Page 1

รายงานฝกงานและกรณีศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร สําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต

จัดทําโดย นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ

รายงานฝกงานนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชีบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา พ.ศ. 2555


วันที่ 30 สิงหาคม 2555 เรื่อง ขอสงรายงานการฝกงาน เรียน อาจารยที่ปรึกษา สาขาการบัญชีบริหาร ผูชวยศาสตราจารยพัชนิจ เนาวพันธ ตามที่ขาพเจานางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ นิสิตสาขาการบัญชีบริหาร คณะ วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ไดเขารับการฝกงาน ระหวางวันที่ 19 มีนาคม 2555 ถึง 1 มิถุนายน 2555 ในตําแหนง นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี ณ บริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด จังหวัดชลบุรี และไดรับมอบหมายใหศึกษาและทํา รายงานเรื่อง การตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต นั้น บัดนี้ การฝกงานดังกลาวไดสิ้นสุดลง ขาพเจาขอสงรายงานดังกลาวมาพรอมกัน นี้จํานวน 1 เลม เพื่อขอรับคําปรึกษาตอไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ)


บช.1

ชื่อ ....นางสาวเบญจมาศ......................นามสกุล........เตียวเจริญ.............................ชื่อเลน.....ฝาย.............. E-mail

……wlf_fine@windowslive.com…....... โทรศัพท.....084 - 1350965.............................ชื่อสถานที่

ประกอบการ....บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด....................... ที่อยู.......200/13 ถ.เจิมจอมพล ต. ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี....20110...............................................เบอรโทรศัพท ......038 - 313493...................... ตําแหนงงานที่ฝกงาน.....นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี................................................................... รายละเอียดงานที่ทํา......จัดทํางบการเงินไดแก งบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน เปนตน และตรวจสอบรายการ บัญชีตางๆ ตามความเหมาะสม.................................................................................... ขอคิดหรือขอแนะนําสําหรับนองๆ ......โอกาสเปนสิ่งที่ดีที่เราควรจะรับไว ไมวาเราจะไดฝกงานที่ใด ก็ถือวาเปนเรื่องดีที่เราจะไดฝกการทํางานในชีวิต จริงซึ่งตรงกับสาขาวิชาที่เรียนมา อยากลัววาจะไดทํางานหนัก ยิ่งทํางานหนักเรายิ่งไดความรูเยอะนะคะ เหมาะสมใหนองฝกงานตอ  ไมเหมาะสมใหนองฝกงานตอ

/


(1)

กิตติกรรมประกาศ ปจจุบันตลาดแรงงานมีการแขงขันสูงและคุณสมบัติของบัณฑิต ที่ตลาดแรงงานมีความ ตองการนั้นมีลักษณะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องไดแก ความซื่อสัตยเชื่อถือได ความคิดริเริ่ม มีระเบียบ วินัย การสื่ อสารขอ มูล การเปน ผูนํา เป น ตน จากเหตุดั งกล าวทํ าให สาขาการบัญ ชีบริ หาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ตระหนักถึงความสําคัญของการฝกงานของนิสิต ใน โอกาสนี้ขอขอบคุณบริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด ขอบคุณนายเกียรติ กอเกียรติ กรรมการผูจัดการ และขอบคุณนายบูรพา ผองฉายและนางสาวปยะธิดา แกวงาม พี่ดูแล นิสิตฝกงาน ที่ใหโอกาสรับนิสิตเขาฝกงานเปนอยางสูง จากการฝกปฏิบัติงานจริงและศึกษาคนควา ทําใหไดรับความรูและประโยชนตางๆ รวมถึง เห็น ความสําคัญของการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุน ในเครื่องจัก รสําหรับผูสอบบัญชีรับ อนุญาตจึงไดเกิด เปน รายงานเลมนี้ จึงใครข อขอบคุณ ขอมูลจากคณะกรรมการการสงเสริมการ ลงทุน, กรมสรรพากร, ที่สําคัญขอขอบคุณบริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุร กิจบัญชี จํากัด ที่ใหขอมูลสําคัญในการจัดทํารายงานเลมนี้ รายงานเลม นี้สํ าเร็จ ได ดว ยหลายป จ จั ยดว ยกั น ขอขอบคุ ณ คุ ณ พ อคุ ณ แมที่ ได ใ ห ก าร สนั บสนุน ด านการศึก ษา ขอขอบคุ ณ คุณ ครู อาจารย ที่ ประสิ ทธิ ป ระสาทวิช าให ขอขอบคุ ณ แหลง ขอ มูล ดีๆ ไดแ ก คณะกรรมการการสง เสริม การลงทุน , กรมสรรพากร, มหาวิ ทยาเลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร, มหาวิทยาลัยนเรศวร, บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอ เกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด รวมถึงพี่ดูแลฝกงานนิสิตทุกทาน ที่สําคัญขอขอบคุณอาจารยประจํา สาขาการบัญชีบริหารทุกทาน ผูปลูกจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอวิชาชีพบัญชี จนกระทั่งรายงานเลมนี้สําเร็จ

นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ 2 มิถุนายน 2555


(2)

คํานํา รายงานเลมนี้เปนสวนหนึ่งของการฝกประสบการณวิชาชีพหรือการฝกงาน ไดจัดทําขึ้น เพื่อใหนิสิต และผูที่สนใจศึก ษาไดนําความรูความเขาใจเกี่ยวกับการตรวจสอบการสงเสริมการ ลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดอธิบายตั้งแตความหมายของการสงเสริม การลงทุน(BOI.), สิทธิและประโยชนดานภาษีอากร, กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับ การสงเสริมการลงทุน ในเครื่องจักร, ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร, วิธี ปฏิบัติใ นการตรวจสอบของผูส อบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงเอกสารและรายงานที่ผูสอบบัญชีรับ อนุญาตจะตองจัดทําขึ้น ทั้งนี้นิสิตและผูที่สนใจสามารถนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปปรับใช หรือประยุกตใชกับการศึกษาและการทํางานตอไป ตลอดจนลดขอผิดพลาดหรือขอบกพรองที่พบ ในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ผูจัดทํารายงานหวังเปนอยางยิ่งวารายงานเลมนี้จะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาความรูความ เขาใจรวมถึงการพัฒนาความสามารถและเปนคูมือสําหรับนิสิตและผูที่สนใจศึกษาตามสมควร หาก เกิดขอผิดพลาดหรือขอบกพรองใดๆในรายงานเลมนี้ผูจัดทําตองขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย และยินดีรับ ฟงขอเสนอแนะตางๆเพื่อปรับปรุงแกไขในโอกาสตอไป ผูจัดทํา นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ พฤษภาคม 2555


(3)

สารบัญ กิตติกรรมประกาศ คํานํา สารบัญ สารบัญแผนภูมิ สารบัญตาราง สารบัญภาพ บทที่ 1 บทนํา ความสําคัญของการฝกงาน วัตถุประสงคหลักของการฝกงาน ประโยชนทคี่ าดวาจะไดรับจาการฝกงาน

หนา (1) (2) (3) (5) (6) (7) 1 1 3

บทที่ 2 การฝกงาน ณ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอ เกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด สถานที่ตั้ง ประวัติ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด ผังการจัดองคการและการบริหารจัดการ ผลิตภัณฑของบริษัทฯ กลุมลูกคาของบริษัทฯ งานที่ไดรับมอบหมาย ประโยชนที่ไดรับจากการฝกงาน ขอเสนอแนะ ประเด็นสําคัญจากการฝกงานนําสูรายงานการศึกษา

4 6 8 10 14 15 16 17 18

บทที่ 3 การตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผูสอบบัญชีรบั อนุญาต วัตถุประสงคของการศึกษา ความหมายของการสงเสริมการลงทุน(BOI.) สิทธิและประโยชนดานภาษีอากร กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร

19 19 19 22 23


(4)

สารบัญ(ตอ)

วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต การลงทุนในเครื่องจักร ปริมาณการผลิต ปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย เอกสารและรายงานที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองจัดทํา ตัวอยางเอกสารสําคัญ แบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม (กกท.01) บัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัต-ิ ตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม ขอคนพบจากการปฏิบัติการงานจริงเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ ผลที่ไดรับจากการปฏิบัติจริง สรุป ขอเสนอแนะ บรรณานุกรม

หนา 26 27 28 28 30 31 31 42 43 46 46 47 47 48


(5)

สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ 1 แผนผังองคกร 2 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน

หนา 8 25


(6)

สารบัญตาราง ตารางที่ 1 ประกาศที่เกีย่ วของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ป 2554 2 ประกาศที่เกีย่ วของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ป 2555

หนา 22 22


(7)

สารบัญภาพ ภาพที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

หนา ดานหนาบริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด 4 แผนทีบ่ ริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด 5 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 1/10 32 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 2/10 33 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 3/10 34 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 4/10 35 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 5/10 36 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 6/10 37 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 7/10 38 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 8/10 39 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 9/10 40 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 10/10 41 ตัวอยางบัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 42 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 1 43 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 2 44 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 3 45


บทที่ 1 บทนํา ความสําคัญของการฝกงาน ในสภาวการณ ป จ จุ บั น ตลาดแรงงานมี ก ารแข ง ขั น สู ง และคุ ณ สมบั ติ ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ตลาดแรงงานมี ค วามต อ งการนั้ น มี ลั ก ษณะเพิ่ ม ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ ง ความต อ งการของสถาน ประกอบการที่ตองการใหมีในตัวบัณฑิต ไดแก การเปนผูที่ไววางใจไดในดานการทํางาน ความคิด ริเริ่ม ระเบียบวินัย จริยธรรม ศีลธรรม การสื่อสารขอมูล การเปนผูนํา เปนตน สิ่งที่ทาทายสําหรับ บัณฑิตในปจจุบัน คือ การไดมีโอกาสสรางความเขาใจและคุนเคยกับโลกแหงความจริงของการ ทํางานและการเรียนรู เพื่อใหไดมาซึ่งทักษะของการประกอบอาชีพและทักษะในดานพัฒนาตนเอง นอกเหนือไปจากทักษะดานวิชาการที่ไดเรียนรูในหองเรียน ทักษะเหลานี้จะเรียนรูและพัฒนาได เมื่อนิสิตไดมีโอกาสฝกการปฏิบัติงานจริง ในสถานประกอบการตางๆ สาขาการบัญชีบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา ตระหนักถึงความสําคัญของการฝกงานของนิสิต จึงไดกําหนดไวในหลักสูตร โดยกําหนดใหนิสิต จําเปนตองฝกประสบการณวิชาชีพหรือฝกการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการรับจัดทําบัญชี หรือตรวจสอบบัญชีเปนระยะเวลา 400 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและประสบการณที่เปน ประโยชนตอการประกอบอาชีพ ชวยใหนิสิตมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งมี ความสามารถในการทํา งานที่ดี และทํ าใหนิ สิ ต มี คุณ สมบั ติ สอดคล องกับ ความตอ งการของ ตลาดแรงงาน วัตถุประสงคหลักของการฝกงาน 1. เพื่อใหทราบถึงโครงสรางการบริหารงานของบริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติ และธุรกิจบัญชี จํากัด 2. เพื่อใหทราบการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบบัญชี


2 3. เพื่อเพิ่มประสบการณในการปฏิบัติงานจริงทางดานวิชาชีพในสถานประกอบการตางๆ และเปนการเพิ่มทักษะพรอมกับการพัฒนาตนเอง 4. เพื่อใหทราบถึงการทํางานรวมกับผูอื่น รวมถึงการพบเจอปญหาตางๆ ที่เกิด ขึ้นและ วิธีการแกปญหาที่ถูกตอง ที่สําคัญเปนการเสริมสรางสมรรถภาพในการประกอบอาชีพในอนาคต 5. เพื่อใหทราบถึงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเปนการเตรียมพรอมสําหรับการเปนนักบัญชี หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตในอนาคต 6. เพื่อเปนการเปดโอกาสใหหนวยงานเอกชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาบัณฑิต 7. เพื่ อเปน การส งเสริ มและสร างความสัม พัน ธอั น ดี ร ะหว างมหาวิ ทยาลั ยกั บสถาน ประกอบการ โดยผานทางนิสิตที่ฝกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั จากการฝกงาน 1. ทําใหทราบถึงโครงสรางการบริหารงานของบริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและ ธุรกิจบัญชี จํากัด 2. ทําใหทราบระบบการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบบัญชี 3. ทําใหไดรับประสบการณเพิ่มเติมจากการปฏิบัติงานจริงตรงตามสาขาวิชาชีพทีเ่ รียนคือ สาขาการบัญชีบริหาร นอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน 4. ทําใหเกิด การเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได รวมถึงสามารถทํางานรว มกับผู บังคับบัญญา เพื่อนรวมงานและผูอื่นไดเปนอยางดี มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย 5. ทําให เกิด ความมั่น ใจในการทํางานมากขึ้น และมีบุค ลิก ภาพที่ดีนาเชื่อ ถือ ซึ่งเป น คุณสมบัติที่พึงมีสําหรับนักบัญชีหรือผูต รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ดีและพึงประสงคข องสถาน ประกอบการตางๆ


3 6. ทําใหไดพบเจอกับปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงของสถานประกอบการซึ่ง อาจไมเคยเจอในหองเรียนหรือแบบฝก หัด ที่เคยทําพรอมทั้งไดคิด คน วิธีก ารแกไขปญหาและ อุปสรรคที่เกิดขึ้นไดอยางถูกตอง 7. ทําใหทราบความถนัดของตนเองสงผลใหสามารถเลือกสายอาชีพไดตามความถนัด ของตนเองมากขึ้น 8. ทําใหมีโอกาสไดรับการเสนองานจากสถานประกอบการกอนสําเร็จการศึกษาและเมื่อ สําเร็จการศึกษาแลวจะเปนบัณฑิตที่มีศักยภาพในการทํางานที่ดี


บทที่ 2 การฝกงาน ณ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด สถานที่ตงั้ ชื่อบริษัท : บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด

ภาพที่ 1 ดานหนาบริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด เปน อาคาร 4 ชั้น 1 คูหา เลขที่ 200/13 ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีร าชา อําเภอศรี ร าชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20110 โดยมีการจัดสวนการดําเนินงานดังนี้ ชั้นที่ 1 จัดเปนสวนการดําเนินงานในดานของบริการรับทําบัญชี และบริการจด ทะเบียนตางๆ ชั้นที่ 2 จัดเปนสวนการดําเนินงานในดานของงานตรวจสอบบัญชีของบริษัท


5 ที่อยู : 200/13 ถนนเจิมจอมพล เยื้องที่ทําการเทศบาลเมืองศรีราชา ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย 20110

ภาพที่ 2 แผนทีบ่ ริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด


6 ประวัติ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด จดทะเบียนเปน นิติบุคคล ประเภท บริษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ดวยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท เลขทะเบียนนิติบุค คลที่ 0205543006142 เมื่อวัน ที่ 29 สิงหาคม 2543 สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 200/13 ถนนเจิมจอมพล ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพทที่สามารถ ติดตอได 038-313493 โทรสาร 038-321977 E-mail : kkaudit@hotmail.com ปจจุบันบริหารงานโดย คุณเกียรติ กอเกียรติ (กรรมการผูจัดการ) กรรมการผูจัดการ ชื่อ – สกุล

นายเกียรติ กอเกียรติ

อายุ

75 ป

วุฒิการศึกษา

- มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพฯ - อุดมศึกษา : บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย

กิจกรรมระหวางศึกษา - กรรมการสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ป 3 และ ป 4 - กรรมการคณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย ป 2 ถึง ป 4 ประสบการณทํางาน

- บริษัท สเวอรดรัป แอนด พาเซอร อิงก (Sverdrup & Parcel Inc.)เกี่ยวกับโครงการกอสราง เขื่อนภูมิ พล จังหวัด ตาก (5 ป) - บริษัท โรงกลั่นน้ํามันไทยออยล จํากัด (30 ป)


7 - ผูจั ด การสหกรณ ออมทรัพ ยไ ทยออยล และผูป ระสานงาน โครงการเงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห บริษัท ไทยออยล จํากัด (5 ป) - ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท แพน ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ ที่จังหวัดกบินทรบุรี และเปนที่ปรึกษาทางดานบัญชีและภาษี อากร ดานสังคม

- อดีตประธานสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ อนุญาตแหงประเทศไทย สาขาภาคตะวันออก (ครอบคลุม 7 จังหวัด) - กรรมการสมาคมนิสิ ต เกา จุฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลัย สาขา จังหวัดชลบุรี - ประธานชมรมนิสิตเกาบัญชีจุฬา จังหวัด ชลบุรี

ปจจุบัน

- กรรมการผูจัด การ บริ ษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอ เกียรติ และธุรกิจบัญชี จํากัด - ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 1959 - ที่ปรึก ษาสมาคมนิสิต เกา จุ ฬาลงกรณ มหาวิท ยาลัย สาขา จังหวัด ชลบุรี - ที่ปรึกษาสภาวิชาชีพ บัญชีฯ สาขาจังหวัด ชลบุรี - กรรมการสมาคมนักภาษีอากร กรุงเทพฯ - ที่ปรึก ษา บริษัท ชาวตางประเทศทางดานบัญชีและภาษี ใน นิ ค มอุ ต สาหกรรมต า งๆ ในจั ง หวั ด ชลบุ ริ และกรุ ง เทพฯ บางสวน


8 ผังการจัดองคการและการบริหารจัดการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด แผนผังองคการ (Organization chart) นายเกียรติ กอเกียรติ ( กรรมการผูจัดการ ) ( ผูสอบบัญชีรับอนุญาต )

นายบูรพา ผองฉาย

น.ส. ปยะธิดา แกวงาม

(ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

( ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต)

น.ส.พรพรรณ ใจกวาง (นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี) (ม.สงขลานครินทร วิทยาเขตตรัง)

น.ส. เบญจมาศ เตียวเจริญ น.ส.พิมพนภัทร ศิริโรจนปรีดา

(นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี)

(นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี)

(ม.บูรพา)

น.ส. ขวัญชนก ฮะหวัง (นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี) ม.เกษตรศาสตร ศรีราชา

น.ส.กุลิสรา วงศศรีดา (นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชี)

(ม.บูรพา)

แผนภูมิที่ 1 แผนผังองคกร


9 การบริการจัดการ 1. นายเกียรติ กอเกียรติ ตําแหนง : กรรมการผูจัดการ , ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หนาที่ : บริหารจัดการและควบคุมการดําเนินงานของบริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด 2. นายบูรพา ผองฉาย ตําแหนง : ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต หนาที่ : รับผิดชอบดานงานบริการตรวจสอบบัญชีและบริการจด ทะเบียนตางๆ 3. นางสาวปยะธิดา แกวงาม ตําแหนง : ผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาต หนาที่ : รับผิดชอบดานงานบริการตรวจสอบบัญชีและบริการรับจัดทํา บัญชี 4. นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ ตําแหนง : นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี หนาที่ : ชวยตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงิน 5. นางสาวขวัญชนก ฮะหวัง ตําแหนง : นิสติ ฝกงานตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี หนาที่ : ชวยตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงิน 6. นางสาวพรพรรณ ใจกวาง ตําแหนง : นิสติ ฝกงานตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี หนาที่ : ชวยตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงิน 7. นางสาวพิมพนภัทร ศิริโรจนปรีดา ตําแหนง : นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี


10 หนาที่

: ชวยตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงิน

8. นางสาวกุลิสรา วงศศรีดา ตําแหนง : นิสิตฝกงานตรวจสอบบัญชีและทําบัญชี หนาที่ : ชวยตรวจสอบบัญชีและออกงบการเงิน ผลิตภัณฑของบริษัทฯ บริษัท สํานักงานสอบบัญชีกอเกียรติ และธุรกิจบัญชี จํากัด ใหบริการเกี่ยวกับการรับทํา บัญชี, การยื่นภาษี, การยื่นประกันสังคม, การจดทะเบียนธุรกิจฯ ตลอดจนเดินเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวกับ ธุรกิจทั่วๆไป รวมถึงการใหบริการดานการตรวจสอบบัญชี ฯลฯ รายละเอียดเกี่ยวกับบริการทัง้ หมด ของบริษัทฯ มีดังนี้ บริการจดทะเบียนธุรกิจ และขอใบอนุญาตกับหนวยงานราชการ แนะนําให ธุร กิจ มีรู ปแบบกิจ การที่เหมาะสม โดยพิจ ารณาองคประกอบที่สํ าคัญ เช น ลักษณะการประกอบกิจการ ความคลองตัวในการบริหารงาน ความเชื่อถือ เปนตน เพื่อใหธุรกิจ ไดรั บประโยชน ทางดา นภาษีสูง สุด บริ ษัท ฯได ใ หบ ริก ารอยางครบวงจร ตั้ งแตจัด ตั้งธุ ร กิ จ จนกระทั่งถึง จดทะเบียนเลิก และชําระบัญชี ใหการจดทะเบียนเปนไปอยางรวดเร็ว และถูกตอง ครบถวนตามกฎหมาย โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขอบเขตงาน  จดทะเบียนพาณิชย รานคา  จดทะเบียนบริษัท หางหุนสวนสามัญ , หางหุนสวนจํากัด  จดทะเบียนแกไขเปลี่ยนแปลงตางๆ เชน o แกไขกรรมการ อํานาจกรรมการ


11 o เพิ่มทุน ลดทุน o แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค o ยายที่ตั้งสํานักงาน o เพิ่ม ลด สาขา o เปลี่ยนแปลงรายชื่อผูถือหุน  จดทะเบียนเลิก และชําระบัญชี  การขอมีเลขประจําตัวผูเสียภาษีของคณะบุคคล ,นิติบุคคล  จดทะเบียนเปนผูประกอบการในระบบภาษีมูลคาเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะ  จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ตอกรมสรรพากร  การขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และแจงการเปลี่ยนแปลง ตางๆ  จดทะเบียนเครื่องหมายการคา, ลิขสิทธิ์ , สิทธิบัตร  การขอใบอนุญาตกับส ว นราชการอื่น ๆ เช น ใบอนุญาตประกอบกิจ การ โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ  การขอชําระภาษีโรงเรือน ,ภาษีปาย  ตออายุใบอนุญาตทํางาน Visa และ Work permit  ตอใบอนุญาตโรงงาน ฯลฯ


12 บริการตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบบัญชีจะทําโดยผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต และผูตรวจสอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณการตรวจสอบบัญชีจากบริษัทตรวจสอบบัญชีชั้นนํา (Big Four) ขอบเขตงาน  ตรวจสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินวาถูกตองตามหลักการบัญชี ที่รับรองทั่วไปหรือไม  เสนอรายการปรับปรุงทางบัญชี และภาษีอากร  เสนอขอสังเกตตอผูบริหาร เพื่อใหทราบถึงความบกพรองของการควบคุม ภายในที่สําคัญ ซึ่งอาจนําไปสูการทุจริตหรือความผิดพลาดในการดําเนินงานภายในองคกร  เสนอแนะการจัดทําและจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ ฯลฯ  บริการจัดเตรียมรายละเอียด ประกอบการยื่นงบการเงิน และจัดทํางบการเงิน  ยื่นงบสงกระทรวงพาณิชย ไดแก สปช.3 , สําเนารายชื่อผูถือหุน (บอจ.5) บริการจัดทําบัญชี บริษัทใหบริการงานบัญชีและภาษีอากรอยางครบวงจรดวยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมือ อาชีพที่มีความรูและประสบการณกวา 10 ป ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป, กิจการบริการ, กิจการบันเทิง, กิจการโรงแรม, กิจการโรงงานพลาสติก , กิจการสิ่งทอ, กิจการ สิ่งพิมพ, กิจการนําเขา-สงออก, กิจการอสังหาริมทรัพย, กิจการรับเหมากอสราง และกิจการขนสง ฯลฯ บริษัทใหบริการทั้งสําหรับบุคคลธรรมดาดานภาษีสวนบุคคล และนิติบุคคลที่เริ่มจัดตั้งใหม รวมถึงทีก่ ําลังดําเนินการ


13 ขอบเขตงาน  ใหคําแนะนําปรึกษาดานบัญชี-ภาษีและการจัดเก็บเอกสารขั้นพื้นฐานในการ บันทึกบัญชี  วิเคราะหรายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได คาใชจาย การ ปรับปรุงบัญชี และรายงานทางบัญชีตางๆ ครบถวนตามกฎหมายบัญชีและกรมสรรพากรกําหนด  บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ดวยระบบโปรแกรมบัญชีที่ได มาตรฐานของ กรมสรรพากร  คํานวณและ จัดเตรียมแบบภาษีที่ตองยื่นนําสงสรรพากรในแตละเดือน พรอม บริการยื่นชําระภาษี ไดแก ภงด.1 , ภงด.3 , ภงด.53 , ภพ.30 , รายงานภาษีซื้อ , รายงานภาษีขาย  จั ด เตรี ย มแบบนํ า ส ง เงิ น สมทบประกั น สั ง คม พร อ มนํ า ส ง สํ า นั ก งาน ประกันสังคม  การจัดเตรียมและยื่นแบบภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป (ภงด.51) และประจําป (ภงด.50) ตามประมวลรัษฎากร  จัดทํางบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส รายครึ่งป และประจําป


14 กลุมลูกคาของบริษัทฯ บริษัท สํา นัก งานสอบบัญชีกอ เกียรติและธุร กิจ บั ญชี จํากัด ไดเ ปด ใหบริก ารมาเป น ระยะเวลากวา 6 ป มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงการดําเนิน งานเพื่อใหทัน ตอนโยบายของ กรมสรรพากรในการจัดเก็บภาษีและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี โดยมุงมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานใหทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ปจจุบันบริษัทมีกลุมลูกคาทีใ่ หความไววางใจในการใหบริการของบริษัท รวมทั้งสิน 450 ราย โดยแบงเปนกลุมลูกคา 5 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 1. บริษัทจํากัด - มีจํานวน 156 ราย - ใชบริการจดทะเบียนตางๆ , บริการตรวจสอบบัญชี และบริการจัดทําบัญชี 2. หางหุนสวนจํากัด - มีจํานวน 110 ราย - ใชบริการจดทะเบียนตางๆ , บริการตรวจสอบบัญชี และบริการจัดทําบัญชี 3. สหกรณออมทรัพย - มีจํานวน 4 ราย ในป 2555 - ใชบริการตรวจสอบบัญชี 4. สหภาพแรงงาน - มีจํานวน 168 ราย


15 - ใชบริการตรวจสอบบัญชี และบริการจัดทําบัญชี 5. สมาคมและมูลนิธิ - มีจํานวน 12 ราย - ใชบริการตรวจสอบบัญชี และบริการจัดทําบัญชี งานทีไ่ ดรบั มอบหมาย 1. จัดทําและออกงบการเงินของบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และสหภาพแรงงานตางๆ รวมถึงตรวจสอบความถูกตองของงบการเงินที่ไดจัดทํา 2. ตรวจสอบรายการภาษีซื้อและรายการภาษีขายที่เกิดขึ้นกับใบกํากับภาษี เพื่อดูวาการ บันทึกบัญชีเปนไปอยางถูกตองครบถวน ไมมีขอผิดพลาดใดๆ และเปนรายการที่มีอยูจริง รวมทั้ง การคํานวณภาษีมูลคาเพิ่มดวยอัตรารอยละ 7 ถารายการใดมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นหรือมีการคํานวณ ผิดพลาดจะทําการแกไขใหถูกตอง 3. ตรวจสอบยอดลูกหนี้ , เจาหนี้, ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3 และภ.ง.ด.53 กับยอดในบัญชีแยก ประเภท เพื่อตรวจดูวามีรายการใดที่ยังไมไดบันทึกบัญชีหรือไม หรือบันทึกยอดผิดไปหรือไม หากมีขอผิดพลาดดังกลาว ใหทําการแกไขใหถูกตอง 4. ตรวจสอบจํานวนลูก หนี้และเจาหนี้ที่เกิดขึ้น ภายหลังวันที่ในงบดุล โดยการตรวจ รายละเอียดที่ลูกคาใหมากับบัญชีแยกประเภท เพือ่ ตรวจดูความถูกตอง ครบถวน และการมีอยูจริง ของลูกหนี้และเจาหนี้ หากรายการใดเกิดขอผิดพลาดใหทําสัญลักษณ และสอบถามพี่ผูควบคุมการ ฝกงานกอนทําการแกไขใหถูกตอง 5. ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารใน Statement ของลูกคากับในบัญชีแยกประเภท เพื่อ ตรวจดูร ายการฝาก-ถอน ใน Statement กับในบัญชีแยกประเภทวามีค วามถูกตองตรงกัน และ เกิดขึ้นจริง หากรายการใดที่เกิดไมตรงกันใหทําสัญลักษณ และสอบถามพี่ผูควบคุมการฝกงานกอน ทําการแกไขใหถูกตอง


16 6. ทําการบันทึกบัญชีคาใชจายที่จายเปนเงินสดลงในโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 7. ตรวจนับ Stock ของบริษัทลูกคา โดยทําการตรวจนับจริงทั้งวัตถุดิบ งานระหวางทํา และสินคาสําเร็จรูป 8. จัดทํากระดาษทําการของบริษัทลูกคาทั้งบริษัทสําหรับป 2554 คือกระดาษทําการหลัก กระดาษทําการยอย รวมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆ รวบรวมเปนรูปเลมสมบูรณ 9. ตรวจจํานวนยอดและชื่อผูกูในหนังสือกูเงิน เพื่อเหตุฉุก เฉินกับยอดในรายละเอียดด เงินกูฉุกเฉิน เพื่อดูวามีค วามถูกตองตรงกันและมีอยูจริงรวมถึงตรวจวามีการลงลายมือชื่อรับเงิน อยางถูกตอง ประโยชนทไี่ ดรบั จากการฝกงาน 1. ทําใหทราบถึงระบบการปฏิบัติงานจริงของการตรวจสอบบัญชี 2. ทําใหไดรับประสบการณการทํางานเพิ่มเติมจากการฝกปฏิบัติงานจริง 3. ทําใหทราบวาตองมีความรับผิดชอบมากขึ้นเพราะเปนการทํางานจริง ในชีวิตจริง ไม วาจะเปนความรับผิดชอบในผลงานที่เกิดจากการทํางาน หรือความรับผิดชอบในการกระทําหรือ ความประพฤติในสถานที่ทํางาน 4. ทําใหเกิดการเรียนรูและสามารถพัฒนาตนเองได รู จักปรับตัว ในการทํางานรวมกับ ผูอื่น ได เป น อยา งดี ไม วา จะเป น ผู บัง คับ บัญ ญา หรื อเพื่อ นร ว มงานและลูก คา ของบริษั ท หรื อ บุคคลภายนอก รวมถึงไดเรียนรูการวางตัวที่ดีที่ควร 5. ทําใหเกิด ความมั่น ใจในการทํางานมากขึ้น และมีบุค ลิก ภาพที่ดีนาเชื่อ ถือ ซึ่งเป น คุณสมบัติที่พึงมีสําหรับนักบัญชีหรือผูต รวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่ดีและพึงประสงคข องสถาน ประกอบการตางๆ


17 6. ทําใหมีโอกาสไดพบเจอกับปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน และไดเรียนรูวิธีการแกไขที่ถูกตอง 7. ทําใหมีโอกาสไดพบเจอเอกสาร, หลักฐาน และรายงานตางๆ ที่ใชในการทํางานจริง และปฏิบัติงานจริง 8. ทําใหมีโอกาสไดออกตรวจสอบนอกสถานที่ จึงทําใหไดเรียนรูวาแตละบริษัทอาจจะ จัดทําเอกสารหรือหลักฐานที่มีลักษณะแตกตางกัน ไมจําเปนตองเหมือนกันทุกบริษัท ขอเสนอแนะ จากการที่ไดรับโอกาสไดฝก ประสบการณวิชาชีพหรือฝก งาน ณ สถานที่บริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด จึงใครข อแสดงความคิดเห็น และขอเสนอแนะตอ สถานประกอบการดังกลาว ดังนี้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท สํ า นั ก งานสอบบั ญ ชี ก อ เกี ย รติ แ ละธุ ร กิ จ บั ญ ชี จํ า กั ด เป น สถาน ประกอบการขนาดเล็กจึงทําใหมีพื้นที่ใชสอยนอย สงผลใหเมื่อรับนิสิตหรือนักศึกษาเขามาฝกงาน ทําใหเกิดปญหาจํานวนโตะทํางานไมเพียงพอตอจํานวนนิสิตหรือนักศึกษาฝกงาน จากเหตุดังกลาว ทําใหนิสิตหรือนักศึกษาฝกงานบางคนตองนั่งทํางานที่โตะรับแขกแทน จึงสงผลใหจํานวนโตะ รับแขกลดลง เมื่อผูที่มาติดตอหรือลูกคามาทําการติดตอธุรกิจมีจํานวนเกินกวา 2 คนขึ้นไปจึงทําให ที่นั่งรับรองแขกมีจํานวนไมเพียงพอ จากสาเหตุดังกลาวขอเสนอแนะวาสถานประกอบการควร มอบหมายงานใหนิสิตหรือนักศึกษาฝกงานแลวใหไปทํางานที่ชั้น 2 ของอาคาร เนื่องจากที่ชั้น 2 ยัง มีโตะทํางานที่วางอยูจึงควรจะนํางานมาทําได จากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดังกลาวเปนเพียงความคิดเห็นสวนตัวของผูจัดทําแตเพียงผู เดียว หากขอความตอนใดทําใหทานใดไมสบายใจ ตองขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย


18 ประเด็นสําคัญจากการฝกงานนําสูรายงานการศึกษา ปจจุบันบริษัทสวนใหญในอุตสาหกรรมผลิต ภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง ตางเปนกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนทั้งสิ้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนใหตางประเทศมา ลงทุน จึงทําใหไดสิทธิประโยชนในดานภาษีและอื่นๆ จากการที่ไดฝกประสบการณการทํางานหรือฝกงาน ณ สถานที่บริษัท สํานักงานสอบบัญชี กอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด จึงทําใหมีโ อกาสไดออกตรวจสอบบัญชีนอกสถานที่ ณ บริษัท ลูกคาแหงหนึ่ง ซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) และในการออกตรวจบัญชีค รั้งนี้เปน การ ตรวจสอบการได รับการส งเสริม การลงทุ น (BOI) ของบริ ษัท ลูก คา จึงทําให ไดเรียนรูวิธีก าร ตรวจสอบการลงทุนในเครื่องจักร และทําใหไดคนพบประเด็นสําคัญที่จะตองทําการศึกษาคนควา เพิ่มเติม นั่นคือ ความรูความสามารถและความชํานาญในการปฏิบัติงานตรวจสอบการสงเสริมการ ลงทุนของพนักงานตรวจสอบ จากประเด็น สําคัญดังกลาวมีผลกระทบตอคุณภาพของงานตรวจสอบอยางมาก จึงควร ทําการศึกษาเพื่อประโยชนแกผูที่สนใจสามารถนํามาใชในการศึกษา และนําแนวทางดังกลาวมาใช ในการปฏิบัติงานหรือปรับใชใหเขากับการทํางานของแตละบริษัท


บทที่ 3 การตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผูส อบบัญชีรับอนุญาต วัตถุประสงคของการศึกษา 1. เพื่อใหทราบความหมายของการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร 2. เพื่อใหทราบวิธีปฏิบัติในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรของผูสอบ บัญชีรับอนุญาต 3. เพื่อใหทราบถึงเอกสารและรายงานที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองจัดทํา ความหมายของการสงเสริมการลงทุน (BOI) การสงเสริมการลงทุน เปน มาตรการหนึ่งในหลายๆมาตรการในการดึง นัก ลงทุน จาก ตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหนวยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบดานการสงเสริม การลงทุน คือ สํานั กงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (สกท.) หรือ Board of Investment (BOI) กอตั้งเพื่อสนับสนุนในการสงเสริมการลงทุน โดยใหสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร เชน การยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิตบุคคล การยกเวน/ลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักร และวัตถุดิบ/ วัสดุจําเปน และสิทธิประโยขนที่ไมเกี่ยวของกับภาษีอากรเชน การบริการอํานวยความสะดวกใน การนําชางฝมือ และผูชํานาญการชาวตางชาติเขามาทํางานในกิจการที่ไดรับการสงเสริม รวมทั้งการ ใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดินแกนักลงทุนในการดําเนินการตามโครงการ สิทธิและประโยชนของการสงเสริมการลงทุน สิทธิประโยชนทางภาษีอากร 1. ยกเวน/ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับเครื่องจักร (มาตรา 28/29)


20 2. ลดหยอนอากรขาเขาสําหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปน (มาตรา 30) 3. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินปนผล (มาตรา 31 และ 34) 4. ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 (มาตรา 35 (1) ) 5. ใหหักคาขนสง คาไฟฟา และคาน้ําประปา เปนสองเทา (มาตรา 35 (2) ) 6. ใหหักคาติดตั้งหรือคากอสรางสิง่ อํานวยความสะดวกเพิ่มขึ้นรอยละ25 (มาตรา 35 (3) ) 7. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจําเปนสําหรับการผลิตเพื่อการสงออก (มาตรา 36) สิทธิประโยชนที่ไมเกีย่ วกับภาษีอากร 1. อนุญาตใหนําคนตางดาวเขามาเพื่อศึกษาลูทางการลงทุน (มาตรา 24) 2. อนุญาตใหนําชางฝมือ และผูชํานาญการเขามาทํางานในกิจการที่ไดรับการสงเสริมการ ลงทุน (มาตรา 25 และ 26) 3. อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (มาตรา 27) 4. อนุญาตใหสงออกซึ่งเงินตราตางประเทศ (มาตรา 37) หลักประกัน 1. รัฐจะไมโอนกิจการของผูที่ไดรับการสงเสริมมาเปนของรัฐ (มาตรา 43) 2. รัฐจะไมประกอบกิจการขึ้นใหมแขงขัน (มาตรา 44) 3. รัฐจะไมผูกขาดการจําหนายผลิตภัณฑชนิดเดียวกันกับผูที่ไดรับการสงเสริม


21 4. รัฐจะไมควบคุมราคาผลิตภัณฑของผูที่ไดรับการสงเสริม (มาตรา 46) 5. รัฐจะอนุญาตใหสงออกเสมอไป (มาตรา 47) 6. รัฐจะไมอนุญาตใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นําผลิตภัณฑ ชนิดเดียวกับที่ไดรับการสงเสริมเขามาโดยไดรับยกเวนอากรขา เขา (มาตรา 48) การคุมครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม) 1. การเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษขา เขาสําหรับการนําเขาผลิตภัณฑชนิดเดียวกับที่ผลิต ไดในประเทศแตไมเกินรอย ละ 50 ของราคารวมคาประกันภัย และคาขนสง โดยใชบังคับไมเกิน คราวละ 1 ป (มาตรา 49) 2. ในกรณีที่เห็นวามาตรา 49 ไมเพียงพอสําหรับการใหความคุมครองอาจเพิ่มมาตรการ หามนําเขาผลิตภัณฑชนิดเดียวกับทีผ่ ลิตไดในประเทศ (มาตรา 50) 3. ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งชวยเหลือ หากผูไดรับการสงเสริมประสบปญหาหรือ อุปสรรคในการดําเนินกิจการ (มาตรา 51) 4. ประธานกรรมการมีอํานาจสั่งแกไขกรณีที่โครงสราง อัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษี อากร คาบริการหรือคาธรรมเนียม เปน อุปสรรคตอกิจ การของผูไดรับการสงเสริมการลงทุน (มาตรา 52) (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน [ส.ก.ท.], 2554)


22 กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ประกาศในป 2554 ประกาศ

ประกาศวันที่

ประกาศ กกท ที่ 3/2554

17 มกราคม 2554

คําชี้แจง สกท ลําดับที่ 1/2554

10 มิถุนายน 2554

ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2554

4 กรกฎาคม 2554

ประกาศ กกท. ที่ 7/2554

เรื่อง มาตรการส งเสริ มการลงทุ นปรับ เปลี่ย นเครื่ องจัก รเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตามมาตรการบรรเทา ผลกระทบจากการแข็งคาของเงินบาท คําชี้แจงการขอรับการสงเสริมตามมาตรการสงเสริมการ ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่อง จักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งคาของ เงินบาท ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 3/2554 วิธีปฏิบัติในการใชสิทธิประโยชนสําหรับเครื่องจักรดวย ระบบอิเล็กทรอนิกสแบบครบวงจร (Electronic Machine Tracking (eMT online))

การขยายเวลาการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรที่นําเขามา 25 พฤศจิกายน 2554 ทดแทนเครื่องจักรที่เสียหายจากอุทกภัย

ตารางที่ 1 ประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ป 2554 ประกาศในป 2555 ประกาศ

ประกาศวันที่

คําชี้แจง ฉบับที่ 1/2555

14 กุมภาพันธ 2555

เรื่อง คําชี้แจง เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เสียหายจาก อุทกภัย

ตารางที่ 2 ประกาศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ป 2555


23 ขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร 1. วิธีการขอรับการสงเสริมการลงทุน 1.1 ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนจะขอเอกสารเผยแพรขอคําแนะนําดานการลงทุน และแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม (กกท.01) หรือแบบคําขอสําหรับกิจการบริการ (กกท.01/ บริการ) หรือคําขอรับการสงเสริมสําหรับกิจการซอฟตแวรและพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส (กกท.01/ ซอฟตแวร) ไดที่ศูนยบริการลงทุนทั้งนี้ เมื่อกรอกคําขอในแบบฟอรม เรียบรอยแลว ใหยื่นคําขอ จํานวน 2 ชุด ที่สํานัก บริหารการลงทุน 1-4 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน , ศูน ย เศรษฐกิจการลงทุนภูมิภาค หรือสํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ และทําสําเนาคําขอ อีก 1 ชุด เพื่อผูขอรับการสงเสริมเก็บไวเปนสําเนา 1.2 คําขอรับการสงเสริมที่มีโ ครงการลงทุนตั้งแต 80-500 ลานบาท จะตองยื่น รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการขอรับการสงเสริมการลงทุนที่มีขนาดการลงทุน มากกวา 80 แตไมเกิน 500 ลานบาท 1.3 คําขอรับการสงเสริมที่มีโครงการลงทุน มากกวา 500 ลานบาท จะตองยื่น รายงานการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ FEASIBILITY STUDY 1.4 กรณีที่ผูขอรับการสงเสริมยังไมไดจัดตั้งบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ ผูขออาจยื่น คําขอรับการสงเสริมไดในนามบุคคลธรมดา แตผูขอรับการสงเสริมนั้นจะตองจัดตั้ง บริษัท มูลนิธิ หรื อ สหกรณ ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 6 เดื อ น นั บ แต วั น ที่ ผู ข อรั บ การส ง เสริ ม ได ต อบรั บ มติ คณะกรรมการใหการสงเสริมแลว 2. การแจงมติอนุมตั ิหรือไมอนุมัตกิ ารสงเสริม หลังจากคําขอรับการสงเสริมการลงทุน ได ผานการพิจ ารณาแลว สํานักบริหารการ ลงทุนจะแจงมติอนุมัติหรือไมอนุมัติใหการสงเสริมแกผูขอรับการสงเสริมการลงทุน ใหแลวเสร็จ ภายใน 7 วันทําการ


24 3. การออกบัตรสงเสริมการลงทุน ผูขอรับการสงเสริมการลงทุนจะตองตอบรับมติใหการสงเสริมภายใน 30 วัน นับแต วันที่ไดรับหนังสือแจงมติ หากไมสามารถตอบรับมติภายในระยะเวลาที่กําหนด สามารถขอขยาย เวลาตอบรับมติและขอขยายเวลาเพื่อสง เอกสารประกอบการออกบัตรสงเสริมได เมื่อตอบรับแลว จะตองสงเอกสารและหลักฐานประกอบการออกบัตรสงเสริมการลงทุน ตามที่สํานักงานกําหนดไว ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันตอบรับมติไดที่สํานักงานเลขานุการกรม (ส.ก.ท., 2554)


25 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน

แผนภูมิที่ 2 แผนผังขั้นตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุน


26 วิธีปฏิบตั ิในการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรบั อนุญาต ในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองปฏิบัติ ตนตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป. 5/2544 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2544 เรื่อง หลักเกญฑและวิธีการตรวจสอบโครงการที่ไดรับสงเสริมการ ลงทุนที่ประสงคจะขอใชสิทธิและประโยชนยกเวน ภาษีเงินไดนิ ติบุคคลสําหรับผูสอบบัญชีรับ อนุญาต(ส.ก.ท., 2554) หลักเกณฑดังกลาวมีดังนี้ 1. ตองเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาด อายุ ไมถูกสั่งพัก และไมเคยถูกเพิกถอนโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.) หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิก ถอนการใหความเห็นชอบโดยสํานักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือธนาคารแหงประ เทศไทย หรือหนวยงานอื่นของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ 2. กําหนดใหผสู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงือ่ นไขของบัตรสงเสริมทีก่ ําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 3. กําหนดใหผสู อบบัญชีรับอนุญาตรายงานผลการตรวจสอบตามแบบรายงานของผูสอบ บัญชีในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของบัตรสงเสริม ในการตรวจสอบการลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก รนั้ น ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตจํ า เป น จะต อ ง ตรวจสอบในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนที่ไดรับจากเครื่องจักรดังกลาวดวย นั่นคือปริมาณการ ผลิตรวมถึงปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย วาเปนไปตามเงื่อนไขของแตละบัตรสงเสริม ตามที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุนหรือไมโดยมีวิธีการตรวจสอบ(ส.ก.ท., 2554) ดังนี้


27 วิธีการตรวจสอบการลงทุนในเครือ่ งจักร 1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอบัตรสงเสริมจากบริษัทลูกคาและศึกษาทําความเขาใจ ในรายละเอียดของเงือ่ นไขและสิทธิประโยชนทไี่ ดรับการสงเสริมการลงทุนของแตละบัตรสงเสริม 2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอรายละเอียดเครือ่ งจักรรวมทัง้ สรุปการเคลือ่ นไหวแยก ตามแตละบัตรสงเสริม (แสดงยอดยกมา, ยอดเพิม่ – ลด, และยอดยกไป) 2.1 ทําการตรวจสอบยอดยกมาในรายละเอียดเครือ่ งจักรกับยอดยกไปในรายละเอียด ของงวดกอนวาตรงกันหรือไม (ในกรณีที่ตรวจตอจากปกอน) 2.2 ทําการตรวจสอบรายการซื้อเครื่องจักรเพิ่มในงวด กับเอกสารประกอบการซื้อ และการชําระเงิน เชน ใบสงของ/ใบกํากับสินคา,ใบขนสินคาขาเขา, Letter of Credit, Trust receipt, Debit Note จากธนาคาร, Bank Statement, และใบเสร็จรับเงิน 2.3 ตรวจสอบรายละเอียดของเครื่ องจัก รที่ ซื้อเพิ่ มในงวดกับเงื่ อนไขของแตละ บัตรสงเสริม เชน กําลังการผลิต, กําหนดเวลาการนําเขาเครือ่ งจักร 2.4 ขอแผนผังทีต่ ั้งของเครือ่ งจักรและทําการตรวจนับจํานวนเครือ่ งจักรทีซ่ อื้ เพิ่มใน งวดวามีอยูจ ริงและมีรายละเอียด เชน เลขทีเ่ ครือ่ งจักรตรงกับเอกสารซือ้ และนําเขา 2.5 ทําการเปรียบเทียบรายละเอียดเครื่องจักรที่ลงทุนเพิ่มกับรายละเอียดในแบบคํา ขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกันหรือไม


28 วิธีการตรวจสอบปริมาณการผลิต 1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอบัตรสงเสริมและศึกษาทําความเขาใจในรายละเอียด ของเงือ่ นไขและสิทธิประโยชนทไี่ ดรับการสงเสริมการลงทุนของแตละบัตรสงเสริม 2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอรายละเอียดปริมาณการผลิตจํานวน (หนวย) ของสินค าของเครือ่ งจักรแตละเครือ่ ง แยกตามแตละบัตรสงเสริม ดังนี้ - ปริมาณการผลิตในแตละวัน - ปริมาณการผลิตสรุปตามรายเดือน - ปริมาณการผลิตสรุปประจําป 3. ทําการทดสอบความเชื่อถือไดของรายละเอียดดังกลาวกับแหลงที่มาของขอมูล เชน รายงานการผลิตประจําวันของแผนกผลิต และบัญชีสินคาสําเร็จรูป (Stock card) 4. ทําการเปรียบเทียบกําลังการผลิตตามบัตรสงเสริมแตละบัตรกับปริมาณการผลิตที่ผลิต ไดจริงประจําป 5. ทํ า การเปรี ย บเที ย บกํ า ลั ง การผลิ ต ตามบั ต รส ง เสริ ม และปริ ม าณการผลิ ต ตาม รายละเอียดขางตนกับรายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวา ตรงกันหรือไม วิธีการตรวจสอบปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย 1. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอบัตรสงเสริมและศึกษาทําความเขาใจในรายละเอียด ของเงือ่ นไขและสิทธิประโยชนทไี่ ดรับการสงเสริมการลงทุนของแตละบัตรสงเสริม 2. ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองขอรายละเอียดปริมาณการขายและมูลคาการขายแยกตาม แตละบัตรสงเสริม ดังนี้


29 - ปริมาณและมูลคาการขายในแตละวัน - ปริมาณและมูลคาการขายสรุปตามรายเดือน - ปริมาณและมูลคาการขายสรุปประจําป 3. ทําการทดสอบความเชือ่ ถือไดของรายละเอียดดังกลาวโดยตรวจสอบกับเอกสารการ ขาย เชน Invoice,ใบสงของ ฯลฯ กับการบันทึกบัญชีขายและทําการตรวจสอบการตัดบัญชีสินคา สําเร็จรูป (Stock Card) กรณีมีสินคารับคืน ซึ่งจะตรวจสอบกับเอกสารการรับคืนสินคากับการ บันทึกและรับเขาบัญชีสินคาสําเร็จรูป 4. ทําการเปรียบเทียบปริมาณการขายประจําปตามรายละเอียดกับเงื่อนไขในบัตรสงเส ริมวาปริมาณการขายไมเกินปริมาณตามเงือ่ นไขที่กําหนด 5. ทํ า การเปรี ย บเที ย บปริ ม าณและมู ล ค า การจํ า หน า ยตามรายละเอี ย ดข า งต น กั บ รายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลวาตรงกันหรือไม ขอบเขตการตรวจเอกสารการจําหนาย 1. กรณีที่มีบัตรสงเสริมจํานวน 1 - 2 ฉบับ ใหทําการตรวจสอบเอกสารอยางนอย 20 รายการ (Invoice) ตอบัตรสงเสริม 1 ฉบับ 2. กรณีทมี่ ีบัตรสงเสริมจํานวนตั้งแต 3 ฉบับ ขึ้นไปใหทําการตรวจสอบเอกสารรวมทั้ง กิจการอยางนอย 50 รายการ (Invoice) โดยใหทําการทดสอบบัตรสงเสริมทุกฉบับ ทั้งนี้จํานวน รายการที่ทดสอบของแตละบัตรสงเสริมควรมีจํานวนเฉลีย่ เทา ๆ กัน


30 เอกสารและรายงานที่ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตตองจัดทํา เอกสารและรายงานที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองจัดทําโดยมีทั้งหมด 2 ประเภท ดังตอไปนี้ 1. แบบรายงานของผูส อบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม เปนการรายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบขอมูลในแบบคําขอใช สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงิน ไดนิติบุค คลสําหรับกิจ การที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน วา กิจการไดปฏิบัติตามวิธีการที่ตกลงรวมกัน ซึ่งกําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนหรือไม และในรายงานของผูสอบบัญชีจ ะมีก ารรายงานขอเท็จจริงที่พบจากการตรวจสอบดว ยนั่น คือ ขอเท็จ จริงที่พบจากการตรวจสอบการลงทุน ในเครื่อ งจัก ร, ปริมาณการผลิต และปริมาณการ จําหนายและมูลคาการจําหนาย 2. กระดาษทําการ เปนหลักฐานที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชี หลักฐานที่ไดรับ จากการปฏิบัติงานตรวจสอบและรับรองบัญชีและสิ่งที่ต รวจพบหรือขอเท็จ จริงที่พบจากการ ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งไดแก เอกสารที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดจัดทําขึ้นเอง และเอกสารที่ไดรับมาจากกิจการที่ทําการตรวจสอบ หรือที่ขอจากบุคคลภายนอกกิจการ ทั้งนี้เพื่อ ใชในการจัดทํารายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชี กระดาษทําการที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองจัดทําและเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐาน ในการตรวจสอบการลงทุนในเครื่องจักร สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 2.1 เอกสารหลักฐานที่ไดรับจากบริษัทลูกคา (สําเนา) - บัตรสงเสริม - รายละเอียดเครื่องจักรรวมทั้งสรุปการเคลื่อนไหวแยกตามแตละบัตรสงเส ริม (แสดงยอดยกมา, ยอดเพิม่ – ลด, และยอดยกไป)


31 - รายละเอียดเงือ่ นไขของแตละบัตรสงเสริม -

รายละเอียดในแบบคําขอใชสิทธิ และประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 2.2 กระดาษทําการที่จัดทําขึ้นเอง - กระดาษทําการ – เครื่องจักร - กระดาษทําการ – สินคาสําเร็จรูป - กระดาษทําการ – รายได จากเอกสารและรายงานทั้ง 2 ประเภทที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองจัดทําดังที่กลาวนั้น ไดมาจากการสังเกตและการสอบถามจากผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ปฏิบัติงานจริงของบริษัทที่ ไดไปทําการฝกงาน ดังนั้นเอกสารตางๆที่กลาวมาจึงขึ้นอยูกับมาตรฐานของแตละบริษัท เนื่องจาก วิธีการปฏิบัติงานของแตละบริษัทอาจแตกตางกัน


32 ตัวอยางเอกสารสําคัญ 1. แบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม (กกท.01)

ภาพที่ 3 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 1/10


33

ภาพที่ 4 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 2/10


34

ภาพที่ 5 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 3/10


35

ภาพที่ 6 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 4/10


36

ภาพที่ 7 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 5/10


37

ภาพที่ 8 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 6/10


38

ภาพที่ 9 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 7/10


39

ภาพที่ 10 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 8/10


40

ภาพที่ 11 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 9/10


41

ภาพที่ 12 ตัวอยางแบบฟอรมคําขอรับการสงเสริม หนา 10/10


42 2. บัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ภาพที่ 13 ตัวอยางบัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน


43 3. แบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม

ภาพที่ 14 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 1


44

ภาพที่ 15 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 2


45

ภาพที่ 16 ตัวอยางแบบรายงานของผูสอบบัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ หนา 3


46 ขอคนพบจากการปฏิบัตกิ ารงานจริงเกีย่ วกับวิธกี ารปฏิบัติ ขอเท็จ จริงที่ คน พบเกี่ยวกั บวิธีก ารปฏิบั ติใ นการตรวจสอบการส งเสริม การลงทุน ใน เครื่องจักรที่ไดจากการสังเกต และศึกษาสอบถามจากผูชวยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด มีดังนี้ 1. ความชํานาญ เชี่ยวชาญของพนักงานตรวจสอบ ถือเปนปจจัยสําคัญที่สงผลกระทบตอ คุณภาพงานตรวจสอบบัญชี 2. สํานักงานตรวจสอบบัญชีที่มีขนาด อาจไมไดปฏิบัติการตรวจสอบการสงเสริมการ ลงทุ น ตามขั้ น ตอนที่ กํา หนดในมาตรฐานการสอบบั ญ ชี ที่รั บ รองทั่ ว ไป เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ สํานักงานตรวจสอบบัญชีที่มีขนาดกลางหรือขนาดใหญ 3. บริษัทหรือสํานักงานตรวจสอบบัญชีควรสนับสนุนใหมีการพัฒนาความรูแลฝกอบรม พนักงานตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ ในเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีการสอบบัญชีและกฎระเบียง ของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานสอบบัญชี ผลทีไ่ ดรบั จากการปฏิบัติจริง 1. ทําใหทราบความหมายของการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร 2. ทําใหทราบวิธกี ารตรวจสอบการสงเสริมการลงทุน (BOI) 3. ทําใหทราบวิธีปฏิบัติงานในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรของ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4. ทําใหไดพบเจอเอกสารหลักฐานและรายงานที่ใชในการตรวจสอบจริงและที่ผูสอบ บัญชีรับอนุญาตจะตองจัดทําขึ้น 5. ทําใหไดรับประสบการณในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร


47 สรุป การสงเสริมการลงทุนเปนการดึงนักลงทุนจากตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมีหนว ยงานหลัก ที่ดูแลรับผิดชอบดานการสงเสริมการลงทุน คือ สํานั กงานคณะกรรมการ สงเสริมการลงทุน(สกท.) หรือ Board of Investment (BOI) โดยใหทั้งสิทธิประโยชนทางดานภาษี อากรและสิทธิประโยขนที่ไมเกี่ยวของกับภาษีอากรแกนักลงทุนในการดําเนินการตามโครงการ ในการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองปฏิบัติ ตนตามหลักเกณฑที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและปฏิบัติตามวิธีการ ตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนในเครื่องจักรที่ถูกตอง ซึ่งผูสอบบัญชีรับอนุญาตจะตองตรวจสอบ การลงทุนในเครื่องจักร ปริมาณการผลิต และปริมาณการจําหนายและมูลคาการจําหนาย รวมถึง ตองจัดทําเอกสารหลักฐานและรายงานที่เกี่ยวของอยางถูกตองครบถวน ขอเสนอแนะ จากการที่ไดรับโอกาสได ฝก ประสบการณวิชาชีพหรือฝก งาน ณ สถานที่บริษัท สํานัก งานสอบบัญชีกอเกียรติและธุรกิจบัญชี จํากัด จึงสงผลใหไดรับประโยชนในหลายๆเรื่องไมวาจะ เปนทัศนคติในการคิด, ความรูตางๆ ที่ไมเหมือนตอนเรียนในหอง รวมถึงการดํารงชีวิตตอไปใน อนาคต และที่สําคัญประโยชนอีกเรื่อง คือ ความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจสอบการสงเสริมการ ลงทุนในเครื่องจักรสําหรับผูสอบบัญชีรับอนุญาต ไมเพียงแตไดรับความรูในดานของทฤษฎีเพียง อยางเดียวแตยังไดรับโอกาสติดตามผูสอบบัญชีรับอนุญาตในการออกตรวจสอบดวย จากเหตุนี้จึง ไดเรียนรูตั้งแตการเตรียมและเตรียมเอกสารสําคัญตางๆ ตลอดจนการออกแบบรายงานของผูสอบ บัญชีในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรสงเสริม จึงอยากขอแนะนําสําหรับผูที่สนใจ ในเรื่องของการตรวจสอบการสงเสริมการลงทุนดังนี้ 1. กอนออกงานตรวจสอบควรคํานึงถึงความสามารถในการตรวจสอบ และควร ทบทวนวิธีการปฏิบัติในการตรวจสอบอีกครั้งถึงแมวาจะมัน่ ใจวาจําไดแลวก็ตาม 2. ควรปฏิบัติตนตามหลักเกณฑทกี่ ําหนดโดยคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 3. มีปฏิสัมพันธที่ดีกับลูกคา และสรางความประทับใจใหกับลูกคา


48

บรรณานุกรม มหาวิทยาเลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี. ความหมายของการฝกงาน. [ออนไลน]. สาระสังเขปจาก : http://www.coopagt.surindev.com/index. (วันทีค่ นขอมูล : 11 พฤษภาคม 2555). คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร. คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ. [ออนไลน]. สาระสังเขปจาก : www.edu.nu.ac.th/techno. (วันทีค่ นขอมูล : 11 พฤษภาคม 2555). ศูนยสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร.ี ประโยชนของการฝกงาน. [ออนไลน]. สาระสังเขป จาก : http://dit.dru.ac.th/home/251/005.php. (วันที่คน ขอมูล : 12 พฤษภาคม 2555). คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน. ความหมายของ BOI. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://www.boi.go.th. (วันทีค่ นขอมูล : 12 พฤษภาคม 2555). กรมสรรพากร. คูมือการปฏิบัติงาน. [ออนไลน]. สาระสังเขปจาก : http://www.rd.go.th/publish/22780.0.html. (วันทีค่ นขอมูล : 12 พฤษภาคม 2555). บูรพา ผองฉาย. บริการทั้งหมดของพวกเรา. [ออนไลน]. แหลงที่มา : http://kkaudit.blogspot.com. (วันที่คน ขอมูล : 12 พฤษภาคม 2555).


รายงานฝึกงาน2555  

นางสาวเบญจมาศ เตียวเจริญ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you