Page 1

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

1

J¦æ¯ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

2

J¦æ¯ï 2014


D«Ä ft §zÀ¯Áèöå, D«Ä £À«A ªÀÄ£ÁêöåA eÁ¯ÁåAªï; DªÀiÁÌA £ÀªÉA f«vï ¯Á¨ÁèA; ¸ÉƪÀiÁå ¸ÁAUÁvÁ D«ÄA¬Ä fªÀAvï eÁ¯ÁåAªï ªÀÄíuï PÀ±ÉA PÀ½vï eÁvɯÉA? ¥ÀAiÀiÁèöå£ï ¥ÀAiÉÄèA - DªÉÄÑA ªÀiÁUÁÚöåZÉA f«vï. PÀÄmÁäAvï R¼Á£Á¸ÁÛ£Á ªÀiÁUÉÚA ¸ÀÄgÀÄ PÀgÁåA. C±ÉA PÀgÁÛ£Á fªÀAvï eÉdÄ DªÀiÁÑöå PÀÄmÁäAvï ªÀ¹Û PÀgÀÛ¯ÉÆ. vÁå ªÉ¼Ágï PÀÄmÁäAvï ¸ÀAvÉƸï D¤ ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄvÀ¯ÉÆ. zÀĸÁæöå£ï - ªÁqÁåAvÁèöå ºÉgï PÀÄmÁäA ¸ÁAUÁvÁ, ¸ÉeÁgÁåA ¸ÁAUÁvÁ ¸À¼ÁªÀ¼ï D¤ M¼ÀPï PÀgÁåA. ¥Àv æ ÉåÃPï eÁªïß ¦qɸÁÛAa D¤ ¥ÁæAiÀÄéAvÁAa ¨sÉmï PÀgïß vÁAPÁA E¯ÉÆè ¸ÁAUÁvï ¢ªÁåA C±ÉA DªÉÆÑ ¨sÁªÁxïð fªÁ¼ï eÁ¯Á ªÀÄíuï zÁPÀªÁåA.

ªÉÆUÁ¼ï ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, vÀ Ä ªÀ i ÁÌ A ¸À ª ÁðAPï ªÀ Ä í e É ¥À æ u ÁªÀ i ï. ¸ÁAUÁvÁZï zɪÁaA zsÁgÁ¼ï ¨É¸ÁAªÁA vÀĪÀiÁÌA ¯Á¨ÉÆA¢vï ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛA D¤ D±ÉvÁA. PÀ g É e Áä Z É Æ / ¥Áæ a vÁZÉ Æ PÁ¼ï DªÀ i ÁÌ A ¸ÀªÁðAPï PÀÄ¥ÉðZÉÆ PÁ¼ï. ¥Áæavï, zÀAqÀ«,Ú GgÀ«Ú D¤ vÁåUï PÀgïß DªÀiÁÑöå f«vÁAvï §gÉ¥Àuï D¤ §zÁèªu À ï ºÁqÁÛ£Á, ºÉgÁA «±ÁåAvï ¥Àv æ åÉ ÃPï eÁªïß UÀeÉðªÀAvÁA «±ÁåAvï aAvÀÄ£ï vÁAPÁA¬Ä §gÉA PÀgÀÄAPï ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀZÉÆð PÁ¼ï. eÉdÄZÁ PÀµÁÖAªÉÆ£Áð «±ÁåAvï ¤AiÀiÁ¼ïß RĸÁða ªÁmï PÀgïß vÁZÉÆ ¥Á±ÁAªï ¤AiÀiÁ¼ÁÛ£Á vÁå ¸ÀªÁðPï PÁgÀuï eÁ¯Áèöå DªÀiÁÑöå ¥ÁwÌ f«vÁPï ¥Ámï PÀgïß £ÀªÉA f«vï ¸ÀÄgÀÄ PÀgÀÄAPï ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀZÉÆð PÁ¼ï. ºÁåZï GzÉÝñÁ£ï, “PÀĪÀiÁìgÁZÁ ¸ÁPÁæªÄÉ AvÁ ªÀÄÄPÁAvïæ zɪÁ D¤ ¥É¯Áå¯ÁVA gÁf ¸ÀAzsÁ£ï” ªÀÄí¼ÉÆî «±ÀAiÀiï ºÁå ªÀ¸ÁðPï DªÀiÁÑöå UÉÆ«î ¨Á¥ÁA¤ ¥ÀUÀðmÁè. ºÉÆ eÁªÁ߸Á D¬Ä£ïß ªÉüï. ¸ÁA ¥Áªïè (gÉƪÀiÁ. 13:11-14) ªÀÄíuÁÛ, “DvÁA ¤zÉAvÉÆè GmÉÆÑ ªÉüï eÁ¯ÉÆ...... gÁvï PÁ¨Ágï eÁ¬ÄvïÛ D¬Äè D¤ ¢Ã¸ï GzÉAªÉÇÑ eÁ¯ÉÆ. zÉPÀÄ£ï D«Ä PÁ¼ÉÆPÁAvÁèöå PÁªÀiÁAPï ¥Ámï PÀgÁåA.........” vÀ±ÉA ªÀÄí¼Áågï D«Ä ft §¢èeÁAiÀiï. PÀgÉeÁäZÉÆ PÁ¼ï vÉÆ D¬Ä£ïß ªÉüï eÁªÁ߸Á. J¦æ¯ÁZÁ 9 vÁPÉðgï ¸ÁAeÉÉgï DªÀiÁÑöå EUÀeÉðAvï PÀĪÀiÁìgÁA D¸É° Û A. DªÀiÁÑöå f«vÁZÉgï ¢ÃµïÖ WÁ¯ïß, ¥ÁmÉèA ¥ÁwÌ f«vï ¸ÁAqÀÄ£ï £À« ft fAiÉÄAªïÌ ¤Zɪï PÀgÁåA. §gÉA PÀĪÀiÁìgï eÁªÁåA.

¨sÀÄUÁåðAPï DvÁA ¥ÀjÃPÉëZÉ ¢Ã¸ï. ¸ÁAeÉgï PÀÄmÁäZÉA ªÀiÁUÉA Ú DPÉÃgï PÀgÁÑöå ¥ÀAiÉÄèA ¨sÀÄUÁåðA SÁwgï ªÀír¯ÁA¤ ¯Áí£ï ªÀiÁUÉÚA PɯÁågï §gÉA. vÉA ªÀiÁUÉÚA ¨sÀÄUÁåðAPï RArvï G¥ÁÌgÁÛ. ²PÁà ¸ÁAUÁvÁ ªÀiÁUÉÚA D¸Áèöågï zɪÁZÉA ¨É¸ÁAªï ¯Á¨ÉÛ¯ÉA. §gÉA ¥sÀ°vÁA±ï AiÉÄvɯÉA. ¨sÀÄUÁåðA£ÉÆ ¥ÀjÃPÁë eÁ¯Áå G¥ÁæAvï ¸ÀzÁA «Ä¸ÁPï AiÉÄÃAªïÌ ¥ÀA æ iÀÄvïß PÀgÁ. eÉdÄ vÀĪÀiÁÌA gÁPÉÆ£ï gÁªÁè ªÀÄíuï GqÁ¸ï zÀªÀgÁ. vÁZɯÁVA D¬Ä¯Áèöå ¨sÀÄUÁåðAPï vÉÆ RArvï ¨É¸ÁAªï ¢vÀ¯ÉÆ. ªÀr í ¯ÁA£ÉÆ, ¨sÄÀ UÁåðAPï «Ä¸ÁPï AiÉÄÃAªïß GvÉÃÛ d£ï ¢AiÀiÁ. ¸Ázsïå eÁ¯Áågï vÀÄ«ÄA¬Ä AiÉÄAiÀiÁ. «Ä¸ÁPï AiÉÄêïß eÉdÄPï ¸Éªï¯Áèöå ªÀ«ðA ¸ÀPÀÌqï D«ÄÑA AiÉÆÃd£ÁA ¸ÀÄ¥sÀ¼ï eÁvÉ°A. PÀÄmÁäAvï ¸ÀAvÉƸï D¤ ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï gÁeï PÀgÀÛ¯ÉA.

¨sÁªÁxÁðZÉÆ WÀÄmï GZÁgÁÛ£Á D«Ä ªÀÄíuÁÛAªï “eÉdÄ ªÉįÉÆ, eÉdÄ fªÀAvï eÁ¯Á.....” eÉdÄ£ï ¥ÁvÁÌZÉgï D¤ ªÉÆ£ÁðZÉgï dAiÀiïÛ ªÉí¯ÉA. §gÉA PÀĪÀiÁìgï eÁªïß D«ÄA¬Ä ¥ÁvÁÌZÉgï dAiÀiïÛ ªÉí¯ÉA vÀgï ¥Á¸ÁÌAZÁ ¥sɸÁÛ ªÉ¼Ágï D«ÄA¬Ä £ÀªÉA f«vï fAiÉÄAªïÌ ¸ÀÄgÀÄ PÀgÉÛ¯ÁåAªï. ¸ÉƪÀiÁå ¸ÁAUÁvÁ DªÀiÁÌA¬Ä £ÀªÉA f«vï ¯Á¨ÉÛ¯ÉA.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

vÀgï vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÉÄøÁÛAPï ¸ÁA §¸ÁÛöåAªï zɪÁ¯ÁVA ªÀiÁUÉÆ£ï ¨É¸ÁAªÁA zÁqÀÄA¢ ªÀÄíuï ªÀiÁUÁÛ£Á fªÀAvï eÉdÄa ¥Á¸ïÌ ¥ÀgÀ¨ï ¸ÀªÁðAPï G¯Áè¸ï ºÁqÀÄA¢ ªÀÄíuï D±ÉvÁA. ¸ÀzÁAZï vÀĪÉÆÑ ªÉÆUÁ¼ï

«UÁgï 3

J¦æ¯ï 2014


# Úo ;u

ØuÚo?}

: ¸ÀPÁðgÁ£ï ¥ÀæPÀÈwZÉA ¸ÀAgÀPÀëuï PÀgÁÑöåPï ¥ÁnA¨ÉÆ ¢Ã±ÉA D¤ ¥ÀæPÀÈwZÉÆå÷ªÀ¸ÀÄÛ vÀ±ÉAZï ¸ÀA¥À£ÀÆä¼ÁA, ¸ÀªÀiÁ£ï jw£ï ªÁAlÄAPï ªÀiÁUÁåA.

a"DoàA} : RAw£ï D¤ ¦qÉ£ï PÀµÀÖvɯÁåAZÁå PÁ¼ÁÓAvï fªÀAvï Qæ¸ÁÛ£ï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ¨sÀgÀÄAPï ªÀiÁUÁåA.

2014 J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåAvï DAiÀiÁÛgÁAaA ªÁZÁàA :oYÓ}

=jÒ"šà AoÖj=}

R|:j~<}

;j"DuÈà AoÖj=}

AoàØu?}

06-04-2014 ¥Áæ.PÁ. ZÉƪÉÇÛ DAiÀiÁÛgï

JeÉQAiÀįï : 37:12-14

QÃ : 129

gÉƪÀiÁ 8:8-11

dĪÁAªï 11:1-45

13-04-2014 ¸ÉƪÀiÁåZÁ PÀµÁÖAZÉÆ DAiÀiÁÛgï

E¸Á: 50:4-7

QÃ : 21

¦ü°¦à 2:6-11

ªÀiÁvɪï 26:14-27:66

20-04-2014 ¥Á¸ÁÍZÉÆ DAiÀiÁÛgï

zsÀ.PÀÈ : 10:34, 37-43

QÃ : 117

PÉƯÉƸÉì 3:1-4

dĪÁAªï 20:1-9

27-04-2014 ¥Á¸ÁÍZÉÆ zÀĸÉÆæ DAiÀiÁÛgï

zsÀ.PÀÈ : 2:42-47

QÃ : 117

1 ¥ÉzÀÄæ 1:3-9

dĪÁAªï 20:19-31

DAiÀiÁÛgÁa zÉêï¸ÀÄÛw 2014 ¸À£Áégï

5.00 p.m.

DAiÀiÁÛgï

6.45 a.m.

5.00 p.m.

12.04.2014 ªÀÄjAiÉÄZÉ °Ãd£ï

13.04.2014

-

-

19.04.2014 -

20.04.2014

26.04.2014 DzsÁåwäPï ¸À«Äw

27.04.2014

£ÀAvÀÆgï ªÁqÉÆ

¸ÁAvï vÉgÉeï ªÁqÉÆ

03.05.2014 ¥sÁæ¤ì¸ÀÌ£ï w¹æ MgïØ

04.05.2014

¨ÉxÀ¤ ¹¸ÀÖgïì

PÀ¢æ w¸ÉÆæ ªÁqÉÆ

-

zÉÃªï ¸ÀÄÛva É ªÉ¼ÁªÀ¼ï 1.a"Doà

Ej=o‰ññÇÖoÇ ]Doà^: DjÓofà

6.00 q^ 6.45 ªÀÚoàÖuÚ} DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ} ºÀgåÉ PÁ ¸ÀÄPÁægÁ ¸ÁAeÉZÁ «Ä¸Á G¥ÁæAvï ¸ÁPÁæªÉÄAvÁZÉA DgÁzsÁ£ï D¸Á. (ii) qOt‰Úo: DjÓofà 5.30, 6.45, 8.00 (#àTšC}) q^ 9.15 ªÀÚoàÖuÚ} ælj"ÔoÇ~àPï (ZÉƪÁÛöå PÁè¹ ¥ÀAiÀiÁðAvÁèöå ¨sÀÄUÁåðAPï ¸ÁAvï DUÉ߸ï PÉƪÉAvÁZÁå PÉƥɯÁAvï), DoàØuÚ} 5.00 ªÀÚoÚ}å 2. ælj"ÔoÇ~àÓ} ;ur:ur<}~: Aj"ÀOt‹õÇÖur =jÒrš qOt‰Ú} DurÛ}‹ EuÚ} DjA}~ qOt‰Úoà^: DjÓofà 8.00 xÁªïß 9.00 ªÀgÁA ¥ÀAiÀiÁðAvï (ÚjØuà:} <o). 3. ù"AjtœÚoà: EjÚuÇÓo a"Do =jÒ"šà q^ %=oÈà:}å (i)

¦üUð À eÉZÉ AiÀiÁdPï

_kÔj~ØuÖuà ;j=kj‰Ú}

1. AjtI æoI CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇä aÔoÚ} 2225236 2. AjtI æoI eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9844953048 3. AjtI æoI ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ, ¸ÀºÁAiÀÄPï 9591346212 ¥ÀzÁé PÁ¯ÉÃfZÉÆ ¦æ¤ì¥Á¯ï 1. AjtI æoI AjtO"x?} Doà:j"AjtÒ"Ú} 9845165382

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

Au|è} : DjÓofà: 8.30 –12.30, ;j<oŒÚoà: 2.30–5.30 =kuÑ|<}: ;j=‰jk Ú} – 2218762

4

J¦æ¯ï 2014


“¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ” (¦üUð À eï ¥Àvïæ)

J¦æ¯ï 2014

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï ªÀÄAqÀ½ «UÁgï D¤ UËgÀªï ¸ÀA¥ÁzÀPï:

ªÀiÁ| ¨Á| CAvÉÆ£ï JªÀiï. ¸ÉgÁªÉÇ ¥sÉÀÇãï : 2225236 UËgÀªï ¸ÀºÀ ¸ÀA¥ÁzÀPï:

ªÀiÁ| ¨Á| ªÉÄÊPÀ¯ï ¸ÁAvÀĪÀiÁAiÉÄgï 9845165382 ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï

ªÀiÁ| ¨Á| eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Ö¸ïÖ ªÉÆgÁ¸ï 9844953048

ªÀiÁ| ¨Á| ¥Áªïè PÁæ¸ÁÛ 9591346212 ¸ÀA¥ÁzÀQ

²æêÀÄw UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï

9901189752 ªÀÄAqÀ½ZÉ ¸ÁAzÉ: ¹| ¸ÀAzÁå ©.J¸ï. ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁæ¤ì¸ï ªÁ®Øgï ²æêÀÄw ®«Ã£Á J¸ï. eÉÆÃ£ï ²æêÀÄw Lj£ï ¦AmÉÆ ²æà Jré£ï ¦. ¥sÉ£ÁðAr¸ï ²æêÀÄw ªÁAiÉÄèmï ¦gÉÃgÁ ²æà eÉÆfªÀÄ¸ï ¥ÁAiÀiïì ²æà gÀÄqÉƯïá r’¹¯Áé Tariff for Advertisement Colour (Half / Full) Front Cover Cover Page Back Cover 1750 / 3000 Front Cover-in 1750 / 3000 Back Cover-in 1500 / 2750 First Page 1750 / 3000 Last Page 1500 / 2750 Inside Page 1250 / 2250 B & W (Qtr / Half / Full) Inside Page 325 / 650 / 1200

¸ÀA¥ÀgïÌ PÀgÀÄAPï «¼Á¸ï: The Editor, VOICE OF BENDUR St Sebastian Church Bendur, Mangalore - 575 002 Website: www.bendurchurch.org

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

¸ÀA¥ÁzÀQZÁ °SÉÚ xÁªïß... ªÉÆUÁZÁ ¦üUÀðeïUÁgÁA£ÉÆ, D¯Éè®ÆAiÀiÁ, ¸ÉÆ«Ä fªÀAvï eÁ¯Á ªÀÄgÁÚ ¸ÁAPÉÆîöå vÀÄmÉƪïß fÃªï ºÁqÉÆè £ÀªÁå f«vÁPï ªÀÄ£ÁêöåPï GoÀAiÉÆè. ¥Á¸ïÌ ªÁ eÉdÄZÁå ¥ÀÅ£Àgï-fªÀAvÀàuÁZÉA ¥sɸïÛ ¥À«vïæ ¸À¨ÉsZÁ ¥sɸÁÛA ¥À¬ÄÌ C¢üPï ªÀĺÀvÁéZÉA. zɪÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì UɯÁèöåAPï ¥ÁnA AiÉÄAªïÌ, D¥Áèöå fªÁZÉA §°zÁ£ï ¨sÉlªïß w¸Áæöå ¢¸Á fªÀAvï eÁ¯ÉèA ºÉA ¥sɸïÛ. ¥Á¸ÁÌAZÁ eÁUÀu æ ÉZÉå gÁwA ¥À«vïæ ¸À¨sÁ D¥Áèöå JPÁ ªÀiÁUÁÚöåAvï ªÀÄíuÁÛ ‘AiÉÄ! QvÉÆè ¨sÁV C¥Áæzsï ºÉÆ - JzÁå ªÀíqÁèöå ¸ÉÆqÀéuÁÝgÁPï DªÀiÁÌA eÉÆqÀÄ£ï ¢¯ÉÆ!è ’ ¸ÁA ¥Áªïè PÉÆjAxïUÁgÁAPï §gÀ¬Ä¯Áèöå D¥Áèöå ¥ÀAiÀiÁèöå ¥ÀvÁæAvï vÉÆ ¸ÀàµïÖ ¸ÁAUÁÛ: dgï Qæ¸ÁÛPï fªÀAvï GoÉÆAPï £Á D«Ä ¥ÀUÀðmï PÀgÁÛAªï vÉÆ ¸ÀAzÉÃ±ï ªÀåxïð D¤ vÀĪÉÆÑ ¨sÁªÁxïð¬Æ ªÀåxïð. (1 PÉÆjAxï 15:14-17). eÉdÄZÁ ¥ÀÅ£Àgï fªÀAvÀàuÁ ¸ÁAUÁvÁ D«Ä¬Æ fªÀAvï eÁvɯÁåAªï ªÀÄíuï D«Ä ¸ÀvÁä£ÁÛAªï. ªÀ¸ÁðAvï 40 ¢Ã¸ï ªÀiÁUÉÚA-gÀeÁgï, «Ä¸ÁA, DgÁzsÀ£ï, gÉwgï, RĸÁðªÁmï, vÁåUï-ªÉÆÃUï, zsÁ£ï-zsÀªÀiïð ºÉA DªÀiÁÌA DªÉÄÑA f«vï ¤AiÀÄAvÀu æ ï zÀªÀvÁð. ¥ÁmÁèöå fuÉåPï ¥Ámï PÀgïß ft §zÀÄè£ï ¥ÀjªÀvÀð£ï ºÁqÀÄAPï DªÁ̸ï eÁvÁ. dvÀðgï SÉÆmÁå fuÉåPï ¥Ámï PÀgÀÄAPï ¸ÀAzÀ¨sïð £Á vÀgï DªÀiÁÌA D«ÄÑZï «¸Àgï ¥ÀqÁÛ. vÁåUÁ G¥ÁæAvï eÉdÄ fªÀAvï eÁ¯ÉèA ¥sɸïÛ D«Ä ªÀíqÁ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï PÀgÁÛAªï. PÁgÀuï, RAZÁAiÀiï zsÀªÀiÁðAvï ¥ÀÅ£Àgï-fªÀAvÀàuï eÁ¯Éè zÁSÉè-gÀÄeÁéw £ÁAvï. ªÉÆqÀįÉèA zɪÁ¼ï w¸Áæöå ¢¸Á G¨ÁgÀÛ¯ÉÆA ªÀÄí½îA eÉdÄaA GvÁæA ¤Ãeï eÁªïß gÀÄdÄ eÁ°A D¤ DªÀiÁÌA¬Æ vÉÆZï ¨sÀªÁð¸ÉÆ GzɱÉA PɯÉÆ. ºÁå ¥Á¸ÁÌ ¥sɸÁÛ G¥ÁæAvï DªÀiÁÑöå fuÉå£ï ¸ÁPïì ºÉgÁAPï ¢eÁAiÀiï. ZÁ½¸ï ¢Ã¸ï PÀgÉeïä ¥Á¼ïß, ºÉA PÀĪÀiÁìgÁZÉA ªÀgÀ¸ï, AiÉÄzÉƼï PÀĪÀiÁìgï eÁªïß, ¸À¨Ágï vÉÃA¥ï ªÁ PÁ¼ï eÁ¯Á eÁ¯Áågï ®eÉ«uÉA ¨sÉåA £Á¸ÁÛ£Á PÀĪÀiÁìjAvï £ÀíAiÀiï AiÀiÁdPï, §UÁgï eÉdÄZï vÀÄeÉ ªÀÄÄPÁgï ºÁdgï D¸Á ªÀÄíuï aAvÀÄ£ï D«ÄÑ PÁ¼ÁÓAwèA ¥ÁvÁÌA ¥Àj¥ÀÇuïð GZÁgïß ¥ÁvÁÌAZÉA ¨sÆ É UÁìuA É eÉÆqïß WÉAªÉÑA. AiÀiÁdPï vÁåZï WÀqÉå D«ÄÑA ¥ÁvÁÌA GqÁ¸ï zÀªÀj£Á ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ºÉgÁAPï¬Æ ¸ÁAUÁ£Á, ºÉA ¥ÁvÉåªïß ¸ÀÄmÁªÉA PÀĪÀiÁìgï eÁªïß ¤vÀ¼ï CvÁäöå£ï eÉdÄPï DªÉÆÑ SÁ¯ÁÛöå

5

J¦æ¯ï 2014


©qÁgÁAvï Wɪïß ªÀíqÁ ¸ÀA¨sÀª æ ÀiÁ£ï D«Ä ¥Á¸ÁÌA ¥sɸïÛ ¸ÀAvÉƸÁ£ï DZÀjìAiÀiÁA. £À ª Áå£ï ZÀ Ä £Á¬Ävï eÁ¯Áè ö å UÉ Æ «î P ï ¥À j ±À z É Z É Æ G¥Ázs À å Pïë ²æ à ªÀ i Á£ï «£É ì A mï UÉÆ«AiÉĸÁPï D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ²æêÀiÁ£ï gÉÆ£Á¯ïØ ªÁ®ØgÁPï ºÁ¢ðPï ¸ÁéUÀvï. vÀ±ÉAZï ªÀiÁf ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ²æêÀiÁ£ï ªÁ®ØgÁPï UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë D¤ PÁAiÀÄðzÀ²ð ®«Ã£Á

eÉ Æ Ã£ÁPï ¨s À ¥ À Ç ðgï zÉ ª ÁaA D²ÃªÁðzÁA ªÀiÁUÉÆ£ï zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛA. DSÉÃgï PÀgÁÑöå ¥sÀÅqÉA ºÁAªï «UÁgÁPï, ¸ÀºÁAiÀÄPÁAPï, ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï, zsÀªÀiïð ¨sÀ¬ÄÚAPï D¤ ¸ÀUÁîöå ¨ÉAzÀÄgÁÑ zÉÃªï ¥Àe æ ÉPï eÉdÄZÁ ¥ÀÅ£Àgï fªÀAvÀàuÁZÉA §gÉA ¥sɸïÛ ªÀiÁUÁÛA. D¯Éè®ÆAiÀiÁ Qæ¸ÁÛPï eÉÊ! vÀÄ«ÄÑ «±Áé¹ ? UÉÃæ ¸ï r’PÀÆe æ ï

St Sebastian Church, Bendur

JPÁ ¢¸ÁZÉA ¥À«vïæ ¸ÁPÁæªÄÉ AvÁZÉ DgÁzs£ À ï ¸ÉƪÀiÁgÁ, 14.04.2014 06.00 - 06.30 am

Holy Mass

06.30 - 07.00

Celebrant

07.00 - 08.00

Lower Bendur I

08-00 - 09.00

Lower Bendur II

09.00 - 10.00

Lower Bendur III

10.00 - 11.00

Lower Bendur IV

11.00 - 12.00

Kankanady I

12.00 - 01.00 pm

Kankanady II

01.00 - 02.00

Kankanady III

02.00 - 03.00

Mother Teresa

03.00 - 04.00

Upper Bendur

04.00 - 05.00

Balmatta

05.00 - 06.00

Bendiction, Holy Mass.

“He remains among us until the end of the world....” - St. Maximilian Kolbe (ªÀiÁAqÀªÀ¼ï PÀgÀÄAPï UÀeïð C¸Áè÷ågï ¸ÀA¥ÀPïð PÀAiÉÄðvï). – Fr Paul Crasta

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

6

J¦æ¯ï 2014


jvÉÆ ¥sÇÉ Aqï

¥sÇÉ AqÁ¯ÁVA UÉ¯Æ É å. vÁtÂA jvÉÆ ¥sÇÉ Aqï ¥À¼¯ É Æ É . ªÀiÁUÉÝ¯É£ï ¨ÉeÁgÁAiÉÄ£ï xÀAAiÀÄìgï gÀqÀÄ£ï D¸ÁÛ£Á, ¸ÉÆ«ÄAZï wZɯÁVA G®AiÉÆè! wuÉA ¸ÁAUï¯ÉèA DAiÉÆÌ£ï ¥ÉzÀÄæ D¤ dĪÁAªïß ¥sÉÇAqÁ PÀqÉ£ï zsÁAªï ªÀiÁjè. ªÀíAiÀiï, ¥sÉÇAqï jvÉÆ D¸ï¯ÉÆè. ¥ÁgÉ D¸ï¯ÉèA vÀgï eÉdÄa PÀÆqï PÉÆuÉA ZÉÆgÀÄ£ï ªÉíÉ°UÁAiÀiï? °¥Àªïß zÀªÀjèUÁAiÀiï? £Á! QvÉAZï aAvÀÄ£ï vÁAPÁA PÁ¨Ágï PÀgÀÄAPï eÁAiÀiÁßA eÁ¯ÉA. ¥sÉÇAqï ªÀiÁvïæ jvÉÆZï! dĪÁAªï ¸ÉƪÀiÁåZÉÆ ªÉÆUÁZÉÆ ²¸ï, ¸ÉÆ«Ä ªÉÆgÁÛ£Á, vÁPÁ ¤PɦvÁ£Á ¸ÁAUÁvÁ D¸ï¯ÉÆè. vÉÆ¬Æ ¥À¼ÉvÁ jvÉÆ ¥sÉÇAqï ªÀiÁvïæ. ¥ÀÇuï ªÀZÀÄ£ï ¸ÁAUÁvÁ vÉ ªÉļï¯Áèöå PÀqÉ£ï fªÀAvï ¸ÉÆ«Ä vÁAZÉ ªÀÄzsÉAZï AiÉÄêïß gÁªÁÛ!

¸ÀA¸ÁgÁZÁ ¸ÀÄgÉégï xÁªïß Deï ¥ÀAiÀiÁðAvï ªÉÆãïð ¥ÁªÉè¯ÁåAZÉ ¥sÉÇAqï, Qæ¸ÁÛZÉÆ JPÁèöåZÉÆ ¸ÉÆqÁèöågï, w¸Áæöå ¢¸Á jvÉÆ eÁ¯ÉÆè PÉÆuÉAZï DAiÉÆÌAPï £Á. eÉdÄ Qæ¸ïÛ ªÀÄ£Áêöå¥ÀuÁ£ï fAiÉįÉÆ eÁ¯Áåjà vÁPÁ d¯Áä xÁªïß ªÁ vÉÆ UÀ¨sïð ¸ÀA¨sÀªÀÛ£ÁAZï ªÀÄ£Áêöå¥Àuï D¤ zÉêï¥Àuï D¸ï¯ÉèA vÉA D«Ä eÁuÁAªï. eÉdÄZÉA zÉêÀu à ïAZï ¥ÁvÉåAªïÌ eÁAiÀiÁßvï¯Éè ¸À¨Ágï duï D¸Ávï. ¥ÀÇuï vÁZÉA fêÀAvÀu à ï ZÁjwæPï ¸Àvï eÁªÁ߸Á. ºÁPÁ ºÉÆAzÀÄ£ï D¸ÉÆÑöå gÀÄeÁéw zÀĨsÁªÁ«uÉ RgÉÆå eÁªÁ߸Ávï. §gÀAiÀiÁÚgï ªÀÄíuÁÛvï “DªÀiÁÑöå CwäPï ¥ÀAiÀiÁÚAvï £Á¹ÛPàÀuÁ xÁªïß ¨sÁªÁxÁðZÁå ªÁmÉPï ¥ÀvÁðvÁ£Á ¸À¨Ágï duÁAPï Qæ¸ÁÛZÁ fªÀAvÀàuÁ «±ÁåAvï zÀĨÁªï D¸ï¯ÉÆ.è ¥ÀÇuï zɪÁ «±ÁåAvï ¸ÀA¥ÀÇuïð eÁuÁA eÁAªÉ¥ Ñ j À A £ÁAZï £Á” ªÀÄu í ï aAvɯ Û ÁåAPï DªÀiÁÌA vÁZÉÆ jvÉÆ ¥sÉÇAqïZï vÁZÁ PÀÄrZÁ fªÀAvÀàuÁPï Rj gÀÄeÁévï ¢vÁ! vÀ±ÉA vÀgï vÉÆ RĸÁðgï ªÉįÁèöåAvï vÁZÁ zÉêÀàuÁa gÀÄeÁévï ªÉļÁÑ ¥Áæ¸ï vÁZÁ fªÀAvÀàuÁªÀ«ðA vÁuÉA eÁªïß vÉA ¸Àvï, gÀÄdÄ PɯÉA. ªÀíAiÀiï, vÁZÉA fªÀAvÀàuïAZï vÉÆ zÉÃªï ªÀÄíuï gÀÄdÄ PÀgÁÛ.

vÉƪÀiÁ¸ï, eÉdÄ ªÉÆgÁÛ£Á ¥ÀAiÀiïì D¸ï¯ÉÆè. jvÉÆ ¥sÉÇAqï ¥À¼Éªïß “bÉ, ºÁAªï ¥ÁvÉå£Á” ªÀÄíuï ªÀÄíuÁÛ vÉÆ. vÁZÁ T¼ÁåAZÁ WÁAiÀiÁA¤ ªÀÄíeÉA ¨ÉÆÃmï WÁ¯Áèöå ²ªÁAiÀiï D¤ vÁZÁ PÀqÀé¼ÁZÁ WÁAiÀiÁAvï ªÀÄíeÉÆ ºÁvï ºÁAªÉA WÁ¯Áèöå Rjvï ºÁAªï ¥ÁvÉå£ÁA ªÀÄíuï ªÀÄíuÁÛ. 8 ¢¸ÁA ©üvÀgï ²¸ï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļï¯Áèöå ªÉ¼Ágï eÉdÄ JPÁZÁÒuÉ AiÉÄêïß vÁAZÉ ªÀÄzsA É gÁªÁÛ D¤ ªÀÄu í ÁÛ “vÉƪÀiÁ¸Á AiÉÄ, WÁ¯ï vÀÄeÉA ¨ÉÆÃmï ªÀÄíeÁå WÁAiÀiÁAvï D¤ vÀÄeÉÆ ºÁvï ªÀÄíeÁå PÀqÀé¼ÁAvï, ¨É«±Áé¹ eÁAiÀiÁßPÁ §UÁgï ¸ÀvÁäAzï” QvÉA ¨sÉÆUÉèA £Á vÉƪÀiÁ¸ÁPï? QvÉAZï ªÀÄíuÉÆAPï vÁPÁ eÁAªïÌ£Á §UÁgï ªÀÄíuÁ¯ÉÆ vÉÆ “ªÀÄíeÁå ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ! ªÀÄíeÁå zɪÁ!” (dÄ. 20:27-28). JªÀiÁäªÁìZÉ ªÁmÉgï zÉÆÃUï ²¸ï eÉdÄ «±ÁåAvï, vÁZÁ jvÁå ¥sÉÇAqÁ «±ÁåAvï G¯Éƪïß ªÉvÁ£Á eÉdÄ vÁAZÉ ¸ÁAUÁvÁ ZÀ®Ä£ï AiÉÄvÁ. ©üAAiÉĪïß UɯÁèöå vÁAPÁA, ¥À. ¥ÀŸÀÛPÁAvÉÆèöå vÁZÉ «±ÁAvÉÆèöå ¸Àªïð ¸ÀAVÛ «ªÀ¹ðvÁ. vÁAZÁ WÀgÁ ªÉvÁ. eɪÁÚgï §¸ÁÛ. GAqÉÆ ªÉÆqÁÛ D¤ vÁAPÁA ¢vÁ. JPÁZÁÒuÉ “vÉÆZï vÉÆ”! ªÀÄíuï vÉ aAvÁÛ£Á £À¥A À AiÀiïÑ eÁvÁ. ¸Ávï ªÀÄAiÀiÁèA ZÀ¯Æ É £ï

D¥Áèöå fªÀAvÀàuÁªÀ«ðA eÉdÄ£ï DªÀiÁÌA DªÀiÁÑöå ¥ÁvÁÌAZÉÆ ¨ÁAzsï ªÁ ¸ÁAQî vÀÄlªïß WÁ¯ïß ¨sÉÆUÁìuÉA D¤ ¸Á¹ÚPï f«vï eÉÆÃqïß ¢¯ÉA. ¸ÁAUÁvÁZï vÁPÁ ªÉÆ£ÁðZÉgï¬Æ D¸ÁÑöå ¸ÀPÛÉ «±ÁåAvï DªÀiÁÌA gÀÄeÁévï ¢°. vÁZÉA fêÀAvÀu à ï DªÀiÁÌA ªÉÆ£ÁðZÉgï dAiÀiïÛ ªÀígÀÄAPï ¥ÉæÃgÀuï ªÀiÁvïæ £ÀA í iÀiï (gÉƪÀiÁ 6:9) DªÀiÁÌA vÁZÁ ¸ÁAUÁvÁ ¸ÀVðAZÁ gÁeÁAvï vÁPÁ ¨sÉÆUÀÄAPï DªÁ̸ï¬Æ PÀ£ïð ¢vÁ. vÀgï D«Ä ¥ÁvÁÌZÉÆ ¥À¨ æ sÁªï D¤ CwäPï ªÀÄgÀuï, ºÁZÉgï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁ xÀAAiÀiï dAiÉÄÛªÀAvï eÁvÁAªï. ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÁ PÀÄrPï ¸ÀÄUÀAzsï vɯÁ£ï ªÀiÁPÁÑ SÁwgï ªÀiÁUÉÝ¯É£ï ªÀÄj D¤ ºÉgï ¹ÛçÃAiÉÆ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

? ªÀÄlð¯ï ¯ÉÆèÉÆ

7

J¦æ¯ï 2014


¸À U Áî ö å ¸À A ¸ÁgÁgï ºÀ e ÁgÁA¤ ¯É Æ ÃPï ¥ÁvÉåAªïÌ ¯ÁUÉè. ¥ÉzÀÄæ G®AiÀiÁÛ£ÁAZï wÃ£ï ºÀeÁgÁZÁQ ZÀqï ¯ÉÆÃPï ¥ÁvÉå¯Éè. ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï vÁAa ft vÁtÂA §¢è°. ¸À¨ÁgÁA¤ vÁAZÁ ªÁAiÀiïÖ ¸ÀªÀAiÀiÁA xÁªïß ¸ÀÄmÁÌ ¨sÉÆVè. ªÀÄwa EeÁ D¸ï¯Éè eÉdÄZÁå fªÀAvÀu à ÁZÁ ¸ÀPZ ÛÉ g É ï ¥ÁvÉåªïß §gÉ eÁ¯É. ¸À¨ÁgÁAZÉÆå ¦qÁ UÀÆuï eÁ¯ÉÆå. zÀĸÁàmï°èA PÁeÁj PÀÄmÁäA ¸ÁAUÁvÁ D¬ÄèA. PÀ ¸ À ¯ É A CeÁ¥ï! ¤Ãeï UÀ e Á¯ï Ewè Z ï ¸ÉÆ«ÄAiÀiÁZÉÆ ¥sÉÇAqï jvÉÆ eÁ¯Á, ¥ÀÇuï vÉÆ vÁZÁ fªÀAvÀàuÁZÁ ¸ÀUÉî ¸ÀPÉÛ ¸ÀªÉA DªÉÄÑ xÀAAiÀiï fAiÉÄvÁ! vÀgï ºÁa gÀÄeÁévï D«Ä¬Æ ¢AªïÌ ¥sÁªÉÇ! l

WÀgÁ ¥Áªï¯Éè vÉ ¸Ávï ªÉÄÊAiÀiÁèA zsÁAªÀÅ£ïzsÁAªÀÅ£ï ¥ÁnA ªÉvÁvï D¤ ²¸ÁAPï ¸ÁAUÁÛvï! ¸É Æ «ÄAiÀ i ÁZÁ ²¸ÁPï PÀ p Ãuï xÀ g Á£ï PÀµÀÄÖAZÁ ¸ÁªÁèPï, zÁªÀiÁ¸ÁÌZÉà ªÁmÉgï ¥ÀAiÀiïÚ PÀgÁÛ£Á, KPï ¥ÀPæ Á¸ï vÁPÁ ªÀiÁgÁÛ D¤ vÉÆ zsÀ¤ðPï ±ÉªÁÖvÁ. “¸ÁªÁè ¸ÁªÁè QvÁåPï vÀÄA ªÀiÁíPÁ zÀVÝvÁAiÀiï?” »A GvÁæA vÁPÁ DAiÀiÁÌvÁ£Á “PÉÆÃuï vÀÄA?” ªÀÄíuï «ZÁgÁÛ vÉÆ. “ºÁAªï eÉdÄ ªÀiÁíPÁ vÀÄA zÀVÝvÁAiÀiï. ¸ÀPÁÖAPï ºÉÆ vÁ¼ÉÆ DAiÀiÁ̯ÉÆ. vÉ xÀlPïÌ eÁ¯É. ¥ÀÇuï ¸Áªïè §zÁè¯ÉÆ. ¸Áªïè D¸Àè¯ÉÆ vÉÆ ¥Áªïè eÁ¯ÉÆ! ¸ÉƪÀiÁå SÁwgï ªÀwðA PÁªÀiÁA vÁuÉA PÉ°A.

¨sÁUɪAÀ vï RĸÁð ªÁqÁåZÉÆ ªÁ¶ðPï ¢ªÀ¸ï DZÀgu À ï £À ª É A §gï 19 vÁPÉ ð gï D«Ä DªÀ i ÁÑ ö å ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï ¸ÁAeÉZÁå 5.00 ªÀgÁgï «Ä¸ÁZÁå §°zÁ£ÁAvï ªÁqÁåUÁgÁA ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï zɪÁPï CUÁðA ¢°A. ¸ÁAeÉZÁå 6.30 ªÀgÁgï ²æêÀiÁ£ï UÉÆré£ï D¤ °Ã£Á ±ÉnZÁ WÀgÁ ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁAiÉÄðA D¸Á PɯÉA. CzsÀåPïë eÁªïß «UÁgï ¨Á¥ï, ªÀÄÄPÉ¯ï ¸ÀAiÉÄæ eÁªïß ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Û¸ïÛ ªÉÆgÁ¸ï ºÁdgï D¸ï¯Éè. ¸ÁéUÀvï VÃvï D¤ UÀÄPÁðgÁZÁ ¸ÁéUÀvï GvÁæA ªÀ«ðA ¸ÀªÁðAPï PÁAiÀiÁðPï ¸ÁéUÀvï PɯÉA. ¢ªÉÇ ¥Élªïß ªÀiÁUÁÚöå «¢ü ZÀ®ªïß ªÉí°. G¥ÁæAvï «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ vÁAZÁ ¸ÀAzÉñÁAvï ªÁqÁåAvÁèöå ¸Àªïð PÀÄmÁäZÁAPï §gÉA ªÀiÁUÉèA. ¸ÀªÁðA¤ JPÁªÉÄPÁ ¸ÁAUÁvÁ ªÁªÀÅæAPï G¯ÉÆ ¢¯ÉÆ. vÀ±ÉAZï ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï ¨Á¥ï eÉÆÃ£ï ¨Áå¦Û¸ïÛ ªÉÆgÁ¸Á£ï ¸ÀAzÉÃ±ï ¥Álªïß ¸ÀªÁðAPï §gÉA ªÀiÁUÉèA. ¸ÁA¸ÀÌøwPï PÁAiÉÄðA ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉèA. ©æfmÁAiÀiïß ¹¸ÀÖgÁA xÁªïß vÁAZÁå ¯Áí£ï ¨sÀÄUÁåðA xÁªïß £À È vïå ¥À æ z À ² ðvï PÉ ¯ É A . ªÁqÁåUÁgÁA¤ ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ªÀi˯Áå¨sÀjvï £ÁlPï, £ÁZï ¥ÀzÁA D¸Á PÀgïß ¸ÀªÁðAPï ¸ÀAvÉƸÁAiÉÄèA. «Ä¯ÁVæ¸ï ºÉʸÀÆ̯ÁZÉÆ ªÀÄÄPÉ¯ï ªÉĹÛç eÁªïß £ÀªÁå£ï £ÉëÄvï eÁ¯Áèöå D¤ ªÁqÁåZÁ ¸Àªïð PÁAiÀiÁðA¤ ZÀlĪÀnPÉA¤ GªÉÄ¢£ï ¸ÀºÀPÀgÀÄìAZÁ

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

²æêÀiÁ£ï C«vï §¨ÉÆðÃd ªÀiÁ¸ÀÖgÁPï ªÁqÁå vÀ¥sÉð£ï ¥sÀůÁA ¥sÀ¼ÁA ¢Ãªïß ±ÉÆ¯ï ¥ÁAUÀÄ£ æ ï «UÁgï ¨Á¥ÁA¤ ¸À£Áä£ï PɯÉÆ. ²æêÀÄw ¦æÃw r¸ÉÆÃeÁ£ï ««zsï SɼÁ ¸ÀàzsÉð D¸Á PÀ£ïð PÁAiÉÄðA ¤ªÀðºÀuï PÀgïß ªÁqÁå ¢Ã¸ï ªÀiÁAqÀÄ£ï ºÁqï¯ÉÆè D¤ SɼÁAvï fPï¯ÁèöåAPï E£ÁªÀiÁA ªÁAnèA. ¥Àæw¤¢ü ²æêÀiÁ£ï gÉÆçmïð ¯ÉÆèÉÆ£ï ªÁ¶ðPï ªÀ¢ð ªÁaè. G¥ÁæAvï eɪÁuï D¸ï¯ÉèA. ºË¹ ºË¹ SÉ¼ï ²æêÀÄw ¦æÃw r¸ÉÆÃd£ï ZÀ®ªïß ªÉí°. UÀÄPÁðgï D¤ G¥ÁzsÀåPïë eÁªÁ߸ÁÑ ²æêÀiÁ£ï gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁæ¤ì¸ï ªÁ®ØgÁ£ï ¸ÀªÁðAPï zsÀ£ÀåªÁzï ¥ÁlAiÉÄè D¤ gÁwZÁ 10.00 ªÀgÁgï ªÁqÁåZÉÆ ¢Ã¸ï ¨ÉÆêï UÀzÁݼÁAiÉÄ£ï ¸ÀA¥ÉÇè. l 8

J¦æ¯ï 2014


zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA

²æêÀÄw ®«Ã£Á eÉÆãï

²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï

¥ÁmÁèöå wÃ£ï ªÀ¸ÁðA¤ ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï vÀ±ÉAZï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉa PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ¨sÀ¥ÀÇðgï ¸ÉªÁ ¢¯Áèöå ²æêÀÄw ®«Ã£Á eÉÆãï, ºÁAZÉÆ D«Ä G¥ÁÌgï ¨ÁªÀÅqÁÛAªï D¤ vÁtÂA PɯÁèöå ¸ÉªÉ SÁwgï zɪÁaA zsÁgÁ¼ï D²ÃªÁðzÁA vÁAZÉgï ªÀiÁUÁÛAªï.

«UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¥ÁzÀĪÁ PÁ¯ÉÃfZÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï, zsª À iÀ ïð-¨s¬ À ÄÚA D¤ ¸ÀVî ¨ÉAzÀÄjÑ zÉÃªï ¥Àe æ Á

²æà «£ÉìAmï UÉÆ«AiÀĸï

C ©ü £ÀA zÀ £ï

²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï

UÀÄPÁðgï, ¨sÁUɪÀAvï RĸÁð ªÁqÉÆ UÀÄPÁðgï, PÀ¢æ zÀĸÉÆæ ªÁqÉÆ ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉZÉÆ £ÀªÉÇ G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áèöå ²æà «£ÉìAmï UÉÆ«AiÀĸï D¤ ¦üUÀðeï UÉÆ«îPï ¥Àj±ÀzÉZÉÆ £ÀªÉÇ PÁAiÀÄðzÀ²ð eÁªïß ZÀÄ£Á¬Ävï eÁ¯Áèöå ²æà gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï ºÁAPÁA D«Ä ºÁ¢ðPï ¸ÁéUÀvï ªÀiÁUÉÆ£ï C©ü£ÀAzÀ£ï ¥ÁlAiÀiÁÛAªï D¤ vÀĪÉÄÑ xÁªïß ¦üUÀðeÉPï zsÁgÁ¼ï ¸ÉªÁ C¥ÉÃQëvÁAªï. §gÉA ªÀiÁUÁÛvï:

«UÁgï, ¸ÀºÁAiÀÄPï «UÁgï, ¥ÁzÀĪÁ PÁ¯ÉÃfZÉ ¥ÁæA±ÀÄ¥Á¯ï, zsª À iÀ ïð¨s¬ À ÄÚA D¤ ¸ÀVî ¨ÉAzÀÄjÑ zÉÃªï ¥Àe æ Á

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

9

J¦æ¯ï 2014


gÀÄ¥ÁAvÀgï ?

«¤ì£ï, JPÁ ¥ÁZÁéöå QrPï zsÀ£ïð, xÉÆqÁå fªÁå SÉƯÁåA ¸ÁAUÁvÁ, JPÁ PÀAqÁåðZÁå zsÁA¥ÁÚöåPï ªÁgÉA ªÀZÉÆAPï §ÄgÁPï PÁqïß, vÁå PÀAqÁåðAvï WÁ¯ÉA D¤ zsÁA¥ÉÉÚA zsÁA¥ÉÉèA. ªÉüï eÁ¯ÉÆZ è ï, ¨ÁåUï Wɪïß E¸Á̯ÁPï zsÁAªÉÇ.è ¸ÁAeÉgï ¥ÁnA AiÉÄêïß, ¥ÀAiÉÄèA PÀAqÉÆð GUÉÆÛ PÀgÁÛ£Á, vÁuÉA vÁAvÀÄA zÀªÀgï¯Éè ¥ÁZÉé SÉÆ¯É ¥ÀÇgÁ Qr£ï SɯÉè ¥À¼Éªïß, ¸ÀAvÉƸÁ£ï ªÉÇqÁÛAvÉè D¤ E¯Éè SÉÆ¯É ºÁqïß vÁAvÀÄA WÁ¯ïß, zsÁA¥ÉÉÚA zsÁA¥ÀÅ£ï WÀgÁ ©üvÀgï UɯÉÆ. ZÁgï ¥ÁAZï ¢Ã¸ï C±ÉA PÀZÉðA, vÁPÁ ¸ÀªÀAiÉÄgï ¥ÀqÉèA. ¸ÀªÁå ¢¸Á, ¸ÁAeÉgï ºÀ±ÉðAZÁ ¥ÀjA, PÀAqÉÆð GUÉÆÛ PÀgÁÛ£Á xÀAAiÀiï QÃr §zÁèPï KPï PÉÆñÁ vÁPÁ ¥À¼ÉAªïÌ ªÉĽî. SÉÆ¯É vÀ±ÉZï D¸ï¯Éè. vÀ±ÉAZï PÀAqÉÆð zsÁA¥ÀÅ£ï, aAvÉøïÛ eÁªïß DªÀAiÀiïß ¢°è PÁ¦ü ¦AiÉĪïß, SɼÉÆAPï UɯÉÆ. zÀĸÁæöå ¢¸Á ¸ÀPÁ½A, E¸Á̯ÁPï ªÉZÁ ¥ÀAiÉÄèA PÀAqÉÆð GUÉÆÛ PÀgÁÛ£Á, gÀAUÁ gÀAUÁZÉA KPï ¯Áí£ï ¦¸ÉƼÉA, vÁAvÉèA G¨ÉÆ£ï ¨sÁAiÀiïæ ªÉÇqÁÛAvï D¸ï¯Áèöå, ¥sÀįÁAgÀhÄqÁ ªÀAiÀiïæ §¸ÉèA. «fävï eÁ¯ÉÆè «¤ì, vÁ½AiÉÆ ¥ÉlÄ£ï, DªÀAiÀiï ¸À²ðA ©üvg À ï zsÁAªÉÇè. PÁªÀiÁAvï ªÉÄvÉgï eÁªÁ߸ÁèöåjÃ, wZÁ ºÁvÁPï zsÀ£ïð wPÁ ¨sÁAiÀiïæ ªÉÇqÁÛPï ºÁqïß, ¦¸ÉƼÁåPï zÁPÀªïß, “vÉA, QÃqï eÁªïß D¸ï°è, ¦¸ÉƼÉA eÁªïß §zÀÄè£ï ºÁAªÉA PÀAqÉÆð GUÉÆÛ PÀvÀðZï ¨sÁAiÀiïæ G¨ÉÆ£ï gÀhÄqÁ ªÀAiÀiïæ ªÀZÆ É £ï §¸Áèöå PÀ²?” ªÀÄíuï DªÀAiÀiïÌ ¸ÀªÁ¯ï PÀgïß «ZÁj¯ÁUÉÆè. fêï±Á¸ïÛç ²PÀAªÁÑ nÃZÀgÁ¥ÀjA ºÁ¸ÉÆ£ï, vÁPÁ, “vÀÄAªÉA PÀAqÁåðAvï WÁ°è ¥Áaé QÃqï, PÁålg瑩ègï. ¥ÁZÉé SÉÆ¯É ªÉǨÉÆð¸Á£ï SÁvÁ£Á, vÀĪÉA zsÀ£ïð PÀAqÁåðAvï ¦üZÁgï PɯÉèAAiÀiï. vÀĪÉA vÁAvÀÄA WÁ¯Éè SÉÆ¯É SÁªïß-SÁªïß, PÉÆñÁªÀ¸ÉÛPï, PÁ¼ÉÆPÁPï w jVè

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

ªÀiÁj DAeï

¨ÉxÀ¤ ¨sÀAiÀiïÚ, ¨ÉAzÀÆgï D¤ wZÁ ¸ÀÄvÀÄÛ KPï PÉÆñï PɯÉÆ. vÁZÉ ©üvÀgï D¸ï°è w QÃqï ¸ÀªÁ̸ï wPÁ gÀZï¯Áèöå gÀZÁßgÁZÁ AiÉÆÃd£Á ¥ÀæPÁgï, w KPï ¸ÉÆ©üvï ¦¸ÉƼÉA eÁªïß §zÀ°è D¤ PÉÆñÁ xÁªïß ¨sÁAiÀiïæ D¬Äè,” ªÀÄíuÁ°. ºÉA zÀȵÁÖAvï, DªÀiÁÑöå¬Äà fªÀAvÀàuÁZÉÆ KPï ¸ÀAPÉÃvï. D«Ä, §j KPï Qæ¸ÁÛAªï ft fAiÉĪïß, Qæ¸ÁÛZÁ fªÀAvï¥ÀuÁAvï ªÁAmÉ° eÁªïß, gÀÄ¥ÁAvÀgï eÁªïß, vÁZÉ ¸ÀAVA ¸ÀUÁðgï fAiÉĪÉåvï ªÀÄíuï ¸ÀªÉÆÓAPï ºÉA zÀȵÁÖAvï PÀĪÉÆPï PÀgÁÛ. Qæ¸ÁÛAªï eÁ¯Áèöå DªÀiÁÌA, eÉdÄZÉA f«vï, ²PÉƪïÚ, CeÁ¥ÁA EvÁå¢ xÁªïß ¨sÀ¥ÀÇðgï ²PÉÆAPï D¸Á. vÁuÉA ¢¯ÉÆè ªÉÆUÁZÉÆ PÁAiÉÆÝ ¥Á¼ïß, ft¨sÀgï ºÉgÁAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgïß, vÁåUÁ£ï, ¨sÀUÁìuÁå£ï zÀAiÉÄ£ï vÁAa ¸ÉªÁ PÀgïß, D£ÉåÃPï QæøïÛ eÁAªïÌ, D«ÄÑ ¸ÀªÀÄqïÛ DªÀiÁÌA ¸ÁAUÁÛ. vÀ±ÉA PÀgÀÄAPï QæøïÛZï DªÀiÁÌA ²PÀAiÀiÁÛ, DªÀiÁÌA PÀÄ¥Éð£ï ¨sÀgÁÛ, DªÀiÁÌA vÁZÁZï ªÀiÁ¸Á-gÀUÁÛ£ï ¥ÉǸÁÛ D¤ vÁZÉÆå ¸ÁQê eÁAªïÌ ¸ÀPÀvï ¢vÁ. ¸ÀàzÁs åðZÁ ¸À¨Ágï SɼÁA ¥À¬ÄÌ, “ºÉÊ dA¥ï, ªÀÄí¼Áågï ªÀAiÀiïæ GqÉÆÑ”¬Äà KPï. vÁå ¸ÀàzsÁåðAvï ¨sÁUï WÉvɯÁåAPï vÀ¨sÉðw ¢AªÉÇÑ zÉÊ»Pï ²PÀëuÁZÉÆ ªÉĹÛç (¦.n.ªÀiÁ¸ÀÖgï) JPÁªÉÄPÁ xÁªïß ¥ÀAiÀiïì ¤mÁAiÉÄPï ¥ÀÅgÀįÁèöå SÁA¨ÁåAPï, CAvÀgï ªÉÄdÄ£ï PɯÁèöå PÉÆPÁÌöåAvï ²PÁðAªïÌ, wPÉÌ¸É vÁPÁ ¯ÁUÁèöåjà ¸ÀPÀAiÀiïè ¥ÀqÉÆÑ KPï Dqï SÁA¨ÉÆ zÀªÀvÁð. ¨sÀÄUÁåðAPï zsÁAªÉÇ£ï AiÉÄêïß vÁå SÁA¨ÁåPï ¯ÁUÁ£Á¸ÁÛA vÁZÉ ªÀAiÀiÁèöå£ï vÉ«¯ ê Áèöå PÀIJPï ¸ÀPA À iÀiïè GqÉÆAPï ¸ÁAUÁÛ. ¨sÀÄVðA GqÉÆAPï zsÁAªÉÇ£ï

10

J¦æ¯ï 2014


DªÀiÁÌA D¥ÀªA ÚÉ ¢vÁ. vÉA vÁZÉA D¥ÀªA ÚÉ D¥ÁÚAªïÌ ªÁ ¸ÉÆqÀÄAPï¬Æ vÉÆ DªÀiÁÌA ¸ÁévÀAvïæö ¢vÁ.

AiÉÄvÁ£Á, vÁAZÉ ¥À¬ÄÌ xÉÆrA, wAZï ¥ÀAiÉÄèA ¥ÀrÑA DªÀiÁÌA ¥À¼ÉAªïÌ ªÉļÁÛ. xÉÆrA vÁå ¯ÁA¨ï, Dqï SÁA¨ÁåPï DzÁ¼ïß ¥ÀqÁÛvï. ¥ÀqÁ£Á¸ÁÛA GqÉÆ£ï vÉ«ê£ï ¥Áªï¯ÁèöåAPï, vÉÆ Dqï SÁA¨ÉÆ D£ÉåPÁ ªÀAiÀiÁèöå PÉÆPÁÌöåPï ²PÁðAiÀiÁÛ D¤ GqÉÆAPï ¸ÁAUÁÛ. wA ¥ÀqÁ£Á¸ÉA vÉ«ê£ï GqÁèöågï, Dqï SÁA¨ÁåPï JPÉÃPïZï ºÀAvï ªÀAiÀiïæ ZÀqª À ïß, GqÉÆAPï ¸ÁAUÁÛ. C±ÉA JPÁ ¨sÀÄUÁåða ªÀAiÀiïæ GrÑ ¸ÀPÀvï Qwè D¸Á ªÀÄíuï vÉÆ ¥ÁQðvÁ.

ªÀÄgÉåZÁ D¤ ¥À«vïæ CvÁäöåZÁ DzsÁgÁ£ï, DªÀiÁÌA Qæ¸ÁÛAªÁAPï ¸ÀªÀiÁeÉZÁ ¸ÀªÀĸÁìöåAPï ¸ÀàAzÀ£ï PÀgïß, DªÀiÁÑöå ¥Á¥ï¸ÁAiÀiÁâ£ï ¢AªÁÑ ²PÉƪÉÚÉPï D¤ zÉQPï ¸ÀàAzÀ£ï PÀgïß, zÀĨÁîöåAZÉÆ, ¤gÁzsÁågÁAZÉÆ, UÀeÉðªÀAvÁAZÉÆ, C£ÁxÁAZÉÆ, ¨s À æ µ ÁÖ Z ÁgÁAPï D¤ CvÁåZÁgÁAPï M¼À U ï eÁ¯ÁèöåAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀ£ïð, ©üªÀÄðvï ¥ÁªÉÇ£ï D¤ DªÀiÁÑöå vÁAQ ©üvÀjè ¸ÉªÁ vÁAPÁA ¢ÃAªïÌ D¤ vÁAZÉ SÁwgï ªÀiÁUÉÆAPï, PÁAiÉÆÝ D¸Á. C¸À¯Áå CwäPï ¸ÀAVÛA¤ D«Ä, “ºÉÊ dA¥ï” PÁqÁåA D¤ DªÀiÁÑöå ªÉĹÛç eÉdÄ¥ÀjA eÁªÁåA. vÉzÁ¼Á, D¥ÁÚZÉA SÁAªÉÑA PÁªÀiï ¸ÀA¥Àªïß, PÉÆñÁªÀ¸ÉÛPï ¥Àqï¯Áèöå Qr¥ÀjA D«Ä ªÀÄgÀuï ¥ÁªÉÇ£ï, Qæ¸ÁÛZÁ fªÀAvÀàuÁZÁ fuÉåPï gÀÄ¥ÁAvÀgï eÁªïß vÁå gÀAUÁ gÀAUÁZÁ ¸ÉÆ©üvï ¦¸ÉƼÁå¥ÀjA ¸ÀUÁðPï G¨ÉÆ£ï ªÉvɯÁåAªï. »Zï D«ÄÑ HAaè D±Á eÁAªï! l

vÀ±ÉAZï, eÉdĬÄà DªÀiÁÑöå fªÀ£ÁAvï JPÁ ¦. n. ªÀiÁ¸ÀÖgÁZÉÆ ¥Ávïæ SɼÁÛ. DªÀiÁÑöå CwäÃPï fuÉåAvï, vÁZÁ ªÉÆUÁ, vÁåUÁ D¤ ¸ÉªZ É A É ¤AiÀĪÀiï ¥Á¼ÀÄAPï DªÀiÁÌA ²PÉƪïÚ ¢vÁ. zɪÁZÉÆ, DªÀAiÀiï¨Á¥ÁAiÉÆÑ, ¥É¯ÁåAZÉÆ D¤ zÀĸÁä£ÁAZÉÆ ªÉÆÃUï PÀgÀÄAPï ²PÀAiÀiÁÛ. PÀµïÖ ¸ÉƸÀÄAPï, ¸ÉªÁ PÀgÀÄAPï D¤ UÀeïð ¥ÀqÁèöågï, vÁuÉA PɯÉè ¥ÀjA ¨Á¥ÁZÁ RıÉPï SÁ¯ï eÁªïß, fÃªï ¸ÀAiÀiïÛ ¢ÃAªïÌ vÉÆ

d¯ÁäZÁå CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªÁZÉ ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï ªÀiÁAAiÀiï, ¢Ã¸ï GzɯÉÆ vÀÄeÁ CªÀÄÈvÉÆÃvÀìªÁZÉÆ PÀgÀÄ£ï GqÁ¸ï zɪÁ£ï DªÀiÁÌA ¢¯Áèöå PÀÄgÉà zÉuÁåAZÉÆ ¨sÉlAiÀiÁÛAªï vÀÄPÁ ¥sÀůÁA vÀÄgÉÆ DªÀiÁÑöå ªÉÆUÁZÉÆ ¸ÁA. ¨ÉƸÁÛöåAªï, ¸ÀzÁAZï vÀÄPÁ gÁPÉÆ£ï ªÀígÀÄA ªÀÄj ªÀiÁAAiÀiï, wZÁ dvÉß£ï ¸ÁA¨Á¼ÀÄ£ï zÀªÀÅæA ¸ÉÆ«Ä eÉdÄ, vÀÄPÁ vÁZÁ D²gÁézÁA¤ ¨sÀgÀÄA.

²æêÀÄw ¹¹°AiÀiÁ r’¸ÉÆÃd zÉ| PÉÀëëAiÀÄgï r¸ÉÆÃd

03-04-1939

75

03-04-2014

¸ÁA. ¥ÉzÀÄæ ªÁqÉÆ, ¨ÉAzÀÄgï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

ºÁ¢ðPï G¯Áè¸ï ¥ÁoÀªïß §gÉA ªÀiÁUÁÛvï:

¥ÀÇvï-¸ÀÄ£ÉÆA, zsÄÀ ªÉÇ-eÁAªÀAAiÀiï £ÁvÁæA-¥ÉÇtÄÛgÁA D¤ PÀÄmÁäzÁgÁA

11

J¦æ¯ï 2014


¨sÁUɪAÀ vï ºÀ¥ÁÛöåa PÁgÁåªÀ¼ï - 2014 J¦æ¯ï 2014 1

12-04-2014 ¸À£ÁégÁ

¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁgï «Äøï

2

13-04-2013 vÁ½AiÀiÁAZÉÆ DAiÀiÁÛgï

«Äøï - ¸ÀPÁ½A 5.30 ªÀgÁgï 7.15 ªÀgÁgï ¸ÁA. vÉgÉeï E¸ÉÆ̯ÁZÁå ªÀÄAiÀiÁÝ£Ágï vÁ½AiÉÆ ¨ÉAeÁgï, ¥ÀıÁðAªï D¤ G¥ÁæAvï «Äøï. 8.00 ªÀgÁgï (EAVèõÁAvï) «ÄÃ¸ï £Á «Äøï - 9.15 ªÀgÁgï ¸ÀPÁ½A PÉÆAPÉA Ú vï 5.00 ªÀgÁgï ¸ÁAeÉgï «Äøï D¸Á

3

17-04-2014 ¤ªÀiÁuÉÆ ¨Éæ¸ÁÛgï

«Äøï - ¸ÁAeÉgï 4.00 ªÀgÁgï (¸ÁAeÉZÁå 6.30 ªÀgÁZÁ ¸ÉgɪÀĤPï ºÁdgï eÁAªïÌ eÁAiÀiÁßvï¯ÁèöåAPï ªÀiÁvïæ). ¸ÁAeÉgï 6.30 ªÀgÁgï ¸ÉgɪÀĤ G¥ÁæAvï DgÁzsÁ£ï.

4

18-04-2014 ¤ªÀiÁuÉÆ ¸ÀÄPÁægï

RĸÁð ªÁmÉÆ - ¸ÀPÁ½A 10.00 ªÀgÁgï D¤ zÉÆ£ÁàgÁA 12.00 ªÀgÁgï ¸ÁAeÉgï 5.30 ªÀgÁgï ¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁa ¸ÉgɪÀĤ ºÉgï ªÉ¼Ágï SÁ¸ÉÌ£ï ªÀiË£ï¥ÀtÂA ªÀiÁUÉA Ú PÀgÉÑA

5

19-04-2014 ¥À«vïæ (D¯Éè®ÆAiÀiÁZÉÆ)¸À£Áégï

gÁwa ¸ÉgɪÀĤ - ¸ÁAeÉgï 7.30 ªÀgÁgï ¥Á¸ÁÌZÁå eÁUÁæuï (EUÀeÉðPï AiÉÄvÁ£Á ªÁvï ºÁqÀÄAPï GqÁ¸ï D¸ÉÆA¢)

6

20-04-2014 ¥Á¸ÁÌZÆ É DAiÀiÁÛgï

«Äøï - ¸ÀPÁ½A 6.30 ªÀgÁgï D¤ 9.15 ªÀgÁgï PÉÆAPÉÚAvï 8.00 ªÀgÁgï EAVèõÁAvï «Äøï D¸ÉÛ¯ÉA ¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁgï «Äøï D¸ÉÑA £ÁA

¸ÀÆZÀ£ÁA: •

¤ªÀiÁuÁå ¨É¸ æ ÁÛgÁZÉA zÁ£ï ¢AiÉĸÉfZÁ AiÀiÁdPÁAZÁ ¤¢ü SÁwgï eÁªÁ߸ÉÛ¯ÉA.

¤ªÀiÁuÁå ¸ÀÄPÁægÁZÉA ¨sÁUɪÀAvï eÁUÉ ¸ÁA¨Á¼ÁÑöå

¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛöåZÁ ¸Àªïð PÁAiÀiÁð ªÉ½A vÀÄ«ÄÑ ªÁºÀ£ÁA ¸ÁAvï DUÉß¸ï ¸Éà±À¯ï ¸ÀÆ̯ï D¤ ¸ÁAvï DUÉ߸ï E¸ÉÆ̯ÁAZÁ ªÀÄAiÀiÁÝ£ÁAZÉgï zÀªÀjÑA.

¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛöåPï ªÀÄÄqÉÆݪÀiï WÉvɯÁåA¤ ºÁå PÀgÉeÁäZÁ ¢¸ÁA¤ ªÀÄÄqÉÆݪÀiÁZÉ vÁ¸ï EUÀeÉðZÁ zÀ¥ÀsÛgÁAvï ¥Á«vï PÀgÉåvï.

¥Á¸ÁÌZÉA gÁwA ¥À«vïæ PɯÉèA DUÉäAvï ¥Á¸ÁÌ ¥sɸÁÛZÁ G¥ÁæAvÁèöå ºÀ¥ÁÛöå ©üvÀgï ªÀíjeÁAiÀiï.

¦üUÀðeïUÁgÁA¤ GzÁgï ªÀÄ£Á£ï zÁ£ï, ªÀÄÄqÉÆݪÀiï Wɪïß D¤ ¥ÁæAiÉÆÃdPï eÁªïß ¨sÁUɪÀAvï ºÀ¥ÁÛöåZÁ PÁAiÀiÁðAZÁ RZÁð ¨Á©Û£ï ¸ÀºÀPÁgï ¢AªÉÇÑ.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

12

SÁwgï ªÉvÀ¯ÉA.

J¦æ¯ï 2014


Holy Week Ceremony -2014 April -2014 1

12-04-2014 Saturday

5.00pm -Mass in Konkani

2

13-04-2014 Palm Sunday

5.30 am - Mass in Konkani 7.15am - Blessing of Palms at St Theresa School Ground. Then Procession to Bendur Church followed by Mass 8.00am - No Mass in English 9.15am - Mass & 5.00pm in Konkani

3

17-04-2014 Maundy Thursday 4.00pm - Mass (For those who cannot attend the main evening liturgical service) 6.30pm - Mass and Liturgical Service followed by Holy Hour

4

18-04-2014 Good Friday

Way of the Cross -10.00am & 12.00noon 5.30pm - Good Friday Liturgical service Rest of the time you can silently pray in the church

5

19-04-2014 Holy Saturday

7.30pm - Easter Vigil (Please bring a candle while you come for the Service)

6

20-04-2014 Easter Sunday

6.30am and 9.15am - Masses in Konkani 8.00am - Mass in English 5.00pm - No Mass

Please Note: •

Maundy Thursday’s collection will be for Priests Aid Fund of the Diocese.

Good Friday’s Collection will be for Holy Land.

During all the ceremonies of the Holy Week you are requested to park your Vehicles at St Agnes Special School and St Agnes School Grounds.

You are requested to pay your Murdom in the Church office during the Lent.

Holy Water to be collected within a week after Easter Sunday.

All parishioners are requested to contribute generously towards the expenses of the Holy Week.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

13

J¦æ¯ï 2014


Prop: Lilly Castelino, Nelson Castelino

H.O: Don Bosco Hall Cross Road, Falnir, Mangalore - 575 001. Branch Office : Old Syndicate Bank Building, Opp. St Joseph Church, Bajpe - 574 142. “Prompt & Excellent Service is our Motto” Ph: 0824-2421875 (Falnir), 0824-2253875 (Bajpe)

Mobile : 9964668535, 9164753875, 9164754874 We undertake annual battery servicing contracts. Authorised Sales & Service dealers for:

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

14

J¦æ¯ï 2014


THANKSGIVING

THANKSGIVING

May the Sacred Heart of Jesus be praised, adored, glorified & loved today & everyday throughout the world now & forever. Amen. I give thanks to Vailankany Mother, Nityadar Mother, St Antony, Infant Jesus, Holy Spirit, Sacred Heart of Jesus for the favours received I thank and adore Lord Jesus Christ and also Holy Spirit for blessing and protecting our family. – Devotee

Ask St. Claire for 3 favours (2 impossible) & pray 9 Hail Mary & above Prayer for 9 Days with Lighted Candles. Say whether you believe it or not, publish on 9th Day, your request will be granted no matter how impossible it is. – Renita Pinto & Fly

G¥ÁÌgï Dl«Ú ªÉÆUÁZÁA£ÉÆ, ¥ÁmÁèöå wÃ£ï ªÀ ¸ ÁðA¤ ¨É A zÀ Ä gï ¦üUÀðeÉZÉÆ G¥ÁzsÀåPïë eÁªïß vÀÄ«Ä ªÀiÁíPÁ «AZÉÆè D¤ ªÀ i Áí P Á vÀ Ä ªÀ i ÁÑ ö å PÀ Ä mÁäZÁ ¸ÁAzÁå¥ÀjA zÉSÉÆè. ¥ÀævÉåÃPï eÁªïß ±À v À ª À i Á£É Æ ÃvÀ ì ª ÁZÁ ¸ÀAzÀ©üðA «UÁgï ¨Á¥ï, ¸À. «UÁgï, ¦æ¤ì¥Á¯ï ¨Á| ªÀiÁAiÀiÁ̯ï, UÉÆ.¥À. PÁgÀåzÀ²ð, ¸Àªïð ¸ÁAzÉ ªÁqÁåZÉ UÀÄPÁðgï, ¸ÀAWï ¸ÀA¸ÁÜöåZÉ ªÀÄÄPÉ°, ¥Àw æ ¤¢,ü ¦üUÀðeÉZÁ ¸Àªïð PÉƪÉAvÁAwèA ¹¸ÀÖgÁA, vÁAa ¸À Ä ¦ÃjAiÀ Ä gïì D¤ vÀ Ä «Ä ¸À ª ïð ¦üUÀðeïUÁgÁA, vÀÄ«Ä ¸ÀªÉÄøÁÛA¤ JPÁ PÁ¼ÁÓaA D¤ JPÁ ªÀÄ£ÁaA eÁªïß ¦üUÀðeï JPï fªÁ¼ï PÀÄmÁªÀiï eÁAiÉÄêA PɯÁA. vÀĪÀiÁÌA ¸ÀªÉÄøÁÛAPï

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

ºÁAªï PÁ¼ÁÓA xÁªïß zÉÃªï §gÉA PÀgÀÄA ªÀÄíuÁÛA D¤ vÀ±ÉAZï ªÀÄÄPÁèöå wÃ£ï ªÀ¸ÁðAZÁ DªÉÝPï ªÀiÁíPÁ vÀÄ«Ä UÉÆ. ¥ÀjµÀzÉZÉÆ PÁgÀåzÀ²ð eÁªïß «AZÁè D¸ÁÛA JPÁªÉÄPÁ ºÁvÁPï ºÁvï ¢Ãªïß ªÁªÀÅA æ Pï, ¦üUð À eÉAvï ªÀiÁAiÀiÁªÉÆÃUï, JPÀémï, ¨Áªï ¨ÁAzsÀªï¥Àuï ZÀqÉÆAPï vÀĪÉÆÑ ¸ÀºÀPÁgï D±ÉvÁA. D¤ DªÉÆÑ ¥ÁvÉÆ£ æ ï ¸ÁA ¸É¨É¸ÁÛöåAªï ¸ÀªÉð¸Ààgï zÉ ª Á¯ÁVÑ A zs Á gÁ¼ï D²ÃªÁðzÁA DªÀ i ÁÑ ö å ¸À ª ÁðAZÁ PÀ Ä mÁäZÉ g ï ªÉ Ç vÉ Æ A¢. vÀ Ä ªÀ i ÁÌ A ¸ÀªÉÄøÁÛAPï ¸ÀAvÉƸï-¨sÀjvï ¥Á¸ÁÌZÁ ¥sɸÁÛZÉ ±ÀĨsÁ±ÀAiÀiï ¥ÁlAiÀiÁÛA. ? gÉÆ£Á¯ïØ ¥sÁ¤ æ ì¸ï ªÁ®Øgï UÉÆ«îPï ¥ÀjµÀzÉZÉÆ PÁAiÀÄðzÀ²ð ¨ÉAzÀÄgï ¦üUÀðeï

15

J¦æ¯ï 2014


¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÉÄ «±ÁåAvï xÉÆr eÁuÁéAiÀiï ¸À ¨ Ágï duÁAZÁå ªÀ Ä wAvï ¯Áí . Qæ . ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄ «±ÁåAvï xÉÆrA ¸ÀªÁ¯ÁA D¸ÉÆAPï ¥ÀÅgÉÆ. xÉÆrA UÀeÉðaA ¸ÀªÁ¯ÁA D¤ eÁ¦ ºÁå ¥ÀjA D¸Ávï.

¸ÀªA À iÀiï £Á. ¥ÀÇuï ºÉA ªÉÄÃmï ¸ÉÆqÀÄAPï eÁAiÀiÁß. eÉdÄ£ï ªÀiÁíPÁ QvÉA ¸ÀAzÉÃ±ï ¢¯Á vÉÆ ºÁAªÉA ºÉgÁAPï ¥ÀU æ Àmï PÀgÀÄAPï D¸Á. ¢ªÉÇ PÀ¼Éê ¥ÀAzÁPï zÀªg À ÄÀ APï £ÀA í iÀiï. CwäPï fuÉå «±ÁåAvï G®AiÀiÁÛ£Á ºÉgÁAPï¬Ä vÀ±ÉAZï PÀgÀÄAPï ºÀĪÉÄzï ¨sÉÆUÁÛ. zɪÁZÁå GvÁæªÀ«ðA ªÀÄíeÁå fuÉåAvï QvÉA §gÉA¥Àuï eÁ¯ÁA ªÀÄíuï ¸ÁPïì ¢ªÉåvï. ¸ÁAUÉÆAPï PÀµïÖ eÁvÁvï eÁ¯Áågï ªÁ PÁªÉÓt ¨sÆ É UÁÛ eÁ¯Áågï §gÀªïß C¨sÁå¸ï PÀgÉåvï. ¯ÁVA §¸ï¯Áèöå PÀqÉ£ï zÉÆUÁA zÉÆUÁA¤ ªÁAlÄ£ï zsÉÊgï D¥ÁÚªÉåvï. ¥sÀPÀvï KPï ªÁPïå ¸ÁAUÉÆAPï ¥ÉÃæ jvï PÀgÉåvï.

1. ªÁqÁå dªÀiÁvÉ ªÉ¼Ágï ¥Àgv À ï ¥À«vïæ ¥ÀŸÀPÛ ï QvÁåPï ªÁaeÁAiÀiï: ¯Áí. Qæ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄZÉA zÀĸÉæA ®PÀëuï eÁªÁ߸Á ¸ÀĪÁgÁÛ ªÁAmÁ¥ï. ¸ÀUÉîA ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¸À¨ÁÝZÁ gÀÄ¥Ágï D¸ÁÑöå Qæ¸ÁÛZÉgï PÉÃA¢ævï eÁvÁ, vÉÆ zÁPÀé¯ï, D«Ä ¥sÁAmÁåA¤¬Ä vÁZÉ xÁªïß ¸ÀPÀvï eÉÆrÑ. 25-40 duÁA ¸ÁAUÁvÁ ¸ÀĪÁgÁÛ ªÁAmÁ¥ï PÀvÁð£Á wvÁèöå ZÀqï ªÀiÁ¥Á£ï ¸ÀAzÉÃ±ï §½µïÖ eÁvÁ, ¸ÀĪÁvÁð ªÁAmÁ¥ï £Á vÀgï ¥sPÀ v À ïÛ KPï ¸ÁªÀiÁfPï ¸ÀAWÀl£ï eÁvÁ. ªÁqÁåAvï ¸À Ä ªÁgÁÛ ªÁAmÁ¥ÁzÁé j A eÁ¯É è A §gÉ A ¥À u ï GZÁgÀÄAPï DªÁ̸ï PÀgïß ¢AªÉÇÑ.

4. ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÑA £ÀªAÉ ¸ÁAªï: ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉA Ñ ¨ÉÆêï UÀgÓÉZA É . §ZÁªï eÁAªïÌ zɪÁZÉÆ ªÉÆÃUï PɯÁågï ªÀiÁvïæ ¥ÁªÁ£Á, ¥É¯ÁåZÉÆ ªÉÆÃUï¬Ä UÀgÉÓZÉÆ. ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÆ£ï ¸ÀÄSÁ-zÀÄSÁAvï ªÁAmÉ° eÁAªÉÑA. ºÁAªÉA ªÀÄíeÉA ªÀiÁUÉÚA ªÀiÁvïæ PɯÁågï ¸ÀgÁÎgï ªÉZÉA £ÀíAiÀiï, ¯Áí£ÁA ¨sÁªÁAPï ºÁAªÉA QvÉA PɯÁA? ªÁqÁåAvï JPÁªÉÄPÁ §gÉÆ ¸ÀA§Azsï, ªÁmÉgï ªÉļÁÛ£Á ªÀ¼ÉÆÌAZÉA, ºÁ¸ÉÆ ¢AªÉÇÑ, UÀeÁðAPï ¥ÁAªÉÑA, ºÉA UÀgÉÓZÉA. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÉÄZÉA §gÉA¥Àuï ºÉgÁA¯ÁVA ªÁAlÄ£ï WÉvÁèAV? EvÉèA ºÁAªÉA PɯÁågï ªÁqÁåAvï ¸ÁAUÁvÁ ªÉļÉÑA KPï £ÀªÉ¸ÁAªï ªÀÄíuï RArvï eÁªïß ¨sÉÆUÁ£Á.

2. ¸Ávï ªÉÄmÁA ¨ÉÆÃgï eÁvÁvï?: ºÀgÉåÃPï ¥Á«ÖA ¸Ávï ªÉÄmÁA PÀgÁÛ£Á D«Ä PÀĪÀiÁÎgÁAvï GAqÁåZÁ gÀÄ¥Ágï D¸ÁÑöå eÉdÄPï ªÉļÉÑ¥ÀjA eÁvÁ. vÀ±ÉAZï ¸À¨ÁÝZÁå gÀÄ¥Ágï D¸ÁÑöå eÉdÄPï ªÉļÉÑA, eÉdÄ ºÀgÉåPï ¥Á«ÖA fuÉåPï ®VÛ eÁ¯ÉÆè ¸ÀAzÉÃ±ï ¢vÁ. D«Ä ºÀgÉåPï ¥Á«ÖA WÉAªÉÑA GzÁPï, SÁuï DªÀiÁÌA ¨ÉÆÃgï eÁvÁV? ¸Ávï ªÉÄmÁA ¸ÀÄgÀÄ PÉ°èA ²PÁ¥ï GuÉA D¸ï¯Áèöå UÁAªÁAvï eÉdÄ 2 ºÀeÁgï ªÀ¸ÁðA D¢A ²PÁ¥ï £Ávï¯Áèöå ¯ÉÆPÁ¯ÁVA G®AiÀiÁÛ£Á, vÁå ¯ÉÆPÁPï ¸ÀªiÀ ÁÓ¯AÉ eÁ¯Áågï DvÁAAiÀiï vÉÆZï eÉdÄ DªÉį Ñ ÁVA G®AiÀiÁÛ£Á DªÀiÁÌA ¸ÀªÀiÁÓ£ÁAV? ¸Ávï ªÉÄmÁA PÀgÁÛ£Á eÉdÄ «±ÁåAvï «ªÀgï ¢ÃAªïÌ AiÉÄAªÉÑA £ÀíAiÀiï, §UÁgï ¸À¨ÁÝZÁ gÀÄ¥Ágï D¸ÁÑöå eÉdÄPï ªÉļÉÆAPï AiÉÄAªÉÑA.

5. dªÀiÁvÉPï ¹ÛçÃAiÉÆ ªÀiÁvïæ AiÉÄvÁvï, zÁzÉè, AiÀÄĪÀduï AiÉÄãÁAvï?: ºÉA aAvÁ¥ï ¸ÁgÉÌA £ÀíAiÀiï. UÉÆ«îPï ªÀÄAqÀ¼ÉAvï ªÁqÁå xÁªïß «AZÉƪïß D¬Ä¯Éè UÀÄgÁÌgï D¤ ¥Àw æ ¤¢ü D¸Ávï. ºÁtÂA ¥ÀA æ iÀÄvÀ£ï PɯÁågï RArvï eÁªïß ºÉÆ ¸ÀªÀĸÉÆì ¥ÀjºÁgï PÀgÉåvï. ºÁAªÉA ¸ÁAUÉÑA eÁ¯Áågï ºÉ zÁzÉè D¤ AiÀÄĪÀduï PÉÆuÁZÉ? ¸À¨Ágï WÀgÁA¤ zÁzÉè ¨sÁAiÀiïæ D¸ÁÛvï. D«Ä ¹ÛçÃAiÀiÁA¤ D¥Áèöå zÉÊ«Pï GvÁæA¤

3. ¥ÁAZÉ é A ªÉ Ä Ãmï PÀ µ ÁÖ A ZÉ A ¸É Æ qÁè ö ågï eÁAiÀiÁßAV?: ZÀqÁªÀvï eÁªïß ºÀgÉåPÁèöåPï ºÉA PÀµÁÖAZÉA eÁvÁ. QvÁåPï ªÉÊAiÀÄÄQÛPï jw£ï ªÁAlÄ£ï Wɪïß

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

16

J¦æ¯ï 2014


D¤ ªÉƪÁ¼ï eÁ¯Áèöå ZÁ°ªÀ«ðA D¥ÁÚZÁ zÁzÁèöåA¤ D¤ AiÀÄĪÀduÁA¤ dªÀiÁvÉPï ºÁdgï eÁAiÉÄêA PÀgÀÄAPï ¸Ázsïå D¸Á.

“eÉ PÉÆuÁPï vÁZÉAZï ªÀÄí¼ÉîA PÀÄmÁªÀiï £Á, vÁAPÁA ¥À«vïæ ¸À¨sÁ ªÀÄí¼Áîöå «¸ÁÛgï PÀÄmÁäZÉA zÁgï GUÉÛA eÁvÁ. »Zï w ¥À«vïæ ¸À¨sÁ, JPÁ zsÀªÀiïð ¥ÁæAvÁåAvï D¤ JPÁ ¦üUÀðeï PÀÄmÁäAvï ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÄÀ ÄzÁAiÀiÁA¤ D¤ EvÀgï D¥ÉǸÀ° Û Pï ªÁªÁæZÁ ZÀ¯ÁªÀuÉAvï D¥ÉÇè ¸ÁéUÀvï D¤Q¬Æ «¸ÁÛgï PÀZÁåðAvï zsÀÈqï ªÉÄÃmï WÉvÁ. ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁAvï PÉÆuï¬Æ KPï PÀÄmÁªÀiï ªÀÄí¼ÉîA £Á¸ÁÛ£Á £Á. ¥À«vïæ ¸À¨sÁ eÁªÁ߸Á ºÀAiÉÄðPÁèöåQà KPï WÀgï D¤ KPï PÀÄmÁªÀiï. ¥Àv æ ÉåÃPï eÁªïß eÉ PÉÆuï PÀµÀÖvÁvï D¤ ªÀd£ï ªÁíªÉÊvÁvï.

6. ¯Áí £ ï Qæ ¸ ÁÛ A ªï ¸À ª À Ä ÄzÁAiÀ i ï RÄ±É Z É PÀjeÁAiÀiï?: ºÉA aAvÁ¥ï ¸ÁgÉÌA £ÀíAiÀiï. ¯Áí£ï Qæ¸ÁÛAªï ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¸ÀªÁðAPï KPï WÀgï. ¯Áí.Qæ.¸À. ¥À«vïæ ¸À¨És ©üvg À ï fªÁ¼ï¥ÀuÁZÉÆ KPï WÀÄvïð eÁªÁ߸Á. vÉ eÁªÁ߸Ávï vÀ¨sÉðwZÉA D¤ ¸ÀĪÁgÁÛ ¥À¸ æ ÁgÁZÉA ºÁvÉgï D¤ £ÀªÁå ¸ÀªÀiÁeÉ£ï ¨ÁAzÀÄ£ï ºÁqÉÑA “ªÉÆUÁZÁ ¸ÀA¸ÀÌøwZÉA” ¸ÀÄ«ð¯ÉA ¨sÀzïæ ªÉÄÃmï eÁªÁ߸Á. ¥Á¥Á dĪÁAªï ¥Áªïè zÀĸÉÆæ “Qæ¸ÁÛAªï PÀÄmÁªÀiï” «±ÁåAvï ºÁå ¥ÀjA ¸ÁAUÁÛ:

? gÉÆçmïð r¸ÉÆÃd ¯Áí. Qæ. ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiï ¦üUÀðeï ¸ÀAZÁ®Pï

FOR YOUR ATTENTION PLEASE As we are already aware, the Parliamentary Elections will be held shortly throughout India. For us in Mangalore the polling will be on Maundy Thursday -17th April 2014. It is not only our right but duty to take advantage of this and cast our vote judiciously and without fail to elect an able representative. We urge all our parishioners to cast their vote as early as possible in the morning itself on that day, so as to be free to attend the religious services in the evening. Let us remember that every vote counts, therefore our vote is very precious.

vÀĪÀiÁÑöå UÀªÄÀ £ÁPï JzÉƼïZï DªÀiÁÌA ¸ÀªÁðAPï PÀ½vï eÁ¯Áèöå ¥ÀªÀiÁðuÉA DªÀiÁÑöå zÉñÁZÁå ¥Á°ðªÉÄAmÁZÉA J°¸ÁAªï ªÉVAZï D¸ÉÛ¯ÉA. DªÀiÁÌA ªÀÄAUÀÄîgÁAvï ¤ªÀiÁuÁå ¨Éæ¸ÁÛgÁ ¢¸Á, ªÀÄí¼Áågï J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåZÁ 17 vÁjPÉgï vÉA eÁvÀ¯ÉA. J°¸ÁAªÁAvï ªÀÄvÀzÁ£ï PÀgÉÑA DªÉÄÑA ºÀPïÌ ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï DªÉÄÑA PÀvÀðªïå eÁªÁ߸Á. zÉPÀÄ£ï §gÉA PÀgïß ªÀgÀªïß ¥À¼Àªïß ¥sÁªÉÇ vÉÆ ªÀåQÛ ZÀÄ£Á¬Ävï eÁAiÉÄêA D«Ä ¸ÀªÁðA ZÀÄPÀ£Á¸ÁÛ£Á ªÀÄvÀzÁ£ï ZÀ¯Æ É ªÁåA. ¸Àªïð ¦üUÀðeïUÁgÁA¯ÁVA KPï «£ÀAw. zÀAiÀiÁ PÀgïß vÀĪÉÄÑ ªÀÄvï ¸ÀPÁ½A ¥sÀÅqÉA eÁvÁ wvÁèöå ªÉVA ¢Ãªïß ¸ÁAeÉZÁå ¸ÉgɪÀĤPï ªÉ¼Ágï ºÁdgï eÁAªïÌ ºÀPÀðvï eÁAiÀiÁß±ÉA ¥À¼ÉAiÀiÁ. GqÁ¸ï zÀªÀgÁ ºÀgÉåPï ªÉÇmï ªÉƯÁ¢üPï. vÁå zÉPÀÄ£ï DªÉÆÑ ºÀgÉåPÁèöåZÉÆ ªÀÄvï DªÉÆ°Pï.

- ¸ÀA¥ÁzÀQà ªÀÄAqÀ½

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

17

J¦æ¯ï 2014


Ph:

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

18

J¦æ¯ï 2014


The Cost of a Smile At times the simple act of smiling can alter one’s circumstances. For instance, if a person has had a misunderstanding with another, when they meet again, either of them can ease the situation by just smiling at the other. The smile may open the door for reconciliation. Hence it is said that a smile is a curve that sets a lot of things straight. In other words, smile is a key that can open locked hearts. There are folks to whom a smile does not come easily. They have a constant sullen and unfriendly expression. One such person went to a restaurant and asked the waiter whether they serve crabs there. The waiter answered, ‘We serve anybody; do sit down’. Although a joke, it shows how others view us if we always wear a sullen expression. So, what does a smile cost? Nothing, except your mental attitude. The following adopted lines sum up the cost of a smile. A Smile is Cheer to you and me The cost is nothing-its given free It comforts the weary-gladdens the sad Consoles those in trouble-good or bad To rich and poor-beggar or thief Its free to all of any belief. A genuine smile does not confine itself to the lips but reaches the eyes too, which are the windows of our spirits. Just like a light in a window at night stands out like a beacon to passersby, a smiling countenance reaches out to all. Withholding a smile shuffles the light of cordiality like putting a lit lamp under a bowl, thus preventing the benefit of its light reaching all (Mathew 5:15). So let us smile more often, for it is the only thing we can give others and still keep with us. ? Mrs Soumithri Tauro, St. Agnes Ward

A smile is an outward expression of good will, cheer, recognition and friendship. One can communicate with anyone with a smile because all people smile in the same language. One is not fully dressed until one adorns oneself with a smile of joy. A person may be expensively dressed but no jewel can take the place of a winsome smile. Life goes on at such a pace these days that many do not take a moment off to smile at someone. A smile though silent, actually says many things like, ‘I am pleased to see you’ or ‘I am your friend and I am ready to help you’ and many more such positive and optimistic sentiments. Since community - living is the trend of the day, you meet many folks in common areas who can make your day more pleasant through their sunny disposition as reflected in their ready smile. However, this does not always happen. It is not unusual for folks whom you have met earlier and who, you know by name, to just look through you, without any sign of recognition. This is indeed a painful and embarrassing experience. It reveals the mental make-up of the non-smiling person. In fact such people are the losers as a smile gets its reward in the responsive gesture of a smile in return. ‘Do for others just what you want them to do for you’ (Luke 6:31). A cheerful person is like a sunny day and he can let a little sunshine out through his smile. A person beset with worries, need not carry the burden of his woes on his face, but can smile for the joy of others. Happiness is the only thing we can give others without having it ourselves.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

19

J¦æ¯ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

20

J¦æ¯ï 2014


Baptism 1

Ceora Savryl D’Souza

D/o Crishtopher Patrick & Seraphine S.D’Souza D/o Roshan X. Rebello & Benadicta M.Sequeira D/o Vinay Vincent & Prenita R. Sequeira

Vailankanni ward

02-03-2014

Church ward IV

02-03-2014

Church ward IV

11-03-2014

1 Francis Xavier Mascarenhas-72Yrs H/o Octavia Mascarenhas Lower Bendur II 2 Stany Michael Menezes -65Yrs H/o Bernardine Lobo Padua ward

09-03-2014 15-03-2014

3 Melwyn Steevan Rodrigues-40Yrs H/o Sumana Rodrigues 4 Eric Claudius Mascarenhas-81Yrs H/o Lynette Mascarenhas

27-03-2014 27-03-2014

2 3

Arael Juvrene Rebello Dean Elmer Sequeira

Deaths

He is none other than Jesus

Padua ward Church ward I

came Geography when He calmed storm. He over came History when He resurrected from the grave. He over came the world, He is none other than JESUS, Happy Easter to you and your family. - (Adopted) Grace D’Cruz

He over came Biology when He was born without consummation. He over came Chemistry when He turned water into wine. He over came Physics when He walked over water. He over came Mathematics when He fed more than 5000 people. He over

Since 1996

POWER SYSTEMS Class I Electrical Contractors Prop : Mr. Neil Noronha Our Services: * Lighting & Ilumination, Sound Systems & Generator for Hire * Wiring and Plumbing works * Repair and servicing of all electrical appliances * Dealers for Sukam Invertors and Tubular Batteries

Contact : 98452 17415 / 9341823919 No. 16-877/2, Shivabagh, 2nd Cross, Kadri, Mangalore - 575 002.

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

21

J¦æ¯ï 2014


ºÁå ªÀÄ»£ÁåPï ªÁqÁå dªÀiÁvÉPï ªÁZÀ¥ï: 1®ÆPï 19:1-10 (Lk. 19:1-10) SMALL CHRISTIAN COMMUNITY MEETING FOR THE MONTH OF APRIL 2014 J¦æ¯ï ªÀÄ»£ÁåAvï ¯Á.Qæ.¸À. dªÀiÁvÉÆå: 1) ¦üUð À eï Core Committee D¤ UÀÄPÁðgÁAa dªÀiÁvï 26-04-2014 (¸ÁAeÉgï 5.00 ªÀgÁAZÁå «Ä¸Á G¥ÁæAvï). No. Name of the ward Date Time(pm) Place Tel. No. 1 Church Ward I #ÔjØu~ AoÛur I 9 6.00 Terence Aranha, Chrysil Apartments, 2 Mother Theresa Aj";jÚ} :uÚuØo 3 Church Ward II #ÔjØu~ AoÛur II

23 8

6.00 5.30

Church Ward III #ÔjØ~u AoÛur III Church Ward IV #ÔjØ~u AoÛur IV Lower Bendur I DjùÒrš æuà;j"Ú} I Lower Bendur II DjùÒrš æuà;j"Ú} II

14 9 13

6.00 5.00 5.00

8 Lower Bendur III DjùÒrš æuà;j"Ú} III 9 Lower Bendur IV DjùÒrš æuà;j"Ú} IV 10 Kankanady I ùàù<oZ =jÒrš

21 13 6

5.30 4.30 5.00

11 Kankanady II ùàù<oZ ;j"DurÈ 12 Kankanady III ùàù<oZ \DurÈ

7 27

5.00 5.00

13 Upper Bendur AjÒrš æuà;j"Ú} 14 Balmatta NP¶Úmj

27 6

5.00 5.00

15 16 17 18

St Peter Doàå =u;j"È Kadri I ù]È =jÒrš Kadri II ù]È ;j"DurÈ St Theresa of Child Jesus

6 9 13 6

5.00 6.00 4.30 4.30

19 20 21 22 23 24

Kadri III ù]È \DurÈ Immanuel #AjtÇ<j"Au?} St Agnes Doàå qÔu‹D} Kadri Toll Gate ù]È Ùur?} Ôu|Ù} Holy Cross ¨sÁ. RĸÁð ªÁqÉÆ Calvary Óo?oºY

6 13 18 24 6 13

5.45 5.00 5.00 5.30 4.30 5.00

4 5 6 7

Doàå :uÚuØ} ØuI"Öuà ?oÀ<} =kjû?}

25 26 27 28 29 30 31 32

Padua =o;j"Ao Nanthur <jà:jrÚ} Infant Jesus æoèjÓ} ØuI" Vailankanni AuPàù@ Carmel ÓoAu"~?} St Antony Doà:} qà:ur<} St Joseph Doàå I"Øu Lourds PrÛ}œ~

¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

6 13 13 13 13 13

4.30 5.00 4.00 5.00 4.30 5.00

Mercara Hill Road Mary Jacob. Hillside Ferns, 102 Raphael / Prceilla Rodrigues, Shivbagh Towers, 203 th Edward Quadros, ‘Ivy’ 4 Cross , Shivbagh Harriet Mendonca, Coconut Garden Road Deog /Lucy Aranha, Residency Enclave, Diamond Block Jovita Noronha, ‘Lumen’ A.R D`Souza Lane Lawrence Lobo, Viswas - 101 Malachy Menezes, Classic Symphony, 107 Benedicta D‘Souza, Calaco Court, 205 Lawrence Lancy Pinto, Classic Willament, 204 Jacintha / Aloysius Sequeira, Exotica Jacintha D‘Souza, Oasis Apts, Arya Samaj Road Cecilia D‘Souza, Behind Bharath Beedies Henry Martis, Banglow Hithlu Walter / Lidwin Pinto , ‘Sholom’ Kadri Rocks Severine Rodrigues, Divpri Aprt, Flat No 2D Cinthia Fernandes, Everest House, Alvares Road Anil /Renita Pinto , Kadri Towers, 006 Diana Fernandes, Shakti Apartments Melric /Trescilla Aranha, Capitol, 901 Juliana Saldanha, Kadri, Kaibattal Denis Lobo / Mariamma Thomas, ‘Hosanna’ Kadri Toll Gate Roland / Agnes D‘Costa, Jeeth Apartment Magdalene Rodrigues, Carmel View Gabriel Fernandes, Hill Top House, Bajjodi Magdelene Lobo Valerian Lobo Patrick Serrao, Premnagar, Bajjody

22

2212250 9611500247 2217476 2222191 4253684

9880214262 2437988 9844633766 2438669 2430506 9845230445 2448928 2443834 2444210 2218912 8197802144 2216886 9886134508 8867660821 2221254 2216586 9448122673 2218265 9875408241 2221690 -

9844912013

J¦æ¯ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

23

J¦æ¯ï 2014


¨ÉAzÀÄgÉÆÑ vÁ¼ÉÆ

24

J¦æ¯ï 2014

Voice of Bendur - April 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you