Page 1

18 Januarie 2009

Pinkstersondag

Die Goeie, goeie nuus vir jou en my en vir elkeen van die ander...! “Die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God begin so...” (Markus 1:1) Markus het goeie nuus om te vertel. En hy is so opgewonde daaroor dat hy sommer al in die heel eerste sin van sy boek uitroep: die fantastiese nuus is dat Jesus Christus eintlik die Seun van God is! Ja, God het sy Seun na die wêreld gestuur. Maar het jy al daaraan gedink dat vir baie mense van ons wêreld, dit nié goeie nuus is nie? Daar is diegene vir wie dié boodskap godslasterlik is, een groot leuen. In die lig daarvan is dit goed dat ons weer saam dink oor: • • •

Waarom is dit goeie nuus? Wat is die goeie daarvan en waarom gee dit dan aanstoot? Hoe kan ons hierdie goeie nuus met dieselfde entoesiasme as Markus uitdra? Baie welkom by ons eerste gesamentlike erediens vanoggend. Agter in die kerk is Bybels en Liedboeke indien u een benodig.

Die prediker vanoggend, is ds. Louwrens Scheepers van die Internasionale Engelssprekende Gemeente in Fez, Marokko. Ds. Scheepers en sy gesin woon 1


en werk al sedert 2002 in Marokko. Saam met ‘n aantal ander NG Kerke ondersteun ons hulle daarin en is dit vanoggend ‘n voorreg om hom hier by ons te ontvang. Ds. Scheepers begin vanoggend ook ons Nuwe Testamentiese-reeks oor die lewe en werk van Jesus; ons gaan die Markus Evangelie saam lees en oordink. Dit is die oudste van die vier evangelies en bekend vir die kort en kragtige, dramatiese aard van Markus se vertelling. Ons orrelis is Johan Cromhout. Uit die binnehof is deure na die Moederskamer en toiletgeriewe. U word uitgenooi om ‘n koppie tee ná die diens te kom drink – die eerste uit ons nuwe kombuis! Ons bid u en u geliefdes ‘n geseënde rusdag verder toe Ander eredienste Sothodiens: Aanddiens:

Om 15:00 vanmiddag in die kerk. Om 18:00 ds. Jan. Hoor, hoor, hoor die Stem, en leef... (Markus 1:11). Jeugdiens – WAT JY NIE MAG MISLOOP NIE! Sondag, 25 Jan: Oggend om 9:30 – ds. Gert (kerk); ds. Jan (saal). Aand om 18:00 – ds. Gert (Week van Gebed begin). Nagmaal by Siësta Ons Nagmaalsdiens by Siësta verskuif na Sondag, 8 Februarie.

DEURKOLLEKTES: 11 Jan: 18 Jan: 25 Jan:

Gesamentlike Aandelefonds vir Sendelingstudente. Helpmekaar Studiefonds. Middestadsgemeentes.

R 1 131,55

MEELEWING EN VOORBIDDING Siekes tuis of in hospitaal: Oom Japie Bester (Kmdt. Senekalstr. 42), Grace de Goede (Kmdt. Senekalstr. 54), Fanie Schoeman (Woodlands), Oom Walther Raath (Aliquando), Hannamarie Hoffman (Winterstr. 21), Lizmarie Schoeman (Kmdt. Senekalstr. 46), Oom Vic Smith (Siësta) en Tannie Rhona en Oom Henry Johnson (Thealsingel 8). Meelewing: Ons meegevoel met Riaan Schoonees (Van der Stelstr. 32) wie se moeder na ‘n kort siekbed in Desember oorlede is. Verjaarsdae: Baie geluk en seënwense aan die volgende verjaarsdagmaats: 18 Jan. Johannes Bothma. 19 Jan. Ludwig Koekemoer, Louis Lategan en Hannetjie Oosthuizen. 20 Jan. Anna Pienaar, Elzabé Reichert en Spaas van der Merwe. 21 Jan. Hannelé Griesel, Marianne Koorts, Danell Schoonees en Audrey van Yken. 2


22 Jan. 23 Jan. 24 Jan. 25 Jan.

Manie Pickard en Jaco Visagie. Pierre Heppell en Lucy van der Merwe. Englene Ferreira, Bertie Fourie, Louis Holtzhausen, Charlene Smith en Jors van der Schyff. Louis Berry en Alexander Hutton.

‘n Woord van hartlike gelukwense aan al ons matrieks met hul baie goeie uitslae; daar was ook besondere prestasies. Ons is saam met julle dankbaar en wens almal sukses en seën toe vir die studies wat nou voorlê. BYBELSTUDIES Woensdag, 21 Januarie om 19:00 Donderdag, 22Januarie om 09:00

Openbaring 16. Die “Onse Vader”-gebed (derde bede uit die Heidelbergse Kategismus).

CAMISARDS Alle tieners word uitgenooi na vanaand se Jeugdiens en iets te drinke ná die tyd! KERKRAADSAKE Diensbeurte: Ouderlinge 18 Jan: Johan Eysele, Ockie Fourie, Brain Grimbeek en Winnie Barnard. 25 Jan: Cassie Carshagen, Vic Smith, Winnie van Burick, Coert de Vries en Barend Bezuidenhout. Diakens 18 Jan: Cas Harris, Francois Ferreira, Jan Davel, Karin Jacobs, Wiehan v Staden, Nico Hefer, Johan le Roux, Cobus Botha, Rikus v Pletzen, Ben Steyn en Hendrik Swart. 25 Jan: Johannes v Rooyen, Adrian Bester, Jaco Engelbrecht, Gerhard Nel, Linda Raath, DR Samuel, Leon Badenhorst, Weyers Strydom, Alida Smith, Deon Naude, Louis Lategan en André Prinsloo. Die bevestiging van kerkraadslede wat nog nie in hul amp bevestig is, vind plaas op Sondag, 1 Februarie tydens die aanddiens plaas. Kerkraadsvergadering:

Sondag, 15 Februarie om 18:00.

Bewys van Lidmaatskap ontvang: Vanaf Bloemfontein-Noord: Bertram Francis van der Spuy en Marina Lingenfelder (Via Quinta 501, Westdene - Wyk 30 (c). Almanakke: Indien u nog nie ‘n almanak vir 2009 ontvang het nie, kan u vanoggend net ná die diens of gedurende die week een by die kantoor kom afhaal – dis ‘n pragtige almanak met al die inligting wat u nodig het om vanjaar goed georganiseerd en aktief met ons gemeente mee te leef!

BEDIENINGE

3


Werksaamhede en vergaderinge van Bedieninge: Ons bedieninge begin die kwartaal se werksaamhede met hul vergaderings en alle lidmate word uitgenooi om te kom saamdink en –DOEN; dis die ideale geleentheid om ‘n bydrae tot ons samesyn en ons getuienis in die Koninkryk te maak. Sien die ingeslote blou bladsy vir volledige inligting. Daar is ook ‘n gawebankkaart ingesluit: kyk asseblief na al die werksaamhede en maak ‘n keuse om iewers by betrokke te raak. Voltooide gawebankkaarte kan in die kollektesakkies teruggestuur word, agter in die houtposbus geplaas of na die kerkkantoor gebring word. EREDIENSBEDIENING Week van Gebed: Ons jaarlikse Week van Gebed word vanaf Sondag, 25 Januarie tot Donderdag, 28 Januarie gehou. Ds. Gert sal dit lei, in aansluiting by die 500ste herdenking van Johannes Calvyn se geboortedag in 1509. Gedurende die week vind die dienste om 19:00 plaas. Ds. Jan lei die gesamentlike Week van Gebed van vier gemeentes in Kroonstad. GEMEENTEBEDIENING Vrouediens: Sien asseblief die ingeslote pienk pamflet met inligting oor ons Vrouediens. Alle uitstaande lêers moet ingehandig word. Gebedsaksie: Lidmate wat graag deel van ons gebedsaksie wil word deur by ‘n gebedskring/ketting wil inskakel (per sms, telefoon of epos), word hartlik uitgenooi om Elize Ferreira (082 846 2574 of 051-436 6288) of Erna Gouws (082 552 2235 of 051436 5632) te kontak. ‘n Kort toerustingsgeleentheid word op Sondag, 8 Februarie gehou. Almal is welkom: vir die voorbidding in ons gemeente of om saam in ‘n gespreksverhouding met die Here te groei. WYKSBEDIENING Wykskomiteevergadering: Die wykskomiteevergadering vir alle wyksouderlinge, diakens, wyksleidsters en hulpe vind op Sondag, 1 Februarie, om 16:30 by die kerk plaas. JEUGBEDIENING: Kategese: Gedurende ons gesamentlike diens vanoggend, sal die Junior Katkisante (Voorskools tot Graad 4) saam met hul kategete na die saal gaan waar hulle in klasse ingedeel gaan word; die Seniors (Grade 5 tot 11) bly ná die diens in die kerk agter vir hulle indeling. Ouers se aandag word op die (geel) briefie hierby ingesluit, gevestig – lees asseblief deur en gaan die jaar met entoesiasme en mede-verantwoordelikheid saam met ons in! Ons kategese vir inwoners van Huis Eie Haard begin Woensdagaand, 21 Januarie – kom ons dink ook aan hierdie belangrike werk in ons gebede. BARMHARTIGHEID Tee by Saal 21, Nasionale Hospitaal: Ons is dringend op soek na ‘n vrywilliger wat leiding kan neem met die organisering van die maandelikse teebeurt by Saal 21 (Onkologie), Nasionale Hospitaal. Hierdie is liefdeswerk vir mense wat baie siek is en ‘n koppie tee, 4


toebroodjie en ‘n bemoedigende woord altyd waardeer. Al het jy nog nie vantevore gehelp nie, daar is goeie hulp beskikbaar wat jou touwys sal maak. Kontak die kerkkantoor (051-436 2750) of enige van die leraars. Werkersklas: Ons Werkersklas begin eerskomende Dinsdag, 20 Januarie om 14:00 in Jeugkamer. Nuwe lede is baie welkom – moedig u huishulp aan om die klas by te woon. Jubilate: Jubilate begin 21 Januarie by Siësta met samesang en oefeninge. Almal is baie welkom. Tweedehandse “Shoprider” beskikbaar: ‘n Groot model “Shoprider” (battery-aangedrewe) in puik toestand, vir gebruik deur ‘n gestremde persoon is hier by die kerk beskikbaar teen R 12 000,00. Vir enige navrae of besigtiging kan u die kerkkantoor nader. GETUIENISBEDIENING: Ds. Louwrens Scheepers (Marokko): Ons dank ons Hemelse Vader vanoggend vir die voorreg om ds. Scheepers in ons midde te hê. Bly asb. ook aan hom en sy gesin in u gebede dink; bly ook intree vir krag oor hulle gesin en die mense van Fes. U word genooi om ná die erediens ‘n koppie tee saam met ds. Scheepers te kom drink, en om Woensdagoggend, 21 Januarie om 10:00 saam met hom te kom kuier en gesels by Kmdt. Senekalstr. 12 (tel. 051- 436 5632).

5

18Jan  

Weeklikse nuusbrief

18Jan  

Weeklikse nuusbrief

Advertisement