Page 1


INDEX A Acanthus

13.

Actaea

13.

Agastache

14.

Ajuga

15.

Anemone

16.

Artemisia

19.

Astilbe

19.

Astrantia

19.

Aubrieta

20.

B Bergenia

21.

Brunnera

22.

Buddleja

23.

C Campanula | Adenophora 24. Caryopteris

25.

Clematis

28.

Coreopsis

26.

Corydalis

28.

D Delosperma

29.

Dianthus

30.

Dicentra

30.

Digitalis

31.

E Echinacea

32.

F Fatsia

31.

Perennials

Stauden | Vaste planten | Byliny | Многолетники

G

P

Gaillardia

42.

Penstemon

76.

Gaura

46.

Perovskia

77.

Geranium

42.

Persicaria

77.

Geum

44.

Phlox

78.

Gypsohilla

46.

Polemonium

82.

Primula

82. 83.

H Helenium

47.

Pulmonaria

Helianthus

46.

R

Heuchera

48.

Rudbeckia

Heucherella

62.

S

Hosta

66.

Sagina

83.

Salvia

98.

Saxifraga

97.

Scabiosa

97.

Sedum

102.

I Iberis

69.

K Kniphofia

70.

L

84.

Sempervivum

100.

Lavandula

73.

Senecio

99.

Leontopodium

69.

Silene

107.

Leucanthemum

72.

Stokesia

107.

Lupinus

71.

T

M Monarda

74.

N Nepeta

75.

O

Tanaceum

107.

Thalictrum

107.

Tiarella

108.

V Verbascum

108.

Olearia

75.

Veronica

109.

Origanum

75.

Viola

110.

Y Yucca

Grasses

110.

Gräser | Gras | Trawy | Травы

Acorus

113.

Festuca

119.

Molinia

125.

Arundo

113.

Ficinia

120.

Ophiopogon

124.

Calamagrostis

118.

Hakonechloa

121.

Panicum

126.

Carex

114.

Holcus

120.

Pennisetum

127.

Cortaderia

118.

Imperata

120.

Phalaris

125.

Deschampsia

119.

Luzula

120.

Schizachyrium

128.

Elymus

120.

Miscanthus

122.

Sorghastrum

128.

Uncinia

128.


Tomasz Michalik

Dyrektor Generalny | CEO

Agnieszka Pawlak-Anhalt

Szanowni klienci, drodzy przyjaciele! Minione dwa sezony przeżyliśmy w cieniu ogólnoświatowej pandemii. Wiele wydarzyło się wokół nas, nie zawsze radosnego. Pozytywem tej trudnej sytuacji jest wzrost zainteresowania roślinami, szczególnie roślinami ozdobnymi. Ludzie zauważyli ponownie terapeutyczną rolę ogrodu i ogrodnictwa. Naszym zadaniem i misją jako ogrodników jest pomóc odkryć to, co naprawę piękne, zachować radość i wewnętrzną równowagę. Jako firma staramy się w tym pomagać, dostarczając wysokiej jakości materiał wyjściowy, a także stale się rozwijając oraz wdrażając innowacyjne technologie. Kładziemy również coraz większy nacisk na myślenie przyjazne naturze, kierując się eko-logiką. Dotyczy to szczególnie rosnącego udziału środków biologicznych w ochronie naszych sadzonek z jednoczesną redukcją zużycia pestycydów. Nasze powierzchnie produkcyjne w Polsce w Trzęsaczu i Łochowie, w Portugalii, a od dwóch lat także gospodarstwo Alkemade w Holandii, wspomagają nas w osiąganiu założonego celu dostarczania naszym klientom jakościowo najlepszej sadzonki.

Katalog bylin, który Państwu przedstawiamy, jest inny od dotychczasowych. Pojawia się bowiem informacja o naszej holenderskiej firmie Alkemade. Ta należąca do Vitroflory spółka z siedzibą w Lisse jest wyspecjalizowanym producentem ukorzenianych sadzonek bylin. Dlatego dla ułatwienia wszystkim poruszania się po naszej ofercie zdecydowaliśmy o jej uporządkowaniu i przesunięciu tak zwanych podstawowych odmian na listę ofertową Alkemade. Tak jak dotychczas pozostają one dostępne dla Państwa, są jednak osobno wyróżnione w katalogu. Możecie je zamawiać przez naszych przedstawicieli i poprzez stronę internetową. Dla niektórych produktów zmienia się standard palety.

Aleksander Michalik

DRODZY OGROD NICY!

Kierownik Sprzedaży | Head Sales Manager

Managerer Produktu | Product Manager

Prosimy zwrócić szczególną uwagę na kilka zmian wprowadzonych w warunkach sprzedaży. Podstawowa oferta Vitroflory koncentruje się na odmianach o szczególnie wysokim potencjale dekoracyjnym i sprawdzonej przydatności do uprawy w pojemnikach. Najczęściej są to odmiany rozmnażane in vitro. Nadal rozbudowujemy i dopracowujemy asortyment w najważniejszych grupach takich jak Echinacea, Heuchera czy Rudbeckia. Zachęcamy by szczegółowo zapoznać się z bogactwem możliwości jakie dają te rośliny. Dla każdego rozmiaru doniczki i każdego terminu uprawy pomożemy wybrać odpowiednie odmiany. Zawsze możecie Państwo liczyć na dodatkową pomoc ze strony naszych sprzedawców. W czasie kiedy piszemy te słowa (kwiecień 2021 roku) sytuacja gospodarcza wokół nas dynamicznie się zmienia. Rwą się łańcuchy dostaw i szybko rosną ceny. Musimy być przygotowani na każdą nową sytuację. Mamy nadzieję, że zmiany wokół nas, szczególnie te związane ze wzrostem kosztów oraz pandemią wyhamują i wszyscy będziemy mogli z radością koncentrować się na produkcji oraz cieszyć dobrą sprzedażą naszych produktów w dobrych cenach. Tego sobie i Państwu życzymy!

3.


EN | Dear Clients and Friends! The last two seasons have been clouded by the global pandemic situation. Many of the events that have taken place around us have not always been pleasant. Nevertheless, the positive aspect in the present situation is raising interest in ornamental plants. People are discovering, in a new way, the therapeutic role of gardening and horticulture. Our mission as gardeners is to help find the real beauty of nature, maintain the joy and find inner balance. As a company we do our best in providing high quality starting material through our consistent development of innovative technological applications, as well as focusing on activities which are ecologically friendly, i.e., running our business from the ‚eco-logic’ perspective. It is primarily related to increasing quantities of biological plant protection products while reducing the use of pesticides. Our production areas in Poland (Trzesacz and Lochowo), Portugal and Holland (Alkemade) are joining hands in achieving the goal of providing highest quality plant material to our clients. The present perennials catalogue varies from all the previous ones. It contains information about our Dutch company Alkemade. This Lisse-based company is a specialized producer of rooted perennial cuttings. Therefore, in order to make it easier for everyone to navigate through our offer, we decided to organize it and move the so-called basic varieties to the Alkemade offer list; they remain available to you as before but are highlighted separately in the catalogue. You can order them through our representatives and via

DE | Sehr geehrte Geschäftspartner, Liebe Freunde! Die letzten zwei Saisons haben wir im Schatten der weltweit verbreiteten Pandemie gelebt. In diesem Zeitraum hat sich im Leben jedes Menschen viel ereignet, was leider nicht immer positiv und fröhlich war. Die gute Seite der schwierigen Situation ist aber ein großer Anstieg des Bedarfs an Pflanzen, besonders Zierpflanzen, denn die Konsumenten haben wieder die therapeutische Rolle des Gartens entdeckt. Wir Gärtner haben die Aufgabe Menschen zu helfen und sowohl das Schöne zu entwickeln als auch Freude und innere Harmonie durch unsere Produkte zu vermitteln. Der Jungpflanzenproduzent Vitroflora bemüht sich durch Einführung neuer, innovativer Technologien, steigender Anwendung von biologischen Mitteln im Pflanzenschutz und zugleich Reduzierung von chemischen Wirkstoffen – Pflanzenbiologisches Denken in seinen Prozeduren zu verankern und umzusetzen. Unsere Betriebe in Polen (Trzesacz und Lochowo), Portugal als auch seit 2 Jahren in Holland (Gebrüder Alkemade) unterstützen uns das wichtige Ziel zu erreichen. Der Staudenkatalog, den wir Ihnen jetzt präsentieren ist anders als bisher. Hier erscheint die Information über unsere holländische Firma Alkemade mit dem Sitz in Lisse, die zu Vitroflora gehört. Alkemade ist ein hochspezializierter Produzent von bewurzelten Staudenjungpflanzen. Um Ihnen unser breites Gesamtangebot näher und einfacher zu bringen, haben wir uns entschlossen die Grundprodukte auf die Alkemade-Sortimentliste zu platzieren. Wie bisher sind diese Artikel für Sie verfügbar, aber separat im Katalog aufgeführt. Sie werden wie immer die Möglichkeit haben,

4.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

the website. Tray standard of some products may be changed. The core of Vitroflora’s offer is focused on varieties with a particularly high decorative potential and proven suitability for container growing. This is shown most of all the In-vitro varieties. We are constantly expanding and refining the assortment in the most important groups such as Echinacea, Heuchera and Rudbeckia. Richness of possibilities offered by these plants is worth noting. We will help you to choose the varieties for the required pot size and growing dates. You can always count on additional assistance though our customer service. At the time when we are publishing this text (April 2021), the economic situation around us is changing dynamically: supply chains are getting disrupted, and prices are rising rapidly. We must be prepared for any new coming situations. We hope that the changes around us, especially rising expenses and the pandemic situation, will slow down and we will all be able to focus on the production process and enjoy good sales of our products at a good price. We sincerely wish that to you and to us.

diese weiterhin mit Hilfe Ihrer Vertreter als auch via unsere Webseite zu bestellen. Für manche Artikel ändert sich auch die Plattengröße. Bitte beachten Sie auch einige Änderungen in den Geschäftsbedingungen. Das Vitroflora- Angebot konzentriert sich auf Sorten, die sich besonders für den Anbau in Containern als „visuelle Stauden” eignen. Oft sind das In-Vitro vermehrte Pflanzenarten. Wir arbeiten ständig daran, unser Angebot von wichtigen Kulturen wie Echinacea, Heuchera und Rudbeckia zu verbessern und zu verbreitern. Gerne teilen wir dieses Wissen mit Ihnen, damit Się Ihre Geschäfte optimieren und mehr Zuspruch bei Ihren Kunden finden können. Wir helfen Ihnen gerne entsprechende Sorten für jede Topfgröße und für jeden Topftermin zu wählen. Sie können auf die professionelle Hilfe und Unterstützung unserer Gebietsvertreter und des Innendienstes zählen. Gerade zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Textes (April 2021) unterliegt die Wirtschaftssituation ständigen Unwägbarkeiten. Die Lieferketten zerbrechen und die Preise steigen. Daher müssen wir für jede neue Situation bereit sein. Wir hoffen, dass die Anpassungen die besonders mit dem Kostenanstieg und der Pandemie verbunden sind, bald aufhören und wir uns mit Freude auf die Pflanzenproduktion konzentrieren und uns über den Verkauf zum Endkunden zu guten Preisen freuen können. Dies wünschen wir uns allen.


NL | Geachte klanten, Lieve vrienden! De afgelopen twee seizoenen hebben wij in de schaduw van een wereldwijde pandemie geleefd. Om ons heen is er veel gebeurd, niet altijd prettig. De toegenomen interesse voor planten, vooral de decoratieve planten is toch het positieve aspect van deze moeilijke situatie. Mensen hebben de therapeutische rol van tuin en tuinieren opnieuw ontdekt. Onze taak en missie als tuiniers is om mensen te helpen ontdekken wat echte pracht is en daarbij de vreugde en innerlijk evenwicht te behouden. Als bedrijf doen wij ons best om hierbij te helpen door startmateriaal van hoge kwaliteit aan te bieden. Dit doen we door constante ontwikkeling, implementatie van innovatieve technologieën en door steeds meer nadruk te leggen op natuurvriendelijke denken volgens eco-logica. Dit geld vooral voor het groeiende aandeel van biologische beschermingsproducten voor onze stekken met de gelijktijdige verminderd gebruik van pesticiden. Onze productiegebieden in Polen (Trzęsacz, Łochowo), Portugal en sinds twee jaar ook de plantenteler Alkemade in Nederland ondersteunen ons bij het bereiken van onze gestelde doelen, namelijk het voorzien onze klanten van een stek van de beste kwaliteit. Deze vaste planten catalogus die wij u aanbieden wijkt af van de vorige. In deze catalogus vindt u de informatie over ons bedrijf Alkemade dat in Lissen gevestigd is. Dit bedrijf dat onderdeel is van Vitroflora, is een gespecialiseerde teler van gewortelde vaste plantenstekken. Om het voor iedereen gemakkelijker te maken om door ons aanbod te navigeren, hebben we besloten de zogenaamde basissoorten naar de aanbodlijst van Alkemade te verplaatsen.

Zoals eerder, blijven ze voor u beschikbaar maar ze worden in de catalogus apart onderscheiden. U kunt ze via onze vertegenwoordigers en via de website bestellen. Voor sommige producten wordt de standaard van de pallet veranderd. Let ook op enkele wijzigingen in de verkoopvoorwaarden. Het basisaanbod van Vitroflora richt zich op plantsoorten met een uitzonderlijk hoog decoratief potentieel en bewezen geschiktheid voor teelt in containers. De meeste variëteiten zijn in vitro veredeld. In de belangrijkste groepen zoals Echinacea, Heuchera en Rudbeckia zijn we nog steeds bezig met het uitbreiden en afronden van het assortiment. We raden u aan om de rijkdom aan mogelijkheden van deze planten in detail te onderzoeken. Voor elke potmaat en elke teeltdatum helpen wij u graag bij het kiezen van de passende variëteiten. U kunt altijd rekenen op aanvullende ondersteuning van onze verkopers. Terwijl we deze woorden schrijven (april 2021) is de economische situatie om ons heen zich dynamisch aan het ontwikkelen. Toeleveringsketens worden verstoord en prijzen stijgen snel. Wij moeten ons voorbereiden op elke nieuwe situatie. Wij hopen dat de veranderingen om ons heen, vooral die met betrekking tot de stijgende kosten en de pandemie zullen afremmen. Wij verwachten dat we ons allemaal op de productie kunnen concentreren en daardoor kunnen we genieten van een goede verkoop tegen goede prijzen. Dat wensen we u en onszelf toe.

RU | Уважаемые клиенты, Дорогие друзья! Последние два сезона мы прожили в условиях всемирной пандемии, вокруг нас происходят различные события, которые не всегда приятные. Тем не менее позывным фактором является постоянно растущий спрос на декоративные растения. Люди открывают заново терапевтическую роль садоводства и огородничества. Нашим заданием и миссией является помощь клиенту отыскать истинную красоту поддерживая радость и внутренний баланс. Как компания мы стараемся предоставить исходный материал наилучшего качества при постоянном развитии и внедрении инновационных технологий. Мы также делаем большой упор на экологическое мышление, а именно следуем эко- логике. Это особенно касается растущей доли биологических удобрений в защите наших саженцев одновременно сокращая использование пестицидов. Наши производственные объекты в Польше (Ченсач и Лохово), Португалии и в Нидерландах (уже два года в Алькемаде) поддерживают нас в достижении наших целей - предоставлять нашим клиентам саженцы высочайшего качества. Предоставлен Вам каталог многолетников отличается от предыдущих. Сдесь есть информация от нашей голландской компании Алькемаде в Лиссе принадлежащая Витрофлоре, которая является специализированным производителем укорененных многолетних черенков. Поэтому, чтобы всем было легче ориентироваться в нашем предложении, мы перенесли так называемый основные разновидности в список предложений Алькемаде; они остаются доступными для вас, как и раньше, но выделены отдельно в каталоге. Вы можете заказать их у наших представителей и на сайте. Для некоторых продуктов меняется стандарт паллет.

Просим Вас также обратить свое внимание на несколько изменений условий продажи. Основное предложение Витрофлоры сосредоточено на сортах с особенно высоким декоративным потенциалом и проверенной пригодностью для выращивания в контейнерах. Самые распространенные сорта размножают in vitro. Мы продолжаем расширять и улучшать ассортимент наиболее важных групп, таких как эхинацея, хейхера и рудбекия. Мы рекомендуем вам ознакомиться с богатством возможностей, предлагаемых этими растениями. Мы поможем вам выбрать подходящие сорта для каждого размера горшка и каждого срока выращивания. Вы всегда можете рассчитывать на дополнительную помощь наших продавцов. Пока мы пишем эти слова (апрель 2021 года), экономическая ситуация вокруг нас динамично меняется. Цепочки поставок нарушены, а цены быстро растут, поэтому мы должны быть готовы к любой новой ситуации. Мы надеемся, что события вокруг нас, особенно связанные с увеличением затрат и пандемией, замедлятся, и мы все сможем с радостью сосредоточиться на производстве и хороших продажах по хорошим ценам на нашу продукцию. Этого мы желаем Вам и себе.

5.


PRODUCTS MOVED TO ALKEMADE LIST EN | Products moved to Alkemade list - The varieties highlighted below have been assigned to a list of products traditionally offered by our company Alkemade in the Netherlands. To continue to provide you with the opportunity to order seedlings we list them in this distinguished part of the catalog. You can order as before, in some cases only the standard pallet will change. Depending on the size of the individual order it will be delivered from Poland - Vitroflora or directly from Holland - Alkemade.

PL | Produkty przeniesione do listy Alkemade Odmiany wyróżnione poniżej zostały przypisane do listy produktów tradycyjnie znajdujących się w ofercie naszej firmy Alkemade w Holandii. Chcąc nadal zapewnić Państwu możliwość zamawiania sadzonek wymieniamy je w tej wyróżnionej części katalogu. Zamawiać można jak dotychczas, w niektórych przypadkach zmieni się jedynie standard palety. W zależności od wielkości jednostkowego zamówienia dostawała będzie miała miejsce z Vitroflory lub bezpośrednio z Holandii.

DE | Produkte in die Alkemade-Liste verschobenDie im Folgenden hervorgehobenen Sorten wurden der Liste der Produkte zugeordnet, die traditionell von unserer Firma Alkemade in Holland angeboten werden. Um Ihnen weiterhin die Möglichkeit zu geben, Setzlinge zu bestellen, führen wir sie in diesem hervorgehobenen Teil des Katalogs auf. Sie können wie bisher bestellen, in einigen Fällen ändert sich nur die Standardpalette. Abhängig von der Größe der einzelnen Bestellung wird sie aus Polen Vitroflora oder direkt aus Holland - Alkemade geliefert. NL | Producten verplaatst naar Alkemade lijst De hieronder onderscheiden plantsoorten zijn toegewezen in de lijst van producten die allang door ons bedrijf Alkemade in Nederland worden aangeboden. Om u voortdurend mogelijkheid te bieden de plantenstekken te bestellen, vermelden wij ze in dit onderscheiden onderdeel van de catalogus. U kunt zoals eerder bestellen, alleen in sommige gevallen wordt de standaard van de pallet veranderd. Afhankelijk van de individuele bestelling zal de levering plaatsvinden vanuit Polen - door Vitroflora of rechtstreeks vanuit Nederland – door Alkemade. RU | Продукция, перемещенная в список Alkemade Указанные ниже разновидности включены в список продуктов, традиционно предлагаемых нашей компанией Alkemade в Нидерландах. Чтобы по-прежнему иметь возможность заказать саженцы, мы перечислили их в выделенной части каталога. Вы можете заказать их как и раньше, но в некоторых случаях изменится стандарт паллеты. В зависимости от размера единичного заказа, он будет доставлен из Vitroflora Польша - или напрямую из Нидерландов Alkemade.

A gastache

A chillea

6.

79009 Appleblossom Achillea millefolium

79011 Paprika Achillea millefolium

79012 Red Velvet Achillea millefolium

79013 Terracotta Achillea millefolium

70739 Black Adder Agastache hybrida

70764 Blue Fortune Agastache hybrida

73940 Island Bahamas Aster dumosus

73942 Island Samoa Aster dumosus

73943 Island Tonga Aster dumosus

73945 Starshine Aster ageratoides

A ster

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


E uphorbia

78118

Baby Joe®

78119

77416

Black Pearl

79288 Glacier Blue

Eupatorium hybrida

Euphorbia characias

G aura

71309

Rosy Jane

Gaura lindheimeri

H elichrysum

77614

Korma

Helichrysum italicum

79240 Fireball® Monarda didyma

76273

Scarlet Flame

Phlox subulata

Chocolate

Eupatorium rugosum

Euphorbia characias

71305

Siskiyou Pink

Gaura lindheimeri

H outtuynia

78121

Chameleon

Houttuynia cordata

N epeta

75044 Junior Walker™ Nepeta x faassenii

S alvia

78216

Marcus™

Salvia nemorosa

78120

Phantom®

77417

77415

Red Wing

79237

Eupatorium maculatum

Euphorbia characias

G eranium

Purpurea

Euphorbia amygdaloides

Tasmanian Tiger

Euphorbia characias

79623 Walberton's Ruby Glow Euphorbia amygdaloides

79287

Ascot Rainbow

Euphorbia x martinii

G ypsophila

72004 Pink Pouffe

77421

L ysimachia

L ythrum

M onarda

70160 Aurea (Goldilocks)

75279

71310

Whirling Butterflies

Gaura lindheimeri

Lysimachia nummularia

79938 Walker's Low Nepeta x faassenii

78210

Ostfriesland

Salvia nemorosa

Geranium sanguineum

Pink Blush

Lythrum salicaria

O learia

75016

Mark

Olearia algida

P erovskia

78146

Products Moved to alkemade

E upatorium

Festival White Flare

Gypsophila paniculata

77418

Dancing Bird

Monarda hybrida

P hlox

76262 Candy Stripes Phlox subulata

Russian Sage

Perovskia atriplicifolia

7.


Products Moved to alkemade

70506 S. chamaecyparissus Santolina chamaecyparissus

V inca

71551

Alba

79561

Ralph Shugert

Vinca minor

Vinca minor

fot.

8.

S ilene

S antolina

70505 Lemon Fizz

Santolina rosmarinifolia

71552

Atropurpurea

Vinca minor

W aldsteinia

79523

Waldsteinia ternata

Waldsteinia ternata

Gebr. Alkemade B.V. , Liese, Netherlands VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

71557

Rollies Favorite

Silene × robotii

71553

Bowles Cunningham

Vinca minor

S tachys

79560 Silver Carpet Stachys byzantina

79399 Illumination Vinca minor

V eronica

75082 Marietta® Veronica longifolia

71550

Moonlit

Vinca minor


STANDARDS Basic

for professional efficient production

T-84

Tray 84 cell

paperpot Ø 3,5cm

T-102

Tray 104 cell

plug Ø 2,5cm

T-155

Tray 160 cell plug Ø 2cm

9.


STANDARDS Swift Plug

overwintered perennials for quick sale

SWIFTPLUG T-84 Swift Plug Tray 84 cell

paperpot Ø 3,5cm

T-40 Swift Plug Tray 40 cell plug Ø 5cm

T-28 Swift Plug Tray 28 cell plug Ø 7cm

P-9 Tray 18 pots pot Ø 9cm

Check Swift Plug offer 2023 already in March 2022! avaliable on-line at www.vitroflora.pl 10.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


STANDARDS Fresh-40 sellected material for fast production

T-40 Fresh-40 Tray 40 cell plug Ø 5cm

Comparison picture of Echinacea Delicious Candy taken after 10 weeks of production time.

5l

3l • Standard T-84

3L - planted in week 16

• Swift Plug T-28

5L - planted in week 10

5l • Fresh-40

5L - planted in week 18 11.


2022

PERENNIALS 12. 12. VITROFLORA 12.

| Perennials & Grasses 2022


 Tender Perennials

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

VI - VII ↔90 ↕90/120 H 8 79992 Tasmanian Angel™ Acanthus mollis

VI - VII ↔90 ↕90/120 H 7 79317

Whitewater

Acanthus x hybrida

Actaea

T-84 • WK 20÷28 | T-28 • WK 8÷15

VII - IX ↔60 ↕120/150 B/H 5 79414

Black Negligee

Actaea simplex

VII - IX ↔60 ↕120/150 B/H 5 74472

Carbonella

Actaea simplex

VII - IX ↔60 ↕120/150 B/H 5 70763

Pink Spike

Actaea simplex

Acanthus

VII - IX ↔70 ↕60/80 H/3 3 70758 Misty Blue Actaea pachypoda

13.


Agastache

T-84 • WK 13÷20 | T-40 • WK 17÷20

Kudostm

VI - IX ↔45 ↕40/50 B 5 74405 KudosTM Ambrosia Agastache

VI - IX ↔40 ↕45/50 B 5 74418

KudosTM Coral

74419

VI - IX ↔60 ↕60/65 B 5 74455 KudosTM Yellow

KudosTM Red

Agastache

Agastache

VI - IX ↔50 ↕50/60 B 6 70729

Blue Boa

Agastache

14.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

KudosTM Mandarin

Agastache

Agastache

VI - IX ↔30↕25/45 B 6 75427

VI - IX ↔40 ↕45/50 B 5

VI-IX ↔35 ↕20/35 B 5

VI - IX ↔50 ↕50/60 B 6 75402 Morello Agastache

75428 Poquito™ Lavender Agastache


Ajuga

T-84 • WK 13÷28 | T-102 • WK 8÷22 | Alkemade: T-100 • WK 23÷36

V - VI ↔30 ↕10/15 B/H 3 70741

Black Scallop

Ajuga reptans

IV ↔45 ↕10/15 H/3 5

V - VI ↔30 ↕10/15 B/H 3 74483 Gold Chang

72802 Burgundy Glow

Ajuga reptans

Ajuga reptans

V - VI ↔30 ↕10/15 B/H 3 72804 Mahogany Ajuga reptans

V - VI ↔30 ↕10/15 H/3 75426 Princess Nadia Ajuga tenorii

VI - VII ↔35 ↕10/10 B/H 6

3 70732

Sparkler

Ajuga reptans

V - VI ↔30 ↕10/15 B/H 3 72807 Rainbow Ajuga reptans

V - VI ↔30 ↕10/15 B/H 3 72808 Variegata Ajuga reptans

15.


Anemone

T-84 • WK 12÷28 | T-28 • WK 8÷15

Summer Breeze

New 73262

New

VII - VIII ↔30 ↕40/45 B/H 5

Summer Breeze Bright Pink

73261

Anemone

VII - VIII ↔30 ↕40/45 B/H 5

Summer Breeze Vibrant Pink

Anemone

Little Breeze

VII - IX ↔25 ↕25/40 B/H 6 73252

Little Breeze Kiss

VII - IX ↔30 ↕40/55 B/H 6 73251

(Little Summer Breeze)

Anemone

Little Breeze Pink

New

VII - VIII ↔30 ↕40/45 B/H 5

73260 Little Breeze Sweet

(Summer Breeze)

Anemone

Anemone

What’s the diference?

Summer Breeze vs. Little Breeze

3L Summer Breeze 16.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

2L

12cm Little Breeze


Anemone

T-84 • WK 12÷28 | T-28 • WK 8÷15

Pretty Lady

Spring Beauty

VIII - X ↔40 ↕40/50 B/H 6 73234

IV - VI ↔30 ↕25/35 B/H 3

Pretty Lady Emily

73254

Anemone hupehensis

Spring Beauty Pink

Anemone x hybrida

VIII - X ↔50 ↕50/65 B/H 6 73237

IV - VI ↔30 ↕25/35 B/H 3

Pretty Lady Maria

73253

Anemone hupehensis

VIII - IX ↔40 ↕60/80 B/H 6 73213

Preacox

Anemone hupehensis

IX - X ↔45 ↕60/80 B/H 6 73203 Prinz Heinrich Anemone hupehensis

VIII - X ↔60 ↕70/90 B/H 6 73211

September Charm

Anemone hupehensis

Spring Beauty White

Anemone x hybrida

IX - X ↔50 ↕70/90 B/H 6 73225

Splendens

Anemone hupehensis

VIII - X ↔60 ↕75/90 B/H 6 73209 Margarete

Anemone hupehensis

17.


Anemone

T-84 • WK 12÷28 | T-28 • WK 8÷15

IX - X ↔45 ↕60/80 B/H 6 73250 Bressingham Glow Anemone x hybrida

VIII - X ↔50 ↕70/90 B/H 6 73210

Andrea Atkinson

Anemone x hybrida

VIII - X ↔ 60 ↕70/80 B/H 6 73206 Königin Charlotte Anemone x hybrida

IX - X ↔60 ↕80/100 B/H 6 73201

Honorine Jobert

Anemone x hybrida

VIII - X ↔60 ↕80/100 B/H 6 73220 Lorelei

Anemone x hybrida

VIII - IX ↔60 ↕80/100 B/H 6 73222

Mont-Rose

Anemone x hybrida

IX - X ↔70 ↕70/100 B/H 6 73212

Whirlwind

Anemone x hybrida

18.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VIII - IX ↔60 ↕70/85 B/H 6 73202 Pamina

Anemone x hybrida

VIII - IX ↔60 ↕80/100 B/H 6 73205 Serenade Anemone x hybrida


Artemisia

T-102 • WK 13÷28

Astrantia

T-84 • WK 8÷28

VI - VIII ↔40 ↕25/30 B 5 73319

Silver Brocade

Artemisia stelleriana

VI - VIII ↔40 ↕30/60 B/H 4

VI - VIII ↔40 ↕25/30 B 5 73320 Silver Mound

71522

Artemisia schmidtiana

Roma®

Astrantia major

Astilbe

T-84 • WK 20÷24 | T-28 • WK 13÷17

VI - VII ↔60 ↕50/70 H/3 4 73315

Astilbe

Delft Lace

VI - VII ↔30 ↕30/50 H/3 4 73317

Key West

Astilbe simplicifolia

VI - VII ↔30 ↕40/50 H/3 4 73326 Color Flash Lime Astilbe

VI - VII ↔30 ↕40/50 H/3 4 73314

Astilbe

Color Flash 19.


Aubrieta

T-102 • WK 24÷36

Rock On

New V - VI ↔50 ↕10/20 B 3

New

New

V - VI ↔50 ↕10/20 B 3

V - VI ↔50 ↕10/20 B 3

73513

Rock on Blue

73519

Rock on Purple

Aubrieta gracilis

Aubrieta gracilis

73514

Rock on Pink

Aubrieta gracilis

Axcent

III - V ↔40 ↕15/20 B 5 73529

Axcent™ Burgundy

Aubrieta

III - V ↔40 ↕15/20 B 5 73525

Axcent™ Light Blue

Aubrieta

20.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

IV - V ↔40 ↕10/15 B 4

III - V ↔40 ↕10/10 B 5 73524

Axcent™ Deep Purple Impr.

Aubrieta

73502 Glacier Blue Aubrieta


Bergenia

T-84 • WK 13÷28

Dragonfly™

III - IV ↔30 ↕25/40 B/H 4 70702 Pink Dragonfly Bergenia

IV - V ↔50 ↕30/45 B/H 3

III - IV ↔25 ↕30/40 B/H 4 70784 Dragonfly™ Angel Kiss Bergenia

70773

Eroica

Bergenia cordifolia

IV - V ↔25 ↕30/40 B/H 4 70785 Dragonfly™ Sakura Bergenia

III - IV ↔20 ↕15/25 B/H 4 74433

Flirt

Bergenia

IV - V ↔30 ↕30/35 B/H 4 74435

Jelle

Bergenia cordifolia

21.


Brunnera

T-84 • WK 8÷36

IV - V ↔35 ↕60/45 H 4 71829

IV - V ↔35 ↕60/45 H 4 71830 Silver Heart

Sea Heart

Brunnera macrophylla

Brunnera macrophylla

IV - V ↔40 ↕30/40 H/3 4 70434 Betty Bowring Brunnera macrophylla

IV - V ↔75 ↕35/45 B/H 4 71880 Alexander's Great Brunnera macrophylla

22.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

IV - V ↔40 ↕30/40 H/3 3 70436 Variegata

Brunnera macrophylla


Buddleja

T-84 • WK 16÷22 | P9 • WK 8÷15

Poquito

Free Petite

VII - X ↔65 ↕65/65 B 6

VII - X ↔100 ↕75/90 B 6 75415

Magenta Munchkin

74453 Free Petite Tutti Frutti

Buddleja davidii

Buddleja

VII - X ↔65 ↕65/65 B 6

VII - X ↔100 ↕80/110 B 6 75416

Lavender Cupcake

74452

Buddleja davidii

Free Petite Dark Pink

Buddleja

*Label included VII - X ↔100 ↕60/60 B 6 75417

Dreaming White

Buddleja davidii

VII - X ↔90 ↕100/120 B 5 75446 Prince Charming Buddleja davidii

VII - X ↔150 ↕130/150 B 5 74450 Pink Cascade Buddleja davidii

VII - X ↔120 ↕100/110 B 6 75413

Wisteria Lane

Buddleja davidii

23.


Campanula

T-84 • WK 13÷34 | P9 • WK 8÷15

Campanula / Adenophora

VII - IX ↔35 ↕25/45 B 5

V - VII ↔40 ↕40/50 B 5

70150 Gaudi Violet

72261

Campanula / Adenophora

Viking

Campanula

Campanula glomerata

V - VII ↔35 ↕35/40 B/H 5 72262

Genti Blue

Campanula glomerata

New

V - VI ↔20 ↕15/20 B/H 5

72250 Blue Crown Campanula glomerata

24.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

V - VII ↔25 ↕45/45 B/H 5 72254

Freya

Campanula glomerata

V - VII ↔35 ↕35/40 B/H 5 72259

Genti White

Campanula glomerata


Campanula

T-84 • WK 13÷34 | P9 • WK 8÷15

VI - VII ↔30 ↕10/15 B 4 72224

VI - VII ↔45 ↕20/30 B 5

Elizabeth Oliver

72227

Samantha

Campanula

Campanula cochleariifolia

Caryopteris

T-84 • WK 16÷22 | P9 • WK 8÷15

New

VII - IX ↔50 ↕45/60 B 5 79382 Dark Knight

74869 Stephi

Caryopteris x clandonensis

Caryopteris

VII - IX ↔60 ↕50/45 B 5

VII - IX ↔50 ↕50/50 B 5 74817

Hint of Gold

Caryopteris x clandonensis

VII - IX ↔50 ↕50/60 B 5

74818

Sterling Silver

Caryopteris x clandonensis

VII - IX ↔50 ↕60/60 B 5 71571

White Surprise

Caryopteris x clandonensis

25.


Coreopsis

T-84 • WK 10÷20

C.verticillata hybrids

VI - X ↔60 ↕50/55 B 6 72354

Bengal Tiger

Coreopsis

72356 Firefly Coreopsis

VI - X ↔55 ↕45/50 B 6

VI-VIII ↔30 ↕25/45 B/H 6

72355

Imperial Sun

Coreopsis

VI - IX ↔80 ↕40/65 B 6 72321

Ruby Frost

Coreopsis

VI - IX ↔45 ↕30/35 B 6 72370

Sunstar™ Rose

Coreopsis

26.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

72358 Ladybird Coreopsis

VI - IX ↔40 ↕25/30 B 6


Coreopsis

T-84 • WK 10÷20

Bloomsation

VI - IX ↔45 ↕30/35 B 7 72373

VI - IX ↔45 ↕30/35 B 7

Bloomsation Chameleon

72374

Coreopsis

Bloomsation Dragon

Coreopsis

 Tender Perennials

T-84 • WK 10÷20

Coreopsis SolanaTM

PieTM

VI - VIII ↔35 ↕25/40 B 7 VI - IX ↔50 ↕15/20 B 9 72328

72347

Solanna™ Golden Sphere

Coreopsis grandiflora

Cherry Pie

Coreopsis

VI - IX ↔50 ↕13/20 B 9 72330 Pineapple Pie Coreopsis

VI - VIII ↔35 ↕25/40 B 7 72385 Solanna™ Bright Touch Coreopsis grandiflora

27.


Corydalis

T-84 • WK 17÷28

Clematis

V - VII ↔25 ↕20/25 H 6

T-45 • WK 13÷20

VI - IX ↔60 ↕200/250 B 4

79428 Blue Heron Corydalis

73108

Taiga

Clematis

Delosperma

T-102 • WK 8÷34

V - VI ↔20 ↕10/12 B 6 78185

Sundella Lavender

Delosperma

V - VI ↔20 ↕10/12 B 6 78186 Sundella Apricot Delosperma

28.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

V - VI ↔20 ↕10/12 B 6 78183

V - VI ↔20 ↕10/12 B 6 78184 Sundella Orange Delosperma

Sundella Neon

Delosperma

V - VI ↔20 ↕10/12 B 6 78187

Sundella Red

Delosperma


T-102 • WK 8÷34

Jewel of Desert Amethyst

Delosperma cooperi

78195

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Opal

Delosperma cooperi

78116

Jewel of Desert Ruby

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Moon Stone

Delosperma cooperi

78114

78115

Jewel of Desert Peridott

Delosperma cooperi

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78110

Jewel of Desert Sunstone

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Rosequartz

Delosperma cooperi

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78194

Jewel of Desert Garnet

Delosperma cooperi

V - X ↔25 ↕10/12 B 7

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78112

V - X ↔25 ↕10/12 B 7

V - X ↔25 ↕10/12 B 7

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78167

Jewel of Desert Candystone

Delosperma cooperi

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78168 Jewel of Desert Grenade

Jewel of Desert

V - X ↔25 ↕10/12 B 7

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78169

Delosperma

V - X ↔25 ↕10/12 B 7 78113

Jewel of Desert Topaz

Delosperma cooperi

29.


Dianthus

T-84 • WK 10÷24

Angel

V - VI ↔20 ↕15/25 B 4 77816

Angel of Hope

Dianthus plumarius

V - VI ↔20 ↕15/25 B 4

V - VI ↔20 ↕15/25 B 4 77817

Angel of Purity

Dianthus plumarius

77815

Angel of Virtue

Dianthus plumarius

V ↔25 ↕20/25 B 4 77814

Pretty Becky

Dianthus

Dicentra

T-84 • WK 8÷28 | T-28 • WK 8÷15

IV - VI ↔50 ↕60/60 H 5 79227

Alba

Dicentra spectabilis

IV - VI ↔90 ↕60/75 H 5 79668 Gold Heart Dicentra spectabilis

30.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

IV - VI ↔50 ↕60/60 H 5 79652 Dicentra spectabilis Dicentra spectabilis

IV - VI ↔40 ↕50/50 H 5 79244 Valentine® Dicentra spectabilis

IV - VI ↔80 ↕50/70 H 5 77402

White Gold

Dicentra spectabilis


Digitalis

T-84 • WK 13÷24 | T-40 • WK 17÷20

New

VI - VII ↔35 ↕25/60 B 7

75903 Firecracker Digitalis

VI - X ↔45 ↕45/70 B/H 8

75901

VI - X ↔45 ↕40/60 B/H 8

Falcon Fire

71412

Digitalis

Digiplexis™ Berry Canary

Digitalis

Fatsia

T-84 • WK 13÷32

New

75904 Rising Phoenix Digitalis

III

VI - VIII ↔40 ↕30/65 B 7

79372

↔120 ↕150/165

H

7

Spider's Web

Fatsia japonica

31.


Echinacea

standard & short

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

Pearl

VI - IX ↔35 ↕40/50 B 4 77401

Magenta Pearl

Echinacea

VI - IX ↔35 ↕40/50 B 4 74292

Red Pearl

Echinacea

New

VI - IX ↔35 ↕40/50 B 4 75905 Orange Pearl Echinacea

New

VI - VII ↔35 ↕35/45 B 4

79650 White Pearl Echinacea

VI - VII ↔35 ↕35/45 B 4

New

79640 Dark Pink Pearl

VI - VII ↔35 ↕35/45 B 4

79643 Yellow Pearl Imp.

Echinacea

Echinacea

VI - IX ↔50 ↕55/60 B 6

VII - VIII ↔30 ↕30/45 B 5 79273

Cleopatra

Echinacea

32.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

77406 Flamingo Echinacea

VI - VIII ↔30 ↕30/45 B 4 79299 Julia Echinacea


standard & short

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

VII - IX ↔35 ↕45/60 B 4 74266 Meditation White

New

VII - IX ↔35 ↕45/60 B 4

VI - VII ↔35 ↕35/45 B 4

Echinacea

79627

Echinacea

74264 Meditation Cerise

Meditation Orange

Echinacea

Echinacea

VI - IX ↔50 ↕40/50 B 4 74255

Golden Skipper

Echinacea

VI - VIII ↔45 ↕40/60 B 4 74206 Purple Emperor Echinacea

VI - IX ↔50 ↕40/50 B 4 74256

Orange Skipper

Echinacea

New 75914

VI - VII ↔35 ↕35/55 B 5

Honey Skipper

Echinacea

New 79631

VI - VII ↔40 ↕35/50 B 5

Red Skipper

Echinacea

33.


Echinacea

standard & short

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

Fountain

VI - IX ↔40 ↕40/45 B 5 77447

Fountain Pink Eye

Echinacea

VI - IX ↔40 ↕20/50 B 5 77497

Fountain Yellow

Echinacea

VI - IX ↔40 ↕20/45 B 5 77492

Fountain Red

Echinacea

VI - IX ↔40 ↕20/45 B 5 77469

Fountain Orange Bicolour

Echinacea

34.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - IX ↔40 ↕20/40 B 5 77448 Fountain Light Purple Echinacea


standard & medium

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

Echinacea Kismet®

VI - IX ↔35 ↕30/55 B 5 77499

VI - IX ↔35 ↕30/55 B 5

Kismet® White

77445

Echinacea

Kismet® Yellow

Echinacea

Rainbow

VI - VIII ↔50 ↕55/60 B 6 77444 Rainbow Apricot Echinacea

VI - VIII ↔50 ↕55/60 B 5 77460 Rainbow Yellow Echinacea

VII - IX ↔80 ↕55/80 B 4 74258 Rainbow Marcella Echinacea

35.


Echinacea

standard & medium

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

Landscape

VI - IX ↔30 ↕40/50 B 4 77404 Innocent Meadow Mama Echinacea

VI - IX ↔40 ↕30/45 B 5 77449

VI - IX ↔40 ↕40/50 B 4

Parrot

77405 Sweet Meadow Mama

Echinacea

Echinacea

VI - VIII ↔20 ↕30/50 B 3

VII - IX ↔45 ↕30/55 B 4 74295

Fatal Attraction

Echinacea

36.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

74296 Green Jewel Echinacea

VI - VIII ↔25 ↕30/60 B 3 74297

Virgin

Echinacea


standard & medium

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

Echinacea

VI - IX ↔50 ↕40/60 B 4 79205 Amazing Dream Echinacea

VII - IX ↔50 ↕40/60 B 4 79285 Glowing Dream Echinacea

New

VI - IX ↔35 ↕30/40 B 4

77488 Prima Ginger Echinacea

VI - IX ↔40 ↕70/70 B 4 74278

Pink Tip

Echinacea

VI - IX ↔50 ↕40/50 B 4 74298 Pink Skipper Echinacea

VII - IX ↔80 ↕55/80 B 4 74257

Postman

Echinacea

37.


Echinacea

standard & tall

T-84 • WK 13÷28 | T-28 • WK 8÷15

Landscape

VI - IX ↔70 ↕55/80 B 4 79233

Aloha

Echinacea

VII - X ↔50 ↕50/70 B 4 74244

VI - IX ↔100 ↕90/100 B 4

Big Kahuna

79689 Flame Thrower

Echinacea

Echinacea

VII - IX ↔90 ↕60/85 B 4 79692 Hot Lava Echinacea

VII - IX ↔50 ↕50/80 B 4 79217

Hot Summer

Echinacea

VII - X ↔75 ↕90/100 B 4 79234

Leilani

Echinacea

38.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - IX ↔50 ↕50/70 B 5

VII - IX ↔80 ↕55/80 B 4 79680 Tomato Soup Echinacea

77472

JS® Roho

Echinacea


double & short

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15 | T-40 • WK 17÷20

VI - VIII ↔35 ↕30/40 B 4 79272

Butterfly Kisses

Echinacea

VI - VIII ↔35 ↕30/40 B 4 77498 Carrot Cake Echinacea

VI - VIII ↔30 ↕40/60 B 4 77403

Lemon Drop

VI - VIII ↔30 ↕40/55 B 4

VI - IX ↔40 ↕20/40 B 5 77431

Echinacea

Delicious Nougat

74262

Echinacea

double & medium

Echinacea

VI - IX ↔35 ↕40/55 B 4

VII - IX ↔45 ↕40/65 B 4

Echinacea

Delicious Candy

Echinacea

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15

74294 Cherry Fluff

Echinacea

74263

Eccentric

Echinacea

39.


Echinacea

double & medium

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15

VII - IX ↔60 ↕50/70 B 4 79278

Raspberry Truffle

Echinacea

VI - IX ↔40 ↕20/50 B 5 77450

VII - X ↔40 ↕65/75 B 4

Strawberry and Cream

74247

Echinacea

VI - IX ↔60 ↕70/90 B 4 79276

Milkshake

Echinacea

VI - VIII ↔30 ↕40/55 B 4 74265

Mini Belle

Echinacea

VII - X ↔60 ↕55/70 B 4 79292

Secret Affair

Echinacea

40.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Supreme™ Cantaloupe

Echinacea

VII - X ↔60 ↕55/60 B 4 79291

Secret Glow

Echinacea

VI - IX ↔50 ↕40/60 B 4 74204 Honeydew Echinacea


double & medium

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15

VII - IX ↔50 ↕45/60 B 4 79277

Echinacea

VII - IX ↔50 ↕45/60 B 4

Pink Double Delight

74201

Echinacea

White Double Delight

Echinacea

double & tall

T-84 • WK 13÷26

Echinacea Landscape

VII - IX ↔60 ↕60/80 B 4 79250 Hot Papaya Echinacea

VII - IX ↔60 ↕60/80 B 4 79253

Marmalade

Echinacea

VII - X ↔60 ↕60/100 B 4 79279

Southern Belle

Echinacea

41.


Gaillardia

T-84 • WK 8÷20

SpinTopTM

VI - IX ↔35 ↕30/35 B 7 74819

SpinTop™ Red

Gaillardia x grandiflora

New

VI - IX ↔35 ↕30/35 B 7

74904 SpinTop™ Orange Halo Imp. Gaillardia x grandiflora

New

VI - IX ↔35 ↕30/35 B 7 VI - IX ↔35 ↕30/35 B 7

74903 SpinTop™ Mariachi Copper Sun Gaillardia x grandiflora

74845 SpinTop™ Red Starbust Gaillardia x grandiflora

VI - IX ↔35 ↕30/35 B 7 74820 SpinTop™ Yellow Touch Gaillardia x grandiflora

Geranium

T-84 • WK 6÷36

Geranium macrorrhizum

V - VI ↔80 ↕30/40 B/H 4 72005 Czakor

Geranium macrorrhizum

V - VII ↔45 ↕20/30 B/H 4 71115

Ingwersen

Geranium macrorrhizum

42.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

V - VI ↔40 ↕20/30 B/H 3 71117

Spessart

Geranium macrorrhizum

New 72078

VI - VII ↔80 ↕30/40 H/3 4

Bevan's Variety

Geranium macrorrhizum


Geranium

T-84 • WK 6÷36

Giant flower hybrids

72001

Azure Rush

Geranium x hybridum

71140

Rozanne®

Geranium x hybridum

Pink Penny

Geranium

71195

71128

Havana Blues®

Geranium wallichianum

Bloom Time

Geranium x hybridum

VII - X ↔50 ↕20/30 B/H 4

V - X ↔40 ↕30/40 B/H 4

VI - X ↔80 ↕40/50 B/H 4 71113

VI - X ↔80 ↕40/50 B/H 4

V - X ↔30 ↕40/35 B/H 4

VI - X ↔40 ↕30/40 B/H 4

72003 Buxton Blue Geranium wallichianum

Geranium pratense

V - VIII ↔35 ↕15/20 B/H 4 71119

Biokovo

Geranium x cantabrigiense

VI - X ↔60 ↕40/45 B/H 5 72014

Dreamland

Geranium x hybridum

V - VIII ↔45 ↕40/50 B/H 4 72022 Cloud Nine Geranium pratense

V - VIII ↔50 ↕40/45 B/H 4 72006 Black Beauty Geranium pratense

New 72081

V - VIII ↔45 ↕40/50 B/H 4

Storm Cloud

Geranium pratense

43.


Geum

T-84 • WK 28÷36 | T-40 • WK 8÷15

V - IX ↔30 ↕35/50 B/H 5 71526

Flames of Passion

Geum rivale

V - VI ↔25 ↕25/35 B/H 6 74862 Bohema Pink

New

V - VI ↔30 ↕30/40 B/H 6

74898 Golden Joy

Geum

Geum

V - VI ↔30 ↕30/50 B/H 5 71548

Mai Tai

Geum rivale

IV - V ↔30 ↕30/40 B/H 5

75078 Nonna Geum

44.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

New

V - VII ↔40 ↕40/65 B/H 4

74856 Tempest Scarlet Geum


Geum

T-84 • WK 28÷36 | T-40 • WK 8÷15

New

V - VI ↔30 ↕30/40 B 6

74864 Pretticoats Peach Geum

V - VI ↔30 ↕25/35 B/H 6 V - VII ↔40 ↕40/65 B/H 4 71534

74863 Pink Petticoats

Totally Tangerine

Geum

Geum coccineum

Cocktail

V - VI ↔30 ↕30/40 B/H 5 74828 Cocktail Banana Daiquiri Geum

IV - V ↔20 ↕15/25 B/H 5 71549 Geum

Cocktail Tequila Sunrise

New 74897 Geum

IV - V ↔30 ↕30/60 B 4

Samba Sunset 45.


Gaura

T-102 • WK 10÷22

Gypsophila

T-84 • WK 17÷22

VI - VIII 71336

↔30 ↕30/40 B 7

Graceful White

Gaura lindheimeri

VI - VIII 71335

↔30 ↕30/30 B 6

Graceful Light Pink

Gaura lindheimeri

VI - X 71303

↔45 ↕40/60 B 6

Passionate Blush

Gaura lindheimeri

VI - VIII 77430

↔30 ↕10/15 B 4

Knuddel

Gypsophila

Helianthus

T-84 • WK 13÷20 T-28 • WK 8÷15

VI - VIII ↔80 ↕100/160 B 4 74261

Sunshine Daydream

Helianthus x multiflorus

VII - VIII ↔30 ↕60/80 B 5 74245

Double Whammy

Helianthus

46.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - VIII ↔140 ↕80/120 B 4

VI- VIII ↔40 ↕60/80 B 5 77412

Suncatcher Pure Gold

Helianthus

74267

Flying Saucers

Helianthus


Helenium

T-84 • WK 13÷24 | T-28 • WK 8÷15

VII - X ↔50 ↕40/60 B 4 79105

Ranchera

Helenium

VIII - X ↔50 ↕40/50 B 4 VII - X ↔35 ↕60/60 B 4 79103

79106 Bandera

Poncho

Helenium

Helenium

Mariachitm

VI - IX ↔50 ↕50/70 B 4

VI - IX ↔50 ↕45/60 B 4 79085 Mariachi™ Siesta Helenium

79082 Mariachi™ Fuego Helenium

VI - IX ↔50 ↕45/60 B 4

VI - IX ↔50 ↕45/60 B 4 79083 Mariachi™ Sombrero Helenium

79098 Mariachi™ Salsa Helenium

47.


Selected choice for a successful Heuchera pot culture

Heuchera SKY HIGH programme 4 selections of Heuchera & Heucherella for every taste and pocket. For 10-13cm pot production.

The Sky High groups show that for every sales channel and targeted sales price a solution from Vitroflora is available.

DE | 4 Selektionen Heuchera und Heucherella für jeden Geschmack und Geldbeutel 10-13cm Produktion.

PL | 4 grupy Heuchery i Heucherelli na każdy gust i każdą kieszeń. Do produkcji w doniczkach 10-13cm.

Jede Gruppe enthält die 8 Grundfarben in Kombination mit einem guten Pflanzenaufbau, der eine gute und einheitliche verkaufsfertige Pflanze in 10-13cm Töpfen hervorbringt. Der Hauptunterschied zwischen den Gruppen ist der durchschnittliche Lizenzsatz.

Każda z grup Sky High zawiera 8 odmian w podstawowych kolorach oraz o zbliżonym pokroju. Proponowany przez nasz dobór odmian gwarantuje wyrównaną produkcję roślin gotowych do sprzedaży w doniczkach 10-13cm. Istotną różnicą między grupami jest średnia stawka opłaty licencyjnej.

Die Sky High-Gruppen zeigen, dass für jeden Vertriebskanal und den angestrebten Verkaufspreis eine Lösung von Vitroflora verfügbar ist.

NL | 4 selecties Heuchera en Heucherella voor elke smaak en budget 10-13cm productie. Elke groep bevat de 8 basiskleuren in combinatie met een goede plantstructuur die een goede en uniforme plant oplevert die klaar is voor de verkoop in potten van 10-13 cm. Het belangrijkste verschil tussen de groepen is het gemiddelde royaltytarief. De Sky High-groepen tonen aan dat er voor elk distributiekanaal en elke beoogde verkoopprijs een Vitroflora-oplossing beschikbaar is.

48. 48.

Each Sky High group contains the 8 basic colors combined with a habit that is well suited and produces a good and uniform sales-ready plant in 10-13cm pots. The main difference between the groups is the average royalty rate.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Z grupami Sky High dopasowanie asortymentu dla każdego typu produkcji staje się proste. Najlepsze rozwiązanie znajdziesz w Vitroflorze.

RU | 4 варианта Heuchera и Heucherella на любой вкус и карман. Для выращивания в горшках размером 10-13 см. Каждая группа Sky High содержит 8 разновидностей основных цветов и с похожей формой. Наша подборка сортов гарантирует сбалансированное производство растений, готовых к продаже в горшках 10-13 см. Cущественной разницей между группами является средняя лицензионная ставка. С группами Sky High согласование ассортимента для каждого вида продукции становится очень легким. Лучшее решение найдено в Vitroflora.


Choose your way for your culture success!

Heuchera Sky High

First Classs

The best assortment. Contains the strongest colours and most popular varieties which are usually used for retail growers. 73024 Forever® Purple | 73019 Black Taffeta | 73020 Glitter | 73795 Fire Alarm | 73736 Marmalade | 73739 Paris | 73756 Lime Marmalade | 73753 Electra

Business Class

Top-shelf assortment with very good colours, more compact - allow higher density of growing and packing. 73024 Forever® Purple | 73064 Black Pearl | 73078 Silver Gumdrop | 74484 Forever®Red | 73072 Amberosus | 75419 Hopscotch | 74491 Pink Revolution | 74440 Mojito

Economy Plus Class

A very good price-value assortment, varieties with unique habit. 73079 Wild Rose | 73049 wctmExpresso | 73782 Silver Scrolls | 70726 Red Rover | 73065 N.Exp. Amber | 73050 wctmAmericano | 73071 Lime Swizzle | 74485 Catching Fire

Economy Class

Basic Heuchera assortment, offering all the features of a Tissue Culture plants with good branching and high uniformity. 73079 Wild Rose | 73049 wctmExpresso | 73048 wctmCorretto | 73077 wctmArabica | 73050 wctmAmericano | 73071 Lime Swizzle | 73051 wctmRomano | 73017 wctmShakerato

49.


Heuchera

T-84 • WK 8÷36

V - VI ↔45 ↕20/35 B/H 4

73049 World Caffé™ Espresso Heuchera

73014

World Caffé™ Amaretto

Heuchera

73077

World Caffé™ Arabica

Heuchera

73048 World Caffé™ Corretto Heuchera

73050 World Caffé™ Americano Heuchera

50.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


Heuchera

T-84 • WK 8÷36

New 76031

World Caffé™ Frappe

76020 World Caffé™ Melange

Heuchera

Heuchera

73017

World Caffé™ Shakerato

Heuchera

73051

New

World Caffé™ Romano

76030 World Caffé™ Lungo

Heuchera

Heuchera

New 76029 World Caffé™ Vienna Heuchera

51.


Heuchera REX

landscape

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

XXL size Heuchera group!

New

IV - V ↔50 ↕50/60 B/H 5

76032 Rex Black Heuchera

V ↔50 ↕50/70 B 4 73047 Rex Red

73045 Rex Dark Amber

Heuchera

New

V ↔50 ↕50/70 B 4 Heuchera

IV - V ↔45 ↕45/60 B/H 5

76033 Rex Fire Heuchera

V ↔50 ↕50/70 B 4 73046 Rex Lime Heuchera

V ↔50 ↕50/70 B 4 73069 Rex Peppermint Heuchera

52.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

V ↔50 ↕50/70 B 4 73068 Rex Purple Heuchera


landscape

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

Heuchera

Northern Exposure™

V - VI ↔45 ↕25/45 B/H 4 73065 Northern Exposure™ Amber Heuchera

V - VI ↔50 ↕20/50 H/3 73094 Northern Exposure™ Black Heuchera

VI ↔45 ↕25/65 B/H 73723

Amethyst Myst

V - VII ↔30 ↕20/50 H 4

Can Can

Heuchera

73066 Northern Exposure™ Red Heuchera

V - VI ↔45 ↕25/45 B/H 4 73056 Northern Exposure™ Lime Heuchera

V - VI ↔45 ↕25/45 B/H 4

4

Heuchera

73702

V - VI ↔45 ↕25/45 B/H 4

5

73701

Beauty Colour

Heuchera americana

VI - VII ↔60 ↕30/75 B/H 4 73706 Chocolate Ruffles Heuchera

VI - VIII ↔30 ↕20/35 H 4 73786

Delta Dawn

Heuchera

53.


Heuchera

landscape

T-84 • WK 8÷36

V - IX ↔30 ↕15/45 B/H 4 73797

V - VI ↔50 ↕20/40 B/H 4

Georgia Plum

73074

VI - IX ↔40 ↕25/45 B/H 4 73755

Fire Chief

V - IX ↔30 ↕15/45 B/H 4 73777

Heuchera

V - IX ↔30 ↕15/45 B/H 4

Kassandra

73780 Neptune

Heuchera vilosa

Heuchera x hybrida

V - VI ↔40 ↕25/60 B/H 4 73738

VI - VII ↔35 ↕20/40 H 4 73740

Obsidian

Peach Flambé

Heuchera

Heuchera

VI - VII ↔30 ↕20/45 H 4 73741

Peppermint Spice

Heuchera

54.

Grape Expectation

Heuchera

Heuchera

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - VII ↔40 ↕20/65 B/H 4 73711

Plum Pudding

Heuchera


landscape

T-84 • WK 8÷36

V - VI ↔20 ↕15/25 B/H 6

Heuchera

73091

Rockies Amber

Heuchera

73092 Rockies Black

V - VI ↔20 ↕15/25 B/H 6

Heuchera

V - IX ↔45 ↕30/65 H 4

V - IX ↔45 ↕30/65 H 4

76028 Rachel

73713

Heuchera

V - VI ↔50 ↕50/80 B/H 4 73742

Schneewittchen

Heuchera

Regina

Heuchera

V - IX ↔45 ↕30/65 H 4 73765

Sugar Plum

Heuchera

V - IX ↔45 ↕30/65 H 4 73792

Venus

Heuchera

55.


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

V - VI ↔35 ↕15/30 B/H 4 73072

Amberosus

Heuchera

New 73727

V - VI ↔50 ↕45/70 H 4

V - VII ↔20 ↕15/25 B/H 5

Black Forest Cake

Heuchera

73752

Berry Smoothie

Heuchera

V - IX ↔35 ↕20/45 B/H 4

V - VI ↔40 ↕25/60 B/H 4 73724

Black Beauty

73784

Cajun Fire

Heuchera

Heuchera

V - VI ↔50 ↕30/60 B/H 3 73064 Black Pearl Heuchera

56.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

V - X ↔35 ↕30/35 H/3 4 73703

Cappuccino

Heuchera


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

V - X ↔35 ↕30/35 H/3 4 73054 Champagne Heuchera

IV - VI ↔35 ↕15/45 B/H 4 73767

Cherry Cola

V - VII ↔40 ↕30/50 B/H 4 73019

Black Taffeta

Heuchera

Heuchera

V - X ↔35 ↕30/35 H/3 4 76025 Chocolate Veil Heuchera

VI - VII ↔40 ↕25/45 B/H 4 76021

Cherry Truffles

Heuchera

V - VII ↔35 ↕25/45 H 4 73728

Cinnabar Silver

Heuchera

57.


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

V - VII ↔35 ↕20/40 B/H 4 73024 Forever® Purple Heuchera

VI - VII ↔30 ↕40/60 B/H 4

V - IX ↔55 ↕30/40 B/H 4 74484 Forever® Red

73053 Dew Drops

Heuchera

Heuchera

VI ↔35 ↕20/30 H 4 73753

Electra

Heuchera

V - VII ↔30 ↕20/45 B/H 4

V - VI ↔60 ↕25/45 B/H 4 73768

Ginger Peach

Heuchera

58.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

73795

Fire Alarm

Heuchera


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

V - VII ↔20 ↕25/45 B/H 4 73796

Galaxy

Heuchera

VI - IX ↔35 ↕25/40 B/H 4 73020 Glitter

V - VI ↔60 ↕25/40 H 4 73756

Heuchera

Lime Marmalade

Heuchera

IV - VIII ↔50 ↕25/45 B/H 4 73023 Grape Soda Heuchera

V - VI ↔45 ↕25/40 B/H 4 73736

Marmalade

Heuchera

V - VI ↔30 ↕15/30 B/H 73071

4

Lime Swizzle

Heuchera

59.


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

V - X ↔20 ↕15/25 B/H 4 73033 Little Cutie™ Frost Heuchera

V-IX ↔35 ↕20/35 B/H 4 73739

V - X ↔25 ↕15/25 B/H 4

Paris

73063 Little Cutie™ Peppermint

Heuchera

Heuchera

Lime Rickey

Heuchera

73761

Midnight Rose Select

Heuchera

60.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Little Cutie™ Sweet Tart

Heuchera

Milan

Heuchera

V - VI ↔40 ↕25/60 B/H 4 73766

73031

V - IX ↔45 ↕25/35 B/H 4

V - VI ↔45 ↕20/45 H 4 73734

V - X ↔20 ↕15/20 H/3 4

V - VI ↔35 ↕20/50 H 4 73007 Paprika Heuchera

VI - VII ↔45 ↕25/40 B/H 4 76022 Peachberry Ice Heuchera


Heuchera

T-84 • WK 8÷36 | T-102 • WK 13÷30

VI - VIII ↔40 ↕30/45 H/3 4 73027

Red Lightning

Heuchera

V - X ↔20 ↕20/55 B/H 4 73008 Rio Heuchera

73770

Root Beer

Heuchera

VI - VII ↔40 ↕25/40 B/H 4

V - IX ↔30 ↕25/45 B/H 4

V - VI ↔35 ↕15/45 B/H 4 73764

Shanghai

Heuchera

79978

VI ↔30 ↕15/30 B/H 4 73078 Silver Gumdrop Heuchera

VI - VII ↔35 ↕25/40 B/H 4 76024 Timeless Night Heuchera

Pink Panther

Heuchera

VII - VIII ↔25 ↕30/55 B/H 4 73782

Silver Scrolls

Heuchera

VII - X ↔50 ↕25/40 H/3 4 73028 Tokyo Heuchera

V - VI ↔50 ↕20/40 B/H 4 73079

Wild Rose

Heuchera

61.


Heucherella

T-84 • WK 8÷36

Heucherella

PINK r e vol ution EN | Spectacular spring flowering Heucherella for 15 to 19cm pots and sales in April, May. Compact mounding habit, glossy dark centered foliage.

PL | Spektakularnie kwitnąca wiosenna Heucherella do doniczek 15-19 cm, do sprzedaży w kwietniu i maju. Zwarty pokrój, lśniące, ciemne liście.

DE | Spektakuläre frühlingsblühende Heucherella für 15 bis 19 cm Töpfe und Verkauf im April und Mai, kompakter, Wuchs, glänzendes, dunkelgrünes Laub.

RU | Впечатляюще цветущая весенняя Heucherella, которая выращенная в горшках 15-19 см, продается в апреле и мае. Компактная, шарообразная форма и блестящие тёмные листья.

NL | Spectaculaire voorjaarsbloeiende Heucherella voor 15 tot 19cm potten en verkoop in april, mei. Compacte opgaande groeiwijze, glanzend donker gecentreerd blad.

74491

Pink Revolution

Heucherella

62. 62.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


T-84 • WK 8÷36

Heucherella

EN | New Heucherella with an abundance of beautiful white flowers with pink touch and shining silver-green foliage. Perfect for borders and spring mix containers. Fully winter hardy in zone 5, growing well in all conditions, even full sun. DE | Neue Heucherella mit einer Fülle von schönen weißen Blüten, die sogar an manchen Stellen zarte rosa Färbung aufweisen und verfügen über glänzendes, silbergrünes Laub. Im Frühsommer garantieren eine atemberaubende Komposition in jedem Garten. Perfekt für Bordüren und Frühlingsmix Containers. Voll winterhart (bis zur 5. Zone), Wächst unter allen Bedingungen gut, auch in voller Sonne.

PL | Nowa Heucherella z mnóstwem pięknych białych kwiatów z różowym akcentem i błyszczącymi srebrno-zielonymi liśćmi. Idealna do obwódek i wiosennych kompozycji w pojemnikach. W pełni zimotrwała, dobrze rośnie w każdych warunkach, nawet w pełnym słońcu. RU | Новая Heucherella с множеством красивых белых цветов с розовым акцентом и блестящие серебристо-зеленые листья. Идеально подходит для бордюров и весенних композиций в контейнерах. Полностью зимостойкая, хорошо растет в любых условиях, даже в очень солнечных местах.

NL | Nieuwe Heucherella met een overvloed aan prachtige witte bloemen met roze toets en glanzend zilvergroen blad. Perfect voor borders en lentemix containers. Volledig winterhard in zone 5, groeit goed onder alle omstandigheden, zelfs in de volle zon.

74486 White Revolution Heucherella

63.


Heucherella

T-84 • WK 8÷36

Cascade

VI - VII ↔40 ↕20/25 B/H 4 74428 Buttered Rum Heucherella

V - VI ↔80 ↕20/30 B/H 4 74422

Copper Cascade

Heucherella

V - VI ↔80 ↕25/30 H/3 4 73057

Plum Cascade

Heucherella

VI ↔30 ↕15/30 B/H 4 74485 Catching Fire Heucherella

Heucherella

64.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

74415

Bridget Bloom

Heucherella

VI - VII ↔40 ↕20/45 H 4 70703 Gold Zebra Heucherella

VI - VII ↔20 ↕40/65 B/H 4 74440 Mojito

VI - IX ↔30 ↕25/40 B/H 4

V - VI ↔45 ↕20/45 B/H 4 75419

Hopscotch

Heucherella

VI - VII ↔40 ↕30/45 B/H 4 74437

Infinity

Heucherella


Heucherella

T-84 • WK 8÷36

V - VIII ↔30 ↕20/45 B/H 4

V - VI ↔30 ↕20/35 B/H 4 74491

Pink Revolution

74486 White Revolution

Heucherella

Heucherella

V - VI ↔45 ↕20/45 B/H 4 70726

Red Rover

IV - VI ↔40 ↕25/40 B/H 4 70735

Heucherella

Solar Eclipse

79440 Stoplight

Heucherella

Heucherella

VI - VII ↔70 ↕50/70 H 4 70704 Sweet Tea Heucherella

V - VI ↔35 ↕15/40 H 4

V - VIII ↔40 ↕20/50 H 4 79442 Tapestry Heucherella

65.


Hosta

small

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

VII - VIII ↔30 ↕20/40 B/H 2

VI - VII ↔40 ↕30/50 H 2

73887 Blue Mouse Ears

73862 Brim Cup

Hosta

VIII - X ↔55 ↕25/60 B/H 4 73877 Hosta

Hosta

73858 Cherry Berry

Hosta

VI - VII ↔15 ↕10/15 H/3 4

73883 School Mouse

New

VI - VIII ↔20 ↕10/15 H/3 4

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

Hosta

Hosta

66.

VII - VIII ↔35 ↕30/65 H/3 4

Autumn Frost

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - VIII ↔50 ↕25/50 H 2

Hosta

medium

73890 Dream Queen

73879

Gypsy Lemon

73823 Stiletto

Hosta

VI - VIII ↔80 ↕50/60 B/H 2

New

VII - VIII ↔30 ↕25/50 H/3 4

Hosta

73880 Sun Mouse

Hosta

New 73891

Hosta

New

Raspberry Sundae

VII - VIII ↔50 ↕25/50 H 2

VI - VIII ↔40 ↕30/50 H 2 73806 Fire & Ice Hosta

VI - VIII ↔70 ↕40/50 H 2 73807 Fragrant Blue Hosta

VI - VIII ↔80 ↕50/60 B/H 2 73808 Francee Hosta


medium

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

New

VII - VIII ↔90 ↕40/60 H 2

VII - VIII ↔75 ↕50/60 H/3 4

73882 Hans Hosta

73899 Halcyon Hosta

VII - VIII ↔50 ↕45/50 H 2 71935 Hosta

June

VII - VIII ↔80 ↕70/100 H 2 71953 Hosta

VII - VIII ↔90 ↕50/60 H 2 73813 Hosta

Minute Man

Hosta

Purple Heart

Liberty

New

73816 Hosta

Patriot

Hosta

VII - VIII ↔40 ↕40/60 H 2 71916 Hosta

VII - VIII ↔80 ↕50/70 H 2 73861 Hosta

Stained Glass

VII - VIII ↔80 ↕35/45 H/3 4

73888 Waterslide

VII - VIII ↔90 ↕55/75 H 2

VIII - IX ↔75 ↕40/60 H 4 73876

Hosta

Praying Hands

VII - VIII ↔80 ↕35/60 B/H 2 73825 Wide Brim Hosta

67.


Hosta

New

large

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

VII - VIII ↔120 ↕65/100 H/3 4

73886 Age of Gold

73884 Big Daddy

Hosta

73832 Elegans

VII - VIII ↔120 ↕50/65 H 2 71946

Hosta

Hosta

Grandiflora

Hosta

68.

VII - VIII ↔110 ↕60/80 H 2

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - VIII ↔100 ↕90/120 H 2 73878

Hosta

Hosta

extra large

American Halo

VII - VIII ↔110 ↕45/65 H/3 4

Hosta

73809 Great Expectations

Regal Splendor

T-84 • WK 20÷36 | T-28 • WK 8÷15

VI - VII ↔130 ↕80/70 H 2 73881

New

73885 Diamond Lake

Hosta

VII - VIII ↔100 ↕70/90 H 2

Hosta

VII - VIII ↔100 ↕60/90 H 2

VII - VIII ↔150 ↕90/110 B/H 2 73803 Blue Angel Hosta

VII - VIII ↔150 ↕90/110 B/H 2 73824 Sum & Substance Hosta


Iberis

T-102 • WK 8÷36

summer flowering

spring flowering

V - VI ↔30 ↕30/35 B 8

III - V ↔30 ↕20/30 B 6 74852 Snowsurfer Compact

79367

Masterpiece

Iberis sempervirens

Iberis sempervirens

V - VI ↔30 ↕15/20 B 6

III - V ↔30 ↕20/30 B 6 74853 Snowsurfer Forte

75060 Pink Ice

Iberis sempervirensi

Iberis sempervirens

Leontopodium

T-84 • WK 8÷36 | T-40 • WK 8÷15

V - VI ↔10 ↕10/15 B 4 79131

May Snow

Leontopodium alpinum

V - VI ↔30 ↕10/15 B 4 79132

Star of Alps

Leontopodium alpinum

69.


Kniphofia

T-84 • WK 13÷26 | T-28 • WK 8÷15

Poco

VI - X ↔40 ↕30/50 B 6 75040 Poco Orange

75041

Kniphofia

New 79931

VII - VIII ↔30 ↕50/50 B 6

VI - X ↔35 ↕30/45 B 6

Poco Red

Kniphofia

VI - X ↔40 ↕30/40 B 6

Poco Citron

75094 Poco Sunset

Kniphofia

VII - X ↔40 ↕30/45 B 6 75054 Poco Yellow

Kniphofia

Kniphofia

Popsicle™

VII - X ↔40 ↕45/55 B 6 75088 Banana Popsicle Kniphofia

70.

VI - X ↔45 ↕40/65 B 6 79345

Mango Popsicle

Kniphofia

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - X ↔45 ↕40/50 B 6 79346 Papaya Popsicle Kniphofia

V - X ↔40 ↕40/50 B 6 79376

Redhot Popsicle

Kniphofia


Lupinus

T-45 • WK 28÷34

West Country™

V - VI ↔40 ↕60/90 B 6 71865

Desert Sun

V - VI ↔40 ↕60/90 B 6 71867

Lupinus

Manhattan Lights

71868 Persian Slipper

Lupinus

V - VI ↔40 ↕40/70 B 6 71869 Polar Princess

Lupinus

V - VI ↔40 ↕60/90 B 6 71893

Lupinus

Rachel de Thame

Lupinus

V - VI ↔40 ↕50/80 B 6

Tequila Flame

Lupinus

V - VI ↔40 ↕60/90 B 6 71883 Salmon Star

Lupinus

71894

V - VI ↔30 ↕30/60 B 6

V - VI ↔40 ↕60/90 B 6 71870

Towering Inferno

Lupinus

71.


Leucanthemum

T-84 • WK 10÷24 | T-40 • WK 8÷20

Sweet Daisy

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5 75422

Sweet Daisy™ Cher

Leucanthemum maximum

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5 75421

Sweet Daisy™ Jane

Leucanthemum maximum

75420 Sweet Daisy™ Christine Leucanthemum maximum

New 70770

VI - X ↔40 ↕55/75 B 5 70786 Goldfinch

Leucanthemum x superbum

VI - VIII ↔50 ↕50/55 B 5

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

Sweet Daisy™ Rebecca

Leucanthemum maximum

74454 Luna

Leucanthemum x superbum

Real

VII - X ↔35 ↕40/60 B 5 70788 Real Dream

Leucanthemum x superbum

VII - VIII ↔35 ↕30/40 B 5 70795

Real Neat

Leucanthemum x superbum

72.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - VIII ↔25 ↕30/35 B 5

VII - VIII ↔40 ↕40/65 B 5 70794 Real Glory

Leucanthemum x superbum

74471

VII - X ↔40 ↕50/70 B 5 70789 Real Galaxy

Leucanthemum x superbum

Macaroon

Leucanthemum x superbum

VI - IX ↔50 ↕35/35 B 5 70719

Victorian Secret

Leucanthemum x superbum


Leucanthemum

T-84 • WK 10÷24 | T-40 • WK 8÷20

VI - VIII ↔30 ↕20/45 B 5 70752

VI - VIII ↔25 ↕30/35 B 5

Snow Cap

75447

Spoon Full of Sugar

Leucanthemum x superbum

Leucanthemum x superbum

Lavandula

T-84 • WK 15÷22

VI - VIII ↔40 ↕30/45 B 4 79313

Hidcote Blue

Lavandula angustifolia

VI - VIII ↔40 ↕30/50 B 5 79325

Munstead

Lavandula angustifolia

VI - VIII ↔30 ↕30/50 B 5 71575

Rosea

Lavandula angustifolia

VII - IX ↔50 ↕50/70 B 5 75079

Phenomenal

Lavandula x intermedia

VII - IX ↔40 ↕40/60 B 6 75080 Platinum Blonde Lavandula x intermedia

VI - VIII ↔30 ↕25/35 B 6 75032 Thumbelina Leigh Lavandula angustifolia

VII - IX ↔40 ↕40/50 B 5 71574

Edelweiss

Lavandula x intermedia

73.


Monarda

T-84 • WK 13÷28 | T-40 • WK 8÷20

Bee

VI ↔40 ↕50/60 B 4 74280 Bee-Lieve Monarda

VI ↔40 ↕50/60 B 4 74279

VI ↔40 ↕50/60 B 4 74283 Bee-Free

Bee-Happy

Monarda

Monarda

VI ↔40 ↕50/60 B 4

VII - VIII ↔45 ↕50/70 B 6 77474

Bee-Bright

Monarda

77423

Bee-Pure

Monarda

VII - VIII ↔45 ↕50/55 B 5

VI ↔40 ↕60/60 B 4 74281

Bee-True

Monarda

74.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

77473

Bee-Pretty

Monarda

VI ↔40 ↕50/60 B 4 77424

Bee-Merry

Monarda


Origanum

T-84 • WK 15÷24

VI - VIII ↔40 ↕20/25 B 6

VII - IX ↔30 ↕30/40 B 6 79216

Amethyst Falls

74299 Bellissimo

Origanum rotundifolium

Origanum rotundifolium

77419

Gentle Breeze

74221

Origanum rotundifolium

T-102 • WK 13÷26

↔30 ↕40 B 7 75016

Mark

Olearia algida

Kent Beauty

Origanum rotundifolium

Olearia

VI - IX ↔40 ↕15/20 B 6

VI - IX ↔40 ↕15/20 B 6

VI - VIII ↔25 ↕30/40 B 5

74249

Dingle Fairy

Origanum rotundifolium

Nepeta

T-84 • WK 13÷34 | T-40 • WK 8÷20

VI - IX ↔30 ↕30/45 B 5 74854 Neptune Nepeta kubanica

VI - IX ↔75 ↕35/45 B 5 74823 Purrsian Blue Nepeta x faassenii

75.


Penstemon

T-84 • WK 13÷28 | T-40 • WK 17÷20

Harlequin™

VI - VIII ↔30 ↕30/45 B 6 74557

New

Harlequin™ Magenta

Penstemon

74164

VI - VIII ↔30 ↕30/45 B 6

Harlequin™ Pink

VI - VIII ↔30 ↕30/45 B 6 74563 Harlequin™ Red

Penstemon

Penstemon

Penstemon digitalis

VII - VIII ↔75 ↕85/90 B 3 79445 Dark Towers Penstemon digitalis

VI - VIII ↔70 ↕70/100 B 4 74586 Onyx and Pearls Penstemon digitalis

76.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - VIII ↔70 ↕70/90 B 4 74585 Midnight Masquerade Penstemon digitalis


Perovskia

P9 • WK 8÷15

VII - VIII ↔40 ↕35/50 B 4 78165

Lacey Blue

VII - VIII ↔40 ↕50/70 B 5 78135

Perovskia atriplicifolia

Little Spire®

Perovskia atriplicifolia

VII - VIII ↔70 ↕70/90 B 4 77623

Persicaria

T-84 • WK 13÷30

New 71472

Rocketman

Perovskia atriplicifolia

VI - X ↔10 ↕60/80 B/H 4

JS Misty Morning

Persicaria

VI - X ↔80 ↕60/90 B/H 4 78191

JS Seven Oaks Village

Persicaria amplexicaulis

VI - X ↔80 ↕50/70 B/H 4 78190 JS Caliente

Persicaria amplexicaulis

VI - X ↔90 ↕70/120 B/H 4 78147

Golden Arrow

Persicaria amplexicaulis

77.


Phlox

Phlox paniculata

T-84 • WK 8÷32 | T-40 • WK 8÷15

Flame®

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76308 Flame® Coral Phlox paniculata

New VI - IX ↔30 ↕30/50 B 4 VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76504 Flame® Lilac Star Phlox paniculata

76349 Flame® Light Pink Imp. Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76311

Flame® Lilac

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76315

Phlox paniculata

Flame® Purple Eye

Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76313

Flame® Pink Eye

Phlox paniculata

78.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76320 Flame® White Eye Phlox paniculata


Phlox paniculata

T-84 • WK 8÷32 | T-40 • WK 8÷15

Phlox

Flame®

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76314

Flame® Purple

Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76350 Flame® Purple Imp. Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76316

Flame® Red

Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76351

Flame® White

Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76312

Flame® Pink

Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76305 Flame® Marine Phlox paniculata

Flame® Pro

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76346 Flame® Pro Cerise Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76309 Flame® Pro Light Blue Phlox paniculata

New VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76344 Flame® Pro Soft Pink Phlox paniculata

VII - IX ↔30 ↕30/50 B 4 76319

76503 Flame® Pro Pink Pop Phlox paniculata

Flame® Pro Violet Charm

Phlox paniculata

79.


Phlox

Phlox paniculata

T-84 • WK 8÷32 | T-40 • WK 8÷15

Early

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5 76326 Early® Cerise Phlox paniculata

New

Early® Purple Eye

Phlox paniculata

76334 Early® Pink Candy

Phlox paniculata

Phlox paniculata

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5 76217

Narwiański Wir

Phlox paniculata

80.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

Early® Red

76325

Phlox paniculata

Early® White

Phlox paniculata

VII - VIII ↔50 ↕80/100 B 4 76353

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

76502 Early® Dark Pink

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5 76327

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

VII - VIII ↔60 ↕80/100 B 4 76352

Warsaw Sunrise

Phlox paniculata


Phlox subulata

T-84 • WK 28÷36 | T-102 • WK 28÷36

Phlox

Spring®

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 76338 Spring® Dark Pink Phlox subulata

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 76341

Spring® Hot Pink

Phlox subulata

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 76347

Spring® Lilac

Phlox subulata

New

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3

76505 Spring® Pink Dark Eye

76335

Phlox subulata

Spring® Blue

Phlox subulata

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 76340 Spring® Purple Phlox subulata

VI - IX ↔45 ↕40/40 B 4 76304 Forever Pink Phlox x hybrida

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3 76339 Spring® White Phlox subulata

New

V - VI ↔40 ↕10/15 B 3

76506 Spring® Scarlet Phlox subulata

81.


Phlox

Phlox x hybrida

New 76397

T-84 • WK 28÷36

IV - V ↔30 ↕10/15 B 4

New

Beedazzled Lavender

76396 Beedazzled Pink

Phlox x hybrida

Polemonium

Phlox x hybrida

T-84 • WK 26÷36

V - VI ↔30 ↕30/50 B/H 3 70757

IV - V ↔30 ↕10/15 B 4

Heaven Scent

Polemonium reptans

fot.

Comparison: Phlox Beedazzled vs. Phlox subulata, pot 12cm

Primula

V - VI ↔30 ↕30/50 B/H 3 70761

Lambrook Gold

Polemonium reptans

82.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

T-84 • WK 20÷28

VI - VII ↔20 ↕30/45 B/H 6 79156

Alison Holland

Primula


Pulmonaria

T-84 • WK 13÷34

IV - V ↔50 ↕20/25 H 4 79310

Moonshine

IV - V ↔65 ↕30/30 B/H 4 79312

Pulmonaria

Trevi Fountain

Pulmonaria x hybrida

IV - V ↔50 ↕20/25 B/H 4

IV - V ↔50 ↕20/25 B/H 4 79318

74859 Shrimps on the Barbie

Silver Bouquet

Pulmonaria x hybrida

Pulmonaria x hybrida

Sagina

T-102 • WK 10÷30

VI - VIII ↔20 ↕5/7 B/H 4 78139

Green Moss

Sagina subulata

VI - VIII ↔20 ↕5/7 B/H 4 78140 Lime Moss Sagina subulata

83.


Rudbeckia

2-3L

12cm-2L

Littlebeckiatm

Flamencotm

5L

2-3L SmileyZtm

SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®

Flamencotm

Striking and unique colours • Pot size: perfect for 3l pot • Flower size: medium size,

semi-double • Flowerng time: medium early • Habit: compact habit without PGR • New colours, changing when the flower ages

DE | Neue, einzigartige Farben • Topfgröße: ideal für 3L • Blütengröße: halb-gefüllt mittelgroß • Blütezeit: mittel früh • Wuchs: kompakt wachsend

ohne Hemmstoff

• Neue Farben, die sich ändern,

wenn die Blüte altert

NL | Nieuwe en unieke kleuren • Potmaat: perfect voor 3l pot

• Bloemgrootte: middelgroot, halfdubbel • Bloeitijd: middelvroeg • Vorm: compacte groeiwijze zonder PGR • Nieuwe kleuren, die veranderen

naarmate de bloem ouder wordt

PL | Zachwycające, unikatowe kolory • Doniczka: doskonałe do 3l • Kwiat: średni, półpełny • Kwitnienie: średniowczesne • Pokrój: zwarty, bez użycia PGR • Kwiaty zmieniają kolor podczas

okresu kwitnienia

RU | Удивительные уникальные цвета • Горшок: идеально подходит для 3л • Цветок: средний, полусфера • Цветение: средне-раннее • Размер: компактный, без PGR • Цветы меняют цвет в период цветения

Sunbeckia® Very big, single flowers

• Pot size: perfect for 5l pot and bigger • Flower size: very big with thick

petals • Flowerng time: medium early • Habit: vigorous growth • PGR required for early potting weeks

DE | Sehr große Einzelblüten • Topfgröße: ideal für 5L und größer • Blütengröße: sehr groß mit dicken

Petalen

• Blütezeit: mittel früh • Wuchs: stark wachsend • Hemmstoff für frühe Topfwochen

benötigt

NL | Sehr große Einzelblüten • Potmaat: perfect voor 5l pot en groter • Bloemgrootte: zeer groot met dikke

bloemblaadjes

• Bloeitijd: middelvroeg • Vorm: krachtige groei • PGR nodig voor vroeg oppotten

weken

84. 84.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PL | Bardzo duże pojedyncze kwiaty • Doniczka: doskonałe do 5l i większych • Kwiat: bardzo duży z grubymi płatkami • Kwitnienie: średniowczesne • Pokrój: silny wzrost • PGR wymagane do sadzenia we

wczesnych terminach

RU | Очень большие отдельные цветки • Горшок: идеально подходит для 5л и побольше • Цветок: очень большой с толстыми лепестками • Цветение: средне-раннее • Размер: сильный рост • PGR, необходимый для посадки в ранний период


Rudbeckia PL | Niebywała obfitość kwitnienia • Doniczka: do 13-19cm • Kwiat: mały, wIele kwiatów • Kwitnienie: wczesne • Pokrój: zwarty, kulisty • Do 5 poziomów na wózku CC

RU | Невероятное обилие цветения • Горшок: до 13-19 см • Цветок: маленький, букет цветков • Цветение: рано • Размер: компактный, сферический • До 5 уровней на CC тележке

DE | Überfluss an Blumen • Topfgröße: ideal für 13-19cm • Blütengröße: multiflora • Blütezeit: früh • Wuchs: kompakt, kuppelförmig • Bis 5 Lagen auf CC Karre

Littlebeckiatm Abundace of flowers

• Pot size: for 13-19cm • Flower size: multiflora • Flowerng time: early • Habit: compact dome-shaped • Up tp 5 layers on CC

NL | Overvloed aan bloemen • Potmaat: voor 13-19cm • Bloemgrootte: multiflora • Bloeitijd: vroeg • Vorm: compact koepelvormig • Tot 5 lagen op CC

UUD DD EC C AI A RRRU BB EB A E KKCII K

SmileyZtm

PL | Kompaktowe, silne odmiany • Doniczka: doskonałe do 3l • Kwiat: średni • Kwitnienie: bardzo wczesne • Pokrój: zwarty, bez użycia PGR • Łatwe w uprawie

RU | Компактные, сильные разновидности • Горшок: идеально подходит для 3л • Цветок: средний • Цветение: очень раннее • Размер: компактный, без PGR • Легко выращивается

DE | Kompakter und starker Wuchs • Topfgröße: ideal für 3L • Blütengröße: mittel • Blütezeit: sehr früh • Wuchs: kompakt wachsend

ohne Hemmstoff

Compact and strong habit • Pot size: perfect for 3l pot • Flower size: medium size • Flowerng time: very early • Habit: compact habit without PGR • Easy culture

• Leichte Kultur

NL | Compacte en sterke • Potmaat: perfect voor 3l pot • Bloemgrootte: middelmatig • Bloeitijd: zeer vroeg • Vorm: compacte groeiwijze zonder PGR • Gemakkelijke cultuur

SmileyZtm BIG PL | Odmiany o zwartym pokroju do dużych pojemników • Doniczka: doskonałe do 5l • Kwiat: średni do dużego • Kwitnienie: wczesne • Pokrój: średniosilny wzrost • Polecane do jesiennej sprzedaży

RU | Сорта компактной формы для больших емкостей • Горшок: идеально подходит для 5л • Цветок: средний ближе к большому • Цветение: ранее • Размер: средне-высокий рост • Рекомендуется для осенней продажи

DE | Kompakt für größere Konatinierer • Topfgröße: ideal für 5L und größer • Blütengröße: mittel bis groß • Blütezeit: früh • Wuchs: mittel stark wachsend • Ideal für den Herbstverkauf

Compact for bigger conatiners

• Pot size: perfect for 5l pot • Flower size: medium size to large • Flowerng time: early • Habit: Medium strong growth • Great for autumn sales

NL | Compact voor grotere conatiners • Potmaat: perfect voor 5l pot • Bloemgrootte: middelgroot tot groot • Bloeitijd: vroeg • Vorm: Middelsterke groei • Zeer geschikt voor herfstverkoop

BIG

85.


Rudbeckia

fot.

Littlebeckiatm Yellow

LittleBeckia

tm

R U D B E C K I A

12cm-2L

86. 86.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Littlebeckiatm

2-3L Flamencotm

2-3L SmileyZtm

5L SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®


Rudbeckia

T-84 • WK 10÷26

Littlebeckiatm

VI - X ↔25 ↕30/35 B 7

72983 Littlebeckia™ Yellow Rudbeckia

VII - VIII ↔30 ↕30/35 B 5

72982 Littlebeckia™ Sunshine Rudbeckia

VI - X ↔25 ↕35/40 B 7

72954 Littlebeckia™ Sunrise Rudbeckia

87.


Rudbeckia

fot.

Flamencotm True Red

Flamenco

tm

12cm-2L

88. 88.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Littlebeckiatm

2-3L Flamencotm

2-3L SmileyZtm

5L SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®


Rudbeckia

T-84 • WK 13÷26

Flamencotm

VI - X ↔40 ↕40/45 B 7

VI - X ↔35 ↕40/40 B 7

72993 Flamenco® Dark Orange

72992

Rudbeckia

VI - X ↔45 ↕40/45 B 7

Flamenco® Vanilla

72994 Flamenco® True Red

Rudbeckia

Rudbeckia

New

VI - X ↔35 ↕40/45 B 7

VI - X ↔40 ↕45/50 B 7

76413

72948 Flamenco® Apricot

Flamenco® Bright Orange

Rudbeckia

Rudbeckia

New VI - X ↔40 ↕45/50 B 7 76414

Flamenco® Yellow

Rudbeckia

* Label included PL | DE | NL | RU |

Etykieta wliczona w cenę sadzonki. Etikett im Jungpflanzenpreis inbegriffen. Label inbegrepen in de prijs van jonge planten. Этикетка включена в цену саженца.

89.


Rudbeckia

fot.

SmileyZtm Party

SmileyZ

tm

12cm-2L

90. 90.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Littlebeckiatm

2-3L Flamencotm

2-3L SmileyZtm

5L SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®


Rudbeckia

T-84 • WK 10÷26

SmileyZtm

VI- X ↔35 ↕40/45 B 7 72950 SmileyZ™ Chocolate

VI- X ↔40 ↕50/55 B 7 72933

Rudbeckia

SmileyZ™ Giggling

Rudbeckia

VI- X ↔35 ↕40/45 B 7 72932

SmileyZ™ Kissing

SmileyZ™ Laughing

Rudbeckia

VI- X ↔35 ↕40/45 B 7 72951

SmileyZ™ Loving

Rudbeckia

72934

SmileyZ™ Happy

Rudbeckia

VI- X ↔40 ↕50/65 B 7 72935

Rudbeckia

VI- X ↔40 ↕45/45 B 7

VI- X ↔35 ↕40/45 B 7 72952

SmileyZ™ Lemon

Rudbeckia

VI- X ↔35 ↕40/45 B 7 72991

SmileyZ™ Passion

Rudbeckia

VI- X ↔40 ↕45/45 B 7 72987

SmileyZ™ Party

Rudbeckia

VI- X ↔40 ↕45/45 B 7

VI- X ↔45 ↕45/45 B 7 72989 SmileyZ™ Star of Life Rudbeckia

72937

SmileyZ™ Tiger

Rudbeckia

91.


Rudbeckia

fot.

SmileyZtm BIG Kiss

SmileyZ BIG tm

BIG 12cm-2L

92. 92.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Littlebeckiatm

2-3L Flamencotm

2-3L SmileyZtm

5L SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®


Rudbeckia

T-84 • WK 13÷28

SmileyZtm BIG

VI- X ↔45 ↕55/65 B 7 72974

SmileyZ™ Big Joy

Rudbeckia

VI- X ↔45 ↕55/65 B 7 72977

SmileyZ™ Big Luck

Rudbeckia

VI- X ↔45 ↕50/60 B 7 72984 SmileyZ™ Big Kiss Rudbeckia

VI- X ↔45 ↕50/60 B 7 72986 SmileyZ™ Big Love Rudbeckia

VI- X ↔45 ↕60/65 B 7 72976

SmileyZ™ Big Shine

Rudbeckia

VI- X ↔45 ↕50/60 B 7 72985 SmileyZ™ Big Smile Rudbeckia

VI- X ↔40 ↕55/65 B 7 72942

SmileyZ™ Big Sun

Rudbeckia

93.


Rudbeckia

fot.

Sunbeckia® Mia

Sunbeckia®

12cm-2L

94. 94.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Littlebeckiatm

2-3L Flamencotm

2-3L SmileyZtm

5L SmileyZtm BIG

5L Sunbeckia®


Rudbeckia

T-84 • WK 13÷28

Sunbeckia®

72929

Sunbeckia® Alicia

Rudbeckia

VI - X ↔45 ↕45/50 B 7

VI - X ↔45 ↕35/50 B 7

VI - X ↔40 ↕35/50 B 7 76411

Sunbeckia® Carolina

76412

Sunbeckia® Maya

Rudbeckia

Rudbeckia

VI - X ↔45 ↕45/50 B 7

VI - X ↔40 ↕35/50 B 7 72927

Sunbeckia® Olivia

72981

Rudbeckia

VI - X ↔45 ↕45/60 B 7 72979

Sunbeckia® Ophelia

Rudbeckia

Sunbeckia® Paulina

New 76415

Rudbeckia

VI - IX ↔50 ↕50/55 B 7

Sunbeckia® Mia

Rudbeckia

Rudbeck ia Rudbeckia Sunbeck ia® AlicSunbeckia® Alicia ia Sonnenhut • Rudbeckia

Blütezeit Kwitnienie

Breite Szerokość

Höhe Wysokość

Standort Stanowisko

Winterhärtezonen Strefa USDA

VI÷X

40cm

50cm

sonnig -------------słoneczne

7

CHARAKTERISTIK:

Sehr lange haltbare Einzelblüten machen diese Sorte zu einem Dauerblüher. Die ungeheure Blütenpracht der Sunbeckia erschöpft sich in einem Sommer. Die Pflanzen brauchen sehr viel Dünger und reichlich Wasser und einen sonnigen Standort. Sie ist sowohl für einen nicht unter 15L Volumen großen Dekotopf auf Ihrer Terasse geeignet als auch für jede Rabatte mit Ein-oder Mehrjährigen.

CHARAKTERYSTYKA:

Rudbeckia ‚Sunbeckia' charakteryzuje się silnym wzrostem, ale równocześnie zwartym pokrojem. Bardzo duże pojedyncze, żółto-złote kwiaty z brązowym środkiem o intensywnej barwie i długiej trwałości odmiany 'Alicia' kwitną od środka lata do pierwszych przymrozków. Idealnie nadają się jako wzbogacenie oferty w kwitnące rośliny późnym latem i wczesną jesienią.

* Label included PL | DE | NL | RU |

Etykieta wliczona w cenę sadzonki. Etikett im Jungpflanzenpreis inbegriffen. Label inbegrepen in de prijs van jonge planten. Этикетка включена в цену саженца.

STAUDE

N • BYLI

ID 72929

NY

72929

New 76416

VI - IX ↔50 ↕50/55 B 7

Sunbeckia® Victoria

Rudbeckia

95.


Rudbeckia

T-84 • WK 10÷34 | T-40 • WK 8÷15

VII - X ↔45 ↕45/60 B 4 72949 Forever Gold Rudbeckia fulgida

New

VIII - X ↔40 ↕40/80 B 3

76408 Sun Ka Ching Rudbeckia fulgida

VIII - X ↔40 ↕40/70 B 3 72906 Goldsturm Rudbeckia fulgida

VII - X ↔40 ↕35/50 B 4 fot.

96.

Comparison: Rudbeckia Little Goldstar (left) vs. Sun Ka Ching (right)

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

72924

Little Goldstar

Rudbeckia fulgida


Saxifraga

T-102 • WK 28÷36

Alpino Earlytm

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5 71848 Alpino Early™ Lime Saxifraga

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5 75256

Alpino Early™ Magic Salmon

Saxifraga

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5 71849

Alpino Early™ Picotee

Saxifraga

New 71801

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5

Scenic Red

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5 71828

Alpino Early™ Rose

75255

Saxifraga

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5

Scenic White

Saxifraga arendsii

T-102 • WK 13÷22 | T-40 • WK 17÷20

VI - IX ↔35 ↕30/45 B 6 74801 Mariposa Blue Scabiosa columbaria

Alpino Early™ Carnival

Saxifraga

New 71802

Saxifraga arendsii

IV - VI ↔40 ↕15/20 B 5

Scabiosa

V - IX ↔45 ↕30/40 B 6 79999 Vivid Violet Scabiosa

97.


Salvia

T-84 • WK 13÷34 | T-40 • WK 8÷15

Salvia nemorosa

V - VI ↔25 ↕25/35 B 6 78272

Salute Deep Blue Imp.

Salvia nemorosa

V - VI ↔30 ↕25/30 B 6 78287

Rianne

New 77336

New Salvia nemorosa

98.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Salute White

VI - X ↔55 ↕25/55 B 6 78236 Blue Field Salvia nemorosa

VI - X ↔55 ↕30/55 B 6

V - IV ↔30 ↕30/35 B 6

78299 Midnight Rose

V - VI ↔30 ↕25/35 B 4

Salvia nemorosa

V - IV ↔30 ↕30/35 B 6

Midnight Purple

Salute Ice Blue

Salvia nemorosa

78275

Salvia nemorosa

Salvia nemorosa

78273

V-VI ↔25 ↕25/35 B 6 78288 Salute Light Pink

Salvia nemorosa

V - VI ↔30 ↕25/35 B 4

78238 Night Field Salvia nemorosa


T-84 • WK 10÷34 | T-40 • WK 8÷15

 Tender Perennials

V - VIII ↔60 ↕70/90 B 7 78289 Amante Salvia hybrida

V - IX ↔60 ↕70/90 B 7 78250 Amistad Salvia hybrida

VI - X ↔60 ↕70/80 B 7 78261

Ember's Wish

Salvia hybrida

New 78227 Salvia

VI - X ↔60 ↕70/80 B 7

Love and Wishes

78281

Salvia hybrida

T-84 • WK 10÷28

Salvia S. hybrida

VI - IX ↔60 ↕70/90 B 7

Pink Amistad

VI - X ↔60 ↕70/80 B 7 78262 Wendy's Wish Salvia hybrida

 Tender Perennials

Senecio

↔30 ↕40 B 7 74539

Donkey's Ears

Senecio

99.


Sempervivum

T-84 • WK 13÷36 | T-40 • WK 13÷36

Big Samtm

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74546 BigSam™ Chrome Green

74549 BigSam™ Coral Gray

Sempervivum

New

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5

74584 BigSam™ Rhubarb Splash Sempervivum

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 Sempervivum

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74550 BigSam™ Country Red

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74548 BigSam™ Power Grenade

Sempervivum

Sempervivum

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74543

BigSam™ Purple Quartz

Sempervivum

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74547

BigSam™ Ruby Star

Sempervivum

100.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

74551

BigSam™ Pink Pomelo

Sempervivum


Sempervivum

T-84 • WK 13÷36 | T-40 • WK 13÷36

VI - VII ↔6 ↕5/20 B 3

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 79581

Draco

Sempervivum

74533

VI - VII ↔6 ↕5/20 B 3

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 79582 Taurus Sempervivum

Aries

Sempervivum

79509 Cassiopea Sempervivum

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74582 Leo

Sempervivum

VI - VII ↔8 ↕5/20 B 3

VI - VII ↔6 ↕5/20 B 3 74545

Dr. Fritz Köhlein

Sempervivum

VI - VII ↔8 ↕5/20 B 3

VI - VII ↔15 ↕5/30 B 5 74587

Aquila

Sempervivum

74544 Rosa Mädchen Sempervivum

74541

Reinhard

Sempervivum

VI - VII ↔6 ↕5/20 B 3 79506 Sirius Sempervivum

101.


Sedum

T-84 • WK 13÷26 | T-40 • WK 8÷20 | T-102 • WK 8÷28

VII - IX ↔55 ↕35/45 B 4 79783

Sedum

Cloud Walker

VIII - X ↔50 ↕30/40 B 4

VIII - IX ↔60 ↕70/75 B 4 71837

71886 Dark Magic Sedum telephium

Thunderhead

Sedum telephium

VIII - IX ↔40 ↕20/35 B 4 75245

Oriental Dancer

Sedum telephium

102.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VIII - IX ↔35 ↕40/45 B 4 79785

Mr. Goodbud

Sedum telephium


Sedum

T-84 • WK 13÷26 | T-40 • WK 8÷20 | T-102 • WK 8÷28

Globe

New

New

VII-IX ↔30 ↕25/30 B 5

70466 Globe Pink Sedum

VII-IX ↔30 ↕25/30 B 5

New

70465 Globe Yellow

VII-IX ↔30 ↕25/30 B 5

Sedum

70464 Globe Purple Sedum

VIII - IX ↔35 ↕25/30 B 4 70423 Chocolate Drop Sedum

VIII - IX ↔35 ↕25/30 B 4 79784

Hot Stuff

Sedum spectabile

VIII - X ↔30 ↕30/40 B 3 70431

Purple Emperor

Sedum hybridum

VIII - IX ↔40 ↕20/25 B 4 71859

Touchdown Teak

Sedum hylotelephium

103.


Sedum

T-102 • WK 8÷22

Mat forming habit

VIII - X ↔40 ↕10/20 B 4 71888 Lidakense

V - VII ↔30 ↕10/15 B 3 75260 Sedum dasyphyllum

Sedum cauticola

Sedum dasyphyllum

V - VII ↔50 ↕15/20 B 3 75259

Sedum floriferum

Sedum floriferum

VI - VIII ↔20 ↕15/15 B 3 70427

Angelina

Sedum rupestre

VII - VIII ↔40 ↕15/20 B 3 71847

Blue Spruce

VIII - X ↔30 ↕15/20 B 6 71843

Sedum rupestre

Gold

Sedum sediforme

VI - VII ↔20 ↕10/10 B 4 71844 Sedum sexangulare Sedum sexangulare

104.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VIII - X ↔40 ↕15/20 B 4 71845

Sedum sieboldii

Sedum sieboldii


Sedum

T-102 • WK 8÷22

Mat forming habit

VII - IX ↔40 ↕10/15 B 6 75276

Atlantis

Sedum takesimense

V - VII ↔20 ↕5/10 B 5 75244

Cape Blanco

VI - VII ↔40 ↕15/20 B 4 75277

Sedum spathulifolium

Sedum

Little Miss Sunshine

VI - VIII ↔30 ↕10/15 B 4 70429 Dragons Blood

V - VII ↔20 ↕5/10 B 5 71887

Sedum spurium

Purpureum

Sedum spathulifolium

VII - IX ↔30 ↕10/15 B 2 75257

Purpureum

Sedum spurium

VII - VIII ↔30 ↕10/15 B 2 79735

Tricolor

Sedum spurium

105.


Sedum

T-102 • WK 13÷28 | T-40 • WK 8÷20

SunSparkler®

VIII - X ↔40 ↕10/15 B 4 75232

Sedum

SunSparkler® Cherry Tart

VI - VIII ↔45 ↕20/25 B 4 71889 SunSparkler® Dazzlebery Sedum

VIII - X ↔25 ↕35/45 B 4 75278

Sedum

SunSparkler® Dream Dazzler

VIII - X ↔45 ↕10/15 B 4 71891

Sedum

VIII - X ↔40 ↕20/25 B 5 75234

Sedum

SunSparkler® Lime Twister

VIII - X ↔45 ↕10/15 B 4 71890 SunSparkler® Lime Zinger Sedum

VIII - X ↔40 ↕20/25 B 5 75252

Sedum

106.

SunSparkler® Plum Dazzled

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

SunSparkler® Firecracker

VIII - X ↔45 ↕20/15 B 4 75262

Sedum

SunSparkler® Wildfire


T-84 • WK 30÷34

New 79941

Silene

Stokesia

T-84 • WK 13÷28 | T-28 • WK 8÷15

IV - V ↔25 ↕15/40 B 6

Burning Heart

Silene virginiaca

79453 Black Stockings Thalictrum aquilegiifolium

T-84 • WK 26÷36

VII - VIII ↔30 ↕10/10 B 7

VIII - X ↔40 ↕20/45 B 6 75432

Mel's Blue

Stokesia laevis

77621

Little Frosty

Tanacetum haradjanii

Thalictrum

T-84 • WK 15÷28

VII - VIII ↔60 ↕120/150 B/H 5

Tanacetum

VII - VIII ↔40 ↕70/130 B/H 5 74487 Nimbus™ Pink Thalictrum aquilegiifolium

VII - VIII ↔40 ↕70/130 B/H 5 74488 Nimbus™ White Thalictrum aquilegiifolium

107.


Tiarella

T-84 • WK 13÷32

IV - V ↔25 ↕20/40 B/H 4 79873

Tiarella

Iron Butterfly

IV - V ↔30 ↕20/30 H 5 79149

Tiarella

Angel Wings

IV - V ↔30 ↕15/30 H 4 79876 Pink Skyrocket Tiarella

V - VI ↔25 ↕20/25 H 4 79878 Spring Symphony Tiarella

V - VI ↔30 ↕20/35 H 4 79879 Sugar and Spice Tiarella

Verbascum

T-84 • WK 13÷32

VI - VIII ↔25 ↕20/40 B 5

VI - VIII ↔35 ↕25/45 B 5 74530 Honey Dijon Verbascum

VI - VIII ↔25 ↕20/30 B 5 74513

Dark Eyes

Verbascum

108.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

74514

Plum Smokey

Verbascum

VIII - X ↔35 ↕45/60 B 5 79573

Rosie

Verbascum

VIII - X ↔30 ↕30/55 B 5 79555

Sugar Plum

Verbascum


Veronica

T-84 • WK 26÷36 | T-40 • WK 8÷20 | T-102 • WK 10÷26

First

VI - VIII ↔40 ↕30/40 B 4 75046 First Choice Veronica longifolia

VI - VIII ↔40 ↕30/40 B 4 71564

VI - VIII ↔40 ↕30/40 B 4 71562

First Lady

Veronica longifolia

First Glory

Veronica longifolia

VI - VIII ↔30 ↕20/30 B 3 71563

First Love

Veronica longifolia

VI - VIII ↔45 ↕30/40 B 4 74813

First Match

Veronica longifolia

Candles

VI - VII ↔30 ↕25/30 B 5 74847

Bubblegum Candles

Veronica spicata

VI - VII ↔25 ↕20/30 B 2 79397

Royal Candles

Veronica spicata

VI - VII ↔30 ↕25/35 B 5 75047 Snow Candles Veronica spicata

109.


Viola

T-84 • WK 24÷36

IV - V ↔20 ↕15/20 H 5 79456 Heartthrob Viola

Yucca

VI - VII ↔60 ↕50/120 B/H 3 74489 Bright Edge Yucca filamentosa

110.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

T-84 • WK 13÷32 | T-28 • WK 8÷15

VI - VII ↔60 ↕50/120 B/H 4 79455 Color Guard Yucca filamentosa

VI - VII ↔40 ↕40/90 B 5 79454 Sapphire Skies Yucca filamentosa


111.

GRASSES

2022


STANDARDS Grasses

T-155

Tray 160 cell pot Ø 2cm

T-84

Tray 84 cell plug Ø 3,5cm

P-9

Tray 18 pots pot Ø 9cm

112.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


Acorus

T-84 • WK 13÷26

IV - V ↔30 ↕20/30 B/H 7 74301

Argenteostriatus

Acorus gramineus

IV - V ↔35 ↕30/30 B/H 7 74302 Golden Delight Acorus gramineus

IV - V ↔40 ↕30/30 B/H 7

fot.

Acorus ‘Golden Delight’

74304 Ogon

Acorus gramineus

T-45 • WK 13÷26

Arundo

↔100 ↕150 B 7

Comparison: fot.

Carex morrowi ‘Ice Dance’ vs. Arundo donax ‘Ely’ pot 5L from P-9

79539 Ely

Arundo donax

113.


Carex

T-84 • WK 8÷36 | T-155 • WK 8÷36 | T-40 • WK 8÷24 | P9 • WK 13÷20

Carex brunnea

VII - IX ↔25 ↕25/35 H 9 79051

Jenneke

79044 Lady Sunshine

Carex brunnea

Variegata

Carex brunnea

VII - IX ↔30 ↕25/35 H 9

Carex brunnea

Carex brunnea

VII - IX ↔50 ↕40/40 B/H 7 79130

Feather Falls

Carex x hybrida

114.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - IX ↔25 ↕20/30 H 9 79043 Albolineata

79042 Aureomarginata

Carex brunnea

VII - X ↔25 ↕35/35 H 9 79160 Racing Green

Carex brunnea

VII - IX ↔30 ↕35/50 H 9 79041

VII - IX ↔30 ↕20/30 H 9

VII - IX ↔50 ↕40/40 B/H 7 79163 Carex

Ribbon Falls


Carex

T-84 • WK 8÷36 | T-155 • WK 8÷36 | T-40 • WK 8÷24 | P9 • WK 13÷20

Carex oshimensis

IV - VI ↔40 ↕25/30 B/H 5 79166

Greenwell

Carex oschimensis

IV - VI ↔40 ↕25/30 B/H 5

IV - VI ↔40 ↕25/30 B/H 5

79889 Evergold

79165

Carex oschimensis

fot.

Carex oshimensis ‘Greenwell’

Goldwell

Carex oschimensis

fot.

Carex oshimensis ‘Gold Fountain’

IV - VI ↔40 ↕25/30 B/H 5 79047 Maxigold Carex oschimensis

fot. fot.

Carex oshimensis ‘Maxigold’ Comparison: Carex oshimesis

fot.

Carex oshimensis ‘Goldwell’

New 74153

VI - IX ↔35 ↕15/15 B 5

Gold Fountain

Carex dolichostachya

115.


Carex

T-84 • WK 8÷36 | T-155 • WK 8÷36 | T-40 • WK 8÷24 | P9 • WK 13÷20

Carex morrowii

IV - VI ↔35 ↕30/35 B/H 5 79002 Ice Dance Carex morrowii

IV - VI ↔35 ↕30/35 B/H 5

IV - VI ↔35 ↕30/35 B/H 5 79114

Vanilla Ice

79164

Carex morrowii

fot.

116.

Comparison Carex morrowii:

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Irish Green

Carex morrowii

Ice Dance

Vanilla Ice

IV - VI ↔35 ↕30/35 B/H 5 79096 Variegata Carex morrowii

Irish Green

Variegata


Carex

T-84 • WK 8÷36 | T-155 • WK 8÷36 | T-40 • WK 8÷24 | P9 • WK 13÷20

IV - V ↔30 ↕30/35 B/H 5 79148

Bunny Blue

Carex laxiculmis

VI - IX ↔20 ↕15/20 B 6 79052 Pamira Carex panicea

V - VIII ↔25 ↕40/50 B/H 6 79134

Aurea

Carex elata

IV - V ↔20 ↕10/15 B 5 79045 The Beatles Carex caryophyllea

VI - IX ↔25 ↕20/30 B 4 79053 Little Midge Carex muskingumensis

V - VII ↔30 ↕25/35 B 7 79050 Carex testacea Carex testacea

IV - VI ↔20 ↕15/20 B/H 6 79049 Hime Kansuge Carex conica

IV - VI ↔25 ↕25/30 B/H 6 79115

Raureif

Carex montana

VI - IX ↔40 ↕35/45 B 7 79094 Milk Chocolate® Carex petriei

117.


Calamagrostis

T-84 • WK 13÷26 | T-40 • WK 13÷26 | P9 • WK 13÷20

VII - X ↔50 ↕50/80 B 5 79081 England

Calamagrostis x acutiflora

VI - X ↔50 ↕50/100 B 5

VI - X ↔50 ↕50/80 B 5

VIII - X ↔50 ↕80/160 B/H 4

79037 Overdam

79898 Karl Foerster

79089 Calamagrostis brachytricha

Calamagrostis x acutiflora

Calamagrostis x acutiflora

Calamagrostis brachytricha

Cortaderia

New VI - IX ↔40 ↕45/60 B 5 VIII - X ↔100 ↕80/100 B 7

74156 Cheju-Do Calamagrostis

118.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

74269 Golden Goblin Cortaderia selloana

T-40 • WK 13÷24


Deschampsia

T-84 • WK 13÷26

VI - VIII ↔40 ↕35/80 B 4 79040 Goldschleier Deschampsia caespitosa

VI - VIII ↔40 ↕30/50 B 4 79150

Palava

Deschampsia caespitosa

VII - VIII ↔40 ↕20/50 B 5

New

79046 Tardiflora

VI ↔20 ↕10/30 B 5

74157

Deschampsia caespitosa

Tatra Gold

Deschampsia flexuosa

Festuca

T-84 • WK 13÷36 | T-155 • WK 13÷36

V - VII ↔20 ↕15/20 B 5 79056 Eisvogel Festuca glauca

V - VII ↔25 ↕20/25 B 5 79057

V - VII ↔20 ↕20/20 B 5 79095 Azurit Festuca glauca

fot.

Uchte

Festuca glauca

V - VII ↔20 ↕20/15 B 5 79055 Blauglut

79109

Golden Toupee

Festuca glauca

79897 Elijah Blue

Festuca glauca

V - VII ↔25 ↕20/25 B 5

VI - VIII ↔30 ↕25/30 B 5

Festuca glauca

V - VIII ↔20 ↕15/30 B 5 79097 Pic Carlit Festuca gautieri

Comparison: Festuca glauca

Eisvogel

Uchte

Elijah Blue

Blauglut

Azurit

119.


Elymus

T-84 • WK 15÷26 | P9 • WK 13÷20

Ficinia

T-84 • WK 13÷36

↔20 ↕15 B/H 7

V - VII ↔50 ↕50/60 B 6 75412

Elymus magellanicus

79146

Holcus

Frosty Morning

Ficinia truncata

Elymus magellanicus

T-84 • WK 18÷26

Luzula

VI - VII ↔30 ↕30/50 B/H 5 77813

Jackdaws Cream

Holcus mollis

IV - VI ↔20 ↕15/20 B/H 4 70118

T-84 • WK 13÷26 | T-40 • WK 13÷26 | P9 • WK 13÷26

↔20 ↕25 B 6

Red Baron

Imperata cylindrica

120.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Igel

Luzula pilosa

Imperata

79323

T-84 • WK 13÷26


Hakonechloa

T-84 • WK 15÷28

IX - X ↔35 ↕30/40 H 6 79995 Albo-striata Hakonechloa macra

IX - X ↔30 ↕15/20 H 6 79996 All Gold

IX - X ↔30 ↕15/20 H 6 74872

Hakonechloa macra

Mulled Wine

Hakonechloa macra

IX - X ↔60 ↕40/40 H 6 75025 Beni Kaze

IX - X ↔40 ↕30/35 H 6 75024 Greenhills

Hakonechloa macra

Hakonechloa macra

IX - X ↔40 ↕30/35 H 6

IX - X ↔25 ↕25/45 H 6 79997 Stripe It Rich Hakonechloa macra

79926 Aureola

Hakonechloa macra

121.


Miscanthus

T-40 • WK 13÷26

VIII - X ↔40 ↕50/100 B 6 71565

Adagio

Miscanthus sinensis

VIII - IX ↔70 ↕150/200 B 6 71589

Cabaret

Miscanthus sinensis

VIII - X ↔40 ↕50/100 B 6 75138

Boucle

Miscanthus sinensis

VIII - IX ↔70 ↕70/100 B 6 75051

Cute One

Miscanthus sinensis

VIII - IX ↔50 ↕140/180 B 6 71594

Malepartus

Miscanthus sinensis

122.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VIII - IX ↔40 ↕80/160 B 6 71592

↔50 ↕160 B 6 75027

Gracillimus

Miscanthus sinensis

Ferner Osten

Miscanthus sinensis

VIII - IX ↔30 ↕100/120 B 6 71593

Graciella

Miscanthus sinensis


Miscanthus

T-40 • WK 13÷26

IX - X ↔80 ↕90/120 B 6 75057

Little Zebra

Miscanthus sinensis

VIII - IX ↔40 ↕50 B 6 71588 Morning Light Miscanthus sinensis

New 75139

VIII - IX ↔50 ↕50/100 B 6

Polonus

Miscanthus sinensis

IX - X ↔60 ↕80/140 B 6 75052 Navajo

Miscanthus sinensis

IX - X ↔40 ↕100/125 B 6 79327

Strictus

Miscanthus sinensis

IX - X ↔40 ↕150/200 B 6 79970 Pünktchen Miscanthus sinensis

New

↔80 ↕90 B 6

75063 Strictus Dwarf Miscanthus sinensis

IX - X ↔100 ↕90/120 B 6 75098 Yaka Dance Miscanthus sinensis

123.


Miscanthus

T-40 • WK 13÷26

IX - X ↔40 ↕100/125 B 6 79351

Zebrinus

Miscanthus sinensis

↔50 ↕250 B 6 75014

Miscanthus x giganteus

Miscanthus x giganteus

IX - X ↔70 ↕120/160 B 6 79328 Variegatus Miscanthus sinensis

Ophiopogon

T-84 • WK 8÷32

VII - VIII ↔20 ↕20/25 H 6

VII - VIII ↔20 ↕20/20 B/H 6 71777

Nigrescens

Ophiopogon planiscapus

124.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

71774

Ophiopogon chingii

Ophiopogon chingii


Molinia

T-40 • WK 15÷26 | P9 • WK 13÷20

VIII - X ↔40 ↕30/65 B 5

75058 Heidebraut Molinia caerulea

VIII - X ↔25 ↕20/50 B 5

75089 Heidezwerg Molinia caerulea

VIII - X ↔30 ↕20/80 B 5

VIII - X ↔30 ↕30/65 B 5

75086 Torch

75059 Moorhexe

Molinia caerulea

Molinia caerulea

Phalaris

T-84 • WK 15÷26 | P9 • WK 13÷20

New 74147

V - VII ↔120 ↕60/90 B/H 4

Arctic Sun

Phalaris arundinacea

New 74148

V - VII ↔120 ↕60/90 B/H 4

Feesey

Phalaris arundinacea

V - VII ↔120 ↕60/90 B/H 4 70182

Picta

Phalaris arundinacea

125.


Panicum

New 74158

VII - X ↔60 ↕80/100 B 5

Blue Fountain

Panicum

VIII - IX ↔75 ↕100/150 B 5 79112

T-40 • WK 13÷24

Northwind

Panicum virgatum

VII - IX ↔35 ↕50/100 B 5 79190 Buffalo Green Panicum virgatum

New 74159

Sangria

Panicum virgatum

126.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

Nosferatu

Panicum

VII - IX ↔50 ↕50/80 B 5 79154

VII - X ↔30 ↕60/80 B 5

VII - IX ↔50 ↕50/100 B 4 79077

Shenandoah

Panicum virgatum

VIII - IX ↔40 ↕80/120 B 5 79075

Heavy Metal

Panicum virgatum

VII - X ↔30 ↕50/100 B 5 79076 Prairie Sky Panicum virgatum

VII - X ↔30 ↕50/100 B 5 79078 Warrior

Panicum virgatum


Pennisetum

T-84 • WK 8÷26 | T-155 • WK 17÷26 | T-40 • WK 17÷26 | P9 • WK 13÷20

VIII - IX ↔150 ↕100/150 B/H 5 74125

Lady U

74113

Pennisetum alopecuroides

New 74129

Gelbstiel

VII - IX ↔40 ↕50/60 B 6 79719

Little Bunny

Pennisetum alopecuroides

Hameln

Pennisetum alopecuroides

VII - IX ↔20 ↕25/30 B 6 74112

Rubrum

Pennisetum x advena

VIII - X ↔50 ↕50/70 B 5

Pennisetum alopecuroides

VII - X ↔40 ↕40/80 B 6

VIII - IX ↔150 ↕100/150 B/H 6 74131

National Arboretum

Pennisetum alopecuroides

VII - IX ↔40 ↕50/60 B 6 74121

Hameln Gold

Pennisetum alopecuroides

New 74142

VIII - XI ↔90 ↕80/110 B 5

Red Head

Pennisetum alopecuroides

127.


Schizachyrium

T-84 • WK 15÷26

VIII - IX ↔50 ↕60/100 B 6 79194

Smoke Signal

79145

Schizachyrium scoparium

T-40 • WK 15÷26

Sorghastrum

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VIII - IX ↔50 ↕90/80 B 6 79195

Twilight Zone

Schizachyrium scoparium

Uncinia

T-84 • WK 15÷26

↔30 ↕30 B 6

VII - X ↔40 ↕50/80 B 4

74308 JS Active Vulcano

128.

Standing Ovation

Schizachyrium scoparium

Sorghastrum

New

VIII - IX ↔50 ↕90/100 B 6

77494

Uncinia

Everflame


Tables | Tabellen | Tabele | Таблицы

RC

B

Full sun Sonnig Zonnig Słoneczne

H

полутень

3

Shade Schatten Shady Cieniste

затененный

Rooted cutting Bewurzelte Stecklinge Sadzonka ukorzeniona

T-84

13 .. 20

79317

Acanthus mollis Acanthus x hybrida

Tasmanian Angel™ Whitewater

Rośliny słabo, bądź niezimujące w gruncie - sprawdzone w warunkach klimatycznych Polski

Tray | Platte | Palet | Paleta | Палитра Sales weeks | Verkaufswochen | Verkoopweken Tygodnie sprzedaży | Недели продаж

Acanthus 79992

Planten die slecht of niet in de grond overwinterd zijn - getest onder Poolse klimatologische omstandigheden

Cаженец укоренен

blooming

Cолнечный

Part shade Halbschatten Semi-schaduw Półcieniste

Pflanzen mit schlechter oder keiner Überwinterungsfähigkeit im Freiland - getestet unter polnischen Klimabedingungen

Cаженец ex agar акклиматизирован

Осень

Exposure | Standort | Stand | Stanowisko | Положение:

ground - tested in Poland climate conditions

Young plants from tissue culture Laborvermehrte Jungpflanzen Jonge planten van ex agar Sadzonka ex agar aklimatyzowana

Растения, которые слабо переносят зиму или не зимуют в земле, протестированные в климатических условиях Польши.

plant size [cm]

↔ width

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

PPAF PVR

VI - VII

↔90

↕90 / 120

8

PP23342 PVR

VI - VII

↔90

↕90 / 120

7

page

Лето

TC

origin

Весна

Autumn Herbst Herfst Jesień

hardiness zone

Summer Sommer Zomer Lato

exposure

Spring Frühling Lente Wiosna

Perennials  Tender plants with poor or no overwintering in the

Origin | Angebotenes Sortiment | Origine W ofercie sprzedaży | В предложении:

most atractive

Most attractive in | Die attraktivsten | Hoogtepunten Najbardziej atrakcyjne | Самый привлекательный:

T-84

TC

13.

T-84

TC

13.

VITROFLORA

Alkemade

20÷36 20÷36

Achillea 79009

Achillea millefolium

Appleblossom

VI - IX

↔50

↕60 / 70

3

T-100

RC

79011

Achillea millefolium

Paprika

VI - IX

↔50

↕60 / 70

3

T-100

RC

79012

Achillea millefolium

Red Velvet

VI - IX

↔50

↕60 / 75

3

T-100

RC

79013

Achillea millefolium

Terracotta

VI - IX

↔40

↕60 / 80

3

T-100

RC

VII - IX

↔60 ↕120 / 150

13÷30 13÷30 13÷30 13÷30

Actaea 79414 74472 70758 70763

Actaea simplex Actaea simplex Actaea pachypoda Actaea simplex

Black Negligee Carbonella Misty Blue

PPAF PVR PBR PBR

Pink Spike

VII - IX VII - IX

↔60 ↕120 / 150 ↔70

↕60 / 80

VII - IX

↔60 ↕120 / 150

VI - IX

↔45

/ / / /

5 5 3 5

T-84

TC

13.

T-84

TC

13.

TC

13.

TC

13.

T-84

RC

14.

T-84

RC

14.

T-84

RC

14.

T-84

RC

14.

T-84

RC

14.

20÷28 20÷28

T-84

20÷28

T-84

T-28

20÷28

8÷15

Agastache Kudos 74405 74418 74419 75427

Agastache Agastache Agastache Agastache

74455

Agastache

70739

Agastache hybrida

Kudos Ambrosia

PP25614 EU41116

Kudos Coral

PP25613 EU41117

Kudos Mandarin

PP25381 EU41118

Kudos Red Kudos Yellow

Agastache hybrida

Blue Boa

70764

Agastache hybrida

Blue Fortune

75428

Agastache Agastache

PP26563 EU46413

Black Adder

70729

75402

PPAF PVR

Morello

PP24050 EU38274

PPAF PVR

VI - IX VI - IX VI - IX

↔40 ↔40 ↔30

↕40 / 50

5

↕45 / 50

5

↕45 / 50

5

↕25 / 45

6

VI - IX

↔60

↕60 / 65

5

VII - IX

↔50

↕80 / 110

6

VI - VIII

↔40

↕60 / 75

6

VII - IX

↔50

↕50 / 70

6

VI - IX

↔40

↕50 / 60

6

Poquito™ Lavender

TNAGAPL PP30530

VI - IX

↔35

↕20 / 35

Black Scallop

EU22637

V - VI

↔30

↕10 / 15

5

13÷20 13÷20 13÷20 13÷20 13÷20

T-100 13÷30

T-102

RC

13÷30

T-100 13÷30

T-84

T-40

13÷20

RC

17÷20

T-84

13÷20

14.

RC RC

14.

RC

14.

Ajuga 70741 72802 74483 72804 72807 70732 72808 75426

Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga reptans Ajuga tenorii

Burgundy Glow Gold Chang

V - VI PBR

Mahogany

V - VI

Rainbow Sparkler

V - VI PP21295

Variegata Princess Nadia

IV

VI - VII V - VI

PBR

V - VI

↔30 ↔45 ↔30 ↔30 ↔35 ↔30 ↔30

↕10 / 15 ↕10 / 15 ↕10 / 15 ↕10 / 15 ↕10 / 10 ↕10 / 15 ↕10 / 15

/ / / / / / / /

3

T-102

T-100

RC

15.

3

T-102

T-100

RC

15.

RC

15.

3

T-102

T-100

RC

15.

3

T-102

T-100

RC

15.

6

T-102

T-100

RC

15.

3

T-102

T-100

RC

15.

3

T-102

T-100

RC

15.

5

9÷22 9÷22

23÷36 23÷36

T-84 13÷32

9÷22 9÷22 9÷22 9÷22 9÷22

23÷36 23÷36 23÷36 23÷36 23÷36

129.


/

6

VITROFLORA

Alkemade

page

flower

tray standard sales weeks

origin

↕ height / with

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Anemone

plant size [cm]

Little Breeze 73252

Anemone

73251

Anemone

73260

Anemone

Little Breeze Kiss (Little Summer Breeze) Little Breeze Pink (Summer Breeze)

EU52368 EU52367

VII - IX VII - IX

↔25 ↔30

↕25 / 40 ↕40 / 55

/

6

Little Breeze Sweet

PBR

VI - VIII

↔20

↕30 / 35

/

5

T-84

TC/RC 16.

T-84

TC/RC 16.

T-84

TC/RC 16.

13÷28 13÷28 13÷28

Pretty Lady 73234

Anemone hupehensis

Pretty Lady Emily

PBR

VIII - X

↔40

↕40 / 50

/

6

73237

Anemone hupehensis

Pretty Lady Maria

PBR

VIII - X

↔50

↕50 / 65

/

6

Spring Beauty Pink

PBR

IV - VI

↔30

↕25 / 35

/

3

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 17.

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

Spring Beauty 73254 73253

Anemone x hybrida Anemone x hybrida

Spring Beauty White

PBR

IV - VI

↔30

↕25 / 35

/

3

Summer Breeze Bright Pink

PBR

VII - VIII

↔30

↕40 / 45

/

5

T-84

TC

17.

T-84

TC

17.

22÷28 22÷28

Summer Breeze 73262

Anemone

Summer Breeze Vibrant Pink

73261

Anemone

73209

Anemone hupehensis

73213

Anemone hupehensis Preacox

73203

Anemone hupehensis

73211 73225

Anemone hupehensis Anemone hupehensis

PBR

Margarete

Prinz Heinrich September Charm

VII - VIII

↔30

↕40 / 45

/

5

VIII - X

↔60

↕75 / 90

/

6

VIII - IX

↔40

↕60 / 80

/

6

IX - X

↔45

↕60 / 80

/

6

VIII - X

↕70 / 90

/

6

↔45

↕60 / 80

/

6

Andrea Atkinson

Anemone x hybrida

Bressingham Glow

IX - X

Anemone x hybrida

Honorine Jobert

Anemone x hybrida Mont-Rose

73202

Anemone x hybrida

73212

Anemone x hybrida

VIII - X

Lorelei

Anemone x hybrida

73222

Anemone x hybrida

IX - X

Königin Charlotte

73220

73205

6

↔50

Anemone x hybrida

73250

73206

/

IX - X

73210

Anemone x hybrida

↕70 / 90

Splendens

IX - X

73201

↔60

Pamina Serenade

↔60 ↔60

↕70 / 90

↕80 / 100 ↕70 / 80

/

/ /

6

6 6

VIII - X

↔60

↕80 / 100

/

6

VIII - IX

↔60

↕80 / 100

/

6

VIII - IX

↔60

↕70 / 85

/

6

VIII - IX

Whirlwind

↔50

↔60

↕80 / 100

IX - X

↔70

↕70 / 100

VI - VIII

↔40

↕25 / 30

/ /

6 6

T-84

TC/RC 16.

T-84

TC/RC 16.

13÷28 13÷28

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 17.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

T-84

T-28

TC/RC 18.

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

Artemisia 73319 73320

Artemisia stelleriana Artemisia schmidtiana

Silver Brocade Silver Mound

5

T-102

RC

19.

T-102

RC

19.

13÷28

VI - VIII

↔40

↕25 / 30

5

PBR

VIII - X

↔40

↕40 / 40

4

T-100

RC

PBR

VIII - X

↔40

↕40 / 40

4

T-100

RC

PBR

VIII - X

↔40

↕40 / 40

4

T-100

RC

EU20743

VII - X

↔20

↕30 / 50

4

T-100

RC

PBR

VI - VII

↔30

↕40 / 50

13÷28

Aster Island Island Bahamas

73940

Aster dumosus

73942

Aster dumosus Island Samoa

73943

Aster dumosus

73945

Aster ageratoides

Island Tonga Starshine

15÷28 15÷28 15÷28

15÷28

Astilbe 73314 73326 73315 73317

Astilbe Astilbe Astilbe Astilbe simplicifolia

Color Flash Color Flash Lime Delft Lace

PBR PBR

VI - VII VI - VII

↔30 ↔60

↕40 / 50 ↕50 / 70

/ / /

4 4 4

Key West

PBR

VI - VII

↔30

↕30 / 50

/

4

Roma®

PBR

VI - VIII

↔40

↕30 / 60

/

4

T-84

T-28

TC

19.

T-84

T-28

TC

19.

T-84

T-28

TC

19.

T-84

T-28

TC

19.

T-84

T-84

TC

19.

20÷24 20÷24 20÷24 20÷24

13÷17 13÷17 13÷17 13÷17

Astrantia 71522

130.

Astrantia major

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

17÷28

8÷15


page

tray standard sales weeks

origin

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Aubrieta

plant size [cm]

3

T-102

RC

20.

↕10 / 20

3

T-102

RC

20.

↕10 / 20

3

T-102

RC

20.

↔40

↕15 / 20

5

T-102

RC

20.

III - V

↔40

↕10 / 20

5

T-102

RC

20.

III - V

↔40

↕15 / 20

5

T-102

RC

20.

IV - V

↔40

↕10 / 15

4

T-102

RC

20.

III - IV

↔25

↕30 / 40

T-84

TC

21.

T-84

TC

21.

T-84

TC

21.

T-84

TC

21.

T-84

TC

21.

T-84

TC

21.

T-84

TC

22.

T-84

TC

22.

↕ height / with flower

VITROFLORA

Rock On 73513 73514 73519

Aubrieta gracilis

Rock on Blue

PBR

V - VI

Aubrieta gracilis

Rock on Pink

PBR

V - VI

↔50

Aubrieta gracilis

Rock on Purple

PBR

V - VI

↔50

PBR

III - V

AUDELPUR PBR

↔50

↕10 / 20

24÷36 24÷36 24÷36

Axcent 73529

Aubrieta

Axcent™ Burgundy

73524

Aubrieta

Axcent™ Deep Purple Impr.

73525

Aubrieta

Axcent™ Light Blue

73502

Aubrieta

Glacier Blue

Bergenia

Dragonfly™ Angel Kiss

PPAF PVR

Dragonfly™ Sakura

PPAF PVR PPAF PVR

III - IV

↔30

↕25 / 40

/

4

PP26337 EU44846

III - IV

↔20

↕15 / 25

/

4

24÷36 24÷36 24÷36

24÷36

Bergenia Dragonfly™ 70784 70785

Bergenia

70702

Bergenia

Pink Dragonfly

74433

Bergenia

Flirt

70773 74435

Bergenia cordifolia

Eroica

Bergenia cordifolia

Jelle

IV - V

IV - V

↔25

↔50

↕30 / 40

↕30 / 45

/ /

/

4 4

3

13÷28 13÷28 13÷28

13÷28 13÷28

PBR

IV - V

↔30

↕30 / 35

/

4

PP25789 EU42926

IV - V

↔75

↕35 / 45

/

4

PBR

IV - V

↔40

↕30 / 40

/

4

Sea Heart

PP24684 EU43055

IV - V

↔35

↕60 / 45

4

T-84

TC

22.

PP24685 EU43056

IV - V

↔35

↕60 / 45

4

T-84

TC

22.

IV - V

↔40

↕30 / 40

T-84

TC

22.

P9

RC

23.

P9

RC

23.

13÷28

Brunnera 71880 70434 71829

Brunnera macrophylla

Alexander's Great

Brunnera macrophylla

Betty Bowring

Brunnera macrophylla

71830

Brunnera macrophylla

Silver Heart

70436

Brunnera macrophylla

Variegata

/

3

13÷36 13÷36 8÷36 8÷36

13÷36

Buddleja Free Petite 74452

Buddleja

Free Petite Dark Pink

PBR

VII - X

↔65

↕65 / 65

6

74453

Buddleja

Free Petite Tutti Frutti

PBR

VII - X

↔65

↕65 / 65

6

75417

Buddleja davidii

Dreaming White

PBR

VII - X

↔100

↕60 / 60

6

75416

Buddleja davidii

75415

Buddleja davidii

74450

Buddleja davidii

75446

Buddleja davidii

75413

Buddleja davidii

Lavender Cupcake Magenta Munchkin Pink Cascade Prince Charming

PBR PBR PBR PBR

VII - X VII - X VII - X VII - X

↔100 ↔100

↕80 / 110

6

↕75 / 90

6

↔150 ↕130 / 150

5

↔90 ↕100 / 120

5

Wisteria Lane

PBR

VII - X

Gaudi Violet

PBR

VII - IX

↔35

↕25 / 45

5

Blue Crown

PBR

V - VI

↔20

↕15 / 20

5

PP22738 EU32774

V - VII V - VII

↔120 ↕100 / 110

6

T-84

16÷22

T-84

16÷22

8÷15 8÷15

T-84

RC

23.

16÷22

P9

8÷15

RC

23.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

23.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

23.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

23.

T-84

P9

RC

23.

P9

RC

24.

T-84

TC

24.

T-84

TC

24.

T-84

TC

24.

T-84

TC

24.

T-84

TC

25.

T-84

TC

24.

T-84

TC

25.

16÷22

T-84

16÷22

8÷15

Campanula Campanula / Adenophora 70150

Campanula / Adenophora

T-84

13÷24

8÷15

Campanula glomerata 72250 72254

Campanula glomerata Campanula glomerata

Freya

↔25

↕45 / 45

Campanula glomerata

Genti Blue

PBR

↔35

↕35 / 40

72259

Campanula glomerata

Genti White

PBR

V - VII

↔35

↕35 / 40

72227

Campanula

Samantha

PPAF PVR

VI - VII

↔45

↕20 / 30

72262

72261 72224

Campanula Campanula cochleariifolia

Viking Elizabeth Oliver

PP21021 EU29875 PPAF PVR

V - VII VI - VII

↔40 ↔30

↕40 / 50 ↕10 / 15

/

5

/

5

/

5 5 5 4

24÷32 24÷32 24÷32 24÷32

13÷24 24÷34 13÷24

131.


Hint of Gold

74869

Caryopteris

Stephi

Caryopteris clandonensis Sterling Silver

74818 71571

Caryopteris clandonensis

PBR EU25088

hardiness zone

VII - IX

↔50

↕45 / 60

5

VII - IX

↔50

↕50 / 50

5

PBR

VII - IX

↔50

↕50

5

PBR EU27548

VII - IX

↔60

↕50 / 45

5

page

Dark Knight

Caryopteris clandonensis

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

origin

Caryopteris clandonensis

74817

↔ width

exposure

blooming

79382

most atractive

Caryopteris

plant size [cm]

16÷22

P9

8÷15

RC

25.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

25.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

25.

T-84

16÷22

P9

8÷15

RC

25.

T-84

P9

RC

25.

VITROFLORA T-84

White Surprise

PBR

VII - IX

↔50

Taiga

PBR

VI - IX

↔60 ↕200 / 250

4

Bloomsation Chameleon

PBR EU47091

VI - IX

↔45

↕30 / 35

7

Bloomsation Dragon

PBR URIBL01

VI - IX

↔45

↕30 / 35

7

13÷20

Bengal Tiger

PP25345 EU41041

VI - X

↔60

↕50 / 55

6

13÷20

Firefly

PP26295 EU44058

VI - VIII

↔30

↕25 / 45

VI - X

↔55

↕45 / 50

6

VI - IX

↔38

↕25 / 30

6

↕60 / 60

5

16÷22

Alkemade

8÷15

Clematis 73108

Clematis

T-45

TC/RC 27.

13÷20

Coreopsis Bloomsation 72373

Coreopsis

72374

Coreopsis

T-84

RC

27.

T-84

RC

27.

T-84

RC

26.

T-84

RC

26.

T-84

RC

26.

T-84

RC

26.

T-84

RC

26.

T-84

RC

26.

T-84

RC

27.

T-84

RC

27.

T-84

RC

27.

T-84

RC

27.

T-84

TC

28.

13÷20

C.verticillata hybrids 72354

Coreopsis

72356

Coreopsis

/

6

13÷20

72355

Coreopsis

Imperial Sun

PP25404 EU41042

72358

Coreopsis

Ladybird

PP27362 PVR PP21758 PVR

VI - IX

↔80

↕40 / 65

6

PPAF PVR

VI - IX

↔45

↕30 / 35

6

13÷20

10÷20

72321

Coreopsis

Ruby Frost

72370

Coreopsis

Sunstar™ Rose

Coreopsis

Cherry Pie

13÷20 13÷20 13÷20

Tender perennials Pie™ PP22479 EU34799

VI - IX

↔50

↕15 / 30

9

PP22486 EU34801

VI - IX

↔50

↕15 / 30

9

10÷20

PBR

VI - VIII

↔35

↕25 / 40

7

10÷20

PBR

VI - VIII

↔35

↕25 / 40

7

10÷20

Blue Heron

PPAF PVR

V - VII

↔25

↕20 / 25

6

17÷28

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Amethyst

PBR

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

78195

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Candystone

PBR

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

78114

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Garnet

2011/1194

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

T-100

72328

Coreopsis Pineapple Pie

72330

Solanna™ Solanna™ Bright Touch

72385

Coreopsis grandiflora

72347

Coreopsis grandiflora Solanna™ Golden Sphere

Corydalis 79428

Corydalis

Delosperma Jewel of Desert 78169

78168

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Grenade

78116

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Moon Stone

78167

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Opal

78115

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Peridott

9÷22 9÷22 9÷22

23÷36 23÷36 23÷36

PBR

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

RC

29.

2011/1196

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

T-100

9÷22 9÷22

23÷36 23÷36

PBR

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

RC

29.

2011/1195

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

T-100

9÷22 9÷22

23÷36 23÷36

78110

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Rosequartz

2011/1191

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

RC

29.

78112

Delosperma cooperi

Jewel of Desert Ruby

2011/1192

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

T-100

RC

29.

T-100

RC

29.

T-100

RC

29.

Jewel of Desert Sunstone

78194

Delosperma cooperi

78113

Delosperma cooperi Jewel of Desert Topaz

9÷22 9÷22

PBR

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

2011/1193

V-X

↔25

↕10 / 12

7

T-102

9÷22 9÷22

23÷36 23÷36 23÷36 23÷36

Sundella 78186 78185

Sundella Apricot

PBR

V - VI

↔20

↕10 / 12

6

T-102

RC

28.

Delosperma

Sundella Lavender

PBR

V - VI

↔20

↕10 / 12

6

T-102

RC

28.

6

T-102

RC

28.

RC

28.

RC

28.

8÷34 8÷34

Delosperma

Sundella Neon

PBR

V - VI

78184

Delosperma

Sundella Orange

PBR

V - VI

↔20

↕10 / 12

6

T-102

78187

Delosperma

Sundella Red

PBR

V - VI

↔20

↕10 / 12

6

T-102

78155

Delosperma dyeri

Fire Spinner

PBR

VII - X

↔20

↕10 / 15

6

T-102

78183

132.

Delosperma

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

↔20

↕10 / 12

8÷34 8÷34 8÷34

9÷22

T-100 23÷36

RC


origin

page

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Dianthus

plant size [cm]

T-84

RC

30.

T-84

RC

30.

T-84

RC

30.

T-84

RC

30.

VITROFLORA

Angel 77816

Dianthus plumarius

Angel of Hope

PBR

V - VI

↔20

↕15 / 25

4

77817

Dianthus plumarius

Angel of Purity

PBR

V - VI

↔20

↕15 / 25

4

77815

Dianthus plumarius

77814

Dianthus

10÷24 10÷24

Angel of Virtue

PBR

V - VI

↔20

↕15 / 25

4

10÷24

Pretty Becky

PBR

V

↔25

↕20 / 25

4

10÷24

CPBR0974

IV - VI

↔90

↕60 / 75

5

13÷28

Dicentra 79668

Dicentra spectabilis

Gold Heart

79244

Dicentra spectabilis

Valentine®

PBR

77402

Dicentra spectabilis (Lamprocapnos)

White Gold

PP27638 PVR

Dicentra spectabilis

Alba

79227 79652

Dicentra spectabilis

Dicentra spectabilis

IV - VI

↔40

↕50 / 50

5

IV - VI

↔80

↕50 / 70

5

IV - VI

↔50

↕60 / 60

5

IV - VI

↔50

↕60 / 60

T-84

T-28

TC/RC 30.

8÷15

T-84

T-84

T-28

TC/RC 30.

T-84

T-84

T-28

TC/RC 30.

T-84

T-84

T-28

TC/RC 30.

T-84

T-84

T-28

TC/RC 30.

13÷28 13÷28 13÷28

5

13÷28

/

8

13÷24

/

8

8÷15 8÷15 8÷15 8÷15

8÷15 8÷15 8÷15 8÷15

Digitalis 71412 75901 75903 75904

Digitalis

Digiplexis™ Berry Canary

PBR

VI - X

↔45

↕40 / 60

Digitalis

Falcon Fire

PBR

VI - X

↔45

↕45 / 70

T-84 T-84 T-84

13÷24

T-40

17÷20

TC/RC 31.

T-84

T-40

TC/RC 31.

Firecracker

PBR

VI - VIII

Digitalis

Rising Phoenix

PBR

VI - VIII

↔40

↕30 / 65

7

13÷24

Dark Pink Pearl

PBR

VI - VII

↔30

↕35 / 45

5

13÷26

↕25 / 60

7

TC/RC 31. TC/RC 31.

13÷24

Digitalis

↔35

T-40

17÷20

17÷20

Echinacea Standard & Short Pearl 79640

Echinacea

77401

Echinacea

Magenta Pearl

PBR

VI - IX

↔35

↕40 / 50

4

75905

Echinacea

Orange Pearl

PBR

VI - IX

↔35

↕40 / 50

5

74292

Echinacea

Red Pearl

PBR

VI - IX

↔35

↕40 / 50

4

T-84

T-28 8÷15

17÷20

T-40

TC

32.

T-84

T-28

T-40

TC

32.

T-84

T-28

T-84

T-28

T-84 T-84

13÷26

8÷15

17÷20

TC

32.

8÷15

T-40

17÷20

TC

32.

T-28 8÷15

T-40

17÷20

TC

32.

T-28

T-40

TC

32.

T-84

TC

34.

T-84

TC

34.

TC

34.

13÷26 13÷26

79650

Echinacea

White Pearl

PBR

VI - VII

↔30

↕35 / 45

5

79643

Echinacea

Yellow Pearl Imp.

PBR

VI - VII

↔30

↕35 / 45

5

13÷26

Echinacea

Fountain Light Purple

PBR

VI - IX

↔40

↕20 / 40

5

13÷26

Echinacea

Fountain Orange Bicolour

PBR

VI - IX

↔40

↕20 / 45

5

13÷26

8÷15

8÷15

17÷20

Fountain 77448 77469

13÷26

T-84

Echinacea

Fountain Pink Eye

PBR

77492

Echinacea

Fountain Red

PBR

VI - IX

↔40

↕20 / 45

5

77497

Echinacea

Fountain Yellow

PBR

VI - IX

↔40

↕40 / 50

5

13÷26

79273

Echinacea

Cleopatra

PP24631 EU37978

VII - VIII

↔30

↕30 / 45

5

13÷26

77406

Echinacea

Flamingo

PBR

VI - IX

↔50

↕55 / 60

6

77447

VI - IX

↔40

↕20 / 45

5

74255

Echinacea

Golden Skipper

EU45815

VI - IX

↔50

↕40 / 50

4

75914

Echinacea

Honey Skipper

PBR

VI - VII

↔40

↕35 / 55

5

PP24629 EU40832

79299

Echinacea

Julia

VI - VIII

↔30

↕30 / 45

4

74264

Echinacea

Meditation Cerise

PBR

VII - IX

↔35

↕45 / 60

4

79627

Echinacea

Meditation Orange

PBR

VI - VII

↔30

↕35 / 45

5

Echinacea

Meditation White

PBR

VII - IX

↔35

↕45 / 60

4

74266 74256

Echinacea

Orange Skipper

PPAF EU49170

VI - IX

PP24459 EU40836

VI - VIII

↔50

↕40 / 50

4

13÷26

T-84

T-28

T-40

TC

34.

T-84

TC

34.

T-84

TC

32.

T-84

TC

32.

13÷26

8÷15

17÷20

13÷26

T-84

TC

33.

8÷15

T-40

17÷20

TC

33.

T-28 8÷15

T-40

17÷20

TC

32.

T-28

T-40

TC

33.

T-40

TC

33.

T-40

TC

33.

TC

33.

13÷26

T-84

T-28

T-84 T-84 T-84

T-28 8÷15

17÷20

T-84

T-28

T-84

T-28

T-84

T-28

T-84

T-28

13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26

74206

Echinacea

Purple Emperor

↔45

↕40 / 60

4

79631

Echinacea

Red Skipper

PBR

VI - VII

↔40

↕35 / 50

5

13÷26

77499

Echinacea

Kismet® White

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 55

5

13÷26

77445

Echinacea

Kismet® Yellow

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 55

5

13÷26

Echinacea

Rainbow Apricot

PBR

VI - VIII

↔50

↕55 / 60

6

13÷26

Echinacea

Rainbow Marcella

EU45820

VII - IX

↔80

↕55 / 80

4

8÷15

8÷15

17÷20

17÷20

8÷15

TC

33.

T-40

TC

33.

T-40

TC

35.

T-40

TC

35.

T-84

TC

35.

T-84

TC

35.

T-84

TC

35.

13÷26

8÷15 8÷15

17÷20

Standard & Medium Kismet T-84 T-84

17÷20

T-28 8÷15

17÷20

Rainbow 77444 74258 77460

Echinacea

Rainbow Yellow

PBR

VI - VIII

↔50

↕55 / 60

5

13÷26 13÷26

133.


page

tray standard sales weeks

origin

↕ height / with flower

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Echinacea

plant size [cm]

T-84

TC

36.

T-84

TC

36.

TC

36.

VITROFLORA

Standard & Medium Landscape Fatal Attraction

74295

Echinacea

74296

Echinacea Green Jewel Echinacea

Innocent Meadow Mama

77449

Echinacea

Parrot

77405

Echinacea

Sweet Meadow Mama

77404

74297

Echinacea

Virgin

79205

Echinacea

EU20563

VII - IX

↔45

↕30 / 55

4

EU27429

VI - VIII

↔20

↕30 / 50

3

EU52413

VI - IX

PBR

VI - IX

↔40

↕30 / 45

5

EU52412

VI - IX

↔40

↕40 / 50

4

↔30

↕40 / 50

4

13÷26

T-84

13÷26

T-84

36.

TC

36.

T-84

TC

36.

TC

37.

TC

37.

TC

37.

TC

37.

TC

37.

TC

37.

TC

38.

↕30 / 60

3

13÷26

Amazing Dream

PP23019 EU35489

VI - IX

↔50

↕40 / 60

4

13÷26

PP24329 PVR

VII - IX

↔50

↕40 / 60

4

PBR

VI - IX

↔50

↕40 / 50

4

Glowing Dream

Echinacea

Pink Skipper

74278

Echinacea

Pink Tip

PBR

VI - IX

↔40

↕70 / 70

4

77488

Echinacea

Prima Ginger

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 40

4

Echinacea

Postman

EU45816 PVR

Echinacea

Aloha

PP23525 EU38273

Big Kahuna

PP26159 EU40953

VII - X VI - IX

↔100

↕90 / 100

4

VII - IX

↔90

↕60 / 85

4

8÷15

17÷20

13÷26

↔25

Echinacea

T-40

TC

VI - VIII

74298

T-28

T-84

13÷26

PBR

79285

74257

13÷26

T-84 T-84

13÷26

T-28 8÷15

T-84

13÷26

T-84

13÷26

T-84

T-40

13÷26

17÷20

T-84

VII - IX

↔80

↕55 / 80

4

13÷26

VI - IX

↔70

↕55 / 80

4

13÷26

Standard & Tall Landscape 79233 74244

Echinacea

79689

Echinacea

Flame Thrower

PP21932 EU32307

79692

Echinacea

Hot Lava

PP22807 EU32330

79217

Echinacea

Hot Summer

PPAF PVR

77472

Echinacea

JS® Roho

PBR

Leilani

79234

Echinacea

79680

Echinacea Tomato Soup

↔50

↕50 / 70

4

VII - IX

↔50

↕50 / 80

4

VI - IX

↔50

↕50 / 70

5

T-84 T-84

T-28

TC

38.

T-84

TC

38.

T-84

TC

38.

TC

38.

TC

38.

T-84

TC

38.

T-84

TC

38.

T-40

TC

39.

T-40

TC

39.

T-40

TC

39.

13÷26

8÷20

24÷28 24÷28

T-84

24÷28

T-84

13÷26

PP23526 EU38271

VII - X

↔75

↕90 / 100

4

PP19427 EU29461

VII - IX

↔80

↕55 / 80

4

13÷26

PP24458 EU37979

VI - VIII

↔35

↕30 / 40

4

13÷26

VI - VIII

↔35

↕30 / 40

4

VI - VIII

↔30

↕40 / 55

4

T-28 8÷20

24÷28

Double & Short Echinacea

Butterfly Kisses

77498

Echinacea

Carrot Cake

PBR

74262

Echinacea

Delicious Candy

PBR

79272

T-84

T-28 8÷15

T-84

13÷26

17÷20 17÷20

T-84

T-28 8÷15

17÷20

T-84

T-28

T-40

13÷26

77431

Echinacea

Delicious Nougat

PBR

VI - IX

↔40

↕20 / 40

4

77403

Echinacea

Lemon Drop

EU52410

VI - VIII

↔30

↕40 / 60

4

13÷26

74294

Echinacea

Cherry Fluff

EU45818

VI - IX

↔35

↕40 / 55

4

13÷26

74263

Echinacea Eccentric

PBR

VII - IX

↔45

↕40 / 65

4

TC

39.

T-84

TC

39.

T-84

TC

39.

T-84

TC

39.

T-84

TC

40.

T-84

TC

40.

T-84

TC

40.

T-84

TC

41.

T-84

TC

40.

T-84

TC

40.

T-84

TC

40.

13÷26

8÷15

17÷20

Double & Medium

74204

Echinacea

79276

Echinacea

74265

Echinacea

Honeydew

PP24630 EU37980

VI - IX

↔50

↕40 / 60

4

Milkshake

EU27381 PP20594

VI - IX

↔60

↕70 / 90

4

Mini Belle

EU45819

VI - VIII VII - IX

↔30

↕40 / 55

4

13÷26 13÷26 13÷26 13÷26

79277

Echinacea

Pink Double Delight

EU22966 PP18803

↔50

↕45 / 60

4

79278

Echinacea

Raspberry Truffle

PP22612 EU35230

VII - IX

↔60

↕50 / 70

4

13÷26

79292

Echinacea

Secret Affair

PP24354 PVR

VII - X

↔60

↕55 / 70

4

13÷26

Secret Glow

PP25061 EU40937

VII - X

↔60

↕55 / 60

4

79291

Echinacea

Strawberry and Cream

77450

Echinacea

74247

Echinacea Supreme™ Cantaloupe

74201

PBR

VI - IX

↔40

↕20 / 50

5

PP24897 EU40935

VII - X

↔40

↕65 / 75

4

13÷26

13÷26

T-84

TC

40.

T-84

TC

40.

T-84

TC

41.

T-84

TC

41.

T-84

TC

41.

T-84

TC

41.

13÷26 13÷26

PP23472 EU35250

VII - IX

↔50

↕45 / 60

4

13÷26

13÷26

Echinacea

White Double Delight

Echinacea

Hot Papaya

PP21022 EU32282

VII - IX

↔60

↕60 / 80

4

Marmalade

PP22602 EU32290

VII - IX

↔60

↕60 / 80

4

Southern Belle

PP23493 EU35249

T-28 8÷15

Double & Tall Landscape 79250 79253 79279

134.

Echinacea Echinacea

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - X

↔60

↕60 / 100

4

13÷26 13÷26


Baby Joe®

78119

Eupatorium rugosum

Chocolate

78120

Eupatorium maculatum

Phantom®

26496

24400

VII - IX

↔60

↕60 / 80

VIII - X

↔60

↕90 / 100

5

T-100

RC

/

5

T-100

RC RC

Alkemade 18÷32 18÷32

VII - IX

↔40

↕60 / 80

/

5

T-100

IV - V

↔40

↕30 / 43

/

6

T-100

RC

V - VI

↔40

↕40 / 50

6

T-100

RC

6

T-100

RC

7

T-100

RC RC

18÷32

page

/

VITROFLORA

origin

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

hardiness zone

Eupatorium hybrida

↔ width

exposure

blooming

78118

most atractive

Eupatorium

plant size [cm]

Euphorbia 77417

Euphorbia amygdaloides

Purpurea

79623

Euphorbia amygdaloides

Walberton's Ruby Glow

EU733196

77416

Euphorbia characias

Black Pearl

PVR

V - VI

↔60

↕65 / 70

79288

Euphorbia characias

Glacier Blue

EU31557

V - VI

↔60

↕40 / 60

77415

Euphorbia characias

Red Wing

79237

Euphorbia characias

Tasmanian Tiger

79287

Euphorbia x martinii

Ascot Rainbow

/

13÷32 13÷32 13÷32 13÷32

PBR

V - VI

↔50

↕40 / 50

/

6

T-100

24140

V - VI

↔60

↕60 / 80

/

7

T-100

RC

5

T-100

RC

EU31556

V - VI

Spider's Web

PPAF PVR

III

SpinTop™ Mariachi Copper Sun

PBR

VI - IX

↔50

↕40 / 50

13÷32 13÷32 13÷32

Fatsia 79372

Fatsia japonica

↔120 ↕150 / 165

T-84

TC

31.

7

T-84

RC

42.

7

T-84

RC

42.

7

13÷32

Gaillardia SpinTop 74850

Gaillardia aristata

↔35

↕30 / 35

8÷20

Gaillardia aristata

SpinTop™ Orange Halo Imp.

PBR

VI - IX

74819

Gaillardia aristata

SpinTop™ Red

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 35

7

T-84

RC

42.

74845

Gaillardia aristata

SpinTop™ Red Starbust

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 35

7

T-84

RC

42.

Gaillardia aristata

SpinTop™ Yellow Touch

PBR

VI - IX

↔35

↕30 / 35

7

T-84

RC

42.

Gaura lindheimeri

Graceful Light Pink

PBR

VI - VIII

↔30

↕30 / 30

6

T-102

RC

46.

RC

46.

RC

46.

74821

74820

↔35

↕30 / 35

8÷20 8÷20 8÷20 8÷20

Gaura 71335 71336 71303

Gaura lindheimeri

Graceful White

Gaura lindheimeri

Passionate Blush

Gaura lindheimeri

Rosy Jane

71305

Gaura lindheimeri

71310

Gaura lindheimeri

71309

10÷22

PBR

VI - VIII

↔30

↕30 / 40

7

T-102

19293

VI - X

↔45

↕40 / 60

6

T-102

PBR

VI - X

↔45

↕60 / 80

10÷22 10÷22

5

T-100

RC RC RC

13÷22

Siskiyou Pink

VI - X

↔60

↕60 / 80

5

T-100

Whirling Butterflies

VII - X

↔60

↕60 / 80

5

T-100

PBR

VI - X

↔40

↕30 / 40

PBR

VI - X

↔80

↕40 / 50

13÷22 13÷22

Geranium Giant flowers hybrids Azure Rush

72001

Geranium x hybridum

71195

Geranium x hybridum Bloom Time

72003 71128

Geranium wallichianum

Buxton Blue

PBR

VII - X

↔50

↕20 / 30

Geranium wallichianum

Havana Blues®

PBR

V-X

↔40

↕30 / 40

71140

Geranium

71113

Geranium x hybridum

Pink Penny Rozanne®

/

4

/

4

/

4

/

4

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

16÷36 16÷36 16÷36 16÷36

8÷15 8÷15 8÷15 8÷15

PP17656 ET812522

V-X

↔30

↕40 / 35

/

4

PBR

VI - X

↔80

↕40 / 50

/

4

↔80

↕30 / 40

/

4

T-84

TC/RC 42. TC/RC 42.

16÷36 16÷36

8÷15 8÷15

Macrorrhizum Geranium macrorrhizum

Bevan's Variety

VI - VII

72005

Geranium macrorrhizum

Czakor

V - VI

↔80

↕30 / 40

/

4

T-84

71115

Geranium macrorrhizum

Ingwersen

V - VII

↔45

↕20 / 30

/

4

T-84

TC/RC 42.

Geranium macrorrhizum

Spessart

V - VII

↔40

↕20 / 30

/

3

T-84

TC/RC 42.

V - VIII

↔50

↕40 / 45

/

4

72078

71117

6÷34 6÷34 6÷34 6÷34

Pratense 72006

Geranium pratense

Black Beauty

PBR

72022

Geranium pratense

Cloud Nine

PBR

V - VIII

↔45

↕40 / 50

72081

Geranium pratense

Storm Cloud

PBR

V - VI

↔45

↕40 / 50

71119

Geranium x cantabrigiense

V - VIII

↔35

↕15 / 20

72014

Geranium x hybridum

Biokovo Dreamland

PBR

VI - X

↔60

↕40 / 45

/

4 4

/ /

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

T-84

T-84

TC

43.

16÷36 16÷36 16÷36

4

T-84

5

T-84

6÷34

16÷28

8÷15 8÷15 8÷15

TC/RC 43. TC

43.

135.


5

↕15 / 25

/

5

28÷36

↔25

↕25 / 35

/

6

28÷36

↔30

↕35 / 50

/

5

↕ height / with flower

page

/

↔ width

origin

hardiness zone

tray standard sales weeks

exposure

blooming

most atractive

Geum

plant size [cm]

T-84

TC

45.

T-84

TC

45.

TC

44.

TC

44.

VITROFLORA

Alkemade

Cocktail Cocktail Banana Daiquiri

PBR

V - VI

↔30

↕30 / 40

PBR

IV - V

↔20

Bohema Pink

PBR

V - VI

Flames of Passion

PBR

V - IX

74828

Geum

71549

Geum Cocktail Tequila Sunrise

74862

Geum

71526

Geum rivale

74898

Geum

Golden Joy

Geum rivale Mai Tai

71548 75078 74863

PBR

V - VI

↔30

↕30 / 40

V - VI

↔30

↕30 / 50

Geum

Nonna

PBR

IV - V

↔30

↕30 / 40

Geum

Pink Petticoats

PBR

V - VI

↔30

↕25 / 35

/

6

/

5

/

5

/

6

28÷36

T-84

28÷36

T-84

TC

44.

T-84

T-40

TC

44.

T-84

T-40

TC

44.

T-84

T-40

TC

45.

T-84

T-40

TC

45.

TC

45.

TC

45.

28÷36 28÷36 28÷36 28÷36

Pretticoats Peach

PBR

V - VI

74897

Geum

Samba Sunset

PBR

IV - V

↔30

↕30 / 60

71534

Geum coccineum

EU30066

V - VII

↔40

↕40 / 65

PBR

VI - VIII

↔50

↕35 / 40

5

VI - VIII

↔30

↕10 / 15

4

17÷22

VI - IX

↔50

↕50 / 70

4

13÷24

Totally Tangerine

↔30

↕30 / 40

6 4 /

4

8÷15

T-84

Geum

74864

T-40

28÷36

8÷15 8÷15 8÷15 8÷15

T-84

28÷36

T-84

28÷36

T-40 8÷15

Gypsophila 77421

Gypsophila paniculata

77430

Gypsophila

Festival White Flare Knuddel

T-100 13÷20

T-84

RC TC

46.

Helenium Mariachi™ 79082

Helenium

Mariachi™ Fuego Mariachi™ Salsa

79098

Helenium

79085

Helenium Mariachi™ Siesta

79083

Helenium

Mariachi™ Sombrero

79106

Helenium

Bandera Poncho

79103

Helenium

79105

Helenium Ranchera

EU40853 EU40854

VI - IX

↔50

↕45 / 60

4

EU40855

VI - IX

↔50

↕45 / 60

4

T-84

T-28

TC

47.

T-84

TC

47.

T-84

TC

47.

8÷15

13÷24 13÷24

T-84

T-28

TC

47.

T-84

T-28

TC

47.

EU40856

VI - IX

↔50

↕45 / 60

4

13÷24

PBR

VIII - X

↔50

↕40 / 50

4

13÷24

8÷15

8÷15

T-84

PBR

VII - IX

↔50

↕40 / 60

4

PBR

VII - IX

↔50

↕40 / 50

4

13÷24

PBR

VII - VIII

↔30

↕60 / 80

5

13÷20

TC

47.

T-84

T-28

TC

47.

T-84

T-28

TC

46.

13÷24 8÷15

Helianthus 74245

Helianthus

Double Whammy

8÷15

T-84

TC

46.

T-84

RC

46.

T-84

TC

46.

74267

Helianthus

Flying Saucers

PBR

VII - VIII

↔140

↕80 / 120

4

77412

Helianthus

Suncatcher Pure Gold

PBR

VI - VIII

↔40

↕60 / 80

5

13÷20

74261

Helianthus x multiflorus

Sunshine Daydream

PBR

VI - VIII

↔80 ↕100 / 160

4

13÷20

Korma

PBR

--

↔20

↕25 / 25

/

7

13÷20

Helichrysum 77614

Helichrysum italicum

T-100 15÷28

RC

Heuchera World Caffe 73014

Heuchera

World Caffé™ Amaretto

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

50.

73050

Heuchera

World Caffé™ Americano

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

50.

73077

Heuchera

World Caffé™ Arabica

PBR

VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

50.

73048

Heuchera

World Caffé™ Corretto

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

50.

8÷36 8÷36 8÷36

73049

Heuchera

World Caffé™ Espresso

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

50.

76031

Heuchera

World Caffé™ Frappe

PBR

V - VI

↔35

↕25 / 40

/

5

T-84

TC

51.

8÷36 8÷36

76030

Heuchera

World Caffé™ Lungo

PBR

V - VI

↔30

↕20 / 35

/

5

T-84

TC

51.

76020

Heuchera

World Caffé™ Melange

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

/

4

T-84

TC

51.

/

4

T-84

TC

51.

/

4

T-84

TC

51.

5

T-84

TC

51.

World Caffé™ Romano

73051

Heuchera

73017

Heuchera World Caffé™ Shakerato

76029

136.

8÷36

Heuchera

World Caffé™ Vienna

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 35

PBR

V - VI

↔55

↕20 / 35

PBR

V - VI

↔30

↕20 / 35

/

8÷36 8÷36 8÷36 8÷36 8÷36


4

/

4

page

/

tray standard sales weeks

origin

↕ height / with flower

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Heuchera

plant size [cm]

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

T-84

TC

53.

4

T-84

TC

54.

4

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

54.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

55.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

52.

T-84

TC

56.

4

T-84

TC

56.

/

4

T-84

TC

56.

/

5

T-84

TC

56.

VITROFLORA

landscape 73723 73701 73702

Heuchera

Amethyst Myst

Heuchera americana

Beauty Colour

Heuchera

PBR

Can Can

VI

↔45

↕25 / 65

VI - IX

↔30

↕30 / 45

V - VII

↔30

↕20 / 50

/

4

73706

Heuchera

Chocolate Ruffles

PP8965 EU3954

73786

Heuchera

Delta Dawn

PP23545 EU35492

VI - IX

↔40

↕25 / 45

/

4

V - IX

↔30

↕15 / 45

/

4

VI - VII

↔60

↕30 / 75

VI - VIII

↔30

↕20 / 35

73755

Heuchera

Fire Chief

PP21880 EU29053

73797

Heuchera

Georgia Plum

PP24507 EU25281

Grape Expectation

PP26894 PVR

V - VI

↔50

↕20 / 40

EU32286

VI - IX

↔30

↕30 / 50

73074 73777 73780

Heuchera

Heuchera vilosa Kassandra Heuchera x hybrida

Neptune

V - VI

↔30

↕25 / 40

/

4 4

/

4

/

4

/

4

PPAF PVR

V - VI

↔45

↕25 / 45

/

4

V - VI

↔50

↕20 / 50

/

5

73065

Heuchera

Northern Exposure™ Amber

73094

Heuchera

Northern Exposure™ Black

PP30583

V - VI

↔45

↕25 / 45

/

4

V - VI

↔45

↕25 / 45

/

4

73056

Heuchera

Northern Exposure™ Lime

PPAF PVR

73066

Heuchera

Northern Exposure™ Red

PPAF PVR

73738

Heuchera

Obsidian

PP14836 EU15761

73740

Heuchera

Peach Flambé

PP17195 EU20615

Heuchera

Peppermint Spice

PP18009 EU23082

VI - VII

↔30

↕20 / 45

4

Heuchera

Plum Pudding

EU3330

VI - VII

↔40

↕20 / 65

4

73741 73711

V - VI

↔40

↕25 / 60

VI - VII

↔35

↕20 / 40

/

/

Heuchera

Rachel

VI - VIII

73713

Heuchera x hybrida

Regina

VI - VII

↔30

↕35 / 50

/

4

73091

Heuchera

V - VI

↔20

↕15 / 25

/

6

76028

73092

Heuchera

73742

Heuchera x brizoides

Rockies Amber Rockies Black

PBR PBR

Schneewittchen Sugar Plum

73765

Heuchera

73792

Heuchera x hybrida Venus

PP21857 EU32315

↔30

↕25 / 50

4

V - VI

↔20

↕15 / 25

/

6

V - VI

↔50

↕50 / 80

/

4

V - IX

↔45

↕30 / 65

4

V - VII

↔30

↕25 / 40

4

Heuchera

Rex Black

PBR

IV - V

73045

Heuchera

Rex Dark Amber

PBR

V

↔50

↕50 / 70

76033

Heuchera

Rex Fire

PBR

IV - V

↔45

↕45 / 60

76032

/

↔50

↕50 / 60

/ /

5 4

/

5

73046

Heuchera

Rex Lime

PBR

V

↔50

↕50 / 70

4

73069

Heuchera

Rex Peppermint

PPAF PVR

V

↔40

↕40 / 50

4

24÷28 25÷28 24÷28 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30 24÷28 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30 8÷36

13÷30 13÷30 24÷28 25÷28 24÷28 13÷30 13÷30 24÷28 13÷30 24÷28 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30 13÷30

73068

Heuchera

Rex Purple

PPAF PVR

V - VI

↔50

↕50 / 70

4

73047

Heuchera

Rex Red

PBR

V

↔50

↕50 / 70

4

13÷30

73072

Heuchera

Amberosus

PBR

V - VI

↔35

↕15 / 30

4

13÷30

Berry Smoothie

PP23285 EU37275

V - VI

↔50

↕45 / 70

Black Beauty

PP13288 EU11507

V - VI

↔40

↕25 / 60

PBR

V - VII

↔20

↕15 / 25

73752

Heuchera

73724

Heuchera

73727

Heuchera Black Forest Cake

73064 73019 73784

Heuchera Heuchera Heuchera

PPAF PVR

V - VI

↔50

↕30 / 60

Black Taffeta

PP26162 EU39498

V - VII

↔40

↕30 / 50

Cajun Fire

PP24150 EU37049

Black Pearl

V - IX

↔35

↕20 / 45

/

13÷30

8÷30

13÷30 13÷30

/

3

T-84

TC

56.

/

4

T-84

TC

57.

4

T-84

TC

56.

T-84

TC

56.

T-84

TC

57.

/

8÷36 8÷36

13÷30

73703

Heuchera americana

Cappuccino

73054

Heuchera

Champagne

PP27567 PVR PP22967 EU35419

IV - VI

↔35

↕15 / 45

/

4

T-84

TC

57.

PBR

VI - VII

↔40

↕25 / 45

/

4

T-84

TC

57.

T-84

TC

57.

T-84

TC

57.

T-84

TC

58.

4

T-84

TC

58.

4

T-84

TC

58.

TC

58.

TC

58.

73767

Heuchera

Cherry Cola

76021

Heuchera

Cherry Truffles Chocolate Veil

76025

Heuchera

73728

Heuchera Cinnabar Silver

73053

Heuchera

Dew Drops

PP18324 EU23083

VI - VIII

↔30

↕30 / 40

/

4

V-X

↔35

↕30 / 35

/

4

VI - VIII

↔40

↕20 / 50

V - VII

↔35

↕25 / 45

PBR

VI - VII VI

↔35

↕20 / 30

V - VII

↔30

↕20 / 45

↔30

↕40 / 60

/

4 4

/

4

25÷28 13÷30 8÷30

13÷30 25÷28 13÷30 13÷30

73753

Heuchera

Electra

PP21856 EU29064

73795

Heuchera

Fire Alarm

PP24525 EU37063 PP26358 EU43271

V - IX

↔55

↕30 / 40

/

4

T-84

PPAF PVR

V - VII

↔35

↕20 / 40

/

4

T-84

73024

Heuchera

Forever® Purple

74484

Heuchera

Forever® Red

/

8÷36 8÷36 8÷36 8÷36

137.


73020 73023 73756 73734

Heuchera Heuchera Heuchera Heuchera

Ginger Peach

PP22257 EU35416

Glitter

PP25019 EU39496

VI - IX

↔35

↕25 / 40

Grape Soda

PP26339 EU43272

IV - VIII

↔50

↕25 / 45

Lime Marmalade

PP21861 EU17452

V - VI

↔60

↕25 / 40

Lime Rickey

PP16210 EU17451

Lime Swizzle

73071

Heuchera

73033

Heuchera Little Cutie™ Frost

73063

Heuchera

73031

Heuchera

Little Cutie™ Peppermint

V - VII V - VI

V - VI

↔20 ↔60

↔45

↕25 / 45 ↕25 / 45

/

4

/

4

TC

59.

/

TC

59.

4

T-84 T-84

TC

59.

4

T-84 T-84

TC

60.

↕20 / 45 ↕15 / 30

/

4

TC

59.

↔20

↕15 / 25

/

4

T-102

TC

60.

PP24563 EU37058

V-X

↔25

↕15 / 25

/

4

T-102

TC

60.

4

T-102

↔45

↕25 / 40

/

V - VI

↔40

↕25 / 60

/

↔20

↕15 / 20

/

TC

59.

4

T-84 T-84

TC

59.

T-84 T-84

TC

59.

T-84 T-84

TC

59.

T-84 T-84

TC

59.

T-84 T-84

TC

59.

T-84 T-84

TC

61.

T-84 T-84

TC

61.

T-84 T-84

TC

61.

T-84 T-84

TC

61.

Paprika

PP24575 EU39443

V - VI

↔35

↕20 / 50

4

PP18881 EU25269

V - IX

↔35

↕20 / 35

/

4

PBR

VI - VII

↔45

↕25 / 40

/

4

/

4

Pink Panther

PBR

VI - VII VI - VIII

↔40

↕30 / 45

/

4

V-X

↔20

↕20 / 55

/

4

↔40

↕25 / 40

/

13÷30

4

Milan

↕25 / 35

13÷30

60.

PP21682 EU29065

↔45

8÷30

TC

PP18551 EU-dv

V - IX

8÷30

T-84 T-84

Midnight Rose Select

Heuchera

14÷30

T-84 T-84

↔30

Marmalade

79978

14÷30

8÷36

V-X

Heuchera

Peachberry Ice

8÷36

14÷30

V - VI

Heuchera

Heuchera

14÷30

8÷36

PBR

73766

76022

8÷36

PPAV PVR

V-X

Heuchera Paris

58.

13÷30

T-84 T-84

V - VI

Heuchera

TC

13÷30

4

PP24573

73739

59.

13÷30

4

Little Cutie™ Sweet Tart

73007

TC

T-84 T-84

13÷30

/

73736

Heuchera

T-84 T-84

VITROFLORA

T-84 T-84

PP15945 EU17452

73761

page

Galaxy

PP24574 EU37062

hardiness zone

blooming

Heuchera

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

origin

73768

Heuchera

↔ width

exposure

73796

most atractive

Heuchera

plant size [cm]

4

13÷30

8÷36

13÷30 13÷30 13÷30 8÷36

13÷30 13÷30

8÷36

13÷30 13÷30 13÷30 8÷36

13÷30 13÷30

73027

Heuchera

Red Lightning

PP27767 EU46662

73008

Heuchera

Rio

PP24273 EU37061

Root Beer

PP23173 EU23428 PP21859 EU29067

V - IX

↔30

↕25 / 45

/

4

T-84 T-84

TC

61.

PBR

VI

↔30

↕15 / 30

/

4

T-84 T-84

TC

61.

2000/0367

VII - VIII

↔25

↕30 / 55

/

4

T-84 T-84

TC

61.

T-84 T-84

TC

61.

73770

Heuchera Heuchera

Shanghai

73078

Heuchera

Silver Gumdrop

73782

Heuchera

Silver Scrolls

73764

76024

Heuchera

Timeless Night Tokyo

73028

Heuchera

73079

Heuchera Wild Rose

Heuchera - FloraSet

PBR

V - VI

VI - VIII

↔35

↔35

↕15 / 45

↕25 / 40

PP27363 EU46417

VII - X

↔50

↕25 / 40

PBR

V - VI

↔50

↕20 / 40

/

/

4

4

13÷30 13÷30 13÷30 8÷30 8÷36

13÷30 13÷30

13÷30 13÷30 13÷30 8÷30 8÷36

13÷30 13÷30

/

4

T-84 T-84

TC

61.

/

4

T-84 T-84

TC

61.

8÷36 8÷36

8÷36 8÷36

73037

Heuchera

FloraSet 1: Lime Marmelade | Chocolate Ruffles

PBR

T-84 T-84

TC

73038

Heuchera

FloraSet 2: Ginger Peach | Black Taffeta

PBR

T-84 T-84

TC

PBR

T-84 T-84

TC TC

73039 73040 73041

Heuchera

FloraSet 3: Forever Purple | Glitter

21÷25 21÷25 21÷25

21÷25 21÷25 21÷25

Heuchera

FloraSet 4: Root Beer | Tapestry

PBR

T-84 T-84

Heuchera

FloraSet 5: Electra | Ginger Ale

PBR

T-84 T-84

TC

T-84 T-84

TC

62.

T-84 T-84

TC

63.

T-84 T-84

TC

64.

21÷25 21÷25

21÷25 21÷25

Heucherella Revolution Heucherella

Pink Revolution

74486

Heucherella

White Revolution

74415

Heucherella alba

74491

V - VI

PBR

V - VIII

↔30

↕20 / 45

VI - IX

↔30

↕25 / 40

Bridget Bloom

74428

Heucherella

Buttered Rum

PP25040 EU39500

74485

Heucherella

Catching Fire

PBR

↔30

↕20 / 35

VI - VII

↔40

↕20 / 25

VI

↔30

↕15 / 30

/ /

4 4 4

13÷36 13÷36

24÷28

13÷36 13÷36

24÷28

/

4

T-84 T-84

TC

64.

/

4

T-84 T-84

TC

64.

4

T-84 T-84

TC

64.

4

T-84 T-84

TC

64.

8÷30 8÷30

8÷30 8÷30

Copper Cascade

PP25722 EU43260

Heucherella

Gold Zebra

PP22104 EU32405

VI - VII

75419

Heucherella

Hopscotch

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 45

/

4

T-84 T-84

TC

64.

74437

Heucherella

Infinity

EU45848

VI - VII

↔40

↕30 / 45

/

4

T-84 T-84

TC

64.

Mojito

PP26946 EU39500

4

T-84 T-84

TC

64.

Plum Cascade

PP28883 PVR

V - VI

↔80

↕25 / 30

/

4

T-84 T-84

TC

64.

PBR

V - VI

↔45

↕20 / 45

/

4

T-84 T-84

TC

64.

4

T-84 T-84

TC

65.

T-84 T-84

TC

65.

T-84 T-84

TC

65.

T-84 T-84

TC

65.

74422 70703

74440

Heucherella

Heucherella

73057

Heucherella

70726

Heucherella Red Rover

70735 79440

138.

EU52369

Heucherella Heucherella

V - VI

VI - VII

↔80 ↔40

↔20

↕20 / 30

/

↕20 / 45

↕40 / 65

/

Solar Eclipse

PP23647 EU32435

Stoplight

PP16835 EU20613

V - VI VI - VII

↔70

↕50 / 70

4

V - VIII

↔40

↕20 / 50

4

70704

Heucherella

Sweet Tea

PP21296 EU29291

79442

Heucherella

Tapestry

PP21150 EU26477

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

IV - VI

↔40 ↔35

↕25 / 40 ↕15 / 40

/

4

13÷30 8÷30 8÷30

13÷30 8÷30

13÷30 8÷30

13÷30 13÷30 13÷30 13÷30

13÷30 8÷30 8÷30

13÷30 8÷30

13÷30 8÷30

13÷30 13÷30 13÷30 13÷30


2

page

/

tray standard sales weeks

origin

↕ height / with flower

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Hosta

plant size [cm]

T-84

TC

66.

T-84

TC

66.

T-84

TC

66.

T-84

TC

66.

VITROFLORA

Alkemade

Small 73887 73862 73858 73891 73877 73883

Hosta Hosta

Blue Mouse Ears Brim Cup

Hosta

Cherry Berry

Hosta

Gypsy Lemon

Hosta

Raspberry Sundae

Hosta hybrid School Mouse

73823

Hosta

73880

Hosta hybrid

VII - VIII VI - VII VII - VIII

↔30 ↔40 ↔50

↕20 / 40 ↕30 / 50 ↕25 / 50

PBR

VII - VIII

PP22685 PVR

VIII - X

↔55

↕25 / 60

PP29559

VI - VIII

↔15

↕10 / 15

VII - VIII

↔50

↕25 / 50

Stiletto

↔30

2

↕25 / 50

8÷26

T-84 8÷26

8÷26

2 /

4

8÷26

T-84 8÷26

8÷26

/

4

T-84

TC

66.

/

4

T-84

TC

66.

2

T-84

TC

66.

8÷26 8÷26 8÷26

Sun Mouse

PP30033

VI - VIII

↔20

↕10 / 15

/

4

T-84

TC

66.

Autumn Frost

PP23224

VII - VIII

↔35

↕30 / 65

/

4

T-84

TC

66.

2

T-84

TC

66.

T-84

TC

66.

2

T-84

TC

66.

2

T-84

TC

66.

2

T-84

TC

67.

T-84

TC

67.

2

T-84

TC

67.

8÷26

Medium 73879 73890 73806 73807 73808 73899 73882 71935

Hosta Hosta Hosta Hosta Hosta Hosta tardiana Hosta sieboldiana Hosta

Dream Queen

VII - VIII

Fire & Ice

VI - VIII

Fragrant Blue

VI - VIII

Francee

VI - VIII

Halcyon

VII - VIII

↔60 ↔40 ↔70 ↔80 ↔90

↕50 / 65 ↕30 / 50

2

↕40 / 50 ↕50 / 60

/

↕40 / 60

8÷26 8÷26

T-84 8÷26

8÷26

8÷26 8÷26 8÷26

T-84

Hans

PBR

VII - VIII

June

PBR

VII - VIII

PP12531 EU13145

VII - VIII

↔80

↕70 / 100

2

T-84

TC

67.

↔90

↕50 / 60

2

T-84

TC

67.

T-84

TC

67.

↔75 ↔50

↕50 / 60

/

↕45 / 50

4

8÷26

8÷26

8÷26

Hosta

Liberty

73813

Hosta

Minute Man

VII - VIII

73816

Hosta

Patriot

VII - VIII

↔90

↕55 / 75

2

71916

Hosta

Praying Hands

VII - VIII

↔40

↕40 / 60

2

T-84

TC

67.

73876

Hosta

Purple Heart

VIII - IX

↔75

↕40 / 60

4

T-84

TC

67.

2

T-84

TC

67.

4

T-84

TC

67.

TC

67.

71953

73861 73888 73825

Hosta Hosta

PP22725

Stained Glass Waterslide

Hosta

Wide Brim

Hosta

Age of Gold

VII - VIII PP30303 CPBRAF

VII - VIII

↔80 ↔80

↕50 / 70 ↕35 / 45

/

8÷26 8÷26

T-84 8÷26

8÷26

8÷26 8÷26 8÷26 8÷26

↔80

↕35 / 60

/

2

T-84

VII - VIII ↔120

↕65 / 100

/

4

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

4

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

VII - VIII

8÷26

Large 73886 73884 73885 73832

Hosta Hosta sieboldiana

PP30902

Big Daddy Diamond Lake

VII - VIII ↔100 PP30769

VII - VIII ↔110

Hosta

Elegans

VII - VIII ↔100

↕60 / 90 ↕45 / 65

/

↕70 / 90

8÷26 8÷26 8÷26 8÷26

Hosta

Grandiflora

VII - VIII ↔120

↕50 / 65

2

T-84

73809

Hosta

Great Expectations

VII - VIII ↔110

↕60 / 80

2

T-84

73878

Hosta

Regal Splendor

VII - VIII ↔100

↕90 / 120

73881

Hosta

American Halo

VI - VII

↔130

↕80 / 70

73803

Hosta

Blue Angel

VII - VIII ↔150

↕90 / 110

71946

TC

68.

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

2

T-84

TC

68.

8÷26

8÷26

8÷26

8÷26

Extra Large

73824

Hosta

Sum & Substance

VII - VIII ↔150

↕90 / 110

/ /

8÷26 8÷26 8÷26

Houttuynia 78121

Houttuynia cordata

Chameleon

Iberis sempervirens

Masterpiece

PP22280/ EU33834

Pink Ice

PP23854 PBR

T-100

VII

↔120

↕70 / 90

5

V - VI

↔30

↕30 / 35

8

T-102

RC

69.

6

T-102

RC

69.

6

T-102

RC

69.

6

T-102

RC

69.

13÷22

RC

Iberis 79367 75060 74852 74853

Iberis sempervirens Iberis sempervirens Iberis sempervirens

Snowsurfer Compact Snowsurfer Forte

PBR PBR

V - VI III - V III - V

↔30 ↔30 ↔30

↕15 / 20 ↕20 / 30 ↕20 / 30

8÷22 8÷22

32÷36 32÷36

139.


page

flower

origin

↕ height / with

tray standard sales weeks

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Kniphofia

plant size [cm]

T-84

T-28

TC

70.

T-84

T-28

TC

70.

T-84

T-28

TC

70.

T-84

T-28

TC

70.

T-84

T-28

TC

70.

T-84

TC

70.

T-84

TC

70.

T-84

TC

70.

T-84

TC

70.

VITROFLORA

Alkemade

Poco 79931

Kniphofia

75040

↔30

↕50 / 50

6

Poco Red

PP27677 EU46794

Poco Sunset

PP28464 PBRAF

VI - X

Kniphofia

Poco Yellow

PP27616 PVR

VII - X

↔40

↕30 / 45

6

Kniphofia

Banana Popsicle

PP27617 PVR

VII - X

↔40

↕45 / 55

6

Mango Popsicle

PP22968 EU35633

VI - X

↔45

↕40 / 65

6

Papaya Popsicle

PP22915 EU35637

Redhot Popsicle

PP24036 EU38283

Kniphofia

75054

VII - VIII

Poco Orange

Kniphofia

75094

PBR PP27677 PVR

Kniphofia

75041

Poco Citron

VI - X VI - X

↔40 ↔35 ↔40

↕30 / 50

6

↕30 / 45

6

↕30 / 40

6

13÷26

8÷15

13÷26

8÷15

13÷26

8÷15

13÷26

8÷15

13÷26

8÷15

Popsicle™ 75088 79345

Kniphofia

79346

Kniphofia

79376

Kniphofia

VI - X

↔45

↕40 / 50

6

V-X

↔40

↕40 / 50

6

13÷26 13÷26 13÷26 13÷26

Lavandula Lavandula angustifolia

Hidcote Blue

VI - VIII

↔40

↕30 / 45

4

T-84

RC

73.

79325

Lavandula angustifolia

Munstead

VI - VIII

↔40

↕30 / 50

5

T-84

RC

73.

71575

Lavandula angustifolia

Rosea

VI - VIII

↔30

↕30 / 50

5

T-84

RC

73.

6

T-84

RC

73.

5

T-84

RC

73.

5

T-84

RC

73.

T-84

RC

73.

79313

75032

Lavandula angustifolia

71574

Lavandula x intermedia

75079

Lavandula x intermedia

75080

Lavandula x intermedia

Thumbelina Leigh

PBR

Edelweiss Phenomenal Platinum Blonde

VI - VIII VII - IX

PBR PBR

VII - IX

↔30 ↔40 ↔50

↕25 / 35 ↕40 / 50 ↕50 / 70

VII - IX

↔40

↕40 / 60

6

15÷22 15÷22 15÷22 15÷22 15÷22 15÷22 15÷22

Leontopodium 79131

Leontopodium alpinum

May Snow

V - VI

↔10

↕10 / 15

4

79132

Leontopodium alpinum

Star of Alps

V - VI

↔30

↕10 / 15

4

TC/R 69. C TC/R 69. C

T-84 T-84 T-40

13÷36

8÷15

8÷15

T-84 T-84

13÷36

8÷15

Leucanthemum Real 70788 Leucanthemum x superbum Real Dream

PBR

VII - X

↔35

↕40 / 60

5

70789 Leucanthemum x superbum Real Galaxy

PBR

VII - X

↔40

↕50 / 70

5

70794 Leucanthemum x superbum Real Glory 70795 Leucanthemum x superbum Real Neat

PBR

VII - VIII

↔40

↕40 / 65

5

PBR

VII - VIII

↔35

↕30 / 40

5

↔30

↕25 / 30

5

T-84

T-40

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

T-84

RC

72.

13÷24

17÷20

13÷24 13÷24 13÷24

Sweet Daisy Leucanthemum maximum

Sweet Daisy™ Cher

PBR

VI - VIII

75420

Leucanthemum maximum

Sweet Daisy™ Christine

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

75421

Leucanthemum maximum Sweet Daisy™ Jane

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

70770

Leucanthemum maximum

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

74470

Leucanthemum

VI - VIII

↔40

↕35 / 50

5

75422

Sweet Daisy™ Rebecca Becky

70786 Leucanthemum x superbum Goldfinch

PP24499 EU38299

VI - X

74454 Leucanthemum x superbum Luna

P27037 EU46786

VI - VIII

↔50

↕50 / 55

5

PP26905 EU46788

VI - VIII

↔25

↕30 / 35

5

VI - VIII

↔40

↕40 / 70

4

74471

Leucanthemum x superbum

Macaroon

70796 Leucanthemum x superbum Sante 70752 Leucanthemum x superbum Snow Cap 75447 Leucanthemum x superbum Spoon Full of Sugar 70719

Leucanthemum x superbum

Victorian Secret

74441 Leucanthemum x superbum Wirral Supreme

VI - VIII PBR PP22654 EU35720

VI - VIII VI - IX

↔40

↔30 ↔40 ↔50

↕55 / 75

5

↕20 / 35

5

↕35 / 45

4

↕35 / 35

VII - VIII

↔40

↕60 / 80

Aurea (Goldilocks)

VI - VII

↔90

↕7 / 7

Pink Blush

VI - VII

↔50 ↕70 / 120

5 5

10÷22 10÷22 10÷22 10÷22

T-84

RC

13÷24

T-84

T-40

TC

72.

T-84

T-40

13÷24

8÷15

TC

72.

T-84

TC

72.

T-84

RC

13÷24

8÷15

13÷24 13÷24

T-84

RC

73.

T-40

RC

73.

T-40

TC

72.

13÷24

T-84

13÷24

T-84

13÷24

T-40 8÷15

17÷20

17÷20

T-84

RC

13÷24

Lysimachia 70160

Lysimachia nummularia

/

3

T-100

RC

/

5

T-100

RC

13÷22

Lythrum 75279

140.

Lythrum salicaria

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

15÷28


origin

page

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Lupinus

plant size [cm]

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

T-45

TC

71.

RC

74.

VITROFLORA

Alkemade

West Country™ 71865

Lupinus

71867

Lupinus

71868

Lupinus

71869

Lupinus

71893

Lupinus

71883

Lupinus

71894

Lupinus

71870

Desert Sun Manhattan Lights Persian Slipper Polar Princess Rachel de Thame Salmon Star Tequila Flame

PBR PBR PBR PBR PBR PBR PBR

V - VI V - VI V - VI V - VI V - VI V - VI V - VI

↔40 ↔40 ↔30 ↔40 ↔40 ↔40 ↔40

↕60 / 90 ↕60 / 90 ↕30 / 60 ↕40 / 70 ↕60 / 90 ↕60 / 90 ↕50 / 80

6 6

28÷34

6

28÷34

6

28÷34

6

28÷34

6

28÷34

6

Towering Inferno

PBR

V - VI

↔40

↕60 / 90

6

Monarda

Bee-Bright

PBR

VII - VIII

↔45

↕50 / 70

6

Monarda

Lupinus

28÷34

28÷34 28÷34

Monarda Bee 77474 74283

Bee-Free

EU48372

VI VI

↔40

↕50 / 60

4

Monarda

Bee-Happy

EU48370

↔40

↕60 / 70

4

74280

Monarda

Bee-Lieve

EU48410

VI

↔40

↕50 / 60

4

77424

Monarda

Bee-Merry

PBR

VI

↔40

↕50 / 60

4

77473

Monarda

Bee-Pretty

PBR

VII - VIII

↔40

↕50 / 55

5

77423

Monarda

Bee-Pure

PBR

VI

↔40

↕50 / 60

4

74279

Monarda

Bee-True

EU48371

VI

↔40

↕60 / 60

4

Nepeta kubanica

Neptune

'Bokratune' PP29556

VI - IX

↔30

↕30 / 45

4

74281

T-84

T-40

13÷28

8÷15

T-84

RC

74.

T-84

T-40 T-40

RC

74.

T-84

T-40 T-40

RC

74.

T-84

T-40 T-40

RC

74.

T-84

T-40

RC

74.

T-84

T-40

RC

74.

RC

74.

RC

75.

13÷28 13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

8÷15

13÷28

17÷20 17÷20 17÷20

8÷15

13÷28

8÷15

T-84

T-40

T-84

T-40 T-40

13÷28

17÷20

Nepeta 74854 75044

Nepeta x faassenii

74823

Nepeta x faassenii

79938

Nepeta x faassenii

Junior Walker™ Purrsian Blue

PBR PBR EU43052

Walker's Low

V - IX VI - IX

↔75 ↔75

↕30 / 40 ↕35 / 45

13÷34

8÷15

17÷20

T-100

5 5

VI - IX

↔40

↕50 / 70

3

--

↔30

↕40

7

VII - IX

↔30

↕30 / 40

6

13÷36

T-84

T-40

13÷34

RC RC

17÷20

T-100 13÷36

75.

RC

Olearia 75016

Olearia algida

Mark

T-102

RC

75.

T-84

RC

75.

T-84

RC

75.

T-84

RC

75.

T-84

RC

75.

T-84

RC

75.

RC

76.

RC

76.

RC

76.

T-84

RC

76.

T-84

RC

76.

T-84

RC

76.

13÷26

Origanum 79216 74299 74249

Origanum rotundifolium Origanum rotundifolium Origanum rotundifolium

77419 74221

Origanum Origanum rotundifolium

Amethyst Falls Bellissimo

PBR PBR EU48167

Dingle Fairy Gentle Breeze

VI - VIII VI - IX

PBR

Kent Beauty

VI - VIII

↔40 ↔20 ↔25

↕20 / 25 ↕15 / 20 ↕30 / 40

6 6 5

VI - IX

↔40

↕15 / 20

6

15÷24 15÷24 15÷24 15÷24 15÷24

Penstemon Harlequin™ 74557

Penstemon

Harlequin™ Magenta

PBR

VI - VIII

↔30

↕30 / 45

6

74164

Penstemon

Harlequin™ Pink

PBR

VI - VIII

↔30

↕30 / 45

6

74563

Penstemon

Harlequin™ Red

PBR

VI - VIII

↔30

↕30 / 45

6

PP20013 EU27485

VII - VIII

↔75

↕85 / 90

3

PBR

VI - VIII

↔70

↕70 / 90

4

T-84

13÷26

T-40 17÷20

T-84

13÷26

T-84

13÷26

T-40 17÷20

Penstemon digitalis 79445

Penstemon digitalis

Dark Towers

74585

Penstemon digitalis

Midnight Masquerade

74586

Penstemon digitalis

Onyx and Pearls

PBR

VI - VIII

↔70

↕70 / 100

4

13÷26 13÷28 13÷28

141.


Perovskia atriplicifolia

77623

Perovskia atriplicifolia

78146

Perovskia atriplicifolia

Little Spire® Rocketman

PBR 6713 PP27526

Russian Sage

VII - VIII VII - VIII VII - VIII

↔40 ↔40 ↔70

↕35 / 50

↔50

↕60 / 80

VI - X

↔10

↕60 / 80

hardiness zone

T-100

RC

77.

P9

T-100

RC

77.

P9

T-100

RC

77.

T-100

RC

8÷15

5

↕70 / 90

P9

VITROFLORA

4

↕50 / 70

VII - VIII

tray standard sales weeks

page

78135

Lacey Blue

↕ height / with flower

exposure

blooming

Perovskia atriplicifolia

↔ width

origin

78165

most atractive

Perovskia

plant size [cm]

8÷15

4

8÷15

5

Alkemade

16÷22 16÷22 16÷22 16÷22

Persicaria 71472 78147 78190 78191

Persicaria Persicaria amplexicaulis Persicaria amplexicaulis Persicaria amplexicaulis

JS Misty Morning Golden Arrow

PBR PBR

VI - X

↔90

↕70 / 120

JS Caliente

PBR EU27183

JS Seven Oaks Village

TM 0903927

VI - X

↔80

↕60 / 90

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

VI - X

↔80

↕50 / 70

/ / / /

4 4 4 4

T-84

TC

77.

T-84

TC

77.

T-84

TC

77.

T-84

TC

77.

13÷30 13÷30 13÷30 13÷30

Phlox Phlox paniculata Flame 76308

Phlox paniculata

76349 76311

Flame® Coral

Phlox paniculata

Flame® Light Pink Imp.

PBR

VII - IX

Phlox paniculata

Flame® Lilac

PBR

VII - IX VII - IX

↔30 ↔30

↕30 / 50 ↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

78.

4

T-84 T-40

RC

78.

4

T-84

RC

78.

RC

78.

RC

79.

13÷32 13÷32

8÷15 8÷15

13÷32

Phlox paniculata

Flame® Lilac Star

PBR

↔30

↕30 / 50

4

T-84

76305

Phlox paniculata

Flame® Marine

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84

76312

Phlox paniculata

Flame® Pink

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

79.

76313

Phlox paniculata

Flame® Pink Eye

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

78.

76314

Phlox paniculata

Flame® Purple

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

79.

4

T-84 T-40

RC

78.

4

T-84

RC

79.

4

T-84 T-40

RC

79.

4

T-84 T-40

RC

79.

RC

78.

76504

76315

Phlox paniculata

76350

Phlox paniculata

76316

Phlox paniculata

76351

Phlox paniculata

76320

Phlox paniculata

Flame® Purple Eye Flame® Purple Imp. Flame® Red Flame® White

PBR PBR PBR PBR

VII - IX VII - IX VII - IX VII - IX

↔30 ↔30 ↔30 ↔30

↕30 / 50 ↕30 / 50 ↕30 / 50 ↕30 / 50

13÷32 13÷32

13÷32 13÷32 13÷32 13÷32

8÷15 8÷15 8÷15 8÷15

13÷32

13÷32 13÷32

8÷15 8÷15

Flame® White Eye

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

Flame® Pro Cerise

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

79.

4

T-84 T-40

RC

79.

4

T-84

RC

79.

13÷32

8÷15

Flame Pro 76346

Phlox paniculata

13÷32

8÷15

Phlox paniculata

Flame® Pro Light Blue

PBR

VII - IX

Phlox paniculata

Flame® Pro Pink Pop

PBR

VII - IX

Phlox paniculata

Flame® Pro Soft Pink

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

79.

Phlox paniculata

Flame® Pro Violet Charm

PBR

VII - IX

↔30

↕30 / 50

4

T-84 T-40

RC

79.

76326

Phlox paniculata

Early® Cerise

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

T-84 T-40

RC

80.

76502

Phlox paniculata

Early® Dark Pink

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

T-84

RC

80.

76334

Phlox paniculata

Early® Pink Candy

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

T-84 T-40

RC

80.

5

T-84

RC

80.

5

T-84 T-40

RC

80.

RC

80.

76309 76503 76344 76319

↔30 ↔30

↕30 / 50 ↕30 / 50

13÷32

8÷15

13÷32

13÷32 13÷32

8÷15 8÷15

Early

76327 76217

Phlox paniculata

Early® Purple Eye Early® Red

PBR PBR

VI - VIII VI - VIII

↔30 ↔30

↕25 / 30 ↕25 / 30

8÷15

8÷20

8÷20

8÷15

8÷20

8÷20

8÷15

76325

Phlox paniculata

Early® White

PBR

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

T-84 T-40

76353

Phlox paniculata

Narwiański Wir

PBR

VII - VIII

↔50

↕80 / 100

4

T-84

TC

80.

4

T-84

TC

80.

76352

142.

Phlox paniculata

8÷20

Phlox paniculata

Warsaw Sunrise

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PBR

VII - VIII

↔60

↕80 / 100

8÷20

17÷22 17÷22

8÷15


page

tray standard sales weeks

origin

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

plant size [cm]

76335

Phlox subulata

Spring® Blue

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

T-102

RC

81.

76338

Phlox subulata

Spring® Dark Pink

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

T-102

RC

81.

Phlox

↕ height / with flower

VITROFLORA

Alkemade

Phlox subulata Spring 28÷36 28÷36

76341

Phlox subulata

Spring® Hot Pink

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

T-102

RC

81.

76347

Phlox subulata

Spring® Lilac

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

T-102

RC

81.

T-102

RC

81.

T-102

RC

81.

T-102

RC

81.

T-102

RC

81.

Spring® Pink Dark Eye

76505

Phlox subulata

76340

Phlox subulata Spring® Purple

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

28÷36 28÷36

T-84

28÷36

28÷36

28÷36

T-84

Phlox subulata

Spring® Scarlet

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

76339

Phlox subulata

Spring® White

PBR

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

76262

Phlox subulata

Candy Stripes

V - VI

↔40

↕10 / 15

3

T-100

RC

76273

Phlox subulata

Scarlet Flame

V - VI

↔30

↕10 / 15

3

T-100

RC

Phlox x hybrida

Beedazzled Lavender

PBR

IV - V

↔30

↕10 / 15

4

Phlox x hybrida

Beedazzled Pink

PBR

IV - V

↔30

↕10 / 15

4

76506

28÷36

28÷36

28÷36

28÷36 28÷36

Phlox x hybrida 76397 76396 76304

Phlox x hybrida

Forever Pink

PBR

VI - IX

↔45

↕40 / 40

T-84

RC

82.

T-84

RC

82.

T-84

RC

81.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

82.

T-84

TC

83.

T-84

TC

83.

T-84

TC

83.

T-84

TC

83.

T-84

TC

88.

T-84

TC

88.

T-84

TC

88.

T-84

TC

88.

T-84

TC

88.

T-84

TC

88.

T-84

TC

86.

T-84

TC

86.

T-84

TC

86.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

T-84

TC

90.

28÷36 28÷36

4

28÷36

/

3

26÷36 26÷36

Polemonium 70761

Polemonium reptans

Gold Feathers

PBR

V - VI

↔30

↕30 / 50

70757

Polemonium reptans Heaven Scent

PBR

V - VI

↔30

↕30 / 50

/

3

PBR

VI - VII

↔20

↕30 / 45

/

6

20÷28

PP13686

IV - V

↔50

↕20 / 25

4

13÷34

Primula 79156

Primula

Alison Holland

Pulmonaria 79310

Pulmonaria

74859

Pulmonaria x hybrida

79318

Pulmonaria

79312

Pulmonaria

Moonshine Shrimps on the Barbie Silver Bouquet Trevi Fountain

PBR

IV - V

↔50

↕20 / 25

/

4

PP20059 EU24135

IV - V

↔50

↕20 / 25

/

4

PP13047

IV - V

↔65

↕30 / 30

/

13÷34 13÷34

4

13÷34

13÷26

Rudbeckia Flamenco 72948

Rudbeckia

Flamenco® Apricot

PBR

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

76413

Rudbeckia

Flamenco® Bright Orange

PBR

VI - X

↔40

↕45 / 50

7

72993

Rudbeckia

Flamenco® Dark Orange

PBR

VI - X

↔40

↕40 / 45

7

72994

Rudbeckia

Flamenco® True Red

PBR

VI - X

↔45

↕40 / 45

7

13÷26 13÷26 13÷26

72992

Rudbeckia

Flamenco® Vanilla

PBR

VI - X

↔35

↕40 / 40

7

76414

Rudbeckia

Flamenco® Yellow

PBR

VI - X

↔40

↕45 / 50

7

13÷26

Rudbeckia

Littlebeckia™ Sunrise

PBR

VI - X

↔25

↕35 / 40

7

13÷26

Rudbeckia

Littlebeckia™ Sunshine

PBR

VII - VIII

↔30

↕30 / 35

5

13÷26

Littlebeckia 72954 72982

10÷26

Rudbeckia

Littlebeckia™ Yellow

PBR

VI - X

↔25

↕30 / 35

7

13÷26

72950

Rudbeckia

SmileyZ™ Chocolate

PBR

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

13÷26

72933

Rudbeckia

SmileyZ™ Giggling

EU52149

VI - X

↔40

↕50 / 55

7

72983

SmileyZ

72934

Rudbeckia

SmileyZ™ Happy

EU52148

VI - X

↔40

↕45 / 45

7

72932

Rudbeckia

SmileyZ™ Kissing

EU52151

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

72935

Rudbeckia

SmileyZ™ Laughing

72952

Rudbeckia

SmileyZ™ Lemon SmileyZ™ Loving

72951

Rudbeckia

72987

Rudbeckia SmileyZ™ Party

EU520152

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

PBR

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

PBR

VI - X

↔35

↕40 / 45

7

PBR

VI - X

↔40

↕45 / 45

7

Rudbeckia

SmileyZ™ Passion

PBR

VI - X

72989

Rudbeckia

SmileyZ™ Star of Life

PBR

VI - X

↔45

↕45 / 45

7

72937

Rudbeckia

SmileyZ™ Tiger

PBR

VI - X

↔40

↕45 / 45

7

72991

↔35

↕40 / 45

7

10÷26 10÷26 10÷26 13÷26 13÷26 13÷26 10÷26 10÷26 13÷26 13÷26

143.


page

tray standard sales weeks

origin

↕ height / with flower

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Rudbeckia

plant size [cm]

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

92.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

94.

T-84

TC

96.

VITROFLORA

SmileyZ Big 72974

Rudbeckia

72984

Rudbeckia

72986

Rudbeckia

72977

Rudbeckia

72976

Rudbeckia

72985 72942

SmileyZ™ Big Joy SmileyZ™ Big Kiss SmileyZ™ Big Love SmileyZ™ Big Luck SmileyZ™ Big Shine

PBR PBR PBR PBR PBR

VI - X VI - X VI - X VI - X VI - X

↔45 ↔45 ↔45 ↔45 ↔45

↕55 / 65

7

↕50 / 60

7

↕50 / 60

7

↕55 / 65

7

↕60 / 65

7

Rudbeckia

SmileyZ™ Big Smile

PBR

VI - X

Rudbeckia

SmileyZ™ Big Sun

PBR

VI - X

↔40

↕55 / 65

7

Rudbeckia

Sunbeckia® Alicia

PBR

VI - X

↔40

↕35 / 50

7

VI - X

↔45

↕50 / 60

7

13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28

Sunbeckia 72929

Rudbeckia

Sunbeckia® Carolina

PBR

↔40

↕35 / 50

7

76412

Rudbeckia

Sunbeckia® Maya

PBR

VI - X

↔45

↕45 / 50

7,

76415

Rudbeckia

Sunbeckia® Mia

PBR

VI - IX

↔50

↕50 / 55

7

72927

Rudbeckia

Sunbeckia® Olivia

PBR

VI - X

↔40

↕35 / 50

7

72981

Rudbeckia

Sunbeckia® Ophelia

PBR

VI - X

↔45

↕45 / 50

7

72979

Rudbeckia

Sunbeckia® Paulina

PBR

VI - X

↔45

↕45 / 60

7

76411

76416

Rudbeckia

72949

Rudbeckia fulgida

72906

Rudbeckia fulgida

72924

Rudbeckia fulgida

76408

Rudbeckia

Sunbeckia® Victoria

PBR

VI - IX

↔50

↕50 / 55

7

Forever Gold

PBR

VII - X

↔45

↕45 / 60

4

Goldsturm Little Goldstar Sun Ka Ching

VIII - X PBR PBR

VII - X

↔40 ↔40

↕40 / 70

3

↕35 / 50

VIII - X

↔40

↕40 / 80

↔20

↕5 / 7

4 4

13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28 13÷28

13÷34

T-84

TC

96.

T-84

T-40

TC

96.

T-84

T-40

TC

96.

13÷34 13÷34

8÷15

13÷34

8÷15

Sagina 78139 78140

Sagina subulata

Green Moss

VI - VIII

Sagina subulata

Lime Moss

VI - VIII

↔20

↕5 / 7

↔60

↕70 / 90

/ /

4

T-102

RC

83.

4

T-102

RC

83.

T-84

RC

99.

T-84

RC

99.

T-84

RC

99.

T-84

RC

99.

T-84

RC

99.

10÷30 10÷30

Salvia S. hybrida - Tender perennials 78289

Amante

PBR

V - VIII

Salvia hybrida

Amistad

EU35867 PP23578

V - IX

EU44540

VI - X

↔60

↕70 / 80

7

VI - X

↔60

↕70 / 80

7

Salvia hybrida

78250

↔60

↕70 / 90

7 7

Salvia hybrida

Ember's Wish

78281

Salvia hybrida

Love and Wishes

PBR

78262

Salvia hybrida

Wendy's Wish

PBR

VI - X

↔60

↕70 / 80

7

Blue Field

PPAF EU36176

VI - X

↔55

↕25 / 55

6

Salvia nemorosa

Night Field

PPAF EU36179

VI - X

↔55

↕30 / 55

6

78272

Salvia nemorosa

Salute Deep Blue Imp.

PBR

V - VI

↔25

↕25 / 35

6

78273

Salvia nemorosa

Salute Ice Blue

PBR

V - VI

↔30

↕25 / 35

4

78261

10÷22 10÷22 10÷22 10÷22 10÷22

S. nemorosa Field 78236

Salvia nemorosa

78238

T-84

T-40

RC

98.

T-84

T-40

RC

98.

T-84

RC

98.

T-84

RC

98.

T-84

RC

98.

T-84

RC

98.

13÷28 13÷28

8÷15 8÷15

Salute

78288 78275

144.

Salvia nemorosa Salvia nemorosa

Salute Light Pink Salute White

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PBR PBR

V - VI V - VI

↔25 ↔30

↕25 / 35 ↕25 / 35

6 4

13÷24 13÷24 13÷24 13÷24


VITROFLORA

Alkemade

page

flower

origin

↕ height / with

tray standard sales weeks

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

most atractive

Salvia

plant size [cm]

S. nemorosa 78216

Salvia nemorosa

Marcus™

PBR

VI - VIII

↔30

↕20 / 30

3

77336

Salvia nemorosa

Midnight Purple

PBR

V - VI

↔30

↕30 / 35

6

78299

Salvia nemorosa

Midnight Rose

78210

Salvia nemorosa

Ostfriesland

78287

Salvia nemorosa

Rianne

78227

Salvia

Pink Amistad

T-100 13÷34

T-84

13÷34

T-84

T-40

RC RC

98.

RC

98.

V - VI

↔30

↕30 / 35

6

V - VIII

↔30

↕30 / 50

4

PBR

V - VI

↔30

↕25 / 30

6

13÷34

PBR

VI - IX

↔60

↕70 / 90

7

13÷24

VII - VIII

↔40

↕30 / 50

6

T-100

RC

T-100

RC

PBR

13÷34

8÷15

T-100 13÷34

T-84

T-40 8÷15

T-84

RC RC

98.

RC

99.

Santolina 70506 Santolina chamaecyparissus Santolina chamaecyparissus 70505

Santolina rosmarinifolia

Lemon Fizz

13÷22

VII - VIII

↔30

↕20 / 30

6

IV - VI

↔40

↕15 / 20

5

T-102

RC

97.

5

T-102

RC

97.

13÷22

Saxifraga Alpino Early 75255

Saxifraga

Alpino Early™ Carnival

Saxifraga

Alpino Early™ Lime

75256

Saxifraga

71849

Saxifraga

71848

28÷36

SAXZ0007

IV - VI

Alpino Early™ Magic Salmon

PBR

IV - VI

↔40

↕15 / 20

5

T-102

RC

97.

Alpino Early™ Picotee

PBR

IV - VI

↔40

↕15 / 20

5

T-102

RC

97.

5

T-102

RC

97.

↔40

↕15 / 20

28÷36 28÷36 28÷36

Alpino Early™ Rose

PBR

Saxifraga arendsii

Scenic Red

PBR

T-102

RC

97.

Saxifraga arendsii

Scenic White

PBR

T-102

RC

97.

RC

97.

RC

97.

71828

Saxifraga

71801 71802

PBR

IV - VI

↔40

↕15 / 20

28÷36

28÷36 28÷36

Scabiosa 74801

Scabiosa columbaria

79999

Scabiosa

Mariposa Blue

PBR

VI - IX

6

T-102

↕30 / 40

6

T-102

↔40

↕15 / 20

4

T-102

T-100

RC 105.

↔40

↕10 / 15

4

T-102

T-100

RC 104.

T-100

RC 104.

↔35

Vivid Violet

PP19260 EU27534

V - IX

↔45

Little Miss Sunshine

PP30039

VI - VII VIII - X

↕30 / 45

T-40

13÷22

17÷20

13÷22

Sedum Mat forming habit 75277

Sedum

71888

Sedum cauticola

75260

Sedum dasyphyllum

Lidakense Sedum dasyphyllum

Sedum floriferum Sedum floriferum

75259 70427 71847 71843

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

V - VII

↔30

↕10 / 15

3

T-102

V - VII

↔50

↕15 / 20

3

T-102

T-100

RC 104.

T-100

RC 104.

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

Sedum rupestre

Angelina

VI - VIII

↔20

↕15 / 15

3

T-102

Sedum rupestre

Blue Spruce

VII - VIII

↔40

↕15 / 20

3

T-102

T-100

RC 104.

6

T-102

T-100

RC 104.

T-100

RC 104.

Sedum sediforme

71844

Sedum sexangulare

71845

Sedum sieboldii

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

Gold

VIII - X

Sedum sexangulare

VI - VII

↔20

↕10 / 10

4

T-102

Sedum sieboldii

VIII - X

↔40

↕15 / 20

4

T-102

T-100

RC 104.

T-100

RC 105.

↔30

↕15 / 20

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

75244

Sedum spathulifolium

Cape Blanco

V - VII

↔20

↕5 / 10

5

T-102

71887

Sedum spathulifolium

Purpureum

V - VII

↔20

↕5 / 10

5

T-102

T-100

RC 105.

T-100

RC 105.

13÷22

23÷32

13÷22

23÷32

70429

Sedum spurium

Dragons Blood

VI - VIII

↔30

↕10 / 15

4

T-102

75257

Sedum spurium

Purpureum

VII - IX

↔30

↕10 / 15

2

T-102

T-100

RC 105.

T-100 23÷32

RC 105.

T-100

RC 105.

79735 75276

Sedum spurium

23÷32

13÷22

23÷32

VII - VIII

↔30

↕10 / 15

2

T-102

PBR

VII - IX

↔40

↕10 / 15

6

T-102

↔40

↕10 / 15

4

T-102

T-40 8÷15

17÷20

T-40

RC 106.

T-40 8÷15

T-40

17÷20

RC 106.

T-40

T-40

RC 106.

Tricolor

Sedum takesimense Atlantis

13÷22

13÷22 13÷22

SunSparkler® Sedum

SunSparkler® Cherry Tart

PBR

VIII - X

71889

Sedum

SunSparkler® Dazzlebery

PBR

VI - VIII

↔45

↕20 / 25

4

T-102

75278

Sedum

SunSparkler® Dream Dazzler

PBR

VIII - X

↔25

↕35 / 45

4

T-102

75232

13÷28 13÷28 13÷28

71891

Sedum

SunSparkler® Firecracker

PBR

VIII - IX

↔45

↕10 / 15

4

T-102

75234

Sedum

SunSparkler® Lime Twister

PBR

VIII - X

↔35

↕20 / 25

5

T-102

Sedum

SunSparkler® Lime Zinger

PBR

VIII - X

↔45

↕10 / 15

4

75252

Sedum

SunSparkler® Plum Dazzled

PBR

VIII - X

↔45

↕20 / 25

5

T-102

6

T-102

SunSparkler® Wildfire

PBR

VIII - X

↔45

↕20 / 25

RC 106. RC 106.

13÷28

71890

Sedum

17÷20

13÷28

T-102

75262

8÷15

13÷28

T-40

T-40

8÷15

17÷20

T-40

T-40

RC 106.

13÷28 13÷28

RC 106.

8÷15

17÷20

RC 106.

145.


Sedum

70466

PP22866 EU33179

Cloud Walker

PP17406 EU26562

hardiness zone

102.

5

TC

103.

TC

103.

TC

103.

RC

103.

T-84

RC

103.

T-84

RC

103.

T-84

RC

102.

RC

102.

13÷26

↔30

↕25 / 30

5

VII - IX

↔30

↕25 / 30

5

T-84

VIII - X

↔30

↕30 / 40

3

VIII - IX

↔40

↕20 / 25

4

Globe Yellow

70431

Sedum hybridum

71837

RC

T-84

4

T-84

Sedum

75245

↕35 / 45

VII - IX

PBR

79785

103.

13÷26

VII - IX

Globe Purple

71886

RC

T-84

Sedum hylotelephium Sedum spectabile Sedum telephium Sedum telephium Sedum telephium Sedum telephium

Purple Emperor Touchdown Teak

PP26078 PVR

Hot Stuff

PP17212

Dark Magic

PP27619 EU46435

Mr. Goodbud

PP17671 EU20629

Oriental Dancer Thunderhead

PBR PP24693 EU46411

VIII - IX VIII - X VIII - IX VIII - IX

↔30

↔35 ↔50 ↔35 ↔40

↕25 / 30

↕25 / 30

4

↕30 / 40

4

↕40 / 45

4

↕20 / 35

4

VIII - IX

↔60

↕70 / 75

4

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

Alkemade

T-100

4

PBR

Sedum

79784

↔55

↕20 / 25

Globe Pink

70464

71859

VII - IX

↔35

VITROFLORA

Sedum

PBR

70465

VII - VIII

page

79783

Chocolate Drop

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

origin

Sedum

↔ width

exposure

blooming

70423

most atractive

Sedum

plant size [cm]

13÷22 13÷22 13÷22

T-100 13÷22

13÷26 13÷26 13÷26

T-84 T-40

13÷26

8÷15

T-84 T-40

13÷26

TC/RC 102.

8÷15

T-84 T-40

RC

102.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-40

RC

100.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

RC

101.

T-84

TC

99.

TC

107.

13÷26

8÷15

Sempervivum BigSam 74546 74549

Sempervivum

BigSam™ Chrome Green

Sempervivum

BigSam™ Coral Gray

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

Sempervivum

BigSam™ Country Red

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

74551

Sempervivum

BigSam™ Pink Pomelo

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

74548

Sempervivum

BigSam™ Power Grenade

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

74543

Sempervivum

BigSam™ Purple Quartz

VI - VII

↔15

↕5 / 30

5

74550

74584

Sempervivum

BigSam™ Rhubarb Splash

VI - VII

↔15

↕5 / 30

Sempervivum

BigSam™ Ruby Star

VI - VII

↔12

↕5 / 30

5

74587

Sempervivum

Aquila

VI - VII

↔15

↕5 / 30

5

Sempervivum

Aries

VI - VII

↔6

↕5 / 20

3

Sempervivum

Cassiopea

VI - VII

↔6

↕5 / 20

3

74545

Sempervivum

Dr. Fritz Köhlein

VI - VII

↔8

↕5 / 20

3

79581

Sempervivum

Draco

VI - VII

↔15

↕5 / 30

5

74582

Sempervivum

Leo

VI - VII

↔15

↕5 / 30

5

79509

74541 74544 79506 79582

Sempervivum Sempervivum Sempervivum Sempervivum

Reinhard

VI - VII

Rosa Mädchen

VI - VII

Sirius

VI - VII

Taurus

↔8 ↔8 ↔6

13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36

5

74547

74533

13÷36

↕5 / 20

3

↕5 / 20

3

↕5 / 20

3

VI - VII

↔15

↕5 / 30

5

--

↔30

↕40

7

IV - V

↔25

↕15 / 40

6

13÷36 13÷36

13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36

Senecio 74539

Senecio

Donkey's Ears

Silene virginiaca

Burning Heart

13÷28

Silene 79941 71557

Silene × robotii

Rollies Favorite

PBR PBR

T-84

30÷34

IV - VII

↔30

↕30 / 45

/

3

T-100

VI - VII

↔30

↕20 / 40

/

3

T-100

VIII - X

↔40

↕20 / 45

26÷36

Stachys 79560

Stachys byzantina

Silver Carpet

13÷34

RC

Stokesia 75432

146.

Stokesia laevis

Mel's Blue

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PBR EU33398

6

T-84

13÷28

TC

107.


VII - VIII

↔30

VII - VIII

↔60 ↕120 / 150

↕10 / 10

hardiness zone

tray standard sales weeks

page

Little Frosty

↕ height / with flower

exposure

blooming

Tanacetum haradjanii

↔ width

origin

77621

most atractive

Tanacetum

plant size [cm]

T-84

RC

107.

T-84

TC

107.

T-84

TC

107.

T-84

TC

107.

5

T-84

TC

108.

7

VITROFLORA

Alkemade

26÷36

Thalictrum Black Stockings

PPAF PVR

Nimbus™ Pink

PPAF PVR

Nimbus™ White

PPAF PVR

VII - VIII

↔40

↕70 / 130

Tiarella

Angel Wings

PBR

IV - V

↔30

↕20 / 30

79873

Tiarella

Iron Butterfly

PP12396

IV - V

↔25

↕20 / 40

4

T-84

TC

108.

79876

Tiarella Pink Skyrocket

PP13382 EU13697

IV - V

↔30

↕15 / 30

4

T-84

TC

108.

Spring Symphony

PP12397 EU9847

V - VI

↔25

↕20 / 25

4

T-84

TC

108.

Sugar and Spice

PP16738 EU20614

V - VI

↔30

↕20 / 35

4

T-84

TC

108.

Dark Eyes

PP16986 EU19206

VI - VIII

↔25

↕20 / 30

5

T-84

TC/RC 108.

5

T-84

TC/RC 108.

5

T-84

TC/RC 108.

5

T-84

TC/RC 108.

T-84

TC/RC 108.

79453 74487 74488

Thalictrum aquilegiifolium Thalictrum aquilegiifolium Thalictrum aquilegiifolium

VII - VIII

↔40

↕70 / 130

/ / /

5 5 5

15÷28 15÷28 15÷28

Tiarella 79149

79878

Tiarella

79879

Tiarella

/

13÷32 13÷32 13÷32 13÷32 13÷32

Verbascum 74513

Verbascum

74530

Verbascum

74514

Verbascum

Honey Dijon Plum Smokey

VI - VIII PP16156 PVR

VI - VIII

↔35 ↔25

↕25 / 45 ↕20 / 40

13÷32 13÷32 13÷32

Rosie

PP14167

Verbascum

Sugar Plum

PP16224 EU17455

VIII - X

↔30

↕30 / 55

5

Veronica longifolia

First Choice

PPAF PVR

VI - VIII

↔40

↕30 / 40

4

T-102

T-40

TC/RC 109.

Veronica longifolia

First Glory

PBR

VI - VIII

↔40

↕30 / 40

4

T-102

T-40

TC/RC 109.

First Lady

PPAF PVR

VI - VIII

↔40

↕30 / 40

4

T-102

T-40

TC/RC 109.

VI - VIII

↔30

↕20 / 30

3

T-102

T-40

TC/RC 109.

T-102

T-40

TC/RC 109.

79573

Verbascum

79555

VIII - X

↔35

↕45 / 60

13÷32 13÷32

Veronica First 75046 71564 71562

Veronica longifolia

71563

Veronica longifolia

First Love

PPAF PVR

74813

Veronica longifolia

First Match

PBR

VI - VIII

↔45

↕30 / 40

4

Bubblegum Candles

PBR

VI - VII

↔30

↕25 / 30

5

10÷26

17÷20

10÷26

17÷20

10÷26

17÷20

10÷26

17÷20

10÷26

17÷20

Candles 74847

Veronica spicata

79397

Veronica spicata

75047

Veronica spicata

Royal Candles Snow Candles

5056 PBR

VI - VII

↔25

↕20 / 30

2

T-84

T-40

RC

109.

T-84

T-40

RC

109.

T-84

T-40

RC

109.

26÷36 26÷36

8÷15 8÷15

VI - VII

↔30

↕25 / 35

5

IV - VI

↔25

↕10 / 15

3

T-100

RC

3

T-100

RC

4

T-100

RC RC

26÷36

8÷15

Vinca 71551

Vinca minor

71552

Vinca minor

71553

Alba Atropurpurea

↔30

↕10 / 15

15÷28

Vinca minor

Bowles Cunningham

IV - VI IV - VI

↔50

↕10 / 15

4

T-100

IV - VI

↔25

↕10 / 15

5

T-100

RC

IV - VI

↔50

↕10 / 15

4

T-100

RC

IV - V

↔20

↕15 / 20

5

Waldsteinia ternata

IV - V

↔15

↕10 / 15

/

4

Bright Edge

VI - VII

↔60

↕50 / 120

/

3

Vinca minor

Illumination

71550

Vinca minor

Moonlit

79561

Vinca minor

Ralph Shugert

79399

IV - VI

15÷28

PBR

↔25

↕10 / 15

15÷28 15÷28 15÷28 15÷28

Viola 79456

Viola

Heartthrob

PP19996

T-84

TC

24÷36

110.

Waldsteinia 79523

Waldsteinia ternata

T-100 15÷28

RC

Yucca 74489 79455 79454

Yucca filamentosa Yucca filamentosa Yucca rostrata

Color Guard Sapphire Skies

PBR

VI - VII VI - VII

↔60 ↔40

↕50 / 120 ↕40 / 90

/

T-84

TC

110.

4

T-28

TC

110.

5

T-28

TC

110.

13÷32

8÷15 8÷15

147.


74301

Acorus gramineus

Ogon

IV - V

Argenteostriatus

↔35 ↔40

↕30 / 30 ↕30 / 30

/

7

/

7

IV - V

↔30

↕20 / 30

--

↔100

↕150

7

VI - IX

↔40

↕45 / 60

5

/

7

page

Acorus gramineus

IV - V

tray standard sales weeks

origin

74304

Golden Delight

↕ height / with flower

hardiness zone

Acorus gramineus

↔ width

exposure

blooming

74302

most atractive

Acorus

plant size [cm]

T-84

RC

113.

T-84

RC

113.

T-84

RC

113.

TC

113.

VITROFLORA 13÷26 13÷26 13÷26

Arundo 79539

Arundo donax

Ely

T-45

13÷26

Calamagrostris 74156

Calamagrostis

Cheju-Do

79089 Calamagrostis brachytricha Calamagrostis brachytricha 79081 79898 79037

Calamagrostis x acutiflora

VIII - X

England

VII - X

↔50 ↔50

↕80 / 160 ↕50 / 80

Calamagrostis x acutiflora

Karl Foerster

VI - X

Calamagrostis x acutiflora

Overdam

VI - X

↔50

↕50 / 80

VII - IX

↔50

↕40 / 40

↔50

/

4 5

↕50 / 100

5 5

T-84

P9

13÷26

13÷20

T-84

RC 118. RC 118.

13÷26

T-84

T-40

13÷26

13÷26

T-84

T-40

13÷26

13÷26

T-84

T-40

13÷26

13÷26

RC 118. RC 118. P9

13÷20

RC 118.

Carex 79163

Carex

Ribbon Falls

PBR

/

7

T-84

TC

114.

8÷36

Carex brunnea

Aureomarginata

VII - IX

↔30

↕25 / 35

9

T-84 T-155

RC

114.

79051

Carex brunnea

Jenneke

VII - IX

↔25

↕25 / 35

9

T-84 T-155

RC

114.

79044

Carex brunnea

Lady Sunshine

VII - IX

↔30

↕20 / 30

9

T-84 T-155

RC

114.

79160

Carex brunnea

Racing Green

VII - IX

↔20

↕35 / 35

7

T-84 T-155

RC

114.

79043

Carex brunnea

Albolineata

VII - IX

↔25

↕20 / 30

9

T-84 T-155

RC

114.

79041

Carex brunnea

Variegata

VII - IX

↔30

↕35 / 50

9

T-84 T-155

RC

114.

5

T-84

RC

117.

T-84

RC

117.

RC

115.

RC

117.

RC

117.

79042

79045

Carex caryophyllea

79049

Carex conica

74153

Carex dolichostachya

79134

Carex elata

79148

Carex laxiculmis

79115

Carex montana

79002

Carex morrowii

79164 79114 79096 79053

The Beatles

IV - V

Hime Kansuge

IV - VI

Gold Fountain

VI - IX

Aurea Bunny Blue

V - VIII PBR

Raureif

IV - V IV - VI

Ice Dance

IV - VI

↔20 ↔20 ↔35 ↔25 ↔30 ↔25 ↔35

↕10 / 15 ↕15 / 20

/

↕15 / 15 ↕40 / 50 ↕30 / 35 ↕25 / 30 ↕30 / 40

/ / / /

6

8÷36 8÷36 8÷36

6

6

8÷36 8÷36 8÷36 8÷36

15÷26

T-84

5

8÷36

15÷26

5

8÷36

P9

15÷26

13÷20

T-84 T-155

15÷26

15÷26

T-84

5 5

T-84 T-155 T-40

6

T-84 T-155 T-40

5

T-84 T-155 T-40 T-84

8÷36

8÷36

8÷24

Irish Green

Carex morrowii

Vanilla Ice

Carex morrowii

Variegata

IV - VI

Little Midge

VI - IX

↔25

↕20 / 30

4

↔30

↕25 / 25

5

T-84 T-155 T-40

5

T-84

IV - VI PBR

IV - VI

↔35 ↔30 ↔30

↕30 / 40 ↕30 / 35 ↕30 / 35

/ / /

RC

116.

13÷20

T-84

T-40

RC

115.

6

T-84 T-155

RC

117.

7

T-84

RC

117.

T-84

RC

117.

T-84

TC

114.

↕25 / 30

/

5

79047

Carex oschimensis

Maxigold

IV - VI

↔40

↕25 / 30

/

79052

Carex panicea

Pamira

VI - IX

↔20

↕15 / 20

7

Feather Falls

PBR

VII - IX

↔50

↕40 / 40

Golden Goblin

PBR

VIII - X

↔100

↕80 / 100

7

VI - VIII

↔40

↕35 / 80

4

/

8÷24

5

↔40

Carex x hybrida

116.

115.

IV - VI

↕25 / 35

RC

P9

13÷20

RC

Greenwell

↔30

8÷36

8÷24

T-40

Carex oschimensis

V - VII

116.

T-84

79166

Carex testacea

RC

P9

13÷20

115.

↕25 / 30

Carex testacea

8÷36

8÷36

8÷24

RC

↔40

↕35 / 45

8÷36

8÷36

T-40

IV - VI

↔40

8÷36

117.

Carex oschimensis Goldwell

VI - IX

116.

115.

Evergold

Milk Chocolate®

RC

P9

13÷20

RC

Carex oschimensis

Carex petriei

117.

RC

79165

/

RC P9

15÷26

T-84 T-155 T-40

IV - VI

79130

8÷36

8÷36

Carex morrowii

Carex muskingumensis

79050

8÷36

T-84

79889

79094

8÷36

7

15÷26 8÷36

8÷36

8÷36

8÷24

8÷36

8÷24

8÷36

8÷36

8÷24

8÷24

8÷36

15÷26 15÷26 8÷36

P9

13÷20

Cortaderia 74269

Cortaderia selloana

T-40

13÷24

RC 118.

Deschampsia 79040 79150 79046 74157

148.

Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia caespitosa Deschampsia flexuosa

Goldschleier Palava Tardiflora Tatra Gold

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

VII - VIII VI - VIII VI

↔40 ↔40 ↔20

↕20 / 50 ↕30 / 50 ↕10 / 30

5 4 5

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

13÷26 13÷26 13÷26 13÷26


75412

Elymus magellanicus

V - VII

↔50

↕50 / 60

5

Pic Carlit

V - VIII

↔20

↕15 / 30

5

VITROFLORA

T-84

P9

15÷26

13÷20

page

origin

↕ height / with flower

tray standard sales weeks

hardiness zone

↔ width

exposure

blooming

Elymus magellanicus

most atractive

Elymus

plant size [cm]

RC 120.

Festuca 79097

Festuca gautieri Festuca glauca

Azurit

V - VII

↔20

↕20 / 20

5

79055

Festuca glauca

Blauglut

V - VII

↔20

↕20 / 15

5

79056

Festuca glauca

Eisvogel

V - VII

↔20

↕15 / 20

5

79897

Festuca glauca

Elijah Blue

VI - VIII

↔30

↕25 / 30

5

79109

Festuca glauca

Golden Toupee

V - VII

↔25

↕20 / 25

5

79057

Festuca glauca

Uchte

V - VII

↔25

↕20 / 25

5

Ficinia truncata

Frosty Morning

↔20

↕15

7

↔30

↕15 / 20

6

79095

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84 T-155

RC

119.

T-84 T-155

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84

RC

119.

T-84

TC

120.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

TC

121.

T-84

RC 120.

13÷30 13÷36 13÷36 13÷36 13÷36

13÷36 13÷36

15÷26 13÷36

Ficinia 79146

13÷36

Hakonechloa 79996

Hakonechloa macra

79926

Hakonechloa macra

75025

Hakonechloa macra

75024

Hakonechloa macra

74872

Hakonechloa macra

79997

Hakonechloa macra

79995

Hakonechloa macra

All Gold

IX - X

Aureola

IX - X

Beni Kaze

IX - X

Greenhills Mulled Wine Stripe It Rich

IX - X PBR PP19259

Albo-striata

IX - X IX - X

↔40 ↔60 ↔40 ↔30 ↔25

↕30 / 35

6

↕40 / 40

6

↕30 / 35

6

↕15 / 20

6

↕25 / 45

IX - X

↔35

↕30 / 40

VI - VII

↔30

↕30 / 50

--

↔20

↕25

Igel

IV - VI

↔20

↕15 / 20

Adagio

VIII - X

↔40

↕50 / 100

6 6

15÷28 15÷28 15÷28 15÷28 15÷28 15÷28 15÷28

Holcus 77813

Holcus mollis

Jackdaws Cream

/

5

18÷26

Imperata 79323

Imperata cylindrica

Red Baron

6

T-84

13÷26

T-40

13÷26

P9

13÷26

RC 120.

Luzula 70118

Luzula pilosa

/

4

T-84

RC 120.

13÷26

Miscanthus 71565 75138 71589 75051 71592

Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis

Boucle Cabaret

Miscanthus sinensis

Ferner Osten

VIII - IX VIII - IX

Graciella

Miscanthus sinensis

Gracillimus

75057

Miscanthus sinensis

Little Zebra

71594

Miscanthus sinensis

Malepartus

71588

Miscanthus sinensis

Morning Light

75052

Miscanthus sinensis

Navajo

79970 79327 75063 75098 79351 79328 75014

VIII - IX

Cute One

Miscanthus sinensis

75139

VIII - X

Miscanthus sinensis

75027

71593

PBR

Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus sinensis Miscanthus x giganteus

Polonus

PBR

PBR

PBR PBR

Pünktchen

Zebrinus Variegatus Miscanthus x giganteus

↔70 ↔40

↕70 / 100 ↕80 / 160

6 6 6

↔30 ↕100 / 120

6

↕160

6

IX - X

↔80

↕90 / 120

6

VIII - IX

↔50 ↕140 / 180

6

VIII - IX

↔40

↕150

6

IX - X

↔60

↕80 / 140

6

VIII - IX

-PBR

↔70 ↕150 / 200

6

↔50

IX - X

Strictus Dwarf

↕50 / 100

--

IX - X

Strictus

Yaka Dance

VIII - IX

↔40

6

IX - X IX - X IX - X --

↔50

↕50 / 100

↔40 ↕150 / 200 ↔40 ↕100 / 125 ↔80 ↔100

↕90 ↕90 / 120

↔40 ↕100 / 125 ↔70 ↕120 / 160 ↔50

↕250

6 6 6 6 6 6 6 6

T-40

RC 122.

13÷26

T-40 T-40

TC

T-40

RC 122.

T-40

RC 122.

T-40

RC 122.

T-40

RC 122.

T-40

RC 122.

T-40

RC 123.

T-40

RC 122.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 123.

T-40

RC 124.

T-40

RC 124.

13÷26

17÷20

13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26 13÷26

T-40 T-40

13÷26

17÷20

TC

122.

124.

149.


75059

Molinia caerulea

75086

Molinia

Heidezwerg

VIII - X

Moorhexe

VIII - X

Torch

↔40 ↔25 ↔30

↕30 / 65 ↕20 / 50 ↕20 / 80

/

5

/ /

page

Molinia caerulea

VIII - X

tray standard sales weeks

origin

75089

Heidebraut

↕ height / with flower

hardiness zone

Molinia caerulea

↔ width

exposure

blooming

75058

most atractive

Molinia

plant size [cm]

15÷26

13÷20

P9

RC

125.

T-40

P9

VITROFLORA

T-40

5

RC

125.

T-40

RC

125.

T-40

RC

125.

15÷26

5

13÷20

15÷26

VIII - X

↔30

↕30 / 65

/

5

VII - VIII

↔20

↕20 / 20

/

6

T-84

TC

124.

T-84

RC

124.

T-40 T-40

TC

126.

T-40

RC

126.

T-40

RC

126.

15÷26

Ophiopogon 71777

Ophiopogon planiscapus

71774

Ophiopogon chingii

Nigrescens Ophiopogon chingii

VII - VIII

↔20

↕20 / 25

6

VII - X

↔60

↕80 / 100

5

8÷32

8÷24

Panicum 74158

Panicum

79190 79075 79112

Blue Fountain

Panicum virgatum

Buffalo Green

VII - IX

Panicum virgatum

Heavy Metal

VIII - IX

Panicum virgatum

Northwind

VIII - IX

↔75 ↕100 / 150

5

Nosferatu

VII - X

↔30

↕60 / 80

5

↔35 ↔40

↕50 / 100

13÷24

5

↕80 / 120

17÷20

13÷24

5

13÷24

T-40 T-40

TC/RC 126.

T-40 T-40

TC/RC 126.

13÷24

74159

Panicum

79076

Panicum virgatum

Prairie Sky

VII - X

↔30

↕50 / 100

5

79154

Panicum virgatum

Sangria

VII - IX

↔50

↕50 / 80

5

79077

Panicum virgatum

Shenandoah

VII - IX

↔50

↕50 / 100

4

79078

Panicum virgatum

Warrior

VII - X

↔30

↕50 / 100

5

Gelbstiel

VIII - X

↔50

↕50 / 70

5

T-84

6

T-84 T-155

6

T-84 T-155

13÷24

17÷20 17÷20

T-40

RC

126.

T-40

RC

126.

T-40

RC

126.

T-40

RC

126.

RC

127.

RC

127.

RC

127.

RC

127.

RC

127.

RC

127.

RC

127.

13÷24 13÷24 13÷24 13÷24

Pennisetum 74129 79719 74121 74125 74112 74131 74142

Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides Pennisetum alopecuroides

74113

Hameln Hameln Gold Lady U

VII - IX PBR PBR

Little Bunny

VII - IX VIII - IX VII - IX

National Arboretum

VIII - IX

Red Head

VIII - X

↔40 ↔40

↕50 / 60 ↕50 / 60

↔150 ↕100 / 150 ↔20

↕25 / 30

↔150 ↕100 / 150 ↔90

/

↕80 / 110

Pennisetum x advena

Rubrum

VII - X

↔40

↕40 / 80

Phalaris arundinacea

Arctic Sun

V - VII

↔120

↕60 / 90

17÷26 17÷26

P9

17÷26

13÷20

17÷26

T-40

5 6

/

17÷26

17÷26

T-84 T-155 17÷26

17÷26

T-40

6

17÷26

5

T-84

6

T-84

17÷26

T-40 17÷26

P9

8÷26

13÷20

TC/RC 127.

Phalaris 74147 74148 70182

Phalaris arundinacea Phalaris arundinacea

Feesey

V - VII

Picta

↔120

↕60 / 90

/ /

4 4

V - VII

↔120

↕60 / 90

PP27433

VIII - IX

↔50

↕60 / 100

PBR

VIII - IX

PP27432

VIII - IX

↔50

↕90 / 80

6

VII - X

↔40

↕50 / 80

4

--

↔30

↕30

6

/

4

15÷26

T-84

13÷20

P9

RC

125.

T-84

P9

RC

125.

T-84

RC

125.

T-84

TC

128.

T-84

TC

128.

T-84

TC

128.

RC

128.

TC

128.

15÷26

13÷20

15÷26

Schizachyrium 79194 79145 79195

Schizachyrium scoparium

Smoke Signal

Schizachyrium scoparium

Standing Ovation

Schizachyrium scoparium

Twilight Zone

↔50

↕90 / 100

6 6

15÷26 15÷26 15÷26

Sorghastrum 74308

Sorghastrum

JS Active Vulcano

T-40

15÷26

Uncinia 77494

150.

Uncinia

Everflame

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022

PBR

T-84

15÷26


HARDINESS ZONES Europe zone temp. from

[°C]

Poland strefa

temp. od

[°C]

temp. to

[°C]

temp. do

[°C]

 151.


ETYKIETY ETIKETTEN

language PL/DE

Oryginalne Etykiety dla profesjonalnej produkcji bylin • gwarancja pochodzenia roślin

z profesjonalnej produkcji • szybka i łatwa identyfikacja produktu • podstawowe informacje uprawowe • wyższa estetyka i wyróżnenie roślin • pomoc w sprzedaży

Rozmiar etykiety | Etikettengröße

167 x 65 mm DE | Bildetikett zur professionellen Staudenproduktion • Herkunftsgarantie der Jungpflanzen • Schnelle und einfache Produkt-

identifikation

• Allgemeine Informationen

zur Kultivierung

• Hervorragender Blickfang • Ausgezeichnete Verkaufshilfe

Terminy oraz warunki realizacji zamówień na etykiety dostępne są na stronie: www.vitroflora.pl/etykiety Bestellen Sie bei Ihrem Gebietsvertreter! Prüfen Sie die verfügbaren Etiketten auf: www.vitroflora.com/labels 152.

VITROFLORA | Perennials & Grasses 2022


Virtoflora General Terms and Conditions Article 1 a. General Terms and Conditions: these general terms and conditions. b. Parties: Vitroflora and the Customer. c. Vitroflora: Vitroflora Grupa Producentów sp z o.o. Article 2 Applicability 1. These General Terms and Conditions apply to any and all offers, sales or deliveries by Vitroflora to a Customer or any other agreements among Vitroflora and a Customer. 2. Any provisions contrary to the General Terms and Conditions must be agreed upon in writing and insofar they do not replace the relevant provisions of the General Terms and Conditions, they are deemed to be supplementary to the General Terms and Conditions. 3. A copy of the General Terms and Conditions shall be available on the website of Vitroflora. Article 3 Offers and prices 1. All offers of Vitroflora are non-binding unless otherwise agreed in writing. An offer shall be valid for a maximum of 30 days. 2. An agreement is deemed to be concluded by the written confirmation of the offer by the Customer, unless Vitroflora objects the confirmation in writing within five days after Vitroflora has received the confirmation from the Customer. 3. If an agreement is concluded by an agent, representative or other intermediary on behalf of Vitroflora, the agreement shall only deemed to be concluded once it has been accepted in writing by Vitroflora. 4. Prices are excluding VAT and additional expenses, such as transport charges, packaging costs, cost of quality control and/or phytosanitary inspection, import duties, government and other official levies, and fees under breeders’ rights and any other fees, unless explicitly otherwise agreed in writing. 5. If Vitroflora’s expenses for a sale or delivery increase significantly since the price for this sale or delivery was set, Vitroflora is entitled to adjust the price to a reasonable level. 6. Unless otherwise indicated, all prices are in euro (€). 7. If the Customer cancels the agreement, the Customer shall immediately owe to Vitroflora, without prior notice being required, a cancellation charge of 25% of the gross sale value of the products to be delivered. In the event the relevant products prove to be unsaleable, or only saleable at a lower price, as a result of said cancellation, the Customer shall be liable for any price difference and other damages incurred by Vitroflora. The Parties are obliged to limit any damages resulting from a cancellation as much as possible. Article 4 Conditions of sale 1. Orders for plants and/or cultivation material that is not yet fully grown at the time of purchase shall be accepted subject to the normal cultivation average of good plant material with a good appearance. 2. Partial or complete failure of the cultivation or harvest of starting material or partial spoilage during storage for any reason shall release Vitroflora from the obligation to deliver and his other obligations, unless attributable to gross negligence on the part of Vitroflora. 3. Vitroflora is also entitled to assure a replacement delivery, which shall occur on the same terms as originally agreed. 4. If the delivery of a type that has been ordered is not possible for any reason, Vitroflora shall be entitled to deliver a type that is equivalent as much as possible or to cancel the order if the type ordered cannot be delivered, or the Customer does not accept a different type; Vitroflora shall endeavour to deliver a different type. Article 5 Delivery and transport 1. Delivery is ex works unless explicitly otherwise agreed. On delivery, the risk of the relevant products is transferred to the Customer with everything that is connected thereto. 2. After consultation with the Customer, Vitroflora shall determine the delivery date or the delivery period. If a delivery date or a delivery period is agreed on, Vitroflora shall endeavour to maintain that date or period for delivery. If Vitroflora cannot deliver on the agreed delivery date or within the agreed delivery period, he shall inform the Customer as quickly as possible. After consultation with the Customer, Vitroflora shall determine the new delivery date or the new delivery period. 3. If the Customer receives the relevant products before the agreed delivery date or delivery period as referred to in paragraph 2, the resulting risk is entirely for the Customer. 4. If the Customer receives or wishes to receive the relevant products after the agreed delivery date or delivery period, the risk of any loss of quality resulting from longer storage shall be entirely for the Customer. If, after a certain storage period that may be considered reasonable in view of the type of product, the Customer has not received the product and the risk of loss of quality and/or spoilage of the products leaves no other option, the order shall be deemed to have been cancelled by the Customer, in which case the Customer is obliged to pay the damage incurred by Vitroflora as a result. Article 6 Packaging/carts/pallets 1. Single-use packaging shall be charged at cost price and returns shall not be accepted. 2. All packaging except single-use packaging remains the property of Vitroflora. 3. Vitroflora is entitled to charge the Customer an agreed user fee for re-usable packaging and other durable material, to be specified separately on the invoice. 4. The Customer is obliged to return the packaging to Vitroflora at his own expense and in good condition, within 30 days from delivery or immediately after planting. If it has been agreed that Vitroflora is to collect the packaging, the Customer must ensure that the packaging remains in good condition until the date indicated by Vitroflora and store it so that Vitroflora may collect it in a normal manner. 5. The Customer may not keep the packaging in use or allow it to be used by third parties. 6. Carts, rolling containers, re-usable pallets must be returned immediately unless agreed otherwise. It is not permitted for the Customer to use them for his own purposes or give them to third parties. 7. In the event of damage to re-usable packaging, carts, rolling containers, pallets, etc., the Customer is obliged to pay the cost of repairs or replacement and any additional rental charges resulting from late returns. Article 7 Payment 1. Vitroflora is entitled to request an advance payment of 50% of the invoice amount from the Customer. 2. Payment must occur within thirty days after the invoice date. 3. The Customer is not entitled to set off any counterclaim the Customer may have against Vitroflora with the purchase price he is to pay. 4. The Customer is not entitled to suspend the fulfilment of its payment obligation in the event of a complaint he has submitted to Vitroflora regarding the products delivered, unless Vitroflora explicitly agrees with such suspension under the conditions to be set by Vitroflora. 5. All payments shall be made at the offices of Vitroflora or by deposit on or wire transfer into a bank account to be indicated by Vitroflora. 6. Payments must be made in euro (€) unless otherwise indicated on the relevant invoice. In case the invoice indicates that a payment may be made in another currency, Vitroflora is entitled to charge the Customer for any exchange rate fluctuations. 7. If the Customer does not fulfil his payment obligation in time, he shall be deemed to be legally in default. Vitroflora shall then be entitled to charge interest at 1% monthly from the date that the Customer is in default of fulfilling the payment obligation as mentioned in paragraph 2, with a partial month being counted as a whole month. In addition, in case the second sentence of paragraph 6 applies, Vitroflora is also entitled to charge the Customer for any (further) exchange rate fluctuations incurred by the Customer’s default. 8. If the Customer is in default or otherwise fails in fulfilling one of his obligations, all reasonable charges in obtaining satisfaction, both legal and extralegal, shall be at the Customer’s expense. 9. Vitroflora reserves the right not, or no longer, to carry out, orders or agreements if previous deliveries have not been paid for by the Customer or the Customer has not fulfilled, or is at risk of not fulfilling, his obligations to Vitroflora. Vitroflora is not responsible for any damage to the Customer as a result of not carrying out orders. Article 8 Force majeure 1. Force majeure refers to any circumstance outside the direct sphere of influence of Vitroflora in which fulfilment of the agreement can no longer reasonably be expected. This may include strikes, fire, extreme weather conditions or government measures and disease and plagues, or faults in the material supplied to Vitroflora. 2. If Vitroflora cannot carry out the delivery because of force majeure, Vitroflora must inform the Customer of the circumstances in writing as soon as possible. 3. In the event of force majeure, the Parties shall agree a change to the agreement or a (partial) dissolution of the agreement. 4. If the Parties cannot agree on a change or dissolution within 10 days after the written notice of the circumstances in question, either of the Parties may then turn to a judge.

Article 9 Unforeseen circumstances for the Customer 1. In the event of unforeseen circumstances that are so serious that Vitroflora may not reasonably expect that the purchase agreement concluded shall remain in effect unchanged, the Parties shall agree a change to the purchase agreement or complete or partial dissolution of the purchase agreement. 2. If the Parties cannot agree on a change or (partial) dissolution within 10 days after the written notice of the unforeseen circumstances, either of the Parties may then turn to a judge. Article 10 Guarantees and complaints 1. Vitroflora does not guarantee the genuineness of the products that are generally known to branch back. 2. Vitroflora does not guarantee the growth and blossoming of the products delivered. 3. The Customer shall at all times be provided with all requested cultivation information to the best of Vitroflora’s knowledge and abilities, by or on behalf of Vitroflora, but without any liability of Vitroflora arising therefrom. 4. Complaints regarding visible defects, including those regarding the quantity, size or weight of the products delivered, must be indicated to Vitroflora within two days after delivery and Vitroflora must be informed in writing within eight days. 5. Complaints regarding non-visible defects must be indicated to Vitroflora immediately after detection (within two days at the latest) and Vitroflora must be informed in writing within eight days. 6. Complaints must also be indicated to Vitroflora at such time that Vitroflora can check the plant material. 7. A complaint must at least include (i) an extensive and precise description of the defect, (ii) the storage location of the cultivation material to which the complaint relates, and (iii) a listing of the facts on the basis of which it can be determined that the products delivered by Vitroflora and those rejected by the Customer are the same. 8. If the products delivered are rejected by the Customer under the terms of this article and the Customer and Vitroflora do not immediately agree on an amicable settlement, the Customer must then appeal to an independent, officially accredited expert who shall draw up an expertise report. The costs of the expertise report shall be for Vitroflora if the rejection is justified and for the Customer if the rejection is not justified. The costs of the expertise report must be prepaid by the Customer in any event. 9. Complaints regarding a portion of the products delivered cannot give rise to a rejection by the Customer of the entire delivery. 10. The Customer is obliged to check the quantity of the shipment delivered, or have it checked, on receipt and to report a deviation in the quantity to Vitroflora. 11. Issuing a complaint does not suspend the Customer’s obligation to pay, regardless of any justification of a complaint. Article 11 Liability 1. All liability regarding non-timely delivery is hereby excluded, unless the ultimate agreed delivery date or the final date of the delivery period is exceeded by more than seven days. 2. If the delivery date or the final date of the delivery period is exceeded by more than seven days, Vitroflora must be given written notice, whereby the Customer shall set a reasonable period for Vitroflora to fulfil his obligations nonetheless. 3. Vitroflora is not liable for damage caused by force majeure as indicated in article 8 paragraph 1. 4. Compensation by Vitroflora of any damage incurred by the Customer in the event of a complaint submitted under article 10 shall not be higher than the invoice value of the products delivered referred to by the complaint that proves to be justified, provided there is culpability or conscious negligence on the part of Vitroflora. 5. In the event of a partial failure of the harvest as a result of the products delivered for the Customer, the compensation owed by Vitroflora for the damage incurred by the Customer shall not exceed a percentage of the purchase price of the products delivered, which is at most equal to that portion of the harvest that has failed for the Customer. If, when damage is reported, Vitroflora and the Customer jointly or a third party determines the percentage of deviating, diseased or weak plants, this percentage shall determine Vitroflora’s maximum liability. The Customer is obliged to ensure that the damage as a result of deviating, diseased or weak plants is limited as much as possible. 6. Damage compensation may not be deducted by the Customer from any outstanding account payable to Vitroflora and does not entitle the Customer not to pay the invoice amount, or not to do so by the invoice payment date. Article 12 Transfer of ownership, retention of ownership and surety 1. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, ownership of the products is transferred to the Customer at the time of delivery as referred to in article 5. 2. Vitroflora shall retain ownership of the products he has delivered and shall retain or acquire ownership of the products arising from them until the agreed price has been paid in full by the Customer and the Customer has completely fulfilled any and all of his other obligations to Vitroflora. 3. If there is any doubt in the mind of Vitroflora regarding the ability of the Customer to pay, Vitroflora shall be entitled to defer performances until Vitroflora has stood surety for payment or to terminate the agreement by cancellation, if the Customer has not provided surety for payment within fourteen days after being ordered to do so, notwithstanding the terms of article 4 paragraph 1. In both cases, the Customer shall be liable for the expenses incurred by Vitroflora. Article 13 Contractual protection or protection under breeders’ rights of original species 1. Starting material and plant material of species protected by a breeders’ right applied for or granted in the Netherlands or any other country or by a contractual transfer provision may not be (i) used to produce or further reproduce the species, (ii) treated for the purpose of reproduction, (iii) brought into the realm of commerce, (iv) traded further, (v) exported, (vi) imported, or (vii) kept in stock for one of these purposes. 2. The starting material delivered may be used by the Customer only to cultivate end products at the Customer’s business and may be used by the Customer only under the relevant species name and brand name if applicable. 3. Vitroflora is entitled to access to the business of the Customer or lots under the Customer’s control where the starting or plant material delivered by Vitroflora is located to view and/or assess said material. Vitroflora shall inform the Customer of his arrival in a timely manner. 4. The Customer is obliged to provide immediate access to his business and the crops to inspection authorities carrying out inspections on behalf of the owner of a protected species delivered to him. The Customer must also provide immediate access to his records (e.g. invoices) that are relevant to such inspection. 5. If the Customer finds a mutant in the protected species, he must immediately inform the holder of the breeders’ right by registered letter. 6. At the written request of the holder of the breeders’ right, the Customer shall provide the holder of the breeders’ right, within two months of receiving the request, with test material of the mutant, free of charge. 7. The Customer is aware that the finder of a mutant, being a significant derived species, in the protected species, requires the permission of the holder(s) of the breeders’ right regarding the ‘parent species’ to exploit the mutant. 8. In particular, the Customer is aware that the finder of a mutant requires the permission of the holder of the breeders’ right regarding the ‘parent species’ to carry out the actions mentioned in paragraph 1 regarding all material of the species, including harvested material (hence also flowers, plants and/or plant parts). 9. The Customer is obliged to provide all co-operation desired by Vitroflora, including co-operating in collecting evidence, in the event that Vitroflora becomes involved in proceedings regarding breeders’ rights or other industrial property rights. Article 14 Dispute settlement 1. These General Terms and Conditions and any dispute or claim arising out of or in connection with it, its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by and construed in accordance with Polish law. 2. All disputes (even those deemed as such by only one party) regarding or arising from the agreements concluded between Vitroflora and a Customer established abroad to which these General Terms and Conditions apply may exclusively be settled by the Polish judge who is competent in the area in which Vitroflora is established. Article 15 Applicability of the appendix The Parties may declare the ‘regulations on supplement percentages to be charged in the event of divergent germination percentages’ appended to these General Terms and Conditions to be applicable by agreement. The appendix shall then be part of the agreement to which these General Terms and Conditions also apply. Article 16 Price changes Until the completion of the order, Vitroflora reserves the right to change the price of the products in case of changes in the components of the price, i.e. costs of materials, labels, packaging, taxes, import duties, exchange rate differences, etc., by more than 5% in relation to the price of these components on the date of confirmation of the transaction.

153.


Wymienione w katalogu propozycje są jedynie sugerowanym sposobem wykorzystania odmian z oferty dla ogrodników - producentów gotowego materiału i uwzględniają te okresy w których rośliny są najefektowniejsze. Wszystkie oferowane byliny mogą być uprawiane i sprzedawane przez cały rok niezależnie od fazy rozwoju. Dobór asortymentu zależy jedynie od wiedzy, inwencji i potrzeb uprawiającego. Niepowodzenia w uprawie, wynikające z niefachowego zastosowania podanych informacji, leżą w zakresie odpowiedzialności uprawiającego.

Examples presented in the catalogue show only suggested ways of using the varieties offered for the growers - producers of the final material, and they apply to the periods when the plants are the most attractive. All the offered perennials can be grown and sold all year round, irrespective of their stage of development. Selection of the assortment depends only on the knowledge, invention and needs of the grower. Vitroflora does not take responsibility for production failure resulting from improper use of the presented information.

Die im Katalog angeführten Beispiele sind Vorschläge zur Nutzung der Unterarten aus dem Angebot für Gärtner - Produzenten des fertigen Materials und präsentieren die Pflanzen im Zeitraum der vollen Vegetationsphase. Alle angebotenen Stauden können, unabhängig von der Entwicklungsphase, das ganze Jahr über angebaut und verkauft werden. Die Wahl des Sortiments hängt allein vom Wissen, Kreativität und Bedarf des Anbauers ab. Mängel im Ergebnis, die sich aus unfachlicher Handhabung ergeben, liegen im Verantwortungsbereich des Anbauers.

De voorbeelden die in de catalogus worden gegeven, zijn slechts suggesties voor het gebruik van de aangeboden variëteiten door de telers en producenten van het eindmateriaal, zij gelden voor de perioden waarin de planten het aantrekkelijkst zijn. Alle aangeboden vaste planten kunnen het hele jaar door worden geteeld en verkocht, ongeacht het ontwikkelingsstadium. Selectie van het assortiment hangt uitsluitend af van de kennis, vindingrijkheid en behoeften van de kweker. Vitroflora neemt geen verantwoordelijkheid voor mislukte productie als gevolg van onjuist gebruik van de ter beschikking gestelde informatie.

Перечисленные в каталоге предложения рекомендуется применять только предложенным способом использования сортов для садоводов - производителей готового материала, учитывая те периоды, в которых растения наиболее эффектные. Все наши многолетники можно выращивать и продавать в течение всего года, независимо от стадии развития растения. Выбор ассортимента зависит только от знаний, творчества и потребностей садовода. За неудачу при выращивании, в результате неправильного использования представленной информации, ответственность несет садовод.

Tables | Tabellen | Tabele | Таблицы Most attractive in | Die attraktivsten | Hoogtepunten Najbardziej atrakcyjne | Самый привлекательный: Spring Frühling Lente Wiosna

Summer Sommer Zomer Lato

Весна

Autumn Herbst Herfst Jesień

Лето

Origin | Angebotenes Sortiment | Origine W ofercie sprzedaży | В предложении:

TC

Cаженец ex agar акклиматизирован

Осень

RC Exposure | Standort | Stand | Stanowisko | Положение:

B

Full sun Sonnig Zonnig Słoneczne

Cолнечный

H

Part shade Halbschatten Semi-schaduw Półcieniste

полутень

3

Shade Schatten Shady Cieniste

затененный

Young plants from tissue culture Laborvermehrte Jungpflanzen Jonge planten van ex agar Sadzonka ex agar aklimatyzowana Rooted cutting Bewurzelte Stecklinge Sadzonka ukorzeniona

Cаженец укоренен

T-84

13 .. 20

Tray | Platte | Palet | Paleta | Палитра Sales weeks | Verkaufswochen | Verkoopweken Tygodnie sprzedaży | Недели продаж

Perennials  Tender plants with poor or no overwintering in the

ground - tested in Poland climate conditions Pflanzen mit schlechter oder keiner Überwinterungsfähigkeit im Freiland - getestet unter polnischen Klimabedingungen Planten die slecht of niet in de grond overwinterd zijn - getest onder Poolse klimatologische omstandigheden Rośliny słabo, bądź niezimujące w gruncie - sprawdzone w warunkach klimatycznych Polski

Растения, которые слабо переносят зиму или не зимуют в земле, протестированные в климатических условиях Польши.


Vitroflora Office Sales - perennials

Poland

Paulina Rydzewska tel.: + 48 52 326 20 19 tel.kom.: + 48 723 683 074 e-mail: p.rydzewska@vitroflora.com.pl Poland / Austria

Filip Andrzejczyk tel.: + 48 52 326 20 77 tel.kom.: + 48 723 683 007 e-mail: f.andrzejczyk@vitroflora.com.pl Rest of Europe - contact in English

Mateusz Rużała tel.: + 48 52 326 20 17 mob.: + 48 723 683 058 e-mail: m.ruzala@vitroflora.com.pl

VITROFLORA

Grupa Producentów Sp. z o.o.

Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz, POLAND tel.: fax:

CONTACT sales & product consulting

+ 48 52 326 20 10 + 48 52 326 20 50

e-mail: info@vitroflora.com.pl perennials@vitroflora.com.pl

www.vitroflora.pl

Sales Representatives Przedstawiciele regionalni | Представители Poland

Rafał Łapka tel.kom.: + 48 723 683 057 e-mail: r.lapka@vitroflora.com.pl

/ VITROFLORA

Sales Coordinators Germany

Poland / Russia / Ukraine / Kazachstan

Maciej Kamerys tel.kom.: + 48 513 192 965 e-mail: m.kamerys@vitroflora.com.pl

Plantstart e.K. Martin Fischer mob.: + 49 151 212 44760 fax: + 49 5541 77 89403 e-mail: fischer@plantstart.com

Poland / Lithuania / Latvia / Belarus / Estonia / Romania

Filip Dawidziak tel.kom.: + 48 723 683 423 e-mail: f.dawidziak@vitroflora.com.pl

Poland

Henryk Moczulski tel.kom.: + 48 502 091 358 e-mail: h.moczulski@vitroflora.com.pl Poland / Czech Republic / Slovakia

Jarosław Bardadyn tel.kom.: + 48 502 306 516 e-mail: j.bardadyn@vitroflora.com.pl

Netherlands / Belgium

Zonneveld in ‘t Groen Onno Zonneveld mob.: +31 (0)6 286 20 257 fax: +31 (0)84 87 540 54 e-mail: o.zonneveld@vitroflora.com.pl

Great Britain

Newey Perennial Plugs and Liners Stuart Wassell mob.: +44 07341 561838 e-mail: stuart.wassell@newey.com

155. fot. VITROFLORA - Trzęsacz, POLAND


Profile for Beppler Kft.

Vitroflora évelő katalógus 2022  

Vitroflora évelő katalógus 2022  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded