Page 1

Nieuwsbrief juni 2011


Doelstelling van de A.V.O.M. Het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine hebben gediend, in het bijzonder de leden van de vereniging. Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine. Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine. Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen. In gevallen van materiële en/of immateriële noden of andere belangen, van leden of nabestaanden van leden, zal de A.V.O.M. een adviserende of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties c.q. Instellingen binnen de Koninklijke Marine. De vereniging tracht dit doel te bereiken door, onder meer: -

het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.

-

het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften.

-

het onderhouden van goede contacten met overheid en andere instanties.

-

het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud – collega’s van de Koninklijke Marine


Nieuwsbrief juni 2011

Bestuur Afdeling Salland Voorzitter :

J.Hopster Van Hemertstraat 15 7707 BT Balkbrug Tel. 0523-656766

Secretaris :

J.B.M. Mulder Stegginkmarke 22 8016 MG Zwolle Tel. 038-4602391 E-mail jbmmulder@tele2.nl

Penningmeester :

J.J.M van Poorten Volkerak 10 8032 JP Zwolle Tel. 038-4537919 Girorek. 279816 AVOM Afd. Salland

Redactie Nieuwsbrief :

F.A.Smulders Keizer Frederikstraat 29 7415 KB Deventer Tel. 0570-625050 E-mail smuld207@concepts.nl

Website :

www.avom.nl/salland

Oploopkantine :

P.V. “De Vriendenpost� Molenkampsweg 9 8022 CT Zwolle Tel. 038-4542540


Van de voorzitter, Het jaarlijkse uitstapje op 10 mei jl. is weer in een prettige sfeer verlopen. Het was weliswaar geen maritiem doel waar we heengingen, maar eens wat anders. Een huifkartocht in de Drentse dreven. Zo zagen we dat er onder ons marine volkje echte landrotten zitten die kunnen omgaan met paarden. Hoewel de Fjorden-paarden Henk, Gijs en Pablo daar beter de weg wisten als wij presteerden we het toch om een verkeerde weg in te slaan. Met milde hand wisten we de paarden weer op de goede weg te krijgen. Zelfs de schipper onder ons wist dat een paard met zachte hand gestuurd kan worden. Een prachtige natuurschoon in de omgeving van Doldersum, uitmuntend weer en een goed humeur bij de deelnemers maakten het tot een plezierige middag achter de …. van het paard. Een afsluitende BBQ viel in goede aarde en zo was een ieder weltevreden. Einde seizoen 2010-2011. Een goed seizoen met meerdere activiteiten met een redelijke belangstelling. Jammer dat sommigen verstek moesten laten gaan en anderen ervoor kozen om even niet deel te nemen aan onze activiteiten. Toch wil ik het een goed seizoen noemen want meestal hadden we toch steeds ruim 20 tot soms bijna 30 personen met gezelligheid in een harmonieuze sfeer waar we ons met elkaar goed konden vermaken met gelijkgestemde mensen. Dames en heren ook nog bedankt voor de inzet op de Pasar Malam in Zwolle. Deze beperkte groep aan personen, die de opbouw, de standbezetting en de afbouw gerealiseerd hebben en tot een prima AVOM Promotie hebben bijgedragen met een geweldige inzet, deden dat toch maar met Pasen. De dames en families nog extra bedankt voor de acceptatie zodat de heren met Pasen daarvoor beschikbaar konden zijn. De zomer staat nu voor de deur en wij hopen dat een ieder hier vol van kan genieten met eventuele langere of kortere vakanties of gewoon thuis of op de camping. Wij beginnen het nieuwe seizoen weer met een BBQ. Gezien het succes van vorig jaar weer in de “ Vriendenpost”. (zie activiteitenkalender). Een goede en gezonde zomer gewenst en tot ziens Met vriendelijke groet, Jan Hopster


Hoe ik verzeild raakte bij de Koninklijke Marine Door Herman Repping, vervolg

Na enige dagen oefenen we met Hr. Ms. Piet Hein die op thuisreis was vanuit voormalig Ned. Nieuw Guinea. Komen een dag later aan in Singapore, eerst olieladen en daarna naar de Navy Base Seletar. We waren amper afgemeerd of het scheepselftal stond weer gereed, de stand werd 1-1. En werd gevierd met de nodige pils waar de Engelse Navy boys wel oren naar hadden want dat was bij hun niet gebruikelijk. Ikzelf ging zwemmen in het mooie buitenbad en bezeerde behoorlijk mijn neus met het maken van een salto vanaf de duikplank. De dag erna vroeg ontmeren en de blauwe zee op waar de koning der zeven zeeĂŤn op verschillende jannen stond te wachten, duidelijk was een dag erna te zien dat er meer weggeschoren was dan een baard en zeep. Na enkele dagen varen meerden we af in Hong Kong naast de Evertsen, die werden onthaald op een Nederlands biertje, en nadat dat alle ervaringen waren uitgewisseld, werd de bemanning onthaald door de Nederlandse Kolonie in hun Jachtclub aan de haven, waar onze scheepsband ook nog de aandacht trok van Radio Hong Kong. Op de 24 april werd nog geoefend met de Evertsen, last overgeven en schietoefening, en gingen wij richting Japan (oorlogshaven) Sasebo. Komen op 1 mei de haven in, en meren af op een boei, verlichte zeewacht, olie laden en gaan naar zee. Commandant heeft instructies gehad en gaan op weg naar de Kust van Korea, het schip is ingedeeld bij Task Element 95.11 bestaand uit Amerikaanse, Canadese en Australische jagers met het vliegkampschip Bataan, geven de meegenomen post af voor de bemanningen, op de Bataan keken 400 opvarende naar de zo verwachte post. Kort nadat wij actief deelnamen aan deze oorlog werd Douglas Mac Arthur van zijn functie ontheven, in deze periode sleepte de oorlog zich voort met successen en tegenslagen, half 1951 werden pogingen ondernomen om vredesonderhandelingen te beginnen, het grootste struikelblok was de uitwisseling van de gevangenen, speciaal de gevangen genomen Noord Koreanen, sommige wilden niet terug, gedurende de beginperiode was het niet aangenaam in en rond Japan


en Korea, veel mist en regen. Toen we ingedeeld waren bij task Element 95.11 was het hoofdzakelijk bescherming te bieden aan de carrier USS Bataan, waar de vliegtuigen af en aan vlogen. Bij toerbeurt werden de Jagers als Planeguard station gebruikt om dan zo dicht mogelijk achter de carrier te varen, om de oververmoeide piloten op te pikken die soms overboord gingen bij het landen. In een beschutte baai lag een verankerde USSS Tanker waar we onze olietanks gingen op toppen we waren dicht bij de50%. We waren net gereed toen er een bericht kwam om op zoek te gaan naar 4 piloten van een neergestorte B-29 zware bommenwerper. die per parachute neergekomen waren in zee. Het was ondertussen pikkedonker, en met het Fregat HMS Amethyst werd de zee afgespeurd. Soms kreeg men een radar echo, wat dan later een grote school watervogels bleek te zijn. Na uren zoeken, het zeewater was 5 graden, kregen we een andere opdracht, arme piloten! Soms kregen we een bericht van piloten over verdachte schepen, achteraf waren het arme vissers. De op uitkijkpost staande SEPATOE, vond het maar niks in de regen, en begon te verlangen naar zijn eigen Atelier, waarop hij door een opmerking van een collega, via de ART omroep op zijn mondharmonica, DAAR BIJ DIE MOLEN speelde. Toen we bijna 2 maanden op zee waren kregen we de melding dat er post was op de USS jager Fiske na een rendez-vous met het schip kregen we post aan boord, waarbij de 1e officier van het schip een fles jenever kreeg, met de vermelding dat het als medicijn moest worden gebruikt. Wordt vervolgd.


De ondergang van H.M. Pieter de Bitter, Gouden Leeuw en Krakatau . Adriaan Kannegieter,Spijkenisse. KM 1939-1949

Na de aanval van Japan op 7 december 1941 op Pearl Harbour zou het geen drie maanden duren eer de Japanse oorlogsmachine de Nederlandse marinehaven Soerabaja in het voormalige Nederlands-IndiĂŤ zou bereiken. In een sneltreinvaart werd Malakka veroverd en Singapore ingenomen. Op 10 december 1941 werden de Engelse slagschepen "Rapulse" en "Prince of Wales" tot zinken gebracht en de Japanse strijdkrachten namen vervolgens bezit van het toenmalige Borneo, Tarakan en Celebes. Toen ook de Slag in de Javazee in een debacle voor de Nederlandse marine eindigde, moest er vorm en inhoud worden gegeven aan de evacuatie van de toen nog resterende onderdelen van de Nederlandse vloot. Door de commandant van de marine (CRM) in Soerabaja, schout bij nacht P. Koenraad was op 17 februari 1942 reeds de geheime order KPX uitgevaardigd, o.a. aan de commandanten van de tot de 2e divisie mijnenvegers behorende schepen Hr.Ms. "Van Amstel", "Pieter de Bitter" , "Eland Dubois" en "Abraham Crijnsen" , alsmede aan de commandanten van de mijnenleggers Hr.Ms."Goeden Gouden Leeuw" en " Krakatau". Deze order behelsde de opdracht om de betreffende schepen onmiddelijk na ontvangst van het sein KPX in veiligheid stellen door uit te wijken naar een andere haven. Het succesverhaal van de ontsnapping van Hr.Ms." Abraham Crijnsen" onder commando van de toenmalige Luitenant ter Zee der 1e klasse A.van Miert, is bekend geworden en leeft voort in inmiddels tot museumschip bevorderde Hr.Ms."Abraham Crijnsen" in Den Helder. Ltz.1 Van Miert verliet in de avond van 6 maart 1942 met zijn als eiland gecamoufleerd de marinebasis Soerabaja om na een geslaagde ontsnappingstocht op 15 maart 1942 de Australische haven Geraldton te bereiken. De ondergang van Hr.Ms."Pieter de Bitter", "Gouden Leeuw" en "Krakatau"is minder bekend. Nu het al weer 60 jaar is geleden, is het goed ook hun historie aan de vergetelheid te onttrekken.

Inleiding Nadat bij de slag in de Java zee op 27 februari 1942 het belangrijkste deel van de vloot verloren was gegaan was het voor de marineleiding al snel duidelijk dat een algehele evacuatie van de Koninklijke Marine vanuit Nederlands-IndiĂŤ zou moeten volgen. De personele evacuatie, nu de Japanners - na de slag in de Java zee- deze zee beheersten, voornamelijk plaatsvinden vanuit Tjilitjap aan de zuidkust van Java, terwijl ook de Marine Luchtvaartdienst vanaf diverse locaties talrijke vluchten uitvoerde, waarvan het drama van Broome met zwarte inkt in de marine historie is geschreven.


De commandant van de marine (CMR) in Soerabaja, schout bij nacht P. Koenraad , besefte al op 17 februari dat er een tijd zou komen dat evacuatie onvermijdelijk zou zijn. Aan de commandanten van de Amstel, Bitter, Dubois, Crijnsen, Krakatau en Gouden Leeuw is toen het navolgende bevel uitgereikt. "Hierbij gelast ik u met uwen onderhebbende boten op mijn sein K.P.X. voorafgegaan door naamsein..., volgens uwe inzichten op de veiligste wijze de marine basis te verlaten met bestemming AustraliĂŤ. Uw schip mag nimmer in handen van de vijand vallen, waarvoor voorbereidende maatregelen dienen te worden genomen. Toen de slag in de Java zee was gestreden, was het duidelijk dat het sein KPX op niet te lange termijn zou volgen. Op initiatief van enkele commandanten vond er op 1 maart een bijeenkomst plaats in aanwezigheid van de CRM en diens chef-staf, kapitein ter zee F.W.S.de Ronde, waarbij ook de commandant van de 2e divisie mijnenvegers, Ltz.Lebeau aanwezig was. ( Kannegieter: dat waren dus al 2 verloren dagen na de slag in de Java zee) Bij de betrokken commandanten bestond de vrees, dat het onmogelijk zou zijn, nu de Japanners heer en meester waren in de Java zee om alsnog uit te wijken. Door Ltz. Lebeau is toen uit naam van alle aanwezige commandanten verzocht de uitwijkorder van 17 februari soepeler te stellen, zodat aan commandanten werd overgelaten of zij zouden uitwijken, dan wel hun schip zouden vernietigen. Wordt vervolgd.


Activiteiten 2011-2012 25 Juni

Nederlandse Veteranendag Den Haag Zie website AVOM

9

BBQ op “De Vriendenpost”aanvang 19.00 uur. Kosten €. 12.50 p.p. Opgave bij de Voorzitter

Augustus

15 Augustus

Herdenking bij Indië- en Nieuw Guinea Monument 1941-1962 in Park Eekhout aan de Burg. v. Rooijensingel te Zwolle. Aanvang 19.00 – 20.00.

13 September

Oploopavond

30 September

1986 – 2011 Groot Jubileumfeest voor AVOM Leden Te Den Helder Gebouw “Albatros” Let op website AVOM

8

Bingo

November

13 December

Gourmetavond


ATTENTIE –ATTENTIE

Omdat de kosten van de Nieuwsbrief nogal zwaar drukken op de afdelingsbegroting, heeft het bestuur en de redactie de intentie om de Nieuwsbrief eventueel als e-mail bijlage te versturen. De AVOM Afdeling Salland telt 53 leden. Daarvan hebben er zich 13 aangemeld om de Nieuwsbrief per mail te ontvangen. Dus een begin is er. U kunt de Nieuwsbrief bekijken op http://www.issuu.com/benredlum Bent u beried af te zien van toezending van een papieren exemplaar en Genoegen te nemen met inzage via het internet, stuur dan even een mailtje aan smuld207@concepts.nl De Nieuwsbrief zoals die nu bestaat zal gehandhaafd blijven, vooral voor die leden die geen computer hebben. De redactie


Marine Radio Amateur Club. Door Ronald Teesselink.

Een hernieuwde kennismaking wellicht, want in het verleden hebben we ook wel eens gepubliceerd in Vlag & Vonk. Om enigszins duidelijk te maken wie wij zijn en wat wij doen eerst maar een toelichting. Wij zijn een club van radio zend- en luisteramateurs en hebben allemaal een heden of verleden in de Koninklijke Marine of bij de Koopvaardij. Radioamateurisme is een wereldwijd verspreide hobby, waarbij tussen zendamateurs verbindingen worden gemaakt, wereldwijd, op velerlei manieren. De hobby bestaat al zo lang er QSO’s (ik hoop dat ook de verbindelaren van nu nog weten dat “QSO” staat voor “verbinding”) kunnen worden gemaakt, dus sinds begin vorige eeuw. Toen vaak nog illegaal, tegenwoordig volstrekt legaal. Men dient zich middels een af te leggen examen te kwalificeren als zendamateur. De hobby biedt ontelbare mogelijkheden, van het maken van de meest ingewikkelde verbindingen tot het (zelf) maken van de meest ingenieuze technische installaties. Voor elk wat wils eigenlijk. Om wat voorbeelden te noemen, er worden tegenwoordig verbindingen gemaakt over het hele frequentiespectrum, van LF via HF naar VHF en UHF en hoger. Was de hobby in het begin vooral geënt op CW (morse), inmiddels zijn er zoveel andere verbindingstechnieken, dat men het beheersen van morse zelfs heeft laten vallen als exameneis! Wordt vervolgd.


AVOM SALLANS Nieuwsbrief juni 2011  

Nieuwsbrief AVOM, afd. Salland

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you