Page 1

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering burgemeester en wethouders d.d. 18 oktober 2011 Vastgesteld d.d. 25 oktober 2011

Bevat 7 volgnummers

Nr.

Afd.

1

LW

2

LW

Overeenkomst t.b.v. bevrijdingsmonument en luisterkei.

3

BV

Vergadering Regioraad SRE d.d. 20 oktober 2011.

B&W

18.10.2011

Pagina 1 van 2

Voorstel Openbare besluitenlijst d.d. 11 oktober 2011 Mondelinge terugkoppeling vanuit raad en commissies. Plannen samenwerkende VVV’s De Kempen.

Voorzitter Wethouder Wethouder Wethouder Secretaris

: H.G.M. van de Vondervoort : M.M. Kuijken : F.L.J. van der Meijden : J.M.M. Tils : W.A.C.M. Wouters

paraaf _____ _____ _____ _____ _____

Advies

Besluit Conform vastgesteld.

1. Stichting Toerisme Euregio De Kempen i.o. informeren dat de gemeente Bergeijk de ingeslagen weg van de samenwerkende Kempen-VVV’s onderschrijft. 2. De stichting i.o. informeren over de geplaatste kanttekening m.b.t. de taakgebieden database en website met het verzoek hiermee rekening te houden bij de uitwerking van de VVV-Kempensamenwerking. 1. Instemmen met de inhoud van bijgevoegde conceptovereenkomst tot het vestigen van een recht van opstal aan Barrier 25 (C 2045). 2. Instemmen de notariële kosten voor de vestiging van een recht van opstal op ons te nemen en deze kosten te dekken uit de post “beheer privaatrechtelijk grondbezit”. 3. Definitief instemmen met het verzoek van Vrijetijdshuis Brabant voor deelname aan het project “Liberation Route Brabant” en het plaatsen van één luisterkei aan Barrier 25. Kennis nemen van vergaderstukken en ambtelijk commentaar.

Conform.

Conform.

Conform.


4

BV

5

GemW

6

LW

Principe-uitspraak over nieuwe woonbestemmingen in bestemmingsplan “Centrum Bergeijk”.

7

GemW

Ontwerpbestemmingsplan “2 herziening bedrijventerrein ’t Stoom”.

B&W

18.10.2011

Pagina 2 van 2

Overzicht samenwerkingsvormen/overleggen met andere gemeenten (Kempen en Kempenplus). Indeling weekmarkt.

e

Kennis nemen van stukken.

Conform.

1. Standplaatsen toewijzen aan de hand van de anciënniteitlijst. 2. Handhavend op te treden tegen vergunninghouders die de hen toegewezen standplaats niet op de juiste wijze innemen. 3. De bestaande standplaatsvergunningen aanpassen conform artikel 7 van de Marktverordening. Besluiten overeenkomstig de adviezen over de gevraagde woonbestemmingen en verzoeker onderzoeken laten indienen en hem overeenkomst over doorrekening planschade en andere kosten laten ondertekenen. e 1. Vrijgeven ontwerpbestemmingsplan “2 herziening bedrijventerrein ’t Stoom”. 2. Procedure starten na sluiten anterieure overenkomst.

Conform.

Conform.

Conform.

Openbare besluitenlijst BW 18 oktober 2011  

Openbare besluitenlijst BW 18 oktober 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you