Page 1

UDAL POLITIKARI ETA TALDE POLITIKOEN GASTUAK 2004-2012


Soldatak eta beste Urtea eta agintean zegoen taldea

Liberatuak

Soldatak

Aseguruak

Galdutako soldatak*

SOLDATAK ETA BESTE

2004 PNV

1

54.916

10.354

1.957

67.227

2005 PNV

1

57.167

10.655

1.988

69.811

2006 PNV

1

59.797

7.487

9.850

77.135

1-2

56.805

14.508

7.862

79.177

2008 ANV

2

58.620

18.674

1.733

79.028

2009 ANV

2

60.027

19.032

-

79.059

2010 ANV

2

60.026

18.990

-

79.017

2- 1,80

68.505

19.756

-

88.261

86.310 (aurrekontua)

25.830 (aurrekontua)

-

112.140** (aurrekontua)

2007 PNV-ANV

2011 ANV-Bildu 2012 Bildu

2,46

* Zinegotziek beraien lanetan galdutako orduak ordaintzeko erabili ziren diru kopuru horiek, ANVk kendu egin zuen eskubide hori. Egun ez dira ordaintzen. ** 2012ko aurrekontuan soldata eta aseguruen/gizarte segurantzaren zati bat, liberatu baten soldataren % 66a, 22.010euro hain zuzen ere, udalak ordaintzen badu ere, Bilduri dagokion asignaziotik deskontatzen zaio.


Soldatak eta beste (aseguruak eta galdutako soldatak) 120.000 112.140 100.000

80.000

77.135 67.227

69.811

79.177

88.261

79.028

79.059

2007 PNV2008 ANV ANV

2009 ANV

79.017

60.000

40.000

20.000

0 2004 PNV

2005 PNV

2006 PNV

2010 ANV

2011 ANVBildu

2012 Bildu


Soldatak eta beste, KPIa aplikatuta Urtea eta agintean zegoen taldea

SOLDATAK ETA BESTE

Soldatak KPIarekin 2012ra eguneratuak

2004 PNV

67.227

82.744

2005 PNV

69.811

83.341

2006 PNV

77.135

88.373

2007 PNV-ANV

79.177

88.586

2008 ANV

79.028

84.774

2009 ANV

79.059

84.134

2010 ANV

79.017

83.257

2011 ANV-Bildu

88.261

90.026

112.140

112.140

2012 Bildu


Soldatak eta beste, KPIa aplikatuta 120.000 82.744 100.000

83.341

88.373

112.140

88.586 84.774 84.134

80.000 60.000

83.257

90.026 112.140

67.227

69.811

77.135

79.177

79.028

79.059

40.000

79.017

88.261

20.000 0 2004 PNV

2005 PNV

2006 PNV

Soldatak

2007 PNVANV

2008 ANV

2009 ANV

soldatak 2012ra KPIakin eguneratua

2010 ANV

Soldatak 2011 ANVBildu

2012 Bildu


Jarduerak eta dietak Urtea eta agintean zegoen taldea

Ordezko jarduerak

Dietak eta kilometrajea

JARDUERAK ETA DIETAK

2004 PNV

7.645

3.675

11.321

2005 PNV

416

3.773

4.189

2006 PNV

14

3.874

3.889

1265

3.011

4.277

2008 ANV

924

1-910

2.835

2009 ANV

112

2.267

2.380

2010 ANV

2.197

2.056

4.254

2011 ANV-Bildu

4.824

1.819

6.644

4000 (aurrekontua) 2.000 (aurrekontua)

6000 (aurrekontua)

2007 PNV-ANV

2012 Bildu


Jarduerak eta dietak 11.321

12.000 10.000 8.000

6.000 4.000 2.000 0

4.189

6.644 6000

3.889 4.277 2.835

4.254 2.380


Jarduerak eta dietak, KPIa aplikatuta Urtea eta agintean zegoen taldea 2004 PNV

Jarduera eta dietak

Jarduera eta dietak KPI arekin 2012ra eguneratua 11.321 13.934

2005 PNV

4.189

5.001

2006 PNV

3.889

4.456

2007 PNV-ANV

4.277

4.785

2008 ANV

2.835

3.041

2009 ANV

2.380

2.533

2010 ANV

4.254

4.482

2011 ANV-Bildu

6.644

6.777

6.000 (aurrekontua)

6.000 (aurrekontua)

2012 Bildu


Jarduerak eta dietak, KPIa aplikatuta Jarduera eta dietak Jarduera eta dietak KPI arekin 2012ra eguneratua 13.934 14.000 12.000 10.000 8.000

11.321

5.001 4.456

6.000

6.777

4.785 3.041

4.000 2.000

4.189

3.889

2.835 2005 PNV

2006 PNV

2.533

4.277

0 2004 PNV

6.000

4.482

2007 PNVANV

2008 ANV

2.380

2009 ANV

4.254

2010 ANV

6.644 6.000 Jarduera eta dietak

2011 ANVBildu

2012 Bildu


Talde politikoei ordaintzen zaizkien diru kopuruak Urtea

Talde Politikoak

2004 PNV

203.131

2005 PNV

211.460

2006 PNV

221.187

2007 PNV-ANV

199.181

2008 ANV

104.508

2009 ANV*

68.919

2010 ANV

80.419

2011 ANV-Bildu

122.661

2012 Bildu

136.800

* ANV ilegalizatu zutelako, 2009 eta 2010ean talde politikoei ordaindutako dirua asko jaisten da, ezin izan zuten ezer kobratu. Ordaindu ziren diru kopuruak oposizioari zegozkienak ziren.


Talde politikoei ordaindutako diru kopurua 250.000

203.131

211.460

221.187 199.181

200.000

150.000

100.000

122.661

104.508

68.919

50.000

136.800

80.419

0 2004 PNV

2005 PNV

2006 PNV

2007 PNV2008 ANV ANV 2009 ANV

2010 ANV

2011 ANVBildu

2012 Bildu


Talde politikoen gastuak KPIarekin 2012ra eguneratuta Urtea eta agintean zegoen taldea

Talde Politikoak

Talde politikoen gastuak KPI arekin 2012ra eguneratua

2004 PNV

203.131

250.017

2005 PNV

211.460

252.443

2006 PNV

221.187

253.411

2007 PNV-ANV

199.181

222.851

2008 ANV

104.508

112.107

2009 ANV

68.919

73.343

2010 ANV

80.419

84.734

2011 ANV-Bildu

122.661

125.114

2012 Bildu

136.800

136.800


Talde politikoen gastuak KPIarekin 2012ra eguneratuta 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

250.017

252.443

Talde politikoei ordeindua 253.411 222.851

112.107 203.131 211.460

221.187

125.114

136.800

73.343 84.734

199.181 104.508

68.919

80.419

122.661

136.800

talde politikoen gastuak KPI arekin 2012ra eguneratua


Politikarien gastuak guztira LIBERATUEN SOLDATAK DIETAK 6000

2012 Bildu

112140

TALDE POLITIKOAK

136.800 6.644

2011 ANV-Bildu

88.261

122.661 4.254

2010 ANV

79.017

2009 ANV

79.059

2008 ANV

79.028

2007 PNV-ANV

79.177

2006 PNV

77.135

80.419

2.380 68.919 2.835

104.508

4.277

199.181

3.889 221.187 4.189 2005 PNV

69.811

2004 PNV

67.227

211.460 11.321

0

50.000

203.131 100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000


Politikarien gastuak guztira, KPIa aplikatuta 2012 Bildu

112.140

2011 ANV-Bildu

90.026

6.000 6.777

2010 ANV

83.257

4.482

2009 ANV

84.134

2.533

2008 ANV

84.774

3.041

2007 PNV-ANV

88.586

4.785

2006 PNV

88.373

4.456

2005 PNV

83.341

5.001

2004 PNV

82.744

13.934

0

50.000

136.800 125.114

84.734 73.343

100.000

112.107 222.851 253.411 252.443

250.017 150.000

soldatak KPI arekin 2012ra eguneratuak talde politikoen gastuak KPI arekin 2012ra eguneratua

200.000

250.000

300.000

350.000

Jarduera eta dietak KPI arekin 2012ra eguneratua

400.000


KPIaren igoera* Kpi-aren igoera urtetik urtera

Urtea

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 3,1 4,2 2,4 4,3 0,8 1 3,3 2

Kpi-aren igoera 2004 urtetik

1 1,03 1,07 1,10 1,14 1,15 1,16 1,20 1,23

* KPIaren igoera urtarriletik urtarrilera kalkulatuta (INE Instituto Nacional de Estadistica-ren web horritik ateratako datuak)


KPIaren igoera* 2012

1,23

2011

1,2

2

3,3 1,16

2010

1 1,15

2009

0,8

Kpi-aren igoera 2004 urtetik 1,14

2008

4,3

2007

1,1

2006

1,07

Kpi-aren igoera urtetik urtera

2,4

4,2

2005

1,03

2004

1 1

3,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

* KPIaren igoera urtarriletik urtarrilera kalkulatuta (INE )

5

Profile for Bergarako Udala

Udal politikari eta talde politikoen gastuak 2004-2012  

Udal politikari eta talde politikoen gastuen datuak 2004-2012

Udal politikari eta talde politikoen gastuak 2004-2012  

Udal politikari eta talde politikoen gastuen datuak 2004-2012

Advertisement