Page 1

Вівторок, 9 жовтня 2012 року № 76 (9736) Виходить з березня 1935 року Ãàçåòà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè òà Îëåêñàíäð³âñüêî¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Êðîêè âëàäè

Êðîêè âëàäè

9 æîâòíÿ – Âñåñâ³òí³é äåíü ïîøòè


2

9 жовтня 2012 року

³äãîì³í ïîä³é ÇÂ²Ò ÄÅÏÓÒÀÒÀ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄÑÜÊί ÎÁËÀÑÍί ÐÀÄÈ ÏÅÒÐÓØÅÂÑÜÊÎÃÎ Ï.Ã. ÏÅÐÅÄ ÂÈÁÎÐÖßÌÈ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ ² ÇÍÀÉÎÌÑÒÂÎ Ç «ÍÎÂÈÌ» За результатами виборів у жовтні 2010 року партійна організація Партії регіонів в Кіровоградській обласній раді отримала 65 мандатів. Відповідно до списків, затверджених обласним з’їздом, мене обрано депутатом обласної ради шостого скликання. За звітний період обласна рада шостого скликання провела дев’ять пленарних засідань та прийнято 191 рішення, в тому числі з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, регулювання земельних відносин, соціальної політики, охорони здоров’я, культури, освіти та багато інших. На початку кожного року затверджується програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області та аналізується її виконання. За звітний період забезпечено виконання програмних показників, а саме: – обсяг промислового виробництва склав 104,6% порівняно з січнем -червнем 2011 року. З приростом спрацювали підприємства добувної (на 9,6%) та переробної промисловості (на 2,4%). Забезпечено зростання обсягів продукції у харчовій (на 1,8%), хімічній промисловості (на 3,5%), обробленні деревини (на 2,3%), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (на 2,2%), металургії (на 38,8%); – обсяг виробництва валової продукції сільського господарства склав 1181,3 млн. грн. та зріс на 16,2% до січня-червня 2011 року. Порівняно із січнем-червнем 2011 року зросло поголів’я у всіх категоріях господарств, збільшено обсяги виробництва м’яса на 5,5%. Спостерігається поступова стабілізація тваринницької галузі сільськогосподарських підприємствах, де темп виробництва у першому півріччі 2012 році зріс на 20,7 %. Обсяг реалізації худоби та птиці збільшено на 39,1 %, виробництво молока - на 9 %, поголів’я свиней зросло на 17,4 %, овець - на 1,3%, птиці - на 27,2 %. У зовнішній торгівлі області за січень-травень 2012 року експорт збільшився на 13,5% і склав 189,5 млн. дол. США, імпорт збільшився на 38,6 % і склав 134,7 млн. дол. США. Сальдо зовнішньоторговельного балансу є позитивним і складає 54,8 млн. дол. США. Забезпечено виконання програмного показника по обсягу обороту роздрібної торгівлі, який у порівняних цінах збільшився на 15,2% порівняно із січнем-червнем 2011 року. З метою забезпечення торговельним обслуговуванням малозабезпечених та незахищених верств населення в області функціонує 70 відділів та 11 магазинів, у яких здійснюється реалізація продовольчих товарів із застосуванням мінімальних торговельних надбавок; – обсяг обороту роздрібної торгівлі у порівняних цінах збільшився на 15,2%. – заборгованість із заробітної плати на підприємствах області зменшено проти 1 січня 2012 року на 6,6 млн. грн., або на 13,8%. Реальна заробітна плата за січень-червень 2012 року зросла на 17,5%. Підвищення реальної заробітної плати забезпечено за рахунок прискорення темпу росту номінальної середньомісячної заробітної плати , яка склала 2326 грн. У січні-червні 2012 року створено 11,6 тис. нових робочих місць, працевлаштовано 15,5 тис. незайнятих громадян. За результатами перевірок легалізовано 800 робочих місць. До загального та спеціального фондів бюджетів усіх рівнів (без урахування трансфертів та власних надходжень бюджетних установ) надійшло 1519,6 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 22,1%, у тому числі до державного бюджету - на 24,6%, до місцевих бюджетів - на 19,9%. Робота обласної ради будується на тісній співпраці з обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування області. З цією метою створена Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Кіровоградської обласної ради, яка є дорадчо-консультативним органом і діє на громадських засадах. До її складу входять голови районних рад, міські голови міст обласного значення за їх згодою. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання. За період з 1 серпня 2011 року по 31 серпня 2012 року проведено шість засідань Координаційної ради, з яких чотири — виїзні, у Гайворонському, Голованівському, Долинському та Кіровоградському районах. На засіданнях Координаційної ради було розглянуто 20 питань, з яких прийнято відповідні рекомендації. В обласній раді для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання ради, утворені 12 постійних комісій. Я є членом постійної комісії обласної ради з питань регуляторної політики, підприємництва, торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування.

За звітний період (серпень 2011р.-серпень 2012 р.) комісією проведено 7 засідань, з початку скликання - 14. Жодного разу не було відкладено засідання через відсутність кворуму. На контролі постійної комісії знаходиться 4 обласні програми. Комісія розглядає питання: – регулярно заслуховує на своїх засіданнях питання про ситуацію щодо стану торгівлі, споживчого ринку та побутового обслуговування населення; – контролює дотримання прав споживачів; – контролює виконання регіональної програми розвитку малого підприємництва у Кіровоградській області на 2011-2012 роки; – питання залучення інвестицій до економіки області. Комісія тримає на контролі та аналізує виконання програми формування позитивного міжнародного та інвестиційного іміджу Кіровоградської області на 2011-2013 роки. В обласній раді я входжу до депутатської фракції Партії регіонів, яка налічує 65 членів. Мені доручили опікуватись Олександрівським районом. Я підтримую постійний зв’язок з районною радою та районною державною адміністрацією. За звітний період здійснювалися систематичні особисті прийоми у громадській приймальні в Олександрівці, на яких розглядалися скарги, заяви, звернення громадян. Було зареєстровано 40 звернень. На підставі заяв було надіслані депутатські звернення та надана інформативно - роз’яснювальна допомога. Відповідно до рішення обласної ради я маю можливість надавати невелику фінансову допомогу людям, яким вона вкрай необхідна. Протягом минулого року завдяки співпраці з управлінням праці і соціального захисту населення 9 жителів Олександрівського району та їх сім’ї отримали посильну допомогу на суму понад 3000 грн., з власних фондів була надана допомога в розмірі 8050 грн., якої дуже потребували внаслідок складних життєвих ситуацій. Згідно звернень Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №3, Олександрівської РДА, комунального закладу «Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій», Олександрівського районного центру дитячої та юнацької творчості була виділена матеріальна допомога на потреби закладів в сумі 8900 грн. В рамках обласної цільової програми на 2011-2015 роки «Шкільна парта» було придбано шкільні меблі на загальну суму 8250 грн. для Олександрівської ЗШ І-ІІІ ст. №З. Сприяв у виданні літературного альманаху «Літературна Кіровоградщина», в якому висвітлена творчість літераторів Олександрівщини. Як голова правління Кіровоградської облспоживспілки, хочу сказати, що її діяльність пов’язана із сільськогосподарським виробництвом та побутом селян, спрямована на обслуговування сільського населення, зокрема торгового, задоволення потреб у продуктах харчування, промислового, побутового призначення, а також громадське харчування, зокрема школярів. Незважаючи на певні складності у політичних і соціальноекономічних умовах у державі, нам вдалося зберегти позитивну динаміку розвитку галузей діяльності і підвищити рівень їх ефективності. Нині в системі діє більше півсотні сучасних підприємств високого рівня. З них 25 кооперативних магазинів типу Маркет, в кожен з яких вкладено не менше півмільйона гривень коштів. В рамках виконання проекту «Купуй Кіровоградське», обласної програми «Центральний регіон - 2015» на всіх торговельних об’єктах системи споживчої кооперації області присутня продукція товаровиробників Кіровоградської області. Також в рамках проекту «Купуй Кіровоградське відкрито соціальні магазини в м. Ульяновці та смт Олександрівці та створено 37 соціальних відділів в магазинах системи споживчої кооперацій області. В 2011 році згідно завдань обласної програми «Центральний регіон - 2015» було відновлено роботу Олександрівського хлібокомбінату. У важливу складову соціальної інфраструктури села перетворюється кооперативна сфера послуг. Вона відіграє сьогодні важливу роль у повсякденному житті селян, надає їм можливість безпосередньо за місцем проживання отримати низку побутових послуг, є джерелом отримання доходів, поповнення бюджетів, створення робочих місць. Всі вищезгадані здобутки втілені в життя лише завдяки наполегливій та професійній праці кооператорів області. Попереду багато задумів та планів, для реалізації яких у нас достатньо резервів та можливостей. З повагою депутат обласної ради Петрушевський Петро Григорович.

Ìèëîñåðäÿ

Ó «ÒÈÕÓ ÃÀÂÀÍÜ» Ç ÏÎÄÀÐÓÍÊÀÌÈ У Єлизаветградківському психоневрологічному інтернаті зараз знаходиться біля ста п’ятдесяти пацієнтів-чоловіків, серед яких немало пенсійного віку. І як пояснила його директор Людмила Боєвець, на жаль, хвороба буде супроводжувати їх все життя. „Інколи наступає полегшення, інколи – загострення хвороби, але вилікувати практично неможливо”, – сказала вона. Страшні діагнози у переважній більшості поставлені були разом

з народженням, у декого вже у свідомому віці. Про таких у народі кажуть, що вони обділені Богом. Більшість з них не має родини, у декого рідні є, та ті їх знати не хочуть, до одиниць рідні все ж приїжджають, провідують. Тож цей будинок-інтернат і став їхнім домом на все життя. Держава взяла таких хворих на повне своє утримання і забезпечила піклуванням. Взагалі у нашій розмові Людмила Іванівна слова „хворі” постійно уникала, замінивши його на „підопічні”. Історію життя знає кожного і розуміє, що вони, як малі діти, не дивлячись, що комусь двадцять років, а комусь – за шістдесят, чекають свята і подарунків. Тому всіх підопічних попередила: „Цього понеділка відзначатиметься Міжнародний день людей похилого віку. „Гості до нас приїдуть? Подарунки будуть? А що ми їм показати можемо?” – посипалися запитання. „Гості приїдуть і не з пустими руками. А ви заспіваєте їм пісень, яких навчилися”.

Так майже все й вийшло. У Міжнародний день людей похилого віку в інтернат завітали депутат обласної ради, начальник філії „Олександрівський райавтодор” Володимир Стьожка, заступник голови районної державної адміністрації Людмила Литвин, заступник голови обласної профспілкової організації працівників державних установ Максим Баланенко, голова райкому профспілки працівників державних установ Олександра Геращенко, директор Олександрівського територіального центру Любов Емірова, Єлизаветградківський селищний голова Юрій Голуб, голова селищної організації Партії регіонів Інна Павліченко та подружжя підприємців-благодійників – Поліна і В’ячеслав Бедзаї. Звучало багато привітань. Депутат обласної ради Володимир Стьожка передав щире вітання колективу закладу від народного депутата України Олександра Єдіна. А заступник голови райдержадміністрації Людмила Литвин – від голови районної державної адміністрації Валерія Авксентьєва. Гості вручили подарунки підопічним, зокрема, електром’ясорубку, спортивні м’ячі, посуд, мікрофон для музичного центру, солодощі. Крім того супутникову антену передав депутат районної ради, голова районної організації Партії регіонів Володимир Тімановський, кондиціонер – депутат районної ради, директор ТДВ „Цибулівське ХПП” Володимир Савченко, а підприємці Олександр Терещенко з Єлизаветградки та Олена Марченко з Кіровограда – солодощі. Вони на урочистості не змогли приїхати, але про день вшанування людей похилого віку у Єлизаветградці не забули. І концертна програма була. Учасниці хорового колективу Світлана Миколенко, Валентина Вовкодав, Ольга Бедзай, Тетяна Жарко, Наталія Пісна, Тамара Шпилька, Валентина Боса, Раїса Старинець, Валентина Герман, Людмила Бойко, Катерина Балик, Вікторія Суржик, Людмила Смальчук під керівництвом художнього керівника Степана Баклана професійно виконали багато українських пісень – „Ой, літа, мої літа”, „П’є журавка воду”, „Земля батьків”, „Золота коса”... Приємно відзначити, що ці жінки не лише гарно співають, а й в робочий час терплячі, уважні та старанні. Підопічні також не підвели, хоча, здавалося, й трохи соромилися – як-не-як замахнулися на пісні, які виконують популярні співаки, приміром „Листья желтые” та „Шарманка”. І хоча часто не витримували потрібну ноту, все ж таки старалися. А ще продемонстрували майстерну гру на акордеоні та бубоні. Ведучі концерту Віра Мартинович та Лариса Токар читали багато віршів про осінь – теплу і барвисту. Таку, як щоденне життя підопічних у цьому інтернаті. І поменше б їм від хвороб прикрощів та болю. Галина ШЕВЧЕНКО. Фото автора.

ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ

– Гутник Віталій Олександрович – новий директор Староосотської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, – представився хлопець, протягуючи руку завідуючому відділом освіти райдержадміністрації Федору Олексійовичу Шаповалу. Він разом з дівчиною зустрічав на порозі школи представників відділу освіти. – А де ж Сергій Миколайович Кравченко? – здивувався Федір Олексійович.

– Він тимчасово відсторонений від виконання службових обов’язків, – впевнено сказав хлопець. Інтриги додала й дівчина, яка назвалась: „Шишка Ірина Сергіївна – новий заступник директора з навчально-виховної роботи”. А у холі школи чекав і „новий” колектив вчителів: початкових класів – Ірина Андріївна Островська, Анна Володимирівна Хоменко, Ріта Камівна Карабекян, Алла Іванівна Божко, української мови та літератури – Людмила Петрівна Божко, історії та світової літератури – Владислав Юрійович Колесник,

англійської мови – Людмила Олександрівна Чиж, хімії та біології – Марія Валеріївна Ковальчук, геометрії – Олександр Юрійович Брюховецький, алгебри – Ірина Григорівна Савченко, фізичної культури – Віталій Сергійович Лопата та Сергій Васильович Юрку, трудового навчання – Ярослав Дмитрович Гавриленко, музики – Віталій Юрійович Мелетич, фізики – Олександр Анатолійович Драганець, основ здоров’я – Василь Михайлович Негер. Правознавство викладає „директор” школи – Віталій Олександрович Гутник. Федір Олексійович зрадів такому „омолодженню” педагогічного колективу, але не втримався: „А де ж „колишні” вчителі?” – У них тільки що закінчилися уроки, бо вони у нас сьогодні – „учні”, а у школі – День самоврядування, – пояснив „директор” і запросив в актову залу, де вже справжні школярі у віршах і піснях висловлювали вдячність своїм рідним вчителям, які через день святкували своє професійне свято. Тут панувала святкова атмосфера. Гарного настрою додав і завідуючий відділом освіти. Він привітав педагогів і вручив нагороди. За особистий вагомий внесок у справу навчання та виховання підростаючого покоління та з нагоди Дня працівників освіти України Почесною грамотою райдержадміністрації та районної ради відзначена заступник директора з виховної роботи Інна Сергіївна Криворучко, Грамотою райдержадміністрації та районної ради – вчитель української мови та літератури Валентина Вікторівна Мажара та оператор газової котельні Володимир Петрович Хоменко. * * * Слова вдячності за сумлінну роботу і привітання до професійного свята висловив завідуючий відділом освіти РДА Федір Олексійович Шаповал і педагогічному колективу Новоосотської

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів. А також вручив нагороди. Грамотою районної державної адміністрації та районної ради нагороджені заступник директора з навчально-виховної роботи Інна Іванівна Кузнєцова, вчитель початкових класів Лариса Степанівна Корольова та бібліотекар Лариса Анатоліївна Стусь. Галина ШЕВЧЕНКО. Фото автора


3

9 жовтня 2012 року

³âòîðîê 9 æîâòíÿ 06.00 09.00 09.10 09.20 09.40 10.05

Доброго ранку, Україно! Підсумки дня Офіційна хроніка Про головне Світло Ток-шоу «Легко бути жінкою» 11.00 В гостях у Д. Гордона. О.Образцова, ч.1 11.55 Офіційна хроніка 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Хай щастить 12.45 «Секрети успіху» з Наталею Городенською 13.20 Х/ф «20 днів без війни» 15.00 Новини 15.05 Euronews 15.10, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.15 Х/ф «Фронт без флангів» 18.00 Свобода вибору. Реальне життя 18.10 Справжня Україна 18.20 Новини 18.40 Останнє попередження 18.45 Діловий світ 19.00 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Політична партія Українська платформа «СОБОР» 19.30 221. Екстрений виклик. Тиждень 20.20 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Партія Політичне об’єднання «Рідна Вітчизна» 20.50 Плюс-мінус 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.20 Діловий світ 21.30 Соціальне шоу «Адреналін» 22.55 Трійка, Кено, Максима 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.10 ТСН 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 10.00 Шість кадрів 11.05, 11.50, 05.00 Т/с «Слідаки» 12.30 Зніміть це негайно 13.35 Повне перевтілення. Дім за тиждень 14.35, 03.05 Не бреши мені-3 15.40 Сімейні драми 16.45 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15 Мамо, я одружуюсь? 21.25, 03.50 Міняю жінку-6 23.25 Х/ф «Поїздочка-2. Смерть попереду»

06.00 Т/с «П’ята група крові» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Таємниці слідства11» 11.15 Детективи 12.30, 04.35 Знак якості 13.00 Д/ф «Слідство вели... з Леонідом Каневським 2» 14.55 Судові справи 15.50 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Про життя 20.00, 02.55 Подробиці 20.30, 03.25 Подробиці. Неформат 21.00 Т/с «Мосгаз» 23.20 Т/с «Три товариші»

Ñåðåäà 10 æîâòíÿ 06.00 09.00 09.20 09.30

Доброго ранку, Україно! Підсумки дня Офіційна хроніка Уряд на зв’язку з громадянами 10.00 Ток-шоу «Легко бути жінкою» 11.00 В гостях у Д. Гордона. О.Образцова, 2ч. 11.55 Офіційна хроніка 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Українська пісня 12.55 Х/ф «Їм підкорюється небо» 14.35 Про головне 15.00 Новини 15.10 Euronews 15.15, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.20 Х/ф «12 стільців», 1-2с. 17.40 Країну - народові! 18.00 Свобода вибору. Реальне життя 18.10 Справжня Україна 18.20 Новини 18.40 Останнє попередження 18.45 Діловий світ 19.00 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Політична партія «Народно-трудовий союз України»

19.30 Осінній жарт з О.Воробей 19.55 Фестиваль пісні та гумору в Коблево 20.20 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Радикальна Партія Олега Ляшка 20.50 Мегалот 20.55 Плюс-мінус, Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.20 Діловий світ 21.30 Один на один. А.Яценюк - С.Шустер 22.50 Суперлото, Трійка, Кено 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00 ТСН 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 10.00 Шість кадрів 11.05, 11.50, 04.45 Т/с «Слідаки» 12.30 Зніміть це негайно 13.35 Повне перевтілення. Дім за тиждень» 14.35 Не бреши мені-3 15.40 Сімейні драми 16.45, 03.30 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15 Т/с «На ножах» 21.30, 03.55 Територія обману 22.35 Гроші 00.15 Х/ф «Вакансія на жертву-2. Перший сюжет»

05.20 Т/с «П’ята група крові» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Таємниці слідства11» 11.10 Детективи 12.30, 04.40 Знак якості 13.00 Д/ф «Слідство вели... з Леонідом Каневським 2» 14.55 Судові справи 15.55 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 «Про життя» 20.00, 03.00 Подробиці 20.30, 03.30 Подробиці. Неформат 21.00 Т/с «Мосгаз» 00.25 Парк автомобільного періоду

×åòâåð 11 æîâòíÿ 06.00 09.00 09.20 09.30 09.55

Доброго ранку, Україно! Підсумки дня Офіційна хроніка Книга.ua Ток-шоу «Легко бути жінкою» 10.40 Про головне 11.00 Здоров’я 11.55 Офіційна хроніка 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 Аудієнція. Країни від А до Я 12.55 Крок до зірок 13.40 Х/ф «Син полку» 15.00 Новини 15.10 Euronews 15.15, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.20 Х/ф «12 стільців», 3-4с. 18.00 Свобода вибору. Реальне життя 18.10 Справжня Україна 18.20 Новини 18.40 Останнє попередження 18.45 Діловий світ 19.00 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Партія Зелених України 19.30 Осінній жарт з К.Новиковою та Є.Смоліним 19.55 Фестиваль пісні та гумору в Коблево 20.20 Вибори-2012. Передвиборна агітація. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 20.50 Плюс-мінус 20.55 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки дня 21.25 Діловий світ 21.35 Досвід 22.55 Трійка, Кено, Максима 06.00 Служба розшуку дітей 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05 ТСН 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 10.00 Шість кадрів 11.05, 11.50, 04.45 Т/с «Слідаки» 12.30 Зніміть це негайно 13.35 Повне перевтілення. Дім за тиждень 14.35, 03.05 Не бреши мені-3 15.40 Сімейні драми 16.45, 02.40 ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15 Давай, до побачення 21.30 Чотири весілля-2 23.20 Х/ф «Обличчя у натовпі» 01.20 Х/ф «Вакансія на жертву-2. Перший сюжет»

05.20 Т/с «П’ята група крові» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10 Т/с «Таємниці слідства11» 11.10 Детективи 12.30, 04.55 Знак якості 13.00 Д/с «Слідство вели... з Леонідом Каневським 2» 14.55 Судові справи 15.55 Т/с «Вулиці розбитих ліхтарів-9» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Про життя 20.00, 02.25 Подробиці 20.30, 02.55 Подробиці. Неформат 21.00 Т/с «Мосгаз», закл. 00.05 Х/ф «Мексиканець»

Ï’ÿòíèöÿ 12 æîâòíÿ 06.00 09.00 09.25 09.30

Доброго ранку, Україно! Підсумки дня Офіційна хроніка Прем’єра. Д/ф «Мандриківська трагедія» 10.25 221. Екстрений виклик. Тиждень 11.00 Ток-шоу «Віра. Надія. Любов» 11.55 Офіційна хроніка 12.00 Новини 12.10 Діловий світ 12.25 «Надвечір’я» з Т. Щербатюк 12.55 Околиця 13.20 Х/ф «Викуп» 14.45 Про головне 15.05 Euronews 15.10, 05.50 Діловий світ. Агросектор 15.20 Х/ф «Фронт за лінією фронту» 18.10 Шляхами України 18.30 Українська пісня 19.05 Зірки гумору. В.Вишневський, брати Пономаренки, О.Ширвіндт, М.Державін 20.40 After Live (За лаштунками Шустер-Live) 21.00 Підсумки дня 21.10 Діловий світ 21.15 Шустер-Live 22.45 Трійка, Кено, Секунда удачі 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 03.55 ТСН 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Сніданок з 1+1 10.00 Шість кадрів 11.05, 11.50, 04.40 Т/с «Слідаки» 12.30 Зніміть це негайно 13.35 Повне перевтілення. Дім за тиждень 14.35 Не бреши мені-3 15.40 Сімейні драми 16.45 «ТСН. Особливе 17.10 Т/с «Величне століття. Роксолана» 20.15 Х/ф «Трон. Спадок» 23.20 Добрий вечір-2» 00.25 Х/ф «Відправ їх у пекло, Мелоуне»

05.20 Т/с «П’ята група крові» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ранок з ІНТЕРом 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Новини 09.10, 12.35 Т/с «Райські яблучка. Життя триває» 18.10 Т/с «Кровинушка» 19.05 Про життя 20.00, 04.20 Подробиці 20.25, 04.45 Подробиці. Неформат 20.55 Футбол. Збірна Молдови - Збірна України 23.00 Велика політика з Євгенієм Кисельовим

Ñóáîòà 13 æîâòíÿ 06.00 06.10 06.20 07.00 07.25 07.40 08.00 09.45

Ранкова молитва Мультфільм Світ православ’я Ера здоров’я Корисні поради Олімпійський виклик Шустер-Live Школа юного суперагента 10.00 Шустер-Live 12.15 After Live (За лаштунками Шустер-Live) 12.40 Зелений коридор 13.00 Х/ф «Зустріч перед розлукою» 14.20 Х/ф «П’ять хвилин страху» 15.45 Х/ф «Дорогою до Берліна» 17.20 Золотий гусак 17.45 Світ атома 18.10 Концерт «Живи в Україні»

20.50 20.55 21.00 21.15 21.30

Мегалот Зворотний зв’язок Підсумки дня Кабмін: подія тижня КВК. Кубок Президента. Перший Півфінал 00.00 Особливий погляд 00.10 Ера здоров’я 06.00 М/ф «Смурфи» 06.35 Справжні лікарі-2 07.35 Кулінарна академія. Юлія Висоцька 08.00 Світське життя 09.00 Хто там? 10.15, 10.40 М/с «Чіп і Дейл» 11.05 Х/ф «Небезпечний зв’язок» 19.30 ТСН 20.15 Операція краса-2 22.00 Х/ф «Нічні сестри» 00.10, 04.10 Х/ф «Бальна сукня»

Дорогу дружину, тьотю, бабусю ТКАЧЕНКО Устину Яківну з 89-м днем народження від щирих, люблячих сердець вітають чоловік Григорій Панкратович, сім‘я Гетьманець Наталії, її діти і внуки. Ми хочемо побажати Вам добра і здоров‘я на довгі роки. Нехай збуваються ваші сподівання, доля дарує довгі літа, сімейного Вам тепла, а горе хай обходить стороною. № 2253.

Шановного БОЙКА Миколу Івановича з 70-річним ювілеєм від дня народження щиро вітають Мішустін Ю.О., Іщенко Л.Я., Козяр М.О., Бодряга М.О., Богач М.О., Мішустіна Л.П., Овсяний Л.О., Кирилюк Р.І., Загородня О.О., Безрека Н.І., Захаренко О.І., Пудлубний О.Г., Крамар Н.І., Скиртань Н.М. Не журися, що літа минають, що волосся посрібліло вмить, виросли вже діти, і ростуть онуки, за якими серденько болить. Дорогий і рідний, проживи сто літ, хай тобі сміється веселковий світ, хай тебе обходить горе і біда, а душа хай буде вічно молода. № 2259.

04.55 Велика політика з Євгенієм Кисельовим 08.00 Позаочі 09.00 Орел і Решка 10.05 Україно, вставай! 11.00 Міжнародний фестиваль гумору «Юрмала 2010» 12.10 Х/ф «Любити поросійськи» 14.05 Х/ф «Любити поросійськи-2» 16.05 Х/ф «Любити поросійськи-3. Губернатор» 18.10, 20.40 Вечірній квартал 20.00, 03.50 Подробиці 22.55 Х/ф «Спекотний листопад»

Ïîäàòêîâà ³íôîðìóº

Íåä³ëÿ

ÏËÀÒÍÈÊÈ ÏÎÄÀÒʲ ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÓ ÑÏËÀÒÈËÈ ÄÎ ÁÞÄÆÅÒÓ Á²ËÜØÅ 33 ÌËÍ. ÃÐÍ. За дев’ять місяців 2012 року до загального фонду зведеного бюджету податківцями Олександрівським відділення Знам’янської ОДПІ мобілізовано 33344,7 тис.грн., це на 29,6 відсотки більше відповідного періоду 2011 року. До державного бюджету надійшло 6175,9 тис.грн., до місцевих бюджетів – 27168,8 тис.грн. Зокрема більше ніж на 279 відсотків збільшилися надходження, проти відповідного періоду минулого року, по податку на прибуток та більше 43 відсотків по податку на землю. Бюджетне відшкодування податку на додану вартість грошовими коштами платникам району склало 1186,9 тис.грн. Сектор зв’язків зі ЗМІ та громадськістю Знам’янської ОДПІ.

14 æîâòíÿ

ÓÂÀÃÀ ÐÎÇØÓÊ!

06.00 Ранкова молитва 06.10 Мультфільм 06.30 Крок до зірок 07.15 Моя земля - моя власність 07.30 Сільський час 08.00 Укравтоконтинент 08.25 Корисні поради 08.40 Самбо України 09.05 Смішний та ще смішніший 09.30 Хто в домі хазяїн? 09.50 Крок до зірок 10.30 Країну - народові! 10.55 Ближче до народу 11.30 Один на один. А.Яценюк - С.Шустер 12.50 Караоке для дорослих 13.40 Шеф-кухар країни 14.40 КВК. Кубок Президента. Перший Півфінал 16.55 Золотий гусак 17.20 Маю честь запросити 18.05 Діловий світ. Тиждень 18.40 Життя зі Злагодою в серці 18.50 Бенефіс О.Воробей 20.40 Головний аргумент 20.50 Офіційна хроніка 21.00 Підсумки тижня 21.30 Точка зору 22.00 Церемонія відкриття Х Міжнародного кінофестивалю «Покров» 22.55 Трійка, Кено, Максима 06.00 Х/ф «Негідниця» 07.45 Мультфільм 08.05, 03.40 Ремонт+ 09.00 Лото-забава 10.20, 10.45 М/с «Чіп і Дейл» 11.10 Кулінарна академія. Юлія Висоцька 11.35 Чотири весілля-2 13.05, 04.15 Х/ф «Ягуар» 15.15 Х/ф «Нічні сестри» 17.40, 02.25 Х/ф «Іспанський вояж Степановича» 19.30, 23.30 ТСН-тиждень 20.15 Мій зможе-2 22.15 Світське життя 00.15 Х/ф «Четвертий вид»

05.15 Х/ф «Будинок, милий будинок» 07.10 М/с «Вінкс 08.25 Глянець 09.25 Школа доктора Комаровського 10.00 НЕДІЛЯ З «КВАРТАЛОМ» 11.05 Свати біля плити 11.30 Х/ф «Кавказька полонянка, або Нові пригоди Шурика» 13.25, 15.15 Вечірній квартал 17.45, 21.00 Т/с «Синдром Дракона» 20.00, 02.30 Подробиці тижня 23.15 Що? Де? Коли? 00.35 Х/ф «Мальтійський хрест»

ГУМВС України в м. Києві за вчинення з використанням вогнепальної зброї вбивства трьох осіб та поранення одного, що мало місце 26.09.2012 року о 15-00 в ТРЦ «КАРАВАН» по вул. Луговій, 12 в м. Києві розшукується Мазурок Ярослав Теодозійович, 13.06.1974 р.н., уродженець Львівської області, проживав у м. Києві, Подільський район, вул. Полкова 55, кв. 180. При собі може мати вогнепальну зброю та посвідчення працівника правоохоронних органів. У разі отримання будь-якої інформації повідомляти за телефонами: 102, (0522) 397-001, 397-002.

ÏÐÅÌ’ªÐÀ! ÌÅÐÇ˲ʲÍÀ, ÃÓÑÜÊÎÂÀ ² ÀÑÌÓÑ ÎÕÎÏÈ «ÑÈÍÄÐÎÌ ÄÐÀÊÎÍÀ» У неділю, 14 жовтня, на телеканалі «Інтер» стартує 12-серійний гостросюжетний детектив «Синдром дракона». Сюжет картини заснований на реальних подіях – в 1993 році в місті Кіровограді в будинку електрика Ільїна була виявлена величезна колекція предметів мистецтва і старожитностей, яка оцінюється в мільярди доларів. У центрі сюжету картини – розслідування, пов’язані з цією історією. Головні ролі в серіалі зіграли Олексій Гуськов, Андрій Мерзлікін, Леонід Бічевін, Катерина Клімова, Христина Асмус, а також в картині знялися Людмила Чурсіна, Олексій Серебряков та інші відомі актори. У неділю, 14 жовтня, о 17:55 та 21:00 (до і після «Подробиць тижня») дивіться перші чотири серії «Синдрому дракона». А далі серіал піде з понеділка по четвер о 21:00 (по дві серії підряд). Дія починається у 1953 році. Кілька високопоставлених чинів армії, партії і спецслужб збирають вивезені з переможеної Німеччини і захоплені у результаті внутрішніх репресій скарби в одному місці, де вічні цінності спокійно переживуть неспокійні часи. Охоронцями колекції стають молодий розвідник Терехов (Андрій Мерзлікін) і звільнений з в’язниці «ворог народу» колекціонер Авдеев (Дмитро Муляр). ...2008 рік. Митники за анонімним дзвінком затримують в Одесі людину, у багажі якої виявляють рідкісну книгу - нікому невідомий екземпляр «Морського статуту» Петра Першого. ФСБ Росії починає розслідування, яке супроводжується рядом таємничих і непояснених смертей... ...У 1993 році в українському місті Кіровограді в будинку електрика Олександра Ільїна була виявлена величезна колекція предметів мистецтва і старожитностей, яка оцінюється в мільярди доларів. Тільки срібла було знайдено 200 кг. У колекції були рідкісні візантійські мозаїки, унікальна Острозька Біблія, 70 тисяч рідкісних книг, у тому числі рукописи Пушкіна і Гоголя і особиста Біблія Катерини II, археологічні знахідки кам’яного століття, Стародавнього Єгипту і античності. Також був виявлений кубок, який в XVII столітті зробив легендарний майстер Равич. Таких кубків, за історичними свідченнями, існувало тільки два: один належав гетьману Мазепі, інший – Петру І. Було висловлено багато гіпотез, як скарби опинилися у Ільїна, але ніяких доказів знайдено не було. Сайт телеканалу «Інтер».


4

9 жовтня 2012 року

²-É ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÈÉ ÌÓÇÅÉÍÎ-ÒÓÐÈÑÒÈ×ÍÈÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ: ÎËÅÊÑÀÍÄвÂÑÜÊÈÉ ÀÊÖÅÍÒ Три дні вирував І-й Центрально-Український музейно-туристичний фестиваль, який мав на меті привернути увагу до туристичного потенціалу нашого краю. Тому на нього завітали музейники, працівники культури та туристичних агентств не тільки Кіровоградщини, а й Дніпропетровщини, Полтавщини, Херсонщини, Івано-Франківщини, Чернігівщини, Київщини і Закарпаття. Відкрився фестиваль в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. Його учасників вітали голова обласної ради Микола Ковальчук, начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Валентина Животовська, директор обласного краєзнавчого музею Наталія Агапеєва, помічник міністра культури Російської Федерації, перший заступник голови земляцтва «Єлисаветград» Віктор Петраков. У залах музею звучала класична музика, кружляли у вальсі пари молодих танцюристів. А під стінами музею грав духовий оркестр. У цей час у залах музею розгортались виставки «Музейний вернісаж», представлені музеями області. Олександрівський районний краєзнавчий музей запропонував виставку «Міхал Грабовський – символ польсько-української дружби». Її створено в рамках реалізації польсько-українського проекту (керівник – Василь Білошапка), який минулого року став одним з переможців спеціального конкурсу на кращу ідею польсько-українського музейного проекту. Виставка показувала життя і діяльність польського письменника «української школи», літературного критика, публіциста, історика, фольклориста Міхал Грабовський, який більшу частину свого життя прожив в Україні, зробив значний внесок у літературний процес, вивчення історії, археології, фольклору українських земель. Його можна вважати символом польськоукраїнської дружби, бо свого часу він зробив чимало для України, польсько-українського зближення. Значну частину життя Міхал Грабовський провів в Олександрівці (тепер смт Кіровоградської області). Саме на олександрівський період припадає розквіт його літературної, наукової і громадської діяльності. Виставка забезпечувалась матеріалами основного чи допоміжного фондів Олександрівського районного краєзнавчого музею, Музею історії однієї вулиці (м. Київ), Музею літератури імені Адама Міцкевича (м. Варшава, Польща), об’єднання поляків Кіровоградщини «Полонія» імені Кароля Шимановського (м. Кіровоград), Національного історико-культурного заповідника «Чигирин» (м. Чигирин), Державного архіву Київської області, Національного державного архіву України в м. Києві (м. Київ). Чимало матеріалу широкому загалу було представлено вперше. Виставка сподобалась журі і наш музей отримав Диплом переможця за зайняте перше місце. Про це ми дізнались, коли фестиваль продовжив свою роботу вже у стінах Кіровоградського обласного художнього музею. Та це була не остання перемога олександрівців. Диплом переможця за перше місце наш музей отримав і в конкурсі мультимедійних презентацій «До музею на гостини». За перемогу в конкурсі туристичних маршрутів «Мандрівка рідним краєм» – ще одне перше місце і Диплом переможця. Нагороди та цінні подарунки вручив заступник начальника управління культури і туризму облдержадміністрації Олег Бабенко. У Кіровоградській державній льотній академії Національного авіаційного університету на «круглому столі» на тему «Музейні заклади, туристичні агенції й імідж туристично-привабливого Центрально-Українського регіону» досвідом роботи у цьому напрямку поділився і головний зберігач фондів Олександрівського районного краєзнавчого музею Василь Білошапка. У другий день фестивалю олександрівці вирушили на територію заповідника-музею І. К. Тобілевича (Карпенка-Карого), де представили свою експозицію на міжрегіональній туристичній виставці «Кіровоградщина запрошує-2012». З принадами Олександрівщини туристичної ознайомились кілька сотень відвідувачів виставки, серед яких голова облдержадміністрації Сергій Ларін та інші керівники області. Дипломи учасника біля пам’ятника корифею українського театру отримали наш відділ культури і туризму на чолі з Світланою Мічкур та майстри декоративно-ужиткового мистецтва Наталія Галушка і Антоніна Штим. Роботи наших майстринь експонувались обидва перші дні фестивалю. Останній день І-го Центрально-Українського музейно-туристичного фестивалю взагалі проходив у нашому районі. Гості з різних куточків України ознайомились з туристичним маршрутом «Історичними стежками Кіровоградщини». Вони оглянули Олександрівський районний краєзнавчий музей, Свято-Миколаївську церкву у Бірках, Народний музей історії села Розумівка та ХрестоВоздвиженську церкву-усипальню родини Раєвських, побували на Бондарському ставу, послухали розповідь екскурсовода про нашу землю, скуштували смачних олександрівських страв. Гостям сподобалось на Олександрівщині і вони планують залучити до нас туристів. Олена САЛІЙ, директор Олександрівського районного краєзнавчого музею.

Ñïîðò

ÍÀ ÒÀÒÀ̲  ʲÐÎÂÎÃÐÀIJ

ÌÀØÀ ² ÄÀØÀ — ˲ÄÅÐÈ ÇÌÀÃÀÍÜ

А в цей же час на татамі в Запоріжжі показували майстер клас на змаганнях з боротьби дзюдо наші спортсменки Марія і Дарія Клименки також 1999 року народження. Маша і Даша у свої ваговій категорії, виборовши перші місця, стали найкращими. Олександр ШАЛЬКО, тренер-викладач обласної КДЮСШ „Ніка”.

Засновники: Олександрівська районна рада, Олександрівська районна державна адміністрація Кіровоградської області. * * * Свідоцтво про реєстрацію КГ № 0216У. 7 квітня 1999 року.

№ 2267.

Íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ

Терміново продається добра молода корова, з третім телям, спарована. Тел. 099-00-413-53. № 2264.

Продається однокімнатна квартира по вул. Володарського, другий поверх. Є гараж. Тел. 097-69-29-991. № 2261.

В смт Олександрівці в одноповерховому будинку по вул. Леніна, 75/4 (в районі ощадбанку) продається квартира 70 к.м. У дворі є гараж, криниця, підсобні приміщення, приміщення під магазин, з виходом на вул. Чкалова. У квартирі — телефон, інтернет, гаряча, холодна вода, індивідуальна каналізація. Приміщення тепле. Тел. 3-26-55, після 18-ої години. № 2233.

ÐÎÇÁÈÂÑß ÌÎÒÎÄÅËÜÒÎÏËÀÍ Перший день жовтня мешканцям села Івангорода запам’ятався польотом мотодельтаплана. Але незабаром видовище стало дуже жахливим. Справа у тому, що пілоти засобу повітряного пересування не справились з управлінням, внаслідок чого мінілітак упав. Аварія призвела до гибелі одного чоловіка, вік якого складає 31 рік. Подія сталася о 18:10, очевидці одразу ж викликали швидку допомогу та МНС. Можливо, вся причина трагедії у тому, що загиблий власноруч виготовив апарат та під час конструювання не врахував деякі фактори. До речі, падіння відбулось як раз під час оприскування соняшникового поля. Як ви уже зрозуміли, внаслідок аварії помер власник мотодельтаплану. Наразі фахівці встановлюють причину падіння. Причому цим займаються не тільки представники МНС, а й співробітники правоохоронних органів.

ÎѲÒÀ ÏÐÎÒßÃÎÌ ÆÈÒÒß На виконання Доручення голови Кіровоградської обласної державної адміністрації С.Ларіна при районній бібліотеці для дорослих відкрито Вищу народну школу. Школу, де сядуть за «парти» люди поважного віку. Матеріальна база бібліотеки є достатньою для навчання інформаційно-комунікативним технологіям, удосконалення технічних навичок для поліпшення якості життя літніх людей на рівні споживача і достатньо матеріалів для вивчення курсу краєзнавства. Слухачі зможуть вивчити історію краю, ознайомитися з господарською діяльністю, суспільними відносинами, культурою і побутом населення. Курс навчання розрахований на один учбовий рік. Крім лекцій та практичних занять слухачі матимуть можливість відвідати історичні і культурні пам’ятки району, взяти участь у заходах бібліотеки, зустрітися з творчими людьми району, святкових вечорах відпочинку. Навчання у ВНШ допоможе людям літнього віку не лише спостерігати за стрімким розвитком суспільства, а й крокувати по життю разом із дітьми і онуками, реально і свідомо, самостійно робити вибір життя. Підвищувати самооцінку і повагу оточуючих. Вже є багато бажаючих вступити у нашу Вищу народну школу. Перше заняття у ній відбудеться в райбібліотеці для дорослих 16 жовтня в 11.30 год. Всі зацікавлені жителі Олександрівки можуть стати слухачами Вищої народної школи. Приєднуйтесь! Марія ГРИБ, директор райбібліотеки для дорослих. Втрачений державний акт на право власності на земельну ділянку серія РЗ 437271, виданий на ім‘я Ущоповської Валентини Костянтинівни, вважати недійсним. № 2242.

КУПЛЮ КУКУРУДЗУ (самовивіз), мінімальна партія 30 тонн. Тел. (067)281-99-08. № 2245.

ПОДЯКА Тяжке горе прийшло у нашу родину — передчасна смерть забрала життя дорогої нам людини — чоловіка, батька, дідуся, прадідуся ТЕРЕЩЕНКА Михайла Іларіоновича. Цю велику втрату розділили з нами добрі і сердечні люди. Висловлюємо щиру вдячність Марієнку Руслану Петровичу, Синявському Олександру Петровичу, Гапичу Івану Васильовичу, адміністрації, профспілковому комітету, всьому колективу ДП „Олександрівський лісгосп” та всім, хто допоміг провести в останню путь дорогу нам людину. Дружина, син та всі рідні. № 2256.

ПОМИНАЄМО 9 жовтня минає рік від тоді, як перестало битися серце нашого рідного, дорогого, любого, турботливого, чоловіка, батька, дідуся ШПИЛЬОВОГО Миколи Яковича. Не віриться, що тебе немає і що ніколи не повернешся, що не почуємо твого голосу, мудрої поради, не побачимо усмішки. Звідти, на жаль, немає вороття. Та ми тебе, як і раніше любимо, шануємо пам‘ять про тебе. І поки ми живі, ніколи не заросте стежина до твоєї могилки. Царство тобі Небесне, рідний наш. Всіх, хто знав нашого дорогого Миколу Яковича, просимо пом‘янути добрим словом, теплою згадкою. № 2250.

Колектив Цвітнянської дільничної амбулаторії висловлюють глибокі співчуття водієві Ліхненку Івану Івановичу з приводу тяжкої втрати — смерті найдорожчої людини матері ОЛЬГИ ІВАНІВНИ. № 2260.

У Кіровограді, 6 жовтня, пройшов чемпіонат області з боротьби дзюдо серед юнаків і дівчат 1999-2000 років народження. З нашої команди в ньому взяли участь двоє учасників — Євгеній Баглюк і дебютант Владислав Замлочний. Обидва 1999 року народження, обидва зайняли (кожен у своїй ваговій категорії) 7-8 місця. Основна мета цих змагань для наших спортсменів — набути досвіду, освоїтись у великому спортивному залі серед різних рівнів дзюдоїстів на великому татамі, показати свою технічну готовність, врахувати помилки, виховати в собі справжній бійцівський характер.

Âïåðåä районна газета

Жительку Бовтишки, дорогу матусю, милу бабусю і прабабусю ЗАЯРНЮК Катерину Григорівну з 70-річним ювілеєм від дня народження щиро вітають дочки Лариса, Ніна, Оля, зяті Іван, Сергій, Володимир, внуки Віталій, Олександр, Юлія, Геннадій, Світлана, Володимир, Аня, правнуки Діана, Діма, Максим, Денис. Ти, як сонце – єдина! В тебе стільки тепла, Ти, як ластівка в домі, для сім’ї, для добра! Ти даруєш нам ніжність і прекрасний світ, тож прийми сьогодні всі найкращі квіти Й побажання щастя, радості, здоров‘я на багато літ.

Сім‘ї Сухенка Г.Р., Савеленка В.Ф., Таладіона А.Т., Котляр І.В., Луценка І.П., Мокросніп П.М. висловлюють щире співчуття дітям Петру і Катерині, їх сім‘ям з приводу тяжкої втрати — смерті мами, бабусі ГОНЧАРЕНКО Ольги Пилипівни. Світла і вічна пам‘ять покійній.

Продається в центрі газифікований будинок, 7х13 м. Літня кухня (газ), сарай, врем‘янка (газовий конвектор), криниця саж, літній душ, погріб. Місце під невеликий бізнес. Тел. 096-160-17-73. № 2248.

КАМІНЬ, ЩЕБІНЬ, ВІДСІВ, ПІСОК, ШЛАКОБЛОКИ, ЦЕГЛА. Тел. 098-36-51-562. № 2098.

ЧИСТИМО КРИНИЦІ, ВІДКАЧУЄМО МУЛ ДО ТВЕРДОГО ДНА без помічників! Звертатись за тел. 098-22553-88, 098-223-14-46, 099-447-54-30. № 2167.

Біля магазину „Канді” в базарні дні проводиться реставрація, чистка, кварцування подушок, заміна напірників. При замовленні п’яти подушок виїзд додому безкоштовний. Тел. 066-164-89-34, 066-164-89-52. № 1796.

Продається автомобіль Москвич М-412. Недорого. Тел. (065)40-64-424, (067)18-44-810. № 2265.

Продається корова, буде з другим телям, п’ятий місяць тільності, масть ряба. Тел. (063)387-95-06. № 2266.

В смт Олександрівці по вул. Жовтневій, 12 в зручному місці (через кілька хат від ринку) терміново продається не газифікований будинок. Біля будинку гараж, колодязь, сарай й інші господарські забудови. Садиби 8 соток. Тел. 3-26-88, 096-468-01-65. № 2186.

НА РОБОТУ ПОТРІБНІ ПРАЦІВНИКИ для виготовлення тротуарної плитки та шлакоблоків. Смт Олександрівка. Тел. 067-376-73-65. № 2143.

Продається телиця 4 місяці тільності. Тел. 096-4045-118. № 2255.

Продається корова, сименталка, первістка, тільна шостий місяць. Звертатися: с. Івангород, вул. Садова, 14. Діброва Олександр Панасович. № 2252.

Продам блоки під фундамент, сороковка. Ціна за домовленістю. Тел. 098-889-98-06, 3-30-49. № 2197.

СУМУЄМО ПАМ‘ЯТАЄМО 10 жовтня п‘ять років світлій пам‘яті САВЧЕНКА Олександра Борисовича. Дорогий наш, ти завжди в наших серцях. Вічна тобі пам‘ять і Царство в Небесах. Любимо, сумуємо, пам‘ятаємо. Мама, діти, всі рідні. № 2254.

ПОМИНАЄМО 9 жовтня виповнюється рік, як невблаганна хвороба забрала з життя кохану дружину,рідну матусю, дбайливу невістку, дорогу сестричку, МАЗУРЕНКО Валентину Іванівну. Минає час, та біль втрати не проходить. Нам не віриться, що тебе вже немає серед живих, що більше ніколи не почуємо твого голосу, не побачимо твоєї щирої усмішки. Від усього серця ми вклоняємося, рідна, перед тобою. Ти завжди у нашій пам‘яті, у серцях, у думках, у спогадах. Нехай спокійним буде твій вічний сон, земля тобі пухом.. Нехай завжди святить сонечко над твоєю могилою. Просимо всіх, хто знав, пом‘янути дорогу нашу Валентину Іванівну теплим, щирим словом. З глибоким сумом чоловік, діти, свекруха, сестра всі близькі покійної. № 2258.

Сім‘я Скотаря В.М., Качура О.О., друзі Шишка Т.Ф., Кас‘яненко Т.Ф. висловлюють щире співчуття родині Щербини Надії Іванівни з приводу тяжкої втрати — смерті брата ШЕВЧЕНКА Івана Івановича. Царство Небесне і світла пам‘ять покійному.

З сумом зустріли звістку про смерть невтомного трудівника, доброї, щирої душі, життєрадісної людини ФЕДЮКА Віктора Володимировича, який 55 днів не дожив до свого 60-річчя. Він любив життя, складав плани на майбутнє. Та смерть невблаганна... Куми Волошаненки Ю.І. та Г.Д., родичі Скляренки С.А. та А.Д., Зануда О.П. глибоко сумують, висловлюють щире співчуття з приводу непоправної горя, розділяють біль втрати з дружиною Вірою Григорівною та її сім‘єю. Світла пам‘ять і Царство Небесне покійному, а родині — віка, здоров‘я, витримки.

№ 2263.

№ 2249.

№ 2262.

Редактор

Ніна ДОЛЯ * * * НАША АДРЕСА: 27300, Кіровоградська область, смт Олександрівка, вул. Радянська, 1. E-mail: r_vpered@rambler.ru Site: gazeta-vpered.com.ua * * * НАШІ ТЕЛЕФОНИ: 3-24-20, 3-24-26, 3-24-21, 3-30-61.

У справах реклами та оголошень При передруку чи використанні матетелефонуйте 3-24-21, 3-24-26. ріалів посилання на районну газету * * * «Вперед» ОБОВ‘ЯЗКОВЕ. Позиція газети не завжди може збі* * * гатися з думками авторів. Газета видається українською мовою, * * * виходить двічі на тиждень: Газета залишає за собою право редау вівторок та суботу. гувати і скорочувати тексти. Ціна договірна. * * * Індекс 61739. За зміст і достовірність реклами та Друк — офсетний. оголошень відповідальність несе рекОбсяг 1 друк. арк. ламодавець. Тижневий наклад 6733.

Газету набрано, зверстано і віддруковано у комп’ютерному центрі РВО «Олександрівщина». Зам. № 524.

76-2012  

gazeta "vpered"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you