Page 1

Ansvarlig for Internationale Relationer Benjamin Skov Kaas-Hansen

Kandidatur Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

1/7


Aarhus den 3. oktober, 2012

Kære IMCC’ere!

For bare et år siden blev jeg valgt som Ansvarlig for Internationale Relationer - eller Formand for Eksterne Relationer som postens navn var dengang - og hvor er tiden dog fløjet afsted. IMCC har bevæget sig enormt langt i det forgangne år, og det er en ganske anden organisation i dag end for fire år siden, da jeg første gang var med til et månedsmøde i Sexekspressen. Dengang som nu åbnede der sig en ny verden for mig, hver gang jeg mødte nye IMCC’ere med hang til helt andre sider af frivilligt arbejde end det, jeg selv havde snuden begravet i. Endnu i dag er det noget af det, jeg nyder mest ved IMCC - at man møder så mange spændende mennesker med forskellige syn på frivilligt sundheds- og projektarbejde. Vi bliver hele tiden flere og flere. Og I gør mere og mere. Det mærker man tydeligt, når man sidder i bestyrelsen. Derfor påbegyndte sidste års bestyrelse en strategiproces for at sikre en bæredygtig udvikling i de kommende år. Det har været meget gavnligt for organisationen at have nogle overordnede linier at arbejde ud fra, men samtidig har det store antal driftsopgaver, som bestyrelsen i øjeblikket tager sig af, gjort det umuligt at prioritere strategien så højt, som vi gerne ville. Det skal vi ændre på - og det har jeg i sinde at være med til. Den primære eksterne opgave for den internationalt ansvarlige er at være bindeled mellem IMCC og International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) med søsterorganisationer til IMCC i 106 lande. Herigennem arrangeres de fleste af IMCC’s udvekslingsophold, ligesom en række af vore projektarbejder er opstået netop gennem kontakter etableret her. Alligevel ser jeg gerne, at IMCC i fremtiden er repræsenteret i andre sundhedsfora. Ikke mindst set i lyset af vores udvikling fra at være en organisation for medicinstuderende til at være en sundhedsfremmende studenterorganisation. Med en fortid i lokalt projektarbejde, talrige erfaringer fra det nationale projektmiljø og indsigt i det nationale bestyrelsesarbejde er min viden om IMCC bredt funderet, og jeg har i dette bestyrelsesår gjort mig uvurderlige erfaringer inden for især mit eget ansvarsområde. Med denne viden og disse erfaringer i bagagen kan jeg forholde mig kritisk til IMCC’s procedurer på en måde, som ikke er mulig det første år, man sidder i bestyrelsen. Og ikke mindst vil jeg i det kommende år være endnu mere kvalificeret til at koordinere den internationale indsats samt være en relevant og saglig aktør i diskussioner, når jeg repræsenterer IMCC i eksterne, internationale fora. Det skal være hamrende spændende at engagere sig i det organisatoriske arbejde i IMCC, så flere af jer får mod på at give jer i kast med det! Og vi skal udnytte det vækstlag, som findes i IMCC. Med mig bringer jeg solide erfaringer, og jeg har løbende dygtiggjort mig - både teoretisk og praktisk - for at være den bedst egnede til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer. Jeg glæder mig til endnu en gang at trække i arbejdstøjet og, sammen med jer alle, i det kommende år gøre IMCC stærkere og endnu sjovere. Har du spørgsmål, kommentarer eller noget helt tredie, du gerne vil dele med mig, er du velkommen til at kontakte mig via email på benskov@gmail.com, via Skype på benjamin.skov.kaas-hansen eller ved at hive fat i mig på GF.

Benjamin Skov Kaas-Hansen Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2013

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

2/7


Indsatsområder Idet den nyvalgte bestyrelse sammen skal lægge en handleplan for bestyrelsesåret - og da denne skal tage udgangspunkt i IMCC’s samlede strategi - vil jeg på de kommende sider blot nævne og kort forklare de indsatsområder, jeg finder vigtige og derfor gerne vil arbejde med, selvom nogle af dem ligger lidt udenfor strategiens primære fokus. Hvilke af disse indsatsområder, der får mest opmærksomhed, vil således afhænge af bestyrelsens samlede strategiske prioritering. Jeg har valgt at inddele mine indsatsområder i henholdsvis national og international forankring. Med denne inddeling ønsker jeg således at markere forskellen mellem arbejdsopgaverne men samtidig bibeholde fokus på at integrere dem. En række af mine fokusområder hører naturligt til i begge kategorier, som forsøgt illustreret nedenfor. Det er nemlig vigtigt for mig hele tiden at være bevidst om min todelte rolle som både medlem internt i bestyrelsen og bindeled til internationale partnere.

Gøre landsbestyrelsens ledelsesfokus strategisk-visionært Skabe velfungerende kommunikationskanaler i IMCC

Internationalt

Nationalt

IMCC skal være det centrale sundhedsfremmende forum for danske studerende Opbygge en kompetenceudviklingsdatabase

Optimere og reformere IFMSA’s struktur Genopbygge FINO-samarbejdet Udnytte mulighederne i IMCC’s delegationer til fulde Forbedre kommunikationen mellem delegationer og IMCC

Nationalt Bestyrelsens ledelsesfokus skal være strategisk-visionært Det har overrasket mig i hvor høj grad, bestyrelsens arbejde er drifts- og rutinepræget. Jeg ser intet forkert i, at bestyrelsen tager del i driften - men af flere grunde mener jeg, en væsentligt større del af dette arbejde skal uddelegeres til landssekretariatet. For det første vil dette sikre en mere konsistent varetagelse af disse opgaver, idet sekretariatet ikke udskiftes årligt, hvilket bestyrelsen gør. For det andet er IMCC’s ansatte netop uddannet til at håndtere denne slags opgaver, og en omlægning af arbejdsopgaverne vil altså medføre sikring af kvaliteten i varetagelsen af disse. For det tredie er IMCC en ide- og holdningsbaseret organisation, hvorfor bestyrelsens medlemmer ofte er mere interesserede i at engagere sig i organisationens strategier, visioner og overordnede problemstillinger end i at påtage sig de relativt trivielle arbejdsopgaver, som driften også indeholder.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

3/7


Velfungerende kommunikationskanaler i IMCC I dette bestyrelsesår har jeg blandt andet siddet i kommunikationsudvalget. Udvalget blev oprettet som en del af 2012-bestyrelsens strategiske handleplan, og herigennem har jeg været med til - på baggrund af interviews med IMCC’ere fra alle dele af landet - at udforme forslaget til IMCC’s nye vision, mission og værdier. Med denne del af arbejdet på plads er det ved at være tid til at skyde gang i næste fase af udvalgets arbejde. Vi skal nemlig til at finde ud af, hvordan vi kommunikerer i IMCC og ikke mindst, hvordan vi skal gøre det i fremtiden. Én af de helt centrale problemstillinger er vores hjemmeside, som skal optimeres, så den opfylder vore behov i forhold til kommunikation både internt i IMCC og eksternt med nuværende og potentielle partnere. Jeg vil derfor stå for at koordinere den tekniske gruppe i kommunikationsudvalget, så vi får skabt den bedste og mest effektive kommunikation ved at udnytte de tekniske muligheder, vi har til rådighed.

IMCC som det centrale sundhedsfremmende forum for danske studerende Med strategiområdet Rammer for frivillighed var det blandt andet ønsket at fokusere på de muligheder, vi i IMCC har for at støtte undergruppernes arbejde og udvikle organisationen. Blandt medlemmerne mærker man eksempelvis en stigende interesse for at involvere sig i sundhedspolitiske emner. Hvis IMCC’ere i højere grad skal have mulighed for at engagere sig i sundhedspolitik, er det bydende nødvendigt at have en organisatorisk-strukturel ramme, som i tilstrækkelig grad understøtter et sådant engagement. Derfor vil jeg mere systematisk undersøge interessen for at engagere sig i den sundhedspolitiske debat. Hvis behovet er der, vil jeg - sammen med interessede IMCC’ere, vore ansatte og eksterne konsulenter - forsøge at skabe en ramme, som på bæredygtig vis understøtter sundhedspolitisk arbejde i IMCC. Dette kan så potentielt blive vedtaget på generalforsamlingen 2013 og implementeret herefter. Det kommer dog til at kræve mere end en vedtægtsændring eller to, da en sådan ændring i IMCC’s aktiviteter kræver tilpasning af de indre linier i såvel undergrupper og projekter som i organisationen som helhed. Hvis vi vil fremme sundheden, må vi søge at opnå indflydelse. Derfor er det også værd at undersøge, om IMCC skal være repræsenteret i nye, relevante fora. Således kan man forestille sig IMCC som medlem af et internationalt netværk, der er for FSV’ere, hvad IFMSA er for medicinstuderende. Eller måske IMCC repræsenteret i Lægeforeningens Internationale Udvalg på samme måde, som FADL er det i Udvalget for Uddannelse og Forskning. Gennem alle vore aktiviteter er vi med til at forbedre sundheden for mange mennesker “udefra”. At være med, hvor beslutningerne træffes, er da et vigtigt skridt i retning mod at opnå indflydelse og således også forsøge at forbedre sundheden “indefra”.

Opbygge en kompetenceudviklingsdatabase Der er snesevis af muligheder for at udvikle sine kompetencer både i og udenfor Danmark. Det er dog i øjeblikket for svært for IMCC’ere at holde sig opdateret om de muligheder, der faktisk ligger i at være aktiv i IMCC. Det betyder også, at det tit er tilfældigheder, der afgør, om man i tide opdager et interessant og relevant kursus eller en konference, som kunne hjælpe én i sit IMCC-arbejde. Det er naturligvis ikke godt nok. Derfor er det min idé, at vi på IMCC’s hjemmeside får etableret en form for kompetenceudviklingsdatabase, hvor alle IMCC’ere let kan holde sig opdateret om kommende arrangementer, så IMCC i højere grad sikrer udvikling af vore medlemmers organisatoriske kompetencer. Indførelsen af en sådan database kan således fint integreres med andre strategiske tiltag under Medlemsudvikling.

Internationalt Da strategien ikke indeholder nogle punkter med direkte fokus på det internationale, vælger jeg at koncentrere mig om følgende områder i arbejdet inden for mit eget ansvarsområde i det kommende år. Jeg vil naturligvis i videst muligt omfang gøre det relevant for IMCC’s overordnede strategi og bestyrelsens strategiske handleplan for 2013.

Optimering og reformering af IFMSA’s* struktur Dette punkt er en fortsættelse fra mit kandidatur til samme post sidste år. Jeg har - sammen med en gruppe IFMSA’ere fra andre medlemslande - i en længere periode arbejdet for at igangsætte en reformproces i IFMSA, og især i år har denne idé vundet genklang. IMCC spillede således en afgørende rolle i processen, der ledte til oprettelsen af to såkaldte Task Forces ved dette års August Meeting. Den ene task force skal i det kommende år arbejde med IFMSA’s vision og mission samt reformere organisationens struktur, så denne er i trit med nutidens problemstillinger. Den anden task force skal - ligeledes i det kommende år - arbejde med, hvordan IFMSA’s internationale møder arrangeres, så de optimerer udbyttet for både deltagerne og medlemsorganisationerne, herunder IMCC.

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

4/7


Det bliver et spændende år, hvor jeg gerne vil udnytte det momentum, IMCC har opbygget, til at få gennemført reelle ændringer. Disse ændringer skal føre til, at IFMSA bliver en mere effektiv spiller i kampen for den globale sundhed, og IMCC vil i højere grad end nu kunne drage nytte af IFMSA og retfærdiggøre vores medlemskab. Således vil jeg være med til at sikre, at IMCC’ere i fremtiden får bedre mulighed for i et internationalt miljø at udvikle deres kompetencer, faglige såvel som organisatoriske. * IFMSA står for International Federation of Medical Students’ Associations og er en paraplyorganisation for medicinske studenterorganisationer, er anerkendt af WHO som det internationale forum for medicinstuderende og repræsenterer 1,3 millioner medicinstuderende på verdensplan.

Genopbygge FINO-samarbejdet Federation of International Nordic Medical Student Organisations (FINO) er samarbejdet mellem IMCC og vore søsterorganisationer i de øvrige fire nordiske lande. Potentialet i FINO er stort, men vi har i de senere år ikke formået at udnytte det. Derfor har IMCC, repræsenteret ved vores FINO-koordinator og jeg selv, stået i spidsen for en proces, hvor vi har forsøgt at skære ind til benet. Her har vi dels identificeret de områder, hvor FINO på nuværende tidspunkt fungerer, og dels udforsket nye felter, hvor etablering af yderligere samarbejde er meningsfuldt. Desværre har det været en meget langsommelig proces, og en række forhindringer i år har blot yderligere besværliggjort processen. Men med forslaget om at nedlægge FINO-koordinatorposten ved dette års generalforsamling ønsker vi at signalere en ny og mere effektiv vej frem. Derudover vil der herfra være mere fokus på kompetenceudvikling og projektsparring i FINO, hvilket flugter fint med strategipunkterne Medlemsudvikling og Sammenhængskraft. Da dette område har potentiale til at opnå bred forankring i IMCC, vil jeg vie relativt meget opmærksomhed til det i det kommende bestyrelsesår.

Udnytte mulighederne i IMCC’s delegationer til fulde IMCC sender årligt mange delegerede til en lang række møder og konferencer, men det er i det forløbne år gået op for mig i hvor ringe grad, vi som organisation strategisk udnytter potentialet heri. Eksempelvis bør undergrupperne ideelt have en plan for deltagelsen af netop deres repræsentanter. Det kræver dog en indsats fra undergrupperne i samarbejde med den internationalt ansvarlige, hvis vi til fulde skal udnytte dette potentiale. Jeg vil derfor fokusere på at systematisere denne indsats i det kommende år, så vi øger sammenhængskraften mellem undergrupper og delegationer. Ovenstående hænger også sammen med min idé om, at delegerede i langt højre grad skal have konkrete opgaver på møderne. I bund og grund repræsenterer enhver delegeret jo IMCC, og vi skal således fokusere på at have arbejdende delegationer ved eksempelvis IFMSA’s generalforsamlinger og regionsmøder. Det vil også gøre det meget lettere for selv ikke-erfarne delegerede at engagere sig, tilegne sig viden og gøre sig brugbare erfaringer, som kan anvendes “hjemme” i IMCC. Da det kræver en nytænkning af vores tilgang til det at have IMCC-delegationer - og da det skal være en bæredygtig konstruktion - vil jeg samle en gruppe IMCC’ere, der har deltaget ved disse møder som delegerede, så vi sammen kan finde frem til en holdbar løsning, som kan implementeres allerede ved IFMSA’s March Meeting 2013.

Forbedring af kommunikationen mellem delegationer og IMCC Dette er ikke en ny problemstilling - men den er stadig særdeles aktuel. Der er i det nuværende bestyrelsesår blevet et betragteligt bedre samarbejde mellem delegationerne og bestyrelsen i forbindelse med beslutninger, som træffes på vegne af IMCC. Det er dog på ingen måde nok. Det skal i meget højere grad være både muligt og naturligt for IMCC’ere at følge og interagere med delegationerne - både før og under møderne. Godt nok fulgte en hel del via delegationens blog 1 med under IFMSA’s seneste generalforsamling August Meeting 2012, men for at sikre en kontinuerlig interaktion bør dette inkorporeres i en samlet kommunikationsplatform for hele IMCC. Først da vil det blive en naturlig del af “IMCC-hverdagen” at følge de delegeredes arbejde, så vi sikrer en klar tovejskommunikation. Det nok mest håndgribelige eksempel, hvor denne tovejskommunikation er relevant og vigtig, er de såkaldte policy statements i IFMSA. En lang række IMCC-undergrupper kunne med fordel engagere sig i udfærdigelsen af disse, så de gøres relevante for danske forhold og brugbare i arbejdet herhjemme.

1

Se eventuelt www.imccam2012.wordpress.com

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

5/7


Curriculum vitae Generel information Benjamin Skov Kaas-Hansen Født 9. juli, 1987 i Aarhus Telefon: +45 60 19 68 01 Email: benskov@gmail.com // international@imcc.dk Har studeret medicin på Aarhus Universitet siden januar 2008, færdiggjort 8. semester. Pt. forskningsårsstuderende på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling i Aarhus.

Relevant projekt- og organisationserfaring 2012 2012-nu 2012-nu 2012-nu 8/2011-8/2012 2011 2011 1/2011 2010-2011 2009 2008

Initiativtager til en IMCC-arrangeret simulation af WHO’s årlige generalforsamling World Health Assembly Aktiv, Universities Allied for Essential Medicines (UAEM) Denmark Bestyrelsesmedlem, Selskab for Medicinsk Studenterforskning Ansvarlig for Internationale Relationer i IMCC’s Landsbestyrelse Medlem af IFMSA-arbejdsgruppe, som arbejdede med omstrukturering af IFMSA’s organisation og magtfordelingen heri Medstifter, IMCC DanZania (partnerskabsprojekt mellem IMCC of Tanzania Medical Students’ Association) Facilitator, IFMSA Public Health-arbejdsgruppe med fokus på infektionssygdomme Medarrangør, IMCC/Medsin-UK Global Health Weekend Seminar on Health in Disaster and Crisis Situations President for IFMSA August Meeting 2011 Organising Committee Medarrangør, Sexekspressen Sommerseminar 2009 Bestyrelsesmedlem i SATS Aarhus (kortvarigt)

Relevante kurser 9/2012 9/2011 5/2011 2/2011 11/2009 10/2009

Refleks 2012 - Personlig Gennemslagskraft som ledelseskompetence (afholdt af DUF) Refleks 2011 - Strategisk Ledelse anvendt i frivillige organisationer (afholdt af DUF) International Leader Training Seminar (afholdt af ActionAid Denmark, tidl. kendt som Mellemfolkeligt Samvirke) IFMSA Training New Trainers workshop (afholdt af IFMSA-Québec) Projektmonitorering og evaluering. Et seminar om kontinuerlig monitorering og evaluering af projekter (afholdt af DUF) Logical Framework Approach (LFA). Et udbredt projekthåndteringsredskab til at sikre solid planlægning, monitorering og evaluering af projekter (afholdt af DUF)

Møde- og konferencedeltagelse i IFMSA 8/2012 3/2012 2/2012 8/2011 3/2011 8/2010 3/2010 11/2009

IFMSA General Assembly August Meeting 2012 + preGA “Think Tank” (Indien) IFMSA General Assembly March Meeting 2012 + preGA “Presidents’ Workshop” (Ghana) FINO Annual Meeting (Finland) IFMSA General Assembly August Meeting 2011 - 60 years Anniversary (Danmark) IFMSA General Assembly March Meeting 2011 + preGA “Think Global” (Indonesien) IFMSA General Assembly August Meeting 2010 + preGA “Health and the City” (Canada) IFMSA General Assembly March Meeting 2010 + preGA “Media” (Thailand) Sexpression National Assembly

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

6/7


Deltagelse ved væsentlige internationale møder og konferencer 11/2012 5/2012

4/2012 12/2010

10/2010 4/2010

UAEM Annual Fall Conference Irvine, Californien World Health Assembly (WHO’s årlige generalforsamling) - som del af UAEM-delegationen Genève, Schweiz Medsin Global Health Conference - “Conflicted: The war for Health” London, England EuWHO - the first European World Health Assembly simulation “The right to health and access to essential medicines and vaccines” London, England 2nd World Health Summit Berlin, Tyskland Unite for Sight Global Health and Innovation Conference 2010 New Haven, Connecticut, USA

Benjamin Skov Kaas-Hansen | Kandidat til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2012

7/7

Benjamin - kandidatur til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2013  

Kære IMCC'ere! Dette er mit kandidatur til posten som IMCC's internationalt ansvarlige 2013. For spørgsmål, kommentarer eller noget helt tr...

Benjamin - kandidatur til posten som Ansvarlig for Internationale Relationer 2013  

Kære IMCC'ere! Dette er mit kandidatur til posten som IMCC's internationalt ansvarlige 2013. For spørgsmål, kommentarer eller noget helt tr...

Advertisement