Page 1

Benjamin MesariÄ? 7r


Kazalo: 1. Premogovnik Velenje ......................................................................................................... 3 2. Odkopna metoda ................................................................................................................ 4 3. Muzej premogovništva Velenje ......................................................................................... 5 Zgodovina rudnika ..................................................................................................................... 6 4. PREMOGOVNIK DANES ................................................................................................ 6 5. Viri: .................................................................................................................................... 7

2


1. Premogovnik Velenje Premogovnik Velenje, d. d., je tehnološko visoko razvita družba, katere osnovna dejavnost je pridobivanje lignita. Z več kot 135-letno tradicijo pridobivanja lignita je močno vpeta v slovensko energetsko gospodarstvo Zaloge velenjskega lignita pri današnjem izkopu zadoščajo še za štiri desetletja delovanja premogovnika. Zaradi sprememb v energetiki in predvidenih sprememb v delovanju termoelektrarne se bodo premogovniška delovišča zaprla še preden bodo zaloge lignita pošle. V smislu racionalizacije procesa pridobivanja premoga v Premogovniku tečejo razvojni projekti, kot so projekti čistih tehnologij uporabe premogov, na elektropodročju, področju jamskih prog, transporta in logistike, optimizacije in avtomatizacije transporta premoga, ekologiji delovnega okolja, ravnanja z ljudmi pri delu in varnosti in zdravja pri delu. Razvojna naravnanost različnih projektov obeta, da bodo nove dejavnosti družbe za življenje Šaleške doline in širše regije tako pomembne, kot je (bilo) delovanje premogovnika pomembno za celotno Slovenijo. Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne, se odlikuje z izrednim občutkom družbene odgovornosti, tako z vidika reševanja okoljskih problemov, kot z zagotavljanjem trajnostnega razvoja in ohranjanjem delovnih mest za življenje Šaleške doline in širše regije. Na premogovništvo kot proces podzemnega pridobivanja premoga se dostikrat gleda kot na neprijazen proces do okolja. Ker sta gospodarska in družbena korist njegovih rezultatov veliki, marsikje ob zalogah te pomembne energetske surovine žrtvujejo okolje. Ker na Premogovniku Velenje stremimo k temu, da se premogovništvo odvija v skladu z načeli trajnostnega razvoja, smo neprijazen odnos do okolja precej zmanjšali. Premogovnik Velenje se s preprečevanjem in z odpravljanjem negativnih vplivov na okolje srečuje že od svojega nastanka in tako se je pred leti aktivno vključil v program stanja voda, tal in zraka v Šaleški dolini. Na območju jezer, ki so nastala zaradi rudarjenja, se je razvil turistično-rekreacijski center. V podjetju tudi stalno spremljajo vplive na okolje in sproti odpravljajo negativne vplive nanj. Njihov primaren cilj je skrb za zdravo delovno in bivalno okolje. Tako Premogovnik Velenje pomembno vpliva na ohranitev življenja v Šaleški dolini in razvijanju novih delovnih mest.

.

3


2. Odkopna metoda

Velenjska odkopna metoda se je uveljavila po letu 1947. V tehnološkem in organizacijskem smislu se še vedno razvija in izboljšuje, predvsem v smislu povečevanja proizvodnje iz enega odkopa, izkoristka sloja, varnosti zaposlenih, humanizacije dela ter ekonomičnosti. Zaradi specifičnosti in visoke produktivnosti je poznana v svetovnem okolju in se kot samostojni pojem – Velenjska odkopna metoda - navaja v rudarski strokovni literaturi. Zaščitena je s patentom "Postopek za pridobivanje premoga, zlasti iz debelih slojev" Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v povečanju območja pridobivanja premoga tudi nad varovani prostor na odkopu in pri tem izkoriščanju naravnih sil lomljenja ter drobljenja sloja premoga. Odkop je višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni del, višine od 3 do 4 m, je zavarovan s hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano pridobivanje z odkopnimi stroji – kombajni ter odvoz z zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni del v višini od 7 do 17 m je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. Tega rudarji kontrolirano spuščajo v odkopni transporter in ga sproti odvažajo. Dovoljena odkopna višina na širokem čelu je odvisna od debeline izolacijske plasti gline nad slojem premoga, ki ščiti odkop pred vdori tekočih peskov in vode. V območjih, kjer je zaščitna izolacijska plast zmanjšana, Velenjska odkopna metoda omogoča umetno utrjevanje in zapolnjevanje starega dela s pomočjo vtiskanja pepelnih mas za odkop. Posebnost Velenjske odkopne metode je v zadnjem desetletju uveden postopek kontroliranega pridobivanja premoga iz nadkopnega dela odkopa s »točenjem« prek stropnikov v čelni transporter, kar omogoča zelo visoko zmogljivost odkopavanja ob izredno visoki stopnji varnosti in veliki ekonomičnosti. Premogovnik Velenje je za velenjsko odkopno metodo v novembru 2007 prejel nagrado Inženirske zbornice Slovenije za inovativnost oziroma inovativni pristop pri inženirski dejavnosti.

4


3. Muzej premogovništva Velenje V Velenju smo ponosni, da smo uredili enega najboljših sodobnih tehničnih muzejev v Evropi. Ogled muzeja je razdeljen na dva dela. Na vodenem ogledu podzemnega dela, do katerega se v nekaj sekundah spustimo z dvigalom, obiskovalci ob pomoči vodnika in multimedijske predstavitve spoznajo nastanek, odkritje in pridobivanje premoga nekoč in danes. Vsi obiskovalci dobijo rudarsko malico in se popeljejo s prevoznim trakom ter podzemno železnico. Drugi del omogoča ogled stalne razstave o razvoju slovenskega premogovništva. Predstavljeni so vsi slovenski premogovniki, posebna pozornost pa je namenjena bivanjski kulturi rudarjev pred letom 1930. S pomočjo filmske zgodbe obiskovalci spoznajo nastanek kolonij in življenje v njih. Zelo pomembna pa je tudi multimedijska predstavitev scena stare rudarske tradicije - skoka čez kožo. Muzej je tako varen, da lahko sprejme tudi invalide na vozičkih, vendar jih je treba posebej napovedati. Multimedijska zgodba v celotnem muzeju je na voljo v slovenskem, angleškem, nemškem, italijanskem in hrvaškem jeziku.

5


Zgodovina rudnika

Premogovnik Velenje je že vse od leta 1875 glavna gonilna sila razvoja v Velenjski kotlini in širši okolici. Privabljal je tako domače kot tudi tuje delavce, ki so iskali vir zaslužka za lastno preživetje in preživetje družine. Prav ti pionirji rudarstva pri nas so prebijali led, prav ti so nosili največje breme na svojem utrujenem hrbtu. V začetku premogovnika so popolnoma celotno delo opravile roke mož in otrok, ki so s pomočjo krampa, lopate in kladiva skrbeli za svoj kruh..

4. PREMOGOVNIK DANES

Danes se je premogovniku pridružilo tudi podjetje Gorenje, kot glavni delodajalec v tej regiji. Sicer pa je Premogovnik Velenje uspešno prebrodil skozi razne težave in je sedaj eden najuspešnejših in najvarnejših rudnikov, ter seveda največji in edini dobavitelj Termoelektrarne Šoštanj, ki ima pomembno vlogo v našem elektroenergetskem gospodarstvu ter daje delo 560 zaposlenim

6


5. Viri:

http://epf-oi.uni-mb.si:8000/studenti/maja_levc/premogovnik.html

7

premogovnik velenje  

rudnik,rudarji,

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you