Page 1

G I L L I V I FR Maj 2013

Afstivning i Randers

Ren Ø-dag på Fanø

BALTIC SAREX ved Bornholm


FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige i Beredskabsforbundet

Frivillige bidrager til samfundets sammenhængskraft At være beredskabsfrivillig er i sandhed “meningsfuld fritid” eller “fritid med fornuft”, som Beredskabsforbundets slogan lød for mange år siden – og vi får syn for sagen her i denne udgave af FRIVILLIG, hvor en bred vifte af den frivillige indsats præsenteres.

Beredskabsforbundets medlemmer stiller op med en slagkraftig ressource igen og igen – og vi kan ikke sige tak nok for denne indsats. Det frivillige arbejde er et vigtigt bidrag til samfundets sammenhængskraft. Vores store viden og erfaring fra det operative, afhjælpende beredskab skal vi også bruge på at uddanne befolkningen til at blive mere selvhjulpne. Det er en stor og vigtig opgave – som supplerer vores operative opgaver og øvelser godt. Og vi er de bedste til at stå for den opgave – netop fordi vi har den store erfaring fra den afhjælpende indsats.

Noget af det vigtigste i frivilligarbejdet er at blive brugt. Øvelser, uddannelse og træning er nødvendige og vigtige aktiviteter, men det er, når vi står “ude i marken”, at vi oplever den store glæde, det er at være med til at gøre en forskel. Og en forskel gør medlemmer af Beredskabsforbundet hver dag. Frivillige har for eksempel bidraget ved to store markante brandindsatser – stearinlysfabrikken og Frihedsmuseet, som man bl.a. kan læse om i maj-nummeret af forbundets trykte blad BEREDSKAB. Og frivillige har stået samaritervagt ved store sportsarrangementer.

Forebyggelse og afhjælpende indsats går flot hånd i hånd – også i Beredskabsforbundets arbejde i praksis. Og i en kommende udgave af FRIVILLIG sætter vi fokus på netop forebyggelsesarbejdet. Her sker der nemlig også rigtig meget, for Beredskabsforbundets kredse og dygtige forebyggelsespiloter er ved at få godt fat i befolkningsuddannelsen.

I førstnævnte tilfælde var frivillige med til at redde værdier og begrænse skader – og som samaritter bidrager vi til tryghed og gode rammer. Uden frivillige ville disse opgaver ikke kunne løses med den fornødne og veluddannede mandskabskraft.

Afstivning i Randers

Per Junker Thiesgaard Landschef

Ren Ø-dag på Fanø

2

BALTIC SAREX ved Bornholm


Totalforsvarets Dag 2013 Af Jesper Bachmann Marcussen

I lighed med sidste år afholdes Totalforsvarets Dag i København. Arrangementet er lørdag den 24. august og flyttes i år til Nordre Toldbod, da Kastellet er under renovering. Samtidig bliver temaet ”vand”. Da vores spidskompetencer liggere tættere på at pumpe vand og bekæmpe vandmasser end at redde og eftersøge på vandet, håber Beredskabsforbundet, Region Hovedstaden, at regionens kredse, i lighed med sidste år, vil komme og præsentere materiel, køretøjer og andet udstyr, ligesom vi opfordrer kredsene til at tage ungdoms-/juniorbrandkorps med.

Derudover var der kommandovogn, ATV, feltkomfur, mobile dæmninger, forebyggelsesuddannelse, frivillige fra Beredskabsstyrelsen Hedehusene, Politiets Beredskabs Ordenskorps, redningshunde, skadessminkning, Beredskabsforbundets Musikkorps og meget mere. Kredsene i regionen vil snarest modtage informationsmateriale, og regionens hjemmeside BFRH.dk opdateres, når der er nyt. FAKTA Bag Totalforsvarets Dag står Beredskabsforbundet, Beredskabsstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Københavns Politi, Region Hovedstaden, Falck, Forsvarets Sundhedstjeneste og hjemmeværnet.

De øvrige aktører vil bruge havnebassinet til at vise deres kompetencer frem, og der skulle ligeledes være deltagelse med helikoptere. Vi håber sammen at kunne skabe en dejlig familiedag i København med masser af besøgende.

Totalforsvarets Dag blev afholdt første gang den 29. september 2012 på Kastellet med hjemmeværnet som hovedarrangør. Politiet skønnede, at der kom ca. 10.000 besøgende.

Sidste år deltog mange af regionens kredse med materiel og køretøjer: Vi etablerede ”100 meter førstehjælpsvagt” og viste masser af materiel frem. 3


Spændende uge for de frivillige i Randers Redningsberedskab 86 indsatstimer for de frivillige på en uge er ikke normalen, men det var realiteten efter to indsatser i uge 15. Af Henrik Peder Pedersen, frivillig i Randers Klub

Mandag eftermiddag blev vi fra Mariagerfjord Redningsberedskab forespurgt, om vi kunne assistere dem med vores ATV til en større plantagebrand. Indsatsleder ville gerne benytte ATV og vores frivillige til rekognoscering i det store

plantageområde, så de havde mulighed for at komme hurtigt rundt de steder, hvor man ellers ikke havde mulighed for at komme rundt med et køretøj. I pakkefasen var ATV med trailer også yderst anvendelig til at komme

rundt og samle slanger og andet materiel i plantagen. Vi havde tre frivillige af sted på opgaven, og de anvendte samlet 28:41 timer på indsatsen. Men ugen var jo kun lige startet, og allerede om torsdagen blev de frivillige alarmeret igen. Denne gang til afstivning af en bygning. En sættevogn læsset med æg var kommet ud i den bløde rabat, hvorefter den væltede og kurede ca. 10 hen ad vejen for til sidst at stoppe i en bygning. Lastbilens kollision med bygningen betød, at bygningen nu var yderst ustabil, og derfor skulle sikres, når lastbilen blev fjernet. Syv frivillige blev sendt af sted med vores afstivningscontainer,

4


som altid står pakket med afstivningsspindler, tømmer og diverse værktøj til afstivningsopgaver. På skadestedet blev bygningen vurderet af indsatsleder og holdleder, og de blev enige i omfanget af afstivninger i bygningen. Det blev vurderet, at det var for farligt at arbejde i og omkring bygningen, når lastbilen blev fjernet fra bygningen. Derfor blev den første tid anvendt til klargøring af vores materiel og opstilling af saveplads mv., så alt var helt klar til afstivningerne, når lastbilen var fjernet. Efter lastbilen blev fjernet, blev der opbygget flere dobbelte søjleafstivninger i tømmer til understøtning af loftet, som flere steder truede med at styrte sammen. Da bygningen var forsvarligt sikret, blev der retableret og returneret til Beredskabsgården Langvang til en afsluttende evaluering af indsatsen.

Vi laver altid en afsluttende evaluering af vores indsatser, med det formål, at vi hele tiden skal udvikle og forbedre vores procedure omkring alarmering, afgang fra Langvang og vores materiel til løsning af opgaven. De frivillige har rimelig stor indflydelse på, hvilket materiel vi anskaffer til vores opgaver, og vi forsøger i størst muligt udstrækning at tilgodese deres ønsker om materiel til pakningerne, så de hele tiden har godt og funktionelt materiel. De syv frivillige anvendte 57:23 timer på indsatsen.

5


Frøslevlejren – vi må aldrig glemme

Den 4. maj var det 68 år siden, at BBC kom med meldingen om, at den tyske hær havde kapituleret. Dagen bliver stadig fejret i Danmark ved, at man sætter lys i vinduerne og minder hinanden om, at friheden ikke er noget, man skal tage for givet. FRIVILLIG besøgte Frøslevlejren og deltog i mindedagen.

I Frøslevlejren ved Padborg holdes der hvert år på denne dag et særligt arrangement, hvor man samles omkring mindestenen, synger samler og mindes. Rundt om mindestenen var der opsat fakler, og der var fanevagt fra Frøslevlejren, beredskabet, hjemmeværnet, Flyverhjemmeværnet, FN-veteranerne og den lokale FN-veteranforening, Det danske Spejderkorps og Frøslev Efterskole. Leif Nissen fra Frøslev Efterskole bød velkommen og præsenterede Frøslevlejrens formand, borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa, som kunne fortælle om et begivenhedsrigt år for lejren. Hun kunne blandt andet berette om en ny bog om Fårhuslejren, som lejren hed umiddelbart efter krigen, hvor lejren

blev brugt som interneringslejr for landssvigere. Herefter blev der ved mindestenen lagt kranse af Den selvejende institution Frøslevlejren, Frøslevlejrens Venner, Danske Kvinders Beredskab Hjemmeværnsmuseet, Hjemmeværnet Frøslev, Den Danske Brigade, FN-Museet, FN-veteranernes lokalafdeling Sønderjylland, beredskabet samt Foreningen for Nazitidens Forfulgte ved Ludwig Hecker og Arbejdsgruppen Harreslev Banegård ved Anke Spoorendonk. Klokken 20.34 afspillede man frihedsbudskabet, hvorefter flaget blev hejst, ligesom det blev det i 1945. Pastor Maibritt Josephsen Knudsen holdt en lille mindehøjtidelighed, inden deltagerne blev inviteret på kaffe og kage hos Frøslevlejrens Efterskole. 6

Frøslevlejrens historie Frøslevlejren blev bygget som tysk interneringslejr i 1944 under den tyske besættelse af Danmark og er i dag en af Europas bedst bevarede tyske fangelejre. I alt endte ca. 12.000 danskere i lejren som det tyske sikkerhedspolitis fanger fra august 1944 til maj 1945. Selv om Frøslevlejren blev bygget for at undgå deportationer af danskere til koncentrationslejre i Tyskland, blev ca. 1.600 Frøslevfanger, stik imod alle aftaler, sendt videre til tyske koncentrationslej-res rædsler. Efter besættelsen hed lejren Fårhuslejren, hvor landssvigere og medlemmer af det tyske mindretal i Sønderjylland, der havde samarbejdet med besæt-


telsesmagten, blev indsat. I 1949 blev den til Padborglejren, hvor militæret og senere Civilforsvaret havde kaserne. I 1984 dannede Sønderjyllands Amt og Bov Kommune Den Selvejende Institution Frøslevlejren med det formål at restaurere bygningerne i lejren og bevare lejren som et historisk mindesmærke fra 2. Verdenskrig. Staten, som via Statsskovvæsenet

ejede lejrarealet, overdrog Den Selvejende Institution Frøslevlejren brugsretten til arealet og bygningerne – bortset fra Frøslevlejrens Museum, som ejes af Nationalmuseet. I dag huser lejren således forskellige museer, herunder Beredskabsforbundets Informationsbarak, samt Frøslev Efterskole.

Gendarmmuren med navnene på de danske grænsegendarmer, der døde i tyske fangelejre. På søjlen står der: ‘Sønner af Danmark fribaarne mænd aldrig som trælle kan leve’.

Tyskerne opdagede aldrig, at fangerne havde en radio gemt under gulvbrædderne. Radioen sikrede, at der nåede informationer om krigen frem til fangerne.

Beredskabsforbundets Informationsbarak H1 Blandt de forskellige museer er Barak H1, som er Beredskabsforbundets Informationsbarak. Her vises redningsberedskabets indsats og arbejde (CB, CBU, CF, Brandvæsen, Falck, Politi, Civilforsvars-Forbund, Danske Kvinders Beredskab og det nuværende redningsberedskab mv.) opdelt i perioden før 1929 og derefter i 10-års perioder frem til i dag. Endvidere vises glimt fra tyske flygtninge i Danmark 1945-1949. Museet drives udelukkende af frivillige, og der er lagt et stort arbejde i at skabe en flot og spændende vandring gennem redningsberedskabets historie.

7


r Dyreborg Jens en

SØGES:

Politiets Beredskabs-Ordenskorps i Nordsjællands politikreds har brug for nye frivillige! Vi har forrygende travlt og har derfor brug for flere frivillige. Da vi samtidig har fået et par henvendelser fra et par kredse, som gerne vil have uddannet frivillige i Politiets Beredskabs–Ordenskorps, gennemfører vi derfor en ny grunduddannelse i efteråret 2013. Grunduddannelsen er for alle frivillige ved de kommunale beredskaber i Nordsjællands Politikreds. Der bliver ikke udleveret uniform da det forudsættes, at den kommunale udleverede uniform kan benyttes ved ordenskorpset. Der vil blandt andet blive undervist i: • Trafikregulering • Afspærring og bevogtning • Eftersøgning • Kommunikation • Ordenskorpsets organisation • Politiets organisation • Skadested • Kortlære • Anholdelse og magtanvendelse • Ambulanceveje • Evakuering • Mobile varslingssirener Det mere detaljerede program udleveres på første undervisningsaften.

Undervisningen vil finde sted på følgende dage: • Onsdag den 4. september 2013 kl. 19 - 22 • Onsdag den 11. september 2013 kl. 19 - 22 • Lørdag den 14. september 2013 kl. 09 - 16 • Onsdag den 18. september 2013 kl. 19 - 22 • Onsdag den 25. september 2013 kl. kl. 19 - 22 • Søndag den 13. oktober 2013 kl. 09 - 16 Alle undervisningsdage mødes der på Helsingør Politistation, Prøvestensvej 1, 3000 Helsingør. Nogle dage vil undervisningen foregå i terræn, men det vil fremgå af den endelige uddannelsesplan, som udleveres på første undervisningsdag. Foreningen for Politiets Beredskabs-Ordenskorps finansierer uddannelsen så der ydes ikke fremmødegodtgørelse til grunduddannelsen. Der ydes naturligvis forplejning på de lange dage og en kop sodavand eller noget andet drikkeligt til aften undervisningen. Uddannelsen starter som nævnt onsdag den 4. september 2013 kl. 19.00, hvor der vil blive givet en introduktion til uddannelsen, der vil være en rundvisning på

Foto: Lars Pete

Frivillige til Politiets Beredskabs-Ordenskorps i Nordsjælland

Helsingør Politistation og ordenskorpsets materiel og depot vil blive gennemgået. Alle, som ønsker at gøre tjeneste ved Politiets BeredskabsOrdenskorps er meget velkomne. Af hensyn til den praktiske planlægning vil jeg bede om en tilmelding fra de enkelte kredse eller kommuner. Såvel tilmelding som spørgsmål kan ske til undertegnede. Belært af erfaringen skal jeg meget gerne have navn, telefonnummer og evt. e-mail adresse på de interesserede. Med venlig hilsen

FAKTA Politiets Beredskabs-Ordenskorps har til opgave at assistere politiet ved større ulykker og katastrofer med blandt andet afspærring, bevogtning, trafikregulering, evakuering, eftersøgning og meget andet. Politiets Beredskabs-Ordenskorps udgøres af frivillige, som i det daglige hjælper med at løse en række opgaver i forbindelse med byfester, cykelløb, kulturelle arrangementer mv. De frivillige modtager ikke løn for deres deltagelse.

Formand: Søren Brandt • Teglgårdsvej 375 D • 3050 Humlebæk • Telefon: 48 47 63 10 • Mobil: 20 76 41 90 E-mail: soren.brandt@pobrok.dk

8


Da den 3. maj var en fredag, valgte man at flytte fejringen til lørdag den 4. maj. Korpset startede dagen med en Matiné-koncert i Vor Frelser Kirke i Horsens, hvor de spillede flere klassiske værker krydret med nyere musik af bl.a. Erik Clapton (se nederste billede).

Kl. 13.00 afholdt korpset en såkaldt Jukebox-koncert på strøget i Horsens, hvor publikum kunne ønske numre, som derefter blev spillet. Der var opsat en planche med titler som Boogie Wonderland, Rock Around The Clock, Crazy Little Thing Called Love, Viva La Vida og mange flere.

Musikkorpset fylder 30 år Beredskabsforbundets Musikkorps kan i år fejre 30 års jubilæum. Ifølge formand Allan Hald er der sket meget siden den 3. maj 1983. Da man dannede korpset i 1983 var det tanken, at der alene skulle spilles på trommer og fløjter, men allerede efter 4-5 år starten kom der en signalhornsgruppe til. – I takt med den stadig større efterspørgsel på vores underholdning opstod behovet for decideret underholdningsmusik. Pludselig bestod korpset både af et tambourkorps samt et orkester som bedst kunne betegnes som et Brass Band. I dag vil harmoniorkester være bedre dækkende, fortæller Allan Hald. Spillet i udlandet flere gange Derudover har arrangementerne ændret sig fra deltagelse i større udstillinger om Totalforsvaret til diverse koncerter rundt omkring i landet såvel som udlandet. Korpset har blandt andet repræsenteret Den danske delegation til Nijmegen-marchen 15 gange. Ligesom vi har spillet til Airbornemarch i Holland tre gange senest i 2011. Korpset har udover Holland også spillet i Tyskland, Norge, Skotland og Spanien.

med i vores musikkorps, og det er vi utrolig glade og beærede over. Musikkorpset har aldrig haft ressourcer til at lære folk at spille, så det er et helt grundlæggende fundament, at vi stadig har dette netværk, så folk kan spille, når de starter ved os, siger Allan Hald. Jubilæumskoncert 25. maj Selve jubilæet bliver fejret over flere dage og bliver rundet af med en koncert på Horsens Ny Teater den 25. maj. Korpset har udover deres egen musik valgt at afholde en konkurrence, hvor forskellige filmhold har lavet et filmklip til et af deres numre. På dagen bliver der nedsat et dommerpanel, der sammen med publikum skal finde en vinder af konkurrencen. Man kan købe billetter ved indgangen. Læs hele historien om musikkorpset i BEREDSKAB Maj 2013.

Medlemmer fra hele landet Fra den spæde start i 1983 har korpset gennem næsten 20-25 år kunnet bevare et medlemstal på omkring 50. I starten kom medlemmerne hovedsageligt fra Horsens, men efterhånden er korpsets netværk blevet større: – Selv om korpset gennem 30 år har været hjemmehørende i Horsens, kan vi derfor godt med en vis stolthed sige, at vi repræsenterer flere landsdele. Vores medlemmer kører gerne langt for at være 9


Ren Ø-dag på Fanø Søndag den 5. maj 2013 var der Ren ø-dag på Fanø. Ca. 300 borgere var mødt op for at være med til at gøre øen lidt renere og indsamle alt muligt affald, som lå flere steder. Af Ingrid Pedersen, kredsleder på Fanø

Disse mange mennesker var skoleklasser, frivillige fra foreninger og så nogle, der bare var mødt op for at hjælpe og få en god dag ud af det. Der blev samlet op på vejene inde på øen, men sandelig også på stranden langs klitterne. Der var ikke så meget affald i år som tidligere. Det blev kun til ca. 3 ton affald. Dette skyldes, at der har været en meget lang periode med østenvind, og så kommer der ikke så meget skidt ind på stranden. Fanø Turist og Erhvervsforening har samlet ind til arrangementet,

og Fanø Beredskab har stået for planlægning, koordination, førstehjælp og forplejning. Vi havde lavet vores egen lille lejr på stranden. Der var telt, kommandocentral (KC) i Radiocentralvognen, feltkomfur, kaffebrygger og borde/ bænke. I dette tilfælde var Radiocentralvognen vores kontor. Vognen er indrettet til at være kommunikationscenter og al trafik med radio og mobiltelefoner foregik derfra. Fanø Beredskab stod for hele kommunikationen mellem de frivillige indsamlere, beredskabets frivillige, kommu10

nale vejfolk, skraldemænd og Turist- og Erhvervsforeningen m.fl. I KC sidder der en frivillig med rutebeskrivelser over de ruter, hvor der går indsamlere. Der indrapporteres til KC om, hvor mange personer, der går på ruterne. Dette er for at finde ud af, hvor mange personer, der er aktive og for at pakke det kaffe/kakao/juice og brød, der skal køres ud til hjælperne, som holder en pause på turen. Personen i KC har travlt med de op-


gaver, der er der. Ud over at holde styr på antal personer, bliver der også ringet ind, hvis nogle er kommet til skade. Der skal så sendes en bil ud for afhentning. Arbejdet går også ud på at være koordinerende, når indsamlerne skal hentes fra deres ruter og tilbage til startstedet. Så vi kan roligt sige, at den person, der er i KC, er den vigtigste, og han gør et godt stykke arbejde. KIMO (Kommunernes Internationale Miljøorganisation) deltog

også i år. De havde deres eget telt og prøvede at vise, hvilken slags affald, der er til skade for miljøet, når vi bare smider tingene. Så var der underholdning med lokalt musik og sang. De frivillige i beredskabet kørte rundt med kaffe, kakao og brød på alle ruter, hvor der gik folk og samlede skidt. Da indsamlingen var overstået, var der uddeling af frokost. Samtlige 300 personer blev transporteret til et bestemt sted på stranden, hvor de fik

11

pølser, frikadeller, kartoffelsalat, kage, is og drikkevarer – så der manglede ikke noget. Vejret var ikke for godt, da der var havgus og meget koldt i al den tid, vi var på stranden. Men det var en god dag, og vi lærer noget nyt hvert år. Der var 15 frivillige i gang denne dag, og der blev brugt 180 timer i alt.


Frivillige samaritter til motocrossstævne i Ringsted Af Tabita Hansen, frivillig i Ringsted

Lørdag den 13. april 2013 skulle Samaritertjenesten under Ringsted Brandvæsen ud til deres første Motocross-stævne. Stævnet blev afholdt i Haraldsted udenfor Ringsted. Forventningen var høj, da det jo var en spændende ny udfordring.

fordi vi ikke gider lave noget, men fordi så er der ingen, der er kommet til skade. Der var syv skader i alt: • 1 x ambulancekørsel grundet styr i maven. Ambulancen blev tilkaldt for en sikkerheds skyld. Køreren kom med på hospitalet, men der var ikke sket det store • 1 x stop af blødning – Hånden skulle syes – Kør eren tog selv til skadestuen • 1 x styrt med vejrtrækningsproblemer • 1 x styrt på arm – Køreren tog selv på skadestuen • 3 x forbindinger

Stævnet foregik som de utallige BMX-stævner, vi har deltaget i. Den eneste forskel var bare lyden, farten og det at ikke alle kørerne respekterede de gule flag – de gule flag betyder, at kørerne skal sætte farten ned. Dette gav nogle udfordringer, når der skulle gives hjælp til en kører på banen. Her var det med at tænke på egen sikkerhed, inden den enkelte gik på banen.

Som på alle vores tidligere vagter, var der kun ros til alle samaritterne for den indsats og behandling, der var ved stævnet. Det er sikkert ikke sidste gang, at vi bliver bestilt til Motocross i Haraldsted.

Dagen forløb uden de store skader, der var ellers en forestilling om flere skader pga. farten. Men den bedste vagt er jo, hvor der ikke er brug for os. Ikke

12


PRÆHOSPITAL DAG I NÆSTVED

Lørdag den 18. maj kunne alle interesserede få nærmere indblik i den præhospitale indsats. Ved Den Gamle Garderhusarkaserne i Næstved kunne børn og voksne nemlig se nærmere på politibiler, ambulancer, helikoptere, brandbiler, førstehjælpsudstyr og meget mere. Helikopterne og redningsliften, der gav mulighed for at se verden fra 32 meters højde, blev dagens store tilløbsstykker. Der deltog mange forskellige aktører: Roskilde Brandvæsen, Falck, Akutlægehelikopter, Redningshelikopter 727, Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi, hjemmeværnet, Kommunale nødbehandlerenhed, Næstved

Brandvæsen, Lolland Brandvæsen, Greve Ungdomsbrandvæsen, Beredskabsstyrelsen Næstved, Guldborgsund Redningsberedskab, Trygfonden Kystlivredning, DITO Bus, Movia Flextrafik, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Hjernesagen. Beredskabsforbundet deltog også med en lille stand med fokus på forebyggelse. Freddy Fangel fra Kreds Næstved svedte sig igennem en særdeles varm dag og kunne berette, at der var mange interesserede forbi standen. Region Sjælland skønner, at omkring 4.000 kom forbi i de fem timer, arrangementet varede.

14


125 frivillige fra beredskabet deltog ved Lillebælt Halvmarathon Af Per Medon Olesen, medlem af styregruppen for Lillebælt Halvmarathon Lørdag den 4. maj 2013 havde de frivillige ved Fredericia Brandvæsen for 6. gang opgaven med det præhospitale set-up ved Lillebælt Halvmarathon. Det skete i samarbejde med frivillige fra hele Region Syddanmarks område, tilsat yderligere assistance fra Aarhus, Ringkøbing samt Glostrup. Den præhospitale styrke var i år på 125 topmotiverede frivillige fra beredskabet, som bestod af alle de præhospitale kompetencer i beredskabet herunder læger, sygeplejersker, paramedicinere, ambulancebehandlere/assistenter, KOOL-læge, lægeassistent, nødbehandlere, HAT-uddannede førstehjælpere m.v. Beredskabet havde etableret et fælles KST på brandstationen i Middelfart med repræsentanter fra Falck/AMK, politi, hjemmeværn og brandvæsenet i Middelfart samt Fredericia. Der var etableret to behandlingspladser med hver en kapacitet til 40 personer, samt faste og mobile førstehjælps- og nødbehandlerenheder rundt på ruten i form af to lægeambulancer, fire sygetransportbusser, tre ambulancer, tre nødbehandler-MC, fire mountainbike-FH samt FH i opsamlingsbus.

Der blev behandlet ca. 200 løbere, heraf ca. 100 med IV (NaCl og glucose) samt en række andre skader relateret til løbet. Indsatsen betyder, at det kun var nødvendigt at indlægge fem patienter på sygehuset, hvorved der spares store ressourcer ved både sygehusene i lokalområdet og ambulanceberedskabet. Hele set-uppet har styregruppen, som består af seks frivillige samt en tovholder fra brandvæsenet, arbejdet med at planlægge siden starten af januar. Hvert af medlemmerne i styregruppen har deres eget ansvarsområde, som lederen af gruppen, så har det overordnede overblik over. Ansvarsområderne er: • Dimensionering af behandlingspladser. Pakning af behandlings- og førstehjælpsudstyr. Bestilling og indkøb af nyt udstyr og forbrugsmateriel. Planlægning og fordeling til posterne osv. • Logistik. Alt materiel og transport af dette til og fra Middelfart samt bestilling af køretøjer osv. • Mandskab og kompetencer. Udsendelse af invitation til 15

deltagelse. Sørge for det nødvendige antal hjælpere og kontakten til alle frivillige via mail, Facebook før, under og efter løbet osv. • Transportstyring mandskab. Overblik og styring med hvor mange busser, der skal bruges til mandskab, poster og transport samt klargøring af disse. • Ledelse. Det store overblik over, hvad der foregår i de forskellige grupper og deltagelse i diverse møder med myndigheder og løbsledelse. • Kommunikation. SINE-radioer, mobiltelefoni samt ledelse og drift af KST. Planlægningsfasen og pakning af nødvendigt udstyr kræver ca. 600 mandtimer, og indsatsen på dagen beløber sig til ca. 1.250 mandtimer. Alle disse forberedelser samt indsatsen på dagen medførte en vellykket præshospital indsats, som også i år betød et godt og sikkert løb for alle deltagerne. Uden de frivillige i redningsberedskabets hjælp vil det ikke være muligt at afvikle et sådant set-up på sådan en dejlig maj-dag.


Modtagere af hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet 2013

Navn Efternavn Stilling Myndighed For god tjeneste i Redningsberedskabet 2013 Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie 25 år

TILLYKKE!

Flemming Klokager Underdirektør Beredskabsstyrelsen Charlotte Kammersgaard Kontorfuldmægtig Beredskabsstyrelsen Miriam Christiansen Assistent Beredskabsstyrelsen Peter Albek Noer Sektionsleder af reserven Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard Beredskabsmester af reserven Beredskabsstyrelsen Tonny Bjerrum Seniorberedskabsmester Beredskabsstyrelsen Nordjylland Nancy Holm Kristensen Køkkenmedhjælper Beredskabsstyrelsen Sydjylland Thorkild Nielsen Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Sydjylland Jørgen Kronvald Elfstrøm Beredskabsmester Beredskabsstyrelsen Bornholm Peter Hempel Servicemedarbejder Beredskabsstyrelsen Teknisk skole René Kømler Korpsmester Beredskabsstyrelsen Teknisk skole Ole Krogh Jørgensen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Jan Recke Viceberedskabschef Brand og Redning Djursland Bent Jørgen Kjeldsen Holdleder Brand og Redning Djursland John Larsen Sektionschef Beredskabsforbundet Erik Jensen Frivillig Favrskov Redningsberedskab Søren Langergaard Frivillig Lolland Brandvæsen Lars Peter Dyrborg Jensen Beredskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden Victor-Immanuel Rasmussen Viceberedskabsmester Beredskabsforbundet Hovedstaden Christian Søderquist Hansen Frivillig Faxe Kommune Bent Gyldenløve Pedersen Frivillig Randers Brandvæsen Jørgen Steffensen Depotforvalter Randers Brandvæsen Claus Lind Rasmussen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet Kirsten Inge Olsen Beredskabsmester Furesø Kommune Beredskabet Elly Munkesø Frivillig Beredskab Svendborg Kirsten Härtel Hundefører Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Ole Hermansen Beredskabsinspektør Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Jane Agerholm Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Ole Theilmann Aabel Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Kristian Poulsen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Elin Aasted Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Ole Nikolaj Sørensen Frivillig Lemvig Beredskab Bjarne Erik Noer Larsen Viceberedskabschef Guldborgsund Redningsberedskab Irene Rodian Krogh Frivillig Beredskabsforbundet KBH. Jean Bonfils Frivillig Frederiksberg brandvæsen Kim Riis Frivillig Beredskabsforbundet Bornholm Jan Vestentoft Frivillig Holstebro Kommune Knud Erik Nielsen Frivillig Holstebro Kommune Gert Vedel Jacobsen Frivillig Holstebro Kommune Pernille Mangor Frivillig Brand og Redning Skanderborg 40 år Jens-Peter Yde Sørensen Kredsleder Beredskabsstyrelsen Nordjylland Ejgil Boye Mortensen Sektionschef Beredskabsstyrelsen Nordjylland Finn Bardrum Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Preben Gundorf Madsen Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Henrik Sunekær Beredskabsinspektør Furesø Kommune Beredskabet Solvejg Bjerregaard Frivillig Beredskabsforbundet Alfred Østergaard Kredsleder Aabenraa Brand & Redning Agnes Berg Frivillig Lolland Brandvæsen Carl Frederik Heerfordt Frivillig Randers Brandvæsen Preben Larsen Frivillig Næstved Brand & Redning Benny Peter Jensen Frivillig Aarhus Bransvæsen Per Sørensen Frivillig Frederikssund-Halsnæs Brand & Red. Dan Eiby Beredskabsinspektør Beredskabsforbundet Vestegnen Ove Bech Andersen Frivillig Brand og Redning Skanderborg Hanne Okkerstrøm Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Jette Dalby Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Jenny Jørgensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Villy Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Ulla Hedegaard Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Birte Elniff Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Susanne Mortensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Tonny Østergaard Postborg Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland Ejvin Bruno Mortensen Frivillig Lemvig Beredskab

16


Niels Kjærside Frivillig Lemvig Beredskab Øyvind Andreasen Frivillig Lemvig Beredskab Birger Maarupgaard Frivillig Lemvig Beredskab Irma Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Jørgen Møller Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Niels Bonde Sørensen Frivillig Favrskov Kommune redningsberedskab Per Svangaard Frivillig Horsens Brand & Redning Bente Zichy Frivillig Beredskabsforbundet KBH. Per Kjærsgaard Nielsen Stationschef Frederiksberg Brandvæsen Kirsten Nielsen Frivillig Frederiksberg Brandvæsen Bodil Schou Frivillig Frederiksberg Brandvæsen Henning Pedersen Frivillig Holstebro Kommune Hugo Rasmussen Frivillig Holstebro Kommune 50 år Finn Carlo Colmorten Frivillig Beredskabsstyrelsen Hedehusene Carsten Lind Olsen Regionsleder Beredskabsforbundet Ludvig Holländer Beredskabsmester Beredskabsforbundet Jørgen Henriksen Frivillig Kalundborg Brand & Redning Flemming Helverskov Frivillig Beredskabsforbundet Vestegnen Jonna Margurithe Kristensen Frivillig Beredskabsforbundet Reg. Midtjylland Lene Norst Kredsleder Beredskabsforbundet Reg. Nordjylland

Fredag den 3. maj og lørdag den 4. maj blev der uddelt en række hæderstegn for god tjeneste i redningsberedskabet til medarbejdere ved hhv. Beredskabsstyrelsen Nordjylland og Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Foto: Beredskabsstyrelsen

Kredsleder Jens Peter Yde Sørensen og viceregionsleder Ejgil Boye Mortensen (t.h.) er begge frivillige i Nordjylland og fik 40 års tegnet.

Fra venstre ses Finn Bardrum (40 år), Finn Colmorten (50 år) og Preben Gundorf Madsen (40 år), som alle er frivillige hos Beredskabstyrelsen Hedehusene.

17


Frivillige deltog i Europas største redningsøvelse Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm Foto: Jette Haarbæk

BALTIC SAREX er Europas største redningsøvelse og afholdes i maj ud for Bornholm. Mandag den 13. maj ankom 32 skibe samt 10 redningshelikopter fra Sverige, Finland, Estland, Polen, Tyskland, Letland, Frankrig og Danmark. Der var også besøg fra Kina som observatør. De må have en kuffert fuld af kamerakort, for de tog godt nok mange billeder. Øvelsen foregik i farvandet umiddelbart vest for Bornholm omkring Hasle og Vang. De skibe, der skulle forestille at være kommet i nød, var vores store passagerskib Povl Anker, som havde ca. 70 figuranter. Det var værnepligtige fra Almegårds Kaserne, miljøskibe Sleipner og Gunnar Seidenfaden samt to af hjemmeværnets både. Der var 17 frivillige figuranter fra DFRB og ca. 20 værnepligtige fra Beredskabsstyrelsen plus befalingsmænd med på disse to miljøskibe. Her må jeg sige, at alle gik op i deres roller og spillede fantastik. De var flot sminket, og der var et rigtigt godt samspil i mellem os frivillige og de værnepligtige, og vi fik prøvet mange ting. Nogen blev smidt i gummibåde og skulle evakueres til en anden båd, men alle fik prøvet at blive hoistet op på de mange forskellige helikoptere.

Jeg prøvede selv at blive hoistet op i en svensk helikopter. Her skal man alene op i selen uden redningsmand. Jeg fik også prøvet den danske helikopter, hvor man kommer op med en redningsmand hver gang. Det er mere betryggende. Den tyske måde at hoiste på er, at der kommer flere personer op i en kurv, som svinger en hel del rundt – det var lidt af en oplevelse.

Vi var alle meget trætte, da vi kom hjem, efter vi havde været på havet i så mange timer. Det var fra kl. ca. 7 om morgen til ca. kl. 19.00, og vi var rige på oplevelser. 18


Jette Haarbæk sminker brandsår på Jonathan Henriksen.

Gruppebillede med frivillige, menige/ elever og en befalingsmand om bord på Sleipner.

En lettisk redder kigger til Annalis Mogensen, som har brækket armen og fået røgforgiftning.

Projekt Østbørn Gør noget godt for andre i din sommerferie! Har du nogle dage i starten af juli (uge 27-28), hvor du kunne stille op som legeonkel, køkkenhjælp eller andet, så kontakt din lokale lejrleder og hør om mulighederne. Du skal være forberedt på samtykke til en børneattest. Ishøj-lejren søger All round-hjælp, legeonkler samt fotograf: Er du vild med at tage billeder, så kunne vi godt bruge en fotograf til at tage med på ture eller bare indfange stemningen på lejren.

Kolding-lejren søger Vi kan godt bruge flere hænder, så hvis du kunne tænke dig at være med, så giv mig lige en melding, og om det er en dag eller mere, det kommer an på, hvad der passer ind i din kalender.

Kontakt lejrleder Kirsten Nielsen Mobil: 21 76 32 25 E-mail: vrgl1@bfrh.dk

Kontakt lejrleder Marianne Kjær Mobil: 21 43 50 40 E-mail: mksyddanmark@gmail.com

19


Vil du være Tårnleder på Roskilde Festival 2013?

Foto: Roskilde Brandvæsen

Hvad er en tårnleder? Tårnlederen, som er særligt uddannet til opgaven, er lederen af det enkelte servicetårn, og denne skal i samråd med foreningsvagtleder og den af Roskilde Festival udpegede leder af det enkelte område, varetage styringen af det enkelte område. Det er tårnlederen, som har radiokommunikationen med festivalens Beredskabskontor og Campingkontoret.

Du bør: • Have erfaring fra forsvaret, beredskabet eller lignende • Have deltaget i festivallen før (evt. blot som gæst) • Have et gældende førstehjælpsbevis eller lignende Fakta Du forventes at arbejde i 4 x 12 timers vagter i løbet af afviklingen fra lørdag 29/6 - mandag 8/7-2013 (begge inkl.) Du får udleveret en T-shirt samt madbilletter. Der er forplejning under vagt i form af kaffe/ the/vand samt en madpakke.

Tårnlederen skal under hele vagten befinde sig i toppen af tårnet og skal, såfremt det er strengt nødvendigt at forlade tårnet i en kortere periode, meddele dette til Campingkontoret eller Beredskabskontoret, så disse er orienteret om, at tårnlederen er væk fra tårnet i den givne periode. Tårnlederen skal i samarbejde med tårnvagten observere følgende på campingområdet: • Ulovlig brug af åben ild • Mistænkelige personer i relation til tyveri • Større oplag af brandfarligt affald • At de runderende vagter bevæger sig rundt i området • I forbindelse med områder, hvor der kan tænkes gratister, der springer over hegnet, observere dette • Varetage kommunikationen med Campingkontoret og Beredskabskontoret Krav og forventninger til tårnledere Du skal: • Være minimum 18 år • Deltage I undervisningen forud for festivallen (1 dag) • Møde op til alle dine vagter under festivallen (4 x 12 timer) • Være tilgængelig på mail eller telefon fra du melder dig til festivallen slutter

Forud for festivallen afholdes en undervisningsdag (i Roskilde eller Aarhus), hvor det forventes, at du deltager i den ene. Der vil komme mere information om dette. Deltager du ikke, kan du ikke komme i betragtning som tårnleder. Kontakt Hvis du er interesseret i at være tårnleder på Roskilde Festival 2013, kan du kontakte Kristina Sahlholdt på mail: kristina.sahlholdt@roskilde-festival.dk. Send følgende: Navn, e-mail, postnummer og by, telefonnummer, alder og erfaring indenfor området samt eventuelle bemærkninger. Hvis du har spørgsmål til jobbet som tårnleder, kan du sende en mail til Andreas: akklauber@gmail.com eller ringe til Kim Kirkebye på telefon 60 60 00 05. Venlig hilsen Tårnstaff Roskilde Festival 2013

20


Frivillige som flygtninge til øvelse med Røde Kors Af Hanne Buchholdt, Det Frivillige Redningsberedskab Bornholm 18 frivillige deltog i en øvelse for internationale Røde Kors. Øvelsen var for deres nye aspiranter, som skal sendes ud til alverdens brandpunkter. De havde været på Bornholm ca. en uge, hvor det således skulle kulmineres med en øvelse til sidst, hvor også hjemmeværnet deltog og fungerede som Checkpoint Charlie, stod for kidnapning og minefelt.

På billederne ses en camp på ca. 20 personer, som lå et stykke fra selve hovedlejren. Vi er flest kvinder, som er ude at samle brænde, og pludselig kommer der en Røde Kors-bil til syne, og vi omringer den, fordi vi vil have den til at hjælpe os med mad og medicin. Og vi har også en kvinde, der skal føde tvillinger, så vi vil gerne have dem til at komme til vores store lejr, men det er svært, når man ikke kan gøre sig forståelig på andet end på romani.

Beredeskabet skulle stå for en bilulykke og en flygtningelejr på ca. 5.000 personer. Det foregik i et land, der hed Eastland, hvor der var udbrudt en spændt situation med mange flygtninge især romaer og andre af anden etnisk herkomst.

Vi fik utrolig meget fin ros af Røde Kors for den virkeligheds tro oplevelse, vi gav dem, og vi blev hermed hyret til næste års øvelse.

21


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE april & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

tet?t r o dk r de

lan komme den å p gør ts den

dsag for, at r App ognemt! n i er rte IN sør

o t Er sDikke, såe BF Reypnlig – de Hvi t brug sats s a ved lige ind il friv

25.04.2013 – Skanderborg – Pumpeopgave Undervisningsaften med pumper og dæmninger, så turen gik til et vandløb, hvor der skulle laves en dæmning med sandsække og plastik for at dæmme vandet op, da der løb gylle i åen. Det opdæmmede vand skulle pumpes væk, så det ikke løb ud i en sø. 7 frivillige, i alt 14 frivilligtimer

25.04.2013 – Favrskov – Uddeling af røgalarmer

Intet billede

Uddeling af røgalarmer i Hadsten Centeret 4 frivillige, i alt 8 frivilligtimer 22


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE April & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

28.04.2013 – København – Værdiredning I forbindelse med branden i Frihedsmuseet blev Københavns Brandvæsens Frivillige Supplerende Beredskab alarmeret til at lave værdiredning af museets genstande. 10 frivillige, i alt 100 frivilligtimer

01.05.2013 – Nordfyn – Forplejning Forplejning til sultne brandfolk 8 frivillige, i alt 54 frivilligtimer

05.05.2013 – Frederikssund – Øvelse Der afholdtes en af årets årligt tilbagevendende vedligeholdelsesøvelser for Nødbehandlere i Region Hovedstadens præhospitale beredskab. Vedligeholdelsesuddannelsen blev, som vanligt, afholdt på Helsingør Brandskole og denne dag deltog frivillige fra Det Supplerende Frivillige Beredskab i Frederikssund og Allerød Brandvæsen og i øvrigt sammen med deltidsansatte brandmænd fra de nordsjællandske beredskaber 5 frivillige, i alt 40 frivilligtimer

23


BERETNINGER FRA FORBUNDETS FRIVILLIGE april & maj 2013 - Udvalgt af frivillig konsulent Peter B. Lange

05.05.2013 – Randers – Brandvagt Kræmmermarked Brandvagt til det årlige kræmmermarked med vores ATV’er 11 frivillige, i alt 76 frivilligtimer

15.05.2013 – Esbjerg – Skybrud (øvelse) De frivillige blev sendt ud med pumpegrejet da DMI havde varslet skybrud. Det hele var nu en planlagt øvelse hvor også vejrguderne spillede med :-D 18 frivillige, i alt 54 frivilligtimer

21.05.2013 – Herning – Undervisning i frigørelse Vedligeholdelsesøvelse for brandtjenesten. 15 frivillige, i alt 45 frivilligtimer

24


Her finder du Beredskabsforbundet På landsplan www.beredskab.dk

Region Syddanmark http://bf-syddanmark.dk

Region Nordjylland www.bfregion1.dk

Region Sjælland Ingen aktiv webside

Region Midtjylland www.bf-region2.dk

Region Hovedstaden http://bfrh.dk

Brug Beredskabsforbundet

Vi vil gerne have, at du som frivillig i det danske redningsberedskab aktivt bruger Beredskabsforbundet og de muligheder, som vi stiller til rådighed for dig – vi er dit organisatoriske ståsted.

Har du eksempler på Best Practice fra jeres kreds eller beredskab? – Så del den med alle de tusinde andre frivillige i Beredskabsforbundet. Skriv en kort mail om emnret til e-mail-adressen nedenfor, så bringer vi omtale af de bedste forslag. Du kan også bruge BF Reporter App. Husk et foto med frivillige i gang med Best Practice-aktiviteten eller et link til jeres hjemmeside med jeres medlemsblad etc. Send en mail direkte til 2. viceregionsleder Flemming Elnif, Region Midtylland: elniff@webspeed.dk

Send dit bidrag

Videndeling og Best Practice

FRIVILLIG udkommer månedligt for at støtte dialog og videndeling mellem Beredskabsforbundets ledelse og den enkelte frivillig – og mellem frivillige.

Hjælp os med at videndele på tværs af landets mange kredse. Fortæl om jeres initiativer som frivillige og aktiviteter, som andre kan lære af.

FRIVILLIG

Line Nielsen er redaktør og vil hver måned udvælge beretninger fra de frivilliges virke landet over. Du kan selv bidrage – enten direkte eller via din kreds. Brug BF Reporter App og/eller send en e-mail med tekst og foto direkte til: lin@beredskab.dk

Redaktør og udgiver: Kommunikationsmedarbejder Line Nielsen Beredskabsforbundet Hedelykken 10, 1. 2640 Hedehusene

 25

FRIVILLIG Maj 2013  
FRIVILLIG Maj 2013