Page 1

PROGRAMA DE FORMACION DE USUARIOS/AS

BIBLIOTECA CEIP DE AGUIテ前 http://bibliotecadeaguinho.blogspot.com


1. INTRODUCCIÓN 2. OBXECTIVOS E CONTIDOS XERAIS 3. OBXECTIVOS E PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA EDUCACIÓN INFANTIL 4. OBXECTIVOS E PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA EDUCACION PRIMARIA 4.1 PRIMEIRO CICLO 4.2 SEGUNDO CICLO 4.3 TERCEIRO CICLO


1. INTRODUCCIÓN

Dende o equipo de biblioteca do Ceip de Aguiño, presentamos este programa de formación de usuarios/as destinado a todo o alumnado de E.Infantil e E. Primaria do noso centro. Para elaboralo tivemos en conta as aportacións do Curso de Bibliotecas Escolares do MEC realizado por varios membros do noso equipo, as experiencias doutros centros pertencentes coma nós, ao Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares (PLAMBE) e que poñen á nosa disposición a través dos seus

blogues

ou

da

rolda

de

correos

electrónicos

(plambe@googlegroups.com) , e outros textos recollidos a través de internet que consideramos que poden ser de gran utilidade para o noso alumnado (“La formación de usuarios en la biblioteca escolar. Educación Infantil y Primaria”. Mónica Baró e Teresa Mañá) Este programa vai dirixido a todo o profesorado do noso centro co fin de que o incorpore ás súas programacións didácticas e o leve a cabo co seu alumnado, co obxectivo de facer dos nosos alumnos e alumnas usuarios e usuarias competentes non só na nosa biblioteca escolar senón en calquera outra biblioteca escolar ou biblioteca pública municipal.


Calquer programa de formación de usuarios/as plantexa os seus contidos de forma gradual, distribuidos no que se chama “niveis de formación”: 1. información sobre a biblioteca 2. formación no uso da biblioteca 3. formación no uso dos materiais O primeiro nivel refírese ao coñecemento da biblioteca como servizo (qué é a biblioteca, qué podemos atopar nela, para qué nos pode servir); o segundo nivel inclúe conceptos relacionados coa formación no uso da biblioteca tales como buscar nun catálogo ou en Internet, descodificar un rexistro bibliográfico, localizar os documentos na biblioteca, seleccionar

os

máis

pertinentes,.. e o terceiro nivel correspóndese coa formación no uso dos materiales en calquer soporte (sistemas de consulta e organización da información, uso de índices e sumarios,…). A programación que a continuación

presentamos

contempla os tres niveis de formación

anteriormente

descritos para cada un dos ciclos escolares, dende E. Infantil

ata

finais

da

E.

Primaria tendo en conta sempre a súa flexibilidade e que pode ser empregada con outros grupos de idade distintos aos que en principio vai dirixida, se estes non teñen recibido formación con anterioridade. Para finalizar só recordar que a formación de usuarios/as é a función prioritaria da biblioteca escolar e que debe considerarse un contido transversal na educación obligatoria sendo responsabilidade de todo o profesorado e que compete a todas as materias.


2. OBXECTIVOS E CONTIDOS XERAIS Este programa de formación de usuarios/as pretende conseguir que cando o noso alumnado finalice a etapa escolar de E. Primaria, sexa capaz de: •

Enfrontarse sen medo ao espazo da biblioteca escolar e á biblioteca pública utilizándoas de xeito autónomo/a

Localizar e recuperar a información en calquera tipo de soporte ou medio

Coñecer os distintos tipos de documentos informativos e seleccionar o que máis lle interese

Utilizar a bibliotecas escolar e pública para a información , o estudo e o ocio.

Para acadar estes obxectivos , o noso programa de formación de usuarios/as, incluirá contidos referidos a: •

A organización da colección

Os soportes documentais

Os tipos de documentos: diccionarios, enciclopedias, monografías, obras literarias, prensa escrita, …

Os elementos que identifican unha obra impresa: título, autor, editorial,..

As partes dunha obra e as súas ferramentas auxiliares: indices, sumarios, glosarios,.. e como utilizalas

A utilización de catálogos manuais e informatizados

Os códigos gráficos utilizados en diferentes tipos de documentos

A estructura dos documentos dixitais e as páxinas web

A comprensión e o tratamento da información

A biblioteca como un espazo público compartido: normas de uso, respecto polos materiais,..

Despertar unha actitude de colaboración no funcionamento da biblioteca (formar axudantes de biblioteca)

A continuación detallamos a concreción destes obxectivos e contidos xerais para cada unha das etapas e ciclos que se imparten no noso centro


3. OBXECTIVOS E PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA

A ETAPA DE

EDUCACIÓN INFANTIL O obxectivo xeral nesta etapa educativa (3-6 anos) é conseguir que o espazo da biblioteca sexa para estes nenos e nenas un lugar familiar, que o identifiquen, o valoren e o aprecien. Ademáis deben ser quen de moverse neste centro de recursos, coñecendo os diferentes tipos de fondos que contén e respectando as normas de comportamento e uso da biblioteca. Así pois, podemos concretar os seguintes obxectivos: Referidos ao nivel 1 (introducción á biblioteca) 1) Recoñecer o espazo da biblioteca escolar distinguíndoo doutros espazos parecidos (recanto dos libros na aula, biblioteca pública,..) 2) Coñecer sinxelas

e de

respectar

algunhas

comportamento

e

normas uso

na

biblioteca 3) Distinguir e localizar os distintos tipos de fondos que podemos atopar na biblioteca a partires das súas características esenciais: impresos ( obras de ficción - libros de contos; obras

de

coñecementos

-

libros

de

información), electrónicos e audiovisuais Referidos ao nivel 2 (búsqueda e localización da información) 4) Recoñecer e manter a orde dos libros no recanto dos libros na aula 5) Coñecer o espacio para os libros de ficción axeitados á súa idade na biblioteca escolar e os distintivos que os identifican 6) Saber expresar oralmente as necesidades de información ou de lectura, concretando o tema e o obxectivo da demanda. Referidos ao nivel 3 (uso dos documentos) 7) Iniciarse na consulta de libros de coñecemento 8) Seleccionar a información gráfica contida nos libros e outras fontes informativas en función das súas necesiades 9) Identificar as partes físicas elementais dun libro: cuberta, portada, lombo, páxinas,.. 10) Recoñecer os elementos identificadores dun libro: autor, ilustrador, editorial, etc.


OBXECTIVO 1:

RECOÑECER O ESPAZO DA BIBLIOTECA

ESCOLAR DISTINGUÍNDOO DOUTROS ESPAZOS PARECIDOS (RECANTO DOS LIBROS NA AULA, BIBLIOTECA PÚBLICA,..) ACTIVIDADE 1: Entablaremos un faladoiro sobre os recantos que temos na aula centrándonos no recanto dos libros . Os nenos e nenas falarán sobre : os obxectos que podemos atopar nel (libros de contos, libros de animais,…) cando imos a el (cando acabamos as tarefas, cando imos buscar información, cando facemos a “hora do conto”,…) que facemos nel (miramos as imaxes dos libros, lemos o conto,…) como hai que estar nel (non podemos comer nel, non podemos pintar nos libros,..) A continuación realizaremos un percorrido polas dependencias do cole (ximnasio, aula de audiovisuais, aula de informática,..) no que trataremos de buscar un lugar parecido ao noso recanto dos libros. Entramos na biblioteca e sentados no chan entablamos outro faladoiro sobre: as semellanzas e diferencias entre o

noso recanto dos libros e a

biblioteca do colexio ( espazo, cantidade de fondos, obxectos que hai nelas,…) Quen é esa rata que está debuxada na porta Cando podemos ir á biblioteca …… Deixamos que os nenos e nenas manipulen libremente os libros que están na illa central e que son os que están recomendados para a súa idade (teñen pegatina no lombo de cor azul)


ACTIVIDADE

2.

PEGA

UN

GOMET

SOBRE

A

CORRESPONDA COA BIBLIOTECA DO NOSO COLEXIO

IMAXE

QUE

SE


ACTIVIDADE 3. COÑECEMOS A HONORATA, A

MASCOTA DA NOSA

BIBLIOTECA

COLOREA A IMAXE DE HONORATA E AS LETRAS QUE COMPOÑEN O SEU NOME


ACTIVIDADE 4: RODEA AS COUSAS QUE PODE HABER NA BIBLIOTECA


ACTIVIDADE 5: COLOREA OS OBXECTOS QUE SE PODEN ATOPAR NA BIBLIOTECA


ACTIVIDADE 6: PON UN GOMET SOBRE AS COUSAS QUE HAI NUNHA BIBLIOTECA


ACTIVIDADE 7: IMOS A BIBLIOTECA PÚBLICA Entablaremos un diálogo cos nenos e nenas sobre os edificios públicos como aqueles edificios que albergan servizos

para todos os habitantes dunha

cidade, p.ex: o colexio, o hospital, a plaza de abastos, a casa do concello, o pavillón deportivo,… A biblioteca tamén é un edificio público. Sabes onde está a biblioteca pública en Ribeira? Busca os edificio do colexio e da biblioteca no seguinte plano e colorea o camiño que debes seguir se queres ir á biblioteca ao salir do colexio.

Visitamos a biblioteca pública e anotamos:

Nome da biblioteca:…………………………………………………………………

Enderezo:…………………………………………………………………………….


OBXECTIVO

2:

COÑECER

E

RESPECTAR

ALGUNHAS

NORMAS DE COMPORTAMENTO E USO NA BIBLIOTECA ACTIVIDADE 1. COMO PODEMOS ESTAR NA BIBLIOTECA? RISCA AQUELAS ACCIÓNS QUE NON SE PODEN REALIZAR NELA


ACTIVIDADE 2: O XOGO DO SEMÁFORO

Mediante esta actividade os nenos e nenas

recoñecerán

os hábitos de

conduta axeitados e aqueles outros que non se deben dar na biblioteca.

Como actividade previa os nenos e nenas realizarán dous sinais con forma de círculo (un de cor vermello e outro de cor verde) con cartolina . Deberán levantar o sinal vermello cando o mestre/a diga unha frase relacionada con algún comportamento non axeitado na biblioteca , e levantarán o sinal verde cando o mestre/a diga unha frase relacionada cun comportamento axeitado na mesma.

Unha vez teñan feitos os sinais, entablaremos un diálogo pregúntandolles como creen eles que debe ser o comportamento na biblioteca, como debemos tratar os libros, os ordenadores,… aclararemos todas as dúbidas que se lles presenten e procederemos a empezar o xogo.


A continuación suxerimos algunhas frases que se poden utilizar procurando alternar frases correctas con incorrectas:

Frases positivas •

Mirar a cuberta

Ver as imaxes

Pasar con coidado as follas

Compartir o libro cun amigo/a

Pedirlle á mestra que me lea o libro

Gardar o libro no seu sitio

Falar baixiño

Mover con coidado as cadeiras para non facer ruido

Frases negativas •

Dobrar os libros

Escribir ou debuxar nos libros

Arrancar unha folla do libro

Recortar un debuxo do libro

Coller un libro cando estou comendo

Tirar os libros ao chan

Berrar na biblioteca

Pelexarme cun compañeiro/a para quitarlle un libro

Correr pola biblioteca

Deixar os libros en calquera lado


Plantilla para facer os sinais


ACTIVIDADE 3: EU SEI COIDAR OS LIBROS

Entablaremos un diálogo sobre como se deben coidar os libros e o resto de materiais que hai na biblioteca: debemos ter as mans limpas, non escribir nin debuxar nas súas páxinas, pasar as follas con coidado de non engurralas ou rompelas,… Colorearán e montarán o seu propio libro de normas :


Plantillas para facer o libro de normas


ACTIVIDADE 4: RISCA O DEBUXO INCORRECTO

COMO DEBO ESTAR NA BIBLIOTECA?

QUE LIBROS ESTÁN BEN COIDADOS?

COMO DEBO TER AS MANS?


ACTIVIDADE 5: COLOREA O DEBUXO CORRECTO

COMO DEBO ENTRAR NA BIBLIOTECA?

QUE LIBRO ESTÁ BEN COIDADO?

QUEN PASA BEN AS PÁXINAS?


OBXECTIVO 3: DISTINGUIR E LOCALIZAR OS DISTINTOS TIPOS DE FONDOS QUE PODEMOS ATOPAR NA BIBLIOTECA A

PARTIR

DAS

SÚAS

CARACTERÍSTICAS

ESENCIAIS:

IMPRESOS (OBRAS DE FICCIÓN - LIBROS DE CONTOS; OBRAS DE COÑECEMENTOS - LIBROS DE INFORMACIÓN), ELECTRÓNICOS E AUDIOVISUAIS

ACTIVIDADE 1: Clasificar os documentos obtidos pola mestra/e na biblioteca en función dos soportes (libros, vídeos, cd, dvd, cinta de vídeo, revista, …)


ACTIVIDADE 2: “VERDADE OU CONTO”

Mediante esta actividade pretendemos que os nenos e nenas distingan os dous tipos de fondos impresos que hai na biblioteca e onde se ubican. Para iso seleccionaremos un tema motivador para eles e elas , p.ex: os animais , e unha serie de libros sobre o mesmo procurando incluir contos e libros informativos.

O diálogo con eles permitira poñer de manifesto as diferencias entre un texto imaxinativo e un texto informativo . Posteriormente podemos propoñerlles que os clasifiquen en dous grupos segundo sexan “verdade” (libros informativos) ou “conto” (libros de ficción) . Un roteiro pola biblioteca lles permitirá coñecer onde se atopan os libros de información (parte esquerda da sá, chan de baldosa, en estanterías de doble cara) e os de ficción (parte dereita da sá, chan de madeira, nunha illa central os de pre-lectores e o resto en estanterías pegadas ás paredes)


OBXECTIVO 4: RECOÑECER E MANTER A ORDE DOS LIBROS NO “RECANTO DOS LIBROS” NA AULA

ACTIVIDADE: Nomear, por quendas, un encargado/a do recanto dos libros na aula. Éste deberá responsabilizarse de que o recanto dos libros quede recolleito ao finalizar o día tendo en conta que:

 Non quedará ningún libro fora das súas estanterías Os libros estarán ordenados co lombo para fora Os

libros

estarán

colocados

en

sentido correcto ( a pegatina branca na parte inferior) Non se misturarán os libros de información cos libros de contos (os de contos teñen pegatina de cor azul na parte superior do lombo e os de información non a teñen)


OBXECTIVO 5: COÑECER O ESPAZO PARA OS LIBROS DE FICCIÓN AXEITADOS Á SÚA IDADE NA BIBLIOTECA ESCOLAR E OS DISTINTIVOS QUE OS IDENTIFICAN. ACTIVIDADE: Acudir á biblioteca escolar e realizar un percorrido por ela para identificar o lugar onde se atopan os fondos de ficción (parte da biblioteca con chan de madeira). O mestre/a collerá varios libros de diferentes seccións (azul, vermella, verde, amarela, morado) e explicará ao alumnado que todos os libros que teñen pegatina de cor na parte superior do lombo son libros de contos. Tamén fará referencia a que os libros de ficción que teñen pegatina azul (prelectores, de 3 a 6 anos) son os máis axeitados para o alumnado de E. Infantil o que non quere decir que haxa algúns libros de pegatina vermella (primeiros lectores, de 6 a 8 anos) que tamén podan ser empregados neste nivel. Os libros dirixidos aos prelectores sitúanse nunha illa central colocados en caixóns de xeito que se vexan as cubertas sen respectar ningún outro criterio para a súa colocación

(a

diferencia do resto dos fondos de ficción que se colocan en estanterías abertas respectando

a

orde

alfabética

do

apelido do autor) A continuación cada neno e nena escollera un libro de contos de entre os que lle corresponden ao seu nivel para levalo en préstamo. O mestre/a rexistrará os préstamos no MEIGA.


OBXECTIVO

6:

SABER

EXPRESAR

ORALMENTE

AS

NECESIDADES DE INFORMACIÓN OU DE LECTURA ACTIVIDADE: Entablaranse faladoiros cos nenos e nenas en torno á lectura e á información: cando eleximos un libro de contos, que queremos que nos aporte ? a resposta a algunha pregunta que teñamos ou unha historia para escoitar e disfrutar? Se

estamos

investigando

na

aula

sobre

os

dinosaurios, que tipo de libro terei que escoller para saber máis sobre as súas características físicas, forma de alimentarse,…?

OBXECTIVO 7: INICIARSE NA CONSULTA DE LIBROS DE COÑECEMENTOS ACTIVIDADE: Acudir á biblioteca para buscar libros de información que teñan relación co proxecto de traballo que se esté a desenvolver na aula. A mestra/mestre explicará que os libros de coñecementos se agrupan segundo o tema que traten ( utlizar palabras como animais, plantas, lugares, ….) e que nas estanterías están colocados nun lugar fixo que se indica con rótulos que constan dun número e unha palabra significativa

59

Zooloxía

( animais -- 59. Zooloxía)

OBXECTIVO 8: SELECCIONAR A INFORMACIÓN GRÁFICA CONTIDA NOS LIBROS E OUTRAS FONTES INFORMATIVAS EN FUNCIÓN DAS SÚAS NECESIDADES ACTIVIDADE: Crear ocasións para a información gráfica e propiciar a reflexión en torno á idoneidade dos documentos obtidos


OBXECTIVO

9:

IDENTIFICAR

AS

PARTES

FÍSICAS

ELEMENTAIS DUN LIBRO: CUBERTA, LOMBO, PÁXINAS,.. ACTIVIDADE

1:

CORTA

E

PEGA

AS

PALABRAS

NO

LUGAR

CORRESPONDENTE

PÁXINAS

CUBERTA

LOMBO

OS LIBROS DE CONTOS TEÑEN PEGATINAS DE COR NO LOMBO. CAL E A COR DAS PEGATINAS DOS LIBROS DE CONTOS DE E. INFANTIL? COLOREA DESA COR ESTE CADRO


OBXECTIVO

10:

IDENTIFICADORES

RECOÑECER DUN

LIBRO:

ALGÚNS AUTOR,

ELEMENTOS ILUSTRADOR,

EDITORIAL. ACTIVIDADE 1: ENTABLAR UN DIÁLOGO SOBRE AS PERSOAS QUE TRABALLAN PARA FACER UN LIBRO PARA CHEGAR A RECOÑECER QUE TEN QUE HABER ALGUÉN QUE ESCRIBA O TEXTO (AUTOR), ALGUÉN QUE REALICE OS DEBUXOS (ILUSTRADOR) E UNHA “FÁBRICA” ONDE SE FAN OS LIBROS CON ESES TEXTOS E DEBUXOS (EDITORIAL). TODOS ESES ELEMENTOS APARECEN NAS CUBERTAS DOS LIBROS. CON AXUDA DO MESTRE/A COPIA O TÍTULO, AUTOR E EDITORIAL DESTES LIBROS

TÍTULO: ………………………………

………………………………………...

EDITORIAL: …………………………

TÍTULO: ………………………………

…………………………………………

AUTOR/A: ……………………………

…………………………………………

EDITORIAL:…………………………...


4. OBXECTIVOS E PROPOSTA DE ACTIVIDADES PARA

A ETAPA DE

EDUCACIÓN PRIMARIA

O obxectivo xeral nesta etapa educativa (6-12 anos) é conseguir que o noso alumnado sexa usuario/a autónomo/a na mesma e que a utilice para buscar información, para o estudio e para o ocio. Este amplo obxectivo xeral podemos concretalo nos seguintes obxectivos : •

Localizar e recuperar a información en calquera tipo de soporte ou medio (catálogos manuais, catálogos informatizados)

Coñecer

os

distintos

tipos

de

documentos

informativos

(diccionarios, enciclopedias, monografías, ….) e ser quen de seleccionar o que máis lle interese. •

Respectar as normas de uso e comportamento na biblioteca

Identificar os elementos que identifican unha obra (autor, titulo, editorial,..)

Recoñecer as partes dunha obra e as súas ferramentas auxiliares (índice, sumario, glosario,…)

Estes

obxectivos

incluiranse

nas

concrecións

curriculares dos distintos ciclos da E. Primaria e serán secuenciados por niveis. A continuación propoñemos unha posible organización dos mesmos sendo os mestres/as titores/as os que os adaptarán en función das características do grupo-clase.


4.1 PRIMEIRO CICLO OBXECTIVOS: Referidos ao nivel 1 (introducción á biblioteca) 1. Entender a biblioteca como centro de recursos na escola e como servizo comunitario 2. Coñecer como se organiza o espazo da biblioteca e as distintas seccións (consulta de fondos, lectura informal, acceso a Internet, traballo individual en mesa,…) 3. Coñecer o funcionamento e normas da biblioteca e os seus servizos: información, lectura e consulta en sala, préstamo,… 4. Respectar e coidar

os

materiais e

recursos da biblioteca. 5. Recoñecer os elementos identificadores dun documento: título, autor, ilustrador, editorial, colección,… 6. Distinguir as distintas funcións de información e lectura que poden ter os documentos Referidos ao nivel 2 (búsqueda e localización da información) 7. Ser quen de buscar e localizar documentos nas estanterías da biblioteca. 8. Identificar

os

catálogos

como

instrumento

de

recuperación

da

información 9. Identificar a información que nos proporciona o “tejuelo” Referidos ao nivel 3 (o uso dos documentos) 10. Identificar as partes físicas dos documentos impresos (portada, cuberta, contracuberta, lombo,…) e recoñecer a información que conteñen 11. Adquirir o concepto de colección a partir dos rasgos formais e de contido 12. Utilizar as imaxes dos documentos como fontes de información 13. Establecer as relacions entre imaxe e texto nos libros de coñecementos


OBXECTIVO 1: ENTENDER A BIBLIOTECA COMO CENTRO DE

RECURSOS

NA

ESCOLA

E

COMO

SERVIZO

COMUNITARIO

ACTIVIDADE: Estimular o uso da biblioteca escolar ante calquer necesidade informativa, p.ex sobre os proxectos de traballo que se estean a desenvolver na aula


OBXECTIVO 2: COÑECER COMO SE ORGANIZA O ESPAZO DA BIBLIOTECA E AS DISTINTAS SECCIÓNS (CONSULTA DE FONDOS , LECTURA INFORMAL, ACCESO A INTERNET, TRABALLO INDIVIDUAL EN MESA,..) ACTIVIDADE 1: identifica no plano da biblioteca os distintos espazos que a conforman poñendo o número que corresponda nos cadros azuis 1- lectura informal

2-acceso a Internet

3- traballo en mesa


OBXECTIVO 3: COÑECER O FUNCIONAMENTO E NORMAS DA BIBLIOTECA E OS SEUS SERVIZOS ACTIVIDADE 1: O CUESTIOARIO DE HONORATA A mascota da nosa biblioteca, a rata Honorata, desafíate a que contestes correctamente ás preguntas do seu cuestionario. Cantas preguntas eres quen de contestar ben?

QUE É UNHA BIBLIOTECA? Un lugar onde se almacenan libros, CD, videos, DVD,… Un lugar onde hai moitos contos Un lugar onde se len contos, se escoitan historias e

buscamos

información para aprender e saber ONDE PODEMOS LER LIBROS DA BIBLIOTECA? Na biblioteca Na casa Na casa e na biblioteca QUE NECESITAS PARA LEVAR OS LIBROS, CD, DVD,.. DA BIBLIOTECA? Unha mochila grande O carnet de socio Algúns cartos CANTOS DÍAS PODES TER OS LIBROS NA CASA? 1 mes 15 días 1 día Á BIBLIOTECA PODEN VIR… Os nenos e nenas a partir dos 6 anos Nenos e nenas entre 6 e 14 anos Calquer socio .


OBXECTIVO 4: RESPECTAR A BIBLIOTECA E OS SEUS MATERIAIS E RECURSOS ACTIVIDADE: Entre todos os nenos e nenas realizarase dous listados: un con accións que non se poden realizar porque poden deteriorar os materiais da biblioteca, e outro coas accións que debemos realizar para coidalos.

SI

NON

1. …………………………...

1. …………………………

2. ……………………………

2. …………………………

3. ……………………………

3. …………………………

4. ……………………………

4. …………………………

5. ……………………………

5. …………………………

6. …………………………...

6. …………………………

7. ……………………………

7. …………………………

8. ……………………………

8. ………………………….


OBXECTIVO

5:

IDENTIFICADORES

RECOÑECER DUN

OS

DOCUMENTO:

ELEMENTOS

TITULO,

AUTRO,

ILUSTRADOS, EDITORIAL, COLECCIÓN,… ACTIVIDADE 1: O/a mestre/a explicaralles aos nenos e nenas que os libros se identifican polo seu título e autor/a, pero tamén pola editorial e a colección.

COLECCIÓN

AUTOR

TÍTULO ILUSTRADOR

EDITORIAL


ACTIVIDADE 2: ESCRIBE O ELEMENTO IDENTIFICADOR DA OBRA QUE SE SINALA NAS DIFERENTES CUBERTAS DESTES LIBROS


OBXECTIVO 6: DISTINGUIR AS DISTINTAS FUNCIÓNS DE INFORMACIÓN

E

LECTURA

QUE

PODEN

TER

OS

DOCUMENTOS ACTIVIDADE: RODEA DE COR VERDE AQUELES TEXTOS QUE SEXAN INFORMATIVOS E DE COR VERMELLA AQUELES QUE SEXAN DE FICCIÓN

Al llegar a casa tras el viaje, mamá le recibió con un gran festín. Orgullosa le dijo a su hijo: - “¡Eres todo un campeón , Andarín!”

“Era un airiño suave que se ergueu pola mañán e viña de non se sabe. Era un recordo de rosas da roseira de ningures, que se meteu pola porta…”


OBXECTIVO 7: SER QUEN DE BUSCAR E LOCALIZAR DOCUMENTOS NAS ESTANTERÍAS DA BIBLIOTECA. ACTIVIDADE 1: A MARGARIDA DO SABER

Explicar que os diferentes coñecementos se dividen nas bibliotecas en 10 grupos, tal e como mostra a margarida que está na entrada da nosa biblioteca

OS PAISES E O PASADO

DICCIONARIOS E ENCICLOPEDIAS

PENSAR E COÑECERSE

LER, FALAR

CREAR E DIVERTIRSE

REZAR

VIVIR XUNTOS CURAR, FABRICAR

BALEIRO A NATUREZA

Mirando os pétalos da margarida trata de contestar que número e cor lle correspondería a un libro que tratara de…. Tema Os cans O corpo humano O futbol Os celtas Como se fai o pan A pintura

Número

Cor


ACTIVIDADE 2: CADA OVELLA COA SÚA PARELLA Emparella as cores e números das CDU cos seus correspondentes temas 00.. O OB BR RA AS SX XE ER RA AIIS S

Paises, persoas célebres, o noso pasado

Lemos historias e falamos 11.. FFIILLO OS SO OFFÍÍA A As

nosas

crenzas:

cristianismo, outras relixións 22.. R RE ELLIIX XIIÓ ÓN N Vivimos

cos

demáis:

vida

social, economía, política,.. 33..C CIIE EN NC CIIA AS SS SO OC CIIA AIIS S Utilizamos

os

nosos

coñecementos:

inventos,

medicina, saúde, tecnoloxía 55.. C CIIE EN NC CIIA AS SN NA ATTU UR RA AIIS S Creamos e nos divertimos: arte, 66..M ME ED DIIC CIIÑ ÑA A,, TTÉ ÉC CN NIIC CA A,, C CIIE EN NC CIIA AS SA AP PLLIIC CA AD DA AS S

música,

,

espectáculos

Pensamos 77.. A AR RTTE E,, D DE EP PO OR RTTE E,, M MÚ ÚS SIIC CA A

xogos

e

imaxinamos:

lóxica, ética,..

Observamos o noso entorno: o espacio, a Terra, os seres 88..LLIIN NG GU UA AE E LLIITTE ER RA ATTU UR RA A

vivos

Un 99..X XE EO OG GR RA AFFÍÍA AE EH HIIS STTO OR RIIA A

pouco

de

todo:

enciclopedias, diccionarios,..


ACTIVIDADE 3: INVESTIGANDO NA NOSA BIBLIOTECA

Honorata quere marchar de viaxe e busca na biblioteca libros sobre os países que quere visitar. Axúdalle a buscalos anotando cal é o número que figura na estantería que debe consultar. Copia tamén as palabras que o acompañan.

………………………………………………………………………….

Busca un libro que fale de animais salvaxes e outro de plantas e escribe os seus títulos. Que números teñen as estanterías onde os atopaches? Copia tamén os seus nomes.

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Vai ás estanterías que teñen os rótulos que comezan co número 7 e escolle dous libros. Escribe os seus títulos. De que tratan? Cal é a cor do rótulo?

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Se queres saber como é o teu corpo por dentro, en que estantería buscarías? Cal é o número que ten?

……………………………………………………………………


OBXECTIVO

8:

IDENTIFICAR

OS

CATÁLOGOS

COMO

INSTRUMENTO DE RECUPERACIÓN DA INFORMACIÓN. ACTIVIDADE: Os nenos e nenas observarán como os/as mestres/mestras realizan búscas nos catálogos (tanto manuais como informatizados) a partir das solicitudes dos propios nenos e nenas.


OBXECTIVO 9: IDENTIFICAR A INFORMACIÓN QUE NOS PROPORCIONA O “TEJUELO” ACTIVIDADE: O mestre/a explicará ao alumnado que as etiquetas brancas que levan os libros na parte inferior do lombo denomínanse “tejuelos”; estes constan dunha serie de números e letras que identifican ao libro (as signaturas) Fíxate neste exemplo:

59 IGL Gui 59 é o nº que lle corresponde na CDU segundo a materia IGL son as tres primeiras letras en maiúscula do apelido do autor. gui son as tres primeiras letras do título en minúscula (sen artigo) Fai agora ti as etiquetas destes libros; consulta a taboa simplificada da CDU.


OBXECTIVO 10: IDENTIFICAR AS PARTES FÍSICAS DOS DOCUMENTOS

IMPRESOS

CONTRACUBERTA,

(PORTADA,

LOMBO,…)

E

CUBERTA,

RECOÑECER

A

INFORMACIÓN QUE CONTEÑEN ACTIVIDADE : Observa a foto e lembra como se chaman as partes físicas elementais dun libro escribindo o seu nome no lugar correspondente . Escolle as quen precises de entre as que estan nesta caixa

CUBERTA

PORTADA

LOMBO

PÁXINAS

CONTRACUBERTA

Agora completa o seguinte cadro poñendo X segundo a parte do libro onde atopas os datos: CUBERTA TITULO

AUTOR/A

ILUSTRADOR/A

COLECCIÓN

EDITORIAL

CONTRACUBERTA

LOMBO


OBXECTIVO 11: ADQUIRIR O CONCEPTO DE COLECCIÓN A PARTIR DOS RASGOS FORMAIS E DE CONTIDO ACTIVIDADE: Xogamos a “Colección, colección,…”. O/A mestre/a organizará un xogo por grupos no que dun conxunto determinado de libros, cada grupo debe seleccionar os libros da colección que se lle teña asignado.

OBXECTIVO 12: UTILIZAR AS IMAXES DOS DOCUMENTOS COMO FONTES DE INFORMACIÓN ACTIVIDADE: dun conxunto de libros previamente seleccionado cada neno/a escolle unha imaxe simple (obxecto, animal,…) e establece unha definición a partir da descrición de dita imaxe.

OBXECTIVO 13: ESTABLECER AS RELACIONS ENTRE IMAXE E TEXTO NOS LIBROS DE COÑECEMENTOS ACTIVIDADE: Relacionar mediante frechas, algunhas ilustracións e os seus correspondentes pés textuais, ubicados de distintos xeitos nas páxinas, a partir de fotocopias previamente seleccionadas.


4.2. SEGUNDO CICLO OBXECTIVOS: Referidos ao nivel 1 (información sobre a biblioteca) 1. Dominar o espazo da biblioteca e as súas áreas e seccións. 2. Identificar as características e os distintos usos dos documentos impresos, electrónicos e en liña. 3. Utilizar correctamente os servizos da biblioteca escolar e pública. 4. Ser responsable no cumprimento das normas de empréstito de fondos. 5. Coñecer as funcións dun bibliotecario.

Referidos ao nivel 2 (búsqueda e localización da información) 6. Establecer unha relación básica entre materia e clase. 7. Comprender e utilizar o sistema de ordenación de fondos segundo a súa CDU. 8. Identificar a sinatura como elemento para atopar os documentos. 9.Utilizar o catálogo para consultas básicas: autores, títulos, materias e coleccións.

Referidos ao nivel 3 (o uso dos documentos) 10.

Coñecer

e

saber

utilizar

os

indicadores

de

contido

dos

documentos(sumarios de documentos impresos e menús de documentos electrónicos) 11. Distinguir os distintos niveis de información contida nos documentos: gráficos, resumes,... 12. Manexar axeitadamente as obras de referencia propias do seu nivel (diccionarios, enciclopedias...)


OBXECTIVO 1: DOMINAR O ESPAZO DA BIBLIOTECA E AS SÚAS ÁREAS E SECCIÓNS. ACTIVIDADE :Localizar as diferentes seccións orientándose a través do plano da biblioteca seguindo as consignas do mestre/a .


OBXECTIVO 2: IDENTIFICAR AS CARACTERÍSTICAS E OS DISTINTOS

USOS

DOS

DOCUMENTOS

IMPRESOS,

ELECTRÓNICOS E EN LIÑA. ACTIVIDADE 1: Cumprimentamos a seguinte ficha: Como podo saber...? Onde buscarías se quixeras ...? Marca

a

resposta a

estas

preguntas poniendo

un

X nas

correspondentes (unha ou máis). 1.- Saber o resultado do último partido de fútbol do teu equipo favorito. 2.- Como facer un pastel de chocolate. 3.- Aprender a xogar ao xadrez. 4.- Saber a que hora e en que canle emiten o teu programa preferido. 5.- Coñecer o tempo que fará mañá. 6.- Investigar onde se cultiva o cacao. 7.- Saber o que comen os hámsters. 8.- Enterarte de cantos habitantes ten Galicia. 9.- Facer un traballo sobre os desertos. 10.- Explicar como se fabrica o pan. 11.- Ir á biblioteca da túa localidade. 12.- Coñecer as regras de baloncesto. 13.- Saber cando e onde naceu e morreu Lois Pereiro. 14.- Ler un libro de aventuras.

casiñas


xornais

revistas radio televisiĂłn internet enciclopedia contos libros DVD teletexto persoas e informativos novelas

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ACTIVIDADE 2: Comentar as caracterĂ­sticas das distintas fontes (inmediatez, facilidade de consulta, fiabilidade, dispoĂąibilidade de acceso, caducidade...)


OBXECTIVO 3: UTILIZAR CORRECTAMENTE OS SERVIZOS DA BIBLIOTECA ESCOLAR E PÚBLICA. ACTIVIDADE 1: Realizar un mural onde se indiquen, con frases curtas ou rimadas, aspectos funcionais e organizativos da biblioteca. P.ex: Poñer os libros ordenados despois do seu uso ter rematado

Non comer nin beber mentres esteamos a ler

Estar caladiño e sen molestar para que todos e todas podamos disfrutar

ACTIVIDADE 2: Facer unha visita á biblioteca pública da localidade.


OBXECTIVO 4: RESPONSABILIZARSE DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ESPECÍFICAS DO EMPRÉSTITO DE FONDOS. ACTIVIDADE: Confeccionar un calendario-mural das condicións de préstamo, onde queden claras as seguintes cuestións: •

Que días podemos levar emprestados os fondos? . Co/a noso/a titor/a: …............... . De xeito particular: …...............

Cantos podo levar á vez?

Por canto tempo?

Se preciso máis tempo, que podo facer?

Como debo devolver os fondos?

Que pasa se perdo ou deterioro un fondo?

Para levar un libro para casa só teño que collelo, rexistralo e LISTO!

Por 15 días!


OBXECTIVO

5:

COÑECER

AS

FUNCIÓNS

DUN/DUNHA

BIBLIOTECARIO/A ACTIVIDADE: Aproveitando a visita á biblioteca pública poderán realizar unha entrevista ao bibliotecario/a. 1. Pensade por grupos as preguntas que lle imos facer ao bibliotecario/a. 2. Entre todos preparamos a entrevista de xeito que nela figure unha pregunta de cada grupo e as anotamos no recadro “preguntas”. 3. Un representante de cada grupo pregunta en voz alta ao bibliotecario/a anotando as respostas no seu recadro.

PREGUNTAS 1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

RESPOSTAS


OBXECTIVO

6:

ESTABLECER

UNHA

RELACIÓN

ENTRE

MATERIA E CDU. ACTIVIDADE: Elaborar unha listaxe por orde alfabética das materias máis recurrentes na búsqueda de información e asocialas cos números da CDU que lle corresponden.

MATERIA

CDU


OBXECTIVO 7: COMPRENDER E UTLIZAR O SISTEMA DE ORDENACIÓN DE FONDOS SEGUN A SÚA CDU. ACTIVIDADE 1: Cumprimentar a ficha por grupos. A) Anotade ao lado do número as palabras correspondentes que aparecen nos rótulos. B) Observade os libros que se atopan no estante do número que vos corresponde e escribide de que tratan. C) Anotade ao lado de cada número de que tratan os libros que atoparon os vosos/as compañeiros/as.

NÚMERO PALABRA DO RÓTULO

DE QUE TRATAN


ACTIVIDADE 2: Observade cada un dos pétalos da flor e indica o nùmero e a cor que correspondería a un libro que trate de........

XEOGRAFÍA E HISTORIA

DICCIONARIOS E ENCICLOPEDIAS

LER E FALAR

PENSAMENTO

ARTE XOGOS DEPORTES

RELIXIÓN

VIVIR XUNTOS MEDICINA TECNOLOXÍA BALEIRO ANIMAIS PLANTAS

TEMA Os osos polares O corpo humano Os xogos populares O teatro Os celtas A pintura Adiviñas Como se enlata o peixe A vida de Xesús de Nazaret Os significados das palabras

NÚMERO

COR


OBXECTIVO 8: IDENTIFICAR A SINATURA COMO ELEMENTO PARA ATOPAR DOCUMENTOS. ACTIVIDADE 1 : Formamos grupos e cada un terá un plano da biblioteca onde terán que indicar a localización dos fondos anotando a CDU no lugar correspondente do plano.

L E C T O R E S

L I B R O S I N F O R M A C I Ó N

PRIMEIROS

LECTORES

PRELECTORES

A U T Ó N O M O

REVISTAS

LITERATUR A INGLESA L .

DVD - CD

ZONA TRABALLO EQUIPO BIBLIOTECA

E X P E R T O S LITERATURA

DE

ADULTOS

ACTIVIDADE 2: Seleccionamos catro documentos con diferentes CDU. Cada grupo terá que ubicar o seu lote no lugar correspondente deixando un sinal de cor, asignado con anterioridade, para verificar a correcta colocación.


OBXECTIVO 9: UTILIZAR O CATÁLOGO PARA CONSULTAS BÁSICAS: AUTORES, TÍTULOS, MATERIAS E COLECCIÓNS. ACTIVIDADES: 1. Explicación do que é un catálogo e a súa utilidade. 2. Practicar determinadas búsquedas no catálogo establecendo o tipo de consulta que require cada caso. 3. Cumprimentar a seguinte ficha.

Que catálogo consultarías para saber se a biblioteca ten: Búsqueda Documento a buscar Un CD sobre os inventos A película “O bosque animado” Un conto de Andersen Un libro sobre cabalos Un CD de “El canto del loco” Un libro da colección “Barco de vapor” Unha novela de aventuras O conto “ O coelliño branco”

Autores/as

títulos

por Materia ou tema

coleccións


OBXECTIVO

10:

COÑECER

E

SABER

UTILIZAR

OS

INDICADORES DE CONTIDO DOS DOCUMENTOS (SUMARIOS DE DOCUMENTOS IMPRESOS E MENÚS DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS) ACTIVIDADES: A) Explicamos en que consiste un sumario, a súa utilidade e onde o podemos atopar. B) Presentamos os contidos de tres libros distintos, onde apareza o sumario con diferentes nomes ( índice, contido) e en diferentes partes do libro. C) Realizamos unha consulta nun CD-Rom informativo e establecemos similitudes entre os sumarios anteriores (libros) e a pantalla do menú. Debatimos sobre as aportacións do soporte electrónico. D) Cubrimos a seguinte ficha: 1.- Escribe as palabras con que se poden denominar un sumario. …........................................................................................................................... 2.- Indica se estas frases son verdadeiras(v) ou falsas(f): un sumario é a lista de capítulos dun libro un sumario serve para atopar ilustracións nun libro se miramos o sumario saberemos onde atopar o que buscamos se miramos o sumario saberemos se o libro trata do que nos interesa un sumario é unha lista ordenada de palabras se miramos un sumario saberemos quen escribiu o libro 3.- A partir das frases verdadeiras, explica coas túas palabras que é un sumario e para que serve. …........................................................................................................................... ............................................................................................................................... ...............................................................................................................................


4.- Le atentamente este sumario e contesta:

SUMARIO Cómo utilizar este libro ………………………………………….. 8 INTRODUCCIÓN A LOS ESQUELETOS…………………….. 10 ¿Qué es un esqueleto? ………………………………………….12 ¿De qué están hechos los esqueletos? ………………………..16 Huesos …………………………………………………………….18 Cráneos y sentidos ……………………………………….………22 Dientes y mandíbulas …………………………………………….24 Aparatos bucales …………………………………………………26 Colmillos y cornamentas ………………………………………...28 Esqueletos defensivos …………………………………………...30 Articulaciones y movimientos ……………………………………32

a) De que trata o libro ? …........................................................................................................................... b) Como se denomina o capítulo onde se explican as articulacións ? …........................................................................................................................... c) En que páxina empezarás a buscar información sobre os ósos ? …………………………………………………………………………………………….


OBXECTIVO 11: DISTINGUIR OS DISTINTOS NIVEIS DE INFORMACIÓN CONTIDA NOS DOCUMENTOS: GRÁFICOS, RESUMES, ILUSTRACIÓNS... ACTIVIDADE: Analizar os documentos e detectar as distintas modalidades de presentación da información.


OBXECTIVO 12: MANEXAR AXEITADAMENTE AS OBRAS DE REFERENCIA PROPIAS DO SEU NIVEL (DICCIONARIOS, ENCICLOPEDIAS...) ACTIVIDADE 1: Explicamos como está distribuido o índice alfabético nos distintos

tomos

dunha

enciclopedia que haxa na biblioteca. En que volume podemos

atopar

as

seguintes palabras?

PALABRA

VOLUME

Nave Diñeiro Imaxe Castro Mariñeiro

ACTIVIDADE 2: Comparamos as informacións obtidas nunha busca no diccionario e na enciclopedia. Marca no seguinte cadro a que se atribuen as seguintes características: diccionario As palabras están ordenadas alfabeticamente. Explica o significado das palabras nunha ou máis linguas. Inclúe información complementaria sobre as palabras. Contén só palabras comúns. Contén nomes de personaxes, lugares, países... Soe presentarse nun só volume. Soe presentarse en máis dun volume.

enciclopedia


Que tipo de libro consultarías para saber...?

dicionario

enciclopedia

Que significa a palabra trisquel. As obras de Luis Seoane Como se dice en inglés “camiseta” En que ano naceu Rosalía de Castro Se a palabra “bo” é un adxectivo Cantos habitantes ten cada provincia galega A historia da bicicleta

ACTIVIDADE 3: Ás veces resulta difícil atopar algúns termos nas enciclopedias, para ter éxito na busca segue estas recomendacións: a) Non teñas en conta os artigos, busca os substantivos. b) Aínda que hai excepcións, na maioría dos casos non busques os nomes propios das persoas , busca polo apelido. c) Se non atopas nada pola primeira palabra, busca pola segunda e así sucesivamente. Proba a buscar estes termos na enciclopedia e indica en que forma os atopaches. Busco Cabo Fisterra Leonardo Da Vinci Estados Unidos de América Alfonso X “El Sabio” O cadro de “ Las meninas” Michael Jackson Polo Norte

Atopo


4.3. TERCEIRO CICLO OBXECTIVOS: Referidos ao nivel 1 ( información sobre a biblioteca) 1. Reforzar o concepto de biblioteca como recurso de información e ocio. 2. Coñecer os fondos especiais que integran a biblioteca: revistas escolares, fotografías, dosieres informativos... Referidos ao nivel 2 (búsqueda e localización da información) 3. Aplicar criterios simples de clasificación xerárquica para comprender o sistema de ordenación dos documentos según a CDU 4. Establecer os termos necesarios para a busca por materias e palabras clave no catálogo. 5. Coñecer os sistemas de busca dos catálogos de bibliotecas, o seu uso e os seus e lementos de conexión. 6. Identificar os elementos dunha ficha ou rexistro catalográfico. 7. Identificar e coñecer a función das sinaturas topográficas. 8. Saber ler as indicacións esenciais dos rexistros bibliográficos, especialmente as que permiten identificar os documentos. 9. Realizar correctamente un proceso completo de busca nos catálogos automatizados nunha biblioteca. 10. Coñecer os sistemas de busca nos buscadores de internet, o seu uso e os seus elementos de conexión. Referidos ao nivel 3 (o uso dos documentos) 11. Coñecer a organización e a estructura dos libros informativos e a función dos seus elementos: contracuberta, bibliografías, glosarios, liñas de tempo ... 12. Seleccionar correctamente os distintos tipos de libro impreso ou de fontes electrónicas según as necesidades informativas. 13.Citar as fontes utilizadas na busca documental.


OBXECTIVO 1: REFORZAR O CONCEPTO DE BIBLIOTECA COMO RECURSO DE INFORMACIÓN E OCIO. ACTIVIDADE: Charlas e conferencias a cargo de profesionais do libro (escritores, ilustradores, bibliotecarios...). Estas actividades requiren unha preparación previa co alumnado.

OBXECTIVO 2: COÑECER OS FONDOS ESPECIAIS QUE INTEGRAN A BIBLIOTECA. ACTIVIDADE: Realizar pequenas investigacións relacionadas coa historia do centro, localidade, …


OBXECTIVO

3:

CLASIFICACIÓN

APLICAR

O

XERÁRQUICA

CRITERIO PARA

SIMPLE

COMPRENDER

DE O

SISTEMA DE ORDENACIÓN DOS DOCUMENTOS SEGUNDO A CDU. ACTIVIDADE: Nunha biblioteca os documentos se agrupan en dez apartados como aparecen indicados na margarida de cores. Cada un dos dez apartados se subdivide á súa vez noutros dez e así sucesivamente. Canto máis se subdivide, máis concreto é o tema. En que número da clasificación decimal universal (CDU) buscarías...?

TÍTULO DOS LIBROS Os planetas As ciencias O sistema solar Animais en perigo A flora do Complexo dunar Electricidade e magnetismo Experimentos químicos Climas da terra A xoaniña Coidemos o planeta Xogos matemáticos Os volcáns A desaparición dos dinosaurios Virus e bacterias O millo

CDU

DENOMINACIÓN DO GRUPO

52

astronomía


OBXECTIVO 4: ESTABLECER OS TERMOS NECESARIOS PARA A BUSCA POR MATERIAS E PALABRAS CLAVES NO CATÁLOGO ACTIVIDADE 1: Agrupa os termos seguintes en cinco grupos e busca unha palabra máis ampla que serva para denominar cada grupo. Pintura, gato, avión, piano, xadrez, violín, parchís, mono, tren, escultura, debuxo, crebacabezas, saxofón, bicicleta, clarinete, galiña, camión, guitarra, escarabello, baralla.

TERMOS

GRUPO

Mesa, cadeira, sofá, armario

mobles

ACTIVIDADE 2: Agora se trata de facer o exercicio ao revés. Para cada un dos grupos escribe algunhas das pañabras que poidan incluirse nel.

GRUPO Hortalizas Xogos de mesa Deportes Animais salvaxes Accidentes xeográficos

TERMOS Tomate, cebola, cenoria, col...


OBXECTIVO 5: COÑECER OS SISTEMAS DE BUSCA DOS CATÁLOGOS DE BIBLIOTECAS, O SEU USO E O SEUS ELEMENTOS DE CONEXIÓN. ACTIVIDADE: Queremos saber que libros de arañas hai na biblioteca pública da nosa cidade. Isto podemos facelo a través dun catálogo que se pode consultar desde internet nesta dirección http://www.opacmeiga.rbgalicia.org/. Unha vez na páxina seleccionamos a provincia, comarca, concello , grupo ( bibliotecas públicas municipais) e biblioteca . Logo prememos en " Entrar na biblioteca".

Na parte esquerda buscamos " Búsqueda avanzada" e prememos nela.


Cubrimos o campo de tema coa palabra “arañas” e prememos en buscar.

De seguido aparecen os títulos dos documentos sobre arañas que hai na biblioteca. Seleccionamos o que nos interesa e prememos nel e aparece na pantalla a ficha catalográfica completa.


OBXECTIVO 6 , 7, 8 E 9: IDENTIFICAR OS ELEMENTOS DUNHA FICHA OU REXISTRO CATALOGRÁFICO, IDENTIFICAR E COÑECER A FUNCIÓN DAS SINATURAS TOPOGRÁFICAS, SABER

LER

AS

INDICACIÓNS

DOS

REXISTROS

BIBLIOGRÁFICOS. Le atentamente a ficha catalográfica e responde a estas preguntas:

Cal é o título do libro............................................................................................. Quen é o autor/a? ……………………………………………………………………… Onde se publicou? …………………………………………………………………….. Cal é a editorial? ………………………………………………………………………. En que ano se publicou? ……………………………………………………………… En que idioma está escrito? ………………………………………………………….. Cantas páxinas ten? ……………………………………………………………………

Fíxate na sinatura (clasificación). Nos indica o lugar da biblioteca no que está situado o libro. En que parte da biblioteca se atopa o libro? ……………………………………… En que número da clasificación? ………………………………………………….. Deste xeito poderemos buscar fondos en calquera biblioteca que estea na rede


OBXECTIVO 10: COÑECER OS SISTEMAS DE BUSCA NOS BUSCADORES DE INTERNET, O SEU USO E OS SEUS ELEMENTOS DE CONEXIÓN. ACTIVIDADE: Realizar buscas en Internet a través dun buscador, comparando a diferencia no número de resultados obtidos segundo se utlicen termos amplos ou máis concretos.

OBXECTIVO

11.

COÑECER

A

ORGANIZACIÓN

E

A

ESTRUCTURA DOS LIBROS INFORMATIVOS E A FUNCIÓN DOS SEUS ELEMENTOS: CONTRACUBERTA, BIBLIOGRAFÍA, GLOSARIOS, LIÑA DO TEMPO (CRONOLOXÍA). ACTIVIDADE 1: Identificar nun conxunto de libros: esquemas, glosario, recadro, gráficos, citas, notas ao pé de páxina… ACTIVIDADE 2: En moitos libros aparecen nas súas últimas páxinas o que chamamos unha cronoloxía ou “ liña do tempo”. Esto consiste en representar, normalmente nunha liña continua, o paso do tempo , onde se sinalan as datas dos acontecementos máis importantes en relación a algún tema en concreto. Observa atentamente esta liña do tempo:

A que corresponde esta liña do tempo?................................................................ En que momento comenza?.............................................................................. Sinala algunha época destacada e indica o seu tempo:…………………………… …………………………………………………………………………………………….


ACTIVIDADE 3: A parte posterior dun libro, chamada contracuberta, tamén nos proporciona información.

Indica a información que nos aporta esta contracuberta sobre: O autor/a ……………………………………………………………………………….. O contido do libro ……………………………………………………………………… Cal é a editorial? ……………………………………………………………………....


ACTIVIDADE 4:

Ao principio ou ao final do libro aparece un listado dos

contidos do mesmo e a páxina onde aparece cada un. Esto é o índice. A continuación presentamos un exemplo dun índice de contidos organizados por materias.

1.- Como está ordenada a lista ?........................................................................... ……………………………………………………………………………………………. 2.- En que páxinas atoparías información sobre a tecnoloxía? …………............ ……………………………………………………………………………………………. 3.- Que páxinas consultarías para facer un traballo sobre as partes da terra? ………………………………………………………………………………………….


Aquí temos outro tipo de índice, e un índice de temas por orde alfabética, onde aparecen as palabras clave dos contidos.

Hai outros índices que veñen por capítulos e nalgúns cando buscamos un término non nos indica a páxina senón que nos remite a outro termo (“véxase…”)

4.- Ordena axeitadamente os pasos que debes seguir para consultar un índice: a. b. c. d. e.

Anotar ás páxinas onde se atope a información do libro. Consultar o sumario para saber a páxina onde se atopa o índice. Buscar no índice o termo que nos interesa. Atopar na pa´xina o termo que estamos buscando. Buscar a páxina á que nos remite o índice.

1.-…………………………………………………………………………….. 2.-…………………………………………………………………………….. 3.-…………………………………………………………………………….. 4.-…………………………………………………………………………….. 5.-…………………………………………………………………………….. 5.- En resumo un índice serve para…..Marca as respostas correctas: Atopar as páxinas que tratan sobre un aspecto concreto. Saber cantas páxinas ten un libro. Saber o título do libro. Saber cantas palabras ten un libro. Atopar máis rápido unha información concreta.


OBXECTIVO

12:

SELECCIONAR

CORRECTAMENTE

OS

DISTINTOS TIPOS DE LIBRO IMPRESO OU DE FONTES ELECTRÓNICAS

SEGUNDO

AS

NECESIDADES

INFORMATIVAS. ACTIVIDADE: Realizar buscas guiadas de documentos ou datos relacionados cun tema de traballo. Comentar entre todos a utlidade das fontes electrónicas para determinadas buscas que requiran actualización de datos, acceso remoto ás fontes…

OBXECTIVO 13: CITAR AS FONTES UTILIZADAS NA BUSCA DOCUMENTAL. Cando realizamos un traballo e utilizamos documentos para informarnos, debemos indicalos. Para eso escribimos a “cita bibliográfica”. Estas atópanse ao final de moitos libros. Para que saibas confeccionalas propoñemos o seguinte modelo: APELIDOS, Nome. Título. Lugar de edición: Editorial, ano. (Colección)

Exemplo: SILVAR, Calros. Orixe e evolución II. Vigo: A nosa Terra, 1995.(A Nosa Natureza) Agora busca un libro dos que haxa na biblioteca e copia a continuación unha das citas bibliográficas que inclúa.

Mira se na cita aparecen todos os datos que indicamos anteriormente e escríbea de novo utilizando os datos, orde, tipo de letra e puntuación que propuxemos.

Profile for vanesa sobrino

FORMACIÓN USUARIOS/AS  

Programa Formación Usuarios/as do Ceip de Aguiño

FORMACIÓN USUARIOS/AS  

Programa Formación Usuarios/as do Ceip de Aguiño

Advertisement