Page 1

O PAVA M O D L I T E B N I P R Ů VO D C E Z A M Ě STO A S B O R AC L I F E N E T


Každý den má své modlitební téma a konkrétní modlitební potřeby. Poslední tři dny tohoto krátkého desetidenního běhu jsou zamýšleny jako postní. Průvodce nese podtitul „průlomy“. Je to pro to, že věříme Bohu, který (když použiji slova Žalmisty ze 107-mého Žalmu ) „láme železné závory a bronzová vrata“ (čili něco, co je stěží překonatelné a nedá se otevřít), když k Němu lidé úpějí . On dokáže měnit (a mění ) situace a životy lidí, kteří k Němu volají. Zároveň ale musím dodat, že změna situace není to, na co bychom se měli zaměřit. Věřím, že bychom se měli zaměřit na Ježíše jako Tvůrce průlomů, ne na průlomy samotné. Proto ještě než začneme tento modlitební běh, měli bychom si střelky duchovního kompasu nastavit na Ježíše. Žádná změna není možná bez Něj , a pokud bychom přesto dosáhli nějakých změn vlastním úsilím, naše očekávání to nenaplní a zase budeme toužit po další a další změně. Opravdovou „pastvou zelenou“ pro naše duše je ale Kristus, kterému důvěřujeme a proto k Němu voláme. Moc by mě tedy potěšilo, kdyby těchto deset dní modliteb bylo radostných, kdy společně předáme břemena služby a touhy po obrácení ztracených ve městě Opavě na bedra našeho Spasitele. Děkuji, že se s námi zapojujete do tohoto díla a přeji Vám, abyste vystartovali na tento krátký modlitební běh z postoje odpočinutí v našem Pánu Ježíši.

ÚVOD K PRŮVODCI MODLITBAMI

Modlitební průvodce, který právě držíte v ruce, slouží především lidem, kteří chtějí strávit deset dní na modlitbách za Opavu a vznikající sbor AC Lifenet.


1. MĚSTO OPAVA 2. "KŘESŤANÉ" Z TRADICE 3. BOŽÍ SLOVO 4. PRÁCE S DĚTMI

5. MLADÍ LIDÉ, ŠKOLY 6. ZAŘÍZENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY A ÚSTAVY SOC. PÉČE 7. ROYAL RANGERS 8. SBOR LIFENET 9. EVANGELIZACE 10. PIONÝRSKÁ PRÁCE *TVOJE MODLITEBNÍ POZNÁMKY


MĚSTO OPAVA


M OT TO : P O Č E T E VA N G E L I K Á L N Í C H C Í R K V Í V E M Ě S T Ě A P Ř I L E H LÝC H V E S N I C Í C H J E V E L M I N Í Z K Ý

Opava je nádherným, historicky významným slezským městem s téměř 60 000 obyvatel. Ve městě sídlí některé významné krajské instituce a také Slezská univerzita. Troppau, jak zní německý název města , má velmi bohatou historii. První zmínky o Opavě sahají až do 12. století. V 16. století byla Opava centrem luterské reformace ve Slezsku, ale následně v 17. století prošla hlubokou, nucenou rekatolizací, jejíž důsledky jsou v celé oblasti citelné dodnes, dokonce i poté, co se skladba obyvatel po 2. sv. válce významně změnila. Dnes je počet evangelikálních církví ve městě a přilehlých vesnicích velmi nízký. V opavské oblasti je zhruba 100 000 obyvatel (statisticky je to 175 000, ale nepočítám zde geograficky i sociálně vzdálenější města a vesnice), z toho jen asi 0,3% znovuzrozených křesťanů. Sbor AC Lifenet vzniká uprostřed sídliště Kateřinky, na kterém bydlí okolo 14 000 obyvatel. Většinou jsou to rodiny nižší střední a dělnické třídy, mezi nimiž je několik desítek romských rodin. Pokud jde o víru, tito lidé jsou většinou ateisté: spíše uzavření a skeptičtí. Půda na tomto místě by se tedy zdála tvrdá, my ale budeme volat k Bohu, aby mohl měnit srdce lidí v celé oblasti, městě i na sídlišti Kateřinky. Pojďme tedy dnes zavolat za průlom v těchto oblastech: • Obyvatelé celého města, zvláště pak Kateřinek • Sbor AC Lifenet • Církve ve městě


Když jsem se přistěhoval do Opavy, myslel jsem, že toto bude záležitostí stárnoucí generace a zvláště pak žen, ale k mému údivu jsem zjistil, že stejně tak mnozí mladí lidé (muži i ženy) z vesnic jsou náboženští. Vedou je k tomu silně jejich rodiče a prarodiče. Ačkoli jsou v drtivé většině bez poznání Ježíše jako Spasitele, mají nějaké povědomí o Bohu Bible. Tito mladí i starší lidé dojíždějí často právě do Opavy do zaměstnání a do škol. Musím dodat, že tady mluvíme o velkém počtu lidí (statisticky je to více než 20% všech obyvatel okresu). Tito lidé potřebují Ježíše stejně jako jiní lidé: na barvě ani vyznání nezáleží. A proto dnes pozvedneme náš hlas k Bohu, aby dal průlom do srdcí těchto lidí a přišlo probuzení uprostřed nich. Pojďme tedy dnes zavolat za průlom pro tyto oblasti: • Ježíš do životů náboženských lidí • Moudrost při sdílení Krista s těmito lidmi

MOTTO: MNOZÍ LIDÉ Z OKOLNÍCH MĚSTEČEK A VESNIC JSOU NÁBOŽENŠTÍ A POTŘEBUJÍ JEŽÍŠE

Opava je se svými sídlišti, jak už jsem psal, převážně ateistická. Jiná situace je ale v okolních vesnicích a městečkách. Lidé tam jsou vychováváni v katolické víře, jsou zvyklí navštěvovat pravidelně jejich kostel (sociálně i velikostí to bývají dominanty vesnic), být tam zapojeni do různých aktivit a mít úctu k Božímu jménu.


"KŘESŤANÉ" Z TRADICE


BOŽÍ SLOVO


M OT TO : B O Ž Í S LO V O M U S Í B Ý T V Y H L A Š O VÁ N O I TA D Y V O PAV Ě

Mat 24,14 Toto evangelium království bude vyhlášeno po celém světě na svědectví všem národům. A tehdy přijde konec.“ Boží slovo musí být vyhlašováno (i tady v Opavě : -) ). V Lifenetu považujeme Bibli jako jediné pravé a věrohodné Boží slovo, a proto je vyučujeme z kazatelny, abychom poznávali Boží vůli. Mou modlitbou je, aby Bůh dal čistotu vyhlašovanému slovu, založeném na Bibli a ne na trendech společnosti. Kéž Bůh současně dá, aby nebylo nic mimořádného, když jej budou chtít slyšet i lidé ze světa. Boží slovo, které ukazuje na Krista Ježíše a činí jej centrem pozornosti, však můžeme vyhlašovat i neformálně – ve skupině nebo mezi jednotlivci, ateistovi, nebo katolíkovi. Věřím, že Boží slovo tedy: musíme znát – sytit se jím a milovat je. Člověk sytící se Písmem přináší do svého srdce radost a obnovuje důvěru v Boha. Dále je zapotřebí mít odvahu a přesvědčení. Kdo vyhlašuje Boží slovo, zpravidla nemá na růžích ustláno, a jinak tomu není ani v Opavě. A v neposlední řadě je nutné mít citlivost. Ne každá situace, kdy sdílíme Boží slovo, od nás vyžaduje spousty slov. Jiné situace ale slova potřebují. Ať už tedy tak či onak, Slovo Boží musí být vyhlašováno. Dnes tedy zavoláme k Pánu za průlomy v těchto oblastech: • Čisté a živé slovo Boží z kazatelny  Hlad po Božím slovu i mezi nevěřícími  Hlásání slova i neformálně. K tomu, Pane Ježíši, nám prosím pomoz: o znát tvé slovo, o mít odvahu o mít citlivost


PRÁCE S DĚTMI

Na těchto akcích a setkáních (a jakkoli jinak to nazveme) chceme, aby se děti nenudily, ale měly pestrý program a dělaly věci, které je budou bavit, mohly rozvíjet svou fantazii, své talenty a fyzické dovednosti například skrze hry, tvořivé vyrábění, malování apod. Všechny tyto věci jsou skvělé, ale přesto je prvořadým cílem, představit dětem Ježíše, našeho Pána. Věřím, že to by měl být bod číslo jedna dnešních modliteb. Akce a setkání pro děti připravuje pár vedoucích ze sboru, kteří jim věnují mnoho volného času a snaží se udělat to co nejlépe. Tito lidé potřebují naše modlitby za stálé občerstvení ve službě. Modleme se také, aby se tato práce rozrostla, měla dostatek služebníků a také podporu od místních škol a z magistrátu města.

Dnes budeme volat za průlomy: • Děti, se kterými pracujeme: ať poznají Ježíše Krista a otevřou se mu • Vedoucí pro práci s dětmi • Růst této služby a dobrou spolupráci s městem i školami

M OT TO : P R V O Ř A D Ý M C Í L E M J E P Ř E D S TAV I T D Ě T E M J E Ž Í Š E , N A Š E H O PÁ N A

Děti tvoří zhruba polovinu účastníků na nedělních bohoslužbách, kde mají svůj program. Dětem z našeho sboru, ale také mnohým nevěřícím ze sídliště, je slouženo skrze službu Royal Rangers (o této službě budeme mluvit více v některém z dalších dní). Pro děti děláme pravidelně velkou akci s názvem „Sportovní odpoledne“. Zkrátka služba mezi dětmi je jedním z nejaktivnějších prvků v našem sboru.


MLADÍ LIDÉ, ŠKOLY


Když jsem se seznamoval s městem, dříve než jsem se sem přestěhoval, všimnul jsem si, že je zde velký počet mladých lidí a také mnoho akcí pořádaných pro mladé lidi. Možná to byl jen subjektivní dojem, ale faktem je, že ve městě je přihlášeno k pobytu téměř 7400 mladých lidí ve věku 15 až 24 let. Pokud se podíváme na školy: Opava má celkem 12 středních škol, gymnázií a učilišť. Je zde také jedna Univerzita, kterou navštěvuje 4500 studentů nejen z Opavy a okolí. Lifenet vznikal jako skupina mladých nadšenců, a tak pro nás bylo přirozené se soustředit právě na tuto věkovou skupinu. Ani dnes, když se Lifenet výrazně proměnil ve složení, nechceme zapomínat na mladé lidi v Opavě. Kéž jsou pro Pána Ježíše získáni a jejich potenciál ať je využit pro Boží království. Někteří studenti Slezské Univerzity jsou kvalifikování pro veřejnou správu a mohou později ovlivňovat zásadně veřejný život (na Univerzitě je fakulta veřejných politik), další se mohou podílet např. na proměně ústavů sociální péče (Filozoficko-přírodovědecká fakulta) a jiní své vědomosti přenesou třeba až za hranice České republiky. Kéž je tedy jejich základ postaven na Kristu. Dnes tedy bojujme za mladé lidi: • Aby se jejich základem stal Kristus • Aby si Pán vypudil dělníky mezi studenty a mladé lidi v Opavě

M OT TO : V O PAV Ě J E V E L K Ý P O Č E T M L A D Ý C H L I D Í A S T U D E N T Ů


N A T Y, K DO BY D LÍ V Z E MI N E J HLU B Š Í TM Y, N A N Ě Z AZ Á Ř Í SV Ě TLO .

L I D , K T E R Ý CH O D Í V T E M N OT Ě , U V ID Í VE L I K É SV ĚT LO . IZ 9 :1


Kromě tohoto ústavu se ve městě nachází např. věznice s detenčním ústavem (je určena pro osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost) – taková zařízení jsou v Republice jen dvě. Dále jsou zde dětské domovy, kojenecký ústav, domovy pro zrakově a mentálně postižené, obrovský ústav sociální péče je nedaleko Opavy v obci Hrabyně a mohl bych ještě pokračovat. Všechna tato zařízení mají alespoň jeden společný prvek – tragédie v lidských životech. Lidé odsouzení za nejhorší trestné činy, opuštěné novorozené děti, těžce nemocní, slepí, závislí bez schopnosti se změnit, zmrzačení, bez rodičů, někteří bez veškerých přátel, bez pomoci…

Nevěřím, že by se našimi modlitbami tyto tragédie měly zcela přestat dít – přece jen žijeme ve hříchem porušeném světě. Věřím ale jednoduše, že Kristus má zájem o lidi na okraji společnosti, že Kristus zcela zlomil moc hříchu, a že se jednou vrátí pro ty, kdo jsou Jeho a vezme je do svého království. Kéž tato naděje a nový život mohou být přineseny i do života těchto lidí na okraji společnosti v Opavě. Dnes budeme volat k Ježíši za • Přinesení Krista jako zdroje nového života a naděje lidem na okraji společnosti • Pracovníky mezi lidmi na okraji společnosti Opavy

M OT TO : K R I S T U S M Á Z Á J E M O L I D I N A O K R A J I S P O L E Č N O S T I

Když jsem ještě bydlel ve svém rodném městě Českém Těšíně, měli jsme ve zvyku popisovat nenormální, přihlouplé situace rčením: „to je Opava“. Důvod proč jsme to takto říkali je, že v Opavě sídlí obrovská psychiatrická léčebna (kde se léčí mnoho alkoholiků a závislých lidí) a je proslulá v celé republice.


ZAŘÍZENÍ PRO ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY A ÚSTAVY SOCIÁLNÍ PÉČE


ROYAL RANGE

MOTTO: CÍLEM NENÍ ZASÁHNOUT POUZE DĚTI K

Royal Rangers je mezinárodní organizace pro race na základě křesťanských principů morálky dě Božího povolání, založila 53. přední hlídku mocí dalších sester) jako vedoucí této služby Těžištěm této služby je pravidelné setkávání, nů, ale naopak nabídnout Royal Rangers také a občas se také naskytne možnost popoví a mohla přinést mnohé ovoce mezi dětmi prostorná. Proto se modlíme a hledáme mou ře ovlivňuje prostředí a výchovu ve školách, a

Pojďme tedy dnes zavolat za průlom pro tyto • Proměna dětí skrze službu RR • Růst této služby a také vhodné prostory • Spolupráce se školami


ERS

KŘESŤANŮ, ALE NAOPAK NABÍDNOUT ROYAL RANGERS TAKÉ NEVĚŘÍCÍM

mládež a děti, která se snaží pozitivně ovlivnit výchovu mladé geney a etiky. Rodina Orságových, která se přestěhovala do Opavy na záklaRoyal Rangers v roce 2012. Od té doby slouží manželé Orságovi (s popod záštitou AC Lifenet. výlety, přespávačky a tábory. Cílem není zasáhnout pouze děti křesťanevěřícím, což se také daří. Schůzky navštěvují mnohé děti ze sídliště dat si s rodiči těchto dětí. Kéž dá Bůh, aby se tato služba rozrostla i jejich rodiči. Místnost, kterou pro schůzky Royal využívá, není - drost pro tuto výzvu. A v neposlední řadě - Royal Rangers velmi dobtak můžeme zavolat k Ježíši, aby dal otevřené dveře pro spolupráci.

oblasti: pro schůzky


- - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST- - - - - - - - PŮST- - - - -


M OT TO : B U D E M E V O L AT K B O H U , D O K U D O N N E D Á P R O B U Z E N Í

Lifenet je tvořícím se křesťanským společenstvím, které vzešlo vysláním několika dobrovolných služebníků z Křesťanského centra v Českém Těšíně do města Opavy, aby (dá -li Bůh) založili sbor. Takto tedy začal působit sbor od roku 2007 ve městě Opavě asi 70km vzdáleném od svého mateřského sboru. Věřím v církev. Církev je obrazem Krista na zemi a má zaslíbení, že si pro ni Ježíš přijde. Proto jsme v Opavě, kde sice evangelikální sbory jsou, ale malé a není jich mnoho. Dnes je sbor Lifenet tvořen několika rodinami a hrstkou jednotlivců. Nedělní shromáždění, modlitby a skupinka jsou hlavními programy sboru. Všichni ve sboru slouží dobrovolně a na živobytí si vydělávají jinde. Ve sboru jsou různé věkové kategorie a povahy lidí, proto usilujeme o jednotu i přes rozdíly.

Dnes budeme volat k Pánu, aby dal milost nám být Jeho vyobrazením – v jednotě a Jeho charakteru. Toužíme taky po růstu: ne kvůli našemu uspokojení, ale kvůli vylidnění pekla a zalidnění nebe. Místnost, kde se nyní scházíme, je naším zázemím a výborně nám slouží, ale není příliš velká, proto voláme za nové prostory do budoucna. Jednou se ptali umírajícího pastora, jak je možné, že všechny sbory, kde sloužil, zažily probuzení? On odpověděl: „Sloužil jsem ve třech sborech a vždy jsem se dohodnul se členy, že budeme volat k Bohu, dokud On nedá probuzení. “ Jako Lifenet si vážíme Vašich modliteb a věříme, že dnes vyšlete slova proseb za průlomy a požehnání v těchto oblastech: • Jednota a proměna k Boží podobě • Růst sboru • Nové prostory

SBOR LIFENET


Ačkoli jsme se zčásti věnovali tématu Božího slova už třetí den, považuji za dobré věnovat se mu i dnes. Je to totiž spojovací článek všech předešlých témat až dodnes. Velice toužím, aby Vaše modlitby dnes podpořily nás, kteří chceme přinášet evangelium mezi místní lidi. Tak jako klesající ruce Mojžíšovy podepírali Áron a Chur, když se modlil za úspěch Jozua v boji proti Amálekovi, tak podepírejte, prosím, také nás. Na závěr listu Koloským Pavel vyzývá věřící, aby se modlili za něj – aby zvěstoval evangelium tak jak je povinen. Podle tohoto vzoru se modlíme, abychom jedinečné příležitosti, které se nám během dne naskytují, nepromeškali, ale využili je tak, jak máme. Dále Pavel radí, aby řeč věřících byla laskavá a okořeněná solí. Věřím, že by naše slova měly vybízet posluchače k přemýšlení, tak jako sůl dokáže svou slaností ochutit pokrmy. Pane, ty pak dej průlom, aby slova evangelia mohla padat do připravených srdcí lidí. Satan bude vždy usilovat, aby evangelium nebylo hlásáno, a dokonce ani zmiňováno. My se mu ale nebudeme podřizovat a budeme přinášet evangelium. K tomu nám dopomáhej Bůh. Toto dnes přineseme před Boží trůn s naléhavostí: • Žehnání a podepření těch, kdo zvěstují evangelium v Opavě • Využití příležitostí k zasévání • Řeč okořeněná solí • Vítězství nad Satanem, který nechce, aby jméno Ježíše bylo známo

MOTTO: JEDINEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI, KTERÉ SE NÁM BĚHEM DNE NASKYTUJÍ, NEPROMEŠKALI, ALE VYUŽILI JE TAK, JAK MÁME

„Potřeba sdílení evangelia.“ Takto bych nazval dnešní modlitební den, a pokud jste se přidali k půstu, tak také postní den. Tímto pojmem nemám na mysli konkrétní akci ani speciální aktivitu, ale spíše celkovou potřebu zvěstovat evangelium o Ježíši Kristu.


- - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST- - - - - - - - PŮST- - - -

EVANGELIZACE


- - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST - - - - - - - - PŮST- - - - - - - - PŮST- - - - -


PIONÝRSKÁ PRÁCE Věřím, že toto dnešní, poslední téma modliteb je zcela klíčové. Pionýrský druh je pojem nejlépe znám z biologie a označuje organismus (nejčastěji rostlinu), který osídluje nově vzniklá stanoviště. Na místě, kde je jen písek nebo třeba neosídlená vulkanická půda, se uchytí pionýrský druh, který připravuje toto stanoviště, aby se posléze mohly na tomto místě uchytit i jiné druhy organizmů. Tak se stane, že se poušť mění v zahradu. Je potřeba pionýrského druhu. Pionýrským druhem v křesťanství je apoštol. Vezměme si apoštola Pavla. Obrácený Žid navštěvuje nezasažená místa tehdejšího světa (zvláště Evropy) a přináší život, kde ještě nebyl. Ačkoli nejsme všichni apoštoly, pionýrská práce je vždy nutná pokud jde o získávání nových míst.

Možná, že nezasaženou oblastí, kterou uvidíte, jsou „křesťané z tradice“, nebo mladí lidé na školách, nebo děti na sídlišti, nebo lidé na okraji společnosti. Ať už Vám bude blízká kterákoliv z těchto skupin lidí, společné pro nás všechny bude u získávání nových území dělání věcí, které možná ještě nikdo z nás nedělal a do kterých nás nikdo nepovede za ruku: budeme tedy muset vykročit ve víře do neznáma. Zakladatel čínské vnitřní misie Hudson Taylor jednou řekl: „Čína nebude získána pro Krista muži a ženami, kteří milují svůj klid a pohodlí“ 

Dej povstat pionýrům v Opavě, Ježíši

MOTTO: BUDEME TEDY MUSET VYKROČIT VE VÍŘE DO NEZNÁMA


T VO J E M O D L I TE B N Í P O Z N Á M K Y


AC LIFENET R O L N I C K Á 2 1 A , O PAVA FA C E B O O K : L I F E N E TO PAVA W W W. L I F E N E T. C Z TEXT: DAVID CHLEBUS GRAFIKA: BENJAMIN WOJNAR

Opava  

Modlitební průvodce za město a sbor AC Lifenet

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you