__MAIN_TEXT__

Page 1

Jaarverslag 2016

Met KENNIS bestrijd je ONWETENDHEID


Kraamverzorgende Harderwijk: "Tijdens de training heb ik geleerd dat met veel respect voor elkaars religie en cultuur we er samen wel uit komen."


JAARVERSLAG 2016 Voor u ligt ons jaarverslag van 2016. Een inspirerend jaar waarin we wederom veel geleerd, gezien en meegemaakt hebben. Dit jaarverslag geeft u inzicht in onze interculturalisatie trainingen, in onze activiteiten binnen het werkgebied Taal en Gezondheid en binnen Project Sarah. Ook leest u over onze gezondheidsvoorlichtingen in Schiedam en over onze voorlichtingen Zorgverlening in Nederland en Palliatieve zorg. Tot slot komen andere ontwikkelingen uit 2016 aan bod, zoals de publicatie van een aantal boeken waaraan wij hebben meegewerkt en onze trainingen Beter Weten Beter Worden en Waarden en Normen in Nederland.

Met kennis bestrijd je onwetendheid Ik kijk met erg veel trots terug op 2016. We zijn weer erg gegroeid als stichting en ik denk dat dit mede te danken is aan onze open houding. Onze cursussen en trainingen zijn laagdrempelig en hierdoor voelen mensen zich thuis en durven ze zich open op te stellen. Wij vervullen ook geen rol als strenge docent. We vullen het niet in voor patiĂŤnten, maar we vullen hen aan. Wij werken met een vraag- en leermethode en hierbij vragen we gericht aan mensen: ‘Vertel mij wat jouw kennisniveau is’. Als trainers bouwen wij hier vervolgens op voort. Zo geven wij hen niet het gevoel dat we ze willen corrigeren, maar op deze manier bouwen we dialogen. Waar 2015 in het teken stond van bruggen bouwen, zo stond 2016 in het teken van het bestrijden van ontwetendheid. Onwetendheid in de breedste zin van het woord: Van het voorlichten van eerste generatie migranten over diabetes en gezonde voeding, van het voorlichten van leerlingen over seks en persoonlijke grenzen tot het doorbreken van taboes op borstkanker, en depressies en het trainen van zorgverleners in culturele en

religieuze verschillen. Ook zijn er flinke slagen gemaakt op het gebied van laaggeletterdheid met Taal en Gezondheid. Wij zijn trots dat wij mogen bijdragen aan het verbeteren van het taalniveau van zowel nieuwe als gevestigde Rotterdammers en tegelijkertijd hun kennis over het zorgniveau te mogen verhogen. Ik ben enorm trots op mijn team en op de resultaten die we samen hebben bereikt. Niet alleen groeien we in ons werk, maar door ons werk groeien we ook als mens. De dankbaarheid die wij krijgen van onze deelnemers is onze grote drijfveer. Vol energie komen wij altijd terug van voorlichtingen en deze energie zetten wij weer om in motivatie, motivatie om onszelf nog meer te verbeteren en te groeien in wat we doen. Op naar nog vele succesvolle jaren!

azzaoui

u Fadua el Bo

Oprichtster Voorlichters Gezondheid


'Taal en Gezondheid' is begonnen in Rotterdam, maar inmiddels zijn we landelijk actief met het trainen van zorgverleners, omdat laaggeletterdheid een landelijk probleem is.


TAAL EN GEZONDHEID Wist u dat Rotterdam nog altijd ca. 97.000 laaggeletterden telt? Deze laaggeletterden hebben moeite met de Nederlandse taal en kunnen hierdoor niet goed genoeg meedraaien in de maatschappij, bijvoorbeeld op het gebied van werk, maar ook op het gebied van gezondheid. Zo kan er sprake zijn van verkeerd medicijngebruik, omdat mensen de bijsluiter niet kunnen lezen of de mondelinge uitleg niet begrijpen. Hierdoor is de therapietrouw een probleem bij laaggeletterde mensen. Ook weten laaggeletterden en mensen met een taalachterstand vaak moeilijk de weg te vinden in het Nederlandse zorgsysteem en maken daardoor onjuist gebruik van de zorg. Dit gaat gemoeid met hoge zorgkosten. Uit onderzoek is gebleken dat laaggeletterdheid de gezondheidszorg jaarlijks 127 miljoen euro kost.

Voor zorgverleners Met onze training 'Taal en Gezondheid' wordt ingezoomd op vragen als: Wat is de invloed van taalachterstanden op gezondheid en zorg? Hoe is het gesteld met de algemene gezondheid van laaggeletterden? Hoe vinden laaggeletterden hun weg in het Nederlandse zorgsysteem? Hoe kiezen zij een zorgverlener? Door middel van verschillende werkvormen en materialen kunnen zij hun eigen doelgroep bewustmaken over gezondheid in het algemeen en zorgverlening in Nederland in het bijzonder. Aan de hand van succesvol voorlichtingsmateriaal worden er tips gegeven over taalgebruik en communicatie met laaggeletterden, waarbij gedragsverandering centraal staat. Taalaanbieders leren in deze training in hun lesprogramma gezondheids- en zorgthema’s te integreren op een speelse en educatieve manier. Zorgverleners leren naast het effectiever communiceren met patiÍnten, ook patiÍnten met een taalachterstand en/of laaggeletterden door te verwijzen naar een passend taalaanbod in de stad.

Voor de doelgroep/burgers Mensen die laagopgeleid zijn, zijn vaak ook laaggeletterd. Dat wil zeggen dat ze moeite hebben met vaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen, spreken en spraakbegrip. Hiermee nauw samenhangend zijn de gezondheidsvaardigheden. Iemand die laaggeletterd is, is vaak beperkt gezondheidsvaardig. Dit wil zeggen dat zijn vaardigheden te beperkt zijn om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. Kennis en vaardigheden ontwikkelen lukt de deelnemer vaak niet zelfstandig. In de moderne zorg, waarin de nadruk steeds meer komt te liggen op zelfmanagement, is dat lastig. In onze voorlichtingsbijeenkomsten worden deelnemers op een beeldende manier meegenomen en wordt stap voor stap uitgelegd wat een gezonde leefstijl is, met welke verschillende zorgverleners ze te maken krijgen, wat ze daar kunnen verwachten en wat ze zelf kunnen en moeten doen. Er wordt rekening gehouden met het abstractieniveau en de belevingswereld van de deelnemer en hij krijgt op zijn eigen niveau handvatten mee in de vorm van een opleidingsmap met informatie en hulpmiddelen van alle modules over 'Zorgverlening in Nederland' en een 'Gezonde leefstijl'.


GEBOORTE EN KRAAMTIJD IN VERSCHILLENDE CULTUREN

Met de training Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen touren wij door heel Nederland om professionals bij te scholen. Inmiddels hebben wij al bijna 4000 kraamverzorgsters en verloskundigen mogen trainen. Cultuur of religie? In een multiculturele samenleving heb je als professional te maken met allerlei verschillende gewoontes rondom de bevalling en kraamtijd. Zo’n 20 procent van de Nederlandse bevolking is van allochtone afkomst. De kans is dus groot dat je tijdens je werk te maken krijgt met andere culturen. Daar horen andere gebruiken en rituelen bij, ook in en rondom de kraamtijd. In de training Interculturalisatie Geboorte en Kraamtijd in verschillende culturen komen de belangrijkste verschillen aan bod tussen rituelen die te maken hebben met de cultuur en rituelen die vanuit een bepaalde religie zijn ontstaan.

Kraamverzorgende Tilburg: "Spreekster mag wat mij betreft de politiek in. Daar zou ze een goed woordje mee kunnen praten." Kraamverzorgende Goes: "Ik dacht voor de cursus: Wat kan je ons daarover leren? Maar nu weet ik heel veel!" Kraamverzorgende Harderwijk: "Al veel informatie over gehad, maar nog nooit op deze manier. Hele gave manier van informatieoverdracht." Kraamverzorgende Meppel: "Geeft inzicht in verschillende culturen, zodat je een gezin beter gaat begrijpen."


DIABETES IN VERSCHILLENDE CULTUREN


Rondom de behandeling van diabetespatiĂŤnten uit andere culturen spelen cultureel en etnisch gerelateerde inzichten een grote rol. Zo zal het gezins- en familienetwerk willen vasthouden aan de etnisch-culturele aspecten. Wanneer een zorgverlener hier meer kennis over heeft, is het makkelijker bepaalde gebruiken en inzichten te herkennen en hierop het zorghandelen en de advisering af te stemmen. In de training is aandacht voor karakteristieken en gebruiken in relatie tot diabetes van de Turkse, Marokkaanse en Surinaams/Hindoestaanse doelgroep. Risico en advisering Waar lopen de zorgverleners in de dagelijkse praktijk tegenaan waardoor zij zich belemmerd voelen om goede zorg te kunnen geven? Wat zijn risicovolle gewoonten? De zorgverleners die deelnemen, leveren voorafgaand aan de training casussen aan. Aan de hand hiervan wordt risicovol gedrag en/of ritueel geĂŻdentificeerd. De trainers beelden de casus vervolgens uit in een rollenspel. Aan onze training Diabetes in verschillende culturen hebben inmiddels professionals uit heel Nederland deelgenomen.


KRAAMZORG? MIJN ZORG? In 2015 zijn wij door HP4All2 gevraagd om de training Kraamzorg? Mijn Zorg? te verzorgen: een sluitende aanpak door geboortezorg en jeugd(gezondheid) zorg. Ook in 2016 hebben wij dit met succes voortgezet. De periode voor de conceptie en de eerste drie maanden van de zwangerschap zijn kritische perioden voor de gezondheid van het kind bij de geboorte en voor de kansen op een optimale ontplooiing op latere leeftijd. Kinderen met een minder goede of slechte start hebben meer kans op groei- en (psychische) ontwikkelingsproblemen en op suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht later in hun leven.

Ongelijke gezondheidssituatie Deze gezondheidssituatie is niet gelijk verdeeld: vrouwen in achterstandswijken en hun kinderen lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte, met gevolgen op latere leeftijd en in volgende generaties. Medische ĂŠn niet-medische factoren, zoals leef- en omgevingsomstandigheden of psychosociale problematiek binnen kwetsbare gezinnen, spelen hierin een rol. Door verbeterde samenwerking, betere signalering en zorg op maat kunnen zorgverleners en lokaal gemeentelijk beleid samen een rol spelen bij het aanpakken van deze sociaal economische gezondheidsverschillen. Dit kan door op wijk- en buurtniveau de verbinding te versterken tussen verloskundige zorg, kraamzorg, publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg, het eigen netwerk van de zwangere vrouw, de nieuwe wijkteams en andere partners. Door elkaar te leren kennen, signalering op elkaar af te stemmen, zorgen met elkaar te delen en gezamenlijk verantwoordelijkheid te (willen) nemen voor de individuele zwangere is die zorg op maat te bieden.

Zorginnovaties Via zorginnovaties zet HP4All-2 zich in voor goede (keten)zorg, zodat er een continuĂźm kan ontstaan tussen de verloskundige zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg en interconceptiezorg. De innovaties haken aan bij bestaande afspraken en initiatieven in zowel de zorg als bij de gemeenten. Zo willen we bijdragen aan een goede start bij de geboorte en aan goede groei- en ontwikkelingskansen in de eerste periode na de geboorte binnen kwetsbare gezinnen. De zorginnovaties, met bijbehorend onderzoek, richten zich op de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en interconceptiezorg.


IMPRESSIE TRAININGEN


Hafida, Hoesnia en Teslime samen met medewerkers van Project Sarah, het Bevolkingsonderzoek Zuid-West en het Academisch Borstkanker Centrum deelden flyers uit op het Afrikaanderplein.

Fadua: "De invalshoek van waaruit Voorlichters Gezondheid werkt is door de mogelijkheden en competenties van de doelgroep centraal te stellen en niet de belemmeringen die zij ervaren. Wij werken hiertoe met persoonlijke ontwikkelplannen die de deelnemers een positief perspectief richting de toekomst geven."


PROJECT SARAH Project Sarah is in 2015 als pilot gestart in tien controlewijken en intervenieert in 2016 in alle Rotterdamse postcodewijken waar het bevolkingsonderzoek borstkanker loopt. Door een wijkgerichte aanpak met behulp van informatiebijeenkomsten en gezondheidsvoorlichters wil Project Sarah de kennis en opkomst voor het bevolkingsonderzoek borstkanker verbeteren. Onze inzet is vooral gericht op kennisbevordering bij allochtone en laaggeletterde vrouwen en vrouwen met een lage sociaaleconomische status. Ook de afstemming van de informatievoorziening op de beleving van borstkanker in andere culturen wordt meegenomen in het project. Project Sarah biedt het Bevolkingsonderzoek Zuid-West de mogelijkheid om activiteiten op te zetten die daadwerkelijk aansluiten op de kennis en cultuur van vrouwen in bevolkingsgroepen met een van oudsher slechte opkomst bij het bevolkingsonderzoek. Naar aanleiding van de pilot van Project Sarah merken wij dat de bestaande behoefte om meer kennis te krijgen van taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden groot is. Hierom hebben wij gekozen voor een bredere aanpak en besloten een project te starten voor de hoog risicogroepen dat een bijdrage kan leveren op het gebied van taal en gezondheid en taal en integratie. Door te focussen op mensen met beperkte taal- en gezondheidsvaardigheden zal de cursus bijdragen aan het terugdringen van gezondheidsverschillen en versterking van de eigen regie van deze doelgroepen, zodat zij de weg naar juiste zorgverlening, hulpverlening en ondersteuning weten te vinden. Dit kan uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algemene gezondheid en een adequaat gebruik van de gezondheidszorg.

Door te focussen op laaggeletterden en allochtonen in de wijken van Rotterdam zal Project Sarah een bijdrage leveren aan het terugdringen van gezondheidsverschillen in de gemeente Rotterdam. Ook zal het de opkomst van laaggeletterden en allochtone vrouwen bij de screening van borstkanker bevorderen. Wij willen taboes en schaamte rondom kanker verbreken en er zorg voor dragen dat men de juiste kennis krijgt over kanker en over de preventieve zorg die hierbij hoort.


AAN HET WOORD: TESLIME CAN Jaar vol emoties “2016 was voor mij een leuk en leerzaam jaar waar ik met plezier op terugkijk. Van het staan voor een groep basisschoolleerlingen die enthousiast roepen “Yes, ze zijn er weer”, van leerlingen die naar onze auto rennen en erop gaan zitten, zodat we niet weg kunnen rijden, tot kennis overdragen aan groepen ouders in ouderkamers. Dit alles zorgt ervoor dat het werk als voorlichter me voldoening geeft. Het werken en een band opbouwen met kinderen is voor mij het werken aan de toekomst. 2016 stond voor mij ook in het teken van heel veel emoties, zoals de dood van mijn moeder. Zij stierf in 2015 aan borstkanker, een groot taboeonderwerp binnen veel culturen, zo ook binnen mijn Turkse cultuur. Door dit taboe mochten wij niet praten over wat haar mankeerde, wij moesten het zelfs verzwijgen voor haar. Ik als voorlichter wilde het haar wel vertellen, maar mijn vader, broers en zussen niet. ‘Waarom?’ dacht ik altijd. Een vraag die met ‘Uit liefde voor onze moeder en vrouw’ werd beantwoord. Ik begrijp de boodschap van mijn familie: Ze willen het niet vertellen uit liefde voor mijn moeder en de wens om haar te beschermen. Maar tegelijkertijd beseffen zij niet dat zij mijn moeder ook iets afnemen, namelijk het kunnen nemen van een volwaardig afscheid.

Met behulp van mijn collega’s heb ik uiteindelijk het taboe kunnen doorbreken en mijn moeder kunnen vertellen wat haar mankeerde. Dit geeft mij rust, omdat zij daardoor toch een volwaardig afscheid kon nemen van haar geliefden. De ervaring met mijn moeder heeft mij een persoonlijke drive gegeven, namelijk de drive om culturele taboes rondom kanker te verbreken. Voor mij betekent het werken bij de voorlichters gezondheid het werken met een familie met een gezamenlijk doel, namelijk strijd voeren tegen onwetendheid rondom gezondheidsaspecten. Ik voel me gezegend dat ik onderdeel mag zijn van een ‘wij’, want een ‘wij’, dat zijn we bij de voorlichters gezondheid.”

Teslime Can Teamleider Voorlichters Gezondheid


ZORGVERLENING IN NEDERLAND Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. In deze basisverzekering zit de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Het uitgangspunt van de zorgverzekering is dat zorg voor iedereen mogelijk moet zijn. In de Nederlandse gezondheidszorg krijg je te maken met verschillende zorglijnen en verschillende zorgverleners. Het is belangrijk om de verschillen tussen de zorglijnen te kennen om zo de juiste weg te kunnen vinden naar de juiste zorgverleners. In veel landen waar migranten vandaan komen, kunnen zij bijvoorbeeld direct naar een ziekenhuis. In Nederland heb je hiervoor altijd eerst een verwijzing nodig van de huisarts.

Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem Met de voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgysteem willen wij deelnemers bewustmaken van de zorgverlening in Nederland en hun bekendmaken met het onderscheid in de zorglijnen, zodat zij bijvoorbeeld weten voor welke zorgverlener ze een verwijsbrief nodig hebben en hoe de bereikbaarheid van specialisten in zijn werk gaat en hoe zij hiervoor afspraken kunnen maken. Ook leren we ze de zorgverleners in het Nederlands te benoemen. De voorlichting Wegwijs in het Nederlandse zorgsysteem wordt op een interactieve wijze gegeven. Door het interactieve element is het kennisniveau van de deelnemers goed te peilen, waar vervolgens weer op ingespeeld kan worden door de trainers.

Nulde lijn

Eerste lijn

Tweede lijn

Derde lijn


Iglas: "Als vluchteling ben ik drie jaar geleden naar Nederland gekomen en zelf vind ik het heel belangrijk om de Nederlandse taal te leren. Tijdens de gezellige lessen sla ik twee vliegen in ĂŠĂŠn klap: Ik leer Nederlands en ik leer de weg te vinden naar de juiste zorgverlener."


GEZONDHEIDSVOORLICHTINGEN SCHIEDAM Samen leren we elkaar verstaan In 2016 zijn we begonnen met de cursus Samen leren we elkaar verstaan. Om er zorg voor te dragen dat men zichzelf kan redden in de Nederlandse samenleving, is de Nederlandse taal van essentieel belang. Door anderstaligen op een eenvoudige en laagdrempelige manier zinnen te leren en informatie op te laten zoeken in de Nederlandse taal, willen wij een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van burgers met een taalbarrière. Het is hierbij van belang dat de wijze waarop dit gebeurt, is aangepast op hun kennisniveau en belevingswereld. Het is tevens belangrijk dat mensen gemotiveerd worden om de Nederlandse taal te leren. Wij doen dit door onze lessen op een non-formele manier in te richten. Tijdens onze cursus 'Samen leren we elkaar verstaan' maken de deelnemers kennis met het voeren van eenvoudige gesprekken, het zelf inplannen van afspraken en het zelf opzoeken van informatie, om zo zelf de weg te leren vinden binnen de Nederlandse samenleving. Hiermee levert de cursus ook een bijdrage aan de inburgering van vluchtelingen en statushouders.

Door middel van de cursus 'Samen leren we elkaar verstaan' willen wij op een laagdrempelige manier de taalbarrière overbruggen. Met een eenvoudige cursus bestaande uit beknopte en concrete werkvormen en methodieken, waarin op een beknopte en concrete manier stil wordt gestaan bij duidelijk articuleren en een uitbreiding van de basiswoordenschat, willen wij een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid van anderstaligen. Deelnemers kunnen na afloop van de cursus ook zelf de kennis die ze hebben opgedaan, overdragen aan hun indirecte beïnvloedingsomgeving. Hiermee borgen we de aangeleerde kennis in een peer-to-peer vorm waarmee ook de duurzaamheid gewaarborgd wordt.


2016 stond in het teken van het verder uitbouwen van de ontstane duurzame relaties binnen het netwerk en met de samenwerkende organisaties binnen de Gemeente Schiedam.


GEZONDHEIDSVOORLICHTINGEN SCHIEDAM De Stichting Voorlichters Gezondheid verzorgt in Schiedam diverse voorlichtingen in het kader van algemene gezondheid, overgewicht en obesitas, perinatale gezondheid en seksuele gezondheid. Zowel de Gemeente Schiedam als wijzelf zijn erg tevreden over de voortgang van de voorlichtingen. Nu we een aantal jaren bezig zijn, hebben we een duurzame relatie opgebouwd met het huidige netwerk en de samenwerkende organisaties. In het 2016 wisten ook steeds meer organisaties de weg te vinden naar de voorlichters gezondheid en zo konden wij met onze aangeboden voorlichtingsbijeenkomsten goede aansluiting zoeken in de wijken.

Taal en gezondheid Taal en Gezondheid is begonnen in Rotterdam, maar is nu ook één van de speerpunten geworden binnen de Gemeente Schiedam. Hiertoe zijn onder andere met Vluchtelingenwerk en andere organisaties nauwe samenwerkingen ontstaan. Ook zijn er veel voorlichtingsbijeenkomsten gehouden in het kader van de zorgverlening in Nederland.

Communiceren met je kind Communiceren met je kind is een nieuwe werkvorm die in 2016 geïntroduceerd is. Voor dit thema werden voorlichtingen georganiseerd in ouderkamers op basisscholen waarmee wij al een duurzame relatie hebben opgebouwd.

Themabijeenkomsten rondom zwangerschap Wij hebben verschillende werkvormen op maat ontwikkeld om bewustwording te realiseren over een gezonde zwangerschap. Wij geven de cursus Gezonde zwangerschap en de themabijeenkomsten momenteel ook bij inburgering en bij Vluchtelingenwerk, waarbij de statushouders een cursus krijgen rondom perinatale gezondheid.

De gemeente Schiedam wil graag dat haar burgers gezond zijn. Om ze daarbij te helpen, worden er in de stad diverse voorlichtingen gegeven, zoals: • Preconceptiezorg / Gezonde zwangerschap • Kinderen krijgen in Nederland • Taal en Gezondheid • LVB - GGZ problematiek • Kanker / Borstkanker • Diabetes • CVA / Beroerte / Hart- en vaatziekten • COPD / Astma • Depressie • Dementie • Seksueel Overdraagbare Aandoeningen • Loverboys • Tienerzwangerschappen • Leren nee zeggen • Roken / Alcohol / Drugs • Gezonde leefstijl • Gezonde voeding • Zorgverlening in Nederland • Communiceren met je kind • Overgewicht en obesitas • Algemene gezondheid

HP4All2 In het kader van HP4all 2 hebben wij ook een training ontwikkeld voor verschillende professionals voor het Erasmus MC. Interconceptiezorg is hiervan ook een onderdeel. De professionals, te weten kraamverzorgenden en medewerkers van het CJG, zijn getraind in Schiedam.


AAN HET WOORD: H A F I DA B O U K AY O U A

"Ik wou dat je mijn moeder was" "Als voorlichter heb je op een dag verschillende jasjes aan. Dit maakt mijn werk als voorlichter uniek, mooi en zeker ook heel bijzonder en boeiend. “Ik wou dat je mijn moeder was”, is een uitspraak die ik de aflopen tijd vaak heb gehoord van jongeren waarmee ik diepgaande gesprekken voer en waarin ik alles bespreekbaar maak. Dit raakt mij diep. Ik wil kennis overbrengen, maar ik wil ze ook het gevoel geven dat ik er voor ze ben, dat ik ze de ruimte geef om zichzelf te zijn en dat er op dat moment geen taboes zijn. Met een ander jasje aan zit ik als ondersteunende partij bij een zorgverlener. Een vluchteling komt langs, hij heeft niemand meer, is alles verloren en zit hierdoor in een zware depressie. Door alleen het ondersteunen en het bieden van een luisterend oor geeft de man aan dat hij zich nog nooit zo veilig en begrepen heeft gevoeld, zelfs niet bij zijn eigen psycholoog. Hij wil graag vervolggesprekken en zal deze ook van ons krijgen. Luisteren naar een ander is en blijft een kunst. In een andere setting gaat de voorlichting over palliatieve zorg. Een zeer beladen onderwerp dat uiteindelijk toch bespreekbaar gemaakt wordt. En beladen is het zeker als er tijdens de voorlichting mensen bij zitten die ernstig ziek zijn of zelfs in hun laatste levensfase zitten. De interactie, het begrip, de openheid en het verdriet dat ik op dat moment ervaar met de groep, creëert een innige band. Een band die een veilige ruimte biedt voor discussie en meningsverschillen.

youa

ka Hafida Bou

Projectleider Gezondheidsvaardigheden Voorlichters Gezondheid

Het mooiste blijft dat je door iets heel kleins de wereld voor een ander kan openen. Dat is wat mij veel voldoening geeft. Het werken bij de voorlichters gezondheid is voor mij werken met plezier, veel humor en je leven dagelijks een betekenis geven. Met ons team willen wij de verandering zijn die je in de wereld wil zien. Deze quote hangt ook bij ons op kantoor en is het eerste dat je ziet als bij ons binnenkomt."


PALLIATIEVE ZORG: IN GESPREK OVER LEVEN EN DOOD Het aantal niet-westerse migranten dat zorg nodig heeft in de laatste levensfase groeit. Niet-westerse migranten maken minder gebruik van voorzieningen en ondersteuning. Terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. De zorg sluit echter niet altijd even goed aan op de opvattingen van en onderliggende waarden van deze groep mensen. Artsen en andere zorgverleners voelen zich onvoldoende toegerust om deze groep goede zorg te bieden. Pharos wil bijdragen aan passende zorg in de laatste levensfase. Met het project 'In gesprek over leven en dood' wil Pharos met partnerorganisaties, waaronder de Stichting Voorlichters Gezondheid, de eigen regie versterken van niet-westerse migranten in de palliatieve zorg.

Activiteiten

Onderzoek naar de beleving, waarden en wensen op lichamelijk, psychisch, sociaal en spiritueel vlak van Nederlanders van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Ontwikkelen en aanbieden van voorlichtlingsmateriaal en bijeenkomsten aan genoemde groepen. Ontwikkelen en aanbieden van onderwijs en nascholing voor professionals in de praktijk. Voor studenten in het mbo, hbo en wo, gericht op het versterken van cultuursensitieve palliatieve zorg.

Het projectvoorstel van Pharos is een van de vijftien gehonoreerde projecten van het ZonMw-programma ‘Palliantie. Meer dan zorg’. Dit programma heeft als doel de palliatieve zorg merkbaar te verbeteren voor de patiënt en diens naasten. Bijzonder aan het project van Pharos is dat voor het eerst onderzoek wordt gedaan onder een brede doelgroep van niet-westerse migranten: van Turkse, Marokkaanse, Hindoestaanse, Creoolse, Antilliaanse en Chinese afkomst. Dat geldt ook voor de brede samenwerking met partners: zowel sleutelorganisaties in de voorlichting aan migrantengroepen als vertegenwoordigers van opleidingen en professionals in de praktijk.


EN VERDER IN 2016... Taal en gezondheid Nissewaard In 2016 zijn we gestart met de cursus Taal en Gezondheid in de gemeente Nissewaard. We kijken hier met grote tevredenheid op terug. Alle deelnemers zijn ruim geslaagd voor de cursus en hebben allen een certificaat in ontvangst mogen nemen. De deelnemers zijn zich bewust geworden van een gezonde leefstijl, weten zelf de weg te vinden naar de juiste zorgverleners en weten nu ook zelf de informatie op te zoeken. Door middel van de toolkit kunnen deelnemers zelf de informatie doorgeven met de handvatten die aangeboden zijn. Tijdens de cursus signaleerden wij bij een aantal van de aanwezige vrouwen de culturele aspecten die een rol speelden in de man en vrouw verhouding. Hierop hebben wij als trainers ook stilgestaan bij de waarden en normen in Nederland; dat man en vrouw gelijk zijn en dat vrouwen door de Nederlandse taal te leren zelfredzamer worden. Voor ons als trainers was het een bijkomend succes om hier een bijdrage in te kunnen leveren en culturele taboes hierin te doorbreken.


EN VERDER IN 2016... Waarden en normen Nederland staat bekend als een tolerant land, “het land waar alles mag”. We kennen hier een multiculturele samenleving welke continu verandert met de komst en het vertrek van groepen mensen. Ondanks de hoge tolerantie kent Nederland ook haar eigen waarden en normen. Om er zorg voor te dragen dat iedereen, zowel nieuwkomers als de mensen die hier al langer wonen, mee kunnen draaien met de maatschappij, is het van essentieel belang dat iedereen op de hoogte is van deze waarden en normen in de Nederlandse samenleving. Om mee te kunnen draaien in de Nederlandse samenleving is het belangrijk dat nieuwkomers geïnformeerd worden over de waarden en normen in Nederland. Wij willen hier een bijdrage in leveren door hen op een non-formele manier de voorlichting Waarden en Normen te geven.Deelnemers maken tijdens deze voorlichting kennis met Nederlandse kernwaarden, zoals vrijheid, solidariteit en gelijkheid. Hierbij maken wij geen onderscheid in religie, seksuele geaardheid, afkomst en cultuur. Wij willen tegelijkertijd ook een bijdrage leveren in het leren van de Nederlandse taal en doen dit door op een laagdrempelige manier eenvoudige gesprekken, discussies en stellingen over de verschillende ideeën en meningen over waarden en normen te voeren. Onderwerpen als democratie, vrijheid van levensstijl en recht op gelijke behandeling komen hierbij aan bod. Hiermee levert de cursus ook een bijdrage aan de integratie.

Nederland Hoe gaan wij in ? met elkaar om

Ondersteuningen zorgverleners Steeds meer zorgverleners weten de weg te vinden naar de Voorlichters Gezondheid, niet alleen meer voor trainingen, maar ook voor ondersteuningen. In 2016 zijn wij dan ook zorgverleners actiever gaan ondersteunen bij consulten met hoogrisicogroepen en hiertoe hebben wij nieuwe samenwerkingsverbanden gelegd. Een voorbeeld hiervan is de nauwe samenwerking die met Gezondheidscentrum Damzicht is ontstaan, waarbij een voorlichter gezondheid samenwerkt met de zorgverleners binnen het gezondheidscentrum. Ook zijn er verschillende zorgverleners binnen de Gemeente Schiedam ondersteund met betrekking tot effectievere communicatie met laaggeletterden en migranten. Er zijn diverse samenwerkingen tot stand gekomen door de ondersteuningen die de voorlichters hebben verricht tussen vluchtelingen/statushouders en zorgverleners. Vluchtelingen/statushouders, en dan voornamelijk uit JB12, konden gebruik maken van diensten zoals begeleiding en ondersteuning bij het bezoeken van zorgverleners. Ook werden individuele voorlichtingen voor hen georganiseerd. Wij kijken hier met veel tevredenheid op terug.


EN VERDER IN 2016... Beter weten Beter worden Voor het project Beter weten Beter worden hebben wij in opdracht van Zorgcampus 10 groepen geworven om deel te nemen aan de 10-weekse cursus Beter weten Beter worden. Het project had de insteek dat deelnemers de zorgverlener beter leren begrijpen, informatie over ziekten beter weten te vinden, beter dienen te weten hoe ze hun medicatie kunnen gebruiken en de juiste vragen leren te stellen aan de zorgverlener. Hiernaast ontwikkelden zij ook digitale vaardigheden om op een tablet informatie op te zoeken. De cursus had als doel de deelnemers bewust te maken van de zorgverlening in Nederland, van de invloed die taal heeft op gezondheid en dat zij de weg weten te vinden naar de juiste zorgverlener en hierin zelfredzaam worden. Onze ervaring met de doelgroep heeft ons geleerd dat persoonlijke aandacht en het geven van voorlichtingen over gezondheid op een laagdrempelige manier, basisvoorwaarden zijn voor succes. Met deze elementen is dan ook rekening gehouden bij het ontwikkelen en het geven van de cursus aan de deelnemers. Wij kijken terug op een succesvol traject waarin het bijzonder was om te zien hoe in tien weken bewustwording en gedragsverandering bij de deelnemers tot stand kwamen.

Nieuwe website SVG Na vijf jaar dezelfde website gebruikt te hebben, vonden wij het dit jaar tijd worden voor vernieuwing. De afgelopen jaren is ons cursus- en trainingsaanbod flink uitgebreid en om dit allemaal gestructureerd en overzichtelijk weer te geven, hebben wij de website een totale make-over gegeven. Wij hopen dat u met net zo'n grote tevredenheid de website bezoekt als wij dat doen. U bekijkt de website via www.voorlichtersgezondheid.nl.


UITGEBRACHTE BOEKEN IN 2016 Geboortezorg bij verschillende culturen In 2016 is het boek Geboortezorg bij verschillende culturen uitgebracht, geschreven door Fadua el Bouazzaoui. Dit boek biedt onmisbare handvatten voor de zorg rondom de geboorte- en kraamtijd bij verschillende culturen. Verloskundigen en kraamverzorgenden hebben in de praktijk vaak al ervaring opgedaan in de omgang met etnisch-cultureel diverse aanstaande moeders en kraamgezinnen. Toch bestaat er veelal weinig theoretisch kennis over de achtergrond van migranten en culturele en religieuze gewoonten van de grootste migrantengroepen in de Nederlandse maatschappij. De zorgprofessional heeft niet altijd inzicht in waarom een bepaalde benadering tot de (aanstaande) moeder en haar netwerk juist wel of juist niet werkt. Geboortezorg bij verschillende culturen geeft achtergrondinformatie over culturele en religieuze verschillen bij verschillende bevolkingsgroepen. Het boek biedt inzicht en geeft een handvat in cultureel competent zorghandelen.

Veilig vasten

Handoek 'Ik heb diabetes, wat kan ik doen? Dit handboek voor diabetespatiënten is ontwikkeld door Pharos in samenwerking met NHG en Stichting Voorlichters Gezondheid en is bestemd voor diabetespatiënten die behoefte hebben aan een eenvoudige uitleg over diabetes. Denk hierbij aan laaggeletterden, migranten, ouderen en lager opgeleiden. Zorgverleners delen dit uit aan de patiënt die eigenaar wordt en het meeneemt bij ieder consult.

Fadua el Bouazzaoui is in 2016 gevraagd mee te werken aan het "Veilig vasten en diabetes mellitus". Dit boekje geeft een overzicht van de verschillende religieuze vormen van vasten bij de islamitische risicogroepen Turken, Marokkanen en Hindoestaanse Surinamers. Ook vormen van vasten bij de hindoes en binnen christelijke, joodse en andere gemeenschappen komen aan de orde. Inzicht in wat de patiënt persoonlijk doet, wordt alleen verkregen door het goed uit te vragen in een open gesprek. Hulpverleners moeten niet alleen rekening houden met een bonte schakering aan vormen van vasten, maar ook op de hoogte zijn van de beweegredenen van religieuze patiënten om vast te houden aan deze, voor de gezondheid mogelijk belastende, traditie. Met het boekje wordt aandacht gevraagd voor deze problematiek en worden basale aanwijzingen gegeven hoe die te benaderen.


Hillevliet 141 B | 3073 KP Rotterdam | 010-7955353 | info@voorlichtersgezondheid.nl

Profile for Berdien

Jaarverslag 2016 svg  

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 svg  

Jaarverslag 2016

Advertisement