Page 1

Benjamin Skov Kaas-Hansen

Kandidatur

Formand for Eksterne Relationer

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 1 of 8


Motivation Kære IMCC’ere!

Aarhus den 5. oktober, 2011

Jeg er helt vildt glad for at kunne sende dette kandidatur til jer alle sammen! For en del år siden begyndte jeg min færd i IMCC som medlem af Sexekspressen i Aarhus. Dengang - som nu - var IMCC det perfekte sted for mig at gøre en forskel og samtidigt lære en masse fede mennesker at kende. For mig har IMCC været en sand øjenåbner, og jeg har fået øjnene endnu mere op for, at der er andre muligheder frem end den slagne vej til overlægestillingen. Foreløbigt er mit IMCC-højdepunkt uden tvivl den netop overståede konference AM2011, som blev afholdt i august i Ørestaden på Amager. IMCC var her vært for mere end 1000 medicinstuderende og læger fra hele verden, og dét at stå i spidsen for dette enorme toårige projekt har givet mig både en fantastisk masser erfaringer og endnu mere blod på tanden. Blod på tanden til at engagere mig i det organisatoriske arbejde, som danner rammen for alle de fede projekter og projektfolk i IMCC, hvor nye kræfter heldigvis hele tiden kommer til. Sammen med en solid teoretisk viden om og stor interesse for organisations- og ledelsesarbejde kombineret med mine erfaringer fra blandt andet AM2011 ser jeg mig selv som den bedste kandidat til at sidde på netop denne bestyrelsespost, formanden for eksterne relationer. Den primære opgave for formanden for eksterne relationer er nemlig at være bindeled mellem IMCC og vores internationale moderorganisation International Federation of Medical Students’ Assocations (IFMSA) med mere end 100 søsterorganisationer til IMCC fra 98 lande. AM2011-konferencen var netop 60 års jubilæet for IFMSA, hvorfor jeg som ansvarlig for organiseringen og afholdelsen af jubilæumskonferencen kan træde direkte ind som IMCC’s officielle repræsentant i IFMSA, hvor samtlige repræsentanter fra de andre lande straks vil vide, hvem jeg er. Dét er en stor fordel, når de nationale repræsentanter mødes så sjældent. Vores nuværende eksterne formand har arbejdet hårdt for at forbedre IFMSA, og det er i høj grad nødvendigt! I det kommende bestyrelsesår vil jeg fortsætte dette arbejde, som kræver udholdenhed og en masse energi. Det er ikke let at nå til enighed hos mennesker fra 100 forskellige lande og kulturer, men udfordringer motiverer mig rigtigt meget - og det sidste år har vist, at det faktisk kan lade sig gøre. Et velfungerende IFMSA er afgørende for, at IMCC kan udnytte potentialet i IFMSA fuldt ud. IFMSA er jo IMCC’s stemme internationalt, og det kræver en solid organisation at tale på vegne af 1,3 millioner medicinstuderende fra hele verden, når IFMSA deltager ved eksempelvis WHO’s bestyrelsesmøder og FN’s High Level Meetings. Selvom en stor del af arbejdet således ligger i internationalt regi, er det afgørende, at samtlige bestyrelsesmedlemmer er bevidste om varetagelsen af den daglige drift i IMCC. Som jeg har forklaret yderligere under min handlingsplan, vil jeg fokusere på tre punkter fra strategiplanen; medlemsudvikling, rammer for frivillighed og kommunikation. Én af de mest motiverende ting, jeg ved, er at får lov at arbejde sammen med mennesker, der er lige så engagerede og motiverede, som jeg er. Så jeg glæder mig! Med mig bringer jeg således solide erfaringer, jeg har løbende dygtiggjort mig teoretisk for at kvalificere mig til at besidde en bestyrelsespost i IMCC - og jeg håber inderligt, I vil vise mig den ære at vælge mig som IMCC’s Formand for Eksterne Relationer.

Benjamin Skov Kaas-Hansen Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 2 of 8


Oversigt over handlingsplan Overordnet plan Den officielle titel på denne bestyrelsespost er Formand for Eksterne Relationer. Fordelingen af ansvaret for de eksterne partnere har dog altid været sådan, at den interne formand tager sig af de danske partnere, mens den eksterne formand er ansvarlig for kontakten til internationale partnere. Mit arbejde som ekstern formand kan groft inddeles i to hovedområder; internationalt samarbejde og internt bestyrelsesarbejde. For mig er det utroligt vigtigt at huske, at selvom man fungerer som bindeled til eksterne partnere, ligger en stor del af arbejdet i lige så høj grad i selve IMCC, hvor den daglige drift skal varetages. Generelt vil jeg derfor i mit interne arbejde fokusere på at øge gennemsigtigheden i IMCC’s beslutnings- og vurderingsprocesser, mens jeg vil være en saglig og aktiv part i diskussionerne, når jeg sidder som repræsentant for IMCC til IFMSA’s generalforsamlinger. For at gøre min handlingsplan let at gå til for alle har jeg valgt blot at trække nogle hovedlinier på næste side. På den måde kan du hurtigt danne dig et overblik over, hvad jeg vil bruge mit år i bestyrelsen på. På side 7 og 8 har jeg uddybet de områder, jeg vil fokusere på som IMCC’s repræsentant i IFMSA. På den måde håber jeg, at alle - nye såvel som erfarne - IMCC’ere får gavn af dette kandidatur.

Internationalt samarbejde

International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA)

Andre internationale partnere

Medlemsudvikling

Kommunikation

Rammer for frivillighed

Internt bestyrelsesarbejde

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 3 of 8


International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) Som det internationale forum for 1,3 millioner medicinstuderende er IFMSA en kæmpe organisation. Med dette følger rigtigt mange muligheder som eksempelvis deltagelse ved internationale konferencer, klinisk udveksling og forskningsudveksling til alverdens lande, sparring med søsterprojekter fra andre lande og meget mere. Min absolut vigtigtste opgave bliver at sørge for, at alle IMCC’ere ved, hvilke muligheder IFMSA har at byde på - og gøre det så let som muligt at få del i goderne. Der er intet så motiverende som at komme ud i verden og mødes med hundredevis af engagerede medicinstuderende fra hele verden, der arbejder med præcis de samme ting, som vi gør i IMCC. Det er blandt andet disse oplevelser, jeg vil give til endnu flere. Du kan læse mere om mine fokusområder i relation til IFMSA fra side 7, hvor jeg har uddybet disse.

Andre internationale partnere IMCC har som organisation på nuværende tidspunkt ikke for alvor andre internationale netværk end IFMSA. Det vil jeg gerne ændre på, og der ligger et ret stort arbejde i at udforske dette område og identificere relevante og potentielle partnere i internationalt regi. En sådan indsats ser jeg derfor som et oplagt samarbejdsemne mellem den interne og den eksterne formand.

Medlemsudvikling Én af de vigtigste opgaver for den kommende bestyrelse er at fortsætte arbejdet med at udvikle mulighederne for videreuddannelse i IMCC. Man skal have mulighed for at vokse som menneske, og vi skal sørge for, at alle kender de enorme muligheder, IMCC kan tilbyde inden for dette område. Heri ligger også en opgave i at opbygge et solidt trænerkorps internt i IMCC. Sådanne trænere vil kunne bistå projekter og enkeltpersoner i IMCC, når man har brug for nye kompetencer til at drive sit projekt videre fremad eller måske endda starte et helt nyt projekt.

Rammer for frivillighed Rammer opstiller både muligheder og forpligtelser. Med et støt stigende antal projekter i IMCC er det vigtigt, vi kontinuerligt sikrer, at vore projekter er forsvarlige og bæredygtige; både organisatorisk, økonomisk og etisk. Og workshoppen “Do no harm” er et godt eksempel på, hvordan man kan forberede IMCC’ere, der skal udsendes, og dermed gøre en indsats på den etiske front. IMCC’s fokus er ubetinget sundhed. Derfor vil jeg støtte den bevægelse i IMCC, der allerede arbejder for at inddrage andre studieområder end medicin i IMCC. Eksempelvis kan folkesundhedsstuderende bidrage med væsentlige og anderledes perspektiver. Jeg mener, det er en helt naturlig udvikling i en organisation, der mere og mere involverer sig i sundhedsområder, som inddrager adskillige og forskelligartede sektorer. “Sundhed for alle” berører eksempelvis både folkesundhed, menneskerettigheder og politik.

Kommunikation IMCC skal have en engelsksproget hjemmeside, så den kan bruges aktivt i forbindelse med Exchange, Research Exchange og vores projekter med udenlandske partnere. Derudover skal vi sørge for, at alle aktive er på IMCC’s active-liste. Det er her, central og vigtig information sendes ud. Derfor skal alle medlemmer på emaillisten, så vi sikrer, at alle får information om eksempelvis IFMSA-konferencer og kurser. Der skal regelmæssigt sendes et nyhedbrev ud til alle aktive. Sammen skal vi være meget bedre til at komme ud med de små succeser, så vi får skabt sammenhold byerne, projekterne og de aktive imellem.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 4 of 8


Curriculum Vitae Generel Information Benjamin Skov Kaas-Hansen Født 9. juli, 1987 i Aarhus Har studeret medicin siden januar 2008 Hjemmeadresse: Vejlby Centervej 49, 1.29 - 8240 Risskov Telefon: +45 60 19 68 01 Email: benskov@gmail.com

Uddannelseshistorik ‣ Nuværende studier Forventet færdiggørelse af medicinstudiet: Januar 2015 ‣ Seneste færdiggjorte uddannelse Januar 2011: Bachelor of Medical Science fra Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet ‣ Tidligere studier ved højere læreanstalter Juni 2007: Færdiggjorde det første, fulde år af bacheloruddannelsen i fysik med matematik og kemi ved Insitut for Fysik og Astronomi, Naturvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet ‣ Gymnasialt 2006: Matematisk studentereksamen fra Langkær Gymnasium og HF, Aarhus

Erfaring 2011 8/2011-3/2012 2011 2011

2011 1/2011 2010-2011 2009-2010 2009 2008-2010 2008

Medlem af det nye IMCC-projekt SUND 8000, som handler om at bringe sundhed ud til befolkningen Medlem af IFMSA-arbejdsgruppe, som arbejder med omstrukturering af IFMSA’s organisation og magtfordelingen heri Medstifter, Global Health-projekt Medstifter, IMCC DanZania (partnerskabsprojekt mellem IMCC of Tanzania Medical Students’ Association), som fokuserer på Family Planning and Sexual Rights i Tanzania Facilitator, IFMSA Public Health-arbejdsgruppe med fokus på infektionssygdomme Medarrangør, IMCC/Medsin-UK Global Health Weekend Seminar on Health in Disaster and Crisis Situations President for IFMSA August Meeting 2011 Organising Committee Fundraisingkoordinator og skoleansvarlig i Sexekspressen Medarrangør, Sexekspressen Sommerseminar 2009 Medlem af Sexekspressen Aarhus Bestyrelsesmedlem i SATS Aarhus (kortvarigt)

Kurser og trainings 9/2011 5/2011 4/2011 2/2011

Refleks 2011 - Strategisk Ledelse anvendt i frivillige organisationer som eksempelvis IMCC (afholdt af DUF) International Leader Training Seminar (afholdt af Mellemfolkeligt Samvirke) Training i PR and pressehåndtering IFMSA Training New Trainers workshop (afholdt af IFMSA-Québec)

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 5 of 8


11/2010 11/2009 10/2009

Training i Anerkendende Ledelse Projektmonitorering og evaluering. Et seminar om kontinuerlig monitorering og evaluering af projekter (afholdt af DUF) Logical Framwork Approach (LFA). Et udbredt projekthåndteringsredskab til at sikre solid planlægning, monitorering og evaluering af projekter (afholdt af DUF)

Møde- og konferencedeltagelse i IFMSA 8/2011 3/2011 3/2011 8/2011 7/2011 3/2011 3/2011 11/2009

IFMSA General Assembly August Meeting 2011 - 60 years Anniversary København, Danmark IFMSA General Assembly March Meeting 2011 Jakarta, Indonesien IFMSA March Meeting 2011 “Think Global” preGA workshop Jakarta, Indonesien IFMSA General Assembly August Meeting 2010 Montréal, Québec, Canada IFMSA August Meeting 2011 “Health and the City” preGA workshop Ottawa, Canada IFMSA General Assembly March Meeting 2010 Bangkok, Thaïland IFMSA March Meeting 2010 “Media” preGA workshop Bangkok, Thailand Sexpression National Assembly Leicester, England

Erfaring med international konferencedeltagelse 11/2011 12/2010

10/2010 4/2010

2011 Global Health Conference som repræsentant for Aarhus Universitet* “Advancing Health Equity in the 21st century” Montréal, Québec, Canada EuWHO - the first European World Health Assembly simulation “The right to health and access to essential medicines and vaccines” London, England 2nd World Health Summit Berlin, Germany Unite for Sight Global Health and Innovation Conference 2010 New Haven, Connecticut, the U.S.A.

* Ikke endeligt bekræftet.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 6 of 8


Detaljeret plan for arbejdet i IFMSA Arbejdet som IMCC-repræsentant i IFMSA dækker over en lang række områder, og jeg vil i det følgende uddybe hvert af de arbejdsområder, jeg især vil fokusere på. Jeg har forsøgt at formulere mig, så alle kan forstå mine hensigter - også uden at have forudgående viden om IFMSA.

Den største internationale partner Vores dominerende internationale samarbejdspartner er International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA). IMCC har 105 søsterorganisationer på verdensplan, og ligesom IMCC er de medlemmer af IFMSA. IFMSA udgør således det internationale forum for medicinstuderende, der arbejder med frivillige sundhedsprojekter, og er anerkent af World Health Organization (WHO) og World Medical Association (WMA) som sådan. Derfor mener jeg, det er rigtigt ærgerligt, der ikke er flere IMCC’ere, som kender til IFMSA. For vores muligheder er helt enorme og strækker sig lige fra deltagelse ved internationale konferencer adskillige gange om året over sparring mellem danske projekter og tilsvarende projekter i andre lande til internships hos eksempelvis WHO.

Konkrete indsatsområder Da der ligger utroligt mange opgaver i det at repræsentere IMCC i IFMSA-regi, vil jeg i det følgende forklare de områder, jeg især vil koncentrere mig om.

Fortsat indgå i arbejdet med at reformere og optimere IFMSA’s struktur Jeg er allerede med i en arbejdsgruppe, en såkaldt Small Working Group, hvor vi er en gruppe medlemmer af IFMSA, der arbejder på et forslag om at ændre magtstrukturerne i IFMSA. I øjeblikket sidder der et såkaldt Supervising Council, som har relativt meget magt. Desværre foregår der i disse år et næsten systematisk misbrug af denne magt, hvilket nu har synliggjort nødvendigheden af at ændre denne struktur. I denne arbejdsgruppe er vi ved at lægge sidste hånd på en lang rapport med en række anbefalinger. Rapporten skal sendes til alle IFMSA’s nationale medlemsorganisationer, hvor IMCC er den danske, til videre behandling og forhåbentligt vedtagelse på IFMSA’s næste generalforsamling i marts. Dette er blot første skridt i retningen af at skabe en ny struktur i IFMSA. Strukturen i IFMSA understøtter nemlig kun i ringe grad det fantastiske arbejde, som udføres af de tusindvis af frivillige kræfter. Derfor vil jeg presse på for at starte etableringen af en mere nutidig og smidig organisationsstruktur. Satse mere på FINO-samarbejdet FINO er sammenslutningen af de nordiske IFMSA-lande Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Danmark og de fire andre lande i dette samarbejde har utroligt mange ting til fælles, og sparring mellem frivillige fra disse lande kan være virkeligt udbytterigt. Selvom der sidste år officielt blev udnævnt en FINO-koordinator for IMCC, er der ikke sket ret meget på denne front. I hvert fald ikke noget, medlemmerne af IMCC har mærket i tilstrækkelig grad. Vi skal kunne forsvare ethvert medlemsskab af et netværk, vi er en del af, hvorfor jeg vil arbejde for at udnytte potentialet i det nordiske samarbejde i langt højere grad, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt. Derudover ser jeg store muligheder i at samarbejde med også England og de engelske frivillige. Vi har allerede et projekt under opsejling, som - sammen med IMCC’s søsterorganisation i England, Medin-UK - har arrangeret én Global Health-weekend i København. Og til november bliver den anden Global Health-weekend i rækken afholdt i London.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 7 of 8


Facilitere sparring mellem danske projekter og deres søsterprojekter i andre lande Når man driver et projekt, er det altid rart at få et par ekstra øjne på det, man laver. Især hvis man kan få inputs og perspektiver fra folk, som beskæftiger sig med de samme problemstillinger i andre omgivelser. At facilitere dette er en opgave, som oplagt kan varetages i samarbejde mellem den eksterne formand og IMCC’s bæredygtighedsansvarlige. Stille IFMSA’s Officials til regnskab for deres løfter og handlinger Den centrale styregruppe i IFMSA består af mere end 30 såkaldte Officials, hvoraf de fem udgør den egentlige bestyrelse. Forventningerne til disse Officials er generelt alt for lave, og der følges ikke for alvor op på, at de gør deres arbejde ordentligt. Det er naturligvis et problem for en organisation, der har placeret sig selv i spidsen for mere end én million medicinstuderende fra hele verden - og en organisation der sidder med ved bestyrelsesmøderne i WHO, og som derfor forventer indflydelse. Derfor vil jeg blandt andet arbejde for at gøre det obligatorisk at dokumentere alle aktiviteter angivet på ens CV, når man kandiderer til en officiel IFMSA-post. På den måde træffer de nationale medlemsorganisationer, og altså også IMCC, en informeret beslutning, når de forskellige Officials vælges på generalforsamlingerne. Derudover arbejder jeg allerede på et system, hvor man løbende følger op på Officials’ handlingsplaner ved hjælp af både monthly, mid-term og end-term reports. Forbedret kommunikation med IMCC-baglandet i forbindelse med møder i IFMSA Når man som ekstern formand sidder som IMCC’s repræsentant til IFMSA’s generalforsmalinger, skal man ofte træffe beslutninger på vegne af IMCC. Sommetider er man nødt til at træffe kontroversielle eller principelle beslutninger, og jeg vil derfor i sådanne situationer sørge for at konferere med resten af bestyrelsen i det omfang, det er muligt. Sædvanligvis er der nemlig kun nogle få bestyrelsesmedlemmer til stede ved IFMSA-møderne, og det er vigtigt for mig i disse situationer at arbejde med et sikkert og afklaret mandat i ryggen. Rapportering til hele IMCC efter hvert møde IMCC’s medlemsskab af IFMSA skal kunne retfærdiggøres. Og det kræver naturligvis, at der går en lige linie fra IFMSA til IMCC. Det kræver, at den eksterne formand arbejder i to planer; konstant at holde bestyrelsen ajour og løbende informere de aktive IMCC’ere. Især det sidste skal der sættes fokus på, så det at have viden om arbejdet og mulighederne i IFMSA bliver en lige så naturlig del af det at være IMCC’er, som månedsmøderne i lokalafdelingerne er det. Der har været gjort flere forsøg, hvor IMCC-delegerede blogger under IFMSA-møderne. Dette vil jeg helt sikkert arbejde videre med, da det giver to fordele. For det første kan interesserede herhjemme følge med i, hvad der foregår. For det andet giver det de delegerede muligheden for at reflektere over deres deltagelse, hvilket - tror jeg på - giver mere fokuserede og engagerede delegerede under selve møderne. Bruge active-listen meget mere til at promovere mulighederne for kurser IMCC’ere har rigtigt mange muligheder igennem IFMSA. Alle disse muligheder skal vi have kommunikeret ud til alle medlemmerne. Til at starte på vil jeg løbende sende mails ud, hvor jeg samler mulighederne. Men på den lange bane er det mit ønske, at dette bliver en fast del af det regelmæssige IMCC-nyhedsbrev, som skal sendes ud til IMCC’s active-liste.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | IMCC Formand for Eksterne Relationer

Side 8 of 8

Benjamin | Kandidatur til posten som IMCC Formand for Eksterne Relationer  

Hermed mit kandidatur til posten som IMCC's Formand for Eksterne Relationer. Har du spørgsmål, er du mere end velkommen til at skrive til m...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you