Page 1

Nieuwsbrief juni 2012


Doelstelling van de A.V.O.M. Het bevorderen van de kameraadschap van de leden van de vereniging en het behartigen van de belangen van hen die als militair de Koninklijke Marine hebben gediend, in het bijzonder de leden van de vereniging. Het onderhouden van goede contacten en betrekkingen met de Koninklijke Marine. Het mede hoog houden van de eer en de tradities van de Koninklijke Marine. Het in herinnering houden en eren van hen die gesneuveld of overleden zijn in dienst van het vaderland en in het bijzonder hen die in dienst van de Koninklijke Marine zijn gevallen. In gevallen van materiële en/of immateriële noden of andere belangen, van leden of nabestaanden van leden, zal de A.V.O.M. een adviserende of doorverwijzende functie hebben, in eerste aanleg naar de reeds bestaande organisaties c.q. Instellingen binnen de Koninklijke Marine. De vereniging tracht dit doel te bereiken door, onder meer: −

het houden van vergaderingen, bijeenkomsten, excursies e.d.

het uitgeven van een verenigingsorgaan en andere geschriften.

het onderhouden van goede contacten met overheid en andere instanties.

het behulpzaam zijn bij het herstellen van contacten tussen oud – collega’s van de Koninklijke Marine


Nieuwsbrief Juni 2012

Bestuur Afdeling Salland Voorzitter :

J.Hopster Van Hemertstraat 15 7707 BT Balkbrug Tel. 0523-656766 E-Mail jan@hopster.demon.nl

Secretaris :

F.A.Smulders Keizer Frederikstraat 29 7415 KB Deventer Tel.0570-625050 E-Mail smuld207@concepts.nl

Penningmeester :

J.B.M. Mulder Stegginkmarke 22 8016 MG Zwolle Tel. 038-4602391 E-Mail jbmmulder@tele2.nl Girorek. 279816 AVOM Afd. Salland

Redactie Nieuwsbrief :

F.A.Smulders Keizer Frederikstraat 29 7415 KB Deventer Tel. 0570-625050 E-Mail smuld207@concepts.nl

Website :

www.avom.nl/salland

Oploopkantine :

P.V. “De Vriendenpost� Molenkampsweg 9 8022 CT Zwolle Tel. 038-4542540


Voorwoord door de voorzitter

Beste AVOM vrienden en –vriendinnen. Dit is dan HELAAS het laatste Infoblaadje afdeling Salland in de geprinte vorm. De kosten zijn, ondanks de sponsoring, dermate hoog geworden dat de steeds kleiner wordende afdeling dat niet meer kan opbrengen. Oorzaak hiervan is mede dat het bezoekersaantal van de oploopavonden en andere activiteiten ook een dalende tendens vertoont. Door de verkoop van drankjes etc. hadden we neveninkomsten naast de bijdrage van het hoofdbestuur. Dat is ook minder en de huur is aangepast zodat het totaal ons noodzaakt daar waar mogelijk te besparen. Wij blijven u op de hoogte houden van het wel en wee van de afdeling en de activiteiten door de digitale nieuwsbrief en publicaties in VastWerken. Geef uw E-mail adres door aan onze redacteur en u heeft regelmatig het Infoblaadje als voorheen. Zij die niet digitaal aangesloten zijn kunnen e.e.a. lezen in VastWerken of komen op de oploopavonden zodat u hoort wat er speelt. Verder hebben we een prettig uitje gehad op 8 mei jl. Het seizoen 2011-2012 was hiermee ten einde en wij starten weer met een BBQ in “De Vriendenpost ”op 14 augustus a.s. Zie Activiteitenkalender. Het moet mij nog van het hart dat de kern van deze afdeling toch nog redelijk overeind blijft maar onvoldoende in aantal is voor grote activiteiten. Het was een prettig jaar onder en met elkaar en wij hopen nog lang zo door te kunnen blijven gaan. Alleen zouden we wel waar meer leden regelmatiger willen zien. Als voorbeeld mag ik noemen dat we slechts met 4 leden aanwezig waren op de 4e mei Dodenherdenking aan de Meppelerstraat. Toch wel wat weinig vind u ook niet??? Wij wensen een ieder een prettige zomer en tot ziens in Augustus.

Het bestuur van de AVOM, afdeling Salland bedankt alle sponsoren voor hun jarenlange steun.


Activiteiten 2012 14 Augustus

BBQ op “De Vriendenpost “ aanvang 19.00 uur Kosten €. 12.50 p.p. Opgave bij de Voorzitter

15 Augustus

Herdenking Japanse capitulatie en bevrijding van NederlandsIndië. Zie website www.indiëherdenking.nl

15 Augustus

Herdenking bij Indië- en Nieuw Guinea-monument 1941-1962 in Park Eekhout aan de Burgemeester van Rooijensingel te Zwolle. Aanvang 19.00 – 20.00 uur

11 September

Oploopavond

09 Oktober

Oploopavond/Spellenavond

13 November

Oploopavond/Bingo

11 December

Oploopavond/Gourmetten aanvang 19.00 uur Kosten €. 12.50 p.p. Opgave bij de Voorzitter

Die pet past ons allemaal


ATTENTIE – ATTENTIE Geachte leden, Dit zal de laatste Nieuwsbrief zijn die in deze vorm verschijnt. De reden van deze beslissing ligt in het feit dat de kosten voor de Nieuwsbrief dusdanig hoog zijn, dat het Bestuur het onverantwoord vindt om hiermee door te gaan. Wij vragen uw begrip voor deze beslissing. Om niet helemaal verstoken te zijn welke activiteiten wij organiseren verwijzen wij u naar de. Activiteitenkalender in "Vastwerken" Daarnaast naar: www.avom.nl en doorklikken naar AVOM Afdeling Salland ATTENTIE – ATTENTIE


De ondergang van H.M. Pieter de Bitter, Gouden Leeuw en Krakatau Adriaan Kannegieter, Spijkenisse KM 1939-1949 De op 9 april 1947 als getuige gehoorde De Jong van Beek en Donk verklaarde: " Van december 1937 tot december 1940 ben ik commandant van geweest van Hr.Ms."Gouden Leeuw". Wanneer ik op 6 maart 1942 van de Commandant Marine te Soerabaja order had gekregen om op die dag van Soerabaja naar Australië te vertrekken dan zou ik deze order niet hebben opgevolgd. Een poging tot uitwijken was volgens mij op dat ogenblik volkomen kansloos, aangezien in verband met de hoge opbouw het schip op grote afstand zichtbaar was en het daardoor onmogelijk was om ongezien door de Japanse bewaking heen te komen. De Zeekrijgsraad heeft ook schout-bij-nacht P. Koenraad getuige gehoord. Deze achtte de destijds gegeven uitwijkorder, zelfs onder de toen heersende omstandigheden,redelijk en uitvoerbaar. De vraag zou gesteld kunnen worden of de beslissingen van de Zeekrijgsraad, met een voor de betrokkenen zo verregaande impact, wel recht hebben gedaan aan de verantwoordelijkheid, die beide commandanten meenden te moeten nemen voor hun bemanningen. Gelet op de omstandigheden; een Javazee bijna volledig onder controle van de Japanners; heldere nachten; de waarschijnlijke onduidelijkheid op 6 maart 1942; en voor wat betreft Hr.Ms."Gouden Leeuw" nog de tolerantie van de CRM toen bij zijn vertrek dit schip nog aanwezig blijkt te zijn, is de weigering het bevel tot vertrek op te volgen betrokkenen wel zeer zwaar aangerekend. Het is niet verbazend dat de commandant van Hr.Ms."Krakatau" Ltz.1 .J.Haga, er zonder kleerscheuren afkwam. Waren "de Bitter" en de "Gouden Leeuw" zeewaardige schepen met voldoende bunkercapiciteit om Australië te kunnen halen, de "Krakatau"had een zeer beperkte bunkercapaciteit, en was een scheepsbouwkundig wanproduct, dat in 1932 al een keer was omgeslagen voor de ogen van de marinestaf. Van Haga had meerdere malen de aandacht gevraagd voor zijn te geringe bunkercapaciteit, mocht het tot uitwijken naar Australië komen. Hij verzocht de marineleiding bij herhaling om aan de wal drums brandstof voor zijn schip te reserveren, maar hiervan werd nooit gevolg gegeven, de "Krakatau" kon zonder dat eenvoudig niet ontkomen. Einde.


8 Mei

Verslag van onze jaarlijkse traditionele uitgaansdag

Rond de klok van 12.00 uur verzamelden zich 19 leden bij Party & Bowling “De Worp” te Deventer

Na een korte wandeling door het prachtige “Worpplantsoen” komen wij aan bij de IJssel en omdat onze Voorzitter graag iets maritiems in de uitgaansdag terug vindt gaan we met de pont “ Stokvis” naar de overkant.

Via het oude gedeelte van de stad, Grote Kerkhof, Grote Poot, Vleeshouwer straat naar de Brink. Eerst maar even koffie drinken in het beroemde Jb Bussink Koekhuis anno 1593, koffie met 4 soorten koek, dat ging er wel in.

Na gesterkt te zijn op naar het Deventer Speelgoed Museum anno 1932, het museum heeft een collectie van 13.000 objecten daar ben je wel even zoet mee, het museum bestaat uit 3 etages met een nogal steile wenteltrap, voor hen die de drie etages beklommen ging er een wereld van herkenning open.

De oh ’s en ah ’s waren niet van de lucht van hetgeen er te zien was, de opmerkingen van dat hadden wij thuis ook daar heb ik nog mee gespeeld maakten van ons volwassenen bijna kinderen. Na zo’n twee uren in het museum terug naar de pont op naar de Bowling.


Voor de tweede maal met de pont naar de overkant, dit doet mij denken aan Drs. P. met zijn liedje Heen en Weer. In de bowling eerst maar een verfrissing dat gaat er wel in met dat warme weer. Op naar de banen het spelletje blijkt toch moelijker dan menigeen dacht, maar dat mocht de pret niet drukken, na twee uur, of in de goot,strikes,spares gegooid te hebben werd het tijd voor de inwendige mens. Een uitstekend warm en koud buffet stond er voor ons klaar, was er iets tekort dat werd dat gelijk aangevuld. Van deze “Doedag� heeft iedereen naar mijn mening genoten,

U allen bedankt voor uw aanwezigheid en saamhorigheid. Namens de organisatie Frans en Lien Smulders


Handen Handen kunnen veel zeggen Handen spreken hun eigen taal Wat handen ons willen vertellen, Begrijpen we dat allemaal? Handen kunnen we voelen om te bidden Handen wijzen ons de weg. 'n Handgebaar van kom maar hier Of ga maar weg We kunnen met de handen groeten Of afscheid in ‘t leven Handen kunnen ontvangen Maar handen kunnen ook geven Handen kunnen kwaad doen Maar handen kunnen ook strelen Handen die ons geruststellen Vreugde, zorgen of pijn delen. Mensen staan soms met lege handen En de ander kan het haast niet dragen Handen die zich verrijken aan geld en macht Handen die nooit geven, maar altijd vragen Handen kunnen veel zeggen Handen spreken hun eigen taal Handen die geven, zullen ook ontvangen Begrepen we dat maar allemaal Handen kunnen veel zeggen Heel veel zelfs in ons leven Maar voor ons allemaal komt een tijd Dat we alles uit handen moeten geven. Miny Jansen-Bakker


Marine Radio Amateur Club Door Ronald Teesselink Vervolg.

Luisteren naar piepjes in een ontvanger en die vertalen. Om het goed te kunnen leren werd het er als het ware met de paplepel ingegoten. Ook in die tijd bevonden zich radiozendamateurs onder de verbindelaren. Er was zelfs een echt radioamateurstation op de VBS, callsign PI1KM, waar de telegrafisten in opleiding onder leiding van een zendamateur “echte” QSO’s maakten. Zo herinner ik me nog dat rond 1965 onze KM personeel leverde voor een BelgischNederlandse Zuidpool expeditie. Namens de KM vertrok de toenmalige KPLTLG Piet Verschoor (nu als PA3CCQ lid van de MARAC) richting Zuidpool. En vanaf die Zuidpool exploiteerde hij ook nog een radioamateurstation. Ik was er (toevallig) bij, toen het e

amateurstation van de VBS een 1 QSO met hem maakte. Het was groot feest. Een verbinding via een simpele draadantenne in hartje Amsterdam met een even simpel amateurstation op de Zuidpool! Later is het amateurstation verhuisd naar de Operationele School in Den Helder, maar sinds enkele jaren (bij gebrek aan belangstelling én aan bevoegde radioamateurs) is het station QRT (gesloten). Ook het KIM heeft vele jaren een amateurstation gehad. Met het verdwijnen van het “handwerk” verminderde ook de interesse in de radioamateurwereld bij de mensen in de KM. Dat was een van de redenen om te komen tot oprichting van onze MARAC.


Nieuwsbrief AVOM, afd. Salland, juni 2012  

AVOM nieuwsbrief afdeling Salland, juni 2012.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you