Page 1

แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 5 รหัสวิชา (Code) เสริม 02 วิชา (Subject) การใช้ อินเตอร์ เน็ต หน่ วยที่ (Unit) 3 ชื่อหน่ วย (Name of Unit) การค้ นหาข้ อมูลและไฟล์โปรแกรม ชื่อเรื่อง (Topic) การติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์ 1. สาระสำาคัญ (Concept) อินเตอร์ เน็ตสามารถติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์ ที่มีโปรแกรมแชทออนไลน์และเว็บไซต์บริ การ ซึง่ มีทงข้ ั ้ อดีและ ข้ อเสียในการใช้ งาน 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 2.1 สามารถติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์ได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.1 สามารถบอกโปรแกรมที่ติดตังออนไลน์ ้ ได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.2 สามารถบอกข้ อดีและข้ อเสียของการติดตังโปรแกรมออนไลน์ ้ ได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.3 สามารถช่วยเหลือผู้ร่วมเรี ยนในการติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมจากอินเตอร์ เน็ตในชันเรี ้ ยนได้ เป็ นอย่างดี 2.2 สามารถใช้ งานโปรแกรมแชทออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม 2.2.1 สามารถแนะนำาโปรแกรมการแชทออนไลน์ได้ อย่างถูกต้ อง อย่างน้ อย 1 โปรแกรม 2.2.2 สามารถอธิบายลักษณะการแชทออนไลน์ได้ อย่างถูกต้ อง 2.2.3 สามารถแนะนำาการใช้ งานโปรแกรมแชทออนไลน์กบั เพื่อนร่วมห้ องได้ เป็ นอย่างดี 3. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม ( Behaviorol Objectives) 1. ติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์ได้ อย่างถูกต้ อง หลังจากที่ผ้ สู อนสาธิตการติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์แล้ ว 2. ใช้ งานโปรแกรมแชทออนไลน์ได้ อย่างเหมาะสม หลังจากผู้สอนได้ บรรยายและสาธิตการใช้ งานแล้ ว 3. แนะนำาการใช้ งานโปรแกรมแชทออนไลน์กบั เพื่อนร่วมห้ องได้ เป็ นอย่างดี 4. ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิงาน เรื่ องการติดตังไฟล์ ้ โปรแกรมออนไลน์


78

4. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule) ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute) จุดประสงค์ นำาทาง (ข้ อที่) : Instructional Objective (No.) ขัน้ นำาเข้ าสู่บทเรี ยน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หา ความรู้ ชี ้ทาง (Detail) (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ ทฤษฎี (Theory) เนือ้ หา ปฏิบตั ิ (Application) (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสำาเร็จ (Progress) ระดับกิจกรรม กลาง (Average) ของนักเรี ยน สูง (High) (Students’ Comprehension Level)

กระดาน (Whiteboard)

ใบความรู้

(Information Sheet)

สื่อการเรี ยนการ ใบขันตอนการปฏิ ้ บตั ิงาน (O.S) สอน ใบสัง่ งาน (Job (Materials) Sheet)

ใบประเมินผลการ ปฏิบตั ิ (E.S)

สไลด์ (Slides)

10

20

30

1

40

50

60

70

80

2

90

100


79

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching / Learning Activities) ชื่อเรื่อง (Sub Unit) 3.3 : การติดตั้งไฟล์โปรแกรมออนไลน์ หัวข้ อที่ (Topic) 3.3.1 : โปรแกรมที่ติดตั้งออนไลน์ ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation) นักเรี ยนส่วนมากคงเคยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลายๆอย่าง นักเรี ยนเคยใช้โปรแกรมอะไรกันบ้าง…. แล้วใช้ งานทำาอะไรบ้าง…. นักเรี ยนรู้หรื อไม่วา่ โปรแกรมที่ใช้กนั ติดตั้งได้อย่างไรบ้าง ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. บรรยายโปรแกรมที่ติดตังออนไลน์ ้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปนันมั ้ กมีการทำางานอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือ การทำางานแบบโปรแกรมประจำาเครื่ อง (StandAlone Program) การทำางานแบบออนไลน์ (Online Program) ซึง่ การทำางานแต่ละแบบนัน้ ไม่ได้ แตกต่างกันมากนัก แต่แตกต่างกันที่การติดตังโปรแกรม ้ ซึง่ แบบ โปรแกรมประจำาเครื่อง (StandAlone Program) จำาเป็ นต้ องมีการติดตังไว้ ้ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ ก่อน จึงจะสามารถใช้ งานได้ เช่น โปรแกรม Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Windows เป็ นต้ น แต่สำาหรับโปรแกรมแบบ ออนไลน์ (Online Program) นัน้ จะสามารถทำางานได้ โดยไม่จำาเป็ นต้ องติดตังลงบนระบบคอมพิ ้ วเตอร์ แต่ในบาง โปรแกรมอาจจำาเป็ นต้ องติดตังปล๊ ้ กอินเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้ การทำางานสมบูรณ์ที่สดุ เช่น โปรแกรมแอนติไวรัสออนไลน์, โปรแกรมจองตัว๋ หนังออนไลน์, โปรแกรมบอร์ ดแชท เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการทำางานของโปรแกรมทังสองแบบนั ้ น้ บางครัง้ อาจจำาเป็ นต้ องติดตังโปรแกรมเพิ ้ ่มเติม ลงบนระบบคอมพิวเตอร์ ดังนันจึ ้ งต้ องเรียนรู้เกี่ยวกับติดตังโปรแกรม ้ ซึง่ การติดตังโปรแกรมก็ ้ มีทงแบบติ ั้ ดตังเองและติ ้ ดตัง้ แบบออนไลน์ ซึง่ การติดตังเองก็ ้ จะติดตังได้ ้ เลยหากมีโปรแกรมอยูแ่ ล้ วเหมือนกับการติดตังโปรแกรมที ้ ่มีการทำางานแบบ โปรแกรมประจำาเครื่อง (StandAlone Program) แต่หากไม่มีโปรแกรมที่ต้องติดตัง้ เราก็สามารถทำางานดาวน์โหลด โปรแกรมเข้ ามาติดตังได้ ้ ซึง่ ส่วนมากแล้ วการติดตังแบบดาวน์ ้ โหลดมักจะเป็ นการติดตังแบบออนไลน์ ้ เช่น โปรแกรม Google Chrome, Windows Live Messenger และอีกมากมาย ที่เมื่อคลิกติดตังแล้ ้ วระบบจะทำางานติดตังโดยทำ ้ าการ ดาวน์โหลดและติดตังให้ ้ จนเสร็จสมบูรณ์ แต่การติดตังแบบออนไลน์ ้ นี ้จำาเป็ นต้ องใช้ อินเตอร์ เน็ต 2. ครูสาธิตวิธีการติดตังโปรแกรมออนไลน์ ้ การดาวน์ โหลดและติดตัง้ Google Chrome


80

Google Chrome เป็ นเว็บเบราว์เซอร์ ที่ให้ บริ การฟรี และใช้ เวลาดาวน์โหลดเพียงไม่กี่นาที สามารถใช้ งาน ได้ กบั คอมพิวเตอร์ ที่ใช้ Windows, Mac และ Linux (ดูรายละเอียดความต้ องการของระบบ) ในบทความนี ้ เราจะ ให้ คำาแนะนำาคุณในแต่ละขันตอนของการติ ้ ดตัง้ คำาแนะนำาสำาหรับ Windows ในการติดตัง้ Google Chrome สำาหรับบัญชีผ้ ใู ช้ ของคุณ ให้ ทำาตามขันตอนต่ ้ อไปนี ้ ต้ องการติดตังเบราว์ ้ เซอร์ สำาหรับบัญชีผ้ ใู ช้ ทงหมดบนคอมพิ ั้ วเตอร์ ที่ติดตัง้ Windows หรื อไม่ คุณสามารถ ติดตัง้ Google Chrome ผ่าน Google Pack 1. ไปที่ http://www.google.com/chrome 2. ตรวจสอบภาษาของเบราว์เซอร์ จากเมนูแบบเลื่อนลงซึง่ อยูด่ ้ านบนของปุ่ มดาวน์โหลด

3. คลิก ดาวน์ โหลด Google Chrome การดาวน์โหลดโปรแกรมติดตังจากไซต์ ้ นี ้ทำาให้ มนั่ ใจได้ วา่ Google Chrome ของคุณจะได้ รับการอัปเดตด้ วยคุณลักษณะและการแก้ ปัญหาความปลอดภัยล่าสุด

4. โปรดอ่านข้ อกำาหนดในการให้ บริ การ จากนันคลิ ้ ก ยอมรั บและติดตัง้ เพื่อดำาเนินการต่อ

5. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เครื่องมือติดตังแล้ ้ ว ข้ อความ "ขอต้ อนรับสู่ Google Chrome" จะปรากฏขึ ้นและให้ คุณเลือก เครื่องมือค้ นหา ที่คณ ุ ต้ องการใช้ เป็ นค่าเริ่ มต้ นในเบราว์เซอร์ ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application)


81

1. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันแชร์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมออนไลน์ที่เคยใช้ ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. สรุ ปเนื้อหาบทเรี ยน หัวข้ อที่ (Topic) 3.3.2 : ข้อดีและข้อเสี ยของการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation) 1. เคยสงสัยหรือไม่ว่าเว็บไซต์ที่ให้ บริการค้ นคว้ าข้ อมูลทุกๆเว็บไซต์มนั ต่างกันตรงไหน ในเมื่อมันก็ค้นคว้ าข้ อมูล ได้ เหมือนกัน ขั้นการให้เนื้ อหาความรู้ (Information) 1. ครูให้ ความรู้เกี่ยวกับข้ อดีและข้ อเสีย ครูบรรยายข้ อดีและข้ อเสียของการติดตังโปรแกรมออนไลน์ ้ ข้ อดีและข้ อเสียของการติดตัง้ โปรแกรมออนไลน์ ข้ อดี 1. สามารถติดตังได้ ้ เสร็ จในขันตอนเดี ้ ยว 2. ได้ รับโปรแกรมที่เป็ นของแท้ และอัพเดทเวอร์ ชนั่ ใหม่ๆได้ 3. ไม่เสียพื ้นที่สำาหรับเก็บไฟล์โปรแกรมที่ใช้ ติดตัง้ ข้ อเสีย 1. จำาเป็ นต้ องมีอินเตอร์ เน็ต เพราะหากไม่มีอินเตอร์ เน็ตก็ไม่สามารถติดตังโปรแกรมได้ ้ 2. ในระหว่างการติดตัง้ อาจมีไวรัสแอบแฝงมากับระบบอินเตอร์ เน็ตได้ 3. อาจได้ โปรแกรมที่ติดตังไม่ ้ สมบูรณ์ เนื่องจากการสื่อสารขัดข้ องระหว่างการติดตัง้ ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครู ให้นกั เรี ยนร่ วมกันบอกข้อดีและข้อเสี ยของการติดตั้งโปรแกรมออนไลน์ ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. สรุปเนื ้อหาบทเรียน ชื่อเรื่อง (Sub Unit) 3.4... : การใช้งานโปรแกรมแชทออนไลน์ หัวข้ อที่ (Topic) 3.4.1 : แนะนำาการแชทออนไลน์และลักษณะการแชทออนไลน์ ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation)


82

1. เวลานักเรี ยนจะติดต่อสื่ อสารกัน นอกจากการโทรศัพท์และส่ งข้อความแล้วนักเรี ยนจะติดต่อกันทางไหนได้ บ้าง แล้วนักเรี ยนเคยใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อใช้พดู คุยกันไหม เคยใช้โปรแกรมอะไรบ้าง (MSN, GoogleTalk) แล้วเคยใช้ โปรแกรมแชทออนไลน์หรื อไม่ ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. ครูบรรยายให้ ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแชทออนไลน์ โปรแกรมแชทออนไลน์เป็ นโปรแกรมที่ไม่จำาเป็ นต้ องติดตังลงบนคอมพิ ้ วเตอร์ แต่สามารถใช้ งานผ่านการ ออนไลน์ด้วยอินเตอร์ เน็ต ซึง่ ใช้ ในการสื่อสารติดต่อกันคล้ ายกับโปรแกรมแชทอื่นๆ เช่น Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger หรือแม้ แต่ Sanook QQ โปรแกรมแชทออนไลน์นี ้เป็ นโปรแกรมที่ทำาการประมวลผล โดยผ่านเครื่ องแม่ที่คอยให้ บริการกับเครื่องลูก ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ใช้ งานได้ โดยไม่มีการติดตัง้ ง่าย สะดวกต่อการใช้ งาน และใช้ งานได้ ทกุ เครื่องทุกที่ที่มีอินเตอร์ เน็ต ซึง่ จะทำาให้ ไม่พลาดในการติดต่อ โปรแกรมแชทออนไลน์ เช่น Facebook Chat เป็ นโปรแกรมแชทของ Facebook นอกจาก Social Network สามารถใช้ ติดต่อสื่อสาร พูดคุยได้ รวดเร็ ว Windows Live Hotmail Chat เป็ นโปรแกรมแชทของ Hotmail ซึง่ นอกจากการใช้ งานรับ-ส่ง อีเมล์ทวั่ ไป แล้ ว ยังสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยได้ นอกจากนี ้ยังมีโปรแกรม Gmail Chat, Sanook Chat และ อื่นๆ 2. ครูสาธิตวิธีการใช้ โปรแกรมแชทออนไลน์ สำาหรับ facebook chat ตัวใหม่ลา่ สุดนี ้ facebook จะมีการปรับให้ ต้องรอการยืนยันเพิ่มเพื่อนก่อน (ไม่มี invite)


83

หลังจากกดคำาว่า ‘Try It Now’ จะมีหน้ าตาต่อไปนี ้

จะสังเกตุเห็นว่าคนที่มีจดุ เขียวๆ หมายถึงเขาออนไลน์อยู่ ส่วนคนที่ไม่มีจดุ แต่ขึ ้นมาให้ เราเห็นในกล่อง หมายถึงคนที่เราเคยพูดคุยด้ วยก่อนหน้ านี ้และข้ อความยังค้ างในระบบ แต่สถานะของเขาตอนนี ้เป็ นออฟไลน์ Sidebar – ถ้ าเราทำาหน้ าต่าง Browser ให้ เต็มหน้ าจอ ตัวกล่องแชท (Chat) ด้ านมุมล่างขวาจะกลายเป็ น Sidebar ไปอยูท่ างด้ านขวาดังรูป


84

พอเราคลิกเข้ าไปด้ านล่างมุมขวาของกล่องแชท (chat) ก็จะมีหน้ าต่างเด้ งขึ ้นมาเลยครับ พอเราไปคลิ๊กรู ปฟั นเฟื อง จะมีให้ เราเลือกดังนี ้ - Available to Chat – ถ้ าเราเลือกติ๊กออก เราจะกลายเป็ น Offline ไปเลย - Chat Sounds – ถ้ าเราเลือกให้ มีเครื่องหมายติ๊กถูก เวลาเพื่อนส่งข้ อความมาจะมีเสียงเตือน

- Limit Availability – จะขึ ้นกล่องด้ านล่างขึ ้นมาค่ะและจะมีให้ เราเลือกอันใดอันหนึง่ Make me unavailable to: หมายความว่าเมื่อเราจัดกลุม่ เพื่อนของเราให้ เข้ าไปอยูใ่ นกรุ๊ปที่เรากำาหนด เรา สามารถเลือกได้ ครับว่ากรุ๊ปไหนจะมองไม่เห็นเราเวลาเราออนไลน์ (สถานะ Offline)โดยการติ๊กเครื่ องหมายถูก Only make me available to: หมายความว่ากลุม่ ที่เราติ๊กเครื่ องหมายถูกในกรุ๊ปที่เราเลือกจะเห็นเราออนไลน์


85

ส่วนเวลาเราคลิ๊กที่จะเลือกคุยกับเพื่อนเรา ให้ เราไปเลือกคนที่ออนไลน์ กดคลิ๊กสองครัง้ จะมีกล่องสนทนาของ เพื่อนที่เราเลือกโผล่ขึ ้นมา โดยในแถบจะมี ๑. รูปกล้ อง – ได้ รีวิวไปก่อนหน้ านี ้ อันนี ้เราสามารถเห็นคูส่ นทนาอีกฝั่ งนึงได้ แนะนำาว่าควรจะมีกล้ อง Webcam

๒.ฟั นเฟื อง – เวลากดลงไปจะมีให้ เลือกค่ะ ว่าจะเป็ นแบบ See Full Conversation – เราสามารถคุยกับเพื่อนเราแบบเต็มหน้ าจอใหญ่ Clear Window – ลบข้ อความทังหมดที ้ ่เราพูดคุยในกล่องด้ านล่างที่มีมาก่อนหน้ านี ้ แต่เราสามารถย้ อน กลับไปดูข้อความทังหมดที ้ ่เราพูดคุยกับเพื่อนเราทังหมดได้ ้ โดยให้ ไปเลือกที่ Full Conversation ครับ Add Friends to Chat – อันนี ้เราสามารถชวนเพื่อนคนอื่นเข้ ามาร่วมสนทนากับเราได้ ๓. กากบาท – เมื่อกดลงไปจะปิ ดกล่องการสนทนา ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูให้ นกั เรียนทดลองตามการสาธิตและการทดสอบใช้ โปรแกรมแชทออนไลน์


86

ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. สรุปเนื ้อหาบทเรียน หัวข้ อที่ (Topic) 3.4.2 : เว็บไซต์ให้บริ การแชทออนไลน์ ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation) 1. พูดถึงการพูดคุยจากอินเตอร์เน็ตหลายคนคงมีเว็บไซต์ที่ให้บริ การและใช้งานเป็ นประจำา ให้นกั เรี ยนช่วยกัน บอกเว็บไซต์ที่ให้บริ การที่นกั เรี ยนเคยใช้ ขั้นการให้เนื้ อหาความรู้ (Information) 1. ครูบรรยายเกี่ยวกับเว็บไซต์ให้ บริการแชทออนไลน์ ได้ แก่ chat.sanook.com www.soichat.com www.yenta4.com www.hotmail.com www.facebook.com mail.google.com ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูและนักเรียนแชร์ ประสบการณ์การใช้ เว็บแชทออนไลน์ 2. ครูให้ นกั เรียนทดลองใช้ โปรแกรมแชทตามที่ได้ ยกตัวอย่าง และจดบันทึกการใช้ งานลงในสมุด ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. สรุ ปเนื้อหาบทเรี ยน 2. ตรวจผลจากการจดบันทึกในสมุด 6. การบูรณาการ (Integration) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทำา (Process) 7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials)


87

7.1 โปรแกรม Microsoft Windows XP 7.3 โปรแกรม Web Browser ต่างๆ 7.4 เว็บโปรแกรมแชทออนไลน์ 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 8.1 สังเกตจากการอธิบายของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ 8.2 สังเกตจากความตังใจในการรั ้ บฟั งความรู้ โดยการจดบันทึก 8.3 สังเกตจากการโต้ ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่างการสอน 8.4 ตรวจจากการปฏิบตั ิงานตามที่ผ้ สู อนมอบหมายให้ 8.5 ผู้เรี ยนผ่านการวัดผลประเมินผล 80 % ทุกจุดประสงค์ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) ค้ นคว้ าข้ อมูลเกี่ยวกับความแตกต่างๆระหว่างโปรแกรมแชททัว่ ไปและโปรแกรมแชทออนไลน์


88

10. รายละเอียดการปรับปรุ ง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching) รหัสวิชา (Subject Code) เสริม 02 วิชา (Subject) การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต ระดับ Level) ปวช.2 อาจารย์ ผ้ สู อน (Teacher)……………….............................................................สัปดาห์ ท่ ี (Week) ................... รายการ ปั ญหาที่พบ แนวทางการปรั บปรุ ง/พัฒนาการสอน (Description) (Problems Occurred) (Improvement) 1. แผนการสอน ……………………………………………… ……………………………………………… (Teaching Plan) ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… 2. ผู้สอน (Teacher)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. ผู้เรี ยน (Student)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) ..……………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครู แกนนำา Leader Chief Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) …………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….) (ผู้ช่วยผู้อาำ นวยการ Assistant of Academic / รองผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)


89

ใบความรู้ เรื่ อง : การติดตัง้ ไฟล์ โปรแกรมออนไลน์ รายวิชา การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทวั่ ไปนันมั ้ กมีการทำางานอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือ การทำางานแบบโปรแกรมประจำาเครื่ อง (StandAlone Program) การทำางานแบบออนไลน์ (Online Program) ซึง่ การทำางานแต่ละแบบนัน้ ไม่ได้ แตกต่างกันมากนัก แต่แตกต่างกันที่การติดตังโปรแกรม ้ ซึง่ แบบโปรแกรม ประจำาเครื่ อง (StandAlone Program) จำาเป็ นต้ องมีการติดตังไว้ ้ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ ก่อน จึงจะสามารถใช้ งานได้ เช่น โปรแกรม Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Windows เป็ นต้ น แต่สำาหรับโปรแกรมแบบออนไลน์ (Online Program) นัน้ จะสามารถทำางานได้ โดยไม่จำาเป็ นต้ องติดตังลงบนระบบคอมพิ ้ วเตอร์ แต่ในบางโปรแกรมอาจ จำาเป็ นต้ องติดตังปล๊ ้ กอินเสริมเพิ่มเติม เพื่อให้ การทำางานสมบูรณ์ที่สดุ เช่น โปรแกรมแอนติไวรัสออนไลน์, โปรแกรมจอง ตัว๋ หนังออนไลน์, โปรแกรมบอร์ ดแชท เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการทำางานของโปรแกรมทังสองแบบนั ้ น้ บางครัง้ อาจจำาเป็ นต้ องติดตังโปรแกรมเพิ ้ ่มเติม ลงบนระบบคอมพิวเตอร์ ดังนันจึ ้ งต้ องเรียนรู้เกี่ยวกับติดตังโปรแกรม ้ ซึง่ การติดตังโปรแกรมก็ ้ มีทงแบบติ ั้ ดตังเองและติ ้ ดตัง้ แบบออนไลน์ ซึง่ การติดตังเองก็ ้ จะติดตังได้ ้ เลยหากมีโปรแกรมอยูแ่ ล้ วเหมือนกับการติดตังโปรแกรมที ้ ่มีการทำางานแบบ โปรแกรมประจำาเครื่อง (StandAlone Program) แต่หากไม่มีโปรแกรมที่ต้องติดตัง้ เราก็สามารถทำางานดาวน์โหลด โปรแกรมเข้ ามาติดตังได้ ้ ซึง่ ส่วนมากแล้ วการติดตังแบบดาวน์ ้ โหลดมักจะเป็ นการติดตังแบบออนไลน์ ้ เช่น โปรแกรม Google Chrome, Windows Live Messenger และอีกมากมาย ที่เมื่อคลิกติดตังแล้ ้ วระบบจะทำางานติดตังโดยทำ ้ าการ ดาวน์โหลดและติดตังให้ ้ จนเสร็จสมบูรณ์ แต่การติดตังแบบออนไลน์ ้ นี ้จำาเป็ นต้ องใช้ อินเตอร์ เน็ต ข้ อดีและข้ อเสียของการติดตัง้ โปรแกรมออนไลน์ ข้ อดี 1. สามารถติดตังได้ ้ เสร็ จในขันตอนเดี ้ ยว 2. ได้ รับโปรแกรมที่เป็ นของแท้ และอัพเดทเวอร์ ชนั่ ใหม่ๆได้ 3. ไม่เสียพื ้นที่สำาหรับเก็บไฟล์โปรแกรมที่ใช้ ติดตัง้ ข้ อเสีย 1. จำาเป็ นต้ องมีอินเตอร์ เน็ต เพราะหากไม่มีอินเตอร์ เน็ตก็ไม่สามารถติดตังโปรแกรมได้ ้ 2. ในระหว่างการติดตัง้ อาจมีไวรัสแอบแฝงมากับระบบอินเตอร์ เน็ตได้ 3. อาจได้ โปรแกรมที่ติดตังไม่ ้ สมบูรณ์ เนื่องจากการสื่อสารขัดข้ องระหว่างการติดตัง้ การใช้ งานโปรแกรมแชทออนไลน์


90

โปรแกรมแชทออนไลน์เป็ นโปรแกรมที่ไม่จำาเป็ นต้ องติดตังลงบนคอมพิ ้ วเตอร์ แต่สามารถใช้ งานผ่านการออนไลน์ ด้ วยอินเตอร์ เน็ต ซึง่ ใช้ ในการสื่อสารติดต่อกันคล้ ายกับโปรแกรมแชทอื่นๆ เช่น Windows Live Messenger, Google Talk, Yahoo Messenger หรือแม้ แต่ Sanook QQ โปรแกรมแชทออนไลน์นี ้เป็ นโปรแกรมที่ทำาการประมวลผลโดยผ่าน เครื่ องแม่ที่คอยให้ บริการกับเครื่องลูก ซึง่ ถูกออกแบบมาเพื่อให้ ใช้ งานได้ โดยไม่มีการติดตัง้ ง่าย สะดวกต่อการใช้ งาน และ ใช้ งานได้ ทกุ เครื่ องทุกที่ที่มีอินเตอร์ เน็ต ซึง่ จะทำาให้ ไม่พลาดในการติดต่อ โปรแกรมแชทออนไลน์ เช่น Facebook Chat เป็ นโปรแกรมแชทของ Facebook นอกจาก Social Network สามารถใช้ ติดต่อสื่อสาร พูดคุยได้ รวดเร็ ว Windows Live Hotmail Chat เป็ นโปรแกรมแชทของ Hotmail ซึง่ นอกจากการใช้ งานรับ-ส่ง อีเมล์ทวั่ ไป แล้ ว ยังสามารถติดต่อสื่อสารพูดคุยได้ นอกจากนี ้ยังมีโปรแกรม Gmail Chat, Sanook Chat และ อื่นๆ

Week 5  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you