Page 1

22 Maart 2009 Vyfde Lydensweek

Koningskap en Kruis “Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep: ‘Prys Hom! Loof Hom wat in die Naam van die Here kom! Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is! Prys Hom in die hoogste hemel!’... Jesus was in Betanië in die huis van Simon die Melaatse. Terwyl Hy aan tafel was, het daar ‘n vrou gekom met ‘n albaste fles egte, baie duur nardusolie. Sy het die fles oopgebreek en die inhoud daarvan op sy kop uitgegiet.” (Markus 11:9 en 14:3) In die reeks besinnings oor Markus was dit duidelik dat Markus sy verhaal oor Jesus inkleë deur die sentrale boodskap van Jesus se bediening: Die Koninkryk van God het naby gekom. Verder gaan Markus uit sy pad om almal te laat verstaan dat die Messias hier is, die orde van die Godsryk het aangebreek en die Messiaskoning beweeg tussen julle. Dan lees ons in die donker oomblikke van verraad teen Jesus en net ‘n stappie weg van die kruis, van twee insidente (Mark. 11:1-11 en 14: 3-9) wat iets meer vrolik kommunikeer: Jesus laat hom geval dat mense hom as Messias erken en eer. Teen die Olyfberg is dit ‘n skare van gewone mense wat die prosessie vorm van die Messias en aan huis van Simon is dit ‘n naamlose vrou wat die Messias salf: Lofprysing en verering van die Messias te midde van die dreiging van lyding. Markus wil minstens twee dinge beklemtoon: Eerstens, dat die mandaat van die Koningskap van God waarvan Jesus die beloofde Messias is, wegskuif van die amptelike godsdienstige en administratiewe leiers na gewone mense met ‘n diepe verstand van Sy Koningskap; en andersyds, dat die kruis nie ‘n grimmige en smartvraterige burgerskap van die Koninkryk van God vestig nie. Die Koninkryk is triomfantlik en ontlok die hosannas en oordadigheid van eerbetoon en aanbidding in ‘n wêreld wat sy hoop op ander prinse stel. Prof. Philip Nel Hartlik welkom by ons eredienste vanoggend. Agter in die kerk is Bybels en Liedboeke indien u een benodig. Ons orrelis is Johan Cromhout. Uit die binnehof is deure na die Moederskamer en toiletgeriewe. U word uitgenooi om ‘n koppie tee ná die diens te kom drink. Ons bid u en u geliefdes ‘n geseënde rusdag verder toe. 1


Sothodiens: Aanddiens: Sondag, 29 Mrt.:

Ander eredienste Vanmiddag om 15:00. Om 18:00 – ds. Jan. Taizédiens: kom beleef die stilte, gebed, sang en Skriflesing (Psalm 123). Oggend om 09:30 – ds. Jan (Markus 13); aand om 18:00 – ds. Jan.

DEURKOLLEKTES: 15 Mrt. 22 Mrt. 29 Mrt.

Bediening Andrew Murray Geestelike bearbeiding van Verpleegsters Kolportasiefonds

R 1 111,05

MEELEWING EN VOORBIDDING Siekes tuis of in hospitaal: Irene Goosen (AG Visserstr. 8D), Brigitte Botha (Paul Rouxstr. 21), Leon Buys (Kiepersol Oord 11), Heleen Bosman (Deanelaan 11), Tannie Suzie Terblanche (Kapt. Goodmanstr. 5), Tannie Jana Kotzé (HarrySmithstr. 28) en Beatrice Carshagen (Henry Fagnstr. 6). Verjaarsdae: Baie geluk en seënwense aan die volgende lidmate wat in die week verjaar: 22 Mrt. 23 Mrt. 24 Mrt. 25 Mrt. 26 Mrt. 27 Mrt. 28 Mrt.

Fanie Steyn en Schalk Wentzel. Christa Prinsloo, Lambrecht Scheepers, Jaco van der Walt en Rachelle Wilson. Marelize v Rooyen, Liza Meyer, Leon v Landsberg, Danie Vermeulen en Jan-Lodewyk Wentzel. Ida Harris en Kosie Kuhn. Amanda Botha en Suzette Steyn. Anna-Maria Fourie, SJ Fourie en Pienaar Rossouw. Marieta de Wet en Fransie le Roux.

As u naam nie hier verskyn nie, mag dit wees dat ons nie u volledige besonderhede by die kantoor het nie. Besoek die kerkkantoor (Sondagoggende nét na die erediens of gedurende weeksoggende) en bring u inligting daar op datum. Nuwe intrekkers of gelowiges wat graag by ons wil inskakel – voltooi asb. ‘n geel kaartjie langs die bank en plaas dit in die houtposbus agter in die kerk of kontak ons skriba, Rita van Zyl (051-4362750).

BYBELSTUDIES: Woensdag, 25 Maart om 19:00 Openbaring 20 (afsluiting). Donderdaggroep het reeds afgesluit; beide hervat weer op 15 & 16 April. CAMISARDS: Ons sluit Sondagmiddag die kwartaal se kuiers & gesprekke af, met die volgende deel van Louis Giglio se DVD, “Seeing God as the Perfect Father” – 16:30 in die Jeugkamer. Kom geniet dit saam. 2


KERKRAADSAKE Diensbeurte: Ouderlinge 22 Mrt. Ordino Kok, Flippie Minnaar, Louise Pretorius, Marietjie Cilliers en Willem Bosman. 29 Mrt. Kobus Vermeulen, Chris de Wet, Abri van Vuuren en Aylva Schoch. Diakens 22 Mrt. Johannes v Rooyen, Jaco Engelbrecht, Gerhard Nel, Linda Raath, DR Samuel, Leon Badenhorst, Weyers Strydom, Louis Lategan, Alida Smith, Louis Lategan, André Prinsloo, Charlotte Horak. 29 Mrt. Cas Harris, Francois Ferreira, Jan Davel, Karin Jacobs, Wiehan van Staden, Nico Hefer, Johan le Roux, Cobus Botha, Rikus van Pletzen, Ben Steyn, Hendrik Swart, Louis Kruger en Claudine Engelbrecht. Doopsondag, 5 April: Ouers wat graag hul baba’s wil laat doop op Sondag, 5 April 2009 moet hierdie week met ds. Jan in verbinding tree – tel. 051-4362261. Verlof: Ds. Gert neem sy verlof vanaf 20 Maart tot 10 April 2009. In geval van nood (of vreugde!) kan u dan vir ds. Jan kontak. Ons skriba, Rita van Zyl, neem verlof vanaf 6 tot 13 April 2009 tydens die tydperk sal die kantoor gesluit wees.

BEDIENINGE

Bedieningsvergadering vir die tweede kwartaal begin 20 April 2009. EREDIENSBEDIENING Sien die Paasprogram vir tye van ons eredienste in die volgende maand. GEMEENTEBEDIENING woord@bergendal: Ons kwartaalblad – die eerste van 2009 – verskyn vanoggend. Baie dankie aan Johannes Wessels, redaksie en alle medewerkers vir jul harde werk. Kry jou kopie vanoggend ná die erediens... Lekker lees! Webblad: Ons gemeente is op die internet! Gaan kyk gerus by www.berg-en-dal.org. Ons is op soek na die e-pos adresse van kinders in die buiteland, oudlidmate en vriende van Berg-en-Dal – bring dit kantoortoe; ons wil hulle graag van die webblad vertel. Gebedsaksie – Algemene Verkiesing: As gelowiges word ons opgeroep om vir hulle wat regeer, te bid (1 Tim 2:1-2) – dit sluit die verkiesing van leiers ook in. Ons is besorg oor intimidasie en geweld in die aanloop tot die verkiesing. Daarom vra ons die Here wat 'n Beskermer van ons almal is, om deur sy Gees 'n gesindheid van verdraagsaamheid en vertroue op te wek; om leiers wat manne of vroue van geregtigheid en vrede is, dwarsdeur ons land en in alle politieke groeperinge op te rig, te versterk en invloed te gee. Ons nooi almal wat saam wil kom bid, na ‘n byeenkoms Woensdagoggend om 10:30 by Mockestr. 4A.

3


GETUIENISBEDIENING Huishulpkamp – 15-17 Mei 2009: Die jaarlikse huishulpkamp wat in ons Ring deur Hugenootgemeente gereël word, moes weens die verkiesingsdatum na die naweek van 15 tot 17 Mei verskuif. Ons nooi graag alle lidmate om hul huishulpe vir dié naweek te stuur – dit is ‘n baie mooi verrykende geleentheid. Kontak Liezél Berry (051 436 3883) of die kantoor. NUUS VAN ELDERS Praise & Worship by Universitas: Die NGK Universitas nooi jongmense, skoliere en studente na hul kwartaallikse groot “Praise en Worship”-aand op 25 Maart 2009 om 19:00 in die kerksaal. Dit is ‘n geleentheid waar ons vir twee ure lank sing tot eer van ons Hemelse Vader! Musiek word gelei deur NOC. Bring vriende saam sodat ons die Here kan loof!

PROGRAM VIR DIE PAASTYD Ons nooi alle lidmate na die viering van die diepte- én hoogtepunt van die Christelike kerkjaar: die Paastyd. Jonk en oud het in die verlede al getuig dat die Groot Lydensweek (Heilige Week) vanaf Palmsondag, 5 April, tot Paassondag, 12 April, vir hulle ‘n besondere geestelike belewenis was en ‘n dieper verstaan van die Skrifboodskap hieroor gebring het. Ons programme gaan ook die mooiste kerkmusiek onder leiding van Johan Cromhout insluit. Die datums en tye is as volg: Palmsondag, 5 April

Eredienste om 09:30 en 18:00

Maandag - Donderdag, 6-9/4

Oggendwydings om 07:00-07:30 in die kerk; deur Skriflesing, gebed en lied oordink ons die laaste week van Jesus in Jerusalem.

Witte Donderdag, 9 April

Aandnagmaalsdiens om 18:00.

Goeie Vrydag, 10 April

Oggenddiens om 09:00.

Stille Saterdag, 11 April

Ons bring die dag in oordenking van die lyding & sterwe & begrafnis van Christus in stilte deur; ons vertrek om 08:00 na Menuha en sal teen 16:00 die middag terugkeer. Bespreek jou plek by ds. Jan vóóraf; koste beloop R 80,00 vir die dag (ete ingesluit).

Opstandingsondag, 12 April

Paasdiens om 09:30. Geen aanddiens.

MOENIE HIERDIE TYD VIR GEESTELIKE VERDIEPING MISLOOP NIE. 4

gemeentefokus-22maart  
gemeentefokus-22maart  

nuus en gebeure

Advertisement