Page 1


‫الفهرس‬ ‫املــقـدمـــــــــــــــــــــة‬

‫�صفحة ‪5‬‬

‫الربنامج الثقافــي‬

‫�صفحة ‪7‬‬

‫خطة التدريب الإداري (�إجنليزي ‪ -‬حا�سب �آيل)‬

‫�صفحة ‪11‬‬

‫الربنامج الإجتماعي ( البنــــاء الإجتماعـــــي )‬

‫�صفحة ‪21‬‬

‫الربنامج الريا�ضــــــي ( البنـــــــــــــاء الريا�ضــي )‬

‫�صفحة ‪31‬‬


‫مقدمة‬ ‫�أهم مقا�صد �شريعتنا ال�سمحاء �إ�صالح الب�شرية‪ ،‬وفر�ض الأمن وال�سالمة‪ ،‬وبذل كل ال�سبل املعينة للإ�صالح والرتغيب فيه‪ .‬ولأن وقوع املرء يف خط�أ �أو ُجرم ال يجعل منه �شخ�ص ًا منبوذ ًا وال‬ ‫ع�ضو ًا مي�ؤو�س ًا منه‪ ..‬حيث دعانا املوىل عز وجل �إىل التوبة والإنابة �إليه وحث عليها‪ ..‬ولهذا �أُر�سلت الر�سل و�أُنزلت الكتب لإ�صالح امل�سيء يف عقيدته ويف عبادته ويف �سلوكه وتعامالته‪..‬‬ ‫واختار لهذه املهمة �أف�ضل الب�شر و�أكملهم ُخلق ًا وعق ًال ودين ًا‪ ،‬و�أدبهم ربهم ورباهم؛ ليكونوا قادة الإ�صالح وقادة امل�صلحني وي�أخذوا ب�أيدي امل�سيء‪ ،‬و�أن يكونوا �أع�ضاء ًا نافعني لأنف�سهم‪ ،‬ولذويهم‬ ‫و�أوطانهم و�أمتهم‪ ..‬ويف الآخرة ليكونوا من �أهل اجلنة والنعيم املقيم‪..‬‬ ‫تدل الآية الكرمية على �أن ارتكاب املرء خط�أ ما مهما كان حجمه ال يجعل منه �شر ًا حم�ض ًا‪ ..‬بل البد و�أنه يحمل بني طيات قلبه �شيئ ًا من اخلري يجب علينا نحن �أفراد املجتمع �أن ن�ستخرجه‪،‬‬ ‫و�أن نعني هذا املرء على نف�سه‪ ،‬و�أن نزرع فيه من القيم واخلري ما يعينه على �أن يتخل�ص من ال�سلوك امل�شني‪ ،‬ونوفر له البيئة املنا�سبة التي ت�ساعده على ال�سلوك القومي ‪.‬‬ ‫و�أن ين�أى بنف�سه عن �أ�سباب الوقوع يف طرق الغواية‪ ،‬وهذا الأمر يتطلب عدة عوامل �أهمها‪ :‬ال�صرب والتعاون والرفق يف دعوة النزيل وتعليمه‪ ،‬ف�ض ًال عن الإح�سان �إليه وتلبية احتياجاته‪،‬‬ ‫و�إعطاءه الثقة وبث روح الأمل فيه‪ ،‬ناهيك عن �شغل وقته بالربامج النافعة‪.‬‬ ‫لذا جند جل بالد العامل تبذل الكثري من املال والدرا�سات من �أجل �إ�صالح ودمج النزيل يف املجتمع‪ ،‬ف�ض ًال عن جهود الأخ�صائيني واملربيني والدعاة‪.‬‬ ‫ومبا �أننا يف �أطهر بقاع الأر�ض ومهبط الوحي وقبلة امل�سلمني‪ ،‬يحر�ص والة الأمر‪-‬حفظهم اهلل‪ -‬على �إيجاد البيئة املنا�سبة لإ�صالح النزيل‪ ،‬والتعاون بني امل�ؤ�س�سات الإ�صالحية والرتبوية‬ ‫والأمنية يف القطاعني العام واخلا�ص ف�ض ًال عن تفعيل العمل التطوعي من خالل برامج هادفة تتنا�سب مع ظروف النزيل واحتياجاته والتنظيمات واالحتياطات الأمنية ‪.‬‬ ‫�أحد هذه امل�شاريع هو (جلنة بناء النزيل) ب�إ�شراف املكتب التعاوين للدعوة والإر�شاد وتوعية اجلاليات بالبديعة والذي يقع حتت �إ�شراف وزارة ال�ش�ؤون الإ�سالمية‪ ،‬وي�أتي هذا امل�شروع �إميان ًا‬ ‫من املكتب بدوره الإ�صالحي يف املجتمع وت�أكيد ًا على الثقة املمنوحة له من والة الأمر وامل�س�ؤولني والعلماء وقد مت ت�صميم هذا الربنامج بعد درا�سات من قبل جهات متخ�ص�صه ملعرفة اخلدمات‬ ‫الإ�صالحية احلالية املوجودة من حيث الكم والكيف‪ ،‬فتبني �أن مايقدم حالي ًا ال يتجاوز ‪ %5‬من الإحتياج الفعلي لأعداد النزالء املوجودين داخل ال�سجن‪.‬‬ ‫ولذى جاء هذا الربنامج لريعى النزيل من اجلانب الروحي واالجتماعي والنف�سي واجل�سدي واملهني من خالل برامج احرتافية معتمدة وجاذبة تقدم من �أهل االخت�صا�ص‪ ،‬وهذا ا�ستكما ًال ملا‬ ‫يقدم من برامج و�أن�شطة م�سبقة ‪.‬‬

‫‪5‬‬


6


7


‫جـدول البــرامج الثقافية شهــــــــــــر ‪7/1433‬‬ ‫هجري‬

‫‪8‬‬

‫ميالدي‬

‫اجلناح‬

‫اليوم‬

‫عنوان‬ ‫احلملة‬

‫عنوان الكلمة‬

‫ا�سم الداعية‬

‫الوقت‬

‫عنوان الدر�س‬

‫ا�سم الداعية الوقت‬

‫‪1/7/1433‬‬ ‫‪1/7/1433‬‬ ‫‪1/7/1433‬‬ ‫‪1/7/1433‬‬ ‫‪2/7/1433‬‬ ‫‪2/7/1433‬‬ ‫‪5/7/1433‬‬ ‫‪5/7/1433‬‬ ‫‪5/7/1433‬‬ ‫‪5/7/1433‬‬ ‫‪5/7/1433‬‬ ‫‪6/7/1433‬‬ ‫‪6/7/1433‬‬ ‫‪6/7/1433‬‬ ‫‪7/7/1433‬‬ ‫‪7/7/1433‬‬ ‫‪7/7/1433‬‬ ‫‪7/7/1433‬‬ ‫‪7/7/1433‬‬ ‫‪8/7/1433‬‬ ‫‪8/7/1433‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/23‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪27‬‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫احمد العجالن‬

‫املغرب‬

‫الأربعون النووية‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫احمد العجالن‬

‫الع�شاء‬

‫الأربعون النووية‬

‫�سعد ثامر‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪26‬‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪27‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫نواف العبيد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪28‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫نواف العبيد‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/27‬‬

‫االحد‬

‫‪25‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫احمد �سواد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/27‬‬

‫االحد‬

‫‪26‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫احمد �سواد‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/27‬‬

‫االحد‬

‫‪17‬‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫االثنني‬

‫‪16‬‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫حممد الربيحان‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫االثنني‬

‫‪17‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫حممد الربيحان‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫االثنني‬

‫‪25‬‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫االثنني‬

‫‪27‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫احمد اجلابري‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫االثنني‬

‫‪28‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫احمد اجلابري‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/29‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪27‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫تركي القحطاين‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/29‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪28‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫تركي القحطاين‬

‫الع�شاء‬

‫‪8/7/1433‬‬

‫‪2012/05/29‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16‬‬

‫‪9/7/1433‬‬ ‫‪9/7/1433‬‬

‫‪2012/05/30‬‬

‫االربعاء‬

‫‪26‬‬

‫‪2012/05/30‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪16‬‬

‫‪2012/05/22‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16‬‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/22‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪17‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/22‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪27‬‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫فهد �شباب‬

‫املغرب‬

‫‪2012/05/22‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪28‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫فهد �شباب‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/05/23‬‬

‫االربعاء‬

‫‪26‬‬

‫م�سابقة‬ ‫ثقافية‬

‫م�سابقة‬ ‫القائية‬

‫م�سابقة ثقافية‬

‫م�سابقة ثقافية‬ ‫م�سابقة ثقافية‬

‫م�سابقة ثقافية‬

‫م�سابقة ثقافية‬

‫الأربعون النووية‬ ‫الأربعون النووية‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫�سلطان �أبو خليل‬ ‫خالد احلقباين‬

‫املغرب‬ ‫م�سابقة‬ ‫القائية‬ ‫م�سابقة‬ ‫القائية‬

‫الأربعون النووية‬ ‫املغرب‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫الع�شاء‬ ‫الع�شاء‬

‫م�سابقة ثقافية‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫الع�شاء‬

‫لقاء‬ ‫مفتوح‬

‫معر�ض‬


‫هجري‬ ‫‪1433/7/9‬‬ ‫‪1433/7/12‬‬ ‫‪1433/7/12‬‬ ‫‪1433/7/12‬‬ ‫‪1433/7/13‬‬ ‫‪1433/7/13‬‬ ‫‪1433/7/13‬‬ ‫‪1433/7/13‬‬ ‫‪1433/7/14‬‬ ‫‪1433/7/14‬‬ ‫‪1433/7/14‬‬ ‫‪1433/7/14‬‬ ‫‪1433/7/14‬‬ ‫‪1433/7/15‬‬ ‫‪1433/7/15‬‬ ‫‪1433/7/15‬‬ ‫‪1433/7/15‬‬ ‫‪1433/7/16‬‬ ‫‪1433/7/16‬‬ ‫‪1433/7/19‬‬ ‫‪1433/7/19‬‬ ‫‪1433/7/19‬‬ ‫‪1433/7/20‬‬ ‫‪1433/7/20‬‬

‫ميالدي‬

‫اجلناح‬

‫اليوم‬

‫عنوان‬ ‫احلملة‬

‫عنوان الكلمة‬

‫ا�سم الداعية‬

‫الوقت‬

‫عنوان الدر�س‬

‫ا�سم الداعية الوقت‬

‫م�سابقة‬ ‫ثقافية‬

‫م�سابقة‬ ‫القائية‬

‫‪2012/05/30‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪27‬‬

‫م�سابقة القائية‬

‫‪2012/06/02‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪26‬‬

‫م�سابقة القائية‬

‫‪2012/06/02‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫�سعد ثامر‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/02‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫االحد‬

‫‪16‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫االحد‬

‫‪17‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫االحد‬

‫‪25‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫االحد‬

‫‪26‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫االثنني‬

‫‪25‬‬

‫ال�صالة‬

‫ال�صالة ال�صالة‬

‫احمد اجلابري‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫االثنني‬

‫‪26‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫احمد اجلابري‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫االثنني‬

‫‪16‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالتي جناتي‬

‫�سلطان �أبو خليل‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫االثنني‬

‫‪27‬‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫االثنني‬

‫‪28‬‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪25‬‬

‫ال�صالة‬

‫�أهمية ال�صالة وف�ضلها‬

‫عبد اهلل الطيب‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪26‬‬

‫ال�صالة‬

‫�صالة الفجر‬

‫عبد اهلل الطيب‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16‬‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪28‬‬

‫‪2012/06/06‬‬

‫االربعاء‬

‫م�سابقة القائية‬

‫الأربعون النووية‬

‫الأربعون النووية‬ ‫الع�شاء‬

‫‪26‬‬

‫لقاء‬ ‫مفتوح‬

‫معر�ض‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫الع�شاء‬

‫�سلطان �أبو خليل‬

‫الع�شاء‬

‫خالد احلقباين‬

‫املغرب‬

‫م�سابقة القائية‬

‫لقاء مفتوح‬ ‫لقاء مفتوح‬ ‫الأربعون النووية‬

‫‪2012/06/06‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪27‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫‪2012/06/09‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪25‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ف�ضل اال�ستغفار‬

‫احمد العجالن‬

‫‪2012/06/09‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪26‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ثمرات اال�ستغفار‬

‫احمد العجالن‬

‫‪2012/06/09‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17‬‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫الع�شاء‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫املغرب‬

‫لقاء مفتوح‬

‫املغرب‬ ‫الع�شاء‬

‫لقاء مفتوح‬ ‫الأربعون النووية‬

‫‪2012/06/10‬‬

‫االحد‬

‫‪27‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫احمد �سواد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/10‬‬

‫االحد‬

‫‪28‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫فوائد اال�ستغفار‬

‫احمد �سواد‬

‫الع�شاء‬

‫�سعد ثامر‬

‫املغرب‬

‫‪9‬‬


‫هجري‬ ‫‪20/7/1433‬‬ ‫‪21/7/1433‬‬ ‫‪21/7/1433‬‬ ‫‪21/7/1433‬‬ ‫‪21/7/1433‬‬ ‫‪21/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪22/7/1433‬‬ ‫‪23/7/1433‬‬ ‫‪23/7/1433‬‬ ‫‪26/7/1433‬‬ ‫‪26/7/1433‬‬ ‫‪26/7/1433‬‬ ‫‪26/7/1433‬‬ ‫‪27/7/1433‬‬ ‫‪28/7/1433‬‬ ‫‪28/7/1433‬‬ ‫‪28/7/1433‬‬

‫‪10‬‬

‫ميالدي‬

‫اجلناح‬

‫اليوم‬

‫عنوان‬ ‫احلملة‬

‫عنوان الكلمة‬

‫ا�سم الداعية‬

‫الوقت‬

‫عنوان الدر�س‬

‫ا�سم الداعية الوقت‬

‫‪2012/06/10‬‬

‫االحد‬

‫‪17‬‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫االثنني‬

‫‪27‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫حممد الربيحان‬

‫املغرب‬

‫الأربعون النووية‬

‫�سلطان �أبو خليل‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫االثنني‬

‫‪28‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ثمرات اال�ستغفار‬

‫حممد الربيحان‬

‫الع�شاء‬

‫الأربعون النووية‬

‫خالد احلقباين‬

‫املغرب‬

‫الأربعون النووية‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫الع�شاء‬

‫م�سابقة‬ ‫ثقافية‬

‫م�سابقة‬ ‫القائية‬

‫لقاء‬ ‫مفتوح‬

‫معر�ض‬

‫لقاء مفتوح‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫االثنني‬

‫‪17‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ثمرات اال�ستغفار‬

‫خالد احلقباين‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫االثنني‬

‫‪25‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫�سلطان �أبو خليل‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫االثنني‬

‫‪26‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ثمرات اال�ستغفار‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫املغرب‬

‫لقاء مفتوح‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪25‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ف�ضل اال�ستغفار‬

‫تركي القحطاين‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪26‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫فوائد اال�ستغفار‬

‫تركي القحطاين‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪27‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ف�ضل اال�ستغفار‬

‫فهد �شباب‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16‬‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪17‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫فوائد اال�ستغفار‬

‫عبد اهلل احلداد‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪28‬‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪28‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫ثمرات اال�ستغفار‬

‫فهد �شباب‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/13‬‬

‫االربعاء‬

‫‪26‬‬

‫‪2012/06/13‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪27‬‬

‫معر�ض‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪26‬‬

‫معر�ض‬

‫معر�ض‬

‫معر�ض‬ ‫الأربعون النووية‬

‫حممد الهوي�شل‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫نواف العبيد‬

‫املغرب‬

‫الأربعون النووية‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫اال�ستغفار‬

‫فوائد اال�ستغفار‬

‫نواف العبيد‬

‫الع�شاء‬

‫الع�شاء‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫�سعد ثامر‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫نا�صر الدريهم‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/17‬‬

‫االحد‬

‫‪17‬‬

‫‪2012/06/18‬‬

‫االثنني‬

‫‪25‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫الع�شاء‬

‫‪2012/06/18‬‬

‫االثنني‬

‫‪28‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫خالد احلقباين‬

‫املغرب‬

‫‪2012/06/18‬‬

‫االثنني‬

‫‪27‬‬

‫الأربعون النووية‬

‫�سلطان �أبو خليل‬

‫الع�شاء‬

‫معر�ض‬

‫اال�ستغفار‬

‫امل�ستغفرين بالأ�سحار‬

‫من�صور الع�صيمي‬

‫املغرب‬

‫معر�ض‬


11


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪1‬‬

‫‪2012/04/14‬‬ ‫‪2012/04/15‬‬ ‫‪2012/04/16‬‬ ‫‪2012/04/17‬‬ ‫‪2012/04/18‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫جدول خطة التدريب االداري‬

‫‪2‬‬

‫‪2012/04/21‬‬ ‫‪2012/04/22‬‬ ‫‪2012/04/23‬‬ ‫‪2012/04/24‬‬ ‫‪2012/04/25‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪3‬‬

‫‪2012/04/28‬‬ ‫‪2012/04/29‬‬ ‫‪2012/04/30‬‬ ‫‪2012/05/01‬‬ ‫‪2012/05/02‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪4‬‬

‫‪2012/05/05‬‬ ‫‪2012/05/06‬‬ ‫‪2012/05/07‬‬ ‫‪2012/05/08‬‬ ‫‪2012/05/09‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫اتخاذ القرارات و حل امل�شكالت‬

‫مفهوم اتخاذ القرارات ‪� -‬صنع القرار واتخاذ القرار ‪ -‬اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت‬ ‫خطوات اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت ‪� -‬أ�ساليب حتديد وحل امل�شكالت‬ ‫العوامل ال�سلوكية والتنظيمية و �أثرها يف اتخاذ القرارات‬ ‫العوامل املت�صلة باملوقف �أو امل�شكلة و دورها يف اتخاذ القرارات‬ ‫العوامل الثقافية و دورها يف اتخاذ القرارات ‪� -‬أنواع القرارات‬

‫مهارات القيادة احلديثة‬

‫ا�سم الدورة‬ ‫مقدمة يف علم الإدارة‬ ‫دور القائد يف �صياغة �إ�سرتاتيجية املنظمة‬ ‫�إدارة الأزمات وحل امل�شكالت واتخاذ القرارات‬ ‫امل�شروع التطبيقي لتطوير الأداء القيادي‬ ‫ور�ش عمل تطبيقية‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫اتخاذ القرارات و حل امل�شكالت‬ ‫ا�سم الدورة‬ ‫مفهوم اتخاذ القرارات ‪� -‬صنع القرار واتخاذ القرار ‪ -‬اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت‬ ‫خطوات اتخاذ القرارات وحل امل�شكالت ‪� -‬أ�ساليب حتديد وحل امل�شكالت‬ ‫العوامل ال�سلوكية والتنظيمية و �أثرها يف اتخاذ القرارات‬ ‫العوامل املت�صلة باملوقف �أو امل�شكلة و دورها يف اتخاذ القرارات‬ ‫العوامل الثقافية و دورها يف اتخاذ القرارات ‪� -‬أنواع القرارات‬

‫ا�سم الدورة‬ ‫مقدمة يف علم الإدارة‬ ‫دور القائد يف �صياغة �إ�سرتاتيجية املنظمة‬ ‫�إدارة الأزمات وحل امل�شكالت واتخاذ القرارات‬ ‫امل�شروع التطبيقي لتطوير الأداء القيادي‬ ‫ور�ش عمل تطبيقية‬

‫مهارات القيادة احلديثة‬


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪2012/05/12‬‬ ‫‪2012/05/13‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬

‫‪2012/05/14‬‬

‫الإثنني‬

‫‪2012/05/15‬‬ ‫‪2012/05/16‬‬

‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/05/19‬‬ ‫‪2012/05/20‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬

‫‪2012/05/21‬‬

‫الإثنني‬

‫‪2012/05/22‬‬ ‫‪2012/05/23‬‬

‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/05/26‬‬ ‫‪2012/05/27‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬

‫‪2012/05/28‬‬ ‫‪2012/05/29‬‬

‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬

‫‪2012/05/30‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪2012/06/02‬‬ ‫‪2012/06/03‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬

‫‪2012/06/04‬‬ ‫‪2012/06/05‬‬

‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬

‫‪2012/06/06‬‬

‫الأربعاء‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫مهارات االت�صال الفعال‬

‫مفهوم االت�صال ومكونات عملية االت�صال ‪� -‬أنواع االت�صال ‪ -‬خ�صائ�ص تقدمي �إرجاع الأثر‬ ‫معوقات االت�صال‪ :‬العوامل التي تزيد من فعالية االت�صال ‪ -‬العالقات التبادلية ك�أداة مهمة لتنمية مهارات االت�صال‬ ‫االفرتا�ضات الب�شرية عند االت�صال بالآخرين‪.‬‬ ‫خطوات �سري الر�سالة من املر�سل �إىل امل�ستقبل ‪ -‬دورك كمر�سل للر�سالة ‪ -‬دورك كم�ستقبل للر�سالة ‪ -‬تعامل مع امل�ستمعني‬ ‫�إيجابي ًا وال تتعامل �سلبي ًا ‪ -‬مهارات االت�صاالت ال�شفوية‬ ‫مهارات احلديث الفعال ‪ -‬فن الإن�صات ‪ -‬مهارات التفاعل الإيجابي مع امل�ستمعني‬ ‫مهارات التعامل مع جمهور احلا�ضرين‬

‫ا�سم الدورة‬

‫مهارات االت�صال الفعال‬

‫مفهوم االت�صال ومكونات عملية االت�صال ‪� -‬أنواع االت�صال ‪ -‬خ�صائ�ص تقدمي �إرجاع الأثر‬ ‫معوقات االت�صال‪ :‬العوامل التي تزيد من فعالية االت�صال ‪ -‬العالقات التبادلية ك�أداة مهمة لتنمية مهارات‬ ‫االت�صال االفرتا�ضات الب�شرية عند االت�صال بالآخرين‪.‬‬ ‫خطوات �سري الر�سالة من املر�سل �إىل امل�ستقبل ‪ -‬دورك كمر�سل للر�سالة ‪ -‬دورك كم�ستقبل للر�سالة ‪ -‬تعامل مع‬ ‫امل�ستمعني �إيجابي ًا وال تتعامل �سلبي ًا ‪ -‬مهارات االت�صاالت ال�شفوية‬ ‫مهارات احلديث الفعال ‪ -‬فن الإن�صات ‪ -‬مهارات التفاعل الإيجابي مع امل�ستمعني‬ ‫مهارات التعامل مع جمهور احلا�ضرين‬

‫ا�سم الدورة‬

‫املحا�سبة املالية لغري املحا�سبني‬

‫�أ�صول املراجعة ‪ -‬طبيعة مهنة املراجعة ‪ -‬مراجعة العمليات ‪ -‬املراجعة احلكومية‬ ‫الرقابة الداخلية ‪ -‬الأخطاء والغ�ش ‪.‬طرق الوقاية واكت�شاف االنحرافات ‪ -‬قائمة ا�ستق�صاء ملراجعة نظام الرقابة‬ ‫الداخلية للمقبو�ضات‬ ‫الف�صل بني امل�سئوليات ‪� -‬إجراءات املراجعة الختبار عمليات املقبو�ضات النقدية وح�سابات امل�ؤ�س�سة‬ ‫مراجعة نظم الأجور و�أر�صدة النقدية ‪ -‬مراجعة �أر�صدة النقدية ‪ -‬تقييم الرقابة الداخلية يف ظل نظم الت�شغيل االلكرتوين‬ ‫درا�سة وتقييم املراجعة الداخلية يف نظم الت�شغيل االلكرتوين للبيانات‬ ‫للبيانات ‪-‬‬ ‫الرقابة العامة ‪ -‬رقابة التطبيقات ‪ -‬دور املراجع الداخلي يف حتليل العمليات املالية للم�ؤ�س�سة ‪� -‬أدلة الإثبات يف املراجعة‬

‫ا�سم الدورة‬

‫املحا�سبة املالية لغري املحا�سبني‬

‫�أ�صول املراجعة ‪ -‬طبيعة مهنة املراجعة ‪ -‬مراجعة العمليات ‪ -‬املراجعة احلكومية‬ ‫الرقابة الداخلية ‪ -‬الأخطاء والغ�ش ‪.‬طرق الوقاية واكت�شاف االنحرافات ‪ -‬قائمة ا�ستق�صاء ملراجعة نظام‬ ‫الرقابة الداخلية للمقبو�ضات‬ ‫الف�صل بني امل�سئوليات ‪� -‬إجراءات املراجعة الختبار عمليات املقبو�ضات النقدية وح�سابات امل�ؤ�س�سة‬ ‫مراجعة نظم الأجور و�أر�صدة النقدية ‪ -‬مراجعة �أر�صدة النقدية ‪ -‬تقييم الرقابة الداخلية يف ظل نظم الت�شغيل‬ ‫االلكرتوين للبيانات ‪ -‬درا�سة وتقييم املراجعة الداخلية يف نظم الت�شغيل االلكرتوين للبيانات‬ ‫الرقابة العامة ‪ -‬رقابة التطبيقات ‪ -‬دور املراجع الداخلي يف حتليل العمليات املالية للم�ؤ�س�سة ‪� -‬أدلة الإثبات يف‬ ‫املراجعة‬

‫‪13‬‬


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪1‬‬

‫‪2012/06/09‬‬ ‫‪2012/06/10‬‬ ‫‪2012/06/11‬‬ ‫‪2012/06/12‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬

‫‪2012/06/13‬‬

‫الأربعاء‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫مهارات التفاو�ض الفعال‬

‫التفاو�ض و�أنواعه ‪ -‬قبل �أن تبد�أ التفاو�ض ‪� -‬أ�سا�سيات التفاو�ض الفعال ‪ -‬مراحل و�إجراءات العملية التفاو�ضية‬ ‫مدخل منظم لإجراء عملية التفاو�ض‪ -‬ال�صراع و�أ�ساليب تناوله ‪ -‬الإن�صات الفعال ‪ -‬فن �إلقاء الأ�سئلة‬كيف تلقي الأ�سئلة بذكاء‮‬ ‫" �إختيار فريق التفاو�ض ‪ -‬التدريب قبل التفاو�ض ‪� -‬إ�ستق�صاء‮ ‪‬..‬موا�صفات‮ ‬ال�شخ�صية التفاو�ضية املتكاملة "‬ ‫�إ�ستبيان‮‬تطبيق ‪ ..‬القواعد الإدارية علي عملية التفاو‪ -‬مقيا�س‮‬القدرات الالزمة‮‬للعملية‮‬التفاو�ضية ‪ -‬تنمية ‪-‬مهارات القدرة‬ ‫التفاو�ضية والت�ساومية ‪-‬كيف تكون مفاو�ض ًا ناجح ًا‬ ‫" نظرة علي ماهية العقود وتق�سيماتها ‪ -‬العقود الإدارية (التعريف – الأركان – الأنواع) ‪ -‬ال�صفقات العمومية ‪ -‬طرق �إبرام‬ ‫ت‬تنفي ‮ذ‬ومتابع ‮ة‬العقود "‬ ‫ال�صفقات العمومية ‪ -‬خطوات �إبرام ال�صفقات ‪� -‬إجراءا ‮‬

‫ا�سم الدورة‬ ‫‪2012/06/16‬‬ ‫‪2012/06/17‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬

‫‪2012/06/18‬‬ ‫‪2012/06/19‬‬

‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬

‫‪2012/06/20‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪3‬‬

‫‪2012/06/23‬‬ ‫‪2012/06/24‬‬ ‫‪2012/06/25‬‬ ‫‪2012/06/26‬‬ ‫‪2012/06/27‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪4‬‬

‫‪2012/06/30‬‬ ‫‪2012/07/01‬‬ ‫‪2012/07/02‬‬ ‫‪2012/07/03‬‬ ‫‪2012/07/04‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫مهارات التفاو�ض الفعال‬

‫التفاو�ض و�أنواعه ‪ -‬قبل �أن تبد�أ التفاو�ض ‪� -‬أ�سا�سيات التفاو�ض الفعال ‪ -‬مراحل و�إجراءات العملية التفاو�ضية‬ ‫مدخل منظم لإجراء عملية التفاو�ض‪ -‬ال�صراع و�أ�ساليب تناوله ‪ -‬الإن�صات الفعال ‪ -‬فن �إلقاء الأ�سئلة‬كيف تلقي‬ ‫الأ�سئلة بذكاء‮‬ ‫" �إختيار فريق التفاو�ض ‪ -‬التدريب قبل التفاو�ض ‪� -‬إ�ستق�صا ‮ء ‪‬..‬موا�صفات‮ ‬ال�شخ�صية التفاو�ضية املتكاملة "‬ ‫�إ�ستبيان‮‬تطبيق ‪ ..‬القواعد الإدارية علي عملية التفاو‪ -‬مقيا�س‮‬القدرات الالزمة‮‬للعملية‮‬التفاو�ضية ‪ -‬تنمية‬ ‫مهارات القدرة التفاو�ضية والت�ساومية ‪-‬كيف تكون مفاو�ض ًا ناجح ًا‬‫" نظرة علي ماهية العقود وتق�سيماتها ‪ -‬العقود الإدارية (التعريف – الأركان – الأنواع) ‪ -‬ال�صفقات‬ ‫العمومية ‪ -‬طرق �إبرام ال�صفقات العمومية ‪ -‬خطوات �إبرام ال�صفقات ‪� -‬إجراءات‮‬تنفيذ‮‬ومتابعة‮‬العقود "‬

‫ا�سم الدورة‬

‫الربجمة اللغوية الع�صبية‬

‫تعريف وتوثيق لعلم الربجمة اللغوية الع�صبية‬ ‫الإدراك والإنفتاح العقلي‬ ‫طرق جمع املعلومات من نحن ؟‬ ‫مهارات االت�صال والنجاح ماذا نريد ؟‬ ‫كيف ن�صل ما نريد ؟ النموذج العملي‬

‫ا�سم الدورة‬ ‫تعريف وتوثيق لعلم الربجمة اللغوية الع�صبية‬ ‫الإدراك والإنفتاح العقلي‬ ‫طرق جمع املعلومات من نحن ؟‬ ‫مهارات االت�صال والنجاح ماذا نريد ؟‬ ‫كيف ن�صل ما نريد ؟ النموذج العملي‬

‫الربجمة اللغوية الع�صبية‬


15


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪1‬‬

‫‪2012/07/07‬‬ ‫‪2012/07/08‬‬ ‫‪2012/07/09‬‬ ‫‪2012/07/10‬‬ ‫‪2012/07/11‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪2012/07/14‬‬ ‫‪2012/07/15‬‬ ‫‪2012/07/16‬‬ ‫‪2012/07/17‬‬ ‫‪2012/07/18‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/08/25‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪2012/08/26‬‬ ‫‪2012/08/27‬‬ ‫‪2012/08/28‬‬ ‫‪2012/08/29‬‬

‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/09/01‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪2012/09/02‬‬ ‫‪2012/09/03‬‬ ‫‪2012/09/04‬‬ ‫‪2012/09/05‬‬

‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫الت�سويق الفعال‬

‫مفهوم الت�سويق‬ ‫الإ�سرتاجتيات و اخلطط املوحدة ومراحل التخطيط وكتابة اخلطة الت�سويقية‬ ‫تزويد الأهداف من خالل خطط ت�سويق متميزة ‪ -‬ا�سرتاتيجيات الت�سويق‬ ‫التخطيط للنمو ‪ -‬احداثية انوف�س ‪ -‬ا�سرتاتيجية ال�ساعة ( بومان) ( اجلودة و ال�سعر )‬ ‫الإ�سرتاتيجيات العامة مي�شيل بورتر‬

‫ا�سم الدورة‬

‫الت�سويق الفعال‬

‫مفهوم الت�سويق‬ ‫الإ�سرتاجتيات و اخلطط املوحدة ومراحل التخطيط وكتابة اخلطة الت�سويقية‬ ‫تزويد الأهداف من خالل خطط ت�سويق متميزة ‪ -‬ا�سرتاتيجيات الت�سويق‬ ‫التخطيط للنمو ‪ -‬احداثية انوف�س ‪ -‬ا�سرتاتيجية ال�ساعة ( بومان) ( اجلودة و ال�سعر )‬ ‫الإ�سرتاتيجيات العامة مي�شيل بورتر‬

‫ا�سم الدورة‬

‫�إدارة الوقت‬

‫الوقت ‪ :‬مفهومه و�أهميته و�أهداف �إدارة الوقت ‪ -‬الإدارة الناجحة للوقت ‪ -‬م�ضيعات الوقت والتغلب عليها ‪� -‬إدارة الوقت‬ ‫وعالقتها بطبيعة و�سلوك الفرد‬ ‫�أنواع الوقت وطرق تنظيمها ‪ -‬اخلطوات الالزمة لتطوير �إدارتك الذاتية للوقت‬ ‫اتخاذ القرارات احلا�سمة و�أثرها يف �إدارة الوقت‬ ‫ا�سرتاتيجيات �إدارة الوقت ‪� -‬إدارة الوقت على م�ستوى امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوقت يف ديننا وح�ضارتنا العربية كيف تتحكم يف وقتك وتتغلب على حماوالت �إهداره‬

‫ا�سم الدورة‬

‫�إدارة الوقت‬

‫الوقت ‪ :‬مفهومه و�أهميته و�أهداف �إدارة الوقت ‪ -‬الإدارة الناجحة للوقت ‪ -‬م�ضيعات الوقت والتغلب عليها‬ ‫ �إدارة الوقت وعالقتها بطبيعة و�سلوك الفرد‬‫�أنواع الوقت وطرق تنظيمها ‪ -‬اخلطوات الالزمة لتطوير �إدارتك الذاتية للوقت‬ ‫اتخاذ القرارات احلا�سمة و�أثرها يف �إدارة الوقت‬ ‫ا�سرتاتيجيات �إدارة الوقت ‪� -‬إدارة الوقت على م�ستوى امل�ؤ�س�سة‬ ‫الوقت يف ديننا وح�ضارتنا العربية كيف تتحكم يف وقتك وتتغلب على حماوالت �إهداره‬


17


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫‪1‬‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪2012/09/08‬‬ ‫‪2012/09/09‬‬ ‫‪2012/09/10‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬

‫‪2012/09/11‬‬ ‫‪2012/09/12‬‬

‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/09/15‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪2012/09/16‬‬ ‫‪2012/09/17‬‬

‫الأحد‬ ‫الإثنني‬

‫‪2012/09/18‬‬ ‫‪2012/09/19‬‬

‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪3‬‬

‫‪2012/09/22‬‬ ‫‪2012/09/23‬‬ ‫‪2012/09/24‬‬ ‫‪2012/09/25‬‬ ‫‪2012/09/26‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪4‬‬

‫‪2012/09/29‬‬ ‫‪2012/09/30‬‬ ‫‪2012/10/01‬‬ ‫‪2012/10/02‬‬ ‫‪2012/10/03‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫�إدارة امل�شاريع‬

‫املفاهيم وامل�صطالحات ‪ -‬فرق العمل وتكوينها ‪ -‬التخطيط اال�سرتاتيجي و مفهومه و�آثاره على املنظمات ‪ -‬ت�أ�سي�س امل�شروع‬ ‫اجلدوى االقت�صادية بجميع االعماق ‪ -‬مراقبة امل�شروع و�ضبطه‬ ‫اخلطة العامة للم�شروع (طلبات التغيري‪ ,‬خطة �إدارة النطاق‪ ,‬وثيقة حتديد النطاق ‪ ,‬خطة �إدارة الزمن‪ ,‬خطة �إدارة التكاليف‪,‬‬ ‫خطة �إدارة اجلودة ‪ ,‬خطة �إدارة العاملني‪� ,‬سجل الق�ضايا ‪ ,‬خطة �إدارة االت�صاالت ‪ ,‬خطة �إدارة املخاطر ‪ ,‬خطة �إدارة التوريدات‪,‬‬ ‫اجلداول الزمنية )‬ ‫تقارير الأداء ‪ -‬نظام االيزو يف تطبيق ال�سالمة يف هند�سة امل�شاريع ‪ -‬متابعة امل�شاريع الجناحها‪-‬النظام املحا�سبي املتكامل‬ ‫االدوات املكاملة الجناح امل�شاريع ‪ -‬التعامل االلكرتوين واحلوا�سب احلديثه‬

‫ا�سم الدورة‬

‫�إدارة امل�شاريع‬

‫املفاهيم وامل�صطالحات ‪ -‬فرق العمل وتكوينها ‪ -‬التخطيط اال�سرتاتيجي و مفهومه و�آثاره على‬ ‫املنظمات ‪ -‬ت�أ�سي�س امل�شروع‬ ‫اجلدوى االقت�صادية بجميع االعماق ‪ -‬مراقبة امل�شروع و�ضبطه‬ ‫اخلطة العامة للم�شروع (طلبات التغيري‪ ,‬خطة �إدارة النطاق‪ ,‬وثيقة حتديد النطاق ‪ ,‬خطة‬ ‫�إدارة الزمن‪ ,‬خطة �إدارة التكاليف‪ ,‬خطة �إدارة اجلودة ‪ ,‬خطة �إدارة العاملني‪� ,‬سجل الق�ضايا ‪,‬‬ ‫خطة �إدارة االت�صاالت ‪ ,‬خطة �إدارة املخاطر ‪ ,‬خطة �إدارة التوريدات‪ ,‬اجلداول الزمنية )‬ ‫تقارير الأداء ‪ -‬نظام االيزو يف تطبيق ال�سالمة يف هند�سة امل�شاريع ‪ -‬متابعة امل�شاريع الجناحها‬ ‫النظام املحا�سبي املتكامل‬ ‫االدوات املكاملة الجناح امل�شاريع ‪ -‬التعامل االلكرتوين واحلوا�سب احلديثه‬

‫ا�سم الدورة‬

‫‪18‬‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫مهارات التفكري‬

‫برنامج الكورت ‪� :‬أجزا�ؤة وطرق تطبيقة‬ ‫التطبيقات العملية على برنامج الكورت يف املجاالت املختلفة‬ ‫مناذج ودرو�س عملية يف تعليم مهارات الكورت‬

‫ا�سم الدورة‬

‫مهارات التفكري‬

‫برنامج الكورت ‪� :‬أجزا�ؤة وطرق تطبيقة‬

‫التطبيقات العملية على برنامج الكورت يف املجاالت املختلفة‬ ‫مناذج ودرو�س عملية يف تعليم مهارات الكورت‬


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪1‬‬

‫‪2012/10/06‬‬ ‫‪2012/10/07‬‬ ‫‪2012/10/08‬‬ ‫‪2012/10/09‬‬ ‫‪2012/10/10‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/10/13‬‬ ‫‪2012/10/14‬‬ ‫‪2012/10/15‬‬ ‫‪2012/10/16‬‬ ‫‪2012/10/17‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪3‬‬

‫‪2012/10/20‬‬ ‫‪2012/10/21‬‬ ‫‪2012/10/22‬‬ ‫‪2012/10/23‬‬ ‫‪2012/10/24‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪4‬‬

‫‪2012/11/03‬‬ ‫‪2012/11/04‬‬ ‫‪2012/11/05‬‬ ‫‪2012/11/06‬‬ ‫‪2012/11/07‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫الت�سويق الإلكرتوين‬

‫الإنرتنت وقطاع الأعمال ومفهوم الت�سويق الإلكرتوين‬ ‫تطوير موقع ت�سويقي مواقع الن�سيج ‪ -‬تطوير املحتوى املعلوماتي‬ ‫فح�ص و�إ�شهار املوقع وتقييمه ‪ -‬الو�سائل التقليدية للإ�شهار‪-‬‬ ‫حمركات البحث والت�سويق ‪ -‬الت�سويق عرب حمركات البحث‪ ،‬الت�سويق عرب �أدلة الإنرتنت‬ ‫الإعالن عرب الإنرتنت ‪ -‬الت�سويق عرب الربيد الإلكرتوين‬

‫ا�سم الدورة‬

‫الت�سويق الإلكرتوين‬

‫الإنرتنت وقطاع الأعمال ومفهوم الت�سويق الإلكرتوين‬ ‫تطوير موقع ت�سويقي مواقع الن�سيج ‪ -‬تطوير املحتوى املعلوماتي‬ ‫فح�ص و�إ�شهار املوقع وتقييمه ‪ -‬الو�سائل التقليدية للإ�شهار‪-‬‬ ‫حمركات البحث والت�سويق ‪ -‬الت�سويق عرب حمركات البحث‪ ،‬الت�سويق عرب �أدلة الإنرتنت‬ ‫الإعالن عرب الإنرتنت ‪ -‬الت�سويق عرب الربيد الإلكرتوين‬ ‫االدوات املكاملة الجناح امل�شاريع ‪ -‬التعامل االلكرتوين واحلوا�سب احلديثه‬

‫ا�سم الدورة‬

‫مهارات البيع الفعال‬

‫�إدراك مفهوم عملية البيع ال�شخ�صي‬ ‫حتديد العمالء املرتقبني وجميع املعلومات ال�ضرورية عنهم‬ ‫حتديد احتياجات العمالء ‪ -‬املدخل الفعال لالت�صال بالعمالء املرتقبني‬

‫العر�ض البيعي الفعال ‪ -‬التعامل مع اعرتا�ضات العمالء‬ ‫�إنهاء عملية البيع ‪ -‬طرق و�أ�ساليب املحافظة على العميل‬

‫ا�سم الدورة‬

‫مهارات البيع الفعال‬

‫�إدراك مفهوم عملية البيع ال�شخ�صي‬

‫حتديد العمالء املرتقبني وجميع املعلومات ال�ضرورية عنهم‬ ‫حتديد احتياجات العمالء ‪ -‬املدخل الفعال لالت�صال بالعمالء املرتقبني‬ ‫العر�ض البيعي الفعال ‪ -‬التعامل مع اعرتا�ضات العمالء‬ ‫�إنهاء عملية البيع ‪ -‬طرق و�أ�ساليب املحافظة على العميل‬

‫‪19‬‬


‫�شهر‬

‫اال�سبوع‬

‫التاريخ‬

‫اليوم‬

‫‪1‬‬

‫‪2012/11/10‬‬ ‫‪2012/11/11‬‬ ‫‪2012/11/12‬‬ ‫‪2012/11/13‬‬ ‫‪2012/11/14‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2012/11/17‬‬ ‫‪2012/11/18‬‬ ‫‪2012/11/19‬‬ ‫‪2012/11/20‬‬ ‫‪2012/11/21‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪3‬‬

‫‪2012/11/24‬‬ ‫‪2012/11/25‬‬ ‫‪2012/11/26‬‬ ‫‪2012/11/27‬‬ ‫‪2012/11/28‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪4‬‬

‫‪2012/12/01‬‬ ‫‪2012/12/02‬‬ ‫‪2012/12/03‬‬ ‫‪2012/12/04‬‬ ‫‪2012/12/05‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪20‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنبر ‪19-18‬‬

‫عنبر ‪17-16‬‬ ‫ال�سكرتارية احلديثة و�إدارة املكاتب‬

‫�إعداد البيئة املادية للمكاتب ‪ -‬هندرة املكاتب ‪ -‬الهندرة الورقية‬ ‫مهارات االت�صال الهاتفي ‪� -‬إدارة و�إعداد االجتماعات بفعالية‬ ‫تخطيط وجدولة ن�شاطات و�أعمال املكتب ‪� -‬إدارة الوقت بفعالية داخل املكتب‬

‫ا�سم الدورة‬

‫ال�سكرتارية احلديثة و�إدارة‬ ‫املكاتب‬

‫�إعداد البيئة املادية للمكاتب ‪ -‬هندرة املكاتب ‪ -‬الهندرة الورقية‬ ‫مهارات االت�صال الهاتفي ‪� -‬إدارة و�إعداد االجتماعات بفعالية‬

‫تخطيط وجدولة ن�شاطات و�أعمال املكتب ‪� -‬إدارة الوقت بفعالية داخل املكتب‬ ‫حمركات البحث والت�سويق ‪ -‬الت�سويق عرب حمركات البحث‪ ،‬الت�سويق عرب �أدلة الإنرتنت‬ ‫الإعالن عرب الإنرتنت ‪ -‬الت�سويق عرب الربيد الإلكرتوين‬ ‫االدوات املكاملة الجناح امل�شاريع ‪ -‬التعامل االلكرتوين واحلوا�سب احلديثه‬

‫ا�سم الدورة‬

‫بيع التجزئة‬

‫املهارات الأ�سا�سية‬

‫املبيعات والت�سويق‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫ا�سم الدورة‬ ‫املهارات الأ�سا�سية‬

‫املبيعات والت�سويق‬ ‫خدمة العمالء‬

‫بيع التجزئة‬


21


‫جدول البرامج االجتماعية (البنــــــــاء االجتمــــاعي)‬ ‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪22‬‬

‫التاريخ‬ ‫هجري‬

‫التاريخ‬ ‫ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫االر�شاد‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/5/15‬‬

‫‪2012/04/07‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/16‬‬

‫‪2012/04/08‬‬

‫الأحد‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/17‬‬

‫‪2012/04/09‬‬

‫الإثنني‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/18‬‬

‫‪2012/04/10‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/19‬‬

‫‪2012/04/11‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/22‬‬

‫‪2012/04/14‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/23‬‬

‫‪2012/04/15‬‬

‫الأحد‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/24‬‬

‫‪2012/04/16‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/25‬‬

‫‪2012/04/17‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/5/26‬‬

‫‪2012/04/18‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫املر�شد‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬

‫االر�شاد اجلماعي ا�سم الدورة‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬

‫�إدارة‬ ‫التغيري‬

‫مقدمة تعريفية اىل مفهوم التغيري‬ ‫واهميته يف الع�صر احلادي‬ ‫اليه وطرق التخل�ص من االفكار‬ ‫والعادات التقليدية و التفكري‬ ‫بانفتاحية‬

‫ح�سن‬ ‫الظافري‬ ‫ح�سن‬ ‫الظافري‬

‫عمليات وا�سرتاتيجيات التغيري‬ ‫املختلفة من ادارة اجلودة ال�شاملة‬

‫ح�سن‬ ‫الظافري‬

‫تعريف مبفهوم و اهمية اعادة بناء‬ ‫العمليات ( الهندرة )‬ ‫مراحل و خطوات تطبيق اعادة بناء‬ ‫العمليات و مهام كل مرحلة منها‬

‫ح�سن‬ ‫الظافري‬ ‫ح�سن‬ ‫الظافري‬

‫االحتياجات‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫االر�شاد‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/5/29‬‬

‫‪1433/5/29‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/1‬‬

‫‪1433/6/1‬‬

‫الأحد‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/2‬‬

‫‪1433/6/2‬‬

‫الإثنني‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/3‬‬

‫‪1433/6/3‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/4‬‬

‫‪1433/6/4‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/7‬‬

‫‪1433/6/7‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/8‬‬

‫‪1433/6/8‬‬

‫الأحد‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/9‬‬

‫‪1433/6/9‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/10‬‬

‫‪1433/6/10‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16+18‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/11‬‬

‫‪1433/6/11‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪17+19‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫املر�شد‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي‬ ‫الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬

‫االر�شاد اجلماعي ا�سم الدورة‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬

‫كيف تتغلب‬ ‫على القلق‬ ‫وقلة النوم‬ ‫والتوتر‬ ‫وحتقيق‬ ‫املزيد من‬ ‫ال�سعادة‬ ‫والثقة‬ ‫بالنف�س‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫االحتياجات‬

‫مراحل و خطوات تطبيق‬ ‫ح�سن‬ ‫اعادة بناء العمليات و مهام كل‬ ‫الظافري‬ ‫مرحلة منها‬ ‫كيف تواجه االجهاد وتتغلب‬‫رافع‬ ‫عليه؟‬ ‫ال�شهري‬ ‫التدريب على اال�سرتخاء‬‫التطبيقي‪.‬‬

‫رافع‬ ‫ال�شهري‬

‫ التدريب على مهارات‬‫جمابهة ال�ضغوط ‪.‬‬

‫رافع‬ ‫ال�شهري‬

‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة من ‪10-5‬‬

‫حياة بال مكدرات‬

‫خالد‬ ‫الزوبع‬

‫جمموعة من ‪10-5‬‬

‫‪23‬‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬

‫‪1‬‬

‫‪2 2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪24‬‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫االر�شاد‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/6/15‬‬

‫‪2102/05/06‬‬

‫الأحد‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/16‬‬

‫‪2102/05/07‬‬

‫الإثنني‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/17‬‬

‫‪2102/05/08‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/18‬‬

‫‪2102/05/09‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/21‬‬

‫‪2012/05/12‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/22‬‬

‫‪2012/05/13‬‬

‫الأحد‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/23‬‬

‫‪2012/05/14‬‬

‫الإثنني‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/24‬‬

‫‪2012/05/15‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/25‬‬

‫‪2012/05/16‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/28‬‬

‫‪2012/05/19‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/29‬‬

‫‪2012/05/20‬‬

‫الأحد‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/6/30‬‬

‫‪2012/05/21‬‬

‫الإثنني‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫املر�شد‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلماعي‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫فن‬ ‫اال�سرتخاء‬ ‫والنوم‬ ‫االيحائي‬

‫تربية‬ ‫الأبناء‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫لل�سيطرة على امل�شاعر‬ ‫وتوجيهها ب�شكل �أف�ضل‪.‬‬ ‫للتخل�ص من الو�ساو�س والقلق‬ ‫واخلوف واالكتئاب‪.‬‬ ‫لفن الت�أمل ل�صناعة احلياة‬ ‫الطيبة‪.‬‬ ‫لبلوغ مرحلة ال�صفاء واحلرية‬ ‫والثقة بالنف�س‪.‬‬

‫رافع‬ ‫ال�شهري‬ ‫رافع‬ ‫ال�شهري‬ ‫رافع‬ ‫ال�شهري‬ ‫رافع‬ ‫ال�شهري‬

‫حتديد الأولويات‪ -‬م�شاركة‬ ‫عمر‬ ‫جتارب الأبناء ‪ -‬ت�صميم نظام‬ ‫الر�شيدي‬ ‫ثابت للأبناء‬ ‫عمر‬ ‫متابعة الأبناء ‪ -‬ت�شجيع‬ ‫الأبناء ‪ -‬التوا�صل مع الأبناء الر�شيدي‬ ‫عمر‬ ‫تعليم الأبناء ‪ -‬تدريب الأبناء‬ ‫الر�شيدي‬ ‫‪ -‬ور�ش عمل تطبيقية‬

‫االحتياجات‬


25


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1 3‬‬

‫‪26‬‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫االر�شاد‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/7/1‬‬

‫‪2102/05/22‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/2‬‬

‫‪2102/05/23‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/5‬‬

‫‪2012/05/26‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/6‬‬

‫‪2012/05/27‬‬

‫الأحد‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/7‬‬

‫‪2012/05/28‬‬

‫الإثنني‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/8‬‬

‫‪2012/05/29‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/9‬‬

‫‪2012/05/30‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/12‬‬

‫‪2012/06/02‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/13‬‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫الأحد‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/14‬‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫الإثنني‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/15‬‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪19+17‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/7/16‬‬

‫‪2012/06/06‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪18+16‬‬

‫حد اعلى ‪2‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫املر�شد‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلماعي‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‬ ‫‪+‬م�ساعد الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫ا�سم الدورة‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫تربية‬ ‫الأبناء‬

‫مهارات حل امل�شكالت‬

‫خالد‬ ‫الزوبع‬

‫االحتياجات‬


27


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلناح‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/7/19‬‬

‫‪2102/60/90‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪19+17‬‬

‫‪1433/7/20‬‬

‫‪2102/60/01‬‬

‫الأحد‬

‫‪18+16‬‬

‫‪1433/7/21‬‬

‫‪2102/60/11‬‬

‫الإثنني‬

‫‪19+17‬‬

‫‪1433/7/22‬‬

‫‪2102/60/21‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪18+16‬‬

‫‪1433/7/23‬‬

‫‪2102/60/31‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪19+17‬‬

‫‪1433/7/26‬‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪18+16‬‬

‫‪1433/7/27‬‬

‫‪2012/06/17‬‬

‫الأحد‬

‫‪19+17‬‬

‫‪1433/7/28‬‬

‫‪2012/06/18‬‬

‫الإثنني‬

‫‪18+16‬‬

‫‪1433/7/29‬‬

‫‪2012/06/19‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪19+17‬‬

‫‪1433/7/30‬‬

‫‪2012/06/20‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪18+16‬‬

‫‪3/8/1433‬‬

‫‪2012/06/23‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪19+17‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪4/8/1433‬‬

‫‪28‬‬

‫‪2012/06/24‬‬

‫الأحد‬

‫‪18+16‬‬

‫املر�شد‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلماعي‬

‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬ ‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬

‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬

‫حد اعلى‬ ‫‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬

‫ا�سم‬ ‫الدورة‬

‫مهارات‬ ‫العر�ض‬ ‫والتقدمي‬

‫التفكري‬ ‫االيجابي‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫ح�سن‬ ‫بناء الثقة بالنف�س ‪ -‬املتحدث‬ ‫الظافري‬ ‫الفعال وامل�ؤثر‬ ‫ح�سن‬ ‫القواعد الذهبية للإلقاء والتحدث‬ ‫الظافري‬ ‫ كيف نبد�أ وكيف ننتهي‬‫ح�سن‬ ‫مهارات املن�صة ‪ -‬لغة اجل�سد ‪-‬‬ ‫الظافري‬ ‫البيئة الإلقائية‬ ‫ح�سن‬ ‫عادات �سيئة �أثناء الإلقاء ‪-‬‬ ‫التعامل مع الأ�سئلة‪� -‬أمناط احل�ضور الظافري‬ ‫ح�سن‬ ‫درا�سة حالة‪ - ‬تطبيق عملي‬ ‫الظافري‬ ‫مفهوم التفكري و�أنواعة‪ -‬قدرات‬ ‫حممد‬ ‫الدماغ الب�شري ‪ -‬مفهوم التفكري‬ ‫العامري‬ ‫ب�إيجابية‬ ‫كيف نفكّر ب�إيجابية ( بناء الهوية‬ ‫الإيجابية للذات‪ ،‬توقع الأمور‬ ‫حممد‬ ‫امل�ستقبلية الإيجابية‪ ،‬التفا�ؤل‬ ‫العامري‬ ‫والأمل احلا�سم‪ ،‬التطوير الإيجابي‬ ‫املتوا�صل)‬

‫االحتياجات‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫ا�سم‬ ‫الدورة‬

‫التاريخ الهجري‬

‫التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫االر�شاد‬ ‫الفردي‬

‫املر�شد‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلماعي‬

‫‪1433/8/5‬‬

‫‪2012/06/25‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17+19‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫�أ�سلوب القبعات ال�ست ‪ -‬التغذية حممد‬ ‫العامري‬ ‫راجعة‬

‫‪1433/8/6‬‬

‫‪ 2012/06/26‬الثالثاء ‪16+18‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫حممد‬ ‫العامري‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫التخطيط للم�ستقبل ( و�ضع الأهداف‬ ‫الذاتية بعيدة وقريبة املدى‪ ،‬حتويل‬ ‫التفكري‬ ‫الأهداف �إىل �آليات ملمو�سة‪ ،‬حتليل‬ ‫االيجابي نقاط القوة وال�ضعف ( ‪)SWOT‬‬ ‫عالء القيم الإن�سانية والأخالقية يف‬ ‫التعامل مع املجتمع ومع البيئة املحيطة‬ ‫ تطوير مبادرات �شبابية �إبداعية من‬‫�أجل املجتمع‬

‫املدرب‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫التعرف على مفهوم التخطيط و �أهميته حممد‬ ‫ �أنواع التخطيط ‪ -‬قانون ال�سبب‬‫العامري‬ ‫والنتيجة‬

‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬ ‫جمموعة‬ ‫من ‪10-5‬‬

‫التعرف على طرق التخطيط و �أ�ساليبه حممد‬ ‫و �أنواعه ‪ -‬قانون باريتو ‪ -‬قانون‬ ‫خطط �صياغة الهدف بطريقة ‪ S M A R T‬العامري‬ ‫حلياتك‬ ‫التدريب العملي على �صياغة اخلطط ‪ -‬حممد‬ ‫�صياغة الر�ؤية والر�ساله للحياه‬ ‫العامري‬ ‫حممد‬ ‫تقنية بناء م�ستقبل م�شرق‪� -‬إدارة‬ ‫الوقت وترتيب الأولويات‬ ‫العامري‬

‫‪1433/8/7‬‬

‫‪ 2012/06/27‬الأربعاء ‪17+19‬‬

‫‪1433/8/10‬‬

‫‪2012/06/30‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/8/11‬‬

‫‪2012/07/01‬‬

‫الأحد‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/8/12‬‬

‫‪2012/07/02‬‬

‫الإثنني‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/8/13‬‬

‫‪ 2012/07/03‬الثالثاء ‪17+19‬‬

‫‪1433/8/14‬‬

‫‪ 2012/07/04‬الأربعاء ‪16+18‬‬

‫‪1433/8/17‬‬

‫‪2012/07/07‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17+19‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫‪1433/8/18‬‬

‫‪2012/07/08‬‬

‫الأحد‬

‫‪16+18‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫‪1433/8/19‬‬

‫‪2012/07/09‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/8/20‬‬

‫‪ 2012/07/10‬الثالثاء ‪16+18‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫االحتياجات‬

‫حممد‬ ‫العامري‬

‫‪29‬‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪30‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلناح‬ ‫الفردي‬

‫‪1433/8/21‬‬

‫‪2012/07/11‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/8/24‬‬

‫‪2012/07/14‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/8/25‬‬

‫‪2012/07/15‬‬

‫الأحد‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/8/26‬‬

‫‪2012/07/16‬‬

‫الإثنني‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/8/27‬‬

‫‪2012/07/17‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/8/28‬‬

‫‪2012/07/18‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/9/2‬‬

‫‪2012/07/21‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/9/3‬‬

‫‪2012/07/22‬‬

‫الأحد‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/9/4‬‬

‫‪2012/07/23‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17+19‬‬

‫‪1433/9/5‬‬

‫‪2012/07/24‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪16+18‬‬

‫‪1433/9/6‬‬

‫‪2012/07/25‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪17+19‬‬

‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬ ‫حد‬ ‫اعلى ‪2‬‬

‫املر�شد‬

‫االر�شاد‬ ‫اجلماعي‬

‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬ ‫�سامي الر�شيد‪+‬م�ساعد‬ ‫الدو�س‬

‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬ ‫جمموعة من‬ ‫‪10-5‬‬

‫ا�سم‬ ‫الدورة‬

‫عنوان املحا�ضرة‬

‫املدرب‬

‫االحتياجات‬


31


‫ ‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪32‬‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫االحتياجات‬

‫‪1433/5/29‬‬

‫‪2012/04/21‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/6/1‬‬

‫‪2012/04/22‬‬

‫الأحد‬

‫‪18‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪1433/6/2‬‬

‫‪2012/04/23‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/6/3‬‬

‫‪2012/04/24‬‬

‫الثالثاء‬

‫‪19‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/6/4‬‬

‫‪2012/04/25‬‬

‫الأربعاء‬

‫‪17‬‬

‫تن�س طاولة‬

‫ــ‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪1433/6/7‬‬

‫‪2012/04/28‬‬

‫ال�سبت‬

‫‪16‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/6/8‬‬

‫‪2012/04/29‬‬

‫الأحد‬

‫‪18‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/6/9‬‬

‫‪2012/04/30‬‬

‫الإثنني‬

‫‪17‬‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪1433/6/10‬‬ ‫‪1433/6/11‬‬

‫‪2012/05/01‬‬ ‫‪2012/05/02‬‬

‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬

‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪26‬‬ ‫ــ‬

‫في�صل الزوبع كرة طائرة‬ ‫في�صل الغريب تن�س طاولة‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪18‬‬ ‫ــ‬

‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬

‫‪ 3‬كرة قدم‬ ‫‪13‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة القدم‬ ‫‪ 3‬كرة طائرة‬ ‫‪9‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة الطائرة‬ ‫�صافرات‬ ‫حكام عدد ‪3‬‬ ‫طاولة تن�س‬ ‫‪4‬‬

‫الأ�سبوع‬

‫ال�شهر‬

‫جدول البرامج الرياضية (البنــــــــــــاء الـــريــــاضـــي)‬ ‫ ‬ ‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي اليوم اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫فهد البنيان‬

‫فهد البنيان‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬ ‫‪1433/6/14‬‬ ‫‪1433/6/15‬‬ ‫‪1433/6/16‬‬ ‫‪1433/6/17‬‬ ‫‪1433/6/18‬‬ ‫‪1433/6/21‬‬ ‫‪1433/6/22‬‬ ‫‪1433/6/23‬‬ ‫‪1433/6/24‬‬ ‫‪1433/6/25‬‬

‫‪2012/05/05‬‬ ‫‪2012/05/06‬‬ ‫‪2012/05/07‬‬ ‫‪2012/05/08‬‬ ‫‪2012/05/09‬‬ ‫‪2012/05/12‬‬ ‫‪2012/05/13‬‬ ‫‪2012/05/14‬‬ ‫‪2012/05/15‬‬ ‫‪2012/05/16‬‬

‫اليوم‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬

‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬

‫املنفذ‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬

‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬

‫االحتياجات‬

‫‪33‬‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪34‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪16‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪18‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪17‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪19‬‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪17‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪16‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪18‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪17‬‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪19‬‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪19‬‬ ‫‪26‬‬ ‫كرة قدم‬

‫‪1433/6/28‬‬ ‫‪1433/6/29‬‬ ‫‪1433/6/30‬‬ ‫‪1433/7/1‬‬ ‫‪1433/7/2‬‬ ‫‪1433/7/5‬‬ ‫‪1433/7/6‬‬ ‫‪1433/7/7‬‬ ‫‪1433/7/8‬‬ ‫‪1433/7/9‬‬ ‫‪1433/7/12‬‬

‫‪2012/05/19‬‬ ‫‪2012/05/20‬‬ ‫‪2012/05/21‬‬ ‫‪2012/05/22‬‬ ‫‪2012/05/23‬‬ ‫‪2012/05/26‬‬ ‫‪2012/05/27‬‬ ‫‪2012/05/28‬‬ ‫‪2012/05/29‬‬ ‫‪2012/05/30‬‬ ‫‪2012/06/02‬‬

‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬ ‫ال�سبت‬

‫‪1433/7/13‬‬

‫‪2012/06/03‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪1433/7/14‬‬

‫‪2012/06/04‬‬

‫الإثنني‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫‪1433/7/15‬‬

‫‪2012/06/05‬‬

‫‪1433/7/16‬‬

‫‪2012/06/06‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫ــ‬

‫فهد البنيان‬

‫املنفذ‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬ ‫في�صل الغريب‬

‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫كرة طائرة‬

‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪17‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬ ‫في�صل الزوبع‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫املنفذ‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫‪ 3‬كرة قدم‬ ‫‪13‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة القدم‬ ‫‪ 3‬كرة طائرة‬ ‫‪9‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬

‫االحتياجات‬


35


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪36‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫كرة الطائرة‬ ‫�صافرات‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫حكام عدد ‪3‬‬ ‫طاولة تن�س‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫‪4‬‬ ‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/7/19‬‬

‫‪2012/06/09‬‬

‫ال�سبت‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/7/20‬‬

‫‪2012/06/10‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/7/21‬‬

‫‪2012/06/11‬‬

‫الإثنني‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/7/22‬‬

‫‪2012/06/12‬‬

‫‪1433/7/23‬‬

‫‪2012/06/13‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪18‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/7/26‬‬

‫‪2012/06/16‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬ ‫ال�سبت كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/7/27‬‬

‫‪2012/06/17‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪1433/7/28‬‬

‫‪2012/06/18‬‬

‫الإثنني‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/7/29‬‬

‫‪2012/06/19‬‬

‫‪1433/7/30‬‬

‫‪2012/06/20‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫ــ‬

‫فهد البنيان‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪ 3‬كرة قدم‬ ‫‪13‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة القدم‬ ‫‪ 3‬كرة طائرة‬ ‫‪9‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬

‫االحتياجات‬


37


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪38‬‬

‫التاريخ الهجري‬

‫التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح‬

‫الربنامج ‪1‬‬

‫العدد امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫الربنامج ‪2‬‬

‫اجلناح العدد امل�ستهدف‬

‫‪1433/8/3‬‬

‫‪2012/06/23‬‬

‫ال�سبت‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/8/4‬‬

‫‪2012/06/24‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/8/5‬‬ ‫‪1433/8/6‬‬ ‫‪1433/8/7‬‬ ‫‪1433/8/10‬‬ ‫‪1433/8/11‬‬ ‫‪1433/8/12‬‬ ‫‪1433/8/13‬‬ ‫‪1433/8/14‬‬

‫‪2012/06/25‬‬ ‫‪2012/06/26‬‬ ‫‪2012/06/27‬‬ ‫‪2012/06/30‬‬ ‫‪2012/07/01‬‬ ‫‪2012/07/02‬‬ ‫‪2012/07/03‬‬ ‫‪2012/07/04‬‬

‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ـ‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬

‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ـ‬

‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬

‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ـ‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬

‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ـ‬

‫املنفذ‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة الطائرة‬ ‫�صافرات حكام‬ ‫عدد ‪3‬‬ ‫طاولة تن�س ‪4‬‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬

‫االحتياجات‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬ ‫‪1433/8/17‬‬ ‫‪1433/8/18‬‬ ‫‪1433/8/19‬‬ ‫‪1433/8/20‬‬ ‫‪1433/8/21‬‬ ‫‪1433/8/24‬‬ ‫‪1433/8/25‬‬ ‫‪1433/8/26‬‬ ‫‪1433/8/27‬‬ ‫‪1433/8/28‬‬

‫‪2012/07/07‬‬ ‫‪2012/07/08‬‬ ‫‪2012/07/09‬‬ ‫‪2012/07/10‬‬ ‫‪2012/07/11‬‬ ‫‪2012/07/14‬‬ ‫‪2012/07/15‬‬ ‫‪2012/07/16‬‬ ‫‪2012/07/17‬‬ ‫‪2012/07/18‬‬

‫اليوم‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬ ‫ال�سبت‬ ‫الأحد‬ ‫الإثنني‬ ‫الثالثاء‬ ‫الأربعاء‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬

‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫كرة قدم‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬

‫املنفذ‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪17‬‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬

‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬

‫االحتياجات‬

‫‪39‬‬


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪40‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬

‫كرة قدم‬ ‫‪16‬‬ ‫ال�سبت‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪18‬‬ ‫الأحد‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪17‬‬ ‫الإثنني‬ ‫كرة قدم‬ ‫‪19‬‬ ‫الثالثاء‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪19‬‬ ‫الأربعاء‬ ‫‪26‬‬ ‫ال�سبت كرة قدم‬

‫‪1433/9/2‬‬ ‫‪1433/9/3‬‬ ‫‪1433/9/4‬‬ ‫‪1433/9/5‬‬ ‫‪1433/9/6‬‬ ‫‪1433/9/9‬‬

‫‪2012/07/21‬‬ ‫‪2012/07/22‬‬ ‫‪2012/07/23‬‬ ‫‪2012/07/24‬‬ ‫‪2012/07/25‬‬ ‫‪2012/07/28‬‬

‫‪1433/9/10‬‬

‫‪2012/07/29‬‬

‫الأحد‬

‫‪1433/9/11‬‬

‫‪2012/07/30‬‬

‫الإثنني‬

‫‪1433/9/12‬‬

‫‪2012/07/31‬‬

‫‪1433/9/13‬‬

‫‪2012/08/01‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬

‫املنفذ‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ــ‬ ‫في�صل الغريب‬

‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫كرة طائرة‬

‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫كرة طائرة‬ ‫تن�س طاولة‬ ‫‪17‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ــ‬ ‫في�صل الزوبع‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫ــ‬

‫فهد البنيان‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫املنفذ‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫‪ 3‬كرة قدم‬ ‫‪13‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة القدم‬ ‫‪ 3‬كرة طائرة‬ ‫‪9‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬

‫االحتياجات‬


41


‫ال�شهر‬

‫الأ�سبوع‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪42‬‬

‫التاريخ الهجري التاريخ ميالدي‬

‫اليوم‬

‫اجلناح الربنامج ‪ 1‬العدد امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫الربنامج ‪ 2‬اجلناح‬

‫العدد‬ ‫امل�ستهدف‬

‫املنفذ‬

‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫فهدد البنيان‬ ‫كرة الطائرة‬ ‫�صافرات‬ ‫في�صل الزوبع‬ ‫حكام عدد ‪3‬‬ ‫طاولة تن�س‬ ‫في�صل الغريب‬ ‫‪4‬‬ ‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/9/16‬‬

‫‪2012/08/04‬‬

‫ال�سبت‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/9/17‬‬

‫‪2012/08/05‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/9/18‬‬

‫‪2012/08/06‬‬

‫الإثنني‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1433/9/19‬‬

‫‪2012/08/07‬‬

‫‪1433/9/20‬‬

‫‪2012/08/08‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪18‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/9/23‬‬

‫‪2012/08/11‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬ ‫ال�سبت كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫‪1433/9/24‬‬

‫‪2012/08/12‬‬

‫الأحد‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫فهد البنيان‬

‫كرة طائرة‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪1433/9/25‬‬

‫‪2012/08/13‬‬

‫الإثنني‬

‫كرة قدم‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫كرة طائرة‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫فهدد البنيان‬

‫‪1433/9/26‬‬

‫‪2012/08/14‬‬

‫‪1433/9/27‬‬

‫‪2012/08/15‬‬

‫الثالثاء كرة قدم‬ ‫تن�س‬ ‫الأربعاء‬ ‫طاولة‬

‫‪26‬‬

‫في�صل الغريب‬

‫كرة طائرة‬

‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫في�صل الزوبع‬

‫ــ‬

‫فهد البنيان‬

‫تن�س طاولة‬

‫‪17‬‬

‫ــ‬

‫في�صل الغريب‬

‫‪ 3‬كرة قدم‬ ‫‪13‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬ ‫‪�2‬شبك مللعب‬ ‫كرة القدم‬ ‫‪ 3‬كرة طائرة‬ ‫‪9‬تي �شريت‬ ‫لكل فريق‬

‫االحتياجات‬


43


programme_quide  
programme_quide  

programme_quide

Advertisement