Page 1

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

1

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

2

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

3

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

4

dÆ£ï 2014


¢Ã£ÁvÉ è §j ¥À ¼ É A iÀ i Á. vÁAZÁ ²PÁàAvï vÀĪÉÆÑ ¥Ávïæ ªÀĺÀvÁéZÆ É eÁªÁ߸Á.

ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï ªÀÄíeÉA ¥Àu æ ÁªÀiï D¤ ¸ÁAUÁvÁZï zɪÁZÉA ¨É¸ÁAªï. DªÉÄÑA ¸ÀªÁðAZÉA f«vï zɪÁZÁ ¨É¸ÁAªÁA¤ ¨sÀgï¯ÉèA eÁAªï ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA.

dÆ£ï ªÀÄ»£Áå xÁªïß ¨sÄÀ UÁåðAPï DAiÀiÁÛgÁZÉA zÉÆvÉÆ£ïð (Qæ¸ÁÛAªï ²PÀëuï) ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. ¨sÁªÁqÁÛZÁ ªÁqÁªÀ½Pï ºÉA UÀeð É ZÉA. ¨sÀÄUÁåðAPï DAiÀiÁÛgÁZÁ zÉÆvÉÆ£ÉðPï zÁqÉÑA ªÀír¯ÁAZÉA PÀvÀðªïå. » ªÀír¯ÁAa dªÁ¨ÁÝj. ¯ËQPï (E¸Á̯ÁZÉA) ²PÁà ¸ÁAUÁvÁ ¨sÁªÁqÁÛZÉA (EUÀeÉðAvï) ²PÁ¥ï¬Ä UÀeÉðZÉA. DAiÀiÁÛgÁZÉA ¸ÀPÁ½A 8.00 ªÀgÁgï zÉÆvÉÆ£ïð ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. ¨sÄÀ UÁåðA¤ ªÉ¼Ágï AiÉÄAªÉÑ §j ¥À¼A É iÀiÁ. ¸ÀPÁ½AZÉÆ £ÀµÉÆÖ ¢ÃªïßAZï ¨sÀÄUÁåðAPï zÁrdAiÀiï. ¸À¨Ágï eÁuÁA ªÀír¯ÁA ºÁå «±ÁåAvï dªÁ¨ÁÝj WÉvÁvï vÀjà xÉÆrA E°è ¤®ðPÀë zÁPÀAiÀiÁÛvï. ªÉ¼Ágï ¨sÀÄUÁåðAPï zÉÆvÉÆ£ÉðPï zÁr£ÁAvï, UÁrAiÉÆ D¸Áèöåjà ¥ÁªÁÛ£Á 8.15 eÁvÁvï, ¨sÄÀ UÁåðAPï ¸ÀPÁ½A ¥ÉÇmÁPï PÁAAiÀiï ¢Ã£ÁAvï. D«Ä «ZÁgÁèöågï ‘¨sÀÄVðA GmÁÛ£Á ªÉüï eÁvÁ’ ªÀÄíuÁÛvï. ºÀ¥ÉÆÛ ¨sÀgï wA ªÉ¼Ágï GmÁÛ£Á, vÁAPÁA ¥ÉÇmÁPï ¢ÃªïßAZï E¸Á̯ÁPï zÁqÁÛvï, vÀ±A É Zï DAiÀiÁÛgÁ¬Ä PÀgÉÑA. gÁwA ¤zÁÛ£Á ªÉ¼Ágï ¤zÁèöågï ¸ÀPÁ½A ªÉ¼Ágï GmÉÆAPï PÀµïÖ eÁAiÀiÁßAvï. ºÉA ªÀr í ¯ÁA¤ ¸ÀªÀiÁÓeÁAiÀiï. vÀĪÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðA SÁwgï D«Ä AiÀiÁdPï, ¹¸Àg Ö ÁA D¤ gÀPPëÀ ÁA ªÁªÀÅgÁÛ£Á, vÀÄ«ÄA¬Ä vÀĪÉÆÑ ¸ÀºÀPÁgï ¢AªÉÇÑ. ºÁZÉÆ ¥Àw æ ¥sÀ¼ï zÉêïZï vÀĪÀiÁÌA ¢vÀ¯ÉÆ.

D«Ä dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ ¸ÀÄgÀÄ PɯÉÆ. ºÉÆ ªÀÄ»£ÉÆ eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÀÅð£ï ¢¯Á. PÁ½eï ¸Àªïð §gÁå¥ÀuÁZÉA PÉÃAzïæ. ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß PÁ½eï ªÉÆUÁZÉA PÉÃAzïæ. eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÉèA ¸Àªïð §gÉ¥Àuï- ¨sÉÆUÁìuÉ, zÀAiÀiÁ¼ÁAiÀiï, ªÉƪÁ¼ÁAiÀiï, ¸ÉƹÚPÁAiÀiï. ¤ªÀiÁuÉÆ xÉA¨ÉÆ gÀUÁvï ¥ÀAiÀiÁðAvï vÁuÉA ºÉgÁA SÁwgï C¦ð¯ÉA. ºÁå ªÀÄ»£ÁåAvï vÁZÁ PÁ¼ÁÓPï ªÀiÁ£ï PÀgÁÛ£Á DªÉÄÑA¬Ä f«vï vÁZÁ f«vÁ ¸ÁPÉðA PÀgÀÄAPï ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀgÁåA. “ºÁAªÉA vÀĪÉÆÑ ªÉÆÃUï PɯÉÆ, vÀ¸ÉÆ vÀÄ«ÄA¬Ä JPÁªÉÄPÁZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁ” ªÀÄí¼ÉÆî vÁZÉÆ G¥ÀzÉ¸ï ªÀiÁ£ÀÄ£ï Wɪïß DªÉÄÑA f«vï vÁZÁå f«vÁ ¸ÁPÉðA PÀgÀÄAPï ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀgÁåA. ºÁå ªÀÄ»£ÁåAvï D£ÉåPï ±ÉÊPÀëtÂPï ªÀ¸ïð ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ. gÀeÁ PÁ¨Ágï PÀgïß ¨sÀÄUÁåðA¤ E¸Á̯ÁPï ªÉZÉ ¢Ã¸ï - xÉÆqÁå ¨sÀÄUÁåðA¤ PÉzÁ¼Á E¸ÁÌ¯ï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁVà ªÀÄíuï gÁPÉÆ£ï gÁªÁÛ£Á ºÉgï xÉÆrA D¤Qà xÉÆqÉ ¢Ã¸ï gÀeÁ D¸ï°è eÁ¯Áågï eÁvÉA ªÀÄíuÁÛvï. xÉÆqÁåAPï E¸ÁÌ¯ï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ£Á RIJ, ºÉgï xÉÆqÁåAPï D¼ÁìAiÀiï. ¥ÀÇuï ªÉüï gÁªÁ£Á. ¢Ã¸ï zÁAªÁÛvï. D«ÄA¬Ä fuÉå ¥ÀAiÀiÁÚgï ªÀÄÄPÁgï ªÀZÁeÉZïÑ.

vÀgï DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäA¤ ¸ÀzÁAZï DªÉÆj, vÉøïð PÀgÁåA. zɪÁZÉA GvÀgï ªÁZÀÄ£ï ¤AiÀiÁ¼ÁåA. DªÉÄÑA PÀÄmÁªÀiï zɪÁZÁ ¨É¸ÁAªÁA¤ ¨sÀgÉè¯ÉA eÁvɯÉA. ¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛöåAªï DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£ æ ï DªÉÄÑ SÁwgï zɪÁ¯ÁVA «£Àw PÀgÀÛ¯ÉÆ.

¨sÀÄUÁåðA£ÉÆ, ªÀ¸ÁðZÁ ¸ÀĪÉðgï xÁªïß ²PÁàPï UÀªÀÄ£ï ¢AiÀiÁ. QvÉèA §gÉA vÀÄ«Ä ²PÁÛvï wvÉè ZÀqï CAPï (ªÀiÁPïìð) vÀĪÀiÁÌA ªÉļÁÛvï D¤ QvÉè ZÀqï CAPï vÀÄ«Ä eÉÆqÁÛvï wvÉè §gÉA eÁvɯÉA vÀĪÉÄÑA ¨sÀ«µïå. ªÀír¯ÁA£ÉÆ, ¨sÀÄUÁåðAPï ²PÁàPï UÀªÄÀ £ï ¢ÃAªïÌ ¸ÀºPÀ Ágï ¢AiÀiÁ. EAlgï£Émï D¤ ªÉƨÁAiÀiÁèA D¤ n.«.Pï ZÀrvï ªÀĺÀvïé

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸ÀzÁAZï vÀĪÉÆÑ ªÉÆUÁ¼ï

«UÁgï 5

dÆ£ï 2014


# Úo ;u

ØuÚo?} : ¢¸ÀàqÉÆÛ UÁæ¸ï eÉÆqÉÑA PÁªÀiï £ÁvÉè¯ÁåAPï PÁªÀiï ªÉļÉÑöå SÁwgï ªÀiÁUÁåA. a"DoàA} : AiÀÄÄgÉÆÃ¥ï UÁAªÁÑöå ¯ÉÆPÁA¤ ¨sÁªÁxÁðPï ¸ÁPïì ¢Ãªïß Qæ¸ÁÛAªÀàuÁaA ªÀÄļÁA WÀmï PÀgÄÀ APï ªÀiÁUÁåA.

2014 dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAvï DAiÀiÁÛgÁAaA ªÁZÁàA :oYÓ}

=jÒ"šà AoÖj=}

01-06-2014 ¸ÀéUð À gÉÆúÀuÁa ¥Àg¨ À ï 08-06-2014 ¥ÉAvÉPÉƸÁÛZÉÆ DAiÀiÁÛgï 15-06-2014 ¥À«vïæ wæAzÁ¢a ¥ÀgÀ¨ï 22-06-2014 ¸Á.PÁ. ¨ÁgÁªÉÇ DAiÀiÁÛgï 29-06-2014 ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ D¤ ¥Áªïè

R|:j~<}

;j"DuÈà AoÖj=}

AoàØu?}

zsÀ.PÀÈ : 1:1-11

QÃ : 46

J¥sÉeï 1:17-23

ªÀiÁvɪï 28:16-20

zsÀ.PÀÈ : 2:1-11

QÃ : 103

1 PÉÆjAxï 12:3-13

dĪÁAªï 20:19-23

¤UÀðªÀÄ£ï: 34:4-6, 8-9

2 PÉÆjAxï 13:11-13

dĪÁAªï 3:16-18

¢éw : 8:2-3, 14-16

Qà : zÁ¤ 3 Qà : 147

1 PÉÆjAxï 10:1-17

dĪÁAªï 6:51-58

zsÀ.PÀÈ : 12:1-11

QÃ : 34

2 wªÉÆw 4:6-8, 17-18

ªÀiÁvɪï 16:13-19

DAiÀiÁÛgÁa zÉêï¸ÀÄÛw 2014 ¸À£Áégï

5.00 p.m.

DAiÀiÁÛgï

6.45 a.m.

5.00 p.m.

14.06.2014 ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï ZÀªÉÇÛ ªÁqÉÆ 15.06.2014 ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ

PÀAPÀ£Ár ¥ÀAiÉÆè ªÁqÉÆ

21.06.2014 ªÀÄjAiÉÄZÉ °Ãd£ï

22.06.2014 PÀ¢æ ¥ÀAiÉÆè ªÁqÉÆ

PÀAPÀ£Ár zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ

28.06.2014 DzsÁåwäPï ¸À«Äw

29.06.2014 PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ

PÀAPÀ£Ár w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ

05.07.2014 ¥sÁæ¤ì¸ÀÌ£ï w¹æ MqïÝ

06.07.2014 ¸ÁAvï xÉgÉeï ªÁqÉÆ

¸ÁAvï CUÉßÃ¸ï ªÁqÉÆ

12.07.2014 ¸ÁA «±ÉAvï ¥Áªïè ¸À¨sÁ

13.07.2014 PÀ¢æ w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ

ªÀÄzÀgï xÉgÉeÁ ªÁqÉÆ

zÉÃªï ¸ÀÄÛva É ªÉ¼ÁªÀ¼ï 1.a"Doà

Ej=o‰ññÇÖoÇ ]Doà^: DjÓofà

6.00 q^ 6.45 ªÀÚoàÖuÚ} DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ} ºÀgåÉ PÁ ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÁAeÉZÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÁ£ï D¸Á. (ii) qOt‰Úo: DjÓofà 5.30, 6.45, 8.00 (#àTšC}) q^ 9.15 ªÀÚoàÖuÚ} ælj"ÔoÇ~àPï (ZÉƪÁÛöå PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvÁèöå ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÁAvï DUÉ߸ï PÉƪÉAvÁZÁå PÉƥɯÁAvï), DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ}å 2. ælj"ÔoÇ~àÓ} ;ur:ur<}~: Aj"ÀOt‹õÇÖur =jÒrš qOt‰Ú} DurÛ}‹ EuÚ} DjA}~ qOt‰Úoà^: DjÓofà 8.00 xÁªïß 9.00 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï (ÚjØuà:} <o). 3. ù"AjtœÚoà: EjÚuÇÓo a"Do =jÒ"šà q^ %=oÈà:}å (i)

¦üUð À eÉZÉ AiÀiÁdPï

_kÔj~ØuÖuà ;j=kj‰Ú}

1. AjtI æoI CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇä aÔoÚ} 2225236 2. AjtI æoI eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9844953048 3. AjtI æoI ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9591346212 ¥ÀzÁé PÁ¯ÉÃfZÉÆ ¦æ¤ì¥Á¯ï 1. AjtI æoI AjtO"x?} Doà:j"AjtÒ"Ú} 9845165382

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Au|è} : DjÓofà: 8.30 –12.30, ;j<oŒÚoà: 2.30–5.30 =kuÑ|<}: ;j=‰jk Ú} – 2218762

6

dÆ£ï 2014


“¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ” (¦üUð À eï ¥Àvïæ)

dÆ£ï 2014

¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½ «UÁgï D¤ UËgÀªï ¸ÀA¥ÁzÀPï:

ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ ¥sÉÀÇãï : 2225236

¸ÀA¥ÁzÀPï:

²æà eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì ¥sÉÀÇãï : 2437689/9880737689

ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ:

ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï ªÀiÁ| ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ ªÀiÁ| ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï ²æà «£ÉìAmï UÉÆëAiÀÄ¸ï ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï ²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï ²æà ¢Ã°¥ï ¯Áå¤ì ®¸ÁæzÉÆ ²æà Jré£ï ¦. ¥sÉ£ÁðAr¸ï ²æà ªÉÄ°é£ï ¥Éj¸ï ¹| ¸ÀAzÁå ©.J¸ï. ²æà JªÀgɸïÖ PÁæ¸ÁÛ ²æêÀÄw ¥Áånì ©æmÉÆÖ Tariff for Advertisement Colour (Half / Full) Front Cover Cover Page Back Cover 1750 / 3000 Front Cover-in 1750 / 3000 Back Cover-in 1500 / 2750 First Page 1750 / 3000 Last Page 1500 / 2750 Inside Page 1250 / 2250 B & W (Qtr / Half / Full) Inside Page 325 / 650 / 1200

¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÀÄAPï «¼Á¸ï: The Editor, VOICE OF BENDUR St Sebastian Church Bendur, Mangalore - 575 002 Website: www.bendurchurch.org

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸

AiÀiï eÉdÄZÉÆ ªÉÆÃUï vÉÆ! à Q À z ÀA¥Á

eÉdÄ£ï ªÀÄ£ÁêPÀļÁZÉÆ PɯÁèöå «±ÉÃµï ªÉÆUÁZÉÆ ¤AiÀiÁ¼ï PÀgÄÀ APï EUÀeïðªÀiÁvÉ£ï dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢ªïß DªÉÆÑ EvÉÆè ªÉÆÃUï PɯÁèöå eÉdÄZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅA Ø Pï KPï DªÁ̸ï PÀ£ï𠢯Á. ¸ÀA¸ÁgÁAvï fAiÉĪïß D¸ÁÛ£Á D¥Áèöå ¸À¼ÁªÀ¼PÉ ï D¬Ä¯Áèöå ¸ÀªÁðAZÉÆ, PÀ¸À¯ÉÆZïÑ ¨ÉÃzï¨Áªï£Á¸ÁÛ£Á ªÉÆÃUï PɯÉÆ D¤ ºÁåZï ªÉÆUÁ£ï ªÀÄ£ÁêPÀļÁa ¸ÉÆqÀéuï PÀZÉð SÁwgï RĸÁðZÉ ªÀÄgÀuï ¸ÀAiÀiïÛ vÁuÉA ¸ÉƸÉèA. eÁ¯Áåj RĸÁðgï vÉÆ GªÀiÁÌ¯Æ É £ï D¸ÁÛ£ÁA¬Ä D¥ÉÇè ªÉÆÃUï vÁuÉA zÁPÀAiÉÆè D¤ D¥Áèöå ªÀiÁAiÉÄPï D«ÄÑ DªÀAiÀiï eÁªïß vÁuÉA DªÀiÁÌA ¢° D¤ C±ÉA DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï vÁZÁå DªÀ¬ÄÑ ¨sÀÄVðA PÀ£ïð DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï vÁaA ¨sÁªï D¤ ¨sÀ¬ÄÚA PÉ°A D¤ vÁå ªÀ«ðA D«Ä Deï ‘QæøïÛ ºÁAªï’ eÁAªïÌ ¥ÁªÁèöåAªï. C±ÉA ‘QæøïÛ ºÁAªï’ eÁªïß C¸À¯Áèöå D«Ä zɪÁZÉÆ D¤ eÉdÄZÉÆ «±Éõï jw£ï ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ¥sÁªÉÇ. eÉdÄ£ï ªÀÄí¼ÁA - vÀÄeÉÆ PɯÁèöå§jA vÀÄeÁå ¥É¯ÁåZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgï. ªÀíAiÀiï DAiÉÆÌAPï §gÉA eÁvÁ, ¸ÁAUÀÄAPï ¸ÀÄ®¨sï eÁvÁ, ¥ÀÇuï PÀgÄÀ APï wPÉÌ PÀµïÖ. vÁå zÉPÄÀ £ï ¸À¨Ágï ¨sQÀ ÛªA À vÁAPï ¢¶ÖPï ¥ÀqÀÄ£ï DªÉÄÑA DwäPï §gÉ¥Àuï eÉÆqÀÄAPï vÁZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï ZÀqÉÆAªïÌ eÉdÄ£ïAZï ¥ÉæÃgÀuï ¢¯ÁA. ºÁå ªÀÄ»£ÁåAvï DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï E¸ÉÆ̯ï/PÉƯÉeï DgÀA¨sï eÁvÁ. vÁAPÁ ¸ÀªÁðAPï zÉêï D¥ÉÇè D²ÃªÁðzï ¢ÃAªï D¤ vÁAZÉÆå ªÀÄw GeÁéqÁªïß vÁAPÁ ¸ÀªÁðAPï §gÁå ¥sÀÅqÁgÁPï ¥ÁªÉÇA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA. DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðAPï DªÉÄÑA xÁªïß DyðPï ¸Ë®vÉÆå ªÀiÁvïæ ¢AªÉÇÑ £ÀíAiÀiï §UÁgï DªÉÆÑ ªÉÆÃUï D¤ ¸ÁAUÁvï ZÀqï UÀeÉðZÉÆ ªÀÄí¼ÉîA GqÁ¸ï zÀªÀgÁåA D¤ eÁvÁ wvÉÆè ªÉüï DªÀiÁÑöå ¨sÀÄUÁåðA ¸ÁAUÁvÁ PÀaðAAiÀiÁ D¤ D«ÄÑA PÀÄmÁäA ªÉÆUÁªÀiÁAiÀiÁà¸ÁZÉ PÉÃAzïæ PÀgïß WɪÁåA. ºÉuÉA ¥Á«ê¯É ¢Ã¸ï ¸ÀÄgÀÄ eÁvÁ£Á zÉêï UÀeïð D¸ï¯ÉÆè ¥Áªïì zÁqïß ±ÉvÁA¤ ªÁªÀÅgÁÑöå gÉÊvÁAPï vÁAZÁå ªÁA«ÖZÉÆ ¥Àæw¥sÀ¼ï ªÉļÁ±ÉA PÀgÀÄA D¤ ¸ÁAUÁvÁZï ¥ÁªÁì ªÀ«ðA ZÀqï C£ÁºÀÄvÁA eÁAiÀiÁß±ÉA ZÀvÁæAiÀiï WɪÁåA D¤ ªÀiÁUÁåA. zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA. ªÉÆÃUï D¸ÉÆA¢. - eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì 7

dÆ£ï 2014


eÉdÄZÁ PÁ¼ÁÓZAÉ ¨sQÀ Û¥u À ï

- ¥Áånì ©æmÆ É Ö, §®äoÀ ªÁqÉÆ

¥À«vïæ ¸À¨sÉ£ï dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÄð£ï ¢¯Á. ¥ÉAvÉPÉƸÁÛ £ÀAvÀgï zÉÆãï DAiÀiÁÛgï eÁ¯Áå G¥ÁæAvï AiÉÄvÁ vÉÆ ¸ÀÄPÁægï, ªÀÄíuÉÓ 19 ¢¸Á G¥ÁæAvï ¥À«vïæ ¸À¨sÁ, eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA ¥sɸïÛ DZÀjìvÁ. eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï ¨ÉÆêï DzÉA è . 1672 E¸ÉA é vï ¥sÁ£ æ ÁìZÁå ¥ÁgÉïÁ ªÉƤAiÀiÁ¯ï PÉÆAªÉAvÁAvï fAiÉĪïß D¸ï°è 24 ªÀ¸ÁðAa PÀxÉÆ°Pï ZÀ°, «¹mÉñÀ£ï ¹¸ÀÖgï, ¸ÁA ªÀiÁUÀðgÉvï ªÉÄÃj C¯ÁPÉÆPï eÉdÄ ¸À¨Ágï ¥Á«Ö A ¢¶Ö P ï ¥À q É Æ è . vÁZÁ zÀ±ð À £ÁAvï, ¯ÉÆPÁ£ï D¥Áèöå PÁ¼ÁÓPï ªÀ i Á£ï ¢ÃeÁAiÀ i ï, ªÀ Ä »£ÁZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀÄPÁægÁ «Ä¸ÁPï ºÁdgï eÁªïß, eÉdÄZÁ PÁ¼ÁÓZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DzsÁjeÁAiÀiï ªÀÄí¼ÉÆî G¯ÉÆ wuÉA DAiÀiÁ̯ÉÆ. eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓPï ªÀiÁ£ï PÀZÉðA ªÀÄíuÁÛ£Á, eÉdÄZÁ zÉêÀàuÁPï D¤ ªÀÄ£Áêöå¥ÀuÁPï D«Ä ªÀiÁ£ï PÀvÁðAªï. eÉdÄ£ï DªÉÄÑ SÁwgï vÁZÉÆ R½ävï£Ávï¯ÉÆè «±ÉÃ¸ï ªÉÆÃUï zÁPÀAiÉÆè. DªÀiÁÌA ¥ÁvÁÌAvÉèA ¸ÉÆqÀAªÁÑöå SÁwgï eÁAiÉÄÛ PÀµïÖ vÁuÉA ¸ÉƸÉè. ºÉA ¸Àªïð D«Ä ºÁå ¥sɸÁÛ ¸ÀAzÀ¨Áðgï ¤AiÀiÁ¼ÁÛAªï. eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZA É ¨sQÀ ¥ Û u À ï DzsÁgÀÄAPï £ÉÆÃªï ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀÄPÁægÁZÉA £Éƪɣï eÉdÄ£ï PÀ½vï PɯÁA. D¤ eÉÆ PÉÆÃuï ºÉA £Éƪɣï PÀvÁð, vÁPÁ eÉdÄ£ï ¨ÁgÁ ¨Á¸ÁªÉÇÚöå ¸ÁA ªÀiÁUÀðgÉvï ªÀÄjAiÉÄ ªÀÄÄSÁAvïæ PÀ½vï PɯÁåvï. vÉÆå ¨ÁgÁ ¨Á¸ÁªÉÇÚöå C±ÉÆå D¸Ávï: 1. fuÉåZÁ ¨sɸÁAvï eÁAiÀiï ¥ÀÅwð PÀÄ¥Áð vÁAPÁA ¢vÉƯÉÆA. 2. PÀÄmÁäZÉ ¸ÀªÄÀ ¸Éå ¥ÀjºÁgï PÀvÆ É ð¯ÉÆA, xÀAAiÀiï ¸ÀªÀÄzsÁ£ï D¸ÉÛ¯ÉA. 3. PÀµÁÖAvï ¨sÀÄeÁªÀuï ¯Á¨sÀAiÉÆÛ¯ÉÆA.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

4.

ªÀÄuÁðZÁ ªÉ¼Ágï ºÁAªï vÁAPÁA ¥ÁªÀ¯ Û Æ É A. 5. ºÀAiÉÄðPÁ PÁªÀiÁAvï ªÀÄíeÉA ¨É¸ÁAªï ¢vÉƯÉÆA. 6. ¥ÁvÁÌöåAPï vÁAZÉA ¨ÉÆUÁìuÉA D¤ PÁPÀļïÛ ªÉļÉÛ°. 7. ±É¼É¯Éè CvÉä G¨sÉð£ï ¨sÀgÉÛ¯É. 8. vÉ CvÉä ªÀvÁåð ¸ÀA¥ÀÇuÁðAiÉÄPï ¥ÁªÉ¯ Û .É 9. eÉÆ PÉÆÃuï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZÁ ¦AvÀÄgÁPï ªÀiÁ£ï PÀvÁð, vÉÆ ªÀ¹Û PÀ g ÁÛ vÁå eÁUÁågï ºÁAªï D²ÃªÁðzï WÁ®Û¯ÉÆA. 10. zsÁgÀÄuï PÁ¼ÁÓA ªÉƪÁ¼ÀÄAPï AiÀiÁdPÁAPï ¸ÀPÀvï ¯Á¨ÉÛ°. 11. ªÀÄíeÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DzsÁgÁÛ, vÁZÉA £ÁAªï ªÀÄíeÁ PÁ¼ÁÓAvï §gÉƪïß zÀªÀgÉÆÛ¯ÉÆA. 12. ¥ÁmÁ¥Ámï £ÉÆÃªï ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀÄPÁægÁ ªÀÄe í A É ¨sQÀ ¥ Û u À ï DzÁ£ïð PÀĪÀiÁÎgï ¸Éª¯ ÛÉ ÁåPï, vÁZÁ ªÉÆ£ÁðZÉ ¤ªÀiÁuÉA WÀrAiÉÄ ºÁAªï ¥ÁªÀ¯ Û Æ É A. eÉdÄZÉA ¥À«vïæ PÁ½eï DAiÀiÁÑöå ¢¸Á QvÉA DªÀiÁÌA Cxïð ¢vÁ....? PÁ½eï eÁªÁ߸Á KPï ªÉÆUÁZÉÆ WÀÄvïð. dgïvÀgï §gÉA PÁ½eï DªÉÄÑ xÀAAiÀiï D¸Á, vÀgï vÉÆ ªÀĤ¸ï ¸ÀA¥ÀÇuïð ªÀÄíuÉåvï. eÉdÄZÉA ¥À«vïæ PÁ½eïZï eÉdÄQæøïÛ. ¸ÀUÁðZÉÆ zÁªÁðmÉÆ eÁªÁ߸Á - eÉdÄZÉA PÁ½eï, ¥À«vïæ zsÀªÀiïð¸À¨sÁ eÉdÄZÉA PÁ½eï, zÀAiÀiÁ¼ï D¤ ªÉƪÁ¼ÁAiÉÄZÉÆ ¸ÁUÉÆgï eÉdÄZÉA PÁ½eï. £ÁåAiÀiï ¤ÃwZÉA ¨sÀAqÁgï eÉdÄZÉA PÁ½eï. ±ÁAvï ¸ÀªÀÄzsÁ£ï eÉdÄZÉA PÁ½eï. eÉdÄZÉA ¥À«vïæ PÁ½eï ¨ÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï jw£ï ¦AvÁæ¬Ä¯ÉA è D«Ä ¥À¼¯ É ÁA, vÉA ¥ÀPæ Á¸ï¨sj À vï D¸ÉÆ£ï, PÁAmÁåA¤ vÉA WÀÄAvÁèA, GeÁå£ï vÉA 8

dÆ£ï 2014


¯Á¸ÁÛ D¤ gÀUÁÛZÉ xÉA¨É D«Ä ¥À¼ÉvÁAªï. vÉÆZï eÉdÄ vÁZÁ WÁAiÉįÁèöå ºÁvÁA¤ vÁZÉA PÁ½eï DªÀiÁÌA zÁPÀAiÀiÁÛ. GAqÁå gÀÄ¥Ágï ¸ÁPÁæªÄÉ AvÁAvï eÉdÄZÉA ¥À«vïæ PÁ½eïZï ºÁdgï D¸ÉÆ£ï, DªÉÄÑ ªÀÄzsÉA KPï ¨sÁAzï D¸Á PÀgÁÛ. vÁaZï PÀÆqï D¤ gÀUÁvï, GAqÁå D¤ ªÁAiÀiÁßA gÀĦA DªÀiÁÌA vÉÆ ¢vÁ. DªÉÆÑ D¤ ¸ÀUÁîöå ¸ÀA¸ÁgÁZÉÆ vÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÁÛ. eÉdÄ£ï DªÉÆÑ C¥Àj«Ävï ªÉÆÃUï PɯÉÆè D¸ÁÛA, vÁå ªÉÆUÁPï D«ÄA¬Æ

DªÉÆÑ ªÉÆÃUï ¥ÁnA ¢ªÁåA. ªÀÄ»£ÁåZÁå ¥ÀAiÀiÁèöå ¸ÀÄPÁægÁZÉA zɪÁ¸Ààuï D«Ä eÉdÄZÁ ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓPï ¸ÀªÀĦðvÁAªï D¸ÁÛA, eÉdÄZÁ WÁAiÉįÁèöå PÁ¼ÁÓZÉgï D«Ä ¢ÃµïÖ WÁ¯ÁåA, DªÉÄÑA fuÉåZÉ PÀµïÖ ¸ÉƸÀÄAPï vÉÆZï DªÀiÁÌA WÀmÁAiÀiï ¢vÉƯÉÆ. vÀgï ºÁå dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAvï eÉdÄZÁ PÁ¼ÁÓ xÀAAiÀiï DªÉÄÑA ¨sÀQÛ¥Àuï fªÁ¼ï PÀgÁåA. eÉdÄZÁ ¨ÉÆÃªï ¯Áí¤éPï D¤ SÁ¯ÁÛöå PÁ¼ÁÓ, DªÀiÁÌA vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓ§j ¨sÉÆ¼É D¤ SÁ¯ÉÛ PÀgï. l

¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï ¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï 17.05.2014ªÉgï ZÀ®AiÉÆè. ¸ÁAeÉZÁ 4.45ªÀgÁgï ¨Á¼É Æ Pï eÉ d ÄZÁ ¥À Ç £ï ±É v ÁAvï PÁªÉ Ä ð¯ï PÉƪÉAvÁZÉÆ ªÀír¯ï ªÀiÁ| ¨Á| ¦AiÀÄĸï eÉêÀiïì r’¸ÉÆÃd ºÁt «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA D¤ ªÁqÁåZÉ Æ å dªÀ i Áw vÀ ± É A Zï ªÁqÁå ¥s É ¸ ÁÛ Z Á ªÀĺÀvÁ髲A, ºÁvÁPï ºÁvï ¢Ãªïß ªÁªïæ PÀZÉÆð D¤ JPÁªÉÄPÁZÁ UÀeÁðAPï ¥ÁAªÉÑA ºÁå «²A CxÁð¨sÀjvï ¥Àæ¸ÀAUï ¢¯ÉÆ. «Ä¸Á G¥Áæ A vï 6.30ªÀ g Ágï PÁªÉ Ä ð¯ï ºÉƯÁAvï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï PÁAiÉÄðA ¥ÁægÀA¨sï PɯÉA. ¯Áí£ï ¨sÀÄUÁåðA¤ ¸ÁéUÀvï £ÁZï PɯÁå G¥ÁæAvï ªÁqÁåZÁå UÀÄPÁðjߣï dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÁðAPï ªÉÆUÁZÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè. ¨ÉAzÀÄgÉÑ ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸ï ¨Á¥ÁA¤ ªÁqÁåa UÀÄPÁðgïß, zÉÆUÁA ¥Àæw¤¢ü vÀ±ÉAZï ¸Àªïð ªÁqÁåUÁgÁA vÀ¥sÉð£ï KPï PÁeÁj eÉÆqÉA, zÉÆUÁA AiÀÄĪÀduÁA, zÉÆUÁA ¨sÀÄVðA ºÁå ¸ÀªÁðA ¸ÀªÉA ¢ªÉÇ ¥Élªïß PÁAiÀiÁðZÉA GUÁÛªÀuï PɯÉA. ªÁqÁåZÁå PÁAiÀÄðzÀ²ð£ï 2012-2014 ªÁå ªÀ¸ÁðAa ªÀ¢ð ªÁaè. ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸ï ¨Á¥ÁA¤ ¸ÀAzÉÃ±ï ¢ªïß ¸ÀªÁðAPï ªÁqÁå ¥sɸÁÛZÉ G¯Áè¸ï ¥ÁoÀAiÉÄè. ªÁqÉÆ ¥À«vïæ ¸À¨sÉZÉA ªÀÄƼï PÀuï. ºÁå SÁwgï ªÁqÁå dªÀiÁwA ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï, ¸ÀAªÁzï D¤ ¸À¼ÁªÀ¼ï ZÀqÀªïß JPÉÆémÁ£ï fAiÉÄAªïÌ, C±ÉA ªÁqÉÆ D¤ ¦üUÀðeï §¼ÀéAvï PÀgÀÄAPï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. G¥ÁæAvï ¨sÀÄUÁåðA¤ D¤ ªÀíqÁA¤ £ÁZï, £ÁlÄ̼ÉÆ, ¥ÀzÁA ¥À¸ æ ÀÄÛvï PÀ£ïð ¸ÀªÁðAPï §gÉA ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ¢¯ÉA. dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÁðAPï ««zsï SÉ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯Éè D¤ SɼÁAvï fPÀè¯ÁåAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnèA. ªÁqÁåZÉÆ ¥Àw æ ¤¢ü ²æà D®âlð gÉÃUÉÆ£ï zsÀ£ÀåªÁzï C¦ð¯É. ªÀiÁ| ¨Á| ¦AiÀÄĸï r’¸ÉÆÃd ¨Á¥ÁA¤ eɪÁÚZÉgï D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉèA. dĸïÛ 8.00 ªÀgÁgï dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÁðA¤ gÀÄaPï eɪÁuï ¸ÉªÉèA. C±ÉA ªÁqÁå ¥sɸïÛ ¸ÀAvÉƸÁ£ï D¤ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï DZÀjì¯ÉA. ºÉƯÁAvÉèA ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA ¦æÃvÉñï D¤ J«mÁ r’¹¯Áé ºÁtÂA ¨ÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï jw£ï ¤ªÀðºÀuï PɯÉA vÀ±ÉAZï Sɼï ZÀ®ªïß ªÉí¯É. ¸ÀĪÀiÁgï 150 duÁA ºÁå ªÁqÁå ¥sɸÁÛPï ºÁdgï D¸ï°èA. - ²æêÀÄw fãÁ ¦AmÉÆ, PÁAiÀÄðzÀ²ð

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

9

dÆ£ï 2014


¥ÁvÉƼÁåAZÉA ¥s¸ É ïÛ

PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ

1. vÁå ªÉ ¼ Ágï ¥ÁªÁì Z É ¢Ã¸ï D¤ ¥ÉÇuÉƸï¬Ä ªÀĸÀÄÛ eÁvÁ¯É. ¸ÁUÀé½ZÉ PÁªÀiï vÁå ªÉ¼Ágï ZÀqÁªÀvï PÁ¨Ágï eÁvÁ¯ÉA eÁ¯Áèöå£ï ¸ÁUÀé½UÁgÁAPï «±ÉªÁZÉÆ ªÉüï vÉÆ D¤ £À«A eÉÆrA ºÉÆPÉèZÁ PÀļÁgÁ ªÉa jªÁeï D¸ï°è. eÁAªÀAiÀiï DAiÀiÁè ªÀÄíuï ªÀiÁAAiÀiï ¥ÁvÉƼÉÆå PÀvÁð°. ¨ÁAAiÉÆA vÁå ªÉ¼Ágï GzÁÌ£ï ¨sÀgÉÆ£ï D¸ÁÛ¯Æ É å D¤ KPï ¢Ã¸ï ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªïß »vÁèAvï ¨sÀAªÉÇAPï UɯÉÆè eÁAªÀAAiÀiï ¥ÁAiÀiï ¤¸ÉÆ£ æ ï ¯ÁUÁìgï D¸ï¯Áèöå ¨ÁAAiÀiïÛ ¥ÀqÉÆè D¤ ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªïß ¨ÁAAiÀiïÛ GqÉÑA ªÀÄíuï ºÉgÁA¤ vÀªÀiÁ±ÉA PÀgÀÄAPï ¸ÀÄgÀÄ PɯÉA. 2. D£ÉåÃPï ¸ÁAVÚ C²: zÉÆÃUï eÁAªÀAiÀiï ¥s¸ É ÁÛPï ªÀiÁAªÁqÁå ¥Áªï¯Éè. ¥s¸ É ïÛ ªÀÄí¼Áå G¥ÁæAvï PÁAAiÀiï E¯ÉèA PÉÆmÁZÉA WÉAªÉÑ £ÀªÉ¸ÁAªï £ÀíAiÀiï. zÉÆÃUï¬Æ eÁAªÀAiÀiï ¦AiÉÄ¯É D¤ G®AiÀiÁÛA G®AiÀiÁÛA D¥Á¥Áèöå ²ÃvÉ «±ÁåAvï vÀPïð ¸ÀÄgÀÄ eÁ¯ÉA. C¥ÀÅuï RAAiÀiÁÑöå ¨ÁAAiÀiïÛ eÁ¯Áågï¬Ä GqÉÆ£ï ªÀAiÀiïæ ªÉvÁA ªÀÄíuï JPÉÆè eÁAªÀAiÀiï ªÀÄíuÁÛ£ï ¥ÉÇÃAvï eÁ¯ÉÆ D¤ D¥ÉèA ±Àvïð eÁåj PÀgÄÀ APï vÉÆ eÁAªÀAiÀiï ¨ÁAAiÀiïÛ GqÉÆZ è ï. G¥ÉåAªïÌ PÀ½vï D¸ï¯Áèöå£ï ªÀAiÀiïæ AiÉÄÃAªïÌ PÀµïÖ eÁ¯É£ÁAvï ªÀÄíuÁåA. ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªïß eÁAªÀAiÀiï ¨ÁAAiÀiïÛ GqÉÆè ªÀÄíuï ºÉgï vÀªÀiÁ±É PÀgÀÄAPï ¯ÁUÉè. DvÁA ºÁå ¥ÁvÉƼÁåAZÁ ¥sɸÁÛPï PÉÆtÂà ZÀqï ªÀĺÀvïé ¢Ã£ÁAvï vÀjÃ. ¥ÁvÉƼÉÆå PÀað jªÁeï DvÁAAiÀiï ZÀqÁªÀvï WÀgÁA¤ ZÀ¯ÉÆ£ïAZï D¸Á D¤ CdÆ£ï¬Æ dÆ£ï 21 vÁPÉðgï “¥ÁvÉƼÁåAZÉ ¥sɸïÛ” ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï ªÀiÁeÉÆéAPï £Á D¤ JPÉPÁ UÁAªÁAvï zÀĹæ zÀĹæ jªÁeï¬Æ ¥Á¼ÀÄAPï ¥ÀÅgÉÆ. ¦°¦à£ÁìAvï ¸ÁA dĪÁAªï ¨Á«Û¸ÁZÉ ¨sÀPïÛ CUÁðA D¤ ¸ÁQæ¦ü¸ÁZÉÆ UÀÄvïð eÁªïß D¥ÉèA DAUï ªÀiÁvÉåAvï ¯É¥ÀÅ£ï, DAUÁgï PÉA¼ÁâöåZÉ ¸ÀÄPÉ SÉÆ¯É £É¸ÉÆ£ï, ¸ÁA dĪÁAªï ¨Á«Û¸ÁZÉ EªÀiÁf ¸ÀªÉA ¥ÀűÁåðAªï PÁqÁÛvï RAAiÀiï. vÀ±A É DªÀiÁÑöå UÁAªÁAvï ¸ÁA dĪÁAªÁÑöå ¥sɸÁÛ ¢Ã¸ï ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªïß ¨ÁAAiÀiïÛ GqÉÑA ¸ÁQ榸 ü ÁZÉÆ UÀÄvïð eÁªÉåvï ªÀÄu í ï ªÀiÁíPÁ ¨ÉÆUÁÛ.l

¥ÁvÉƼÁåAZÉA ¥sɸÁÛPï D«Ä “¸À¤AiÀiÁAZÉA ¥sɸïÛ” ªÀÄíuï D¥ÀAiÀiÁÛAªï D¤ ºÉA ¥sɸïÛ dÆ£ï 24 vÁPÉðgï ¸ÁA dĪÁAªï ¨Á«Û¸ÁZÁå ¥sɸÁÛ ¢Ã¸ï DZÀgÀuï PÀvÁðAªï. ºÁå ¥sɸÁÛZÉÆ ªÀÄÄRå GzÉÝñï eÁªÁ߸Á D¢A DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÎqÁåAZÁå ¢¸ÉÆàqÁÛöå fêÀ£ÁAvï vÁAPÁ WÀgÁA¤ §¸ÉÆ£ï §gÉA gÁAzÁ¥ï PÀgÀÄAPï ªÉÃ¼ï ªÉļÁ£Ávï¯ÉÆè dÆ£ï ªÀÄ»£ÉÆ DSÉgï eÁªïß AiÉÄvÁ£Á ¸ÁUÉƽZÉ PÁªÀiï¬Æ DSÉgï eÁªïß AiÉÄvÁ¯ÉA D¤ vÁå ªÉ¼Ágï §gÉÆ ¥Áªïì AiÉÄêïß UÁzÁåA ¨ÁAAiÀiÁA¤ GzÁPï §gÉÆ£ï ªÉǪÀiÁÛvÁ¯ÉA. gÀÄPÁ gÀhiÁqÁA¤ ¦PÉÆÑöå ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ¬Æ PÁ¨Ágï eÁªïß AiÉÄvÁ¯ÉÆå. DSÉÃjPï ¥ÁªÁìAvï ªÉļÉÆÑöå gÀÄaPï D¤ ¥sÀªÀiÁð½Pï ¥sÀ¼ï ªÀÄí¼Áågï ¥ÉÇuÉÆ¸ï ªÀiÁvïæ. zÉPÀÄ£ï ¥ÉÇuÉÆ¸ï ¦PÉÆ£ï DSÉgï eÁAªÉÇÑ ºÉÆ PÁ¼ï ¸ÁUÉƼÉUÁgÁAPï DgÁªÀiÁZÉÆ PÁ¼ï eÁ¯Áèöå£ï DªÀiÁÑöå ªÀiÁ®ÎqÁåA¤ vÁAzÀÄ¼ï ©dvï WÁ¯ïß ªÁ£Ágï ªÁlÄ£ï ¸ÁAzÁqÁåZÁ ªÁ ¸ÁªÁèöåZÁ gÀÄPÁZÁå SÉƯÁåA¤ ªÀíqÁèöå vÉÆAzÁæAvï vÉÆAzÉÆgï ¨sÀ£ïð ¥ÁvÉƼÉÆå GPÀqÉÆÑöå D¸ï¯ÉÆèöå. D£ÉåÃPï GzÉÝÃ±ï ªÀÄí¼Áågï D¢A DªÀiÁÑöå PÁ¼Ágï ªÉļÉÑ vÀ¸À°A vɯÁA, vÀÄ¥ÁAvï vÀAiÀiÁgï PÉ°èA SÁuÁA ªÀiÁ®ÎqÁåAZÁå PÁ¼Ágï ªÉļÁ£Ávï°è D¤ vÁAPÁ PÀgÀÄAPï¬Æ PÀ¼Á£Ávï¯ÉèA ªÁ vÁAPï¬Æ £Ávï°è ªÀÄíuÉåvï. vÁAZÁ PÁ¼Ágï vÁAzÀļï KPï ¸ÉÆqïß ªÀiÁVgï QvÉAAiÀiï vÁAPÁ £Ávï¯ÉèA D¤ ¥sÀ¼ï ªÀ¸ÀÄÛ ªÀÄí¼Áågï ¥ÉÇuÉƸï, DA¨É EvÁå¢ ªÀiÁvïæ. vÁå ²ªÁAiÀiï vÁAPÁ zÀĸÉA æ QvÉA¬Æ SÁAªïÌ £Ávï¯ÉèA. zÉPÀÄ£ï ¸ÀUÉîA ¨sÀÄAAiÀiï ¨ÁmÁZÉA PÁªÀiï eÁªïß DgÁªÀiï PÀZÁåð ªÉ¼Ágï vÁtÂA ¥ÁvÉƼÉÆå PÀZÉÆåð D¸ï¯ÉÆèöå D¤ £ÀªÁå PÁeÁj eÉÆqÁåPï ªÀÄíuÉÓ zsÀÄªÉ eÁAªÁåPï D¥ÉǪÉÚA ¢Ãªïß vÁAPÁ¬Æ ºÉÆå ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªÀÊvÁ°A. ¥ÁvÉƼÁåAZÁ ¥sɸÁÛPï ¥ÁvÉƼÉÆå SÁªïß ¨ÁAAiÀiïÛ GqÉÑA ªÀÄí½î ¸ÁAVÚ PÀ² ¸ÀÄgÀÄ eÁ° ªÀÄíuÁÑPï ¸ÁQð eÁ¥ï ªÉļÁ£Á. ¥ÀÇuï xÉÆqÁå ªÀiÁ®ÎqÁåA¤ ¸ÁAUÉÑ ¥ÀPæ Ágï » jªÁeï C² ¸ÀÄgÀÄ eÁ° D¸Éåvï.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

- ²æà gÉÆçmï r¸ÉÆÃd

10

dÆ£ï 2014


d¯Áä ¢¸ÁZÉ G¯Áè¸ï D¤ DzÉêïì PÁ¼ÁÓA ªÀÄ£ÁA D«ÄÑA ¸ÀAvÉƸÁÛvï d¯Áä ¢ªÀ¸ÁZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥ÁoÀAªÁÑöåPï DªÉÄÑ ªÉÆUÁ¼ï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ªÀiÁ| ¨Á| eÉ.©. ªÉÆgÁ¸ï ¨Á¥ÁAPï ªÀwð dªÁ¨ÁÝj D¤ ªÁªïæ vÀĪÉÆÑ ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï ¢¯Á DªÀiÁÑöå ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeÉAvï d¯Áä ¢ªÀ¸ï: dÆ£ï 24 gÁ¸ï gÁ¸ï G¯Áè¸ï ¸ÀªÉA ªÀiÁUÁÛAªï ¨ÉAzÀÄgÁAvï ¸ÉªÁ: dÆ£ï 6, 2012- dÆ£ï 5, 2014 ¨sÀ¥ÀÇðgï AiÀıÀ¹é vÀĪÀiÁÑöå «Ä¸ÁAªÁAvï DªÀiÁÑöå ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeÉAvï zÉÆÃ£ï ªÀ¸ÁðAa ¸ÉªÁ ¢Ãªïß Grà ¢AiÉĸÉfAvÁèöå ¨É¼Àäuï ¦üUÀðeÉAvï vÀÄ«ÄÑ ¸ÉªÁ ¢AªïÌ ªÉZÁ ¸ÀAzÀ¨sÁðgï D«Ä vÀĪÀiÁÑöå «Ä¸ÁAªï ¸ÉªÉAvï vÀĪÀiÁÌA ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï. vÀ±ÉAZï zÉêï vÀĪÀiÁÌA ¸ÀzÁAZï §gÁå ¨sÀ¯ÁAiÉÄÌAvï ¸ÁA¨Á¼ÀÄA¢ ªÀÄíuï ¥ÁæyðvÁAªï. vÀÄ«ÄÑ w ºÁ¸ÁÛöå ªÀÄÄSÁa ¸ÉªÁ D¤ vÀĪÉÄÑ zÁPÁèöåA¤ «uÉè¯É ¥À¸ æ ÀAUï DªÀiÁÌA ¸ÀzÁAZï GUÁظï GgÀÛ¯É. DªÀiÁÑöå ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeÉAvï ¸Àªïð ¯Áí£ÁA D¤ ªÀíqÁA ªÀÄzsÉA vÀÄ«Ä ¢°è ¸ÉªÁ PÉ¢AZï D«Ä «¸Àg À £ ÑÉ ÁAªï.

vÀĪÀiÁÌA zÉÃªï §gÉA PÀgÄÀ A

- ¦üUð À eï AiÀiÁdPï, zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA D¤ ¨ÉAzÀÄjÑ zÉÃªï ¥Àe æ Á

¸Áé UÀ vï

zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA

ªÀiÁ| ¨Á| eÉøÀ£ï eÉÆøɥïs ¯ÉÆèÉÆ (ªÀiÁAAiÀiïUÁAªï : ¥ÀÅvÀÆÛgï)

²æêÀÄw «ÃgÁ ¦AmÉÆ

ºÁåZï J¦æ¯ï 23 vÁjPÉgï AiÀiÁdPÀ¥ÀuÁa ¢ÃPÁë ¹éÃPÁgï PɯÁèöå vÀĪÀiÁÌA C©ü£ÀAzÀ£ï. £ÀªÉÇ AiÀiÁdPï eÁªïß DªÀiÁÑöå ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeÉ xÁªïß vÀÄ«ÄÑ AiÀiÁdQà ¸ÉªÁ DgÀA¨sï PÀgÀÄAPï AiÉÄAªÁÑ vÀĪÀiÁÌA §gÉÆ AiÉĪÁÌgï D«Ä ªÀiÁUÁÛAªï. vÀĪÀiÁÑöå «Ä¸ÁAªÁAvï vÀĪÀiÁÌA ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÉÆ£ï DªÉÆÑ ¨s¥ À ÇÀ ðgï ¸ÀºPÀ Ágï ¨Á¸ÁAiÀiÁÛAªï.

PÀ¢æ mÉÆïï UÉÃmï ªÁqÁåa UÀÄPÁðgïß eÁªïß vÉgÁ ªÀ¸ÁðA ªÁqÁåAvï ªÀÄÄPÉ®u à ï Wɪïß ªÁqÁåZÁ JPÀémÁ D¤ §gÉ¥ÀuÁ SÁwgï ªÁªÀÅgÉè¯Áå vÀÄPÁ zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛAªï D¤ vÀÄeÁå ªÀÄÄPÁèöå fêÀ£ÁPï ¸Àªïð §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.

«UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¦æ¤ì¥Á¯ï, zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA D¤ ¨ÉAzÀÄjÑ zÉêï¥Àe æ Á

- ¦üUð À eï AiÀiÁdPï D¤ zÉêï¥Àe æ Á

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

11

dÆ£ï 2014


THANKSGIVING

ªÀiÁUÉÚA

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above prayer for 9 days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th day, your request will be granted no matter how impossible it is. – V. D’Souza

DSÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï eÉdÄZÁå ¨ÉÆÃªï ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓZA É DgÁzÀ£ï, vÁZÉÆ ªÉÆÃUï D¤ ªÉʨsª À ï vÀ±ÉA ºÉÆVîPï eÁAªï DvÁA D¤ ¸ÀgÀézÁA! K eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ vÀÄeÉA gÁeï DªÀiÁÌA AiÉÄÃAªï. eÉdÄ ¨ÉƼÁå D¤ SÁ¯ÁÛöå PÁ¼ÁÓZÁå PÀgï PÁ½eï ªÀÄíeÉA, vÀÄeÁå PÁ¼ÁÓ ¸ÁPÉðA. eÉdÄZÁå ¥À«vïæ PÁ¼ÁÓ, eÁ vÀÄA ªÀÄíf §ZÁ«. K vÀ Ä A CeÁ¥ÁAZÁå WÀ q ÁÚ g Á D¤ ¤gÁ¸É¯ èÀ ÁåAZÁå DzsÁgÁ, ¸ÁA dÆzÁ DªÉÄÑ ¥Á¸Àvï «£Àw PÀgï. ºÉA ªÀiÁUÉA Ú ¢¸ÁPï £ÉÆÃªï ¥Á«ÖA £ÉÆÃªï ¢Ã¸ï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÀÄíuÉÆAPï eÁAiÀiï. DmÁéöå ¢¸Á ©üvÀgï vÀÄeÁå ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ ¥sÀ¼ï ¯Á§ÛÛ¯ÉÆ. ºÉA ªÀiÁUÉÚA PÉ¢AZï ªÀåxïð eÁAªÉÑA £Á. vÀÄeÉÆ G¥ÁÌgï ªÉļÀÛZï vÁZÉ «µÁåAvï ¥ÀæUÀlÄAPï «¸ÀgÁßPÁ. - KPï ¨sQÀ ÛPï

THANKSGIVING

THANKSGIVING

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. Ask St Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & say the above prayer for 9 days with lighted candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th day, your request will be granted no matter how impossible it is. – R. Rodrigues & Fly

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

I give thanks to Holy Spirit and St Jude for the favours received – A. Devotee

12

dÆ£ï 2014


C©ü£AÀ zÀ£ï vÀĪÀiÁÌA

¦æ¤ìmÁ f. ¥sg É ÁªÉÇ zsÀĪï: UÁæ©AiÉįï D¤ «¤¥sq Éæ ï ¥sÉgÁªÉÇ ºÁAa

PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ S.S.L.C. 97.76%

PÁågÉ£ï eÉãï PÉÆ£Éì¸Æ É

¹£ÉÆ¯ï ¸ÁgÁ ®Ä«¸ï

zsÀĪï: eÉÆãÁ¸ï J. D¤ zsÀĪï: ºÀÆå§mïð ¹rß D¤ qÀAiÀiÁ£Á ¹. PÉÆ£Éì¸ÉÆ ºÁAa ¹§¯ï ®Ä«¸ï ºÁAa EUÀeÉð ¥ÀAiÉÆè ªÁqÉÆ ¸ÀPAÀ iÉÆè ¨ÉAzÀÄgï zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ

S.S.L.C. 97.28%

LgÀ¯ï ªÉÄ®¤ ¦AmÉÆ °AiÉÆ£ï ¯É¤é£ï ¯ÉÆèÉÆ zsÀĪï: EUÉßöAiÀĸï D¤ ªÉÆ° ¦AmÉÆ ºÁAa

¥ÀÇvï: ¯É¹è ¯ÉÆèÉÆ D¤ ªÀÄjè£ï ¯ÉÆèÉÆ ºÁAZÉÆ

PÀ¢æ w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ S.S.L.C. 96%

¥ÀzÁé ªÁqÉÆ S.S.L.C. 96%

zsÀĪï: gÉÆ£Á¯ïØ D¤ ¨ÁèAZï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁAa

EUÀeÉð w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ S.S.L.C. 92.64%

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

S.S.L.C. 96.96%

DAræAiÀiÁ r’¸ÉÆÃd

UÉè£ï £É¸ÖÀgï ¦AmÉÆ

S.S.L.C. 95.2%

eɱÁä Qæ¸ÖÀ¯ï ¦AmÉÆ

zsÀĪï: £ÉƧðmï D¤ D¤vÁ ¯ÉÆèÉÆ ºÁAa

zsÀĪï: ZÁ¯ïìð D¤ UÁèöår¸ï ¦AmÉÆ ºÁAa

PÀ¢æ w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ S.S.L.C. 92.16%

PÁªÉÄð¯ï ªÁqÉÆ S.S.L.C. 91.52%

13

zsÀĪï: ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï D¤ ºÉ¯É£ï PÁéqÀ¸ æ ï ºÁAa

EUÀeÉð zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ S.S.L.C. 96.48%

zsÀĪï: «PÀÖgï D¤ D«vï r’¸ÉÆÃd ºÁAa ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ

£ÉúÁ ¨É£r É PÁÖ ¥s£ É ÁðAr¸ï D£ÉÆgÁ ¤AiÉÆ«Ä ¯ÉÆèÉÆ

ªÉ£¸ É Áì PÁågÀ¯ï PÁéq¸ æÀ ï

¥ÀÇvï: qÉëqï D¤ UÁæ¹AqÁ ¦AmÉÆ ºÁAZÉÆ

¸ÁA CAvÉÆ£ï ªÁqÉÆ S.S.L.C. 93.28%

ªÉĮأï r’¸ÉÆÃd ¥ÀÇvï: ªÉÄ°é£ï D¤ ¦ü¯Æ É Ã«Ä£Á r’¸ÉÆÃd ºÁAZÉÆ ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï ZÉƪÉÇÛ ªÁqÉÆ

I.C.S.E. 94.5%

dÆ£ï 2014


Qæ¸ï ¹¦æAiÀÄ£ï ¦AmÉÆ

ªÉj¯ï ªÁ¸ï

¥ÀÇvï: ¹Ö¥sÀ£ï ¦AmÉÆ D¤ jãÁ ªÉÄë¸ï ¦AmÉÆ ºÁAZÉÆ

zsÀĪï: «±Á¯ï ªÁ¸ï D¤ D¤vÁ ªÁ¸ï ºÁAa

ªÀAiÉÆè ¨ÉAzÀÄgï ªÁqÉÆ PÀ¢æ mÉÆïïUÉÃmï ªÁqÉÆ P.U.C. 95.66% C.B.S.E. 9.8 A Grade

ªÉÄ«£Á ¥sÁAæ Pï zsÀĪï: D¤¯ÉÆAiÀiï ¥sÁA æ Pï D¤ «AiÀiÁ¤ ¥sÁA æ Pï ºÁAa

jAiÀiÁ ±Á¯ÉƪÀiï D£ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï zsÀĪï: ¹j¯ï D¤ D°¸ï ¥sÉ£ÁðAr¸ï ºÁAa

EUÀeÉð zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ P.U.C. 95.66%

«Ä±É¯ï ¨É«£Á D®ÄâPPÀ ïð rA¥À¯ï gÉñÀ¯ï ¯ÉÆèÉÆ zsÄÀ ªï:¨É£r É PïÖ D®ÄâPPÀ ïð D¤ ªÀÄjAiÀiÁ «ÃuÁ D®ÄâPÀPïð ºÁAa

zsÀĪï: qɤ¸ï ¯ÉÆèÉÆ D¤ gÉÆÃeÁ ¯ÉÆèÉÆ ºÁAa

EUÀeÉð zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ P.U.C. 94%

EªÀiÁä£ÀÄªÉ¯ï ªÁqÉÆ P.U.C. 95.16%

EUÀeÉð w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ P.U.C. 94.33%

D£Éì¯ï JjPï PÁæ¸ÁÛ

gÉƪÉÆ£Á ¤PÉÆ¯ï ªÁ¸ï

eÉÆøÁß ¦gÉÃgÁ

zsÀĪï: gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ¸ï D¤ £É°è ªÁ¸ï ºÁAa

zsÀĪï: eÉÆÃ£ï ¦gÉÃgÁ D¤ J°eÁ¨Évï ¦gÉÃgÁ ºÁAa

¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ P.U.C. 93%

¨Á¼ÉÆPï eÉdÄ ªÁqÉÆ P.U.C. 92.5%

¥ÀÇvï: JªÀgɸïÖ PÁæ¸ÁÛ D¤ D¤vÁ °£Émï ¹PÉÃé gÁ ºÁAZÉÆ

ªÀAiÉÆè ¨ÉAzÀÄgÉÆ ªÁqÉÆ P.U.C. 93.33%

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

14

ZÉÃvÀ£ï ¦AmÉÆ ¥ÀÇvï: ZÁ¯ïìð E. ¦AmÉÆ D¤ £ÀvÁ°AiÀiÁ ¦AmÉÆ ºÁAZÉÆ eÉdÄZÉ ¯Áí£ï ¥sÀÅ¯ï ªÁqÉÆ

P.U.C. 95.66%

D²ævÁ ±ÀgÆ É £ï PÁæ¸ÁÛ zsÄÀ ªï: r. «dAiÀiïPÀĪÀiÁgï D¤ dÆ°AiÀiÁ£Á PÁæ¸ÁÛ ºÁAa ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ

P.U.C. 93.5%

ªÉʨsª À ï r’¸ÉÆÃd ¥ÀÇvï: J¯ÉÆòAiÀĸï D¤ eÉÆÃAiÀiïì r’¸ÉÆÃd ºÁAZÉÆ

ªÉ®APÀt ªÁqÉÆ P.U.C. 92.33%

dÆ£ï 2014


¤AiÉƯÁ ¥sÁ£ æ Á ¦AmÉÆ

D¤ì¯Áè «Ä£ÉÃd¸ï

¨ÁèAZï «eÉÃvÁ gÉÆræU¸ À ï Qæ¹Û£Á ªÀÄjAiÀiÁ vÁªÉÇæ

zsÀĪï: «£ÉìAmï eÉÆeïð D¤ zsÀĪï: ºÉ¤æ «Ä£ÉÃd¸ï D¤ Nr°AiÀiÁ ªÀiÁí¯Á ¦AmÉÆ ºÁAa ¦ü¯Æ É Ã«Ä£Á «Ä£ÉÃd¸ï ºÁAa PÀAPÀ£Ár zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ ¨sÁ| RĸÁð ªÁqÉÆ

P.U.C. 92.16%

P.U.C. 91.5%

zsÀĪï: ªÀ¯ÉÃjAiÀÄ£ï D¤ eÁ£Émï gÉÆræUÀ¸ï ºÁAa

zsÀĪï: ªÀ£Àð£ï vÁªÉÇæ D¤ eÉÆ«mÁ vÁªÉÇæ ºÁAa

EUÀeÉð ¥ÀAiÉÆè ªÁqÉÆ P.U.C. 91.5%

EUÀeð É zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ P.U.C. 90.33%

D¥Áè ö å PÀ Ä mÁäAPï vÀ ± É A Zï ¦üUÀðeÉPï QÃvïð ºÁqï¯Áèöå DªÀiÁÑöå ºÁå ¨sÄÀ UÁåðAPï DªÉÄÑ G¯Áè¸ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï D¤ vÁAPÁA ¸À ª ÁðAPï §gÉ Æ ¥sÅÀ qÁgï ªÀiÁUÁÛAªï. PÁågÉƯï gÉúÁ ¯ÉÆèÉÆ

eÉÆAiÉÆ£ï dÆå¯Émï ¹PÉéÃgÁ

zsÀĪï: eÉÆÃ£ï «PÀÖgï D¤ DAeÉ°£ï ¯ÉÆèÉÆ ºÁAa, §®äoÀ ªÁqÉÆ

zsÀĪï: Jr ¹PÉéÃgÁ D¤ eÉÆÃAiÀiïì ¹PÉéÃgÁ ºÁAa ªÀAiÉÆè ¨ÉAzÀÄgï ªÁqÉÆ, P.U.C. 90%

P.U.C. 90.33%

«UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¦æ¤¥ ì Á¯ï, zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA D¤ ¨ÉAzÀÄjÑ zÉêï¥Àe æ Á

¥sÁwªÀiÁ ¸Á¬ÄâtZ  AÉ ¥s¸ É ïÛ DZÀgu À ï ºÁåZï ªÉÄà ªÀÄ»£ÁåZÁå 13 vÁjPÉgï ¥sÁwªÀiÁ ¸Á¬ÄâtÂZA É ¥sɸïÛ EUÀeÉð zÀĸÁæöå ªÁqÁAvÁèöå ²æà ¹j¯ï D¤ D°¸ï ¥s£ É ÁðAr¸ï ºÁAZÁå WÀgÁAvï eÁ¯Áèöå ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁZÁå dªÀiÁvÉ G¥ÁæAvï DZÀgu À ï PɯAÉ . ¸ÁAeÉgï 6.30ªÀgÁgï dªÀiÁvï CSÉÃgï eÁvÀZï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ£ï ªÀÄgÉåa EªÀiÁeï D¤ £ÀªÉÇZï ¨ÁAzï¯ÉÆè UÉÆm æ ÉÆÖ D²ªÁð¢vï PɯÉÆ. G¥ÁæAvï AiÀiÁdPï, ¨ÉxÀ¤ ªÉļÁaA zÉÆUÁA ¹¸ÀÖgÁA, ªÁqÁåa UÀÄPÁðgïß ²æêÀÄw ¥É¹ æ ¯Áè gÉÆræUÀ¸ï D¤ ¥Àw æ ¤¢ü ¸ÀªÉA ºÁdgï D¸ï¯Áèöå ¸ÀĪÀiÁgï 55 ªÁqÁåUÁgÁA¤ ªÀiÁAiÀiï ªÀÄ»£ÁåZÁå RAwUÉ ¸ÀªÉA ¥ÀűÁðAªÁgï ªÀÄgÉåPï ¥sÀůÁA C¦ð°A. ºÁdgï D¸ï¯ÉÆè ªÀÄÄSÉÃ¯ï ¸ÉÊgÉÆ ²æêÀiÁ£ï DAl¤ r’ªÉįÉÆè ºÁtÂA ¢¸ÀàqÉÛA PÀÄmÁäAvï vÉøïð D¤ ¨sÀQÛ¥Àuï D¤ DªÀiÁÌA fêÀ£ÁAvï ªÀÄgÉåa Qwè UÀeïð ºÁå «±ÁAvï ¸ÀªÉÆÓtÂA ¢°. ªÀiÁ£Áa ¸ÉÊj eÁªïß ªÀiÁf G¥ÀªÉÄÃAiÀÄgï PÀÄ| dÄrvï ªÀĸÀÌgÉãÁ¸ï ºÁdgï D¸ï°è. - rA¥À¯ï D¤ ¹j¯ï ¥s£ É ÁðAr¸ï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

15

dÆ£ï 2014


¸ÀvÁæªÁå ªÀ¸ÁðZÉÆ GqÁ¸ï PÀµÁÖA ªÁA«Öa zÉÃªï ©ügÁAvÉa vÀÄf ftÂA PÀÄmÁä SÁwgï vÀÄA ªÁªÀÅgÉÆèAiÀiï ¤¸Áéxïð¥Àt ªÀiÁUÁÛAªï D«Ä zɪÁ¯ÁVA SÁ¯ÉÛ¥ÀtÂ, ªÉļÁÑPï vÀÄPÁ ¸Á¹ÚPï ±ÁAw zɪÁ WÀjA

ªÉÆUÁ£ï GqÁ¸ï PÁqÁÛvï:

¥Àwuï ¨sÄÀ VðA D¤ PÀÄlªÀiï

zɪÁ¢£ï ¹.©. ¥s£ É ÁðAr¸ï

»¯ï¸ÁÊqï ¥sÀ£ïìð, ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁ ªÁqÉÆ, ¨ÉAzÀÄgï

d£À£ï : 03-07-1923 ªÀÄgÀuï: 19-05-1998

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

16

dÆ£ï 2014


¥ÁzÀĪÁ ¦AiÀÄÄ PÉƯÉÃfPï CvÀÄåvÀª Û iÀ ï ¥s° À vÁA±ï 2013-14 ªÁå ªÀgÁì zÀĸÁæöå ¦AiÀÄĹZÁå ¥ÀjÃPÉëAvï 98% ¥sÀ°vÁA±ï ¯Á¨ÉÆ£ï PÀxÉÆðPï ¨ÉÆÃqÁðZÁå «zÁå ¸ÀA¸ÁÜöå ¥À¬ÄÌ ¥sÀx æ ÀªÀiï ¸ÁÜ£ï D¥ÁèAiÀiÁèA. ¥ÀjÃPÉëAvï ºÁdgï eÁ¯Áèöå 333 «zÁåyð ¥À¬ÄÌ 68 «zÁåyð CvÀÄåvÀÛªÀiï ±ÉÃæ tÂAvï, 233 «zÁåyð G£Àßvï ±ÉÃæ tÂAvï, 13 «zÁåyð ¢éwÃAiÀiï ±ÉÃæ tÂAvï D¤ 5 «zÁåyð vÀÈwÃAiÀiï ±ÉÃæ tÂAvï GwÛÃuïð eÁ¯Áåvï. 24 «zÁåyðAPï 90% ZÁåAQà C¢üPï CAPï ¯Á¨Áèöåvï. «eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï eÉƲ¯ï ¸À¯ÁØ£Á 579 (96.5%), ªÁtÂeïå «¨sÁUÁAvï «ÃuÁ J¸ï 579 (96.5%), D¤ PÀ¯Á «¨sÁUÁAvï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï 514 (85.7%) CAPï ¯Á¨ÉÆ£ï PÉƯÉÃfAvï ¥ÀæxÀªÀiï ¸ÁÜ£ï D¥ÁÚAiÀiÁèA. ºÁå PÉƯÉÃfAvï ¥ÉA æ Zï, ¸ÀASÁå±Á¸ïÛç, ªÁåªÀºÀjPï CzsÀåAiÀÄ£ï, ¯ÉPÁ̱Á¸ïÛç, ¸ÀªÀiÁeï±Á¸ïÛç, UÀtPï «eÁÕ£ï, ¸ÁªÀiÁ£ïå UÀtÂvï «µÀAiÀiÁAvï 100% ¥sÀ°vÁA±ï vÀ±ÉAZï EvÀgï «µÀAiÀiÁAvï 99% ¥sÀ°vÁA±ï ¯Á¨ÁèA.

«eÁÕ£ï «¨sÁUÁAvï:

eÉƲ¯ï ¸À¯ÁØ£Á 96.5%

¦æÃvÉÃ±ï ¹Öêï PÁæ¸ÁÛ 93.5%

eÉÆñÁß ¦gÉÃgÁ 92.5%

gÉÆÃ²ß eÉÆøɥïs ¥s£ É ÁðAr¸ï 91.83%

D£Éì¯ï JjPï PÁæ¸ÁÛ 93.33%

rî£ï ¥s° É Pïì PÉÆãɸ ì Æ É Ã 91.83%

QèÃmÁ r’¸ÉÆÃd 92.67%

D¸ÀÖgï ªÀiÁåQè£ï ªÀiÁAvÉÃgÉÆ 90.33%

ªÉ¤±Á ¹PÉéÃgÁ 92.5%

¥Àd æ ¯ é ï 90.17%

ªÁtÂeïå «¨sÁUÁAvï:

«ÃuÁ J¸ï 96.5%

¢Ã¦Û eÉÆ«AiÀįï r’¹¯Áé 95.67%

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

AiÀÄĸÀÄ¥sï ¹¢ÝÃPï 95.17%

17

«¹évÁ 94%

C°émÁ ®Ærð£ï ¸À¯ÁØ£Á 93.83%

dÆ£ï 2014


gÉÆëÄvï ¨É£ïgÁAiÀiï ªÉÆAvÉÃgÉÆ 93.67%

J°émÁ qÉãÀÄUÀgï 93.5%

PÁwðPï 91%

ZÉÊvÀ£åÀ PÉ 92.83%

ªÉʱÁ° 92.67%

ªÁt ¨sm À ï PÉ 90.5%

¦æÃvÀªÀiï £É«¯ï ¹PÉéÃgÁ 90.67%

UÁ宣ï eÉÆãÁxÁ£ï gÉÆÃræU¸À ï 91.5%

¥Àd æ ¯ é ï 90.17%

¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï, ²PÀP ë ÁAPï D¤ «zÁåyðAPï C©ü£ÀAzÀ£ï - «UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA D¤ ¨ÉAzÀÄjÑ zÉêï¥Àe æ Á

WÀgï PÁªÀiÁPï UÀeïð D¸Á zÀĨÁAAiÀiïÛ zÉÆÃ£ï ªÀgÁìZÉA ¨sÀÄUÉðA D¸ï¯Áèöå eÉÆqÁåPï JPÁ ¹ÛçÃAiÉÄZÉA UÀeïð D¸Á. ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ :

C©ü£ÀAzÀ£ï

0824- 4268000 D¤/ ªÁ 9845789251

£ÀªAÉ ¥sèÉmï «PÁæ¥ÁPï D¸Á

¹£ÉÆ¯ï ¸ÁgÁ ®Ä«¸ï zsÀĪï: ºÀ§ðmï J£ï.J¸ï. D¤ ¹°é ®Ä«¸ï

£ÁUÉ Æ j EUÀ e É ð ¯ÁUÁì g ï D¸ÁÑ ö å “AiÀĪÀÄÄ£Á gɹqÉ¤ì ©°ØUÁAvï” £ÀªÉA zÉÆÃ£ï ¨ÉqïgÀƪÀiÁZÉA ¥sÉèmï «PÁæ¥ÁPï D¸Á. ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ :

2013-2014 ªÀ¸ÁðZÁ J¸ï.J¸ï.J¯ï.¹. ¥À©èPï ¥ÀjÃPÉëAvï 602 ªÀiÁPïìð PÁqïß 97% ¥s° À vÁA±ï PÁqï¯Áèöå vÀÄPÁ ¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï zÀĸÁæöå ªÁqÁåUÁgÁAZÉ G¯Áè¸ï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

0824- 4268000 D¤/ ªÁ 9845789251 18

dÆ£ï 2014


The Sunset Years

- Mrs Soumithri Tauro St. Agnes Ward

Old age comes in the evening of our lives and anyone above 60 years is considered as elderly. However, the age factor is relative and you are only as old as you feel. A man of 70 years may feel younger than a man of 50-60 years, according to circumstances. The evening of a well-spent life brings its lamp with it. Life is made of sunshine and shadows and in everyone’s life there are vicissitudes. But there is no education like adversity. When there is a handicap, the one who acts wisely with discipline, quickly bounces back and is able to make the best of life.

Two of the most important requisites of the aged are Good Health and Peace. One has to be careful in maintaining good health by controlling the age-related health conditions and for this, periodic medical checkup is necessary. Physical exercise, according to ability and moderate consumption of balanced food are required. Over indulgence and becoming a couch potato have to be avoided. It is good to keep the mind also active by having creative hobbies, reading, doing puzzles or helping the less-privileged aged folks in various ways.

To such a person, old age means a series of beautiful and sweet memories of the earlier life. His sunset years may have kaleidoscopic colours as in a sunset- of joy, fulfilment and absence of regrets. If he is physically blessed without major ailments, he could continue to remain active and enjoy his well-earned leisure hours.

It is fortunate that there are several agencies that reach out to the aged. Many of these are run by nuns. The Missionaries of Charity founded by Blessed Mother Teresa take care of the needs of the destitute. There are also several charity institutions run by priests and nuns who are dedicated to the cause of the poor. Apart from these, there are Homes for the affluent, run by many private agencies including nuns and priests. These are expensive and only the upper strata of the society, is able to afford the service. However it is a boon to have such facilities in the evening of one’s life.

What about the less-privileged, who have had struggles to make a living all through? In their years of twilight the shades of light are darker for they have lived in misfortune, poverty, malnutrition, isolation and loneliness. Without the assets of their more fortunate counterparts, life gets tougher, as despite advancing age they may still have to earn. If their grown up children are earning and are duty- conscious, there is respite. They have to give active help as well as moral support to their old parents. “Children, let us not love in word or speech but in deed and truth” (1 John 4:18).

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

What the aged need most, is home health-care service. There are organizations for home health-care but some of them are not well-organized. There are also private organizations in towns which help the senior citizens in various ways. The Senior Citizens Welfare Society of the Bendur parish is one such unit that helps the aged.

19

dÆ£ï 2014


Teresa, was old and physically frail, but mentally had unbeatable strength, courage and determination. Mahatma Gandhi, a frail old man fought for the freedom of our country with unparalleled strength using nonviolence as the weapon. All may not be born with leadership qualities. Despite this, aged persons can contribute their quota of service and feel needed and cherished which are vital in old age. Let our ideology be, do your best today, learn from yesterday’s experience without regrets and face tomorrow with faith and hope. Thus make the sunset years of your life truly l serene and meaningful.

Coming to the second important requisite of the aged, i.e., peace, one has to find peace within oneself first. Ability to cope with conflicts and Godliness with contentment bring peace. “Happy are those who work for peace; God will call them His children” (Mt 5:9). “Can anyone of you live a bit longer by worrying about it” (Mt. 6:27). So, banish worry. Nothing can stop an aged person with the right mind-set from achieving the highest goals even in ripe old age. We have many examples of elderly glorious achievers in our country and elsewhere. Blessed Mother

An eye opener

TV in the present day LIFE

A teacher from a Primary School asked her students to write an essay about ‘What they would like God to do for them’. At the end of the day while marking the essays she read one that made her very emotional. Her husband, who had just walked in saw her crying and asked her - What happened? She answered: Read this. It’s one of my student’s essays. “Oh God, tonight I ask you something very special: Make me into a Television. I want to take its place, live like the TV in my house, have my own special place and have my family around ME. To be taken seriously when I talk.. I want to be the centre of attention and be heard without interruption or questions. I want to receive the same special care that the TV receives when it is not working. Have the company of my dad when he arrives home from work, even when he is tired and I want my mom to want me when she is sad and upset, instead of ignoring me. And ... I want my brothers to fight to be with me... I want to feel that family just leaves everything aside, every now and then, just to spend some time with me. And last, but not least, make it that I can make them all happy and entertain them. Lord I don’t ask you for much... I just want to live like every TV”. At that moment the husband said: “My God, poor kid, What horrible parents”! She looked up at him and said: “That essay is our son’s” !!! - Courtesy: Father Agnelo’s Call

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

20

dÆ£ï 2014


£ÀªiÀ Á£ï ¨sÁV DªÀAiÀiï¥ÀuÁ ¨ÉAzÀÄgÁÑ ¹Ã¤AiÀÄgï ¹nd£ï ¸ÀAWÁa dªÀiÁvï ªÉÄÃAiÀiÁZÁ 14 vÁPÉðgï d«Äè. ºÁå ¸À¨sÉZÉÆ GzÉÝÃ±ï ‘DªÀAiÀiÁAZÉÆ ¢Ã¸ï’ DZÀgÀÄìAZÉÆ eÁ¯Áèöå£ï DzÀ±ïð DªÀAiÀiï D¤ ¥ÀwuÉPï ¸ÀA§Azï eÁ¯ÉA è ¥À«vïæ ¥ÀŸÀPÛ ÁZÉA ªÁZÁ¥ï PÁgÀåzÀ²ð jÃmÁ gÉÆræUÀ¸Á£ï ªÁZÉèA D¤ ¨Á¥ï eÉ.©.ªÉÆgÁ¸Á£ï ¸ÀÆPïÛ GvÁæA¤ ªÁZÁàZÉÆ «ªÀgï ¢¯ÉÆ. G¥ÁæAvï ¸ÀAWÁZÉÆ CzsåÀ Pïë JqÀäAqï ¥sÁA æ PÁ£ï CzsåÀ Pïë ¸ÁÜ£ï WÉvï¯Áèöå ¨Á¥ï eÉ.©. ªÉÆgÁ¸ÁPï D¤ ¸ÉÊgÉÆ eÁªïß D¬Ä¯Áèöå ªÀiÁ¸Éð¯ï ªÉÆAvÉgÉÆPï ¥sÀůÁA vÀÄgÉ ¢Ãªïß ¸ÁéUÀwì¯ÉA. ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸ï ºÁtÂA D¥Áèöå ¸ÀAzÉñÁAvï ¹ÛçÃAiÉÆ - KPï ¥Àwuï eÁªïß, DªÀAiÀiï eÁªïß, ²PÀëQ eÁªïß ªÁwZÁ ªÉÄuÁ¨sÀj PÀUÁðvÁvï D¤ vÁAZÁ PÀÄmÁäZÁ §gÁå¥ÀuÁ SÁwgï ªÁªÀÅvÁðvï d½Ñ ªÁvï ºÁPÁ ¤zÀ±Àð£ï eÁªÁ߸Á ªÀÄíuÁ¯É. ¨Á¥ï eÉ.©. ªÉÆgÁ¸ïZÁ ºÁvÁAvÁèöå d¼ÁÑöå ªÁw xÁªïß ¸Àªïð ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ vÁAvÁAZÉÆå ªÁw ¥ÉlAiÉÆöè å D¤ PÀĹ æ ¦üPÁì ªÀÄÄSÁgï vÉÆå zÀªg À ïß vÁAa ft zɪÁPï ¸ÀªÄÀ ¦ð°. ²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ Á£ï PÀÄmÁäAvï DªÀAiÀiÁAZÉÆ ¥Ávïæ PÀ¸ÉÆ D¸ÁeÉ ªÀÄíuï ¸ÀªÀÄÓt ¢°. Nræ ¸À¯ÁØ£Á£ï ‘Mother of Mine’ D¤ ¥sÉ°ìmÁ gÉÆræUÀ¸Á£ï ‘£ÀªÀiÁ£ï vÀÄPÁ ¨sÁV DªÀAiÀiï¥ÀuÁ’ ¥ÀzÁA UÁªïß DªÀAiÀiÁAPï ªÀiÁ£ï ¨sÁUÁAiÉÆè. ²æêÀÄw LqÁ ¥sÉ£ÁðAr¸ÁZÉÆ d¯Áä ¢Ã¸ï eÁ¯Áèöå£ï wPÁ G¯Á蹯ÉA. DªÀAiÀiÁAZÉÆ ¢Ã¸ï eÁ¯Áèöå£ï dªÉÄè¯Áèöå ¸ÁAzÁåA ¥À¬ÄÌ ZÀqï ¨sÀÄVðA D¸Éè¯Áèöå «¤ß r’¸ÉÆÃeÁPï E£ÁªÀiï ªÉļÉîA. Rd£ÁÝgï eÉÆãï gÉÆræUÀ¸Á£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨sÁªÀÅqÉÆè. - jÃmÁ gÉÆræU¸ À ï, PÁgÀåzÀ²ð

¦üUð À eï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzZ É Áå ¸ÁAzÁåAPï ¯Áí. Qæ. ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄ «±ÁåAvï vÀ¨ð És w ªÁAeɯÁZÉ ªÁZÁ¥ï ªÁZÁÛZï ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ£ï ²PÀ¬Ä¯Áèöå ªÀiÁUÁÚöåzÁéjA vÁå ¢¸ÁZÉ PÁgÀåPÀª æ Àiï ¸ÀÄgÁévï eÁ¯ÉA. «UÁgï ¨Á| DåAl¤ ¸ÉgÁªÉÇ ºÁt ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè D¤ ªÀÄmÉÆé ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯ÉÆ. vÀ¨ð És wZÁå DSÉÃjPï ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ï D¸ï¯ÉèA. vÀ¨sÉðw §j eÁ° D¤ UÀeÉða eÁuÁéAiÀiï eÉÆrè ªÀÄíuï ºÁdgï D¸ï¯Áèöå ¸ÀªÁðA¤ C¥Á¦è C©ü¥ÁæAiÀiï GZÁ°ð. UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzZ É Æ É G¥ÁzsåÀ Pïë ²æ à «£É ì A mï UÉ Æ Ã«AiÀ Ä ¸Á£ï ¸À ª ÁðAZÉ Æ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆ.è ¸ÀUA îÉ PÁgÀåPª æÀ iÀ ï ¯Áí.Qæ.¸À. ¸ÀAZÁ®Pï ²æà gÉÆçmïð r¸ÉÆÃd ºÁuÉA ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA.

DªÀiÁÑöå £ÀªÁå ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÁå ¸ÁAzÁåAPï ªÉÄà 11 vÁPÉðgï DAiÀiÁÛgÁ ¸ÀPÁ½A 9.30 xÁªïß 11.30 ¥ÀgÁåAvï ¯Áí.Qæ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄ «²A vÀ¨sÉðw PÁgÀåPÀæªÀiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉ ¸ÁAzÉ ªÁqÁåA xÁªïß «AZÀÄ£ï D¬Ä¯Éè ¥Àw æ ¤¢ü - vÉ eÁªÁ߸Ávï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄZÉ ªÀÄÄSÉ°. ºÁå ªÀÄÄSɯÁåAPï ªÁqÁåAvï PÀ¸À¯ÉÆ ªÁªïæ PÀgÀÄAPï D¸Á. ªÀÄÄSÉ° ªÀÄí¼Áågï QvÉA? vÁAa dªÁ¨ÁÝj PÀ¸À°? ºÁå «µÀAiÀiÁAZÉgï ¨Á| ªÁ®Ögï r¸ÉÆÃd, ¯Áí.Qæ.¸À. ¢AiÉĸÉfZÉ ¢gÉPÉÆÛgï, ºÁtÂA ¸À«¸ÁÛgï jw£ï «ªÀgï ¢¯ÉÆ. ¸ÀPÁ½A 9.30 ªÀgÁgï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉÆ PÁgÀåzÀ²ð ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®ØgÁ£ï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸ÀPÁ½A PÁ¦ü ¥s¼ À ÁgÁ ¸ÀªA É ¥ÁægA À ¨sï eÁ¯ÉèA PÁgÀåPÀª æ Àiï ¨sÀwð 11.30 ªÀgÁgï DSÉÃgï eÁ¯ÉA. l 21

dÆ£ï 2014


Prop: Lilly Castelino, Nelson Castelino

H.O: Don Bosco Hall Cross Road, Falnir, Mangalore - 575 001. Branch Office : Old Syndicate Bank Building, Opp. St Joseph Church, Bajpe - 574 142. “Prompt & Excellent Service is our Motto” Ph: 0824-2421875 (Falnir), 0824-2253875 (Bajpe)

Mobile : 9964668535, 9164753875, 9164754874 We undertake annual battery servicing contracts. Authorised Sales & Service dealers for:

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

22

dÆ£ï 2014


Baptism 1 2

Eyan Noah Viola Teresa Carlo

S/o Kevin Sunil D’Souza & Vineesha J. D’Souza Church ward I

03/05/2014

D/o Walter & Juliet Carlo

Holy Cross ward

11/05/2014

Marriages 1

Santosh Kiran with Savitha

S/o Michael & Prescilla Sequeira D/o Jayaraj Usha

Carmel ward Kamagere

01/05/2014

2

Nygel Neil with Prima Flossy

S/o Thomas & Gladys Monteiro D/o Patrick Tauro & Lusana B.J.

Lower Bender II Puttur

03/05/2014

3

Merwin Prakash with S/o Henry F. D’Souza Sujan Jessica D/o Ivan & Muriel Lewis

Belman Nanthur ward

03/05/2014

4

Gabriel with Linda Sheetal

S/o Salvador & Theresa Fernandes D/o Charles Alexander & Virginia Pereira

Sirsi

04/05/2014

Church ward I

5

Santhosh Vijay with Tara Merlyn

S/o Albert & Jacintha Monis D/o Fredrick & Mary D’Souza

Mother Teresa ward Manjeshwar

08/05/2014

6

Pascal Cyril with Vianney

S/o Antony Britto & Celine Ferrao D/o Simon & Mable D’Cunha

Kanajar St Joseph ward

08/05/2014

7

Vinod Roshan with Marina Olivia

S/o Louis & Late Lilly D’Souza D/o Oswald & Rita D’Souza

Vailankanni ward Vamanjoor

11/05/2014

8

Premlath Stephen with S/o Felix & Rosie D’Souza Veena D/o Nagaraj & Ambamma

Permannur Church ward I

12/05/2014

9

John Sunjay with Ashalatha

S/o Charles M. Lobo & Florine D’Souza D/o Cyril E. Crasta & Molly D’Souza

Church ward I Sampaje

15/05/2014

10

Rahul Ralph Natashya Hilda

S/o Robert & Anitha Sima D/o Edward & Celine Saldanha

Bangalore Padua ward

17/05/2014

11

Prakash with Sumita

S/o Charles & Celine D’Souza D/o Cyril Vincent & Juliana Fernandes

Bajal

18/05/2014

Vailankanni ward

Death 1 Rosie Susanna Pereira - 100 Yrs

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

W/o Late Rosario Joseph Pereira

23

Lower Bender I ward 18/05/2014

dÆ£ï 2014


ºÁå ªÀÄ»£ÁåPï ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï ªÁZÀ¥ï: gÉƪÀiÁ 5:6-11 (Rom 5:6-11) SMALL CHRISTIAN COMMUNITY MEETINGS FOR THE MONTH OF JUNE 2014 dÆ£ï ªÀÄ»£ÁåAvï ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄZÉÆå. dªÀiÁvÉÆå: 1) ¦üUð À eï Core Committee D¤ UÀÄPÁðgÁAa dªÀiÁvï 21-06-2014 (¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁAZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï). No. Name of the ward Date Time(pm) Place Tel. No. 1 Church Ward I #ÔjØu~ AoÛur I 11 6.00 Wavell & Ida Lasrado 2 Mother Teresa Aj";jÚ} :uÚuØo 3 Church Ward II #ÔjØu~ AoÛur II

18 10

6.00 5.30

4 Church Ward III #ÔjØ~u AoÛur III

9

6.00

11 11 8 10 14 8 5

5.00 6.00 5.00 5.30 6.00 5.00 5.00

15

5.00

5 6 7 8 9 10 11

Church Ward IV #ÔjØ~u AoÛur IV Lower Bendur I DjùÒrš æuà;j"Ú} I Lower Bendur II DjùÒrš æuà;j"Ú} II Lower Bendur III DjùÒrš æuà;j"Ú} III Lower Bendur IV DjùÒrš æuà;j"Ú} IV Kankanady I ùàù<oZ =jÒrš Kankanady II ùàù<oZ ;j"DurÈ

12 Kankanady III ùàù<oZ \DurÈ 13 14 15 16

Upper Bendur AjÒrš æuà;j"Ú} Balmatta NP¶Úmj St Peter Doàå =u;j"È Kadri I ù]È =jÒrš

15 8 8 2

5.00 5.00 5.00 6.00

8 8

4.30 4.30

19 Kadri III ù]È \DurÈ

8

5.45

20 Immanuel #AjtÇ<j"Au?}

8

5.00

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

8 19 15 15 8 15 8 15 8 8 15

5.00 5.30 5.00 4.30 4.30 5.00 5.00 4.00 4.00 4.30 5.00

17 Kadri II ù]È ;j"DurÈ 18 St Theresa of Child Jesus

Doàå :uÚuØ} ØuI"Öuà ?oÀ<} =kjû?}

St Agnes Doàå qÔu‹D} Kadri Toll Gate ù]È Ùur?} Ôu|Ù} Calvary Óo?oºY Holy Cross ¨sÁ. RĸÁð ªÁqÉÆ Padua =o;j"Ao Nanthur <jà:jrÚ} Infant Jesus æoèjÓ} ØuI" Vailankanni AuPàù@ Carmel ÓoAu"~?} St Antony Doà:} qà:ur<} St Joseph Doàå I"Øu Lourds PrÛ}œ~

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Mercara Heights, Mercara Hill Rd Mathew D’Souza,, C 2,Hill Side Ferns Celine Tauro, Vivian Villa, Shivbagh Main Road Olvin / Shanthi D’Souza , Flat No 4, Shivabagh, Mansion, II Cross Adrian Juliet D’Souza, Coconut Garden Road Richard Pinto, Kathyahini Aprt Michael Fernandes, Chalet Apts, Flat -201 Marceline Pereira, Hill Dale Parish Mini Hall, (Ward Day) Antony Fernandes, ‘Little Flower’ Aprt Vincent D’Souza, Anvitha Aprts, 101, Ground Floor Maxim Monteiro, Flat No.402, West End Manor John Miranda Metilda Fernandes, Arya Samaja Road Benedict D’Souza, 1203, Orchard Aprts Merlyn Veigas, Venkapp Gardens, Opp: City Hospital Gracy Pinto, 504, Dev Plaza Silvester & Apholine Pinto, Gul Mohar, Flat No 54 Jacintha Lobo, 701, Medha Apt, George Martis Road Vincent / Merlyn D’ Cunha, Kadri Towers, 404 Gilbert Pinto, G-4 Triton Apts Elveera Fernandes, Sandrila Jane Tauro Charles Menezes, Kaibattal, Vinod Sunita D’Souza, Jeeth Aprt, II Floor Agnes Cutinha, Kalasampth Lane Lancy & Metilda Pinto Gracy Samuel Fernandes, Bajjodi David Crasta Denis D’Cunha Sebastian Lobo

24

900890013 9449269138 2217085 9945537934 9731438448 9880345652 2211929 9663580574 2438133 9845826362 2431048 9880304812 2443384 4261944

2215744 9481763005

2221960 2222478 2216519

2222461 2218089 2221952 2221485 8050155940 2223121 9880850141 9945430822

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

25

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

26

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

27

dÆ£ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

28

dÆ£ï 2014

Voice of Bendur - June 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you