Page 1

ทงุ่ ควายสาร ควายสาร... ... สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๔ ประจาวันศุกร์ ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

เมื่อวันที่ 31 สิ งหาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิ นให้ นางเกศสรินทร์ ภทั ร เลิศไตรจักร เพือ่ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดทุ่งควาย หมู่ที่ 8 ตาบลเขาโร อาเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช กาหนด ในวันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2556 และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา จะเป็ นสถานที่ในการสมโภชองค์พระกฐิน


ห น้ า 2

ในขณะที่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ได้ ประดิษฐาน ณ วัดทุ่งควาย คณะครู นักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งควาย พัฒนศึกษา ได้ ข้าร่ วม แสดงความจงรักภัคดี และลง นามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ก่ อน ส่ งมอบผ้ากฐินพระราชทาน ไปประดิษฐาน ณ ที่ว่า การอาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 10 กันยายน 2556

ทุ่ ง ค ว า ย ส า ร . . .


ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๔

ห น้ า 3

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 ทางวัดทุ่งควาย ได้ ส่งมอบ ผ้ากฐิน พระราชทานไปประดิษฐาน ยัง ณ ที่ว่าการอาเภอทุ่งสงจังหวัด นครศรีธรรมราช

ในวันพุธ ที่ 25 กันยายน 2556 ขบวนอันเชิญ ผ้าพระกฐินพระราชทาน จากที่ว่าการอาเภอทุ่งสง มาประดิษฐาน ณ โรงพยาบาลทุ่งสง (ควนไม้แดง) อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


ทงุ่ ควายสาร ควายสาร... ...

สารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา 46 หมู่ที่ 8 ตาบลเขาโร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80110โทร. 075-774347 www.thungkwuay.com

โรงเรียนวัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เปิ ดสอนตัง้ แต่ ระดับปฐมวัยถึงระดับ มัธยมศึกษาตอนต้ น มีเขตพืน้ ที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 ตาบล เขาโร อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทุ่งควายสาร..2  

กฐินพระราชทาน

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you