__MAIN_TEXT__

Page 1

Stichting Bemoedigingssite Financieel Verslag 2018 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIEF

31/12/2018

31/12/2017

2.778

5.171

11.192

9.403

1

142

13.971

14.716

13.854

14.160

117

556

13.971

14.716

VASTE ACTIVA Activa Liquide middelen Nog te ontvangen gelden

PASSIEF EIGEN VERMOGEN Nog te betalen kosten

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018 Ontvangsten 2018

Uitgaven

2017

2018

2.017

Omschrijving Totaal ontvangen giften Totaal resultaten Speciale opbrengsten

3.954

3.303

317

521

1

8

Totaal kosten bemoedigingen

2.785

3.009

Vergoedingen

0

0

Giften aan organisaties

0

0

1.793

1.047

0

0

4578

4.056

Totaal algemene kosten Negatief saldo

306

224

4578

4056

Positief saldo

Profile for Bemoedigingssite

financieel jaarverslag 2018  

Onze penningmeester heeft het financieel jaarverslag van 2018 weer voor opgemaakt. Onze boeken worden gecontroleerd door twee externe mensen...

financieel jaarverslag 2018  

Onze penningmeester heeft het financieel jaarverslag van 2018 weer voor opgemaakt. Onze boeken worden gecontroleerd door twee externe mensen...

Advertisement