkt til, i tillegg til Sankta Sunniva Kammerkor som øver i kirken og deltar med forsangere på hverdagsmesser og hele koret på en del høymesser i løpet av året.

To godt besøkte familiegudstjenester i året, Lys våken og Hellige Tre Kongers fest.

Gudstjenestene preges tidvis av kulturelle samarbeid, som f.eks. at Bergen Operakor deltar med utdrag av pågående forestilling.

12


Nykirken - Barnas katedral Menighetens egen kulturkirke for barn og unge.

Søndag 5. mars var det festgudstjeneste med tablå om Luther og paven. Planlegging og gjennomføring av gudstjenester: Høsten 2017 gikk vi ned fra 3 til 2 gudstjenester pr. måned. Dette har medført at det har vært lettere å mobilisere folk til å komme til gudstjeneste, gjerne ved å invitere flere ulike grupper samtidig. I høst har vi hatt over 100 personer tilstede på flere gudstjenester. Rydding av kirken: Kirkekomite og ansatte har gjort en innsats for å rydde i kirken. En del rot er fraktet bort. Galleriet er blitt mye bedre. Fortsatt gjenstår mye rydding, og vi venter på endelig avklaring angående hva vi kan kvitte oss med.

KIRKEKOMITEEN Det har vært avholdt 8 møter i kirkekomiteen i 2017. Kirkekomiteen har i 2017 bestått av: Elisabeth Angell Grete D Røe Dag Bakka (MR) Lisa Bendiksen (fra mai 2017) Åse Kristin Nøkling Aagaard (prest - til mai 2017) Øyvind Rise (prest – fra mai 2017) Hilde Tetlie (menighetspedagog) Eirik Breivik Minde, barne-og ungdomskantor

Prosjektor i kirken: Vi har forsøkt å bruke stort lerret og prosjektor i to gudstjenester i høst som erstatning for trykte gudstjenesteprogram. Salmer, liturgi, bilder og film har blitt vist på lerret. Vi hadde gode erfaringer med dette, og håper (på lengre sikt) at en slik løsning kan bli permanent. Med prosjektor og lerret unngår vi å måtte trykke programmer til hver gudstjeneste, samtidig som dette gir oss mulighet til å bruke både film og bilder.

VIKTIGE ARBEIDSOMRÅDER FOR KOMITEEN: Planlegging og gjennomføring av ulike arrangementer: Et viktig arrangement våren 2017 var Lutherjubileet helgen 3. – 5. mars. Nykirken var en viktig del av jubileet. Lørdag 4. mars ble det arrangert Lutherier i Nykirken med mange fine aktiviteter for barn og familier. Arrangementet hadde god oppslutning.

Kirkerommet: Høsten 2017 gjennomførte vi et prøveprosjekt hvor vi «snudde» kirkerommet og hadde fremskutt alteret vendt mot hovedinngangen. Erfaringene og tilbakemeldingene på dette var gode. Med alteret vendt denne veien ble det lettere å ha menigheten samlet i en retning.

13


Evaluering av Barnas katedral: Fremtiden til Barnas katedral har vært et viktig tema for kirkekomiteen dette året, spesielt høsten 2017 hvor alle 4 møtene ble satt av til å evaluere arbeidet i Barnas katedral/Nykirken. Kirkekomiteen drøftet bl.a. hvordan Barnas katedral/Nykirken kan og bør organiseres i framtiden (spesielt i forhold til Ung katedral), hva Barnas Katedral/Nykirken skal være framover (lokal kirke på Nordnes eller prosjektkirke for bispedømmet) og hvordan Barnas katedral/Nykirken bør sees i sammenheng med arbeidet for barn og unge i menigheten for øvrig. Det har vært viktig for kirkekomiteen å gjøre et grundig arbeid i høst, for å være forberedt til bispevisitasen i januar 2018. Kirkekomiteen i Nykirken utarbeidet i løpet av høsten en rapport om Barnas Katedral. Denne kan leses i visitasmeldingen til Bergen domkirke menighet.

UKENTLIGE AKTIVITETER I NYKIRKEN Gudstjeneste – messe for liten og stor Åpen kirke med orgelmeditasjon Barnegospelkor i SFO BDM Tweens Babysang Familiekor Nykirken åpen barnehage JULETREFEST Hellige tre kongers dag ble markert med gudstjeneste i Johanneskirken hvor barnekorene fra Domkirken og Nykirken deltok. Dette er den ene gangen i året hvor vi klarer å samle folk fra de ulike kirkene i menigheten. Tilbakemeldingene er gode. Vi må jobbe videre med at hele menigheten eier arrangementet sammen.

14


Barnas katedral Barnas katedral er en unik kulturkirke for barn og holder til i Nykirken. Gjennom mange års drift ser vi nå at vi har et veletablert, bredt nettverk til skoler og barnehager i Bergen og omegn. Herunder omtales produksjon, fremføring og avvikling av forestillinger og kunstprosjekter i Barnas katedral, et tilbud som når langt ut over menighetens grenser. Arbeidet er basert på nært samarbeid med kunstnere og kunstog kulturinstitusjoner. 80 % av Bergens skoler har nå besøkt et eller flere av våre tilbud gjennom årene, og det er vi stolte av. Det har tatt mange år å bygge tillit til vår målgruppe, barn fra 0 -13 år. FORESTILLINGER OG PUBLIKUM Totalt har vi hatt 6073 besøkende i 2017 fordelt på 6 forestillinger og Kulturminnefestivalen. Målgruppene for de ulike produksjonene er varierende i alder. I 2017 har følgende produksjoner stått på programmet:

Med en blanding av dukketeater, skyggespill og skuespillere gir vi liv til de viktigste hendelsene. 13 forestillinger for skoler og barnehager, og 1 åpen forestilling. Publikumstall: 1363. PETRONELLA OG DEN STYGGE ANDUNGEN Klovnen Petronella formidler H.C. Andersens historie om det å være annerledes. Petronella er en tidligere sirkusklovn som nå inviterer til i sitt helt eget forteller-klovn-teater. På sin høyst personlige måte levendegjør hun H.C. Andersens historie om den stygge andungen som opplever å ikke passe inn noen steder før hun oppdager hvem hun virkelig er. 9 forestillinger for skoler og barnehager. Publikumstall: 1494.

NOAS ARK En interaktiv forestilling. Her får publikum være med i Noas Ark, båten ble bygget opp ved hjelp av enkle kulisser i Nykirken, barn og voksne fikk kle seg ut som dyr, og reiser på en fin seilas med sang, fortelling og trylleri. 3 forestillinger for barnehager og åpne barnehager. Publikumstall: 103. PÅSKEN Hvert eneste år får vi fri i påsken. Fri til å pynte med gule påskekyllinger, spise påskeegg og påskelam. Noen drar på hytten og andre steller i hagen. Men hvorfor har vi fri egentlig? Hvorfor er påske en kirkelig høytid? Med denne forestillingen tar vi publikum med tilbake til Jerusalem den historiske påskeuken for nesten 2000 år siden.

RUINFESTIVALEN En kulturminnefestival for barn og voksne med historisk oppdagelsesferd. Omvisninger i erkebispegården formidlet av skuespiller Gabrielle Barth. Totalt 112 besøkende.

15


Totalt antall publikum i 2017: 6073 Publikumsmassen favner i og langt utenfor Bergen sentrum. Alle bydelene i Bergen er representert, i tillegg får vi publikum fra Meland, Lindås, Askøy, Fjell og Sund. Barnas katedral har etablert seg som en viktig aktør i Bergens kulturtilbud, holder høy kvalitet og leverer gode opplevelser. Vi mottar gode tilbakemeldinger fra vårt publikum, både barn og voksne. Barnas katedral er i all hovedsak finansiert av Bergen domkirke menighet selv, med tilskudd fra ulike fond og stiftelser, samt billettinntekter.

SNILL Snill er en forestilling for både barn og voksne basert på den populære boken „Snill” av Gro Dahle. Hovedkarakteren Lussi er en perfekt jente. Hun er ikke bare høflig, men pen, flink og snill. Så perfekt at en dag blir hun usynlig. Lussis utrolige historie viser at man kan være lykkelig bare når man er seg selv. Forestillingen er en blanding av figurteater, skuespill og animasjon med spennende sceniske løsninger, bilder og bevegelser og passer for alle over 6 år. 4 forestillinger for skolebarn. Publikumstall: 362

VIRKSOMHET GJENNOM ÅRET Barnas katedral har produsent i 50 % stilling, som jobber kontinuerlig med markedsføring, innhenting av kunstprosjekter/ideer og søknadsskriving til økonomisk støtte til arbeidet i Barnas katedral. Anne-Marthe Havikbotn er produsent. Barnas katedral produserte også en egen forestilling, «Påsken» våren 2016. Forestillingen er skrevet av Gabrielle Barth, som også er ansatt frilans som prosjektleder for denne forestillingen. «Påsken» har mottatt veldig gode tilbakemeldinger og vi hadde et høyt publikumstall med tanke på at dette er en ny forestilling. Det er tydelig at skolene er svært interessert i en forestilling som handler om påskehøytiden. Dette har i flere år vært et etterspurt tilbud fra skolene. Vi ønsker at «Påsken» skal bli en tradisjon på lik linje med «Juleevangeliet» og at vi får den økonomiske støtten vi trenger til å fortsette å vise den hvert år. Flere av forestillingene blir vist i gudstjeneste og tidligere kunstprosjekter for og med barn har vært med på å utsmykke kirkerommet, til glede for besøkende i kirken. Det gode samarbeidet med trosopplæringen i Nykirken skaper vekst i deltagelsen under familiegudstjenestene. Vi er et team som ønsker en kirke med stor aktivitet og mange besøkende, vi har regelmessige teammøter for å opprettholde dette gode samarbeidet.

METAMORFOSE Non verbal Figurteaterforestilling for de aller minste. Åmelise og Larveliten går gjennom store forvandlinger, en metamorfose. Dette er en visuelt vakker forestilling om livet fra larve til sommerfugl, en stor opplevelse for små mennesker. 4 forestillinger for barnehager, babysang og åpne barnehager. Publikumstall: 147. JULEEVANGELIET Figurteater av og med Dukkenikkerne. Maria, Josef, hyrdene, Jesus-barnet og den STORE engelen! Alle er de med i den årlige oppsetningen av Juleevangeliet. Forestillingen er en morsom og varm gjengivelse av hvordan dagene kan ha vært i Betlehem i tiden rundt Jesus sin fødselsdag. Her er også Julekrybben i ruinene av den gamle Erkebispegården, og vi samler inn luer og sko og lager et luetre. Luer og sko sendes senere til trengende barn i Øst-Europa. 24 forestillinger for barnehager og skoler samt 2 åpne forestillinger for privatpersoner. Publikumstall: 2492.

16


St. Jakob - Ung katedral Året 2017 har vært et begivenhetsrikt år for St. Jakob. Det er gledelig å se at arbeidet stadig vokser og at aktiviteten på huset økes. ”JAKOBSmesse” er to av disse. Hilde Trætteberg Serkland arrangerer solide Jakobmesser med regi og musikk av høy kvalitet, sammen med barne- og ungdomskantor Eirik Breivik Minde og andre frivillige profesjonelle kunstnere. GUV – komitéen består av frivillige som jobber med både innhold, rigg og selve utførelsen av gudstjenesten. ”Puslespillet” er et annet gudstjenestekonsept vi har utviklet i St. Jakob. Dette hadde vi for ungdommer fra hele Bergen i vår på torsdager, men pga en noe endret ressurssituasjon valgte vi i høst å legge denne gudstjenesten til søndager. Det siste gudstjenestekonseptet vi har hatt i år er en mer samtalepreget gudstjeneste, hvor vi har invitert en gjest med noe på hjertet som har en samtale med presten i rammen av gudstjenesten. Dette kalte vi ”Noen med noe på hjertet” i vår, men endret navn på dette til ”Kafégudstjeneste” i høst. Denne gudstjenesten skjer i kaféen i Jakobsalen i en avslappende stemning med kirkekaffe samtidig, i stedet for etterpå. I tillegg til gudstjenestene har vi også arrangert andre kulturelle og mer sosiale arrangementer for denne aldersgruppen. Vi er stolte av vårt Tabutorsdag – konsept som når bredt ut over miljøene vi vanligvis har kontakt med. Tabutorsdag er et månedlig arrangement hvor en kjent gjest inviteres til å snakke om et gitt tabuemne. Eksempler på gjester vi har hatt er Notto Thelle, Frode Thuen, Frank Aarebrot, Olaug Nilssen, Mohamed Abdi og mange andre spennende samfunnsdebattanter. I 2017 har vi hatt temaer som ”Kunsten å drepe”, ”Optimalisering av selvet” og ”Homofili og

I løpet av 2017 hadde St. Jakob i overkant av 8000 besøk og gjennom uken er mellom 120 – 150 ungdommer innom kirken som deltagere på våre egne programmer. I tillegg til dette har over 7000 personer fått oppleve St. Jakob gjennom konserter, feiringer eller andre formål som arrangeres av andre i St. Jakob. Vi gleder oss over utviklingen og er svært fornøyd med våre gode samarbeidspartnere, Bjørgvin bispedømme og KFUK – KFUM, som fremdeles tar del i denne satsingen. RELEVANT, LIVSNÆR OG TILGJENGELIG KIRKE FOR STUDENTER OG UNGE VOKSNE I visjonsdokumentet til Den norske kirke (DNK) står det at aldersgruppen 18 - 30+ skal erfare at kirken er relevant, livsnær og tilgjengelig. At flere skal få oppleve nettopp det er noe av det vi jobber mye med i St. Jakob. Her har vi et godt samarbeid med både KFUK – KFUM, NMSu og studentprestetjenesten, noe vi er veldig glade for. Gjennom året har studentprester, ungdomsprester og frivillige arrangert 32 gudstjenester av ulikt format. ”Gudstjeneste for unge voksne”(GUV) og

17


Vestavind studio holder også åpent gjennom hele kvelden. Det har vært veldig kjekt det siste året å se at vår kontinuerlige innsats med å prøve å få til dette, har båret frukter. Her spiller mange fantastiske frivillige, ikke minst knyttet til musikkmiljøet i Vestavind, en viktig rolle. Mange unge voksne som brenner for ungdommen og har det kjekt med dem har vært alfa og omega for den store klubben som nå har vokst frem. Hver eneste onsdag kommer nye mennesker og siste onsdag før jul var vi 60 personer på juleavslutning. Medlemslisten teller ved inngangen til nytt år 84 unge bergensere. Men Bølgen skjer ikke bare på onsdagene. På mandager inviteres jenter til gruppen United Sisters hvor de får et nærere fellesskap og mer personlige samtaler. Dette er et nyoppstartet prosjekt vi startet da Sofie Storaas ble engasjert i St. Jakob våren 2017. Samtidig

kristendom i Uganda. Dette ble ledet av Håvard Nyhus i vår og Trygve Nesse i høst. Et annet konsept som vi startet i høst er ”Solberg og Sortland”. Her intervjues kirkehistorie- eksperten, førsteamanuensis ved NLA, Peder Solberg, av forfatter Bjørn Sortland i en serie om kirkens første tider. I tillegg til dette tilbyr vi også sosialkvelder og cellegrupper i samarbeid med NMSu. Utover dette arrangerte vi også noen enkeltkonserter/ arrangementer: 5. mars: Lutherjazz med Pastor Wang Quintett 5. mai: Speilet – et filosofisk musikkteater om den første årsak 5. okt: Konsert med Ellen Andrea Wang 21. okt: ”Jazz og lørdagsgrøt” 28. okt: Konsert med Hanne Vatnøy i forbindelse med kirkeautunnalen 18. nov: Loppemarked 20. des: Julekonsert med Camilla Myhrer Næss 13. des: Julejam med Simen og Martine

startet Sofie, som også er yogainstruktør, St. Yoga, gratis yoga hver søndag, som også på en måte er en del av Bølgen som et diakonalt arbeid for litt eldre folk. Ved siden av arbeidet som er mer tidfestet kan også Bølgen – medlemmene stikke innom til andre tider i uken. I samarbeid med en gruppe ungdommer som går på Metis Vidergående blir det arrangert ”Food and Jesus” hver tirsdag i St. Jakob, noen av medlemmene på Bølgen er også delaktig på dette arrangementet. Konfirmantarbeidet i Bergen Domkirke menighet har i år blitt flyttet til St. Jakob. Sammen med stab i Bergen Domkirke har ansatte og frivillige i St Jakob arrangert konfirmantkvelder 1 gang i måneden, der

DIAKONALT UNGDOMSHUS MED DIVERSE AKTIVITETER (15 -18 ÅR) I året som har gått har vi jobbet mye med å utvikle St. Jakob som et diakonalt ungdomshus. I tett samarbeid med Ynglingen og Norges KFUK – KFUMs nye storsatsing på diakoni ble Bølgen etablert i januar som St. Jakobs diakonale ungdomsklubb. Mottoet er ”Vær deg selv – stå opp for andre” og hovedmålet er å skape et inkluderende fellesskap for all ungdom. Onsdagen er hovedkvelden. Da lager og spiser vi middag sammen og gjør forskjellige aktiviteter.

18


konfirmantene får utfolde seg i ulike interessegrupper – Dans, Drama, Turgruppe, Teknikk, Band, United Sisters. Konfirmantene har på den måten fått tilhørighet til St. Jakob og over halvparten av konfirmantene har en eller flere ganger møtt opp frivillig på Bølgen. I samarbeid med Bergen Domkirke menighet har vi arrangert konfirmantleir på Dyrkolbotn – konfirmantene har gitt tilbakemelding om at de hadde det svært kjekt på tur. Nå er vi snart klare for den årlige Vinterfestivalen på Voss som vi reiser på med konfirmanter og ungdommer i St. Jakob. Flere av konfirmantene som var med på Vinterfestivalen i fjor deltok på lederkurs i høst og var for eksempel med som ledere på konfirmantleir.

Vestavind har også en gruppe brukere som er etablerte artister eller på en vei mot å bli det, disse leier studio og produsent til å utvikle musikk som selges kommersielt. Orgelklubben Ferdinand gjennomfører øvinger på faste tidspunktet med noen av sine elever.

MUSIKK OG KULTURKIRKE Vestavind Studio har i løpet av året hatt en kontinuerlig vekst i antall brukere og mot slutten av året var studio stort sett fullbooket med mellom 100-120 brukere per uke. Vestavind Studio har en tredelt brukergruppe, der hver onsdag kveld og andre ledige tider i løpet av uken er satt av til ungdommer uten særlig forkunnskap som får være i studio og prøve seg musikalsk. I tillegg er det en voksende gruppe med unge voksne/studenter som er en del av et kreativt miljø med tilholdssted i St. Jakob. Denne gruppen betaler en avgift til Vestavind og har tilgang til studio når det ikke er utleid. I løpet av året har mange unge funnet et sted der man kan jobbe kreativt sammen med andre og miljøet oppleves som en positiv faktor med mye aktivitet. Det er en målsetting at denne gruppen skal bidra på arrangementer og ungdomsarbeid vi har i St. Jakob. Noen fra dette miljøet har startet kurs for ungdommer (sang) og noen har deltatt på gudstjenester arrangert i St. Jakob.

ANDRE ARRANGEMENTER 3. - 5. mars: Lutherjubileeumshelg med leir med ungdom fra England og Tyskland 3. mars: Thank God its Friday (TGF), samarbeid med Åsane prosti 4. Mars: Jesus loves electro 17. - 19. mars: Ungdomstinget, samarbeid med LIV (leder-kurs) i Bjørgvin krets KFUK -KFUM (+ 7 stk. Møter med Ungdomsrådet i Bjørgvin bispedømme.) 5. Sept: Foredrag med Hein Kvalbein 12 - 19. nov: Globaluke i samarbeid med menighetene i Bergen 17. nov: Puslespillet med konfirmanter fra flere menigheter rundt sentrum. 19. nov: Bibelen for nye generasjoner, med Svein Tindberg 23. nov: ”Fremtiden på Nygårdstangen” Nygård Velforening og Bergen kommune

19


Trosopplæring De som i hovedsak har vært tilknyttet tros- opplæringsarbeidet i 2017 er; menighetspedagog Hilde Tetlie (koordinator for trosopplæringen), Åse Kristin Aagaard (spesialprest for barn og unge ), Øyvind Rise (sentrumsprest), Eirik Breivik Minde (barne- og ungdomskantor), Hanne Vatnøy (kantorvikar/Tweens instruktør), Brita Maripuu (kantorvikar), Anne Sofie Kalleklev (pedagog i Åpen barnehage/ Familiekoret og medhjelper i barnekoret) og Anne Stiegler (pedagog åpen barnehage + medvirkende på noen gudstjenester). MESSE FOR LITEN OG STOR ble i fjor fastslått i kirkekomiteen som tittel på gudstjenestene i Nykirken/Barnas katedral. Vi ønsker å signalisere at både barn og voksne er målgruppen på våre messer. Vi er fremdeles i en prøveperiode i Nykirken med antall gudstjenester, og gikk høsten 2017 ned fra tre til to gudstjenester i måneden. Dette grepet ble tatt fordi vi i 2016 opplevde at det var svært lite oppmøte på noen gudstjenester. Erfaringen tilsier at vi klarer å mobilisere våre ulike aktivitetsgrupper til å være med ca 2-3 ganger hver i semesteret. Disse gruppene er barnegospel, Tweens, Familiekoret og åpne barnehager. Det er disse brukerne som utgjør stammen i menigheten vår, og de prioriterer å gå i kirken når barna skal være delaktig. I tillegg har vi noen gudstjenester med dåp, der dåpsfølget utgjør menigheten i all hovedsak. Vi har også i 2017 brukt teater inn i gudstjenestene, men i noe mindre grad enn før. På Barnas påskefest ble riktignok hele «Påskespillet» spilt som en del av gudstjenesten. Det musikalske uttrykket på gudstjenestene i Nykirken er fremdeles preget av rytmisk innpakning. Vi prioriterer dette høyt, og har ofte med eksterne musikere i tillegg til egne kantorer. Vi har også med forsangene fra

Sankta Sunniva Kammerkor. De er med å løfte sangen på gudstjenestene betraktelig. FASTE AKTIVITETER : Babysang i Nykirken hver onsdag har vært godt besøkt også i 2017, med to økter hver uke og til sammen mellom 20-25 stk hver gang. Barnegospel i SFO Dette er fremdeles et populært tilbud for elever fra 1-4 klasse på Nordnes skole. Koret har vært med på 3-4 gudstjenester hvert semester, og barn fra koret bidrar ofte som ministranter. Vi har hatt en stabil gruppe på ca 18 barn i 2017, med bra fremmøte på opptredener. Fra høsten 2017 flyttet vi øvingssted fra Nykirken til Johanneskirken, da Nordnes skole for tiden holder til i midlertidige bygg på Nygårdshøyden, rett ved kirken.

20


BDM Tweens Gruppen treffes fast på onsdager etter skoletid og har syv noenlunde faste medlemmer og to frivillige voksenkontakter. Hovedansvarlig for gruppen er barne- og ungdomskantor. Tweens har deltatt på en rekke aktiviteter og er en sterk ressurs inn i gudstjenestelivet. Prosjektet jobber fortsatt med å finne sin form og vi eksperimenterer fremdeles med både rammer og innhold. Arbeidet med denne aldersgruppen er både krevende og givende, og ikke minst særs viktig, både for menigheten og for deltagerne. Arbeidet med rekruttering til gruppen har vært beskjeden pga. usikkerhet i forhold til ressurser. Da det nå ser ut til å være enighet om å prioritere prosjektet og tilføre ressurser, har vi tro på en økning i antall deltagere i året som kommer. Blant årets aktiviteter kan vi nevne den årlige julekonserten/gudstjenesten, deltagelse på Tweens-festival i Åsane og overnatting i Nykirken. Vi tenker dette primært som et diakonalt prosjekt med kultur som det viktigste verktøyet og trosopplæringen som en rød tråd i arbeidet.

Familiekor Koret er en del av langåpent tilbud med middag i Nykirken Åpen barnehage. Mange familier som går der nå, eller har vært brukere tidligere, kommer på dette tilbudet. Hver gang kommer det ca. 20 barn og 20 voksne. Det er pedagogisk leder i Nykirken Åpen barnehage og kantorvikar i Nykirken som har drevet tilbudet i 2017. I tillegg har personalet fra Åpen barnehage vært med å lage mat. Familiekoret har deltatt med sang på 2-3 gudstjenester i 2017. Søndagsskole i Domkirken Vi har hatt søndagsskole de søndagene det har vært dåp, men ikke dersom dåpen har vært lagt til høytidene. I 2017 var det 4 søndagsskolesamlinger om høsten og 4 om våren. Søndagskolen har hatt 5 ledere, og en har vært i permisjon fra 11. oktober. Det har vært fra 5-12 barn på samlingene.

21


Vi har et godt samarbeid med våre to Akasia barnehager; Nykirken barnehage og Domkirken Barnehage. De møter vi jevnlig 1-2 ganger i måneden. Menighetspedagog har i 2017 gjennomført undervisningsopplegget: «Vandring gjennom Bibelen» for 5. trinn på to av skolene våre. (Christi krybbe og Haukeland). Til neste år ønsker vi å få innpass på Møhlenpris skole igjen. Vi har en helhetlig skole- og kirkeplan for Haukeland skole, der vi møter alle klassetrinnene på ulike opplegg. Dette ønsker vi å få til på de andre skolene også, om enn ikke så omfattende. I tillegg hadde vi i 2017 skolegudstjenester til jul med alle 5 barneskolene og Danielsen ungdomsskole og Rothaugen ungdomsskole.

GUDSTJENESTER SOM BREDDETILTAK Disse ble gjennomført som breddetiltak (spesifikke alderstrinn invitert pr post) i 2017: Høsttakkefest med 4 årsbok Mukulamesse med 4 års bok Skolestartgudstjeneste Noas ark gudstjeneste Barnas påskefest med 6 års bok Lys våken gudstjeneste 2 sansegudstjenester for 1-2 åringer Tårnagentgudstjeneste for 8-9 åringer.

MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN I desember 2017 ble vår trosopplæringsplan ferdigstilt og godkjent av biskopen. Det gjenstår endelig godkjenning fra menighetsrådet. Planen skal være førende for de kommende års trosopplæringsarbeid i menigheten vår, men skal revideres ca. hvert tredje år.

SKOLER OG BARNEHAGER Det er viktig at vi som jobber med trosopplæring får innpass i skoler/barnehager, sånn at barna vet hvem de vil treffe igjen dersom de kommer til kirken. En god og virksom skole-/kirkeplan, der vi jevnlig møter de ulike årskullene, tror vi generelt vil øke antall påmeldinger til Kirkens trosopplæringstiltak.

22


KONFIRMANTARBEIDET Våren 2017 ble 62 ungdommer konfirmert i menigheten. Det er omtrent der vi pleier å ligger hvert år (mellom 60-70). Foruten menighetspedagog og spesialprest, har prest i St Jakob, ungdomsarbeider og frivillige vært tilknyttet konfirmantarbeidet i større eller mindre grad. Undervisningen for 2017-kullet var i hovedsak organisert slik; undervisning i Nykirken før jul, og interessegruppesamlinger i St Jakob etter jul. Konfirmantene kunne velge mellom Lyd/teknikkgruppe, Sjømannskirkegruppe og Ten-sing gruppe. I tillegg var de med på noen puslespillgudstjenester i St Jakob for ungdommer i Bjørgvin og ellers egne gudstjenester i Nykirken gjennom året (Presentasjonsgudstjeneste, Ung messe, Lysmesse).

Vi kjørte samme opplegg for våre 60 konfirmanter i 2017 som vi har gjort de siste årene. Undervisningsopplegget har sitt utgangspunkt rundt Kristuskransen, med ulike perler for hvert tema vi går igjennom. Konfirmantene deles i mindre grupper under samlingene, der dagens tema blir utdypet på ulike måter. Høsten 2017 tok vi steget fullt ut med å flytte hele konfirmantarbeidet fra Nykirken til St Jakob kirke. Hovedmålet er å skape tilhørighet til ungdomskatedralen, slik at konfirmantene motiveres til å være med videre på lederkurs eller annet ungdomsarbeid. Kullet 2017/18 er nå godt etablert der, og har blitt kjent med ungdom og voksne som er tilknyttet St Jakob prosjektet. Konfirmantene har fått tilbud om å frivillig være med i klubben Bølgen hver onsdag, og ca 10-15 av årets 38 konfirmanter har vært innom.

23


Åpne barnehager Menigheten har to åpne barnehager – Nykirken Åpen Barnehage og Mariakirken Åpen Barnehage. Jan Frode Sandvik er styrer for begge barnehagene, som har hver sin pedagogiske leder.

Målgruppen for de Åpne barnehagene er 0-6 år med foreldre/omsorgsperson, og samler familier fra de fleste bydeler i Bergen. I tillegg til drift i barnehagene deltar de pedagogiske lederne rundt én gang per måned på Messe for liten og stor i Barnas Katedral / Nykirken. De Åpne barnehagene mottar offentlige tilskudd fra kommunen, og blir gitt i forhold til registrerte, gjennomsnittlige besøkstall. 2017 har vært et meget godt år i våre Åpne barnehager med økning i tilstrømningen av barnefamilier. Totalt har vi hatt 6124 barn på besøk. I tillegg er det alltid med en voksen per barn. NYKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Ansatte: Anne-Sofie Kalleklev – pedagogisk leder (60 % stilling) + 10% i Mariakirken Åpen bhg. Mahmoud Vik – assistent Elisa Wilken og Jendrik Schmidt var voluntør/ assistent (50 % stilling) første halvår. Hannah Ziefreund og Peter Behrend har fungert som assistenter fra 1. september. Samlet åpningstid er 16 timer per uke (man, tirs og ons fra kl 09-14.30/14). På onsdager har det i tillegg vært Familiekor og middag for de som vil. Hit kommer flere barn som nå går i ordinær barnehage. Lokalene er godkjent for inntil 50 barn. Våren 2017 var det et gjennomsnittlig besøk på 40 barn hver åpningsdag. Høsten 2017 var det et snitt på 28 barn.

MARIAKIRKEN ÅPEN BARNEHAGE Ansatte: Anne Stiegler pedagogisk leder (50 % stilling). Mahmoud Vik – assistent. Elisa Wilken og Jendrik Schmidt var voluntør/ assistent (50 % stilling) første halvår. Hannah Ziefreund og Peter Behrend har fungert som assistenter fra 1. september. Samlet åpningstid er totalt 16 timer per uke, med langåpent på torsdag (kl. 09-18.30 inkl middag og Barneklubb) samt fredager kl. 0915.30. Lokalene er godkjent for inntil 30 barn. Våren og høsten 2017 hadde et gjennomsnittlig besøk på 30 barn hver åpningsdag.

24


Kirkemusikk Bergen domkirke menighet er et kirkemusikalsk kraftsenter i Norge, i Bjørgvin bispedømme og i Bergen by. Vi vil være en viktig initiativtager og samarbeidspartner for kirkemusikk med fokus på synlig aktivitet, stor variasjon og høy kvalitet. Den kulturelle og musikalske siden ved å være menighet blir prioritert. Menigheten er initiativtaker og sam- arbeidspartner innen kirkekultur og musikk, og jobber for at all aktivitet skal være synlig og variert, og ha høy kvalitet. Hver kirke har sin identitet og sitt gudstjenestetilbud, med det formål at flest mulig skal kunne finne et sted å kjenne seg hjemme i.

ANSATTE Kantorkollegiet er ansvarlige for den kirkemusikalske aktiviteten i Bergen domkirke menighet. I tillegg er to kordirigenter og en produsent og designer ansatt i prosjektstillinger. Den kirkemusikalske virksomheten består av spill til gudstjenester, bryllup, gravferder, hverdagsgudstjenester og institusjonsandakter, koraktivitet, konserter, arrangering og tilrettelegging for eksterne arrangører. Kirkemusikkavdelingen samarbeider med kulturaktører både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

STATISTIKK Det ble i 2017 holdt 261 konserter og kulturarrangement i kirkene våre. Av disse var 69 i Domkirken, 39 i Mariakirken, 53 i Johanneskirken, 71 i Nykirken og 29 i St. Jakob kirke. 168 av arrangementene var i egen regi, 31 var i samarbeid med andre, og 62 ble arrangert av eksterne aktører. Barnas Katedrals arrangementer er inkludert. Det var 18 956 betalende publikummere, mens 13 888 deltok gratis. 3 359 personer var artister eller medvirkende under arrangementene. Totalt antall delaktige i kulturrangement i vår menighet i 2017 var 36 203, en liten oppgang fra 2016.

25


BERGEN KIRKEAUTUNNALE Bergen kirkeautunnale bygges videre som en innovativ festival for kirkekunst og musikk. Autunnalen ønsker å satse på nytenkende kvalitetsproduksjoner, og jobber for både å skape og legge til rette for gode samarbeidsproduksjoner. Festivalen bar overskriften «RE:FORM», gikk av stabelen 25.-29. oktober, og hadde et bredt program med blant andre Gabriel Fliflet, Berit Opheim, Kjersti Elvik, Marita Kjetland Rabben, Gunnar Danbolt, Hanne Vatnøy, Aage Kvalbein, Peter Baden og Trygve Seim. Flere ensembler medvirket, blant dem Currentes, Cantores Octo, Ensemble Tabula Rasa, Via Vitae, Sankta Sunniva Kammerkor og Bergen Domkor. Ung kirkesang arrangerte Høsttreff og konsert, det var seminardager med Pilegrim i Orgelsko i samarbeid med Kirkerådet, og fagdager for kantorer i samarbeid med Bjørgvin bispedømme. Det ble for første gang montert utstilling av kirketekstiler (messehagler) i Domkirkens sideskip, og 30 benker ble fjernet for anledningen. Autunnalen hadde totalt 30 punkter på programmet med mer enn 240 medvirkende og over 2000 besøkende. Autunnalens arbeidsutvalg består av Kjetil Almenning, Sigurd Melvær Øgaard, Hans Knut Sveen og Erling Dahl Jr. Siv Mannsåker er engasjert som produsent for autunnalen og som designer for kirkemusikkavdelingen. Se hele programmet på festivalens hjemmesider autunnale.no. MARIAFESTDAGENE Mariafestdagene er en musikkfestuke i dagene oppunder Sankthans, og Mariakirkens musikalske hovedsatsning. Det ble arrangert fem konserter. To orgelkonserter, en med strykekvartetten Ardente, en med det estisk ensemblet Vox Angelorum og en korkonsert med Ole Bull Kammerkor. De fleste utøverne var hjemmehørende i Bergen. Mariafestdagene gis profil ved at det fokuseres på ett eller noen utvalgte temaer/epoker. Programmene

står i relieff til Mariakirkens alder og historie, dens dimensjon, kunstinventar og andre særtrekk ved dette kirkerommet. Mariakirkens kantor Karstein Askeland er kunstnerisk leder for Mariafestdagene. BERGEN ORGELSOMMER I mer enn 50 år har det i sentrumskirkene i Bergen vært arrangert årlige konsertserier der lokale og internasjonale organister har presentert orgelkunst på høyt nivå. Under Bergen Orgelsommer 2017 ble det i juli og august avholdt 33 konserter i henholdsvis Domkirken, Mariakirken, Johanneskirken og St. Paul kirke, med 19 organister fra 7 ulike land, og over 2000 publikummere. En stor andel av de tilhørende er turister, men lokalbefolkningen er også godt representert. Sentrumskirkene i Bergen har svært gode orgler som benyttes flittig til konserter. Orglene i menigheten representerer verdier for til sammen ca. 50 millioner kroner. Våre kantorer har fokus på den forpliktelse det medfører å ha mottatt og å bli gitt disposisjonsrett over disse storartede instrumentene. Som menighet forplikter det oss også til å formidle den kunst disse instrumentene er tenkt for. Kantorene Sigurd Melvær Øgaard, Asbjørn Myksvoll og Karstein Askeland arrangerer Bergen Orgelsommer, i samarbeid med Amund Dahlen fra St. Paul kirke.

26


KORVIRKSOMHET: Bergen Domkirkes Jentekor og DomkirkeSpirene – Eirin Beate Åserud-Løvlid, dirigent. Korene har hatt til sammen rundt 30 medlemmer fordelt på tre aldersgrupper. Korene er tilknyttet Ung Kirkesang. Jentekoret og ungdomskoret hadde sin faste øvingshelg på Fjon fjellkyrkje i januar. DomkirkeSpirene og Jentekoret var på Vårtreff i Jondal i regi av Ung Kirkesang Bjørgvin. Ungdomskoret gjorde «Vinden er stille» i Mariakirken i februar, og koret var et bærende element på verdenspremieren av «Heliotones» av og med Oliver Coates under Borealisfestivalen i Bergen i mars. De eldste sang på trosopplæringskonferanse i Bergen våren 2017. Alle gruppene var med i oppsetningen av «Ein evig påskedag» av Mons Leidvin Takle, og reiste på sommertur til Kinnaspelet. Høsten 2017 deltok korene på menighetens adventskonserter og hadde sin tradisjonelle Luciakonsert. Ungdomskoret hadde julekonsert i Mariakirken 21. desember, samme dag sang de også på juleavslutning for BKF. Korene har deltatt på til sammen 10 gudstjenester, samt på menighetens juletrefest i januar. Bergen Domkor – Kjetil Almenning, dirigent. Bergen Domkor er tilknyttet Norges Kirkesangforbund og Bergen Amatørkulturråd, og har i 2017 hatt 33 medlemmer. Domkoret hadde totalt 13 konserter; Rautavaara «Vigilia» i Palmehelgen med konserter i Dale kyrkje og Bergen domkirke, «Songar frå vest» på turne til Orknøyene og Selje, med konserter i St Magnus-katedralen i Kirkwall, Moncur Memorial Church på Stronsay, Nordvestvinduets lagerhall i Allmenningen, Hakallegarden på Sunnmøre, Selje kyrkje. Om høsten var det konserter under Bergen kirkeautunnale, Allehelgenskonsert, to adventskonserter samt to fremførelser av Händels Messias i samarbeid med Edvard Grieg kor, i Foldnes kyrkje og Bergen domkirke. Bergen Domkor

deltok med Bachs kantate 80 under reformasjonsgudstjenesten i mars, Bachs kantate 172 under Festspillgudstjeneste, under høymesse i St Magnus-katedralen og ved Seljumannamessa på Selje kloster i juni, samt under utendørsgudstjenesten i anledning sykkel-VM på Torgallmenningen i september. I tillegg stilte koret i større og mindre grupper som forsangere på 34 høymesser i Bergen domkirke. Mariakirkens kantori – Karstein Askeland, dirigent. Mariakirkens kantori har eksistert i til sammen tre semestre. Det hadde 12 medlemmer i 2016, og medlemstallet vokser jevnt. Kantoriet medvirker enten som fullt kor eller som forsangere ved de fleste gudstjenester i Mariakirken der Mariakirkens egen kantor spiller. Mariakirkens kantori har gudstjenestemedvirkning som hovedoppgave, og har til nå arbeidet med å bygge opp et basisrepertoar.

27


Sankta Sunniva Kammerkor (StaS) – Tore Kloster, dirigent. StaS er tilnyttet Ung i Kor. Året startet med 39 medlemmer, og ved årets utgang hadde koret 33 medlemmer, noe som var en ønsket reduksjon. StaS hadde 16 konserter eller større opptrinn i løpet av året. Jubileumskonsert i januar – StaS 15 år, konsert sammen med Oslo domkirkes ungdomskor i Oslo i februar, påskekonserten «Jesu, meine Freude» i mars, konsert i St. Markus kirke og deltagelse ved åpningskonserten til Norbusang-festivalen på Os i mai, samt de tre årlige huskonsertene i mai/juni. Sommerturné til Russland og Latvia, med konserter i St. Petersburg, Gatchina og Vilani, og deltagelse i korkonkurransen «Nordisk Bel Canto» i St. Petersburg. I tillegg spilte StaS inn platen «Amor es una lágrima» i Vilani, med musikk tilegnet koret. Samarbeidskonserter med det russiske koret April og norgeskoret Via Vitae om høsten. Koret deltok ved Frank Aarebrot sin begravelse i september og på «Messe for verdighet» i oktober. Året ble avsluttet med de tradisjonelle adventskonsertene i Domkirken, samt julekonsert på Haukeland Universitetssjukehus. I tillegg har StaS deltatt i større eller mindre grupper på 28 gudstjenester i Nykirken og Johanneskirken. Bergen domkirkes pensjonistkor – Brita Maripuu, dirigent. Pensjonistkoret har hatt 10 medlemmer i 2017. Koret hadde seks opptredener: andakt på Domkirkehjemmet i mai og november, formiddagstreff i Hoffsalen i juni, oktober og desember, samt på Israelsmisjonen i oktober. Vårsemesteret hadde koret 19 øvelser på mandager og på høstsemesteret 12 øvelser på fredager. Koret fikk to nye medlemmer fra et nedlagt kor i Slettebakken menighet. Koraktiviteten i Nykirken / Barnas Katedral sorterer under avdelingen for Trosopplæring.

ANDRE TILTAK: Klokkespillet i Johanneskirken Instrumentet ble innviet 17. mai 2014 og er i daglig bruk. Kantor og klokkenist Asbjørn Myksvoll spiller i tjenesteuker små konserter fredager kl. 16 og på søndager etter gudstjenesten. For øvrig spiller det automatisk tre ganger om dagen med forskjellig musikk etter kirkeårstidene. Det ble i 2017 spilt 13 offentlige konserter, flere av dem med tilreisende utøvere. Orgelmeditasjon i Nykirken Samling i Nykirken tirsdager med orgelmusikk og andakt. 10 til 20 deltakere hver gang, fremst beboere ved Nykirkehjemmet. Deltagerne kaller det «vår menighet» siden de fleste ikke kan gå til kirken på søndager. Ulike prester/predikanter holder andakt, og nattverd deles ut ved enkelte samlinger. Gerd og Clair Whitmore er ansvarlige, og orgelmusikken blir ivaretatt av Tor Grønn.

28


PLAN FOR KIRKEMUSIKK Arbeidet med «Plan for kirkemusikk» ble tatt opp igjen høsten 2017. I arbeidsgruppen for planen sitter Anna Bæckström Hovda, Camilla Grimsby, Christian Nesset, Eirik Breivik Minde og Kjetil Almenning. Planen forventes ferdigstilt i 2018.

ØKONOMI Kirkemusikk i Bergen mottar økonomisk støtte fra Bergen kommune, Norsk Kulturråd, Hordaland Fylkeskommune med flere. Øvrige inntekter kommer fra billettsalg og husleie. Utgiftene er knyttet til kjøp av tjenester (honorering av våre kordirigenter, produsent og profesjonelle musikere), produksjonskostnader (lys, design, hjemmeside, trykksaker osv.) og markedsføring (plakater, flygeblad, bannere og annonser). Bergen kommunes driftstilskudd blir etter en avtalt fordelingsnøkkel gitt de ulike avdelingene som en grunnfinansiering. De ulike avdelingene (korene og festivalene) skal gjennom såkalte skyggeregnskap selv holde rede på sine utgifter og inntekter, og skaffe til veie de midler som må til utover sin andel av Bergen kommunes driftstilskudd.

29


Diakoni Menighetens diakoniutvalg har som mål å sørge for å tilrettelegge et utvidet diakonalt tilbud til alle aldersgrupper, gjennom å nøre opp under en kultur for trygghet, å bli sett, hjulpet, inkludert og hjelp til selvstendighet. Diakoniutvalget har utarbeidet ny Diakoniplan for menigheten, som ble vedtatt av Menighetsrådet 13.09.17. Diakoniplanen viser at menigheten både har en stor diakonal arv å forvalte, og mye godt arbeid i gang. AKTIV FRITID Aktiv Fritid er et seniortilbud i Domkirken menighet, men er åpent for alle interesserte. Gruppen kommer sammen annenhver uke i Mariastuene, torsdager fra kl. 12 til 14. Aktiv fritid er glade for å kunne bruke Mariastuene, de ligger sentralt til og nær busstopp. Tanken bak Aktiv Fritid er at deltagerne selv skal være aktive og delta i programmet. Alle har ressurser og noe de kan dele til glede og nytte for andre. Dette gir både utfordringer til aktivitet og personlig vekst. Av emner som gruppen selv har stått for kan nevnes: Primstaven, Minner om det gamle kjøkken, Personlig erfaring med dysleksi, Vi velger vår salme. Når noen deler sine personlige erfaringer, både av praktiske og teoretiske emner, er det alltid noe å lære. Gruppen har også hatt noen foredragsholdere utenfra, av dem har vi fått Brannundervisning, interessant foredrag om Elias Blix og orientering om arbeidet til organisasjonen Åpne Dører.

som møtes. At det er et verdifullt tilbud for deltakerne, vises ved at det er de samme som trofast møter opp. Det er ikke tenkt som et spesielt kvinnetilbud, menn er hjertelig velkommen. Det ville berike miljøet. Aktiv fritid er et diakonalt tilbud, og når vi har hatt diakoniarbeider/diakon, har hun vært leder. Nå har gruppen ingen leder, men alle i gruppen er aktive og oppegående, og gjør sitt for at vi skal kunne fortsette. Men gruppen kunne tenke seg en nærmere kontakt med menigheten og en som har ansvar for Aktiv Fritid.

Hver samling starter med å lese neste søndagens tekst, og det blir alltid en fin samtale om teksten. Vi synger mye. Som avslutning på vårsemesteret pleier gruppen å ha en utflukt. I 2017 var vi på omvisning i Knarvik kirke og hadde lunsj på en hytte på Tveitegrend. Aktiv fritid er en gruppe på 10 -12 kvinner

30


PENSJONISTKOR Samles i Hoffalen i Domkirkehjemmet mandager. Se omtale under kirkemusikk.

Omsorgsgruppen, der vi samler de frivillige besøkerne til samtale og servering. 1 gang dette året. Vi har hatt 4 aktive besøkere. Det ble arrangert formiddagstreff i Hoffsalen onsdag annenhver uke, fem til sommeren 2017. Fra høsten 2017, en gang i måneden. På Formiddagstreffet er det program; andakt, sang, servering og sosialt samvær. I alt har det vært gjennomført 16 samvær med mellom 25 og 40 besøkende. I tillegg har det blitt laget til fest for medarbeiderne. Det kan være en utfordring å få pianist til samlingene.

ARBEIDSGRUPPEN I NYKIRKEN har i 2017 bestått av Kristi T. Søvik, Tor Grønn, Turid Thornton og Gerd Whitmore med bistand av diakon Ingrid Vik frem til hun sluttet 8.8. Følgende arrangementer har arbeidsgruppen hatt ansvar for: - Åpen kirke i Nykrien kl. 11 om tirsdagene. Orgelresitasjon, andakt og kirkekaffe. Gjennomsnittlig besøk er ca. 10-15 personer. - Åpen kirke med andakt for eldre hver fredag på Nykirkehjemmet.

De ukene det ikke er formiddagstreff har det vært trim, vafler og sosialt samvær, også om sommeren. 15 - 20 personer kommer hver gang.

DIAKONATET OG DOMKIRKEBOLIGENE Diakonatet, ledet av Annbjørg Vågen, har hatt 9 medlemsmøter der bibelsamtalen og et godt sosialt fellesskap har hatt en viktig plass. Medlemmene er trofaste forbedere for konfirmantene og menigheten.

De som arbeider i Domkirkeboligene følger opp de som bor her praktisk og med sjelesorg, nattverd, salving og forbønn, for de som ønsker det. De følger opp i forbindelse med sorg. Aktiviteten har vært redusert sammenlignet med 2016, da Turid Løland Johannesen gikk av med pensjon sommeren 2017.

Medlemmer i diakonatet har jevnlig gått på besøk til personer i menigheten, og møtt både sorg og ensomhet. I tillegg ble det gjennomført oppfølgings-samtaler per telefon. Bibel- og samtalegruppe annenhver uke i Domkirkeboligene med 4-8 personer. Her kommer folk fra huset, nabohuset og utenfra. (avbrudd pga sykemelding en periode).

31


INSTITUSJONER I MENIGHETEN Byen har flere institusjoner som er tett knyttet til menigheten. De er organisert som egne stiftelser, og drives med driftsmidler fra Bergen kommune. Menighetsrådet oppnevner styre for de fleste av dem. - Domkirkehjemmet (Sykehjem) - Sankt Johannes Aldershjem (Aldershjem) - Nykirkehjemmet (Sykehjem og serviceboliger) - Domkirkeboligene (Boliger som tildeles på sosialt grunnlag) - St Jakobshjemmet/Lolly Magnus stiftelse (Boliger som tildeles på sosialt grunnlag) Menighetens prester og kantorer holder andakt etter fast turnus på sykehjemmene/ aldershjemmet. I tillegg betjener vi Enkers Aldershjem, Kalfaret Sykehjem og Engensenteret. Til sammen ble det holdt over 200 institusjonsandakter i 2017.

MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT Menigheten som helhet har engasjert seg i to ulike misjonsprosjekt, som begge er økonomisk forpliktende. Dette innebærer at de er vedtatt som offerformål av menighetsrådet. Menighetens ytremisjonsprosjekt er Norsk misjonsselskaps arbeid i Mali – et kvinneprosjekt med fokus på selvberging og informasjonsarbeid med fokus på omskjæring av kvinner. Prosjektet er tildelt 6 offersøndager årlig – med offer i alle fire kirker hver av disse. Menigheten har også undertegnet misjonsavtale med Areopagos – med fokus på dialogarbeid – og har fått tildelt to offersøndager årlig.

32


Vennskapsmenigheter

TURKU CATHEDRAL, FINLAND Vennskapsavtalen med Turku: Det har vært flere besøk begge veier gjennom 2017. Størst omfang hadde stabsturen fra Domkirken i Turku i september. Da var en gruppe på 18 personer på besøk. De kom på valgdagen, og vi hadde en fin samling med dem i Mariastuen. Gruppen besøkte også Søreide og Åsane. Nytt av året er at to nye menigheter er blitt med i samarbeidet; Åbo svenska førsamling på finsk side, og Slettebakken menighet her hos oss.

SOUTHWARK CATHEDRAL I LONDON Vennskapsavtalen med Southwark Cathedral: Flere besøk begge veier av enkeltpersoner i 2017, men ingen større delegasjoner. Men vi holder god kontakt, og følte oss sterkt berørt i forbindelse med terrorangrepet mot Southwark Carthedrals nærområde sist sommer.

33


Turistvirksomhet i Mariakirken Mariakirken er byens eldste bevarte bygning, med rik kirkekunst fra ulike perioder. Den unike utsmykningen gjør kirken til en av de mest populære turistmålene i Bergen. Sommeren 2017 var det turistvirksomhet fra 29. mai til 15. september, med åpningstid mandag til fredag kl. 09-16.

Kirken var bemannet med turistvakter som tok imot de besøkende. Vaktene hadde ansvar for billettsalg, salg av varer fra butikken, dagsoppgjør, og et ekstra ansvar for å se til at kirken ble ivaretatt på best mulig måte i henhold til gjeldende retningslinjer (fotoforbud, sperretau, malerialarmer, m.m.). Det ble etablert et formidlingssamarbeid med Bymuseet i Bergen (BIB), noe som ble påbegynt høsten 2015. I perioden 1. juni til 31. august var formidlingen som følger i åpningstiden: Kl. 14.00: Vandring fra Bryggens Museum via Mariakirken til Rosenkrantztårnet (på engelsk), varighet ca 75 min. Kl. 15.00: Guidet omvisning i Mariakirken (på norsk), varighet ca 25 minutter. Kl. 15.30: Guidet omvisning i Mariakirken (på engelsk), varighet ca 25 minutter.

I tillegg var det også omvisninger utenfor åpningstid etter avtale. BIB stilte da med guide og BDM bemannet med kirketjener som ansvarlig for kirken. Denne første sesongen var en prøveordning, og etter evaluering ønsker begge parter og fortsette samarbeidet. For den kommende sesongen har vi tro på en betraktelig økning av deltakere da formidlingen av tilbudet er styrket. Totalt besøkstall 18 173, hvorav 3 794 benyttet Bergen Card og 533 var med på formidlingsprogrammet.

34


Økonomi og regnskap

Menighetsrådet er ansvarlig for en forsvarlig økonomiforvaltning, økonomistyring og regnskapsførsel for virksomheten i menigheten. Menighetsrådet disponerer diverse eiendommer, kapital, stiftelser og fond, som utgjør et relativt solid økonomisk grunnlag. Menighetens store aktivitetsnivå i 2017 gjenspeiles i regnskapet, med noen store avdelingsregnskap, og mange små. De største avdelingene er Kirkemusikk, Trosopplæring, Barnas katedral, St. Jakob, Nykirken Åpen barnehage og Mariakirken Åpen barnehage, og de har i hovedsak ansvar for å styre sine egne budsjett mot balanse. Dette innebærer at de i tillegg til menighetens og andre offentlige tilskudd også må søke ekstern støtte for å kunne opprettholde det aktivitetsnivået de legger opp til i sine budsjett. Det er også et mål at avdelingene i størst mulig grad fører kontroll med egne inntekter og utgifter i henhold til budsjett, i samarbeid med administrasjonen.

På driftsregnskapets inntektsside er det spesielt følgende poster som bidrar: - Billettinntekter - Diverse utleieinntekter - Tildeling av trosopplæringsmidler - Innsamlede midler (kollekt/gaver) - Tilskudd fra stiftelser og legater relatert til menigheten - Tildelinger/tilskudd fra private og offentlige fond, kommune og fylkeskommune På utgiftssiden fordeler det seg slik: - Kjøp av varer og tjenester - Honorarer (Kirkemusikk, Barnas katedral, gudstjenester) - Lønnsutgifter i menigheten - Trosopplæring - Offer til andre - Driftsutgifter eiendom og St. Jakob Årets resultat viser et positivt netto driftsresultat på kr. 207 529,91.

35


Kirkelige aktivitetstall 2010-2017

Bergen Domkirke Menighet - Kirkelige aktivitetstall 2010-2017 1.Gudstjenester Forordnede (Hovedgudstjenester søn- og helligdager) DOMKIRKEN Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt Til nattverd JOHANNESKIRKEN Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt Til nattverd MARIAKIRKEN Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt Til nattverd NYKIRKEN Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt Til nattverd ST. JAKOB Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt Til nattverd TOTAL

Antall gtj. Deltakere Delt. gj.snitt BDM gj.snitt gtj.dag Til nattverd

2010 66 9 815 149 4 532

2011 66 9 797 148 4 159

2012 64 9 656 151 4 248

2013 66 9 112 138 4 623

2014 66 8 874 135 4 134

2015 66 7731 117 3565

2016 64 7287 114 3695

2017 64 8517 133 4608

57 5 815 102 2 770

53 5 176 98 2 726

56 5 314 95 2 576

56 5 018 91 2 314

66 5 868 89 2 951

54 4580 85 2047

57 5280 92 2187

58 5380 93 2074

20 1721 86 1028

44 2288 52 1388

48 2933 61 1385

41 3 735 91 1 461

34 3245 95 1089

31 3744 121 864

26 3288 124 659

24 809 34 757

34 1609 47 1387

36 1533 43 1018

33 1184 36 820

2014 185 18 993 103 292 9 100

2015 208 18 886 91 295 9116

2016 232 20 132 87 315 9152

2017 229 21302 93 333 9546

1 250 150 42 3 520 84 1 084

2010 166 19 400 117 294 8 536

43 4 110 96 1 217

2011 162 19 083 118 289 8 102

44 4 036 92 1 688

2012 164 19 006 116 297 8 512

36

42 4 637 110 1 520

2013 163 18 767 115 284 8 457


Til nattverd 883 JOHANNESKIRKEN Andre Gudstjenester gudstjenester Antall gtj. (Hovedsakelig 45 48 75på hverdager) 84 45 DOMKIRKEN 2012 3528 2013 2014 2015 Deltakere 201020812011 1195 2968 570 Antall gtj. 97 94 Til nattverd 539 480 1062 1216 492 Deltakere 3129 3113 MARIAKIRKEN Til nattverd 883 980 Antall gtj. JOHANNESKIRKEN Deltakere Antall gtj. 45 48 75 84 45 40 Deltakere 1195 3528 2968 570 772 Til nattverd 2081 Til nattverd 539 480 1062 1216 492 445 NYKIRKEN MARIAKIRKEN Antall gtj. 40 Antall gtj. 5 Deltakere 1014 Deltakere 708 Tilnattverd nattverd Til -96 NYKIRKEN ST. JAKOB Antall gtj.gtj. 40 37 Antall Deltakere 1014 635 Deltakere Til nattverd 96 30 ST. JAKOBTil nattverd TOTAL Antall gtj. 2010 2011 2012 2013 2014 Deltakere Antall gtj. 527 221 490 248 183 Til nattverd Deltakere 8286 5745 7164 7031 4848 TOTAL Til nattverd 201023312011 1982 2012 3418 2013 2014 2015 3225 1471

2.

Antall gtj. 527 221 Deltakere 8286 5745 Kirkelige handlinger Til nattverd 2331 1982

490 7164 3418

2010 2011 158 127 2010 2011 2012 BDM medl døpt annen krk. 97 58 Dåp i BDM gtj 158 127 142 Andre døpt i BDM krk. 53 54 BDM medl døpt annen krk. 97 58 73 Total BDM medl døpt 170 128 Andre døpt i BDM krk. 53 54 57 Konfirmerte 61 Total BDM medl døpt 170 71 128 144 Konfirmerte 60 Vielser 71 10161 79 Vielser 71 Forbønn borgerl. viede101 279 1 Forbønn borgerl. viede Gravferd 2 156 1 1440

2. Kirkelige handlinger Dåp i BDM gtj

Gravferd

156

144

135

248 7031 3225

183 4848 1471

176 5288 1455

980

106

739

40

9

48 1882 363

5

86

64 1931 536

37

1

15 363 103

2015 2016 176 116 5288 6446 2016 1455 2017944

2017 186 7024 1741

2016772 2017865 20 59 445 93 2127 2857 106 739

3454 9708 48 865 - 1882745 93 363

86 64 3454635 1931220 745 30 536 0 1 220 0

15 363 103

116 6446 944

2012 2013 2014 2015 142 130 128 115 2013 2017 73 201439 2015 592016 44 130 128 115 160 140 57 43 53 57 39 59 44 40 40 144 131 57140 80 12869 43 53 60 14059 128 58 120 56111 131 59 71 5870 56 71 66 7762 700 71 0 77 1 71 478 0 1 4 135 157 132 5 139 1 157

132

139

111

120

186 7024 1741

2016 160 40 80 120 66 71 5 111

2017 140 40 69 111 62 78 1 120

3. Medlemmene 3. Medlemmene

Tall hentet NSD – Kirkedatabasen: Tall hentetfrafra NSD – Kirkedatabasen: 20102010 2011 2011 2012 2012 2013 2014 2013 2015 2014 2016 2015 2016 Medlemmer 16 717 16 513 16 611 16 717 16 534 16 341 15 630 Medlemmer 16 717 16 513 16 611 16 717 16 534 16 341 15 630 Tilhørige 704 732 746 765 747 736 731 Tilhørige 732 76517 077 747 731 Sum, medl.& tilhørige 17 421 704 17 245 17 357 17746 482 17 281 16 361736 Sum, medl.& tilhørige 172 421 12 17 245 417 3574 17 482 17 Innmeldinger 2 17 281 9 20077 16 361 Utmeldinger 76 2 98 1252 65 1614 182 2 548 9 Innmeldinger 4 20 2017-tall foreligger ikke (9/2-2018) Utmeldinger 76 98 52 65 161 182 548 2017-tall ikkeEtter (9/2-2018) I soknet borforeligger det ca. 28.000. norske forhold har dermed BDM et relativt lavt antall medlemmer sett i forhold til

Hvis innbyggertallet angitt ovenfor er korrekt, utgjør medlemmene 56%. Sett i forhold til de høye tall IIinnbyggertallet. soknet bor ca. Etter norske norske forhold forhold har har dermed BDM BDM etrelativt relativtlavt lavtantall antall medsoknet bor det det ca. 28.000. 28.000.over Etter på innvandrere – sannsynligvis 20% - blir det likevel ikke dermed så urimelig. Hvis et vi regner med at 75% avmedlemmer den «norske» sett i for lemmer sett i forhold til innbyggertallet. Hvis innbyggertallet angitt ovenfor er korrekt, befolkning på landsplan er medlemmer, ligger vi likevel på gjennomsnittet. Relativt høyt til å være men lavt til til de innbyggertallet. Hvis innbyggertallet angitt ovenfor er korrekt, utgjør medlemmene «storby», 56%.utgjør Sett i forhold medlemmene 56%. Sett i forhold til 20% de høye innvandrere – sannsynligvis over 20% å være på Vestlandet. på innvandrere – sannsynligvis over - blirtall detpå likevel ikke så urimelig. Hvis vi regner med- blir at 75% av den « det likevel ikke så urimelig. Hvis vi regnerligger medviatlikevel 75% av «norske» befolkning på landsplan befolkning på landsplan er medlemmer, påden gjennomsnittet. Relativt høyt til å være «storby», er medlemmer, ligger vi likevel på gjennomsnittet. Relativt høyt til å være «storby», men lavt til å å være på Vestlandet. være på Vestlandet. 37


Menighetsrådet 2017

RÅDETS SAMMENSETNING

SAKER MENIGHETSRÅDET HAR ARBEIDET MED OG GJORT VEDTAK OM

Rune Valderhaug, leder Christian Nesset, nestleder Grete Line Simonsen, nestleder Hans Jørgen Morvik, sokneprest Eirik Breivik Minde, barne-og ungdomskantor Dag Bakka Jr. Christian Haugen Karen Marie Knudsen Kathrin Beyer Line Berggreen Jacobsen Erlen Skjelten Veslemøy Omenaas, 1. vara Merete Ruud Myrseth, 2.vara

Trosopplæringsplan Diakoniplan Plan for kirkemusikk Oppnevning av (styre)medlemmer til stiftelser/legater Salg av Nystuveien 20 Ansettelse av daglig leder Innføring av avalkoholisert nattverdsvin Alter i Korskirken Budsjett og økonomi Medlemsskap i Kirkelig dialogsenter Nytt navn på menigheten

38


Ansatte i Bergen domkirke menighet 2017

Domprost Jan Otto Myrseth Sokneprest Hans Jørgen Morvik Sentrumsprest Øyvind Rise Sentrumsprest Anna Bæckstrøm Hovda Sentrumsprest Hildegunn Isaksen

Studentprest Inge Høiland Prest Anne Line Kroken Ungdomsarbeider og teknisk ansvarlig Thomas Nordvik Kirketjener og vaktmester Anne Bredahl Programmedarbeider Trygve Nesse

Daglig leder Marit Jørstad Administrasjonsleder økonomi Brigitta Schürmann Domkantor Kjetil Almenning Domkantor II Sigurd Melvær Øgaard Kantor Karstein Askeland Kantor Asbjørn Takei Myksvoll Kantor/student Eirik Minde Kirketjener Finn Oscar Svendsen Kirketjener Camilla Grimsby Kirketjener Yvonne Erdal

ENDRINGER I STABEN GJENNOM 2016 Barne og ungdomsprest Åse Kristin Aagaard sluttet 25.8. Daglig leder Kristin Knudsen, som hadde permisjon sa opp sin stilling fom 1.8. Marit Jørstad ble fra samme dato ansatt som daglig leder. Brigitta Schürmann som var administrasjonsledervikar ble ansatt i fast stilling fom 13.9. Eirik Minde er fortsatt i studiepermisjon, og som kantorvikar er Brita Maripuu. Brita sluttet i vikariat 31.12.17. Kirketjener Mirjam R.Thomassen sluttet 15.9 og som kirketjenervikar er Yvonne Erdal ansatt. Informasjonsmedarbeider Anne Merete S. Solbakken ble ansatt 15.08 Diakon Ingrid Vik sluttet 8.8. Stillingen er for tiden vakant. Prest Ingrid Nyhus sluttet 21.6. Denne prestestillingen ble erstattet av Trygve Nesse 21.6. som programmedarbeider. Prestevikarer Rose-Marie Skarsten og Leif Tore Michelsen.

Produsent Barnas Katedral Anne-Marthe Havikbotn Menighetspedagog Hilde Tetlie Informasjonsmedarbeider Anne Merete Skoge Solbakken Styrer åpne barnehager Jan Frode Sandvik Pedagogisk leder Nykirken åpen barnehage Anne Sofie Kalleklev Pedagogisk leder Mariakirken åpen barnehage Anne Stigler

39


Velkommen til årsmøte og menighetsfest torsdag 14. juni kl. 19.00 i Mariastuene, Dreggsallmenningen 20

Etterpå blir det menighetsfest med beverting. Send din påmelding til bergendomkirke.menighet.bergen@kirken.no

Årsmelding Bergen domkirke menighet 2017  
Årsmelding Bergen domkirke menighet 2017  
Advertisement