Page 1

Vereniging van vogelliefhebbers

BEO

Aangesloten bij:

33e jaargang nr. 5 maart 2013


Mededelingen: Kanarie enten Diegene die kanaries hebben doen er goed aan deze te enten tegen kanariepokken . Als je wild enten graag doorgeven aan, G. Feenstra tel. 0515-574988 en aantal opgeven.

Maandag 18 maart is de jaarvergadering KOMT U OOK? Beste mensen, Wilt u het boekje ook een keer in kleur bekijken? Ik kan u verzekeren dat het leesgenot zeker beter wordt. “Onze” vogels zien er zoveel beter wanneer ze “op kleur” zijn! Kopieer onderstaande link in uw browser en open het boekje digitaal in kleur op uw computer. U kunt net als in de papieren versie “bladeren” op uw beeldscherm. Link: www.issuu.com/beoboekje (en klik op de laatste uitgave om te openen) Nou? Heb ik gelijk of niet? Wanneer u dit wilt, stuur uw mailadres naar: vogelbeo@gmail.com U krijgt dan voortaan via de mail een link die u kan aanklikken en dan komt u op de pagina waar het boekje staat. (net als hierboven) U ontvangt natuurlijk ook de “oude, zwart-wit” papieren versie. Voor vragen mail naar: vogelbeo@gmail.com

1

Ed Martijn (red)


Bestuurssamenstelling: Voorzitter: Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward tel: 0515-573722 siccoveenstra@home.nl Secretaris: Germ van der Burg Singel 8 8771 SW Nijland tel: 0515-569220 gerbenvanderburg@hotmail.com Penningmeester: Geert Wind Túnikkers 85 8711 DK Workum tel: 0515-542824 genfwind@gmail.com T.T. secretaris en Ringen commissaris: Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward tel: 0515-574639 thijsbartsma@hotmail.nl Redactie: Gerard Kolkena Singel 4 8771 SW Nijland tel: 0515-569278 gbkolkena@gmail.com Ed Martijn vogelbeo@gmail.com

Website BEO:

www.vogelverenigingbeo.nl Ruurd Oosterkamp

ruurdjo@hetnet.nl

info@vogelverenigingbeo.nl

T.T. comissieleden: Johan Kolkena tel: 06-30140884 Gerrit Feenstra! ! 0515-574988 Jules Bekema tel: 0515-574104

Schelte á Bolswertstraat 35

8701 CB Bolsward

Laag Bolwerk 35!!

!

!

8701 KP Bolsward

Snekervaart 2

8701 PA Bolsward

2


Beste mensen van de BEO Het vergaderseizoen loop al weer naar het eind. We hebben de jaarvergadering voorbereid. Er zijn 2 (her)verkiezingen in het bestuur. Gelukkig: “opnieuw herkiesbaar“. Hoe lang houden we dat nog vol? Als ons bestuur zich niet langer herkiesbaar zou stellen? Hoe komt het dan? We hoorden van het districtsbestuur dat er in Brabant een grote vereniging van bijna 180 leden op de fles is gegaan omdat er geen mensen in het bestuur wilden!! Is dit omdat de mensen alleen nog maar “gebruik “ willen maken van de voordelen die een vereniging biedt? De ringen, het bondsblad, de tentoonstelling met prijzen enz. Wij denken daar zo het onze van. Gelukkig speelt dit bij ons nog niet. Toch moeten we ons met z’n allen realiseren dat we binnen enkele jaren best eens voor die vragen gesteld kunnen worden. Dit betekent dus dat we bestuurders zoeken. We hoeven er geen 10, maar 1 is eerst voldoende. Dat geeft ons ook de nodige ruimte om gewoon te verversen. Tot zover een hartenkreet. De BEO staat er gewoon goed voor, vooral ook financieel. Als bestuur is dat gemakkelijk vergaderen. We zijn best trots op onze vereniging. Ik nodig u dan ook uit om naar de jaarvergadering te komen. U mag nl. weer meebeslissen. Blijf nu niet weg omdat u denkt dat u dan ook gelijk aan een bestuursfunctie vastzit. Onze eerstvolgende activiteit is de BEO- stand op de vogelmarkt in Zuidlaren. Zoals het nu staat gaan we met 8 personen daar naar toe. We hebben 12 meter tafel gehuurd en we hopen op een gezellige dag. Het zou mooi zijn dat we onze laatste vogels daar kunnen slijten. Ook is het leuk om met elkaar te gaan, dan kun je tenminste zelf vrij rondsneupen om vogels, terwijl de anderen jouw vogels kunnen verhandelen. Dan zijn we natuurlijk ook bezig met de Friese Kampioenschappen in de Mande. We hebben met het districtsbestuur vergaderd en de laatste puntjes op de “i” gezet. “ It giet oan “. Voorlopig moet eerst het reglement klaar, dat moet herschreven worden op de BEO en kan dan in de loop van de zomer gedrukt worden. Wie weet nog een adverteerder voor het reglement? In april hebben we dan nog een extra bestuursvergadering, uitsluitend voor deze kampioenschappen. We moeten erg veel materiaal lenen van onze zusterverenigingen. Gelukkig zijn die contacten goed en willen zij graag meewerken. We hebben dan echter wel veel meer handen nodig dan op onze onderlinge. Ik nodig u tot slot ook uit om mee te denken over ons uitje op 25 mei as. Hebt u een goed idee? Laat het dan horen of ons even weten. Ik ontmoet u graag op de jaarvergadering ■

Sicco Veenstra

3


MOP A.P van der FEER Gaat een Belg naar een paardenverhuur en vraagt: “Kan ik een paard huren?” Zegt die paardenverhuur: “Hoe lang wilt u hem hebben?” Zegt de Belg: “Doe maar de langste die u heeft, want we zijn met z’n zessen!”

DE SPECIAALZAAK VOOR AL UW DIERENBENODIGDHEDEN

DIJKSTRAAT 15 - BOLSWARD- 0515-581252

VerfStunt!

topkwaliteit voor bodemprijzen

Bolsward

4


Hierbij nodigen wij u uit… tot het bijwonen van de jaarvergadering op maandagavond 18 maart a.s. Waar: “Ons Gebouw”, Broereplein 7/8 te Bolsward Tijdstip: Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening door de voorzitter 2. Vaststellen agenda 3. Mededelingen & ingekomen stukken - Contributieverhoging per inflatie 4. Ballotage 5. Notulen vorige vergaderingen (4 februari 2013) 6. Verslag feestavond 7. Jaarverslag secretaris 8. Jaarverslag penningmeester, kascommissie 9. Bestuursverkiezing - Bestuur: Algemeen lid, G. Wind, aftredend en herkiesbaar* - TT-com.: TT-commissielid, J. Kolkena, aftredend en herkiesbaar* - Kascommissie: J. Dijkstra, aftredend 10.Bestuursvoorstel TT 2014 - Voorstel inkorten TT tot twee dagen - Derby aanwijzen bij inleveren afhaalbrief - Ringnrs niet verplicht op afhaalbrief 11.Friese kampioenschappen 12.Pauze met verloting 13.Prachtige vogelfilm 14.Vraag & aanbod 15.Rondvraag 16.Sluiting *Tegenkandidaten voor een functie in het bestuur of TT-bestuur kunnen zich vóór de aanvang van de jaarvergadering aanmelden bij de voorzitter. Graag tot ziens op 18 maart! Het BEO-bestuur

5


‘De Bloemensymphonie’ Eigenaar: J. de Haan Marktstraat 17 ■8701 JV BOLSWARD Tel: 0515-572525

Vakzaak Van der Pol BV Postbus 178 de Ward 39 8700 AD Bolsward Bolsward

Tel.: (0515) 56 00 35 Fax: (0515) 56 01 44

www.v-d-pol.nl E-mail: info@v-d-pol.nl

SPIJKERHARD VOORDEEL VAN UW VAKZAAK

)NSTALLATIEBEDRIJF6ANDER0OL"6 0OSTBUS ☎  !$"OLSWARD &AX  $E7ARD WWWV D POLNL "OLSWARD % MAILINFO V D POLNL

â– 3ANITAIRâ–  $AKWERKâ–  'ASâ– 7ATERâ–  %LEKTRAâ–  6ERWARMING

6


Oranjebuikvliegenvanger De oranjebuikvliegenvanger is de meest opvallend gekleurde onder de vliegenvangers, althans de man. De pop is een stuk minder fel gekleurd. Met ongeveer 17 cm is het een forse, stevige vogel. Hij leeft aan de randen van de Himalaya, tot op 2500 meter hoogte zijn broedende koppels gezien. Oranjebuikvliegenvangers zijn, zoals de naam al doet vermoeden, echte insecteneters. Ze vangen hun prooi vaak in de vlucht, ze zijn dan ook zeer snel en wendbaar. De brede staart wordt als roer gebruikt, waardoor ze heel behendig tussen struiken door kunnen vliegen. Behalve vliegende prooien worden ook heel veel spinnen gegeten. Inmiddels is bekend dat spinnen veel meer Vitamine A bevatten dan andere voedseldieren. De zang van deze vogel is beslist aangenaam te noemen, de mannen produceren een leuk melodietje, dat ze regelmatig herhalen. Zodra de oranjebuikvliegenvangers broeds worden, eisen ze een groot territorium op, waarbij vooral de man erg fel kan zijn. Vooral vergelijkbaar gekleurde vogels in de buurt moeten het ontgelden. Man en pop bouwen dan samen een fors nest, meestal in een holte in een boom, soms tussen de rotsen. Ze bekleden dit met mos en ander fijn plantaardig materiaal. Het nest vormt een soort koepeltje met een vrij grote vooringang. De pop legt 4 of 5 eitjes, die ongeveer 20 dagen bebroed worden. Als de jongen uitkomen toont de man zich bijna altijd een voorbeeldig vader, hij vliegt af en aan met voedsel. OOk rupsen worden dan veelvuldig aangeboden. Na een paar dagen gaat ook de pop wat vaker van het nest af en op voedseljacht. De ouders verzorgen de jongen zo goed, dat deze al met 11 of 12 dagen uitvliegen. De jongen zijn dan overwegend bruin met wat vage vlekken, de ideale schutkleur dus. Meestal zijn de jonge mannetjes al direct wat donkerder dan de jonge popjes â–

7


3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

8


9


Bijeneter Bijeneters zijn rond de 27 centimeter groot en behoren tot de orde der Coraciiformes, samen met neushoornvogels, scharrelaars en ijsvogels. De Europese bijeneter is één van de 25 soorten in de familie Meropidae. Met de ijsvogel die we in Nederland kennen, hoort deze bijeneter tot de meest kleurige vogels die in Europa voorkomen. Het meest leeft de bijeneter in zuidelijke landen, maar steeds vaker wordt hij ook in Nederland en België gezien en er zijn zelfs broedpogingen gedaan in Nederland.

Bijeneters leven in groepen, het zijn echte kolonievogels, ook met broeden. Ze overwinteren in Afrika en komen al in april terug naar Europa. Hoe warmer het is, hoe verder ze doorvliegen, soms dus zelfs tot bij ons in West-Europa. Behalve de temperatuur zijn voedselaanbod èn geschikte broedplaatsen belangrijke factoren voor het vestigen van deze prachtige vogels. Bijeneters, de naam zegt het al, eten bijen. Maar ook wespen, hommels, zweefvliegen en libellen worden gegeten. Omdat heel veel insecten in de buurt van water blijven, zijn deze vogels ook altijd in waterrijke gebieden te vinden. Het dichte verenpak beschermt de vogels tegen het gif van diverse stekende insecten. Voor ze deze opeten, wrijven ze eerst de angel en het gif uit de prooi, vaak door deze langs een tak of steen te schuren. Omdat bijeneters ook vaak insecten vangen die net bloemen bezocht hebben, krijgen ze ook de zeer voedzame nectar en stuifmeel binnen, hierdoor hoeven ze zelf nauwelijks plantaardig voedsel op te nemen.

Vervolg op pag. 11

10


Zoals al gezegd, ook broeden doen deze vogels graag in groepen. Ze kiezen hiervoor oevers van meren of rivieren uit met steile wanden. In zo'n wand graven ze horizontale tunnels van ruim een meter lang met aan het eind een nestholte ietsje hoger. De tunnels zijn zo krap, dat er slechts een vogel tegelijk door past, passeren is alleen in het nest mogelijk. Hierdoor is het nest ook behoorlijk beschermd tegen roofdieren. De pop legt per legsel meestal 4 eieren, die beide ouders om beurten bebroeden. Na ruim 3 weken komen de jongen uit. Ieder koppel zorgt alleen voor zijn eigen jongen, anders dan bij de karmijnrode bijeneter waar de hele groep vaak helpt. De oudervogels houden contact met de broedende partner door speciale geluiden die ze alleen in die tijd maken. De jongen worden voorbereid op de komst van een ouder (dus voedsel) met weer een andere roep. Na 32 of 33 dagen komen ze voor het eerst buiten, de ouders blijven de jongen na het uitvliegen nog een paar weken voeren en beschermen. In Diergaarde Blijdorp zit ook een mooie groep van deze bijeneters, daar worden de gevoerd met onder andere bijen, moriowormen, meelwormen, pinky's, insectenmix en tofu. In een speciaal aangelegde broedheuvel is met deze bijeneters al succesvol gekweekt.

Noordelijke Karmijnrode Bijeneter De karmijnrode bijeneter komt voor in Afrika. In het noordelijk deel de Merops nubicus en zuidelijker de Merops nubicoides. Alleen de noordelijke, de nubicus heeft de blauwgroene keel. Vermoed wordt dat beide vogels afstammen van ĂŠĂŠn soort en dat ze zich "pas" 13000 jaar geleden hebben gesplitst. De vogel die we hier beschrijven is de noordelijke. Het is de grootste bijeneter uit het geslacht Merops, hij is ongeveer 35 cm groot. Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Jonge vogels zijn te herkennen aan de veel kortere staartpennen en zijn meer roze dan rood. Het voornaamste voedsel van de karmijnrode bijeneter bestaat uit vliegende insecten, waaronder inderdaad ook bijen. De vogels slaan grote prooien dood tegen een tak, voor prooien met angels hebben ze een ander trucje. Deze wrijven ze met het

11


achterlichaam zolang tegen een tak, tot de angel en het gif er uit is. Pas daarna wordt het insect in zijn geheel doorgeslikt. Deze bijeneters maken ook handig gebruik van andere dieren, bijvoorbeeld grazend vee. Ze volgen het vee dat tijdens het grazen allerlei insecten doet opvliegen. Ze volgen zelfs grote op de grond foeragerende vogels met dit zelfde doel. Nog een eigenaardigheid; bij bosbranden blijven ze bewust aan de randen van de brand vliegen om daar de vluchtende insecten te vangen. Karmijnrode bijeneters zijn echte kolonievogels, ze nestelen ook graag dicht bij elkaar. Nesten maken ze in zanderige hellingen, vaak rivieroevers. Ze gaven daar horizontale tunnels in, soms wel van anderhalve meter lang en maken dan een nesthol. De pop legt gemiddeld 5 eieren per legsel, man en pop broeden deze samen uit. Ook de zorg voor de jongen wordt door beide oudervogels verricht, maar ook vaak door andere volwassen vogels en zelfs door jongen van eerdere rondes. De vogels buiten het nest houden met geluidjes constant contact met broedende vogels en met de jongen. In dierentuinen is geconstateerd dat jongen tegen de tijd dat ze uit moeten vliegen, naar buiten gelokt worden met een lekker hapje. In zowel Blijdorp als in Dierenpark Paradisio is een grote groep van deze prachtvogels te bewonderen â–

12


Sicco Veenstra De Drift 15 8701 LN Bolsward

kweker van: (regelmatig jonge en kweekvogels te koop)

Australische parkieten Tropische vogels Grijze roodstaart Meijerpapegaai Cataharinaparkiet Gemaskerde boomkwartel Boomkwartel Dwerg- en andere kwartels Agaporniden en nog veel meer moois

Machine- en apparatenbouw in roestvaststalen constructies voor de voedings- en genotsmiddelenindustrie

Mac hinefabriek Bolsward BV een zaak van ver trouwen Industriepark 10 - 8701 PN Bolsward Tel: 0515-575555 - Fax: 0515-576500 www.mfbbv.nl

GEERT WIND

KWEKER VAN O.A.

TUNIKKERS 85

ELEGANTEN EN TURQUOISINIES,

8711 DK WORKUM

BLAUWVLEUGELS, PENNANTEN,

0515-542824

GELE GEELKOPKAKARIKI’S EN

genfwind@gmail.com

13

PERU- EN AUSTR. KUIFDUIVEN


Vogelvoeding (zaden, deel 4) Bij het samenstellen van zaadmengsels moeten wij er altijd rekening mee houden dat de desbetreffende zaadsoorten ook werkelijk door de vogels worden opgenomen. Een methode zou kunnen zijn het verstrekken op rantsoen. Zaden met een hoog eiwitgehalte kunnen in de mengeling niet onbeperkt worden gebruikt omdat dan het totale eiwitgehalte te hoog komt te liggen. De berekende verhouding van eiwit tot zetmeel moet in een zaadmengsel voor vogels ongeveer in de verhouding van 1:8 liggen. In de perioden waarin een extra aanvulling van het eiwitrantsoen nodig is, krijgt de vogel eivoer toegevoegd, dit eivoer geeft de vogels zowel plantaardige als dierlijke eiwitten, hetgeen voor een gezonde groei en goede vedervorming een vereiste is. Voor kromsnavels moet dit eiwit percentage rond de 22% liggen.

Voeding en licht Dat het licht als een belangrijke factor bij onze vogels moet worden aangemerkt staat wel vast. Hoe moeten wij het evenwel zien in verband met de voeding en de gevolgen ervan. Licht stelt ieder levend wezen in staat er op te reageren en dit beslist niet alleen door te kunnen zien waar we lopen. Licht heeft ook invloed op de productiviteit. Langere dagen geven hem meer gelegenheid tot zoeken van voedsel en hierdoor een betere kans om zich met succes voort te planten. Het licht is daarom voor de vogel een niet te verwaarlozen factor. Ook onze vogels moeten er hun juiste deel van krijgen, evengoed als hij voldoende voedsel moet ontvangen. Zonder meer licht geven, natuurlijk of kunstmatig, is niet voldoende, het moet functioneel zijn en ook een bepaalde sterkte hebben. Bij donker en regenachtig weer zien wij aan de vogels buiten dat ze niet zo actief zijn, alleen maar de broodnodige handelingen verrichten en voor de rest van de tijd ergens weggedoken zitten. Het is logisch dat de jongen het op zulke dagen niet breed hebben. In onze natuur is het zo dat de meeste vogels in de meimaand hun eieren leggen en door dit tijdstip reeds van langere dagen profiteren en bijgevolg minder risico van te weinig licht per werkdag. Een vogel moet een werkdag hebben die aan de omstandigheden waarin hij verkeert is aangepast. Die omstandigheden variĂŤren voor de vogel het gehele jaar door en in de natuur past hij zich daarom vanzelf aan, bijvoorbeeld: * Te lage temperatuur op komst: vogeltrek of rui * Te weinig licht per etmaal: rusttijd * Meer licht en warmte: kweektijd Anders wordt het als wij de vogel in gevangenschap gaan houden. Het is de vogelliefhebber die er voor moet zorgen dat de vogel de gelegenheid krijgt om zich aan te passen aan: * Licht * Voeding * Temperatuur

Vervolg op pag. 15 14


In een buiten volière met een vlucht is licht meestal geen probleem, anders wordt het als er in een binnenruimte vogels worden gehouden; op zolders of in een kamertje dat geen natuurlijk licht heeft. Als men dan aan de voeding- en temperatuureisen voldoet maar geen voldoende aandacht aan het licht schenkt kunnen de vogels uit conditie geraken en goede kweek resultaten, bij hoge uitzondering, wel vergeten.

Wat voor invloed heeft licht op onze vogels? Eenvoudig gezegd: hoe verder je van de evenaar af zit hoe belangrijker het licht wordt voor onze vogels, met name de broeddrift. De vogel ziet het licht, en het zijn de hersenen die de lichtprikkel opvangen en naar de hypofyse (hersenaanhangsel) doorzenden. Deze hypofyse bestaat uit twee gedeelten, de voorste kwab en de achterste kwab. De voorste kwab zorgt voor uitzending van hormonen, welke op hun beurt voor groei zorgen (hormonen zijn aanspoorders). Ook zend diezelfde voorste kwab hormonen uit naar de schildklier die op zijn beurt weer andere hormonen uitzend, dienende voor: * Rui * Groei * Pigmentatie Hieruit blijkt dan ook dat licht bij ons in juiste dosering voor ieder vogel in gevangenschap enorm belangrijk is. Voor een vogel dus die niet de vrije keuze over vogeltrek en voedselopname heeft. Verder zendt de hypofyse rechtstreeks hormonen uit naar het geslachtsapparaat van de man en de pop. Dit gebeurt op een vernuftige wijze die de vogelliefhebber echt niet intens behoeft te bestuderen. Wel moet hij weten dat het licht wederom aan een goede kweek ten grondslag ligt. Met te weinig of onvoldoende sterk licht wordt de vogel niet genoeg aangespoord om broedrijp te worden en kan hij moeilijk of onvoldoende de conditie bereiken die nodig is om zich met succes voort te planten. Een juiste dosering van het licht is van groot belang, overbelichting geeft de vogel te weinig rust en schaadt de conditie. Wanneer wij vogels kunstmatig daglicht geven moet dit met regelmaat gebeuren. De werkdag in één keer van 11 naar 15 uur verlengen is niet goed, ook in de natuur gaat dit geleidelijk. Wil men vroeg kweken dan is het nodig daarbij met het verlichten rekening te houden, het kunstlicht zo aanpassen dat de werkdag voor de vogel gelijkmatig wordt verlengd, totdat met het punt van de benodigd total aantal lichturen per dag heeft bereikt (14 á 15 uur). Het niet broedrijp zijn of worden van onze vogels vindt vaak mede zijn oorzaak in ondoelmatige verlichting en het niet aanpassen van voeding en in mindere mate van de temperatuur. Als in de natuur de dagen langer worden komt er ook meer en gevarieerder voedsel voor de vogels beschikbaar.

15

Vervolg op pag. 16


Ook moeten wij bij vogels in gevangenschap die kunstmatig licht ontvangen en hierdoor eerder broedrijp zijn, hun voeding aanpassen, wanneer wij dit achterwege laten komt de vogel zelfs in moeilijkheden. Bij voldoende verlichting en in mindere mate de temperatuur hoort ook een geĂŤigende voeding om de stoffen te verkrijgen die voor eigen conditie en voor de productie van eieren nodig zijn. Want ook dat ei moet straks alle stoffen bevatten om een krachtig en vitaal jong te kunnen voortbrengen. De eerste levensuren ontvangt de jonge vogel zijn voedsel uit datzelfde ei. Hij krijgt dat voedsel als reserve mee, als er geen reserve is maar wel een jonge vogel dan openbaren de moeilijkheden zich vroeg of laat wel en ook de oudervogel zal er moeite mee hebben. Alle mogelijke grondstoffen die voor productie nodig waren heeft zij zoveel mogelijk aan zichzelf onttrokken en doorgegeven aan de vrucht. Het is logisch dat zij die stoffen vooraf had moeten ontvangen om het eigen lichaam eveneens in stand te kunnen houden en dit niet minimaal maar zo optimaal mogelijk. De oudervogel is door zulk een krachtprestatie uit conditie en mist ook vaak de mogelijkheid om de jongen groot te brengen. In de natuur willen ouderdieren wel voor hun jongen sterven om hen tegen aanvallers te verdedigen, dat doen zij evenwel niet ten koste van zichzelf via hun voeding. Het is dan zo dat zij eerst voor zichzelf moeten zorgen en dan de mogelijkheid hebben iets aan hun jongen door te geven. Het lijkt daarom vreemd en liefdeloos als wij op een goede dag de jonge vogels dood in het nest vinden. De schuld moet evenwel niet bij de oudervogel worden gezocht, maar bij ondeskundigheid van zijn verzorger. Men zal als vogelliefhebber iets moeten ondernemen om de gemaakte fouten te leren onderkennen. Dat licht niet alleen als prikkeling voor de hersenen nodig is moge duidelijk zijn. De zon, die de bron van alle leven is, zendt twee-miljardste deel van haar energie naar de aarde en de planten gebruiken hier een klein gedeelte van. Maar ook de hogere vormen van leven op aarde profiteren van deze geweldige energiebron. De ultrastraling brengt bij de vrij in het zonlicht levende vogel een chemische reactie teweeg. Achter op de stuit van de vogel bevindt zich een klier die vet afscheid, de vogel smeert zelf dit vet door zijn verenkleed, waar het niet alleen meewerkt aan de soepelheid van de veren, doch tevens in combinatie met het zonlicht in het vogellichaam voor de vorming van vitamine D zorgt (vitamine D is een in olie oplosbare vitamine en verzorgt een goede kalk/fosfor stofwisseling en is daardoor onmisbaar in de kweekperiode. Gebrek aan vitamine D kenmerkt zich door te dikke gewrichten, doorgezakte loopbenen, moeilijk lopen en springen en verlammingsverschijnselen). Dit is dan wel een duidelijk voorbeeld van de betekenis van licht voor de vogel die zich vrij kan bewegen. Logisch is het dan dat de vogel in gevangenschap die in zijn kleine kweekruimte dit zo noodzakelijke element helemaal moet missen, via zijn voeding aan de benodigde vitamine D moet worden geholpen. De voorschriften voor dit in olie oplosbare vitamine moeten in acht worden genomen. Dit houd voor de vogel die in de buitenvlucht is gehuisvest ook weer in dat hij tijdens zonnige perioden over een schaduwrijk plekje moet kunnen beschikken â– volgende keer deel 5

16


V.O.F. J.J.G. Beersma en Zn. Rijpenderlaan 7 8748 CW Witmarsum Tel: 0517-532297 Fax: 0517-532297

Industriepark 12 8701 PN Bolsward Tel: 0515-574 574 Fax: 0515-574 290

He t mee st comple te aanbod in Uw regio

17


Mijn kweek met de:

Timney Grijze roodstaart. Als je deze soort opzoekt op internet of de foto’s bekijkt in de vogelbladen, dan valt het verschil in grootte en vooral ook kleur op. De Kongo grijze roodstaart is prachtig grijs met natuurlijk een fel  rode staart. De poppen zijn vaak een beetje donkerder grijs en de staartpennen zijn iets korter. De Timney is een stuk kleiner en ook veel lichter, zo’n 7 cm bijna 80 gr. De kleur is donkergrijs, waarbij de borst lichter gekleurd is net als de koptekening. Het grote verschil is de staartkleur, deze is roodbruin van kleur. Man en pop zijn nagenoeg niet uit elkaar te houden, alleen bij de ervaren koppels zie je als kweker het verschil.

De man is gewoon wat groter en ook redelijk dominant tegenover de pop. Ik heb 2 stellen. Bij het eerste stel heb ik nu 3 jongen, bijna 3 maanden oud en op uitvliegen. Het 2e stel is een verhaal apart. De pop heb ik al een jaar of 4, ergens op internet opgescharreld. De pop heeft wel eieren gelegd maar onbevrucht. In dit geval is de pop redelijk dominant, want geen enkele man kon het met haar vinden. Ik heb dus gezocht naar een “hufter “ van een man en dat lijkt te slagen. Deze man was de 5e in rij. Dus steeds opzoeken op internet, erheen rijden, bekijken en dan kopen, uitproberen en dus 4 keer weer verkopen. Het stel zit nu keurig in het blok en lijkt elkaar te accepteren. Echter nog steeds geen eieren. Dan even terug naar het eerste stel. Ik heb daar nu het derde nest jongen van. Tussen het 2e nest en 3e nest zit echter ruim 20 maanden verschil. Vorig jaar hebben we elkaar heel wat aangekeken, de Timneys uiteraard aan de binnenkant van het gaas en ik erbuiten.  Ik heb ze heel wat toegesproken en verwend met van alles wat er in de vrije natuur voorkomt, maar eieren ho maar. Leg zelf maar meende ik dat de pop  als ze wegkroop in het blok tegen me zei. Het zijn geweldige imitatoren al die grijzen. Ik heb er een stuk of 11 nu en samen geven ze regelmatig een fluitconcert. Ik ga dan samen met Alie voor huis in de tuin zitten om van de rust te kunnen genieten.  Ze hebben gewoon een seizoen overgeslagen. Ik had wel een andere man bij mijn Kongo’s gekocht, die er  2 vluchten naast gehuisvest zijn.

18


Dat is een behoorlijke verandering in de omgeving, dat kan zo maar van invloed zijn geweest. De vorige Kongoman had ik in 7 jaar niet zien paren, dus toch maar een andere ervaren man aangeschaft. Dat lijkt nu wel goed te komen, maar bevruchten is er nog niet van gekomen, 2 x een onbevrucht nest van 4 eieren. Die nieuwe man heeft voor veel overlast bij de andere vogels gezorgd, schreeuwen en fluiten en roepen, dus veel onrust. Begin juni dan toch het eerste ei. Het 3e ei kwam een week later. Bij nestcontrole na een week bleken ze alle drie bevrucht. De pop gaat niet van de eieren. Met de schouwlamp druk ik de pop wat omhoog en zo kan ik de eieren bekijken. Als ik dat met mijn blote handen doe dan kan ik me door de dokter laten hechten, zo agressief is ze dan. De pop zit ruim 4 weken te broeden, 28 dagen staat ervoor, maar het 3e ei nog een week later maakt dat het broeden nog een week langer duurt. De jongen groeien voorspoedig. Met een Hoogstra mengeling papengaaivoer en met gewoon Witte Molen eivoer, veel fruit en zo nu en dan wat extra zonnepitten groeien de jongen als kool. Het oudste jong zit al voor het in/uitvlieggat van het broedblok. De jongen doen daar 10 – 12 weken over om zo ver te komen. Ze groeien heel langzaam en zijn wel 4 weken kaal voordat de 1e veren komen. De cyclus van een grasparkiet is ongeveer 5 weken als ze op stok kruipen. Daar zit dan ook veel minder vogel aan. Het mooie van dit lange proces is natuurlijk dat je het rustig kunt volgen. De pop laat nestcontrole gewoon toe. Wel even op de vingers passen bij het ringen maar geen aanval zoals bij de eieren. De ringmaat is 9 mm. Ik heb ze na 3 weken geringd. De pootjes groeien ook maar langzaam. De ouders zijn erg zorgzaam. Er wordt regelmatig gevoerd. Ook ’s nachts hoor ik wel eens dat er gevoerd wordt. Ik zie dan ook dat de ouders gewoon om 23.30 uur bij de voerbak zitten in het donker en zelf zaad opnemen en hierna de jongen voeren. Ik zie dat ook bij de Kongo’s. Kennelijk is het gebedel van de jongen onweerstaanbaar. De aanwezigheid van voer in de bakken maakt het ook gemakkelijk. Ik heb niet gelezen dat de ouders ook in de vrije natuur  ’s nachts hun jongen voeren. Het is heel gemakkelijk om een Timney handtam te maken. Na zo’n week of 8 haal je er een uit het nest en die breng je met de spuit verder groot. Na een paar uurtjes krijsen worden ze vanzelf rustig en de honger overwint dan de stress. De vogels die zo worden groot gebracht krijgen de inprenting van de “nepouder “waar ze zeer vertrouwd mee zijn. Ik heb mijn dochter 4 jaar geleden eentje gegeven uit een nest van 4. Ik kies daar niet meer voor en laat ze door de ouders helemaal zelf verzorgen. Deze natuurbroed vogels zijn goed in te zetten voor de kweek. Handopfok vogels meestal niet, die zijn gewend aan de mens en laten bijna nooit weer het “natuurlijke “gedrag zien. Ik kan jullie vertellen dat het volgen van zo’n broedproces gewoon fantastisch is. Van de 1e paring tot het uitvliegen houden de Timneys je gewoon 5 maanden bezig. Als de jongen zelfstandig zijn is het begin november en hebben we kans op nachtvorst. Ik heb dan ook niet meegemaakt dat ze het voor de 2e keer doen. Je leest wel  eens   dat de kwekers die ze binnen houden wel 2 nesten hebben. Ik vind een nest ruim voldoende. Ik heb straks rond de Sinterklaas een zitstok met 5 Timneys erop  in mijn achtertuin. Dat is echt een fantastisch gezicht ■                                                                                       Sicco Veenstra

19


Sigarenmagazijn

P. LANDSKROON

ruim gesorteerd in alle bekende merken

Voor iedereen .. een fiets!! Officiële GAZELLE dealer To e r S p o r t R a c e

TEVENS UW LOTTO-TOTO ADRES STAATSLOTEN TEL: 0515-573396

Kl. KOOPMANS TWEEWIELERS Grote Dijlakker 58, Bolsward Tel: 0515-572717

Hak de knoop door en ADVERTEER!

20


Tijgervink Tijgervinken bestaan in twee soorten, de rode en de groene versie. Ze komen oorspronkelijk uit Zuid Azië, de rode vorm meest uit Vietnam, de groene (Amandava formosa) uit India. Het is werkelijk een kleine schoonheid, vooral het mannetje is in de kweekperiode schitterend getekend. Het mannetje kan ook nog een prachtig melodieus liedje laten horen. In gevangenschap houdt het beestje erg van beschutting in de vorm van beplanting, die best wel dicht mag zijn hier en daar. In een kale kooi voelen de vogels zich slecht op hun gemak. (Plukjes) riet, bamboe of hoge grassoorten verdienen de voorkeur als decoratie en schuilplaats. Tijgervinkjes kunt u in een groepje houden of per paar, ook samen met andere vogels. Alleen als ze nestelen verdedigen ze een klein territorium. Een afwisselend menu van zaden en dierlijk voedsel houden hem in goede conditie. Wij adviseren tropisch zaad, aangevuld met diverse kleine zaden, insecten- en vruchtenpaté en in de broedtijd veel levende kleine insecten (buffalowormpjes, geknipte meelwormen maar ook bladluis en fruitvliegjes worden graag gegeten) ■

21


RINGEN BESTELLING

2013

RINGEN BESTELLING

Hieronder volgen de data dat u ringen kunt bestellen. Let op dit zijn de data dat de bestelling bij de ringen commissaris moet zijn. Bestelling binnen: 5 mei 2012 20 september 2012 20 januari 2013 20 maart 2013

Uitlevering na: 1 oktober 2012 15 december 2012 1 april 2013 15 mei 2013

Bestelde ringen worden verstrekt op de vergadering of kunnen worden AFGEHAALD bij de ringen commissaris Een spoedbestelling kost € 1,00 per ring extra. Ringen commissaris: Thijs Bartsma Saksenburg 33 8702 AZ Bolsward thijsbartsma@hotmail.com R.L. Hoogstra ♊ Sparrenburg 5 ♊ 8702 AH Bolsward ☎ 0515-575407 mail: rlhoogstra@ziggo.nl ♒

Agaporniden: taranta

Europese cultuurvogels

Grondvogels: duiven, kwartels

Kaketoes en papegaaien

Kweeknummer: NB 1BFF

22


Viooltjeslori De viooltjeslori is niet lang (20 tot 23 cm) maar eerder stevig gebouwd te noemen. Hij komt voor in Nieuw Guinea, daar leeft hij in het regenwoud en in bossen tegen berghellingen. Viooltjeslori's zijn zeer sociale vogels, ze leven graag met meerdere soortgenoten samen. In het wild worden soms zeer grote groepen gezien die samen foerageren. Mannetjes zijn vaak net wat feller gekleurd dan poppen, vooral de kopkleur.

Viooltjeslori's kunnen goed vliegen, maar ze klauteren het grootste deel van de dag. Een volière van 3 meter of meer met klimtakken en/of touwen wordt als goede huisvesting beschouwd. Daarbij een nachthok waarin de temperatuur niet onder de 8 graden komt. Ze slapen het liefst in een broedblok, een fors natuurblok kan hier prima voor dienen en kan ook erg decoratief zijn. Door de vloeibare voeding is de ontlasting ook dun, dus de hele ruimte dient gemakkelijk schoon te maken te zijn. Het is handig als de bodem en de wanden schoon te sproeien zijn, veel liefhebbers laten daarom (een deel van) het buitendeel onoverdekt (regen is ook goed voor ze af en toe). Maak ook een makkelijk schoon te houden badje, de vogels zullen dit graag en vaak gebruiken. Nectar en stuifmeel vormen het belangrijkste bestanddeel van de voeding. In het wild eten de vogels daarnaast de bloemen zelf, knoppen, zachte fruitsoorten, zaden en insecten. In gevangenschap wordt nectar vaak als hoofdvoeding gegeven. De aanbevolen ringmaat is 4,5 mm â–

23


* uw zorg in vertrouwde handen

www.hjg.nl

RVH KAKARIKI’S SENEGAL PAPEGAAI AUSTR. KUIFDUIF BRONSVL. DUIF ROODVLEUGELS

PENANT ROSELLA’S STANLEY ROSELLA’S RUBINO ROSELLA’S GOUDMANTELS BOURKES

R.J.OOSTERKAMP DWARSNOARD 26 8711AS WORKUM 0515-541721 www.rjovogels.nl ruurdjo@hetnet.nl W563 Kweker van:

Amara F. J. Pronk Bourksparkiet wildkleur en Friezenburg 112 mutanten 8702 AC Bolsward Catharina’s in diverse kleuren Citroenparkieten ☎ 0515-576411 Forpus xanthops Splendidparkiet wildkleur en mutanten

24


Volièrevereniging “B.E.O.” Ledenvergadering 2012 / 2013 Op maandag 4 februari 2013 “Ons gebouw” Broereplein 7/8 Bolsward 1. Opening. S. Veenstra opent de eerste ledenavond van 2013. Er is een speciaal welkom voor Loe Megens en leden van de zustervereniging Natuurzang. Met kennisgeving afwezig zijn: L. Velleman, J. Groen en J. Winselaar. 2. Vaststellen agenda. De agenda stond niet in het clubblad maar is los aanwezig op de tafels. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. Mededelingen en ingekomen stukken. - J. Winselaar is opgenomen met longontsteking in het ziekenhuis. - geen ingekomen stukken behalve clubbladen zusterverenigingen. 4. Ballotage. J. de Boer is per 1 januari nieuw lid. De BEO kan door 3 nieuwe leden de laatste tijd aanspraak maken op waardebonnen van de NBvV. 5. Notulen vorige clubavond. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 6. Voortgang Friese Kampioenschappen. Op dit moment is er geen nieuwe informatie. Wel zijn drie stichtingen aangeschreven. Het bestuur heeft nog een afspraak met het districtsbestuur in het verschiet. Verder zal er op de a.s. districtsvergadering een korte presentatie zijn van de aanstaande FK door de BEO. 7. Zuidlaren 9 maart. Er zijn in Zuidlaren mogelijkheden om als vereniging een tafel te huren, een zgn. verenigingstafel. Een aantal BEO-leden meldt zich hiervoor aan. Info m.b.t. Zuidlaren wordt door voorzitter S. Veenstra teruggekoppeld naar de mensen die meegaan. 8. Wijzigingen TT, voorstellen TT-secretaris. Dit wordt de volgende vergadering behandeld i.v.m. lezing. 9. Lezing. Prachtige lezing van Lou Megens over Europese cultuurvogels. De presentatie wordt kort ingeleid met achtergrondinformatie over de kweek met dergelijke vogels. Daarna volgen zeer veel soortenbeschrijvingen geïllustreerd met prachtige foto’s. Na afloop is er een mogelijkheid om het boek ’t Jaar rond te kopen. 10. Pauze met verloting. De verloting heeft in totaal € 101,- Opgebracht. 11. Vervolg lezing. 12. Rondvraag. Wie wil boekje digitaal ontvangen? Diegene kan zich melden bij Ed Martijn of mailen naar vogelbeo@gmail.com . 13. Sluiting. S. Veenstra sluit de vergadering en wenst iedereen thuis ■

25


Kleine torenvalk DNA-onderzoek heeft aangetoond dat valken een aparte groep vormen binnen de vogelwereld, die als groep meer verwant is aan papegaaiachtigen dan aan roofvogels. Er zijn 65 soorten valken beschreven waarvan 39 in het geslacht Falco. Alle soorten hebben onbevederde poten en lange spits toelopende vleugels.

De kleine torenvalk is het kleinere neefje van de Torenvalk (Falco tinnunculus). De soort is voor het eerst beschreven in 1818 door Ernest Fleischer en door hem als eerbetoon vernoemd naar de Duitse landbouwer en vogelkenner Naumann, schrijver van vele vogelboeken. Vooral bij de wijfjes is er echter maar een heel klein verschil in grootte. Wijfjes van de kleine torenvalk worden rond de 32 cm groot, de "gewone" 34 cm. De tarsels (de mannetjes) zijn bij beide soorten 2 a 3 cm kleiner dan de wijfjes. De kleine torenvalk is wat minder gevlekt dan de gewone, vooral de rug is nagenoeg effen, hooguit wat fijnbestreept. De tarsels hebben een bijna roze buik, waar die bij de wijfjes veel bleker is. De pootkleur van beide geslachten kan variĂŤren van geel naar oranje. Kleine torenvalken komen voor in geheel Europa, in het noorden van Afrika en het hele noorden van AziĂŤ tot aan de Beringzee aan toe. In Nederland komen ze enkel als dwaalgast voor, vermoedelijk worden ze niet getolereerd door de veel meer voorkomende torenvalken die hier leven. Het zijn trekvogels, ze brengen de winter door in Afrika, in landen net onder de Sahara.

26


Het leefgebied bestaat uit licht beboste en open gebieden met graslanden, ook landbouwgebieden. De vogels slapen in groepen in bomen. Kleine torenvalken zijn zeer sociale vogels, ze leven in groepen van soms wel meer dan 100 dieren. Ze jagen zelfs in groepen. Ze jagen voornamelijk op grote insecten als sprinkhanen, krekels en torren. In de jaargetijden dat die prooien minder voorkomen, eten ze ook reptielen en kleine knaagdieren.

Het zijn uitstekend vliegers die vrijwel geruisloos kunnen vliegen. Daarnaast hebben ze zeer goede ogen, zodat ze hun (vaak toch wat kleine) prooien al van een afstand kunnen zien. Ze verrassen de prooi meestal met een duikvlucht waarbij de scherpe klauwen als eerste aanvalswapen gebruikt worden. Met de snavel doden ze de wat grotere prooien. Deze torenvalkjes broeden op rotswanden en in oude bomen. Ze maken geen nest maar schrapen met hun poten slechts een kuiltje, net diep genoeg om de eieren niet te laten wegrollen. Ook het broeden doen de vogels in groepen, vaak zijn er meer dan 100 nesten vlak bij elkaar op een enkele richel. Het wijfje legt gemiddeld 5 eieren per legsel en ze begint te broeden als het derde ei gelegd is. Na ruim 4 weken komen de eieren uit, meestal 3 of 4 op dezelfde dag. De jongen die 1 of meer dagen later geboren worden, overleven het meestal niet vanwege de harde strijd om voedsel. Beide oudervogels voeren de jongen ongeveer 25 dagen op het nest, dan al moeten de jongen uitvliegen en snel zelf voedsel vinden â–

27


28


Wat betekent het om lid te zijn van onze volière vereniging BEO? Zes keer per jaar houden wij een bijeenkomst in “Ons Gebouw”. Op deze avonden worden onder andere films vertoond, spreekbeurten gehouden en gesproken over kweekresultaten en ervaringen. Twaalf keer per jaar ontvangt u het schitterende, kleurrijke vogelblad “Onze Vogels” met prachtige foto’s, richtlijnen voor de kweek, bijzondere belevenissen, vraag en aanbod, gerichte advertenties en nog veel meer. Donateurs ontvangen niet het blad “Onze Vogels”. Eén keer per jaar houdt onze vereniging B.E.O. een onderlinge tentoonstelling. De kosten m.i.v. 2012 even op een rijtje: Met incassomachtiging

Zonder incassomachtiging

Contributie* €35,00

Contributie* 37,50

Contributie* jeugdlid tot 18 jaar 18,50

Contributie* jeugdlid tot 18 jaar 21,00

Contributie* met advertentie 47,50

Contributie* met advertentie 50,00

Sublidmaatschap 25,00

Sublidmaatschap 27,50

Sublidmaatschap met advertentie € 37,50

Sublidmaatschap met advertentie € 40,00

Donateurs 17,50

Donateurs 20,00

*De bedragen zijn onder voorbehoud en hangen af van de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Afschrijving automatische incasso vindt begin januari plaats en niet automatische betalingen dienen voor 1 januari betaald te zijn. Niet tijdig ontvangen contributies worden verhoogd. Deze maatregel is nodig omdat de penningmeester de afdracht aan de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ook altijd vooraf moet betalen ■ Betaal dus op tijd, dan voorkomt dit narigheid! Voor betaling van de contributie ontvangt u altijd een bericht. Gironummer: 4049970 t.n.v. Volière Vereniging B.E.O. Túnikkers 85 8711 DK Workum Mutaties graag doorgeven aan de secretaris Germ van der Burg

29


Hoornparkiet De hoornparkiet is een vrij zeldzame vogel, hij komt alleen voor op NieuwCaledonië en een paar omliggende eilanden. Hij leeft in dichte vochtige bossen en is ondanks zijn felle kleuren lastig te vinden tussen de bladeren. Hoornparkieten zijn verwant aan kakariki's, het zijn ook net zo behendige klimmers èn lopers. Naast de nominaatvorm bestaat er nog een ondersoort, de Uvea hoornparkiet (Eunymphicus cornutus uvaeensis). Het voornaamste verschil tussen deze en de nominaat is dat de Uvea minder rood bezit. De hoornparkiet is ongeveer 33 cm lang, man en pop lijken sprekend op elkaar. De man heeft, net als bij kakariki's, een wat forsere snavel en ook is de kuif wat langer. Jonge vogels hebben een hoornkleurige snavel, deze wordt geleidelijk zwart vanaf dat ze 9 maanden oud zijn. Hoornparkieten leven in koppels, vaak met de jongen een jaar bij zich. Het zijn zeer actieve vogels, ze bewegen bijna constant. Daarvoor hebben ze veel energie nodig en ze moeten dan ook vaak en veel eten. Ze eten overwegend fruit, bloemen en bloemknoppen, nectar en wat zaden. Ook op de grond wordt veel naar voedsel gezocht, afgevallen bessen en uiteraard zaden. Heel af en toe eten ze wat insecten en ze nemen opvallend vaak steentjes en ander bodemmateriaal op. Vermoedelijk vullen ze hiermee de mineralen aan die ze nodig hebben naast het fruitdieet. Als een koppel gevormd is en het broedseizoen begint, begint ook de balts, een bijzonder gezicht bij deze vogels. Zowel man als pop maken diepe buigingen naar elkaar, waarbij ze de fraaie kuif elke keer helemaal uitrollen. Dit baltsgedrag kan dagen aanhouden voor er tot paren wordt besloten. Als nest wordt een geschikte holte in een boom gezocht, hoornparkieten zijn niet echt sterk in zelf een hol maken. Als echte holenbroeders leggen de poppen witte eieren, een schutkleur is dan niet nodig. De pop broedt alleen, ongeveer 3 weken, de man voert haar dan op het nest. Als de jongen geboren zijn, voeren beide ouders ze. Als de pop voedsel zoekt, blijft de man bij de nestingang. Na 6 weken kruipen de jonge vogels het nesthol uit en beginnen ze aan hun leven in de grote buitenwereld. Met twee weken zijn ze op zich zelfstandig, maar ze blijven vaak erg lang bij de ouders ■

30


INTERIEURSPECIALIST In onze mooie winkel treft u uitstekende service en vakkundig personeel. U vindt ons op het industrieterrein in Wommels. De koffie staat altijd klaar! Wij bieden (ook ’s avonds) gratis en deskundig interieuradvies aan huis. ALLES OP GEBIED VAN GORDIJNEN | RAAMDECORATIE | HARDE EN ZACHTE VLOEREN | BEHANG | BUITENZONWERING

De Lange Baan 10 | 8731 DZ Wommels | Telefoon (0515) 33 26 05 E-mail woonvaria@colorsathome.nl | www.woonvaria.nl

ZWART Dierenverblijven Aluminium

VOLIERES ls e nn en e nk enn en e nd enr okk en o h att nh ox k pe enb p ki ard pa

Ljouwertertrekwei 38, Dronryp Tel.: 0517-232 494 www.zwartdierenverblijven.nl

Beo boekje  

33jg. no.5

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you