Page 1

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

1

CPÉÆÛçgï 2012


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

2

CPÉÆÛçgï 2012


ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, vÀĪÉÄÑgï zɪÁaA D²ÃªÁðzÁA ªÀiÁUÁÛA. ¸ÁA. ¸É¨É¸ÁÛöåAªï zɪÁ¯ÁVA ªÀiÁUÉÆ£ï ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeÉZÉgï, ºÀgÉåPÁ PÀÄmÁäZÉgï, PÀÄmÁäZÁ ¸Àªïð ¸ÁAzÁåAZÉgï ¨É¸ÁAªï zÁqÀÄA¢ ªÀÄíuï D±ÉvÁA D¤ ªÀiÁUÁÛA. ºÉA ¥Àvïæ vÀĪÀiÁÑöå ºÁwA ¥ÁªÁÛ£Á ºÁAªï ¥À U ÁðªÁAvï D¸À Û ¯ É Æ A. ¥À A iÉ Ä è A ZÉ zs Á ¢Ã¸ï zÀĨÁAiÀiÁAvï D¤ G¥ÁæAvÉè 20 ¢Ã¸ï vÁAeÁ¤AiÀiÁAvï ºÁAªï D¸ÀÛ¯ÉÆA. vÁAeÁ¤AiÀiÁAvï ªÀÄíf ªÀírè ¨sÀAiÀiïÚ (DgÀÄì¯ÁAiÀiïß ªÉļÁa) «Ä¸ÁAªï ªÁªïæ PÀgÁÛ. vÁå ¢AiÉĸÉfAvï ªÁªïæ ¢AªÁÑPï DªÀiÁÑöå ¢AiÉĸÉf xÁªïß ªÉVÎAZï xÉÆqÉ AiÀiÁdPï ªÉv¯ É .É ªÀÄíeÉ SÁwgï ªÀiÁUÁeÁAiÀiï ªÀÄíuï vÀĪÉÄѯÁVA «£ÀAw. CPÉÆÛçgï ªÀÄ»£ÉÆ ªÀÄjAiÉÄPï, ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß PÉÆAvÁZÁ ¨sÀQÛ¥ÀuÁPï ¸ÀªÀĦð¯Á. PÀÄmÁäZÉA ªÀiÁUÉÚA C¢üPï UÀeÉðZÉA. ºÁAvÀÄ£ï vÉøïð ªÀĺÀvÁéZÉA ¸ÁÜ£ï WÉvÁ. “eÉA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁUÁÛ, vÉA PÀÄmÁªÀiï ¸ÁAUÁvÁ ¨Á¼ÁÛ” ºÉA ªÀÄwAvï zÀªÀgïß PÀÄmÁäAvï ¸ÀzÁAZÉA vɸÁðZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï DzÁgÀÄAPï ¥ÀæAiÀÄvïß PÀgÁåA. DªÀiÁÑöå ±ÀvÀªÀiÁ£ÉÆÃvÀìªÁPï ‘¦üUÀðeï KPï fªÁ¼ï PÀÄmÁªÀiï’ ªÀÄí¼ÉÆî GzÉÝñï zÀªÀgÁè. vÉÆ GzÉÝñï eÁj eÁAiÉÄÓ vÀgï DªÉÄÑA ºÀgÉåPï PÀÄmÁªÀiï fªÁ¼ï eÁAiÉÄÓ. ºÁå GzÉÝñÁ£ï CPÉÆÛçgï ªÀÄ»£Áå xÁªïß ºÀgÉåPÁ ªÀÄ»£ÁåZÁ ªÁqÁå dªÀiÁvÉZÉgï PÀÄmÁä f«vÁ «±ÁåAvï aAvÁ¥ï DlAªïÌ D¸ÉÛ¯ÉA. ºÉA aAvÁ¥ï ¸Àªïð PÀÄmÁäAPï ¥ÁªÁeÉ vÀgï ºÀgÉåPÁ PÀÄmÁäZÁ ¸ÁAzÁåA¤- ¥ÀAzÁæ ªÀ¸ÁðA ªÀAiÀiÁèöåA¤ dªÀiÁvÉPï ºÁdgï eÁAªïÌ eÁAiÀiï. ªÁqÁå dªÀiÁw RAZÁ ¢Ã¸Á PÉÆuÁZÁ WÀgÁ ZÀ¯ÁÛvï ªÀÄí¼ÉîA DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeï ¥ÀvÁægï ¢vÁvï. vÉA ¥À¼Éªïß xÀAAiÀÄìgï ºÁdgï eÁAªÉÑA. ¸À¥ÉÛA§gï 16 vÁjPÉgï DAiÀiÁÛgÁ ªÁqÁåAvÁèöå ªÀÄÄPɯÁåAPï ¸ÁAUÁvÁ D¥Àªïß ¸ÀĪÀiÁgï 200 duÁAPï vÀ¨sÉðw zÀªÀgï°è. vÀ¨sÉðw eÉÆqï¯Éè ªÁqÁåAvÉè ªÀÄÄSÉ° vÀĪÀiÁÑöå ¸ÉªÉPï ªÁqÁåAvï ªÁªÀÅgÉÛ¯É. PÀÄmÁäAa ¨sÉmï PÀgÉÛ¯É. vÀĪÀiÁÌA ªÁqÁåZÉ dªÀiÁvÉPï D¥ÀªÉÚA ¢vɯÉ. vÁAPÁA

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸À º À P Ágï ¢AiÀ i Á. vÀ Ä ªÉ Æ Ñ ªÁqÉÆ fªÁ¼ï D¤ QæAiÀiÁ¼ï eÁ¯ÉÆ vÀgï ¦üUÀðeï fªÁ¼ï eÁ¯Éè ¥ÀjAZï. zÉPÀÄ£ï ºÁå ªÁªÁæAvï vÀĪÉÆÑ÷ ¸ÀªÁðAZÉÆ ¸ÀºÀPÁgï ºÁAªï D±ÉvÁA. DªÀiÁÑöå ¢AiÉĸÉfAvï ªÁqÁå dªÀiÁw (¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï) DgÀA¨ï PÀgïß 25 ªÀ¸ÁðA ¸ÀA¥ÁÛvï. ºÁå ªÀ¸Áð ªÁqÁåZÁ ªÀÄÄPɯÁåAPï, PÉÆÃgï PÀ«ÄnPï ªÁqÁå dªÀiÁvÉ «±ÁåAvï, ¸Ávï ªÉÄmÁAZÁ «zsÁ£Á «±ÁåAvï vÀ¨sÉðw D¸ÉÛ°. ºÁå ªÀ«ðA ªÁqÁå dªÀiÁw fªÁ¼ï D¤ QæAiÀiÁ¼ï PÀgÀÄAPï DªÀiÁÌA ¸Ázsïå eÁvɯÉA. ¦üUÀðeï KPï fªÁ¼ï D¤ QæAiÀiÁ¼ï PÀZÁð GzÉÝñÁ£ï ¦üUÀðeï ¢¸ÁPï/¥sɸÁÛPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß ««zsï ¸ÀàzsÉð D«Ä D¸Á PɯÁåvï. 32 ªÁqÉ D¸ï¯Éè 8 ªÀ®AiÀiï PɯÁåvï. ¸ÀPÀÌqï ªÁqÁåA xÁªïß ¸Àà¢üðPÁA¤ D¸ÉÑ¥ÀjA ªÀiÁAqÁªÀ¼ï PɯÁå. ªÁqÁåAvÁèöå ¸ÀPÀÌqï SɼÁÎqÁåAPï DªÁÌ¸ï ªÉļÁ£Á ªÀÄí½îA ¨sÉÆUÁÚA D¸ÉÆAPï ¥ÀÅgÉÆ. GzÉÝñï PÉêÀ¯ï E£ÁªÀiï eÉÆqÉÆÑ ªÀ i Ávïæ £À í A iÀ i ï, vÉ A eÁAiÀ i ï; vÁZÉ ¸ÁAUÁvÁ ªÁqÁåAvÁèöå ZÀrvï duÁAPï ¸ÁAUÁvÁ ºÁqïß DªÉÄÑ ªÀÄzsÉÆè ¨ÁAzï ZÀqÀAªÉÇÑ D¤ ¸À¼ÁªÀ¼ï D¸Á PÀjÑ. ¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvɯÁåAPï GvÉÛÃd£ï ¢AªïÌ ¸À¨ÁgÁA¤ AiÉĪÉåvï. C±ÉA D¬Ä¯Éè ªÀ«ðA wÃ£ï ¸ÀAVÛ WÀqÁÛvï. ¸ÀàzÁs åðAvï ¨sÁUï WÉv¯ É ÁåAPï ¥ÉÆÃæ vÁìºï ¢¯Éè ¥ÀjA eÁvÁ. ¸ÀàzsÉð ¥À¼ÉAiÀiÁÛ£Á ºÁdgï D¸ï¯ÁèöåAPï ªÀÄ£ÉÆÃgÀAd£ï ªÉļÁÛ. C±ÉA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï G®AiÀiÁÛ£Á JPÁªÉÄPÁa M¼ÀPï eÁvÁ. vÀ g ï ªÀ í q Á ¸À A SÁå£ï AiÉ Ä ªÁåA D¤ §gÉ ¥ À u ï eÉÆqÁåA. vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï §gÉA ªÀiÁUÁÛA. D«ÄÑA ¸À ª ïð AiÉ Æ Ãd£ÁA §gÁå jw£ï PÁgÀ å gÀ Ä ¥ÁPï ºÁqÀÄAPï ¸ÀºÀPÁgï ªÀiÁUÁÛA. ¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛöåAªï zɪÁ xÁªïß «AZÁÚgï ¨sɸÁAªÁA DªÉÄÑgï ªÀiÁUÉÆ£ï zÁqÀÄA¢. ¸ÀzÁAZï vÀĪÉÆÑ ªÉÆUÁ¼ï

ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆ£ï ¸ÉgÁªÉÇ «UÁgï

3

CPÉÆÛçgï 2012


# Úo ;u

ØuÚo?}

: ¸Àgïé Qæ¸ÁÛAªï UÁAªÁA¤ £ÀªÁå ¸ÀĪÁgÁÛ ¥Àæ¸ÁgÁa ªÁªïæ §¼Á£ï «¸ÁÛgÀÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA. a"DoàA} : eÁUÀwPï «Ä¸ÁAªÁZÁå ¢¸ÁZÉA DZÀgÀuï ¸ÀĪÁvÁð ¥Àæ¸ÁgÁZÉÆ ªÁªïæ £ÀªÉ G¨sÉð£ï ¨sÀgÀÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁåA.

2012 CPÉÆÛçgï ªÀÄíAiÀiÁßöåAvï DAiÀiÁÛgÁAaA ªÁZÁàA :oYÓ}

=jÒ"šà AoÖj=}

07–10–2012 ¸ÀvÁÛ«¸ÁªÉÇ DAiÀiÁÛgï

GvÀà. 2:18–29

14–10–2012 CmÁÖ«¸ÁªÉÇ DAiÀiÁÛgï

eÁuÁé.

R|:j~<}

;j"DuÈà AoÖj=}

AoàØu?}

QÃ. 127

ºÉ¨Éæ 2:9-11

ªÀiÁPïð 10:2-16

7:7–11

QÃ. 89

ºÉ¨Éæ 4:12–13

ªÀiÁPïð 10:17–30

21–10–2012 KPÀÄt¸ Û ÁªÉÇ DAiÀiÁÛgï

E¸Á. 53: 10–11

QÃ. 32

ºÉ¨Éæ 4:14–16

ªÀiÁPïð 10:35–45

28–10–2012 w¸ÁªÉÇ DAiÀiÁÛgï

eÉgÉ. 31: 7 –9

QÃ. 125

ºÉ¨æÉ 5:1–6

ªÀiÁPïð 10:46–52

DAiÀiÁÛgÁa zÉêï¸ÀÄÛw 2012 ¸À£Áégï

5.00 p.m.

DAiÀiÁÛgï

6.45 a.m.

5.00 p.m.

13–10–2012

CzsÁåwäPï ¸À«Äw

14–10–2012

§®äoÀ ªÁqÉÆ

¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï w¸ÉÆæ

20–10–2012

¦ü. UÉÆ. ¥À ¸ÁAzÉ

21–10–2012

PÀ¢æ ¥ÀAiÉÆè

¯ÉÆêÀgï ¨ÉAzÀÄgï ZÀªÉÇÛ

27–10–2012 03–11–2012 I

PÀxÉÆ°Pï ¸À¨sÁ ªÀÄjAiÀiÁ¼ï °Ãd£ï

28–10–2012 04–11–2012

PÀ¢æ zÀĸÉÆæ PÀ¢æ w¸ÉÆæ

ªÀÄzÀgï vÉgÉeÁ EUÀeïð ªÁqÉÆ ¥ÀAiÉÆè

1.a"Doà

zÉÃªï ¸ÀÄÛva É ªÉ¼ÁªÀ¼ï

Ej=o‰ññÇÖoÇ ]Doà^: DjÓofà 6.00 q^ 6.45 AuÑÚoàÖuÚ} DoàØuÚ} 5.00 AuÑÚoÚ} ºÀgÉåPÁ ¸ÀÄPÁægÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÁ£ï D¸Á. (ii) qOt‰Úo: DjÓofà 5.30, 6.45, 8.00 (#àTšC}) q^ 9.15 AuÑÚoàÖuÚ} ælj"ÔoÇ~àPï (ZÉƪÁÛöå PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvÁèöå ¨sÄÀ UÁåðAPï ¸ÁAvï DUÉ߸ï PÉƪÉAvÁZÁå PÉƥɯÁAvï) DoàØuÚ} 5.00 AuÑÚoÚ}å 2. ælj"ÔoÇ~àÓ} ;ur:ur<}~: Aj"ÀOt‹õÇÖur =jÒrš qOt‰Ú} DurÛ}‹ EuÚ} DjA}~ qOt‰Úoà^: DjÓofà 8.00 xÁªïß 9.00 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï (ÚjØuà:} <o). 3. ù"AjtœÚoà: EjÚuÇÓo a"Do =jÒ"šà q^ %=oÈà:}å (i)

¦üUð À eÉZÉ AiÀiÁdPï

_kÔj~ØuÖuà ;j=kj‰Ú}

1. AjtI æoI CAvÉÆä JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇä aÔoÚ} 2225236 2. AjtI æoI ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9591346212 3. AjtI æoI eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9844953048 ¥ÀzÁé PÁ¯ÉÃfZÉ ¦æ¤ì¥Á¯ï 1. AjtI æoI AjtO"x?} Doà:j"AjtÒ"Ú} 9845165382

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Au|è} : DjÓofà: 8.30 –12.30, ;j<oŒÚoà: 2.30–5.30 =kuÑ|<}: ;j=‰jk Ú} – 2218762 4

CPÉÆÛçgï 2012


“¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ” (¦üUð À eï ¥Àvïæ)

CPÉÆÛçgï 2012

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ «UÁgï D¤ UËgÀªï ¸ÀA¥ÁzÀPï:

ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆä JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ ¥sÉÀÇãï : 2225236 UËgÀªï ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀPï:

ªÀiÁ| ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï 9845165382 ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï

ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï 9844953048

ªÀiÁ| ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ 9591346212 ¸ÀA¥ÁzÀQ

²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï

9901189752 ¸ÀA¥ÁzÀPï ªÀÄAqÀ½: ¹| ±ÀĨsÁ ©.J¸ï ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁæ¤ì¸ï ªÁ®Øgï ²æêÀÄw ®«Ã£Á J¸ï. eÉÆÃ£ï ²æêÀÄw Lj£ï ¦AmÉÆ ²æà Jré£ï ¦. ¥sÉ£ÁðAr¸ï ²æêÀÄw ªÁAiÉÄèmï ¦gÉÃgÁ ²æà eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì ²æà gÀÄqÉƯïá r’¹¯Áé Tariff for Advertisement Colour (Half / Full) Front Cover Cover Page Back Cover 1750 / 3000 Front Cover-in 1750 / 3000 Back Cover-in 1500 / 2750 First Page 1750 / 3000 Last Page 1500 / 2750 Inside Page 1250 / 2250 B & W (Qtr / Half / Full) Inside Page 325 / 650 / 1200

¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÀÄAPï «¼Á¸ï: The Editor, VOICE OF BENDUR St. Sebastian Church, Bendur, Mangalore - 575 002 Ph: 2225236, 2222312

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸ÀA¥ÁzÀQZÁ °SÉÚ xÁªïß.... “ªÀÄjAiÉÄ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁåA ¸ÀAvÉƸÁZÉA PÀÄmÁªÀiï ¨ÁAzÁåA” ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzÉñï D¯ÁÛgÁgï WÁ¯ÉÆè. ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÁ ¸ÀAzÀ¨sÁðgï ¨ÉÆêï CxÁð¨sÀjvï! ¸ÀA¸Áj DªÀAiÀiï DªÀiÁÌA d¯ïä ¢°è. eÉdÄ£ï RĸÁð xÁªïß dĪÁAªï ªÀiÁj¥sÁvï vÁZÁ DªÀAiÀiïÌ D«ÄÑ PÀgïß ¢°è. ‘ªÀÄgÉåZÉA d¯Áä ¥sɸïÛ’ ¯Áí£ï-ªÀíqÁA ¨sÀÄVðA ¨ÉÆÃªï ªÀíqÁ G¨sÉð£ï vÁAZÁ DªÀAiÀiï-¨Á¥ÁAiÀiÁÑ GªÉÄ¢£ï £ÉÆÃªï ¢Ã¸ï ¥sÀůÁA ºÁqïß ªÀÄgÉåPï C¥ÀÅð£ï ¨sÉÆÃªï ªÀíqÁ UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ¦üUÀðeï PÀÄmÁä£ï ¥sɸïÛ DZÀgÀuï PɯÉA. ¸ÁAeÉZÁ PÁAiÀiÁðPÀª æ ÀiÁA¤ ¸ÀªÁðA¤ ¸ÁAUÁvÁ £ÀªÉA ¸ÉAªÁÑAvï ¸ÀAvÉÆ¸ï ªÁAlÄ£ï WÉvÉÆè. ºÁåZï ¥ÀjA ºÀAiÉÄðPÁ ªÀ¸Áð D«ÄÑ GªÉÄÃzï zÉÆrÛ PÀgÀÄ£ï fªÁ¼ï zÀ ª À g À Ä APï ¥À æ A iÀ Ä vïß PÀ g ÁåA. «UÁgï ¨Á¥ÁAZÁ, ¸ÀºÁAiÀÄPÁAZÁ D¤ ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeï PÀÄmÁäZÁ ¸ÀºÀPÁgÁ£ï ºÉA ¥sɸïÛ GqÁ¸ÁAvï GgÉÑ vÀ¸À¯ÉA eÁ¯ÉA! ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÁ zÀĸÁæöå ¢¸Á 9 vÁjPÉgï xÁªïß 15 vÁjPï ªÀÄíuÁ¸Àgï ¸ÁAeÉgï, zÀÄT ¸Á¬ÄâtÂZÉÆ vÉøïð, «Äøï, «Ä¸Ágï ±ÉªÀiÁðAªï C±ÉA ¸Á°éZÉA zɪÁ¸ÁAªï DZÀgÀuï PɯÉA. eÁAiÉÆÛ ¯ÉÆÃPï ¸Á°éPï ºÁdgï eÁvÁ¯ÉÆ. ºÀAiÉÄðPÁ ¸ÀÄPÁægÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï DgÁzsÁ£ï D¸Á. vÁå ¢Ã¸Á EUÀ e ïð¨s À g ï ¯É Æ ÃPï D¸ÁÛ . D¤Q¬Æ eÁ¬ÄvÁÛ ö åA¤ AiÉ Ä AªïÌ ¥À æ A iÀ Ä vïß PÀ g É Ñ A . DªÉ Ä Ñ PÀ µ ïÖ , ¦qÁ-²qÁ, UÀ e É Æ ð ¥À « vïæ ¸ÁPÁæªÉÄAvÁAvÁèöå eÉdÄPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢AªÉÑA. vÁåZï ¥ÀjA ªÉļï¯Áèöå G¥ÁÌgÁAPï CUÁðA ¥ÁlAªïÌ DªÀiÁÌA «¸Àgï ¥ÀqÀ£ÁAiÉÄ. ¦üUÀðeÉZÉA ¥sɸïÛ ¯ÁVA DAiÉÄèA. ¸À¥ÉÛA§gï ªÀÄAiÀiÁßöåZÁ ¨ÉAzÀÄgÁÑ vÁ¼Áågï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï°èA ¸Àªïð PÁAiÀÄðPÀæªÀiÁA ¢¯ÁåAvï. vÉÆ §ÆPï ¸ÁA¨Á¼ïß zÀªÀgïß vÁAZÁ vÁAZÁ gÉhÆ£Á (Zone) ¥ÀæPÁgï ºÁvÁPï-ºÁvï ¢Ãªïß ªÁªïæ PÀgÉÆÑ. vÉzÁ¼Á 8 gÉhÆ£ï ªÀÄí¼Áågï 32 ªÁqÉ ¸ÁAUÁvÁ AiÉĪïß KPï ¦üUÀðeï PÀÄmÁªÀiï §°µï× eÁvÁ. ¸ÁAUÁvÁ AiÉĪÁåA. ªÁªïæ PÀgÁåA D¤ ¸ÀAvÉÆ¸ï ªÁAlÄ£ï WɪÁåA. CPÉÆÛçgï ªÀÄ»£ÉÆö gÉÆeÁgï ªÀiÁAiÉÄPï ¸ÀªÀÄ¥ÀÅð£ï ¢¯Á. wZÉA ¥sɸïÛ CPÉÆÛçgï 7 vÁPÉðgï AiÉÄvÁ. ºÁå ªÀÄAiÀiÁßöåAvï PÉÆAvÁZÉA ¨sÀQÛ¥Àuï 1 vÁPÉðgï ¸ÀÄgÀÄ PÀgïß JPÉÃPï UÀįÉƨï UÀÄAvÀÄ£ï 30 zsÉÆªÉ UÀįÉƨï D¤ 31-ªÉÇ vÁA¨ÉÆØ UÀįÉÆ¨ï ªÀÄí¼Áågï vÉøïð PÀgïß vÉÆ 31 UÀįÉƨÁAZÉÆ (vÉøÁðZÉÆ) gÉhįÉÆ wZÁ UÀ¼Áå ¨sÉÆA«Û D«Ä WÁ¯ÁåA. wPÁ D«ÄÑ ªÀÄzsÀå¹Ûuï PÀgïß DªÉÄÑ PÀµïÖ ¤ªÁgÀÄAPï wZÉ PÀqÉ£ï «£Àw PÀgÁåA. wZÁ ¥ÀÅvÁ ªÀiÁj¥sÁvï w DªÉÄÑA ªÀiÁUÉÚA DAiÀiÁÌvÉ°. vÀÄ«ÄÑ «±Áé¹

? UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï

5

CPÉÆÛçgï 2012


w¼ÉÆìt ¸ÀªÄÉ ¸ïÛ ¸ÁAvÁA-¨sPÀ ÁÛAZÉA ¥s¸ É ïÛ 01-11-2012 «Ä¸ÁA ºÁå ¥ÀjA D¸ÉÛ°A ¸ÀPÁ½A ¥ÀAiÉÄèA «Æ¸ï 6.00 ªÀgÁgï zÀĸÉAæ «Æ¸ï 7.15 w¸ÉAæ «ÄÃ¸ï ¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁgï ¸ÀªÄÉ ¸ïÛ D¯ÁäAªÁAZÉÆ ¢Ã¸ï 02-11-2012 «Ä¸ÁA ºÁå ¥ÀjA D¸ÉÛ°A ¸ÀPÁ½A ¥ÀAiÉÄèA «Æ¸ï 6.00 ªÀgÁgï zÀĸÉAæ «Æ¸ï 7.00 w¸ÉAæ «Äøï 8.00 ¸ÁAeÉgï 4.30 ªÀgÁgï G¥ÁæAvï ¥ÀűÁðAªÁgï VvÁA UÁªïß ¸Àªïð ¯ÉÆPÁA¤ ¹ªÉĸÉÛçPï ªÉZAÉ xÀAAiÀÄìgï ªÀiÁUÁÚöå «¢ü D¸ÉÛ°

15-10-2012ªÉgï GqÀĦ ¢AiÉĸÉfZÉÆ ¥ÀAiÉÆè UÉÆ«î eÁªïß ºÀÄzÉÆÝ ¹éÃPÁgï PÀgÁÑöå

C| ªÀiÁ| zÉÆ| eÉgÁ¯ïØ L¸ÁPï ¯ÉÆèÉÆPï

ºÁAPÁ gÁ¸ï gÁ¸ï G¯Áè¸ï ¥ÁoÀAiÀiÁÛAªï D¤ UÉÆ«îPï ªÁªÁæAvï §gÉA ªÀiÁUÁÛAªï.

- «UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¦æ¤ì¥Á¯ï ¥ÁzÁé PÉƯÉfZÉÆ D¤ ¨ÉAzÀÄjÑ zÉêï¥Àe æ Á

- «UÁgï

PRAYER TO THE HOLY SPIRIT

CUÁðA

“Holy Spirit, thou who makes me see everything and shows me the way to reach the ideal. You who gives me the Divine gift to forgive and forget all that is done to me, and you who are in all instances of my life with me. I, in this short dialogue, want to thank you for everything and confirm from you once more that I never want to be separated from you, no matter how great the material desires may be. I want to be with you and my loved ones in your perpetual glory, Amen.”

¸ÁA. ¸É¨É¸ÁÛöåAªÁ¯ÁVA ªÀiÁUï¯ÉÆè G¥ÁÌgï ªÉļÉÆî

- ªÉgÆ É Ã¤PÁ r’¸ÉÆÃd EªÀiÁå£ÀÄªÉ¯ï ªÁqÉÆ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

– Anil Sequiera 6

CPÉÆÛçgï 2012


¨sÁªÁxÁðZÉA ªÀg¸ À ï zɪÁ xÀAAiÀiï D¤ JPÁªÉÄPÁ xÀAAiÀiï DªÉÆÑ JPÀémï D¤ ªÉÆÃUï UÀÄAqÁAiÉÄ£ï ¸ÀªÀÄÄÓAZÁPï ¨sÁªÁxïð ªÀÄí¼Áîöå ¨ÁUÁèAvÁèöå£ï ¸ÀzÁA¤Ãvï ©üvÀgï ¸ÀgÀÄAPï ¨sÁªÁxÁðZÉA ¨ÁV¯ï PÉzÁßAAiÀiï GUÉÛA D¸Á ªÀÄíuÁÛ ¥Á¥Á ¨É£ÉrPïÖ ¸ÉƼÁªÉÇ.

zÀÄ¹æ ªÁwPÁ£ï ªÀĺÁ¸À¨Ás DgÀA¨sï eÁ¯ÁèöåZA É ¨sÁAUÁæ¼ÉA ªÀgÀ¸ï vÀ±ÉAZï ¥À«vïæ ¸À¨sÉZÁ ªÀÄļÁ« ²PÀªÉÚZÁ «¸ÁªÁå ªÀgÁìZÉA DZÀgÀuï PÀgÀÄ£ï, DªÉÆÑ ¨sÁªÁxïð zɪÁ xÀAAiÀiï ZÀqÀAªÁÑöåPï D¤ ygï PÀgÁÑöåPï G¯ÉÆ ¢Ãªïß ¥Á¥Á ¨É£ÉrPïÖ ¸ÉƼÁªÉÇ CPÉÆÃÛ §gï 11-ªÉgï ¨sÁªÁxÁðZÉA ªÀg¸ À ï GUÁÛªu À ï PÀg¯ ÛÀ Æ É .

¥À«vïæ ¸À¨sÉZÁå ²PÀªÉÚ ¥ÀÀªÀiÁðuÉ D«Ä DªÉÆÑ ¨sÁªÁxïð ¹éÃPÁgï PɯÁ. vÉÆ GvÁæA¤ ¥ÁZÁ¯Áð. ¥ÀÇuï vÉÆ DªÀiÁÑöå PÁ¼ÁÓAvï vÀ±ÉA ªÀÄwAvï fªÁ¼ï D¸ÉÆAPï eÁAiÀiï ªÀÄíuÁÛ ¸ÁAvï DUÀĹۣï.

¨sÁªÁxÁðZÁå ªÀgÁìZÆ É ¸ÀAPÉÃvï:

zÉ ª ÁPï ªÀ ¼ À Ä ÌAZÁPï, vÁZÉ A PÁªÀ i ï ªÀÄÄAzÀgÀÄ£ï ªÀgÁÑöåPï D«Ä ¥À¼É¯ÉèA, DAiÀiÁ̯ÉèA, ¨sÆ É Uï¯ÉèA ºÉgÁAPï ¸ÁAUÁÑöåPï ¨sÁªÁxïð UÀeð É ZÉÆ. ºÉÆ vÁuÉA ¢AªÁÑöå PÀÄ¥Éð ªÀÄÄSÁAvïæ zsÁgÁ¼ï ªÀiÁ¥Á£ï ªÁí¼ÁÛ. » PÀÄ¥Áð zɪÁ xÀAAiÀiï DªÀiÁÌA ªÉÇqÀÄ£ï zsÀgÁÛ D¤ zɪÁPï DgÁªïß zsÀgÁÑöåPï DzsÁgï eÁvÁ.

¨sÁªÁxÁðZÁå ªÀgÁìPï «AZÁèöå vÉ ¤±Á£ÉÉAvï zÁPÀAiÀiÁèA vÀ±ÉA AiÉÄ«Ó¯Áèöå vÉ ºÀgÉÃPï PÁgÀåªÀ½ZÉ ¥ÀQæ A æ iÉÄ£ï D«Ä ZÀªÀÄÄÌAPï eÁAiÀiï.

2000 ªÀgÁìA ¥ÀAiÉÄèAa ¨sÁªÁxÁða zÉÃSï D¤ ²PÀªïÚ D«ÄÑ PÀgÀÄAPï eÁAiÀiï vÀ±ÉA fªÁ¼ï zÀ ª À Å æ A Pï eÁAiÀ i ï. «Ä¸ÁZÁ §°zÁ£ÁAvï, ¸ÁPÁæªÄÉ AvÁzÁéjA, ªÉÊAiÀÄQÛPï D¤ PÀÄmÁäZÁ ªÀiÁUÁÚöå ªÀÄÄSÁAvïæ DªÉÆÑ ¨sÁªÁxïð fªÁ¼ï PÀgÀÄAiÀiÁA. ²¸ÁA¤ eÉdįÁVA ªÀiÁUɯ è Áå¥j À A DªÉÄA Ñ ¬Äà ªÀiÁUÉA Ú eÁA«Ý, “¸ÉƪÀiÁå ZÀqÀAiÀiï ªÀÄíeÉÆ ¨sÁªÁxïð” (®ÆPï 17:5).

¥À«vïæ ¸À¨sÁ ¯ÁígÁA ªÀÄzÁèöå£ï ZÀªÀiÁÌvÁ vÉA vÁgÀÄA. KPï GwÛêÀiï gÀÄ¥ÉÚA. ²qÁa ¨ÉÆr eÁªÁ߸ÉÆÑ RÄj¸ï Qæ¸ÁÛa ¤±Á¤ IHS zÁPÀAiÀiÁÛ. ¸ÀÄAiÀiÁðPï ¥sÀÄqï PÀgÀÄ£ï » D¸Á D¤ vÉA ¸ÀPÀÌqï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï JªÀÌj¸ÁÛZÉÆ WÀÄvïð eÁvÁ.

¨sÁªÁxÁðAvï RAAiÀÄìgï D¸Áèöåjà Deï xÁªïß ¥ÀgÀvï £ÀªÁå£ï ¨sÁªÁxÁðZÁ ¨ÁUÁèAvÁèöå£ï, ¨sÁªÁxÁðZÉA ¢ªÉðA eÁªÁ߸ï¯Áèöå eÉdįÁVA ªÀZÉÆAPï ¸ÀzÁAZï G¨Éð¸ïÛ eÁªÁåA. - ¨sAÀ iÀiïÚ ±ÀĨsÁ, ¨ÉxÀ¤

Visit our Website: www.bendurchurch.org ¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

7

CPÉÆÛçgï 2012


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

8

CPÉÆÛçgï 2012


¦üUð À eï PÀÄlªÀiï ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÁåA UÁªïß VÃvï “¸ÀPÌÀ qï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁåA” ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄZÁå d¯Áä ¢¸ÁPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß 9 ¢¸ÁAZÉA £Éƪɣï D«Ä PɯA É . £ÉÆÃªï ¢¸ÁA¤ DªÀiÁÌA CxÁð¨sj À vï ¸ÀAzÉñï DªÀiÁÑöå AiÀiÁdPï ¨Á¥ÁA¤ ¢¯Áåvï. vÉ DªÀiÁÑöå fuÉåAvï ¥Á¼ÀÄAPï ¥ÀæAiÀÄvïß PÀgÁåA. ¨sÀÄUÁåðA ¸ÁAUÁvÁ AiÉÄêïß ªÀÄjAiÉÄPï ªÀiÁ£Á£ï D¤ ªÉÆUÁ£ï ¥sÀůÁA C¦ð°A. ªÀíqÁ ¸ÀASÁå£ï AiÉÄêïß ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄ xÀAAiÀiï DªÉÆÑ ªÉÆÃUï zÁPÀAiÉÆè. ¥s¸ É ÁÛ ¢Ã¸ï ¸ÀPÁ½A §eÉÆÓrAvï £ÀªÁå EUÀeð É ZÁå ¨ÁAzÁà eÁUÁågï D¤ ¨ÉAzÀÄgïªÉ¯ï ¥Éæ¹qÉ¤ì ©°ØAUï ºÁå zÉÆãï eÁUÁåA¤ ªÁqÁåUÁgï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¨ÉÃAqÁ ªÁíeÁàgï ¥sÅÀ ¯ÁA ¥s¼ À ÁA ¸ÀªAÉ Wɪïß ¥ÀűÁðAªÁgï 8.15 ªÀgÁgï EUÀeÉðZÁå ªÀÄÄPÁèöå ªÉÄÊzÁ£Ágï ¸ÀªÁðA dªÀiÁèöåAªï. ¨sÄÀ UÁåðA¤ ¥sÅÀ ¯ÁA C¥ÀÅð£ï ªÀÄjAiÉÄ ªÀiÁAiÉÄPï ªÀiÁ£ï PɯÉÆ. «UÁgï ¨Á¥ï ¥ÀæzsÁ£ï AiÀiÁdPï eÁªïß ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸ï, ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¨Á¥ï ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï, ¨Á¥ï ªÉÄ°é£ï D¤ ¨Á¥ï ¯ÉÆgÉ£ïì ªÉÄAqÉÆãÁì ¸ÀAVA ªÉļÉÆ£ï ¸ÀA¨sÀæ«ÄPï «Ä¸ÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlAiÉÄèA. ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ºÁt CxÀð¨sÀjvï ¥Àæ¸ÀAUï ¢¯ÉÆ. «Ä¸ÁZÉ §°zÁ£ï ¸ÀA¥ÀZ Û ï ¨ÉAeÁgï PÉ¯Æ É öè å PÀuÆ É öê å ¸ÀPÌÀqï ¯ÉÆPÁPï ªÁAmÉÆöè å D¤ ¸ÀUÁîöå ¦üUÀðeï PÀÄmÁäPï SÁuï ¦ÃªÀ£ï D¤ PÉÆ§Ä ¢Ãªïß ¸ÀAvÉƸÀãjvï PɯA É . ¦üUð À eï G¥ÁzsåÀ PÁë£ï ¦üUð À eï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÁå vÀ¥sÉð£ï ¸ÀªÁðAPï ªÉÆAw ¥sɸÁÛZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÉÄè. ¸ÁAeÉgï 5.30 ªÀgÁgï EUÀeð É ZÁå ¸Á¯ÁAvï ¦üUð À eï PÀÄmÁä£ï £ÀªÉA ¸ÉAªÉÑA PÁgÀåPÀæªÀiï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯É è A . ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁæ ¸ ÁÛ£ï dªÉÄè¯Áå ¸ÀªÁðAPï ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆè. ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸Á£ï ªÀiÁUÁÚöå ¸ÀªÉA PÁgÀåPÀª æ ÀiÁPï ¸ÀÄgÁévï ¢°. ¨Á¥ï ¦Ãlgï J¸ï. £ÉÆgÉÆ£Áí dÄ©è JdÄPÉñÀ£ï læ¸ÁÖ xÁªïß 9 duÁA ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÉÆÌîgï²¥ï ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï ºÁtÂA ºÀ¸ÁÛAvÀgï PɯÉA.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

²æà CgÀÄuï ªÁ®Øgï ¯ÉÆgÉmÆ É Ö ºÁuÉ Web design PÉ°è Website «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ D¤ G¥Ázs À å Pïë ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®ØgÁ£ï GUÁÛªÀuï PÉ°. «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ ¨ÉAeÁgï PɯÉèA £ÀªÉA ªÉÇ£ÁðAvï ¨sÀ¹ð¯ÉA. UÀÄPÁðgÁA¤ ¸ÀªÁðAPï ªÁAmÉA è . JPÁ PÀÄmÁäZÁå ¹àjvÁ£ï ¸ÀªÁðA¤ £ÀªÉA ¸ÉªÉèA. ²æà ªÁ®ÖÖgï PÀįÁ¸ÉÆ ºÁZÉå ªÀÄÄSÉ®àuÁSÁ¯ï UÁAiÀÄ£ï ¥ÀAUÁØZÁå ¸ÁAzÁåA¤ ªÀiÁAqÉÆ UÁAiÉÆè. ²æà PÉÆèÃqï r¸ÉÆÃd D¤ ¸ÁAUÁvÁåA¤ ¥sɸÁÛZÉÆ ¸ÀAzÉñï DmÁ¥ÉÇÉÑ £ÁlÄÌ¼Æ É SÉ¼Æ É ªïß zÁPÀAiÉÆ.è ¨sÄÀ UÁåðA¤ D¥Áèöå ¸ÀĪÀÄzsÄÀ gï vÁ¼ÁåA¤ UÁAiÀiÁ£ÁA UÁªïß ¸ÀAvÉƸï zÉÆqÉÆÛ PɯÉÆ. ºÁå PÁgÁåa dªÁ¨ÁÝj ²æà M¸Áé¯ïØ ¥ÁAiÀiÁìZÁ ªÀÄÄSÉ®àuÁSÁ¯ï AiÀÄĪÀduï D¤ ¸ÁA¸ÀÌøwPï ¸À«ÄvÉ£ï WÉvï°è. ²æêÀÄw ®«£Á eÉÆãÁ£ï ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆ.è ¥s¸ É ÁÛZÁå «Ä¸ÁZÉÆå vÀ±A É Zï ¸ÁAeÉZÁå PÁgÁåZÆ É å ¸Àªïð ¥sÇÉ mÉÆ Mangalorean.com ºÁa ªÀiÁí®Q ²æêÀÄw ªÁAiÉÄm è ï ¦gÉÃgÁ »uÉA PÁqïß CAvÀgïeÁ¼Ágï WÁ¯Áåvï. ²æà D°é£ï r¸ÉÆÃeÁ£ï PÁgÉåA ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA. ¥sɸÁÛZÉA ¸ÁAeÉZÉA ºÉA PÁgÉåA dĸïÛ 7.30 ªÀgÁgï ¸ÀA¥ÉèA.

zÀÄBT¸Á¬ÄâtÂa ¸Á°é: ¸À¥ÉÛA§gÁZÁå 15 vÁjPÉgï zÀÄBT ¸Á¬ÄâtÂZÁå ¥sɸÁÛPï vÀAiÀiÁgÁAiÀiï eÁªïß 9 vÁjPÉ xÁªïß zÀÄBT ¸Á¬ÄâtÂa ¸Á°é D¸ï°è. ºÀgÉåPÁ ¢¸Á vÉøïð ªÀiÁUÉÚA «Ä¸ÁZÁå ±ÉªiÀ ÁðAªÁ ªÉ¼Ágï ªÀÄjAiÉÄZÁå zÀÄBT «±ÁåAvï ¥À¸ æ AÀ Uï D¸ï¯ÉÆ.è ªÀq í Á ¸ÀASÁå£ï ¯ÉÆÃPï ºÁdgï D¸ï¯ÉÆ.è

- ®«Ã£Á J¸ï. eÉÆãï, ¦ü. UÉÆ. PÁgÀåzÀ²ð 9

CPÉÆÛçgï 2012


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

10

CPÉÆÛçgï 2012


«Ä¸ÁAªï DAiÀiÁÛgï - 21, CPÉÆÛçgï 2012 ªÉÆUÁZÁ ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ,

¥ÀUÀðmï PÀgÀÄAPï D¥ÀªÉÚA D¸Á. DªÀiÁÑöå ¢¸ÀàqÁÛöå ftÂAiÉÄAvï, zɪÁZÁ GvÁæZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgïß, fAiÉÄAªïÌ eÁAiÀiï. ¸ÀAVA «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæPï DªÀiÁÑöå ªÀiÁUÁÚöåZÉÆ DzsÁgï D«Ä ¢AªïÌ eÁAiÀiï. «Ä¸ÁAªï ªÁªïæ PÀgÁÑöå ºÀgÉåPÁèöåPï vÉÆZï eÉdÄ, §gÉÆ ¥Àw æ ¥sÀ¼ï ¢A«Ý. D«ÄA¬Æ ºÀgÉåQèA DªÀiÁÑöå DªÀiÁÑöå vÁAQ ¥ÀªÀiÁðuÉ ¸ÉƪÀiÁåZÁ «Ä¸ÁAªï ªÁªÁæPï DzsÁgï ¢ªÁåA. eÉA QvÉA «Ä¸ÁAªÁPï D«Ä DzsÁgï ¢vÁAªï, ±ÉA§gï ªÁAmÁåA¤ eÉdÄ DªÀiÁÌA ¥Àw æ ¥sÀ¼ï ¢vÀ¯ÉÆ.

CPÉÆÛçgÁZÁ 21 vÁjPÉgï D«Ä «Ä¸ÁAªï DAiÀiÁÛgï ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁÛAªï. ºÁå ªÀgÁìZÁ «Ä¸ÁAªï DAiÀiÁÛgÁZÁå DZÀgÀuÁPï «±Éøï Cxïð D¸Á. ºÁå ªÀUÁÛ, zÀÄ¹æ ªÁwPÁ£ï ªÀĺÁ¸À¨Ás DgÀA¨sï eÁ¯ÁèöåZA É ¨sÁAUÁæ¼ÉA ªÀgÀ¸ï D«Ä ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁÛAªï. ¸ÁAUÁvÁZï “¨sÁªÁxÁðZÁ ªÀgÁìZÉA GUÁÛªÀuï” D¤ “£ÀªÁå£ï ¸ÀĪÁgÁÛ ¥À¸ æ Ágï” ºÁå «µÀAiÀiÁZÉgï ©¸ÁàAa ¹£ÉÆzï ¸À¨Ás ¬Ä ZÀ®° Û . ºÁå ªÀgÁìZÁ «Ä¸ÁAªï DAiÀiÁÛgÁPï, “¸ÀvÁZÉA GvÀgï ¥Àdð¼ÁAªïÌ D¥ÀAiÀiÁèA” ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzÉÃ±ï ¤AiÀiÁ¼ÀÄAPï ¥Á¥Á¸ÁAiÀiÁâ£ï DªÀiÁÌA G¯ÉÆ ¢¯Á.

“ºÁ¸ÁÛ ö å vÉ Æ AqÁ£ï ¢vÀ ¯ É Æ ªÉÆUÁZÉÆ” (2 PÉÆjAxï 9:7).

DªÀiÁÌA ºÀgåÉ PÁèöåPï¬Æ ¸ÉƪÀiÁåZA É «Ä¸ÁAªï

zÉ ª ÁPï

- ªÀiÁ| ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ

PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÁå ¢ªÀ¸ï DUÉÆøÁÛZÁ 18 vÁPÉðgï ¸À£ÁégÁ ¸ÁAeÉgï 5 ªÀgÁgï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ ºÁtÂA ¨sÉl¬Ä¯Áèöå JªÀÌj¸ÁÛ ªÀÄÄPÁAvïæ ¸ÀÄgÁévï PɯÉÆ. «Ä¸Á ªÉ¼Ágï ªÁqÁåZÁå PÀÄmÁäZÉ ¸ÁAzÉ ºÁdgï D¸ÉÆ£ï zɪÁ£ï PɯÁèöå §gÁå¥ÀuÁPï CUÁðA ¢°A. G¥Áæ A vï ¨É A zÀ Ä gÁÑ ö å «Ä¤ ¸Á¯ÁAvï ¸ÀºÀ«Ä®£ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ªÀiÁ£ÁZÉ ¸ÀAiÉÄæ eÁªïß «UÁgï ¨Á| CAvÉÆ£ï ¸ÉgÁªÉÇ, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï, ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®Øgï, PÁgÀåzÀ²ð ²æêÀÄw ®«£Á eÉÆãï D¤ ¸ÉeÁj ªÁqÁåa UÀÄPÁð£ïð ²æêÀÄw eÉÃ£ï ¹PÉéÃgÁ ºÁdgï D¸ï°èA.

PɯÉÆ. ªÁqÁåa ªÀ¢üð ²æêÀÄw qÁå¦üß r¸ÉÆÃeÁ£ï ªÁaè. UÀÄPÁðgï ²æà «£ÉìAmï UÉÆëAiÀĸÁ£ï D¦èA ¨s É Æ UÁÚ A GZÁjè A . ¥À æ w ¤¢ü ²æ à ªÀ Ä w Lj£ï ¥sÉ£ÁðAr¸Á£ï Sɼï ZÀ®ªïß ªÉí¯É. ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁgÀ å PÀ æ ª À i ÁAvï ¨s À Ä UÁåðAZÉ Æ ¸Áé U À v ï £ÁZï, vÀ£ÁðmÁåAZÉÆ Filmy Dance, ªÀíqÁAZÉ “qÉÆÃAV” ¥É Ç Ãzï, ¸ÁAUÁvÁZï ‘PÁªÀ i Áa ¥À n Ö ’ D¤ ‘¥ÀjªÀvð À £ï’ ªÀļ í îÉ CxÁð¨sj À vï D¤ ²PÉÆuÉzÁAiÉÄPï

¥À«vïæ ¥ÀŸÀÛPÁZÉA ªÁZÀ¥ï D¤ VvÁzÁéjA ¸ÀºÀ«Ä®£ï ¥ÁægÀA¨sï eÁ¯ÉA. ²æà gÉÆçmïð r¸ÉÆÃeÁ£ï ªÀiÁ£ÁZÁå ¸ÀAiÀiÁæöåAPï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÉÆ AiÉĪÁÌgï ªÀiÁUÉÆè D¤ ¥sÀůÁA vÀÄgÁå ¸ÀªÉA ªÀiÁ£ï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

11

CPÉÆÛçgï 2012


D¤ ªÁªÁ櫲A ¨ÉÆêï C¥ÀÀŨÁðAiÉÄa ²PÀªïÚ ¢°. ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸Á£ï eɪÁÚZÉgï D²ÃªÁðzï ªÀiÁUÉÆè. gÀÄaPï eɪÁuï eÉêïß JPÁªÉ Ä PÁ ¸À Ä Sï-zÀ Ä Sï ªÁAlÄ£ï WÉ ª ïß zÁzÉƸÁÌAiÉÄ£ï ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï DSÉÃgï PɯÉÆ. ºÁå PÁgÁåPï ¸ÀĪÀiÁgï 120 ¯ÉÆÃPï ºÁdgï D¸ï¯ÉÆè. PÀÄ| ±ÁgÀ£ï ¸ÉgÁªÉÇ D¤ ²æà gÉÆçmïð r¸ÉÆÃeÁ£ï PÁgÁå ¤ªÁðºÀPï eÁªïß PÁgÉåA ZÀ®ªïß ªÉí¯ÉA.

£ÁlÄÌ¼É ªÁqÁåZÁå PÀ¯ÁPÀgÁA¤ SɼÉÆ£ï ¸ÀªÁðAPï ¸ÀAvÉƸÁAiÉÄèA. SɼÁAvï fPï¯ÁèöåAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnèA. ¥Àw æ ¤¢ü ²æà PÉègÉ£ïì ªÀÄZÁzÉÆ£ï ¸ÀªÉĸÁÛAZÉÆ G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÉÆè. PÁgÁåPï PÁªÉÄð°vï ªÉÄ°é£ï r’PÀÄ£Áí, ¨Á| ªÀiÁAiÀiÁÌ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï ºÁdgï D¸ï¯Éè. «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ D¥Áèöå ¸ÀAzÉñÁAvï ªÁqÉÆ KPï PÀÄmÁªÀiï, ªÁqÁåAvÁèöå PÀÄmÁäA¤ JPÀémï

gÉñÀ£ï PÁqïð ¥ÉÊ®mï AiÉÆÃd£ÁPï zÀQët PÀ£ßÀ qÀ f¯Áèöåa «AZÀªïÚ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÄSÁAvïæ gÉñÀ£ï PÁqïð eÁAiÀiï ªÀÄu í Æ É £ï Cf𠢯ÁèöåAPï gÉñÀ£ï PÁqïð ªÁAlÄAPï ¥ÉÊ®mï AiÉÆÃd£ï eÁªïß zÀ.PÀ. f¯ÉÆè gÁeïå ¸ÀPÁðgÁ£ï «AZÁè D¤ ¥ÀæQæAiÀiÁ JzÉƼïZï ¥ÁægÀA¨sï eÁ¯Áå.

qË£ï¯ÉÆÃqï PÀ£ïð ¥ÀÅ£Àgï ¥Àj²Ã®£ï PÀ£ïð C¥ï¯ÉÆÃqï PÀvÁðvï. ºÁå jw£ï C¥ï¯ÉÆÃqï PÀvÁð£Á Cf𠢯ÁèöåZÁ ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãÁPï vÀÄf Cfð ¥Àj²Ã®£ï ºÀAvÁgï D¸Á ªÀÄí¼ÉÆî ¸ÀAzÉñï AiÉÄvÁ, vÁå ¸ÀAzÉñÁ ¸ÁAUÁvÁ KPï UÀÄ¥ïÛ ¸ÉPÀÄåjn £ÀA§gï D¸ÁÛ. ¤¢üðµïÖ ¢¸Á ¸ÀA§A¢üvï ¥sÁA æ ZÉʹPï ªÀZÉÆ£ï ¥sÉÇmÉÆà PÁqïß §AiÉÆêÉÄnæPï PÀgÀAªïÌ ¸ÀAzÉñÁAvï w½ìvÁvï.

PÉÆuÉA Cf𠢪Éåvï? 1) gÉñÀ£ï PÁqïð £Ávï¯ÁèöåA¤ 2) gÉñÀ£ï PÁqïð D¸Á ¥ÀÇuï ¥Àv æ ÉåÃPï WÀgï PÀ£ïð gÁªï°èA. 3) J.¦.J¯ï. PÁqïð D¸ÉÆ£ï vÉA ©.¦.J¯ï eÁªïß ¥ÀjªÀvÀð£ï PÀgÀÄAPï D¸ÀPïÛ D¸ï°èA. 4) zÁSÉÆè eÁªïß gÉñÀ£ï PÁqïð C¥ÉÃPÀÄìAaA. ºÁå ¸ÀªÁðA¤ gÉñÀ£ï PÁqÁðPï Cf𠢪Éåvï

¥sÁæAZÉʹPï ªÉvÁ£Á ¸ÀAzÉñï D¬Ä¯ÉèA ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÇãï PÀqÁØAiÉÄ£ï Wɪïß ªÀZÁeÁAiÀiï. ¥s Á æ A ZÉ Ê ¹Avï D¸ï¯É Æ è ªÀ å QÛ CfðzÁgÁZÁ ªÉƨÉʯÁAvï D¸ÉA Ñ UÀÄ¥ïÛ £ÀA§gï D¤ vÁAZɯÁVA D¸ÉÑ UÀÄ¥ïÛ £ÀA§gï ¥ÀgÀ¸Ààgï vÁ¼ï ¥ÀqÁÛV ªÀÄí¼ÉîA ¥Àj²Ã®£ï PÀgÁÛvï. vÁ¼ï ¥ÀqÁÛ vÀgï ¥sÉÇÃmÉÆ PÁqÁÛvï D¤ 2-3 ¢¸ÁA ©üvÀgï gÉñÀ£ï PÁqïð Cf𠢯ÁèöåAZÁ ºÁwA ªÉļÁÛ. gÉñÀ£ï PÁqïð f¯Áè¢üPÁj PÀZÉÃjZÁ DºÁgï D¤ £ÁUÀjPï ¥ÀÇgÉÊPÉ E¯ÁSÉ PÀZÉÃj xÁªïß WÉAªÉÑA.

JzÉƼïZï ¸ÀªÀÄ¥ÀðPï jw£ï gÉñÀ£ï PÁqïð D¥ÁڬįÁèöåA¤ D£ï¯ÉÊ£ï zÁéjA Cfð ¢A«Ñ UÀeïð £Á. £ÁAªï, «¼Á¸ï §zÁèªu À ï ªÁ PÀÄqÀÄA ì Pï wzÀéuÉPï ªÀÄÄSÁèöå ¢¸ÁA¤ DªÁ̸ï PÀ£ïð ¢vɯÉ.

¥sÁA æ ZÉʹAvï PÀÄmÁäAvï 4 ¸ÀzÀ¸ïå D¸Ávï vÀgï gÀÄ 20/- ¥Á«vï PÀjeÁAiÀiï (GzÁ: DªÀAiÀiï ¨Á¥ÁAiÀiï, zÉÆUÁA ¨sÄÀ VðA). ¥ÀAiÉÄê ¥Á«vï PÀgÁÛ£Á ¥sÁA æ ZÉʹAvï D¸ï¯ÉÆè ªÀåQÛ gÀ²Ãzï ¢vÁ. PÀÄmÁäZÁ ¸ÁAzÁåAZÉÆ ¸ÀASÉÆ 4 ZÁQ ZÀqï D¸Áèöågï ¥Àw æ à ¸Àz¸ À ÁåPï gÀÄ. 5/- ¯ÉSÁ£ï ZÀrvï ¥ÀAiÉÄê ¢ÃeÁAiÀiï.

ºÁå ¥ÉÊ®mï AiÉÆÃd£Áa ¥ÀQæ Aæ iÀiÁ PÀ² D¸Á: D£ï¯ÉÊ£ïzÁéjA ¢¯Áèöå CfðZÉgï PÁtÂì°è ªÀiÁºÉvï ¸ÁQð D¸ÁV ªÀÄí¼ÉîA zsÀÈqï PÀgÀÄAPï SÁuï «¨sÁUÁZÉ ¤jÃPÀëPï Cf𠢯ÁèöåAZÁ WÀgÁ ¨sÉmï ¢vÁvï. ªÀiÁºÉvï ¸ÁQð D¸Á vÀgï ¸ÁQð ªÀÄíuï °SÁÛvï. ¥Àj²Ã®£ï PɯÁå G¥ÁæAvï CeÉÆåð

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

- J¸ï. Dgï. rPÉƸÁÛ

12

CPÉÆÛçgï 2012


EUÀeð É ªÁqÉÆ IV - ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtA ZÉ ¥s¸ É ïÛ DZÀgu À ï DªÉÆÑ ªÁqÉÆ DªÉÄÑA PÀÄmÁªÀiï ªÀÄí¼Áîöå JPÉÆémÁZÁ D¤ ªÀiÁAiÀiÁªÉÆUÁZÁ ªÀÄ£ÉÆèsÁªÁ£ï D«Ä EUÀeÉð ZÉƪÁÛöå ªÁqÁåZÉ 35 ¸ÁAzÉ Jré£ï/ ¥Àj£ è ï ¸À¯ÁØ£ÁZÁ WÀgÁ ¸À¥ÖA É §gï 12 ªÉgï ¸ÁAeÉgï 5.30 ªÀgÁgï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁîöåAªï D¤ DªÀiÁÑöå dªÀiÁvÉ ªÉ¼Ágï ªÀÄAiÉÄð ªÀiÁAiÉÄZÉA vÀ±ÉAZï PÀÄmÁä ¥sɸïÛ DZÀgÀuï PÀgÀÄAPï KPï eÁ¯ÁåAªï.

GqÁ¸ï PÁqïß vÁAZÉ ¥Á¸ÀÄ£ï ªÀiÁUÉèA. G¥ÁæAvï “ªÀÄAiÉÄðPï ºÉÆUÉƽìAiÀiÁA” ªÀÄí¼ÉîA UÁAiÀiÁ£ï ¸ÀAvÉƸÁ£ï D¤ G¯Áè¸Á£ï UÁªïß ¸ÀªÁðA¤ ºÉA D²ªÁð¢ì¯ÉèA £ÉƪÉA ¸ÉªÉèA. G¥ÁæAvï ¸ÀªÁðA¤ ªÉÊAiÀÄÄQÛPï xÀgÁ£ï ªÀiÁUÉÚA PÀgïß JPÁ ªÀÄ£Á£ï D¤ JPÁ PÁ¼ÁÓ£ï ªÁqÁåa dªÀiÁvï, vÀ±ÉAZï ºÉA PÀÄmÁä ¥sɸÁÛZÉA DZÀgÀuï ¸ÀA¥ÀAiÉÄèA.

ªÁqÁåa dªÀiÁvï eÁ¯Áå £ÀAvÀgï, ªÁqÁåa UÀÄgÁÌ£ïð ²æêÀÄw ¥Àj£ è ï ¸À¯ÁØ£Á£ï ªÁqÁåUÁgÁA¤ vÀAiÀiÁjì¯Áèöå gÀÄaPï ªÉÇgÁßAvï D²ÃªÁð¢vï PɯÉèA £ÉƪÉA ¨sÀgÀÄì£ï ªÀÄAiÉÄð ªÀiÁAiÉÄZÉA D²ÃªÁðzÁA ªÀiÁVèA. ¸ÁAUÁvÁZï ºÁdgï eÁAªïÌ C¸Ázsïå eÁ¯ÁèöåAZÉÆ, ¥ÀUÁðAªÁAvï D¸ÁÑöå ªÁqÁåUÁgÁAZÉÆ, ªÁqÁåAvï D¸ÁÑ ¦qÉøïÛ D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁAZÉÆ, vÀ±ÉAZï ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï CAvÀgÉè¯Áå ¸ÀªÉÄøÁÛAZÉÆ

C¸À¯Æ É Zï JPÉÆm é ï, JPÁªÉÄPÁ SÁwgï ºÀĸÉÆÌ D¤ ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ¸ÀzÁAZï DªÀiÁÑöå ªÁqÁåAvï ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï D¸Á PÀgÄÀ A¢ D¤ zɪÁZÁ ¨s¥ À ÇÀ ðgï D²ÃªÁðzÁA DªÉÄÑgï zɪÉÇA¢vï ªÀÄíuï ªÀiÁUÉèA. ¹àjvï.

¯ÁA¨ï fAiÉÆA DªÀiÁÑöå ªÁqÁåZÉÆ PÀÄmÁä

- ¥Àjè£ï ¸À¯ÁØ£Áí

With Best Compliments from:

Aroma Caterers For any type of self driving cars Contact: Mob. 9844848743

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

13

CPÉÆÛçgï 2012


ªÀÄgÉåZÁ °Ãd£ÁZÉÆ 67ªÉÇ ªÁ¶ðPï ¢Ã¸ï DZÀgu À ï 22-09-2012 eÉÆÃPïì D¸ï¯Éè spot games, ºÁvï ¥ÀŸÀÛPÁZÉA Qéeï D¸Á PɯÉèA, Lucky draw, ¸ÀUÁîöå ªÀgÁìAvï ºÁdj PÉÆuÁa ZÀrvï D¸ï°è vÁAPÁ D¤ ºÀgåÉ Pï SɼÁAvï fPï¯ÁèöåAPï E£ÁªÀiÁA ¨sÀ| ¹¹°AiÀiÁ ¥Éj¸Á£ï ªÁAnè. PÀÄ| ¸ÁAaAiÀiÁ r’¸ÉÆÃdPï «UÁgï ¨Á¥Á£ï E£ÁªÀiï ¢¯ÉA. ºÉA PÁAiÉÄðA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqÀÄAPï PÁgÀuï eÁ¯Áèöå ¸ÀªÁðAZÉÆ G¥ÁÌgï Dl«Ú ¨sÀ| dÆrvï ªÀĸÀÌgÉãÀí¸Á£ï PÉ°.

DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉAvï ‘ªÀÄjAiÉÄZÁ RvÁ«uï PÁ¼ÁÓa ¥À¹ æ ¢’ ªÀÄí¼Áîöå £ÁAªÁSÁ¯ï 67 ªÀ¸Áð xÁªïß D¹ÛvÁéAvï D¸ï¯Áèöå ªÀÄgÉåZÁ °Ãd£ÁZÉÆ ªÁ¶ðPï ¢Ã¸ï ¸À¥ÉÛA§gï 22 vÁPÉðgï ¸À£ÁégÁ ¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁAZÁ «Ä¸Á ¸ÀªÉA DgÀA¨sï PɯÉÆ. ¥À¸ æ ÁÛªÀ£ï ¨sÀ| ¥sÉÇèÃgÁ ¦AmÉÆ£ï ªÁZÉèA «UÁgï ¨Á¥Á£ï CUÁðA §°zÁ£ÁZÉA «ÄÃ¸ï ¨sÉlAiÉÄèA. ²PÉÆuïzÁAiÀiÁPï ±ÉªÀiÁðAªï D¸ï¯ÉÆè. G¥ÁæAvï 6.30 ªÀgÁgï ¦üUð À eÉZÁ zÁPÁÖöå ºÉƯÁAvï ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁAiÉÄðA D¸Á PɯÉèA.

«UÁgï ¨Á¥ï CAvÉ Æ £ï ¸É g ÁªÉ Ç , PÀ«Ä¹ìAiÀĪÀiÁZÉÆ ¢gÉPÉÆÛgï ¨Á| ¥sÁ¤ æ ì¸ï r’¸ÉÆÃd, ¸ÀºÁAiÀÄPï ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ªÉÆgÁ¸ï, ¨Á¥ï ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¹| ±ÀĨsÁ, ¹| ªÀĹð£Á, ¹| «Ä±É¯ï, ¨sÉxÀ¤ ªÉļÁaA, G¥ÁzsåÀ Pïë gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®Øgï, PÀ«Ä¹ìªiÀ Áa CzsÀåQëuï ¨sÀAiÀiïÚ D°Ã¸ï ¯ÉÆèÉÆ ºÉgï ¦üUÀðeÉ xÁªïß D¬Ä°èA °Ãd£Àj ¨sÀ¬ÄÚA. DªÀiÁÑöå ¦üUÀðeÉ xÁªïß D¬Ä°èA ºÉgï ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜöåAa, DªÀiÁÑöå °Ãd£Àj ¨sÀ¬ÄÚA ºÁå PÁAiÀiÁðPï ºÁdgï D¸ï°èA. eɪÁÚZÉgï D²ÃªÁðzï ¹| ±ÀĨsÁ£ï ªÀiÁUÀÛZï ¤ªÀiÁuÉA VÃvï “DAPÁéj ¸Á¬ÄâtÂ, vÀÄA D«ÄÑA gÁt” ªÀÄí¼ÉîA UÁAiÉÄèA. ºÉA ¸ÀUÉîA PÁgÉåA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqïß ¤gÁéºÀuï PɯÉèA, ¨sÀ| UÉæøï r’PÀÆæeÁ£ï eɪÁÚA ¸ÀªÉA ¸ÀUÉîA PÁAiÉÄðA gÁwA 8.30 ªÀgÁgï DSÉgï eÁ¯ÉA. - ¨s|À PÉÆèn¯ÁØ ®¸ÁæzÆ É , PÁAiÀÄðzÀ²ð

CzsåÀ Qu ë ï ¨sA À iÀiïÚ ¹¹°AiÀiÁ ¥Éj¸Á£ï ¸ÀªÁðAPï ¸ÁéUÀvï PÀgÀÛZï ªÀiÁ£ÁZÁ ¸ÉÊgÁåAPï UÀįÁ¨ÁZÁ ¥sÀůÁzÁéjA AiÉĪÁÌgï PɯÉÆ. G¥ÁæAvï °Ãd£ÀjA¤ ¸ÁéUÀvï VÃvï UÁAiÀÄÛZï ºÁvï ¥ÀŸÀÛPÁZÉA ªÁZÀ¥ï ¨sÀ| DUÉ߸ï r’¸ÉÆÃd£ï ªÁZÀÛZï PÁAiÀiÁðzÀ²ð ¨sÀ| PÉÆèn¯ÁØ ®¸ÁæzÉÆ£ï ¸ÀUÁîöå ªÀ¸Áða ªÀ¢üð ªÁaè. PÀÄ| ¸ÁAaAiÀiÁ r’¸ÉÆÃdZÉÆ ¨ÉÆÃªï ¸ÉÆ©üvï £ÁZï D¸ï¯ÉÆè. G¥ÁæAvï «UÁgÁaA zÉÆÃ£ï ªÉÆUÁ¼ï GvÁæA vÀ±A É Zï PÀ«Ä¹ìAiÀiÁªÀiÁZÉÆ ¢gÉPÆ É g Û ï ¨Á¥ï ¥s Á æ ¤ ì ¸ ï r’¸É Æ ÃdZÉ Æ ¸À A zÉ Ã ±ï D¤ PÀ«Ä¹ìAiÀiÁªÀiÁa CzsåÀ Qu ë ï ¨sA À iÀiïÚ D°Ã¸ï ¯ÉÆèÉÆaA zÉÆãï GvÁæA D¸ï°èA. ¯Áí£ï-¯Áí£ï £ÁlÄÌ¼É 1) “ªÀÄgÉåPï G¯ÉÆ ªÀiÁgÁåA” 2) “PÁªÀiï £Ávï¯ÉÆè ¨ÉÃPÁgï ªÀĤ¸ï” 3) “DªÀAiÀiï ¥ÀÅvÁa ®qÁAiÀiï”. °Ãd£Àj ¨s¬ À ÄÚA¤ SÉ¼Æ É £ï zÁPÀAiÉÄA è . ªÀÄzÉA ªÀÄzÉA

«UÁgï : ¦qɸÁÛPï PÀĪÀiÁÎgï ªÀgïß AiÉÄvÁ£Á vÁPÁ ªÁmÉgï gÁ£ÁAvï ªÁUï ªÉļÁÛ. ªÁUï : Deï eÁ¯Áågï ¨sÀdðj eɪÁuï ªÀiÁíPÁ ªÉļÉîA! «UÁgï : ªÁUÁ ªÀiÁªÀiÁ, ªÀrèA ªÀiÁAAiÀiï ¨sÁj ¦qɸïÛ D¸Á. wPÁ PÀĪÀiÁÎgï, ¸ÁAvɸÁAªï ¢Ãªïß ¥ÁnA AiÉÄvÁA. ªÁUï : eÁAiÀiïÛ ªÉVÎA AiÉÄ, ªÉÆøï PÀj£ÁPÁ. «UÁgï : ¥ÁnA AiÉÄvÁA vÀÄA gÁPÉÆ£ï gÁªï ªÁUï : ªÁUï gÁPÉÆ£ï gÁªÉÇè «UÁgï : ªÁUÁPï ¥À¼Éªïß «UÁgï ¢A© WÁ¯ÁÛ. vÉzÁ¼Á ªÁV¬Äà ¢A© WÁ¯ÁÛ. «UÁgï «ZÁj ªÁUÁPÀqÉ£ï vÀÄAªÉ QvÁåPï ¢A© WÁ¯ÁåAiÀiï? ªÁUï : ªÀiÁíPÁ eɪÁÚ D¢A ªÀiÁUÉA Ú PÀað ¸ÉƪÀAiÀiï D¸Á.

ºÁ¸ÉÆ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

14

CPÉÆÛçgï 2012


God Never Remains a Debtor – Liyab Bishop Patrick did his Cambridge studies in Ajmer and also his Latin studies and for his Philosophy he was sent to the Jeppu seminary. For his Theology he was sent to Rome in 1950 and in 1953, he was ordained a priest ... He did his Doctorate in Sacred Theology and returned to Mangalore in 1956. In Ajmer my brother was the Principal of a College there and from there he was appointed the Secretary General of the CBCI (Catholic Bishops Conference of India), He was instrumental in organizing the National Seminar on Church In India Today. In 1970 he was appointed the first Bishop of the newly created Varanasi Gorakhpur diocese. He was the youngest priest to be appointed a Bishop at that time. My mother had a great desire to see him become a priest and after that her desire was to see him as a bishop. My brother was consecrated a bishop in August 1970, both my father and my mother could not attend the function in Delhi because of their old age and ill health. My brother came down to see his parents in August. And having her desire fulfilled my mother expired on September 18, 1970 Bishop Patrick came down for mother’s funeral. My father died on Christmas day 1972 and the Bishop could not come as he could not be away from his diocese on Christmas day. I really feel that the sacrifices of my parents were amply rewarded. Yes, again it is a God who never remains a debtor. Even a cup of cold water given to someone in His name awaits a reward hundredfold.

God is a benevolent Father and His ways are wonderful. Even the smallest deed of kindness fetches His handsome reward. That is why He says let not your left hand know what your right hand does. He rewards every deed in His own way and at His own time. The scriptures are full of quotations to tell you that God rewards every little thing done in His name My family and I have experienced these throughout our life The more and more I look at my family and its backgrounds, I am strengthened in my belief that God does not remain a debtor to anyone I come from a big family of 15 children,7 of them who died in their childhood and another 5 as years went by. Now, Bishop Patrick D’Souza, Bishop Emeritus of Varanasi, myself and my sister Maggie Tauro who lives with her children in Bangalore, in that order, remain. My brother, Bishop Patrick had shown an inclination for priesthood and so Fr Joachim Pereira and Fr Lawrence Monteiro who were assistant parish priests at Bendur at that time arranged to send him to the, Minor Seminary at Ajmer. He was just 12 years old then.. My parents were very poor but they offered their son generously to God. My father had to reach him to Kallianpur from where he was to be taken to Ajmer. My father reached him there but for the return journey he had no money and so he walked all the way from Kallianpur to Bendur and as a result, his feet were swollen with fatigue.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

15

CPÉÆÛçgï 2012


Then what about the sacrifices we make for His sake, the difficulties and hardships we bear in His name? My life is full of instances to prove this - that God rewards every little thing done in his name and I have experienced this throughout my life. It was in the primary school- one day students had not come prepared for the catechism class and so our teacher Ms Rosie Coelho made us kneel down. After some time - she said: those who want to become a priest, can sit down. I took this opportunity and sat down, But that made the other students make fun of me calling me “padryaab” (priest) and that name stuck. May be that was the time I got an inspiration for priesthood. But I was a terrible stammerer at that time. I could not answer a single question in School and my stammering was suffocating the listeners. After my SSLC, Fr Marian Fernandes, who was assistant parish priest at Bendur knowing my desire, arranged to send me to Belgaum, to St Paul’s High School, run by Jesuits, hoping that the change of climate may help my stammering. It did not work and the Fathers there sent me back saying, if your stammering improves, you may come back. I returned to Mangalore in 1951, and I saw that my parents had sold our house to settle the loans taken at the time of the wedding of my sister and were living in a rented room. I started working as a clerk, first at St Joseph’s Workshops, then at St Aloysius Boarding House as the Prefect of studies, then at Fr Muller Hospital Homoeopathy section and finally was invited to join Padua High School office as a clerk, by Fr V G F Rego,

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Headmaster. As I had to deal with people, I found that my stammering was slowly going away. Then I realised that my place was not “there” but “here”. My salary was a pittance but I could not go out of Mangalore because there was no one else to look after my aged parents By this time we had changed our residence to four different rented rooms. Then we were blessed with a house of our own, at Bikkernakatta, of course with loans. I married in 1963, to Mary Menezes of Kiram, Bondel parish and with her encouragement I continued my studies which had stopped at SSLC and did my BA privately from Karnataka University in 1969. Finances were very tight and I used to go to houses of students for tuitions, first on bicyle and then by scooter. The scooter was bought from Delhi with the help of my brother, also on loans. Incidentally I was the owner of the first Lambretta in my area at that time. All these years I was a regular contributor to Raknno, the diocesan Konkani weekly and whenever I had a little free time I used to be in the Raknno office. My father was very hard working, he was a handloom weaver on his own handloom at home and when the handloom industry crashed, he took to masonry. We had four children, two girls and two boys. My wife Mary was very supportive My parents died - my mother in”1970 and my father in 1972. My father was bedridden for many years and my wife attended on him with great love and dedication and I am proud of her. . 16

CPÉÆÛçgï 2012


When the children grew up, my wife and they cajoled me to go abroad so that our financial condition may improve. By this time, under the guidance and insistence of Fr William Gonsalves Headmaster of Padua High School, where I was working, I did my B.Ed, joining GovtCollege of Education, Mangalore, and secured the sixth rank in the University in 1975. My stammering had almost disappeared by this time. I started working as a teacher in Padua High School. I also helped Sri V JP Saldanha in running his Kannada Daily Kannadavani. I also helped in editing the Kannada weekly Janapremi started by Msgr A B Pinto at Bendur All our children were studying in English medium schools and the expenses were high. My nephew Freddie Pereira sent me a Visa for Bahrain and I went to Bahrain in December 1982. Sr Laetitia, auxiliary at the Cloistered Carmel, Kankanady was very helpful to me, towards my trip to Bahrain Among our four children, the eldest Judy did her BBM and the other Sunitha, did her B. Sc I worked in Bahrain for 14 years, in the editorial section of the Gulf Daily News. It was a life of hardship, away from my wife and children;and while I was there I used to send parcels home every month, purchasing whatever I could from Bahrain. While there, my elder daughter Judy was married to Joy Fernandes, an electronic engineer in Bangalore, our house was renovated twice. Judy and Joy have two children Jovita and Joel. I could not save much, but I had the satisfaction of seeing my family come up in life. Among the two boys, the younger of the boys, Sudhir, was a little more mischievous

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

and boisterous than the other, Sandeep and I was surprised when he told me that he wanted to be a priest. He joined the Varanasi diocese where my brother was the bishop. My wife was very sad at his going away from the family and I used to call her everyday from Bahrain to console and tell her that we what we offer to God has to be something which we love most. Sudhir did his college studies in Nagpur, for Philosophy he came down to Jeppu seminary and for Theology he was sent to the Papal Seminary, Poona and was ordained in April 2005. presently, he - Fr Sudhir - is doing his higher studies in the States. What I could not do myself, God did it through my son. I returned to Mangalore in 1996 and started helping Fr Henry D’Souza, presently Bishop of Bellary, at Sandesha from April 1997; I continued this till April 2011. Sunitha was married to Vinaydeep Alvares, working in Doha, in 1998; presently they have settled down in Canada. They have two children, Richa and Rhea. Sandeep’s marriage was in 2004 to Joanne Verzosa from the Philippines. Sandeep is presently working as Cabin crew in the Emirates Airlines. They have two children Nathan and Nathalie. God also blessed me and enabled me to make a pilgrimage to Rome and Lourdes with my wife and children in June 2011. I help anyone in need to the extent possible as I have experienced poverty myself, and God is also generous towards me. I am strengthened in my belief - yes God never remains a debtor. 17

CPÉÆÛçgï 2012


Prop: Lilly Castelino, Nelson Castelino

H.O: Don Bosco Hall Cross road, Falnir, Mangalore - 575 001 Branch Office : Old Syndicate Bank Building, Opp, St Joseph Church, Bajpe - 574 142 “Prompt & Excellent Service is our Motto” Ph: 0824-2421875 (Falnir), 0824-2253875 (Bajpe)

Mobile : 9964668535, 9164753875, 9164754874 We undertake annual battery servicing contracts. Authorised Sales & Service dealers for:

¥ÀUÁðAªÁAvï xÁªïß UÁAªÁPï AiÉÄvÀ¯ÁåAPï D¤ ¨ÉAzÀÄgï ¦üUð À eïUÁgÁAPï ¸ÀAvÉƸÁa R¨Ágï!

DªÉÄѯÁVA vÀĪÀiÁÑöå UÀeÁðAPï eÁAiÀiï eÁA«ÑA £ÀªÁåAwè £À«A »A ¸Àªïð PÁgÁA qÉöæ ʪÀgï £Á¸ÁÛA ªÁ D¸ÉÆ£ï ¢¸ÁPï, ºÀ¥ÁÛöåAPï, ªÀÄ»£ÁåAPï ¨ÁqÁåPï ¯Á¨sÁÛv æ ï. Innova, Xylo, Scorpio, i10 Santro, Chevrolet Spark, Alto D¤ EvÀgï

Bramari Rent ‘A’ Cars Bramari Rent ‘A’ Cars ¸ÀA¥ÀPïð PÀgÁ : Mobile Planet Bikarnakatte, Mangalore. Phone : 8748868686

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

18

Venus Sweets Shivabagh Hotel Bldg Kadri, Mangalore Phone : 4273332, 9845173332

CPÉÆÛçgï 2012


¨Éʧ¯ï Qéeï CPÉÆÛçgï - 2012

WÀqÁßgïß : ¹| ±ÀĨsÁ, ¨Éx¤ À

¸ÀÆZÀ£ÁA: (ªÀÄgÉå ¸ÀA§A¢ü) eÁ¦ 18-10-2012 vÁjPÉ ©üvg À ï ¥ÁªÀAiÀiÁ. £ÁAªï, «¼Á¸ï, ¥sÇÉ Ã£ï £ÀA§gï, ªÁqÉÆ ¸ÁPÉðA §gÀAiÀiÁ.

I. ¸ÉÆqÉè°A GvÁæA §gÀAiÀiï: 1. dÄeÉ zÁ«zÁZÁå ¥ÀÅvÁ ªÀÄjAiÉÄPï vÀÄf ----------- ªÀÄíuï vÀÄeÁå WÀgÁ ºÁqÀÄAPï ©üAiÉÄ£ÁPÁ. 2. zÉÆÃ£ï ¢¸ÁA G¥ÁæAvï UÁ°¯ÉAiÀiÁZÁå ---------- KPï ®Uïß D¸ÉèA, xÀAAiÀiï eÉdÄa DªÀAiÀiï D¹è. 3. eÉdÄ£ï D¥Éèà DªÀAiÀiï¯ÁVA ªÀÄí¼ÉA “¹ÛçÃAiÉÄ ¥À¼É, ºÉÆ vÀÄeÉÆ ¥ÀÇvï. G¥ÁæAvï ²¸ÁPï vÉÆ ªÀÄíuÁ¯ÉÆ ----------. 4. dÄeÉa ¥Àwuï ªÀÄj D¤ ªÀÄjAiÉÄà xÁªïß d®ä¯ÉÆ ---------- eÁPÁ ªÀÄíuÁÛvï. 5. ªÀÄjAiÉÄ xÀAAiÀiï UÀ¨ïs ð ¸ÀA¨sÀªÁè vÉÆ --------- ªÀ«ðA eÁ¯Á. »A GvÁæA PÉÆuÉA PÉÆuÁPï ¸ÁAUÉè°A ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ£ï D¥ÁÚPï PÀ½vï PɯÉÆèöå ¸ÀAVÛ WÀqÉÆ£ï AiÉÄvÀ¯ÉÆå ªÀÄíuï ¸ÀvÁä£Àè° vÀÄA Qwè ¨sÁV. ¥À«vïæ CvÉÆä vÀÄeÉgï AiÉÄvÀ¯ÉÆ D¤ ¥ÀgÀªÉÆãÀßvÁa ¸ÀPÀvï vÀÄeÉgï ¸Á«î WÁ®Û°. ªÀÄíeÉÆ CvÉÆä zɪÁ ªÀÄíeÁå vÁgÀPÁ xÀAAiÀiï ¸ÀAvÉƸÁ£ï GqÁÛ. ¸ÀªÉð¸ÀàgÁ£ï ºÉA ªÀÄíeÉ xÀAAiÀiï PɯÉA, ªÀÄ£ÁêA ªÀÄzsÉèA ªÀÄíeÉA £Á°¸ï¥Àuï PÁqÀÄAPï DvÁA ¥ÀÅuï¬Æ vÁuÉA zÀAiÀiÁ PÉ°. 5. ºÁAªï DdÄ£ï¬Æ DAPÁégï.

II. 1. 2. 3. 4.

III. 1. 2. 3. 4. 5. IV. 1. 2. 3. 4.

vÁ¼ï ¥ÀqÁ±ÉA §gÀAiÀiï: §£ÀðqÉmï ¸ÀÄ©gÉÆ d¹AvÁ, ¥sÁæ¤ì¸ï, ®Æ¹ ªÀÄj PÁªÉÄð¯ï zÉÆAUÁægï ¸ÉʪÀÄ£ï ¸ÉÆÖÃPï ®Æzïð ¸Á¬Äâuï gÉÆeÁgï ªÀiÁAAiÀiï ¸À¥ÉÖA§gï 15 zÀÄBT ¸Á¬Äâuï RĸÁð ªÀÄĽA G© dªÁ¨ï ¢ eÉdÄ ªÀÄí¼ÉîA £ÁAªï PÉÆuÉA PÉzÁ¼Á ¢¯ÉèA? eÉdÄ ¨Á¼ÁÌPï vÁaA ªÀiÁAAiÀiï ¨Á¥ï zɪÁ¼ÁPï QvÁåPï ºÁqÀÄ£ï D¬Ä°èA? ¨sÀqÁéöå£ï eÉdÄ «µÁåAvï GZÁgÉè°A ºÉÆVîPÉaA GvÁæA PÀ¸À°A? GeÁéqÁZÉÆ ¥ÁAZÉÆé «Ä¸ÉÛgï RAZÉÆ? ºÁå «Ä¸ÉÛgÁ «µÁåAvï vÀÄeÉÆ ¤AiÀiÁ¼ï 3-4 ªÁPÁåA¤ §gÀAiÀiï.

Bible Quiz Answers for the month of September Total Answers : 18 Correct Answer : 0 With 2 mistake : 2 Prizes : 1) Jeena Pinto, Infant Jesus Ward 2) Irene Walder, Lower Bendul III Ward

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

19

CPÉÆÛçgï 2012


¸À¥ÛAÉ §gï ªÀÄ»£ÁåZÁ ¨Éʧ¯ï QéeÁZÉÆå dªÁ© - 2012 I 1. D£Áß, eÉÆÃQA 2. UÁæ©AiÉįï 3. eÉgÀÄd¯ÉªÀiÁAvï 4. ºÀĸÉÆÌ 5. eÉdÄPï II 1. ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtÂZÉA 2. £ÉÆêï 3. ªÀÄj ¸ÀVðA gÁtÂAiÉÄZÉA 4. ªÀiÁ¼Éå ¸Á¯ÁAvï 5. PÁ£Á ±ÀºÀgÁAvï ®UÁß-ªÀiÁmÁéAvï III 1. ZÀÆPï (wãï) 2. ¸ÁPÉðA 3. ¸ÁPÉðA 4. ZÀÆPï 5. ¸ÁPÉðA IV 1. ¥ÁvÁÌAvï ¸ÁA¥ÀqÉè¯Áå ªÀÄ£ÁêöåPÀļÁPï ¥ÁvÁÌ §AzsÀqÉAvÉèA ¸ÀÄmÁÌ ¯Á¨sÀAªÁÑöåPï ªÀÄj wa ¸ÀéAvï RIJ PÀj£Á¸ÁÛA zɪÁa RIJ ¹éÃPÁgï PÀgÀÄ£ï ¸ÉÆqÀéuÁÝgÁPï ¸ÀA¸ÁgÁPï ¢vÁ. 2. ¸ÉÊAmï ªÉÄÃj¸ï ¨Á¹°PÁ 3. dÄeÉPï ¨sÀqÁéöå£ï ¸À¥ÁÚAvï ¢¶ÖPï ¥ÀqÉÆ£ï ºÉgÉÆzï eÉdÄPï fªÉ²A ªÀiÁgÀÄAPï ¸ÉÆzÀÄ£ï D¸Á ªÀÄí¼ÉîA PÀ½vï PÀgÀÛZï ªÀÄj Jf¥ÁÛPï UÉ°.

¥ÁzÀĪÁ «zÁå¸ÀA¸ÁÜ÷åAvï ¢fl¯ï ²PÀëuï -¥ÁægAÀ ¨sï ¸À¥ÉÛA§gï 10ªÉgï ¥ÁzÀĪÁ «zÁå¸ÀA¸ÁÜ÷åAvï rfl¯ï ²PÀu ë ï, E-¯Éʧæj, UÀtPï «eÁÕ£ï ¥ÀAæ iÉÆÃUÁ®AiÀiï D¤ ºÉgï ¸Ë®¨sÁåAZÉA GzÁÏl£ï PÀ£ïð G®¬Ä¯Áè÷å ºÁtÂA- ¥ÁzÀĪÁ ²PÀëuï ¸ÀA¸ÁÜ÷åAvï «zÁåyðAPï DzsÄÀ ¤Pï ²PÀu ë ï ªÀ媸 À ÁÛ÷åAa ¥ÀjZÀAiÀiï ¢ÃAªïÌ PÁqï¯ÉA è ªÉÄÃmï ¤eÁ¬ÄÌà ºÉÆVîPÉZÉ. «zÁåyðA¤ ºÁZÉÆ §gÉÆ ¥ÀA æ iÉÆÃUï PÀ£ïð ¸ÀªÀiÁeÉAvï §gÉ ªÀiÁUÀðzÀ²ð eÁªïß ¥sÀůÉÆ£ï AiÉÄÃeÁAiÀiï ªÀÄíuï ±Á¸ÀPï C¨sÀAiÀÄZÀAzÀæ eÉÊ£ï ºÁtÂA G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ D¤ PÀxÆ É °Pï ²PÀëuï ¸ÀA¸ÁÜö嫲A ºÉÆVîPï GZÁjè. PÀxÉÆ°Pï ²PÀëuï ªÀÄAqÀ½ZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¨Á| «®ì£ï r’¸ÉÆÃeÁ CzsÀåPïë eÁªïß ºÁdgï D¸ï¯Éè, gÉÆúÀ£ï PÁ¥ÉÇðgÉñÀ£ï ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉÆ CzsÀåPïê gÉÆúÀ£ï ªÉ Æ AvÉ Ã gÉ Æ , zÁ¬ÄÓ ª À ¯ ïðØ ºÀ ¥ ÁÛ ¼ ÁåZÉ Æ ¥À æ z s Á £ï ¸ÀA¥ÁzÀPï ºÉêÀiÁZÁAiÀiÁð, D¨Éæ r’¸ÉÆeÁ ¥Àw æ µÁÖ£ÁZÉÆ ¸ÀzÀ¸ïå E.¦. eÉÆøï, E£ÉÆá¹¸ï ¸ÀA¸ÁÜ÷åZÉÆ «vÀgÀPï ªÁ¸ÀÄzÉêï PÁªÀÄvï, ¥ÁzÀĪÁ ¸ÀA¸ÁÜ÷åAZÉÆ ¸ÀAZÁ®Pï ¨Á| DAl¤ ¸ÉgÁªÉÇ, ¦üUÀðeÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®Øgï D¤ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï ¨Á¥ï ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÀAvÀĪÀiÁAiÉÄgï ªÉ¢gï ºÁdgï D¸ï¯Éè.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

20

CPÉÆÛçgï 2012


Baptism 1 2 3 4 5

Wyona Fayal Fernandes Arush Jordan D’souza Dea Sarah Saldanha Nethan Jade Mascarenhas Adlyn Treezel

D/o Wilfred Fernandes & Flevy Fernandes S/o Arun Alwyn D’souza & Jovita D’souza D/o Deepak Lawrence Saldanha & Savia Maril Saldanha S/o Ronstan Mascarenhas & Prema Cutinha D/o Alwyn P.F.Pinto & Flossy Pinto

Nanthoor

02-09-12

Church Ward II

09-09-12

Kadri I

09-09-12

Lower Bendur IV

16-09-12

Lourd’s Ward

22-09-12

Marriages 1

2

3

Blana John Vivek Nazareth with Sonia Michelle Fernandes

S/o Lawrence C Nazareth & Dorothy M Nazareth D/o Denver Quinton Fernandes & Christine J.M. Fernandes

Clevan Xavier with Jenifer Reena

S/o J.B. Gerald Pinto & Juliana Pinto D/o Monthu Richard D’souza & Juliana Rodrigues S/o Leo Rosario & Elvira Mary Rosario D/o John Fernandes & Jacintha Monis

Jeevan Jude with Joilene Prith

Rosario

02-09-12

Upper Bendur Kankanady III

02-09-12

Farla Kankanady II Pangala

16-09-12

Deaths 1

Daniel Christopher Menezes S/o Dr. Leo T. Menezes

St. Theresa Ward

07-09-12

2

Stanley P.B. D’souza

St. Agnes Ward

19-09-12

H/o Theresa Winnifred D’souza

¸ÁA ¥ÉzÄÀ æ ªÁqÁåAvï ªÉÆAw ¸Á¬ÄâtZ Â É ¥s¸ É ïÛ DZÀgu À ï ¸À ¥ É Û A §gï 16 vÁPÉ ð gï C©ü ª À i Á£ï UÁqÁð£ÁAvï ªÀ¹Û PÀgÁÑöå ªÀiÁ£É¸ïÛ «°AiÀĪÀiï D¤ °ÃgÁ ¦AmÉÆUÉgï ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÁåaA 5.00 ªÀgÁgï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁîöåAªï. dªÀiÁvÉZÁå ¸ÀĪÉðgï ¸ÀPÀÌqï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÁåA ªÀÄí¼ÉîA VÃvï UÁAiÉÄèA. G¥ÁAvïæ ªÀiÁ£É¹Ûuï J¯ï£ÉÆgÁ ¦AmÉÆ£ï ªÀiÁUÉÚA ªÀÄí¼ÉA. ¸Ávï ªÉÄmÁAa «zsÁ£ï eÁvÀZï CPÉÆÛçgï 15 vÁjPÉgï ªÁqÁå ¢ªÀ¸ï DZÀgÀuï PÀZÁð §zÁèPï ¦Q¤Pï PÀZÉðA ªÀÄíuï ¤tðAiÀiï WÉvÉÆè. G¥ÁæAvï ªÀiÁ£É¹Ûuï °ÃgÁ ¦AmÉÆ£ï vÀAiÀiÁgï PɯÁèöå ªÉÇgÁßAvï £ÀªA É ¨sj À ¯ ì ÁèöåAvï ¹| ±ÀĨsÁ£ï D²ÃðªÁzï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

ªÀiÁUÉÆ.è ¸Àªïð ªÁqÁåAvÁèöå ¯Áí£ÁA-ªÀq í ÁA, AiÀÄĪÀAiÀÄĪÀwA, ¦qɸÁÛA, ¥ÁæAiÉĸÁÛA, ¥ÀUÁðªÁAvï ªÁªïæ PÀgÁÑöåAPï, WÉƪï-¨ÁAiÀiÁèA¤ ªÀiÁAiÀiÁ-ªÉÆUÁ£ï fAiÉÄAªÉÑ SÁwgï ªÀiÁUÉÚA PɯÉA. G¥ÁæAvï ªÀÄjAiÉÄPï ºÉÆUÉƽìAiÀiÁA ªÀÄí¼ÉîA VÃvï UÁªïß ¸ÀªÁðA¤ £ÀÀªÉA ¹éÃPÁgï PɯÉA. ªÁqÁåAvï ¯Áí£ÁA-ªÀíqÁA ¸À¨Ágï D¸ï°èA. C±ÉA ¸ÁA ¥ÉzÀÄæ ªÁqÁåUÁgÁA¤ ªÀíqÁ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï ¥sɸïÛ DZÀgÀuï PɯÉA. - UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï, ¥Àwæ ¤¢ü 21

CPÉÆÛçgï 2012


ºÁå ªÀÄ»£ÁåPï ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï ªÁZÀ¥ï: eÁPÉƨï 2:14-18 SMALL CHRISTIAN COMMUNITY MEETING FOR THE MONTH OF OCTOBER 2012 No.

Name of the ward

1 Mother Theresa Aj";jÚ} :uÚuØo

Date Time(pm) 17

6.00

10

6.00

3 Church Ward II #ÔjØu~ AoÛur II 4 Church Ward III #ÔjØ~u AoÛur III 5 Church Ward IV #ÔjØu~ AoÛur IV

9 10

5.30 6.00 5.30

6 Lower Bendur I DjùÒrš æuà;j"Ú} I

10

6.00

2 Church Ward I

#ÔjØu~ AoÛur I

7 8 9 10 11

Lower Bendur II DjùÒrš æuà;j"Ú} II Lower Bendur III DjùÒrš æuà;j"Ú} III Lower Bendur IV DjùÒrš æuà;j"Ú} IV Kankanady I ùàù<oZ =jÒrš Kankanady II ùàù<oZ ;j"DurÈ

14 15 9 10

5.00 5.30 4.30 5.00 5.45

12 13 14 15 16 17 18

Kankanady III ùàù<oZ \DurÈ Upper Bendur AjÒrš æuà;j"Ú} Balmatta NP¶Úmj St. Peter Doàå =u;j"È Kadri I ù]È =jÒrš Kadri II ù]È ;j"DurÈ St. Theresa of Child Jesus

21 7 15 14 7

5.00 5.00 4.30 4.30

19 Kadri III ù]È \DurÈ

7

5.45

20 Immanuel #AjtÇ<j"Au?} 21 St. Agnes Doàå qÔu‹D}

14 2

5.00 5.00

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

17 26 14 21 14 2 7 7 7 -

5.30 5.00 5.00 5.00 4.30 5.00 4.00 4.00 4.30 -

Place

Tel. No.

Aiden/ Preema D’souza, Blue Diamond Apts 9845438661 David/Violet Lasrado, 504, Celeste, Mercara hill Rd 9449365847 Lancy Rebello/Bessy, Shivbagh 1st Crs 2217585 Dorothy Crasta, ‘Jonalisa’ Flat -302, Kadri Tollgate 9820792623 Marian/Sylvian Mascarenhas, Nr Bendur Church 9449903580 Dr. Vincent/Dr. Joyce Mathias 9448859116 Vincent Noronha 2436374 Edwin Lobo, ‘Arsat’ Lobo Compound 2431445 John Rodrigues, Romio Nivas 2218412 Joseph Sequeira, Lilia House, Pumpwell Old Rd 2433622 Pascal Pinto, Pinto Cottage 9901835964 Thobias Serrao, 306, Divya Palace, 2222817 -Ward Picnic - Benedict/Febronia D’silva 2218696 Judith Mascarenhas 2216906

Doàå :uÚuØ} ØuI"Öuà ?oÀ<} =kjû?}

Kadri Toll Gate ù]È Ùur?} Ôu|Ù} Holy Cross ¨sÁ. RĸÁð ªÁqÉÆ Calvary Óo?oºY Nanthur <jà:jrÚ} Padua =o;j"Ao Infant Jesus æoèjÓ} ØuI" Vailankanni AuPàù@ Carmel ÓoAu"~?} St. Antony Doà:} qà:ur<} St. Joseph Doàå I"Øu Lourds PrÛ}œ~

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Jacintha Lobo, 701, Medha Apt, George Martis rd Bon View’ Jean Pinto, ‘Spring Cottage’, Kaibattal Rd 1st Crs Sushila D’souza Sathurine Menezes Dolfred D’silva Baptist Crast, Soujanya Rd, Bikarnakatte Walter Gonsalves, Keeth Cottege Tony /Zeena Pinto Augustine Noronha Veornica Lobo Jerald/Florine Lobo - - -

22

6534939 2223598 2215814 2214695 2215618 9480528449 9886311325 9448502159 9980189378 -

CPÉÆÛçgï 2012


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

23

CPÉÆÛçgï 2012


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

24

CPÉÆÛçgï 2012

Voice of Bendur - Oct 2012  

Voice of Bendur - Oct 2012

Advertisement