Page 1

_MG_0004.jpg


_MG_0009.jpg


_MG_0010.jpg


_MG_0019.jpg


_MG_0023.jpg


_MG_0025.jpg


_MG_0026.jpg


_MG_0028.jpg


_MG_0030.jpg


_MG_0034.jpg


_MG_0035.jpg


_MG_0041.jpg


_MG_0043.jpg


_MG_0044.jpg


_MG_0046.jpg


_MG_0048.jpg


_MG_0052.jpg


_MG_0053.jpg


_MG_0055.jpg


_MG_0057.jpg


_MG_0058.jpg


_MG_0062.jpg


_MG_0064.jpg


_MG_0066.jpg


_MG_0068.jpg


_MG_0069.jpg


_MG_0071.jpg


_MG_0073.jpg


_MG_0077.jpg


_MG_0079.jpg


_MG_0082.jpg


_MG_0083.jpg


_MG_0085.jpg


_MG_0086.jpg


_MG_0090.jpg


_MG_0092.jpg


_MG_0093.jpg


_MG_0097.jpg


_MG_0099.jpg


_MG_0101.jpg


_MG_0103.jpg


_MG_0105.jpg


_MG_0108.jpg


_MG_0110.jpg

Kate Fogarty 2012  
Kate Fogarty 2012  

The birthday celebration of Kate Fogarty