Page 1

34 แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 2 รหัสวิชา (Code) เสริม 02 วิชา (Subject) การใช้ อินเตอร์ เน็ต หน่ วยที่ (Unit) 1 ชื่อหน่ วย (Name of Unit) ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตและการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ชื่อเรื่อง (Topic) การใช้ งาน Web Browser 1. สาระสำาคัญ (Concept) การใช้ งาน Web Browser Program ควบคูก่ บั การใช้ คำาสัง่ ของ Web Browser ที่ถกู ต้ องและเหมาะสม 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 2.1 สามารถใช้ งาน Web Browser ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม 2.1.1 สามารถบอกชื่อโปรแกรม Web Browser ได้ อย่างถูกต้ อง อย่างน้ อย 3 โปรแกรมใน เวลา 30 วินาที 2.1.2 สามารถใช้ งานคำาสัง่ โปรแกรม Web Browser ได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.3 สามารถช่วยเหลือผู้ร่วมเรี ยนในการแก้ ไขปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ ในชันเรี ้ ยนได้ เป็ น อย่างดี 3. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 1. ใช้ งาน Web Browser ได้ อย่างถูกต้ องและเหมาะสม หลังจากที่ผ้ สู อนได้ สาธิตการใช้ งาน Web Browser แล้ ว 2. บอกชื่อโปรแกรม Web Browser ได้ อย่างถูกต้ อง หลังจากที่ผ้ เู รี ยนได้ รับฟั งการบรรยายและศึกษา ความรู้จากใบความรู้แล้ ว 3.ใช้ งานคำาสัง่ โปรแกรม Web Browser ได้ อย่างถูกต้ อง หลังจากที่ผ้ สู อนได้ สาธิตการใช้ งาน Web Browser แล้ ว 4. มีความรับผิดชอบต่อการทำางานตามการสาธิตของผู้สอนได้ เป็ นอย่างดี 5. ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั ิงาน เรื่ องการใช้ งาน Web Browser


35 4. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule)


36 ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute) จุดประสงค์ นำาทาง (ข้ อที่) : Instructional Objective (No.) ขัน้ นำาเข้ าสู่บทเรี ยน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หา ความรู้ ชี ้ทาง (Detail) (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ ทฤษฎี (Theory) เนือ้ หา ปฏิบตั ิ (Application) (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสำาเร็จ (Progress) ระดับกิจกรรม กลาง ของนักเรี ยน (Average) (Students’ สูง (High) Comprehension Level) กระดาน

10

20

30

1

40

50

60

70

80

90

100

2

(Whiteboard)

ใบความรู้

(Information Sheet)

สื่อการเรี ยนการ ใบขันตอนการปฏิ ้ บตั ิงาน (O.S) สอน ใบสัง่ งาน (Job (Materials) Sheet)

ใบประเมินผลการ ปฏิบตั ิ (E.S)

สไลด์ (Slides)

5. กิจกรรมการเรียนรู้ (Teaching / Learning Activities) เรื่องที่ (Sub Unit) 1.3 : การใช้งาน Web Browser หัวข้ อที่ (Topic ) 1.3.1 : แนะนำาการใช้งาน Web Browser Program ที่นิยมใช้และความหมายของ Web Browser ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation) 1. คอมพิวเตอร์ ถ้าหากมีแต่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ซ่ ึงเป็ นฮาร์ ดแวร์ เพียงอย่างเดียว เราจะสามารถใช้งานเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ได้เต็มความสามารถหรื อไม่ เราจำาเป็ นต้องมีซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบตั ิการเพื่อให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ ได้


37 อย่างเต็มความสามารถ เช่น Microsoft Windows หรื ออื่นๆ ซึ่งไม่ต่างกับอินเตอร์ เน็ต เวลาเราใช้งานอินเตอร์ เน็ตเราใช้งาน อินเตอร์ เน็ตผ่านโปรแกรมอะไรกันบ้าง (Internet Explorer, Google Chorme, Opera, Netscape) ซึ่งโปรแกรมทั้ง หลายเหล่านั้นเรี ยกว่า Web Browser และเราจะมาทำาความรู ้จกั และลองดูกนั ว่าแต่ละโปรแกรมเป็ นอย่างไร มีหน้าตา อย่างไร ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. ครูอธิบายประกอบสไลด์เรื่อง Web Browser โปรแกรม Web Browser คือซอฟต์แวร์ ที่เป็ นประตูเปิ ดสูโ่ ลก WWW (World Wide Web) หรื อโลก อินเตอร์ เน็ตออนไลน์ ให้ สามารถใช้ งานได้ อย่างเต็มความสามารถ เนื่องจากโปรแกรม Web Browser เป็ นโปรแกรมที่ เข้ าใจภาษา HTML (HyperText Markup Language) ซึง่ เป็ นภาษาสำาหรับการพัฒนาเว็บไซต์ โดยโปรแกรม Web Browser ที่เป็ นที่นิยมใช้ กนั มากที่สดุ ได้ แก่ Internet Explorer (IE) เนื่องจากเป็ นโปรแกรมที่มาพร้ อมกับ Microsoft Windows Version ต่างๆ ที่เป็ นระบบปฏิบตั ิการที่ถกู ใช้ งานมากที่สดุ ซึง่ นอกจากโปรแกรมนี ้แล้ ว ยังมีโปรแกรม Google Chrome, NetScape, Opera หรืออื่นๆอีกมากมาย ที่สามารถใช้ งานได้ งา่ ยและมีจดุ เด่นที่แตกต่างกัน 2. ครูสมุ่ ถามนักเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม Web Browser ที่นกั เรี ยนรู้จกั ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครู ให้นกั เรี ยนทดลองเปิ ดและทำาความรู ้จกั โปรแกรม Web Browser ที่มีอยูภ่ ายเครื่ องคอมพิวเตอร์ ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. สรุ ปเนื้อหาบทเรี ยน 2. สังเกตจากการเปิ ดโปรแกรมและการจดบันทึกส่ วนต่างๆของ Web Browser

หัวข้ อที่ (Topic) ที่ 1.3.2 : คำาสัง่ การใช้งานเบื้องต้น ขั้นนำาเข้าสู่บทเรี ยน (Motivation) 1. Windows ต่างๆหรือโปรแกรมต่างๆมีปมอยู ุ่ ม่ ากมาย และปุ่ มแต่ละปุ่ มก็เป็ นคำาสัง่ การใช้ งานแต่ละคำาสัง่ โปรแกรม Web Browser เช่นเดียวกัน ก็มีคำาสัง่ เบื ้องต้ นและปุ่ มคำาสัง่ ต่างๆมากมาย วันนี ้เราจะได้ มาทดลองใช้ งานคำาสัง่ ต่างๆในโปรแกรมกัน ขั้นการให้เนื้ อหาความรู้ (Information) 1. ครูใช้ ความรู้เกี่ยวกับคำาสัง่ การทำางานเบื ้องต้ นของโปรแกรม Web Browser


38 ปุ่ ม Back ใช้ สำาหรับย้ อนกลับไปหน้ าที่ผา่ นมาแล้ ว ปุ่ ม Forward ใช้ สำาหรับเปลี่ยนไปหน้ าต่อไป (หลังจากที่ย้อนกลับมา) ปุ่ ม Stop ใช้ สำาหรับหยุดการโหลดข้ อมูลในหน้ าเว็บเพจนัน้ ปุ่ ม Refresh ใช้ สำาหรับการเรียกโหลดข้ อมูลหน้ าเว็บเพจใหม่อีกครัง้ ปุ่ ม Home ใช้ สำาหรับกลับไปหน้ าแรกหรื อกลับไปที่ URL ที่ตงไว้ ั ้ ให้ เป็ นหน้ าแรก ปุ่ ม Search ใช้ สำาหรับค้ นหาเว็บไซต์ เมนู Favorites ใช้ สำาหรับเลือกเว็บไซต์จาก Favorites หรื อ Book Mark ปุ่ ม History ใช้ สำาหรับการย้ อนกลับไปดูเว็บไซต์ที่เคยเข้ าไปดูมาแล้ ว ปุ่ ม Mail ใช้ สำาหรับการ รับ-ส่ง อีเมล์ ปุ่ ม Print ใช้ สำาหรับการพิมพ์หน้ าเว็บออกเครื่ องพิมพ์ ปุ่ ม Edit ใช้ สำาหรับการแก้ ไขหน้ าเว็บเพจนัน้ ๆ เมนู Tool ใช้ เป็ นเครื่องมือที่ใช้ ในการตังค่ ้ าต่างๆของโปรแกรม คำาสั่งเบือ้ งต้ น การใช้ งานแบบ Offline ก็คือการที่เราทำาการเก็บข้ อมูลของหน้ าเว็บเพจ ที่ได้ เคยเข้ าไปเยี่ยมชม แล้ ว และทำาการเรียกมาดูใหม่อีกครัง้ โดยที่ไม่ต้องทำาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตใหม่ ซึง่ สามารถทำาได้ 3 รูปแบบดังนี ้ 1. การใช้ เมนู File >> Work Offline โดยการเลือกที่ Work Offline หรื อเป็ นการทำางานในแบบ Offline นัน่ เอง เมื่อเลือกที่เมนูนี ้แล้ ว จะทำาให้ เราสามารถเรี ยกดูข้อมูลของเว็บที่ได้ เคยแวะเข้ าไปเยี่ยมชมและยังมีเก็บอยู่ ใน Temporary File ขึ ้นมาดูได้ โดยวิธีนี ้อาจจะไม่สามารถรับประกันได้ วา่ เว็บเพจที่เคยเข้ าไปดูนนั ้ จะยังอยูค่ รบหรื อไม่ นะครับ เพราะขนาดที่จำากัดของ พื ้นที่ของ Temporary File นัน่ เอง 2. การใช้ เมนู File >> Save as หน้ าเว็บเพจ ที่ต้องการเก็บไว้ วิธีนี ้จะเป็ นการเก็บข้ อมูลทังหน้ ้ า ลงใน ฮาร์ ดดิสก์ ทำาให้ เก็บข้ อมูลของหน้ าเว็บเพจ ไว้ ได้ ตลอดไป เมื่อต้ องการเรี ยกดูใหม่ก็เลือกเปิ ดที่ ชื่อไฟล์ที่เราเก็บไว้ ได้ เลย 3. การใช้ เมนู Favorites >> Add Favorite ที่จริ งแล้ วเป็ นการเก็บเฉพาะลิงค์ ของหน้ าเว็บที่ ต้ องการไว้ แต่ถ้าหากเลือกที่ช่อง Make available offline ไว้ ด้วย จะเป็ นการสัง่ ให้ IE ทำาการเก็บข้ อมูลของหน้ าเว็บนัน้ แบบ Offline ได้ ด้วย หากต้ องการเรียกดูเมื่อไร ก็สามารถทำาได้ มนั มี นอกจากนี ้ยังสามารถสัง่ ให้ IE ทีการเช็คและอัพเดท ข้ อมูลของ Favorite ที่ตงั ้ Offline นี ้ไว้ ได้ โดยการเลือกที่เมนู Tools >> Synchronize ได้ ด้วย การกำาหนด Text Size และ Encode ของตัวอักษร


39 จากเมนู View จะมีให้ เลือก Text Size และ Encoding ซึง่ เป็ นการกำาหนดขนาดของตัวอักษร และการเข้ ารหัสภาษา ที่แสดงในแต่ละหน้ าของเว็บเพจ ซึง่ ในบางครัง้ เราสามารถทำาการปรับแต่งขนาด และการกำาหนด ภาษานี ้ได้ หากเข้ าไปในเว็บบางที่ แล้ วไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้ ก็ลองเปลี่ยน Encoding ช่องนี ้ให้ เป็ น Thai ดูนะครับ การเก็บลิงค์ของเว็บที่ชอบไว้ ใน Favorites ขณะที่ใช้ งานอินเตอร์ เน็ตไปเรื่ อย ๆ หากพบเว็บไซต์ที่ถกู ใจ ต้ องการเก็บลิงค์ของหน้ าเว็บนัน้ ไว้ ก็สามารถทำาได้ โดยการเลือกที่เมนู Favorites และ Add Favorite จะทำาให้ ชื่อเว็บไซต์นนั ้ บันทึกอยูใ่ นเมนูของ Favorite ได้ วิธีนี ้อาจจะเรียกอีกอย่างหนึง่ ว่า การทำา Book Mark นัน่ เอง โดยที่ใน Favorite ก็ยงั สามารถสร้ าง Folder ต่าง ๆ เพื่อแยกเก็บลิงค์ ของเว็บไซต์แบ่งออกเป็ นหมวดหมูต่ า่ ง ๆ ได้ ด้วย 2. ครูสาธิตการใช้ งานโปรแกรม Web Browser โปรแกรมต่างๆ ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูใช้ นกั เรียนทดลองใช้ งานโปรแกรม Web Browser ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 2. ครูให้ นกั เรียนศึกษาใบความรู้เรื่อง Web Browser ขั้นตรวจผลสำาเร็ จ (Progress) 1. ผู้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Web Browser 2. สรุปเนื ้อหาบทเรียน 3. สังเกตจากการปฏิบตั ิตามที่ผ้ สู อนสาธิตการใช้ งานโปรแกรม Web Browser

6. การบูรณาการ (Integration) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทำา (Process) -


40 7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials) 7.1 สไลด์ PowerPoint Web Browser 7.2 โปรแกรม Microsoft Windows XP 7.3 โปรแกรม Web Browser ต่างๆ 7.4 ใบความรู้ Web Browser 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 8.1 สังเกตจากการอธิบายของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์ 8.2 สังเกตจากความตังใจในการรั ้ บฟั งความรู้ โดยการจดบันทึก 8.3 สังเกตจากการโต้ ตอบระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่างการสอน 8.4 สังเกตจากการอาสาออกมาแสดงความคิดเห็นบนกระดาน 8.5 ผู้เรี ยนผ่านการวัดผลประเมินผล 80 % ทุกจุดประสงค์ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) ศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาและวิธีการแก้ ไขปั ญหาเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตนอกเหนือจากบทเรี ยน ในเว็บไซต์หรื อห้ องสมุด

10. รายละเอียดการปรับปรุ ง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching) รหัสวิชา (Subject Code) เสริม 02 วิชา (Subject) การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต ระดับ Level) ปวช.2 อาจารย์ ผ้ สู อน (Teacher)……………….............................................................สัปดาห์ ท่ ี (Week) ................... รายการ ปั ญหาที่พบ แนวทางการปรั บปรุ ง/พัฒนาการสอน (Description) (Problems Occurred) (Improvement)


41 1. แผนการสอน (Teaching Plan)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

……………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

2. ผู้สอน (Teacher)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. ผู้เรี ยน (Student)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) ..……………………………………………………………………………….............. ……………………………………………………………………………………...... ……………………………………………………………………. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครู แกนนำา Leader Chief Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) …………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….)

(ผู้ช่วยผู้อาำ นวยการ Assistant of Academic / รองผู้ช่วยผู้อาำ นวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)

ใบความรู้ เรื่ อง : Web Browser รายวิชา การใช้ อนิ เตอร์ เน็ต


42 Web Browser

โปรแกรม Internet Explorer เรี ยกย่อๆ ว่า IE เป็ นโปรแกรมเบราเซอร์ ที่ใช้ ในการเปิ ดเว็บเพจในอินเทอร์ เน็ต ซึง่ เป็ น Application Software ที่ผลิตโดยบริษัท Microsoft ส่วนประกอบที่สำาคัญของโปรแกรม Internet Explorer มีดงั นี ้ แถบชื่อ (Title Bar) แสดงชื่อเว็บไซต์ที่โปรแกรมกำาลังเปิ ดอยู่ เมนู (Menu Bar) เป็ นที่รวบรวมคำาสัง่ การใช้ งานของ Internet Explorer ทังหมด ้ แถบเครื่ องมือ (Toolbar) เป็ นแถบที่แสดงคำาสัง่ พื ้นฐานทัว่ ไป แถบเครื่ องมือแอดเดรส (Address toolbar) ใช้ เป็ นแถบที่มีชอ่ งเพื่อรับการกรอกแอดเดรสของเว็บเพจที่จะเปิ ด สัญลักษณ์ เคลื่อนไหว ใช้ แสดงว่าขณะนี ้กำาลังโหลดเว็บเพจอยู่ (ภาพเคลื่อนไหว) หรื อว่าโหลดสมบูรณ์ (ภาพนิ่ง) และที่ มุมล่างด้ านซ้ าย จะปรากฏคำาว่า Done แถบสถานะ (Status bar) ใช้ แสดงข้ อมูลต่างๆ เช่นความคืบหน้ าในการโหลดเว็บเพจแอดเดรสของลิงค์ที่เราเลื่อนเมาส์ไปชี ้ และความปลอดภัยของเว็บไซต์นี ้ เป็ นต้ น

Google Chrome คือเว็บเบราว์เซอร์ ที่สร้ างโดยกูเกิลซึง่ ซึง่ ตอนนี ้ก็มาถึงเวอชัน่ 4 แล้ ว ด้ วยการใช้ งานที่ง่าย ฟรี และติดตังได้ ้ อย่างรวดเร็วในไม่กี่วินาที ซึง่ มีคณ ุ สมบัติที่น่าสนใจมากมาย Google Chrome คือเว็บเบราเซอร์ ที่ใช้ เอนจิ ้นตัวเดียวกับ Safari ที่ชื่อ Webkit


43 - ช่องแถบสำาหรับใส่ที่อยู่เว็บก็ใช้ เป็ นช่องค้ นหาได้ ด้วย - สามารถตังเลื ้ อกค่าให้ บ๊ คุ มาร์ คในแต่ละเครื่ องปรับตรงกันได้ โดยอัตโนมัติ - สามารถลากแท็บออกจากเบราว์เซอร์ เพื่อสร้ างหน้ าต่างใหม่ และรวมหลายๆ แท็บไว้ ในหน้ าต่างเดียว - แท็บทุกแท็บที่กำาลังใช้ ทำางานอย่างอิสระในเบราว์เซอร์ - มีโหมดไม่ระบุตวั ตนสำาหรับการเข้ าชมแบบส่วนตัว - มีสว่ นขยายให้ เลือกติดตังเพิ ้ ่มลงไปตามต้ องการ

ซาฟารี (Safari) คือเว็บเบราว์เซอร์ ที่พฒ ั นาโดยบริษัทแอปเปิ ล คอมพิวเตอร์ สำาหรับเครื่ องแมคอินทอช โดยมาพร้ อมกับระบบ ปฏิบตั ิการ Mac OS X รุ่น 10.3 เป็ นต้ นไป และสตีฟ จอบส์ ได้ ประกาศในวันที่ 11 มิถนุ ายน พ.ศ. 2550 เปิ ดตัวซาฟารี สำาหรับวินโดวส์ หน้ าตาของซาฟารี มีลกั ษณะสีเงินวาว (brush metal) เหมือนกับลักษณะของ ซอฟต์แวร์ เล่นเพลง ไอทูนส์ ซาฟารี รุ่นที่สองเรี ยก ว่า Safari RSS ใช้ ได้ กบั Mac OS X รุ่น 10.4 ขึ ้นไป ซาฟารี ใช้ ตวั วาดหน้ าเว็บชื่อ WebCore ซึง่ พัฒนามาจากตัววาดหน้ าเว็บชื่อ เว็บคิต ที่พฒ ั นาต่อมาจาก KHTML ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการซอฟต์แวร์ เสรี KDE คุณสมบัตพ ิ นื ้ ฐานของเว็บเบราว์ เซอร์ ซาฟารี มีอยู่ด้วยกันหลายอย่ าง RSS Ready ซาฟารี สนับสนุนการเปิ ดดูข้อมูลที่เป็ น XML โดยแสดงผลออกมาให้ สามารถใช้ งานได้ ง่าย โดยยังสามารถ ปรับขนาดของคำาอธิบายได้ จากแถบ Article Length ได้ ด้วย ป้องกันป๊อปอัพ ซาฟารี มีความสามารถกันป๊ อปอัพกันการแสดงหน้ าจดแบบไม่พงึ ประสงค์ ความเป็ นส่ วนตัว สามารถเปิ ดใช้ งานความเป็ นส่วนตัวได้ โดยเลือกคำาสัง่ Private Browsing โดยในระบบความเป็ น ส่วนตัวนี ้ ซาฟารี จะไม่จดจำาข้ อมูลหลังจากที่เลือก Private Browsing ไว้ ในประวัติการใช้ งาน และเมื่อเลิกใช้ เพียงแค่ปิดโปรแกรมแล้ วเปิ ด ใหม่ Private Browsing ก็จะปิ ดทำางานโดยอัตโนมัติ แท็บเบราว์ ซงิ ซาฟารี รองรับการทำางานแท็บด์เบราว์ซงิ (tabbed browsing) โดยผู้ใช้ สามารถเปิ ดดูเว็บเพจหลายๆอัน ภายในหน้ าต่างเดียวกันได้ เสิร์ชเอนจินในตัว ซาฟารี มีเสิร์ชเอนจิน ที่เชื่อมโยงกับ Google


44 การจัดการดาวน์ โหลด ระบบการจัดการดาวน์โหลด มีคณ ุ สมบัติพิเศษคือสามารถทำาการหยุดและดาวน์โหลดต่อจาก การหยุดครัง้ ก่อนได้ การย้ อนประวัตกิ ารใช้ งานแบบเร็ว (SnapBack) โดยปกติหากต้ องการย้ อนประวัติการเปิ ดดูเว็บเพจ ในบางครัง้ อาจ จะต้ องคลิกปุ่ ม Back ย้ อนหลังหลายครัง้ ซาฟารี จงึ มีคำาสัง่ Mark Page to SnapBack เพื่อย้ อนกลับมายังเว็บเพจ ที่เราระบุไว้ ได้ โดย SnapBack ยังทำางานอัตโนมัติกบั เว็บเพจที่เราพิมพ์ URL เข้ าไปใหม่เสมอ ตรวจดูประวัตกิ ารเข้ าชมและบุ๊กมาร์ ค โดยใช้ Clover Flow ทำาให้ ตวจดูประวัติและบุ๊กมาร์ คได้ ง่ายขึ ้น เปลี่ยนไปใช้ เอนจิน Nitro ทำาให้ โหลดจาวาสคริปต์เร็วกว่าเบราว์เซอร์ อื่นๆ มีเครื่ องมือสำาหรั บนักพัฒนาเว็บ ซาฟารี สามารถตรวจสอบการใช้ ทรัพยากรของหน้ าเว็บนันๆได้ ้ มีหน้ าต่ าง Top Sites ผู้ใช้ สามารถเข้ าหน้ าเว็บที่โปรดปรานได้ เร็วขึ ้น ขยายหน้ าเว็บโดยใช้ Trackpad (เฉพาะรุ่ นแมค) ซาฟารี ใช้ การควบคุมแบบ Multi-touch บนแมค ระบบอ่ านคำาบนหน้ าจอสำาหรั บคนพิการ (เฉพาะรุ่ นแมค) ซาฟารี ใช้ ระบบช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้ ใช้ งาน อินเทอร์ เน็ตได้ เร็วขึ ้น โอนถ่ ายบุ๊กมาร์ คโดยใช้ MobileMe สามารถโอนถ่ายบุ๊กมาร์ คผ่าน MobileMe ไปยัง ไอโฟนและไอพอดได้ ใช้ ลักษณะตัวอักษรแบบวินโดว์ (เฉพาะรุ่ นวินโดว์ ) ซาฟารี สามารถเปลี่ยนลักษณะเพื่อให้ กลมกลืนกับลักษณะของวินโดว์

Week 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you