Page 1

BARMHARTIGHEID Die amptelike verkondiging van Gods Woord wat aan die kerkraad opgedra is (NGB Art. 30; KO  Art. 48), is ook die konkrete verkondiging van God se liefde en barmhartigheid vir 'n wêreld in  nood.  Die Kerk van Christus moet met priesterlike bewoëndheid omsien na die armes en ander  sorgbehoewendes deur hulle te help, te troos en geestelik op te hef (KO Art. 54). Hierdie nood,  hetsy geestelik of materieël, ken geen grense nie. Daarom reik die liefde van gelowiges en 'n  gemeente soos Berg­en­Dal uit na hulle wat in ons eie omgewing, maar ook verder van hier,  behoefte het aan God se sorg. In Berg­en­Dal funksioneer daar 'n Barmhartigheidsbedieningsgroep wat saam met die leraars,  spesifiek hiervoor verantwoordelikheid aanvaar.  Weens hul gedeelte doelstellings, bestaan daar  noue skakeling tussen hierdie bedieningsgroep, die Diakonie en die Getuienisbedieningsgroep. Hierdie bediening gee uiting aan dit wat in ons missie gestel is, naamlik dat: "Die Ned. Geref. Kerk Berg­en­Dal geroep is om as gemeenskap van gelowiges  God Drie­Enig te verheerlik, deur uit dankbaarheid vir sy genade en liefde..... in ons geloof, hoop en liefde te groei deur die onderlinge omsien na en sorg vir mekaar ... wanneer ons die Evangelie van Jesus Christus deel deur ons woorde en dade, in opregtheid en nederigheid, aan almal met wie ons  hierdie tyd en omgewing deel..." BEDIENINGSTERREIN EN PERSONEEL Die   sorg   en   omgee   van   ons   gemeente   begin   in   ons   midde,   rondom   die  Nagmaalstafel.  Hiervandaan word  "die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die  gemeentelike lewe en na die samelewing" (Formulier vir die bevestiging van Diakens). In Berg­en­Dal leef daar by die leraars, diakens en lidmate 'n sensitiwiteit vir die materiële nood  van  lidmate.   Daarom word daar jaarliks  begroot vir en reëlings  getref om behoeftiges  deur  alimentasie te help.  Die hulp van 'n Maatskaplike Werker van die KMD wat aan die Ring  van   Bloemfontein­Noord   toegewys   is,   kan   hier   ingeroep   word.   Die   besoeke   van   leraars   en  lidmate aan siekes en eensames in die gemeente is deel van ons barmhartigheidswerk. Die groot aantal  bejaardes  in Berg­en­Dal (in wyke; in Siësta en ander aftree­oorde) vra vir  besondere sorg.  Besoeke aan hulle, die vervoer van bejaardes na eredienste en die tweejaarlikse  Welwillendheidstee reik na lidmate bó 65 uit.  Daar word moeite gedoen om in besonder na die  Siësta Tehuis vir Bejaardes (Wyk 8) uit te reik: op die eerste Sondag van elke kwartaal vind  daar 'n erediens met Nagmaalsbediening by Siësta plaas; die tweede Donderdag van elke maand 


lei die   leraars   daar   'n   biduur;   die  Jubilate­groep  bied   'n   gereelde   sosiale   byeenkoms   met  geestelike inslag daar aan; en een keer per jaar word 'n tee­geselligheid vir inwoners van die  Afdeling vir Verswakte Bejaardes gereël. Berg­en­Dal sorg ook vir lidmate wat beproef word weens die ernstige siekte of dood van 'n  geliefde.    Die leraars help met  sterwensbegeleiding en rousmart. Wyks­ en blokleidsters  is  behulpsaam met die reëlings van tee en verversings by begrafnisse of 'n roudiens. Die  MIV/Vigs­epidemie  in   Suid­Afrika   en   ons   eie   gemeenskap,   het   'n   eiesoortige  bedieningsgeleentheid vir Berg­en­Dal geword. Die sorg en omgee van ons gemeente, reik ook óór die grense van ons gemeenskap hier in Dan  Pienaar heen.  Een keer per maand word daar by die Onkologie Kliniek (Saal 21) by Nasionale  Hospitaal tee en toebroodjies aan pasiënte bedien. Berg­en­Dal is as deel van die Ring van Bloemfontein­Noord betrokke by die  Gladstoneweg  Jeugsorgsentrum (voormalig Ons Kinderhuis), waar 'n tiental kinders in 'n huislike opset woon  en versorg word. Kruideniers en ander ware word ook maandeliks aan die huis voorsien. Ons  gemeente word deur 'n leraar en twee verteenwoordigers in die bestuur van die Jeugsorgsentrum  verteenwoordig. Aangesien   die   Maatskaplike   Werker   van   die  KMD  gereeld   vergaderings   van   die  Barmhartigheidsbediening   hier   bywoon,   word   hierdie   bediening   ingelig   oor   behoeftes   en  projekte  in die middestad en breër Bloemfonteinse gemeenskap.   Elke jaar in Junie word 'n  maandlange insamelingsaksie ten bate van die KMD in die gemeente geloods; so­ook die aand  met die Kerssangdiens in November. Ons gemeente dra deur verskeie  deurkollektes  by tot die noodlenigingswerk van instansies in  Bloemfontein,  die  Vrystaat  en verder.  Berg­en­Dal  se  maandelikse sinodale bydraes  verlig  eweneens nood waar die Vrystaatse NG Kerk betrokke is. 'n   Groot   aantal   lidmate   het   hul   gawes   beskikbaar   gestel   om   in   die   werksaamhede   van   die  Barmhartigheidsbedieningsgroep   aangewend   te   word.   Hierdie   lidmate   se   name   is   op   die  Gawebank in die kerkkantoor beskikbaar. FUNKSIONERING Die taak van die Barmhartigheidsbedieningsgroep in Berg­en­Dal is as volg: •

Die bedieningsgroep sien toe dat besluite van die kerkraad oor barmhartigheidswerk deur  almal daarby betrokke uitgevoer word en dat die nodige reëlings getref is om  mense  in nood by te staan.


Die bedieningsgroep   sien   om   na   die   oorhoofse   beplanning   en   koördinering   van   die  verskillende aksies en komitees wat betrokke is by die barmhartigheidswerk in en deur  Berg­en­Dal.

Die bedieningsgroep   dien   as   skakel   tussen   die   kerkraad,   die   maatskaplike   werker,  onderskeie komitees en individue of groepe in nood.

Die bedieningsgroep dien ook as skakel tussen die kerkraad en instansies buite Berg­en­ Dal, betrokke by barmhartigheidswerk, bv. die Rings­ en Sinodale Kommissies vir Diens  van Barmhartigheid, ander gemeentes en noodlenigingsgroepe.

Die bedieningsgroep begroot jaarliks vir die werksaamhede van hierdie bediening, samel  sover moontlik self fondse en middele in om die werk in stand te hou en bestuur  daardie  begroting.

Die bedieningsgroep   dra   sorg   vir   navorsing,   beplanning,   inligting   en   voorligting   in  belang van barmhartigheidswerk, en adviseer die kerkraad oor beleid en besluite in dié  verband.

Die bestuur van die Barmhartigheidsbedieningsgroep word as volg saamgestel: ♦ Die ouderling wat deur die kerkraad as voorsitter vir hierdie bediening aangewys en bevestig  is; ♦ die leraars; ♦ die Maatskaplike Werker van die KMD; ♦ 'n verteenwoordiger van die siekebesoekspan; ♦ 'n verteenwoordiger van die Jubilate­groep; ♦ die organiseerder van die Welwillendheidstee; ♦ ons verteenwoordigers by die Gladstoneweg Jeugsorgsentrum; ♦ 'n verteenwoordiger van die teeskinkers by Onkologie; ♦ enige ander belangstellende lidmate van Berg­en­Dal. Om   bogenoemde   funksies   effektief   uit   te   oefen,   vergader   die   bestuur   van   die  Barmhartigheidsbediening ten minste een keer per kwartaal. Verslag van hierdie vergadering  word aan die Bestuursraad gelewer. Indien nodig, kan die voorsitter van die bedieningsgroep 'n  spesiale   vergadering   belê.   Die   onderskeie   komitees   hierbo   genoem,   vergader   uiteraard   soos  nodig om hul werksaamhede te hanteer.

barmhartigheidsbediening  

jeugbediening

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you