Page 1

35 χρόνια πωλητήριο του Μουσείου Μπενάκη

35 years of the Benaki Museum shop

Κατάλογος Catalogue


…ÔÊ»ÑÄÈÝ ËºÑÔ ÃÈÀÃÈÉÒ¿ÍÖ

www.benaki.gr


ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ, ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ

10-31

ÆÊÖÎҟ, ÄÈÃÏÊÈÀ, ÉÄÐÀËÈɟ ÀÆÆļÀ

32-39

ÄÈɽÌÄÝ, ÄÉÉÊÇÑÈÀÑÒÈɟ ÑÉÄ¿Ç

40-47

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ

48-57

ÉÄÐÀËÈɟ, ÎÍÐÑÄʟÌÄÝ

58-65

ÉÄÌÒ»ËÀÒÀ, accessoire, ļÃÇ ÆÐÀÅļÍÖ

66-77

ÉÍÑË»ËÀÒÀ

78-103

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÄÉÓºÑÄÔÌ

104-115

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ, ÀżÑÄÝ

116-123

ÆÈÀ ÒÀ ÎÀÈÃȟ

124-133

ÄÎÍÕÈɟ ļÃÇ

134-135

̺ÄÝ ÄÅÀÐËÍƺÝ, …ÄÈÐÀÈÏÝ 138

136-143


— «ÃȟÃÍÑÇ» ÒÔÌ ËÍÖÑÄÈÀÉÏÌ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ, Ç ÀÌÀËÄҟÃÍÑÇ ÃÇÊÀû ÒÍÖ ÎÍÊÈÒÈÑËÈÉÍ¿ ËÇÌ¿ËÀÒÍÝ ÎÍÖ ÄËÎÄÐȺÕÍÖÌ, ËÄ ÒÇÌ ÎÍÈÍÒÈɟ ŸÐÈÑÒÇ ÀÌÀÎÀÐÀÆÔÆ» ÉÀÈ ÒÇÌ ÎÐÍÑÈÒ» ÃȟÓÄÑÇ ÒÔÌ ÀÌÒÈÆПÅÔÌ ÒÍÖÝ, ÑÖÆÉÀÒÀʺÆÄÒÀÈ ÑÒÈÝ ÁÀÑÈÉºÝ ÖÎÍÕÐÄÏÑÄÈÝ ÉŸÓÄ Ñ¿ÆÕÐÍÌÍÖ ËÍÖÑÄÈÀÉÍ¿ ÍÐÆÀÌÈÑËÍ¿. €ÈÀÒ¼, ½ÎÔÝ ÑÇËļÔÌÀ ÉÀÈ ÑÄ ÎÐÍÇÆÍ¿ËÄÌÄÝ ÑÕÄÒÈÉºÝ ÄÉýÑÄÈÝ, ˽ÌÍÌ ºÒÑÈ ÃÈÀÒÇÐļÒÀÈ ÞÔÌÒÀÌ» κÐÀ Àν ÒÍ ËÍÖÑÄÈÀɽ ÕÏÐÍ Ç À̟ËÌÇÑÇ ÒÇÝ ËÍÌÀÃÈÉ»Ý, ÀÊʟ ÑÒÈÆËÈÀ¼ÀÝ ÀνÊÀÖÑÇÝ ÎÍÖ ÎÐÍÉÀÊļ Ç ÓºÀÑÇ ÒÔÌ ÎÐÔÒÍÒ¿ÎÔÌ. šÄ ÒÇ ÃÇËÈÍÖÐƼÀ ½ËÔÝ ÀÌÒÈÆПÅÔÌ Àν ËÈÀ ÄÜÀÈÐÄÒÈɟ ËÄƟÊÇ ÎÍÈÉÈʼÀ ÎÍÊ¿ÒÈËÔÌ ÄÉÓÄ˟ÒÔÌ ÉÀÈ ÑΟÌÈÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ, ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ÒÍ ÎÐÏÒÍ «ËÍÖÑÄÈÀɽ ÎÔÊÇÒ»ÐÈÍ» ÑÒÇÌ •ÊʟÃÀ, ÑÒÇмÞÄÈ ÄÎÈÎʺÍÌ ÒÇÌ ÎÍÊ¿ÎÊÄÖÐÇ, ÃÀÎÀÌÇл ÃÐÀÑÒÇÐȽÒÇÒÀ ÒÍÖ ˜ÃпËÀÒÍÝ. ­ÒÑÈ ÏÑÒÄ, »ÃÇ Àν ÒÍ 1977, ÌÀ ÉÀÊ¿ÎÒÄÈ ÍÈÉÍÌÍËÈɟ ºÌÀ ÑÍÁÀн ˺ÐÍÝ Àν ÒÍÌ ÄÎÈÁÀÐÖ˺ÌÍ ÄÒ»ÑÈÍ ÎÐÍØÎÍÊÍÆÈÑ˽ ÒÍÖ. ™Àҟ ÒÀ ÒÄÊÄÖÒÀ¼À ÕнÌÈÀ, Ç ÉÈÌÇÒÈɽÒÇÒÀ ÒÇÝ ÎÀÐÀÆÔÆ»Ý ÉÀÈ Ç ÃÈÄ¿ÐÖÌÑÇ ÒÇÝ ÎÍÈÉÈʼÀÝ ÒÔÌ ÄÈÃÏÌ ÎÍÖ ÎÐÍÑźÐÄÈ ÒÍ šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ ºÕÄÈ ÀÖÜÇÓļ ÓÄÀËÀÒÈɟ. ÖÒ½ ÍÅļÊÄÒÀÈ ÎÐÔÒ¼ÑÒÔÝ ÑÒÇ ËÀÉнÕÐÍÌÇ ÎļÐÀ, ÒÇ ÆÌÏÑÇ ÉÀÈ ÒÇ ÃÈÍÐÀÒÈɽÒÇÒÀ ÒÇÝ •ÎÈÒÐÍλÝ, Ç ÍÎͼÀ ÄÎÔ˼ÞÄÒÀÈ ÒÇÌ ÄÖÓ¿ÌÇ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ, ÀÎÍÒÍÊËÏÌÒÀÝ ÉÀÈ ÃÈÀÉÈÌÃÖÌÄ¿ÍÌÒÀÝ, ÑÄ ÄÎÍÕºÝ Ã¿ÑÉÍÊÄÝ ÆÈÀ ÒÇÌ ÀÆÍП, ÒÇÌ ÄÖşÌÒÀÑÒÇ À̟ÎÒÖÜÇ ÒÔÌ ÑÒ½ÕÔÌ ÒÍÖ. «ŸÐÇ ÑÒÇ ÃÈÉ» ÒÇÝ ÎÍÊÈÒÈÉ» ÄÜÀÑÅÀʼÑÒÇÉÄ ŸÊÊÔÑÒÄ Ç ÑÖÌÄÐÆÀѼÀ ̺ÔÌ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÏÌ, ̺ÔÌ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ, ÉÖмÔÝ ½ËÔÝ ÄÌÓÀÐпÌÓÇÉÄ Ç ÄÊÄ¿ÓÄÐÇ ÀνÃÍÑÇ ÎÍÊÊÏÌ Àν ÒÀ ËÍÖÑÄÈÀɟ ÄÉÓºËÀÒÀ. •ÌÏ ÒÀÖÒ½ÕÐÍÌÀ ÖÎÍÑÒÇмÕÓÇÉÄ ÉÀÈ ÀÜÈÍÎÍÈ»ÓÇÉÄ ÃÇËÈÍÖÐÆÈɟ Ç ÄËÎÄÈмÀ ½ÑÔÌ ÒÄÕÌÈÒÏÌ ÄÜÀÉÍÊÍÖÓÍ¿Ì ÉÀÈ Ñ»ËÄÐÀ ÀɽËÀ ÌÀ ÕÐÇÑÈËÍÎÍÈÍ¿Ì ÎÀÐÀÃÍÑÈÀÉÍ¿Ý ÒнÎÍÖÝ ÄÐÆÀѼÀÝ, ÎÍÖ ÉÈÌÃÖÌÄ¿ÍÖÌ ÌÀ ÄÉÊļÂÍÖÌ. ¥Í šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ ÕÐÔÑҟ ÎÍÊʟ ÑÒÀ ÈÃÐÖÒÈɟ ˺ÊÇ ÒÇÝ ÎÐÏÒÇÝ •ÎÈÒÐÍÎ»Ý ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ ÒÍÖ, ÒÇ £ºÌÀ ÌÃÐğÃÇ, ÒÇÌ ËÀʼÀ šÄÆÀΟÌÍÖ, ÒÇ ›ÀÌ» ƒÀËÎÀÃÀмÍÖ ÉÀÈ ÒÇÌ ¬ÐÒÄËÇ ™ÍÐÒºÑÇ. — ÒÄÊÄÖÒÀ¼À ÎÐÍÑźÐÄÈ ÎŸÌÒÀ ÒÈÝ ÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÖÎÇÐÄѼÄÝ ÒÇÝ ÑÒÍ ·ÃÐÖËÀ, ËÀÞ¼ ËÄ ½ÑÀ ̺À ˺ÊÇ ÎÐÍÑÒºÓÇÉÀÌ ºÉÒÍÒÄ ÑÒÀÃÈÀɟ, ½ÎÔÝ Ç ­ÒÀ …ÀÐÀÑɟÉÇ, Ç ÈËÈʼÀ €ÄÐÍÖʟÌÍÖ, Í ÊºÜÀÌÃÐÍÝ £Ô˟ÌÍÝ ÉÀÈ Ç ™ÖÐÈÀÉ» ‰ÒÀÖÐÍÎÍ¿ÊÍÖ. €ÈÀ ÒÇ ÑÇËÄÐÈÌ» ÑÖÌÍÊÈÉ» ÄÖÓ¿ÌÇ ÒÇÝ ÊÄÈÒÍÖÐƼÀÝ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ ÉÀÈ ÆÈÀ ÒÍ ÌºÍ ÎÌÄ¿ËÀ ÒÔÌ ÀÈÑÓÇÒÈÉÏÌ ÒÍÖ ÄÎÈÊÍÆÏÌ, ÒÍ šÍÖÑÄ¼Í ½ËÔÝ ÍÅļÊÄÈ ÀɽËÇ ÎÍÊʟ ÑÒÇ ºÑÎÍÈÌÀ €ÄÐÍÖʟÌÍÖ, ÉÀÓÏÝ ÉÀÈ ÑÒÍ ÎÐÍÑÔÎÈɽ ÎÍÖ ËÄ ÖÎÄÖÓÖ̽ÒÇÒÀ ÉÀÈ ÄÖÑÖÌÄÈÃÇѼÀ ÒÍ ÖÎÇÐÄÒļ. ¥Í ÄÌÒÖÎÔÑÈÀɽ ÀÎÍÒºÊÄÑËÀ Àν ÒÇÌ ÀÉÍ¿ÐÀÑÒÇ ÎÐÍÑÅÍП ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ Ä¼ÌÀÈ ÑÒÇ ÃȟÓÄÑÇ ½ÊÔÌ ÒÔÌ Å¼ÊÔÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ. ™ÀÓÏÝ ËŸÊÈÑÒÀ Ç ÎÀÐÀÆÔÆ» ÒÔÌ ÎÐÍ×½ÌÒÔÌ ºÕÄÈ ÄÌ ÒÔ ËÄÒÀÜ¿ ÄÜÀÉÒÈÌÔÓļ Àν ÒÍ ÈÑÒÍÐÈɽ ÉÄÌÒÐÈɽ ÉÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ ˜ÃпËÀÒÍÝ ÏÝ ÒÍ ÎÀПÐÒÇËÀ ÒÇÝ ÍÃÍ¿ …ÄÈÐÀÈÏÝ ÉÀÈ ÒÇÌ …ÈÌÀÉÍÓ»ÉÇ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ «ÀÒÞÇÉÖÐȟÉÍÖ-€É¼ÉÀ, ÎÐÍÑÉÀÊļ ÄÆɟÐÃÈÀ ÉÀÈ ÎÐÍÉÀÊļ ÒÍ ÄÌÃÈÀźÐÍÌ ÉŸÓÄ ºÌÓÄÐËÍÖ ÖÎÍÑÒÇÐÈÉÒ» ÒÍÖ. ™ŸÓÄ ÎÈÑÒÍ¿, ÒÀÉÒÈÉÍ¿ ÀÊʟ ÉÀÈ ÉŸÓÄ ÎÄÐÈÑÒÀÑÈÀÉÍ¿ ­ÊÊÇÌÀ » ܺÌÍÖ ÄÎÈÑɺÎÒÇ. ÉÐÈÁÏÝ ÄÎÄÈû ÎÀкÕÄÈ ÄÆÆÖ»ÑÄÈÝ ÆÈÀ ÒÇÌ ÖÂÇÊ» ÎÍȽÒÇÒÀ ÒÔÌ ÎÐÍÑÅÄнËÄÌÔÌ ÄÈÃÏÌ, ÎÀкÕÍÌÒÀÝ ËÈÀ ÀÌÀÉÍÖÅÈÑÒÈÉ» À̟ÑÀ ÑÒÇÌ ÉÀÓÇËÄÐÈ̟ ÿÑÉÍÊÇ ½ÑÍ ÉÀÈ ÕÐÍÌÍÁ½ÐÀ ÃÈÀÃÈÉÀѼÀ, ÎÍÖ ÀÎÀÈÒļ Ç ÄÜÀÑşÊÈÑÇ ÒÔÌ ÀÎÀÐÀ¼ÒÇÒÔÌ Î½ÐÔÌ ÒÇÝ ËÍÖÑÄÈÀÉ»Ý ÊÄÈÒÍÖÐƼÀÝ.

¬ÆÆÄÊÍÝ ÄÊÇÁÍÐÐÈŸÝ ÈÄÖÓÖÌÒ»Ý ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ


™¢ªš…£— 1 ¥Í …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ ÈÃпÓÇÉÄ ÒÍ 1977 ÉÀÈ »ÒÀÌ ÒÍ ÎÐÏÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ šÍÖÑļÍÖ ÎÍÖ ÊÄÈÒÍ¿ÐÆÇÑÄ ÑÒÇÌ •ÊʟÃÀ. šÄ ÎÐÔÒÀÐÕÈɽ ÒÍÖ ÑÒ½ÕÍ ÒÇÌ ÎÀÐÀÆÔÆ» ÉÀÈ ÎÏÊÇÑÇ ÀÌÒÈÆПÅÔÌ Àν ÒÀ ÄÉÓºËÀÒÀ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÑÒÇмÞÄÈ ÍÈÉÍÌÍËÈɟ ÒÈÝ ÃÐÀÑÒÇÐȽÒÇÒÄÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ ÉÀÊ¿ÎÒÍÌÒÀÝ ºÌÀ ÑÇËÀÌÒÈɽ ˺ÐÍÝ ÒÍÖ ÑÖÌÍÊÈÉÍ¿ ÒÍÖ ÎÐÍØÎÍÊÍÆÈÑËÍ¿. Î½ ÒÀ ÀÌÀмÓËÇÒÀ ËÍÖÑÄÈÀɟ ÄÉÓºËÀÒÀ, ÄÎÈʺÆÍÌÒÀÈ ÀÌÒÈÎÐÍÑÔÎÄÖÒÈɟ ÃļÆËÀÒÀ ËÄ ÃÈÀÕÐÍÌÈÉ» ÀܼÀ ÉÀÈ ÀÌÀÎÀПÆÍÌÒÀÈ ËÄ ÑÄÁÀÑ˽, ÖÎÄÖÓÖ̽ÒÇÒÀ ÉÀÈ ÎÍÊ¿ ËÄПÉÈ. ‰ÇËÀÌÒÈɽ ÄμÑÇÝ ÑÒ½ÕÍ ÒÍÖ ÀÎÍÒÄÊļ Ç «ÃȟÃÍÑÇ» ÒÔÌ ËÍÖÑÄÈÀÉÏÌ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ ËºÑÔ ÒÇÝ ÎÍÈÍÒÈɟ ŸÐÈÑÒÇÝ ÀÌÀÎÀÐÀÆÔÆ»Ý ÒÍÖÝ ÉÀÈ ÒÇÝ ÃȟÓÄÑÇÝ ÒÔÌ ÀÌÒÈÆПÅÔÌ ÑÄ ÎÊÇÓÏÐÀ ÀÎÍÃÄÉÒÏÌ. ¥À ÎÈÑҟ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÒÔÌ ËÍÖÑÄÈÀÉÏÌ ÄÉÓÄ˟ÒÔÌ Ä¼ÌÀÈ ÎʺÍÌ Ä¿ÉÍÊÍ ÌÀ ÀÎÍÉÒÇÓÍ¿Ì Àν ÒÍ ÄÖпÒÄÐÍ ÉÍÈ̽ ½ÕÈ Ë½ÌÍ ÑÒÇÌ •ÊʟÃÀ ÀÊʟ ÉÀÈ ÑÒÍ ÄÜÔÒÄÐÈɽ. •¼ÌÀÈ ŸÊÊÔÑÒÄ ÄÌÃÄÈÉÒÈɽ ½ÒÈ ÑÒÀÓÄÐͼ ÖÎÍÑÒÇÐÈÉÒºÝ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ Ä¼ÌÀÈ ÒÍ •ÊÊÇÌÈɽ ÉПÒÍÝ, Ç •ÉÉÊÇѼÀ ÒÇÝ •ÊʟÃÀÝ, ÃȟÅÍÐÀ ÖÎÍÖÐÆļÀ, ÎÐÄÑÁļÄÝ, ÒПÎÄÞÄÝ, ËÄƟÊÍÈ ÍÐÆÀÌÈÑËͼ É.ÊÎ. ¥Ð¼ÒÍÝ ÉÀÈ ÄܼÑÍÖ ÑÇËÀÌÒÈÉ½Ý ÑÒ½ÕÍÝ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ Ä¼ÌÀÈ Ç ÃÈÀÒ»ÐÇÑÇ ÎÀÐÀÃÍÑÈÀÉÏÌ ÒÄÕÌÈÉÏÌ ÎÍÖ ÒļÌÍÖÌ ÌÀ ÕÀÓÍ¿Ì ÀÊʟ ÉÀÈ Ç ÖÎÍÑÒ»ÐÈÜÇ ÒÔÌ ÒÄÕÌÈÒÏÌ ÎÍÖ ÒÈÝ ÕÐÇÑÈËÍÎÍÈÍ¿Ì. ‰ÒÈÝ ÀÆÈÍÆÐÀżÄÝ ÎÍÖ ÃÈÀÒ¼ÓÄÌÒÀÈ ÑÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ, ÆÈÀ ÎÀПÃÄÈÆËÀ, ÕÐÇÑÈËÍÎÍÈļÒÀÈ Ç ÒÄÕÌÈÉ» ÒÔÌ ”ÖÞÀÌÒÈÌÏÌ ÀÆÈÍÆПÅÔÌ, ½ÎÔÝ ÀÖÆÍÒºËÎÄÐÀ, ÅÖÑÈɟ ÆÀÈÏÃÇ ÕÐÏËÀÒÀ ÉÀÈ ÑÒÈÊÁÔ˺ÌÀ Å¿ÊÊÀ ÉÀÓÀÐÍ¿ ÕÐÖÑÍ¿. …ÍÊʟ Àν ÒÀ ÖşÑËÀÒÀ ÎÍÖ ÕÐÇÑÈËÍÎÍÈÍ¿ÌÒÀÈ Ä¼ÌÀÈ ÖÅÀÑ˺ÌÀ ÑÒÍÌ ÀÐÆÀÊÄȽ, ÄÌÏ ÍÐÈÑ˺ÌÀ Àν ÒÀ ÉÄÌÒ»ËÀÒÀ ļÌÀÈ ÃÍÖÊÄ˺ÌÀ ÑÒÍ ÕºÐÈ Àν ÄÈÃÈɟ ÄÉÎÀÈÃÄÖ˺ÌÄÝ ÉÄÌÒ»ÑÒÐÄÝ. — ÉÀÒÀÑÉÄÖ» ÒÔÌ ÉÍÑËÇ˟ÒÔÌ ÎÐÀÆËÀÒÍÎÍÈļÒÀÈ Àν ÒÄÕ̼ÒÄÝ ÎÍÖ ÕÐÇÑÈËÍÎÍÈÍ¿Ì ÒÄÕÌÈÉºÝ ÍÈ ÍÎͼÄÝ ÒļÌÍÖÌ ÌÀ ÄÉÊļÂÍÖÌ. ¥À ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ źÐÍÖÌ ÑÅÐÀƼÃÄÝ ÆÌÇÑȽÒÇÒÀÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ ÉÀÈ ÒÍÖ ÑÖÌÄÐÆÀÞ½ËÄÌÍÖ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ÏÑÒÄ ÌÀ ÎÈÑÒÍÎÍÈļÒÀÈ Ç ÎÍȽÒÇҟ ÒÍÖÝ ÉÀÈ ÌÀ ÄÎÈÁÄÁÀÈÏÌÄÒÀÈ Ç ÒÀÖÒ½ÒÇҟ ÒÍÖÝ. ‰ÖÌÍÃÄ¿ÍÌÒÀÈ Àν üÆÊÔÑÑÇ ÎÄÐÈÆÐÀÅ» ÒÍÖ ËÍÖÑÄÈÀÉÍ¿ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÍÖ ÑÄ ÄÊÊÇÌÈÉ» ÉÀÈ ÀÆÆÊÈÉ» ÆÊÏÑÑÀ. ‰ÒÈÝ ÎÄÐÈÆÐÀÅºÝ ÀÖÒºÝ, ÍÈ ÍÎͼÄÝ ÑÖÌҟÑÑÍÌÒÀÈ Àν ÒÍÖÝ ÄÎÈËÄÊÇÒºÝ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ, ÀÌÀźÐÄÒÀÈ Ç ÎÐͺÊÄÖÑÇ, Ç ÕÐÍÌÍÊÍƼÀ ÉÀÈ Ç ÕлÑÇ ÒÍÖ ÎÐÔÒÍÒ¿ÎÍÖ. ¥Í …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ŸÌÍÈÜÄ ÎÍÊ¿ ÌÔÐ¼Ý ÒÍ ÃнËÍ ÆÈÀ ÒÍÖÝ ÌºÍÖÝ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ. •¼ÌÀÈ ËÈÀ ÉÀÈÌÍ¿ÐÈÀ ÎÐÍѺÆÆÈÑÇ ÎÍÖ ÉÀÓÈÄÐÏÌÄÈ ÒÍ šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ ÔÝ ÎÇÆ» ºËÎÌÄÖÑÇÝ ÉÀÈ ÎÄÃ¼Í ºÉÅÐÀÑÇÝ ÒÔÌ ÌºÔÌ •ÊÊ»ÌÔÌ ÃÇËÈÍÖÐÆÏÌ. ¢ÐÈÑ˺ÌÍÈ ÄÅÀÐ˽ÞÍÖÌ ÀÐÕºÆÍÌÄÝ ÉÀÈ ÎÀÐÀÃÍÑÈÀÉºÝ ÒÄÕÌÈÉºÝ ËÄ ÎÍÊ¿ ÄÌÃÈÀźÐÍÌÒÀ ÀÎÍÒÄʺÑËÀÒÀ, ½ÎÍÖ Ç ÎÀПÃÍÑÇ Æ¼ÌÄÒÀÈ ÀÅÄÒÇмÀ ÆÈÀ ÒÇ ÃÈÀ˽ÐÅÔÑÇ Ñ¿ÆÕÐÍÌÔÌ ÄÅÀÐËÍÆÏÌ. ¬ÊÊÍÈ ÀÌÒÊÍ¿Ì ÒÇÌ ºËÎÌÄÖÑ» ÒÍÖÝ Àν ÒÀ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÒÔÌ Ë½ÌÈËÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ, ÏÑÒÄ ÒÀ ÓºËÀÒÀ ÒÔÌ ËÍÖÑÄÈÀÉÏÌ ÄÉÓÄ˟ÒÔÌ ÌÀ ÞÔÌÒÀ̺ÂÍÖÌ ÜÀ̟ üÌÍÌÒÀÝ ºÌÀ ËÍÌÀÃÈɽ ÀÎÍÒºÊÄÑËÀ. •ÎÈÑÒºÆÀÑËÀ ÀÖÒ»Ý ÒÇÝ ÌºÀÝ ÎÐÍѺÆÆÈÑÇÝ »ÒÀÌ ÒÍ ŸÌÍÈÆËÀ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ ÑÒÍ ÉÒ»ÐÈÍ ÒÇÝ ÍÃÍ¿ …ÄÈÐÀÈÏÝ ÒÍ 2004 (ÁÊ. ÑÄʼÃÀ 136) ÉÀÈ ÒÍ ÌĽÒÄÐÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÑÒÇÌ …ÈÌÀÉÍÓ»ÉÇ . «ÀÒÞÇÉÖÐȟÉÍÖ-€É¼ÉÀ. ºÑÎÍÈÌÀ €ÄÐÍÖʟÌÍÖ ªÎÄ¿ÓÖÌÇ …ÔÊÇÒÇмÔÌ


ƒ 048 ÀÌŸÇ ™ÍÖкÒÀ

…™ 0780 Joanna Cave

… 0070 We Design

™ 1039 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ

™ 0900 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ»

 1050 ÊºÜÀÌÃÐÍÝ ›ÍÖÌÒÍÖÉÊ»Ý

 0726 ËÀʼÀ ™ÀÐÉÍ¿ÊÈÀ

 0725 ËÀʼÀ ™ÀÐÉÍ¿ÊÈÀ

…™ 0248 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ

…™ 0559 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ

… 0256 •ÊºÌÇ ™ÀÌÄÊÊÍÎÍ¿ÊÍÖ

 0765

ºÄÝ ÄÅÀÐËÍÆºÝ Àν ÒÈÝ ÑÖÊÊÍÆºÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ

AA 1251 Rdesign


™£˜•–ž¥¢ª 3 ¥Í ÌºÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÑÒÄƟÞÄÒÀÈ ÑÒÍ ÉÒ»ÐÈÍ ÒÇÝ ÍÃÍ¿ ™ÐÈÄÞÏÒÍÖ 3, ÑÒÇÌ …ÈÌÀÉÍÓ»ÉÇ . «ÀÒÞÇÉÖÐȟÉÍÖ-€É¼ÉÀ. •Éļ ºÞÇÑÄ ÉÀÈ ÃÍ¿ÊÄÂÄ o ÞÔÆПÅÍÝ ½ÊÀ ÑÕÄÃ½Ì ÒÀ ÕнÌÈÀ ÒÇÝ ÞÔ»Ý ÒÍÖ ÎÐÍÒÍ¿ ÒÍ ÉÊÇÐÍÃÍÒ»ÑÄÈ ÑÒÍ šÍÖÑļÍ. •ÉÒ½Ý Àν ÒÀ ºÐÆÀ ÉÀÈ ÒÍ ÄÐÆÀÑÒ»ÐȽ ÒÍÖ, Ç …ÈÌÀÉÍÓ»ÉÇ ÅÈÊÍÜÄÌļ ÎÀПÊÊÇÊÀ ½ÊÍÖÝ ÒÍÖÝ ÄÉÎÐÍÑÏÎÍÖÝ ÒÇÝ ÎÌÄÖËÀÒÈÉ»Ý ÉÀÈ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉ»Ý ÞÔ»Ý ÒÇÝ •ÊʟÃÀÝ ÒÍÖ 20Í¿ ÀÈÏÌÀ. šºÑÀ Àν ÒÇÌ ÎÐÏÒÇ ÀÖÒ» ÑÖÌÍÊÈÉ» ÎÀÐÍÖѼÀÑ» ÒÍÖÝ, ÍÈ ÆÄÌÈºÝ ÎÍÖ Á¼ÔÑÀÌ ÒÈÝ ËÄƟÊÄÝ ÎÍÊÈÒÈÑËÈÉºÝ ÀÌÀÒÐÍÎºÝ ÒÍÖ šÄÑÍÎÍʺËÍÖ Æ¼ÌÍÌÒÀÈ ÑÇËÄ¼Í ÀÌÀÅÍÐŸÝ ÆÈÀ ÒÍÖÝ ÌºÍÖÝ ÒÍÖ Ñ»ËÄÐÀ. ¥Í ŸÌÍÈÆËÀ ÒÍÖ ÒмÒÍÖ ÑÒÇ ÑÄÈП …ÔÊÇÒÇмÍÖ ÑÖËμÎÒÄÈ ËÄ ÒÇ ÑÖËÎÊ»ÐÔÑÇ 35 ÕнÌÔÌ Àν ÒÇ ÊÄÈÒÍÖÐƼÀ ÒÍÖ ÎÐÏÒÍÖ. ¥Í šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ ÉÀÓÈÄÐÏÌÄÒÀÈ ÔÝ ÎÇÆ» ºËÎÌÄÖÑÇÝ ÌºÔÌ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÏÌ ÉÀÈ ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÎÐÍÑźÐÄÈ ºÌÀ ÑÖÌÄÕÏÝ ÀÌÀÌÄÍ¿ËÄÌÍ ÎÄÃ¼Í ºÉÅÐÀÑÇÝ. ™ÀÊÊÈÒºÕÌÄÝ ÉÀÈ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ ÍÈ ÍÎͼÍÈ ÃÇËÈÍÖÐÆÍ¿Ì ºÐÆÀ ÀÎÍÉÊÄÈÑÒÈɟ ÆÈÀ ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ ÉÀÈ ºÕÍÖÌ ½ÊÍÈ ÉŸÒÈ ÈÃÈÀ¼ÒÄÐÍ ÔÝ ÎÐÍÝ ÒÇÌ ÒÄÕÌÈÉ» » ÒÇÌ ºËÎÌÄÖÑÇ ÑÖÌÓºÒÍÖÌ ºÐÆÀ ËÍÌÀÃÈɟ, Í ÉÀÓºÌÀÝ ËÄ ÒÇÌ ÎÐÍÑÔÎÈÉ» ÒÍÖ ÑÅÐÀƼÃÀ ÉÀÈ ÖÎÍÆÐÀÅ». šÄ ÕÈÍ¿ËÍÐ ÉÀÈ ÀÌÀÒÐÄÎÒÈÉ» ÃȟÓÄÑÇ ÀÅÀÈÐÍ¿Ì ÒÀ ÉÊÈѺ, ÉÀÈ ËÄ ÄÅÄÖÐÇÒÈÉÍ¿Ý ÒнÎÍÖÝ ÄÎÈÉÍÈÌÔ̼ÀÝ ÄÎÀÌÀÎÐÍÑÃÈÍмÞÍÖÌ ÒÇÌ ÎÀПÃÍÑÇ. ¥À ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÎÍÖ ÃÈÀÒ¼ÓÄÌÒÀÈ ÎÐÍÝ ÎÏÊÇÑÇ ÀÎÍÒÄÊÍ¿Ì ÌºÄÝ ÎÀÐÀÆÔƺÝ, ÄËÎÌÄÖÑ˺ÌÄÝ ÉÀҟ É¿ÐÈÍ Ê½ÆÍ Àν ÒÍ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «ÀÒÞÇÉÖÐȟÉÍրɼÉÀ ÉÀÈ Àν ÒÇÌ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉ» ÎÀÐÀÆÔÆ» ÒÇÝ ÆÄÌÈŸÝ ÒÍÖ šÄÑÍÎÍʺËÍÖ. ‰ÒÍÈÕļÀ Àν ÒÀ ÒÍμÀ ÉÀÈ ÒÇ ËÖÓÍÊÍƼÀ ÎÍÖ Ä¼ÕÀÌ ÄËÎÌÄ¿ÑÄÈ ÒÍÌ  . «ÀÒÞÇÉÖÐȟÉÍÖ-€É¼ÉÀ ËÄÒÀÊʟÑÑÍÌÒÀÈ ÑÄ ÍÊÍÉÀ¼ÌÍÖÐÈÄÝ ÄÖşÌÒÀÑÒÄÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ. ÌŸËÄÑÀ ÑÒÍÖÝ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ ÎÍÖ ÄÎÈʺÕÒÇÉÀÌ, ÑÖÆÉÀÒÀʺÆÍÌÒÀÈ ÎÀÊÀȽÒÄÐÍÈ ÑÖÌÄÐƟÒÄÝ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ, ÀÊʟ ÉÀÈ ŸÊÊÍÈ ÌĽÒÄÐÍÈ. ™ÍÐÖÅÀ¼ÍÈ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ ÉÀÈ ÉÀÊÊÈÒºÕÌÄÝ ÄÅÀÐËÍÑ˺ÌÔÌ ÒÄÕÌÏÌ ÑÖÌÖΟÐÕÍÖÌ ËÄ ÌºÄÝ Í˟ÃÄÝ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ, ½ÎÔÝ ÍÈ Brainstorm Design, ÍÈ 157+173 Designers, ÍÈ We Design, ÍÈ ÍÎͼÍÈ ÑÕÄüÀÑÀÌ ÒÇ ÌºÀ ÑÖÑÉÄÖÀѼÀ, ÉÀÈ ÒºÊÍÝ ÍÈ Beetroot, ÎÍÖ ÑÕÄüÀÑÀÌ ÒÇ ÁÐÀÁÄÖ˺ÌÇ ÀżÑÀ ÒÔÌ 35 ÕнÌÔÌ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ. ¢È ÄÈÃÈÉºÝ ÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ ÆÈÀ ÎÀÈÃȟ Àν ÒÍÖÝ ÌºÍÖÝ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ ÄÌҟÑÑÍÌÒÀÈ ÑÄ ºÌÀ ÄÜÀÈÐÄÒÈɟ ÎÊÍ¿ÑÈÍ ÒË»ËÀ ÎÍÖ ÅÈÊÍÃÍÜļ ÌÀ ÄÜÍÈÉÄÈÏÑÄÈ ÒÈÝ ÌĽÒÄÐÄÝ ÇÊÈɼÄÝ ËÄ ÒÇÌ ÒºÕÌÇ. ¥Í ÎÀÈÃÈɽ ÒË»ËÀ ÎÄÐÈÊÀËÁŸÌÄÈ ÁÈÁʼÀ, ÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ ÉÀÈ ÎÀÈÕ̼ÃÈÀ ÆÈÀ ½ÊÄÝ ÒÈÝ ÇÊÈɼÄÝ. ‰Ä ÑÖÌÄÐÆÀѼÀ ËÄ ÒÀ …ÔÊÇÒ»ÐÈÀ ܺÌÔÌ šÍÖÑļÔÌ, ½ÎÔÝ Ç Tate Gallery, ÒÍ Centre Pompidou, ÒÍ šÍš É.Ÿ., ÒÍ šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ ÎÐÍÑźÐÄÈ ÑÒÀ ÎÀÈÃȟ ÒÇ ÃÖÌÀÒ½ÒÇÒÀ ÌÀ ÀÎÀÑÕÍÊÇÓÍ¿Ì ÃÇËÈÍÖÐÆÈɟ ÑÒÍÌ ÄÊÄ¿ÓÄÐÍ ÕнÌÍ ÒÍÖÝ ÉÀÓÏÝ ÉÀÈ ÌÀ ÆÌÔмÑÍÖÌ ºÐÆÀ ÒºÕÌÇÝ, ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈɟ ÐÄ¿ËÀÒÀ ÉÀÈ ÒÄÕÌÈÉºÝ ËÄ ÃÈÀÑÉÄÃÀÑÒÈɽ ÉÀÈ ÄÖ՟ÐÈÑÒÍ ÒнÎÍ. ‰ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ ÃÈÀÒ¼ÓÄÌÒÀÈ ÄμÑÇÝ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ºÐÆÔÌ ÒÔÌ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÏÌ ÎÍÖ ÅÈÊÍÜÄÌÍ¿ÌÒÀÈ ÑÒÇ Ë½ÌÈËÇ ºÉÓÄÑÇ. šÈÀ ËÄƟÊÇ ÑÖÊÊÍÆ» Àν ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ, ÀżÑÄÝ ÉÀÈ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÎÍÈɼÊÔÌ ÓÄ˟ÒÔÌ ÄËÎÊÍÖÒ¼ÞÍÖÌ ÒÍ ÄÖп şÑËÀ ÒÔÌ ÄÎÈÊÍÆÏÌ. …ÊÀÈÑÈÏÌÍÌÒÀÈ Àν ËÈÀ ÎÊÍ¿ÑÈÀ ÑÖÊÊÍÆ» ÁÈÁʼÔÌ ËÄ ÓºËÀÒÀ ÎÍÖ ÉÀÊ¿ÎÒÍÖÌ Ò½ÑÍ ÒÇÌ ÄÊÊÇÌÈÉ» ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉ» ÎÀÐÀÆÔÆ» ½ÑÍ ÉÀÈ ÒÇ ÃÈÄÓÌ» ɼÌÇÑÇ ÒÇÝ ¼ÃÈÀÝ ÄÎÍÕ»Ý.


€ 0015 šÀмÀ €ÐÇÆÍмÍÖ

«™¥1 ”rainstorm Design

€ 0045 157+173 Designers € 0033 ÊºÜÀÌÃÐÍÝ ›ÍÖÌÒÍÖÉÊ»Ý

… 0866 ™ÈÉ» …ÄÐÈÁÍʟÐÇ

€™ 0005 Joanna Cave

€™ 0045 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ

 1139 ˜½ÊÇ ƒÄÈÁÀß

€ 0035, € 0043 «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ŸÐÐÀ

€ 0011 šÀÐÆÀмÒÀ •ÉÉÊÇÑȟÐÕÍÖ € 0026 Inger Carlsson

€ 0044 157+173 Designers

ºÄÝ ÄÅÀÐËÍÆºÝ ÁÀÑÈÑ˺ÌÄÝ ÑÒÀ ºÐÆÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ

€ 0005 ™ÀÒÄмÌÀ šÔÐÀÙÒÇ


1

3

 1157 ™ÍÐÈÌÓÈÀÉ» ƒÄÉÀ̼ÃÀ, ¥À ÀÆÆļÀ ÀÖÒÍ¿ ÒÍÖ Ò¿ÎÍÖ ÀÎÍÒÄÊÍ¿ÑÀÌ ÑÖÕ̟ ÆÀË»ÊÈÀ ÃÏÐÀ, 500-450 Î.«., ¹Â. 9,5 ÄÉ.

 1158 ËÅÍмÑÉÍÝ, 1350-1300 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

2  0798 ™¿ÊÈÉÀ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 530-520 Î.X., ÈŸË. 15 ÄÉ.

4  0993 …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈÉ» ÎÖܼÃÀ, •¿ÁÍÈÀ 3200-2700 Î.«., ¹Â. 9,5 ÄÉ.

6  0882 …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈÉ½Ý ÉÐÀÒÇмÑÉÍÝ, •¿ÁÍÈÀ, 3200-2700 Î.«., ¹Â. 17 ÄÉ.

5  0883 šÖÉÇÌÀ×É» É¿ÊÈÉÀ, 1350-1300 Î.«., ÈŸË. 16 ÄÉ., ¹Â. 13 ÄÉ.

7

8

AA 1150 ™¿ÊÈÉÀ Ò¿ÎÍÖ ‰ÈŸÌÌÔÌ, ÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ÈŸË. 22 ÄÉ., ¹Â. 17 ÄÉ.

AA 1151 ™¿ÊÈÉÀ Ò¿ÎÍÖ ‰ÈŸÌÌÔÌ, ÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ÈŸË. 16 ÄÉ., ¹Â. 13 ÄÉ.


10

11

 0696 šÖÉÇÌÀ×É½Ý ÎÈÓÀËÅÍмÑÉÍÝ, ™¿ÎÐÍÝ, 1350-1300 Î.«., ¹Â. 16,5 ÄÉ.

 0991 ™ŸÌÓÀÐÍÝ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 400-350 Î.«., ¹Â. 9 ÄÉ.

 1055 šÖÉÇÌÀ×É» É¿ÊÈÉÀ, ™ÍÐÈÌÓÈÀɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 1300-1250 Î.«., ¹Â. 20, ÈŸË. 16 ÄÉ.

12  0833A ‰ÅÀÈÐÈÉ½Ý ÀпÁÀÊÊÍÝ, ™½ÐÈÌÓÍÝ, 600-575 Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ.

15  0706 ¥ÐÈÅÖÊʽÑÒÍËÇ ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., ¹Â. 24 ÄÉ.

13  0114 …ÐÔÒÍÄÊÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, •¿ÁÍÈÀ, 3000-2800 Î.«., ÈŸË. 12 ÄÉ.

16  0562 ™ŸÌÓÀÐÍÝ ÁÍÈÔÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ¥ºÊÇ 5ÍÖ-ÀÐÕºÝ 4ÍÖ ÀÈ. Î.«. ¹Â. 19 ÄÉ.

14  0992 ƒÇÉ¿ÓÈÍ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 425-400 Î.«., ¹Â. 12,5 ÄÉ.

17  0695 ƒ»ÉÖÓÍÝ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ÐÕºÝ 6ÍÖ-ÒºÊÇ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 23,5 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ ÎÐÍ×ÑÒÍÐÈÉÏÌ ÉÀÈ ÉÊÀÑÈÉÏÌ ÕнÌÔÌ

9

11


1**  0482 ‰ÒÄşÌÈ ÉÈÑÑÍ¿, šÀÉÄÃÍ̼À, •ÊÊÇÌÈÑÒÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 37x33 ÄÉ.

* ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

** «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

2*  0565 ƒÇÉ¿ÓÈÍ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 16 ÄÉ.

4*

3**

AA 0124A ™ÖÉÊÀÃÈÉ½Ý ÉÐÀÒÇмÑÉÍÝ, 3200-2800 Î.«., ¹Â. 13 ÄÉ., ÈŸË. 8 ÄÉ.

 0171 ™ŸÊÖËËÀ ÉÀÓкÅÒÇ ËÄ ÒÍÌ …ŸÌÀ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 12x15 ÄÉ.

6*  0790 17x7 ÄÉ.

5*  1155 ™ŸÌÓÀÐÍÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ., ÈŸË. 8,5 ÄÉ.

7* …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɟ ÎÈ̟ÉÈÀ, ¥Ð¼ÒÇ ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«.

 0790” 22x10 ÄÉ.

8*  1154 ™ŸÌÓÀÐÍÝ, 575-550 Î.«., ¹Â. 5 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.


 0799 ‰ÒÄşÌÈ ËÖÐÒȟÝ, šÀÉÄÃÍ̼À, •ÊÊÇÌÈÑÒÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 35Õ26 ÄÉ.

12*  0797 Ð¿ÁÀÊÊÍÝ, 650-640 Î.«., ¹Â. 11,5 ÄÉ.

10*  0113 …ÐÔÒÍÄÊÊÀÃÈɽ É¿ÎÄÊÊÍ, •¿ÁÍÈÀ, 2800 Î.«., ¹Â. 8,7 ÄÉ.

11*  0869 ‰ÒÊÄÆƼÃÀ ÉÀÈ ÀпÁÀÊÊÍÝ, 450-400 Î.«. ÉÀÈ 600-575 Î.«., 10Õ23 ÄÉ.

16 13**

14*

15*

 0029 …ÐÔÒÍÄÊÊÀÃÈɽ É¿ÎÄÊÊÍ, •¿ÁÍÈÀ, 2800 Î.«., ¹Â. 9 ÄÉ., ÈŸË. 12 ÄÉ.

 1153 ‰É¿ÅÍÝ, 725-700 Î.«., ¹Â. 4 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

 1156 šÈÌÔÈÉ» ÎÖܼÃÀ, 2160-1800 Î.«., ¹Â. 3 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

 0030 šÖÉÇÌÀ×É» É¿ÊÈÉÀ, ‚»ÁÀ, 1300-1150 Î.«., ¹Â. 9 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ  0030 «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ ÎÐÍ×ÑÒÍÐÈÉÏÌ, ÄÊÊÇÌÈÑÒÈÉÏÌ ÉÀÈ ÉÊÀÑÈÉÏÌ ÕнÌÔÌ

9**

13


2  0492 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 32,5 ÄÉ.

1

ÀÑÇ˺ÌÈÍÈ Ã¼ÑÉÍÈ

 0490 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 32,5 ÄÉ.

14

3 AA 0108 ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 1792, ÈŸË. 34,5 ÄÉ.

5  0108 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÒÍÌ ¬ÆÈÍ ÈɽÊÀÍ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 1792, ÈŸË. 34,5 ÄÉ.

4 AA 0294 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÒÇÝ …ÀÌÀƼÀÝ, ¥ÐÀÎÄÞÍ¿ÌÒÀ, 1834, ÈŸË. 34 ÄÉ.

6  0228 ÆÆʼÀ, 18ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 25,5 ÄÉ.


9 8 7

 0472 šÍÌ» ‰ÍÖËÄʟ, 1718, ÈŸË. 29,8 ÄÉ.

AA 0010 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÒÍÖÝ ÃÏÃÄÉÀ ÎÍÑÒ½ÊÍÖÝ, 17ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 23,5 ÄÉ.

 1133 ÌÀÒÍÊÈÉ» ‚ПÉÇ, 1869, ÈŸË. 20 ÄÉ.

11

ÀÑÇ˺ÌÈÍÈ Ã¼ÑÉÍÈ

 0471 •ÌÄμÆÐÀÅÍ ÃÈÑɟÐÈÍ, 1695, ÈŸË. 19 ÄÉ.

10  0293 ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 19ÍÝ ÀÈ., 29Õ36 ÄÉ.

13

12  1101 €ÀÊʼÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 22 ÄÉ.

 0491 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ Æ¼ÍÖ ÇËÇÒмÍÖ, ÌÀÒÍÊÈÉ» ‚ПÉÇ, 1852, 46x40 ÄÉ.

14  0042 ™ÀÎÎÀÃÍɼÀ, 1782, ÈŸË. 37 ÄÉ.

15


1  0067 •ÌÄμÆÐÀÅÍ É¿ÎÄÊÊÍ, 1763, ÈŸË. 12 ÄÉ.

3

2

 0204 ¥ŸÑÈ ¢ÓÔËÀÌÈÉ»Ý ÒºÕÌÇÝ, 16ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 12 ÄÉ.

 0075 …ÈŸÒÍ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÄÐÔÒÈúÀ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 6ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 12 ÄÉ.

4

5

 0092 ¥ŸÑÈ, 1481-1512, ÈŸË. 10,5 ÄÉ.

 0357 ¥ÀџÉÈ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 8,5 ÄÉ.

6

8

9

 0986

0018 …ÈŸÒÍ ËÄ ÒÇ Ì¿ËÅÇ ˜ÌÏ, 6ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 24,5 ÄÉ.

 0984 …ÈŸÒÍ ËÄ ÉÀПÁÈ, ¥»ÌÍÝ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 15 ÄÉ.

¥ÀџÉÈ ËÄ Ì½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

7  0986€

10  0984B

11

12

13

 0090 £ÍËÁÍÄÈÃºÝ ÒŸÑÈ, ¶ÎÄÈÐÍÝ, ¥ºÊÇ 18ÍÖ ÀÈ., 19,5x16,5 ÄÉ.

 0068 ¥ŸÑÈ ËÄ ÈÑÒÈÍŽÐÍ, ™ºÐÉÖÐÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7 ÄÉ.

 0126 ™ÀÐÃȽÑÕÇËÍ ÃÈÑɟÉÈ, 1837, 6x11,5 ÄÉ.


15  0092 ¥ŸÑÈ, 1481-1512, ÈŸË. 12,5 ÄÉ.

¥ÀџÉÈ ­ÐÔÒÀÝ ÉÀÈ ÖÕ», 2ÍÝ-3ÍÝ Ë.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

 0186 ¥ÀџÉÈ, ÒÒÈÉ», 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 9 ÄÉ.

20

21

 0056 ¼ÑÉÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 17 ÄÉ.

 0310 ÈÑɟÐÈÍ, ¶ÎÄÈÐÍÝ, 19ÍÝ ÀÈ., 27x16 ÄÉ.

AA 1081 TÀџÉÈ ËÄ ÒÄÒПÃÐÀÕËÍ ÒÇÝ Ó»ÌÀÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

 0093 ¥ŸÑÈ, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 9 ÄÉ.

 0985€

18

23

17 16

19  0187 ¥ÀџÉÈ, ™ºÐÉÖÐÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 8 ÄÉ.

22  0205 ¼ÑÉÍÝ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 16 ÄÉ.

24

25

 0027 ¼ÑÉÍÝ, šÈÉП Ñ¼À, 1720, 30,5x22,5 ÄÉ.

 1009 ¥ŸÑÈ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 12 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÉÀÈ ÍÐÄÈ՟ÊÉÈÌÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ Àν ҟÑÈÀ ÉÀÈ ÃÈÑɟÐÈÀ

 0985

14

17


1  0216 ™ÍÖÒ¼ ËÄ ŸÌÓÈÌÍ ÃȟÉÍÑËÍ, …ÄÐѼÀ, 16ÍÝ ÀÈ., 20x9,8 ÄÉ., MÄ ÄμÕÐÖÑÇ ÄκÌÃÖÑÇ

2

 0216 šÄ Ü¿ÊÈÌÇ ÄκÌÃÖÑÇ

 0487 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., 6,7x5 ÄÉ.

5

3

 0218 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., 4x6 ÄÉ.

 0275 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 6,5 ÄÉ.

4 AA 0129A ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 10,5 ÄÉ.

6

8

 0072 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, ÐÕºÝ 19ÍÖ ÀÈ., 8x5,2 ÄÉ.

 0314 ›ÖÊÀÕÒ½, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 6,8 ÄÉ.

7  0112 ™ÈÁÔÒ¼ÃÈÍ, 1817, 10,5x6,5 ÄÉ.

9

10

 0989 ™ÍÖÒ¼ ËÄ ÕÄÊÏÌÀ Àν ̽ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., 8,5x11,5 ÄÉ.

 0989 ™ÍÖÒ¼ ËÄ ÉÀПÁÈ Àν ÖκÐÓÖÐÍ ÒÇÝ ¥»ÌÍÖ, 18ÍÝ-ÀÐÕºÝ 19ÍÖ ÀÈ., 8,5x11,5 ÄÉ.


15  0359 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 3 ÄÉ.

11

13  0077 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., 5,5x7,5 ÄÉ.

12  0364 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, ™À¿ÉÀÑÍÝ, 19ÍÝ ÀÈ., 11x6,5 ÄÉ.

16

17

 0274 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., 3,6x3,6 ÄÉ.

 0326 ™ÍÖÒ¼, 1875, 9,7x7,6 ÄÉ.

14  0486 ÐÒÍŽÐÈÍ, 19ÍÝ ÀÈ., 5x7 ÄÉ.

18  0283 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., 5x5,3 ÄÉ.

19  0274 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., 3,6x3,6 ÄÉ.

21 20  0127 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, 1820, 7x5 ÄÉ.

 0313 ™ÍÖÒ¼, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 9 ÄÉ.

22  0343 ™ÍÖÒ¼, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., 5,5x7 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÉÍÖÒȟ, ÒÀËÎÀÉÍÓ»ÉÄÝ

 0273 ¥ÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 7 ÄÉ.

19


2  0018 …ÐÔÒÍÕÐÈÑÒÈÀÌÈɽ ÎȟÒÍ ËÄ ÒÇ Ì¿ËÅÇ ˜ÌÏ, 6ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÈŸË. 24,5 ÄÉ.

1  0182 ¸ÊÎÇ, 5ÍÝ ÀÈ Î.«., ¹Â. 11 ÄÉ.

4  0183 ªÃмÀ, ‚ÄÑÑÀʼÀ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 15 ÄÉ.

ÄΟÐÆÖÐÀ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÀ ÑÉÄ¿Ç

3

20

 0019 …ÈŸÒÍ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÄÐÔÒÈúÀ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÈŸË. 12 ÄÉ.

6  0179 ‰É¿ÅÍÝ, ‚ÄÑÑÀʼÀ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ., ÈŸË. 10 ÄÉ.

5

7

€ 0050 ”ŸÞÍ, Î½ ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ”ŸÑÇ Àν ºÁÄÌÍ, ¹Â. 28 ÄÉ.

 0172 ™¿ÊÈÉÀ, šÀÉÄÃÍ̼À, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 11,8 ÄÉ.

9 8  0067 •ÌÄμÆÐÀÅÍ É¿ÎÄÊÊÍ, 1763, ÈŸË. 12 ÄÉ.

 0491 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÒÍÌ ¬ÆÈÍ ÇË»ÒÐÈÍ, ÌÀÒ. ‚ПÉÇ, 1852, 47Õ40 ÄÉ.

10  0068 ¥ŸÑÈ ËÄ ÈÑÒÈÍŽÐÍ, ™ºÐÉÖÐÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7 ÄÉ.


11  0472 •ÌÄμÆÐÀÅÍÝ ¼ÑÉÍÝ, šÍÌ» ‰ÍÖËÄʟ, 1718, ÈŸË. 29,8 ÄÉ.

 0056 ¼ÑÉÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 17 ÄÉ.

12  0481 ¼ÑÉÍÝ, šÈÉП Ñ¼À » ÌÀÒ. ‚ПÉÇ, 16ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 43,5 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

14 16

 0180 ÍÕļÍ, 15ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 8 ÄÉ., ÈŸË. 10 ÄÉ.

 0243 ™¿ÎÄÊÊÍ ËÄ Õ¼ËÀÈÐÄÝ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 10 ÄÉ.

15  0010 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÒÍÖÝ ÃÏÃÄÉÀ ÎÍÑÒ½ÊÍÖÝ, 17ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 23,5 ÄÉ.

17  0027 ¼ÑÉÍÝ, šÈÉП Ñ¼À, 1720, 30,5Õ22,5 ÄÉ.

18  0090 £ÍËÁÍÄÈÃºÝ ÒŸÑÈ, ¶ÎÄÈÐÍÝ, 18ÍÝ ÀÈ., 19,5Õ16,5 ÄÉ.

ÄΟÐÆÖÐÀ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÀ ÑÉÄ¿Ç

13

21


2  1152B ƒ»ÉÖÓÍÝ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, ÐÕºÝ 6ÍÖ-ÒºÊÇ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 23 ÄÉ.

1  1158B ËÅÍмÑÉÍÝ, 1350-1300 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

3  1155B ™ŸÌÓÀÐÍÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ., ÈŸË. 8,5 ÄÉ.

4 0431

5 AA 0431A £ÔËÀ×É» Ë»ÒÐÀ ÊÖÕÌÀÐÈÍ¿, 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., š»É. 13 ÄÉ.

6  0791 ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 3300-2700 Î.«., ÈŸË. 19 ÄÉ.

7  0428 ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 3300-2700 Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

9  0427B ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 2800-2300 Î.«., ÈŸË. 11 ÄÉ.

8  1153B ‰É¿ÅÍÝ, 725-700 Î.«., ¹Â. 4 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

10

11

 0775 …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÎÈ̟ÉÈÍ, 3Ç ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«., š»É. 13 ÄÉ.

 0775A š»É. 18 ÄÉ.


15

16

0774 …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÎÈ̟ÉÈÍ, 3Ç ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«., š»É. 13 ÄÉ.

€ 0024€ 17Õ27 ÄÉ.

€ 0024 10,5Õ17 ÄÉ.

12  0428” ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 3300-2700 Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

14 0774 š»É. 18 ÄÉ.

šÎÍÊ, Àν ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

17 € 0024 9Õ14 ÄÉ.

18

19  1201 šÎÍÊ, ÌÀÒÍÊÈÉ» šÄѽÆÄÈÍÝ, £ÔËÀ×É» ÄÎÍÕ», ÈŸË. 24 ÄÉ.

€ 0024B 6,5Õ10 ÄÉ.

20 1201 ÈŸË. 20 ÄÉ.

23

21

22

 1156B šÈÌÔÈÉ» ÎÖܼÃÀ, 2160-1800 Î.«., ¹Â. 3 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

 1154B ™ŸÌÓÀÐÍÝ, 575-550 Î.«., ¹Â. 5 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

 0775” …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÎÈ̟ÉÈÍ, 3Ç ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«., š»É. 22 ÄÉ.

24  0427 ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 2800-2300 Î.«., ÈŸË. 11 ÄÉ.

25

26

 0774” …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÎÈ̟ÉÈÍ, 3Ç ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«., š»É. 22 ÄÉ.

 0426 ™ÖÉÊÀÃÈÉ» ÅȟÊÇ, 2700-2300 Î.«., ÈŸË. 23 ÄÉ.

ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ Àν ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ ÉÀÈ ÍÐļÕÀÊÉÍ

13

23


1

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÉÀПÁÈÀ

 0998 ¥»ÌÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 5 ÄÉ.

24

3  0136 ¥ŸËÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ÉÐÖÊÈɽ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 7x5 ÄÉ.

2  0870 ¥ŸËÀ, «¼ÍÝ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 21 ÄÉ.

4  1196 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 8,5x6,5ÄÉ.

5

6

 0796 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 6,5x4,3 ÄÉ.

 0136 ¥ŸËÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., š»É. 8,5 ÄÉ.

7  0652 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ-ÀÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ¹Â. 9,5 ÄÉ.

8  0506 ¥ŸËÀ, 19ÍÝ ÀÈ., 26x24 ÄÉ.

9 AA 0653 ¥ŸËÀ, «¼ÍÝ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ-ÀÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ¹Â. 19 ÄÉ.


12

11

AA 0139 8,5x10 ÄÉ.

¥ŸËÀ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÆÖÌÀÈÉļÀÝ ËÍÐÅ»Ý, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ.

13

 0768 ¥ŸËÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., 7,5x4,5 ÄÉ.

AA 0139 8,5x5 ÄÉ.

14

AA 0140 8x4 ÄÉ.

¥ŸËÀ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÆÖÌÀÈÉļÀÝ ËÍÐÅ»Ý, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ.

15  0769 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 6,5x4,3 ÄÉ.

18  1115 ¥ŸËÀ, šÈÉП Ñ¼À, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 13,5x10 ÄÉ.

16

17

 0795 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 9 ÄÉ.

 0771 ¥ŸËÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., 7,5x6 ÄÉ.

19

20

 1187 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 6,5 ÄÉ.

 1116 ¥ŸËÀ, šÈÉП Ñ¼À, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 7,5x10 ÄÉ

21 AA 0493 ŸÐÈ, šÈÉП Ñ¼À » ÌÀÒ. ‚ПÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 18 ÄÉ.

AA 0140 10x4 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÀ ҟËÀÒÀ, ÆÍ¿ÐÈÀ

10

25


2  0310 ÈÑɟÐÈÍ, ¶ÎÄÈÐÍÝ, 19ÍÝ ÀÈ., 27x16 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

1 AA 0070 ¼ÑÉÍÝ ËÄ ÎÐÍÒÍË» ÇÐǼÃÀÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., 11,5Õ11,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

3  1218 •ÉÉÊÇÑÈÀÑÒÈÉ½Ý Ã¼ÑÉÍÝ, 6ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 18 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

4 AA 0266 …ÀÊÀÈÍÕÐÈÑÒÈÀÌÈɽ ÃÍÕļÍ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, ¹Â. 9 ÄÉ., ÈŸË. 12,3 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

5

6

AA 0323 ƒÖÕ̟ÐÈ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.X., M»É. 12,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AA 0296 ™ŸÊÖËËÀ ÉÀÓкÅÒÇ, ÅÐÍüÒÇ ÉÀÈ ­ÐÔÒÀÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., 17Õ17 ÄÉ., ÈŸË. 20 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ


7

8

AA 0440 —ÓË½Ý (ÑÍÖÐÔÒ»ÐÈ) ÎÍÖ ÀÎÍÊ»ÆÄÈ ÑÄ ÉÄÅÀÊ» ΟÎÈÀÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AA 0651 AÊşÃÈ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 42 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9  1139 šÀÆÌ»ÒÄÝ, ƒÄÎÒ. Àν ɺÌÒÇËÀ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

 0440” š»É. 8,8 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

10 AA 0434 ™ÍÖҟÊÀ ÎÍÖ ÀÎÍÊ»ÆÄÈ ÑÄ ÉÄÅÀÊ» ΟÎÈÀÝ, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

11  0434” š»É. 27 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

13

14

AA 0043 ™ŸÊÖËËÀ ÉÀÓкÅÒÇ, È½ÌÖÑÍÝ ÉÀÈ šÀÈ̟ÃÄÝ, 310 Î.«., «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0043 17Õ17 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ, ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ

ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ

12

27


›ÖÊÀÕҟ ˜ÑÊÀËÈÉ»Ý ¥ºÕÌÇÝ

1

2

28

™ 0058 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

3

™ 0062 10ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

5 ™ 0062 10ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

4

™ 0057 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

6

™ 0059 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7 ™ 1197 €Í¿ÐÈ ‰ÎļÐÀ, ÈŸË. 5,5 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

9

 1246

8  1246 ÈŸË. 7 ÄÉ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ * ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ

™ 0060A 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

11

 1219 €Í¿ÐÈ …ÒÇ̽, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 10 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ

 1247 šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀɽÝ, 6 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

14

12  1249 €ÈÀ ÒÀ ÉÊÄÈÃȟ ªÆļÀ-–Ô», ¼ÆÖÎÒÍÝ, 5ÍÝ ÀÈ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

10

13  0652 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ-ÀÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ¹Â. 9,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0539 ˜ÑÒÈÍŽÐÍ, 19ÍÝ ÀÈ., 15x18 ÄÉ., ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ Àν ÐÇÒ¼ÌÇ, ÍÐļÕÀÊÉÍ ÉÀÈ ÖÅÀÌÒ½


16

 1242

17

AA 0507 ÀʼÃÈ, 7ÍÝ ÀÈ. Ë.X., M»É. 14 ÄÉ.

AA 0507A ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

‰ÒÄşÌÈ ÉÈÑÑÍ¿, šÀÉÄÃÍ̼À, •ÊÊÇÌÈÑÒÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ, 22x20 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

19*

18*

AA 0005 …ÀÊÀÈÍÕÐÈÑÒÈÀÌÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ, A¼ÆÖÎÒÍÝ, 4ÍÝ-5ÍÝ ÀÈ. Ë.X., M»É. 11 ÄÉ.

AA 0188 MÄÑÀÈÔÌÈɽ ÊÖÕ̟ÐÈ, ¹Â. 11 ÄÉ.

20* AA 0508

21 ÈÀÁ»ÒÇÝ, 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Ë.X.

 0508 M»É. 6 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

25 24

 1248

 1248

22

23

 1245  1244 …ÈŸÒÍ, ƒÄÎÒ. Àν ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., ÈŸË. 15 ÄÉ., 20x20 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ÉÀÈ ÀÑ»ËÈ

KÇÐÍλÆÈÍ, «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ

15*

29


2*  0624 ÈŸÉÍÑËÍÝ Ü¿ÊÈÌÇÝ ÉÀѺÊÀÝ, £½ÃÍÝ, 17ÍÝ ÀÈ., 33x150 ÄÉ.

1*

* –ÔÆÐÀÅÈÉ» ÑÄ Ü¿Êo, ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ÒÇÝ ™ÖÐÈÀÉ»Ý «ÐÈÑÒÀÉÍÎÍ¿ÊÍÖ

 0592 ÈŸÉÍÑËÍÝ Ü¿ÊÈÌÇÝ ÉÀѺÊÀÝ, šÖÒÈÊ»ÌÇ, 18ÍÝ ÀÈ., 28x10 ÄÉ.

3*

4*

 0595 ÈŸÉÍÑËÍÝ Ü¿ÊÈÌÇÝ ÉÀѺÊÀÝ, šÖÒÈÊ»ÌÇ, ¥ºÊÇ 18ÍÖ-ÀÐÕºÝ 19ÍÖ ÀÈ., 42,5x84 ÄÉ.

 0592 ÈŸÉÍÑËÍÝ Ü¿ÊÈÌÇÝ ÉÀѺÊÀÝ, šÖÒÈÊ»ÌÇ, 18ÍÝ ÀÈ., 28x10 ÄÉ.

5*

6*

7*

AA 0609 Î½ ÃȟÉÍÑËÍ ÀÐÕÍÌÒÈÉÍ¿, ‰ÈŸÒÈÑÒÀ, 18ÍÝ ÀÈ., 32Õ21,5 ÄÉ.

AA 0593 Aν ÉÀѺÊÀ £½ÃÍÖ, 17ÍÝ ÀÈ., 35x22 ÄÉ.

AA 0609 Î½ ÃȟÉÍÑËÍ ÀÐÕÍÌÒÈÉÍ¿, ‰ÈŸÒÈÑÒÀ, 18ÍÝ ÀÈ., 32Õ21,5 ÄÉ.


8

9

10

€ 0038 ™ÀÓкÅÒÇÝ-ÇÅÈÃÔÒ½, Î½ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, 42x42 ÄÉ.

 1213 ™ÍÖÒ¼-ÇÅÈÃÔÒ½, Î½ ™ÖÉÊÀÃÈɽ ÄÈÃÏÊÈÍ, 3ÇÝ ÕÈÊÈÄÒ¼ÀÝ Î.«., 30x30 ÄÉ.

11

12

 1167 ÇÅÈÃÔÒ½, Î½ ™ÖÉÊÀÃÈɽ ÄÈÃÏÊÈÍ, 3ÇÝ ÕÈÊÈÄÒ¼ÀÝ Î.«., 30x30 ÄÉ.

€ 0037 ÇÅÈÃÔÒ½, Î½ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, 30x30 ÄÉ.

ÞÔÆÐÀÅÈÉ» ÑÄ Ü¿ÊÍ, ÜÖʽÆÊÖÎÒÀ, ÂÇÅÈÃÔҟ

 0107 ™ÀÓкÅÒÇÝ Àν ÌÇÑÈÏÒÈÉÇ ÉÀѺÊÀ ÒÍÖ 1800, „ÖʽÆÊÖÎÒÍ ÞÔÆÐÀÅÈɽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ, 42,5x37 ÄÉ.

31


3  0614 ÅÐÍüÒÇ, 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 26,5 ÄÉ.

1  0425 ÓÇ̟, £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 41,2 ÄÉ.

2  0291 ™ÍÐË½Ý ÒÍÖ ÑÉÊÇÎÈÍ¿, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 47 ÄÉ.

4  0290 —ÐÀÉÊ»Ý, ªÑÒÄÐÍÀÐÕÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 23 ÄÉ.

5  0289 ÅÐÍüÒÇ, £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 26,5 ÄÉ.

6

7

 0073” ÌÀÓÇËÀÒÈɽ À̟ÆÊÖÅÍ ËÄ ÒÍÌ ÑÉÊÇÎȽ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., 24,6x28 ÄÉ.

 0615 €ÖÌÀÈÉļÀ ÉÄÅÀÊ», £ÍÃÈÀɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 25,5 ÄÉ.


8

9

 0071 Î½ÊÊÔÌÀÝ, ÒÒÈÉ», £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 37,5 ÄÉ.

 1011 ‰ÉÇÌ» ÃÄܼÔÑÇÝ, ÒÒÈÉ», 325-300 Î.«., ¹Â. 20 ÄÉ.

11

12

13

 0779 ÆÀÊ˟ÒÈÍ ¼À, šÈÉП Ñ¼À, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 63 ÄÉ.

AA 0665 »ÊÈÍÝ Î½ÊÊÔÌÀÝ, ÒÒÈÉ», 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., 51,5x37 ÄÉ.

 0778 ÆÀÊ˟ÒÈÍ ÓÇ̟Ý, šÈÉП Ñ¼À, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 56 ÄÉ.

ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÆÊÖÎÒÏÌ Àν Æ¿ÂÍ ÉÊÀÑÈÉÏÌ, ÄÊÊÇÌÈÑÒÈÉÏÌ ÉÀÈ ÐÔËÀ×ÉÏÌ ÕнÌÔÌ

10  0715 €ÖÌÀÈÉļÀ ÉÄÅÀÊ», £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 19 ÄÉ.

33


1  0721 •ÐÖÓнËÍÐÅÍÝ ÑÉ¿ÅÍÝ, AÒÒÈɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 7,5 ÄÉ.

3  0832 ™ÍÐÈÌÓÈÀÉ½Ý ÀпÁÀÊÊÍÝ, 600-575 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

2

* ™ÀÒÀÑÉÄ֟ÞÍÌÒÀÈ Ñ¿ËÅÔÌÀ ËÄ ÒÇÌ ÀÐÕÀ¼À ÒÄÕÌÈÉ»

 0720 ™ŸÌÓÀÐÍÝ ÁÍÈÔÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 15 ÄÉ.

4

5

 0835 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ.

 0836 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ.

7

6

 0729 •ÐÖÓнËÍÐÅÇ É¿ÊÈÉÀ ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 510-500 Î.«., ¹Â. 8,5 ÄÉ.

 0730 ™¿ÀÓÍÝ ÉÍÐÈÌÓÈÀÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 750-720 Î.«., ¹Â. 9 ÄÉ.

8  1160 šÄÊÀ̽ËÍÐÅÇ É¿ÊÈÉÀ Ò¿ÎÍÖ ‰ÈŸÌÌÔÌ, ÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 560-550 Î.«.


 0724 šÄÊÀ̽ËÍÐÅÍÝ ÑÉ¿ÅÍÝ ÁÍÈÔÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, €¿ÐÔ ÑÒÍ 500 Î.«., ¹Â. 6,5 ÄÉ.

9  0823 €ÖÌÀÈÉÄ¼Í ÄÈÃÏÊÈÍ, ”ÍÈÔÒ¼À, šºÑÀ 6ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 14 ÄÉ.

11  0834 šÖÉÇÌÀ×ɽ ÆÖÌÀÈÉÄ¼Í ÄÈÃÏÊÈÍ, 1400-1200 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

12  0731 šÄÊÀ̽ËÍÐÅÍÝ ÑÉ¿ÅÍÝ, AÒÒÈɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 510-500 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

14 13

 0824 •ÈÃÏÊÈÍ ÀʽÆÍÖ, 8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 10 ÄÉ.

 0822 •ÈÃÏÊÈÍ ÈÎκÀ, ”ÍÈÔÒ¼À, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 16 ÄÉ.

15

16

 0830 ÒÒÈÉ» Ê»ÉÖÓÍÝ, 475-450 Î.«., ¹Â. 20 ÄÉ.

 0831 ÒÒÈÉ» Ê»ÉÖÓÍÝ, 475-450 Î.«., ¹Â. 23 ÄÉ.

ÉÄÐÀËÈɟ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÀÌÒÈÉÄÈ˺ÌÔÌ ÎÐÍ×ÑÒÍÐÈÉÏÌ ÉÀÈ ÉÊÀÑÈÉÏÌ ÕнÌÔÌ

10

35


1 •ÈÃÏÊÈÍ ÀʽÆÍÖ, …ÄÊÍνÌÌÇÑÍÝ, ¥ºÊÇ 8ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 4,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ

1*

2*

 0263

 0231

2 •ÈÃÏÊÈÍ ÀʽÆÍÖ, ”½ÐÄÈÀ •ÊʟÃÀ, 9ÍÝ-8ÍÝ ÀÈ. Î.«., 5x4,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ

ËÄÒÀÊÊÈɟ ÄÈÃÏÊÈÀ ÉÀÈ ÆÊÖÎҟ

3 •ÈÃÏÊÈÍ ÒÀ¿ÐÍÖ, ¥ºÊÇ 8ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 4,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ

36

4 3*

4 È½ÌÖÑÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 10 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0641

 0261

5*

 0262

5 •ÈÃÏÊÈÍ ÀʽÆÍÖ, …ÄÊÍνÌÌÇÑÍÝ, 8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 6 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ 6 •ÈÃÏÊÈÍ ÀʽÆÍÖ, 8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 10 ÄÉ. 7 šÈÌÔÈɽ ÄÈÃÏÊÈÍ «ÊÀÒÐÄÖÒÍ¿», ™Ð»ÒÇ, 1500 Î.«., šÀÐ˟ÐÈÌÇ ÁŸÑÇ, ¹Â. 11 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

6*

 0824

8

7

 0238

8 ÄÒ½Ý, šÀÐ˟ÐÈÌÇ ÁŸÑÇ, ¹Â. 8 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 9 •ÈÃÏÊÈÀ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÏÌ, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÉÀÈ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., 19x15 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ

 0244

10 •ÈÃÏÊÈÀ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÏÌ, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÀÈ. ÉÀÈ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 13x15 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ 11 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 10 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9*

 0429•

10*

 0430•

12 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, 5ÍÝ ÀÈ. Î.«.,


11

 0429

š»É. 10 ÄÉ., ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ Àν ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ

14

 1051

13 ÅÐÍüÒÇ, 3ÍÝ-4ÍÝ ÀÈ. Ë.«. ¹Â. 10 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

12

 1050

13

15 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

15

 0640

 0430

16 šÖÉÇÌÀ×ɽ ÆÖÌÀÈÉÄ¼Í ÄÈÃÏÊÈÍ, 1400-1200 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ. 17 ™ÄÅÀÊ» ÉÖÉÊÀÃÈÉÍ¿ ÄÈÃÔʼÍÖ, 2800-2100 Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ, 18 ÅÐÍüÒÇ, ÌÀÒÍÊÈÉ» šÄѽÆÄÈÍÝ, 1ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 28 ÄÉ., €¿ÂÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

16*

 0834

17*

 0286”

19*

 0451

19 •ÈÃÏÊÈÍ, —ÎÄÈÐÔÒÈÉ» •ÊʟÃÀ, ¥ºÊÇ 4ÇÝ ÕÈÊÈÄÒ¼ÀÝ, ¹Â. 8 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ 20 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÒÇÌÍ¿, šÀÉÄÃÍ̼À, 9ÍÝ-8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 5 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ 21 •ÈÃÏÊÈÀ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÏÌ, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÀÈ. ÉÀÈ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., šÀÐ˟ÐÈÌÇ ÁŸÑÇ, š»É. 19x15 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

18

20*

 1043

 0190

22*

22 …ÒÇ̽, šÀÉÄÃÍ̼À, ¥ºÊÇ 8ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 6 ÄÉ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ * ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

21

 0429

 1001

ËÄÒÀÊÊÈɟ ÄÈÃÏÊÈÀ ÉÀÈ ÆÊÖÎҟ

14 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ., ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ Àν ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ

37


1

3

 0224 ­ÐÔÒÀÝ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 13,5 ÄÉ.

2  0225 ƒÖÕ̟ÐÈ ËÄ ËÍÐÅ» ÓÇ̟Ý, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 18,5 ÄÉ.

4  0161 •ÈÃÏÊÈÍ ÆÖËÌ»Ý ÓğÝ, 4ÍÝ-5ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 18,4 ÄÉ.

 0270 ÅÐÍüÒÇ, ÊÄÜÀÌÃÐÈ̽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 18 ÄÉ.

6

5

 0157 ™ÍÎÒÈÉ» ÉÍ¿ÉÊÀ, 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 10 ÄÉ.

 0552 ¬ÊÍÆÍ, šÈÉП Ñ¼À, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 10,5 ÄÉ.

7

8

 0555 ¥ÀÌÀÆÐÀ¼À, ”ÍÈÔÒÈɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, ¥ºÊÇ 4ÍÖ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 24 ÄÉ.

 0553 ¥ÀÌÀÆÐÀ¼À, ”ÍÈÔÒÈɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 22 ÄÉ.


10

11

9

 0028 È½ÌÖÑÍÝ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 15 ÄÉ.

 0009 ÅÐÍüÒÇ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 15 ÄÉ.

12  0851 ­ÐÔÝ ÉÀÈ ÖÕ», 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., 13x8,5 ÄÉ.

13

14

 0463 ÓÇ̟, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 1ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 14 ÄÉ.

 0163 •ÈÃÏÊÈÍ ÆÖËÌÍ¿ ÀÆÍÐÈÍ¿, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 9,5 ÄÉ.

15

16

 0462 €ÖÌÀÈÉļÀ ÉÄÅÀÊ», ¼ÆÖÎÒÍÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 7,5 ÄÉ.

 0821 •ÈÃÏÊÈÍ ÒÀ¿ÐÍÖ, ªÑÒÄÐÍÄÊÊÀÃÈÉ»Ý ÎÄÐȽÃÍÖ, 8,5Õ11 ÄÉ.

17

18

19

20

21

 0045 ÅÐÍüÒÇ, ƒºÑÁÍÝ, 3ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 8,5 ÄÉ.

 0001 €ÖÌÀÈÉļÀ ÉÄÅÀÊ», ¼ÆÖÎÒÍÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 8 ÄÉ.

 0664 ¬ÊÍÆÍ, ÎÍÖʼÀ ™ŸÒÔ ˜ÒÀʼÀÝ, 300-250 Î.«., ¹Â. 12 ÄÉ.

 0221 ™ÄÅÀÊ» ÆÖÌÀÈÉļÀÝ ÓĽÒÇÒÀÝ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 13,5 ÄÉ.

 0222 ÓÇ̟, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 10 ÄÉ.

ÉÄÐÀËÈɟ ÄÈÃÏÊÈÀ, ÒÀÌÀÆÐÀ¼ÄÝ, ËÈÉП ÆÊÖÎҟ

 0656 …»ÊÈÌÀ ÄÈÃÏÊÈÀ, ‚ÄÑÑÀʼÀ, ÐÕÀȽÒÄÐÇ ÄÍÊÈÓÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, 6x21 ÄÉ.

39


2

ÀÆÈÍÆÐÀżÄÝ ÒÍÖ €ÈÏÐÆÍÖ šÎÍÆÃÀ̽ÎÍÖÊÍÖ

 0040 — ÅÈÊÍÜÄ̼À ÒÍÖ ÁÐÀŸË, ¥ºÊÇ 14ÍÖ ÀÈ., 62,5x35,5 ÄÉ.

40

1  0118 — ‰ÒÀ¿ÐÔÑÇ, 15ÍÝ ÀÈ., 33x36 ÄÉ.

3  0604 — Æ¼À ¬ÌÌÀ ËÄ ÒÇÌ …ÀÌÀƼÀ, ™ÐÇÒÈÉ» ÑÕÍÊ»(;), 15ÍÝ ÀÈ., 82x110 ÄÉ.

4

5

 0039 — ÅÖÆ» ÑÒÇÌ ¼ÆÖÎÒÍ, 15ÍÝ ÀÈ., 62,5x29 ÄÉ.

 0034 ¢ ¬ÆÈÍÝ ÈɽÊÀÍÝ, ™ÐÇÒÈÉ» ÑÕÍÊ», 15ÍÝ ÀÈ., 27,5x36 ÄÉ.

8 6

7

 0037 ¢ •ÖÀÆÆÄÊÈÑ˽Ý, 15ÍÝ ÀÈ., 33x36 ÄÉ.

AA 0041 H AÎÍÉÀÓ»ÊÔÑÇ, ™ÐÇÒÈÉ» ÑÕÍÊ», 15ÍÝ ÀÈ., 33x36 ÄÉ.

 0605 …ÀÌÀƼÀ €ÊÖÉÍÅÈÊÍ¿ÑÀ, •ÈɽÌÀ ÒÍÖ •ËËÀÌÍÖ»Ê ƒÀËΟÐÃÍÖ, ¥ºÊÇ 16ÍÖ-ÀÐÕºÝ 17ÍÖ ÀÈ., 82x110 ÄÉ.


 0937 ¢ ¬ÆÈÍÝ €ÄÏÐÆÈÍÝ, 15ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, ¹Â. 10 ÄÉ.

10

AA 0749 — …ÀÌÀƼÀ, 15ÍÝ-16ÍÝ ÀÈ., 17x20 ÄÉ.

9

ÆÈÍÆÐÀżÄÝ ËÄ ÀÖÆÍÒºËÎÄÐÀ ÑÄ Ü¿ÊÍ ÉÀÈ Å¿ÊÊÍ ÕÐÖÑÍ¿

 0750 — €ºÌÌÇÑÇ, 17ÍÝ ÀÈ., 30x40 ÄÉ.

12

ÀÆÈÍÆÐÀżÄÝ ÒÔÌ ‰. …ÍÐÒÀʟÉÇ-Ð˟ÍÖ ÉÀÈ •. šÀÖÐÔ̟

11

 0926 …ÀÌÀƼÀ €ÊÖÉÍÅÈÊÍ¿ÑÀ, 17ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 7,5x9 ÄÉ.

14 0752 ‚À¿ËÀ ÒÍÖ Æ. ÈÉÍʟÍÖ, ™ÄÅÀÊÊÇ̼À, 1733, 27x23,5 ÄÉ.

13  0930 ¢ ¬ÆÈÍÝ ÈɽÊÀÍÝ, 15ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 7,5x5 ÄÉ.

15

16

17

 0781 Ð՟ÆÆÄÊÍÝ šÈÕÀ»Ê, ¥ºÊÇ 17ÍÖ-ÀÐÕºÝ 18ÍÖ ÀÈ., 23,5x39 ÄÉ.

 0743 ¥Ð¼ÎÒÖÕÍ ËÄ ÒÇÌ …ÀÌÀƼÀ, 15ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, ¹Â. 12,5 ÄÉ.

 0859 ¬ÆÈÍÝ …ºÒÐÍÝ ÉÀÈ ¬ÆÈÍÝ …À¿ÊÍÝ, 15ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 8x12 ÄÉ.

41


2*

3*

 0128 šÖÐÍÃÍÕļÍ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 7 ÄÉ.

 0316 ™À̟ÒÈ, šºÑÀ 16ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 12,8 ÄÉ.

4  0394 …ÍÊÖɟÌÃÇÊÍ, 8ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 71 ÄÉ., ÈŸË. 23 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

1  0541 17ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 71 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

7*  0325 £ÀÌÒÈÑÒ»ÐÈ, šºÑÀ 18ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 21 ÄÉ.

6*  0483 ÈÑÉÍνÒÇÐÍ, ÌÀÒÍÊÈÉ» ‚ПÉÇ, 1808, ¹Â. 24,3 ÄÉ.

5  0394” ›ÖÑÇÒ½ ÆÖÀʼ

8*  0109 ƒÄɟÌÇ ÀÆÈÀÑËÍ¿, šÈÉП Ñ¼À,1756, ¹Â. 13,3 ÄÉ., ÈŸË. 17 ÄÉ.

9  0168 £ÀÌÒÈÑÒ»ÐÈ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 22 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ


10  0473

11*  0356

12*  0484

11 ¬ÆÈÍ ÎÍÒ»ÐÈÍ, ¥ºÊÇ 6ÍÖ-ÀÐÕºÝ 7ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 13,5 ÄÉ., 12 ÈÑɟÐÈÍ, ‰Ë¿ÐÌÇ, 1808, ¹Â. 10 ÄÉ., ÈŸË. 22 ÄÉ. 13, 16 ‰ÒÀÖнÝ, šÍÌ» ”ÊÀÕÄÐÌÏÌ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 11ÍÝ-12ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 15 ÄÉ. 14 ÈÑÉÍνÒÇÐÍ, 1671, ¹Â. 23 ÄÉ. 15 ÈÑÉÍνÒÇÐÍ, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 33,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ ÄÎÈÕпÑÔÑÇ

13*  0639

14*  1000

15*  0311

16  0639 «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

17 ‰ÒÀÖÐ½Ý ÊÈÒÀÌļÀÝ, 18ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 25x28,5 ÄÉ. 18 šÖÐÍýÕÇ, ¥ÐÀÎÄÞÍ¿ÌÒÀ, 1670, ¹Â. 16,5 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 19 ‰ÒÀÖÐ½Ý ÊÈÒÀÌļÀÝ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 11ÍÝ ÀÈ., 35x29 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ * ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

17*  0540

18  0020

19  0625

ÄÉÉÊÇÑÈÀÑÒÈɟ ÑÉÄ¿Ç, ÑÒÀÖÐͼ

10 ÈÑɟÐÈÍ, ™ÀÈџÐÄÈÀ, 1825, ¹Â. 9 ÄÉ., ÈŸË. 23 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

43


1* AA 0096

4* AA 0101

5* AA 0102

1 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 8x9,5 ÄÉ. 2 — ‰ÒÀ¿ÐÔÑÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 10x8 ÄÉ. 3 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 8x9 ÄÉ.

2* AA 0308

4 …ÀÌÀƼÀ, 17ÍÝ ÀÈ., 8,5x8 ÄÉ. 5 ¢ ¬ÆÈÍÝ ˜ÔŸÌÌÇÝ Í …нÃÐÍËÍÝ, 17ÍÝ ÀÈ., 8,5x8 ÄÉ.

3* AA 0097

6 ¢ ¬ÆÈÍÝ ÈɽÊÀÍÝ, 1769, 31,5x24 ÄÉ. 7 — ‰ÒÀ¿ÐÔÑÇ, ™ŸÊÖËËÀ •ÖÀÆÆÄʼÍÖ, 1676, 29x20 ÄÉ.

6*  0215

8 ¢ •ÖÀÆÆÄÊÈÑË½Ý ÒÇÝ ‚ÄÍÒ½ÉÍÖ, 14ÍÝ-15ÍÝ ÀÈ., 9x9,7 ÄÉ. 9 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 8ÍÝ ÀÈ., 4x5,5 ÄÉ.

7** AA 0298

8* AA 0103

9* AA 0366A

* ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ** «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ


AA 0214 …ÀÌÀÆȟ ¢ÃÇÆ»ÒÐÈÀ, 1743, 28x17 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ

13**

 0011 — €ºÌÌÇÑÇ ÉÀÈ Í •ÖÀÆÆÄÊÈÑ˽Ý, ™ŸÊÖËËÀ •ÖÀÆÆÄʼÍÖ, 1712, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 14x19 ÄÉ.

12*

 0351 — ªÎÀÎÀÌÒ», 14ÍÝ ÀÈ., 8,5x10,5 ÄÉ.

 0868 ™ŸÊÖËËÀ •ÖÀÆÆÄʼÍÖ, ¢ •ÖÀÆÆÄÊÈÑË½Ý ÒÇÝ ‚ÄÍÒ½ÉÍÖ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 12ÍÝ ÀÈ., 19x19,7 ÄÉ.

14**

 0247 ™ŸÊÖËËÀ •ÖÀÆÆÄʼÍÖ, ‚ÄÑÑÀʼÀ, 1737, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 33x23 ÄÉ.

15**  0297 — ‰ÒÀ¿ÐÔÑÇ ÉÀÈ Ç ÌŸÑÒÀÑÇ, ™ŸÊÖËËÀ •ÖÀÆÆÄʼÍÖ, 1712, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 14x19 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÄÝ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÄÝ ÄÈɽÌÄÝ

10

11*

45


2  0374 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 9 ÄÉ.

3

1

 0013 …ÀÌÀƼÀ Ç ‚ÄÐÀÎÄÈÏÒÈÑÑÀ, ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 14ÍÝ ÀÈ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ÑÄ ÁÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 32Õ25,5 ÄÉ.

* ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ Àν ÒÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ ÀÑÇ˺ÌÈÀÝ ÄÈɽÌÀÝ ÒÇÝ ÑÖÊÊÍÆ»Ý ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ

 0069 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ, 29,5Õ17,5 ÄÉ.

5  0111 16Õ11 ÄÉ.

4

6

 0111 — Æ¼À ¥ÐȟÃÀ ÑÄ Ã½ÜÀ, 1647, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 8Õ11 ÄÉ.

 0110 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ ÑÄ Ã½ÜÀ, 1647, ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 8Õ11 ÄÉ.

9

7  0012 ¬ÆÈÍÝ €ÄÏÐÆÈÍÝ, 12ÍÝ ÀÈ., 10x13,5 ÄÉ., «ŸÊÉÈÌÍ ÄÎÈÉÀÑÑÈÒÄÐÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

8  0391 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., 31,5x26 ÄÉ.

 1015 ¬ÆÆÄÊÍÝ Àν ÀÐÒÍŽÐÈÍ, 19ÍÝ ÀÈ., ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ, 16x9,5 ÄÉ.


10

 0315 ¢ ¬ÆÈÍÝ €ÄÏÐÆÈÍÝ, 11ÍÝ-12ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 10x8 ÄÉ.

12

13

 0116 …ÀÌÀƼÀ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 18ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 10x10 ÄÉ.

 0213 …ÀÌÀÆȟ ”ÐÄÅÍÉÐÀÒÍ¿ÑÀ, 17ÍÝ ÀÈ., 25x21,5 ÄÉ.

14  0240 ¢È ¬ÆÈÍÝ ™ÔÌÑÒÀÌÒ¼ÌÍÝ ÉÀÈ •ÊºÌÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 10x10 ÄÉ.

™ÍÐ̼ÞÄÝ

15 AA 0326 šÈÉП Ñ¼À, 1875, 12x9,2 ÄÉ.

16*  0302 17ÍÝ ÀÈ., 25x21 ÄÉ.

17*

18*

19*

20

 0295 19ÍÝ ÀÈ., 20x17 ÄÉ.

 0101 šºÑÀ 17ÍÖ ÀÈ., 8x8 ÄÉ.

 1006 ÐÆÖÐÍ¿ÎÍÊÇ, …½ÌÒÍÝ, 1728, 21x16 ÄÉ.

 0357 ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ÈŸË. 8,5 ÄÉ.

ÀÑÇ˺ÌÈÄÝ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÄÝ ÄÈɽÌÄÝ ÀÑÇ˺ÌÈÄÝ ÉÍÐ̼ÞÄÝ

11

 0099 ¢ •ÖÀÆÆÄÊÈÑ˽Ý, 19ÍÝ ÀÈ., ”ÄÊÍ¿ÃÈÌÇ ÁŸÑÇ, 8,5x10 ÄÉ.

47


1* ƒ 032 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, ˜ÔŸÌÌÈÌÀ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ.

2  0047 ¹Â. 31 ÄÉ.

3

* ™ºÌÒÇËÀ ÑÄ ÊÈ̽, ÈŸÑÒ. 180x180 ÄÉ. ÉÀÈ 230x180 ÄÉ., …ÄÒѺÒÄÝ 38x38 ÄÉ.

 0217 ¹Â. 25 ÄÉ.

4 AA 0169B ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

…ÄÌҟÅÔÒÇ ÊÖÕ̼À, šÈÉП Ñ¼À, 1783, ¹Â. 14 ÄÉ.

5 AA 0169 ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

6* ƒ 044 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, ‰É¿ÐÍÝ,18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ.

ƒÖÕÌÍÑҟÒÄÝ, 5ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ


7  1056

8**  1056A

ƒÖÕÌÍÑҟÒÄÝ, 4ÍÝ-5ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 18 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

10  0394 ”ŸÑÇ ÀÎÍ ÎÍÊÖɟÌÃÇÊÍ, 8ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 23 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9**  0394

 0654 Sous verres нÃÀÉÀÝ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 6 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

** ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ

11* ƒ 114 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, ‰É¿ÐÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ.

13 12*

ƒ 044 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, ‰É¿ÐÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ.

 0716 ™ÇÐÍλÆÈÍ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 29 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ

10

49


1 ƒ 028

2 ƒ 028

3 ƒ 028

‰ÄÒ ÅÀÆÇÒÍ¿, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý ÑÄ ÊÈ̽, 45Õ35 ÄÉ., …ÄÒѺÒÀ 38Õ38 ÄÉ.

4  1062 …ÄнÌÄÝ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÐͺÊÄÖÑÇ, š»É. 8 ÄÉ., Ñ»ËÈ

6 ƒ 028

10

5 ƒ 028

 0303B ™Ð¼ÉÍÝ ÎÄÒѺÒÀÝ, š. Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9*  0488

7*  0819 *”ŸÑÄÈÝ ÅȟÊÇÝ, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 11 ÄÉ. ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

Î½ ÑÒºÅÀÌÀ ƟËÍÖ

8*  0303


12 € 0051 ÊÀÒÍμÎÄÐÍ, ¹Â. 5,5 ÄÉ., «ÀÊÉ½Ý ÄÎÀÐÆÖÐÔ˺ÌÍÝ

11 ƒ 083 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ ™ÍޟÌÇ, 18ÍÝ ÀÈ., 200Õ200 ÄÉ., 12 ÎÄÒѺÒÄÝ 46Õ46 ÄÉ., ™ºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ

14  0264 ¹Â. 12 ÄÉ., ÈŸË. 14 ÄÉ. ÍÕļÍ, 2ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

13

15  0133 ™ÇÐÍλÆÈÍ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 26,6 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

16

17

 0538 •ÎҟÅÔÒÇ ÊÖÕ̼À, šÈÉП Ñ¼À » ÌÀÒ. ‚ПÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 22,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ƒ 073 ‰ÄÒ ÅÀÆÇÒÍ¿, ™ÍޟÌÇ, 18ÍÝ ÀÈ., ™ºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ, 47Õ35 ÄÉ., …ÄÒѺÒÀ 41Õ41 ÄÉ.

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ

 0265 ¹Â. 9 ÄÉ., ÈŸË. 11 ÄÉ.

51


Sous verres ÒÇÝ ˜½ÊÇÝ ƒÄÈÁÀß, ÎÍ ÀÆÆļÀ ÉÀÈ ÑÉÄ¿Ç ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ÈŸË. 9 ÄÉ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

1 AA 1138

AA 0946 ÌÀÃÄÖÒ»ÐÈ Àν ÎÄнÌÄÝ, 5ÍÝ-6ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 12,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

2 AA 1138

3  1052 Sous verres, Î½ ÎÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÑÉÄ¿ÍÝ, •¿ÁÍÈÀ, 2800-2700 Î.«., 9Õ9 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ºÁÄÌÍÝ

 1095 ”ŸÑÇ ÆÈÀ ÑÉÄ¿Ç, ƒÄÎÒ. ÀÎÍ ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., 17Õ17 ÄÉ.

7

* ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ÀÎÍ ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ

6

5

4

9*

8


11*  0900 Î½ Ü¿ÊÈÌÇ ÎÖܼÃÀ, ™¿ÎÐÍÝ, 2075-2000 Î.«., 27,5x13 ÄÉ. ”ŸÑÄÈÝ ÆÈÀ ÑÉÄ¿Ç

10*  0899 Î½ ÎÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈɽ ÑÉÄ¿ÍÝ, •¿ÁÍÈÀ, 2800-2700 Î.«., ÈŸË. 20 ÄÉ.

12

13*  1095 ƒÄÎÒ. ÀÎÍ ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., ÈŸË. 34 ÄÉ.

¼ÑÉÍÈ

14*  1094 ƒÄÎÒ. ÀÎÍ ÀÆÆÄ¼Í …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈÉ»Ý ÎÄÐȽÃÍÖ, ÈŸË. 34 ÄÉ.

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ

 1096 Sous verres, ƒÄÎÒ. ÀÎÍ ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., 9x9 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ºÁÄÌÍÝ

53


1 ƒ 083 ¥ÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, 200x200 ÄÉ., 12 ÎÄÒѺÒÄÝ 46x46 ÄÉ., ™ºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ

2  1138 Sous verres ÒÇÝ ˜½ÊÇÝ ƒÄÈÁÀß, ÈŸË. 9 ÄÉ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

3 € 0049 ¼ÑÉÍÝ, 36Õ36 ÄÉ., «ÀÊÉ½Ý ÄÎÀÐÆÖÐÔ˺ÌÍÝ

4 € 0048” ¼ÑÉÍÝ, 26Õ26 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ ÉÀÈ ÍÐļÕÀÊÉÍÝ

5 € 0047 36Õ9Õ4,5 ÄÉ.

6 € 0047 46Õ9Õ5 ÄÉ. ‰ÉÄ¿Ç «ÀÊÉ½Ý ÄÎÀÐÆÖÐÔ˺ÌÍÝ


8  1198

9  1138

7 € 0009 ”ŸÑÇ ÆÈÀ ÑÉÄ¿Ç ÒÇÝ …ŸÍÖÊÀ ƒŸÉÀÕ, 20Õ20 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ

10 ƒ 073 ‰ÄÒ ÅÀÆÇÒÍ¿, ™ºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ, 47Õ35 ÄÉ., …ÄÒѺÒÀ 41Õ41 ÄÉ.

11 € 0076 ”ŸÑÇ ÆÈÀ ÑÉÄ¿Ç, ÈŸË. 20 ÄÉ., «ÀÊÉ½Ý ÄÎÀÐÆÖÐÔ˺ÌÍÝ, ­ÁÄÌÍÝ ™ÇÐÍλÆÈÀ ÒÍÖ š¼ÌÔÀ ¢ÐÅÀÌÍ¿, ÊÍÖ˼ÌÈÍ

17 12 € 0023 ¹Â. 42 ÄÉ.

13 € 0023 ¹Â. 37 ÄÉ.

™ÇÐÍλÆÈÀ Àν ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ

16 14 € 0023” ¹Â. 31 ÄÉ.

15 € 0027 9x7x4 ÄÉ.

€ 0027€ 15,5Õ5Õ5 ÄÉ.

€ 0027” 12Õ10Õ4,5 ÄÉ.

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

Sous verres ÒÇÝ ˜½ÊÇÝ ƒÄÈÁÀß, ÈŸË. 9 ÄÉ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

55


1  1221 …ÄÒÑÄÒÍÓ»ÉÄÝ (12 ÒËÕ.) ÒÇÝ . ¥ÑÍÖÉÀʟ, ¹ÅÀÑËÀ

2  0765 ™Ð¼ÉÍÝ ÎÄÒѺÒÀÝ, ˜Þ̼É, 1525-1535, Papier mâché

3  1235 Sous plats, ‰¿ÌÓÄÑÇ ¢Ê. šÎÀÑÉÊÀÁŸÌÇ, Polyfelt, 40x30 ÄÉ.

4 € 0035 «ÀÐÒÍÎÄÒѺÒÄÝ, 20Õ20 ÄÉ.

5 € 0043 Sous plats, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÎÍÊÖÎÐÍÎÖʺÌÈÍ, 40x30 ÄÉ. ‰ÕÄÃÈÀÑË½Ý «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ŸÐÐÀ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ


7 … 0028 22Õ30 ÄÉ.

6 € 0034 ‰ÄÒ ÕŸÐÒÈÌÔÌ ÐÄÑÏ, ‚ºËÀÒÀ Àν ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ¹Â. 10 ÄÉ.

8 … 0028 27Õ33 ÄÉ.

9 AA 1132A 10x10 ÄÉ.

Sous plats-Sous verres, ‰ÕÄÃÈÀÑË½Ý Valentino Marengo, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÎÍÊÖÎÐÍÎÖʺÌÈÍ

11 10 AA 1132 Î½ ÉÄÐÀËÈɽ ÎȟÒÍ ˜Þ̼É, 16ÍÝ-17ÍÝ ÀÈ., 43x30 ÄÉ.

AA 1132 Aν ËÄÊÀ̽ËÍÐÅÍ ÀËÅÍкÀ, 580 Î.«., 43x30 ÄÉ.

13 12 € 0034 ‰ÄÒ ÕŸÐÒÈÌÔÌ ÐÄÑÏ, ‚ºËÀÒÀ Àν ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ¹Â. 10 ÄÉ.

š 0004€ £ÄÑÏ, •ÈÐ. €É½ÌÍÖ: €ÐÀźÝ, ™ÍʟÞ, ÉÐÖÊÈɽ, ¹Â. 12 ÄÉ.

ÆÈÀ ÒÍ ÒÐÀκÞÈ

Sous plats •ÈÐ. €É½ÌÍÖ: €ÐÀźÝ, …ÊÀÑÒÈÉÍÎÍÈÇ˺ÌÍ ÉÍÊŸÞ ËÄ Å¿ÊÊÀ ÕÐÖÑÍ¿

57


1  0459 ÈŸË. 25 ÄÉ.

3  1166 šÍÒ¼ÁÀ Àν ÁÖÞÀÌÒÈ̟ ÉÀÈ ÈÑÊÀËÈɟ ÉÄÐÀËÈɟ, ÈŸË. 20 ÄÉ.

2

58

ÉÄÐÀËÈɟ ÒÇÝ ‚ÄÍÃÏÐÀÝ «ÔÐÀş

 0459 šÎÍÊ ËÄ ÉÀź ÊÍÖÊÍ¿ÃÈ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», ÈŸË. 18 ÄÉ.

4  0460 ™Í¿ÎÀ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», ÈŸË. 16 ÄÉ.

5  0461 ™Í¿ÎÀ ËÄ Î½ÃÈ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», ¹Â. 10,5 ÄÉ., ÈŸË. 19 ÄÉ.

7

6

 1097 šÍÒ¼ÁÀ Àν ÁÖÞÀÌÒÈ̟ ÉÀÈ ÈÑÊÀËÈɟ ÉÄÐÀËÈɟ, ¹Â. 12 ÄÉ., ÈŸË. 13 ÄÉ.

 1166 šÍÒ¼ÁÀ Àν ÁÖÞÀÌÒÈ̟ ÉÀÈ ÈÑÊÀËÈɟ ÉÄÐÀËÈɟ, ÈŸË. 26 ÄÉ.

9

10

 0301 ™Í¿ÎÀ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÕÍÐÄ¿ÒÐÈÀÝ, ™¿ÎÐÍÝ, 13ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 15,5 ÄÉ.

 1166 šÍÒ¼ÁÀ Àν ÁÖÞÀÌÒÈ̟ ÉÀÈ ÈÑÊÀËÈɟ ÉÄÐÀËÈɟ, ÈŸË. 20 ÄÉ.

8  1097


11 šÍÒ¼ÁÍ Àν ɟÊÖËËÀ ѺÊÀÝ, …ÐÍ¿ÑÀ, 17ÍÝ ÀÈ.

12

AA 1032 35Õ16 ÄÉ.

AA 1068 ¹Â. 8 ÄÉ., …ÊŸÒ. 22 ÄÉ.

*

17 14

AA 0980 15Õ14 ÄÉ.

…˜¥

AA 1031 33Õ30 ÄÉ.

15 AA 1031 33Õ30 ÄÉ.

AA0873 šÎÍÊ, ÈŸË. 27 ÄÉ.

 0995 šÍÒ¼ÁÍ Àν ÎÍýÆÖÐÍ ™Ð»ÒÇÝ, 17ÍÝ ÀÈ.

AA 0874 22Õ23 ÄÉ.

…ÈŸÒÀ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ɟÊÖËËÀ ѺÊÀÝ, …ÐÍ¿ÑÀ, 17ÍÝ ÀÈ.

22 AA 1032 ¼ÑÉÍÝ, 35Õ16 ÄÉ.

AA 0874 22Õ23 ÄÉ.

šÍÒ¼ÁÍ Àν ÀÐÕÍÌÒÈɽ ™½ÌÈÒÑÀÝ, 18ÍÝ ÀÈ.

19

18

20

16

AA 0890A ”ŸÞÍ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ÎÍýÆÖÐÍ ™Ð»ÒÇÝ, 17ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 20 ÄÉ., ÈŸË. 7 ÄÉ.

šÍÒ¼ÁÍ Àν ÎȟÒÍ ˜Þ̼É, 17ÍÝ ÀÈ.

21 AA 0980 15Õ14 ÄÉ.

šÍÒ¼ÁÍ Àν Ü¿ÊÈÌÍ ÃȟÉÍÑËÍ £½ÃÍÖ, 17ÍÝ ÀÈ.

24 AA 0890 ”ŸÞÍ, ¹Â. 27 ÄÉ., ÈŸË. 8 ÄÉ.

23 AA 0890” ”ŸÞÍ, ¹Â. 14 ÄÉ., ÈŸË. 6 ÄÉ.

ÎÍÐÑÄʟÌÄÝ ÒÇÝ ‚ÔËÀ»Ý ™½ÌÒÍÖ

13

59


1

3

60

… 0256” ÈŸË. 27 ÄÉ.

5

… 0256

… 0256

šÎÍÊ, Î½ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÈŸË. 10 ÄÉ.

2

… 0256

8

7

… 0255 …ÈÀ ÀÒºÊÀ, šÍ ÍÒ¼ÁÍ Àν ½ ÉÀѺÊÀ šÖÒÈÊ»ÌÇÝ, 18Í ÍÝ ÀÈ., ÈŸ ŸË. 52 ÄÉ.

… 1218 …ÊÀɟÉÈ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ½ ÉÀѺÊÀ šÖÒÈÊ»ÌÇÝ, 18ÍÝ ÀÈ., 9x9 ÄÉ.

6 … 1069 ™À̟ÒÀ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ÉÀѺÊÀ šÖÒÈÊ»ÌÇÝ, 18ÍÝ ÀÈ., ¹Â 23 ÄÉ. ¹Â. ÄÉ

9 …0256 …ÈÀÒºÊÀ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

10

11

€ 0020 ÄÒͼ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

… 1002 2

12 2 …  1002€ €Í Í¿ÐÈ, Î ν ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, 18 8ÍÝ ÀÈ.

¥À ÑÕºÃÈÀ ΟÌÒÀ ÃÈÀźÐÍÖÌ.

ÉÄÐÀËÈɟ ÒÇÝ •ÊºÌÇÝ ™ÀÌÄÊÊÍÎÍ¿ÊÍÖ

… 0256 šÎÍÊ, Î½ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÈŸË. 32 ÄÉ ÈŸË ÄÉ.

4


13  1031 …ÈŸÒÍ, 33x30 ÄÉ.

šÍÒ¼ÁÍ Àν ÒÍ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ ¥ÍÎ¼Í ÑÒÍÌ …½ÐÍ

 1031  …ÈŸÒÍ, 33x30 ÄÉ.

15  1032 ¼ÑÉÍÝ, 35x16 ÄÉ.

16  1032 ¼ÑÉÍÝ, 35x16 ÄÉ. šÍÒ¼ÁÍ Àν ÒÍ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ ¥ÍÎ¼Í ÑÒÇÌ ¹ÃÐÀ

17  1047 …ÈÀÒºÊÀ, ÈŸË. 47 ÄÉ.

18  10 047 …ÈÀÒººÊÀ, ÈŸË.. 47 ÄÉ.

19 šÍÒ¼ÁÍ Àν ÒÍ ºÐÆÍ ÒÍÖ .«. €É¼ÉÀ ¥ÍÎ¼Í ÑÒÇÌ ¹ÃÐÀ

 1031 …ÈŸÒÍ, 33x30 ÄÉ.

ÎÍÐÑÄʟÌÄÝ ÒÇÝ ‚ÔËÀ»Ý ™½ÌÒÍÖ

14

61


«ÄÈÐÍÎͼÇÒÍ ÉÄÐÀËÈɽ, –ÔÆÐÀÅÈÉ» ÑÒÍ ÕºÐÈ

2

1

 0497 šÎÍÊ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ¼ÉÀÈÀ, ÈŸË. 25 ÄÉ.

ÉÄÐÀËÈɟ ÒÇÝ ­ÊÄÌÀÝ ƒŸËÎÐÍÖ

 0498 …ÊÀɟÉÈ, „¿ÊÈÌÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 16x16 ÄÉ.

3  0495 šÎÍÊ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ¼ÉÀÈÀ, ÈŸË. 15 ÄÉ.

4  0499 …ÊÀɟÉÈ, „¿ÊÈÌÍ ÎÊÀ¼ÑÈÍ, 21x21 ÄÉ.

5  0496 …ÈÀÒºÊÀ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ¼ÉÀÈÀ, ÈŸË. 30 ÄÉ.

6  0497 šÎÍÊ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ¼ÉÀÈÀ, ÈŸË. 19 ÄÉ.

7  0495 šÎÍÊ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ¼ÉÀÈÀ, ÈŸË. 15 ÄÉ.


10 • 0158 ™Í¿ÎÀ, ‰. ”ÀÑÈÊļÍÖ, ™ÀÙÉÈ ÉÀÈ ÅÖÊÀÕҟ, 1981, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄÊÀÌÇ

• 0002 …ÈŸÒÍ, . ›ÀÑÈÀ̽Ý, ÈÉÇÒ»Ý ÎÍÃÇʟÒÇÝ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, 21x21 ÄÉ.

11

9

• 0157 …ÈŸÒÍ, ‰. ”ÀÑÈÊļÍÖ, šÀÆȟÒÈÉÍ ÑÒÄşÌÈ, 1981, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, 21x21 ÄÉ.

• 0003 …ÈŸÒÍ, . ›ÀÑÈÀ̽Ý, «ÀÐ˽ÑÖÌÇ ÆÆÄʼÀ, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÀËËÍÁÍÊÇ˺ÌÍ ÆÖÀʼ 18,5x18,5 ÄÉ.

13 12 • 0001 ™Í¿ÎÀ . ›ÀÑÈÀ̽Ý, ¥Í É¿ÎÄÊÊÍ ÒÍÖ ÈÍÌ¿ÑÍÖ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ

• 0061 ¥ÀџÉÈ ÒÍÖ . ™ÖÐÈÀÉÍ¿ÊÇ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ

15 14 • 0149 …ÈÀÒºÊÀ, . ›ÀÑÈÀ̽Ý, ºÍÝ ËÄ ÕÀÐÒÀÄÒ½, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÀËËÍÁÍÊÇ˺ÌÍ ÆÖÀʼ, 28x22 ÄÉ.

• 0121 …ÈÀÒºÊÀ ÒÍÖ . ‰ÒÄşÌÍÖ, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÀËËÍÁÍÊÇ˺ÌÍ ÆÖÀʼ, 24x24 ÄÉ.

ÑÉÄ¿Ç Àν ÎÍÐÑÄʟÌÇ ËÄ ÑÕºÃÈÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÞÔÆПÅÔÌ

8

63


1  0705

™Í¿ÎÀ, €. š½ÐÀÊÇÝ, «— ÐÕ½ÌÒÈÑÑÀ» ÉÀÈ «ÒÍ …ÀÊÈɟÐÈ», •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, ¹Â. 10 ÄÉ.

2 € 0052 ™Í¿ÎÀ, €. š½ÐÀÊÇÝ, ‰ÕºÃÈÍ ÆÈÀ ÒÍ ÄÜÏÅÖÊÊÍ Ã¼ÑÉÍÖ ÒÍÖ š. «ÀÒÞÈßÉÈ «€ÈÀ ËÈÀ ËÈÉл ÊÄÖÉ» ÀÕÈÁŸÃÀ», 1958, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, ¹Â. 10 ÄÉ.

5 • 0155 - Set

3 • 0152 ™Í¿ÎÀ, €. š½ÐÀÊÇÝ, …ÐÍÑÕºÃÈÍ Ñ¿ÌÓÄÑÇÝ, 1973, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, ¹Â. 10 ÄÉ.

6 • 0155A 9

7 • 0155A 8 • 0155A

¥ÀџÉÈ, €. š½ÐÀÊÇÝ, …ÐÍÑÕºÃÈÍ Ñ¿ÌÓÄÑÇÝ, 1967, 6x8 ÄÉ.

• 0156 …ÈÀÒºÊÀ, €. š½ÐÀÊÇÝ, …ÐÍÑÕºÃÈÍ Ñ¿ÌÓÄÑÇÝ, 1967, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, 27x27 ÄÉ.

4

• 0151 …ÐÍÑÕºÃÈÍ ÆÈÀ ÒÇÌ ÎÐÍËÄÒÔμÃÀ ÒÇÝ ÎÍÈÇÒÈÉ»Ý Ñ¿ÌÓÄÑÇÝ ¥Í ¬ÜÈÍÌ •ÑÒ¼ ÒÍÖ ¢. •Ê¿ÒÇ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ


11 • 0118

• 0119 …ÈŸÒÍ, €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇÝ, ÅÐÍüÒÇ ÉÀÈ ºÐÔÒÄÝ, 1948 (ƒÄÎÒ.), •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, 13x13 ÄÉ.

12 • 0118 ™Í¿ÎÀ, €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇÝ, …ÀÌѺÃÄÝ ÉÀÈ ÎÄÒÀÊÍ¿ÃÄÝ, 1953-1978, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, ¹Â. 10 ÄÉ.

13 € 0041 ™Í¿ÎÀ, . «. €É¼ÉÀÝ, «ÍÐÄÖÒÈÉºÝ ÅÈÆÍ¿ÐÄÝ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, ¹Â. 10 ÄÉ.

14 • 0116 …ÈŸÒÍ, €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇÝ, …ÀÌѺÃÄÝ ÉÀÈ ÎÄÒÀÊÍ¿ÃÄÝ, 1953-1978, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÎÍÐÑÄʟÌÇ, 21x21 ÄÉ.

16 € 0042 ›ÔÒÍŽÐÍ, . «. €É¼ÉÀÝ, ™ÀÓÈÑÒ» ÉÍκÊÀ ËÄ ËÀÉп ŽÐÄËÀ, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÀËËÍÁÍÊÇ˺ÌÍ ÆÖÀʼ

15 € 0042 ›ÔÒÍŽÐÍ, . «. €É¼ÉÀÝ, …ÐÍÑÔÎÍÆÐÀżÀ ™ÖмÀÝ «, 1946, •ÅÀÐËÍÆ» ÑÄ ÀËËÍÁÍÊÇ˺ÌÍ ÆÖÀʼ

ÑÉÄ¿Ç Àν ÎÍÐÑÄʟÌÇ ÉÀÈ ÆÖÀʼ ËÄ ÑÕºÃÈÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÞÔÆПÅÔÌ

10

65


1 ƒ 013

2 ƒ 013

3 ƒ 013 …ÄÒѺÒÀ ÕÄÐÈÏÌ, KºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý ÑÄ ÊÈ̽, 51Õ36 ÄÉ.

4 ƒ 013

6 ƒ 064 ‚»ÉÇ ËÄ ÊÄÁŸÌÒÀ 5 ƒ 073A …ÄÒѺÒÄÝ ÉÍÉÒºÈÊ ƒÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ Àν ÃȟÉÍÑËÍ ÀÐÕÍÌÒÈÉÍ¿ KÍޟÌÇÝ, 18ÍÝ ÀÈ., KºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ, 23Õ13 ÄÉ.

ƒÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ Àν ÃȟÉÍÑËÍ ÀÐÕÍÌÒÈÉÍ¿ KÍޟÌÇÝ, 18ÍÝ ÀÈ., KºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ, 15x15 ÄÉ.

7 ƒ 140

‚»ÉÇ (ÎÄÐÈÊÀËÁŸÌÄÈ ÑÀÎÍ¿ÌÈÀ), ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý ÑÄ ÊÈ̽

8 ƒ 140

9 ƒ 065 šÖÐÔÃÈɟ, ƒÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ Àν κÎÊÍ ÒÍÖ 1682, ¹Â. 18,5 ÄÉ., KºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý ÑÄ ÊÈ̽

10 ƒ 073 …ÄÒѺÒÄÝ ÉÍÉÒºÈÊ, ™ºÌÒÇËÀ ÕÄÈÐ½Ý ÑÄ ÍÐƟÌÒÞÀ, 23x13 ÄÉ.


ƒ 008

13

ƒ 009 MÀÜÈʟÐÈ, ‰É¿ÐÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., 33,5x33,5 ÄÉ., ƒÈ̽, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý

12 ƒ 012 MÀÜÈʟÐÈ ÉÄÌÒÇ˺ÌÍ, ‰É¿ÐÍÝ, 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., 33,5x33,5 ÄÉ., ƒÈ̽, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý

14

15

ƒ 123

MÀÜÈʟÐÈ, IԟÌÌÈÌÀ, 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., 23x37 ÄÉ., ƒÈ̽, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý

ƒ 122

MÀÜÈʟÐÈ, IԟÌÌÈÌÀ, 17ÍÝ ÀÈ., 23x37 ÄÉ., ƒÈ̽, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý

16

ƒ 141

ªÎÍνÃÈÍ, «ÄÈÐÍÎͼÇÒÍ ÉºÌÒÇËÀ Ò¿ÎÍÖ ÑÍÖޟÌÈ, ¹Â. 15 ÄÉ., 28x28 ÄÉ.

ÉÄÌÒ»ËÀÒÀ ËÄ ÑÕºÃÈÀ Àν ÒÈÝ ÑÖÊÊÍÆºÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ

11

MÀÜÈʟÐÈ, KлÒÇ, 18ÍÝ ÀÈ., 33,5x33,5 ÄÉ., ƒÈ̽, ™ºÌÒÇËÀ ËÇÕÀÌ»Ý

67


«£¢ £ÍʽÈ, Î½ ÒÍ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ¹ÃÐÀ, ‰¿ÌÓÄÑÇ ÑÄ ÊÄÖɽ, 1938

«”• ¥1

4

«”• ¥

«ŸÐÒÈÌÇ ÁÄÌҟÊÈÀ, . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ: ‚ºÒÈÝ ÉÀÈ …ÇÊÄ¿Ý, 1938  . «. €É¼ÉÀÝ: €ÊºÌÒÈ ÑÒÇÌ ÀÉÐÍÆÈÀÊȟ, 1931

2 1

3

€ 0006 ªÅÀÑ˟ÒÈÌÇ ÒџÌÒÀ, ¢ÊÖËμÀ šÎÀÑÉÊÀÁŸÌÇ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

5 š 0005” ¥ÑŸÌÒÀ, €. š½ÐÀÊÇÝ: €ÈÀ ËÈÀ ËÈÉл ÊÄÖÉ» ÀÕÈÁŸÃÀ, 1958, ”ÀËÁŸÉÈ 100%

6

€ 0008 šÎÊÍ¿ÞÀ

7 ƒ 144 •ÑŸÐÎÀ, Î½ ÒÍ ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š¼ÑÕÍÈ, šÄҟÜÈ 100%

8

€ 0008 šÎÊÍ¿ÞÀ

¢ÊÖËμÀ šÎÀÑÉÊÀÁŸÌÇ, ‰¿ÌÓÄÑÇ Àν ÞÔÆÐÀÅÈɟ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ”ÀËÁŸÉÈ 100%


10 11

… 1055”

9 ƒ 147 …ÍÃȟ ÉÍÖÞ¼ÌÀÝ, Î½ ÞÔÆÐÀÅÈɟ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ”ÀËÁŸÉÈ 100%

12

13

… 1055”

… 0088 šÎÊÍ¿ÞÀ, We Design

14

15

ƒ 128 - ƒ 128 …ÍÃȟ ÉÀÈ ÆŸÌÒÈ ÉÍÖÞ¼ÌÀÝ, šÍÒ¼ÁÍ ÀÎÍ ÉÀѺÊÀ šÖÒÈÊ»ÌÇÝ, 18ÍÝ ÀÈ.

ƒ 146 …ÀÐĽ, ‰¿ÌÓÄÑÇ Àν ÞÔÆÐÀÅÈɟ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

16 … 1055” ¥ÑŸÌÒÀ, ¢ÊÖËμÀ šÎÀÑÉÊÀÁŸÌÇ, ‰¿ÌÓÄÑÇ ÀÎÍ ÎÀÐÀÃÍÑÈÀɟ ÉÄÌÒ»ËÀÒÀ

ÎÐÍÑÔÎÈɟ ļÃÇ, accessoire

ƒ 048 ¥ÑŸÌÒÀ, šÍÒ¼ÁÍ Àν ÎÀÐÀÃÍÑÈÀɟ ÉÄÌÒ»ËÀÒÀ, ”ÀËÁŸÉÈ 100%

69


1

4

2 5

3

6

ƒ 072 €ÐÀÁŸÒÄÝ, ‰ÕºÃÈÀ Àν ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: Thalassa Collection, šÄҟÜÈ 100%

7 8

10

9 11

13

12

14 15

19 16

20 21

17 22 18

ƒ 148 ™ÀÑɽÊ, ‰ÕºÃÈÍ Àν ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, 40Õ160 ÄÉ., šÄҟÜÈ ÉÀÈ ËÀÊʼ


23

29

28

24

25

27

ƒ 074 •ÑŸÐÎÄÝ, ‰ÕºÃÈÍ Àν ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: Thalassa Collection, 2,20Õ1 Ë., šÍÖÑÄʼÌÀ ËÄҟÜÈ 100%

30 31

32

ƒ 088

™ÀÑɽÊ, šÍÒ¼ÁÍ ÀÎÍ ÈÐÀÌÈɽ ¿ÅÀÑËÀ, 17ÍÝ ÀÈ., 55Õ180 ÄÉ., šÀÊʼ 100%

34

33 35

¥ÑŸÌÒÄÝ ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ ™ÀÐÍ¿ÑÍÖ, ”ÄÊÍ¿ÃÍ

ƒ 152

•ÑŸÐÎÀ, ‰ÕºÃÈÍ Àν ºÐÆÍ ÒÍÖ €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇ, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: Thalassa Collection, 2,20Õ1 Ë., šÍÖÑÄʼÌÀ ËÄҟÜÈ 100%

AE 0120

ÎÐÍÑÔÎÈɟ ļÃÇ, accessoire

26

71


1 …ÄнÌÇ, 6ÍÝ ÀÈ., š»É. 17 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 2 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 17 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 3 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 4 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 24 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

5 AK 0648B

«ÀÐÒÍɽÎÒÄÝ

1 AA 1053A

2 AA 0239A 3 AA 0239

6 AK 0382

5 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ, ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 6 ËÅÍнÑÕÇËÇ ÉÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ, ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

4 AA 0375

7 ƒÄÎÒ. Àν É¿ÎÄÊÊÍ, 1763, ÈŸË. 8,5 ÄÉ. 8 ƒÄÎÒ. Àν ҟÑÈ, ™ºÐÉÖÐÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 12 ÄÉ.

7 AA 0087B

8 AA 0089

9 AA 0773 Presse-Papier ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÑÄ Æ֟ÊÈÌÇ ÁŸÑÇ

10 AA 0073A

9 Î½ ÑÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ ËÄ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÒÍܽÒÇ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 13 ÄÉ. 10 ƒÄÎÒ. Àν À̟ÆÊÖÅÍ ÒÍÖ ÑÉÊÇÎÈÍ¿, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., 11Õ6,5 ÄÉ. 11 ™ÍËÎÍʽÈ, Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

12 AA 1002 11 AA 1013

12 ™ÀÐÒÍÓ»ÉÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 13 ÐÀÕË» ‰ÈÉÖÏÌÀÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 7 ÄÉ.

13 AA 1058

Presse-Papier ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

14 AA 1012

14-21 ™ÄÅÀÊ» šÄƟÊÍÖ ÊÄܟÌÃÐÍÖ,


297-281 Î.«., ÈŸË. 7 ÄÉ.

16 AK 0710

15, 16, 26 ™ÍËÎÍʽÈ, ÄÍÄÊÊÇÌÈÉ» ÎÀÐÀÃÍÑÈÀÉ» ÒºÕÌÇ, —ËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÕŸÌÒÐÄÝ ÑÄ ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÀÊÖѼÃÀ

28 AK 0619

15 AK 0709

18 «ÀÐÒÍɽÎÒÇÝ, ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ™ÍмÌÓÍÖ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

17  0636”

18 A 0618”

19 A 0534

19 «ÀÐÒÍɽÎÒÇÝ, šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ, 1931, š»É. 8,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÄÎÈÕпÑÔÑÇ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ 20, 24 ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ™ÍмÌÓÍÖ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ. 22 ¥ÄÒПÃÐÀÕËÍ ÒÇÝ Ó»ÌÀÝ, 4ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

20 A 0776

ÉÐÖÊÈÉ» ÁŸÑÇ

Presse-Papier ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

21 A 1012

22 A 0704

’ ¢—

”’ ¢—

23 ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 7 ÄÉ.

23 A 0617

25, 27 Presse-Papier …ŸÎÈÀ, 2ÍÝ ÀÈ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ, š»É. 10 ÄÉ., ÌÒ¼ÆÐÀÅÍ Àν ÀÊÍÖ˼ÌÈÍ 28 ‰ÒÀÖнÝ, ªÆļÀ-–Ô», ¼ÆÖÎÒÍÝ, 5ÍÝ ÀÈ., š»É. 4 ÄÉ., OÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

24 A 0618

27 A 0432

25 A 0432 26 A™ 0708

ÆÈÀ ÒÍ ÆÐÀÅļÍ, ÎÐÍÑÔÎÈɟ ļÃÇ

17 «ÀÐÒÍɽÎÒÇÝ, ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ™ÍмÌÓÍÖ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

73


1 Presse-Papier, …ÐÍÒÍË» ÒÇÝ ÅÐÍüÒÇÝ, ÊÄܟÌÃÐÄÈÀ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., 4x4 ÄÉ.

1

2

 0242

3

AA 0189

2 Presse-Papier, …ÐÍÒÍË» šÀÈ̟ÃÀÝ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., 6x6 ÄÉ.

AA 0241

3 Presse-Papier, — ƒ»ÃÀ ÉÀÈ Í É¿ÉÌÍÝ, 3ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Î.«., 8x10 ÄÉ. 4 Presse-Papier, …ÀÆÏÌÈ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 11ÍÝ ÀÈ., 8x6,5 ÄÉ.

4

5

 0317

6

 0370

5 Presse-Papier, Î½ ÀÌÃÐÈÉ» ÄÌÃÖËÀѼÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., 6,5x6,5 ÄÉ.

 0235

ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÑÄ ÍÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ

6 Presse-Papier, ™À˺Í, €ÀÊʼÀ, 1850, 4x3 ÄÉ. 7 Presse-Papier, šÄҟÊÊÈÍ ËÄ ÎÀÆÏÌÈÀ, 10ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.«., 6,5x6,5 ÄÉ., 8, 9 Presse-Papier, ™ÍÎÒÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ ŸÐÒÍÖ ËÄ ÄʟÅÈ, 6ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÈŸË. 5 ÄÉ. 10 ™ÍËÎÍÊ½È Àν ÎÄÐÈúÐÀÈÍ ÒÍÖ 6ÍÖ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7

 0147

8

 0282€

9

10

 0282”

K 0415

11, 12 Presse-Papier, ™ÍÎÒÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ ŸÐÒÍÖ ËÄ ÀÌÓºËÈÍ, 6ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.«., 6,5x6,5 ÄÉ. 13, 14 Presse-Papier, KÍÎÒÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ ŸÐÒÍÖ ËÄ ÒÍ ÃºÌÒÐÍ ÒÇÝ ÞÔ»Ý, 6ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.X., 8,5x8,5 ÄÉ.

11

 0148

12

 0148

13

 0149A

14

 0149

«ŸÊÉÈÌÀ ÄμÕÐÖÑÀ ÉÀÈ ÄΟÐÆÖÐÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÑÄ ËÀÐ˟ÐÈÌÇ ÁŸÑÇ

15 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ, 1931, š»É. 7,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ ÄÎÈÕпÑÔÑÇ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ 16 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ, šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ,


1931, Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ 17, 19 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ ËÄ Ì½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ™ÍмÌÓÍÖ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 7,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

15

20 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ ËÄ Ì½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0547

16

™ 0510

17

AA 0636

18

19

™ 0636

AK 0648B

AA 0618A

21 ‰ÖÌÃÄÒ»ÐÀÝ ÕÀÐÒÍÌÍËÈÑ˟ÒÔÌ ÑÎļÐÀ, Ñ»ËÈ 22 ‰ÖÌÃÄÒ»ÐÀÝ ÕÀÐÒÍÌÍËÈÑ˟ÒÔÌ Àν ÒºËÎÊÍ, 19ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ 23 Presse-Papier, šÄ ÒÇ ÑÅÐÀƼÃÀ ÒÍÖ ÈÍÌÖѼÍÖ ‰ÍÊÔËÍ¿, 1798-1857, 4x4 ÄÉ.

21

22

 0983

23

 1003

24

 0872

25

 1237

 1238

ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÑÄ ÍÐÄÈ՟ÊÉÈÌÇ ÁŸÑÇ

24 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ Å¿ÊÊÍ ÄÊȟÝ, ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ 25 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ ÑÎļÐÀ, ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ 26 Presse-Papier, ¶ÊÈÍÝ ËÄ ÅʽÆÈÌÄÝ ÀÉÒ¼ÌÄÝ, 19ÍÝ ÀÈ. 27 Presse-Papier, …ÄÐѼÀ, 16ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 10 ÄÉ.

26

27

 0094”

28

 0332”

 0193B

28 Presse-Papier, ™ÄÅÀÊ» ÃÐÈÀÌÍ¿, 3ÍÝ ÀÈ. 29, 30 Presse-Papier, ™ÍÎÒÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ ŸÐÒÍÖ ËÄ ÀÄÒ½, 6ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.«., 6,5x6,5 ÄÉ. 31, 32 Presse-Papier, KÍÎÒÈÉ» ÑÅÐÀƼÃÀ ŸÐÒÍÖ ËÄ ÒÍ ÃºÌÒÐÍ ÒÇÝ ÞÔ»Ý, 6ÍÝ-11ÍÝ ÀÈ. Ë.X., 8,5x8,5 ÄÉ.

29

 0280”

30

 0280€

31

 0281€

32

 0281”

«ŸÊÉÈÌÀ ÄμÕÐÖÑÀ ÉÀÈ ÄΟÐÆÖÐÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÑÄ ËÀÐ˟ÐÈÌÇ ÁŸÑÇ

ÆÈÀ ÒÍ ÆÐÀÅļÍ, ÎÐÍÑÔÎÈɟ ļÃÇ

20

18 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ ËÄ Ì½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ™ÍмÌÓÍÖ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

75


™ÀÐÒÍÓ»ÉÄÝ, 5x9,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

1

 1106 ™ÀПÁÈ Àν ÖκÐÓÖÐÍ ÒÇÝ ¥»ÌÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ.

8

5

6

7

 1243 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, «ŸÊÉÈÌÍ ÄΟÐÆÖÐÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AA 0441 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Ë.X., ¹Â. 4 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0957 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, ƒÄÎÒ. Àν ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., Ñ»ËÈ

 0956 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, Ñ»ËÈ

4 2

 1108 …ÀПÑÒÀÑÇ ÎÒÇÌÍ¿ Àν ÒÀËÎÀÉÍÓ»ÉÇ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ.

€ 0031 «ÀÐÒÍɽÎÒÇÝ ÒÍÖ š¼ÌÔÀ ¢ÐÅÀÌÍ¿, ¹Â. 21 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ «ÀÐÒÍɽÎÒÄÝ, š»É. 17 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

3

 1107 …ÀПÑÒÀÑÇ ÕÄÊÏÌÀÝ Àν ̽ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«.

11

9  0982

10

AA 0820 ‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÇÝ, ‚»ÁÀ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

12

13

AA 0815” XÀÐÒÍɽÎÒÇÝ, MÀÉÄÃÍ̼À, 700-600 Î.X., M»É. 11,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AA 0814” XÀÐÒÍɽÎÒÇÝ, MÀÉÄÃÍ̼À, 700 Î.X., M»É. 10,5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0982

15 14*

AA 1054A MÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀÉ½Ý Àν ÎÄнÌÇ, š»É. 12 ÄÉ., Ñ»ËÈ

€ 0029 ”ÈÁÊÈÍÑҟÒÇݚÍÊÖÁÍÓ»ÉÇ ÒÍÖ š¼ÌÔÀ ¢ÐÅÀÌÍ¿, 13x17 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ

16* € 0028 ¥ÀџÉÈ ÒÍÖ š¼ÌÔÀ ¢ÐÅÀÌÍ¿, 21x7 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ

17* € 0030 ™ÀÐÒÍÓ»ÉÇ ÒÍÖ š¼ÌÔÀ ¢ÐÅÀÌÍ¿, 21x5 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ


21*

18*

19*

20*

 1197

 1197

 1197

Presse-Papier, ÈŸË. 8 ÄÉ.

€ 0022 ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

23*

25*

€ 0022 ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

€ 0022 ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

22*

24*

26*

€ 0022 Ñ»ËÈ

€ 0022 Ñ»ËÈ

€ 0022 Ñ»ËÈ

27 ™ 0917 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ ÑÎļÐÀ, Ñ»ËÈ

28* € 0021 ™ÊÄÈÃÍÓ»ÉÇ ÒÇÝ ¬ÌÌÀÝ ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, Ñ»ËÈ

29* … 1215 ”ÈÁÊÈÍÑҟÒÄÝ ÒÍÖ …ÀÌÀÆÈÏÒÇ ÐÀÌҟÉÇ, ¹Â. 12 ÄÉ., ™ÄÐÀËÈɽ ÉÀÈ ÀÉÐÖÊÈɽ

* Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

30* … 1268 ‚»ÉÇ ÀÊÊÇÊÍÆÐÀżÀÝ ÒÍÖ …ÀÌÀÆÈÏÒÇ ÐÀÌҟÉÇ, ™ÄÐÀËÈɽ ÉÀÈ ÀÉÐÖÊÈɽ

ÆÈÀ ÒÍ ÆÐÀÅļÍ, ÎÐÍÑÔÎÈɟ ļÃÇ

‰ÄÊÈÃÍÃļÉÒÄÝ ÒÇÝ ˜½ÊÇÝ ƒÄÈÁÀß, ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

77


1

™ 0572€

2

™ 1014”

3

™ 0572”

1 K¿ÎÐÍÝ, 1ÍÝ ÀÈ. Ë.X., AÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 3 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 2 2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ËÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ

4 1ÍÝ ÀÈ. Î.X., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 6 «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

78

5 ™ÄÅÀÊ» ÒÀ¿ÐÍÖ, ƒÄÎÒ. Àν ÀÆÆÄ¼Í ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 650 Î.«., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

4

™ 0634

5

™ 1012

6

™ 0634”

7 »ÅÍÈ Àν ËÖÉÇÌÀ×ɽ ÎÄÐÈúÐÀÈÍ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 9 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 8 MÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ ËÄ ÉÍÖÉÍÖÁŸÆÈÀ ÉÀÈ ÉÊÀü ÄÊȟÝ, ¥ºÊÇ 4ÍÖ ÀÈ. Î.X., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7

™ 1016

8

™ 0913

9

™ 1016

10 ‰Î¿ÐÍÝ ™Í¿ÉÍÝ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ 11 …½ÐÎÇ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., AÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 12 ‰Î¿ÐÍÝ ™Í¿ÉÍÝ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ

10

€™ 0054

11

™ 0406•

12

€™ 0054

13 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.X., «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 15 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 14 1ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

13

™ 0806

14

™ 0760

15

™ 0806

16 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ», …ÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÎÐÍÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ €. š½ÐÀÊÇ, Ñ»ËÈ


18 MÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ ËÄ ÑÕÇËÀÒÍÎÍÈÇ˺ÌÇ ÀÌÓÐÏÎÈÌÇ ËÍÐÅ», Î½ ÀÆÆÄ¼Í …ÐÔÒÍÉÖÉÊÀÃÈÉ»Ý ÎÄÐȽÃÍÖ, AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

16

€™ 0001

17

€™ 0080

18

™ 1104

19

™ 1105

20

€™ 0079

21

™ 1128

22

™ 1011

23

™ 1018

24

™ 1014

25

™ 0647”

26

€™ 0107

27

™ 0647A

28

™ 1097”

29

™ 1013

30

™ 1095

19 ƒÄÎÒ. Àν ÖκÐÓÖÐÍ ¥»ÌÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 20 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ», Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ 21 ƒÄÎÒ. Àν ɺÌÒÇËÀ …ÐÍ¿ÑÀÝ, 16ÍÝ ÀÈ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 22 Î½ ÎÄÐÈúÐÀÈÍ ÒÍÖ 1ÍÖ ÀÈ. Ë.«., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 23 ”ÀѼÊÇÝ £ÍÖÑѼÃÇÝ, ƒÄÎÒ. Àν ËÖÉÇÌÀ×ɽ ÀÆÆļÍ, 1400-1350 Î.«., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 24 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 25 MÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ ËÄ ËÍ̽ÆÐÀËËÀ €ÄÔÐƼÍÖ, ‰ÖмÀ » K¿ÎÐÍÝ, 7ÍÝ ÀÈ. Ë.X., «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 27 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 26 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ 28, 30 ƒÄÎÒ. Àν ÀÆÆÄ¼Í ÀÒÒÈÉÍ¿ ÄÐÆÀÑÒÇмÍÖ, 650 Î.«., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 29 šÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ ÑÎļÐÀ, «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ËÀÌÈÉÄÒ½ÉÍÖËÎÀ

17 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ», Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ

79


3 AK 1033 3ÍÝ ÀÈ. Î.X., HËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

2

1

AK 0329 £ÍÞºÒÀ, 18ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 4,5 ÄÉ.

AK 1034A 6ÍÝ ÀÈ. Î.X., HËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

7** AK 0398

6* AK 0398 ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», ÈŸË. 4 ÄÉ.

5

4

AK 0372 KÀÐżÒÑÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 5,5 ÄÉ.

AK 0371 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 6,2 ÄÉ.

10 AK 0332 …ÄÐÑÈÉ» ÒºÕÌÇ, 16ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 4 ÄÉ.

8 AK 0231A B½ÐÄÈÀ EÊʟÃÀ, 9ÍÝ-8ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 4 ÄÉ.

9**

11*

AK 0542B N¼ÉÀÈÀ, 1208-1222 Ë.X., ÈŸË. 4 ÄÉ., šÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ » ÆÐÀ̟ÃÄÝ

AK 0524

12** AK 0524A ¼ÆÖÎÒÍÝ, 13ÍÝ ÀÈ., 3x3 ÄÉ.


14 AK 0234 KÀÐżÒÑÀ ÑÄ ÑÕ»ËÀ ÕÄÊÈÃÍÌÈÍ¿, 4,5x6,3 ÄÉ.

13 AK 1033A 3ÍÝ ÀÈ. Î.X., HËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

17*

15

16

AK 0629 ‚ÄÑÑÀʼÀ, Æ¿ÐÔ ÑÒÍ 200 Î.X., 4x4,5 ÄÉ.

AK 0146 19ÍÝ ÀÈ., 2,7x3 ÄÉ.

18** AK 0404€

* ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

** ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

MÖÉÇÌÀ×É½Ý Ð½ÃÀÉÀÝ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.X., ÈŸË. 4,6 ÄÉ.

19 AK 0628 ‚ÄÑÑÀʼÀ, €¿ÐÔ ÑÒÍ 200 Î.X. 4x4,5 ÄÉ.

20** AK 0450A

21 AK 0560, šÀÉÄÃÍ̼À, 3ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Î.«. ­ÐÔÒÀÝ, 4ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Î.X.

22 AK 0193 N½ËÈÑËÀ ÒÍÖ AÃÐÈÀÌÍ¿, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.X., ÈŸË. 4 ÄÉ.

23* AK 0450 MÀÉÄÃÍ̼À, 3ÍÝ-2ÍÝ ÀÈ. Î.X., ¹Â. 4 ÄÉ.

24 AK 0644

25** AK 0646

ÉÀÐżÒÑÄÝ ÀÑÇ˺ÌÈÀ ÉÀÈ ÄμÕÐÖÑÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

AK 0404B

81


8 3 1

1 »ËÍÝ, Î½ ÊÄÈÒÍÖÐÆÈɽ κÎÊÍ ™ÔÌÑÒÀÌÒÈÌÍ¿ÎÍÊÇ, 1682, ÈŸË. 4,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ

™ 0900

AK 0955

4

2 ¬ÐÒÄËÈÝ ”ÀÊÑÀ˟ÉÇ, Î½ ҟËÀÒÀ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ

™ 0763”

9

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÉÀÐżÒÑÄÝ

5

82

2

K 0944

K 0799

6

™ 0512€

4, 5, 6, 7 »ËÍÝ, Î½ ÀÐÕÀ¼À ÄÈÃÏÊÈÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎºÌÀÉÇ, š»É. 6 ÄÉ., Ñ»ËÈ

™ 1010”

™ 0765”

7

3 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ», ƒÄÎÒ. Àν ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«., š»É. 8 ÄÉ., Ñ»ËÈ

™ 0770”

10

™ 0512”

8 ”ŸÊÊÖ ƒÈŸÎÇ, Î½ ËÀÜÈʟÐÈ ‰É¿ÐÍÖ, 18ÍÝ ÀÈ., š»É. 5 ÄÉ., Ñ»ËÈ 9 KŸÒÔ IÒÀʼÀ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 7 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 10 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 11 ¥Ë»ËÀ Àν ÁÐÀÕȽÊÈ, ¼ÆÖÎÒÍÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., š»É. 6 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

11

12

™ 1087

€™ 0065

13

™ 0943

12 ¬ÌÌÀ ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ 13 ”ŸÊÊÖ ƒÈŸÎÇ, Î½ ÒºËÎÊÍ ÒÍÖ ›. ™½ÌÒÍÆÊÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 7,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ 14 šÖÐÒÏ –ÄÖÆÏÊÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÍÐļÕÀÊÉÍÝ

14

€™ 0057

15

€™ 0087

16

€™ 0087

17

€™ 0059

15 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÈŸË. 5 ÄÉ., Ñ»ËÈ


16 ™ÀÐżÒÑÀ, ÈŸË. 4 ÄÉ., Ñ»ËÈ 17 šÖÐÒÏ –ÄÖÆÏÊÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 8 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÍÐļÕÀÊÉÍÝ

18

€™ 0032

19

€™ 0033

20

…K 0247

21

…K 1454

K 1060

23

™ 0931

25

K 1159

18 Juliette Polac, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 11 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

20 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, Î½ ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÕÐÖÑÍɺÌÒÇÒÍÖ ÀºÐÀ, 16ÍÖ ÀÈ., š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 21 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Î½ ɺÌÒÇËÀ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., š»É. 46 ÄÉ., AÑ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 22 ‚ÄÍÃÏÐÀ …ÀÌÒÀÞÍÎÍ¿ÊÍÖ, Î½ ÉÄÌÒÇÒ½ ÎÍýÆÖÐÍ ™Ð»ÒÇÝ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., š»É. 6 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÕÀÐÒ¼

22

23 ‰ÍżÀ ¥ÑÈÊÈÀÉÍ¿, Î½ ÌÖÅÈɽ ËÀÜÈʟÐÈ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ 24 ‚ÄÍÃÏÐÀ …ÀÌÒÀÞÍÎÍ¿ÊÍÖ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÕÀÐÒ¼

24

€K 0037

25 šÖÐÒÏ –ÄÖÆÏÊÇ, Î½ ÄÈÃÏÊÈÍ ÎÄÐÈÑÒÄÐÈÍ¿, 2ÍÝ ÀÈ. Î.X., š»É. 8 ÄÉ., Ñ»ËÈ 26, 27, 28, 29 ¬ÌÌÀ šÀÌÍÖÑÍÎÍ¿ÊÍÖ, Î½ ÄÉÓºËÀÒÀ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, M»É. 7 ÄÉ., ¹ÅÀÑËÀ

26

AK 0916

27

AK 0916

28

AK 0916

29

AK 0916

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÉÀÐżÒÑÄÝ

19 Juliette Polac, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 11 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ

83


1

2

AK 1089B

3

AK 0442

4

AK 0442A

AK 0732

1 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 2,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

5

84

8

6

AK 0731

7

AK 0572

9

AK 0571A

AK 0731A

10

AK0782A

2 ¹ÑÒÄÐÇ ÄÊÊÇÌÈÑÒÈÉ» ÄÎÍÕ», š»É. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 3 ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 4 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 4,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÒÍÖÐËÀʼÌÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ

AK0406B

5 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 7 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÒÍÖÐËÀʼÌÄÝ 6 ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, ™¿ÎÐÍÝ, ¹Â. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

11

12

AK 0777

AK 0690A

13

14

AK 0690

AK 0862

8 ™ºÐÉÖÐÀ, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 9 ÊÄܟÌÃÐÄÈÀ, 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 4 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

15

16

AK 0730

AK 0730A

10 £ÔËÀ×É» ÄÎÍÕ», 2ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 11 »ÅÍÈ ËÖÉÇÌÀ×ÉÍ¿ ÎÄÐÈúÐÀÈÍÖ, 1450-1200 Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÆÐÀ̟ÃÀ

17

AK 0568

18

AK 0781

19

AK 0784

20

AK 0568A

12 •ÊÊÇÌÍÐÔËÀ×É»


21

14 ­ÐÔÒÄÝ, 4ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 3,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 15 ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», 7ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 16 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÒÍÖÐËÀʼÌÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 17 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 4,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 20 ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 18, 19 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ¹Â. 2,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 21 •ÊÊÇÌÈÑÒÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, ¹Â. 2,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 22 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 23 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 24 …ÄÐÈÑÒºÐÈÀ, ™ŸÒÔ ˜ÒÀʼÀ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 3,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 26 ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 25 ­ÐÔÒÄÝ, 4ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Î.«.,

AK 0738

23

AK 0738A

¹Â. 3,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 27 šÀÉÄÃÍ̼À, 9ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Î.X., ÈŸË. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 28 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 29 Î½ ÃȟÉÍÑËÍ ÕÐÖÑÍɺÌÒÇÒÍÖ ÀºÐÀ, 1500-1600, ÈŸË. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

24

27

AK 0512

AK 0914

25

28

26

AK 0861

29

AK 1191

AK 1094

AK 0512A

30

AK 1095

30 470-450 Î.X., ÈŸË. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 31 ‚»ÁÀ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 4,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 32 ÐÕÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, š»É. 6 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ

31

33 ¥Ð¼ÒÇ ÕÈÊÈÄÒ¼À Î.«., ¹Â. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 35 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

32

AK 0780

AK 0389

34 6ÍÝ ÀÈ. Î.X., ¹Â. 3,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 36 5ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 37 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 2,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

33

34

AK 0739

36

AK 0457

AK 0388

35

AK 0739A

37

AK 0933A

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

ÑÖÊÊÍÆ», ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 13 Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

22

AK 1137

85


1 Joanna Cave, Î½ ÕÄÈнÆÐÀÅÍ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ Á½ÒÑÀÊÀ 2, 3 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7 ÄÉ.

1

…K 0759

2*

€™ 0006

3**

€™ 0006

4

…™ 0758

4 Joanna Cave, Î½ ËÖÉÇÌÀ×ɽ ÎÄÐÈúÐÀÈÍ, š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ Á½ÒÑÀÊÍ 5, 8 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7,5 ÄÉ. 6, 7 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 5,5 ÄÉ. 9, 12 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7,5 ÄÉ.

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

5**

86

€™ 0004

6**

€™ 0005

7*

€™ 0005

8*

€™ 0004

10, 11 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7,5 ÄÉ. 13 Joanna Cave, Î½ ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 1ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ Á½ÒÑÀÊÀ 14, 15 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 5,5 ÄÉ.

9**

€™ 0003A

10**

€™ 0002

11*

€™ 0002

12*

€™ 0003

16 Joanna Cave Î½ ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 2ÍÖ ÀÈ., š»É. 4 ÄÉ., Ñ»ËÈ ËÄ ÉÊÔÑÒ» 17, 18 Joanna Cave, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 5 ÄÉ.

13

…K 0781

14*

€™ 0007

15**

€™ 0007

16

19 ™ÍмÌÌÀ ™ÍÖÒÍ¿ÞÇ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 8,5 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍÝ …K 0780

20 ™ÍмÌÌÀ ™ÍÖÒÍ¿ÞÇ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 6,5 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ 21 ™ÍмÌÌÀ ™ÍÖÒÍ¿ÞÇ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 8,5 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍÝ

17**

€™ 0008

18*

€™ 0008

22 Juliette Polac, Î½ ÄÈÃÏÊÈÍ ÒÍÖ


2ÍÖ ÀÈ. Î.«, Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÕÐÖѽ 23 Juliette Polac, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 7 ÄÉ., ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ 24 ¬ÐÒÄËÈÝ ”ÀÊÑÀ˟ÉÇ, Î½ À̟ÆÊÖÅÇ ÎÀПÑÒÀÑÇ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÉÊÔÑÒ»

19

20

€K 0017

€K 0015

21

€K 0157

€™ 00034

24

™ 1127

25 •ÈÃÏÊÈÀ, 1400-1200 Î.«., š»É. 8 ÄÉ.

27 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ, ƒÄÎÒ. Àν ÉÀ̟ÒÈ 18ÍÝ ÀÈ., «ÐÖѽÝ, ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ ÉÀÈ Ñ˟ÊÒÍ

22

™ 1054

23

25*

™ 0765€

26

29*

™ 0786

30*

33

€K 0069

28 •ÈÃÏÊÈÀ, 1400-1200 Î.«., š»É. 8 ÄÉ. 29 ½ÐÖ, šÀÉÄÃÍ̼À, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 8 ÄÉ. 30 ™ÀÒÄмÌÀ ‰ÒÀ˟ÒÇ, Î½ ҟËÀÒÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 6 ÄÉ.

™ 0818

27

™ 0819

28*

™ 0767€

™ 1108

31*

™ 1107

32*

™ 0770€

31 ™ÀÒÄмÌÀ ‰ÒÀ˟ÒÇ, Î½ ɺÌÒÇËÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 6 ÄÉ. 32 •ÈÃÏÊÈÀ, 1400-1200 Î.«., š»É. 8 ÄÉ. 33 šÖÐÒÏ –ÄÖÆÏÊÇ Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 4 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÍÐļÕÀÊÉÍÝ 34 »ËÍÝ, Î½ ҟËÀÒÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 6 ÄÉ. 35 šÖÐÒÏ –ÄÖÆÏÊÇ, Î½ ºÐÆÍ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 3 ÄÉ. * Ñ»ËÈ ** Ñ»ËÈ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ

34*

™ 1183

35*

€K 0068

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

26 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ, ƒÄÎÒ. Àν ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 4ÍÖ ÀÈ. Î.«., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ

87


1

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

4

88

7

2

…™ 0777

5

…™ 0559

8

…™ 1457

…™ 1737

…™ 0677

€™ 0099

3

6

9

…™ 0558

€™ 0094

1 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÄÌÒÇÒÍ¿ ÎÍýÆÖÐÍÖ ‰ÉÍκÊÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ, Ì»ËÀÒÀ 2, 12, 10, 24 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÕÐÖÑÍɺÌÒÇÒÍÖ ÀºÐÀ, 16ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ

…™ 0557 3 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÎÄÐÆÀËÇÌ»Ý, šÈÉП Ñ¼À, 11ÍÝ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ, —ËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ

10

…™ 1951

14

…™ 0322

17

…™ 1456

11

…™ 0321

12

…™ 0676

13

…™ 0639

15

€™ 0046

16

€™ 0045

18

…™ 1733

19

…™ 0021

4 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ źÐËÄÊÇÝ (ÆÈʺÉÈ ËÄ ËÀ̼ÉÈÀ), 19ÍÝ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 5 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÉÀÐżÒÑÀ 19ÍÖ ÀÈ. 6, 8, 15, 16, 23 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍƺÝ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, AÑ»ËÈ


9 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 2ÍÖ ÀÈ. Î.«., «ÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ, —ËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 11 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ՟ÊÉÈÌÍÖ Ê¿ÕÌÍÖ ÒÇÝ ÈÆ¿ÎÒÍÖ ÒÍÖ 7ÍÖ ÀÈ., XÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ 13 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ 14 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÍÎÒÈÉÍ¿ ÕÈÒÏÌÀ ÒÍÖ 8ÍÖ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 17 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÄÌÒÇÒÍ¿ ÎÍýÆÖÐÍÖ ‰ÉÍκÊÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ

18 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÄÌÒÇÒÍ¿ ÎÍýÆÖÐÍÖ ‰ÉÍκÊÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ

€™ 0102

23

€™ 0095

21

…™ 1611

24

19, 20, 22, 25 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍÆºÝ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, XÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ

26

…™ 0246

22

€™ 0041

25

€™ 0103

€™ 0084

21 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÄÌÒÇÒÍ¿ ÎÍýÆÖÐÍÖ ‰ÉÍκÊÍÖ, 19ÍÝ ÀÈ., XÐÖÑ½Ý 22 ÉÀÐÀÒ¼ÔÌ 26, 28 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍÆºÝ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ

27

27 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 2ÍÖ ÀÈ. Î.«., Ñ»ËÈ 31 «ÐÖѽÝ

28

™ 1039

29

30

™ 1052

™ 1040

™ 1051

29, 32 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ҟËÀ ÒÍÖ 20Í¿ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý 30, 33 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, ƒÄÎÒ. Àν ÑÒºÅÀÌÀ ƟËÍÖ, šÈÉП Ñ¼À, 19ÍÝ ÀÈ., «ÐÖѽÝ

31

™ 1050

32

™ 1049

33

™ 1048

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ

7 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÒÍÌ ÉÄÌÒÇÒ½ ÃȟÉÍÑËÍ ËÀÜÈÊÀÐÈÍ¿, ‰É¿ÐÍÝ, 17ÍÝ ÀÈ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

20

89


1

2

AK 0754

AK 0712 1 •ÊÊÇÌÈÑÒÈÉ»Ý ÎÄÐȽÃÍÖ, M»É. 44 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 2 €ÄÔÐƼÀ, 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., š»É. 70 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 3 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., M»É. 44 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

3

AK 1089

4

AK 1135

5

AK 0713

4 ÒÒÈÉ», 19ÍÝ ÀÈ., M»É. 49 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 5 €ÄÔÐƼÀ, 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., M»É. 50 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 6 ªÑÒÄÐÍÄÊÊÀÃÈÉ» ÎÄмÍÃÍÝ, M»É. 44 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

6

AK 0774

7

AK 0778

8

AK 0713

7 …ÄÐÈúÐÀÈÍ, ‚»ÁÀ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 46 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 8 €ÄÔÐƼÀ, 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., M»É. 50 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9

AK 0776

10

AK 0855

11

AK 0392

9 1450-1200 Î.«., š»É. 43,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ


12

AK 0387

14

AK 0406

15

AK 0751

13

AK 1089

11 6ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 40 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 12 6ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 75 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 13 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., M»É. 60 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 14 AÊÖѼÃÀ ËÄ Î½ÐÎÇ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., M»É. 46 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 15 ™ŸÒÔ IÒÀʼÀ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.X., ¹Â. 3 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 16 KŸÒÔ IÒÀʼÀ, 2ÍÝ ÀÈ. Î.X., M»É. 42 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 17 AÊÖѼÃÀ ËÄ Î½ÐÎÇ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., M»É. 44 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 18 ¥ºÊÇ 4ÍÖ ÀÈ. Î.«., M»É. 44 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÆÐÀ̟ÃÄÝ 19 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., M»É. 18 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

18 16

AK 0752

17

AK 0405

AK 0918

19

AK 1190

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÎÄÐÈúÐÀÈÀ

10 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.«., M»É. 44 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ

91


2

…™ 0248

1 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÍÎÒÈÉÍ¿ ÕÈÒÏÌÀ ÒÍÖ 8ÍÖ ÀÈ., š»É. 46 ÄÉ., AÑ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 2 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ՟ÊÉÈÌÍÖ Ê¿ÕÌÍÖ ÒÇÝ ÈÆ¿ÎÒÍÖ ÒÍÖ 7ÍÖ ÀÈ., š»É. 13,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ¿ÅÀÑËÀ 3 Î½ ɺÌÒÇËÀ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., ÈŸË. 5 ÄÉ., «ÀÊÉ½Ý ÄÎÀÐÆÖÐÔ˺ÌÍÝ

1

…™ 1344

3

4

 1234

…™ 0320

4 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÉÍÎÒÈÉ» ÉÍ¿ÉÊÀ ÒÍÖ 7ÍÖ ÀÈ., š»É. 20 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ¿ÅÀÑËÀ 5 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÈŸË. 4 ÄÉ., Ñ»ËÈ

5

€™ 0082€

6

€™ 0011

7

6 Joanna Cave, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 13,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ 7 Ñ»ËÈ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ €™ 0011

8 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÎÄÐÈúÐÀÈÍ ÒÍÖ 15ÍÖ-14ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 11,5 ÄÉ., ÊÍÖ˼ÌÈÍ 9 Î½ ÉмÉÍ ÒÍÖ 2ÍÖ ÀÈ., š»É. 9 ÄÉ., Ñ»ËÈ

8

™ 1117

9

™ 1174

10

€K 0061

10 ™ÀÒÄмÌÀ šÔÐÀÙÒÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 24 ÄÉ., ÉÐÖÊÈɽ


11 Joanna Cave, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 13,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ 13 Ñ»ËÈ

11

12

€™ 0012

€K 0013

12 ™ÍмÌÌÀ ™ÍÖÒÍ¿ÞÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ¢ÐļÕÀÊÉÍÝ ÑÅÖлÊÀÒÍÝ ÑÒÍ À˽ÌÈ

15 Juliette Polac, Î½ ÄÈÃÏÊÈÍ ÒÍÖ 5ÍÖ ÀÈ. Î.«., š»É. 10 ÄÉ., Ñ»ËÈ

13

€™ 0012

16

™ 0796

14

™ 1125

15

™ 1057

18

€K 0076

16 ¬ÐÒÄËÈÝ ”ÀÊÑÀ˟ÉÇ Î½ ÎȟÒÍ ˜Þ̼É, 1600, š»É. 10 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 17 ¬ÌÌÀ ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, š»É. 23 ÄÉ., Ñ»ËÈ 18 ™ÀÒÄмÌÀ šÔÐÀÙÒÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 23 ÄÉ., ÉÐÖÊÈɽ 19, 21 ÊÄܟÌÃÐÀ ¥ÑÍÖÉÀʟ, Î½ ÒÈÝ ÎÒÖÕÏÑÄÈÝ ÒÔÌ ÄÊÊÇÌÈÉÏÌ ÎÀÐÀÃÍÑÈÀÉÏÌ ÄÌÃÖËÀÑÈÏÌ, š»É. 52 ÄÉ., ¹ÅÀÑËÀ 20 ¬ÌÌÀ ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ  . «. €É¼ÉÀ, š»É. 23 ÄÉ., Ñ»ËÈ

19

17

™ 1178

€™ 0066

21

20

€™ 0067

™ 1178

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÎÄÐÈúÐÀÈÀ

14 ¬ÐÒÄËÈÝ ”ÀÊÑÀ˟ÉÇ, Î½ ÌÖÅÈɽ ÑÄÌÒ½ÌÈ ‰É¿ÐÍÖ, 18ÍÝ ÀÈ., š»É. 10 ÄÉ., Ñ»ËÈ

93


1

™ 0766

2

™ 0965

5

™ 0765

6

™ 0767

3

7

™ 0764

™ 0768

4

™ 0770

8

™ 1010

1-8 Î½ ÀÐÕÀ¼À ÄÈÃÏÊÈÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, š»É. 2,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÉÀÈ ÉÀÍÖÒÑÍ¿É

10

11

™ 1155

™ 1155

12 7ÍÝ ÀÈ. Ë.X., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

™ 0648

15 ™ 1097

19

™ 0449

14 ™ 0789

18

™ 0449” ™ 0789

17

13

™ 0173

16

™ 0744

13 ­ÐÔÒÀÝ ÉÀÈ ÖÕ», 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.X., ÈŸË. 2 ÄÉ., XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 14 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

12

™ 1155

21

™ 1173

22

™ 0745

™ 0745

94

9

20

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÎÄмÀÎÒÀ

9, 10, 11 Î½ ҟËÀÒÀ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 2,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

15 ½ËÈÑËÀ ÒÇÝ ¼ÆÈÌÀÝ, 6ÍÝ ÀÈ. Î.«, ÈŸË. 2 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 16 …ÀÌÀƼÀ, 19ÍÝ ÀÈ., 5x2,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 17 ™¿ÎÐÍÝ, 6ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 2 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 18 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 19 •ÈÃÏÊÈÍ ÕÄÊÏÌÀÝ, 5ÍÝ ÀÈ. Î.X., š»É. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 20 KÀÈџÐÄÈÀ, 1710, ÈŸË. 2 ÄÉ., XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 22 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 21 ­ÐÔÒÀÝ, 4ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 3,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ


28 Î½ ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 2ÍÖ Î.«., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈ 30 9ÍÝ-8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ¹Â. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 31 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

30

32 ¥ŸËÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., 2,5x3,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 34 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

31

™ 1096

™ 1190

33 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ, ‰ÒÍÈÕļÀ Àν ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, Ñ»ËÈ

32

35 ‰ÎļÐÀ, 9ÍÝ-8ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 1,5 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 40 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 36, 37, 38, 39 ”ÖÞÀÌÒÈ̟ ÌÍ˼ÑËÀÒÀ, ÑÇ˺ÌÈÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ, AÑÇ˺ÌÈÀ ÄμÕÐÖÑÀ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

33

™ 0792

37

35

™ 0914

36

™ 0402

34

™ 1113

39

™ 0740

38

™ 0399

™ 0792

™ 0474

40

™ 1190

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÎÄмÀÎÒÀ

™ 1184

™ 0528

29

™ 1035

26

27 Î½ ÑÉÍÖÊÀмÉÈÀ ÒÍÖ 2ÍÖ Î.«., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈ

25

™ 0528

28

™ 1184

26, 29 •ÈÃÏÊÈÍ ÎÒÇÌÍ¿, šÀÉÄÃÍ̼À, 8ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ. Î.«., 8x6 ÄÉ., XŸÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

24

™ 0528

™ 1036

23

27

23, 24, 25 KÀÐÀÁºÊÀ, …ŸÒËÍÝ, 17ÍÝ-18ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 10 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÄμÕÐÖÑÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ Ñ˟ÊÒÍ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ

95


ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÒÀÖÐͼ

96

1

™ 0411

4

™ 0408

2

5

™ 1167

3

™ 0411”

6

™ 0408B

1 11ÍÝ-12ÍÝ ÀÈ., M»É. 3 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 3 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 2 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ, BÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, M»É. 4 ÄÉ.

™ 0006

4 ™ÍÎÒÈÉ» ÒºÕÌÇ, M»É. 3 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 6 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 5 …ÐÔÒÍÕÐÈÑÒÈÀÌÈÉ½Ý ÑÒÀÖнÝ, 8x5 ÄÉ., ¢ÐÄÈ՟ÊÉÈÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÎÀÒ¼ÌÀ 7, 9 11ÍÝ ÀÈ., M»É. 7 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÌȺÊÍ 8 9ÍÝ ÀÈ., 8x5,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 10 ™¿ÎÐÍÝ, 7ÍÝ ÀÈ., š»É. 3 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 12 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7

9

™ 0509

8

™ 0353

™ 0509

11 ™ÍÎÒÈÉ» ÒºÕÌÇ, M»É. 3 ÄÉ., XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ËÎÐÈÆȟÌ


13 ™ÍÎÒÈÉ» ÒºÕÌÇ, M»É. 3 ÄÉ., XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 15 AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

13

™ 0410

11

™ 1166

™0409B

14

™0390

12

™ 0410”

15

™0409

14 1739, ¹Â. 5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ ÉÀÈ ËÀÐÆÀÐÈҟÐÈÀ 16 BÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, 2,5x1,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 18 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

16

™ 0407

17

™ 0383

18

™ 0407”

19

™ 1088

20

™ 1083

21

™ 1088B

17 18ÍÝ-19ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 19 BÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, M»É. 3 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 21 XÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 20 …ÀÊÀÈÍÕÐÈÑÒÈÀÌÈÉÏÌ ÕнÌÔÌ, 6ÍÝ-7ÍÝ ÀÈ., ¹Â. 5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÑÒÀÖÐͼ

10

97


2

1 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÈŸË. 6,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AK 0488

2 MÈÉП AѼÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

1

AK 0912

4

AK 1064

3

5

AK 0414

AK 0303A

6

AK1082

3 3ÍÝ ÀÈ. Ë.X., ÈŸË. 6,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 4, 10, 13 Chantal Dallaporta, Î½ ÑÕºÃÈÀ, ÄÊÊÇÌÈÉÏÌ ÀÆÆļÔÌ, ÈŸË. 8 ÄÉ., Ñ»ËÈ 5 MÈÉП AѼÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7

8

AK 1081

11

9

AK 0489

AK 0413

6 ¼ÆÖÎÒÍÝ, 3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÈŸË. 7 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 7 10oÝ-12oÝ ÀÈ., ÈŸË. 7 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

€™ 0063

8 MÈÉП AѼÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 9 KлÒÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 6 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

10 14

AK 1109

AK 1129

15

12

€™0063

17

AK 0309

AK 1064

18

AK 1192

14, 15 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ, ‰ÒÍÈÕļÀ Àν ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, Ñ»ËÈ 16 ÈŸË. 7,5 ÄÉ., «ÐÖѽÝ

AK 1129

16

13

11, 12 šÀмÀ €ÐÇÆÍмÍÖ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÒÇ ÕÐÔËÀÒÈÉ» ÎÀʺÒÀ ÒÔÌ ÞÔÆПÅÔÌ ÒÇÝ €ÄÌÈŸÝ ÒÍÖ ’30, ÈŸË. 10 ÄÉ., ¹ÅÀÑËÀ

AK 1169

19

AK 1192

17 …ÄÐÈɟÐÎÈÍ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ


21

AK 0535

18, 19 »ËÍÝ, ‰ÒÍÈÕļÀ Àν ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ÈŸË. 7 ÄÉ., Ñ»ËÈ 20 ÒÒÈÉ», 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 7,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

20

AK 0743

22

AK 0536

23

AK 0742

24

AK 0919

26

AK 1068

27

AK 0983

28

AK 0403

29

AK 1112

21 ÒÒÈÉ», 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 19,5 ÄÉ., …ÊŸÒ. 5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

23 ‰ÀÅПËÎÍÊÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 6,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 24 Î½ ÎÄÐÈúÐÀÈÍ ÒÍÖ 4ÍÖ ÀÈ. Î.«., ÈŸË. 7,5 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÆÐÀ̟ÃÄÝ 25, 26 ¬ÌÌÀ ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, ”ÐÀÕȽÊÈ ËÄ ÄÎÈÆÐÀÅ»: ™ª£˜• ”¢—‚•˜ + ¥— ›•£¢ª‰, ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÄÎÍÕ», ÈŸË. 7,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ 27 ¬ÐÇÝ ƒÄÁ», ƒÄÎÒ. Àν ÑÉÄ¿ÍÝ ÒÇÝ 3ÇÝ ÕÈÊÄÒ¼ÀÝ Î.«., ÈŸË. 6,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ

25

AK 1068

28 B½ÐÄÈÀ ¶ÎÄÈÐÍÝ, 18ÍÝ ÀÈ., …ÊŸÒ. 10,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 29 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ, ‰ÒÍÈÕļÀ Àν ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ ÒÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ÈŸË. 7,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÁÐÀÕȽÊÈÀ

22 ÒÒÈÉ», 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 19,5 ÄÉ., …ÊŸÒ. 3,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

99


1

3

6

2

…K 1307

…K 1310

€™ 0104

4

…K 1309

5

7

9

8

…K 0416

10

…K 0414

…K 1311

…K 0774

…K 0776

…™ 0323

1, 4, 8, 11 •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍƺÝ, Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÉÍÎÒÈÉÍ¿ ÕÈÒÏÌÀ ÒÍÖ 8ÍÖ ÀÈ., AÑ»ËÈ, ¿ÅÀÑËÀ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 2, 5, 7, 9, 10, 13 •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍÆºÝ Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ՟ÊÉÈÌÍÖ Ê¿ÕÌÍÖ ÒÇÝ ÈÆ¿ÎÒÍÖ ÒÍÖ 7ÍÖ ÀÈ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ¿ÅÀÑËÀ 3 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÌÖÅÈɽ ÑÄÌÒ½ÌÈ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., Ñ»ËÈ, ¿ÅÀÑËÀ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 6, 16, 12 •ÊÄ¿ÓÄÐÄÝ ÎÐÍÑÀÐËÍÆºÝ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, AÑ»ËÈ ÉÀÈ ¿ÅÀÑËÀ


14 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÌÖÅÈɽ ÎÍýÆÖÐÍ ÒÒÈÉ»Ý, 19ÍÝ ÀÈ., «ÐÖÑ½Ý ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 15 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÓÖËÈÀÒ»ÐÈÍ ÒÇÝ ™ÈÍÖҟÕÄÈÀÝ, 18ÍÝ ÀÈ., «ÐÖѽÝ, Ì»ËÀÒÀ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 17 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÌÖÅÈɽ ÑÄÌÒ½ÌÈ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., Ñ»ËÈ, ¿ÅÀÑËÀ ÉÀÈ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÄÝ ÎºÒÐÄÝ 18 •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÌÖÅÈɽ ÑÄÌÒ½ÌÈ ÒÍÖ 18ÍÖ ÀÈ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ ¿ÅÀÑËÀ

14

…K 1838

…K 0415

12

€K 0105

15

13 …K 1308

…K 1839

16

€K 0040

17

…K 1453

18

…K 1731

ÁÐÀÕȽÊÈÀ ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ ÌºÑÒÇ

11

101


1 ”ÖÞÀÌÒÈÌ» ÎÄмÍÃÍÝ, ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

1

™ 0435

2

™ 0633A

3

™ 0633

2 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ, 2ÍÝ ÀÈ. Ë.X., «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 3 ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 4 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ 17 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÃÀÕÒÖʼÃÈÀ

4

102

™ 0635

5

™ 0634€

6

™ 0630

5 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ, 1ÍÝ ÀÈ. Î.«., «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 6 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ, 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., «ÐÖѽ ÉÀÈ ÀÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 7 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ, ¥ºÊÇ 6ÍÖ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

7

™ 0702

8

™ 0449€

9

™ 0449–

8 ÀÕÒÖʼÃÈ ËÄ ÒÍÌ ­ÐÔÒÀ ÉÀÈ ÒÇÌ ÖÕ», 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 9 «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÀÑ»ËÈ 10 1ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 11 £ÔËÀ×É» ÎÄмÍÃÍÝ, ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

10

AK 0574

11

™ 0680

12

™ 0858

12 ‚»ÁÀ, 15ÍÝ-14ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 13 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ …ÄÈÐÀȟÝ, 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

13

™ 0631

14

™ 1186

15

™ 0470

14 ÀÕÒÖʼÃÈ ËÄ ÁÖÞÀÌÒÈ̽ ̽ËÈÑËÀ, ÑÇ˺ÌÈÍ ÉÀÈ


ÄÎÈÕÐÖÑÔ˺ÌÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

16

15 šÖÑÒПÝ, 14ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

17

™ 0703

™ 0635

18

AK 0805

16 2ÍÝ-3ÍÝ ÀÈ. Ë.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 18 ­ÐÔÒÀÝ, 1ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

20 ‚»ÁÀ, 1450-1300 Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

19

™ 0632

20

™ 0773

21

AK 0446

AK 1121

23

AK 0444

24

AK 0469

29

™ 1042

21 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ 22 ÀÕÒÖʼÃÈ ÑÎļÐÀ, Ñ»ËÈ 23 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ ËÄ ÇËÈÎÍÊ¿ÒÈËÇ ÎºÒÐÀ

22

24 ‰ÅÐÀÆÈÑÒÈɽ ÃÀÕÒÖʼÃÈ, ¹ÑÒÄÐÍÐÔËÀ×Éͼ ÕнÌÍÈ, AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 25, 29 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ 26, 27, 28 ­ÊÄÌÀ ”½ÒÑÇ, Î½ ÍÈÌÍÕ½Ç, 1ÍÝ ÀÈ. Î.«., Ñ»ËÈ

25

26

€™ 0088

™ 1043B

27

™ 1043A

28

™ 1043

30, 31 Joanna Cave, Î½ ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, Ñ»ËÈ 32 Joanna Cave, Î½ ÁÐÀÕȽÊÈ ÒÍÖ 8ÍÖ ÀÈ., Ñ»ËÈ

30

€™ 0009

31

€™ 0010

32

…™ 0259

ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÃÀÕÒÖʼÃÈÀ

19 1ÍÝ ÀÈ. Ë.«., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

103


1 «£

2 «£

5 «š€ 5

4 «‚ 6 «š€ 5 7 «™š

3 «š€

8 «™š 9 «™š

12 «‚ 10 «‚…

11 «‚…


13 «¥• 18 «¥• 14 «¥•

23 «š€ 5

15 «¥•

17 «¥•

16 «¥•

20 š 0001€

24 «š€ 5

1, 2, 29, 30 «ŸÐÀÉÀÝ

21 š 0001€

25 «š€ 5

22

26 «š€ 5

3 ‰ÄÒ ËÀÆÌÇÒÏÌ 4, 12 ‚»ÉÄÝ ËÄ 7 ÃÄÊҟÐÈÀ ÉÀÈ ÅÀɺÊÍÖÝ 5, 6, 23, 24, 25, 26 šÀÆÌ»ÒÄÝ 7, 8, 9 ™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

š 0001€

27 «™ª

28 «™ª

10, 11 ‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC 19, 20, 21, 22 Presse-Papier, šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀÉ½Ý 13, 14, 15, 16, 17, 18 …À̽ÃÄÒÀ ÒÄÒПÃÈÀ 27, 28 K¿ÁÍÝ ËÄ ÆÖÌÀÈÉļÄÝ ËÍÐÅºÝ » ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÑÕºÃÈÀ Àν ÒÈÝ ÑÖÊÊÍÆºÝ ÒÍÖ MÍÖÑļÍÖ, 7x7x7 ÄÉ.

29 «£

30 «£

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ Àν ÒÈÝ Ë½ÌÈËÄÝ ÑÖÊÊÍƺÝ

19 š 0001€

105


1 «š€

2 «š€

3 X‰…¢£

‚•š¥ …¢ ¥— ˜‰ƒš˜™— ‰ªƒƒ¢€—

5 «£

7 «š€ 5

4 š 0001€

8 «š€ 5

9 «š€ 5

10 «š€ 5

6 « 158


11 š 0001€

12 š 0001€

1, 2 ‰ÄÒ ËÀÆÌÇÒÏÌ 3 •ÖÕÄÒ»ÐÈÄÝ ËÈÉÐºÝ ÉŸÐÒÄÝ ËÄ ÄËμÄÑÒÍÖÝ ÑνÐÍÖÝ ÆÈÀ Å¿ÒÄÖÑÇ

15 «š€ 5

4, 11, 12 Presse-Papier, šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀÉ½Ý 5 «ŸÐÀÉÀÝ 6 ƒÄ¿ÉÔËÀ ËÄ 6 ÀżÑÄÝ, Î½ÂÄÈÝ ÒÇÝ Ó»ÌÀÝ, 42x33,5 ÄÉ.

14 «‚…

17 «š€ 5

7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 šÀÆÌ»ÒÄÝ 13 Louis Dupre, ƒÄ¿ÉÔËÀ, ›ÔÒÍËÇÕÀÌÈÉ» ÀÌÀÎÀÐÀÆÔÆ», 90x65 ÄÉ. 14 ‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC 19 Nelly’s, AÐÕÀȽÒÇÒÄÝ, ¬ÊËÎÍÖË ËÄ 6 ÀżÑÄÝ, 42x33,5 ÄÉ.

19 « 112

18 «š€ 5

16 «š€ 5

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ Àν ÒÈÝ Ë½ÌÈËÄÝ ÑÖÊÊÍƺÝ

13 « 079

107


2  1139

3

4

 1139

 1139

šÀÆÌ»ÒÄÝ ÒÇÝ ˜½ÊÇÝ ƒÄÈÁÀß, ¹Â. 8 ÄÉ., ÌÍÜļÃÔÒÍÝ ÕŸÊÖÁÀÝ

1 «¥• 10 ‰ÄÒ ÒÄÒÐÀüÔÌ

5

6 «¥•

«‚… ‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC

7 «¥•

…À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ

™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

11 «‰—š šÎÊÍÉ ÑÇËÄÈÏÑÄÔÌ

12 «‰—š

9 «™š

10 8 «š€ ‰ÄÒ ËÀÆÌÇÒÏÌ

«™š

™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

13 «£ «ŸÐÀÉÀÝ

1-24 Î½ ºÐÆÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ


17

Xš€ 5 šÀÆÌ»ÒÇÝ

Xš€ 5 šÀÆÌ»ÒÇÝ

15

14

«‰K•

«‰K• šÎÊÍÉ ÑÕÄüÍÖ 5, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: Daphne design

23 Xš€5 šÀÆÌ»ÒÇÝ

22 18 š 0001•

19 š 0001•

20 š 0001•

21 š 0001•

X‰…¢£ •ÖÕÄÒ»ÐÈÄÝ ËÈÉÐºÝ ÉŸÐÒÄÝ ËÄ ÄËμÄÑÒÍÖÝ ÑνÐÍÖÝ ÆÈÀ Å¿ÒÄÖÑÇ

™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ÆÈÀ ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «™ŸÐÍÊÍÝ ™ÍÖÌ ‚ºÀÒÐÍ ¥ºÕÌÇÝ»

24 Xš€5 šÀÆÌ»ÒÇÝ

Presse-Papier, šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀɽÝ

25

26

«™š 1

27

28

š 0002•

š 0002•

šÄÒÀÊÊÈɟ ÉÍÖÒȟ ÆÈÀ ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «™ŸÐÍÊÍÝ ™ÍÖÌ - ‚ºÀÒÐÍ ¥ºÕÌÇÝ», 19,5 x 6 ÄÉ.

«™š 1

29 š 0002•

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ Àν ÒÈÝ Ë½ÌÈËÄÝ ÉÀÈ ÎÄÐÈÍÃÈÉºÝ ÄÉÓºÑÄÈÝ

16

‰ÕºÃÈÀ ÒÍÖ . ›ÔÒ½ÎÍÖÊÍÖ, ÆÈÀ ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «™ŸÐÍÊÍÝ ™ÍÖÌ ‚ºÀÒÐÍ ¥ºÕÌÇÝ»

109


4

«¥• 09 …À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ «¢ ‰Î¿ÐÍÝ ”ÀÑÈÊļÍÖ ÉÀÈ ÒÍ ÓºÀÒÐ ÐÍ»

1

«š€ 6 šÀÆÌ»ÒÇÝ

2

3

«š€ 1 ‰ÄÒ ËÀÆÌÇÒÏÌ

«š€ 1 ‰ÄÒ ËÀÆÌÇÒÏÌ ‰

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ Àν ÒÈÝ ÎÄÐÈÍÃÈÉºÝ ÄÉÓºÑÄÈÝ

¼ÉÍÝ •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ: 1907 1907-1985, 1985, «•¼ËÀÈ •¼ËÀÈ ÞÔÆПÅÍÝ ÉÀÈ ÎÍÈÇÒ»Ý ÎÍÈÇһݻ

110

5

«¥• 09 …À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ

6

«£ 1 «ŸÐÀÉÀÝ

8

«£ 1 «ŸÐÀÉÀÝ

7

«š€ 6 šÀÆÌ»ÒÇÝ

šÄÒÀÊÊÈɟ ÀÊÊÈɟ ÉÍÖÒȟ, ËÄ ºÐ ÐÆÀ ÒÍÖ . •ÆÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÖ

11 10 š 0002€ š 19 9,5Õ6 ÄÉ.

«£ 5 «Ÿ «ŸÐÀÉÀÝ

Presse-Papier, šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀɽÝ, ‚ºËÀÒÀ Àν ºÐÆÀ ÒÍ ÒÍÖ ‰Î¿ÐÍÖ Ð ”ÀÑÈÊļÍÖ

9

«š€ 6 šÀÆÌ»ÒÇÝ

12 š 0003€ 23,5Õ11,5 ÄÉ.

14

š 0001

15

š 0001

16

š 0001

17

š 0001

13 š 0003€ 23,5Õ11,5 ÄÉ.


19 18

«£ «ŸÐÀÉÀÝ Ð Ý

«™š 3

20 «”••¥003 ‰ÄÒ 12 ÉÀÐÒÏ ÏÌ «¥À EÊÊÇÌÈÉ ÉŸ TºÐÀÒÀ ÒÇ T ÇÝ BE EETROOT T»

‚ºËÀÒÀ Àν ºÐÆÀ À ÒÍÖ ‰Î¿ÐÍ ÍÖ ”ÀÑÈÊļÍÖ Ö

21

«™š 4

22

24 š 0002” 19,5Õ6 6 ÄÉ.

23 «‚‰ 1 ‚»ÉÇ Ç cd ¢È Beatles ÑÒÇÌ ÐŸÕÔÁÀ, Ñ «¥ÍÖ ’60 ÍÈ ÄÉÃÐÍËļÝ. …ÏÝ Þ»ÑÀËÄ ÒÀ ’60ss ÑÒÇÌ •ÊʟÃÀ»»

«™š 4

™ÍÖ ÖÒȟ ËÄ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . ™ÖÐÈÀÉÍ¿ÊÇ

™ÍÖÒȟ Í ËÄ Ñ ÑÕºÃÈÀ ºÃ ÒÍÖ . ‰ÒÄşÌÍÖ

25 š 0002” 19,5Õ6 ÄÉ.

26 š 0002™ ™ 19,5Õ6 ÄÉ.

28 š 0003” 23,5Õ11,5 ÄÉ.

27 š 0003” 23,5Õ11,5 ÄÉ.

29

š 0003™ 23,5Õ11,5 ÄÉ.

ÕÀÐÒÈɟ, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ Àν ÒÈÝ ÎÄÐÈÍÃÈÉºÝ ÄÉÓºÑÄÈÝ

™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

111


4 1 Xš€ šÀÆÌ»ÒÇÝ

2

«‰—š 2

5

«‰—š 2

«¥•

‰ÄÒ šÎÊÍÉ ÑÇËÄÈÏÑÄÔÌ

112

Àν ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «€ÈŸÌÌÇÝ š½ÐÀÊÇÝ. ÐÕÈÒÄÉÒÍÌÈÉºÝ ‰ÖÌÓºÑÄÈÝ»

3

«¥•

6 «™š ™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

…À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ

8

10

«‰š

9 7 «¥• 01 ¥ÄÒПÃÈÍ 13 12

«‰š

«‰š

šÀÆÌÇÒÈÉͼ ÑÄÊÈÃÍÃļÉÒÄÝ «‚…

14

«‚…

«‚…

‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC

11 «‰«• 1 ‰ÕÄÃÈÍÓ»ÉÇ, …ÐÍÑÕºÃÈÍ Ñ¿ÌÓÄÑÇÝ ÆÈÀ ÒÇÌ ÄκÌÃÖÑÇ ÒÇÝ “ʼËÌÇÝ” ÑÒÍ ÉÄÌÒÐÈɽ ÉÀҟÑÒÇËÀ ÒÇÝ ¥ÐÀκÞÇÝ ÒÇÝ •ÊʟÃÍÝ, 1967, 35Õ50 ÄÉ.


16 «‚… ‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC

18

«¥• …À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ

17 «¥• 01 ¥ÄÒПÃÈÍ 19

« 146 ƒÄ¿ÉÔËÀ ËÄ 6 ÀżÑÄÝ, …ÐÍÑÕºÃÈÀ ÆÈÀ ÒÍ À½ Æ. ÇËÇÒмÍÖ ƒÍÖËÎÀÐÃȟÐÇ, 42Õ33,5 ÄÉ.

20 «‰«• ‰ÕÄÃÈÍÓ»ÉÇ, 35Õ50 ÄÉ.

21

«‚…

22

‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC

«‚…

Àν ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «ÇË»ÒÐÇÝ …ÈÉÈÏÌÇÝ 1887-1968»

15 «¥• 01 ¥ÄÒПÃÈÍ

113


1 «‰—š 4 šÎÊÍÉ ÑÇËÄÈÏÑÄÔÌ

7 Xš€ 7

2 «‰—š 4 5 Xš€ 4 ‰ÄÒ šÀÆÌÇÒÏÌ

6 Xš€ 4 8 Xš€ 7

3 «‰—š 4

4 «‰—š 4 9 Xš€ 7

10 «•€

šÀÆÌ»ÒÄÝ

11 «•

•ÖÕÄÒ»ÐÈÄÝ ÉŸÐÒÄÝ

12 «•

13 š 0001”

15 «•€

17 š 0006 16 «••

«™ÀÊÇ˺ÐÀ», ™½ÌÒÐÀ ÎÊÀɺ Àν ÓÄÀÒÐÈɽ ÑÉÇÌÈɽ

18 š 0006 «ŸÐÒÈÌÀ ÉÍÖÒȟ

Presse-Papier, šÄÆÄÓÖÌÒÈÉ½Ý ÅÀɽÝ

14 š 0001”


20

21 «¥• 04 …À̽ÃÄÒÍ ÒÄÒПÃÈÍ

19 «‚… 4 ‚»ÉÇ ÆÈÀ ÕÀÐÒ¼ 4, PVC

22 «… 045 «ŸÐÒÈÌÍÝ ™¿ÁÍÝ ËÄ ºÐÆÀ ÒÍÖ €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇ

23 š 0007 ‰Î¼ÐÒÀ

25 «‰š 4

24

26 š 0001”

«‰š 4 šÀÆÌÇÒÈÉͼ ÑÄÊÈÃÍÃļÉÒÄÝ

27 š 0001” 30

28 š 0006 šÀɺÒÀ ÆÈÀ ÒÍ ÄÜÏÅÖÊÊÍ ÒÍÖ Ã¼ÑÉÍÖ ÒÍÖ ‰. „ÀÐ՟ÉÍÖ «­ÌÀ ËÄÑÇ˺ÐÈ», 1966

29 š 0006 ”ŸÞÍ ËÄ ÒÐÈÀÌҟÅÖÊÊÀ ÉÀÈ ÉÀн ÒÐÀÎÄÞÍ˟ÌÒÈÊÍ, 1981

31

32 «‰š 4

33

Àν ÒÇÌ ºÉÓÄÑÇ «€ÈŸÌÌÇÝ ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇÝ 1910-1989»

«¥• 04

115


2

« 169 ‰ÒÇ ÕŸÑÇ ÒÍÖ ÅÄÆÆÀÐÈÍ¿, 1956, ªÎÍÆÄÆÐÀË˺ÌÇ ËÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 77x77 ÄÉ.

1

X 176 ¥ÍÎ¼Í ËÄ ÅÐÍ¿ÒÀ, 1976, ªÎÍÆÄÆÐÀË˺ÌÇ ËÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 80x100 ÄÉ.

3

« 063 ™ÊÀÐȟ, 1976, ƒÈÓÍÆÐÀżÀ, 50x70 ÄÉ.

4

X 102 ¥ÀПÒÑÄÝ ÑÒÇÌ ¹ÃÐÀ, 1938, šÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 70x39 ÄÉ.

6

X 060 ÈÉÇŽÐÍÝ, 1938, ªÎÍÆÄÆÐÀË˺ÌÇ ËÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 58x80 ÄÉ.

8

X 165 €ÖÌÀÈÉÄ¼Í ÆÖË̽, 1970-79, «ÐÔËÍÒÖμÀ, 35x50 ÄÉ.

7

X 065 ›ÖÊÊÏËÀÒÀ (™È̺ÞÈÉÍ), 1957, ­ÆÕÐÔËÇ ÊÈÓÍÆÐÀżÀ, 38x28 ÄÉ.

9

X 061 ¢ ÉÒÀ¼ÔÌ, 1972, ªÎÍÆÄÆÐÀË˺ÌÇ ËÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 70x100 ÄÉ.

5

« 066 ºÌÒÐÀ, 1976, ƒÈÓÍÆÐÀżÀ, 50x70 ÄÉ.

10

« 172 š¼ÑÕÍÈ, 1980, MÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 52x65 ÄÉ.


X 178 ™ÀÊʼÎÖÆÍÝ ÅÐÍüÒÇ, 1948, MÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 25x33 ÄÉ.

12

X 099 ÒÄÊļÔÒÇ ËŸÌÒÐÀ, 1988, MÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 70x100 ÄÉ.

13

X 167 ¥Í ɽÉÉÈÌÍ ÒÐÀκÞÈ, 1987, ªÎÍÆÄÆÐÀË˺ÌÇ ËÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 70x100 ÄÉ.

16

15 14

« 166 ‰ÎÇÊȟ ÑÒÍ ÁПÕÍ, 1975-1976, ƒÈÓÍÆÐÀżÀ, 50x70 ÄÉ.

17

X 103 «ÀÐÒÀÄÒͼ (…ÀÐÀÊÊÀÆ» ‰ÕÇ˟ÒÔÌ), 1936, MÄÒÀÜÍÒÖμÀ, 50x70 ÄÉ.

X 184 ¥ÀПÒÑÀ üÕÔÝ ÑҟËÌÀ, 1956, «ÐÔËÍÒÖμÀ, 90x90 ÄÉ.

18

X 185 €ÊºÌÒÈ ÑÒÇÌ ÀÉÐÍÆÈÀÊȟ, 1931, «ÐÔËÍÒÖμÀ, 100x135 ÄÉ.

X 183 ¹ÃÐÀ: ‰¿ÌÓÄÑÇ ÑÄ ÊÄÖɽ, 1938, «ÐÔËÍÒÖμÀ, 77x90 ÄÉ.

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÉÀÈ ÕÐÔËÍÒÖμÄÝ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ

11

117


1

2

• 0117

• 0117

118

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÒÍÖ €ÈŸÌÌÇ ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇ

3*

™ÍÖÒ¼ «”ºÊÓÀÌÃÐÍÝ», 24x18,5 ÄÉ., šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ Ü¿ÊÍ

™ÍÖÒ¼ ««ÐÖџÌÒÞÀ», 24x18,5 ÄÉ., šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ Ü¿ÊÍ

5*

« 130 ‰Î¼ÒÈ ÉÍÌҟ ÑÒÇÌ Íý ™ÍÃÐÈÆÉÒÏÌÍÝ, 1965

«… 042 …ÍÒ»ÐÈ ÕÔ̟ÉÈÀ ËÄ ÆÈÀÑÄ˼, 1960

4*

«… 042 …ÍÒ»ÐÈ ËÄ ŸÅÌÄÝ, 1957

6* «… 042 …ÄÐÈÁ½ÊÈ ËÄ ÅͼÌÈÉÀ ÉÀÈ ÀÌÄ˽ËÖÊÍ ÑÒÍ ÑμÒÈ ÒÍÖ •Ê¿ÒÇ, 1963

7*

«… 042 ¥ÍÎ¼Í ËÄ ÌÀ¿ÒÄÝ, 1955

9 €0092 ™ÀÒÀÑÉÄÖ», KÀÅÄÌļÍÌ ¥Í ¥ºÊÄÈÍÌ, 25x24 ÄÉ., šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ ÕÀÐÒ¼ ÉÀÈ ÑÄ Ü¿ÊÍ

8*

«…042 ¥ÐÄÈÝ ÅÈÆÍ¿ÐÄÝ, ‰ÎÍÖû ÆÈÀ ÒÀ ºÐÆÀ ËÄ ÉÀÅÄÌļÀ, 1954

10

« 129 ºÍÝ ÉÍÈËÈÑ˺ÌÍÝ Ã¼ÎÊÀ ÑÒÇ ÓŸÊÀÑÑÀ, 1965, 50x70 ÄÉ.

11 « 128 …ÌÄ¿ËÀ ÎÍÖ ÎÄÌÓļ, 1965, 46x60 ÄÉ.


12*

« 136

13*

« 133

14*

« 134

15*

« 135

šÀɺÒÀ ÆÈÀ ÒÍ ÑÉÇÌÈɽ ÒÍÖ ÕÍÐÍÃПËÀÒÍÝ «­ÜÈ ƒÀ×ÉºÝ –ÔÆÐÀÅȺݻ, 1951, 25x16 ÄÉ.

17 • 0153 ™ÍÖÒ¼, šÀɺÒÀ ÆÈÀ ÉÄÐÀËÈÉ» Ñ¿ÌÓÄÑÇ, 1963, 20x26,5 ÄÉ., šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ Ü¿ÊÍ 18 • 0154 ™ÍÖÒ¼, ™ÄÐÀËÈÉ» Ñ¿ÌÓÄÑÇ ÆÈÀ ÒÍ ÎÄмÎÒÄÐÍ ÒÍÖ •¢¥ È½ÌÖÑÍÝ, 1963, 23x20 ÄÉ., šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÑÄ Ü¿ÊÍ 19

« 127 ¬ÆÆÄÊÍÝ, 1960, •ÜÏÅÖÊÊÍ ÆÈÀ ÒÍ Ã¼ÑÉÍ «­ÜÈ ÉÀÈ Ë¼À Ò¿ÂÄÈÝ ÆÈÀ ÒÍÌ ÍÖÐÀ̽» ÒÍÖ ¢ÃÖÑѺÀ •Ê¿ÒÇ (ÄÉÃ. ·ÉÀÐÍÝ)

* šÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÑÄ plexiglass

20 « 104 šÀɺÒÀ ÆÈÀ ÒÍ ÑÉÇÌÈɽ ÒÍÖ ÕÍÐÍÃПËÀÒÍÝ «­ÜÈ ƒÀ×ÉºÝ –ÔÆÐÀÅȺݻ, 1951, 82x47 ÄÉ.

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÒÍÖ €ÈŸÌÌÇ š½ÐÀÊÇ

16* « 151 …ÐÍÑÕºÃÈÍ ÆÈÀ ÄÆ՟ÐÀÉÒÇ Ñ¿ÌÓÄÑÇ ÑÄ ËÀÐ˟ÐÈÌÍ ÒÍÈÕ¼Í, 1972, 18x18 ÄÉ.

119


2

«… 046 šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ ‰ÒÄşÌÍÖ, 50x70 ÄÉ.

1 « 155 ‰. ”ÀÑÈÊļÍÖ, MÈÀ ÊÈËÌÍӟÊÀÑÑÀ ÆÈÀ ÒÇ ƒÇÒÏ, 70x100 ÄÉ.

5

« 098 ”Í¿ÊÀ …ÐÈÍÁ½ÊÍÖ, €ÐÀËËÈɽ, šÍÒ¼ÁÀ Àν ÄÊÊÇÌÈɟ ÀÆÆļÀ ÒÇÝ šÖÉÇÌÀ×É»Ý, €ÄÔËÄÒÐÈÉ»Ý ÉÀÈ ÐÕÀ×É»Ý ÎÄÐȽÃÍÖ

4

«… 046 šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ ‰ÒÄşÌÍÖ, 50x70 ÄÉ.

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ

3 « …047 šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ ‰ÒÄşÌÍÖ, 41,5x32 ÄÉ.

120

7 « …047 šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ ‰ÒÄşÌÍÖ, 50x40 ÄÉ. 9 6

« 193 šÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÒÍÖ ‰ÔÒ»ÐÇ ‰½ÐÍÆÉÀ, 35x40 ÄÉ.

8 « 193

X 193


11

X 141

12

X 139 . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ, ¢ ÎÍÈÇÒ»Ý ÑÒÇÌ ¹ÃÐÀ, 1973, 22x18 ÄÉ.

13

X 140 . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ, ¬ÌÓÈËÍÝ Í ¥ÐÀÊÊÄ¿Ý ÉÀÈ ˜Ñ¼ÃÔÐÍÝ Í šÈÊ»ÑÈÍÝ, 1970, 22x18 ÄÉ.

X 142 . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ, ‰ÖÌÓºÑÄÈÝ, 1955-1960, 22x18 ÄÉ.

. •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ, ‚ºÒÈÝ ÉÀÈ …ÇÊÄ¿Ý, 1976, 22x18 ÄÉ.

šÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÒÍÖ ÈÍÌ¿ÑÇ ›ÔÒ½ÎÍÖÊÍÖ, 22x18 ÄÉ.

14 • 0052

15 • 0052

16 • 0052

18 AE 0150 AʺÉÍÝ ›ÀÑÈÀ̽Ý, ¢ Ñ¿ÆÕÐÍÌÍÝ ÌºÍÝ, 18x16 ÄÉ.

17 X 137 šÄÒÀÜÍÒÖμÀ ÒÍÖ ¼ÉÍÖ ‰ÒÄşÌÍÖ, 22x18 ÄÉ.

19 « 109 . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÝ, — ÀÐÎÀÆ» ÒÇÝ •ÖÐÏÎÇÝ, 1946, 22x18 ÄÉ.

20 • 0073 ÊÄÜ. ÓÀÌÀÑȟÃÇ, ‰ÎÍÖû ÒÇÝ –ÔÍŽÐÍÖ ÒÍÖ …ÀÐÓÄÌÏÌÀ ˜, 1997, «ÐÔËÍÒÖμÀ

21 « 156 ‰. ”ÀÑÈÊļÍÖ, Ó»ÌÀ, 1971, 22x18 ÄÉ.

ËÄÒÀÜÍÒÖμÄÝ ÑÄ plexiglass

10

121


122 ÀżÑÄÝ ÄÉÓºÑÄÔÌ ÉÀÈ Ë½ÌÈËÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ


123

ÀżÑÄÝ ÄÉÓºÑÄÔÌ ÉÀÈ Ë½ÌÈËÔÌ ÑÖÊÊÍÆÏÌ


1 ™ÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÀ, €ÀÊʼÀ, …ÐÏÒÍ ËÈѽ 20Í¿ ÀÈ., š»É. 10 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

2

1

 0355

3

2 KÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÈŸË. 4,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ  0384 3 KÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÀ, 5,5x4,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

 0895

4

6 5

 0894

™ 1151

4 KÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÀ, •ÊʟÃÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 13 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 5 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ, •ÊÄ¿ÓÄÐÇ ÎÐÍÑÀÐËÍÆ» Àν ÊÄÎÒÍ˺ÐÄÈÀ ÖκÐÓÖÐÍÖ ¥»ÌÍÖ, 18ÍÝ ÀÈ., …ÊŸÒ. 5,5 ÄÉ., Ñ»ËÈ ÉÀÈ Ì»ËÀÒÀ 6 ™ÀÒÄмÌÀ ‰ÒÀ˟ÒÇ, ™ÀÐżÒÑÀ Àν ɺÌÒÇËÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 3 ÄÉ., Ñ»ËÈ

…™ 1163

7 AÑÇ˺ÌÈÀ ÉÀÐżÒÑÀ ËÄ ÒÖÐÉÍ֟Þ, 3ÍÝ ÀÈ. Î.«., š»É. 4,5 ÄÉ.

7

8 TŸËÀÒÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 4 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

AK 0729

8

™ 0717

9 …ÄÒÑÄÒÍÓ»ÉÇ, •ÊʟÃÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., š»É. 6 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 10 TŸËÀ ŸÆÆÄÊÍÝ, TºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 4 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

9

AA 0897

10

AK 1008

11, 12, 21 ›ÖÊÀÕҟ ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ šÔÐÀÙÒÇ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÉÐÖÊÈɽ


11

€ 0004

13, 14 ¥ŸËÀ, 19ÍÝ ÀÈ., š»É. 2 ÄÉ., «ÐÖѽ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

13

14

™ 1161

™ 1160

16

AK 0972

17

AK 0972

22

AK 0791

18

AK 0747

15 «ÐÖџ ËÍÌÍÆПËËÀÒÀ, š»É. 1,5 ÄÉ.

15 12

™ 1162

€ 0004

18 «ÄÐÍÖÁļË, ‰ÀÅПËÎÍÊÇ, 19ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 19 ƒÀÁ¼ÃÀ (ÉÍÖҟÊÈ ‚ļÀÝ MÄҟÊÇÂÇÝ), PÔѼÀ, ¥ºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., M»É. 15,5 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 20 ™ÍÖҟÊÈ, ‰Ë¿ÐÌÇ, 19ÍÝ ÀÈ., M»É. 12,2 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 22 ¥ŸËÀ, 19ÍÝ ÀÈ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

19

21

AA 0505

23 ™ÀÒÄмÌÀ ‰ÒÀ˟ÒÇ, ™ÀÐżÒÑÀ ҟËÀÒÀ ÒÍÖ 19ÍÖ ÀÈ., š»É. 3 ÄÉ., Ñ»ËÈ

20

€ 0004

AA 0537

23

™ 1152

26

AA 0227

24 ™¿ÎÄÊÊÍ, •ÊʟÃÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ¹Â. 8 ÄÉ., ÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 25 ÖÆÍÓ»ÉÇ ËÄ ÉÍÖҟÊÈ, •ÊʟÃÀ, ÐÕºÝ 20Í¿ ÀÈ., ¹Â. ÀÖÆÍÓ»ÉÇÝ 8 ÄÉ., š»É. ÉÍÖÒÀÊÈÍ¿ 11 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ 26 K¿ÎÄÊÊÍ, PÔÑÈɽ ÄÐÆÀÑÒ»ÐÈÍ, 1765, ¹Â. 8 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

24

 0893

25

AA 0896

ÉÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÄÝ, ÑÉÄ¿Ç ÉÀÈ ÅÖÊÀÕҟ ÆÈÀ ËÔП

16, 17 TŸËÀÒÀ, TºÊÇ 19ÍÖ ÀÈ., ¹Â. 4 ÄÉ., AÑÇ˺ÌÈÍ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÍ

125


2 € 0032 …ÀÈÃÈÉ» ÍËÎкÊÀ, šÄ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ‰ÖÌÍÃÄ¿ÄÒÀÈ Àν ÉÇÐÍËÎÍÆȺÝ

1 € 0010 ÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÒÇÝ «ÐÈÑÒ¼ÌÀÝ ŸÐÐÀ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÉÐÖÊÈɽ

3 AA 0742 ‰ÍżÀ À×ÑοÐÍÖ

5 «™š

4 «™š ™ÀÑÄÒ¼ÌÄÝ ËÄ 12 ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

6 € 0069 XÄÈÐÍÎͼÇÒÍ Ü¿ÊÈÌÍ ÀÐÈÓËÇÒ»ÐÈÍ

7 «š… …ÍÊ¿ÕÐÔËÀ ËÍÊ¿ÁÈÀ

8 € 0002 ÖÒÍɼÌÇÒÍ, Î½ ÒÇÌ ÎÀПÑÒÀÑÇ «O ƟËÍÝ ÒÍÖ KÀÐÀÆÉȽÞÇ», «ÀÐÒ½ÌÈ

XÄÈÐÍÎͼÇÒÍ Ü¿ÊÈÌÍ ÍËͼÔËÀ ÕÄÊÈýÌÀÝ, Î½ ÒÍ ºÓÈËÍ ÒÇÝ ÕÄÊÈýÌÀÝ, 20Õ39 ÄÉ.


9 € 0039 …ŸÌÈÌÍÝ ÃÈÀÉÍÑËÇÒÈÉ½Ý ÕÀÐÒÀÄÒ½Ý, 35Õ35 ÄÉ.

10 11

€ 0039

€ 0010 ÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÒÇÝ «ÐÈÑÒ¼ÌÀÝ ŸÐÐÀ, Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ÉÐÖÊÈɽ

12 € 0001 ÄÐÍÎʟÌÍ, ÎÍ ÒÇÌ ÎÀПÑÒÀÑÇ «O ƟËÍÝ ÒÍÖ KÀÐÀÆÉȽÞÇ», «ÀÐÒ½ÌÈ

12

13 «…˜

šÀÖÐÍμÌÀÉÀÝ, 16Õ16 ÄÉ.

«š šÍÊ¿ÁÈÀ Fluo

ÆÈÀ ÒÀ ÎÀÈÃȟ

14 «…˜

15 € 0114 ›ÔÒÈÑÒÈɽ, ƒÈŸÌÀ …ÀÎÀʺÜÇ, ™ÄÐÀËÈɽ, ÀÉÐÖÊÈÉÍ

16 «™¢ª… ™Í¿ÎÀ ËÀÖÐÍμÌÀÉÀÝ

17 «™¥1 „¿ÊÈÌÇ ÉÀÒÀÑÉÄÖ», šÇ ÒÍÜÈɟ ÕÐÏËÀÒÀ, Î½ ÑÕºÃÈÍ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: ”rainstorm Design

127


1

ƒ 147 …ÀÈÃÈÉºÝ ÎÍÃȺÝ, šÍÒ¼ÁÀ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ”ÀËÁŸÉÈ 100%

4 5 2

«€ 3 €½ËÄÝ ‰ÄÒ ÀÐÕÀ¼ÔÌ ÎÀÈÕÌÈÃÈÏÌ, ™ÀÒÀÑÉÄ֟ÞÍÌÒÀÈ Ñ¿ËÅÔÌÀ ËÄ ÒÇÌ ÀÐÕÀ¼À ÒÄÕÌÈÉ», ™ÄÐÀËÈɟ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ

3

7

6 AA 1030 ¬ÐËÀ ÉÀÈ ÎÊÀÆƽÌÀ, ¬ÐËÀ: 11Õ6 ÄÉ., …ÊÀÆƽÌÀ: š»É. 6 ÄÉ.

 1027 ¢ËͼÔËÀ ÎÒÇÌÍ¿

8

 1023 …ÊÀÒÀÆ» (ÉÍÖÃÍÖ̼ÑÒÐÀ), ÈŸË. 7 ÄÉ.

10

9

 1029

11

«™¥ «ŸÐÒÈÌÇ ÒÐÈÑÃȟÑÒÀÒÇ ÉÀÒÀÑÉÄÖ», Î½ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ‰ÕÄÃÈÀÑ˽Ý: «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ŸÐÐÀ

 0726 „¿ÊÈÌÍ ÎÀÞÊ, Î½ ɺÌÒÇËÀ ˜ÔÀÌ̼ÌÔÌ, 18ÍÝ ÀÈ.


13 «… 2 ¥ÐÈÑÃȟÑÒÀÒÇ ÉÀÒÀÑÉÄÖ», ¥À¿ÐÍÝ

14

12

 0725 „¿ÊÈÌÍ ŸÊÍÆÍËÀÐÈÍ̺ÒÀ, Î½ ÍÈÌÍÕ½Ç, ‰É¿ÐÍÝ, 675-650 Î.«.

«… 2 ¥ÐÈÑÃȟÑÒÀÒÇ ÉÀÒÀÑÉÄÖ», ™ÖÉÊÀÃÈɽ ÄÈÃÏÊÈÍ

17 «š…

15

18 «£¢ £ÍʽÈ

AA 0501 KÍ¿ÎÀ, «MŸÆÉÀÝ», Î½ ÒÍ ÁÈÁÊ¼Í ÒÇÝ …ÇÌÄʽÎÇÝ ºÊÒÀ, ¹Â. 10 ÄÉ., …ÍÐÑÄʟÌÇ

16 AA 0500 KÍ¿ÎÀ «TÐÄÊÀÌÒÏÌÇÝ», Î½ ÒÍ ÁÈÁÊ¼Í ÒÇÝ …ÇÌÄʽÎÇÝ ºÊÒÀ, ¹Â. 10 ÄÉ., …ÍÐÑÄʟÌÇ

19

ƒ 145 ‰ÀɼÃÈÀ, šÍÒ¼ÁÀ Àν ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, ”ÀËÁŸÉÈ 100%

20 «š€

21 «š€

24 23

šÀÆÌ»ÒÄÝ ËÄ ÓºËÀÒÀ Àν ÒÈÝ ÑÖÊÊÍÆºÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ

22  1017 „¿ÊÈÌÍ ÎÀÈÕ̼ÃÈ

25

ÆÈÀ ÒÀ ÎÀÈÃȟ

«™£ ™ÇÐÍËÎÍÆȺÝ

129


1

2

«›¢£š 08

«›¢£š 11

4 ”€™˜ƒ 38 Origami «ÀÐÒȟ-ÑÕºÃÈÀ

3 «›¢£š 16 ™ÀÒÀÑÉÄÖ» Objet trouve

5

«›¢£š 04 šÀÆÌ»ÒÄÝ ÆÈÀ ÉÖÁÈÑÒÈÉ» Ñ¿ÌÓÄÑÇ

6 «¥¥• 1

9

””¢‰ 12

8

«–€ «ÐÔ˟ÒÈÑÄ ÒÍÌ €É¼ÉÀ, ™ŸÐÒÄÝ ËÄ ÑÕºÃÈÀ ÒÍÖ . «. €É¼ÉÀ, …ÄÐÈÊÀËÁŸÌÍÌÒÀÈ ÜÖÊÍËÎÍÆȺÝ

7 «›¢£š 14 €ÊÖÎÒ½ ËÄ ÄÐÆÀÊļÀ

•™…˜•ª¥˜™•‰ ™¥‰™•ª•‰ ™˜ •™¢‰•˜‰ …¢ª •˜‰€¢ª ¥ …˜˜ ‰¥¢  ™¢‰š¢ ¥—‰ ¥•« —‰


11 ”€£ 039 «ŸÐÒÈÌÍ ÑμÒÈ-¢ÈÉÍƺÌÄÈÀ, MoMA Store

10

”€™˜ƒ 52 ™ÀÊÒÑÍÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ

”€£ 054

14

13

””¢‰ 27 «ŸÐÒÈÌÄÝ ÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ

”€£ 053 €ÈÀ ËÔП MoMA Store

12 ””¢‰ 14 «ŸÐÒÈÌÄÝ ÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ

17

15 «¥¥• 05 «ŸÌÒÐÄÝ ÆÈÀ ÉÍÑË»ËÀÒÀ

16

«… 4

18

«… 5

«… 3

…ÀÞÊ ËÄ ÞÔÆÐÀÅÈɟ ºÐÆÀ ÒÔÌ €. ¥ÑÀÐÍ¿ÕÇ, . •ÆÆÍ̽ÎÍÖÊÍÖ,  . «. €É¼ÉÀ.

ÆÈÀ ÒÀ ÎÀÈÃȟ, ÑÖÌÄÐÆÀѼÄÝ ËÄ ŸÊÊÀ ËÍÖÑļÀ

9

131


1 «¥‰˜£ 10 –ÔÆÐÀÅÈÉ» Abstract

2 «¥‰˜£ 08 ¥ÖÎÏËÀÒÀ

3 «¥‰˜£ 24 ™ÀÒÀÑÉÄÖºÝ ÆÈÀ ÉÍÐ̼ÞÄÝ

4 «¥‰˜£ 20

5 BTATE 31

–ÔÆÐÀÅÈÉ» ËÄ ÃÀÕÒÖÊÍËÎÍÆȺÝ

•™…˜•ª¥˜™•‰ ™¥‰™•ª•‰ ™˜ •™¢‰•˜‰ …¢ª •˜‰€¢ª ¥ …˜˜ ‰¥¢  ™¢‰š¢ ¥—‰ ¥•« —‰


7 «¥‰˜£ 12 ™ÍʟÞ

6

8

9

«¥‰˜£ 28 «ŸÐÒÈÌÄÝ ÉÍ¿ÉÊÄÝ ÒÍÖ É½ÑËÍÖ ËÄ ÐÍ¿ÕÀ ÉÀÈ ÀÜÄÑÍ֟Ð

«¥‰˜£ 12 –ÔÆÐÀÅÈÉ»

10 «¥‰˜£ 11 «ÐÔËÀÒ¼ÞÔ ËÄ ŸËËÍ

ÆÈÀ ÒÀ ÎÀÈÃȟ

«¥‰˜£ 23 ÌÀÉÀÊ¿ÎÒÔ ÒÀ ÕÐÏËÀÒÀ

133


8

 0766

2

1

3

9

 1203 šÎŸÊÄÝ ÒÇÝ ƒ¼ÀÝ ÊÀÁŸÌÍÖ

7

 0766 ÈÀÉÍÑËÇÒÈÉºÝ ËΟÊÄÝ Papier mâché, ZÔÆÐÀÅÈÉ» ÑÒÍ ÕºÐÈ

4

5

6

XA…¢ƒ 04 ‰ÒÍʼÃÈÀ ËÄ ºÐÆÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÞÔÆПÅÔÌ, ÉÐÖÊÈɽ

13

›ƒ•£ 01 ›Öҟ-ÑÖÌÓºÑÄÈÝ Fleria š 0003

›ƒ•£ 05

134

ºÌÒÐÀ ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ šÔÐÀÙÒÇ, ÉÐÖÊÈɽ

12

10

›ÖҟÑÖÌÓºÑÄÈÝ Fleria

11

›ƒ•£ 01

12 š 0003ƒ šÄÒÀÊÊÈɟ ÉÍÖÒȟ

15

… 1283

16

… 1284


•…¢«˜™ •˜— ™‚• «£˜‰¥¢ª€•   ™˜ …‰« •ƒƒ— •‰ ‰«•˜‰¥•‰ —š˜¢ª£€¢ª  «£—‰¥˜™ ™˜ ˜™¢‰š—¥˜™  ¥˜™•˜š• 

21 ƒÀËΟÃÄÝ ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ šÔÐÀÙÒÇ

20

19

17

… 1214

ƒÀËΟÃÄÝ ÒÇÝ •Ê¼ÉÀÝ ”ÊÀ՟ÉÇ

… 1214

… 1213

… 1213

23  0807 ƒÀËΟÃÄÝ ÒÇÝ ƒºÒÒÀÝ šºÌÒÇ

22 18

… 1213

… 1207 ™½ÉÍÐÀÝ ¢rigami ÒÇÝ ™ÀÒÄмÌÀÝ «ÐÈÑÒÍÅÍмÃÍÖ

ÈÀÉÍÑËÇÒÈɟ ÀÖƟ, Papier mâché, ZÔÆÐÀÅÈÉ» ÑÒÍ ÕºÐÈ

ƒÀËΟÃÄÝ ÒÇÝ •¿ÕÀÐÈÝ

24

… 0623

25

 0801

26  1114 ƒÀËΟÃÄÝ ÒÇÝ •ÈлÌÇÝ €ÍÖÊÀÌÃл

135


…•˜£˜ž‰ 138 ¥Í …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÍÖ ºÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ …ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÀÉÍÊÍÖÓÏÌÒÀÝ ºÌÀ ÃÈÀÅÍÐÄÒÈɽ ÑÉÄÎÒÈɽ Àν ÒÍ ÉÀҟÑÒÇËÀ ÒÍÖ ÉÄÌÒÐÈÉÍ¿ ËÍÖÑÄÈÀÉÍ¿ ÉÒÇмÍÖ ÑÒÇÌ Íý ™ÍÖËΟÐÇ, ÄÎÈʺÆÄÈ, ÀÌÒ¼ ÆÈÀ ÒÀ ÎÈÑҟ ÀÌÒ¼ÆÐÀÅÀ ÒÔÌ ÄÉÓÄ˟ÒÔÌ, ÎÐÔÒ½ÒÖÎÄÝ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉºÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ. ­ÕÍÌÒÀÝ ÎŸÌÒÀ ÎÐÔÒÀÐÕÈɽ ÒÍÖ ÑÒ½ÕÍ ÒÇÌ ÍÈÉÍÌÍËÈÉ» ÑÒ»ÐÈÜÇ ÒÔÌ ÃÐÀÑÒÇÐÈÍÒ»ÒÔÌ ÒÍÖ ˜ÃпËÀÒÍÝ, ÃÈÄÖпÌÄÈ ÒÇ ÑÖÌÄÐÆÀѼÀ ËÄ ÒÍÖÝ ÌºÍÖÝ ­ÊÊÇÌÄÝ ÃÇËÈÍÖÐÆÍ¿Ý ÎÐÍÑźÐÍÌÒÀÝ ºÌÀ ÕÏÐÍ ÄÈÃÈɟ ÑÕÄÃÈÀÑ˺ÌÍ ÆÈÀ ÌÀ ÎÀÐÍÖÑȟÞÍÌÒÀÈ ÒÀ ÉÀÊ¿ÒÄÐÀ ÃļÆËÀÒÀ Ñ¿ÆÕÐÍÌÔÌ ÄÅÀÐËÍÑ˺ÌÔÌ ÒÄÕÌÏÌ ÉÀÈ design. ­ÌÀÝ ËÄƟÊÍÝ ÀÐÈÓË½Ý ÃÇËÈÍÖÐÆÏÌ ÀÌÒÀÎÍÉмÓÇÉÄ ËÄ ÄÌÓÍÖÑÈÀÑ˽ ÑÄ ÀÖÒ½ ÒÍ ÄÆÕļÐÇËÀ, ËÄ ÀÎÍÒºÊÄÑËÀ ÌÀ ºÕÍÖÌ ÄÉÓºÑÄÈ ÒÀ ºÐÆÀ ÒÍÖÝ ËºÕÐÈ Ñ»ËÄÐÀ Æ¿ÐÔ ÑÒÍÖÝ 300 ­ÊÊÇÌÄÝ ÑÕÄÃÈÀÑÒºÝ ÉÀÈ ÉÀÊÊÈÒºÕÌÄÝ, ¿ÑÒÄÐÀ Àν ÄÎÈÊÍÆ» À̟ËÄÑÀ ÑÄ ÎÍÊÊÍ¿Ý ÎÍÖ ËÀÝ ºÕÍÖÌ ÎÐÍÒļÌÄÈ ÒÈÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ ÒÍÖÝ. ¥Í …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ ÒÇÝ ÍÃÍ¿ …ÄÈÐÀÈÏÝ ÎÐÍÑźÐÄÈ ÑÒÍ ÄÖп ÉÍÈ̽ ÒÇ ÃÖÌÀÒ½ÒÇÒÀ ÄÜÍÈÉļÔÑÇÝ ËÄ ÒÈÝ Ñ¿ÆÕÐÍÌÄÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ ÉÀÈ ÒÇÌ ÎÐÍÍÎÒÈÉ» ÎнÑÁÀÑÇÝ ÑÄ ÄÎÈÊÄÆ˺ÌÀ ºÐÆÀ ÄÜÀÈÐÄÒÈÉ»Ý ÀÈÑÓÇÒÈÉ»Ý, ŸÐÒÈÀÝ ÒÄÕÌÈÉ»Ý ÉÀÈ ÈÃÈÀ¼ÒÄÐÇÝ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉ»Ý ºËÎÌÄÖÑÇÝ. …ÍÊʟ Àν ÀÖҟ ÎÀÐÍÖÑȟÞÍÖÌ ÎÐÀÆËÀÒÈɽ ÑÖÊÊÄÉÒÈɽ ÄÌÃÈÀźÐÍÌ, ÉÀÓÏÝ Ä¼ÌÀÈ ËÍÌÀÃÈɟ. …ÐÍÑÎÀÓÍ¿ËÄ ÌÀ ÑÖÆÉÄÌÒÐÏÑÍÖËÄ ½,ÒÈ ÉÀÊ¿ÒÄÐÍ ºÕÄÈ ÌÀ ÃļÜÄÈ Ç •ÊʟÃÀ ÑÒÍÌ ÒÍ˺À ÀÖÒ½, ÔÝ ÑÖ̺ÕÄÈÀ ÒÇÝ ÎÊÍ¿ÑÈÀÝ ÉÀÊÊÈÒÄÕÌÈÉ»Ý ÒÇÝ ÎÀПÃÍÑÇÝ, ÌÀ ÒÍ ÀÌÀÃļÜÍÖËÄ ÉÀÈ ÌÀ ÃÏÑÍÖËÄ ÒÇÌ ÄÖÉÀÈмÀ ÑÒÍÖÝ ÑÖÌÄÐƟÒÄÝ ËÀÝ ÌÀ ƼÌÍÖÌ ÆÌÔÑÒͼ ÑÒÇÌ •ÊʟÃÀ ÀÊʟ ÉÀÈ ÒÍ ÄÜÔÒÄÐÈɽ. €ÈÀ ÌÀ ÀÌÀÃÄÈÕÓÍ¿Ì ÍÈ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ ÀÖÒºÝ ÔÝ ÍÊÍÉÊÇÐÔ˺ÌÄÝ ÀÑÉ»ÑÄÈÝ ÀÈÑÓÇÒÈÉ»Ý ÉÀÈ ÒºÕÌÇÝ, ÎÄÐÈÄÕÍ˺ÌÍÖ ÉÀÈ Å½ÐËÀÝ, ÄÆÉÀÈÌȟÑÒÇÉÄ ÑÒÍ ÕÏÐÍ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ ºÌÀÝ É¿ÉÊÍÝ ËÈÉÐÏÌ ÄÉÓºÑÄÔÌ •ÊÊ»ÌÔÌ ÃÇËÈÍÖÐÆÏÌ ÎÐÔÒÍνÐÔÌ ÑÒÈÝ •ÅÀÐËÍÑ˺ÌÄÝ ÒºÕÌÄÝ ËÄ Ò¼ÒÊÍ « –—¥—‰•˜‰ ‰¥—  ªƒ—». ¥À ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ, ÎÍÊʟ Àν ÒÀ ÍÎͼÀ ÎÀÐÍÖÑȟÞÍÌÒÀÈ ÆÈÀ ÎÐÏÒÇ ÅÍП, ÉÀÊ¿ÎÒÍÖÌ ËÄƟÊÇ ÎÍÈÉÈʼÀ ÄÈÃÏÌ ÉÀÈ ÖÊÈÉÏÌ: ÉÄÐÀËÈɟ, ÉÍÑË»ËÀÒÀ, ÖÅÀÑ˟ÒÈÌÀ ļÃÇ, ÅÔÒÈÑÒÈɟ É.Ÿ., ÉÀÈ ÀÌÒÀÎÍÉмÌÍÌÒÀÈ ÑÄ ËÈÀ ÄÖÐļÀ ÉʼËÀÉÀ ÀÈÑÓÇÒÈÉÏÌ ÄÎÈÊÍÆÏÌ ÉÀÈ ÍÈÉÍÌÍËÈÉÏÌ ÃÖÌÀÒÍÒ»ÒÔÌ. ¥À ÎÄÐÈÑѽÒÄÐÀ Àν ÀÖҟ ÃÄÌ Ä¼ÌÀÈ ÃÖÌÀÒ½ ÌÀ ÑÖËÎÄÐÈÊÇÅÓÍ¿Ì ÑÒÍÌ ÉÀҟÊÍÆÍ, ÄÌÏ ÍÐÈÑ˺ÌÀ Àν ½ÑÀ ÎÀÐÍÖÑȟÞÍÌÒÀÈ ÄÌúÕÄÒÀÈ ÌÀ ºÕÍÖÌ ÑÇËÀÌÒÈÉºÝ ÃÈÀÅÍÐºÝ Àν ÒÀ ÄÈÉÍÌÈÞ½ËÄÌÀ ÄŽÑÍÌ Ä¼ÌÀÈ ÑÒÇÌ ÎÊÄÈÍÂÇżÀ ÒÍÖÝ ËÍÌÀÃÈɟ ÉÀÈ ÑÖÌÄÕÏÝ ÄÌÀÊʟÑÑÍÌÒÀÈ. ‰ÒÍ ÕÏÐÍ ÒÍÖ …ÔÊÇÒÇмÍÖ ÊÄÈÒÍÖÐÆļ ÁÈÁÊÈÍÎÔÊÄ¼Í ÄÜÄÈÃÈÉÄÖ˺ÌÍ ÑÄ ÄÉýÑÄÈÝ ÒºÕÌÇÝ, ½ÎÍÖ ËÎÍÐļ ÉÀÌÄ¼Ý ÌÀ ÁÐÄÈ ÉÀÒÀʽÆÍÖÝ ÑÎÍÖÃÀ¼ÔÌ ÄÉÓºÑÄÔÌ ÒÔÌ šÍÖÑļÔÌ ÒÍÖ ÄÜÔÒÄÐÈÉÍ¿, ÁÈÁʼÀ ÑÕÄÒÈɟ ËÄ ÒÈÝ ÒкÕÍÖÑÄÝ ÄÉÓºÑÄÈÝ, ÄÈÃÈÉºÝ ÄÉýÑÄÈÝ ÆÈÀ ÀÐÕÈÒÄÉÒÍÌÈÉ», ÅÔÒÍÆÐÀżÀ, ÃÈÀɽÑËÇÑÇ, craft ÉÀÈ design, ½ÊÄÝ ÒÈÝ ÄÉýÑÄÈÝ ÒÍÖ šÍÖÑļÍÖ šÎÄ̟ÉÇ, ½ÎÔÝ ÉÀÈ ÁÈÁʼÀ ÉÀÈ ÉÀÒÀÑÉÄÖºÝ ÆÈÀ ÎÀÈÃȟ.


137

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÀÌÀÞÇÒ»ÑÄÈÝ ÑÒÇÌ ¿ÊÇ


1 … 0865 ¬ÌÌÀ ‚ÄÍÕÀПÉÇ

3

… 0245B

ÊºÜÀÌÃÐÍÝ ›ÍÖÌÒÍÖÉÊ»Ý

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ

2

138

… 0245

4

5 … 1078 šÀÐÈÆÏ ™ŸÑÑÇ

7 … 0372 šŸÐÈÍÝ ”ÍÖÒÑÈ̟Ý

6

• 0160 ÌÒÏÌÇÝ ™ÀÑÒÐÈ̟ÉÇÝ

8 … 0143 šÀмÀ €ÐÇÆÍмÍÖ

9 … 0163 šŸÐÈÍÝ ”ÍÖÒÑÈÌŸÝ 12 11

10

… 0245”

… 0368

… 0422

… 0422 šÀÐÆÀмÒÀ •ÉÉÊÇÑȟÐÕÍÖ

13

… 0956

14 … 0263 ÌÒÔ̼À ƒÄÉÀÒџ

15

… 0263”

…нÉÄÈÒÀÈ ÆÈÀ ËÍÌÀÃÈÉºÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ. …ÀÐÀÆÆÄʼÄÝ Æ¼ÌÍÌÒÀÈ ÉÀÒ½ÎÈÌ ÑÖÌÄÌÌÍ»ÑÄÔÝ ËÄ ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ (ÒÇÊ.: 210 34 53 111) •ÌúÕÄÒÀÈ ÌÀ ÖΟÐÕÍÖÌ ËÄƟÊÄÝ ÃÈÀÅÍÐºÝ Àν ÒÀ ÄÈÉÍÌÈÞ½ËÄÌÀ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ.


16

17 … 0719 •Ê¼ÉÀ ”ÊÀ՟ÉÇ

… 0245

18

… 0245

20 … 0183 ¼ÉÍÝ ‰ÉÊÀÁÄ̼ÒÇÝ

19

… 0245

21 … 0018 ¬ÉÇÝ €ÉÍ¿ËÀÝ

22 … 0866 ™ÈÉ» …ÄÐÈÁÍʟÐÇ

23 … 0183 ¼ÉÍÝ ‰ÉÊÀÁÄ̼ÒÇÝ

24

… 0997 - … 00997 ÌÃкÀÝ ÀПÉÍÝ

25 … 1055” ›ÀÌ» ”ÍÆÈÀÒÞ»

26

… 1349 €ÈŸÌÌÇÝ ‰¼ÌÇÝ

27

… 1350 €ÈŸÌÌÇÝ ‰¼ÌÇÝ

28 … 0001 šÀмÀ €ÐÇÆÍмÍÖ

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ

ÊºÜÀÌÃÐÍÝ ›ÍÖÌÒÍÖÉÊ»Ý

139


2

… 0452 «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ‰ÉÍÖÊÍ¿ÃÇ

3

… 0836 Valentino Marengo

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, product design

1 ƒ 142 Vasso Asfi

140

4

5 …™ 1066 «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ÒÄÎȟÌ-Hanna Schimek

6

…™ 1066

7

…™ 1066

… 0836

8

… 1388A «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ‰ÉÍÖÊÍ¿ÃÇ

9

… 1115 €ÈŸÌÌÇÝ šÀËÍÖÒÞ»Ý

10

… 1115

11 € 0005 ™ÀÒÄмÌÀ šÔÐÀÙÒÇ 12

14

…K 1573 ATOPOS

15

…K 1573

16

13

… 1358B JazzTdesign

€ 0005

17 …K 1573

… 1357 JazzTdesign


… 1360 Rdesign

19 … 0814 M¼ÌÔÝ ¢ÐÅÀ̽Ý

20

21

22

… 0816A

… 0816B M¼ÌÔÝ ¢ÐÅÀ̽Ý

… 0816

25

… 1379 We Design

23

… 1361 Rdesign

24

… 1363 Rdesign

26

… 0803 Paula Lakah

27 «… 002 –Ô» ™ÄÐÀ˺À

28

€ 0104 We design

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, product design

18

141


4 …™ 0631 •ÐÈÅ¿ÊÊÇ ™À̼ÌÈÀ

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÉÍÑË»ËÀÒÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ

1 …™ 2262 «ÐÈÑÒ¼ÌÀ …ÐÀËÎÒ»

142

2 …™ 0718 ˜½ÊÇ ƒÄÈÁÀß

5 …™ 0145 ¬ÌÌÀ ‚ÄÍÕÀПÉÇ

3 …™ 1348 šÀмÀ ‰ÎÈÌÓÍÖПÉÇ

8 …™ 0039 ¼ÉÇ ‰ÒÖÊÈÀÌÍ¿

6 …™ 1269 «ÐÈÑÒ¼ÌÀ ™ÀÐÀÉÀÊΟÉÇ

7 …™ 1064 €ÈŸÌÌÇÝ šÀÐƺÒÇÝ

9 …™ 0784 šÀÐÆÀмÒÀ šÄ×ҟÌÇ

10 …™ 0967 ™ÀÒÄмÌÀ ‰ÒÀ˟ÒÇ

11 …™ 1211 ”ŸÆÆÖ šÀÐȽÊÊÍÖ

12 …™ 0538 ‰Î¿ÐÍÝ ÉÒ¿ÎÇÝ

13 …™ 1641” ‰¼ÑÑÖ ™Í¿ÉÄÐÇ

14 …™ 0264 ‰ÒÀ˟ÒÇÝ –ŸÌÌÍÝ

15 …™ 0611 ‚ÄÍÃÏÐÀ …ÀÌÒÀÞÍÎÍ¿ÊÍÖ

16 …™ 1873 ™ÀÒÄмÌÀ €Ê¿ÉÀ

…нÉÄÈÒÀÈ ÆÈÀ ËÍÌÀÃÈÉºÝ ÃÇËÈÍÖÐƼÄÝ. …ÀÐÀÆÆÄʼÄÝ Æ¼ÌÍÌÒÀÈ ÉÀÒ½ÎÈÌ ÑÖÌÄÌÌÍ»ÑÄÔÝ ËÄ ÒÍ …ÔÊÇÒ»ÐÈÍ (ÒÇÊ.: 210 34 53 111) •ÌúÕÄÒÀÈ ÌÀ ÖΟÐÕÍÖÌ ËÄƟÊÄÝ ÃÈÀÅÍÐºÝ Àν ÒÀ ÄÈÉÍÌÈÞ½ËÄÌÀ ÀÌÒÈÉļËÄÌÀ.


18

…™ 1527 ƒ¼À ™ÄÊÀ×û

21

…™ 2290” šÀмÀ ‰ÎÀÌÍ¿

22 …™ 1635 ‰¼ÑÑÖ ™Í¿ÉÄÐÇ

28

…™ 1994 2d

19 …™ 1463 ¬ÐÒÄËÈÝ šÀÐËÀÐÈÌÍ¿

24

…™ 2008 Sugarline Productions

23 …™ 0748 MÀÐȺÊÊÀ £¼ÞÍÖ

29

…™ 1802 Kiss the frog

20 …™ 0055 ™ÍмÌÌÀ ™ÍÖÒÍ¿ÞÇ

26 …™ 0178 •ÐÀÒÏ šÎÍÖÉÍÆȟÌÌÇ

25 …™ 1480 Sugarline Productions

27 …™ 1593 Joanna Cave

30 …™ 1952 ™ÀÒÄмÌÀ ÌºÑÒÇ

31 …™ 0980 Juliette Polac

…ÄÈÐÀÈÏÝ 138, ÉÍÑË»ËÀÒÀ •ÊÊ»ÌÔÌ ÑÕÄÃÈÀÑÒÏÌ

17 …™ 1855 ›. & €. —ÊÈÍÎÍ¿ÊÍÖ

143


© šÍÖÑÄ¼Í šÎÄ̟ÉÇ - ÎÔÊÇÒ»ÐÈÍ Ó»ÌÀ 2012

ÑÕÄÃÈÀÑË½Ý ºÑÎÍÈÌÀ €ÄÐÍÖʟÌÍÖ ÅÔÒÍÆÐÀżÄÝ H. P. Coulon, •. €ÄÔÐÆÍÖʺÀÝ, Icon Studio, . ™ÀÞÍʺÀ, ƒ. ™ÍÖÐÆÈÀÌҟÉÇÝ, ™. šÀÌÏÊÇÝ, . £ÏÉÍÖ, š. ‰ÉÈÀÃÀкÑÇ, Studio ÜÀÐÊ»Ý, €. ›ÀÅÀÊ»Ý ÄÎÈ˺ÊÄÈÀ ÄÉÒ¿ÎÔÑÇÝ ƒÍ¿ÑÇ šÎÐÀÒÞÈÏÒÇ ÑÕÄÃÈÀÑË½Ý ÄÜÔÅ¿ÊÊÍÖ Beetroot Design ÄÉÒ¿ÎÔÑÇ ›ÔÒ½ÊÈÍ & Typicon


Κεντρικό κτήριο Κουμπάρη 1 10674, Αθήνα Τ:210 3671000

Πινακοθήκη Ν.Χατζηκυριάκου-Γκίκα Κριεζώτου 3, 10671, Αθήνα Τ:210 3630204

Νέο Μπενάκη Πειραιώς 138 118 54, Αθήνα Τ:210 3453111

Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης Αγ.Ασωμάτων 22 & Διπύλου 12 10553, Αθήνα Τ:210 3251311

Main Building 1, Koumbari St. 10674, Athens Greece T:+30 2103671000

N. Hadjikyriakos-Ghika Gallery 3,Kriezotou St. 10671, Athens, Greece T:+30 2103630204

New Benaki 138, Pireos St. 118 54 Athens, Greece T:+30 2103453111

Museum of Islamic Art 22,Ag.Asomaton&Dipilou St. 10553 Athens, Greece T:+30 2103251311

e shop www.benaki.gr email: the-shop@benaki.gr


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0001 ΑΑ 0005 ΑΑ 0009 ΑΑ 0010 ΑΑ 0010Α* ΑΑ 0011 ΑΑ 0012 ΑΑ 0013 ΑΑ 0018 ΑΑ 0018Α* ΑΑ 0019 ΑΑ 0020 ΑΑ 0027 ΑΑ 0027Α* ΑΑ 0028 ΑΑ 0029 ΑΑ 0030 ΑΑ 0030Α* ΑΑ 0034 ΑΑ 0037 ΑΑ 0039 ΑΑ 0040 ΑΑ 0041 ΑΑ 0042Α* ΑΑ 0043 ΑΑ 0043Α ΑΑ 0045 ΑΑ 0047 ΑΑ 0056 ΑΑ 0056Α ΑΑ 0067 ΑΑ 0067Α ΑΑ 0068 ΑΑ 0068Α ΑΑ 0069 ΑΑ 0070Α ΑΑ 0071Α ΑΑ 0072 ΑΑ 0073A ΑΑ 0073Β ΑΑ 0075 ΑΑ 0077 ΑΑ 0087B ΑΑ 0089Δ ΑΑ 0090 ΑΑ 0090Α ΑΑ 0092 ΑΑ 0092Α ΑΑ 0093 ΑΑ 0094Β ΑΑ 0096 ΑΑ 0097

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γυναικεία κεφαλή Παλαιοχριστιανική σφραγίδα Αφροδίτη Δίσκος Δίσκος Η Γέννηση και ο Ευαγγελισμός Άγιος Γεώργιος Παναγία η Θεραπειώτισσα Πιάτο Πιάτο Πιάτο Μυροδόχη Δίσκος Δίσκος Διόνυσος Πρωτοελλαδικό κύπελλο Μυκηναϊκή κύλικα Μυκηναϊκή κύλικα Ο Άγιος Νικόλαος Ο Ευαγγελισμός Η φυγή στην Αίγυπτο Η φιλοξενία του Αβραάμ H Αποκαθήλωση Δίσκος Κάλυμμα καθρέφτη Διόνυσος και Μαινάδες Κάλυμμα καθρέφτη Διόνυσος και Μαινάδες Αφροδίτη Λυχνοστάτης Δίσκος Δίσκος Ενεπίγραφο κύπελλο Ενεπίγραφο κύπελλο Τάσι Τάσι Παναγία Βρεφοκρατούσα Δίσκος με προτομή Νηρηίδας Απόλλωνας Ταμπακοθήκη Presse-Papier Ανάγλυφο Ασκληπιού Πιάτο Ταμπακοθήκη Presse-Papier Presse-Papier Ρομβοειδές τάσι Ρομβοειδές τάσι Τάσι Τάσι Τάσι Presse-Papier Παναγία Βρεφοκρατούσα Παναγία Βρεφοκρατούσα

ΕΥΡΩ 28,00 20,00 25,00 95,00 470,00 110,00 45,00 100,00 110,00 630,00 60,00 145,00 140,00 660,00 25,00 135,00 125,00 350,00 600,00 1.500,00 1.600,00 1.850,00 1.450,00 1.130,00 105,00 80,00 28,00 145,00 80,00 285,00 65,00 205,00 37,00 85,00 300,00 125,00 230,00 125,00 35,00 185,00 150,00 150,00 30,00 40,00 305,00 120,00 235,00 105,00 100,00 55,00 60,00 60,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0099 ΑΑ 0101 ΑΑ 0101Α ΑΑ 0102 ΑΑ 0103 ΑΑ 0107 ΑΑ 0108* ΑΑ 0108Α* ΑΑ 0109* ΑΑ 0110 ΑΑ 0111 ΑΑ 0111Α ΑΑ 0112 ΑΑ 0113* ΑΑ 0114* ΑΑ 0116 ΑΑ 0118 ΑΑ 0124A* ΑΑ 0126 ΑΑ 0127 ΑΑ 0128 ΑΑ 0129A ΑΑ 0133 ΑΑ 0136 ΑΑ 0136Α ΑΑ 0139 ΑΑ 0139Α ΑΑ 0140 ΑΑ 0140Α ΑΑ 0147 ΑΑ 0148 ΑΑ 0148Α ΑΑ 0149 ΑΑ 0149A ΑΑ 0157 ΑΑ 0161 ΑΑ 0163 ΑΑ 0168 ΑΑ 0169 ΑΑ 0169B ΑΑ 0171 ΑΑ 0172 ΑΑ 0179 ΑΑ 0180Α ΑΑ 0182 ΑΑ 0183 ΑΑ 0186 ΑΑ 0187 ΑΑ 0188 ΑΑ 0189 ΑΑ 0190 ΑΑ 0193B

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Ευαγγελισμός Παναγία Κορνίζα Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Ο Ευαγγελισμός Καθρέφτης Δίσκος Δίσκος Λεκάνη αγιασμού Παναγία Βρεφοκρατούσα Η Αγία Τριάδα σε δόξα Η Αγία Τριάδα και η Παναγία σε δόξα Κιβωτίδιο Πρωτοελλαδικό κύπελλο Πρωτοελλαδική φιάλη Παναγία Βρεφοκρατούσα Η Σταύρωση Κυκλαδικός κρατηρίσκος Καρδιόσχημο δισκάκι Ταμπακοθήκη Μυροδοχείο Κουτί Κηροπήγιο Τάμα Τάμα Τάμα Τάμα Τάμα Τάμα Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Κοπτική κούκλα Ειδώλιο γυμνής θεάς Ειδώλιο γυμνού αγοριού Ραντιστήρι Πεντάφωτη λυχνία Πεντάφωτη λυχνία Κάλυμμα καθρέφτη με τον Πάνα Κύλικα Σκύφος Δοχείο Όλπη Υδρία Τασάκι Τασάκι Mεσαιωνικό λυχνάρι Presse-Papier Ειδώλιο πτηνού Presse-Papier

ΕΥΡΩ 60,00 70,00 105,00 70,00 120,00 720,00 1.370,00 1.220,00 775,00 105,00 105,00 200,00 230,00 460,00 343,00 85,00 1.500,00 512,00 220,00 150,00 105,00 315,00 670,00 69,00 100,00 41,00 55,00 38,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 22,00 30,00 27,00 145,00 65,00 65,00 90,00 130,00 145,00 110,00 80,00 225,00 100,00 85,00 35,00 80,00 82,00 60,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0204 ΑΑ 0205 ΑΑ 0213 ΑΑ 0214 ΑΑ 0215 ΑΑ 0216 ΑΑ 0216Α ΑΑ 0217 ΑΑ 0218 ΑΑ 0221 ΑΑ 0222 ΑΑ 0224 ΑΑ 0225 ΑΑ 0227 ΑΑ 0228* ΑΑ 0231 ΑΑ 0235 ΑΑ 0238 ΑΑ 0239 ΑΑ 0239A ΑΑ 0240 ΑΑ 0241 ΑΑ 0242 ΑΑ 0243 ΑΑ 0244 ΑΑ 0247 ΑΑ 0261 ΑΑ 0262 ΑΑ 0263 ΑΑ 0264* ΑΑ 0265* ΑΑ 0266* ΑΑ 0270 ΑΑ 0273 ΑΑ 0274 ΑΑ 0274Α ΑΑ 0275 ΑΑ 0280Β ΑΑ 0280Γ ΑΑ 0281Β ΑΑ 0281Γ ΑΑ 0282Β ΑΑ 0282Γ ΑΑ 0283 ΑΑ 0286Β ΑΑ 0289Α ΑΑ 0290Α ΑΑ 0291Α ΑΑ 0293* ΑΑ 0294* ΑΑ 0295 ΑΑ 0296

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τάσι Δίσκος Παναγία Βρεφοκρατούσα Παναγία Οδηγήτρια Ο Άγιος Νικόλαος Κουτί Κουτί Λυχνοστάτης Κουτί Κεφαλή γυναικείας θεότητας Αθηνά Έρωτας Λυχνάρι με μορφή Αθηνάς Κύπελλο Δίσκος Ειδώλιο αλόγου Presse-Papier Αετός Χαρτοκόπτης Χαρτοκόπτης Οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Presse-Papier Presse-Papier Κύπελλο Μινωικό ειδώλιο Κάλυμμα Ευαγγελίου Ειδώλιο ταύρου Ειδώλιο αλόγου Ειδώλιο αλόγου Δοχείο Δοχείο Παλαιοχριστιανικό δοχείο Αφροδίτη Ταμπακοθήκη Κουτί Κουτί Κουτί Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Presse-Papier Ταμπακοθήκη Κυκλαδικό ειδώλιο Αφροδίτη Ηρακλής Κορμός Ασκληπιού Δίσκος Δίσκος Κορνίζα Κάλυμμα καθρέφτη Αφροδίτη και Έρωτας

ΕΥΡΩ 340,00 250,00 540,00 600,00 630,00 980,00 870,00 155,00 135,00 35,00 28,00 40,00 40,00 270,00 615,00 55,00 60,00 30,00 125,00 33,00 85,00 110,00 45,00 200,00 30,00 210,00 122,00 92,00 74,00 620,00 470,00 550,00 56,00 170,00 150,00 65,00 140,00 30,00 30,00 30,00 30,00 26,00 26,00 160,00 75,00 170,00 170,00 230,00 1.320,00 1.240,00 340,00 110,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0297 ΑΑ 0298 ΑΑ 0301 ΑΑ 0302 ΑΑ 0303 ΑΑ 0303B ΑΑ 0308 ΑΑ 0310* ΑΑ 0310Α ΑΑ 0311* ΑΑ 0313 ΑΑ 0314 ΑΑ 0315Α ΑΑ 0316* ΑΑ 0317 ΑΑ 0323 ΑΑ 0325 ΑΑ 0326 ΑΑ 0326Α ΑΑ 0332Β ΑΑ 0343 ΑΑ 0351Α ΑΑ 0355 ΑΑ 0356* ΑΑ 0357 ΑΑ 0357Α ΑΑ 0359 ΑΑ 0364 ΑΑ 0366Α ΑΑ 0370 ΑΑ 0374 ΑΑ 0375 ΑΑ 0384 ΑΑ 0391 ΑΑ 0394 ΑΑ 0394Α ΑΑ 0394Β ΑΑ 0425Α ΑΑ 0426 ΑΑ 0427 ΑΑ 0427B ΑΑ 0428 ΑΑ 0428Β ΑΑ 0429 ΑΑ 0429Δ ΑΑ 0429Ε ΑΑ 0430 ΑΑ 0430Ε ΑΑ 0431 ΑΑ 0431A ΑΑ 0432 ΑΑ 0432Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Σταύρωση και η Ανάσταση Η Σταύρωση Κούπα Κορνίζα Βάση φιάλης Κρίκος πετσέτας Η Σταύρωση Δισκάριο Δισκάριο Δισκοπότηρο Κουτί Φυλαχτό Ο Άγιος Γεώργιος Κανάτι Presse-Papier Λυχνάρι Ραντιστήρι Κουτί Κορνίζα Presse-Papier Κουτί Η Υπαπαντή Κουδουνίστρα Άγιο Ποτήριο Τασάκι Κορνίζα Κουτί Ταμπακοθήκη Παναγία Βρεφοκρατούσα Presse-Papier Παναγία Βρεφοκρατούσα Χαρτοκόπτης Κουδουνίστρα Παναγία Βρεφοκρατούσα Πολυκάνδηλο Βάση από πολυκάνδηλο Φυσητό γυαλί για το πολυκάνδηλο Αθηνά Κυκλαδική φιάλη Κυκλαδική φιάλη Κυκλαδική φιάλη Κυκλαδική φιάλη Κυκλαδική φιάλη Ειδώλιο περιστεριού Ειδώλια περιστεριών Ειδώλια περιστεριών Ειδώλιο περιστεριού Ειδώλια περιστεριών Μήτρα λυχναριού Μήτρα λυχναριού Presse-Papier Presse-Papier

ΕΥΡΩ 110,00 150,00 68,00 445,00 215,00 70,00 60,00 445,00 190,00 970,00 640,00 140,00 85,00 390,00 95,00 163,00 515,00 280,00 105,00 55,00 96,00 125,00 85,00 650,00 80,00 105,00 85,00 235,00 68,00 115,00 130,00 170,00 85,00 965,00 230,00 90,00 25,00 240,00 90,00 38,00 50,00 40,00 55,00 40,00 73,00 270,00 26,00 230,00 55,00 40,00 68,00 50,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0434 ΑΑ 0434Β ΑΑ 0440Α ΑΑ 0440Β ΑΑ 0441 ΑΑ 0451 ΑΑ 0459 ΑΑ 0459Α ΑΑ 0460 ΑΑ 0461 ΑΑ 0462 ΑΑ 0463 ΑΑ 0471* ΑΑ 0472 ΑΑ 0472Α* ΑΑ 0473 ΑΑ 0481 ΑΑ 0482 ΑΑ 0483* ΑΑ 0484* ΑΑ 0486 ΑΑ 0487 ΑΑ 0488Α ΑΑ 0490Α* ΑΑ 0491 ΑΑ 0491Α* ΑΑ 0492Α* ΑΑ 0493 ΑΑ 0495 ΑΑ 0496 ΑΑ 0497 ΑΑ 0498 ΑΑ 0499 ΑΑ 0500 ΑΑ 0501 ΑΑ 0505 ΑΑ 0506Α* ΑΑ 0507 ΑΑ 0507A ΑΑ 0508 ΑΑ 0508Α ΑΑ 0534Α ΑΑ 0537 ΑΑ 0538* ΑΑ 0539 ΑΑ 0540 ΑΑ 0541 ΑΑ 0547 ΑΑ 0552 ΑΑ 0553 ΑΑ 0555 ΑΑ 0562

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κουτάλα Κουτάλα Ηθμός Ηθμός Σελιδοδείκτης Ειδώλιο Μπολ Μπολ Κούπα Κούπα Γυναικεία κεφαλή Αθηνά Δισκάριο Ενεπίγραφος δίσκος Δίσκος Δισκάριο Δίσκος Στεφάνι κισσού Δισκοπότηρο Δισκάριο Αρτοφόριο Ταμπακοθήκη Βάση φιάλης Δίσκος Δίσκος Δίσκος Δίσκος Ψάρι Μπολ Πιατέλα Μπολ Πλακάκι Πλακάκι Kούπα Kούπα Λαβίδα Καράβι Ψαλίδι Ψαλίδι Διαβήτης Διαβήτης Χαρτοκόπτης Κουτάλι Επτάφωτη λυχνία Ιστιοφόρο Σταυρός λιτανείας Καντήλι Σελιδοδείκτης Άλογο Ταναγραία Ταναγραία Κάνθαρος

ΕΥΡΩ 230,00 58,00 330,00 120,00 35,00 58,00 80,00 110,00 70,00 75,00 28,00 30,00 285,00 150,00 710,00 285,00 250,00 400,00 895,00 970,00 150,00 150,00 225,00 1.300,00 260,00 1.800,00 1.300,00 145,00 50,00 125,00 85,00 52,00 100,00 20,00 20,00 65,00 710,00 45,00 158,00 35,00 135,00 100,00 48,00 810,00 60,00 360,00 240,00 72,00 40,00 80,00 95,00 1.330,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0565 ΑΑ 0592 ΑΑ 0593 ΑΑ 0595 ΑΑ 0604 ΑΑ 0605 ΑΑ 0609 ΑΑ 0614 ΑΑ 0615 ΑΑ 0617 ΑΑ 0618 ΑΑ 0618A ΑΑ 0618Β ΑΑ 0624 ΑΑ 0625 ΑΑ 0636 ΑΑ 0636Β ΑΑ 0639 ΑΑ 0639Α ΑΑ 0640 ΑΑ 0641 ΑΑ 0651 ΑΑ 0652 ΑΑ 0652Α ΑΑ 0653 ΑΑ 0654 ΑΑ 0656 ΑΑ 0664 ΑΑ 0665 ΑΑ 0695 ΑΑ 0696 ΑΑ 0704 ΑΑ 0705 ΑΑ 0706 ΑΑ 0715 ΑΑ 0716 ΑΑ 0720 ΑΑ 0721 ΑΑ 0724 ΑΑ 0725 ΑΑ 0726 ΑΑ 0729 ΑΑ 0730 ΑΑ 0731 ΑΑ 0742 ΑΑ 0743 ΑΑ 0749 ΑΑ 0750 ΑΑ 0752 ΑΑ 0765 ΑΑ 0766 ΑΑ 0766Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ληκύθιο Διάκοσμος ξύλινης κασέλας Διάκοσμος ξύλινης κασέλας Διάκοσμος ξύλινης κασέλας Η Αγία Άννα με την Παναγία Παναγία Γλυκοφιλούσα Διάκοσμος ξύλινης κασέλας Αφροδίτη Γυναικεία κεφαλή Presse-Papier Presse-Papier Σελιδοδείκτης Χαρτοκόπτης Διάκοσμος ξύλινης κασέλας Σταυρός λιτανείας Σελιδοδείκτης Χαρτοκόπτης Σταυρός Σταυρός Αφροδίτη Διόνυσος Aλφάδι Τάμα Τάμα Τάμα Sous verre (ανά τεμάχιο) Πήλινα ειδώλια Άλογο Δήλιος Απόλλωνας Λήκυθος αττικού εργαστηρίου Μυκηναϊκός πιθαμφορίσκος Presse-Papier Κούπα Τριφυλλόστομη οινοχόη Γυναικεία κεφαλή Κηροπήγιο Κάνθαρος Σκύφος Σκύφος Ξύλινο άλογο - μαριονέτα Ξύλινο παζλ Κύλικα Κύαθος Σκύφος Χελιδόνα Τρίπτυχο με την Παναγία Η Παναγία Η Γέννηση Θαύμα του Αγίου Νικολάου Κρίκος πετσέτας Διακοσμητική μπάλα Διακοσμητική μπάλα

ΕΥΡΩ 195,00 300,00 365,00 1.125,00 7.200,00 13.000,00 365,00 175,00 160,00 25,00 25,00 90,00 105,00 1.400,00 110,00 90,00 105,00 88,00 225,00 60,00 60,00 50,00 45,00 118,00 230,00 18,00 62,00 40,00 295,00 850,00 1.050,00 42,00 25,00 1.350,00 110,00 750,00 60,00 75,00 75,00 43,00 72,00 190,00 75,00 300,00 105,00 850,00 410,00 1.850,00 1.100,00 12,00 17,00 10,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0768 ΑΑ 0769 ΑΑ 0771 ΑΑ 0773 ΑΑ 0774 ΑΑ 0774Α ΑΑ 0774Β ΑΑ 0775 ΑΑ 0775A ΑΑ 0775Β ΑΑ 0776 ΑΑ 0778 ΑΑ 0779 ΑΑ 0781 ΑΑ 0790A ΑΑ 0790Β ΑΑ 0791 ΑΑ 0795 ΑΑ 0796Α ΑΑ 0798* ΑΑ 0799 ΑΑ 0801Α ΑΑ 0807 ΑΑ 0814Β ΑΑ 0815Β ΑΑ 0819 ΑΑ 0820 ΑΑ 0821 ΑΑ 0822 ΑΑ 0823 ΑΑ 0824 ΑΑ 0824Α ΑΑ 0830 ΑΑ 0831 ΑΑ 0832 ΑΑ 0833A ΑΑ 0834 ΑΑ 0834Α ΑΑ 0835 ΑΑ 0836 ΑΑ 0851 ΑΑ 0859 ΑΑ 0868Α ΑΑ 0869 ΑΑ 0870 ΑΑ 0872 ΑΑ 0873 ΑΑ 0874 ΑΑ 0882 ΑΑ 0883 ΑΑ 0890 ΑΑ 0890A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τάμα Τάμα Τάμα Presse-Papier Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Presse-Papier Αγαλμάτιο Αθηνάς Αγαλμάτιο Δία Αρχάγγελος Μιχαήλ Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Πρωτοκυκλαδικό πινάκιο Κυκλαδική φιάλη Τάμα Τάμα Κύλικα αττικού εργαστηρίου Στεφάνι μυρτιάς Αυγό Λαμπάδα Χαρτοκόπτης Χαρτοκόπτης Βάση φιάλης Σελιδοδείκτης Ειδώλιο ταύρου Ειδώλιο ιππέα Γυναικείο ειδώλιο Ειδώλιο αλόγου Ειδώλιο αλόγου Λήκυθος Λήκυθος Αρύβαλλος Σφαιρικός αρύβαλλος Γυναικείο ειδώλιο Γυναικείο ειδώλιο Ειδώλιο περιστεριού Ειδώλιο περιστεριού Έρως και Ψυχή Άγιος Πέτρος και Άγιος Παύλος Κάλυμμα Ευαγγελίου Στλεγγίδα και αρύβαλλος Τάμα Presse-Papier Μπολ Πιάτο Πρωτοκυκλαδικός κρατηρίσκος Μυκηναϊκή κύλικα Βάζο Βάζο

ΕΥΡΩ 43,00 38,00 43,00 42,00 40,00 55,00 100,00 30,00 40,00 60,00 42,00 285,00 310,00 800,00 330,00 580,00 83,00 85,00 135,00 780,00 730,00 5,00 20,00 27,00 27,00 225,00 40,00 32,00 88,00 42,00 45,00 100,00 140,00 180,00 98,00 240,00 42,00 80,00 25,00 22,00 30,00 485,00 420,00 415,00 315,00 110,00 140,00 115,00 1.050,00 970,00 140,00 85,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 0890Β ΑΑ 0893 ΑΑ 0894 ΑΑ 0895 ΑΑ 0896Α ΑΑ 0897 ΑΑ 0899 ΑΑ 0900 ΑΑ 0926Α ΑΑ 0930 ΑΑ 0937 ΑΑ 0946 ΑΑ 0956 ΑΑ 0957 ΑΑ 0980 ΑΑ 0982 ΑΑ 0983 ΑΑ 0984 ΑΑ 0984B ΑΑ 0985 ΑΑ 0985Γ ΑΑ 0986 ΑΑ 0986Γ ΑΑ 0989 ΑΑ 0991 ΑΑ 0992 ΑΑ 0993 ΑΑ 0995 ΑΑ 0998 ΑΑ 1000* ΑΑ 1001 ΑΑ 1002 ΑΑ 1003 ΑΑ 1006 ΑΑ 1009 ΑΑ 1011 ΑΑ 1012 ΑΑ 1012Α ΑΑ 1013 ΑΑ 1015 ΑΑ 1017 ΑΑ 1023 ΑΑ 1027 ΑΑ 1029 ΑΑ 1030 ΑΑ 1031 ΑΑ 1032 ΑΑ 1043 ΑΑ 1047 ΑΑ 1050 ΑΑ 1050Α ΑΑ 1051

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Βάζο Κύπελλο Κουδουνίστρα Κουδουνίστρα Αυγοθήκη με κουτάλι Πετσετοθήκη Βάση για σκεύη Βάση για σκεύη Παναγία Γλυκοφιλούσα Ο Άγιος Νικόλαος Ο Άγιος Γεώργιος Αναδευτήρι Σελιδοδείκτης Σελιδοδείκτης Πιάτο Χαρτοκόπτης Συνδετήρας χαρτονομισμάτων Πιάτο Πιάτο Τασάκι Τασάκι Τασάκι Τασάκι Κουτί Κάνθαρος αττικού εργαστηρίου Ληκύθιο αττικού εργαστηρίου Πρωτοκυκλαδική πυξίδα Σετ τσαγιού Τάμα Δισκοπότηρο Πτηνό Καρτοθήκη Συνδετήρας χαρτονομισμάτων Κορνίζα Τάσι Σκηνή δεξίωσης Presse-Papier Presse-Papier Κομπολόι Άγγελος από αρτοφόριο Ξύλινο παιχνίδι Πλαταγή Ομοίωμα πτηνού Σετ αρχαίων παιχνιδιών Άρμα και πλαγγόνα Πιατέλα Δίσκος Αφροδίτη Πιατέλα Ειδώλιο περιστεριού Διακοσμητικό τοίχου Ειδώλιο περιστεριού

ΕΥΡΩ 50,00 280,00 65,00 55,00 125,00 68,00 50,00 50,00 200,00 140,00 395,00 30,00 27,00 48,00 50,00 105,00 50,00 260,00 45,00 140,00 45,00 140,00 45,00 350,00 420,00 280,00 280,00 500,00 45,00 915,00 75,00 125,00 56,00 260,00 280,00 175,00 28,00 48,00 50,00 100,00 58,00 23,00 26,00 142,00 78,00 220,00 175,00 100,00 255,00 33,00 45,00 25,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 1052 ΑΑ 1053A ΑΑ 1054A ΑΑ 1055 ΑΑ 1056 ΑΑ 1056A ΑΑ 1058 ΑΑ 1062 ΑΑ 1068 ΑΑ 1081 ΑΑ 1094 ΑΑ 1095 ΑΑ 1095Α ΑΑ 1096 ΑΑ 1097 ΑΑ 1101 ΑΑ 1106 ΑΑ 1107 ΑΑ 1108 ΑΑ 1114 ΑΑ 1115 ΑΑ 1116 ΑΑ 1132 ΑΑ 1132A ΑΑ 1133 ΑΑ 1138 ΑΑ 1139 ΑΑ 1150 ΑΑ 1151 ΑΑ 1152B ΑΑ 1153 ΑΑ 1153B ΑΑ 1154 ΑΑ 1154B ΑΑ 1155 ΑΑ 1155B ΑΑ 1156 ΑΑ 1156B ΑΑ 1157 ΑΑ 1158 ΑΑ 1158B ΑΑ 1160 ΑΑ 1166 ΑΑ 1166Α ΑΑ 1167 ΑΑ 1187 ΑΑ 1196 ΑΑ 1197 ΑΑ 1198 ΑΑ 1201 ΑΑ 1201Α ΑΑ 1203

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Sous verre (ανά τεμάχιο) Χαρτοκόπτης Μεγεθυντικός φακός Μυκηναϊκή κύλικα Λυχνοστάτης Λυχνοστάτης Presse-Papier Περόνες (6 τεμάχια) Μπολ Tασάκι Δίσκος Δίσκος Βάση για σκεύη Sous verre (ανά τεμάχιο) Σουρωτήρι Δίσκος Καρτοθήκη Καρτοθήκη Καρτοθήκη Λαμπάδα Ιστιοφόρο Λέμβος Sous plat (ανά τεμάχιο) Sous verre (ανά τεμάχιο) Δίσκος Sous verre (ανά τεμάχιο) Μαγνήτης Κύλικα Κύλικα Λήκυθος Σκύφος Σκύφος Κάνθαρος Κάνθαρος Κάνθαρος Κάνθαρος Μινωική πυξίδα Μινωική πυξίδα Κορινθιακή λεκανίδα Αμφορίσκος Αμφορίσκος Κύλικα Μπολ Μπολ Ψηφιδωτό Τάμα Καράβι Σελιδοδείκτης Sous verres (2 τεμάχια) Μπολ Μπολ Διακοσμητική μπάλα

ΕΥΡΩ 70,00 145,00 135,00 1.180,00 110,00 110,00 28,00 125,00 140,00 140,00 135,00 135,00 58,00 75,00 130,00 780,00 160,00 160,00 160,00 22,00 410,00 210,00 7,00 2,00 570,00 16,00 10,00 1.250,00 980,00 110,00 135,00 45,00 135,00 45,00 300,00 95,00 100,00 35,00 540,00 395,00 150,00 390,00 95,00 130,00 200,00 35,00 135,00 10,00 32,00 100,00 85,00 12,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑ 1213 ΑΑ 1218 ΑΑ 1219 ΑΑ 1221 ΑΑ 1234 ΑΑ 1235 ΑΑ 1237 ΑΑ 1238 ΑΑ 1242 ΑΑ 1243 ΑΑ 1244 ΑΑ 1245 ΑΑ 1246 ΑΑ 1247 ΑΑ 1248 ΑΑ 1249 ΑΑ 1251 ΑΕ 0001 ΑΕ 0002 ΑΕ 0003 ΑΕ 0052 ΑΕ 0061 ΑΕ 0073 ΑΕ 0116 ΑΕ 0117 ΑΕ 0118 ΑΕ 0119 ΑΕ 0120 ΑΕ 0121 ΑΕ 0149 ΑΕ 0150 ΑΕ 0151 ΑΕ 0152 ΑΕ 0153 ΑΕ 0154 ΑΕ 0155 ΑΕ 0155A ΑΕ 0156 ΑΕ 0157 ΑΕ 0158 ΑΕ 0160 ΑΚ 0006 ΑΚ 0057 ΑΚ 0058 ΑΚ 0059Α ΑΚ 0060A ΑΚ 0062 ΑΚ 0062Α ΑΚ 0146 ΑΚ 0173 ΑΚ 0193 ΑΚ 0231A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κουτί - ψηφιδωτό Εκκλησιαστικός δίσκος Γούρι πτηνό Πετσετοθήκες (12 τεμάχια) Περίαπτο Sous plat (ανά τεμάχιο) Σελιδοδείκτης Σελιδοδείκτης Στεφάνι κισσού Σελιδοδείκτης Πιάτο Πιάτο Sous verre (ανά τεμάχιο) Μεγεθυντικός φακός Κηροπήγιο Κλειδοθήκη Sous verres (4 τεμάχια) Κούπα Πιάτο Πιάτο Μεταξοτυπία Τασάκι Χρωμοτυπία Πιάτο Κουτί Κούπα Πιάτο Εσάρπα Πιατέλα Πιατέλα Μεταξοτυπία Πιάτο Κούπα Κουτί Κουτί Τασάκια (4 τεμάχια) Τασάκι Πιατέλα Πιάτο Κούπα Καράβι Σταυρός Φυλαχτό Φυλαχτό Φυλαχτό Φυλαχτό Φυλαχτό Φυλαχτό Καρφίτσα Περίαπτο Καρφίτσα Καρφίτσα

ΕΥΡΩ 185,00 75,00 18,00 18,00 30,00 12,00 23,00 27,00 185,00 10,00 80,00 45,00 20,00 60,00 75,00 25,00 12,00 25,00 55,00 50,00 90,00 55,00 60,00 55,00 130,00 25,00 32,00 150,00 90,00 120,00 150,00 32,00 25,00 130,00 130,00 80,00 20,00 130,00 55,00 25,00 90,00 19,00 17,00 17,00 35,00 35,00 19,00 60,00 45,00 45,00 50,00 55,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 0234 ΑΚ 0303A ΑΚ 0309 ΑΚ 0329 ΑΚ 0332 ΑΚ 0353 ΑΚ 0371 ΑΚ 0372 ΑΚ 0382 ΑΚ 0383 ΑΚ 0387 ΑΚ 0388 ΑΚ 0389 ΑΚ 0390 ΑΚ 0392 ΑΚ 0398 ΑΚ 0398Α ΑΚ 0399 ΑΚ 0402 ΑΚ 0403 ΑΚ 0404B ΑΚ 0404Γ ΑΚ 0405 ΑΚ 0406 ΑΚ 0406B ΑΚ 0406Ε ΑΚ 0407 ΑΚ 0407Β ΑΚ 0408 ΑΚ 0408B ΑΚ 0409 ΑΚ 0409B ΑΚ 0410 ΑΚ 0410Β ΑΚ 0411 ΑΚ 0411Β ΑΚ 0413 ΑΚ 0414 ΑΚ 0415 ΑΚ 0435 ΑΚ 0442 ΑΚ 0442A ΑΚ 0444 ΑΚ 0446 ΑΚ 0449 ΑΚ 0449Β ΑΚ 0449Γ ΑΚ 0449Ζ ΑΚ 0450 ΑΚ 0450A ΑΚ 0457 ΑΚ 0469

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καρφίτσα Βραχιόλι Βραχιόλι Καρφίτσα Καρφίτσα Σταυρός Καρφίτσα Καρφίτσα Κλειδοθήκη Σταυρός Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σταυρός Περιδέραιο Καρφίτσα Καρφίτσα Βυζαντινό νόμισμα Βυζαντινό νόμισμα Βραχιόλι Καρφίτσα Καρφίτσα Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Σταυρός Βραχιόλι Βραχιόλι Κομπολόι Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Δακτυλίδι Περίαπτο Περίαπτο Δακτυλίδι Δακτυλίδι Καρφίτσα Καρφίτσα Σκουλαρίκια Δακτυλίδι

ΕΥΡΩ 50,00 125,00 160,00 50,00 50,00 105,00 70,00 65,00 55,00 45,00 280,00 65,00 75,00 110,00 230,00 62,00 62,00 22,00 22,00 140,00 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 85,00 72,00 750,00 72,00 750,00 32,00 130,00 95,00 460,00 53,00 270,00 85,00 155,00 75,00 72,00 250,00 250,00 110,00 100,00 38,00 415,00 80,00 370,00 115,00 115,00 100,00 65,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 0470 ΑΚ 0474 ΑΚ 0488 ΑΚ 0489 ΑΚ 0509 ΑΚ 0510 ΑΚ 0512 ΑΚ 0512A ΑΚ 0512Β ΑΚ 0512Γ ΑΚ 0524 ΑΚ 0524A ΑΚ 0528 ΑΚ 0528Α ΑΚ 0535 ΑΚ 0536 ΑΚ 0542B ΑΚ 0560 ΑΚ 0568 ΑΚ 0568A ΑΚ 0571A ΑΚ 0572 ΑΚ 0572Β ΑΚ 0572Γ ΑΚ 0574 ΑΚ 0619 ΑΚ 0628 ΑΚ 0629 ΑΚ 0630Α ΑΚ 0631 ΑΚ 0632Α ΑΚ 0633 ΑΚ 0634Α ΑΚ 0634Β ΑΚ 0634Γ ΑΚ 0635 ΑΚ 0635Α ΑΚ 0636Α ΑΚ 0644 ΑΚ 0646Α ΑΚ 0647A ΑΚ 0647Β ΑΚ 0648 ΑΚ 0648B ΑΚ 0680 ΑΚ 0690 ΑΚ 0690A ΑΚ 0702 ΑΚ 0703 ΑΚ 0708 ΑΚ 0709 ΑΚ 0710

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Δακτυλίδι Βυζαντινό νόμισμα Βραχιόλι Βραχιόλι Σταυρός Κλειδοθήκη Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Καρφίτσα Καρφίτσα Καρφίτσα Περίαπτο Περίαπτο Βραχιόλι Βραχιόλι Καρφίτσα Καρφίτσα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Δακτυλίδι Σταυρός Καρφίτσα Καρφίτσα Δακτυλίδι Δακτυλίδι Δακτυλίδι Δακτυλίδι Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Δακτυλίδι Δακτυλίδι Δακτυλίδι Κλειδοθήκη Καρφίτσα Καρφίτσα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Περίαπτο Κλειδοθήκη Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Δακτυλίδι Κομπολόι Κομπολόι Κομπολόι

ΕΥΡΩ 65,00 22,00 105,00 140,00 400,00 115,00 160,00 160,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.100,00 650,00 450,00 400,00 215,00 220,00 140,00 140,00 160,00 165,00 140,00 140,00 105,00 17,00 125,00 135,00 258,00 120,00 500,00 80,00 120,00 460,00 140,00 72,00 450,00 105,00 70,00 85,00 135,00 325,00 50,00 105,00 80,00 120,00 120,00 115,00 75,00 250,00 170,00 310,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 0712Α ΑΚ 0713 ΑΚ 0713Α ΑΚ 0717 ΑΚ 0729 ΑΚ 0730 ΑΚ 0730A ΑΚ 0731 ΑΚ 0731A ΑΚ 0732 ΑΚ 0738 ΑΚ 0738A ΑΚ 0739 ΑΚ 0739A ΑΚ 0740 ΑΚ 0742 ΑΚ 0743 ΑΚ 0744 ΑΚ 0745 ΑΚ 0745Α ΑΚ 0747 ΑΚ 0751 ΑΚ 0752 ΑΚ 0754 ΑΚ 0760 ΑΚ 0763Β ΑΚ 0764 ΑΚ 0765 ΑΚ 0765Β ΑΚ 0765Γ ΑΚ 0766 ΑΚ 0767 ΑΚ 0767Γ ΑΚ 0768 ΑΚ 0770 ΑΚ 0770Β ΑΚ 0770Γ ΑΚ 0773 ΑΚ 0774 ΑΚ 0776 ΑΚ 0777 ΑΚ 0778 ΑΚ 0780 ΑΚ 0781 ΑΚ 0782A ΑΚ 0784 ΑΚ 0786 ΑΚ 0789 ΑΚ 0789Α ΑΚ 0791 ΑΚ 0792 ΑΚ 0792Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο Καρφίτσα Καρφίτσα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βυζαντινό νόμισμα Βραχιόλι Βραχιόλι Περίαπτο Περίαπτο Περίαπτο Καρφίτσα Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο Μανικετόκουμπα Καρφίτσα Περίαπτο Περίαπτο Καρφίτσα Σκουλαρίκι (1 τεμάχιο) Περίαπτο Περίαπτο Σκουλαρίκι (1 τεμάχιο) Περίαπτο Περίαπτο Καρφίτσα Σκουλαρίκι (1 τεμάχιο) Δακτυλίδι Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περίαπτο Περίαπτο Καρφίτσα Περίαπτο Περίαπτο

ΕΥΡΩ 350,00 255,00 255,00 45,00 135,00 220,00 640,00 195,00 555,00 270,00 95,00 400,00 110,00 670,00 22,00 470,00 395,00 56,00 56,00 400,00 50,00 80,00 230,00 250,00 175,00 32,00 32,00 47,00 47,00 55,00 47,00 47,00 55,00 47,00 47,00 47,00 55,00 150,00 370,00 300,00 70,00 380,00 130,00 175,00 715,00 135,00 100,00 55,00 310,00 58,00 55,00 435,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 0796 ΑΚ 0799 ΑΚ 0805 ΑΚ 0806 ΑΚ 0806Α ΑΚ 0818Α ΑΚ 0819 ΑΚ 0855 ΑΚ 0858 ΑΚ 0861 ΑΚ 0862 ΑΚ 0900 ΑΚ 0912 ΑΚ 0913 ΑΚ 0914 ΑΚ 0914Α ΑΚ 0916 ΑΚ 0917 ΑΚ 0918 ΑΚ 0919 ΑΚ 0931 ΑΚ 0933A ΑΚ 0943 ΑΚ 0944 ΑΚ 0955 ΑΚ 0965 ΑΚ 0972 ΑΚ 0983 ΑΚ 1008 ΑΚ 1010 ΑΚ 1010Β ΑΚ 1011 ΑΚ 1012 ΑΚ 1013 ΑΚ 1014Α ΑΚ 1014Β ΑΚ 1016 ΑΚ 1016Α ΑΚ 1018 ΑΚ 1033 ΑΚ 1033A ΑΚ 1034A ΑΚ 1035Α ΑΚ 1036Α ΑΚ 1039 ΑΚ 1040Α ΑΚ 1042 ΑΚ 1043 ΑΚ 1043A ΑΚ 1043B ΑΚ 1048 ΑΚ 1049

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Περιδέραιο Καρφίτσα Δακτυλίδι Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περιδέραιο Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Βραχιόλι Μανικετόκουμπα Σκουλαρίκια Περίαπτο Καρφίτσα Κλειδοθήκη Περιδέραιο Βραχιόλι Καρφίτσα Σκουλαρίκια Καρφίτσα Καρφίτσα Καρφίτσα Περίαπτο Καρφίτσα Βραχιόλι Καρφίτσα Περίαπτο Καρφίτσα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Καρφίτσα Καρφίτσα Καρφίτσα Περίαπτο Περίαπτο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Δακτυλίδι Δακτυλίδι Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια

ΕΥΡΩ 135,00 110,00 72,00 150,00 600,00 295,00 195,00 220,00 110,00 140,00 160,00 50,00 230,00 155,00 260,00 310,00 35,00 82,00 290,00 320,00 200,00 320,00 55,00 52,00 155,00 47,00 60,00 230,00 40,00 47,00 47,00 600,00 1.125,00 1.150,00 1.100,00 1.320,00 125,00 840,00 1.500,00 350,00 165,00 150,00 140,00 140,00 125,00 140,00 190,00 110,00 95,00 90,00 250,00 235,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 1050 ΑΚ 1051 ΑΚ 1052 ΑΚ 1054Α ΑΚ 1057 ΑΚ 1060Α ΑΚ 1064 ΑΚ 1068 ΑΚ 1081 ΑΚ 1082 ΑΚ 1083 ΑΚ 1087 ΑΚ 1088 ΑΚ 1088B ΑΚ 1089 ΑΚ 1089Α ΑΚ 1089Β ΑΚ 1094 ΑΚ 1095 ΑΚ 1095Α ΑΚ 1096Α ΑΚ 1097Α ΑΚ 1097Β ΑΚ 1104 ΑΚ 1105 ΑΚ 1107 ΑΚ 1108 ΑΚ 1109 ΑΚ 1112 ΑΚ 1113 ΑΚ 1117 ΑΚ 1121 ΑΚ 1125 ΑΚ 1127 ΑΚ 1128 ΑΚ 1129 ΑΚ 1135 ΑΚ 1137 ΑΚ 1151 ΑΚ 1152 ΑΚ 1155 ΑΚ 1159 ΑΚ 1160 ΑΚ 1161 ΑΚ 1162 ΑΚ 1166 ΑΚ 1167 ΑΚ 1169 ΑΚ 1173 ΑΚ 1174 ΑΚ 1178 ΑΚ 1178Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περιδέραιο Καρφίτσα Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Σταυρός Καρφίτσα Σταυρός Σταυρός Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Περίαπτο Περίαπτο Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βραχιόλι Βραχιόλι Περίαπτο Περιδέραιο Δακτυλίδι Περιδέραιο Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Βραχιόλι Περιδέραιο Σκουλαρίκια Καρφίτσα Καρφίτσα Περίαπτο Καρφίτσα Περίαπτο Περίαπτο Μονόγραμμα Σταυρός Σταυρός Βραχιόλι Περίαπτο Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο

ΕΥΡΩ 300,00 270,00 550,00 270,00 90,00 65,00 155,00 95,00 145,00 190,00 75,00 155,00 70,00 235,00 170,00 120,00 40,00 265,00 250,00 1.090,00 420,00 420,00 1.200,00 110,00 130,00 45,00 30,00 240,00 120,00 55,00 180,00 120,00 65,00 80,00 140,00 23,00 320,00 130,00 40,00 30,00 47,00 145,00 200,00 250,00 90,00 1.200,00 750,00 220,00 45,00 140,00 25,00 25,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΚ 1183 ΑΚ 1184 ΑΚ 1186 ΑΚ 1190 ΑΚ 1191 ΑΚ 1192 ΑΚ 1197 ΒΒΟΑΣ 12 ΒΒΟΑΣ 14 ΒΒΟΑΣ 27 ΒΓΚΙΛ 38 ΒΓΚΙΛ 52 ΒΓΡΑΝ 039 ΒΓΡΑΝ 053 ΒΓΡΑΝ 054 ΒΤΑΤΕ 31 ΓΑ 0001 ΓΑ 0002 ΓΑ 0004 ΓΑ 0005 ΓΑ 0005Α ΓΑ 0006 ΓΑ 0008 ΓΑ 0009 ΓΑ 0010 ΓΑ 0011 ΓΑ 0015 ΓΑ 0020 ΓΑ 0021 ΓΑ 0022 ΓΑ 0022Α ΓΑ 0023 ΓΑ 0023Α ΓΑ 0023Β ΓΑ 0024 ΓΑ 0024Α ΓΑ 0024Β ΓΑ 0024Γ ΓΑ 0026 ΓΑ 0027Β ΓΑ 0027Γ ΓΑ 0027Δ ΓΑ 0028 ΓΑ 0029 ΓΑ 0030 ΓΑ 0031 ΓΑ 0032 ΓΑ 0033 ΓΑ 0034 ΓΑ 0035 ΓΑ 0037 ΓΑ 0038

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκουλαρίκια Περίαπτο Δακτυλίδι Περίαπτο Σκουλαρίκια Βραχιόλι Γούρι σπείρα Play all day Jungle friends Play town Elegant origami book & gift set Make your own stupid sock creatures Modern play house Moma string-along books Moma play family The book with a hole Φιγούρα αεροπλάνο Φιγούρα αυτοκίνητο Φυλαχτό Δέντρο Δέντρο Υφασμάτινη τσάντα Μπλούζα Βάση για σκεύη Διακοσμητικό πτηνό Κούπα Γλυπτό Αετοί Κλειδοθήκη Presse-Papier Presse-Papier Κηροπήγιο Κηροπήγιο Κηροπήγιο Μπολ Μπολ Μπολ Μπολ Μαξιλάρι Κηροπήγιο Κηροπήγιο Κηροπήγιο Τασάκι Βιβλιοστάτης - μολυβοθήκη Καρτοθήκη Χαρτοκόπτης Παιδική ομπρέλα Διακοσμητικό τοίχου Σετ χάρτινων ρεσώ Χαρτοπετσέτες Ψηφιδωτό Καθρέφτης - ψηφιδωτό

ΕΥΡΩ 75,00 10,00 150,00 48,00 35,00 50,00 15,00 17,00 21,00 20,00 18,50 17,00 16,50 15,50 8,50 11,50 33,00 33,00 37,00 45,00 35,00 90,00 80,00 115,00 25,00 95,00 750,00 85,00 90,00 55,00 95,00 95,00 85,00 75,00 40,00 30,00 25,00 105,00 220,00 90,00 80,00 60,00 135,00 150,00 60,00 40,00 12,00 45,00 7,00 5,00 315,00 1.000,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΑ 0039 ΓΑ 0041 ΓΑ 0042 ΓΑ 0043 ΓΑ 0044 ΓΑ 0045 ΓΑ 0047 ΓΑ 0047Α ΓΑ 0048Β ΓΑ 0049Α ΓΑ 0050 ΓΑ 0051 ΓΑ 0052 ΓΑ 0069 ΓΑ 0076 ΓΑ 0092 ΓΑ 0104 ΓΑ 0114 ΓΚ 0001 ΓΚ 0002 ΓΚ 0002Α ΓΚ 0003 ΓΚ 0003A ΓΚ 0004 ΓΚ 0004Α ΓΚ 0005 ΓΚ 0005Α ΓΚ 0006 ΓΚ 0006Α ΓΚ 0007 ΓΚ 0007Α ΓΚ 0008 ΓΚ 0008Α ΓΚ 0009 ΓΚ 0010 ΓΚ 0011 ΓΚ 0011Α ΓΚ 0012 ΓΚ 0012Α ΓΚ 0013 ΓΚ 0015 ΓΚ 0017 ΓΚ 0032 ΓΚ 0033 ΓΚ 0034 ΓΚ 0037 ΓΚ 0040 ΓΚ 0041 ΓΚ 0045 ΓΚ 0046 ΓΚ 0054 ΓΚ 0057

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Πάνινος διακοσμητικός χαρταετός Κούπα Φωτοφόρο Sous plat (ανά τεμάχιο) Μαυροπίνακας Σφήνα πόρτας Σκεύος Σκεύος Δίσκος Δίσκος Βάζο Αλατοπίπερο Κούπα Αριθμητήριο Βάση για σκεύη "Καφενείον το τέλειον" Χάρτινο σπίτι Φωτιστικό Μανικετόκουμπα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Δακτυλίδι Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκι (1 τεμάχιο) Καρφίτσα Καρφίτσα Σκουλαρίκια Καρφίτσα Βραχιόλι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Καρφίτσα

ΕΥΡΩ 53,00 23,00 40,00 7,00 150,00 60,00 160,00 130,00 110,00 165,00 190,00 45,00 23,00 35,00 100,00 200,00 45,00 160,00 130,00 58,00 75,00 40,00 50,00 53,00 68,00 43,00 53,00 53,00 68,00 78,00 93,00 53,00 63,00 33,00 40,00 68,00 83,00 60,00 70,00 875,00 205,00 250,00 105,00 125,00 105,00 95,00 325,00 1.200,00 325,00 325,00 155,00 95,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΓΚ 0059 ΓΚ 0061 ΓΚ 0063 ΓΚ 0065 ΓΚ 0066 ΓΚ 0067 ΓΚ 0068 ΓΚ 0069 ΓΚ 0076 ΓΚ 0079 ΓΚ 0080 ΓΚ 0082Γ ΓΚ 0084 ΓΚ 0087 ΓΚ 0087Α ΓΚ 0088Α ΓΚ 0094 ΓΚ 0095 ΓΚ 0099 ΓΚ 0102 ΓΚ 0103 ΓΚ 0104 ΓΚ 0105 ΓΚ 0107 ΓΚ 0157 Λ 008 Λ 009 Λ 012 Λ 013 Λ 028 Λ 032 Λ 044 Λ 048 Λ 064 Λ 065 Λ 072 Λ 073 Λ 073Α Λ 074 Λ 083 Λ 088 Λ 114 Λ 122 Λ 123 Λ 128 Λ 128Α Λ 140 Λ 141 Λ 142 Λ 144 Λ 145 Λ 146

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Καρφίτσα Περιδέραιο Βραχιόλι Καρφίτσα Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περιδέραιο Μανικετόκουμπα Μανικετόκουμπα Περιδέραιο Σκουλαρίκια Καρφίτσα Καρφίτσα Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βραχιόλι Βραχιόλι Μανικετόκουμπα Σκουλαρίκια Μαξιλάρι Μαξιλάρι Μαξιλάρι Πετσέτα χεριών Σετ φαγητού Τραπεζομάντηλο Τραπεζομάντηλο Τσάντα Θήκη με λεβάντα Μυρωδικά Γραβάτα Σετ φαγητού Πετσέτα κοκτέιλ (ανα τεμάχιο) Εσάρπα Τραπεζομάντηλο Κασκόλ Τραπεζομάντηλο Μαξιλάρι Μαξιλάρι Ποδιά Γάντι Θήκη με 2 σαπούνια Υποπόδιο Μαντήλι Εσάρπα Σακίδιο Παρεό

ΕΥΡΩ 70,00 40,00 130,00 95,00 110,00 67,00 65,00 35,00 40,00 125,00 150,00 110,00 230,00 160,00 105,00 125,00 290,00 300,00 300,00 1.240,00 1.340,00 375,00 450,00 65,00 280,00 58,00 58,00 58,00 23,00 43,00 400,00 400,00 23,00 14,00 18,00 75,00 55,00 9,00 145,00 640,00 110,00 400,00 58,00 58,00 22,00 11,00 15,00 150,00 104,00 50,00 30,00 25,00


ΚΩΔΙΚΟΣ Λ 147 Λ 147Α Λ 148 Λ 152 ΜΑ 0001Β ΜΑ 0001Γ ΜΑ 0001Δ ΜΑ 0001Ε ΜΑ 0002Β ΜΑ 0002Γ ΜΑ 0002Ε ΜΑ 0002Κ ΜΑ 0003Β ΜΑ 0003Γ ΜΑ 0003Κ ΜΑ 0003Λ ΜΑ 0004Γ ΜΑ 0005Β ΜΑ 0006 ΜΑ 0007 ΠΑ 0001 ΠΑ 0018 ΠΑ 0028 ΠΑ 0028Α ΠΑ 0070 ΠΑ 0088 ΠΑ 0143 ΠΑ 0163 ΠΑ 0183 ΠΑ 0245 ΠΑ 0245A ΠΑ 0245B ΠΑ 0255 ΠΑ 0256 ΠΑ 0256Β ΠΑ 0256Δ ΠΑ 0263Α ΠΑ 0263Β ΠΑ 0368 ΠΑ 0372 ΠΑ 0422 ΠΑ 0452 ΠΑ 0623 ΠΑ 0719 ΠΑ 0803 ΠΑ 0814 ΠΑ 0816 ΠΑ 0816A ΠΑ 0816B ΠΑ 0836 ΠΑ 0865 ΠΑ 0866

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποδιά Παιδική ποδιά Κασκόλ Τσάντα Presse-Papier, μεγεθυντικός φακός Presse-Papier, μεγεθυντικός φακός Presse-Papier, μεγεθυντικός φακός Presse-Papier, μεγεθυντικός φακός Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Μεταλλικό κουτί Ρεσώ Τσάντα Χάρτινο κουτί Σπίρτα Γλυπτό Μπολ Sous plat (ανά τεμάχιο) Sous plat (ανά τεμάχιο) Mouse-pad Μπλούζα Γλυπτό Μεγεθυντικός φακός Κουτί Διακοσμητικό τοίχου Διακοσμητικό τοίχου Διακοσμητικό τοίχου Πιατέλα Μπολ Μπολ Μπολ Μπολ Μπολ Κουτί με καπάκι Κουτί Βάζο Βάζο Λαμπάδα Φωτιστικό Sous verres (2 τεμάχια) Τασάκι Βάζο Βάζο Βάζο Σετ βιβλιοστάτες Διακοσμητικό Καράβι σε ακρυλικό πλαίσιο

ΕΥΡΩ 28,00 20,00 120,00 45,00 15,00 15,00 15,00 15,00 17,00 20,00 17,00 17,00 22,00 25,00 22,00 22,00 55,00 15,00 13,00 3,50 250,00 360,00 22,00 30,00 9,00 20,00 140,00 225,00 110,00 58,00 95,00 70,00 250,00 95,00 48,00 30,00 140,00 80,00 110,00 805,00 58,00 105,00 22,00 250,00 46,00 65,00 85,00 155,00 120,00 35,00 300,00 300,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑ 0956 ΠΑ 0997 ΠΑ 0997Α ΠΑ 1002Α ΠΑ 1002Γ ΠΑ 1055Β ΠΑ 1069 ΠΑ 1078 ΠΑ 1115 ΠΑ 1115Α ΠΑ 1207 ΠΑ 1213Α ΠΑ 1214 ΠΑ 1215 ΠΑ 1218 ΠΑ 1268 ΠΑ 1283 ΠΑ 1284 ΠΑ 1349Α ΠΑ 1350Α ΠΑ 1357 ΠΑ 1358B ΠΑ 1360 ΠΑ 1361 ΠΑ 1363 ΠΑ 1379 ΠΑ 1388A ΠΚ 0021 ΠΚ 0039 ΠΚ 0055 ΠΚ 0145 ΠΚ 0178 ΠΚ 0246 ΠΚ 0247 ΠΚ 0248 ΠΚ 0259 ΠΚ 0264Α ΠΚ 0320 ΠΚ 0321 ΠΚ 0322 ΠΚ 0323 ΠΚ 0414 ΠΚ 0415 ΠΚ 0416 ΠΚ 0538 ΠΚ 0557 ΠΚ 0558 ΠΚ 0559 ΠΚ 0611 ΠΚ 0631 ΠΚ 0639 ΠΚ 0676

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σετ τσαγιού Ποδήλατο Ποδήλατο Γούρι Γούρι Τσάντα Κανάτα Λουλούδια σε ακρυλικό πλαίσιο Μπολ Μπολ Κόκορας origami Λαμπάδα Λαμπάδα Σετ βιβλιοστάτες Πλακάκι (sous verre) Θήκη αλληλογραφίας Δέντρο Δέντρο Κηροπήγιο Διακοσμητική σβούρα Sous verres (4 τεμάχια) Sous plat (ανά τεμάχιο) Sous plats (4 τεμάχια) Sous verres (6 τεμάχια) Σελιδοδείκτης Φωτιστικό Μπολ - σβούρα Σκουλαρίκια Περιδέραιο Σκουλαρίκια Βραχιόλι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Περιδέραιο Δακτυλίδι Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Δακτυλίδι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια

ΕΥΡΩ 345,00 60,00 125,00 20,00 17,00 55,00 75,00 130,00 48,00 30,00 96,00 28,00 35,00 95,00 20,00 75,00 30,00 35,00 240,00 220,00 30,00 50,00 50,00 14,00 2,00 90,00 195,00 1.010,00 87,00 200,00 105,00 195,00 325,00 295,00 480,00 55,00 50,00 450,00 1.850,00 700,00 255,00 290,00 245,00 400,00 115,00 630,00 1.500,00 1.200,00 58,00 190,00 1.430,00 350,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΚ 0677 ΠΚ 0718 ΠΚ 0748 ΠΚ 0758 ΠΚ 0759 ΠΚ 0774 ΠΚ 0776 ΠΚ 0777 ΠΚ 0780 ΠΚ 0781 ΠΚ 0784 ΠΚ 0967 ΠΚ 0980 ΠΚ 1064 ΠΚ 1066 ΠΚ 1163 ΠΚ 1211 ΠΚ 1269 ΠΚ 1307 ΠΚ 1308 ΠΚ 1309 ΠΚ 1310 ΠΚ 1311 ΠΚ 1344 ΠΚ 1348 ΠΚ 1453 ΠΚ 1454 ΠΚ 1456 ΠΚ 1457 ΠΚ 1463 ΠΚ 1480 ΠΚ 1527Α ΠΚ 1573 ΠΚ 1593 ΠΚ 1611 ΠΚ 1635 ΠΚ 1641Β ΠΚ 1731 ΠΚ 1733 ΠΚ 1737 ΠΚ 1802 ΠΚ 1838 ΠΚ 1839 ΠΚ 1855 ΠΚ 1873 ΠΚ 1951 ΠΚ 1952 ΠΚ 1994 ΠΚ 2008 ΠΚ 2262 ΠΚ 2290Β ΦΛΕΡ 01

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σκουλαρίκια Περιδέραιο Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βραχιόλι Βραχιόλι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περίαπτο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Κονκάρδα Καρφίτσα Σκουλαρίκια Δακτυλίδι Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Βραχιόλι Περιδέραιο Περιδέραιο Βραχιόλι Καρφίτσα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Περιδέραιο Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Μανικετόκουμπα Βραχιόλι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Καρφίτσα Βραχιόλι Βραχιόλι Περιδέραιο Βραχιόλι Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Βραχιόλι Καρφίτσα Σκουλαρίκια Σκουλαρίκια Φυτό

ΕΥΡΩ 370,00 155,00 70,00 60,00 70,00 245,00 400,00 280,00 95,00 70,00 75,00 30,00 62,00 45,00 16,00 190,00 90,00 58,00 290,00 175,00 340,00 220,00 210,00 1.280,00 800,00 285,00 335,00 310,00 335,00 58,00 25,00 28,00 10,00 98,00 1.300,00 175,00 80,00 380,00 380,00 345,00 53,00 1.300,00 800,00 110,00 35,00 250,00 320,00 40,00 25,00 22,00 112,00 35,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΛΕΡ 05 Χ 060 Χ 061 Χ 063 Χ 065 Χ 066 Χ 079 Χ 098 Χ 099 Χ 102 Χ 103 Χ 104Α Χ 109 Χ 112 Χ 127 Χ 128 Χ 129 Χ 130 Χ 133 Χ 134 Χ 135 Χ 139 Χ 140 Χ 141 Χ 142 Χ 146 Χ 151 Χ 155 Χ 156 Χ 158 Χ 165 Χ 166 Χ 167 Χ 169 Χ 172 Χ 176 Χ 178 Χ 183 Χ 184 Χ 185 Χ 193 ΧΑΠΟΛ 04 ΧΑΡ ΧΑΡ 1 ΧΑΡ 5 ΧΒΕΕΤ 03 ΧΒΕΝΤ ΧΒΕΝΤ 1 ΧΓ 3 ΧΕΑ ΧΕΓ ΧΕΕ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Φυτό Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Λιθογραφία Λιθογραφία Λιθογραφία Λεύκωμα Louis Dupré Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία με κορνίζα Μεταξοτυπία Λεύκωμα Nelly’s Αρχαιότητες Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Λεύκωμα Δημήτρη Πικιώνη Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Λεύκωμα Απόψεις της Αθήνας Χρωμοτυπία Λιθογραφία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Χρωμοτυπία Χρωμοτυπία Χρωμοτυπία Μεταξοτυπία Στολίδι Χάρακας Χάρακας Χάρακας Σετ 12 καρτών Βεντάλια Βεντάλια Γόμα Ευχετήρια κάρτα Σετ 10 μικρών καρτών Σετ 5 μικρών καρτών

ΕΥΡΩ 15,00 500,00 800,00 500,00 350,00 500,00 600,00 150,00 280,00 180,00 180,00 460,00 105,00 25,00 450,00 240,00 260,00 110,00 170,00 170,00 170,00 105,00 105,00 105,00 105,00 26,00 90,00 230,00 105,00 25,00 80,00 450,00 1.000,00 700,00 500,00 800,00 180,00 150,00 160,00 230,00 200,00 9,00 5,00 6,00 5,00 6,00 7,00 7,00 1,50 0,90 2,50 3,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΖΓ ΧΘΔ ΧΘΠ ΧΘΠ 4 ΧΘΣ 1 ΧΚΑΤ ΧΚΑΤ 1 ΧΚΜ ΧΚΜ 1 ΧΚΜ 3 ΧΚΜ 4 ΧΚΟΥΠ ΧΚΡΑ ΧΚΥ ΧΜ ΧΜΑΓ ΧΜΑΓ 1 ΧΜΑΓ 4 ΧΜΑΓ 5 ΧΜΑΓ 6 ΧΜΑΓ 7 ΧΜΠ ΧΜΠΑ ΧΠ 002 ΧΠ 042 ΧΠ 045 ΧΠ 046 ΧΠ 047 ΧΠΑ 2 ΧΠΑ 3 ΧΠΑ 4 ΧΠΑ 5 ΧΠΙΝ ΧΡΟ ΧΣKΕ ΧΣΗΜ ΧΣΗΜ 2 ΧΣΗΜ 4 ΧΣΜ ΧΣΜ4 ΧΣΠΟΡ ΧΣΧΕ ΧΣΧΕ 1 ΧΤΑΤΕ 1 ΧΤΑΤΕ 05 ΧΤΕ ΧΤΕ 01 ΧΤΕ 09 ΧΤΕ 10 ΧΤΣΙΡ 08 ΧΤΣΙΡ 10 ΧΤΣΙΡ 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρωμάτισε τον Γκίκα Θήκες με δελτάρια Θήκη για χαρτί Α4 Θήκη για χαρτί Α4 Θήκη CD Τρισδιάστατη κατασκευή Ξύλινη κατασκευή Κασετίνα Κασετίνα Κασετίνα Κασετίνα Κούπα μαυροπίνακας Κηρομπογιές Κύβος Μολύβι fluo Σετ μαγνητών Σετ μαγνητών Σετ μαγνητών Μαγνήτης Μαγνήτης Μαγνήτης Πολύχρωμο μολύβι Μπάλα Τρίπτυχο έντυπο με ένθετα φύλλα Μεταξοτυπία Κύβος Μεταξοτυπία Μεταξοτυπία Τρισδιάστατη κατασκευή Παζλ Παζλ Παζλ Μαυροπίνακας Ρολόι Μπλοκ σχεδίου Α5 Μπλοκ σημειώσεων Σετ μπλοκ σημειώσεων Μπλοκ σημειώσεων Μαγνητικός σελιδοδείκτης Μαγνητικός σελιδοδείκτης Κάρτα με σπόρους Σχεδιοθήκη Σχεδιοθήκη Kaleidoscope Bead box Πανόδετο τετράδιο Τετράδιο Πανόδετο τετράδιο Σετ τετραδίων Atelier monotypes Abstrait Sables colorés

ΕΥΡΩ 12,00 7,00 5,00 5,00 15,00 15,00 50,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 2,00 12,00 1,50 9,00 9,00 9,00 3,00 3,00 3,00 2,50 1,50 25,00 110,00 12,00 250,00 200,00 15,00 15,00 15,00 15,00 18,00 28,00 18,00 4,00 9,00 4,00 3,00 3,00 3,00 24,00 24,00 12,50 11,50 13,00 9,50 13,00 8,00 24,00 27,00 16,00


ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΤΣΙΡ 12 ΧΤΣΙΡ 20 ΧΤΣΙΡ 23 ΧΤΣΙΡ 24 ΧΤΣΙΡ 28 ΧΦΟΡΜ 04 ΧΦΟΡΜ 08 ΧΦΟΡΜ 11 ΧΦΟΡΜ 14 ΧΦΟΡΜ 16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Collages Peinture à doigts Découvrir les couleurs Adhésifs japonais Paperdolls costumes du monde De Stijl 1 Kubismus collage - eine flasche Kubismus collage - eine violine Plastic ombra della sera Objet trouvé - figur aus holz

*Οι τιμές των ασημένιων αντιγράφων κυμαίνονται ανάλογα με το βάρος τους Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ Το Μουσείο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής του παρόντος τιμοκαταλόγου χωρίς προειδοποίηση

ΕΥΡΩ 19,00 27,00 25,00 26,50 8,00 20,00 10,00 10,00 25,00 40,00

Κατάλογος Πωλητηρίου 2013  

Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη - Κατάλογος 2013

Κατάλογος Πωλητηρίου 2013  

Πωλητήριο Μουσείου Μπενάκη - Κατάλογος 2013

Advertisement