Page 1

9 แผนการสอนแบบฐานสมรรถนะ (Competency-based Teaching Plan) สัปดาห์ ท่ ี (Week) 1 รหัสวิชา (Code) เสริม 02 หน่ วยที่ (Unit) 1

วิชา (Subject) การใช้ อินเตอร์ เน็ต ชื่ อหน่ วย (Name of Unit) ความรู้ เบื อ้ งต้ นเกี่ ย วกั บ อิ น เตอร์ เน็ ต และการใช้ งาน อินเตอร์ เน็ต ชื่อเรื่อง (Topic) ความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต 1. สาระสาคัญ (Concept) อินเตอร์ เน็ตเป็ นเทคโนโลยีระบบเครื อข่ายที่ให้ บริ การสื่อสารทัว่ โลก ซึ่งมีทงประโยชน์ ั้ และโทษในการใช้ งาน แต่ ต้ องมีขนตอนในการเชื ั้ ่อมต่อรวมถึงรู้ปัญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต 2. สมรรถนะหลัก/ย่ อย (Unit of Competence / Element of Competence) 2.1 สามารถอธิบายหลักการพื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.1 สามารถบอกความหมายของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2.1.2 สามารถบอกประโยชน์ของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง ภายในเวลา 30 วินาที 2.1.3 สามารถบอกโทษของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง ภายในเวลา 30 วินาที 2.1.4 สามารถช่วยเหลือผู้ร่วมเรี ยนในการตอบคาถามในชันเรี ้ ยนได้ เป็ นอย่างดี 2.2 สามารถอธิบายวิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2.2.1 สามารถอธิบายขันตอนการเชื ้ ่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2.2.2 สามารถบอกปั ญหาของการเชื่อมต่อของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2.2.3 สามารถช่วยเหลือผู้ร่วมเรี ยนในการแก้ ไขปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ ในชันเรี ้ ยนได้ เป็ นอย่างดี 3. จุดประสงค์ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) 1. อธิบายหลักการพื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 2. อธิบายวิธีการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตได้ อย่างถูกต้ อง 3. ประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบตั งิ าน เรื่ องความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต


10 4. แผนปฏิบัตกิ าร (Schedule) ระยะเวลา (นาที) : Time (Minute) จุดประสงค์ นาทาง (ข้ อที)่ : Instructional Objective (No.) ขัน้ นาเข้ าสู่บทเรียน (Motivation) ถาม - ตอบ (Quiz) ขัน้ การให้ เนือ้ หา ความรู้ ชี ้ทาง (Detail) (Information) สรุป (Conclusion) ขัน้ การประยุกต์ ทฤษฎี (Theory) เนือ้ หา ปฏิบตั ิ (Application) (Laboratory) ขัน้ ตรวจผลสาเร็จ (Progress) ระดับกิจกรรม กลาง ของนักเรียน (Average) (Students’ สูง (High) Comprehension Level) กระดาน (Whiteboard)

ใบความรู้ (Information Sheet)

สื่อการเรียนการ ใบขั ้นตอนการปฏิบตั ิงาน (O.S) สอน ใบสัง่ งาน (Job (Materials) Sheet)

ใบประเมินผลการ ปฏิบตั ิ (E.S)

สไลด์ (Slides)

10

20

30

1

40

50

60

70

80

2

90

100


11 5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ (Teaching / Learning Activities) ชื่อเรื่อง (Sub Unit) 1.1 : ความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต หัวข้ อที่ (Topic) 1.1.1. : ความหมายของอินเตอร์ เน็ต ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (Motivation) 1. แนะนารายวิชาการใช้ อินเตอร์ เน็ต และโครงสร้ างคะแนน (Course Syllabus) 2. ครู พูด ข่าวสารต่างๆในปั จ จุบันนี ม้ ี เกิ ดขึน้ มากมายและเราสามารถรับ รู้ กันแบบรวดเร็ ว ในเสี ย้ ววินาที ก็ สามารถรับรู้กนั ได้ ทวั่ โลก ถึงแม้ ว่าจะอยูค่ นละประเทศ คนละทวีปก็สามารถรับรู้กนั ได้ พร้ อมกันหรื อรู้จกั กันได้ ผ่า นทางเครื อ ข่า ยขนาดใหญ่ ที่ ผ้ ูค นส่ว นใหญ่ ก าลัง นิ ย มใช้ ในการท าธุ รกิ จ การติ ด ต่อ สื่ อ สาร ซึ่ง ก็ คื อ อินเตอร์ เน็ต ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) ความหมายของ PDCA PDCA คือวงจรการบริ หารงานคุณภาพ ประกอบด้ วย P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายมราได้ กาหนดขึ ้น D = Do คือการปฏิบตั ิตามขันตอนในแผนงานที ้ ่ได้ เขียนไว้ อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่อง C = Check คือ การตรวจสอบผลการดาเนินงานในแต่ละขันตอนของแผนงานว่ ้ ามีปัญหาอะไรเกิดขึ ้น จาเป็ นต้ อง เปลี่ยนแปลงแก้ ไขแผนงานในขันตอนใดบ้ ้ าง A = Action คือ การปรับปรุงแก้ ไขส่วนที่มีปัญหา หรื อถ้ าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้ ผล สาเร็จ เพื่อนาไปใช้ ในการทางานครัง้ ต่อไป เมื่อได้ แผนงาน (P) นาไปปฏิบตั ิ (D) ระหว่างปฏิบตั กิ ็ดาเนินการตรวจสอบ(C) พบปั ญหาก็ทาการแก้ ไขหรื อ ปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริ่ มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่ อยๆ จึงเรี ยกวงจร PDCA ประโยชน์ ของ PDCA มีดังนี ้ 1. การวางแผนงานก่ อนการปฏิบัตงิ าน จะทาให้ เกิดความพร้ อมเมื่อได้ ปฏิบตั งิ านจริ ง การวางแผนงานควรวางให้ ครบ 4 ขัน้ ดังนี ้ 1. ขันการศึ ้ กษา คือการวางแผนศึกษาข้ อมูล วิธีการ ความต้ องการของตลาด ข้ อมูลด้ านวัตถุดิบ ด้ านทรัพยกรที่มี อยูห่ รื องเงินทุน เป็ นต้ น 2. ขันเตรี ้ ยมงาน คือการวางแผนเตรี ยมงานด้ านสถานที่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ความพร้ อมของพนักงาน อุปกรณ์ เครื่ องจักร วัตถุดิบ เป็ นต้ น 3. ขันด ้ าเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบตั งิ านของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ าย เช่น ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายขาย ฝ่ ายโฆษณา เป็ นต้ น


12 4. ขันการประเมิ ้ นผล คือการวางแผนหรื อเตรี ยมการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เช่น ประเมินจากยอดการ

จาหน่าย ประเมินจากคาติชมของลูกค้ า หรื อประเมินจากเครื่ องมือที่สร้ างขึ ้นโดยเฉพาะ เพื่อให้ ผลทีได้ จากการประเมิน เกิดความเที่ยงตรง 2. การปฏิบัตติ ามแผนงาน ทาให้ ทราบขันตอน ้ วิธีการ และสามารถเตรี ยมงานล่างหน้ าหรื อทราบอุปสรรคล่วงหน้ าด้ วย ดังนัน้ การ ปฏิบตั ิงานก็จะเกิดความราบรื่ น และเรี ยบร้ อย นาไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ าหนดไว้ 3. การตรวจสอบ ให้ ได้ ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้ วย 3.1 ตรวจสอบจากเป้าหมายที่ได้ กาหนดไว้ 3.2 มีเครื่ องมือทีเ่ ชื่อถือได้ 3.3 มีเกณฑ์กการตรวจสอบที่ชดั เจน 3.4 มีกาหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน 3.5 บุคลกรที่ทาการตรวจสอบต้ องได้ รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเมื่อการตรวจสอบได้ รับการยอมรับ การ ปฏิบตั ิงาน ขันต่ ้ อไปก็ดาเนินต่อไปได้ 4. การปรังปรุ งแก้ ไข ข้ อบกพร่องที่เกิดขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ นขันตอนใดก็ ้ ตาม เมื่อมีการปรับปรุงแก้ ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ ้น ดังนัน้ วงจร PDCA จึงเรียกว่า วงจรบริ หารงานคุณภาพ

ความหมายของอินเตอร์ เน็ต อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครื อข่ายมากมายหลายเครื อข่ายเข้ าด้ วยกัน มนุษย์พยายามที่จะใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จึงได้ ทาการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่ องเข้ า ด้ วยกันเพื่อให้ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน และใช้ งานข้ อมูลอื่นๆร่ วมกันได้ โดยผ่านทางสัญญาณในระบบ จึงเกิดเป็ น ระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ซึ่งองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันการศึกษาหรื อห้ างร้ านต่างๆ ได้ นาหลักการของระบบเครื อข่ายนี ้ ไปติดตังเพื ้ ่อเชื่อมโยงข้ อมูลภายในองค์กรของตน ลักษณะเครื อข่ายที่ใช้ งานภายใน องค์กรแบบนี ้เรี ยกว่า ระบบแลน (Local Area Network : LAN) เมื่ อหลายๆองค์กรเริ่ มมี ระบบเครื อข่ายของตน บางองค์กรที่ มี สาขาก็อาจมี มากกว่า 1 เครื อข่าย ความจาเป็ นในการเชื่อมโยงเครื อข่ายที่อยู่ห่างไกลกันจึงเกิดขึ ้น ระบบเครื อ ข่ายจึงเริ่ มขยายขนาดจากระบบแลนเดิมมา เป็ นระบบแวน (Wide Area Network : WAN) ซึ่ง สามารถเชื่ อ มโยงกัน ข้ ามจัง หวัด หรื อ ข้ ามประเทศได้ โดยผ่านทาง สายโทรศัพท์ ดาวเทียม หรื อไมโครเวฟ ความต้ องการของมนุษย์ไม่สิ น้ สุดอยู่แค่นนั ้ มนุษย์เริ่ มเห็นประโยชน์ จากการเชื่ อมโยงข้ อมู ล ยิ่ง หากแต่ล ะองค์กรสามารถเชื่ อมโยงและแลกเปลี่ ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ ก็ ยิ่ง เกิ ดประโยชน์ อเนกอนัน ต์ การ เชื่ อมโยงระหว่างเครื อข่ายองค์ กรจึง เริ่ ม ขึน้ จากเบื อ้ งต้ นเพี ยง 2-3 องค์ กร และขยายเพิ่ ม ๆขึน้ จนปั จ จุบันกลายเป็ น เครื อข่ายที่ครอบคลุมองค์กรทัว่ โลกที่ร้ ูจกั กันในนามเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) การสื่อสารในยุคปั จจุบนั ที่กล่าวขานกันว่าเป็ นยุคไร้ พรมแดนนัน้ การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายจานวน มากๆ ได้ ในเวลาอันรวดเร็ ว และใช้ ต้นทุนในการลงทุนต่า เป็ นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่อ


13 ที่สามารถตอบสนองต่อความต้ องการดังกล่าวได้ จึงเป็ นความจาเป็ นที่ทุกคนต้ องให้ ความสนใจและปรับตัวให้ เข้ ากับ เทคโนโลยีใหม่นี ้ เพื่อจะได้ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างเต็มที่ อินเตอร์ เน็ตถื อเป็ นระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ สากลที่เชื่อมต่อเข้ าด้ วยกัน ภายใต้ มาตรฐานการ สื่อสารเดียวกัน เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อสารและสืบค้ นสารสนเทศจากเครื อข่ายต่างๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ อินเตอร์ เน็ตจึงเป็ น แหล่งรวมสารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้ าน ทังบั ้ นเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ อินเตอร์ เน็ตได้ รับความนิยมแพร่หลายคือ 1) การสื่อสารบนอินเตอร์ เน็ต ไม่จากัดระบบปฏิบตั ิการของเครื่ องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ที่ตา่ ง ระบบปฏิบตั กิ ารกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ 2) อินเตอร์ เน็ตไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารเดียวกันห่างกันคนละ ทวีป ข้ อมูลก็สามารถส่งผ่านถึงกันได้ 3) อินเตอร์ เน็ตไม่จ ากัดรู ปแบบของข้ อมูล ซึ่งมีได้ ทงั ้ ข้ อมูลที่ เป็ นข้ อความอย่างเดียว หรื ออาจมี ภาพประกอบ รวมไปถึงข้ อมูลชนิดมัลติมีเดีย ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครู สอบถามนักเรี ยนเกี่ ยวกับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตของนักเรี ยนว่ านาไปใช้ หรื อเคยใช้ งานอะไรบ้ าง และจัด อันดับการนาไปใช้ มากที่สดุ จนถึงน้ อยที่สดุ จากการโหวตคะแนนเสียงจากนักเรี ยนในห้ อง 2. ครูให้ ใบความรู้เรื่ อง ความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. สรุปเนื ้อหาบทเรี ยน 2. ตรวจผลการปฏิบตั งิ านจากใบงานความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต หัวข้ อที่ (Topic) 1.1.2. : ประโยชน์และโทษของอินเตอร์ เน็ต ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (Motivation) 1. ครูซกั ถามเกี่ยวกับข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับอินเตอร์ เน็ต 2. ครู พดู คุยเกี่ยวกับการประกาศทางอินเตอร์ เน็ต นักเรี ยนคงเคยเห็นประกาศต่ างๆทางอินเตอร์ เน็ตว่าอาจมีโชค ได้ รับรางวัลจานวนมหาศาล ซึ่งอาจเป็ นทังได้ ้ ทงเรื ั ้ ่ องจริ งและเรื่ องโกหก ซึ่งถ้ าหากเป็ นเรื่ องจริ งการที่ทาไปประกาศผ่าน ทางอินเตอร์ เน็ตนักเรี ยนคิดว่าเขาจะได้ รับข่าวสารเร็ วหรื อช้ า และถ้ าเป็ นเรื่ องโกหกแล้ วเขาเกิดหลงเชื่อนักเรี ยนคิดว่า เขา จะเป็ นอย่างไร


14 ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. ครูให้ นกั เรี ยนศึกษา ประโยชน์และโทษจากอินเตอร์ เน็ตจากใบความรู้เรื่ องความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต 2.ครูบรรยายเกี่ยวกับ ประโยชน์และโทษของอินเตอร์ เน็ต ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต ปั จจุบนั มีผ้ ูใช้ อินเตอร์ เน็ตจากทัว่ โลกทุกวัย และทุกอาชีพสามารถสื่อสารกันโดยไม่มีข้อจากัดใด ๆ ทัง้ ศาสนา เชือ้ ชาติ ระบบการปกครองหรื อแม้ กระทั่งกฎหมายของแต่ละประเทศอินเตอร์ เน็ตกลายเป็ นสังคมใหม่ ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีสถานที่จริ งๆ ในโลก สังคมในอินเตอร์ เน็ตจึงได้ รับการขนานนามว่า ไซเปอร์ สเปซ (Cyberspace) หรื อพื ้นที่ซึ่งถึงจาลองขึ ้นมา จากการที่มีคน รวมกันอยู่เป็ นจานวนมาก จึงเกิดความต้ องการบริ การที่หลากหลาย เพื่อ ตอบสนองความต้ องการของแต่ ล ะคน ซึ่ ง แตกต่ า งกั น สามารถแบ่ ง บริ ก ารในอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ เป็ นดั ง นี ้ - การบริ การทางธุ รกิ จ อิน เตอร์ เน็ ต เป็ นลู่ท างใหม่ท างการค้ า เพราะผู้ขายสามารถ ประกอบธุรกิจทางการค้ าผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับอินเตอร์ เน็ต ลูกค้ าสามารถชมภาพ และรายละเอียด ของสินค้ าเพื่อใช้ ในการตัดสินใจได้ ทนั ที ณ เครื่ องของลูกค้ าเอง ผู้ขายเพียงแค่จดั เตรี ยมข้ อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ของตน ก็สามารถบริการขายลูกค้ าได้ ทวั่ โลกพร้ อม ๆ กัน โดยไม่ต้องสิ ้นเปลือง งบประมาณในการประชาสัมพันธ์มากเท่าวิธีอื่น อินเตอร์ เน็ตได้ กลายเป็ นตลาดแห่งใหม่ เพราะสามารถซือ้ สินค้ าและชาระเงินผ่าน อินเตอร์ เน็ตได้ โดยตรง เพี ยงแต่ ลูกค้ า จะต้ องมีบตั รเครดิต โดยการสัง่ ซื ้อสินค้ าต่าง ๆ ได้ โดยกรอกหมายเลขบัตร แล้ วระบุ สินค้ าที่ต้องการ และสินค้ า จะถูกส่งมาทางไปรษณีย์และเงินจะถูกหักจากบัญชีบตั รเครดิต - การบริ การข้ อมูลข่าวสาร สื่อทางอินเตอร์ เน็ตสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคที่ มี กาลังซื อ้ ค่อนข้ างสูงได้ เป็ นจานวนมาก ผู้ผลิตสื่อเผยแพร่ผา่ นทางอินเตอร์ เน็ต จึงสามารถทากาไรจานวนมากจากการขายโฆษณา บนสื่อของตน ทาให้ มีผ้ สู นใจผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในอินเตอร์ เน็ต เพิ่มขึ ้นทุก ๆ วันผู้ที่มีความรู้ความชานาญไม่ว่าเรื่ องใด ๆ สามารถเผยแพร่ความรู้ของตนไปยังผู้คนทัว่ โลกได้ โดยง่าย เช่น ถ้ ามีความชานาญ ในการทาอาหารไทย ก็สามารถนา ข้ อมูลการทาอาหารไทยพร้ อมกับภาพประกอบไปใส่ไว้ ในคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต เพื่ อให้ ผ้ ูคนที่ สนใจ อาหารไทยทั่วโลกได้ รับทราบอย่างง่ายดาย ในทางกลับกันก็สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ แทบทุกชนิดจากอินเตอร์ เน็ต โดย อาจจะอาศัยเครื่ องมือค้ นหาในอินเตอร์ เน็ตซึง่ มีประสิทธิภาพสูงและมีให้ เลือกมากมาย - การพบปะและสนทนากับ ผู้ค น นอกจากข้ อมูล ที่ เป็ นเพี ย งภาพ และตัวอัก ษรบน อินเตอร์ เน็ต ยังสามารถส่งจดหมายที่เรี ยกว่า "อีเมล์ (Electronic Mail : e-mail)" หรื อ พิมพ์ประโยคโต้ ตอบกับผู้คนแม้ จะ อยู่กนั คนละซีกโลก ยิ่งไปกว่านันยั ้ งสามารถคุยโต้ ตอบผ่านอินเตอร์ เน็ต ในลักษณะ โทรศัพท์ไปทัว่ โลกโดยไม่ต้องเสียค่า โทรศัพท์ได้ อีกด้ วย - การบริ การซอฟแวร์ ในอินเตอร์ เน็ตมีบริการซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัยให้ ได้ ใช้ และสามารถ โอนย้ ายซอฟต์แวร์ จากอินเตอร์ เน็ต มาใช้ ในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ได้ อีกด้ วย


15 - ความบันเทิ ง เนื่ องจากอิน เตอร์ เน็ ตสามารถใช้ สื่ อต่าง ๆ ได้ ม ากมาย เช่น ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและภาพสามมิติ จึงมีความสามารถ ในการนาเสนอความบันเทิงรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพลง รายการ วิทยุ เกมส์ ได้ เป็ นอย่างดี - การศึกษา ในระบบการศึกษาได้ นาอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ ในการศึกษามากขึ ้น ทังช่ ้ วย ในการสืบค้ นข้ อมูล และในการเรี ยนการสอนด้ วย - การใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา เนื่องจากสื่ออินเตอร์ เน็ตเป็ น สื่อที่มีจดุ เด่นในด้ านของการเข้ าถึงได้ ตลอดเวลา และไม่จากัดระยะทาง นอกจากนี ้ยังมีปฏิสั มพันธ์ ได้ อย่างรวดเร็ ว จึงได้ มีการนามาใช้ ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยงานทางการศึกษาก็เช่นเดียวกันได้ นาเอาสื่ออินเตอร์ เน็ต ไปใช้ ในการ ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา (2) โทษของอินเตอร์ เน็ต 1. อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบอิสระไม่มีเจ้ าของควบคุมได้ ยาก 2. มีข้อมูลที่มีผลเสียไม่เกิดประโยชน์ปะปนอยูจ่ านวนมากมหาศาล 3. เติบโตเร็วเกินไป 4. ข้ อมูลบางอย่างไม่จริงผู้ใช้ ต้องพิจารณาให้ ดี 5. ผู้ใช้ อาจถูกหลอกลวงกลัน่ แกล้ งจากเพื่อนใหม่ 6. เล่นมากเกินไปมีผลเสียหายต่อการเรี ยน 7. ข้ อมูลบางอย่างไม่เหมาะกับนักเรี ยนในวัยเรี ยนและเด็ก ๆ 8. ขณะใช้ งานทางระบบอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์จะใช้ งานไม่ได้ 9. สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยจะใช้ อย่างไม่ระมัดระวัง ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ให้ ผ้ เู รี ยนร่วมกันรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับประโยชน์และโทษนอกเหนือจากใบความรู้ เป็ นเวลา 5 นาที 2. ครูให้ นกั เรี ยนทาใบงานเรื่ อง ความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. ผู้ส อนเพิ่ ม เติม ข้ อมูล เกี่ ยวกับอินเตอร์ เน็ตและหน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับอินเตอร์ เน็ต รวมถึงตาแหน่งงานที่ เกี่ยวข้ อง 2. สรุปเนื ้อหาบทเรี ยน 3. ตรวจผลการปฏิบตั งิ านตามใบงานความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต


16 ชื่อเรื่อง (Subunit) ที่.1.2 : เชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต หัวข้ อที่ (Topic) 1.2.1 : ขันตอนการเชื ้ ่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (Motivation) 1. ครูพดู ถึงโทรศัพท์มือถือว่าถ้ าหากนักเรี ยนมีโทรศัพท์มือถือแล้ วไม่มีซิมการ์ ดแล้ ว โทรศัพท์มือ ถือจะใช้ ได้ หรื อไม่ และถ้ าหากนักเรี ยนมี โทรศัพท์มือถื อที่มีซิมการ์ ดแต่ไม่มี แบตเตอร์ รี่นักเรี ยนจะใช้ โทรได้ หรื อไม่ เปรี ยบเช่นเดียวกันกับ อินเตอร์ เน็ต ถ้ าหากไม่มีการเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ก็จะไม่สามารถใช้ งานได้ ดังนันวั ้ นนี ้ เราจะได้ มาเรี ยนกันใน เรื่ องของ … การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. ครูอธิบายประกอบสไลด์เรื่ องการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต การติดตัง้ PROXY Proxy คือ Server ที่ทาหน้ าที่สาหรับเก็บข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ บริ การได้ เรี ยกข้ อมูลมาจากอินเตอร์ เน็ต โดยผ่าน ทาง Web Browser ทาให้ ผ้ ใู ช้ บริ การรายต่อไปที่ต้องการค้ นหาข้ อมูลเดิมซ ้ากับที่มีผ้ อู ื่นเรี ยกใช้ บริการไว้ สามารถ ที่จะเรี ยกดูข้อมูลจากเครื่ องแม่ข่าย Proxy Server ได้ โดยตรงไม่ต้องออกไปค้ นหาข้ อมูลจากข้ างนอกอีก ทาให้ สามารถลดปริ มาณข้ อมูลที่ต้องเดินทางเข้ า/ออกจากภายนอก ส่ งผลให้ ข้อมูลอื่น ๆ เข้ า/ออกเร็ วขึ ้น การติดตัง้ Proxy นันมี ้ 2 ประเภท คือ 1. การติดตัง้ Proxy สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในหน่วยงาน 2. การติดตัง้ Proxy สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ นอกหน่วยงาน การติดตัง้ Proxy สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในหน่วยงาน มีวิธีการติดตังดั ้ งนี ้ 1. เปิ ดโปรแกรมอินเตอร์ เน็ตเอ็กโปเรอร์ ( Internet Explorer ) หลังจากนัน้ เลือกเมนู Tools -> Internet Options 2. จากนันคลิ ้ กที่ connections แล้ วกดปุ่ ม LAN Setting 3. หลังจากกดปุ่ ม LAN Setting ให้ ทาเครื่ องหมายที่รายการ Use a proxy server และ Bypass proxy server for local addresses แล้ วใส่ชื่อของ Proxy Server เป็ น proxy.tsu.ac.th และหมายเลข Port เป็ น 8080 แล้ วกด ปุ่ ม Advanced 4. จากนัน้ ก็กดปุ่ ม Advanced แล้ วจะมี หน้ าตา Proxy Setting ขึน้ มา ใส่ *.tsu.ac.th ในช่อง “ Do not use proxy server for addresses beginning with :” และให้ ทาเครื่ องหมายที่รายการ Use the same proxy server for all protocols หลังจากนันกดปุ่ ้ ม OK ในทุกหน้ าจอ เพื่อตกลงยอมรับการติดตัง้ Proxy การติดตัง้ Proxy สาหรับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ นอกหน่วยงาน มีวิธีการติดตังดั ้ งนี ้


17 1. เปิ ดโปรแกรมอินเตอร์ เน็ตเอ็กโปเรอร์ ( Internet Explorer ) หลังจากนัน้ เลือกเมนู Tools -> Internet Options 2. จากนันคลิ ้ กที่ connections แล้ วกดปุ่ ม Setting 3. หลังจากกดปุ่ ม Setting จะมีหน้ าต่าง TSU ขึน้ มา ให้ ทาเครื่ องหมายที่รายการ Use a proxy server และ Bypass proxy server for local addresses แล้ วใส่ชื่อของ Proxy Server เป็ น proxy.tsu.ac.th และหมายเลข Port เป็ น 8080 แล้ วกดปุ่ ม Advanced 4. จากนัน้ ก็กดปุ่ ม Advanced แล้ วจะมี หน้ าตา Proxy Setting ขึน้ มา ใส่ *.tsu.ac.th ในช่อง “ Do not use proxy server for addresses beginning with :” และให้ ทาเครื่ องหมายที่รายการ Use the same proxy server for all protocols กดปุ่ ม OK 5. หลังจากกดปุ่ ม OK แล้ วก็จะเห็นหน้ าต่าง TSU Setting ให้ กดปุ่ ม Properties 6. จะปรากฎหน้ าต่างTSU ขึ ้นมา เลือกแถบ Server Types แล้ วให้ ทาเครื่ องหมายที่รายการ Log on to network , Enable software compressio และรายการ TCP/IP หลังจากนันกดปุ่ ้ ม TCP/IP Sertting 7. หลัง จากที่ ก ดปุ่ ม TCP/IP Sertting แล้ วจะมี ห น้ า ต่าง TCP/IP Setting ขึน้ มา ให้ ท าเครื่ อ งหมายที่ รายการ Server assigned IP addresses , Server assigned name server adresses ซึ่ง IP address นัน้ จะต้ อ งมี ค่า เป็ น 0.0.0.0 และท าเครื่ อ งหมายที่ ร ายการ Use IP header compression และ Use default gateway on remote network แล้ วกดปุ่ ม OK การติดตัง้ MODEM 1. เปิ ด Control Panel ขึ น้ มา โดยไปที่ Start -> Setting -> Control Panel หรื อ อาจจะดับ เบิ ล้ คลิ ก ที่ ไอคอน“My Computer ” แล้ วเปิ ด“Control Panel ” และดับเบิลคลิกที่ไอคอน Modems เพื่อทาการติดตังโมเด็ ้ ม 2. หลังจากที่เปิ ดไอคอน Modems แล้ ว จะมีหน้ าต่าง Install New Modem ขึ ้นมา ให้ ทาเครื่ องหมายใน รายการ “ Don’t detect my modem; I will select it from a list. ”และ กดปุ่ ม Next 3. จะมี หน้ าต่างให้ เลือกชนิดของ Manufacturers และ Models ถ้ าไม่มี Models ตามที่ต้องการ ให้ กด ปุ่ ม Have Disk 4. จะมีหน้ าต่าง Install From Disk ให้ กดปุ่ ม Browse แล้ ว เลือกชื่อไฟล์ที่เก็บ Models และกดปุ่ ม OK 5. เลือกชนิดของ Models ตามที่ต้องการ แล้ วกดปุ่ ม Next 6. ให้ เลือก ชนิดของ Port ที่ใช้ สาหรับต่อเข้ ากับ Modem แล้ วกดปุ่ ม Next 7. กดปุ่ ม Finish เป็ นการเสร็จสิ ้นการติดตังโมเด็ ้ Á 8. กดปุ่ ม Close หลังจากติดตังโมเด็ ้ มเสร็จแล้ ว ก็จะต้ องติดตัง้ Dial-Up Networking ซึง่ มีวิธีการดังนี ้


18 1. ดับ เบิ ล้ คลิ ก ที่ ไ อคอน“My Computer ” แล้ ว เปิ ด “ Dial-up Networking ” จะเห็ น หน้ า ต่าง Dial-up Networking 2. หลัง จากที่ เปิ ด “ Dial-up Networking ” แล้ ว ให้ ดับ เบิ ล คลิ ก ที่ ไ อคอน “ Make New Connection” เพื่อสร้ าง Connection ใหม่ ขึ ้นมา จะมีหน้ าต่าง Make New Connection ขึ ้นมา แล้ วใส่ชื่อลงในช่อง “ Type a name for the computer you are dialing : ” เช่น ใส่ชื่อว่า TSU เป็ นต้ น จากนันกดปุ่ ้ ม Next 3. ใส่ Area Code เป็ น 074 ใส่หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อมาที่ TSU และเลือกช่อง “ Country code ” เป็ น Thailand (66) จากนันกดปุ่ ้ ม Next 4. กดปุ่ ม Finish เป็ นการเสร็ จสิ ้นการ Add Dial-up connection จะเห็นไอคอน Dial-up Networking ที่ ชื่อ TSU ปรากฎเพิ่มขึ ้น 5. สามารถสร้ างไอคอนไว้ บนหน้ าจอ เพื่อจะได้ สะดวกในการเรี ยกใช้ โดยการคลิกขวาที่ไอคอน Dial-up แล้ วเลือกเมนู Create Shortcut 6. จะมีข้อความปรากฎขึ ้นมาให้ กดปุ่ ม YES ก็จะปรากฎไอคอนบนหน้ าจอ จากนันก็ ้ จะมีไอคอน Dialup ปรากฏที่หน้ าจอคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ต 1. เปิ ด Dial-up Networking จากไอคอน TSU บนหน้ าจอ หรื อ เข้ า ไปที่ ไ อคอน My Computer แล้ ว ดับเบิลคลิกที่ไอคอน TSU 2. หลังจากนัน้ ก็จะมีหน้ าต่าง Connect to ปรากฎขึ ้นมา เพื่อใส่ UsernameและPassword แล้ วกดปุ่ ม Connect จากนันจะเห็ ้ นหน้ าต่างบอกสถานะว่ากาลัง Dialing…… ถ้ าโทรติดสถานะก็จะเปลี่ยนเป็ น Verifying user name and password… แต่ถ้าโทรไม่ตดิ หรื อสายไม่วา่ งจะมีข้อความว่า Line busy จากนัน้ เครื่ อง Server ท าการตรวจสอบว่า User name และPassword ว่าถูก ต้ อ งหรื อไม่ ถ้ าถูกต้ อ ง สถานะก็จะเปลี่ยนเป็ น Logging on to network… ถ้ าหากไม่ ถูก ต้ อ งจะมี ห น้ า ต่า งให้ ใส่ UsernameและPassword อี ก ครั ง้ หลัง จากนัน้ อี ก สัก พัก จะมี หน้ า ต่าง Connection Established ปรากฎขึน้ มา แสดงว่าตอนนี ส้ ามารถเชื่ อ มต่อ กับ เครื อ ข่า ยอิ น เตอร์ เน็ ต ได้ แ ล้ ว จากนันกดปุ่ ้ ม Close เพื่อทาการย่อหน้ าต่างลงมาอยูท่ ี่ Task Bar มุมล่างขวา 3. ถ้ าต้ องการดูส ถานะการท างานหรื อต้ องการ Disconnect ออกจากระบบ ให้ ดับ เบิลคลิกที่ ไอคอน Connection ตรง Task Bar มุมขวาล่างขึ ้นมา จะปรากฎหน้ าต่างสถานะการทางานดังรูป ว่า Connected : ด้ วยความเร็วเท่าไหร่


19 Duration : ระยะเวลาในการใช้ Bytes received : อัตราการรับข้ อมูล Bytes sent : อัตราการส่งข้ อมูล ถ้ าหากไม่ต้องการ Disconnect ให้ กดปุ่ ม OK เพื่อย่อหน้ าต่างนี ้กลับลงไปที่ Task Bar เหมือนเดิม แต่ถ้าหากต้ องการ Disconnect ให้ กดปุ่ ม Disconnect ได้ ทนั ที ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูให้ นกั เรี ยนทดลองเปิ ดดูการตังค่ ้ า Proxy และปฏิบตั กิ ารเนื ้อหา ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. สรุปเนื ้อหาบทเรี ยน หัวข้ อที่ (Topic) 1.2.2 : ปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ขันน ้ าเข้ าสูบ่ ทเรี ยน (Motivation) 1. ซักถามเกี่ยวกับการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตว่าเวลาเลยอินเตอร์ เน็ตเคย เล่นๆไปแล้ วเกิดหลุดหรื อขึ ้นหน้ าจอ Error ต่างๆขึ ้นมาหรื อไม่ พร้ อมกับซักถามเกี่ยวกับวิธีการแก้ ไขปั ญหาของนักเรี ยน ขันการให้ ้ เนื ้อหาความรู้ (Information) 1. ครูให้ นกั เรี ยนบอกเกี่ยวกับปั ญหาในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตต่างๆ พร้ อมกับการบรรยายประกอบสไลด์และใบ ความรู้เรื่ องปั ญหาการเชื่อมต่อ ปั ญหาการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตที่พบบ่ อย Error: 602 Error: 629 Error: 630 Error: 635 Error: 645 Error: 676 Error: 678 Error: 680 Error: 691 Error 602: The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program.


20 1. อาจเกิดจากโมเด็มถูกใช้ งานจากโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมรับส่งแฟกซ์ : ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้ งานโมเด็มอยู่ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ทาการรี บตู เครื่ องใหม่และยกเลิกโปรแกรมเหล่านัน้ และ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ Error 629: You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again. 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู คอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 3. อาจเกิดการตังค่ ้ า Maximum Speed ของโมเด็มสูงเกินไปควรเลือกค่าที่เหมาะสม : คลิ๊กที่ Start->Setting-> Control Panel->Double Click ที่โมเด็ม เลือก Properties ที่แถบ General ให้ ทาการตรวจสอบที่ Maximum Speed โดย ทาการเลือกค่าที่ใกล้ เคียงกับความเร็วของโมเด็มที่ใช้ งานเช่น ความเร็วของโมเด็ม 56K ควรตังค่ ้ าไว้ ที่ 57600 4. ตรวจสอบไดร์ ฟเวอร์ ของโมเด็มว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ (*หมายเหตุ การ Add Dial-Up Adapter ต้ องมี แผ่น Windows Setup ด้ วย) 6. อาจจะเกิดการตัวโมเด็มมีปัญหา Error 630: The computer is not receiving a response from the mode 1. อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้ งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับส่ง Fax : ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรม ที่ใช้ งาน Modem อยู่ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ ถ้ ายังไม่ได้ ให้ Restart และ ยกเลิกโปรแกรมเหล่านัน้ และ ทดลองเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่ Modem กับคอมพิวเตอร์ หรื อ สัญญาณ Modem ค้ าง : ปิ ด Modem และ Restart เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 3. กรณีเป็ น External Modem อาจจะเกิดจาก Modem ไม่ได้ เปิ ดหรื อต่อสายไม่ครบ: ตรวจสอบดูวา่ ได้ เปิ ด Power Modem หรื อยัง เสียบปลัก๊ และสายครบหรื อไม่ หรื อตรวจสอบว่า การต่อสายหลุด หรื อ ขาดภายใน หรื อไม่ 4. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add


21 Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 6. อาจจะเกิดจาก Modem เสีย Error 635: Cannot establish the Dial-Up Networking session 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจจะเกิดจากมีผ้ อู ื่นใช้ งาน Username นี ้อยู่ ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้ งานอยู่หรื อไม่ ให้ ตดิ ต่อ ISP เพื่อน ตรวจสอบ 3. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่ Modem กับคอมพิวเตอร์ หรื อ สัญญาณ Modem ค้ าง : ปิ ด Modem และ Restart เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 4. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจเกิดจาก Dial-Up Connection: ให้ ลบตัว Connection ออกแล้ วให้ Make New Connection ตัวใหม่ขึ ้น มาแล้ วตังค่ ้ า ให้ เหมือนเดิม แล้ วทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 6. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) Error 645: Internal Authentication Error 1. อาจเกิดปั ญหาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโมเด็มเกิดความผิดพลาด ให้ ปิดเครื่ อง 30 - 60 วินาที แล้ วเปิ ด ใหม่ 2. สร้ าง Connection ในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตใหม่อีกอันหรื อลบ Connection ตัวเดิมแล้ วสร้ างใหม่ เนื่องจาก Connection ตัวเดิมอาจจะมีปัญหาเอง โดยที่เราไม่ทราบ 3. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) Error 676: The line is busy. Try Again Later 1. อาจเกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้ ากับ ISP คูส่ ายเต็ม ให้ ทดลองเปลี่ยนหมายเลขที่เชื่อมต่อใหม่ 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ Error 678: The computer you are dialing in to is not answer. Try again later. 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ไม่ถกู ต้ อง ตรวจสอบหมายเลข Dial-Up Number ให้ ถกู ต้ องจาก ISP 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ 3. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 4. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add


22 Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 5. กาหนดค่า "atx3" ที่คา่ Extra Setting ของโมเด็ม Windows 9x/ME: Start->Setting->Control Panel->Modem->Properties->->Advances Windows 2000/XP: Start->(Setting)->Control Panel->System->Modem->เลือก Modem ที่ใช้ ->Double Click Error 680: There is no dial tone. Make sure your modem is connected to the phone line properly. 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ไม่ถกู ต้ อง ตรวจสอบหมายเลข Dial-Up Number ให้ ถกู ต้ องจาก ISP 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ 3. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 4. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 5. กาหนดค่า "atx3" ที่คา่ Extra Setting ของโมเด็ม Windows 9x/ME: Start->Setting->Control Panel->Modem->Properties->->Advances Windows 2000/XP: Start->(Setting)->Control Panel->System->Modem->เลือก Modem ที่ใช้ ->Double Click Error 691: The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check you password, and then try again. 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู คอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 3. อาจจะเกิดจากมีผ้ อู ื่นใช้ งาน Username นี ้อยู่ ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้ งานอยู่หรื อไม่ ให้ ตดิ ต่อ ISP เพื่อ ตรวจสอบ ขันการประยุ ้ กต์เนื ้อหา (Application) 1. ครูและนักเรี ยนร่วมกันแชร์ ปัญหาการใช้ งานอินเตอร์ เน็ตพร้ อมวิธีการแก้ ไข 2. ครูให้ นกั เรี ยนทาใบงานเรื่ อง ปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ขันตรวจผลส ้ าเร็จ (Progress) 1. ผู้สอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต 2. สรุปเนื ้อหาบทเรี ยน 3. ตรวจผลการปฏิบตั งิ านตามใบงานปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต


23 6. การบูรณาการ (Integration) 6.1 เนือ้ หาที่บูรณาการ (Content) 6.2 ขัน้ ตอนการจัดทา (Process) 7. สื่อ – อุปกรณ์ (Materials) 7.1 สไลด์ PowerPoint ความหมายของอินเตอร์ เน็ต 7.2 ใบงานที่ 1 ความรู้พื ้นฐานอินเตอร์ เน็ต 7.3 ใบความรู้ความรู้พื ้นฐานอินเตอร์ เน็ต 7.4 ใบความรู้เรื่ องปั ญหาการเชื่อมต่อ 7.5 ใบงานเรื่ องปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต 7.6 สไลด์การเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต 8. การวัด และประเมินผล (Measurement and Evaluation) 8.1 สังเกตจากการอธิบายของผู้เรี ยนตามวัตถุประสงค์ 8.2 สังเกตจากความตังใจในการรั ้ บฟั งความรู้ โดยการจดบันทึก 8.3 สังเกตจากการโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอนระหว่างการสอน 8.4 สังเกตจากการอาสาออกมาแสดงความคิดเห็นบนกระดาน 8.5 ตรวจจากการปฏิบตั งิ านตามใบงานที่ผ้ สู อนมอบหมายให้ 8.6 ผู้เรี ยนผ่านการวัดผลประเมินผล 80 % ทุกจุดประสงค์ 9. กิจกรรมเสนอแนะ (Optional Activities) ศึกษาเกี่ ยวกับโปรแกรมที่ใช้ ในการใช้ งานอินเตอร์ เน็ต ตามบทเรี ยนและโปรแกรมที่นอกเหนือจากบทเรี ยน ใน เว็บไซต์หรื อห้ องสมุด


24 10. รายละเอียดการปรับปรุง / พัฒนาการสอน (Teacher’s comment of the teaching) รหัสวิชา (Subject Code) เสริม 02 วิชา (Subject) การใช้ อินเตอร์ เน็ต ระดับ Level) ปวช.2 อาจารย์ ผ้ ูสอน (Teacher)……………….............................................................สัปดาห์ ท่ ี (Week) ................... รายการ ปั ญหาที่พบ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนาการสอน (Description) (Problems Occurred) (Improvement) 1. แผนการสอน ……………………………………………… ……………………………………………… (Teaching Plan) ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………………… 2. ผู้สอน (Teacher)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

3. ผู้เรี ยน (Student)

……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ………………………………………………

…………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………………

ข้ อเสนอแนะ (Suggestions) ..………………………………………………………………………………..............…………………………………… ………………………………………………......……………………………………………………………………. (…………………………………….……………………….) (หัวหน้ าแผนก Head of Department / ครู แกนนา Leader Chief Teacher) ตรวจสอบโดย (Audit by) …………………………………………………………………………………................. ………………………………………………………………………………………………………………………….. (…………………………………….……………………….) (ผู้ช่วยผู้อานวยการ Assistant of Academic / รองผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายวิชาการ Deputy Assistant of Academic)


25 ใบความรู้ เรื่อง : ความหมายของอินเตอร์ เน็ต รายวิชา การใช้ อินเตอร์ เน็ต ความหมายของอินเตอร์ เน็ต อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบเครื อข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครื อข่ายมากมายหลายเครื อข่ายเข้ าด้ วยกัน มนุษย์ พยายามที่จะใช้ งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด จึงได้ ทาการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ หลายๆเครื่ องเข้ าด้ วยกัน เพื่ อให้ สามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยน และใช้ งานข้ อมูลอื่นๆร่ วมกันได้ โดยผ่านทางสัญ ญาณในระบบ จึงเกิดเป็ นระบบ เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) ซึ่งองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นสถาบันการศึกษาหรื อห้ างร้ านต่างๆ ได้ นา หลักการของระบบเครื อข่ายนี ้ ไปติดตังเพื ้ ่อเชื่อมโยงข้ อมูลภายในองค์กรของตน ลักษณะเครื อข่ายที่ใช้ งานภายในองค์กร แบบนี ้เรี ยกว่า ระบบแลน (Local Area Network : LAN) เมื่อหลายๆองค์กรเริ่มมีระบบเครื อข่ายของตน บางองค์กรที่มีสาขาก็อาจมีมากกว่า 1 เครื อข่าย ความจาเป็ นใน การเชื่อมโยงเครื อข่ายที่อยู่ห่างไกลกันจึงเกิดขึ ้น ระบบเครื อข่ายจึงเริ่ มขยายขนาดจากระบบแลนเดิมมาเป็ นระบบแวน (Wide Area Network : WAN) ซึ่ ง สามารถเชื่ อ มโยงกัน ข้ า มจัง หวัด หรื อ ข้ ามประเทศได้ โดยผ่ า นทางสายโทรศัพ ท์ ดาวเทียม หรื อไมโครเวฟ ความต้ องการของมนุษย์ไม่สิน้ สุดอยู่แค่นนั ้ มนุษย์ เริ่ ม เห็นประโยชน์ จากการเชื่อมโยงข้ อมูล ยิ่งหากแต่ละ องค์กรสามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ ก็ยิ่งเกิดประโยชน์อเนกอนันต์ การเชื่อมโยงระหว่าง เครื อข่ายองค์กรจึงเริ่ มขึ ้นจากเบื ้องต้ นเพียง 2-3 องค์กร และขยายเพิ่มๆขึ ้น จนปั จจุบนั กลายเป็ นเครื อข่ายที่ครอบคลุม องค์กรทัว่ โลกที่ร้ ูจกั กันในนามเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต (Internet) การสื่อสารในยุคปั จจุบนั ที่กล่าวขานกันว่าเป็ นยุคไร้ พรมแดนนัน้ การเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายจานวนมากๆ ได้ ใน เวลาอันรวดเร็ ว และใช้ ต้นทุนในการลงทุนต่า เป็ นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน และอินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่อที่สามารถ ตอบสนองต่อความต้ องการดังกล่าวได้ จึงเป็ นความจาเป็ นที่ทกุ คนต้ องให้ ความสนใจและปรับตัวให้ เข้ ากับเทคโนโลยีใหม่ นี ้ เพื่อจะได้ ใช้ ประโยชน์จากเทคโนโลยีดงั กล่าวอย่างเต็มที่ อินเตอร์ เน็ต ถื อเป็ นระบบเครื อ ข่ายคอมพิ วเตอร์ สากลที่ เชื่ อมต่ อเข้ าด้ วยกัน ภายใต้ ม าตรฐานการสื่ อสาร เดียวกัน เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือสื่อสารและสืบค้ นสารสนเทศจากเครื อข่ายต่างๆ ทัว่ โลก ดังนัน้ อินเตอร์ เน็ตจึงเป็ นแหล่งรวม สารสนเทศจากทุกมุมโลก ทุกสาขาวิชา ทุกด้ าน ทังบั ้ นเทิงและวิชาการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจต่างๆ เหตุผลสาคัญที่ทาให้ อินเตอร์ เน็ตได้ รับความนิยมแพร่หลายคือ 1. การสื่ อ สารบนอิ น เตอร์ เ น็ ต ไม่ จ ากั ด ระบบปฏิ บัติ ก ารของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ต่ า ง ระบบปฏิบตั กิ ารกันก็สามารถติดต่อสื่อสารกันได้


26 2. อินเตอร์ เน็ตไม่มีข้อจากัดในเรื่ องของระยะทาง ไม่ว่าจะอยู่ภายในอาคารเดียวกันห่างกันคนละทวีป ข้ อมูลก็ สามารถส่งผ่านถึงกันได้ 3. อินเตอร์ เน็ตไม่จากัดรูปแบบของข้ อมูล ซึ่งมีได้ ทงข้ ั ้ อมูลที่เป็ นข้ อความอย่างเดียว หรื ออาจมีภาพประกอบ รวมไปถึงข้ อมูลชนิดมัลติมีเดีย ลักษณะของระบบอินเตอร์ เน็ต เป็ นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทัว่ โลก ในแต่ ละจุดที่เชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตนัน้ สามารถสื่อสารกันได้ หลายเส้ นทาง ตามความต้ องการ โดยไม่กาหนดตายตัว และไม่จาเป็ นต้ องไปตามเส้ นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรื อ เลือกไปเส้ นทางอื่นได้ หลาย ๆ เส้ นทาง การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต นัน้ อาจเรี ยกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้ มิติ หรื อ Cyberspace TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) เป็ นชุด ของโปรโตคอลที่ ถูกใช้ ในการสื่ อสารผ่าน เครื อข่ายอิน เทอร์ เน็ต โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อให้ สามารถใช้ สื่ อสารจากต้ น ทางข้ ามเครื อข่ายไปยังปลายทางได้ และ สามารถหาเส้ นทางที่จะส่งข้ อมูลไปได้ เองโดยอัตโนมัติ ถึงแม้ วา่ ในระหว่างทางอาจจะผ่านเครื อข่ายที่มีปัญหา โปรโตคอล ก็ยงั คงหาเส้ นทางอื่นในการส่งผ่านข้ อมูลไปให้ ถึงปลายทางได้ ชุดโปรโตคอลนี ้ได้ รับการพัฒนามาตังแต่ ้ ปี 1960 ซึ่งถูกใช้ เป็ นครัง้ แรกในเครื อข่าย ARPANET ซึ่งต่อมาได้ ขยายการเชื่อมต่อไปทัว่ โลกเป็ นเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ต ทาให้ TCP/IP เป็ น ที่ยอมรับอย่างกว้ างขวางจนถึงปั จจุบนั ประโยชน์ ของอินเตอร์ เน็ต ปั จจุบนั มีผ้ ใู ช้ อินเตอร์ เน็ตจากทัว่ โลกทุกวัย และทุกอาชีพสามารถสื่อสารกันโดยไม่มีข้อจากัดใด ๆ ทัง้ ศาสนา เชื ้อชาติ ระบบการปกครองหรื อแม้ กระทัง่ กฎหมายของแต่ละประเทศอินเตอร์ เน็ตกลายเป็ นสังคมใหม่ขนาด ใหญ่ซงึ่ ไม่มีสถานที่จริงๆ ในโลก สังคมในอินเตอร์ เน็ตจึงได้ รับการขนานนามว่า ไซเปอร์ สเปซ (Cyberspace) หรื อพื ้นที่ ซึง่ ถึงจาลองขึ ้นมา จากการที่มีคน รวมกันอยู่เป็ นจานวนมาก จึงเกิดความต้ องการบริ ก ารที่หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ความต้ องการของแต่ละคน ซึง่ แตกต่างกัน สามารถแบ่งบริการในอินเตอร์ เน็ตได้ เป็ นดังนี ้ - การบริการทางธุรกิจ อินเตอร์ เน็ตเป็ นลู่ทางใหม่ทางการค้ า เพราะผู้ขายสามารถประกอบธุรกิจทางการ ค้ าผ่านหน้ าจอคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ กับอินเตอร์ เน็ต ลูกค้ าสามารถชมภาพ และรายละเอียดของสินค้ าเพื่อใช้ ในการ ตัดสินใจได้ ทนั ที ณ เครื่ องของลูกค้ าเอง ผู้ขายเพียงแค่จดั เตรี ยมข้ อมูลลงในคอมพิวเตอร์ ของตน ก็สามารถบริ การขาย ลูกค้ าได้ ทั่วโลกพร้ อม ๆ กัน โดยไม่ต้องสิน้ เปลือง งบประมาณในการประชาสัม พันธ์ ม ากเท่าวิธีอื่น อินเตอ ร์ เน็ตได้ กลายเป็ นตลาดแห่งใหม่ เพราะสามารถซื ้อสินค้ าและชาระเงินผ่าน อินเตอร์ เน็ตได้ โดยตรง เพียงแต่ลกู ค้ า จะต้ องมีบตั ร เครดิต โดยการสั่งซือ้ สิ นค้ าต่าง ๆ ได้ โดยกรอกหมายเลขบัตร แล้ วระบุ สินค้ าที่ต้องการ และสินค้ าจะถูกส่งมาทาง ไปรษณีย์ และเงินจะถูกหักจากบัญชีบตั รเครดิต - การบริ การข้ อมูลข่าวสาร สื่อทางอินเตอร์ เน็ตสามารถเข้ าถึงผู้บริ โภคที่มีกาลังซื ้อค่อนข้ างสูงได้ เป็ น จานวนมาก ผู้ผลิตสื่อเผยแพร่ผ่านทางอินเตอร์ เน็ต จึงสามารถทากาไรจานวนมากจากการขายโฆษณาบนสื่อของตน


27 ทาให้ มีผ้ สู นใจผลิตสื่อรูปแบบต่าง ๆ ในอินเตอร์ เน็ต เพิ่มขึ ้นทุก ๆ วันผู้ที่มีความรู้ความชานาญไม่วา่ เรื่ องใด ๆ สามารถ เผยแพร่ความรู้ของตนไปยังผู้คนทัว่ โลกได้ โดยง่าย เช่น ถ้ ามีความชานาญ ในการทาอาหารไทย ก็สามารถนาข้ อมูลการ ทาอาหารไทยพร้ อมกับภาพประกอบไปใส่ไว้ ในคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อกับอินเตอร์ เน็ต เพื่อให้ ผ้ คู นที่สนใจอาหารไทยทัว่ โลกได้ รับทราบอย่างง่ายดาย ในทางกลับกันก็สามารถค้ นหาข้ อมูลได้ แทบทุกชนิดจากอินเตอร์ เน็ต โดยอาจจะอาศัย เครื่ องมือค้ นหาในอินเตอร์ เน็ตซึง่ มีประสิทธิภาพสูงและมีให้ เลือกมากมาย - การพบปะและสนทนากับผู้คน นอกจากข้ อมูลที่เป็ นเพียงภาพ และตัวอักษรบนอินเตอร์ เน็ต ยังสามารถ ส่งจดหมายที่เรี ยกว่า "อีเมล์ (Electronic Mail : e-mail)" หรื อ พิมพ์ประโยคโต้ ตอบกับผู้คนแม้ จะอยู่กนั คนละซีกโลก ยิ่ง ไปกว่านันยั ้ งสามารถคุยโต้ ตอบผ่านอินเตอร์ เน็ต ในลักษณะ โทรศัพท์ไปทั่วโลกโดยไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ได้ อีกด้ วย - การบริ การซอฟแวร์ ในอินเตอร์ เน็ตมีบริการซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัยให้ ได้ ใช้ และสามารถโอนย้ ายซอฟต์แวร์ จากอินเตอร์ เน็ต มาใช้ ในเครื่ อง คอมพิวเตอร์ ได้ อีกด้ วย - ความบันเทิง เนื่องจากอินเตอร์ เน็ตสามารถใช้ สื่อต่าง ๆ ได้ มากมาย เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และภาพสามมิติ จึงมีความสามารถ ในการนาเสนอความบันเทิงรู ปแบบต่าง ๆ เช่น เพลง รายการวิทยุ เกมส์ ได้ เป็ น อย่างดี - การศึกษา ในระบบการศึกษาได้ นาอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใช้ ในการศึกษามากขึน้ ทัง้ ช่วยในการสืบค้ น ข้ อมูล และในการเรี ยนการสอนด้ วย - การใช้ อินเตอร์ เน็ตเพื่อการประชาสัม พันธ์ทางการศึกษา เนื่องจากสื่ออินเตอร์ เน็ตเป็ นสื่อที่มีจดุ เด่นใน ด้ านของการเข้ าถึงได้ ตลอดเวลา และไม่จากัดระยะทาง นอกจากนี ้ยังมีปฏิสมั พันธ์ ได้ อย่างรวดเร็ว จึงได้ มีการนามาใช้ ในการประชาสัม พัน ธ์ ห น่ ว ยงาน หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาก็ เช่ น เดี ย วกัน ได้ น าเอาสื่ อ อิ น เตอร์ เน็ ต ไปใช้ ในการ ประชาสัมพันธ์ทางการศึกษา โทษของอินเตอร์ เน็ต 1. อินเตอร์ เน็ตเป็ นระบบอิสระไม่มีเจ้ าของควบคุมได้ ยาก 2. มีข้อมูลที่มีผลเสียไม่เกิดประโยชน์ปะปนอยูจ่ านวนมากมหาศาล 3. เติบโตเร็วเกินไป 4. ข้ อมูลบางอย่างไม่จริงผู้ใช้ ต้องพิจารณาให้ ดี 5. ผู้ใช้ อาจถูกหลอกลวงกลัน่ แกล้ งจากเพื่อนใหม่ 6. เล่นมากเกินไปมีผลเสียหายต่อการเรี ยน 7. ข้ อมูลบางอย่างไม่เหมาะกับนักเรี ยนในวัยเรี ยนและเด็ก ๆ 8. ขณะใช้ งานทางระบบอินเตอร์ เน็ต โทรศัพท์จะใช้ งานไม่ได้


28 9. สิ ้นเปลืองค่าใช้ จา่ ยจะใช้ อย่างไม่ระมัดระวัง ปั ญหาการเชื่อมต่ ออินเตอร์ เน็ตที่พบบ่ อย Error: 602 Error: 629 Error: 630 Error: 635 Error: 645 Error: 676 Error: 678 Error: 680 Error: 691 Error 602: The modem is being used by another Dial-Up Networking connection or another program. 1. อาจเกิดจากโมเด็มถูกใช้ งานจากโปรแกรมอื่นเช่นโปรแกรมรับส่งแฟกซ์ : ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรมที่ใช้ งานโมเด็มอยู่ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ทาการรี บตู เครื่ องใหม่และยกเลิ กโปรแกรมเหล่านัน้ และ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ Error 629: You have been disconnected from the computer you dialed. Double click the connection to try again. 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู คอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 3. อาจเกิดการตังค่ ้ า Maximum Speed ของโมเด็มสูงเกินไปควรเลือกค่าที่เหมาะสม : คลิ๊กที่ Start->Setting-> Control Panel->Double Click ที่โมเด็ม เลือก Properties ที่แถบ General ให้ ทาการตรวจสอบที่ Maximum Speed โดย ทาการเลือกค่าที่ใกล้ เคียงกับความเร็วของโมเด็มที่ใช้ งานเช่น ความเร็วของโมเด็ม 56K ควรตังค่ ้ าไว้ ที่ 57600 4. ตรวจสอบไดร์ ฟเวอร์ ของโมเด็มว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ Remove Dial-Up Adapter ใน Network ออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ (*หมายเหตุ การ Add Dial-Up Adapter ต้ องมี


29 แผ่น Windows Setup ด้ วย) 6. อาจจะเกิดการตัวโมเด็มมีปัญหา Error 630: The computer is not receiving a response from the mode 1. อาจเกิดจาก Modem ถูกใช้ งานจากโปรแกรมอื่นอยู่ เช่น โปรแกรมรับส่ง Fax : ตรวจสอบและยกเลิกโปรแกรม ที่ใช้ งาน Modem อยู่ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ ถ้ ายังไม่ได้ ให้ Restart และ ยกเลิกโปรแกรมเหล่านัน้ และ ทดลองเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่ Modem กับคอมพิวเตอร์ หรื อ สัญญาณ Modem ค้ าง : ปิ ด Modem และ Restart เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 3. กรณีเป็ น External Modem อาจจะเกิดจาก Modem ไม่ได้ เปิ ดหรื อต่อสายไม่ครบ: ตรวจสอบดูวา่ ได้ เปิ ด Power Modem หรื อยัง เสียบปลัก๊ และสายครบหรื อไม่ หรื อตรวจสอบว่า การต่อสายหลุด หรื อ ขาดภายใน หรื อไม่ 4. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 6. อาจจะเกิดจาก Modem เสีย Error 635: Cannot establish the Dial-Up Networking session 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจจะเกิดจากมีผ้ อู ื่นใช้ งาน Username นี ้อยู่ ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้ งานอยู่หรื อไม่ ให้ ตดิ ต่อ ISP เพื่อน ตรวจสอบ 3. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่ Modem กับคอมพิวเตอร์ หรื อ สัญญาณ Modem ค้ าง : ปิ ด Modem และ Restart เครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 4. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 5. อาจเกิดจาก Dial-Up Connection: ให้ ลบตัว Connection ออกแล้ วให้ Make New Connection ตัวใหม่ขึ ้น มาแล้ วตังค่ ้ า ให้ เหมือนเดิม แล้ วทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้ 6. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) Error 645: Internal Authentication Error 1. อาจเกิดปั ญหาจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโมเด็มเกิดความผิดพลาด ให้ ปิดเครื่ อง 30 - 60 วินาที แล้ วเปิ ดใหม่ 2. สร้ าง Connection ในการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตใหม่อีกอันหรื อลบ Connection ตัวเดิมแล้ วสร้ างใหม่


30 เนื่องจาก Connection ตัวเดิมอาจจะมีปัญหาเอง โดยที่เราไม่ทราบ 3. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) Error 676: The line is busy. Try Again Later 1. อาจเกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้ ากับ ISP คูส่ ายเต็ม ให้ ทดลองเปลี่ยนหมายเลขที่เชื่อมต่อใหม่ 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ Error 678: The computer you are dialing in to is not answer. Try again later. 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ไม่ถกู ต้ อง ตรวจสอบหมายเลข Dial-Up Number ให้ ถกู ต้ องจาก ISP 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ 3. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 4. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 5. กาหนดค่า "atx3" ที่คา่ Extra Setting ของโมเด็ม Windows 9x/ME: Start->Setting->Control Panel->Modem->Properties->->Advances Windows 2000/XP: Start->(Setting)->Control Panel->System->Modem->เลือก Modem ที่ใช้ ->Double Click Error 680: There is no dial tone. Make sure your modem is connected to the phone line properly. 1. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ไม่ถกู ต้ อง ตรวจสอบหมายเลข Dial-Up Number ให้ ถกู ต้ องจาก ISP 2. ตรวจสอบว่า สายที่ใช้ ตอ่ เข้ ากับโมเด็ม ยังใช้ งานได้ ปกติหรื อไม่ 3. ตรวจสอบ Driver ของ Modem ว่าได้ ลงครบสมบูรณ์หรื อไม่ 4. อาจจะมีปัญหาจาก Network Configuration : ให้ ลบ(Remove) Dial-Up Adapter ในเน็ตเวิร์กออก แล้ ว Add Dial-Up Adapter ใหม่แล้ วทดลอง เชื่อมต่ออีกครัง้ (วิธีแก้ ปัญหานี ้จาเป็ นตังมี ้ ชดุ ติดตังของวิ ้ นโดว์ด้วย) 5. กาหนดค่า "atx3" ที่คา่ Extra Setting ของโมเด็ม Windows 9x/ME: Start->Setting->Control Panel->Modem->Properties->->Advances Windows 2000/XP: Start->(Setting)->Control Panel->System->Modem->เลือก Modem ที่ใช้ ->Double Click Error 691: The computer you're dialing in to cannot establish a Dial-Up Networking connection. Check you password, and then try again. 1. อาจเกิดจากพิมพ์ Username หรื อ Password ผิด หรื อ หมดอายุการใช้ งาน : พิมพ์ Username หรื อ Password ใหม่ ให้ ถกู ต้ อง หากมัน่ ใจว่าถูกต้ อง ให้ ทาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ต ถ้ ายังไม่ได้ ให้ ตดิ ต่อ ISPเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้ องของ Username และ password 2. อาจเกิดจากสัญญาณขัดข้ องที่โมเด็มกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อสัญญาณโมเด็มค้ าง : ปิ ดโมเด็มและทาการ รี บตู คอมพิวเตอร์ แล้ วเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตอีกครัง้


31 3. อาจจะเกิดจากมีผ้ อู ื่นใช้ งาน Username นี ้อยู่ ตรวจสอบว่า มีคนอื่นใช้ งานอยู่หรื อไม่ ให้ ตดิ ต่อ ISP เพื่อ ตรวจสอบ


32 ใบงาน (Work Sheet) สัปดาห์ ท่ ี 1 เรื่อง : ความรู้พื ้นฐานของอินเตอร์ เน็ต รายวิชา การใช้ อินเตอร์ เน็ต

คะแนน

ชื่อ –นามสกุล ..................................................................................ระดับชัน้ ปวช.2 ห้ อง ......................... เลขที่.....................

1. จงความหมายของอินเตอร์ เน็ตว่าคืออะไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ระบบอินเตอร์ เน็ตมีลกั ษณะเหมือนอะไร จงอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2. นักเรี ยนคิดว่าระบบอินเตอร์ เน็ตมีประโยชน์อย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3. นักเรี ยนคิดว่าระบบอินเตอร์ เน็ต มีโทษอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. นักเรี ยนยกตัวอย่างของประโยชน์และโทษของอินเตอร์ เน็ต อย่างน้ อย 1 ตัวอย่าง ประโยชน์ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… โทษ …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………


33 ใบงาน (Work Sheet) สัปดาห์ ท่ ี 1 เรื่อง:ปั ญหาการเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตที่พบบ่อย คะแนน รายวิชา การใช้ อินเตอร์ เน็ต ชื่อ –นามสกุล ..................................................................................ระดับชัน้ ปวช.2 ห้ อง ......................... เลขที่.....................

1. Error 680 มีความหมายว่าอย่างไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 2. ปั ญหาที่อาจเกิดจากหมายเลขที่เชื่อมต่อเข้ ากับ ISP คูส่ ายเต็ม ให้ ทดลองเปลี่ยนหมายเลขที่เชื่อมต่อใหม่ ตรงกับ Error อะไร จงบอกและอธิบาย …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 3. หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ ไม่ถกู ต้ อง ตรวจสอบหมายเลข Dial-Up Number ให้ ถกู ต้ องจาก ISP มี Error ว่าอะไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Error 645: Internal Authentication Error คืออะไร …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… 5. ปั ญหาที่เกิดเนื่องจาก โมเด็ม ตรงกับ Error ใดบ้ าง …………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………

Week 1  
Week 1  
Advertisement