Page 1

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

1

ªÉÄà 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

2

ªÉÄà 2014


¤AiÀiÁ¼ÁÛ°A. zÉPÀÄ£ï eÉdÄ¬Ä ªÀiÁUÉÚA PÀgÀÄAPï ²PÉÆè D¤ zɪÁZÉA GvÁgï eÁuÁ eÁ¯ÉÆ.

ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï zɪÁZÉA ¨É¸ÁAªï. D«Ä ¥Á¸ÁÌAZÁ PÁ¼Ágï D¸ÁAªï. ¥ÀÅ£ÀfðªÀAvï Qæ¸ïÛ DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï £ÀªÁå ¹àjvÁ£ï D¤ ºÀÄgÀÄ¥Á£ï ¨sÀgÀÄA¢, ºÉÆ ¥Á¸ÁÌZÉÆ PÁ¼ï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï PÀÄ¥ÉðZÉÆ D¤ zɪÁZÁ ¨É¸ÁAªÁA¤ ¨sÀgï¯ÉÆè PÁ¼ï eÁA«Ý..

Deï DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäA¤A QvÉA WÀqÁÛ? D«Ä zɪÁZÁ GvÁæAPï D¤ ªÀiÁUÁÚöåPï PÀÄmÁäAvï QvÉÆè ªÉÃ¼ï ¢vÁAªï? ¯ËQPï/¸ÀA¸ÁjA ¸ÀAVÛA¤ D¤ gÁmÁªÀ½A¤ D«Ä §ÄqÁèöåAªï. vÁå SÁwgï ªÀiÁUÁÚöåa D¤ zɪÁZÁ GvÁæAa «¸Àgï ¥ÀqÁèöå? zɪÁ£ï DªÀiÁÌA ¢¸ÁPï 24 WÀAmÉ ¢¯Áåvï. ¤zÉÆAPï, eÉAªïÌ-SÁAªïÌ, PÁªÀiÁPï, ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ÁPï ªÉüï RaðvÁ£Á ªÀiÁUÁÚöåPï PÁAAiÀiï CzÉÆð WÀAmÉÆ ¥ÀÅt ¢vÁAªïVÃ?

ªÉÄà ªÀÄ»£ÉÆ D«Ä ¸ÀÄgÀÄ PɯÉÆ. ºÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Á. ªÀÄj D«ÄÑ ¸ÀªÁðAa ªÀiÁAAiÀiï eÁªÁ߸Á. eÉdÄa DªÀAiÀiï eÁªïß wuÉ vÁa dvÀ£ï WÉvï°è. D«ÄA¬Ä waA ¨sÀÄVðA eÁªÁ߸ÁÛA D«ÄÑA¬Ä w dvÀ£ï WÉvÁ. wPÁ DªÉÆÑ ªÉÆÃUï D¸Á. zÉPÀÄ£ï w vÀªÀ¼ï vÀªÀ¼ï ªÀÄ£ÁêA ªÀÄzÁèöå xÉÆqÁåAPï ¢¶ÖPï ¥ÀqÉÆ£ï wZÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢vÁ. ºÁå ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÀªÁðA¤ ¥ÁwÌ ft ¸ÁAqÀÄ£ï §j ft fAiÉÄAªïÌ D¥ÀªÉÚA ¢vÁ. D«Ä ¸ÀªÁðA¤ zɪÁaA ¨sÄÀ VðA eÁAiÀiÁÓAiÀiï D¤ vÁå ¥ÀjAZï fAiÉÄeÁAiÀiï ªÀÄíuï w RIJ ªÀg í ÁÛ.

PÀÄmÁäZÉA ªÀiÁUÉÚA (DªÉÆj D¤ vÉøïð) D«Ä QvÁåPï PÀjeÁAiÀiï? D«Ä PÀÄmÁäAvï ªÀiÁUÉÚA PÀgÁÛ£Á wÃ£ï ¸ÀAVÛ WÀqÁÛvï. ¥ÀAiÉÄèA - ªÀiÁUÉA Ú PÀgÁÛ£Á zÉêï vÁå PÀÄmÁäAvï ºÁdgï eÁvÁ. “zÉÆÃUï AiÀiÁ vÉÃUï ªÀÄíeÁ £ÁAªÁ£ï RAAiÀÄìgï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁÛvï xÀAAiÀÄìgï ºÁAªï D¸ÀÛ¯ÉÆA” »A eÉdÄa GvÁæA ªÀiÁUÉÚA DªÀiÁÌA zɪÁ¯ÁVA JPÀémÁAiÀiÁÛ D¤ zɪÁaA ¨É¸ÁAªÁA ¯Á¨sÁ²A PÀgÁÛ. zÀĸÉæA - “eÉA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁUÁÛ, vÉA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁAUÁvÁ ¨Á¼ÁÛ” »A eÁuÁgÁåaA GvÁæA. ªÀiÁUÉÚA PɯÁèöå PÀÄmÁäAvï JPÀémï, §gÉA ªÀÄ£ï, ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄvÁ. w¸ÉæA PÀÄmÁäAvï ªÀiÁUÉA Ú PɯÉè ªÀ«ðA ¨sÀÄUÁåðA xÀAAiÀiï zÉ Ã ªï ©ü g ÁAvï G¨ÁÓ v Á. ¨s À Ä UÁåðAPï¬Ä ¨sÁªÁqÁÛZÉA zÉuÉA ¯Á¨sÉÆ£ï vÁAZÉA f«vï ªÀi˯ÁåA¤ ¨sÀgï¯ÉèA eÁvÁ. ¨sÀÄVðA¬Ä ªÀiÁUÁÚöåZÉA ªÀĺÀvïé ¸ÀªÉÆÓ£ï WÉvÁvï D¤ §jA eÁvÁvï.

ªÀÄjAiÉÄ£ï wZÉA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁA¨Á¼ÉîA. vÉA PÀÄmÁªÀiï ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁªÀiï eÁ¯ÉA. PÀÄmÁäAvï KPï DªÀAiÀiï eÁªïß wZÉÆ ¥Ávïæ dªÁ¨ÁÝgÉ£ï wuÉ ¥Á¼Áî. D¥Áèöå ¥Àw dÄeÉ xÀAAiÀiï D¤ D¥Áèöå ¥ÀÅvÁ eÉdÄ xÀAAiÀiï wa dªÁ¨ÁÝj w eÁuÁ D¸ï°è. wuÉA dÄeÉZÁ PÁªÀiÁAvï ¸ÀºÀPÁgï ¢vÁ£Á eÉdÄPï¬Ä §gÁå jÃw£ï ªÁqÀAiÉÆè. DªÉÄÑ ªÀÄzÁèöå DªÀAiÀiÁAPï ªÀÄj KPï DzÀ±ïð eÁªÁ߸Á. ªÀÄjAiÉÄZÁ PÀÄmÁäAvï ªÀiÁUÁÚöåPï D¤ zÉÃªï ©ügÁAvÉPï ¥Àx æ ÀªÀiï ¸ÁÜ£ï D¸ï¯ÉèA. ªÀÄj wZÁ f«vÁAvï ¸ÀĪÉðgï xÁªïßAZï ªÀiÁUÁÚöåa D¤ zÉÃªï ©ügÁAvÉa ft fAiÉÄ°è. zÉPÀÄ£ïAZï zɪÁ£ï wPÁ vÁZÁ ¥ÀÅvÁa DªÀAiÀiï eÁAªïÌ «AZÀÄ£ï PÁqï¯ÉA è . eÉdÄZÁ f«vÁAvï ªÀiÁUÉA Ú D¤ zɪÁ¸Ààuï DªÀiÁÌA ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ vÀgï ºÁPÁ ªÀÄÄSïå PÁgÀuï vÁa DªÀAiÀiï ªÀÄj eÁªÁ߸Á. wA ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁUÉÚA PÀgÁÛ°A. zɪÁZÉA GvÁgï ªÁZÀÄ£ï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

vÀ g ï ªÀ Ä jAiÉ Ä a zÉ Ã Sï D«Ä WÉ ª ÁåA. PÀÄmÁäAvï ¸ÀzÁAZï ªÀiÁUÉÚA PÀgÁåA. ºÉA DªÉÄÑA PÀÄmÁªÀiï ¨sÁUɪÀAvï PÀÄmÁä ¸ÁPÉðA PÀgÁåA. ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï ¸ÀVðA ¨Á¥ÁaA ¨É¸ÁAªÁA DªÉÄÑgï zÁqÉÛ°. ¸ÀzÁAZï vÀĪÉÆÑ ªÉÆUÁ¼ï

«UÁgï

3

ªÉÄà 2014


“¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ”

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï

(¦üUð À eï ¥Àvïæ)

ªÉÆUÁZÁ ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, ¸ÀĪÀiÁgï £ÉÆÃªï ªÀ¸ÁðA DªÉÄA Ñ ¦üUð À eï ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½ ¥Àvïæ ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ºÁa ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß «UÁgï D¤ UËgÀªï ¸ÀA¥ÁzÀPï: D¸ï¯Áèöå ²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ Á£ï wãï DªÁÝöåAa ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ ¸É ª Á ¢¯Áå G¥Áæ A vï wZÁå eÁUÁågï ¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½£ï ªÀiÁíPÁ ZÀÄ£Á¬Ävï PɯÁ. EUÉßòAiÀÄ¸ï ¥sÉÀÇãï : 2225236 ªÀÄZÁzÉÆ ¤ªÀÈvïÛ eÁ¯Áèöå ªÉ¼Ágï ºÉA ¥Àvïæ ZÀ®AªïÌ ²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï ¸ÀA¥ÁzÀPï: r’PÀÆe æ ï zsÀAiÀiÁæ£ï ªÀÄÄPÁgï D¬Ä°è D¤ ¥ÁmÁèöå ºÁå ªÀ¸ÁðA¤ ²æà eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì vÉA wuÉA ¨ÉÆêï C¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ZÀ®ªïß ªÉí¯ÁA. wZÁå ºÁå ¥sÉÀÇãï : 2437689/9880737689 CªÀÄƯïå D¤ ¤¸Áéyð ¸ÉªÉPï ¸Àªïð ¦üUÀðeï AiÀiÁdPÁAZÁå, ¦üUÀðeïUÁgÁAZÁå D¤ ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½ZÁå vÀ¥sÉð£ï ºÁAªï ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ: ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï wPÁ zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÉÆ£ï wa ªÀÄÄQè ft ±ÁAw ¸ÀªÀiÁzsÁ£Éa D¤ ¸ÀÄSÁ ¸ÀAvÉƸÁa eÁA«Ý ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA. ªÀiÁ| ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ zÉÃªï §gÉA PÀgÄÀ A vÀÄPÁ UÉÃæ ¹ ¨ÁAiÉÄ. ªÀiÁ| ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï ºÁZÉ D¢A ¸À¥ÉÛA§gï 1995ªÉgï ºÁAªÉA ¥ÀAiÉÄèA ¥Á«ÖA ²æà «£ÉìAmï UÉÆëAiÀÄ¸ï ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ºÁZÉ ¸ÀA¥ÁzÀPÀàuï ºÁwA WÉvï¯Áèöå ªÉ¼Ágï ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï ªÀiÁíPÁ - ¥ÀwPæ É «±ÁAvï PÁAAiÀiïÑ ªÀiÁºÉvï £Ávï°è. ¥ÀÅuï D®â£ï ²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï ªÉĹÛç D¤ °AiÀiÁ¨Á£ï ªÀiÁíPÁ zsÀAiÀiïæ D¤ ¸ÁAUÁvï ¢¯Áèöå ²æà ¢Ã°¥ï ®¸ÁæzÉÆ ªÀ«ðA ªÀÄíeÉA PÁªÀiï ¸À°Ã¸ï eÁ¯ÉèA. DvÁA vÉ zÉÆVà ¸Á¸ÁÚZÁå ²æà Jré£ï ¦. ¥sÉ£ÁðAr¸ï «±ÉªÁPï ¥ÁªÁèöåvï, vÁtÂA ªÀiÁíPÁ ¢¯Áèöå vÁå zsÀAiÀiÁæ£ï D¤ ¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁAZÁå DzsÁgÁZÁ «±Áé¸Á£ï ºÉå ¥Á«ÖA¬Æ ²æà ªÉÄ°é£ï ¥Éj¸ï ªÀiÁíPÁ ¢°è » dªÁ¨ÁÝj §gÁå£ï ¸ÁA¨Á¼ÀÛ¯ÉÆA ªÀÄí¼ÉîA zsÀAiÀiïæ ¹| ¸ÀAzÁå ©.J¸ï. ªÀiÁíPÁ D¸Á. ²æà JªÀgɸïÖ PÁæ¸ÁÛ zÀ¸ÉA§gï 1982-Avï ºÉA ¥Àvïæ ¥ÁæAiÉÆÃVPï xÀgÁ£ï ¨Á¥ï Tariff for Advertisement ¸É Ö ¤ è ¦gÉ Ãj£ï D¤ vÀ±ÉAZï vÉA C¢üPÀÈvï jw£ï J¦æ¯ï 1994-Avï Colour (Half / Full) ¨Á¥ï UÉU æ Àj r’PÀÆe æ Á£ï ºÁå ¥ÀvÁæ zÁéjA D«ÄÑ ¦üUÀðeï KPï Front Cover Cover Page Back Cover 1750 / 3000 PÀÄmÁªÀiï vÀ±ÉA JPÀémÁAªÉÑA KPï ºÁvÉgï eÁAiÀÄÓAiÀiï ªÀÄí¼Áîöå Front Cover-in 1750 / 3000 EgÁzÁå£ï ‘CAzsÁÌgÁ xÁªïß GeÁéqÁPï / Darkness to light’ Back Cover-in 1500 / 2750 ªÀÄí¼ÉÆî zsÉåÃAiÀiï ªÁPïå WÉvï¯ÉÆè. D¤ CdƤà ºÉA DªÉÄÑA ¦üUÀðeï First Page 1750 / 3000 ¥Àvïæ CAzÁÌgÁ xÁªïß GeÁéqÁPï ¥ÁªÀAªÉÑA KPï ªÉÄÃmï eÁªïß Last Page 1500 / 2750 D¸Á. ºÁå ¥ÀvÁæZÁå C©üªÀÈzÉÞ SÁwgï PÁAAiÀiï ¸ÀÆZÀ£ÁA D¸Ávï Inside Page 1250 / 2250 B & W (Qtr / Half / Full) vÀgï zÀAiÀiÁPÀ£ïð DªÀiÁÌA w½ìAiÀiÁ. ¦üUÀðeïUÁgÁAPï G¥ÁÌgÁPï Inside Page 325 / 650 / 1200 ¥ÀqÉÑ vÀ¸À°A ¯ÉÃR£ÁA ªÁ PÀªÀ£ÁA D¸Ávï eÁ¯Áågï zÀAiÀiÁPÀ£ïð ¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÀÄAPï «¼Á¸ï: ¦üUÀðeï zÀ¥ÀÛgÁPï ¥Á«vï PÀgÁ. D«Ä ¸ÀªÁðA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï The Editor, VOICE OF BENDUR ºÉA DªÉÄÑA ¦üUÀðeï ¥Àvïæ G¥ÁÌgÁPï ¥ÀqÉÑA- vÀ±ÉAZï UÀeÉðZÉA St Sebastian Church ºÁvÉgï eÁAiÉÄêA PÀgÁåA. Bendur, Mangalore - 575 002 zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. - eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì Website: www.bendurchurch.org

ªÉÄà 2014

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

4

ªÉÄà 2014


ªÁªïæ ¸ÀA¥ÉÆè ªÉÆUÁZÁåA£ÉÆÃ, 2004ªÁå ªÀ¸Áð xÁªïß 2014 ªÀÄíuÁ¸Àgï wãï DªÉÝPï (ºÁAvÀÄA KPï ªÀgïì ¥sÁ| D¤¯ï r’ªÉįÉÆè D¤ 4 ªÀÄ»£É ªÀiÁ£É¸ïÛ eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiÁì£ï dªÁ¨ÁÝj WÉvï°è) ºÁAªÉA ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ºÁå ¥ÀvÁæa ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß ªÁªïæ PɯÉÆ. DzÉÆè «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| ¦Ãlgï J¸ï. £ÉÆgÉÆ£Áí£ï » dªÁ¨ÁÝj ªÀiÁíPÁ ¢°è. ¸ÀĪÉðgï ªÀiÁ£É¸ïÛ ¥sÉ°Pïì ¦AmÉÆ ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀPï D¤ ªÀiÁ£É¸ïÛ UÉÆqï¦üæ ¦AmÉÆ D¤ DvÁA ªÀiÁ£É¸ïÛ gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®Øgï PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ºÁå ªÁªÁæAvï ªÀiÁíPÁ ¸ÁAUÁvï ¢¯ÉÆ. ºÁå wãï DªÉÝAvï ¸À¨Ágï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï DAiÉÄè D¤ UɯÉ. DvÁAZÉÆ DªÉÆÑ «UÁgï ¨Á¥ï CAvÉÆ£ï ¸ÉgÁªÉÇ ºÁAZÁå wÃ£ï ªÀgÁìAZÉA ªÀiÁUÀðzÀÀ±Àð£ï, ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï D¤ ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁæ¸Áæ zÉÆÃ£ï ªÀgÁìA xÁªïß vÁAZÉÆ D¤ ¥ÀAiÉÄèAZÁå ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgÁAZÉÆ D¤ ¨Á¥ï ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgÁZÉÆ ¨sÀ¥ÀÆðgï ¸ÀºÀPÁgï ªÀiÁíPÁ ªÉļÁî. vÀ±ÉA eÁ¯Áèöå£ï ºÁAªÉA EvÁèöå ¯ÁA¨ï DªÉÝAvï ºÁå ¥ÀvÁæa ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß ªÁªïæ PÀgÀÄAPï DªÁÌ¸ï ¯Á¨sÉÆè. ºÉA KPï ªÀÄíeÉA CzÀÄȵïÖ ªÀÄíuÁeÁAiÀiï! QvÁåPï ¥À¬Äè ¹Ûçà ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß ªÁªïæ PÀZÉðA ¨sÁUï ºÁå ¦üUÀðeÉAvï ªÀiÁíPÁ ¥sÁªÉÇ eÁ¯ÉA.

ºÉgï dªÁ¨ÁÝj ªÀ»¸ÀÄ£ï WÉvï¯Áèöå£ï ¥ÀvÁæPï KPï £ÀªÉA gÀÆ¥ï ¢¯Áèöå£ï vÁa ¸ÉƨsÁAiÀiï zÉÆrÛ eÁ¯Áå D¤ ªÁZÀÄAPï gÀÄZÁÛ. ºÁAZÉÆ ¸ÀªÁðAZÉÆ ºÁAªï ªÀÄ£Á¥ÀǪÀðQA G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛA. vÁtÂA ¢¯Áèöå ¸ÀºÀPÁgÁPï zÉêï vÁAPÁA «AZÁÚgï D²ÃªÁðzÁA¤ ¨sÀgÀÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA. ºÁAªÉA GUÁظï PÁqÀÄAPï ¥sÁªÉÇ DzÉÆè ¸ÀA¥ÁzÀPï zÉ| L. ªÀÄZÁzÉÆ - vÁZÁå ¸ÀºÀPÁgÁPï, zÉ| °AiÀiÁ¨ï D¤ zÉ| D®â£ï ªÉĹÛçPï. vÁtÂA ªÀÄíeÁå DªÉÝgï ¸À¨Ágï ¯ÉÃR£ÁA, PÀª£ À ÁA ¢¯ÁåAvï. vÁAPÁA ºÁAªï ¸Á¹ÚPï «±Éªï ªÀiÁUÁÛA D¤ vÁAZÁ PÀÄmÁäAPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛA. ¸Àªïð PÉƪÉAvÁZÁå zsÀªÀiïð ¨sÀ¬ÄÚAPï, UÀÄPÁðgï-UÀÄPÁðjßAPï, ¥Àw æ ¤¢üAPï, ¸Àªïð ¯ÉÃRPï¯ÉÃTPÁAPï, ¥ÁvÉÆ£ æ ÁAPï, eÁ»gÁvÁA ¢¯ÁèöåAPï, ¦üUÀðeï zÀ¥sÀÛgÁAvï ªÁªïæ PÀgÁÑöå ¹§âA¢Pï, PÉÆrAiÀiÁ¯ï¨ÉÊ¯ï ¥Éæ¸ï ºÁZÉÆ ªÀiÁå£Édgï ¥ÀAiÉÄèAZÉÆ D¤ DvÁAZÉÆ - vÀ±ÉA ¹§âA¢Pï, ªÀiÁ£É¸ïÛ Jré£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ÁPï vÁuÉA ºÀgÉåPï ªÀÄ»£ÁåAvï ªÉ¼Ágï ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ¥É¸ æ Áì xÁªïß DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeï zsÀ¥ÀÛgÁPï ¥Á«vï PɯÁèöå SÁwgï D¤ ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß ¸Àªïð ¦üUð À eïUÁgÁAPï ºÁAªï zÉÃªï §gÉA PÀgÄÀ A ªÀÄu í ÁÛA. vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ ¨s¥ À Æ À ðgï ¸ÀºPÀ Ágï ¢¯Á. ºÀgåÉ PÁ ªÀÄ»£ÁåZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå ºÀ¥Ás öÛ åAvï ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ¨sÁAiÀiïæ ºÁqÉÑA ¥ÀA æ iÀÄvÀ£ï PÀgïß vÉÆ vÀĪÀiÁÑöå ºÁvÁPï ¥ÁAªÉѧj ªÁAªïÖ PÁqÁèöå. DvÁA C±ÉA ªÀÄe í Æ É ªÁªïæ ¸ÀA¥ÉÆ.è £ÀªÁå£ï ¸ÀA¥ÁzÀPï eÁªïß ªÀiÁ£É¸ïÛ eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Á. ªÀiÁíPÁ vÀÄ«Ä ¸ÀºÀPÁgï ¢¯Éè§j vÁPÁ¬Äà vÀĪÉÆÑ ¸ÀºÀPÁgï ¢ÃeÁAiÀiï ªÀÄíuï «£ÀAw PÀgÁÛA D¤ vÁPÁ ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛA. ¥ÀgÀvï vÀĪÀiÁÌA zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. vÀĪÀiÁÌA ªÀÄíeÉA ¥Àu æ ÁªÀiï.

ºÁå DªÉÝAvï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉa G¥ÁzsÀåPïë D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð D¤ ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ ¸À¨Ágï ºÁtÂA ¨s¥ À Æ À ðgï ¸ÀºPÀ Ágï ¢¯Á. ¸ÀĪÉðgï ¸ÀA¥ÁzÀQÃa dªÁ¨ÁÝj PÁuÉÏvÁ£Á ¥ÀvÁæa CyðPï ¥Àj¹Üw ¨sÉÆêï QëÃuï D¸ï¯Áèöå£ï ¦ü U À ð eÉ A vÁè ö å xÉ Æ qÁåAPï ¥ÁvÉ Æ æ £ ï eÁAªïÌ «ZÁgï¯ÁèöåPï vÁtÂA ¨sÀ¥ÀÆðgï ¸ÀºÀPÁgï ¢¯Á. ºÉgÁA¤ eÁ»gÁvÁA ¢Ãªïß ¸ÀÄzsÁjì¯ÁA. C±ÉA ¦üUÀðeï ¥Àvïæ EvÁèöå GAZÁèöå ªÀÄmÁÖPï ¥ÁªÁèA ªÀÄu í ï ¸ÁAUÉÆAPï ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÆ É UÁÛ. ¨Á¥ï eÉÆãï, ¨Á¥ï ¥ÁªÁè£ï ¥ÀvÁæZÉA ªÀÄÄSï-¥Á£Áa D¤

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

- UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï 5

ªÉÄà 2014


# Úo ;u

ØuÚo?} : ¸ÀA¥ÀPïð ¸ÁzsÀ£ÁA ¸ÀvÁZÉå D¤ ±ÁAwZÉå ¸ÉªÉAvï ªÁ¥ÁgÀÄAPï DzsÁgï eÁ¬ÄêA ªÀiÁUÁåA. a"DoàA} : ¥À«vïæ ¸À¨sÉ£ï QæøÁÛPï ¸Àªïð gÁµÁÖçAPï ¥ÀUÀðmÉÑA D¥ÉèA «Ä¸ÁAªï ªÀÄÄPÁgÀÄì£ï ªÀígÀÄAPï UÀeïð D¸ÉÑA ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ªÀÄjAiÉÄ ªÀÄÄPÁAvïæ ¨Á¥Á¯ÁVA ªÀiÁUÁåA.

2014 ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï DAiÀiÁÛgÁAaA ªÁZÁàA :oYÓ}

=jÒ"šà AoÖj=}

R|:j~<}

04-05-2014 ¥Á.PÁ. w¸ÉÆæ DAiÀiÁÛgï

zsÀ.PÀÈ : 2:14, 22-23

QÃ : 15

1 ¥ÉzÀÄæ 1:17-21

®ÆPï 24:13-35

11-05-2014 ¥Á.PÁ. ZÉƪÉÇÛ DAiÀiÁÛgï

zsÀ.PÀÈ : 2:14, 36-41

QÃ : 22

1 ¥ÉzÀÄæ 2:20-25

dĪÁAªï 10:1-10

18-05-2014 zsÀ.PÀÈ : 6:1-7 ¥Á.PÁ. ¥ÁAZÉÆé DAiÀiÁÛgï

QÃ : 32

1 ¥ÉzÀÄæ 2:4-9

dĪÁAªï 14:1-12

25-05-2014 ¥Á.PÁ. ¸ÀªÉÇ DAiÀiÁÛgï

QÃ : 65

1 ¥ÉzÀÄæ 3:15-18

dĪÁAªï 14:15-21

zsÀ.PÀÈ : 8:5-8, 14-17

;j"DuÈà AoÖj=}

AoàØu?}

DAiÀiÁÛgÁa zÉêï¸ÀÄÛw 2014 ¸À£Áégï

5.00 p.m.

DAiÀiÁÛgï

6.45 a.m.

5.00 p.m.

10.05.2014 ¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÁ

11.05.2014 ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï ¥ÀAiÉÆè

¸ÉÊAmï DUÉßøï

17.05.2014 ¦ü. UÉÆ. ¥À ¸ÁAzÉ

18.05.2014 ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï zÀĸÉÆæ

EªÀiÁä£Éé¯ï ªÁqÉÆ

24.05.2014 ¹ÛçÃAiÀiÁAa ¸ÉÆqÁ°n

25.05.2014 ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï w¸ÉÆæ

PÀ¢æ mÉƯÉÎÃmï ªÁqÉÆ

31.05.2014 PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ

01.06.2014 Bridgetine ¹¸ÀÖgïì

PÀ®éj ªÁqÉÆ

07.06.2014 AiÀÄĪÀ D¤ ¸ÁA¸ÀÌøwPï ¸À«Äw 08.06.2014 ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï ZÀªÉÇÛ

RĸÁð ªÁqÉÆ

zÉÃªï ¸ÀÄÛva É ªÉ¼ÁªÀ¼ï 1.a"Doà

Ej=o‰ññÇÖoÇ ]Doà^: DjÓofà

6.00 q^ 6.45 ªÀÚoàÖuÚ} DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ} ºÀgåÉ PÁ ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÁAeÉZÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÁ£ï D¸Á. (ii) qOt‰Úo: DjÓofà 5.30, 6.45, 8.00 (#àTšC}) q^ 9.15 ªÀÚoàÖuÚ} ælj"ÔoÇ~àPï (ZÉƪÁÛöå PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvÁèöå ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÁAvï DUÉ߸ï PÉƪÉAvÁZÁå PÉƥɯÁAvï), DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ}å 2. ælj"ÔoÇ~àÓ} ;ur:ur<}~: Aj"ÀOt‹õÇÖur =jÒrš qOt‰Ú} DurÛ}‹ EuÚ} DjA}~ qOt‰Úoà^: DjÓofà 8.00 xÁªïß 9.00 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï (ÚjØuà:} <o). 3. ù"AjtœÚoà: EjÚuÇÓo a"Do =jÒ"šà q^ %=oÈà:}å (i)

¦üUð À eÉZÉ AiÀiÁdPï

_kÔj~ØuÖuà ;j=kj‰Ú}

1. AjtI æoI CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇä aÔoÚ} 2225236 2. AjtI æoI eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9844953048 3. AjtI æoI ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9591346212 ¥ÀzÁé PÁ¯ÉÃfZÉÆ ¦æ¤ì¥Á¯ï 1. AjtI æoI AjtO"x?} Doà:j"AjtÒ"Ú} 9845165382

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Au|è} : DjÓofà: 8.30 –12.30, ;j<oŒÚoà: 2.30–5.30 =kuÑ|<}: ;j=‰jk Ú} – 2218762

6

ªÉÄà 2014


32ªÁå AiÀiÁdQ ¢ÃPÉëZÉ G¯Áè¸ï

ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ ¢ÃPÁë: 04.05.1982

GzɯÁ ¢Ã¸ï ªÀvÁåð ¸ÀAvÉƸÁZÉÆ ¢Ã¸ï vÀĪÀiÁÑöå AiÀiÁdQ ¢ÃPÉëZÉÆ ¸ÀPÁØA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï G¯Áè¹vÁAªï vÀĪÀiÁÌA zɪÁPï CUÁðA ¢vÁAªï vÀĪÀiÁÌA ¢¯ÁèöåPï DªÀiÁÌA

dªÁ¨ÁÝj ªÀwð Wɪïß ¥sÀÄqÉA ¸ÀgÁèöåvï PÁgÁåPï ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ï ¢Ãªïß ¸ÁAUÁvÁ WÉvÉèA ¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï ¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛöåAªÁÑöå «£ÀAvÉ£ï zsÉÊgÁ£ï ¨sÀgÁèöåvï ºÀgÉåPï PÁªÀiï ©ügÁAvÉ«uï PÀgÀÄAPï ¥ÁªÁèöåvï G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï Deï D«Ä vÀĪÀiÁÌA C©üªÀiÁ£ï ¨sÀUÁÛ vÀĪÉÄÑgï ¸ÀªÁðAPï DªÀiÁÌA §¼ï ¨sÀ¯Á¬ÄÌ ¸ÀzÁAZï zÉêï vÀĪÀiÁÌA ¥sÁªÉÇ PÀgÀÄA vÁZÁå ±ÉvÁAvï ªÁªÀÅA æ Pï D¤Qà G¨sÉð¸ïÛ PÀgÀÄA.

G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛvï:

¨Á¥ï eÉÆãï, ¨Á¥ï ¥Áªïè, ¨Á¥ï ªÉÄÊPÀ¯ï zsª À iÀ ïð ¨s¬ À ÄÚA D¤ ¨ÉAzÀÄgï ¦üUð À eÉa zÉêï¥Àe æ Á

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

7

ªÉÄà 2014


ST SEBASTIAN CHURCH, BENDUR - 2014 - 2017 Members of the Parish Pastoral Parishad I

Names of the Clergy: 1

Fr Antony Serrao

Parish Priest

St Sebastian Church

9448239919

2

Fr John Baptist Moras

Asst Parish Priest

St Sebastian Church

9844953048

3

Fr Paul Crasta

Asst Parish Priest

St Sebastian Church

9591346212

4

Fr Michael Santhumayor

Principal

Padua College

9845165382

Ward

Mobile No

II

Office Bearers/

Designation

1 2 III

Vincent Goveas Ronald Francis Walder

Vice President Secretary

Kadri II Holy Cross

Gurkar Gurkar

9480276921 9972717631

Heads /Superiors of Religious Houses : St Agnes Convent 1 Sr Lydia Fernandes A.C.

9480146195

2

Sr M. Olivia A.C.

Yesu Prem Niketan

9483803324

2443580

3

Sr Sandhya Pereira B.S.

Bethany Mother House

8970983514

2218340

4

Sr Precilla Braggs B.S.

Bethany Generalate

8277165667

2218923

5

Sr Lyra Lasrado B.S.

Bethany Convent Nanthur

8762222070

2218924

6

Sr Florine Noronha OSSS

Bridgitine Convent

9449340325

2211410

7

Sr Josephine Therese LSP Little Sisters of the Poor

2215269

Sr Johnna D.S.S.

2422137

8

Maria Kripa Convent

2216921 2222812

Committee - Elected / Nominated 2218323 Voice of Bendur (N)

IV Membership by Office : 1 2 3 4 5 6

Gilbert Pinto Cecilia D’Souza Irene Saldanha Irene Saldanha Sachin Menezes Jovita Noronha

St Vincent De Paul Ligion of Mary Sodality of Our Lady Catholic Sabha Catholic Action League Ladies Social Service League

9980270250 9483924901 9663557809 9663557809 8123764914

2216519 2216582 2218990 2218990

9901189715

2437988

Family Welfare (N) Spirituality (E)

7

Nathalia Mary Lobo

III Order Tertiaries (SFO)

9972973333

2221169

Spirituality (E)

8

Robert D’Souza

Small Christian Community 9008523062

2211572

Family Welfare (E)

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

8

ªÉÄà 2014


V

Names of Gurkars :

Committee - Elected / Nominated

1

Irene D’Cunha

Church Ward I

9742992864

4255193

2

Rudolph D’Silva

Mother Teresa

9845186806

2218942

3

Precilla Rodrigues

Church Ward II

9008406197

2217476

4

Christine D’Souza

Church Ward III

9448953714

2217142

5

Pearline Saldanha

Church Ward IV

9480158188

2217209

6

Flany D’Souza

Lower Bendur I

9986818397

2213160

7

Deog Aranha

Lower Bendur II

9880214262

2430391

8

Janet Pinto

Lower Bendur III

9742856770

2431978

9

Symprose Miranda

Lower Bendur IV

9449554723

2439194

10

Alwyn D’Costa

Kankanady I

9945727005

2439346

11

Jacintha Colaco

Kankanady II

9980107768

2217865

12

Dorothy D’Souza

Kankanady III

9945618922

2439116

13

Flavilla Grace Pinto

Upper Bendur

9731850917

2218747

Finance (N) Family Welfare (E)

14

Melwin Fernandes

Balmatta

9886108247

2443660

Finance (E)

15

Carmine M. Mendes

St Peter

9886290680

2444392

16

Judy Pinto

Kadri I

9880137917

4253735

17

Vincent Goveas

Kadri II

9480276921

2216921

18

Jane Sequeira

St Theresa of Child Jesus

9845377258

2215018 2216823

Finance (E) Youth & Cultural(E)

Youth & Cultural(E)

Spirituality (N) Spirituality (E)

Finance (N)

19

Molly Pinto

Kadri III

8050348474

20

Agnes D’Souza

Immanuel Kadri

9741468744

21

Margaret Rego

St Agnes Kadri

9449990897

2216673

Spirituality (E)

22

Stephen Pinto

Kadri Tollgate

8762626326

2215696

Finance (E) Spirituality (E)

23

Ronald Francis Walder Holy Cross Nanthur

9972717631

2222812

24

Jancy Crasta

Calvary Nanthur

9481015533

2221344

25

Louiza Rego

Padua

9035704690

2222041

26

Clotilda Lasrado

Nanthur

9480364435

27

Gracy Lasrado

Lourdes

9844912013

28

Jerald Lobo

St Antony

9900710516

29

Grace Rasquinha

St Joseph

9686140955

30

Flora Saldanha

Carmel

9901041475

31

Joseph Mascarenhas Vailankanni

9880725979

32

Judy Sequeira

9886190743

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Infant Jesus

9

Spirituality (N)

C/O 2211617

2216638

2215439

ªÉÄà 2014


VI

Names of the Elected Representatives : 1

Ida Lasrado

2

William Gonsalves

3

Reena Pinto

4

Rashmi Sequeira

5

Norbert Crasta

6

Joseph D’Souza

7

Victor Pais

8

Jane Veigas

9

David B. Fernandes

10

Victoria Fernandes

11

Kenet Pereira

12

Jyothi Pinto

13

Michael Fernandes

14

Carmine Gonsalves

15

Zozimus Pais

16

Sheela D’Souza

17

Gracy Pinto

18

Lawrence Lobo

19

Pritha Lobo

20

Walter D’Cunha

21

Teena Serrao

22

Sujith Noronha

23

Edwin P. Fernandes

24

Irene D’Souza

25

Everest Crasta

26

Jacintha D’Souza

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Church Ward I

Committee - Elected / Nominated 9845304657 9845590290

Mother Teresa

Youth & Cultural(N) 2213063

Family Welfare (E)

9449573189 9449257330

Church Ward II

Church Ward III

Church Ward IV

Lower Bendur I

9845071681

2216739

9448328395

2225730

9980043259

2217218

9480346557

2217167

9448216860

2215712

9686912979

2211959

Family Welfare (N)

9964756947 9740941083

Lower Bendur II

Lower Bendur III

Lower Bendur IV

7760065637 9379933546

2430680

9880737689

2437689

Finance (E) V.O.B. (E)

9844422062

2434043

Youth & Cultural(N)

9538120147 9449990675

Kankanady I

Kankanady II

Youth & Cultural(E)

9449536425

2433425

Family Welfare (E)

9886047949

2434227

Youth & Cultural(N)

9632166692

2437584

9845295929 Kankanady III

9741474873

Youth & Cultural(E) 2433497

V.O.B. (E)

9901326764 Upper Bendur

9448506155

V.O.B. (N)

9945618819

10

ªÉÄà 2014


27

John Victor Lobo

28

Winnie D’Souza

29

Melwyn Peres

30

Blossom Rego

31

Denis D’Souza

32

Jacintha L. D’Souza

33

Grace Pinto

34

Irene Fernandes

35

William D’Souza

36

Mavis Rodrigues

37

Lilly Moras

38

Flora Pinto

39

Merlyn D’Cunha

40

Molly D’Silva

41

Francis Cleophas Martis

42

Cecilia Gracy Vas

43

Simon D’Souza

44

Marina Rebello

45

Thomas Saldanha

46

Stanislaus Pinto

47

Antony Nicholas Pinto

48

Evelyn Menezes

49

Dilip Lancy Lasrado

50

Laveena Pinto

51

Baptist Crasta

52

Rita Lobo

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Balmatta

St Peter Balmatta

9448790264

2425755

9845967615

2434755

9448497608

Kadri I

Kadri II

St Theresa of Child Jesus

Youth & Cultural(E)V.O.B. (E)

9740330430

2444313

8692901866

2441433

9945770652

2444132

9741947489

2214917

9449332771

2218318

9845134991 9886757060

Kadri III

Family Welfare (N)

Spirituality (N)

Finance (E) Spirituality (N)

9663053186

Immanuel Kadri

9482253530

2216843

8123609640

2222478

8970216700 St Agnes Kadri

9742607513 9164953295

Kadri Tollgate

Calvary Nanthur

8762240731

2224356

9449244011

2223778

9449924220 9945566421

Holy Cross Nanthur

Padua

9844222359

2213397

9743595160

2222461

9448333624

Family Welfare (N)

V.O.B (E)

9900106122 Nanthur

11

9480528449

2212449

9980210322

2223464

ªÉÄà 2014


VII

53

Sophia Evon Sequeira

54

Canute Alwyn Pais

55

Maria Molly Concessao

56

Maxim Moras

57

Hilda D’Cunha

58

Santhosh Veigas

59

Philomena Mendonca

60

Janet D’Souza

61

Edwin Lancy Menezes

62

Margarita Gama

63

Albert Rego

64

Elizabeth Pereira

Lourdes

7760333593 9611696488

St Antony

9901636136 9482045162

St Joseph

2214762

9341821237 9686628518

Carmel

9901189863 9591634381

Vailankanni

9448529501 8867602300

Infant Jesus

9964584458 9164033810

Names of the Nominated Members :

Committee - Elected / Nominated

1

Mariamma Thomas

Calvary

9448464673

2

Avith Barboza

Holy Cross

9241705435

2213321

Finance (E)

3

Lavina S. John

Kadri I

9902193892

2212426

Finance (N)

4

Herald Monteiro

Church Ward I

9880044860

5

Alex Serrao

Church Ward I

9845459593

2217332

6

Audy Rego

St Theresa of Child Jesus

9980270250

2216519 2215404

Finance (N)

Finance (E)

7

Irene Pinto

St Joseph

9845006266

8

Prakash Pinto

Calvary

9481505974

9

Mathias Francis Aranha

Mother Teresa

9900147706

4259706

10

Grace D’Cruz

St Peter

9901189752

2444849

11

Walter Colaco

Church Ward III 9663375569

2222745

Finance (N), Spirituality (N)

12

Leena Saldanha

Upper Bendur

9845046772

2215889

Youth & Cultural (E)

13

Clarence Machado

Kadri II

9880740224

2216860

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

12

Finance (N)

V.O.B. (E)

ªÉÄà 2014


Committee - Elected / Nominated

VIII Heads of Educational Institutions :

IX

1

Irene Sequeira

CBE Schools

9481389070

2212583

2

Gladys Moraes

CBE Schools

9481920494

2443312

3

Sr Maria Lathika A.c.

A.C. Schools

9611745037

2218846

4

Sr Premitha B.s

Bethany Schools

9980169039

2214278

Honorary : 1

J. R. Lobo

MLA

Church Ward II

9448375245

2

Naveen D’Souza

Corporator

Carmel

9448529962

4255017

Fr Antony Serrao Parish Priest

Know your Parish Parishad Members and help them in their work for the betterment of our parish. Also please feel free to approach them for any help you may require in your service to the parish.

THANKSGIVING

THANKSGIVING

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen.

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above Prayer for 9 Days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th Day, your request will be granted no matter how impossible it is. – G. Rodrigues

Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above prayer for 9 days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th day, your request will be granted no matter how impossible it is.

– From Devotee

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

13

ªÉÄà 2014


25 Joseph Peter Fernandes & Maria Fernandes 25 (Served as Gurkar of Carmel Ward for 18 years) Wishing you many more happy years to share When each day, each joy and each dream comes true May it find you closer together and ever more in love

Best Wishes from

Sons: Joel & Prajwal and Family Members

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

14

ªÉÄà 2014


¦üUð À eÉAvï DZÀgu À ï PɯÁèöå ¨sÁUɪAÀ vï ºÀ¥ÁÛöåa ªÀÄné ªÀ¢ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁæ¤ì¸ï ªÁ®Øgï UÉÆ. ¥À. PÁAiÀÄðzÀ²ð, ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeï

vÁ½AiÀiÁAZÉÆ DAiÀiÁÛgï J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåZÁ 13ªÉgï ¸ÀPÁ½A 7.15 ªÀgÁgï ¸ÁA. vÉge É ï E¸ÉÆ̯ÁZÁ ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï ¥ÁægÀA¨sï eÁ¯ÉÆ. «UÁgï ¨Á¥ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï, ¦æ¤ì¥Á¯ï D¤ UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉ ¸ÁAzÉ D¤ vÀ±ÉAZï ¸À¨Ágï ¦üUÀðeïUÁgï ºÁdgï D¸ÉÆ£ï «UÁgï ¨Á¥ÁAZÁ ªÀÄÄPÉïï¥ÀuÁSÁ¯ï vÁ½AiÉÆ ¨ÉAeÁgï PÀgïß vÁ½AiÀiÁA ¸ÀªÉA ²¸ÉÛ£ï ¥ÀıÁðAªÁgï EUÀeÉðPï AiÉÄêïß «Ä¸ÁAZÉA §°zÁ£ï ¸ÀA¨sÀª æ ÉÄè. «Ä¸ÁPï ¸ÀAiÉÄæ AiÀiÁdPï eÁªïß ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï ¸ÉÆÃeï, D¤ vÀ±ÉAZï ¨Á¥ï «£ÉìAmï ªÉÆAvÉgÉÆ ºÁdgï D¸ï¯É.è ¦üUð À eÉZÆ É G¥ÁzsåÀ Pïë vÀ±A É Zï PÁAiÀÄðzÀ²ð D¤ xÉÆqÁå UÀÄPÁðgÁA¤ gÁªÀiÁZÁ ¸ÀÄqÉvÉaA ªÀiÁAqÁªÀ¼ï PÉ°è.

¤ªÀiÁuÉÆ ¸ÀÄPÁægï: ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁ ¢Ã¸Á ¸ÀPÁ½A 8.00 ªÀgÁgï D¤ vÀ±ÉAZï 10.00 ªÀgÁgï RĸÁð ªÁmï D¸Á PÉ°è. RĸÁðZÁ ªÁmÉ ªÉ¼Ágï eÉdÄZÁ fêÀ£ï ªÉÆ£ÁðZÁ CmÁ«mÁåZÉA f«A f«A ¦AvÀÄgÁA ºÀgÉåPÁ ¸ÉÛ¸ÁAªÁA ªÉ¼Ágï zÁPÀ¬Ä°èA. D¤ vÉA ¯ÉÆPÁPï eÉdÄ£ï ¨sÉÆUï¯Éè PÀµïÖ zÀUÝÀ «Ú gÀÆ¥ï gÀÆ¥ï zÉPÆ É APï D¤ ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï ªÀĸïÛ ¸ÀÄ®¨sï eÁ¯ÉA. ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgÁA¤ zÉƤà RĸÁð ªÁmÉÆ ¨ÉÆêï C¥ÀĨÁðAiÉÄ£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉÆèöå. ¸ÁAeÉgï 5.30 ªÀgÁgï ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁa ¸ÉgɪÀĤ ¥ÁægÀA¨sï eÁ°. ¸ÁAeÉZÁ ¸ÉgɪÀĤPï «UÁgï ¨Á¥ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¨Á¥ï «£ÉìAmï ªÉÆAvÉgÉÆ, ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï r’¸ÉÆÃd ¸ÀAiÉÄæ AiÀiÁdPï eÁªïß ºÁdgï D¸ï¯Éè. ©æfmÁAiÀiïß ¹¸ÀÖgÁA¤ ªÉ¢ ¸ÉƧ¬Ä°è. ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁZÉÆ zsÉåÃAiÀiï eÁªïß ªÉ¢ZÉgï “zÉÃªï ªÉÆUÁZÉÆ D¤ ¨É Æ UÁì u ÁåZÉ Æ ¸ÁUÉ Æ gï” ªÀ Ä í ½ î A GvÁæ A ¦AvÁæ¬Ä°èA. «Ä¸ÁZÉgï ºÁå zsÉåÃAiÀiÁ ªÀAiÀiïæ «UÁgï ¨Á¥ÁAZÉÆ ¨ÉÆêï C¥ÀÄgï¨ÁAiÉÄZÉÆ ²PÉÆuÁÝAiÉÄPï ¥À¸ æ ÀAUï ¯ÉÆPÁaA ªÀÄ£ÁA fPÉÆAPï ¸ÀPÉÆè. RĸÁðZÁå GªÀiÁå ªÉ¼Ágï ¨sÁUɪÀAvï eÁUÉ ¸ÁA¨Á¼ÀÄAZÁå UÀeÉð SÁwgï zÁ£ï JPÁÖAAiÀiï PɯÉèA. Qæ¸ïÛ ¥À¸ æ ÁzÁ ¸ÀªÉA ¸ÁAeÉZÁå 8.00 ªÀgÁgï ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁa ¸ÉgɪÀĤ ¸ÀA¦èA.

¤ªÀiÁuÉÆ ¨É¸ æ ÁÛgï : 17-4-2014ªÉgï ¸ÁAeÉgï

4.00 ªÀgÁgï ¸ÁAeÉZÁ ¸ÉgɪÀĤPï AiÉÄÃAªïÌ eÁAiÀiÁßvï¯ÁèöåAPï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï D¸Á PɯÉèA. ¤ªÀiÁuÁå ¨É¸ æ ÁÛgÁa ¸ÉgɪÀĤ ¸ÁAeÉZÁå 6.30 ªÀgÁgï DgÀA¨ï eÁ°. «UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï, ¨Á| eÉÆøɥsï ªÀiÁnð¸ï, ¨Á| ªÀ¯ÃÉ jAiÀÄ£ï r’¸ÉÆÃd, ¨Á| «£ÉA ì mï ªÉÆAvÉÃgÉÆ D¤ ¨Á| «dAiÀiï «PÀÖgï ¯ÉÆèÉÆ ºÁdgï D¸ï¯É è . ¨É x À ¤ ¹¸À Ö g ÁA¤ ¨É Æ Ãªï D¥ÀŨÁðAiÉÄ£ï ªÉ¢ ¸ÉƨsÀªïß ‘JªÀÌj¸ïÛ PÀÄmÁäA JPÀ é m ÁAiÀ i ÁÛ ’ ªÀ Ä í ½ î A GvÁæ A ¦AvÁæ ¬ Ä°è A . ¨Á| eÉÆøɥsï ªÀiÁnð¸Á£ï eÉÆPÉÆÛ ¥À¸ æ ÀAUï ¢Ãªïß ¸ÀªÁðAPï eÉdÄ£ï RAZÁå SÁwgï ¯ÉÆPÁ ªÀÄzÁèöåAPïZï «AZÀÄ£ï D¥Éèöå ²¸ï/ AiÀiÁdPï PɯÉè ªÀÄíuï «ªÀjì¯ÉA D¤ ¸Àªïð AiÀiÁdPÁA SÁwgï ªÀiÁUÉÆAPï vÀ±ÉAZï DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäA xÁªïß §gÉ AiÀiÁdPï G¨ÉÆÓAZÁå SÁwgï ªÀiÁUÁeÁAiÀiï ªÀÄíuï «£ÀAw PÉ°. «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ 12 duï ¦üUÀðeï PÁ¨ÁðgÁåZA É ¥ÁAiÀiï zÀĪïß eÉdÄ£ï D¥ÉǸÁÛ¯ÁAZÉ ¥ÁAiÀiï zÀįÁèöå ZÁjwææPï WÀrvÁZÉÆ GqÁ¸ï ºÁqÉÆè.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

D¯Éè®ÆAiÀiÁZÉÆ ¸À£Áégï: ¸ÁAeÉZÁå 7.30 ªÀgÁgï ¥Á¸ÁÌAZÁ eÁUÀu æ Áa gÁvï ¥ÁægÀA¨sï eÁ°. «Ä¸ÁZÁå ¸ÉgɪÀĤPï «UÁgï ¨Á¥ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¨Á¥ï «£ÉìAmï ªÉÆAvÉgÉÆ, ¨Á¥ï ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï r’¸ÉÆÃd ºÁdgï D¸ï¯Éè. D¥ÉǸÀÛ°Pï PÁªÉÄð¯ï ¹¸ÀÖgÁA¤ ¨ÉÆêï C¥ÀÄgï¨ÁAiÉÄ£ï ªÉ¢ 15

ªÉÄà 2014


¸ÉƨsÀ¬Ä°è. ªÉ¢ZÉgï zsÉåÃAiÀiï ªÁPïå eÁªïß “fªÀAvï eÉdÄPï ¨sm É ÁåA RgÉÆ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¨sÆ É UÁåA” ªÀÄíuï °RÄ£ï ²¼Á ¯ÉÆlÄ£ï G¨ÉA D¸ï¯Áèöå fªÀAvï eÉdÄZÉA ¦AvÀÄgï WÁ¯ÉèA. «Ä¸ÁZÁ ¸ÀĪÉðgï ¥Á¸ÁÌZÉÆ GeÉÆ EAUÁîöåA¤A ¥ÉlAiÉÆè D¤ ¨ÉAeÁgï PÉ°è ¥Á¸ÁÌAa ªÁvï ¥Él¬Äè. ¸Àªïð ¯ÉÆPÁA¤ vÁå ªÁw xÁªïß vÁtÂA ºÁqï°è ªÁvï ¥Élªïß GeÁéqï zÉPÉÆè. «Ä¸ÁªÉ¼Ágï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ ºÁZÉÆ ¨ÉÆêï C¥ÀĨÁðAiÉÄZÉÆ ±ÉªÀiÁðAªï D¸ï¯ÉÆè. PÁtÂPÉZÁ ¥ÀıÁðAªÁ ªÉ¼Ágï D±Àª æ ÀiÁAPï zÁ£ï ¢ÃAªïÌ SÁuï ªÉÇ«ðA. ¸À¨Ágï ¦üUÀðeïUÁgÁA¤ ºÁqï°è. «Ä¸ÁZÁ DPÉÃæ Pï «UÁgÁA¤A ¸Àªïð zÉÃªï ¥ÀeÉðPï ¥sɸÁÛZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥Ál¬Ä¯Éè D¤ ºÁPÁ ¥Àv æ ÀÄåvÀÛgï eÁªïß G¥ÁzsåÀ Pïë ²æêÀiÁ£ï «£ÉA ì mï UÉÆëAiÀiÁ¸Á£ï

*****

¸Àªïð AiÀiÁdPÁAPï ¦üUÀðeïUÁgÁA ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥Ál¬Ä¯Éè.

vÀ¥sÉð£ï

ºÁå ¸ÀUÁîöå ¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛöåAvï vÀ±ÉA ¥s É ¸ ÁÛ ¢ Ã¸ï ²æ à ªÀ i Á£ï ªÁ®Ö g ï PÀ Ä ¯Á¸É Æ ZÁå ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁSÁ¯ï ¨ÉÆêï C¥ÀĨÁðAiÉÄaA PÀAvÁgÁA vÀ±ÉA QÃvÀð£ÁA D¸Á PÉ°èA. D¤ vÀ±A É Zï ¸ÀVî ªÀiÁAqÁªÀ¼ï UÉÆ. ¥ÀjµÀzZ É Æ É G¥ÁzsåÀ Pïë ²æà «£ÉìAmï UÉÆëAiÀĸï, PÁgÀåzÀ²ð, ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®Øgï, ¸Àªïð ªÁqÁåZÉ UÀÄPÁgï, ¥Àw æ ¤¢ü D¤ EvÀ g ï ¸À é A iÀ Ä A ¸É ª ÁPÁA¤ «UÁgï¨Á¥ÁZÁ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÁSÁ¯ï ¨ÉÆêï C¥ÀÄgï¨ÁAiÉÄ£ï ªÀåªÀ¹Üvï jw£ï PÉ°èA. ¥Á¸ÁÌAZÁ DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A 6.30 ªÀgÁgï, 8.00 ªÀgÁgï D¤ vÀ±ÉAZï 9.15 ªÀgÁgï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï D¸ï¯ÉèA. l

±ÀÈzÁÝAd°

*****

¦üUð À eï UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ¼a É ªÀiÁf PÁAiÀÄðzÀ²ð (d£Égï 1, 1980 xÁªïß dįÁAiÀiï 7, 1988 ªÀÄíuÁ¸Àgï) PÀÄ| °fÓ ¦gÉÃgÁ ºÁåZïÑ J¦æ¯ï 21ªÉ g ï zÉ ª Á¢£ï eÁ° ªÀ Ä í u ï w¼À Ä ì A Pï ¥À±ÁÑvÁÛ¥ï ¥ÁªÁÛAªï. wuÉA ¦üUð À eÉPï ¢¯Áèöå ¸É ª É Z É Æ D«ÄA GUÁØ ¸ ï PÁqÀ Ä £ï wZÉ Æ G¥ÁÌgï DlAiÀiÁÛAªï D¤ wZÁå CvÁäöåPï ¸Á¸Àuï «±Éªï ªÀiÁUÁÛAªï. vÀ±AÉ Zï wZÁå PÀÄmÁäZÁ ¸ÀªÁðAPï ¨sÄÀ eÁªÀuï ¥ÁoÀªïß wPÁ ±ÀÈzÁÞAd° ¨sl É AiÀiÁÛAªï.

°fÓ ¦gÉÃgÁ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

«UÁgï, ¦üUÀðeï AiÀiÁdPï, zsÀªÀiïð¨sÀ¬ÄÚ D¤ ¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁA

16

ªÉÄà 2014


G¥ÁÌgï Dl«Ú

C©ü£AÀ zÀ£ï

²æ à ªÀ Ä w UÉ æ à ¸ï r’PÀ Ä æ e Á£ï ¥ Á m Á è ö å ¸ÀĪÀiÁgï zÁ ªÀ¸ÁðA¤ (UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzZ É Áå wãï DªÉ Ý APï) ºÁå DªÀ i ÁÑ ö å ‘¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ’ ¦üUð À eï ¥ÀvÁæa ¸ÀA¥ÁzÀQ eÁªïß ¢¯Áèöå ¤¸Áéyð ¸ÉªPÉ ï D«Ä wPÁ C¨sÁgï ªÀiÁ£ÁÛAªï D¤ zÉêï§gÉA PÀgÄÀ A ªÀÄíuÁÛAªï.

PÀ¢æ zÀĸÁæöå ªÁqÁåZÆ É ²æà gÉÆçmïð r’¸ÉÆÃd ¯Áí.Qæ.¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiï J¦¸ÉÆÌ¥¯ À ï ¹n ªÁgÁqÁåZÉÆ ¸ÀAAiÉÆÃdPï eÁªïß ªÀÄÄPÁèöå 3 ªÀ¸ÁðAZÁ DªÉÝPï ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Á. vÉÆ DªÀ i ÁÑ ö å ¦ü U À ð eÉ Z É Æ ¸À A ZÁ®Pï vÀ ± É A Zï ¢AiÉĸÉfZÁå ¯Áí.Qæ.¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ªÁªïæ ¢vÁ. vÁPÁ DªÉÄÑA G¯Áè¸ï.

DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁAvï ¸ÁA. ¸É¨¸ É ÁÛöåAªï wPÁ ¸ÁA¨Á¼ÀÄA D¤ ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉêï wPÁ D¤ wZÁå PÀ Ä mÁäZÁå ¸À ª ÁðAPï D¥Áè ö å D²ÃªÁðzÁA¤ ¨sÀgÀÄA

- ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½

- ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½

¹Ö¥£ Às ï ¦AmÉÆ

¥É¹æ ¯Áè gÉÆræU¸ À ï

£ÀªÉÇ UÀÄPÁðgï PÀ¢æ mÉƯïUÉÃmï ªÁqÉÆ

£À« UÀÄPÁðgïß EUÀeÉð zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ

£ÀªAÉ UÀÄPÁðgï / UÀÄPÁðgïß eÁªïß «AZÉÆ£ï D¬Ä¯Áèöå vÀĪÀiÁÌA ¦üUðÀ eÉ vÀ¥sÉð£ï C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï D¤ vÀÄ«ÄA ªÁqÁåAvï vÀ±ÉAZï ¦üUðÀ eÉAvï ¢AªÁÑöå vÀĪÀiÁÑöå ¸ÀªAÉ vï vÀĪÀiÁÌA ¸Àªïð AiÀıÀ¹é ªÀiÁUÁÛAªï. - ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

17

ªÉÄà 2014


ªÀÄgÉåPï ¸ÀªÄÀ ¦ð¯ÉÆè ªÉÄà ªÀÄ»£ÉÆ - ¨sAÀ iÀiïÚ ªÀiÁj DAeï ©.J¸ï.

ªÀÄgÉåPï ¸ÀªÀĦð¯ÉÆå ªÀÄ»£ÉÆ ªÉÄÃ, zÉPÄÀ £ï ºÁå ªÀÄ»£ÁåPï D«Ä ‘ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÉÆ’ ªÀÄíuÁÛAªï.

¨ÉxÀ¤ PÉÆ£ÉéAmï

D¤ ªÀiÁUÁÚöå£ï DPÉÃgï PÀgÁÛAªï. ºÉA eÁªÁ߸ï¯ÉèA D«Ä DzsÁgïß D¸ï¯ÉèA ªÀÄgÉåZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï, DvÁA¬Äà xÉÆqÁå ¦üUÀðeÁA¤ vÉA ¨sÀQÛ¥Àuï ZÀ¯ÉÆ£ï D¸Á.

D«Ä ¯Áí£ï D¸ÁÛ£Á ªÀÄÆrUÉgÉAvï gÀ¸ÁÛöå zÉUÉ£ï D¸ï¯Áèöå ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÁå gÀÄPÁA¤, vÁA©ØAvÁA©ØA, WÉƸï-WÉÆ¸ï ¥sÀįÁA ¥À¼ÉAªÉÑAZï, zÉƼÁåAPï KPï ¥sɸïÛ! J¦æ¯Á xÁªïß dÆ£ï ªÀÄ»£Áå ªÀÄíuÁ¸Àgï DªÀiÁÑöå ªÀÄÆrUÉgÉAvï »A ¥sÀįÁA zsÁgÁ¼ï eÁvÁ°A. ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï ¸ÁAeÉgï vÉøÁðPï ¯ÉÆPÁ ¸ÁAUÁvÁ MlÄÖPï ªÉļÉÆAPï wA ¥sÀįÁA GqÁ¸ï PÀgÁÑöå§j DªÀiÁÌA ¨ÉÆUÁÛ¯ÉA!

ªÀÄj D¤ wZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ wZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DªÀiÁÌA UÀeïð QvÁåPï? ªÉÄà ªÀÄ»£ÉÆ, ZÀqÁªÀvï ¥Á¸ÁÌA ¥sɸïÛ D¤ ¥ÉAvÉPÉƸÁÛZÁå ¥sɸÁÛA G¥ÁæAvï AiÉÄvÁ. PÁgÀuï, eÉdÄZÉÆ ¥Á±ÁAªï, ªÀÄgÀuï, fêÀAvÀàuï, ¸ÀgÁÎgï ZÀrÚ, ¥À«vïæ CvÁäöåZÁå AiÉÄuÁåZÉA (¥ÉAvÉPÉƸïÛ) ¥sɸÁÛA, JPÁ ¥ÁmÁèöå£ï KPï AiÉÄvÁvï. »AZï EUÀeïðªÀiÁvÉPï WÀmï PÀgÁÛvï. vÁAvÀÄA ªÀÄgÉåZÉÆ ¥Ávïæ «±Éøï. eÉdÄ vÁZÁå fªÀAvÀàuÁ G¥ÁæAvï D¥ÉƸÀÛ¯ÁAPï ¥À«vïæ CvÉÆä ¨sÁ¸Áªïß ¸ÀgÁÎgï ZÀqÉÆ£ï UɯÁèöå £ÀAvÀgï, dÄzɪÁAZÁå ©üAiÀiÁ£ï, eÉdÄZÁå ²¸ÁA¤ D¤ D¥ÉƸÀÛ¯ÁA¤ vÁAPÁAZï ¸É£ÉPÁèAvï ¦üZÁgï PÀgïß WÉvï¯Áèöå ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ªÀÄgÉå ªÀiÁAiÉÄ ¸ÁAUÁvÁ vÉ ªÀiÁUÁÚöåAvï, ¥À«vïæ CvÁäöåZÁå AiÉÄuÁåPï gÁPÉÆ£ï gÁªÉè. dÄzɪÁA¤ DZÀgÀÄìAZÁå ¥ÉAvÉPÉƸÁÛZÁå ¥sɸÁÛ ¢¸Á, ¥À«vïæ CvÉÆä GeÁåZÁå f¨ÉZÁå gÀÄ¥Á£ï xÀAAiÀiï D¸ï¯Áèöå ¸ÀPÁØAZÁå vÀPÉègï zÉAªÉÇè D¤ vÁAPÁA vÁZÁå PÀÄ¥ÉðZÁå zÉuÁåA¤ ¨sÀgï¯Áèöå£ï vÉ zsÀAiÀiÁæ¢üPï eÁªïß ¨sÁAiÀiïæ DAiÉÄè. ¥sɸÁÛPï dªÀiï¯Áèöå zÀĸÁæöå zÀĸÁæöå UÁAªÁÑöå D¤ ¨sÁ±ÉAZÁå ¯ÉÆPÁPï vÁt ªÁAeÉ¯ï ¥ÀgÀÎmï PɯÉÆ, D¤ Qæ¸ÁÛ§j vÁZÁå £ÁAªÁ£ï DeÁ¥ÁA PÉ°A, ªÉįÁèöåAPï fªÀAvï GlAiÉÄèA, ¨sÀÄvï ¯ÁUï¯ÁèöåAPï §gÉA PɯÉA. Qæ¸ÁÛZÉ ¸ÁQë eÁªïß ºÀeÁgÁAPï Qæ¸ÁÛAªï PɯÉ. ºÁPÁ ¸ÀgÁéPï PÁgÀuï eÁ°è, vÁAPÁA ªÀiÁUÉÆAPï ²PÀ¬Ä°è, ¸ÁAUÁvï ¢°è, wZï w ªÀÄjªÀiÁAAiÀiï! DvÁA¬Äà w wZÉA DªÀAiÀÄàuÁZÉA PÁªÀiï ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï D¸Á. ¸ÀgÁÎxÁªïß w DªÀiÁÌA PÀĪÉÆPï PÀgÁÛ. vÁå zÉPÀÄ£ï ªÀgÁìZÁå ºÁå ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï ¥ÀÄtÂÃ, wPÁ ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Áèöå ºÁå ªÀÄ»£ÁåZÁå ºÀgÉåÃPï ¢¸Á, D«Ä wPÁ ªÀiÁ£ï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï!l

ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÁå ¥sÄÀ ¯ÁAZÉÆ vÁA¨ÉÆØ gÀAUï vÁA¨É Æ Ø gÀ A Uï ‘ªÉ Æ ÃUï’ ¥ÁZÁgÁÛ . ¸ÁAUÁvÁZï ªÉÆUÁSÁwgï xÉÆqÁåA¤ PÀµïÖ, »A¸Á ¸ÉÆ¹Ñ D¤ ¸ÉƸï¯Áèöå PÀµÁÖAa AiÀiÁ vÁåUÁa zÀÆPï¬Äà ¥ÁZÁgÁÛ. ªÀÄjªÀiÁAiÉÄ£ï eÉdÄ ¸ÁAUÁvÁ DªÀiÁÑöå ¸ÉÆqÀéuÉSÁwgï ªÉÆUÁ£ï D¤ ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¸ÉƸï¯Éè PÀµïÖ, vÉÆ gÀAUï ¸ÁAUÁÛ. eÉdÄ£ï RĸÁðªÀÄĽA zÀÄT£ï ¥ÀÆuï zsÀAiÀiÁæ£ï G© gÁªï¯Áèöå vÁZÁå DªÀAiÀiïÌ DªÀiÁÌA ¢¯ÁA. vÁZÁå ¤ªÀiÁuÁå GvÁæAPï D¤ ªÀÄ£ÁðPï w ¸ÁPïì eÁ¯Áå, eÁªïß ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAZÉA vÁA¨ÉØ ¥sÀįï!

ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAZÉA ¨sQÀ Û¥u À ï “ªÀÄgÉå xÁªïß eÉdÄ xÀAAiÀiï” ªÀÄí¼Áîöå zsÉåÃAiÀiÁ£ïAZï ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DgÀA¨sÉèA D¤ ªÁqÉèA. ªÉÄà ªÀÄ»ªÀiÁåAvï PÉÆAvï-gÀeÁgï, ªÀÄgÉ嫲A ¤AiÀiÁ¼ï, G¯É, ªÀiÁUÉÚA D¤ PÀAvÁgÁA, ¸ÀUÁîöå ªÀÄ»£ÁåAvï EUÀeÉðPï ¯ÁUÉÆ£ï D¸ÁÑöå UÉÆæmÁÖöåAvï AiÀiÁ EUÀeÉðAvï ¯ÉÆÃPï PÀgÁÛ. PÉÆAvï-gÀeÁgï PÀgÁÛ£Á ªÁAeɯÁAvï ¢¯Éè ªÀÄgÉåZÁå D¤ eÉdÄZÁå fuÉåZÉ «Ä¸ÉÛgï D«Ä ¤AiÀiÁ¼ÁÛAªï. C±ÉAZï ¸ÀUÉÆî vÉøïð eÁvÀZï ªÀÄgÉåa ®¢£ï ªÀÄí¼Áå G¥ÁæAvï vÁå ¢¸ÁZÁå ¤AiÀiÁ¼ÁAvï, ‘ªÉÄà ªÀÄ»£ÉÆ’ ªÀÄí¼Áîöå §ÆPÁAvï, ªÀÄgÉ嫲A D¤ wZÁå DZÀgÁåA D¤ ªÀÄdvÉ «²A JPÁèöå£ï ªÁZï¯ÉèA D«Ä ¸ÀPÁØA DAiÀiÁÌvÁAªï. ¸ÀA§Azsï eÁ°èA PÀAvÁgÁA G¯ÁåA¤

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

18

ªÉÄà 2014


PÉÆÃuï w?

eÁ¯Á zÉPÀÄ£ï »Zï w ªÀÄj eÉdÄa ZÁPÀ£ïð £ÀíAiÀiï ¥ÀÇuï DªÀAiÀiï eÁAªïÌ zɪÁ£ï «AZÀÄ£ï PÁqï°è! eÉdÄPï D¥Áèöå ¥ÀÅvÁPï vÉA¥ÁèAvï ¨sÉlAiÉÄè°. vÉÆ ¨sÁAiÀiïæ ¥Àqï¯Áèöå ªÉ¼Ágï vÉA¥ÁèAvï ¨sÉmÁÛ£ÁA “vÀĪÉA C±ÉA QvÁåPï PɯA É AiÀiï”? ªÀÄu í ï «ZÁgï°è. vÁZÁ PÀpÃuï PÀµÁÖAZÁ ªÉ¼Ágï vÁPÁ ¸ÁAUÁvï ¢Ãªïß vÁZÉA ªÀÄgÀuï ¥ÀAiÀiÁðAvï RĸÁðªÀÄĽA G© D¸ï°è. wZï ªÀÄj, ¥sÁwªÀiÁAvï, ®Æzïð UÁªÁAvï, ªÉÄdÄUÉÆgÉAvï, d¥Á£ÁAvï, PÉÆgÉAiÀiÁAvï, ¨sÁgÀvÁAvï (ªÀÄzÁæ¸ï, PÉÃgÀ¼)À D¤ ºÉgï ¸À¨Ágï PÀqÉ£ï ¥Àv æ ÉÃPï PÁgÀuÁ SÁwgï ªÁ eÉgÁ¯ï PÁgÀuÁ SÁwgï ¢¶ÖPï ¥ÀqÀÄ£ï ªÉÆÃUï PÀ£ïð ft §zÀÄèAPï G¯ÉÆ ¢°è. wZï ªÀÄj xÉÆqÁåAPï PÉÆAvÁZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DzÁgÀÄAPï, xÉÆqÁåAPï ¨ÉAwuï UÀ¼ÁåAvï WÁ¯ïß vÁ¼ÉßAvï ¸ÁA¥ÁØ£Á eÁAªïÌ DzÉÃ±ï ¢°è. ¸ÁAUÁvÁZï 3 £ÀªÀiÁ£ï ªÀÄjAiÉÄZÉA zɪÁ¸ÁAªï DzÁgï¯ÁèöåAPï AiÉĪÉÆÌAqÁ xÁªïß wuÉA ¤ªÁgï¯Éè zÁPÉè D«Ä DAiÀiÁ̯Áåvï. ºÁåZï ªÀÄjAiÉÄZÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ eÁªÁ߸Á (ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÉÆ (May). ºÁå ªÀÄ»£ÁåAvï wZÁ ªÀiÁ£Á SÁwgï ¥ÀævÉÃPï zɪÁ¸ÁAªï DzÁgï¯ÁèöåAPï «±ÉÃ¸ï ¨É¸ÁAªÁA w ¢vÁ. vÁå ²ªÁAiÀiï 13 vÁgÉÌgï ¥sÁwªÀiÁ ¸Á¬ÄâtÂZÉA ¥sɸïÛ D¤ 31 vÁgÉÌgï ªÀÄjAiÉÄPï Efâ ºÁqï¯ÉèA ¥sɸïÛ¬Æ AiÉÄvÁ. ¥ÁmÁèöå ªÀ¸ÁðA¤ ¸À¨Ágï ¥Á¥ï ¸ÁAiÀiÁâA¤ ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄjAiÉÄZÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄu í ï ªÀÄAdÆgï PɯÁ. ¥Á¥Á ¨É£É¢PïÛ 15ªÁå£ï 1915 E¸ÉéAvï ¥ÀAiÀiÁèöå ªÀ Ä ºÁgÀ h ÄeÁZÁ ¸À A zÀ © ü ð A, ºÁå ªÀ Ä »£ÁåAvï “¸ÀªiÀ ÁzsÁ£ÁZÉA ¥Áæxð À £ï” ªÀÄu í Æ É APï DeÁÕ ¢°è. ¥Á¥Á ¦AiÀÄĸï 12ªÁå£ï 1939 E¸ÉéAvï zÀĸÁæöå ªÀĺÁgÀhÄeÁZÁ ¸ÀĪÉðgï ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÁåZÉA zɪÁ¸ÁAªï PÀgÀÄAPï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ.è ªÀÄjAiÉÄZÁå ¥ÀÅtåPÃëÉ vÁæA¤, ºÁå ªÀÄ»£ÁåAvï wPÁ ¥sÀůÁA¤ £ÉlAiÀiÁÛvï D¤ ¸ÀzÁAZï vÉøÁðZÉA zɪÁ¸ÁAªï DzÁgÁÛvï. Qæ¹£ Û ï¨ÁAiÉÄ£ï ªÀÄjAiÉÄa EªÀiÁeï ¥ÉÃAAiÀiïÖ PÀgÄÀ APï D¤ ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÁåZÉA zɪÁ¸ÁAªï ¨sQÀ Û£ï DzÁgÀÄAPï AiÉÄ«Ó¯ÉèA D¤ wa vÀAiÀiÁgÁAiÀiï ¸ÀÄgÀÄ PÉ°è ªÀiÁvïæ. wvÁèöågï wZï ªÀÄj wZÁ WÀgÁ CZÀAiÀiÁðA PÀgÀÄAPï ¥ÁªÁÛ. vÀgï wa ¸ÀPÀvï D«Ä ¸ÀªÀÄÄÓ£ï WɪÁåA. ºÁå ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÁåAvï wZÉA zɪÁ¸ÁAªï DzÁgïß ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉÆ ¯ÁVê¯Áå£ï ¥ÁmÁèªï PÀAiÀiÁðA D¤ wZÁ ªÉÆUÁPï ¥Ávïæ eÁªÁåA. l

“ªÀĪÀiÁä, vÉÆêÀĸï DAiÀiÁè” DªÀAiÀiïÌ G¯ÉÆ PÀ£ïð °°è ¸ÁAUÁ¯ÁUÉèA. “vÁPÁ ¨ÉÆÃ¸ï ªÀÄíuï ¥ÀÅvÁ, D¤ w EªÀiÁeï ¢. §j PÀ£ïð ¥ÉAAiÀiïÖ PÀ£ïð ¢ ªÀÄíuï ¸ÁAUï”. “eÁAiÀiïÛ ªÀĪÀiÁä. ¥ÀÇuï EªÀiÁeï RAAiÀiï D¸Á? ºÁAUÁ ¢¸Á£Á”. “w ªÀiÁ¼Áågï zÀª¯ À Áåð. ¥ÀÇuï ZÀvÁæAiÀiï - xÀAAiÀiï KPï ¥ÉǼÉA ¨ÉÆgÉA PÀÄA§Ä eÁ¯ÁA” zÀĪÉPï eÁ¥ï ¢°, Qæ¹Û£ï¨ÁAiÉÄ£ï wZÁ ºÁAvÀļÁß xÁªïß. ¸À¨Ágï ¢Ã¸ï xÁªïß wZÁ G¸ÉÆärZÁ ¦qɪÀ«ðA ºÁAvÀļïß WÉvï¯ÉèA wuÉA. J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÉÆ PÁ¨Ágï eÁAªïÌ KPï ºÀ¥ÉÆÛ D¸ï¯ÉÆè. wvÁèöå ©üvÀgï D¥ÁÚPï §gÉA¥Àuï ¯Á¨sÉÛ¯ÉA ªÀÄíuï wuÉA RArvï aAvï¯ÉèA. ¥ÀÇuï DvÁA ªÀiÁvïæ ºÁAvÀļÁß ªÀAiÉÄèA GmÉÆAPï ¸ÀAiÀiïÛ wZÁ£ï eÁAiÀiÁßvï¯ÉèA. “ªÀiÁªÀiÁä...!”°°èa ¨ÉÆèï D¤ “qÁ...¨ïâ” PÀ£ïð PÀÄA§Ä ¥sÉǼÉA PÀÄqÉÌ eÁªïß gÀhÄqÁAiÉÄ£ï ¥Àqï¯ÉÆè DªÁeï! - ¸ÀPÌÀ qï¬Æ ¸ÁAUÁvÁ DAiÀiÁ̯É! “ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄ ¥Áªï DªÀiÁÌA” ªÀÄíuï Qæ¹Û£ï¨ÁAiÀiï ºÁAvÀļÁß ªÀ¬Äè GlÄ£ï °°èZÁ PÀÄqÁPï ¥Á«èZï! xÀAAiÀiï zÉÆ¼É §Azsï PÀ£ïð, ºÁvÁAPï PÉÆAqÉÆð Wɪïß, ºÁ¸ÀÄ£ï G¨ÉA D¸Á °°è! “°°è, zÉÆ¼É GUÉÛ PÀgï ¥ÀÅvÁ” Qæ¹Û£ï ¨ÁAiÀiï vÁa vÀQè ¥ÀŸÀÄ£ï ªÀÄíuÁÛ. “ªÀĪÀiÁä, PÀ±ÉA vÀĪÉA ªÀiÁíPÁ ¯Áí£ï ¨sÀÄUÁåðPï zsg À ï¯Áèöå§j zs£ À ïð, G¨ÉA zÀª¯ À ð É A¬Ä! ªÀiÁíPÁ DeÁ¥ïZï ¢¸ÁÛ! D¤ ªÀĪÀiÁä vÀÄA GnèAiÀiï? vÀÄf G¸ÉÆäqï £Á! vÀÄA Qwè §j ¢¸ÁÛAiÀiï ªÀĪÀiÁä!” » KPï ¤Ãeï eÁªïß WÀqï°è UÀeÁ¯ï. ¥ÀÇuï PÉÆÃuï w, »A ¸ÀPÀÌqï CeÁ¥ÁA JPÁ TuÁA ©üvÀgï PÀgÀÄAPï ¸ÀQÑ? ªÀíAiÀiï zÁ«zÁZÁå PÀļÉåAvÉÆè eÉÆQA D¤ ªÀÄAvÀ£ÁZÁ PÀļÉåAwè D£Áß - ºÁAPÁ ¨sÄÀ UÉðA £Á¸ÁÛ£ÁA, ¯ÉÆPÁZÉA ºÁAUÁìuÉA ¸ÉƸÀÄuï D¸ÉÆ£ï, zɪÁ¼ÁAvï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁPÀq£ É ï ¯Á¯Éªïß zÉÆUÁAAiÀiï ¥ÀgÁvÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á CeÁ¦A xÀgÁ£ï KPï ¯Áí£ï GeÁéqÁZÉA QmÁ¼ï wZÁ PÀIJAvï AiÉÄvÁ. vÉzÁß wZÉA ªÀiÁUÉÚA zɪÁ£ï DAiÀiÁ̯ÉA ªÀÄíuï D£Áß ¸ÀAvÉÆøÁÛ. wuÉA ¥ÀAiÉÄèAZï PɯÁèöå ¨sÁ¸ÁªÉÚ ¥ÀªÀiÁðuÉ vÁå ¨Á¼ÁPï 3 ªÀ¸ÁðAZÁ ¥ÁæAiÉÄgï wA vÉA¥ÁèAvï zÀªÀvÁðvï. xÀAAiÀiï zÀĸÁæöå¬Æ ZÀ°AiÀiÁA ¸ÁAUÁvÁ, ¥À«vïæ UÀÈAxï, CzsÁåwäPï ²PÁ¥ï, ¸ÁAUÁvÁZï ²ªÉÇuï, PÀ¸Æ À w PÁªÀiï EvÁå¢ ²PÉÆuï ²PÁÛ, ¸ÁAUÁvÁZï D¥ÁÚPï PÀÄrCvÁäöå ¸ÀªÉA ¨Á¥ÁPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢Ãªïß, ¥ÉÇæ¥sÉvÁAZÁ °SÉÚ ¥ÀªÀiÁðuÉA eÉdÄ AiÉÄAªÉÇÑ ªÉüï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

ªÀÄlð¯ï ¯ÉÆèÉÆ

19

ªÉÄà 2014


THANKSGIVING

ªÀiÁUÉÚA

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above Prayer for 9 Days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th Day, your request will be granted no matter how impossible it is. – Alec Fernandes

DSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï eÉdÄZÁå ¨ÉÆÃªï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZA É DgÁzÀ£ï, ªÉʨsª À ï, ªÉÆÃUï D¤ ºÉÆVîPï eÁAªï DvÁA D¤ ¸ÀzÁAPÁ¼ï eÁA«Ý. eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ vÀÄeÉA gÁeï AiÉÄÃAªï. CeÁ¥ÁAZÁå WÀqÁÚgÁ ¸ÁA dÆzÁ DªÉÄÑ ¥Á¸Àvï «£Àw PÀgï. ºÉA ªÀiÁUÉA Ú ¢¸ÁPï £ÉÆÃªï ¥Á«ÖA £ÉÆÃªï ¢Ã¸ï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiï. DmÁéöå ¢¸Á ©üvÀgï vÀÄeÁå ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¥Àw æ ¥sÀ¼ï ªÉļÀÛ¯ÉÆ. ºÉA ªÀiÁUÉÚA PÉ¢AZï ªÀåxïð eÁAªÉÑA £Á. vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï ªÉļÀÛZï vÁZÉ «µÁåAvï ¥ÀæUÀlÄAPï «¸ÀgÁßPÁ.

– Alec Fernandes

THANKSGIVING

ªÀiÁUÉÚA

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above Prayer for 9 Days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th Day, your request will be granted no matter how impossible it is. – Cynthia Fernandes

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

DSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï eÉdÄZÁå ¨ÉÆÃªï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA ¨sÀQÛPï DgÁzÀ£ï, vÁZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ ªÉʨsª À ï vÀ±A É ºÉÆVîPï eÁAªï DvÁA D¤ ¸Àgéz À ÁA! K eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ vÀÄeÉA gÁeï DªÀiÁÌA AiÉÄÃAªï. eÉdÄ ¨ÉƼÁå D¤ SÁ¯ÁÛöå PÁ¼ÁÓZÁå PÀgï PÁ½eï ªÀÄíeÉA, vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓ ¸ÁPÉðA. eÉdÄZÁÛ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ, eÁ vÀÄA ªÀÄíf §ZÁ«. K vÀÄA CeÁ¥ÁAZÁå WÀqÁÚgÁ D¤ ¤gÁ¸À¯ è ÁåAZÁå DzsÁgÁ, ¸ÁA dÆzÁ DªÉÄÑ ¥Á¸Àvï «£Àw PÀgï. ºÉA ªÀiÁUÉA Ú ¢¸ÁPï £ÉÆÃªï ¥Á«ÖA £ÉÆÃªï ¢Ã¸ï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiï. DmÁéöå ¢¸Á ©üvÀgï vÀÄeÁå ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¥sÀ¼ï ¯Á§ÛÛ¯ÉÆ. ºÉA ªÀiÁUÉÚA PÉ¢AZï ªÀåxïð eÁAªÉÑA £Á. vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï D¤ vÁå «µÁåAvï ¥ÀU æ ÀlÄAPï «¸ÀgÁßPÁ.

– Cynthia Fernandes

20

ªÉÄà 2014


PÁªÉįÁåAZÉÆ ¢Ã¸ï ªÉÄÃAiÀiÁa ¥À¬Äè vÁjÃPï!

- ¹| ªÀiÁj DAeï ©.J¸ï.

¸Àªïð PÁªÉįÁåA¤ ¸ÀAvÉƸÁ£ï ¸ÀA¨sÀª æ ÉÆÑ ¢Ã¸ïZï ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï Gzɪïß AiÉÄAªÉÇÑ ¥ÀAiÉÆè ¢Ã¸ï! DªÀiÁÑöå ªÉÆUÁ¼ï ªÀÄjªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Áèöå ªÀÄ»£ÁåZÉÆ ¥ÀAiÉÆè ¢Ã¸ï! ªÀÄgÉåZÉÆ ¥Àw ¸ÁA. dÄeÉPï, ‘PÁªÉįÁåAZÉÆ ¥ÁvÉÆæ£ï’ ªÀÄíuï EUÀeïðªÀiÁvÉ£ï ¥ÁZÁgÀ¯ÉÆè ¢Ã¸ï vÉÆ! ªÀÄgÉåPï, dÄeÉPï D¤ vÁAZÁå zÉÆUÁAAiÀiÁÑöå ªÁªÁæAvï ¯Áí£ï D¸ÁÛ£Á PÀĪÉÆPï PÀgïß, G¥ÁæAvï vÉÆZï KPï PÁªÉÄ°, ªÀļ í Áågï KPï ¸ÀÄvÁj eÁªïß fAiÉįÉÆè eÉ d ĬÄà PÁªÉ Ä ° eÁ¯É Æ . C±É A vÁAZÉ A PÀÄmÁªÀiïAZï ¨sÁUɪÀAvï eÁ¯ÉA £ÀíAiÀiïVÃ? vÁå zÉPÄÀ £ïAZï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï ºÉÆ ¢Ã¸ï ªÉÆUÁZÉÆ eÁAiÀiÁÓAiÀiï. ‘C©ü£ÀAzÀ£ï vÀĪÀiÁÌA’ ªÀÄíuï D«Ä ¸Àªïð PÁªÉÄ°APï JPÁ vÁ¼Áå£ï ªÀÄíuÁåAVÃ? ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï, zɪÁ£ï ¢¯Áèöå DªÁÌAvï D«Ä fAiÉÄvÁ£Á, ¥ÉÆÃmï ¨sÀgÁÑöåSÁwgï, ºÀgÉåPÁèöå£ï QvÉA vÀj PÁªÀiï PÀjeÁAiÀiïZï ¥ÀqÁÛ. PÁªÀiï PÀÄrZÉA AiÀiÁ ªÀÄwZÉA vÉA eÁªÉåvï, ¸ÁA¨Á¼ÁPï AiÀiÁ ¥ÀAiÉÄê PÀgÄÀ AQà eÁªÉåvï. ¥ÀAiÉÄê D¤ D¸ïÛ ªÀiÁ®ÏqÁåA¤ PÉ°è D¸Á vÀgï, D¤Qà w ªÁqÀAªïÌ AiÀiÁ zÀĸÁæöåAPï PÀĪÉÄÌZÉÆ ºÁvï ¢Ãªïß, vÁAa ¸ÉªÁ PÀgÀÄAPï AiÀiÁ, £ÁAªï eÉÆqÀÄAPï AiÀiÁ ¥ÀÆ£ï PÀgÀÄAPï C±ÉA ºÀgÉåPÁèöåQà KPï PÁªÀiï PÀjeÉ ¥ÀqÁÛ. PÀg¯ ÛÉ ÁåZÁå AiÀiÁ PÀgA À iÉį Û ÁåZÁå GzÉÝñÁSÁwgï vÉA PÁªÀiï ºÉÆAzÉÆ£ï D¸ÁÛ. DªÉÆÑ ¸ÀPÁØAZÉÆ ªÉÄðéZÁgÀPï ‘zÉÃªï’ ªÀAiÀiïæ D¸Á! vÁuÉ DªÉÄÑA PÁªÀiï ªÉÄZÉÆé£ï, DªÀiÁÌA ‘±Á¨sÁ¸ï ªÀÄíeÁå ZÁPÁæ’ ªÀÄíuÁeÁAiÀiï. ‘ºÉA PÀgï’ ªÀÄíuï vÁuÉ ¢¯ÉèA PÁªÀiï, vÉA vÁPÁ ªÀiÁ£ÀévÁ vÀ±ÉA D«Ä PÀjeÁAiÀiï. vÉzÁ¼Á ZÀqï D¤ ZÀqï vÁZÉA §ºÀĪÀiÁ£ï vÉÆ DªÀiÁÌA ¢vÀ¯ÉÆ vÉA RArvï! ªÀiÁvɪÁZÁå ¥ÀAaéøÁªÁå CzsÁåAiÀiÁAvï «Ã¸ï D¤ KPï ±ÉÆèÃPÁAvï §gÁå ZÁPÁæPï, vÁZÁå zsÀ¤AiÀiÁ£ï ¢¯Áèöå vÁå vÁ¯ÉAvÁPï ªÁåªÀºÁgÁPï ªÁ¥Á£ïð wA zÉÆrA PÀgïß vÁPÁ ¢vÁ£Á, vÁå ZÁPÁæ P ï vÁuÉ ªÀ Ä í ½ î A GvÁæ A DªÀiÁÌA¬Äà ¥sÁªÉÇ eÁvÉ°A. ¸ÀA¸Ágï D¤ ªÀĤ¸ï gÀZÁèöå £ÀAvÀgï ¸ÁvÁéöå ¢¸Á zɪÁ£ï «±ÁæAvï WÉvÉÆè ªÀÄíuï ¨Éʧ¯ÁZÉÆ ¥ÀAiÉÆè UÀA æ xï, ‘GvÀàwÛ’ DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁÛ. vÁåZï ¨Éʧ¯ÁAvï ‘ªÀÄíeÉÆ ¨Á¥ï DvÁA¬Äà PÁªÀiï PÀgÁÛ’ ªÀÄíuï eÉdÄ£ï vÁZÁå ²PÉƪÉA Ú vï ¸ÁAUï°èA GvÁæA

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¨ÉxÀ¤ PÉÆ£ÉéAmï

DªÀiÁÌA ªÁZÀÄAPï ªÉļÁÛvï. D£ÉåÃPï PÀqÉ, ‘ªÀÄíeÉÆ ¨Á¥ï ¸ÀA¥ÀÆuïð, zÉPÀÄ£ï vÀÄ«ÄA¬Äà ¸ÀA¥ÀÆuïð eÁAiÀiÁ’ ªÀÄíuï eÉdÄ£ï ¸ÁAUï¯Áèöå §j, D«Ä¬Äà vÁZÁåZï PÀĪÉÄÌ£ï, ¥À«vïæ CvÁäöåZÁå ¸ÀPÉÛ£ï ªÉÆgÁÛ ªÀÄíuÁ¸Àgï §gÉA PÀgïßAZï ªÀZÉÆAPï eÉdÄ DªÀiÁÌA D¥ÀªA ÚÉ ¢vÁ. ¸ÉÊvÁ£ï D«ÄÑA PÁªÀiÁA, ¸ÁéxÁð£ï, ¥É¯ÁåAPï ªÁAiÀiïÖ PÀgïß AiÀiÁ PÀgÀªïß, ¥sÀn ªÀiÁgïß, ZÉÆÃgïß, UÁ½ ¸Éƪïß, CvÁåZÁgï PÀgïß AiÀiÁ PÀgÀªïß, f«ê ªÀiÁgïß AiÀiÁ ªÀiÁgÀªïß, vÁPÁZï ¥ÀÆeÁ PÀgïß, vÁPÁ §° ¨sÉlªïß, ªÀÄAvÁæA-ªÀiÁmï PÀgÀÄAPï vÉÆ DªÀiÁÌA £ÁqÁÛ. vÁZÁå ¨sÀÄ®ªÁÚöåAPï Kªï §° eÁ¯Áèöå §j D«ÄA¬Äà §° eÁvÁ£Á D«ÄÑA PÁªÀiÁA ¥ÁqïZï ¸ÀAiÀiï! vÉzÁ¼Á wA, zɪÁPï gÁUï ºÁqÀªïß DªÀiÁÌA ²PÁë ¢ªÀAªïÌ ¸ÀPÁÛvï! ¥ÀÄuï eÉdÄ£ï Cwà GvÀÛªÀiï PÁªÀiï PɯÁA. vÁuÉ D¥ÁÚZÉA zÉÃªï ¸ÀAAiÀiïã vÁåUï PÀgïß, ªÀĤ¸ï eÁªïß RĸÁðgï ªÉÆgÉÆ£ï D«ÄÑ ¸ÉÆqÉÆéuï PɯÁå. zɪÁa PÁPÀļïÛ, zÀAiÀiÁ D¤ ¨sÉÆUÁìuÉ, ªÉÆÃUï D¤ PÀÄ¥Éð ¸ÀPÀvï eÉÆqÀÄ£ï ¢¯Áå. eÉdÄaA GvÁæA, fêÀ£ï D¤ DeÁ¥ÁA ªÁAeɯÁAvï ªÁAZÀÄ£ï, ªÀiÁUÉÚ PÀgïß §jA PÁªÀiÁA vÁZÉå §j PɯÁågï ¥À«vïæ CvÁäöåa zÉtA  D¤ PÀÄ¥Áð, ªÀÄj ªÀiÁAiÉÄZÉÆ DzsÁgï D«Ä eÉÆqÁèöågï DªÉÄÑA fêÀ£ï, PÁªÀiï, GvÁæA D¤ aAvÁ¥ï §gÉA eÁvÁ. JªÀÌj¸ïÛ, ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÀ£ï, fAeÁégï, ªÀiÁUÉÚA, zÀAqÉÆ«Ú EvÁå¢ §¼ÀéAvï ºÁvÉgÁA, ¸ÁAvï-¨sPÀ ÁÛA¤ ªÁ¥Ágï¯Éè §j D«Ä¬Äà ªÁ¥ÁgÀÄAPï ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀgÁåA. D«ÄÑA ªÁAiÀiïÖ aAvÁßA, ªÁAiÀiïÖ GvÁæA D¤ ªÁAiÀiïÖ PÁªÀiÁ ¸ÉÆqïß §gÉA aAvÁ¥ï, §gÉA G¯ÉƪÉÚA, §gÉA £ÀqÉÛA D¤ §gÉA PÁªÀiï PÀgÁåA. ¥É¯ÁåAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgïß, zÀAiÀiÁ¼ÁAiÉÄaA PÁªÀiÁA PÀgÁåA. vÉzÁ¼Á, PÁªÉÄ°AZÉÆ ¢Ã¸ï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï DxÁð¨sÀjvï eÁvÀ¯ÉÆ. ¸ÁA. dÄeÉ DªÀiÁÑöå ¢AiÉĸÉfZÉÆ ¥ÁvÉÆ£ æ ï, PÁªÉÄ° ¸ÁAvï, ¸ÁA. dÄeÉZAÉ ¥s¸ É ïÛ D¤ PÁªÉÄ°AZÉÆ ¥sɸÁÛ ¢Ã¸ï ºÁAªï ¸ÀªÁðAPï ªÀiÁUÁÛA. vÀ±ÉAZï fªÀAvï eÁ¯Áèöå eÉdÄZÉA ¨É¸ÁAªï D¤ ¥À«vïæ CvÁäöåaA zÉtÂA DªÀiÁÌA ¸ÀPÁØAPï zÉÃªï ¢ÃAªï l ªÀÄíuï D«ÄA ¸ÀªÁðA ªÀiÁUÁåA. 21

ªÉÄà 2014


Prop: Lilly Castelino, Nelson Castelino

H.O: Don Bosco Hall Cross Road, Falnir, Mangalore - 575 001. Branch Office : Old Syndicate Bank Building, Opp. St Joseph Church, Bajpe - 574 142. “Prompt & Excellent Service is our Motto” Ph: 0824-2421875 (Falnir), 0824-2253875 (Bajpe)

Mobile : 9964668535, 9164753875, 9164754874 We undertake annual battery servicing contracts. Authorised Sales & Service dealers for:

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

22

ªÉÄà 2014


D«ÄA UÉÆAiÀiÁA UɯÁèöåAªï ¨ÉAzÀÄgÁÑöå ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï ¸ÀAWÁZÉ ¸À¨Ágï ¸ÁAzÉ ºÀ¥ÁÛöåªÀÄzsÉA wÃ£ï ¢Ã¸ï ¸ÁAeÉZÉA KPï ªÉÇgï¨sÀgï EUÀeÉðZÁ ¦üUÀðeï ºÉƯÁAvï D¤ ¨sÁAiÀiïæ ªÁåAiÀiÁªÀiï PÀgÁÛvï. zÉÊ»Pï D¤ ªÀiÁ£À¹Pï G¯Áè¸ï D¥ÁÚAiÀiÁÛvï. C±ÉA ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌ ¨sÀjvï eÁ¯Áèöå vÁAZÁPÀqÉ CzsÀåPïë JqÀäAqï ¥sÁA æ PÁ£ï UÉÆAiÀiÁA AiÀiÁwæPï ¥ÀAiÀiÁÚPï ªÉZÉÆ ¥À¸ æ ÁÛ¥ï PÁqÉÆè. ¸À¨ÁgÁA¤ D¦è D±Á zÁPÀ¬Äè D¤ PÀ¨Áèvï ¢°. PÁgÀåzÀ²ð jÃmÁ gÉÆræUÀ¸ï PÁgÁåPï zÉ«è D¤ ºÁå «²A PÁªÀiï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. Rd£ÁÝgï eÁ£ï gÉÆræUÀ¸Á£ï ªÀAwV JPÁÖAAiÀiï PÉ° D¤ gÉʯÁZÉÆå nPÉmÉÆå PÁqÉÆèöå. CzsÀåPÁë£ï UÉÆAiÀiÁA gÁA«Ñ D¤ ¨ÉÆA«Ñ «¯ÉªÁj PÉ°. C±ÉA ªÀÄwPï D¬Ä°è D¯ÉÆÃZÀ£ï PÁgÀåUÀvï eÁ°.

J¦æ¯ÁZÁ 2 vÁPÉðgï §ÄzÁégÁ ¸ÀPÁ½A 8.15 ªÉÇgÁZÁ ªÀÄqÀUÁAªï JPïì¥É¸ æ ïì gÉʯÁgï D«ÄA wøï duÁA UÉÆAiÀiÁA UɯÁåAªï. ¥ÀAfªÀiÁAvÁèöå ‘Caritas Holiday Home’ ºÁAvÀÄA D«ÄÑ ªÀ¹Û. D«Ä ¥ÀAfªÀiÁAvÁèöå EUÀeÉðAPï ¨sÉmï ¢°. ¸ÁA ¥sÁ¤ æ ì¸ï ¸ÁªÉgÁZÁ PÀÄrZÉgï ¢ÃµïÖ WÁ°. ¦¯Ágï D¸ÁÑöå ¥sÁ| DUÉ߯ÁZÁ ¥sÉÆAqÁPÀqÉ UɯÁåAªï. ¸ÁAPÉÆ°£ÁAvï D¸ÁÑöå ¨sÁUɪÀAvï dÄeÉ ªÁ¸ÁZÉA WÀgï D¤ ¨ÁAAiÀiï ¥À¼É°. ºÁå ¸Àªïð eÁUÁåA¤ ¨ÉAzÀÄgï zÉÃªï ¥Àe æ É SÁwgï D¤ ¥Àv æ ÉåÃPï eÁªïß DªÀiÁÑöå vÀ¸À¯Áå ¥ÁæAiÀÄéAvÁA SÁwgï ªÀiÁUÉÚA ¨sÉlAiÉÄèA. PÀ®èAUÀÄmï zÀAiÀiÁðvÀrgï §¸ÉÆ£ï UÉÆAAiÉÄÑA vÀAqï ªÁgÉA ¸ÉªÉèA. ¸À¨ÁgÁA GzÁÌAvï zÉA«èA D¤ RÄ±ï ¥Á«èA. ªÀiÁAqÉÆ« £ÀíAAiÀiïvÁèöå ‘PÀƸ æ Á’Pï ªÀZÉÆ£ï UÉÆAAiÀiÁÑöå ¸ÁA¸ÀÌøwPï £ÁZÁZÉÆ D£ÀAzï ¨sÉÆUÉÆè. EvÉèAZï £À¬ÄA D¸ÁÛA gÁwZÉA eɪÁuï ¸ÁAUÁvÁ eɪÁèöåAªï D¤ eɪÁÛA eɪÁÛA eɹìAvÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ï D¤ jÃmÁ gÉÆræUÀ¸Á£ï ‘vÀPÉè ¥sÀqÁ¥sÀqï’ ªÀÄí¼ÉÆî £ÁlÄ̼ÉÆ SɼÉÆ£ï zÁPÀAiÉÆè. «£ï¸ÀÖ£ï r’¸ÉÆÃd, ºÉ¤æ ªÀiÁnð¸ï, ªÀiÁnð£ï ªÉÆAvÉgÉÆ, eÁ£ï gÉÆræUÀ¸ï ºÁtÂA vÁAZÁ ¥ÉÆPÀuÁA¤ ¸ÀªÁðAPï ºÁ¸ÀAiÉÄèA. C±ÉA ªÀÄ£ÀgÀAd£ï, ¥ÉÆzÁA, ¥ÉÆPÀuÁA, Sɼï, UÀeÁ° C±Ágï ¥Á±Ágï eÁvÁ£Á 4 vÁjPï D¬Äè. vÁå ¢Ã¸ï ¸ÀPÁ½A ¥ÀAfªÀiÁAvÁèöå ªÀiÁPÉðnAvï ¨sÀÄUÁåðAPï, £ÁvÁæAPï, ¥ÉÆtÄÛgÁAPï, EµÁÖA ªÀÄAvÁæAPï UÉÆAAiÉÆÑ ªÀ¸ÀÄÛ Wɪïß ¸ÁAeÉgï 4.15 ªÉÇgÁZÁ gÉʯÁgï ¥ÁnA ªÀÄAUÀÄîgï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁèöåAªï. gÉʯÁgï ºË¹ ºË¹ SɼÁîöåAªï. eɹìAvÁ ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï ‘¸À¨Ágï £ÉÆªÉ’æ ªÀÄí¼ÉîA ªÀÄ£ÀgÀAd£ï ¢¯ÉA. D«Ä ªÀiÁvïæ £ÉÊA gÉʯÁgï D¸ï¯Éè EvÀgï ¥ÀA æ iÀiÁtÂPï¬Æ ¸ÀAvÉÆ¸ï ¥ÁªÉè. gÁwZÁ 10.15 - jÃmÁ gÉÆræU¸ À ï, PÁgÀåzÀ²ð ªÉÇgÁgï D«Ä ¥ÁnA ªÀÄAUÀÄîgï ¥ÁªÁèöåAªï.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

23

ªÉÄà 2014


Since 1996

POWER SYSTEMS Class I Electrical Contractors Prop : Mr. Neil Noronha Our Services: * Lighting & Ilumination, Sound Systems & Generator for Hire * Wiring and Plumbing works * Repair and servicing of all electrical appliances * Dealers for Sukam Invertors and Tubular Batteries

Contact : 98452 17415 / 9341823919 No. 16-877/2, Shivabagh, 2nd Cross, Kadri, Mangalore - 575 002.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

24

ªÉÄà 2014


Baptism 1

Ayush Allan Noronha

S/o Arun Sunil & Ashwini Linet Noronha

Church ward I

29.03.2014

2

Olivia Clare Pinto

D/o Deepak & Pavithra Pinto

Calvary ward

20.04.2014

3

Nicole Liann Alva

D/o Anil Prakash Alva & Nisha T. D’Souza

Lower Bender IV

26.04.2014

Vailankanni ward

27.04.2014

Kulur Kadri Tollgate ward

27.04.2014

Kadri Tollgate ward

08/04/2014

Marriage 1

Ruban with Orine Vandan

S/o Gabriel & Rosline Fernandes D/o Oswald & Rita D’Souza

2

Maxim Jairaj with

S/o Raymond Rebello & Marta Monteiro D/o Edward & Celine Saldanha

Reshma 3

Lawrence Premnisha with S/o Joseph D’Souza & Alice M Lobo Mylyn Baluca

D/o Zenaido & Loreta Baluca Dag-Um

Philippines

Deaths 1 Dr Leo Theobald Menezes - 59 Yrs H/o Concepta Menezes

St Theresa ward

07.04.2014

2 Marceline Pais

- 86 Yrs W/o Jerome Pais

Kadri Tollgate ward

16.04.2014

3 John Suares

- 57 Yrs W/o Jyothi Joyce Mariet Suares St Theresa ward

23.04.2014

THANKSGIVING May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above prayer for 9 days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th day, your request will be granted no matter how impossible it is. – From Devotee Shuba

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

25

ªÉÄà 2014


ºÁå ªÀÄ»£ÁåPï ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï ªÁZÀ¥ï: 11 dĪÁAªï 2:15-17 (1 John 2:15-19) SMALL CHRISTIAN COMMUNITY MEETING FOR THE MONTH OF MAY 2014 ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåAvï ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄZÉÆå. dªÀiÁvÉÆå: 1) ¦üUð À eï Core Committee D¤ UÀÄPÁðgÁAa dªÀiÁvï 24-05-2014 (¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁAZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï). No. Name of the ward Date Time(pm) Place Tel. No. 1 Church Ward I #ÔjØu~ AoÛur I 2 Mother Teresa Aj";jÚ} :uÚuØo 21 6.00 Fredrick George, 202, Hillside Ferns Apts 8095665941 3 Church Ward II #ÔjØu~ AoÛur II 13 5.30 Cyril / Alice Fernandes, Raj Villa, 9482792815 4 Church Ward III #ÔjØ~u AoÛur III

12

6.00

5 Church Ward IV #ÔjØ~u AoÛur IV

14

5

6 Lower Bendur I DjùÒrš æuà;j"Ú} I 7 Lower Bendur II DjùÒrš æuà;j"Ú} II

4 11

6 5.00

8 Lower Bendur III DjùÒrš æuà;j"Ú} III 9 Lower Bendur IV DjùÒrš æuà;j"Ú} IV 10 Kankanady I ùàù<oZ =jÒrš

15 11 11

5.50 4.30 5.00

11 12 13 14 15 16 17

11 18 4 4 5 11

5.00 5.00 5.00 5.00 6.00 4.30

18 St Theresa of Child Jesus

11

4.30

Doàå :uÚuØ} ØuI"Öuà ?oÀ<} =kjû?} 19 Kadri III ù]È \DurÈ

11

5.45

20 21 22 23

Immanuel #AjtÇ<j"Au?} St Agnes Doàå qÔu‹D} Kadri Toll Gate ù]È Ùur?} Ôu|Ù} Calvary Óo?oºY

11 22 18

5.00 5.00 5.30 5.00

24 25 26 27 28 29 30 31 32

Holy Cross ¨sÁ. RĸÁð ªÁqÉÆ Padua =o;j"Ao Nanthur <jà:jrÚ} Infant Jesus æoèjÓ} ØuI" Vailankanni AuPàù@ Carmel ÓoAu"~?} St Antony Doà:} qà:ur<} St Joseph Doàå I"Øu Lourds PrÛ}œ~

18 4 18 11 4 24

4.30 4.30 5.00 4.00 4.00 5.00

Kankanady II ùàù<oZ ;j"DurÈ Kankanady III ùàù<oZ \DurÈ Upper Bendur AjÒrš æuà;j"Ú} Balmatta NP¶Úmj St Peter Doàå =u;j"È Kadri I ù]È =jÒrš Kadri II ù]È ;j"DurÈ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Near Shivbagh Towers nd Ambrose Gomes, “ Jerose”, 2 Cross Shivabagh Mervin & Anitha D’Souza, Coconut Garden Road Justin Santhumyar,, Kathyani Apts Percy & Lizzy Mathais, Cajethan Villa L.B III Cross Alwyn & Shanthi D’Silva, Fortune Streak Denzil Castelino Valerian & Janet Noronha, 802, Classic Harmony Apts, James D’Sa, Flat No. 301, Inland Evoke Apts Rose Vas, Kenneth cote Raymond Crasto, Tranquil Heights Joseph D’Souza, Behind Bharath Beedies Cynthia D’Souza, Esha Apts Clement Gratian & Asha Rita Pinto, 702, th Dev Plaza, 7 Floor, Kadri Temple Road Eliza Vaz, 309, Mayur Park Florine Fernandes, 102, Golden Nugget, Alvares Road Juliet Noronha, 305, Kadri Towers, Jane, 303, Shelter apts Elveera Fernandes, “ Sandrilla”, Michael Mascarenhas, Mascarenhas Compound, Karvali Lane Norbert D’Souza, Kadri Kaibattal Cyprian & Dorothy D’Souza Joseph & Leena Aroza, Kala Sampath Ward Day Elcy D’Souza, Bajjodi Lilly D’Costa Lilly Pais, Lourdes

26

2210116 2218829 9481017652 990891104 9739489199 9480146224 4257562 6550929 2218596 2445149 6513817

8970558069

2218005 2222033 2214722 9845189184 2216442 2211563 9663372260 9008850593 2216220 9611696488

ªÉÄà 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

27

ªÉÄà 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

28

ªÉÄà 2014

Voice of Bendur - May 2014  
Voice of Bendur - May 2014  
Advertisement