Charter Tiny Cohousing Hoogstraten

Page 1

Samen leven op kleine voet

Charter februari 2021


Het opzet van Tiny Cohousing Hoogstraten is om met domicilie te wonen in een kwalitatieve duurzame, ecologische, diverse gemeenschap van tiny houses. Ieder heeft zijn eigen private woongelegenheid, een tiny house, met daarnaast gedeelde faciliteiten, het cohousing aspect. Het bewust met minder spullen willen leven op een beperkte persoonlijke oppervlakte, speelt een centrale rol in het woonproject. Daarnaast willen we meer ruimte creëren voor connectie en gemeenschap. Kortom: samen leven op kleine voet. Dit document behandelt de principes waarop we die gemeenschap willen vormen.


1. Eigen aan dit cohousingproject zijn de tiny houses die gerealiseerd zullen worden als woonunits. Hierbij is het van belang dat de kleinschaligheid een grote rol speelt. De huisjes nemen maximum 40m2 grondoppervlakte in. Vormelijk wordt gericht op kwalitatieve, duurzame tiny houses. Hiervoor zal de groep minimale eisen bepalen. 2. Het project zal bestaan uit meerdere woonunits en gemeenschappelijke delen. Het uiteindelijke aantal units is mede afhankelijk van de (grootte van de) projectgrond. Vooralsnog beschouwen we 6 tot 10 woonunits als het meest opportuun. We voorzien minstens een aparte common house als het centrum van onze gemeenschap. Iedereen beschikt over zijn eigen private ruimte, maar we willen actief inzetten op het samen vormen van een gemeenschap. 3. De bewoners zijn trouw aan de kernwaarden, die stellen dat ecologisch, betaalbaar en eenvoudig wonen in een samenredzame gemeenschap centraal staan in Tiny Cohousing Hoogstraten. Openheid naar en respect voor diversiteit in de groep op sociaal, cultureel, levensbeschouwelijk en intergenerationeel vlak maakt onderdeel uit van iedere bewoner, net als een open, communicatieve basishouding. 4. Het project zal voorzien in de realisatie van collectieve delen met ruimte voor ontspanning, ontmoeting en werk. Van iedere bewoner wordt een actieve bijdrage verwacht die in lijn ligt van de behoeften van het project en de draagkracht van het individu. Deze bijdrage is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 5. Bij de realisatie van de collectieve delen stellen we de zuinigheidsgedachte voorop en zoeken we maximaal naar polyvalente en creatieve ruimtelijke oplossingen. De gemeenschappelijke delen omvatten minimaal volgende zaken: gedeelde tuin met voorziene ontmoetingsplaatsen, parking (max. 1 parkeerplaats per unit), polyvalente werk- en eetruimte met bibliotheek, keuken, fietsenstalling, wasruimte en werkplaats. De gemeenschappelijke delen sluiten vormelijk en qua schaal aan bij de tiny houses. 6. Connectie maken we ook door gezamenlijke activiteiten op te zetten zoals wekelijks samen eten of het samen onderhouden van de tuin en de collectieve delen. Ook de deeleconomie wordt aangemoedigd: zo delen we ervaringen en spullen. Op deze manier kunnen we ieders levenskwaliteit verbeteren. Alle bewoners worden geacht hierin deel te nemen volgens zijn of haar vermogen.


7. We zijn ervan overtuigd dat tiny houses kunnen leiden tot een kleinere ecologische voetafdruk. Dit is echter geen gegevenheid en zal het gevolg zijn van individuele en collectieve duurzame keuzes die we maken op schaal van de private woonunits en de projectschaal. Deze duurzame afwegingen zullen telkens meegenomen worden in het beslissingsproces. 8. Voor de individuele woonunits worden de EPB-eisen als maatstaf gehanteerd, ondanks dat deze niet wettelijk verplicht zijn voor tiny houses. Iedere bewoner streeft er echter naar om zo hoog mogelijk te mikken op deze eisen en minimaal de collectief afgesproken normen te halen. Voor de zelfvoorzienendheid van de huisjes op gebied van energie en water onderzoeken we wat haalbaar en wenselijk is. Iedere woonunit realiseert zelf de nodige technieken om dit zo goed mogelijk na te streven, afgestemd op de afgesproken minimumvereisten. Zelfvoorzienendheid is echter niet zaligmakend en willen we binnen het project dan ook realistisch en haalbaar houden. 9. Met Tiny Cohousing streven we ernaar om een groene oase te worden binnen een verstedelijkte context. Dit vertalen we in doordachte, inheemse aanplanting, het inzetten op eigen voedselproductie volgens de permacultuurgedachte en het streven naar een hemelwaterneutraal project. Zo houden we al het kostbare water op ons eigen perceel en wapenen we ons tegen een warmer wordend klimaat.


10. Het project zal gerealiseerd worden in woonzone. Specifiek zal projectgrond gezocht worden in het kleinstedelijk gebied van Hoogstraten (Hoogstraten en Minderhout). Op deze manier verbinden we ons project maximaal met de nabije omgeving en de aanwezige voorzieningen in Hoogstraten. 11. Door te kiezen voor een inplanting in het kleinstedelijk gebied willen we het project verbinden met de stad en zeker de nabije omgeving. We willen Tiny Cohousing op een positieve en zichtbare manier laten aansluiten bij de buren. Zo leven we niet alleen binnen het project samen op kleine voet, maar ook daarbuiten. De positieve samenwerking die we binnen het project cultiveren willen we ook laten doorwerken buiten onze perceelsgrenzen. Op die manier kan het project een sociale katalysator voor de buurt zijn. 12. Voor de verwerving van de uiteindelijke projectgrond kijken we in eerste instantie naar alternatieve methodes zoals erfpacht of recht van opstal. Bij voorkeur kunnen we woningbezit loskoppelen van grondbezit en zo de betaalbaarheid van een eigen woonst haalbaar houden. Afhankelijk van de situatie zal het aankopen van grond wel bekeken worden, maar dit dan steeds vanuit de gekozen rechtspersoon van het project. Deze rechtspersoon zal de juridische vertaling zijn van het streven dat beschreven staat in dit charter. 13. Bij beslissingen streven we steeds naar consent. Consent houdt in dat een besluit wordt genomen, wanneer geen van de aanwezigen een overwegend bezwaar heeft tegen het besluit. Het is dus niet nodig dat iedereen 100% ‘voor’ is, maar dat elke deelnemer voldoende ‘voor’ is om het besluit te kunnen en willen (laten) uitvoeren. Dit staat tegenover consensus, dat vaak wordt gebruikt in de betekenis van unanimiteit: een besluit is in dit geval pas genomen als alle deelnemers hier ‘voor’ zijn. 14. Wij staan voor open communicatie en transparantie. Geweldloze communicatie dient hierbij als inspiratie. We laten iedereen in zijn waarde. Meningsverschillen worden open en eerlijk met elkaar besproken.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.