Page 1

11

I

I

HOTEL

I RESTAURANT I CAFE &, CATERING MAGAZINE

Marketing Your Restaurant

3:

> � L C z m

with Food Styling

"' 0 :;j

< 0

r :....

vi (J) C m

"'

Modern Cuisine

The Art & Science for Catering Business

11

SOCIETY


2_IFC_InterHoreca_21x29.5.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

5/4/17

10:24 AM


EDITOR’s TALK MAY-JUNE 2017 VOL.1 ISSUE 2

TEAMWORK เจ้าของ

บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จ�ำกัด 139 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บรรณาธิการอ�ำนวยการ ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ บรรณาธิการบริหาร อดิศร กันทะเมืองลี้ กองบรรณาธิการ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศิลปกรรม ฝ่ายศิลปกรรม

ผลิตโดย

ศิรินทรา บุญส�ำเร็จ พิมพ์ชนก กนกลาวัณย์ อัครพล อนันตโชติ เพ็ญแข ประวัติพัฒนากูล สุรีรัตน์ หลักบุตร นภพงศ์ กรประเสริฐ

บริษัท บี มีเดีย โฟกัส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 384/38 ถนนงามวงศ์วาน ซอย 25 ต�ำบลบางเขน อ�ำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2192 9598 โทรสาร 0 2116 5732 อีเมล์ horecasociety@asiahoreca.co.th

อย่างทีร่ วู้ า่ ประเทศไทยมีรายได้หลัก มาจากการท่องเทีย่ วและบริการ ซึง่ จุดแข็ง ของประเทศก็คือความหลากหลายทาง วัฒนธรรมและภูมิศาสตร์ท้องถิ่น อีกทั้ง ค่าครองชีพไม่สูง อาหารรสชาติอร่อย และเป็นแหล่งบันเทิงในทุกด้าน จึงไม่ แปลกใจที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ขณะที่จุดอ่อน ของประเทศคือเรือ่ งระบบการขนส่งทีต่ อ้ ง ปรับปรุง รวมถึงการปรับตัวเพื่อต้อนรับ นักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก และแน่นอนว่า กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ HORECA ก็ ค วรวางแผน เตรียมความพร้อมให้มากขึ้นเช่นกัน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการธุรกิจ HORECA ได้ เ ติ บ โตเคี ย งข้ า งภาค การท่องเทีย่ ว ฉบับนีจ้ งึ หยิบยกพฤติกรรม และความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่ม ต่างๆ มาอัพเดทกัน โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ ว ชาวจีนซึ่งมีแนวโน้มมาท่องเที่ยวไทย มากขึ้ น และจั บ ตาการเติ บ โตอย่ า ง ก้าวกระโดดของธุรกิจยอดฮิตในแบบ Sharing Economy อย่าง Airbnb ที่จะ มาสร้างความสะเทือนให้กบั วงการธุรกิจ โรงแรมทั่วโลก

เมือ่ ถึงเวลาของยุคโซเชียลมีเดีย มาดู กันว่าภาพถ่ายอาหารสวยๆ จะใช้เป็น สื่ อ การตลาดได้ อ ย่ า งไร? และธุ ร กิ จ บริการอาหารไม่ควรพลาดกับการแลกเปลีย่ น ความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และเชฟ ที่จะท�ำให้การปรุงอาหารเกิดการพัฒนา ไปอย่ า งก้ า วกระโดด ตลอดจนเรื่ อ ง ความปลอดภั ย ในธุ ร กิ จ ก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ผู้ประกอบการไม่ควรมองข้ามเช่นกัน SMEs & Startup เตรียมสนุกกับ ธุรกิจร้านอาหารที่มีอิสระและลงทุนน้อย ทีส่ ดุ อย่างฟูด้ ทรัค และเรียนรูว้ ธิ กี ารเลือก ชุดยูนฟิ อร์มให้เหมาะกับคอนเซ็ปท์ธรุ กิจ แบบง่ายๆ ส่งท้ายด้วยเทรนด์การดื่ม กาแฟจากเซี่ยงไฮ้ ส�ำหรับ DIY Corner ฉบับนี้จะพาไปแปลงโฉมแก้วมัคใบเก่า ให้เก๋ไก๋ด้วยเทคนิค Painting แบบที่ ท�ำตามกันได้ไม่ยาก

กองบรรณาธิการ

พิมพ์โดย

บริษัท ฐานการพิมพ์ จ�ำกัด

Follow Us horecasquare

ติดต่อโฆษณา/กองบรรณาธิการ โทร. 0 2192 9598 อีเมล์: horecasociety@asiahoreca.co.th ข้อความ รูปภาพ และพื้นที่โฆษณาทั้งหมดในนิตยสาร HORECA Society สงวนลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย ห้ามน�ำไป เผยแพร่ไม่วา่ จะเป็นบางส่วนหรือื ทัง้ หมด ต้องได้รบั การยินยอมเป็นลายลักษณ์อกั ษรจาก บริษทั เอเชีย โฮเรก้า จ�ำกัด เท่านัน้

MAY-JUN 17

3


BUSINESS KEYNOTE

อี ก 10 ปี ข ้ า งหน้ า “ธุ ร กิ จ HORECA และ การท่องเที่ยว” จะเป็นอย่างไร?

สภาการเดิ น ทางและการท่ อ งเที่ ย วโลก (WTCC) รายงานถึงแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก ในปี 2559-2569 ไว้ว่า DGP ภาคการท่องเที่ยว จะเติบโตเฉลีย่ ร้อยละ 4.0 ต่อปี โดยเอเชียมี GDP ท่องเที่ยวเติบโตสูงสุดร้อยละ 7.1 ส่วนภูมิภาค ที่คาดว่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 4-6 ได้แก่ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แอฟริ ก า ตะวั น ออกกลาง และ แอฟริกาเหนือ ซึ่งก่อให้เกิดการจ้างงานในธุรกิจ การท่องเที่ยวและการบริการที่เกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น อีก 370 ล้านต�ำแหน่งงานทั่วโลก โดยภูมิภาค ต่างๆ จะมีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ นักท่องเที่ยวจะมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว สูงขึ้นในทุกประเทศ

ธุรกิจ HORECA เป็นอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มี แนวโน้ ม ขยายตั ว สอดคล้ อ งกั บ การเติ บ โต ของภาคการท่องเทีย่ ว เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลง ของสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมในปั จ จุ บั น ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและความต้องการของ ผู้บริโภค ท�ำให้การท่องเที่ยวกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของการด� ำ รงชี วิ ต ทั้ ง เพื่ อ การพั ก ผ่ อ น เปิดประสบการณ์ และเข้าสังคม ดังนั้น ธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวจึงกลายเป็นธุรกิจ ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ และมี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง ขึ้ น ตามไปด้วย ประกอบกับในปีนี้หน่วยงานภาครัฐ มีแผนที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง การท่ อ งเที่ ย วอาเซี ย น พร้ อ มกั บ ท� ำ ตลาด ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งจะช่วยกระจาย เ ม็ ด เ งิ น ล ง สู ่ ภ า ค ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง กั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งธุ ร กิ จ HORECA ให้ ไ ด้ ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว ส่งผลให้ธุรกิจ HORECA เติบโตไปด้วย และจะเกิดการจ้างงานในกลุ่มธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องนี้ อีกกว่า 370 ล้านตำ�แหน่งทั่วโลก

ลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จำ�กัด

4

MAY-JUN 17


INNOVATIONS INNOVATIONS

CHANGING WORLD CHANGING HOW HOW THE THE WORLD CLEANS CLEANS

““ นวั กรรมเครื�องมื องมืออทํทําาความสะอาด ความสะอาด นวัตตกรรมเครื� มาตรฐาน หรับบโรงแรม โรงแรมภัภัตตตาคาร ตาคาร มาตรฐาน สํสําาหรั นอาหารครบวงจร ครบวงจร ” ” ร้ร้าานอาหาร

พบกัน นทีที� � ชัชัน� น� 33 พบกั

HORECA SQUARE @ CW TOWER HORECA SQUARE @ CW TOWER

ดาภิเเษก ษก กรุ รัรัชชดาภิ กรุงงเทพฯ เทพฯ

www.cleanatic.com www.cleanatic.com

Co.,Ltd Cleanatic (Thailand) Co., Ltd. Cleanatic (Thailand) Co.,Ltd T: T: +668 +668 6-644-4498 6-644-4498 +668 6-644-4498 E: E:T:info@cleanatic.com info @clenatic.com

E: info @clenatic.com


6

MAY-JUN 17


HORECA Community จุดเริ่มต้นความสำ�เร็จธุรกิจโฮเรก้า

“ทำ�อย่างไรให้การดำ�เนินธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่รอดได้ในภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน?” เป็นคำ�ถามที่ผู้ประกอบการหลาย รายต่างค้นหาคำ�ตอบและแสวงหาหนทางในการบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมโฮเรก้า อันได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเบเกอรี และบริการจัดเลี้ยง ซึ่งเป็นธุรกิจในความฝันของกลุ่มเจเนอเรชั่น วาย และ ซี ที่ต้องการมีอิสระในความคิดและดำ�เนินชีวิตด้วยตนเอง อีกทั้งธุรกิจโฮเรก้ายังเป็นธุรกิจที่เติบโตสัมพันธ์กับ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและปัจจัย 4 ในการดำ�เนินชีวิต

อุ ต สาหกรรมโฮเรก้ า กลายเป็ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ขณะเดี ย วกั น ก็ มี ผู ้ ป ระกอบการที่ ป ระสบความส� ำ เร็ จ และล้ ม เหลว ในอัตราส่วนที่เท่ากัน หรือ 50:50 เหตุผลส�ำคัญ คือ ความไม่พร้อมและ ขาดความรู้ในการด�ำเนินธุรกิจ บริษัท เอเชีย โฮเรก้า จ�ำกัด ในฐานะ ผู้บริหารศูนย์ค้าส่ง HORECA SQUARE ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้พัฒนา HORECA Community ให้เป็นศูนย์กลางบริการองค์ความรู้ ด้านธุรกิจโฮเรก้าขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย บริเวณ ชั้น 4 ของ HORECA SQUARE ณ ซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก HORECA Community

ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ 4 ส่ ว นส� ำ คั ญ ตอบโจทย์ ค วามต้ อ งการของ ผู้ประกอบการ ได้แก่ ส่วนแรก HORECA Information Center ศูนย์บริการข้อมูลและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจโฮเรก้า และ ศูนย์คา้ ส่ง HORECA SQUARE คือจุดเริม่ ต้นส�ำหรับผูป้ ระกอบการทีส่ นใจ เริ่ ม ต้ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ สามารถเข้ า มาสอบถามและรั บ ข้ อ มู ล รวมถึ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ รายการส่ ง เสริ ม การขาย กิ จ กรรมพิ เ ศษ ตลอดจน รับนิตยสาร HORECA Society แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ส่วนที่สอง HORECA Business Center ศูนย์ธุรกิจผู้ประกอบการด้านโฮเรก้า ภายใต้แนวคิด Total Solution ขนาดพืน้ ที่ 369 ตารางเมตร แบ่งพืน้ ทีใ่ ห้บริการแก่ผปู้ ระกอบการรอบด้าน ตั้งแต่ • คลินิกให้ค�ำปรึกษาทุกปัญหา โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำแนะน�ำ ช่วยเหลือและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของคุณ

• ศูนย์จบั คูธ่ รุ กิจ (Business Matching Center) ส�ำหรับผูป้ ระกอบการ ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจหรือหาพันธมิตร พัฒนาธุรกิจให้เติบโต ได้อย่างมั่นคง สามารถเข้ามาแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจับคู่กับธุรกิจตามความต้องการได้อย่างทันที • โรงเรี ย นสอนท� ำ อาหาร บริ ก ารพื้ น ที่ แ ละจั ด อบรมเกี่ ย วกั บ การออกแบบ ปรุง และตกแต่งอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อพัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ • ศู น ย์ ป ระชุ ม บริ ก ารพื้ น ที่ ห ้ อ งจั ด เลี้ ย ง ประชุ ม และสั ม มนา ขนาดความจุตั้งแต่ 4-50 ท่าน เปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการ ได้มาแลกเปลีย่ นแนวคิด แนวทาง และประสบการณ์ในการด�ำเนิน ธุรกิจ ส่วนที่สาม HORECA Community - Co-working Space บริการพืน้ ทีส่ ำ� หรับการท�ำงานหรือด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ รุน่ ใหม่ Startup หรือ Premium SMEs โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย เพือ่ เป็นแหล่ง นัดพบ ชุมชนสร้างสรรค์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผสู้ นใจด�ำเนินธุรกิจ ในกลุ่มโฮเรก้า ส่วนสุดท้าย HORECA Showcase and Promotion Area พืน้ ทีจ่ ดั แสดงผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมล่าสุดเกีย่ วกับอุตสาหกรรม โฮเรก้า เพื่อจุดประกายความคิด เปิดโลกทัศน์ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ สามารถน� ำ ไปประยุ ก ต์ แ ละปรั บ ใช้ ใ น การด�ำเนินธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ โดยได้รบั การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ค้าส่งฯ อาทิ บริษัท อินเตอร์ โฮเรก้า จ�ำกัด เป็นต้น ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น ความมุ ่ ง มั่ น และตั้ ง ใจของศู น ย์ ค ้ า ส่ ง HORECA SQUARE ที่ต้องการช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Startup หรือ Premium SMEs ในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า แข่งขันและเติบโตได้ อย่างยั่งยืน น�ำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ส�ำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

HORECA SQUARE @ CW Tower โทรศัพท์ 08 9955 4463, 08 3059 0860 หรือ www.facebook.com/horecasquare และ www.horecasquare.com MAY-JUN 17

7


CONTENTS IN HORECA 10

COVER STORY

อัพเดทข่าวสารในแวดวงธุรกิจ HORECA

WISE MEN SAY 14

ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กมาแรง!

แนะ SMEs & Startup เริ่มต้นธุรกิจโรงแรมอย่างไร

รับเทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

HORECA STORY 18

Tourism & HORECA

การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวส่งเสริมให้ธุรกิจ

HORECA เติบโตต่อเนื่อง

22

Wedding & Ageing Tourism

ไทยแลนด์...จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

“ฮันนีมูนและแต่งงาน” และ “สูงอายุ”

24

พฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวจีน

ความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนเป็นโจทย์ที่ท้าทาย

ผู้ประกอบการต้องปรับตัว!

26

Japan Rail Café

แนวทางการประยุกต์ธุรกิจคาเฟ่เพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวญี่ปุ่น

28 HORECA STORY ติดตามผลกระทบการเติบโตของ Airbnb ธุรกิจโรงแรมไทยได้รับผลกระทบอย่างไรจากการจองห้องพัก ผ่าน Airbnb ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

COVER STORY

SCOOP 32

ธุรกิจคาเฟ่ในเซี่ยงไฮ้

ไลฟ์สไตล์การดื่มกาแฟของคนจีนที่นักลงทุนต่างชาติควรรู้

34

รสชาติกาแฟ

สายพันธุเ์ มล็ดกาแฟบ่งบอกแก่นแท้ของรสชาติกาแฟทีค่ ณ ุ ดืม่

36 BIZ & TRENDS การตลาดออนไลน์ ถึงเวลาโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็กต้องใช้เทคโนโลยี ช่วยขยายตลาด

8

MAY-JUN 17


MAY-JUNE 2017 VOL.1 ISSUE 2

COVER STORY

SMART MANAGEMENT 44

โปรแกรมบริหารจัดการร้านอาหาร

เทคโนโลยีการจัดการร้านอาหารที่เจ้าของธุรกิจไว้วางใจ

46

ระบบ POS

8 ขั้นตอนเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบคิดเงิน

BUSINESS TAKE OFF

40 TECHNOLOGY & INNOVATION

Molecular Gastronomy ยุคของงานครัวสมัยใหม่ต้องใส่ดีไซน์และใช้เทคโนโลยี

38 BIZ & TRENDS

ยุคถ่ายอาหารก่อนกิน เมื่อภาพอาหารสวยๆ กลายเป็น สื่อการตลาดระดับโลก จะจัด องค์ประกอบอย่างไรให้ดัง!

50

เครื่องแบบเชฟ

เครื่องแบบเชฟที่เหมาะสมแสดงถึงบุคลิกและ

ความเป็นมืออาชีพในการปรุงอาหาร

PIN THE WAY 54

ภัยเงียบไตรโคลซาน

เตือนผู้ประกอบการเลี่ยงใช้ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด

ที่มีสารเคมีอันตราย

HORECA SHOWROOM 56

แนะน�ำสินค้าน่าสนใจในธุรกิจ HORECA

HORECA INFOGRAPHIC 58

Global HORECA Business View

HORECA SEMINAR 52 48 BUSINESS TAKE OFF D.I.Y. CORNER ฟู้ดทรัค

Porcelain Painting

สิ่งที่ SMEs ควรรู้ก่อนเริ่มต้น

เทคนิคการเพ้นท์แก้วมัคแบบง่าย...สวยได้

ธุรกิจฟู้ดทรัค

ในไม่กี่นาที

60

ปักหมุดงานสัมมนาสุดอินเทรนด์

@ HORECA SQUARE

MAY-JUN 17

9


IN HORECA

IN HORECA

ภูเก็ตเป็นเจ้าภาพ

IN THAILAND

จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์อาหาร และเครื่องดื่ม

ส่งตรงจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นครั้งแรก

ภูเก็ต - Phuket Food Connection งาน แสดงสินค้าเพื่อธุรกิจแบบ B2B จากประเทศ นิ ว ซี แ ลนด์ มุ ่ ง ตรงสู ่ ต ลาดเอเชี ย ภายใต้ การด�ำเนินงานของ บริษทั New Zealand Trade and Enterprise (NZTE) งานแสดงสินค้าครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับคนรักอาหารและ ไวน์ชนั้ น�ำในจังหวัดภูเก็ตทีจ่ ะได้พบปะโดยตรง กับผูผ้ ลิตรายใหญ่หลายรายจากนิวซีแลนด์ ซึง่ ในปีนี้จังหวัดภูเก็ตได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ จัดงาน

ภายในงานผูเ้ ข้าร่วมงานได้เพลิดเพลินไปกับ นิทรรศการและศิลปะการจัดจานอาหารอย่าง ประณี ต งดงาม ทั้ ง อาหารไทยและอาหาร นิวซีแลนด์ซึ่งในงานครั้งนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และ ส่วนผสมที่ดีที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เป็น ส่วนประกอบด้วย การจั ด งานครั้ ง นี้ มุ ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า ง การเติ บ โตทางการตลาดที่ ก� ำ ลั ง เติ บ โต อย่างรวดเร็วในกลุ่มอุตสาหกรรมการบริการ อาหารของประเทศ ที่มา: www.nzte.govt.nz

SMEs ร่วมกับ ISMED จัดโครงการส่งเสริมและพั ฒนาธุรกิจระดับเติบโต...ฟรี! ส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ

กรุงเทพฯ - ข่าวดีถงึ ผูป้ ระกอบการ SMEs & Startup เรื่อง “โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Strong/Regular Level) ปี 2560” โดยส� ำ นั ก งานส่ ง เสริ ม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่ ว มกั บ สถาบั น พั ฒ นา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เปิดรับสมัครผู้ประกอบการ SMEs ภาคการค้าและบริการ อันได้แก่ ธุรกิจท่องเทีย่ ว ที่พัก โรงแรม สปา การค้า การค้าชายแดน ห้องเย็น โรงน�้ำแข็ง ศิลปะวัฒนธรรม หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการฟรี! โครงการดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นา ศั ก ยภาพธุ ร กิ จ และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ทางการแข่ ง ขั น ตลอดจนเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง สมรรถนะการประกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ข้ ม แข็ ง ในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการลดต้นทุนปรับปรุง กระบวนการผลิ ต การเตรี ย มความพร้ อ ม เพื่ อ พั ฒ นาสู ่ อุ ต สาหกรรม 4.0 การพั ฒ นา บรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ

10

MAY-JUN 17

ลูกค้าที่ง่ายต่อการขนส่ง และเพิ่มมูลค่า ให้แก่ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาด้านการตลาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับรู้ในตัวสินค้าและ เพิ่มยอดขาย เป็นต้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ www.ismed.or.th ทั้ ง นี้ ผู้ประกอบการยังจะมีโอกาสได้รับ การสนั บ สนุ น แหล่ ง เงิ น ทุ น เพื่ อ น� ำ ไป ต่อยอดธุรกิจ การเสริมสร้างนวัตกรรมด้วย เทคโนโลยีทนั สมัย ตลอดจนการขยายตลาด เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถทางธุรกิจให้เติบโต ยิ่งขึ้น ที่มา: www.ismed.or.th

“เซ็นทรัล” จับมือ “สถาบันอาหาร” จัดงาน “ World Food Expo 2017” เป็นครั้งแรก ยิง ่ ใหญ่สมกับเป็น ครัวของโลก

กรุงเทพฯ, 23 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 – จัดเต็มทุกรูปแบบของธุรกิจอาหารผ่านกิจกรรม ในงาน World Food Expo 2017 งานเดียวทีส่ ง่ เสริม อุ ต สาหกรรมอาหารและการท่ อ งเที่ ยวของไทย อย่างยิง่ ใหญ่เต็มรูปแบบทีส่ ดุ โชว์ไฮไลท์สดุ อินเทรนด์ กับกองทัพร้านอาหารยอดนิยมอย่าง Street food และ Food truck หลากหลายด้วยเมนูอาหารไทยโบราณ หากินยาก อาหารท้องถิ่นจากโครงการ “Amazing Thai Taste” และอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นน�ำ รวมเกือบ 200 ร้าน ที่ ข นมาให้ เ ลื อ กชิ ม กั น อย่ า งจุ ใ จ พร้ อ มกิ จ กรรม มากมาย ทั้งเวิร์กช็อป และสาธิตการปรุงอาหารไทย จากเชฟชื่อดัง การจัดงาน World Food Expo 2017 เกิดขึ้นใน ประเทศไทยเป็นครัง้ แรกโดยสถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จ�ำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และพันธมิตรธุรกิจใน แวดวงอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมตั้ง เป้าหมายที่จะจัดต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อสร้าง ความชัดเจนและแสดงจุดยืนในการเป็นครัวของโลก รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าอาหารของไทยให้เป็น ทีร่ จู้ กั จดจ�ำ ซึง่ สอดรับกับยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา ตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคตและขยายช่อง ทางการค้าของประเทศไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลก ที่มา: www.nfi.or.th, www.centralworld.co.th


IN ASIA

“ ห้องอาหารอาร์ทิมิส” พร้อมเสิร์ฟเมนูพิเศษ ต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกตลอดช่วงฤดูใบไม้ผลิ

สิงคโปร์, 13 เมษายน 2560 – “อาร์ทิมิส” ห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้าท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามบน ตึกสูงที่มองเห็นวิวสวยที่สุดในอ่าวมารีนา ได้จัดเสิร์ฟเมนูพิเศษต้อนรับฤดูใบไม้ผลิ รังสรรค์โดยเชฟเฟอร์นัล โด้ อาร์วาโร่ ที่คัดเลือกวัตถุดิบสดคุณภาพ โดยเฉพาะเมนูสเต็กซึ่งใช้เนื้อวัวชั้นดีที่เลี้ยงบนทุ่งหญ้าตาม ธรรมชาติและไม่ใช้ฮอร์โมนเร่งเนื้อแดง มาปรุงเป็นสเต็กแสนอร่อยหลากรูปแบบ รวมถึงเมนูสไตล์ เมดิเตอร์เรเนียนชื่อดังที่หาชิมได้ยากยิ่ง นอกจากนี้ยังเนรมิตวัตถุดิบออร์แกนิกปราศจากกลูเตนไว้ส�ำหรับ ลูกค้ามังสวิรตั ใิ ห้ได้ลมิ้ ลองรสชาติแปลกใหม่ ห้องอาหารอาร์ทมิ สิ มีจดุ เด่นด้วยอาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน แบบร่วมสมัย โดยมีเมนูประจ�ำร้านคือเนือ้ ย่างถ่านและอาหารทะเลสดๆ เปิดบริการมือ้ ค�ำ่ ทุกวันจันทร์ถงึ เสาร์ และมื้อกลางวันในวันธรรมดา ที่มา: www.artemisgrill.com.sg

“ ฮิโรชิกะ มิโดะริคาวา” เชฟญี่ป่น ุ คนแรก ที่ได้รับรางวัลเชฟอาหารฝรั่งเศส

จาก "La Coupe d'Or Internationale d'Art Culinaire Marius Dutrey"

ญี่ปุ่น, 6 เมษายน 2560 - หัวหน้าเชฟฮิโรชิกะ มิโดะริคาวา ผูท้ รงเกียรติ จากโรงแรมไคโอ พลาซ่า โตเกียว กลายเป็นพ่อครัวญีป่ นุ่ คนแรกทีไ่ ด้รบั รางวัลเชฟอาหารฝรัง่ เศส “La Coupe d’Or Internationale d’Art Culinaire Marius Dutrey” จากผลงานศิลปะการท�ำอาหารใน โรงแรมของเขา รางวัลนีเ้ ป็นรางวัลอันทรงเกียรติทก่ี อ่ ตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2501 โดย Marius Dutrey ซึ่งท�ำหน้าที่เป็นหัวหน้าพ่อครัวในโรงแรมชั้นน�ำ ของฝรัง่ เศสและอังกฤษ และได้ชว่ ยยกระดับฐานะพ่อครัวในศตวรรษ ที่ 20 โดยทุกๆ 2-3 ปี สมาชิกของ l’Académie Culinaire de France จะรักษาความปรารถนาของ Dutrey โดยการเสนอผู้ที่จะได้ รับเลือกจากเชฟฝรัง่ เศสทัว่ โลก ก่อนหน้านี้ Paul Bocuse ได้รบั เกียรติ ในปี 2537 ส่วน Joël Robuchon ได้รับรางวัลนี้ปี 2557 ที่มา: www.keioplaza.com

เมืองคิตะคิวชูและ เมืองชิโมโนเซกิของญี่ป่น ุ เตรียมเปิดตัววีดีโอออนไลน์ เพื่ อน�ำเสนอช่องแคบเคนมอนให้เป็นที่รู้จักกับนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่น, 27 มีนาคม 2560 – เมืองคิตะคิวชูและเมืองชิโมโนเซกิได้เปิดตัววีดีโอ ทางอินเทอร์เน็ตใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าชมพื้นที่เคนมอนมากขึ้น โดย ช่องแคบเคนมอนเป็นพืน้ ทีแ่ คบของน�ำ้ ทีไ่ หลผ่านระหว่างเขตโมจิในเกาะคิวชูและ เมืองชิโมโนเซกิในเกาะฮอนชู ซึ่งเป็นกระแสน�้ำที่ไหลเร็วเป็นอันดับสามในญี่ปุ่น รองลงมาจากช่องแคบนารูโตะและคูรชู มิ า่  เนือ่ งจากอิทธิพลของการลดลงและเพิม่ ขึน้ ของน�ำ้ ในฝัง่ ข้างเคียงกัน กระแสน�ำ้ ของช่องแคบเคนมอนจึงมีการเปลีย่ นแปลง ทิศทางถึงสี่ครั้งในหนึ่งวัน วีดโี อใหม่นแี้ สดงถึงความยิง่ ใหญ่และความทรงพลังของช่องแคบเคนมอน โดยมีสัตว์ทะเลขนาดมหึมาปรากฏตัวขึ้นเพื่อพยายามโจมตีเมือง แต่กลับถูก กลืนหายไปในอ่างน�้ำวนอันทรงพลังของช่องแคบ ด้วยวีดโี อนีเ้ มืองคิตะคิวชูและเมืองชิโมโนเซกิมเี ป้าหมายทีจ่ ะเพิม่ ความรับรู้ ถึงเสน่ห์ของช่องแคบเคนมอนให้กับนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็น ในประเทศหรือต่างประเทศ และใช้ในการสร้างแบรนด์เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนเข้า มาเยี่ยมชมพื้นที่ ที่มา: www.thaibusinessnews.com MAY-JUN 17

11


IN THE WORLD

เม็กซิโกซิต้ช ี ูจุดเด่น

“ เมืองแห่งวัฒนธรรมอาหาร”

พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกว่า 12.5 ล้านคนต่อปี

เม็กซิโก - Ciudad de México (CDMX) หรือที่รู้จักกันในนาม “เม็กซิโกซิตี้” เมืองหลวงของเม็กซิโก ในทุกๆ ปี เม็กซิโกซิตเี้ ปิดต้อนรับนักท่องเทีย่ วกว่า 12.5 ล้านคนต่อปี ให้เข้าไปสัมผัสเมืองหลวงอันเก่าแก่ทยี่ งั คงมีคณ ุ ค่าและ ชีวิตชีวาจากวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งได้รับอิทธิพลของยุคก่อนอารยธรรมสเปนยุคล่าอาณานิคมและยุคสมัยใหม่ ที่ต่อเนื่องยาวนาน เม็กซิโกซิตมี้ รี า้ นอาหารมากถึง 51,000 ร้าน โดยนับเป็นร้านขายทาโก้และตอตีญา่ กว่าหนึง่ หมืน่ ร้าน นอกจาก ทาโก้และกัวคาโมเล่ที่โด่งดัง นักท่องเที่ยวยังสามารถลองลิ้มรสอาหารเม็กซิกันรสชาติจัดจ้านอื่นๆ ที่อาจไม่เคย ได้ยินชื่อมาก่อนได้ทั่วเมืองด้วย เช่น ซุปตอตีญ่า ไก่งวงอบซอสโมเล่ เป็นต้น ส�ำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายอาจะ ลองลิม้ รสอาหารเม็กซิกนั ดัง้ เดิมทีม่ รี สสัมผัส กลิน่ และรสชาติอนั เป็นเอกลักษณ์ ไม่วา่ จะเป็นหนอนมาไกว มด หรือ ตัก๊ แตนทอด ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่กล้าพอ อาจเริม่ ต้นด้วยเม็กซิกนั ซัลซ่า เครือ่ งจิม้ ส�ำหรับรับประทานคูก่ บั อาหารเม็กซิกนั ที่ช่วยเพิ่มรสชาติกลมกล่อมให้กับอาหารทุกจาน ส�ำหรับผูท้ ชี่ นื่ ชอบในการรับประทานอาหารแบบไฟน์ ไดน์นงิ่ สามารถแวะไปชิมอาหารในร้านอาหารชือ่ ดังใน ย่าน Polanco ไม่ว่าจะเป็นร้าน Pujol Quintonil หรือ Biko ที่ได้รับการยกย่องให้ติดอันดับ 50 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลก ร้านอาหารส่วนใหญ่ในย่านนี้ เสิร์ฟอาหารเม็กซิกันที่มีการพลิกแพลงเล็กน้อย เพื่อจับคู่กับไวน์รสเลิศที่เข้ากับอาหารแต่ละจานได้เป็นอย่างดี เรียกว่าหากคุณเป็นคนรักอาหารแล้ว เม็กซิโกซิตี้ คือจุดมุ่งหมายที่เหมาะสมที่สุดในการเดินทางของคุณเลยทีเดียว ที่มา: www.cdmx.gob.mx

2 ร้านอาหารไทยติดโผ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยมของโลก ออสเตรเลีย, 7 เมษายน 2560 - รายชือ่ ร้านอาหารยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2560 ได้รบั การเปิดเผยในพิธปี ระกาศรางวัลทีเ่ มลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย ส�ำหรับปีนี้ มีร้านอาหารหน้าใหม่ที่เข้ามาติดโผ 6 ร้าน ส่วนประเทศที่มีร้านอาหารติดอันดับ มากทีส่ ดุ คือ ฝรัง่ เศส สเปน และสหรัฐอเมริกา ประเทศละ 6 ร้าน ร้านอาหาร Eleven Madison Park จากนิวยอร์ก ครองอันดับ 1 ในการประกาศรางวัล 50 ร้านอาหาร ยอดเยี่ยมของโลก (The World's 50 Best Restaurants) ประจ�ำปี 2560 พร้อม คว้าต�ำแหน่งร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งอเมริกาเหนืออีกหนึ่งรางวัล ร้านอาหารจากเอเชียติดอันดับทั้งหมด 7 ร้าน โดยญี่ปุ่นและประเทศไทย ติดอันดับประเทศละ 2 ร้าน หนึ่งในนั้นคือร้าน Gaggan จากกรุงเทพฯ ที่ติด อันดับ 7 พร้อมครองต�ำแหน่งร้านอาหารยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย ขณะทีร่ า้ น Andre จากสิงคโปร์ ทะยานขึ้น 18 ขั้น มาอยู่ที่อันดับ 14 ส่วนร้าน Den จากโตเกียว เข้ามาติดโผครั้งแรกที่อันดับ 45 แชมป์เก่าในปีที่แล้วอย่างร้าน Osteria Francescana จากเมืองโมเดนา ประเทศอิตาลี หล่นลงมาอยู่อันดับที่ 2 แต่ยัง ครองต�ำแหน่งร้านอาหารยอดเยีย่ มแห่งยุโรป ร้านอาหารจากฝรัง่ เศสติดอันดับ 6 ร้าน โดยมี 3 ร้านทีม่ รี ายชือ่ ใน 20 อันดับแรก ขณะทีร่ า้ น Alleno Paris Pavillon Ledoyen ซึง่ บริหารโดย Yannick Alleno เข้ามาติดโผครัง้ แรกทีอ่ นั ดับ 31 พร้อม คว้ารางวัลร้านอาหารหน้าใหม่อันดับสูงสุด (Highest New Entry Award) ซึ่ง สนับสนุนโดย Aspire Lifestyles ส่วนร้าน Septime จากปารีสที่ติดอันดับ 35 ก็คว้ารางวัลร้านอาหารยั่งยืน (Sustainable Restaurant Award) ซึ่ ง สนั บ สนุ น โดย Silestone ส่วนสเปนก็มีร้าน อาหารติดอันดับ 6 ร้านเช่นกัน โดยมี 3 ร้านที่มีรายชื่อใน 10 12

MAY-JUN 17

อันดับแรก หนึ่งในนั้นคือแชมป์เก่าอย่างร้าน El Celler de Can Roca ที่ครอง อันดับ 3 ในปีนี้ พ่วงด้วยรางวัลศิลปะแห่งการบริการ (The Art of Hospitality) ซึ่งสนับสนุนโดย Ferrari Trento. Blue Hill at Stone Barns ร้านอาหารแนว โปรเกรสซีฟของ Dan Barber พุ่งขึ้น 37 ขั้น สู่อันดับที่ 11 ส่งผลให้คว้ารางวัล ความก้าวหน้าสูงสุด (Highest Climber Award) ซึ่งสนับสนุนโดย Lavazza. Dominique Ansel เจ้ า ของร้ า นขนมในนิ ว ยอร์ ก คว้ า ต� ำ แหน่ ง สุ ด ยอด เชฟท�ำขนมของโลก (The World's Best Pastry Chef) ประจ�ำปี 2560 ไปครอง ฝั่งเจ้าภาพอย่างออสเตรเลียก็มีร้านติดอันดับเช่นกัน ได้แก่ ร้าน Attica จาก เมลเบิร์น ซึ่งติดอันดับ 32 พร้อมต�ำแหน่งร้านอาหารยอดเยีย่ มแห่งออสเตรเลีย และร้าน Brae ซึ่งติดโผเป็นครั้งแรกโดยคว้าอันดับ 44 ไปครอง เชฟ Virgilio Martinez คว้า 2 รางวัลในปีนี้ โดยร้านของเขาชื่อ Central ในเปรูซึ่งติดอันดับ 5 คว้าต�ำแหน่งร้านอาหารยอดเยี่ยมแห่งอเมริกาใต้ ขณะที่ตัวเชฟเองก็ได้รางวัล ขวัญใจเชฟ (Chefs' Choice Award) ซึ่งสนับสนุนโดย Estrella Damm เชฟ Heston Blumenthal คว้ารางวัลความส�ำเร็จสูงสุด (Lifetime Achievement Award) ซึง่ สนับสนุนโดย Diners Club(R) ขณะทีร่ า้ นอาหาร Dinner by Heston Blumenthal ในลอนดอน ก็ทะยานขึ้น 9 ขั้น สู่อันดับที่ 36 เชฟ Ana Ros แห่งร้าน Hisa Franko ในสโลวีเนีย คว้ารางวัลเชฟหญิง ยอดเยี่ยมของโลก (The World's Best Female Chef) ประจ�ำปี 2560 ไปครอง "ร้านอาหารทัง้ 50 แห่งนีน้ ำ� เสนอพรสวรรค์ดา้ นการท�ำอาหารและประสบการณ์ การรับประทานอาหารอันยอดเยี่ยม ขอแสดงความยินดีกับร้านอาหารทุกร้าน และเชฟทุกท่านกับความส�ำเร็จ นวัตกรรม และความสร้างสรรค์อันโดดเด่นนี้" William Drew บรรณาธิการกลุ่มผู้จัดท�ำรายชื่อ 50 ร้านอาหารยอดเยี่ยม ของโลก กล่าวสรุป ที่มา: www.theworlds50best.com


K

เตาไฟอินเดียซึ่งเรียกวา Tandoor ของเราจะมีทั้งสไตลแบบดั้งเดิมและสไตลแบบทันสมัยเหมาะสำหรับ ใชงานที่รานอาหาร, โรงแรม, ปารตี้ และ open kitchens อาหารอยางเชน tandoori ขนมปง, ขาวหมกไกอินเดีย, naan, tikkas & เคบับ แลวยังมีหลายขนาดใหเลือก

Ratchadaphisek


WISE MEN SAY

คุณกมล รัตนวิระกุล

นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย

14

MAY-JUN 17


แนะ

SMEs & Startup

เริ่มต้นธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก รับเทรนด์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล ในฐานะทีส ่ ะสมประสบการณ์มายาวนานทางด้านอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเทีย ่ ว คุณกมล รัตนวิระกุล นายกสมาคมการบริหารโรงแรมไทย ได้มาแบ่งปันความรูแ้ ละแนะนำ� รูปแบบธุรกิจโรงแรมที่เหมาะกับยุคสมัยสำ�หรับผู้ที่เริ่มต้น พร้อมเปิดเผยเทรนด์และ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคที่การสื่อสารออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม และไลฟ์สไตล์

โดยในรอบ 3-4 ปีทผี่ า่ นมา ภาพรวมอุตสาหกรรม การท่องเทีย่ วมีแนวโน้มเติบโตดี ถึงแม้จะมีการชะลอ ตัวบ้างในบางช่วงเวลาอันเนื่องมาจากปัจจัยทาง เศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และเหตุการณ์ ส� ำ คั ญ ของประเทศที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สั ง คมไทย โดยเฉพาะธุรกิจบริการจัดเลี้ยงที่ค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 พบว่ามีจำ� นวนนักท่องเทีย่ ว โดยรวมมากกว่า 32 ล้านคน ซึง่ ส่งผลให้ธรุ กิจโรงแรม ขยายตัวสูงที่สุด ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558-2559 พบว่ามี จ�ำนวนนักท่องเทีย่ วประมาณ 30 ล้านคน สร้างมูลค่า ประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท ความสั ม พั น ธ์ ข องการท่ อ งเที่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ โรงแรม

ธุรกิจโรงแรมกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์ เกี่ ย วเนื่ อ งกั น อยู ่ ต ลอดเวลาตราบเท่ า ที่ ยั ง มี นักท่องเทีย่ วเดินทางมาท่องเทีย่ ว โดยการเติบโตของ

ธุรกิจโรงแรมพิจารณาจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ อัตราการเข้าพักโรงแรม โดยขึ้นอยู่กับจ�ำนวน นักท่องเทีย่ วโดยตรง การทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ เฉลีย่ ร้อยละ 7-8 ทุกปีนนั้ ท�ำให้อตั ราการเข้าพัก เติบโตร้อยละ 3-5 โดยช่วงไตรมาสแรกของ ในปี 2560 เฉพาะกรุงเทพฯ มีอัตราการเข้าพัก มากกว่าร้อยละ 80 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากช่วง เทศกาลการท่องเทีย่ วของไทย อีกปัจจัยหนึง่ คือ ราคาห้องพักโรงแรม ถึงแม้วา่ ในภาพรวมจะดีขนึ้ แต่ก็ยังมีโรงแรมที่เปิดให้บริการโดยที่ไม่ผ่าน การขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องประมาณ 7,0008,000 แห่งทัว่ ประเทศนัน้ ส่งผลให้ราคาห้องพัก โรงแรมไทยโดยรวมไม่ ส ามารถปรั บ ขึ้ น ได้ ในขณะที่ ต ้ น ทุ น ของธุ ร กิ จ ขยั บ เพิ่ ม ขึ้ น ได้ ตลอดเวลา ผู้ประกอบการที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ จึงควรเริ่มต้นด้วยธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

MAY-JUN 17

15


“ลักษณะของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก คือ เปิดบริการห้องพักจ�ำนวน 60-65 ห้อง หรือ สูงสุด 70 ห้อง แล้วแต่การให้บริการสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก เช่น สระว่ายน�้ำ โดยเน้นรูปแบบ การบริการ Bed & Breakfast สามารถก�ำหนด ราคาห้องพักประมาณ 1,400-1,600 บาท/คืน หรือสูงสุด 2,000 บาท/คืน ที่ส�ำคัญลักษณะ การออกแบบโรงแรม ต้ อ งเป็ น ห้ อ งพั ก แบบ มีสไตล์ ชวนให้น่าถ่ายรูปเช็คอินได้” จุดเด่นของธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

ผู้ที่เริ่มต้นธุรกิจโรงแรมควรเริ่มจากรูปแบบ โรงแรมขนาดเล็ก โดยลดการบริการแบบเต็ม รูปแบบ (Full service hotel) ลง เช่น ลดการ บริการประเภทจัดเลีย้ ง แต่เน้นรูปแบบการบริการ แบบจ�ำกัด (Limited service hotel) คือบริการ

มากมาย ซึ่งในที่นี้ไม่รวมโฮมสเตย์หรือโฮสเทล ตามท้ อ งถิ่ น เรี ย กว่ า โรงแรมขนาดเล็ ก ก� ำ ลั ง อยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวยุคใหม่เลย ทีเดียว เทรนด์และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ที่มีผลต่อการจองห้องพัก

เนื่ อ งจากความหลากหลายของกลุ ่ ม นักท่องเที่ยวส่งผลมากขึ้นต่อการจองห้องพัก เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุกลายเป็นนักท่อง เทีย่ วกลุม่ ใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ เนือ่ งจากมีคา่ ใช้จา่ ย ท่องเทีย่ วต่อคนต่อทริปสูงกว่านักท่องเทีย่ วทัว่ ไป นิยมโรงแรมที่สงบ สบาย ปลอดภัย มีสิ่งอ�ำนวย ความสะดวก มี ดี ไ ซน์ เ ฉพาะทางและรองรั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ผู ้ สู ง อายุ ในขณะเดี ย วกั น กลุ ่ ม นักท่องเทีย่ วมิลเลนเนียล อายุ 25-35 ปี ก็มแี นวโน้ม

ของตัวเองให้เป็นทีร่ จู้ กั ได้เช่นกัน แต่การเข้าร่วม OTAs นี้โรงแรมควรเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ การจองห้องพักออนไลน์ไว้ด้วย ทั้งนี้ ปัจจุบัน มี เ ว็ บ ไซต์ OTAs ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย ม ได้ แ ก่ Expedia.com, Agoda.com, Booking.com หรือ Hotels.com “ไม่ ว ่ า จะท� ำ ธุ ร กิ จ โรงแรมเพื่ อ รองรั บ นักท่องเทีย่ วกลุม่ ไหน พฤติกรรมการเดินทางของ นักท่องเที่ยวโดยส่วนมากมักให้ความสนใจใน แผนการท่องเทีย่ วของตนด้วยการแสวงหาข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยวก่อนเป็นอันดับแรก แล้วจึง มองหาทีพ่ กั ในพืน้ ทีใ่ กล้เคียงกับสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว จากนั้นก็เริ่มวิเคราะห์โรงแรมจากการอ่านรีวิว แล้วจึงเข้าไปดูเว็บไซต์จริงของโรงแรม หากสนใจ ก็จะจองผ่านระบบออนไลน์ และช�ำระเงินแบบ ออนไลน์ทันที ดังนั้น เมื่อท�ำธุรกิจโรงแรมแล้ว... ต้องเป็นงานการตลาดออนไลน์ด้วย” กลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ส�ำหรับ ธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

จากพฤติกรรมที่เน้นความสะดวก รวดเร็ว ท� ำ ให้ โ รงแรมขนาดเล็ ก ต้ อ งปรั บ รู ป แบบ การตลาดของโรงแรมไปสู่การตลาดออนไลน์ โดยปริยาย ดังนั้น สิ่งส�ำคัญที่โรงแรมต้องมี คือ เว็บไซต์ที่แสดงข้อมูลทั่วไปของโรงแรม อาจ น�ำเสนอในรูปแบบแกลอรี วีดีโอ หรือข้อความ การเขียนรีววิ จากนักท่องเทีย่ วทีเ่ คยมาใช้บริการ เป็นต้น และที่ส�ำคัญคือความพร้อมของระบบ

ห้องพักและอาหารเช้าเป็นหลัก (Bed & Breakfast) เพื่อควบคุมต้นทุนด้านพนักงานและการบริหาร จัดการของโรงแรมโดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องขึ้นราคา ห้องพัก อีกทั้ง การจ�ำกัดรูปแบบการบริการใน โรงแรมนั้นเป็นทางเลือกที่เข้ากับสถานการณ์ ทางเศรษฐกิจของประเทศและตอบรับกับเทรนด์ นักท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาจะเห็นโรงแรมขนาดเล็กเกิดขึ้น

16

MAY-JUN 17

เดินทางท่องเทีย่ วเองเพิม่ มากขึน้ พฤติกรรมของ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้คือเลือกโรงแรมและที่พัก ขนาดเล็ก บรรยากาศชิคๆ มีความโรแมนติก นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ วส่วนมากมีพฤติกรรม การจองห้องพักผ่าน Online Travel Agents (OTAs) หรือเอเจนท์ออนไลน์ทใี่ ห้บริการโรงแรม แบบ B2C ซึ่ ง โรงแรมขนาดเล็ ก ก็ ส ามารถ สมัครใช้บริการกับ OTAs เพื่อสร้างฐานข้อมูล


การจองห้องพักออนไลน์ 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับ การจองจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีช่วงเวลา การใช้อินเทอร์เน็ตแตกต่างกัน ทั้งนี้ พนักงาน ต้ อ งอั พ เดทจ� ำ นวนห้ อ งพั ก และแสดงข้ อ มู ล สถานะห้องพักให้เป็นปัจจุบันสม�่ำเสมอ

ะ ัล ษณ าดเล็ก ก มขน ร แ รง

โอกาสของธุ ร กิ จ อื่ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ โรงแรม

เนื่ อ งจากภาครั ฐ มี น โยบายการส่ ง เสริ ม การลงทุน และการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลาง การจั ด ประชุ ม และนิ ท รรศการระดั บ ประเทศ ซึง่ จะเปิดโอกาสให้มกี ารใช้บริการธุรกิจจัดเลีย้ ง มากขึ้น อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่ม Bleisure หรือ นั ก ธุ ร กิ จ ที่ เ ดิ น ทางมาท� ำธุ ร กิ จ และท่ อ งเที่ ย ว (Business & Leisure) ก�ำลังมีจำ� นวนมากขึน้ ถึง ร้อยละ 10 หรือประมาณ 1-2 ล้านคนต่อปี นักท่องเทีย่ วกลุม่ นีใ้ ช้บริการโรงแรมหรูเป็นหลัก และแน่ น อนว่ า โรงแรมที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ าก นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มักเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ หรือ MICE Hotel ที่มีบริการจัดเลี้ยงรองรับ ทัง้ นักธุรกิจและนักท่องเทีย่ วทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม จ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของ เศรษฐกิจเป็นหลักไม่เหมือนกับนักท่องเที่ยว ทั่วไป ดังนั้น โรงแรมขนาดเล็ก ควรเน้นบริการ กลุ ่ ม นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ไปที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเพี ย งอย่ า งเดี ย วมากกว่ า เพราะสามารถควบคุ ม การบริ ห ารจั ด การได้ โดยง่าย และไม่กระทบต่อทรัพยากรบุคลากร ที่มีจ�ำกัดด้วย

“โรงแรมที่บริหารจัดการดีจะ ดึ ง ดู ด นั ก ท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากและ ขยายโอกาสการเติ บ โตไปสู ่ ธุ ร กิ จ ที่เกี่ยวเนื่องอย่างเช่น ร้านอาหาร และ คาเฟ่ได้ เพราะโดยพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว แล้ ว มั ก จะกิ น ดื่ ม จากแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ก่ อ นที่ จ ะเข้ า มาพั ก ในโรงแรม ทั้ ง ยั ง นิ ย ม ร้านอาหารที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น หรื อ อิ น ดี้ ค าเฟ่ ส วยๆ ดั ง นั้ น จึ ง ส่ ง ผลให้ ร้านอาหารและคาเฟ่ใหม่ๆ มีโอกาสเข้าถึงกลุ่ม นักท่องเที่ยวได้มากขึ้นตามไปด้วย”

ัก งพ ห้อ น ว ง จ�ำน 5 ห้อ ้อง 6 ห 60 ุด 70 ส สูง ิการ บร kfast ร า a ก เน้น & Bre d ณ Be ะมา ปร ท/คืน ก ั งพ บา ืน าห้อ ,600 าท/ค ค 1 บ รา 00 00 1,4 ุด 2,0 ส ใน สูง ภาย ัก ง ่ แต ้องพ ห ตก การ ูปแบบ ร น ้ ์ เน ไตล มีส

ธุรกิจการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตลอด เวลา ขึน้ อยูก่ บั บรรยากาศทางสังคม ภาวะทาง เศรษฐกิจ แต่ในบรรดากลุ่มธุรกิจ HORECA มั่ น ใจได้ ว ่ า ธุ ร กิ จ โรงแรมนั้ น ได้ รั บ อานิ ส งส์ สูงสุด และเป็นปัจจัยผลักดันส่งเสริมให้ธุรกิจ อื่นๆ เติบโตตามไปด้วย อย่างไรก็ดี ธุรกิจ โรงแรมยังสามารถสร้างความร่วมมือกับธุรกิจ ร้านอาหาร หรือคาเฟ่ดังๆ ให้มาเปิดบริการ ในพื้ น ที่ ข องโรงแรมเพื่ อ เชื่ อ มโยงธุ ร กิ จ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกัน และสร้างจุดขายให้กบั โรงแรม ได้อีกทางหนึ่ง

MAY-JUN 17

17


HORECA STORY

18

MAY-JUN 17


ความเชื่อมโยงระหว่าง ตลาดนักท่องเที่ยวกับธุรกิจ HORECA

By: KASIKORN RESEARCH CENTER (KRESEARCH)

การท่องเที่ยวคืออุตสาหกรรมภาคบริการ ที่ขับเคลื่อน ด้วยจำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวใน ประเทศซึ่งมีบทบาทสำ�คัญในระบบเศรษฐกิจของไทย เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมล ู ค่าเป็นอันดับหนึง่ ของการค้าและการบริการรวมของประเทศแล้วยังเป็น อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย

ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย

ในปี 2560 นี้ ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติยังมีแนวโน้ม ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติอาเซียน ซึ่งภาครัฐมีนโยบาย ในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในภูมภิ าคอาเซียนร่วมกัน ตลาดนักท่องเทีย่ ว จากภูมิภาคยุโรปก็ยังมีแนวโน้มสดใสทั้งนักท่องเที่ยวจากตลาดหลักๆ อย่างอังกฤษ เยอรมนี หรือฝรั่งเศส ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวจากยุโรป ที่น่าสนใจ คือ ตลาดนักท่องเที่ยวรัสเซียที่กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปี 2560 นี้ จ�ำนวนนักท่องเที่ยวรัสเซียจะกลับ มาติดอันดับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ สูงสุดเหมือนเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ตลาดนักท่องเที่ยวจาก ภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลางก็ เ ป็ น ตลาดที่ น ่ า จะเติ บ โตดี โดยมั ก จะเป็ น นักท่องเทีย่ วจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และอิหร่าน โดยคาดว่านักท่องเทีย่ ว จากอิ ห ร่ า นจะกลั บ มาเป็ น ตลาดส� ำ คั ญ 1 ใน 3 อั น ดั บ แรกของ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคตะวันออกกลาง

จากแนวโน้มดังกล่าวภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงวางแผน ประชาสั ม พั น ธ์ ช ่ ว งฤดู ก ารท่ อ งเที่ ย วให้ กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ที่มีแผนที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวล่วงหน้า พร้อมกับสร้างความเข้าใจ และให้ความรู้ในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยแก่ นักท่องเที่ยวต่างชาติ และมาตรการหลักส�ำหรับปี 2560 นี้ คือ ภาครัฐมี นโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการท่องเทีย่ ว ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะสามารถเพิ่มรายได้พร้อมกระจายเม็ดเงินลงสู่ ห่ ว งโซ่ ข องธุ ร กิ จ ไทยที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ ภาคการท่ อ งเที่ ย วได้ ม ากขึ้ น โดยเฉพาะกับธุรกิจโรงแรมและทีพ่ กั ร้านอาหาร ร้านค้าสินค้าประเภทต่างๆ และคมนาคมขนส่ง เป็นต้น นอกจากนี้ การเพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ ลงใน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวยังช่วยเพิ่มรายได้ลงไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทางอ้อมมากขึ้นเช่นกัน

คาดการณ์การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวปี 2560

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวไทย เดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

158.2-159.7 ล้านคน

เพิ่มขึ้น

+ 6.2-7.2%

ตลาดนักท่องเที่ยว “ต่างชาติเที่ยวไทย” และ “ไทยเที่ยวไทย” เติบโตต่อเนื่อง สร้างรายได้กระจายสู่ระบบเศรษฐกิจ

สร้างรายได้

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทย

แสนล้านบาท

33.50-34.15

9.30-9.38 เพิ่มขึ้น

+ 7.0-8.0%

ล้านคน เพิ่มขึ้น

+ 2.8-4.8% สร้างรายได้

1.76-1.79 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น

+ 7.3-9.1%

MAY-JUN 17

19


ทั้งนี้ ภาครัฐได้ก�ำหนดแผนการท่องเที่ยวใหม่ 5 ประเภท ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วเชิงกีฬา (Sports tourism) การเป็นศูนย์กลาง การท่ อ งเที่ ย วเชิ ง สุ ข ภาพ (Medical & Wellness) การเป็ น ศู น ย์ ก ลาง การจัดงานแต่งงาน (Wedding & Romance) การเป็นศูนย์กลางการ ท่องเทีย่ วทางน�ำ้ (Maritime tourism) และการเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว เชือ่ มโยงอาเซียน (ASEAN Connect) ซึง่ จะผลักดันให้เกิดโอกาสของภาค ธุรกิจไทยที่อยู่ในห่วงโซ่ของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเหล่านั้นได้พัฒนา ขีดความสามารถมากขึ้น โดยภาคธุรกิจที่มีความพร้อม หรือต้องการจับ กลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่อาจจะต้องมีการปรับแผนธุรกิจขับเคลื่อน ไปพร้อมกันเพือ่ ให้ได้รบั ประโยชน์จากนโยบายดังกล่าว อาทิ ในกลุม่ ธุรกิจ โรงแรมและที่พักอาจจะมีการปรับกลยุทธ์การตลาดและการบริการเพิ่ม ตามกลุ่มลูกค้าใหม่ (Customer segmentation) อาทิ กลุ่มนักกีฬาที่ อาจจะต้องมีสถานทีฝ่ กึ ซ้อมหรือออกก�ำลังกายทีไ่ ด้มาตรฐาน การบริการ ด้านอาหารที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มนักกีฬา ในส่วนของ ธุรกิจบริษัทน�ำเที่ยว ควรจะเพิ่มการตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ เพื่อนบ้าน เพื่อจับตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติท่ีต้องการเดินทางท่องเที่ยว ไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน และธุรกิจรับจัดงาน อาจจะต้องหาเครือข่ายพันธมิตร ในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เช่น โรงแรม และบริษัทน�ำเที่ยว เป็นต้น ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

ด้านการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศของคนไทยก็ถือเป็นปัจจัย ขั บ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วให้ เ ติ บ โตไม่ น ้ อ ยไปกว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต่ า งชาติ ซึ่ ง ช่ ว ยกระจายรายได้ ล งสู ่ ร ะบบเศรษฐกิ จ ในประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจในท้องถิ่น พื้นที่ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว และตาม เส้นทางท่องเที่ยว

20

MAY-JUN 17

การยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอาเซียน คือแรงหนุนหลักในการขับเคลื่อนตลาดนักท่องเที่ยว ต่างชาติเที่ยวไทย ในขณะที่ กลยุทธ์ทางการตลาดที่เข้มข้น ของผู้ประกอบการในประเทศ คือแนวทางขับเคลื่อน ตลาดนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย

ส�ำหรับแรงหนุนหลักในการขับเคลื่อนตลาดไทยเที่ยวไทยในปีนี้ ยังคงมาจากการตลาดที่เข้มข้นของผู้ประกอบการในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับการท่องเทีย่ วโดยตรง อย่างโรงแรมและสายการบิน หรือธุรกิจทางอ้อม ที่มีการจัดโปรโมชันกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องทั้งปี นอกจากนี้ยังมีแรง กระตุ้นอีกด้านหนึ่งจากการท�ำตลาดประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและภาคเอกชนผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีผลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจวางแผนของนักท่องเที่ยว อีกทั้งการจัดแคมเปญการตลาดและการจัดโปรโมชันของภาคธุรกิจยังมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจวางแผนเดินทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ การได้เห็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วผ่านสือ่ ออนไลน์ และการจัดงานมหกรรมท่องเทีย่ ว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวโดยผู้ประกอบการ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่ำให้ความส�ำคัญในการขยายเส้นทางการบิน ระหว่างจังหวัด นอกเหนือจากเส้นทางการบินหลักจากกรุงเทพฯ และ การเปิดให้บริการเรือเฟอร์รรี ะหว่างพัทยา-หัวหิน ซึง่ จะช่วยท�ำให้คนไทย เดินทางท่องเที่ยวไปยังจังหวัดต่างๆ ได้สะดวกขึ้น และเกิดการกระจายตัว ของการเดินทางท่องเที่ยว


รายได้จากนักท่องเที่ยวปี 2560

นักท่องเที่ยวต่างชาติ

1.76-1.79 ล้านล้านบาท

- โรงแรมที่พัก - การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก /ห้างสรรพสินค้า - ร้านอาหาร/คาเฟ่ - คมนาคมขนส่ง - การท่องเที่ยว

นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังมีนโยบายที่จะท�ำ ตลาดการท่ อ งเที่ ย วทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพือ่ กระตุน้ รายได้จากการท่องเทีย่ วเพิม่ ขึน้ และโดยเฉพาะ เมื่ อ ทาง CNN ได้ มี ก ารจั ด อั น ดั บ สถานที่ น ่ า ท่ อ งเที่ ยว ทัว่ โลกพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยติด 1 ใน 17 สถานที่น่าท่องเที่ยวของโลกในปี 2560 ซึ่งน่าจะท�ำให้ บรรยากาศการท่องเที่ยวในพื้นที่มีความคึกคักขึ้น ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจและหน่วยงานในพื้นที่ควรมีการท�ำ ตลาดมากขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ นพื้ น ที่ อาทิ การสร้ า ง ผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและ หาชมทีไ่ หนไม่ได้ เพือ่ ดึงดูดให้นกั ท่องเทีย่ วใช้เวลาในพืน้ ที่ ให้ ม ากขึ้ น การพั ฒ นาสิ น ค้ า ของที่ ร ะลึ ก ต่ า งๆ ให้ ไ ด้ มาตรฐาน มีคุณภาพ และเป็นของเฉพาะท้องถิ่นนั้นๆ ท�ำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในพื้นที่จะต้องซื้อสินค้า นั้นๆ กลับไป ตลอดจนการจัดระบบการคมนาคมขนส่ง สาธารณะในเมืองท่องเที่ยวเพื่ออ�ำนวยความสะดวกใน การเดินทางท่องเที่ยว และสามารถเชื่อมโยงไปยังสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วต่ า งๆ ในจั ง หวั ด และระหว่ า งจั ง หวั ด ให้ มี ประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวของคน ไทยในประเทศให้ถูกลงและยังจะช่วยหนุนให้ตลาดไทย เที่ยวไทยสามารถเติบโตได้ต่อเนื่อง

- การเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงกีฬา - การเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - การเป็นศูนย์กลาง การจัดงานแต่งงาน - การเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวทางน�้ำ - การเป็นศูนย์กลาง การท่องเที่ยวเชื่อมโยงอาเซียน

- การกีฬา - โรงพยาบาล แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพ - การจัดเลี้ยง - การบริการซ่อมบ�ำรุง

รายได้จาก นักท่องเที่ยวปี 2560

ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง กับการท่องเที่ยวทางตรง

แผนการพัฒนา การท่องเที่ยวปี 2560

โอกาสของธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับ การท่องเที่ยวทางอ้อม

นักท่องเที่ยวชาวไทย

9.30-9.38 แสนล้านบาท

- โรงแรมที่พัก - ร้านอาหาร/คาเฟ่ - คมนาคมขนส่ง

- การขยายตลาดการท่องเที่ยว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - การสร้างผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวใหม่ ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น - การจัดแคมเปญการตลาดและ โปรโมชันของภาคธุรกิจ - การจัดระบบการคมนาคมขนส่ง สาธารณะในเมืองท่องเที่ยว

- ศิลปะและวัฒนธรรม - การจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก /ห้างสรรพสินค้า - การจัดเลี้ยง - การท่องเที่ยว - การบริการซ่อมบ�ำรุง

จะเห็นได้วา่ ธุรกิจการท่องเทีย่ วของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง และยังนับเป็น กิจกรรมเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอันสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจในชุมชนทัง้ โรงแรมทีพ่ กั ร้าน อาหาร และการบริการต่างๆ บ่อยครั้งเมื่อตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัว ตลาด ไทยเที่ยวไทยก็จะเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในการช่วยพยุงเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องให้สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

Source:

• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2812 วันที่ 11 มกราคม 2560 • ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2828 วันที่ 1 มีนาคม 2560

MAY-JUN 17

21


HORECA STORY

Niche & New Market โอกาสธุรกิจ HORECA รับตลาดนักท่องเที่ยว “ฮันนีมูนและแต่งงาน” และ “สูงอายุ” เนื่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกจุดหมายปลายทางท่องเที่ยว ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่องเทีย ่ วต้องเผชิญการแข่งขันทีร่ น ุ แรงขึน ้ สำ�หรับประเทศไทยการมุง่ เน้นตลาดท่องเทีย ่ วเดิมๆ ดูเหมือนจะส่งผลเสียมากกว่า ผลดี ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรมุ่งเน้นขยายตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้หลักและกำ�ลังเติบโต อย่างนักท่องเที่ยว ฮันนีมูนและแต่งงาน และนักท่องเที่ยวกลุม ่ ที่มีกำ�ลังจ่ายสูงและใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานหลายวันอย่างนักท่องเที่ยวสูงอายุ โดยศึกษาพฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเพื่อหาแนวทางเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นั ก ท่ อ งเที่ ย วฮั น นี มู น และแต่ ง งาน คื อ ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย ว เฉพาะกลุ่มที่สร้างรายได้หลักและก�ำลังเติบโต

การท่องเที่ยวฮันนีมูนและแต่งงานได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง เพราะการท่องเที่ยวในลักษณะนี้มีความส�ำคัญในการบันทึก ความทรงจ�ำของชีวิตคู่ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้สูง และเป็น “ตลาด นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม” ที่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรม การบริการ จัดเลี้ยง ตลอดจนธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าที่ระลึก จากการทีไ่ ทยก�ำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมการท่องเทีย่ ว เชิงแต่งงานระดับโลก (Destination Wedding Planner Congress 2017) ธุ ร กิ จ การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก ารส� ำ หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วฮั น นี มู น และ แต่งงานก็มีสีสันมากขึ้น นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จัดเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม คุณภาพสูง มีการจับจ่ายเงินกว่า 2,800 ล้านล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้ม สูงขึ้น ซึ่งไทยถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ของตลาดแต่งงานในภูมิภาคเอเชีย และแอฟริกา โดยเฉพาะคู่แต่งงานจากอินเดียที่เดินทางเข้ามาแต่งงาน ปีละกว่า 400 คู่ เกิดการใช้จ่าย 5-20 ล้านบาทต่อครั้ง

22

MAY-JUN 17

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากชาวตะวันตกและชาว เอเชียด้วยกันเอง โดยมีพฤติกรรมในการเลือกประเทศจุดหมายปลายทาง ที่ แ ตกต่ า งกั น คู ่ รั ก ที่ ต ้ อ งการมาจั ด งานแต่ ง งานต่ า งประเทศมั ก ให้ ความสนใจกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแบบธรรมชาติเหมาะสมกับ การจัดงานแต่งงานและดื่มน�้ำผึ้งพระจันทร์ โดยเฉพาะหาดทราย ทะเล ส�ำหรับคูร่ กั ทีเ่ น้นมาพักผ่อนท่องเทีย่ วฮันนีมนู จะให้ความสนใจกับสถานทีพ่ กั ทั้งโรงแรมและรีสอร์ทที่มีห้องวิลล่าในรูปแบบที่ทันสมัยและใกล้ชิด กับธรรมชาติ ป่า ภูเขา เช่น วิลล่าติดชายหาด หรือรีสอร์ทที่มีสระว่ายน�้ำ โอบล้อมด้วยภูเขา เป็นต้น นอกจากนี้ยังนิยมกิจกรรมเพื่อการผ่อนคลาย โดยการนวด สปา หรือการท่องเที่ยวชมเมือง และการซื้อของที่ระลึกด้วย แนวทางเพิม ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป ้ ระกอบการ

1. เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะเรื่องภาษาและการสื่อสาร จัดให้มี การอบรมภาษาท้องถิน่ ของชาวต่างชาติประเทศนัน้ เช่น ภาษารัสเซีย หรือ เยอรมัน เป็นต้น


นักท่องเที่ยวฮันนีมูนและแต่งงานต่างชาติที่มีศักยภาพ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี ฝรั่งเศส สแกนดิเนเวีย ออสเตรเลีย ฮ่องกง 2. ฝึกบุคลากรธุรกิจโรงแรมให้พร้อมบริการ เพิ่มจ�ำนวนห้องพัก และแพ็กเกจงาน แต่งงานแบบครบวงจร เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่คู่รักมากยิ่งขึ้น 3. ศึกษาข้อมูลด้านกฎหมาย เช่น การจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ ชาวต่างชาติในไทย และธุรกิจบริการจัดเลี้ยงควรเตรียมความพร้อมส�ำหรับการจัดงาน แต่งงานในหลายรูปแบบ หลายวัฒนธรรม นั ก ท่ อ งเที่ ย วสู ง อายุ คื อ ตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วกลุ ่ ม ใหม่ ที่ มี ก�ำลังจ่ายสูงและใช้เวลาในการท่องเที่ยวนานหลายวัน

นักท่องเทีย่ วสูงอายุและผูเ้ กษียณอายุตา่ งชาติจดั เป็น “ตลาดนักท่องเทีย่ ว กลุม่ ใหม่” ทีม่ ศี กั ยภาพของธุรกิจการท่องเทีย่ วไทย เพราะมีคา่ ใช้จา่ ยท่องเทีย่ ว ต่อคนต่อทริปสูง ใช้เวลาในการพักผ่อนและท่องเที่ยวนานหลายวัน ต้องการที่พักพร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแบบครบครัน อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดแข็งเรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้ว ท�ำให้ การพัฒนาการท่องเทีย่ วในกลุม่ นักท่องเทีย่ วสูงอายุสามารถต่อยอดได้งา่ ย ปัจจุบันสัดส่วนนักท่องเที่ยวสูงอายุมีเพิ่มขึ้นเร็วกว่าวัยอื่นๆ พร้อมกับ การเข้าสูส่ งั คมสูงอายุของไทย นักท่องเทีย่ วสูงอายุและผูเ้ กษียณอายุตา่ งชาติ คือตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวไทย เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวต่อคนต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป อีกทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังมีเวลาท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยววัยอื่นๆ เนือ่ งจากไม่มภี าระด้านการท�ำงานและครอบครัว ทัง้ ยังมีความพร้อมทาง ด้านการเงินทีส่ ะสมมาจากการท�ำงาน หรือการได้รบั สวัสดิการจากรัฐบาล จึงต้องการพักผ่อน หรือแสวงหาก�ำไรให้ชีวิตด้วยการเดินทางท่องเที่ยว โดยการเดินทางแต่ละครั้งยังมักมีผู้ติดตามด้วยประมาณ 1-3 คน นิยม การเที่ยวพักผ่อนในบรรยากาศที่สบาย เน้นความเป็นธรรมชาติ ซึ่งเป็น โอกาสให้กับธุรกิจท่องเที่ยวของไทยทุกภาค

นักท่องเที่ยวสูงอายุต่างชาติที่มีศักยภาพ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และเยอรมนี

แนวทางเพิม ่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของผูป ้ ระกอบการ

1. เตรียมความพร้อมเรือ่ งสิง่ อ�ำนวยความสะดวกในสถานทีพ่ กั ส�ำหรับ ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจัดบริการนวดแผนไทย สปา และอาหาร พื้นเมือง 2. จัดบริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ซึ่งไทยมีจุดเด่นที่มีชื่อเสียง ด้านบุคลากรทางการแพทย์และสถานที่พักผ่อนแบบธรรมชาติ รวมถึง จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและนันทนาการ เช่น การปรับบุคลิกภาพ ผู้สูงวัยให้ดูกระปรี้กระเปร่า 3. พัฒนาแอพพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนและให้บริการความช่วยเหลือ ออนไลน์สำ� หรับผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากปัจจุบนั กลุม่ ผูส้ งู อายุมกี ารใช้เทคโนโลยี เป็นจ�ำนวนมาก

กระแสการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เกิดขึ้นนี้น�ำมาซึ่ง โอกาสและความท้าทายของธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นตลาดนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม หรือ ตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ก็ล้วนมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้น ดังนั้น การสร้ า งความแตกต่ า งของธุ ร กิ จ โดยส่ ง เสริ ม การใช้ จุ ด เด่ น ที่ มี เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยในแต่ละท้องถิ่นจะสร้างความน่าสนใจ ให้นักท่องเที่ยวได้อย่างมาก Source:

• กองกลยุทธ์การตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) • Economic Intelligence Center (EIC), SCB

MAY-JUN 17

23


HORECA STORY

พฤติกรรมเชิงบวกของนักท่องเที่ยวจีน

เป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ประกอบการต้องปรับตัว! ประเทศไทยถือเป็นจุดหมายปลายทาง อันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งมี มุมมองต่อการท่องเที่ยวประเทศไทย ในทิศทางบวก ความปรารถนาที่จะมา เยือนประเทศไทยนี้ก็ถือเป็นนิมิตหมาย อันดีตอ ่ ภาคธุรกิจการท่องเทีย ่ วของไทย แ ต ่ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง พ ฤ ติ ก ร ร ม การท่ อ งเที่ ย วของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ในปัจจุบนั จะส่งผลให้ธรุ กิจทีเ่ กีย่ วเนือ ่ งกับ การท่องเที่ยวต้องเร่งปรับตัว เพราะ พฤติ ก รรมของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ม า เมืองไทยไม่มรี ป ู แบบของฤดูกาลอีกต่อไป โดยเปลี่ ย นแปลงไปเป็ น การท่ อ งเที่ ย ว ตลอดทัง้ ปี จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มส่งผล ดีมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อบริษัทนำ�เที่ยว และ ธุรกิจโรงแรม โดยสามารถทำ�การตลาด และสร้างรายได้มากขึ้น

24

MAY-JUN 17

โรงแรมระดับกลางถึงล่าง โดยค่าใช้จ่ายต่อหัว ของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ที่ ม าเที่ ย วไทยนั้ น เฉลี่ ย อยู่ประมาณ 5,000 บาทต่อวันต่อคน แสดงว่า จะใช้ จ ่ า ยเป็ น ค่ า ห้ อ งพั ก โดยเฉลี่ ย เพี ย งราว 750 บาทต่อคืน ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากแถบ 1. นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น ส่ ว นใหญ่ มั ก ไม่ ตะวันตกมักใช้จ่ายเป็นค่าห้องพักโรงแรมราว ต้องการพักในโรงแรมระดับหรูหราแต่จะ ร้ อ ยละ 30 ของค่ า ใช้ จ ่ า ยท่ อ งเที่ ย วทั้ ง หมด เลื อ กโรงแรมระดั บ ประหยั ด หรื อ ราคา นอกจากนี้  China Tourism Academy ยังได้ ปานกลางมากกว่า ท� ำ การส� ำ รวจและยื น ยั น ว่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เมื่อออกไปท่องเที่ยวต่างประเทศบ่อยครั้ง ส่ ว นใหญ่ มั ก ไม่ ต ้ อ งการพั ก ในโรงแรมระดั บ มากขึน้ นักท่องเทีย่ วจีนจึงเริม่ เห็นความต้องการ หรูหราแต่จะเลือกโรงแรมระดับประหยัดหรือ ห้ อ งพั ก ระดั บ ราคาปานกลางมากขึ้ น โดย ราคาปานกลางมากกว่า เพื่อสามารถน�ำเงิน นักท่องเที่ยวจีนที่ไปเที่ยวต่างประเทศจะใช้จ่าย ไปจับจ่ายซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้มากขึ้น ทั้งนี้ เป็นค่าห้องพักเพียงราวร้อยละ 15 ของรายจ่าย สั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยในการท่ อ งเที่ ย วหลั ก ๆ ที่ใช้ท่องเที่ยวทั้งหมด สัดส่วนนักท่องเที่ยวที่ ยังคงเป็นค่าจับจ่ายซือ้ สินค้าประมาณร้อยละ 34 ใช้จ่ายต่อทริปสูงเกิน 25,000 บาทนั้นลดลง และค่าเดินทางประมาณร้อยละ 22 อย่ า งมี นั ย ส� ำ คั ญ จึ ง ค่ อ นข้ า งส่ ง ผลดี ต ่ อ มาดู กั น ว่ า พฤติ ก รรมการท่ อ งเที่ ย วของ นักท่องเที่ยวจีนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น ส่งผลให้ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วต้ อ งปรั บ ตั ว อย่างไรบ้าง


นักท่องเทีย ่ วจีน ร้อยละ 98.0 มองว่าไทยเป็นปลายทางท่องเทีย ่ วยอดนิยมอันดับ 1 เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชีย โดยมักเดินทางมาเที่ยวไทยครั้งแรกกับ กรุ๊ปทัวร์และครั้งต่อไปจะนิยมเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ทั้งนี้ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม คือ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และเชียงใหม่

2. นักท่องเที่ยวจีนเริ่มมีความรู้เกี่ยวกับ จุดหมายปลายทางมากขึ้นและ มีความต้องการประสบการณ์การท่องเทีย ่ ว ที่มีคุณภาพมากขึ้น

นั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เริ่ ม ไม่ ช อบแพ็ ก เกจทั ว ร์ เร่ ง รี บ ที่ ต ารางการเดิ น ทางและกิ จ กรรม ค่ อ นข้ า งมากหรื อ มี เ วลาในแต่ ล ะกิ จ กรรม ค่ อ นข้ า งน้ อ ย บริ ษั ท น� ำ เที่ ย วจะต้ อ งปรั บ ตั ว โดยอาจต้ อ งเจาะตลาดนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยว เพือ่ เป็นรางวัล เป็นต้น นอกจากนี้ นักท่องเทีย่ วจีน เริม่ มีความรูเ้ กีย่ วกับจุดหมายปลายทางมากขึน้ และมีความต้องการประสบการณ์การท่องเทีย่ ว ที่ มี คุ ณ ภาพ บริ ษั ท น� ำ เที่ ย วอาจน� ำ เสนอ

แ พ็ ก เ ก จ ทั ว ร ์ ที่ ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย เ ส ้ น ท า ง การท่องเที่ยวใหม่ๆ และกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจีน แต่ ล ะกลุ ่ ม ทั้ ง นี้ จุ ด หมายปลายทางของ นักท่องเทีย่ วจีนในไทยยังคงเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว ส�ำคัญๆ ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต พัทยา และ เชียงใหม่

ลดเวลารอคอยการใช้ ห ้ อ งน�้ ำ อย่ า งไรก็ ต าม แม้นักท่องเที่ยวจีนจะมีความต้องการสิ่งอ�ำนวย ความสะดวกที่ค่อนข้างสอดคล้องกับชีวิตและ วัฒนธรรมจีน แต่สิ่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจีนไม่ ต้องการคือ การออกแบบและตกแต่งโรงแรม ในสไตล์ จี น โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า ต้ อ งการเห็ น ความแตกต่างจากโรงแรมทีเ่ ห็นอยูใ่ นประเทศจีน

3. นักท่องเที่ยวจีนมีความต้องการ เครื่องอ�ำนวยความสะดวกในห้องพัก ที่ค่อนข้างสอดคล้องกับชีวิตและ วัฒนธรรมจีน

การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของนักท่องเทีย่ ว จี น ที่ มี แ นวโน้ ม ท่ อ งเที่ ย วด้ ว ยตนเองมากขึ้ น ถื อ เป็ น โจทย์ ที่ ท ้ า ทายผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย วอย่ า งมาก โดยเฉพาะบริษัทน�ำเที่ยวอาจต้องเจาะตลาด นักท่องเที่ยวจีนเฉพาะกลุ่มหรือกลุ่มใหญ่ๆ ต้องการสิง่ อ�ำนวยความสะดวก เช่น ครอบครัว กลุ่มท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ในขณะที่ธุรกิจ โรงแรมอาจต้ อ งเน้ น ท� ำ การตลาดไปยั ง นักท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวด้วยตนเองมากขึ้น หรืออาจเจาะตลาดนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้ม เติ บ โตในปี นี้ อ ย่ า งรั ส เซี ย และอาเซี ย นก็ มี ความท้าทายไม่แพ้กัน

โดยในบรรดาสิ่งอ�ำนวยความสะดวกสบาย ในห้ อ งพั ก ที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวจี น ต้ อ งการนั้ น ค่อนข้างสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชาวจีน และความต้องการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพ โดยเครื่ อ งต้ ม ชาและกาแฟกลายเป็ น สิ่ ง ที่ นักท่องเทีย่ วจีนให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ในขณะ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับอุปกรณ์ไฮเทครวมถึงโทรทัศน์ ในห้ อ งพั ก ค่ อ นข้ า งน้ อ ย โดยนั ก ท่ อ งเที่ ย วจี น เห็นว่าอ่างล้างหน้าแบบคู่ (Dual sinks) และฝักบัว อาบน�้ ำ เป็ น สิ่ ง จ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งการเพื่ อ ที่ จ ะ Source:

• ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2819 วันที่ 25 มกราคม 2560 • Economic Intelligence Center (EIC), SCB

MAY-JUN 17

25


HORECA STORY

Japan Rail Café

ธุรกิจคาเฟ่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น

Japan Rail Café หรือ “คาเฟ่บริการข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น” เปิดบริการที่ประเทศสิงคโปร์เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ แห่งภูมิภาคอาเซียน โดยมีแนวทางการทำ�ธุรกิจคาเฟ่ที่ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น และจัดเป็นโมเดลต้นแบบธุรกิจ คาเฟ่ที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวได้อย่างน่าสนใจ คาเฟ่แห่งนี้เปิดบริการสำ�หรับผู้ที่สนใจเข้ามาค้นหาข้อมูลการท่องเที่ยว จากประสบการณ์ตรงของนักเดินทางคนอื่นๆ ที่ร่วมกันแชร์ไว้ รวมถึงได้เห็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทางอาหารของญี่ปุ่น ผ่านการบริการภายในร้าน

26

MAY-JUN 17


หากนึกถึงศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว หลายคนคงนึกถึงออฟฟิศ เล็กๆ บนหัวมุมถนนทีภ่ ายในเต็มไปด้วยแผนทีบ่ อกทางและคูม่ อื การท่องเทีย่ ว หลากหลายภาษา แต่ที่ Japan Rail Café หรือ “คาเฟ่รถไฟญี่ปุ่น” มีความครบเครื่องมากกว่านั้น เพราะที่นี่เปิดบริการอาหารและเครื่องดื่ม น�ำเข้าจากญี่ปุ่นและรวบรวมข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่นไว้อย่างละเอียด ภายในคาเฟ่ออกแบบพื้นที่การใช้งานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) พื้นที่รับ ประทานอาหารซึ่งจะใช้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนข้อมูล การท่องเทีย่ ว 2) พืน้ ทีจ่ ดั จ�ำหน่ายตัว๋ รถไฟเพือ่ ใช้เดินทางท่องเทีย่ วภายใน ญี่ปุ่น และ 3) พื้นที่ส่วนค้าปลีกซึ่งมีสินค้าน�ำเข้าทั้งของกินและของใช้ ในชีวิตประจ�ำวันจากญี่ปุ่นให้เลือกซื้อมากมาย มาดูกันว่าคาเฟ่แห่งนี้มีแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่ ส ามารถน� ำ ไปเป็ น แบบอย่ า งพั ฒ นาธุ ร กิ จ ของคนไทยได้ อย่างไรบ้าง แนวทางที่ 1 บริการข้อมูลการท่องเที่ยวโดยผู้ที่เคยไปเที่ยว มาแล้ว

Photo by: c7.staticflickr.com

แนวทางที่ 4 จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ของกิ น และของใช้ ที่ ก� ำ ลั ง เป็นที่นิยมของคนในท้องถิ่น

Japan Rail Café จะสือ่ สารกับผูใ้ ช้คาเฟ่เพือ่ แนะน�ำสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ที่เป็นเอกลักษณ์ในญี่ปุ่นให้กับนักท่องเที่ยวที่ก�ำลังวางแผนเดินทาง ท่องเที่ยวไปญี่ปุ่น โดยข้อมูลต่างๆ สามารถดูได้จากสแคปบุคออนไลน์ ซึง่ อัพเดทจากนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปมาแล้วร่วมกันแชร์ประสบการณ์ไว้ จัดเป็นข้อมูลอัพเดทล่าสุดส�ำหรับการเตรียมตัวก่อนเดินทาง ข้อมูลเหล่านี้ มีทงั้ ภาพถ่าย วีดโี อ และบทความรีววิ ทีส่ ง่ เสริมความสนใจในการเดินทาง ท่องเที่ยวเพื่อเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวใหม่ๆ ไปยังสถานที่ที่ได้รับ ความนิยมในหมู่ชาวญี่ปุ่น หรือข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางส�ำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติ

คาเฟ่เปิดบริการ “Food Japan Selection” ในมุมค้าปลีกโดย น�ำอาหารทีห่ ลากหลายและโดดเด่นของแต่ละภูมภิ าคมาวางจ�ำหน่าย มีสินค้าใหม่ๆ เข้ามาสับเปลี่ยนทุกเดือน นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ก�ำลัง ได้รับความนิยมจากร้านค้าใน JR East และห้างสรรพสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ ในสถานีรถไฟ JR East ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวิถีการด�ำเนินชีวิต แบบใหม่ของชาวญี่ปุ่นที่เรียกว่า “Eki Naka” ซึ่งหมายถึง “การช้อปปิ้ง ในสถานี”

แนวทางที่ 2 เสิร์ฟเมนูอาหารท้องถิ่นหลากสไตล์

ในทุกเดือนคาเฟ่จะร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ องค์การท่องเที่ยว แห่งประเทศญีป่ นุ่ (JNTO) รัฐบาลท้องถิน่ ญีป่ นุ่ และบริษทั เอกชนญีป่ นุ่ เพือ่ จัดสัมมนาเกีย่ วกับจุดหมายปลายทางการท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่นของ แต่ละภูมภิ าคในประเทศญีป่ นุ่ เป็นประจ�ำทุกเดือน เพือ่ เป็นช่องทางใน การติดต่อสือ่ สารสองทางทีส่ ามารถตอบโต้กนั ได้ทนั ที ในขณะเดียวกัน นักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น ตั ว อย่ า งแนวทางการท� ำ ธุ ร กิ จ คาเฟ่ ที่ ก ล่ า วมานี้ มี รู ป แบบ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ที่ มี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ ให้ เ กิ ด แรงบั น ดาลใจทาง วัฒนธรรมสูก่ ารเดินทางด้วยการสร้างบทบาทในการเป็นศูนย์บริการ ข้อมูลการท่องเทีย่ วญีป่ นุ่ อย่างลึกซึง้ ซึง่ ถือเป็นรูปแบบการท�ำธุรกิจ ยุคใหม่ที่มีส่วนช่วยส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี

คาเฟ่ แ ห่ ง นี้ มี บ ริ ก ารเมนู อ าหารญี่ ปุ ่ น ทุ ก วั น เช่ น ชุ ด เบอร์ เ กอร์ ชุดแซนด์วิช และชุดข้าวหน้าต่างๆ ในแต่ละเดือนจะมีเมนูพิเศษซึ่งเป็น เมนูเฉพาะจากแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นมาเสิร์ฟอีกด้วย โดยแต่ละเมนู ทางร้านก็จะขายวัฒนธรรมอาหารญี่ปุ่นลงไป เช่น ลูกค้าสามารถท�ำ Ochazuke หรือข้าวราดน�ำ้ ชา ด้วยการเทซุปน�ำ้ ชาลงบนข้าวได้ดว้ ยตัวเอง ซึง่ เป็นอีกหนึง่ วิธใี นการรับประทานอาหารของชาวญีป่ นุ่ โดยเมือ่ นักท่องเทีย่ ว ได้สัมผัสวัฒนธรรมแบบเรียกน�้ำย่อยกันไปแล้วก็ย่อมต้องการจะได้เห็น ได้กินอาหารแบบต้นต�ำรับที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างแน่นอน แนวทางที่ 3 จ�ำหน่ายตั๋วรถไฟที่ครอบคลุมตลอดการเดินทาง

ที่คาเฟ่แห่งนี้ลูกค้าสามารถหาซื้อตั๋ว JR Pass ก่อนการเดินทาง ที่เคาน์เตอร์ขายตั๋วรถไฟซึ่งครอบคลุมไม่เพียงแค่เฉพาะสาย JR East แต่ ยั ง รวมถึ ง บั ต รอื่ น ๆ ทั้ ง หมดที่ ใ ช้ ใ นการเดิ น ทางในญี่ ปุ ่ น อาทิ JR Kyushu, JR West, JR Shikoku, JR Central และ JR Hokkaido ซึ่งมีให้เลือกซื้อเกือบทุกภูมิภาค ทั้งสะดวกและราคาเหมาะสม

แนวทางที่ 5 ร่วมมือกับองค์การท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารที่ส�ำคัญ

Source:

• www.japanrailcafe.com.sg

MAY-JUN 17

27


HORECA STORY

การเติบโตของธุรกิจ

By: ECONOMIC INTELLIGENCE CENTER (EIC) SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Airbnb

สะเทือนวงการโรงแรมระดับกลาง-ล่างทั่วโลก การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Airbnb ทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมระดับกลาง-ล่าง ถึงแม้วา่ จะมีการออกกฎหมายควบคุมห้องพักซึง่ ทำ�ให้การขยายตัวของห้องพัก Airbnb ชะลอตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำ�ให้ธรุ กิจ ที่เกี่ยวข้องเข้ามาแข่งขันในตลาดโรงแรมได้อย่างเต็มตัว สำ�หรับประเทศไทยปัจจุบันกลุ่มลูกค้า Airbnb ยังเป็นคนละกลุ่มกับ นักท่องเที่ยวหลักที่เข้าพักโรงแรมในไทย ดังนั้น ธุรกิจโรงแรมในไทยจึงอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแย่งตลาดมากนัก อีกทั้งราคาโรงแรมในไทยใกล้เคียงกับ Airbnb ทำ�ให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกพักในโรงแรมมากกว่า

28

MAY-JUN 17


การเติบโตของห้องพัก Airbnb กว่าร้อยละ 150 ต่อปี ตั้งแต่เปิด ให้บริการในปี 2010 นั้นเป็นที่จับตามองของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ทั่วโลก โดยปัจจุบัน Airbnb มีห้องพักในระบบที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 2 ล้านห้องใน 190 ประเทศทัว่ โลก ในขณะทีบ่ ริษทั ทีม่ โี รงแรมในเครือทีใ่ หญ่ ทีส่ ดุ ในโลกอย่าง แมริออท นัน้ มีหอ้ งพักเพียง 1.5 ล้านห้อง ทัง้ นี้ ส่วนแบ่งตลาด ของห้องพัก Airbnb ต่อห้องพักโรงแรมตามเมืองท่องเทีย่ วหลักๆ เช่น ปารีส ซานฟรานซิ ส โก และลอนดอน นั บ ว่ า ยั ง มี ไ ม่ ม ากนั ก โดยอยู ่ ที่ ร าว ร้อยละ 10 จะมีแค่นิวยอร์กที่มีส่วนแบ่งตลาดมากถึงร้อยละ 17 แสดงให้เห็น ถึงความสามารถในการขยายตลาดของ Airbnb ยังมีอีกมาก อย่างไรก็ดี จากราคาห้องพักเฉลีย่ ทีต่ ำ�่ และราวร้อยละ 50 ของห้องพักซึง่ เป็นประเภท 1 ห้องนอน ท�ำให้ Airbnb นับเป็นกลุ่มที่เข้ามาแข่งขันกับโรงแรมระดับ กลาง-ล่างโดยตรง ยกตัวอย่าง ราคาของห้องพัก Airbnb ในลอนดอน เฉลีย่ อยู่ที่ประมาณ 50-100 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อคืน ในขณะที่ราคาของห้องพัก ในโรงแรมอยู่ที่ราว 145 ปอนด์สเตอร์ลิงต่อคืน หรือราคาของห้องพัก Airbnb ในนิวยอร์กเฉลี่ยอยู่ที่ราว 173 เหรียญสหรัฐต่อคืน ซึ่งน้อยกว่า ราคาห้องพักเฉลี่ยของโรงแรมในละแวกเดียวกันถึงร้อยละ 37 กฎหมายควบคุ ม ห้ อ งพั ก ในปั จ จุ บั น ท� ำ ให้ ก ารขยายตั ว ของ Airbnb ชะลอตัวลง แต่ในขณะเดียวกันก็ทำ� ให้ธรุ กิจทีเ่ กีย ่ วข้อง เข้ามาแข่งขันกับตลาดโรงแรมได้อย่างเต็มตัว 

ปัจจุบันรัฐบาลในหลายประเทศในเมืองท่องเที่ยวส�ำคัญๆ เริ่มมีการ ก�ำหนดกฎเกณฑ์เพื่อที่จะควบคุมห้องพักประเภทนี้มากขึ้น ส่งผลให้ Airbnb เริม่ มีการปรับตัว โดยการออกกฎและมาตรฐานในการลงทะเบียน ห้องพักในระบบที่เข้มงวดมากขึ้น เช่น ในญี่ปุ่นที่มีการก�ำหนดระยะเวลา ในการเข้าพัก Airbnb ต้องมากกว่า 7 คืน ในขณะที่ในนิวยอร์กและ ซานฟรานซิสโกก็ก�ำหนดให้เจ้าของห้องพัก Airbnb สามารถลงทะเบียน ปล่อยเช่าห้องพักได้เพียงคนละ 1 ห้อง แต่ในขณะเดียวกันก็เท่ากับว่า Airbnb สามารถเข้ามาแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึน้ จนถึงขั้นขยายตลาดไปยังกลุ่มท่องเที่ยวเชิงธุรกิจได้ ซึ่งปัจจุบัน Airbnb ได้มีการร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทบริหารจัดการในการเดินทางอย่าง American Express Global Business Travel, BCD Travel, และ Carlson Wagonlit Travel เพื่อบุกตลาดการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจแล้ว

กลุ ่ ม ลู ก ค้ า Airbnb เป็ น คนละกลุ ่ ม กั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหลั ก ทีเ่ ข้าพักโรงแรมในไทย ธุรกิจโรงแรมในไทยจึงอาจจะยังไม่ได้รบ ั ผลกระทบจากการเข้ามาแย่งตลาดมากนัก

โดยส่วนใหญ่แล้วนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการ Airbnb ทั่วโลกจะเป็น นักท่องเทีย่ วชาวตะวันตกมีอายุประมาณ 35 ปี โดยเฉพาะกลุม่ นักท่องเทีย่ ว สหรัฐอเมริกา ซึง่ Airbnb ได้รบั รายได้จากนักท่องเทีย่ วกลุม่ นีม้ ากถึงร้อยละ 30 ทัง้ นี้ ปัจจัยทีท่ ำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วกลุม่ นีน้ ยิ มเข้าพักใน Airbnb เพราะมัก เดินทางด้วยตนเอง ต้องการใช้ชีวิตในการท่องเที่ยวแบบชาวท้องถิ่น รวมถึ ง ต้ อ งการประหยั ด ค่ า ใช้ จ ่ า ยในเรื่ อ งของที่ พั ก จากการเข้ า พั ก เป็นระยะเวลานาน สังเกตได้จากนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกที่มาไทยนั้น มีระยะเวลาในการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 14-16 คืน ซึ่งต่างจากนักท่องเที่ยว ประเทศอืน่ ๆ ทีเ่ ดินทางมาไทย โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวเอเชียทีเ่ ดินทาง มาไทยมากทีส่ ดุ ร้อยละ 71 มีระยะเวลาพักเฉลีย่ ราว 7 คืน มีความต้องการ ด้านความปลอดภัยในการเดินทางมากกว่าจึงท�ำให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ นิยมเข้าพักในโรงแรม แสดงให้เห็นว่าโรงแรมในไทยมีแนวโน้มที่จะ ยังไม่ได้รับผลกระทบจาก Airbnb มากนัก โรงแรมในไทยมีราคาห้องพักที่ใกล้เคียงกับ Airbnb ท�ำให้ นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเลือกพักในโรงแรมมากกว่า 

เนื่องจากราคาห้องพักในไทยโดยส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก เมือ่ เทียบกับราคาห้องพักของโรงแรมระดับเดียวกันในต่างประเทศ ท�ำให้ ส่วนต่างของราคาห้องพักในโรงแรมและห้องพักของ Airbnb ไม่ตา่ งกันมาก โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ที่เป็นตลาดท่องเที่ยวหลักของไทย ยกตัวอย่าง ราคาห้องพักเฉลีย่ ของโรงแรม 3 ดาวใกล้กบั สถานีสนามกีฬาแห่งชาตินนั้ จะอยูท่ รี่ าว 2,500 บาทต่อคืน ในขณะทีร่ าคาห้องพักของ Airbnb ในระดับ เดียวกันอยู่ที่ราว 2,000 บาทต่อคืน หรือที่เชียงใหม่ ราคาของห้องพัก ทั้งสองประเภทดังกล่าวที่ใกล้เคียงกันอยู่ที่ราว 1,500-2,000 บาทต่อคืน จึงท�ำให้นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะเข้าพักในโรงแรมมากกว่า เนื่องจาก มีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวก มีระบบรักษาความปลอดภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน และ มีแผนกต้อนรับคอยดูแล

คำ�แนะนำ�

สำ�หรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมระดับกลาง-ล่าง EIC มองว่าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมไม่ควรที่จะลงไปแข่งขันด้านราคาห้องพัก แต่ต้อง ยกระดับการให้บริการและต้องทำ�ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสะดวกสบายจากการให้บริการของ โรงแรมทีม ่ ากกว่าการเข้าพักใน Airbnb และควรคำ�นึงว่ากลุม ่ ลูกค้าของ Airbnb มักต้องการ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเข้าพักระหว่างการท่องเที่ยวมากกว่าการเป็นเพียงที่พักค้างคืน ในส่ ว นของผู ้ ป ระกอบการในธุ ร กิ จ บริ ก ารอื่ น ๆ ยั ง สามารถต่ อ ยอดธุ ร กิ จ ของตั ว เอง โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วในการให้บริการแก่เจ้าของห้องพัก Airbnb เช่น การรับเข้าไป ทำ�ความสะอาด หรือการรับเป็นจุดฝากกุญแจและพนักงานต้อนรับของร้านกาแฟ ซึ่งบริการ เหล่านี้เป็นบริการที่ห้องพัก Airbnb ต้องการ

MAY-JUN 17

29


ภาครั ฐ ควรมี ม าตรฐานที่ ชั ด เจนในการควบคุ ม ธุ ร กิ จ Airbnb ที่ ก� ำ ลั ง เติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ก ระทบต่ อ การท่ อ งเที่ ย ว ในภาพรวม

Airbnb มีโอกาสเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทย ในอนาคต เพราะนักท่องเที่ยวจีนเริ่มหันมาใช้ Airbnb มากขึ้น

โดยชาวจีนมีการเปิดรับนวัตกรรมและแนวคิดของธุรกิจแบ่งปัน (Sharing economy) มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของศูนย์ข่าวสาร ประเทศจีนที่ระบุว่าชาวจีนกว่า 500 ล้านคน เคยใช้นวัตกรรมของธุรกิจ แบ่งปันนี้แล้ว ท�ำให้ในปี 2015 Airbnb ได้เข้าไปท�ำตลาดในจีน โดยร่วมมือกับ Union Pay และ Alipay ท�ำให้นักท่องเที่ยวจีนหันมาใช้ Airbnb มากขึ้น และขยายตัวกว่าร้อยละ 500 ทั้งนี้ การที่ส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวไทย มีสัดส่วนของนักท่องเที่ยวจีนถึงร้อยละ 27 ท�ำให้ Airbnb มีโอกาสที่จะเข้ามา แย่งส่วนแบ่งตลาดได้ไม่ยาก นอกจากนี้ Airbnb ยังมีการขยายตัวในไทย อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีจ�ำนวนห้องพักในกรุงเทพฯ กว่า 9 พันห้อง ในขณะทีป่ กี อ่ นหน้ามีเพียง 4 พันกว่าห้อง อีกทัง้ Airbnb นัน้ ยังมีสงิ่ อ�ำนวย ความสะดวกอื่นๆ ที่ห้องพักในโรงแรมที่มีราคาใกล้เคียงกันไม่สามารถ ให้ได้ เช่น ขนาดห้องพักที่ใหญ่กว่าในราคาที่ใกล้เคียงกัน และห้องครัว ส�ำหรับการท�ำอาหาร เป็นต้น

โดยควรมี ก ารก� ำ หนดกฎเกณฑ์ ที่ เ หมาะสมส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม การโรงแรมที่ก�ำลังจะเปลี่ยนไป และต้องครอบคลุมทั้งห้องพักแบบเดิม และห้องพักแบบใหม่ ไม่วา่ จะเป็นมาตรฐานการเก็บภาษี หรือการก�ำหนด ระยะเวลาขัน้ ต�ำ่ ในการปล่อยเช่าห้องพักเช่นเดียวกับทีญ ่ ปี่ นุ่ ทัง้ นี้ การทีม่ ี ห้ อ งพั ก นอกระบบที่ ไ ม่ ไ ด้ ม าตรฐานมากเกิ น ไปอาจจะกระทบต่ อ ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทยโดยรวมได้ นอกจากนี้ ภาครัฐควรจะ ค�ำนึงถึงการออกกฎหมายให้การแข่งขันของ Airbnb มีความเป็นธรรม เพราะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการโปรโมทการท่องเที่ยวไทย และเป็น การกระจายรายได้สู่ประชากรโดยตรง จะเห็นได้ว่า Airbnb ส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจโรงแรมและ ภาคบริการการท่องเที่ยวทั่วโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งประเทศไทยที่ถึงแม้ ตอนนี้จะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนัก อย่างไรก็ตาม Airbnb ก็ยังมี โอกาสที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งหลักกับตลาดโรงแรมในไทยในอนาคตได้ จากการที่นักท่องเที่ยวจีนเริ่มหันมาใช้ Airbnb มากขึ้นกว่า 1 ล้านคน และการขยายตัวของห้องพัก Airbnb ในกรุงเทพฯ ทีก่ ำ� ลังจะเพิม่ มากขึน้

กลุ่มลูกค้า Airbnb เป็นคนละกลุ่มกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโรงแรมในไทย จึงท�ำให้ธุรกิจโรงแรมในไทยอาจจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาแย่งตลาดมากนัก

สัดส่วนระยะเวลาการเข้าพักระหว่าง Airbnb และโรงแรม หน่วย: % การเข้าพัก 51%

Airbnb โรงแรม

ยุโรป

อเมริกา

22%

25% 14%

7%

30

2 คืน

MAY-JUN 17

3-5 คืน

6-10 คืน

6%

19% 71%

12%

7%

1 คืน

อื่นๆ

4% 33%

25%

ส่วนแบ่งสัญชาติของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาไทย หน่วย: % ต่อนักท่องเที่ยวทั้งหมด

5%

10+ คืน

เอเชีย

ที่มา: การวิเคราะห์โดย EIC จากข้อมูลของ UBS Research และ กรมการท่องเที่ยว


Kh

UNIT ROOM NO. 309 ชั้น 3 Horeca Square 302 ถ.รัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 สถานี MRT ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย โทร: 02-168-3095 อีเมล: clement_asia@yahoo.com


SCOOP

โอกาสธุรกิจคาเฟ่ในเซี่ยงไฮ้ ที่นักลงทุนไทยควรรู้ เทรนด์การดื่มกาแฟของคนจีนในทุกวันนี้นอกจากการออกไปดื่มกาแฟตามอินดี้คาเฟ่ที่ผุดขึ้นทุกวันแล้ว คนจีนจะ พิถีพิถันเลือกสรรสายพันธุ์เมล็ดกาแฟจากนานาชาติเพื่อมาคั่ว บด และชงดื่มเองที่บ้าน โดยเครื่องชงกาแฟมาตรฐาน อุตสาหกรรมที่ออกแบบย่อส่วนให้สามารถใช้งานได้ดีในครัวเรือนนั้นก็กำ�ลังเป็นที่นิยม

32

MAY-JUN 17


ที่ผ่านมาตลาดกาแฟในจีนส่วนมากจะมี กาแฟพร้อมดื่ม โดยเฉพาะแบบ 3 in 1 เป็น เจ้าของส่วนแบ่งรายใหญ่ทั้งในด้านปริมาณ และมูลค่า แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถึงขณะนี้ การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ร้ า นกาแฟสดก็ ข ยายตั ว รวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง แม้ ว ่ า เครื่ อ งดื่ ม ร้ อ น อั น ดั บ หนึ่ ง ในจี น ยั ง คงเป็ น ชา โดยเฉพาะใน หัวเมืองธุรกิจของจีนอย่างเซีย่ งไฮ้ ซึง่ ต้องถือเป็น เมืองที่มีความศิวิไลซ์และเป็นแหล่งรวมธุรกิจ ระดับนานาชาติที่ส�ำคัญ แน่นอนว่ากลุ่มคนจีน ในเซี่ ย งไฮ้ ส ่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ ่ ม ที่ มี ฐ านะ ปานกลางถึงสูง มีก�ำลังซื้อเพิ่มขึ้น และชื่นชอบ ไลฟ์สไตล์ชิคๆ สมัยใหม่ ความคลั่งไคล้กาแฟของชาวจีน

เรามองเพียงว่าชาวจีนน่าจะชอบดื่มกาแฟ จากการพบเห็นในอินดี้คาเฟ่ซึ่งเกิดขึ้นมากมาย ที่เซี่ยงไฮ้ แต่เมื่อมองในมุมของการท�ำธุรกิจแล้ว พบว่าตลาดกาแฟของจีนเติบโตและมีศักยภาพ ในสายตาของนักลงทุนอย่างมาก ภายในงาน แสดงสิ น ค้ า ระดั บ นานาชาติ เ พื่ อ คอกาแฟที่ เซี่ยงไฮ้ หลายแบรนด์จากยุโรปและทั่วโลกได้น�ำ อุปกรณ์การชงกาแฟขนาดครัวเรือนมาน�ำเสนอ ทีแ่ ปลกใจก็คอื เครือ่ งเหล่านัน้ มีฟงั ก์ชนั เรียกได้วา่ แทบจะเหมือนกับเครือ่ งหรืออุปกรณ์ทใี่ ช้ในระดับ อุตสาหกรรมหรือร้านรีเทลเลยทีเดียว นับตั้งแต่ เครื่ อ งคั่ ว ขนาดกะทั ด รั ด เครื่ อ งบด ไปจนถึ ง เครื่ อ งชงที่ ผ ่ า นการพั ฒ นาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ใช้งานได้สะดวกและง่ายกว่าเครื่องชงกาแฟ ทั่วไป เรียกได้ว่าผู้บริโภคชาวจีนนั้นค่อนข้างอิน กั บ การดื่ ม กาแฟและมี ค วามละเอี ย ดในวิ ธี การชง ดื่ม ที่ไม่แพ้การดื่มชาเลยทีเดียว ความนิยมเมล็ดกาแฟต่างประเทศของ ชาวจีน

ตามรายงานจาก ICO ระบุว่า เมื่อช่วงปี 2548-2558 จีนมีการน�ำเข้ากาแฟสดและกาแฟ ที่ไม่ผ่านการแปรรูปแบบก้าวกระโดดในอัตรา เติบโตเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี คิดเป็นปริมาณ ทัง้ สิน้ 1.4 ล้านถุง จากเดิมประมาณ 418,000 ถุง ในปี 2548 โดยกว่าร้อยละ 80 เป็นการน�ำเข้า จาก 5 ประเทศหลัก ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย บราซิล และสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม นอกจากประเทศหลั ก เหล่ า นี้ กาแฟจาก โคลอมเบียและประเทศแถบอเมริกากลางอื่นๆ ก็ก�ำลังเป็นที่น่าจับตาอย่างยิ่ง เพราะมีปริมาณ

ICO ระบุ ช่วงปี 2548-2558 จีนมีการน�ำเข้ากาแฟสดและกาแฟที่ไม่ผ่านการแปรรูป แบบก้าวกระโดดในอัตราเติบโตเฉลี่ย 15% ต่อปี โดยเป็นการน�ำเข้าจาก 5 ประเทศหลัก

น�ำเข้า 418,000 ถุง

น�ำเข้า 1.4 ล้านถุง

เวียดนาม

49%

อินโดนีเซีย

14%

มาเลเซีย 7% บราซิล 6% 2548

สหรัฐอเมริกา 5%

2558

Coffee in China, International Coffee Organization

การน�ำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง ความนิยมในกาแฟต่างประเทศของผูบ้ ริโภคชาว จีนในหัวเมืองใหญ่ได้อย่างชัดเจน เชนกาฟต่างชาติผงาดในตลาดจีน

แม้วา่ กาแฟจะเป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณการบริโภค ในจีนมีตัวเลขที่ถือว่าต�่ำกว่าค่ามาตรฐานที่ทาง ICO ได้ก�ำหนดไว้ที่ประมาณเฉลี่ย 4 แก้วต่อคน ต่อปี ซึ่งถ้าเทียบกับเกาหลีใต้ที่มีค่าเฉลี่ยสูงถึง 300 แก้วต่อคนต่อปี ก็ตอ้ งยอมรับว่าการบริโภค กาแฟในจีนนั้นมีปริมาณน้อยมากๆ สาเหตุหนึ่ง ก็คือ อินดี้คาเฟ่ส่วนใหญ่มักจะได้รับความนิยม ในเมืองใหญ่เป็นหลัก เพราะผู้บริโภคต้องการ ดื่มด�่ำบรรยากาศหรือใช้ชีวิตทางสังคมควบคู่ ไปกั บ การดื่ ม กาแฟคุ ณ ภาพ อี ก ทั้ ง ผู ้ บ ริ โ ภค มีก�ำลังซื้อมากกว่ามาก จึงไม่แปลกที่จะเห็น เชนกาแฟเกิดขึ้นเฉพาะในบางพื้นที่เท่านั้น เชนกาแฟต่างชาติมากมายเริม่ เข้ามาลงทุน ในจีน โดยเฉพาะสตาร์บัคส์ที่เข้ามาเปิดสาขา ครั้งแรกในปี 2542 หลังจากนั้นก็ได้ใช้กลยุทธ์ การจับมือชาวไร่กาแฟ การพัฒนาสูตรเฉพาะ ผู ้ บ ริ โ ภคชาวจี น การใช้ สื่ อ ออนไลน์ โ ปรโมท รวมถึงการไปจับมือกับธุรกิจอื่นๆ ทั้งแบรนด์ นานาชาติและท้องถิ่น ทั้งเล็ก กลาง ใหญ่ หรือ แม้แต่การมีนโยบายให้ความส�ำคัญกับพนักงาน โ ด ย ก า ร ผุ ด แ ค ม เ ป ญ C h i n a Y o u t h Development Program ที่จะมาช่วยสร้างผู้น�ำ

ในอนาคตขึ้น ทั้งหมดนี้ท�ำให้ปัจจุบันสตาร์บัคส์ มีพนักงานมากกว่า 30,000 คน ส�ำหรับสาขาใน จีนกว่า 2,100 สาขา ใน 102 เมืองทั่วประเทศ และยังเดินหน้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมี แผนจะขยายสาขาให้ถึง 3,400 สาขา ภายในปี 2562 อีกด้วย ในขณะที่สตาร์บัคส์เดินหน้าขยายตัวอย่าง ต่อเนื่อง แบรนด์อื่นๆ จากต่างชาติ เช่น Gloria Jeans และ Coffee Bean and Tea Leaf จาก ยุโรป หรือ Maan Coffee ของเกาหลีใต้ และ Manabe จากญี่ปุ่น ก็เข้ามาจับจองส่วนแบ่งใน ตลาดกลุม่ นีแ้ ละเป็นทีร่ จู้ กั มากขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เช่นกัน นอกจากนี้ เชนกาแฟสัญชาติจนี ก็ผดุ ขึน้ ตามกระแสด้วย ซึ่งต่างคนก็เดินหน้าให้บริการ กาแฟสูตรพิเศษเฉพาะของตนเพื่อตอบสนอง ความต้ อ งการที่ ห ลากหลายในตลาดกาแฟ ทีน่ บั ว่ามีขนาดใหญ่และศักยภาพดีมากแห่งหนึง่ ของโลก พอจะเห็นโอกาสธุรกิจคาเฟ่ในมหานคร เซี่ยงไฮ้กันบ้างแล้ว หากผู้ประกอบการไทย ที่ ส นใจจะเจาะตลาดที่ มี ข นาดใหญ่ นี้ ใ ห้ ประสบความส�ำเร็จ ย่อมต้องใช้กลยุทธ์ทาง ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ ต้องตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค พื้นที่ท�ำเล ในการลงทุ น ก็ ต ้ อ งเลื อ กให้ ส อดคล้ อ งกั บ วัฒนธรรมท้องถิ่น เฉกเช่นการลงทุนในธุรกิจ ทุกธุรกิจ

Source:

• Coffee in China, International Coffee Organization • Expansion of cafe culture in China – www.cafespaces.wordpress.com • How Does Starbucks Succeed in China? – www.thediplomat.com

MAY-JUN 17

33


SCOOP

พื้นฐานของ

การถ่ายทอดรสชาติกาแฟ ที่คอฟฟี่มาสเตอร์ ไม่ควรมองข้าม

ดี. เมเจอร์ โคเฮน คอฟฟี่ แอมบาสเดอร์ จาก “สตาร์บัคส์ คอฟฟี่” เชนกาแฟระดับโลกที่ให้ ความสำ�คั ญ กั บ เรื่ อ งสายพั น ธุ ์ เ มล็ ด กาแฟมา ยาวนานได้มาแบ่งปันความรูเ้ กีย ่ วกับพืน ้ ฐานของ รสชาติกาแฟผ่านประสบการณ์การเดินทาง คัดสรรเมล็ดกาแฟจากทั่วโลกเพื่อเสิร์ฟ ให้กบั คอกาแฟเมืองไทย พร้อมแนะนำ� เมนู อ าหารว่ า งคู ่ กั บ กาแฟที่ จ ะ ช่วยให้การดื่มกาแฟหน้าร้อน มีอรรถรสมากยิ่งขึ้น

34

MAY-JUN 17


การได้ดมื่ กาแฟทีม่ รี สชาติดี กลิน่ หอม และ แสดงถึ ง ศิ ล ปะในการชงซึ่ ง เป็ น วั ฒ นธรรม การดืม่ กาแฟรูปแบบหนึง่ ทีผ่ ลักดันให้อนิ ดีค้ าเฟ่ ได้รบั ความนิยมทัว่ โลกนัน้ ต้องยกความสามารถ ให้กบั คอฟฟีม่ าสเตอร์ทนี่ ำ� ความรูท้ งั้ เรือ่ งสายพันธุ์ เมล็ดกาแฟและการแนะน�ำของรสชาติกาแฟ ที่เข้าคู่กับอาหารว่างมาน�ำเสนอเมนูกาแฟให้มี ความน่าสนใจ รวมถึงสามารถถ่ายทอดเรือ่ งราว ไปสู่คอกาแฟได้ พื้นฐานของการถ่ายทอดรสชาติกาแฟ คือ การรู้ถึงแหล่งเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ กาแฟที่ดี ที่สุดในโลก ส่วนใหญ่จะเป็นกาแฟที่เพาะปลูก ในแถบเส้นศูนย์สูตร ทั้งในแอฟริกา อาระเบีย แถบละตินอเมริกา และหมู่เกาะแปซิฟิก ซึ่ง กาแฟจากแหล่งเพาะปลูกแถบเดียวกันอาจให้ รสชาติความเข้มข้นของกาแฟทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กาแฟจากเวสวาเล่ย์ ประเทศคอสตาริก้า มี กระบวนการผลิตแบบเยลโล่ฮนั นีซ่ งึ่ เป็นการดึง รสชาติที่มีคุณลักษณะพิเศษสุด โดยการน�ำ เมล็ดกาแฟที่กะเทาะเปลือกออกแล้วไปตาก พร้อมกับเยื่อหุ้ม (Mucilage) จนแห้ง เพื่อให้ เปลื อ กเยื่ อ หุ ้ ม เหนี ย วและมี สี เ หลื อ งเหมื อ น น�ำ้ ผึง้ ทีต่ ดิ กับเมล็ดกาแฟ ก่อนจะมาขัดสีเยือ่ หุม้ ออกเพื่อดึงความหวานและรสชาติของผลไม้ ออกมา สร้ า งรสชาติ ที่ แ ตกต่ า งและเป็ น เอกลักษณ์ของตัวกาแฟ จึงจัดเป็นกาแฟทีม่ อบ ความสดชื่นมีชีวิตชีวาด้วยรสชาติส้ม พร้อม ความนุม่ ละมุนของรสแอปเปิล้ เขียว น�ำ้ ผึง้ และ ความหวานจากน�ำ้ ตาลอ้อย เหมาะกับรับประทาน พร้อมขนมที่มีส่วนผสมของแอปเปิ้ล กาแฟที่มอบความหอมกรุ่นกลิ่นดอกชบา ส้มเจือด้วยความหอมหวานของลูกพลัมแดง จัด เป็นการผสมผสานทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของรสชาติ จากแหล่งเพาะปลูกแถบลาโรคา ซึ่งมีชื่อเสียง ในการผลิ ต เมล็ ด กาแฟในกลุ ่ ม พิ เ ศษซึ่ ง มี ความช�ำนาญในการผสมผสานผลเชอร์รีกับ กาแฟหลากสายพันธุ์เพื่อสร้างความแตกต่าง ในรสชาติ เหมาะกับการรับประทานคู่กับคุกกี้ เค้ก ขนมหวานทีม่ สี ว่ นผสมของเปลือกส้ม และ ช็อกโกแลตนม

การรู ้ ถึ ง แหล่ ง เพาะปลู ก เมล็ ด กาแฟช่ ว ยให้ ค อฟฟี ่ มาสเตอร์ ดึ ง รสชาติ เ ฉพาะของเมล็ ด กาแฟออกมาได้อย่างลงตัว

ในขณะที่ความพิเศษของกลิ่นสมุนไพรเจือ กลิ่นของแอปปริคอต พีช และน�้ำผึ้ง ก็สามารถ ผสมผสานผ่ า นไปยั ง เมล็ ด กาแฟสายพั น ธุ ์ มาราคาทูรา่ (Maracaturra) ได้ ซึง่ เป็นชือ่ สายพันธุ์ กาแฟอาราบิก้าที่หายากสายพันธุ์หนึ่งของโลก โดยเป็นการผสมสายพันธุ์แบบธรรมชาติของ ละอองเกสรระหว่ า งสายพั น ธุ ์ ม าราโกกิ บ (Maragogype) ที่มีเมล็ดกาแฟขนาดใหญ่ และ สายพั น ธุ ์ ค าทู ร ่ า อี ก หนึ่ ง สายพั น ธุ ์ อ าราบิ ก ้ า ดั้งเดิมที่เพาะปลูกในอเมริกากลาง โดยกาแฟ อาราบิก้าที่หายากนี้เหมาะกับการรับประทาน ร่วมกับผลไม้รสเปรี้ยว เครื่องเทศอบ ถั่ว และ ช็อกโกแลต

กาแฟแต่ ล ะสายพั น ธุ ์ ม อบรสชาติ อั น โดดเด่ น และมี เ อกลั ก ษณ์ ที่ ไ ม่ เ หมื อ นกั น คอฟฟีม่ าสเตอร์ไม่ควรมองข้ามการน�ำจุดเด่น ของกาแฟแต่ ล ะสายพั น ธุ ์ ม าศึ ก ษารสชาติ ทีแ่ ท้จริง และเรียนรูก้ ารเข้าคูข่ องรสชาติกาแฟ กั บ อาหารหลายๆ ชนิ ด เพื่ อ สร้ า งสรรค์ และถ่ายทอดรสชาติกาแฟในรูปแบบใหม่ๆ

Source:

งานแถลงข่าวเปิดตัวกาแฟ Starbucks Reserve™ โดยบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ ไทยแลนด์ จ�ำกัด (11 เมษายน 2560)

MAY-JUN 17

35


BIZ & TRENDS

Online Marketing Tactics for Small Hotels & Resorts

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส�ำหรับโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก การตลาดสำ�หรับธุรกิจโรงแรมต้องปรับตัวตลอดเวลาเพราะเป็นธุรกิจทีเ่ กีย ่ วข้องกับพฤติกรรมของคนซึง่ เปลีย ่ นแปลงไปตาม ยุคสมัย โดยเฉพาะเมื่ออิทธิพลของสื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาททางธุรกิจและสังคมเช่นปัจจุบัน โรงแรมขนาดเล็กและรีสอร์ท ตามท้องถิ่นต่างๆ ควรหันมาเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการใช้งานสื่อออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพอย่าง จริงจัง เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสร้างศักยภาพของธุรกิจ

36

MAY-JUN 17


ขอแนะน� ำ ทิ ป ง่ า ยๆ ในการใช้ ง านสื่ อ ออนไลน์ เ พื่ อ ปรั บ กลยุทธ์การตลาดโรงแรมและรีสอร์ทขนาดเล็ก ดังนี้ Tip 1 จั ด ท� ำ เว็ บ ไซต์ เ พื่ อ น� ำ เสนอสิ น ค้ า และบริ ก ารต่ า งๆ ที่

Tip 4

หลากหลายและน่าสนใจ

ระบบจองห้องพักออนไลน์ถือว่ามีความส�ำคัญส�ำหรับลูกค้ามาก ทั้งสะดวก รวดเร็ว และก�ำลังเป็นที่นิยมตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติในปัจจุบัน ทั้งนี้ควรมีพนักงานดูแลระบบ อัพเดทจ�ำนวนห้องพักสม�ำ่ เสมอ และพร้อมปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อไม่ให้พลาดการจองห้องพักจากลูกค้าในทุกช่วงเวลา

การจัดท�ำเว็บไซต์เป็นวิธกี ารตลาดออนไลน์รปู แบบแรกทีส่ อื่ สาร กับลูกค้าได้อย่างน่าเชื่อถือมากที่สุด บนเว็บไซต์สามารถออกแบบ เพื่อน�ำเสนอข้อมูลทั่วไปของโรงแรมและการบริการที่หลากหลายใน รูปแบบต่างๆ อย่างเป็นหมวดหมู่ อาทิ รูปภาพ การบริการ ห้องพัก และสิ่งอ�ำนวยความสะดวก การติดต่อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังจัดท�ำ ระบบการจองห้องพักออนไลน์บนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ทั้งนี้ เว็บไซต์ที่จัดท�ำควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ ปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ Tip 2 ใช้โซเชียลมีเดียในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

โซเชียลมีเดียจะช่วยเรื่องการสร้างเครือข่ายสังคมของตนเองขึ้น มาใช้ ใ นการสื่ อ สารข้ อ มู ล และสื่ อ สารการตลาดกั บ กลุ ่ ม คนที่ มี ความสนใจในลักษณะเดียวกันกับเจ้าของธุรกิจ การน�ำโซเชียลมีเดีย มาใช้นนั้ ควรทีจ่ ะใช้สอื่ ต่างๆ ทีห่ ลากหลาย อาทิ เฟสบุค๊ อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ทเี่ หมาะสมกับกลุม่ ลูกค้าหรือผูต้ ดิ ตาม และใช้วดี โี อบอกเล่า เรื่องราวผ่านสายตาเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าโรงแรมและรีสอร์ท ของคุณน่าพักอย่างไร แล้วชักน�ำผู้ที่อยู่ในเครือข่ายสังคมทั้งหลาย กลับเข้ามาสู่เว็บไซต์ทางการของธุรกิจเพื่อน�ำไปสู่การปิดการขาย ทีส่ ำ� คัญควรสร้างโปรไฟล์ทดี่ ใี นสือ่ สังคมออนไลน์ทเี่ ลือกใช้ โดยน�ำเสนอ เนื้อหาสาระที่เป็นแก่นสาร ตรงกับความสนใจของผู้ติดตาม Tip 3 น�ำข้อมูลทั่วไปของโรงแรมและรีสอร์ทไปใส่ไว้ใน Google Map ให้เป็นที่รู้จักและหาต�ำแหน่งได้ง่าย

เจ้าของธุรกิจสามารถท�ำ Google Map หรือที่ผู้เชี่ยวชาญเรียก กันว่า Google’s Local Snack Pack ซึ่งลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย สามารถค้นพบโรงแรมและรีสอร์ทได้งา่ ยบน Google ผ่านทางการแสดงผล แผนที่ โดยจะแสดงชื่อโรงแรมและรีสอร์ท (Name) สถานที่ตั้ง (Location) เวลาท�ำการ (Business hour) อันดับความนิยม (Star rating) และ ข้อมูลรีวิว (Review) โดย Google จะพยายามคัดเลือกโรงแรมและ รีสอร์ทที่มีอันดับความนิยมดีๆ ให้ปรากฏอยู่บนแผนที่

จัดท�ำระบบจองห้องพักออนไลน์ไว้บริการลูกค้า

Tip 5 ใช้บริการนักเขียนรีวิวสมัครเล่นเพื่อประชาสัมพันธ์ด้วยต้นทุน ที่ต�่ำกว่าการโฆษณา

ปั จ จุ บั น มี นั ก เขี ย นรี วิ ว สมั ค รเล่ น จ� ำ นวนมากที่ มั ก จะถ่ า ยทอด ประสบการณ์การท่องเที่ยวของตนเองให้แก่ผู้ที่ติดตามกระทู้ในเว็บไซต์ ซึ่งนักเขียนรีวิวสมัครเล่นเหล่านี้มักจะเขียนรีวิวแหล่งท่องเที่ยว และ สถานที่พักที่ตนเองได้ไปใช้บริการ พร้อมลงรูปภาพประกอบและถ่ายทอด เรื่องราวของสถานที่ต่างๆ ไว้อย่างละเอียด หากให้ข้อเสนอด้วยการเชิญ มาใช้บริการโรงแรมและรีสอร์ทโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้นักเขียน เหล่านี้ช่วยประชาสัมพันธ์ก็จะท�ำให้ได้รับความสนใจทั้งจากแฟนเพจ ของนักเขียนและผู้ที่สนใจอื่นๆ มากขึ้น Tip 6 ส่ง E-card อวยพรลูกค้าเก่าในช่วงเทศกาลพร้อมน�ำเสนอ โปรโมชันพิเศษเพื่อเตือนความทรงจ�ำ

สิง่ ส�ำคัญไม่วา่ ธุรกิจโรงแรมจะขนาดเล็กหรือใหญ่กค็ อื การสานสัมพันธ์ กับลูกค้า โดยเฉพาะการสื่อสารกับลูกค้าเก่าอย่างสม�่ำเสมอเป็นการเตือน ความทรงจ�ำดีๆ ของลูกค้าเก่าให้ระลึกถึงโรงแรมที่เคยมาใช้บริการ แม้จะ ไม่ได้กลับมาใช้บริการซ�้ำด้วยตนเอง แต่ก็มีโอกาสที่จะแนะน�ำ หรือ สนับสนุนให้ผู้อื่นที่รู้จักมาใช้บริการต่อไปได้ นอกจากนี้ยังท�ำให้โรงแรม มีฐานลูกค้าเพิ่มมากขึ้นตลอดเวลา ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเพียงเจ้าของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ขนาดเล็ก แต่ก็มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดได้ไม่แพ้โรงแรมขนาดใหญ่ เพียงเจ้าของธุรกิจต้องมีวิสัยทัศน์และเลือกใช้เครื่องมือการตลาด ออนไลน์ในปัจจุบันอย่างเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคุณ

Source:

• • • •

แผนการตลาดโรงแรมและเทรนด์ธุรกิจโรงแรม (www.smartfinder.asia) Google Map Marketing (www.2bearsmarketing.com) How to Optimize Your Hotel’s Presence on Google (www.hotelmarketing.com) Online Marketing for Hotel Business (www.ihotelmarketer.com)

MAY-JUN 17

37


BIZ & TRENDS

ยุคถ่ายอาหารก่อนกิน

By: KARB STUDIO

เมื่อโซเชียลมีเดียครองโลก เป็นที่ทราบกันดีว่ายุคสมัยนี้ โซเชียลเน็ตเวิร์กมีอิทธิพลสูงมาก ไม่ว่าใครจะทำ�กิจกรรมอะไรอยู่ท่ีแห่งไหนในโลกนี้ เราก็จะ รับรู้ข่าวสารกันได้ทันที ณ เวลานั้น เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากในวงการธุรกิจอาหาร ยิ่งโดยเฉพาะในประเทศไทย ทีม ่ ค ี นนิยมเล่นเฟสบุค ๊ และอินสตาแกรมสูงมากอยูใ่ นอันดับต้นๆ ของโลก และรูปภาพทีป ่ รากฏมีคนแชร์มากสุดก็คงหนีไม่พน ้ เรื่องราวของอาหารการกิน

อาหารจานสวยทีด่ งึ ดูดสายตาผูบ้ ริโภค เห็นแล้วอดใจไม่ไหวเกิดกิเลส จนต้องหยิบโทรศัพท์มอื ถือส่วนตัวมาถ่ายรูปและกดแชร์ให้เป็นทีแ่ พร่หลาย ขยายเครือข่าย สร้างปรากฏการณ์ใหม่จนเป็นทีฮ่ อื ฮากันมาแล้ว...จากการ ที่ผมถ่ายรูปภาพอาหารและบรรจุภัณฑ์อาหารส�ำหรับขาบสตูดิโอ จึงรู้ถึง การวางคอนเซ็ปท์และออกแบบภาพลักษณ์ ซึง่ ผลพลอยได้กค็ อื การได้เปิด ตลาดใหม่ เนื่องจากมีผู้สนใจมาน�ำสินค้าไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศซึ่ง เป็นการขยายฐานตลาดให้กว้างขึ้น เช่น จากเดิมเราขายเฉพาะกลุ่ม ครอบครัว เมื่อภาพอาหารมีการใส่ไลฟ์สไตล์เข้าไป ท�ำให้สินค้าขยายฐาน ตลาดได้กว้างขึ้นเพราะเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจด้านไลฟ์สไตล์ซึ่งใช้อารมณ์ หรือรสนิยมในการเลือกบริโภค ฉะนัน้ รูปภาพอาหาร เมนูเครือ่ งดืม่ จะท�ำอย่างไรให้รสู้ กึ เห็นแล้วกินใจ กระชากอารมณ์ผู้บริโภคได้อย่างทันทีทันใด ผมขอมาแบ่งปันแนวคิด 38

MAY-JUN 17

เพื่อสื่อสารการตลาดให้ยั่งยืน กรณีศึกษา สุภาฟาร์มผึ้ง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดชียงใหม่ มาเล่าให้ทุกท่านได้มองเห็นภาพ แนวคิดการสือ่ รูปภาพอาหารและเมนูเครือ่ งดืม่ ให้รสู้ กึ ...เห็นแล้ว กินใจ กระชากอารมณ์ผู้บริโภคได้อย่างทันทีทันใด แนวคิ ด ที่ 1 วิ เ คราะห์ แ ก่ น แท้ ข องธุ ร กิ จ เพื่ อ สื่ อ สารสิ น ค้ า ให้ครอบคลุมได้หลายช่องทาง

โดยหลักๆ ธีมการจัดวางองค์ประกอบของภาพ เราจะต้องวิเคราะห์ และสังเคราะห์ว่าแก่นแท้ของธุรกิจน�้ำผึ้ง คืออะไร น�้ำผึ้งเป็นได้ทั้งอาหาร และยารักษาโลก เราจะสือ่ สารอย่างไรให้สนิ ค้าครอบคลุมได้หลายช่องทาง จะแนวอาหารหรือสุขภาพก็ได้ การดึงเอาวิถีผู้คนกับธรรมชาติเข้ามาใช้


Photo: KARB STUDIO

สื่อสารแบบเรียบง่ายเบาสบาย อย่างการเลี้ยงผึ้งเป็น เรื่องราวชีวิตกับอาหาร ภาพแนวนี้จะค่อนข้างทรงพลัง มีเสน่ห์เข้าถึงมากกว่าภาพอาหารที่สวยอยู่บนจาน อย่างเดียว ซึ่งการสื่อสารการตลาดควรจะต้องตอบ โจทย์ให้ครบถ้วนตามวิถีของโลก “Farm to Table” แนวคิดที่ 2 ออกแบบกราฟิกที่เน้นดีไซน์น้อย แต่ทรงพลัง

หากได้ธีมคอนเซ็ปท์ที่ชัดเจนแล้ว องค์ประกอบ ต่างๆ ก็จะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทัง้ หมด อาทิ การออกแบบกราฟิก จะสือ่ สารภาพให้สวยและโก้คลาสสิก แนวนิตยสารไลฟ์สไตล์ Kinfolk ได้อย่างไร เน้นดีไซน์นอ้ ยๆ แต่เบา หากทรงพลังยิ่ง หรือการเลือกอุปกรณ์ประกอบ ฉากต่างๆ ควรสื่อสารที่เน้นธรรมชาติ ดึงจิตวิญญาณ ของอาหารออกมาให้ได้ อาหารที่สวยไม่จ�ำเป็นต้อง อยู่ในกรอบ ควรจะหกเลอะเหมือนการกินอาหารที่เป็น ธรรมชาติ ซึ่ ง อาหารที่ ส วยแบบประดิ ษ ฐ์ ยุ ค สมั ย นี้ ตลาดสากลไม่เป็นที่นิยมเท่าไร ท่านสามารถติดตาม ผลงานของ Jamie Oliver เชฟชื่อดังผู้น�ำเสนอวิธีการ ปรุงอาหารโดยเน้นสื่ออาหารที่สวยมีเสน่ห์และดึงชีวิต ของวัตถุดิบอาหารออกมาได้ดี

แนวคิดที่ 3 เลือกใช้โทนสีของภาพจากแก่นแท้สีของอาหาร

จากนั้ น มาดู เ รื่ อ งโทนสี ที่ เ ลื อ กใช้ ซึ่ ง โทนสี ค วรสอดคล้ อ งกั บ ธี ม คอนเซ็ปท์ เราจะต้องรู้ว่าแก่นแท้สีของน�้ำผึ้งคือสีอะไร ค�ำตอบที่ได้คือ สี น�้ ำ ตาลและเป็ น โทนสี ที่ เ ข้ า กั น ได้ ดี กั บ สี ฟ ้ า และสี เ ขี ย ว ตามทฤษฎี คู่สีมาตรฐานสากล เราจะต้องน�ำเรื่อง Pantone สีเข้ามาใช้กับงานอาหาร ให้ได้เพราะอาหารคือแฟชั่นและรสนิยม ยิ่งหากน�ำเรื่องสีเข้ามาใช้กับธีม คอนเซ็ปท์ได้นนั้ แปลว่าเข้าถึงแก่นแท้ ส�ำหรับเรือ่ งโทนสีโดยหลักๆ จะนิยม ใช้ใน 1 จาน ประมาณ 3-4 สีก�ำลังสวย อาจจะมีทั้งสีของวัตถุดิบ จานชาม อุปกรณ์รวมกันก็ได้เพื่อให้เกิดความสวยที่ลงตัว ซึ่งผมได้สังเกตเห็นจากนิตยสารอาหารหัวนอกมาเป็นระยะเวลา ยาวนาน หน้าพืน้ ทีโ่ ฆษณาอาหารของลูกค้า มักจะเป็นรูปอาหารเดิมๆ ซ�ำ้ ๆ แต่ไปปรากฎอยูห่ ลายเล่ม และหากได้เพ่งหรือพิจารณารายละเอียดต่างๆ ในหน้าโฆษณาแล้วจะพบว่าทุกสิง่ อย่างล้วนกลมกลืนสวยงามเลอค่าสุดๆ อย่างนี้เรียกว่า อาหารเป็นแฟชั่นอย่างแท้จริง และในนิตยสารอาหาร หัวนอกอย่าง Donna Hay หรือ Australia Gourmet Traveller มีแต่หน้า โฆษณาสินค้าแบรนด์ชื่อดังของโลก ทั้งกระเป๋า นาฬิกา เครื่องส�ำอาง รถยนต์ ซึง่ ไม่เกีย่ วข้องกับอาหารการกินเลย ตรงกันข้ามกับนิตยสารอาหาร หรือมีเดียร้านอาหารของบ้านเราที่มีแต่หน้าโฆษณาสินค้าแนว กะปิ น�้ำปลา ซอส ฯลฯ ส�ำหรับมุมมองของผมที่มีต่อการสร้างสรรค์ภาพถ่ายอาหารและ เครื่องดื่ม เราจะท�ำอย่างไรให้ภาพอาหารนั้นๆ เป็นสื่อการตลาดที่ยั่งยืน โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้รูปอาหารมากมาย แต่ใช้รูปอาหารไม่กี่รูป เล่าเรื่อง ได้แรงกว่า ครบองค์ประกอบกว่า แต่ทรงอิทธิพลกว่านั่นเอง

เมื่อภาพอาหารมีการใส่ไลฟ์สไตล์เข้าไป ทำ�ให้สินค้าขยายฐานตลาดได้กว้างขึ้น โดยเข้าถึงกลุ่มคนที่สนใจด้านไลฟ์สไตล์ ซึ่งใช้อารมณ์หรือรสนิยม...ในการเลือกบริโภค

ด้วยเหตุนแี้ หละครับทีว่ า่ ท�ำไมรูปถ่ายอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีท่ รงพลัง ถึงเปลี่ยนชีวิตและเพิ่มยอดขายให้กับลูกค้าแบบถล่มทลาย ก็เพราะ เราจะต้องท�ำการสื่อสารการตลาดในเชิงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ ดีไซน์ก่อนที่จะถ่ายรูปอาหาร เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืนในธุรกิจ ผมมีความเชื่อว่าโลกธุรกิจอาหารอยู่ในมือ (ถือ) ของทุกคนทั่วโลก จะท�ำอย่างไรให้พวกเขาเหล่านั้นกด Like และ Share ด้วยความเต็มใจ ถือเป็นการบ้านโจทย์ข้อแรกๆ ของผู้ประกอบการธุรกิจ HORECA เลยทีเดียว...ขอบคุณครับ Photo: KARB STUDIO

MAY-JUN 17

39


TECHNOLOGY & INNOVATION

Time to the MoleculaR

Gastronomy เมื่อถึงยุคของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร By: THAI FOOD REVOLUTION (TFoR)

40

MAY-JUN 17

INSTITUTE OF FOOD RESEARCH AND PRODUCT DEVELOPMENT (IFRPD) KASETSART UNIVERSITY


วิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร (Molecular gastronomy) คือการศึกษาปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรุงอาหาร ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบ วิธีการปรุง จนถึงอาหารที่อยู่ในจาน พร้อมรับประทาน และอาจรวมถึงความรู้สึกในการรับประทานอาหารด้วย โดยใช้การผสมผสาน พื้นฐานความรู้หลักทางด้านฟิสิกส์และเคมี และแน่นอนความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน ของการคำ�นวณทั้งหมด เพื่ออธิบายกลไกที่เกิดขึ้นในกระบวนการปรุงอาหารนั้นๆ

การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิทยาศาสตร์และ เชฟผู้ปรุงอาหารท�ำให้การปรุงอาหารเกิดการพัฒนาไป อย่างมาก โดยเฉพาะอาหารยุโรป ทัง้ ฝรัง่ เศส อังกฤษ และ สเปน วัตถุดิบ เทคนิค และเครื่องมือต่างๆ ได้ถูกนิยามว่า เป็นสิง่ ใหม่ ผลจากการท�ำงานร่วมกันของนักวิทยาศาสตร์ และเชฟ นอกจากจะช่วยให้เชฟพัฒนากิจกรรมการครัว (Culinary activity) เป็นการครัวสมัยใหม่มากมายที่เรา อาจเรียกว่า Molecular cuisine หรือ Modern cuisine แล้ว ยังช่วยไขข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน สูตรอาหารต่างๆ โดยเล็งเห็นว่าการปรุงอาหารทีอ่ าศัยสูตร อาหารที่สืบทอดกันมา และปรุงตามสูตรที่เขียนไว้ใน หนังสือนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อน ส่วนใหญ่ผู้เขียน ต�ำราอาหารมักจะไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีการรวมเอา ประสบการณ์รว่ มด้วยในข้อเท็จจริงของสูตร จึงอาจก่อให้ เกิดความคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก หากเราสามารถ คัดกรอง ตัดข้อมูลที่ผิดพลาดทิ้งไป และเก็บไว้เฉพาะ ข้อมูลทีถ่ กู ต้องจะช่วยพัฒนามาตรฐานการปรุงอาหารได้ เช่นกัน

วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารหมายถึงอะไร?

เมื่อเชฟเรียกการท�ำอาหารโดยหลักการสมัยใหม่ว่า Molecular gastronomy หลายๆ คนคงนึกถึงเชฟเอียน (เชฟอาหารยุโรปแห่งรายการเชฟกระทะเหล็ก) เช่นเดียว กับเชฟ Heston Blumenthal ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของการปรุง อาหารด้วยหลักการสมัยใหม่แห่งสหราชอาณาจักร ซึง่ การปรุง อาหารของเชฟทั้ ง สองนั้ น เปรี ย บเที ย บได้ กั บ การใช้ เทคโนโลยีเพือ่ สร้างสิง่ ใหม่ หรืออาหารจานใหม่ อย่างเช่น การท�ำไอศกรีมโดยอาศัยไนโตรเจนเหลว การท�ำโฟมครีม ด้วยไซฟอน (Syphon) อย่างไรก็ตาม การท�ำอาหารโดยหลักการสมัยใหม่ของ เชฟนัน้ ไม่เกีย่ วข้องกับการค้นหาและอธิบายปรากฏการณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ในการปรุงอาหารแต่อย่างใด เนือ่ งจาก Molecular gastronomy ที่แท้จริง หมายถึง การศึกษาปรากฏการณ์ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกระบวนการปรุงอาหาร ตัง้ แต่การเตรียม วั ต ถุ ดิ บ วิ ธี ก ารปรุ ง จนถึ ง อาหารที่ อ ยู ่ ใ นจานพร้ อ ม รับประทาน และอาจรวมถึงความรู้สึกในการรับประทาน

MAY-JUN 17

41


TECHNOLOGY & INNOVATION

อาหารด้วย จึงได้ตั้งค�ำเรียกการปรุงอาหารด้วยวิธีการสมัยใหม่ของเชฟว่า Molecular cuisine หรือ Techno cuisine/Modern cuisine/Gastro cuisine เป็นต้น ส�ำหรับเราอาจเรียกวิธีการปรุงอาหารด้วยวิธีการสมัยใหม่นี้ว่า การครัว เชิงโมเลกุล/การครัวสมัยใหม่ ได้เช่นกัน ความเชื่ อ มโยงของวิ ท ยาศาสตร์ ก ารปรุ ง อาหารและการอาหาร ด้านอื่นๆ

ความเชื่อมโยงระหว่าง Molecular gastronomy และการอาหารด้านอื่นๆ เริม่ ต้นจากอาหารและวัตถุดบิ อาหาร ซึง่ มีความส�ำคัญและเนือ้ หาทีก่ ว้างมากทีส่ ดุ ไปจนถึงอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมรับประทาน จะเห็นได้วา่ อาหารและวัตถุดบิ อาหาร ท�ำให้เกิดการศึกษาด้านอาหารซึ่งเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆ เรื่อง ทั้งเรื่ององค์ความรู้ วรรณกรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ที่ส�ำคัญคือ ท�ำให้ เกิดการศึกษาวิทยาศาสตร์การอาหาร (Food science) ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับ กระบวนการผลิ ต อาหารต่ า งๆ จนถึ ง การผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ดั ง นั้ น วิ ท ยาศาสตร์ ก ารปรุ ง อาหารซึ่ ง มุ ่ ง เน้ น ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน กระบวนการปรุงอาหารจึงถูกจัดให้อยู่ภายใต้วิทยาศาสตร์การอาหาร องค์ความรู้ ใหม่ทเี่ กิดขึน้ สามารถน�ำมาพัฒนาเป็นเทคโนโลยีการอาหาร (Food technology) บางครั้งเทคโนโลยีการอาหารอาจเกิดมาจากองค์ความรู้ด้านอื่นๆ ได้ด้วย โดย เทคโนโลยีใหม่ๆ นี้อาจอยู่ในรูปวัตถุดิบแปลกใหม่ กระบวนการแบบใหม่ และ อุปกรณ์แบบใหม่ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาด้านการครัว (Cuisine) ส�ำหรับ การครัวที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ นี้ ก็หมายถึง การครัวเชิงโมเลกุล (Molecular cuisine) นัน่ เอง และผลลัพธ์สดุ ท้ายจึงเกิดเป็นอาหารปรุงส�ำเร็จพร้อมรับประทาน

การเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารทั่วโลก เป็นไปอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ท�ำให้หลายคน ทั้งผู้ปรุงอาหารและผู้รับประทานอาหาร ต่างสนใจวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารล้วนมาจากความสนใจในประสบการณ์ แปลกใหม่ เช่น อาหารหน้าตาแปลกใหม่ รสชาติและการสัมผัสทีแ่ ปลกใหม่ ตลอด จนการเข้าใจการกระจายตัวของโมเลกุลกลิ่นรส ณ ต่อมรับรสต่างๆ ในปาก

42

MAY-JUN 17


ตัวอย่างการเปลีย ่ นแปลงทางลักษณะกายภาพ จากความร้อนของการอบ Cheese soufflé

Photo by: costsectorcatering.co.uk/

แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร และการอาหารด้านอื่นๆ FOOD AND FOOD INGREDIENTS

KNOWLEDGE

LITERATURE

GASTRONOMY

HISTORY

GEOGRAPHY

FOOD SCIENCES

FOOD TECHNOLOGY

CUISINE

ECONOMY

MOLECULAR GASTRONOMY

DISH

บทความนีแ้ สดงให้เห็นความชัดเจนของวิทยาศาสตร์การปรุงอาหาร และการครัวเชิงโมเลกุล แน่นอนว่าการพัฒนาการปรุงอาหารไทยจะเป็น ไปอย่างก้าวกระโดดหากเราสามารถอธิบายสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในการปรุงอาหาร ของเราในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ และน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานครัว อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Source:

ประหยัด สายวิเชียร. 2547. อาหาร วัฒนธรรม และสุขภาพ. เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์ H. This, Molecular gastronomy, Angewandte Chemie – International Edition 41 (2002) 83-88. H. This, Modelling dishes and exploring culinary ‘precisions’: The two issues of molecular gastronomy, British Journal of Nutrition 93 (2005) S139-S146. Magalhães M. S., Tommola J., Ferreira C. L., Salminen S., Hopia A., Anna P., Marchelli R., Molecular gastronomy, Terminology (2011) 98-100, Univeristy of Turku. H. This, Lipides et goût, OCL - Oleagineux Corps gras Lipides 6 (1999) 330-335.

การอบ Cheese soufflé เกิดจากการผสมส่วนผสมหลัก คือ เนย เหลว แป้ง และนม ให้เหนียวข้นก่อน แล้วจึงใส่ชีสฝอย ไข่แดง และ โฟมไข่ขาวทีถ่ กู ตีจนฟูแล้ว เมือ่ น�ำไปอบจะท�ำให้เกิดการขึน้ ฟู คนส่วนใหญ่ จึงเข้าใจว่าการฟูนี้เกิดจากการขยายตัวของฟองอากาศเล็กๆ ที่อยู่ใน โฟมไข่ขาว เนือ่ งจากความร้อนทีส่ งู ขึน้ แต่จริงๆ แล้วความเข้าใจดังกล่าว มี ค วามคลาดเคลื่ อ นอย่ า งชั ด เจน กล่ า วคื อ เมื่ อ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ท�ำการทดลองวัดอุณหภูมิและความดันภายในของ Cheese soufflé ขณะอบที่อุณหภูมิเตาอบ 180๐C พบว่าความดันภายใน Soufflé ค่อยๆ เพิม่ สูงขึน้ และเพิม่ สูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญหลังจากอบไป 5 นาที เมื่อได้ข้อมูลความดันแล้วจึงสามารถท�ำนายการขยายตัวของอากาศ ได้จากทฤษฎีกฎของแก๊สในอุดมคติ ซึ่งมีสมการดังนี้ PV = nRT เมื่อ P คือ แรงดันของแก๊ส (หน่วย atm) V คือ ปริมาตรของแก๊ส (หน่วย Litre) n คือ จ�ำนวนโมเลกุลของแก๊ส (หน่วย mol) R คือ ค่าคงที่ของแก๊ส มีค่าเท่ากับ 8.314 J·K-1·mol-1 T คือ อุณหภูมิของแก๊ส (หน่วย Kelvin) ผลการค� ำ นวณบ่ ง บอกว่ า หากการขึ้ น ฟู ข อง Soufflé ขึ้ น กั บ การขยายตั ว ของฟองอากาศจะสามารถฟู ขึ้ น มาได้ ม ากสุ ด เพี ย ง ร้อยละ 20 เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงปริมาตรของ Soufflé เพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า หรือมากกว่านั้น ดังนั้น การขึ้นฟูของ Soufflé น่าจะมีผลมาจาก ปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่น การระเหยของน�้ำ แม้มีปริมาณน�้ำเพียงเล็กน้อย ที่ปรากฏในส่วนผสม คือ จากนม ไข่ขาว และไข่แดง แต่ก็อาจมีส่วน ส�ำคัญในการอบ Soufflé ในระหว่างการอบนั้นแม้น�้ำที่อยู่ส่วนผิวบนของ Soufflé จะระเหย ออกไป แต่ไอน�้ำที่เกิดขึ้นด้านล่างถ้วยจะช่วยดันให้ Soufflé ฟูขึ้นมา ได้มาก ซึ่งความส�ำคัญของไอน�้ำนี้ไม่เคยถูกเขียนลงในต�ำราอาหาร มาก่ อ น นอกจากนั้ น การทดลองนี้ ยั ง สามารถแนะน� ำ เชฟได้ ว ่ า ในการอบ Soufflé ควรให้ความร้อนจากด้านล่างของเตาอบ

MAY-JUN 17

43


SMART MANAGEMENT

Restaurant Business Management Software as a Helper เจ้าของธุรกิจร้านอาหารรุ่นใหม่เลือกใช้โปรแกรมบริหารจัดการ ธุรกิจร้านอาหารเป็นผู้ช่วย ปัจจุบันมีโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารซึ่งเป็นตัวช่วย ให้การประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็นระบบมากขึน ้ โดยประกอบไปด้วย ระบบการให้บริการลูกค้าหน้าร้าน (Front-end system) ตั้งแต่ การจองคิว สั่งอาหาร เสิร์ฟอาหาร ไปจนถึงการชำ�ระเงิน ส่งผลให้ ธุ ร กิ จ ร้ า นอาหารสามารถให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึงระบบการบริหารจัดการหลังร้าน (Back-end system) ตั้งแต่การบริหารจัดการวัตถุดิบ ประกอบอาหาร ครัวกลาง ไปจนถึง การเงิน ซึ่งสามารถรายงานผลในด้านต่างๆ ที่ผู้ประกอบการธุรกิจ ร้านอาหารสามารถนำ�มาพิจารณาว่าผลประกอบการธุรกิจร้านอาหาร ขณะนี้นั้นอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่

44

MAY-JUN 17

ระบบบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหาร (Restaurant Management System) ได้รับการออกแบบมาส�ำหรับ บริหารจัดการร้านอาหาร โดยมีโปรแกรมที่สามารถ ท�ำงานได้พร้อมกันหลายเครื่อง หรือท�ำงานเครื่องเดียว ก็ได้ ทั้งนี้ ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลางและเล็กสามารถ ใช้โปรแกรมได้จากทั้งที่ให้บริการดาวน์โหลดได้ฟรี และ บริการขายโปรแกรมที่มีบริการหลังการขาย โดยใช้งาน ผ่านอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ Pocket PC แท็บเล็ต เป็นต้น


ความสามารถของ Back-end System

ความสามารถของ Front-end System

• จัดเก็บข้อมูลการสั่งอาหาร • ระบุหมายเหตุการปรุงส�ำหรับอาหารแต่ละอย่างที่สั่ง เช่น ไม่ใส่ผงชูรส ไม่ใส่พริก เผ็ดน้อย เป็นต้น • สั่งพิมพ์ใบสั่งอาหารไปยังห้องครัวต่างๆ • ย้ายโต๊ะอาหาร และยกเลิกการเปิดโต๊ะ • รวมบิลหรือแยกบิลก่อนการช�ำระเงิน • ก�ำหนดส่วนลด และค่าบริการในขั้นตอนการเช็คบิล แล้วพิมพ์ใบเช็คยอด • สามารถเลือกวิธกี ารช�ำระเงินได้หลายช่องทาง เช่น ช�ำระด้วยเงินสด ช�ำระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น และสามารถค�ำนวณเงินทอน จากยอดเงินที่รับมาในการช�ำระเงิน • สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อหลังการช�ำระเงินได้ทันที และ สามารถยกเลิกใบเสร็จ พิมพ์ซ่อมใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ตลอดจน ออกใบเสร็จเต็มรูปเมื่อลูกค้าต้องการ

การพิจารณาว่าผลประกอบการธุรกิจร้านอาหาร อยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่

เพิ่มรายได้

ลดต้นทุน

• กระตุ้นการใช้จ่ายต่อคนต่อครั้งของ ลูกค้าให้เพิ่มสูงขึ้น ก�ำหนดรายการอาหารแนะน�ำจานหลัก ที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า และกระตุ้นให้ ลู ก ค้ า สั่ ง อาหารอื่ น ๆ ของหวาน และ เครื่องดื่ม เพิ่มเติม

• ลดต้นทุนพนักงาน ฝึกให้พนักงานท�ำงานได้หลายทักษะเพือ่ ให้ สามารถท�ำงานแทนกันได้ จ้างพนักงาน พาร์ทไทม์บางต�ำแหน่งเพิ่มเฉพาะในช่วง เวลาที่ลูกค้าใช้บริการหนาแน่น

• ดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการซ�้ำ สร้ า งความแปลกใหม่ ไม่ จ� ำ เจส� ำ หรั บ ลูกค้า เช่น รายการอาหารใหม่ๆ การตกแต่ง ร้านใหม่ๆ เป็นต้น • ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ การโฆษณาผ่ า นอิ น เทอร์ เ น็ ต การเป็ น พั น ธมิ ต รกั บ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง รวมถึ ง การแนะน�ำบอกต่อจากลูกค้าที่เข้ามาใช้ บริการ

• ลดต้นทุนวัตถุดิบ หาแหล่งวัตถุดิบที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ บริหารจัดการสต๊อกวัตถุดบิ ลดของเสียและ การสิ้ น เปลื อ งวั ต ถุ ดิ บ รวมถึ ง เก็ บ รั ก ษา วัตถุดิบให้คงความสด ใหม่ และมีคุณภาพ อยู่เสมอ

• สามารถก�ำหนดการเข้าถึงข้อมูล โดยผู้ดูแลระบบสามารถก�ำหนด สิทธิการใช้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันการเข้า ไปใช้งานในส่วนที่ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง และที่ส�ำคัญคือ เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปดูข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งอาจ ก่อให้เกิดความเสียหายกับกิจการได้ • จัดรูปแบบเอกสาร เช่น ใบสั่งอาหาร ใบเช็คยอด ใบเสร็จรับเงิน อย่างย่อ เป็นต้น ให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการได้ • สามารถเก็บข้อมูลหลักได้ เช่น เมนูอาหาร กลุ่มอาหาร ข้อมูลโต๊ะ ข้อมูลเครือ่ งพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอย่างย่อ ก�ำหนดรายละเอียดบริษทั เป็นต้น • จัดการสินค้าคงคลัง หรือรายการวัตถุดิบที่ใช้ปรุงอาหารที่ช่วย ในการบริหารสต็อกคงเหลือ และสามารถค�ำนวณต้นทุนแบบ เข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ได้ • มีระบบภาษีที่ช่วยในการสรุปยอดภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ และออกรายงานต่างๆ เช่น รายงานภาษีขาย รายงานสรุปภาษีขาย และรายงานภาษีขายรวม เป็นต้น

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะบันทึกรายงานในรูปแบบไฟล์ Excel ที่สามารถ แก้ไข หรือจัดรูปแบบของรายงานให้ตรงตามรูปแบบที่ต้องการ อย่างไร ก็ตาม เมื่อใช้โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารแล้ว ผู้ประกอบการ ยังต้องพิจารณาว่าผลประกอบการธุรกิจร้านอาหารอยู่ในเกณฑ์ดีหรือไม่ จากการพิจารณาการเพิ่มขึ้นของรายได้ ทั้งในมุมของการใช้จ่ายต่อคน ต่อครั้งของลูกค้า จ�ำนวนลูกค้าที่ใช้บริการซ�้ำ จ�ำนวนลูกค้าใหม่ และอัตรา การหมุนเวียนลูกค้า รวมถึงพิจารณาการลดลงของต้นทุน เพื่อน�ำมาสู่ การถึงจุดคุม้ ทุนและก่อให้เกิดก�ำไรได้ นอกจากนี้ ธุรกิจร้านอาหารขนาดกลาง และเล็กซึ่งมีเงินทุนหมุนเวียนไม่สูงมากนัก ยังต้องให้ความส�ำคัญกับ การบริหารกระแสเงินสดเพื่อรักษาสภาพคล่องของกิจการด้วย จะเห็นได้วา่ โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารมีความสามารถ ในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และสะดวกต่อการน�ำข้อมูลมาใช้ ตลอดจนสามารถน�ำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา ลดต้นทุน รวมถึง พัฒนาการประกอบธุรกิจร้านอาหารได้ต่อไป Source:

• KResearch Center • www.softcom.co.th

• เพิ่มอัตราการหมุนเวียนลูกค้า ปรับกระบวนการให้บริการให้รวดเร็วและ เป็นระบบในช่วงเวลาที่ลูกค้าเข้ามาใช้ บริการอย่างหนาแน่น และกระตุ้นการใช้ บริการในช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่หนาแน่น

MAY-JUN 17

45


SMART MANAGEMENT

จุดขายหรือจุดชำ�ระเงินตรงแคชเชียร์มักบริหารจัดการผ่านระบบ POS ซึ่งเป็นการนำ�หลักการของเครื่องคิดเงินมาเขียน โปรแกรมพัฒนาบนคอมพิวเตอร์ แล้วเพิ่มเติมความสามารถในการตัดสต็อกสินค้า ดูความเคลื่อนไหวของสินค้า หรือระบบ สมาชิกผ่านอินเทอร์เน็ต ในขณะเดียวกันก็จัดเป็นจุดที่มีความเสี่ยงจากผู้ร้ายไซเบอร์ซึ่งสามารถแอคเซสเข้าระบบ POS ของทางร้านและได้ข้อมูลบัตรของลูกค้าไปเป็นจำ�นวนมาก เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? และเจ้าของธุรกิจจะมีวิธีรักษา ความปลอดภัยของระบบ POS ได้อย่างไร? เพื่อปกป้องชื่อเสียงของธุรกิจไม่ให้ถึงคราวเคราะห์ร้ายกันไปหมด

8 ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย

ของระบบ POS

การโจมตีเข้าระบบ POS (Point of Sale) หรือระบบหลักในการคิดเงิน ของร้านค้าปลีกขยายตัวในช่วงระยะสองสามปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบ โดยตรงต่อธุรกิจร้านอาหาร คาเฟ่ และสะเทือนถึงเชนโรงแรมอย่างมาก โดยเหตุจงู ใจแรกส�ำหรับผูร้ า้ ยไซเบอร์ คือ ผลก�ำไร ณ ตรงตัวจุดขายเองนัน้ เต็มไปด้วยข้อมูลมีคา่ ทีอ่ ยูบ่ นแถบแม่เหล็กของบัตรเครดิต หมายความว่า สามารถท�ำเลียนแบบและน�ำมาหากินในทางมิชอบได้ ข้อมูลบนบัตรช�ำระเงิน นัน้ ซือ้ ขายกันในตลาดมืดทางเว็บไซต์ และร้านทีเ่ รียกกันว่า Dump Shops เช่น McDumpals ที่ผู้ร้ายสามารถแม้แต่จะคัดกรองเลือกบัตรตามพื้นที่ ต่างๆ ทั่วโลกได้ จึงยิ่งก่ออาชญากรรมกันง่ายสะดวกยิ่งขึ้นไปอีก 46

MAY-JUN 17

By: KASPERSKY LAB

POS ที่ยังใช้แถบแม่เหล็กเมื่อสามสิบปีที่แล้วอยู่อีกเป็นจ�ำนวนมาก นัน้ จะเป็นจุดอ่อนเปิดรอการโจมตีอย่างดี แถมด้วยระบบ POS มีการเชือ่ มต่อ อินเทอร์เน็ตและยังใช้รหัสผ่านที่มาจากโรงงาน (Default passwords) เข้าด้วยอีก จึงเป็นการผสมผสานที่ท�ำให้การเจาะทะลวงเข้าระบบง่าย เสียยิง่ กว่าง่าย เพราะมิได้มปี ราการป้องกันด้วยซอฟต์แวร์เพือ่ ความปลอดภัย แต่อย่างใด ระบบ POS มีจุดอ่อนอยู่ 4 ประการ คือ เก็บข้อมูลในหน่วย ความจ�ำ ส่งผ่านข้อมูลทีไ่ ม่ได้เข้ารหัส ใช้ระบบปฏิบตั กิ ารที่ Non-patched ใช้รหัสที่ตั้งค่ามาจากโรงงาน หรือค่าคอนฟิกูเรชัน


วิธีการปกป้องธุรกิจของคุณง่ายๆ ด้วย 8 ขั้นตอน ให้พ้นจากความหายนะผ่านระบบ POS

ขัน้ ตอนที่ 1 ฝึกหัดหรืออบรมพนักงานให้รเู้ รือ่ งไซเบอร์ ควรต้องอบรมพนักงานให้รู้จักระแวดระวังพฤติกรรมเมื่อใช้ ระบบ POS และไม่คลิก๊ เข้าโซเชียลมีเดียลิงค์หรือไฟล์แนบมากับ อีเมล์บนเครื่องของออฟฟิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องที่มีระบบ POS ต่อเชื่อมอยู่ด้วย ขั้นตอนที่ 2 ดูแลเก็บรักษารหัสผ่านเป็นอย่างดี เมื่อใดก็ตามที่ติดตั้งระบบ POS ควรต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน ที่ตั้งมากับระบบ และห้ามแชร์รหัสผ่านเข้าเครื่องของพนักงาน แต่ละคน และควรต้องเปลีย่ นรหัสอยูเ่ ป็นประจ�ำ ถ้าหากพนักงาน ผูใ้ ดลาออก ควรต้องยกเลิกและลบรหัสผ่านนัน้ ออกไปจากระบบ โดยสิ้นเชิง

ขั้นตอนที่ 7 บริหารเว็บแอคเซสของพนักงานให้ดี เจ้าของธุรกิจสามารถใช้โซลูชนั การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพือ่ ป้องกันมิให้พนักงานดาวน์โหลดโปรแกรมได้ โดยสามารถตัง้ ระยะเวลาใน การเข้าเว็บของเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ขั้นตอนที่ 8 เข้ารหัสข้อมูลและท�ำส�ำเนา ในหลายๆ ประเทศ ธุรกิจที่เก็บข้อมูลของลูกค้าเอาไว้จะต้องปฏิบัติ ตามข้อบังคับกฎหมายให้เข้ารหัสข้อมูลเหล่านัน้ แม้มไิ ด้กำ� หนดไว้ การเข้า รหัสข้อมูลการช�ำระเงินก็เป็นเรื่องที่ควรกระท�ำ นอกจากนี้ ควรต้องท�ำ ส�ำเนาข้อมูลที่อ่อนไหวต่อธุรกิจลงบนฮาร์ดไดรฟ์แยกต่างหาก หรือเก็บ ขึ้นไปไว้ในโกดังคลังข้อมูลบนคลาวด์ อีกทั้งการเข้ารหัสส�ำเนาข้อมูล ช่วยป้องกันอุบัติเหตุเผอเรอลบข้อมูลได้ด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ล็อกการเชื่อมต่อ Wifi ระบบ Wifi ที่เปิดใช้ในร้านอาหาร คาเฟ่ โรงแรม ควรจะต้อง ใช้รหัสผ่านเป็นการป้องกัน และต้องติดตั้งไฟร์วอลล์หรือระบบ ป้องกันภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ให้ถูกโจมตีจากการสื่อสาร ที่ไม่ได้รับอนุญาต ขั้นตอนที่ 4 จ�ำกัดการเข้าถึงเครื่อง POS ที่ใช้งาน จากการทีผ่ รู้ า้ ยไซเบอร์ใช้เวลาเพียงน้อยนิดก็สามารถทะลวง เข้าระบบ POS ได้ ฉะนัน้ เครือ่ ง POS ของคุณควรทีจ่ ะมีเจ้าหน้าที่ พนักงานคอยดูแลตลอดเวลา ควรมีเครื่องกีดขวางป้องกันรอบ เครือ่ ง POS เพือ่ ขวางกัน้ มิให้คนเอือ้ มมาถึงเครือ่ งอ่านบัตรเครดิต หรือยูเอสบีพอร์ทบนเครื่อง POS ของคุณได้โดยสะดวก ขั้นตอนที่ 5 อัพเดทระบบปฏิบัติการหลักของแต่ละ เครื่องให้ทันสมัย เวลาที่ฝึกอบรมพนักงาน ต้องให้แน่ใจว่ารู้ทันกล่องบอกบท (Prompts) ทีค่ อยกระตุน้ ให้ดาวน์โหลดอัพเดทระบบวินโดวส์ และ อัพเดทแอพพลิเคชัน ห้ามเพิกเฉยคลิก๊ ตามไปเรือ่ ยๆ โดยเด็ดขาด ขัน้ ตอนที่ 6 ติดตัง้ ซอฟต์แวร์เพือ่ ความปลอดภัยเฉพาะ POS ที่ดีที่สุดเท่าที่จะหาได้ การเข้าจู่โจมร้านค้าปลีกโดยมากมักอาศัยมัลแวร์ที่ซับซ้อน เป็นเครือ่ งมือ ดังนัน้ การป้องกันเครือ่ งทีต่ ดิ ตัง้ ระบบ POS ไว้โดย เฉพาะ เป็นเรื่องที่ควรต้องท�ำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพิทักษ์อารักขา ธุรกิจของคุณให้พ้นจากกลลวงหวังร้ายต่อระบบ POS

ปัจจุบันมีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐอเมริกาหันมาใช้บัตร EMV (Europay, MasterCard และ Visa) เป็นบัตรที่มีชิป โลกนี้ก็ยิ่งปลอดภัย มากขึ้นไปทุกขณะ และเป็นแสงสว่างให้แฮกเกอร์พุ่งเป้าหมายไปยัง ระบบ POS ที่ไม่มีความพร้อม ดังนั้นเพื่อเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อใน รายการเป้าหมายที่น่าสนใจของผู้ร้าย เจ้าของธุรกิจควรที่จะท�ำทุก หนทางเพื่อป้องกันบัตรข้อมูลของลูกค้าให้พ้นภัย

MAY-JUN 17

47


BUSINESS TAKE OFF

สิ่งที่ SMEs ควรรู้

ก่อนเริ่มต้นธุรกิจฟู้ดทรัค

ฟูด ้ ทรัค หรือรถขายอาหารเคลือ ่ นที่ กำ�ลังได้รบ ั ความนิยมในหลายประเทศทัว่ โลกและพบเห็นได้บา้ งแล้วในประเทศไทย เนือ ่ งจาก ไลฟ์สไตล์ของคนไทยชอบรับประทานอาหารนอกบ้านและกลายเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ ฟู้ดทรัคสามารถตอบโจทย์ หลายอย่างให้กบ ั ผูบ ้ ริโภค รวมถึงผูป ้ ระกอบการทีกำ ่ �ลังมองหาธุรกิจใหม่ทม ี่ ค ี วามเป็นอิสระ แต่กอ ่ นจะเริม ่ ทำ�ธุรกิจนีผ ้ ป ู้ ระกอบการ ควรศึกษาทั้งข้อมูลการลงทุน การวางแผนการทำ�งาน และวิธีแก้ปัญหาล่วงหน้าไว้ด้วย การลงทุนรูปแบบรถขายอาหารเคลือ ่ นที่ มี 3 ประเภท 1. ฟูด ้ ทรัค (Food Truck) คือ รถทีอ่ อกแบบ

มาเพื่อธุรกิจนี้ซึ่งมีหลายบริษัทที่ผลิตออกมา รองรับ ราคายังไม่รวมการตกแต่งภายในอยู่ ที่ราว 4-5 แสนบาท (แล้วแต่ขนาดและแรงม้า ของรถ) ส่วนใครที่มีรถอยู่แล้ว ต้องการน�ำมา

48

MAY-JUN 17

เปลี่ ย นให้ เ ป็ น ฟู ้ ด ทรั ค ได้ โดยมี ห ลายบริ ษั ท ที่ รั บ ปรั บ แต่ ง ตามความต้ อ งการ มี ใ ห้ เ ลื อ ก หลายแบบ เช่น บานประตูม้วน ประตูเลื่อน ประตู ย กขึ้ น เปิ ด ข้ า ง ทั้ ง นี้ ต ้ อ งค� ำ นึ ก ว่ า รูปแบบไหนเหมาะกับประเภทอาหารที่จะขาย และรูปแบบนัน้ ตรงกับความถนัดและความชอบ ของพฤติกรรมลูกค้าหรือไม่

2. ฟูด ้ เทรลเลอร์ (Food Trailer) คือ ตูพ ้ ว่ ง

ไปกับรถซึง่ สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ แต่ ในกรุงเทพฯ อาจยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก เนื่องด้วยสภาพท้องถนนและการจราจร ท�ำให้ ต้องใช้ทักษะสูงในการควบคุมรถ แต่รถพ่วงก็ เป็นทางเลือกที่ก�ำลังมาแรงเพราะเราไม่ต้องไป เริ่มลงทุนใหม่หมด สามารถใช้รถที่มีอยู่แล้ว มาพ่วงกับฟู้ดเทรลเลอร์ได้ ราคารถพ่วงหนึ่งคัน


อยูท่ ปี่ ระมาณ 2 แสนบาท มีให้เลือกหลายขนาด และระดับการยืนในการพูดคุยกับลูกค้าอยู่ใน ระดับที่ใกล้เคียงกัน ต่างจากการใช้รถกระบะ หรือรถบรรทุกที่ต้องยืนสูงกว่า

จุดเด่นของฟู้ดทรัค

3. วิ น เทจ ฟู ้ ด ทรั ค (Vintage Food Trucks) คือ การน�ำรถเก่ามาดัดแปลงเป็น

สะดวกรวดเร็ว

คือ ต้นทุนต�่ำ

ฟู้ดทรัค ไม่ว่าจะเป็นการน�ำรถที่มีอยู่แล้วหรือ ซื้อรถเก่าแล้วน�ำมาดัดแปลง เช่น รถตู้อย่าง โฟล์คสวาเกน รถตูเ้ ก่า รถตุก๊ ตุก๊ เก่า น�ำมาตกแต่ง รายละเอียดต่างๆ ท�ำให้เกิดความน่าสนใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จ ในธุรกิจฟู้ดทรัค

1. ความตื่นเต้นแปลกตาและรูปแบบ การน� ำ เสนออย่ า งสร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ 2. การน� ำ เสนอเมนู อ าหารที่ ช วนให้ ลิ้มลอง อาจมีการปรับแต่งส่วนผสม วัตถุดิบ หรือรสชาติ เพื่อเกิดเป็นเมนูเด่นของร้าน และ ควรเป็นเมนูที่ท�ำง่ายไม่ซับซ้อน 3. การสร้างเสน่หแ์ ละสุดยอดงานบริการ ให้ทมี เกิดเป็นการขายอาหารทีด่ สู นุก ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง 4. การท�ำการตลาดออนไลน์เพื่อเข้าถึง ผู ้ บ ริ โ ภค ไม่ว่าจะเป็นการบอกพิกัดที่จ ะไป ในแต่ ล ะครั้ ง การจั ด โปรโมชั น เหล่ า นี้ ช ่ ว ย เพิ่มยอดขายและสร้างแบรนด์ของร้านได้ ปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ ธุ ร กิ จ ฟู ้ ด ทรั ค ต้องเจอ

1. ท�ำเล พืน้ ทีจ่ อดรถตัง้ ร้าน เจ้าของธุรกิจ ต้ อ งใส่ ใ จในการเลื อ กท� ำ เลเป็ น พิ เ ศษ เช่ น สถานที่ จ อดขายอาหารนั้ น จะต้ อ งเป็ น พื้ น ที่ ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือเจ้าหน้าที่แล้ว 2. สภาพอากาศ สิ่ ง ที่ ห ้ า มไม่ ไ ด้ อ ย่ า ง ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ฝนตก ฟ้าร้อง แดดร้อน เจ้ า ของธุ ร กิ จ ต้ อ งมี วิ ธี ก ารคิ ด แก้ ป ั ญ หาไว้ ล่วงหน้า เช่น การเช็คสภาพอากาศล่วงหน้า เมื่ อ รู ้ ว ่ า อาทิ ต ย์ ต ่ อ ไปมี แ นวโน้ ม ที่ ฝ นจะตก หลายวั น ก็ ค วรหาสถานที่ ที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรค ต่อการจอดขาย

เคลื่อนย้ายได้ง่าย และความแปลกใหม่

3. คู่แข่งที่เริ่มเพิ่มมากขึ้น • คู ่ แ ข่ ง กั บ ร้ า นฟู ้ ด ทรั ค ด้ ว ยกั น เองที่ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม ขึ้ น ปั ญ หาการขายอาหารซ�้ ำ มั ก เกิดขึ้นเป็นประจ�ำ จึงควรหาเอกลักษณ์ในธุรกิจ ของตัวเอง เช่น รสชาติอาหารดีเยี่ยมที่ท�ำให้ ลูกค้าไม่คิดเปลี่ยนใจ หรือว่าจะเป็นการตกแต่ง รถให้ดูดึงดูดผู้บริโภค • คูแ่ ข่งกับร้านอาหารแบบหน้าร้าน ซึง่ เป็น ปัญหาที่ใกล้ตัวและส่งผลต่อรายได้ของธุรกิจ อย่างมาก ดังนั้นควรศึกษาให้ดีว่าบริเวณที่เรา จอดขายอาหารนัน้ มีรา้ นอาหารประเภทเดียวกัน ขายอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ 4. ความพร้อม อันได้แก่ ความพร้อมทาง ด้ า นการเงิ น การตลาด หรื อ ท� ำ เล ดั ง นั้ น ควรศึกษาและวางแผนเบื้องต้น ไม่ว่าจะเป็น การค� ำ นวณเรื่ อ งงบประมาณที่ ต ้ อ งใช้ ซื้ อ รถ ตกแต่ ง รถ ไปจนถึ ง เรื่ อ งการท� ำ การตลาด ของร้าน แหล่งจัดจ�ำหน่ายรถฟูด ้ ทรัคในเมืองไทย ทีก ่ ารันตีความนิยมในหมูค ่ นขายฟูด ้ ทรัค

ชิ น เ ร ย ์ : ได้ รั บ ความนิ ย มมากจาก ผู้ประกอบการ SMEs เพราะมีให้เลือกหลายรุ่น มาก ฟังก์ชันการท�ำงานหลากหลาย และเหมาะ กับสภาพสังคมไทย ต ง ฟ ง : อ อ ก แ บ บ ร ถ โ ด ย ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้น เจ้าของธุรกิจ จึงสามารถคิดค้นเพื่อมาดัดแปลงและปรับแต่ง

ร้านค้าให้มีจุดเด่นได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับ ไลฟ์สไตล์ของคนไทยได้มากขึ้น ฉางอาน: มุ่งเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ใช้รถเพือ่ ประกอบอาชีพโดยเฉพาะ จึงออกแบบ รถโดยเน้ น ฟั ง ก์ ชั น การใช้ ง านและมี พื้ น ที่ ที่เหมาะสม ทาทา: จุดเด่นอยู่ที่แต่ละรุ่นออกแบบเป็น แนวคิดเกี่ยวกับการน�ำรถมาตกแต่งเป็นรถเพื่อ การค้าขาย จึงน�ำเสนอแนวคิดที่สนุก พร้อมใช้ ดูทันสมัย การท� ำ ธุ ร กิ จ ฟู ้ ด ทรั ค เป็ น การลงทุ น ที่คุ้มค่า ยั่งยืน และสร้างรายได้อย่างแท้จริง ในแง่ของการบริหารธุรกิจฟูด้ ทรัคมาพร้อมกับ ความสะดวกและความคล่องตัวในการบริหาร จัดการทุกสิง่ อย่าง ทัง้ ยังง่ายต่อการเคลือ่ นย้าย เมื่ อ ต้ อ งรั บ อี เ ว้ น ท์ ห รื อ งานเทศกาลนอก สถานที่ และทีส่ ำ� คัญกระแสการตอบรับในไทย ยังดีมาก จึงเป็นโอกาสของ SMEs ที่จะลงทุน ในธุรกิจประเภทนี้

Source:

• www.scbsme.scb.co.th • www.thaismescenter.com

MAY-JUN 17

49


BUSINESS TAKE OFF

เครื่องแบบเชฟ ความสำ�คัญของมืออาชีพ By: CLEMENT DESIGN ASIA OFFICE by GLOBAL SYNERGY MANAGEMENT Co., Ltd.

ชุ ด เครื่ อ งแบบเชฟนั้ น มี รู ป แบบ แตกต่างกันขึ้นอยู่กับร้านอาหาร บางร้ า นอาจจั ด ทำ�ขึ้ น เป็ น พิ เ ศษ สำ�หรับพนักงาน และสำ�หรับเชฟ โดยอาจมีชื่อร้านอาหารปักบนชุด หรื อ ปั ก คำ�ขวั ญ ของร้ า นนั้ น ๆ ซึ่งมีเหตุผลสำ�คัญคือเพื่อให้แน่ใจ ว่ า เครื่ อ งแบบทั้ ง หมดเหมื อ นกั น ทุกคนและเป็นเอกลักษณ์ของร้าน แต่ละร้าน

50

MAY-JUN 17

ปัจจุบันเรามักเห็นพ่อครัวปรุงอาหารสวม กางเกงสีขาวกับเสื้อแจ็คเก็ตสีขาว พร้อมหมวก สีขาวยาวบนศีรษะของพวกเขา พวกเขาไม่ได้สวม เครือ่ งแบบเพียงเพือ่ ดูสวยงาม แต่เพราะพ่อครัว ทั้ ง ชายหญิ ง ทุ ก คนสวมชุ ด เครื่ อ งแบบเชฟ ด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากพ่อครัวได้งาน ที่ร้านอาหารตามที่เขาปรารถนาแล้ว สิ่งแรกที่ พวกเขาให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับถัดไปก็คอื เครือ่ งแบบ ทีเ่ ขาหรือเธอจะต้องสวมใส่ ซึง่ มักจะเป็นชุดเครือ่ ง แบบเชฟสีขาวที่แสดงออกถึงความภาคภูมิและ มีเกียรติของพ่อครัวปรุงอาหารนั่นเอง ความส�ำคัญของชุดเครื่องแบบเชฟ

หากคุณเข้ามาเป็นเชฟแล้วคุณต้องให้ความ ส�ำคัญกับเรื่องความสะอาดบนชุดเครื่องแบบเชฟ ทีส่ วมใส่ดว้ ย แม้จะรูว้ า่ ต้องสวมชุดเครือ่ งแบบเชฟ อยู่กับอาหารตลอดทั้งวัน และเป็นเรื่องที่ไม่ถูก สุ ข อนามั ย นั ก ถ้ า คุ ณ ซั ก ชุ ด ของคุ ณ เพี ย ง สองสัปดาห์ครั้ง เชฟที่สวมเครื่องแบบมักจะดู มีความน่าเชือ่ ถือ ได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า ดั ง นั้ น หากเครื่ อ งแบบสกปรกก็ อ าจเป็ น ภาพลักษณ์ที่ไม่ดีไปถึงธุรกิจด้วย

วั ต ถุ ป ระสงค์ พิ เ ศษในการออกแบบ ชุดเครื่องแบบเชฟ

• เสื้ อ เสื้ อ เชฟแจ็ ค เก็ ต แบบ Double breasted (กระดุมสองแถว) ที่สามารถสลับ ด้านในมาใส่ได้หากมีคราบสกปรกมากเกินไป และแบบที่ท�ำจากผ้าฝ้ายสองชั้นเพื่อป้องกัน ผิวหนังของเชฟจากความร้อนจากเตาอาหารหรือ จากเตาอบ และคราบเปื้อนจากการท�ำอาหาร ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวัน • กางเกง ส�ำหรับกางเกงของชุดเครือ่ งแบบเชฟ ก็ ยั ง มี ลั ก ษณะเด่ น ที่ น อกเหนื อ จากความ สวยงามเพียงอย่างเดียว ลวดลายบนกางเกงของ เครื่องแบบพ่อครัวเรียกว่า Checkered (ลาย หมากรุ ก ) เป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า สี ด� ำ และ ขาวเล็กๆ ที่เหมาะส�ำหรับการซ่อนคราบต่างๆ • ผ้าพันคอ โดยสมัยก่อนพ่อครัวจะสวม ผ้าพันคอเพื่อซับเหงื่อที่ไหลออกมาจากห้องครัว ทีร่ อ้ นระอุ แต่ทกุ วันนีพ้ วกเขาจะสวมใส่เพือ่ ความ สวยงาม และเพื่อให้ชุดพ่อครัวดูสมบูรณ์มากขึ้น • หมวก หมวกเชฟแบบดั้ ง เดิ ม เรี ย กว่ า Toque blanche เป็นคุณลักษณะทีโ่ ดดเด่นทีส่ ดุ ในชุดเครือ่ งแบบเชฟ เป็นทรงสูงถึง 20 เซนติเมตร


ปัจจุบันหมวกเชฟมีหลายทรงตามแฟชั่นและ ลักษณะการใช้งาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตชุด เครื่องแบบเชฟ

• เทคโนโลยี DRY UP คือเทคโนโลยีที่เกิดจากการรวมกันของวัสดุ ที่แตกต่างกันสามแบบ 1. เส้นใย “สมาร์ท” ที่ควบคุมอุณหภูมิ ร่างกายโดยการระบายเหงือ่ ทีอ่ อกมาจาก ร่างกายให้ระเหยออกไปโดยเร็ว 2. การทอแบบเปิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การไหลเวียนของอากาศ 3. ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์คุณภาพสูง ส�ำหรับการจัดโครงสร้างเสื้อผ้า เพื่ อ ให้ เ หมาะส� ำ หรั บ การท� ำ งานใน สภาพแวดล้อมของพ่อครัวที่ต้องเคลื่อนไหวใน สภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงในห้องครัว

• นวัตกรรมของ Hybrid คื อ การน� ำ ผ้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง หลายชิ้ น มา ผสมผสานกั น ในผ้ า ชิ้ น เดี ย ว การผสมผสาน ที่ ล งตั ว ของเส้ น ใยโพลี เ อสเตอร์ แ ละผ้ า ฝ้ า ย ซึ่งเป็นเนื้อผ้าที่มีความนุ่มนวลทางเทคนิคสูง ตาข่ า ยที่ ใ ช้ ถั ก ทอของ Hybrid ได้ รั บ การ ออกแบบมาเฉพาะส�ำหรับการใช้งานในห้องครัว ระดับมืออาชีพ ผ้าฝ้ายใช้เพือ่ ความสะดวกสบาย ในการสวมใส่ เ มื่ อ สั ม ผั ส กั บ ผิ ว หนั ง ส่ ว นผ้ า โพลีเอสเตอร์ด้านนอกใช้เพื่อความทนทานของ สีผ้า เนื้อผ้าที่ถูกทออย่างแน่นหนาเพื่อกันการ ฉี ก ขาดที่ น ้ อ ยที่ สุ ด และคงรู ป ทรงสวยงาม ให้ยาวนานตลอดการใช้งาน

• เทคโนโลยี i-belt คือกางเกงที่มีเข็มขัดที่มีความยืดหยุ่นซึ่งมี อยู่ในกางเกงเชฟรุ่น i-belt สายเข็มขัดนี้ช่วยให้ สามารถปรับขนาดตามรอบเอวได้อย่างรวดเร็ว เข็มขัดท�ำมาจากยางยืดแข็งแรงมีการห่อหุม้ ด้วย ผ้าที่ผ่านการทอเพื่อช่วยในการซับเหงื่อเรียกว่า ผ้าอัจฉริยะ Dry-Clim ทีส่ ามารถระบายอุณหภูมิ ออกจากร่างกายได้

เครื่ อ งแบบเชฟเป็ น เรื่ อ งราวที่ พิ เ ศษของ ต�ำนานเสื้อผ้า บ่งบอกถึงความเป็นมืออาชีพ ที่ พ วกเขาอุ ทิ ศ ต่ อ การสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน การท� ำ อาหาร กาลเวลาจะเป็ น เครื่ อ งพิ สู จ น์ ให้ ชุ ด เครื่ อ งแบบเชฟคงอยู ่ ต ่ อ ไป แต่ จ ะมี ส่วนผสมของวิวฒ ั นาการตามกาลสมัยอยูเ่ สมอๆ

ชุดเครื่องแบบเชฟเป็นมาตรฐานส�ำหรับ อาชี พ ของพ่ อ ครั ว แต่ ไ ม่ ใ ช่ ก ฎหมายบั ง คั บ อย่างไรก็ตาม การแต่งกายด้วยเครือ่ งแบบเชฟ จะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพ ซึ่งแน่นอนว่า เชฟทุกคนภูมิใจในเครื่องแบบนี้และท�ำงาน อย่ า งหนั ก เพื่ อ ที่ จ ะได้ ส วมใส่ มั น และ แสดงบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างดีที่สุด

MAY-JUN 17

51


D.I.Y. CORNER

เส้นสาย ลายสวย

เปลี่ยนภาชนะเซรามิกใบเดิมให้กลายเป็น ของตกแต่งร้านแบบไม่เหมือนใคร 52

MAY-JUN 17


ภาชนะเซรามิกที่มักนิยมใช้จัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม ภายในร้านหากเกิดการแตกหักไปตามสภาพการใช้งาน ทำ�ให้เหลืออยู่ไม่ครบเซ็ท ไม่ครบคู่ แต่จะนำ�มาใช้งาน ต่อไปก็ดูไม่เข้าท่า หรือจะทิ้งไปทั้งหมดก็น่าเสียดาย... DIY ฉบั บ นี้ จึ ง นำ�เสนอวิ ธี ก ารง่ า ยๆ เพี ย งไม่ ถึ ง 10 นาที คุณก็จะได้เห็นคุณค่าของภาชนะเซรามิกใบเดิม ในแบบที่คุณจะต้องอยากเก็บไว้ใช้ตลอดไป

วัสดุและอุปกรณ์ • แก้วมัค (หรือจาน แก้วกาแฟ จานรอง ฯลฯ) • สีเพ้นท์เซรามิก (Pebeo porcelaine paint) • ปากกาเพ้นท์เซรามิก (Permanent metallic marker) • สติกเกอร์ • ดินสอ • ไม้บรรทัด • พู่กัน • เทปกาว

ขั้นตอนการ D.I.Y.

1.

ขี ด เส้ น แบ่ ง โซนที่ จ ะเพ้ น ท์ สี โดยใช้ไม้บรรทัดและดินสอขีด ตามแนวแบ่งพื้นที่ตามต้องการ

2. ใช้เทปกาวติดลงบนรอยที่ขีดเส้นไว้บนภาชนะ เพื่อกั้นไม่ให้สีเลอะไปส่วนอื่น

3.

เพ้นท์สีลงบริเวณที่เลือก เช่น กรณีเป็นแก้วมัค อาจเลือกเพ้นท์ที่ด้านล่างแก้ว

4. ดึงเทปกาวออก รอสีแห้ง เป็นอันเสร็จ

TIP FOR YOU

ใช้ตวั ช่วย เช่น สติกเกอร์ ในการสร้างลวดลาย โดยสามารถออกแบบ ลายอื่นๆ ได้ เช่น ชื่อร้าน โดยน�ำสติกเกอร์ตัดเป็นชื่อร้านมาแปะไว้ บนภาชนะ และใช้ปากกาเพ้นท์วาดเป็นจุดล้อมรอบตัวอักษรตามต้องการ จากนั้นดึงสติกเกอร์ออก ก็จะได้อีกลวดลายที่ไม่ซ�้ำใคร

ไอเดียง่ายๆ ทีใ่ ช้เวลาท�ำเพียงไม่ถงึ 10 นาที คุณก็จะเปลีย่ นภาชนะ เซรามิกใบเดิมให้แปลกใหม่ไม่ซ�้ำใคร และน�ำมาใช้ต่อได้ในสถานะ ของตกแต่งภายในร้านได้อย่างสบายๆ Source:

• www.havinghome.com • www.stylemotivation.com • www.thisheartofmineblog.com/2014/12/17/two-tone-dipped-mugs

MAY-JUN 17

53


PIN THE WAY

เกร็ดความรู้...ภัยเงียบไตรโคลซาน ในผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดร่างกาย ไตรโคลซาน คืออะไร?

สบู ่ คื อ หนึ่ ง ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ�ความสะอาดร่ า งกายที่ พ บได้ ใ น ทุกโรงแรมและรีสอร์ท ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย นอกจากจะมี รูปแบบทีส่ วยงามหลากหลายมากขึน ้ แล้ว ส่วนผสมในสบูแ่ ต่ละชนิด ไม่ว่า จะเป็นสบู่ก้อ นหรื อ สบู ่ เหลวยั งมี ส่ วนผสมที่ แ ตกต่ า งกั น ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งานอีกด้วย ดังนัน ้ ก่อนทีผ ่ ป ู้ ระกอบการ จะเลื อ กสบู ่ สำ�หรั บ ใช้ ใ นโรงแรมและรี ส อร์ ท ควรตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก และไม่ควรมองข้าม ภัยเงียบทีแ่ ฝงตัวมากับสารเคมีทผ ี่ สมในผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาด ร่างกายอย่าง “ไตรโคลซาน”

54

MAY-JUN 17

ไตรโคลซาน คือ สารเคมีชนิดหนึ่งที่มักใช้ในการผลิตสบู่ ประเภทต้านเชื้อแบคทีเรีย และบางครั้งใช้ผสมในยาสีฟัน น�้ำยา บ้วนปาก เครื่องส�ำอาง น�้ำยาซักผ้า กระดาษทิชชู เสื้อผ้า รวมทั้ง ผลิตภัณฑ์ดแู ลสุขภาพอีกมากมายหลายชนิด ดังนัน้ ไตรโคลซาน ทีด่ ดู ซึมผ่านผิวหนังหรือทางช่องปากจะเข้าไปสะสมอยูใ่ นร่างกาย เป็นระยะเวลานาน มีรายงานหลายฉบับที่ชี้ว่าไตรโคลซานอาจ ท�ำให้เกิดอาการแพ้ตามผิวหนัง ท�ำให้ตอ่ มฮอร์โมนท�ำงานผิดปกติ กล้ามเนือ้ ผิดปกติ ระบบภูมคิ มุ้ กันอ่อนแอ และระบบการเจริญพันธุ์ มีปัญหา ตลอดจนอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้


ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมไตรโคลซาน มีความเสี่ยงต่อสุขภาพของลูกค้าโรงแรม และรีสอร์ททุกวัยที่มาใช้บริการ

ถึงแม้ไตรโคลซานจะไม่ได้เป็นส่วนผสม ส�ำคัญในผลิตภัณฑ์จ�ำนวนมาก แต่ปัจจุบันสาร ดังกล่าวถูกเพิม่ ลงในยาสีฟนั เพือ่ ช่วยป้องกันโรค เหงือกอักเสบ รวมถึงสบู่ช�ำระร่างกายที่ต่อต้าน เชื้อแบคทีเรีย แต่ยังไม่มีหลักฐานใดที่กล่าวว่า สบู ่ ที่ มี ส ่ ว นประกอบของสารชนิ ด นี้ จ ะให้ ประโยชน์กับร่างกายเป็นพิเศษ สอดคล้องกับ รายงานขององค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (FDA) ที่ เ มื่ อ ไม่ น านมานี้ ไ ด้ ป ระกาศห้ า มใช้ ไตรโคลซานในผลิตภัณฑ์สบู่ช�ำระร่างกายแล้ว โดยจะมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ทั่ ว สหรั ฐ อเมริ ก าใน เดือนกันยายน 2560 นี้ ไ ต ร โ ค ล ซ า น ส ่ ง ผ ล ต ่ อ สุ ข ภ า พ แ ล ะ สิ่งแวดล้อมอย่างไร?

ผลการรายงานจาก Mayo Clinic องค์กร สุ ข ภาพแถวหน้ า ในสหรั ฐ อเมริ ก ารายงาน ผลกระทบต่อสุขภาพจากการได้รับไตรโคลซาน สะสมในร่างกาย คือ ไตรโคลซานจะเปลีย่ นแปลง ฮอร์โมนและพัฒนาไปสู่การดื้อยาปฏิชีวนะของ แบคทีเรียและยังเป็นอันตรายต่อระบบภูมคิ มุ้ กัน ของร่างกาย นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบว่า แม้ปริมาณของไตรโคลซานจะมีขนาดต�่ำ แต่ก็ สามารถเพิ่มอัตราการแพร่กระจายของเซลล์ มะเร็งเต้านมได้อย่างรวดเร็วในระดับที่สูงและ กลายเป็นพิษมากยิ่งขึ้น ส� ำ หรั บ ผลกระทบต่ อ สภาพแวดล้ อ ม ไตรโคลซานที่ไหลลงสู่ท่อระบายน�้ำออกไปสู่ ทะเลจะท�ำลายแบคทีเรียในระบบนิเวศ ท�ำลาย ห่วงโซ่อาหาร และเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้สตั ว์นำ�้ และสิ่งแวดล้อมทางทะเลเสียหายด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการโรงแรมและรีสอร์ท ที่ ก� ำ ลั ง มองหาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาด ร่างกาย ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สบู่ที่หลีกเลี่ยง

ส่วนผสมไตรโคลซาน และนอกจากจะค�ำนึงถึง เรือ่ งความปลอดภัยเป็นอันดับแรกแล้ว ก็ไม่ควร มองข้ามผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดร่างกายที่ ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรมและรีสอร์ท เช่น เลือกผลิตภัณฑ์สบู่ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ เนือ้ สัมผัสของสบูม่ คี ณ ุ ภาพเหมาะกับทุกสภาพผิว และเลื อ กบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ เ ข้ า กั บ ภาพลั ก ษณ์ ของธุรกิจด้วย

รู้ผลกระทบของสารเคมีอันตรายที่แฝงตัว อยู่ในส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาด ร่างกายกันแล้ว ต่อไปจะเลือกซื้อสบู่มาใช้ ในโรงแรมและรี ส อร์ ท ก็ ต ้ อ งระมั ด ระวั ง กั น มากขึ้น ควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภั ย มี คุ ณ ภาพ และเหมาะสมกั บ ภาพลักษณ์...เพื่อให้ธุรกิจเป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกด้าน

ไตรโคลซานพบในผลิตภัณฑ์อน ื่ อีกหรือไม่?

ไม่ เ พี ย งแต่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท� ำ ความสะอาด ร่างกายเท่านัน้ ทีอ่ าจมีไตรโคลซานเป็นส่วนผสม แต่ยังรวมถึงที่นอน ผ้าปูที่นอน เสื้อผ้า รองเท้า และสินค้าอื่นๆ ที่ติดป้ายต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากมักมีการใช้ไตรโคลซานในกระบวน การผลิต

Source:

ส�ำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ (5 เมษายน 2560)

MAY-JUN 17

55


HOR EC A

HORECA SHOWROOM

02

01

ชุดรถเข็นอุปกรณ์

พร้อมอุปกรณ์ทำ�ความสะอาด ครบชุด

56

เครื่องซักพรมอัตโนมัติ ทำ�ความสะอาดพื้นพรม

03

ADHERA

รองเท้าเชฟสำ�หรับงานห้องครัว

ชุดรถเข็นอุปกรณ์ พร้อมอุปกรณ์ทำ� ความสะอาด ครบชุด (Janitor cart with full set cleaning equipment) เพื่ อ จั ด ระเบี ย บอุ ป กรณ์ และ การใช้งานที่สะดวกยิ่งขึ้น เหมาะส�ำหรับโรงแรม ห้องพัก ร้านอาหาร มีแบบให้เลือกหลากหลาย ตามการใช้งาน

เครื่องซักท�ำความสะอาดพรมแบบอัตโนมัติ ระบบ Extraction มาตรฐานสหรัฐอเมริกา เพื่อ การท�ำความสะอาดหมดจด และรักษาเส้นใย พรม เหมาะส�ำหรับโรงแรม ห้องพัก ห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง ใช้งานง่าย คงทน

รองเท้าเซฟหัวเหล็กรัดส้น รุน่ Furiano ทีไ่ ด้รบั ความนิ ย มสู ง สุ ด ด้ ว ยดี ไ ซน์ ทั น สมั ย สามารถ รองรั บ แรงกดหรื อ กระแทกจากของหนั ก และ ของมีคมได้ ระบายอากาศด้านข้างจากภายใน ด้วยเทคโนโลยี Full grip พืน้ รองเท้าจึงยึดเกาะพืน้ ไม่ทิ้งรอยบนพื้น กันลื่นจากน�้ำและน�้ำมัน มีค่า สัมประสิทธิจ์ บั สูงสุดถึง 0.69 ซึง่ ท�ำให้พนื้ รองเท้า สามารถปี น บนพื้ น ที่ ป กคลุ ม ด้ ว ยน�้ ำ มั น โดย ไม่ลนื่ ไถล และพืน้ รองเท้าปรับน�ำ้ หนักลงถึง 20% เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สะดวกสบายขณะสวมใส่ ในเวลาเดินและยืนมากขึ้น

By: Cleanatic (Thailand) C: Poonnapat Chitrekhan T: 08 6644 4498 E: info@cleanatic.com poonnapat@live.com

By: Cleanatic (Thailand) C: Poonnapat Chitrekhan T: 08 6644 4498 E: info@cleanatic.com poonnapat@live.com

By: Clement Design Asia Office by Global Synergy Management C: Methinee Hinshiranan T: 0 2168 3095 08 1810 5008 E: clement_asia@yahoo.com

MAY-JUN 17


SHOWROOM 04

Dry-Up Fabric Clement Design® เครื่องแต่งกายเชฟ

05

Tandoor (Stainless Steel)

เตาอินเดียแบบสเตนเลสสตีล

06

Tandoor (Copper)

เตาอินเดียแบบทองแดง

เครื่ อ งแต่ ง กายเชฟสุ ด หรู จ ากประเทศ ฝรั่ ง เศส ออกแบบและผลิ ต ด้ ว ยนวั ต กรรมซึ่ ง รวมถึ ง สิ ท ธิ บั ต รของ I-Belt และยั ง เลื อ กใช้ เทคโนโลยีทนั สมัย สีสนั อินเทรนด์ จึงช่วยผลักดัน ให้ เ ครื่ อ งแต่ ง กายของเชฟมื อ อาชี พ มี ค วาม ล�้ำหน้า โดยได้รับการยอมรับจากเชฟว่ามีดีไซน์ การออกแบบที่ล�้ำสมัยที่สุด “Avant-gardist” อีกทั้งคุณภาพของเสื้อผ้ายังได้รับการยอมรับ ในห้ อ งครั ว คุ ณ ภาพระดั บ สู ง จากทั่ ว โลก เช่ น โรงแรมชัน้ น�ำ คาสิโน และห้องอาหาร 3 ดาวมิชลิน

เทคโนโลยีเตาอินเดียทีผ่ ลิตจากสเตนเลสสตีล เหมาะส�ำหรับการท�ำอาหารในโรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถึงงานจัดเลี้ยงขนาดกลาง ใช้งานง่ายและ คล่องตัว มีหลายขนาด สามารถประกอบอาหาร ได้หลากหลาย เช่น ขนมปัง Tandoori, Naan, Parathas, Tandoori Chicken & BBQ

เทคโนโลยี เ ตาอิ น เดี ย ที่ ผ ลิ ต จากทองแดง คุณภาพสูง โดยด้านในของเตาอบล้อมรอบด้วย ดินเผา เหมาะส�ำหรับการท�ำอาหารแบบครัวเปิด (Open kitchen) เพื่อให้ความบันเทิงกับลูกค้า สามารถประกอบอาหารได้หลากหลายชนิด เช่น Breads, Naan, Chicken, BBQ และอืน่ ๆ ตลอดจน เหมาะส� ำ หรั บ การติ ด ตั้ ง ในร้ า นอาหารที่ โ ชว์ การปรุงอาหารแบบสดๆ ต่อหน้าลูกค้า

By: Clement Design Asia Office by Global Synergy Management C: Methinee Hinshiranan T: 0 2168 3095 08 1810 5008 E: clement_asia@yahoo.com

By: Modus Hospitality (Thailand) C: Woranitta (TH) Kuldeep (EN) T: 09 2684 0101 (TH) (+66)8 1100 8011 (EN) E: horeca@modusgroup.asia

By: Modus Hospitality (Thailand) C: Woranitta (TH) Kuldeep (EN) T: 09 2684 0101 (TH), (+66)8 1100 8011 (EN) E: horeca@modusgroup.asia

...พบกับสินค้าเหล่านี้ได้ที่.....

ศูนย์ค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ HORECA ชั้น 3-5 อาคารซี ดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก MAY-JUN 17

57


HORECA INFOGRAPHIC

Tou rism Tr e n ds Dr i v i ng ทั่วโลก

แนวโน้ม การท่องเที่ยวทั่วโลก

4.0 % GDP ท่องเที่ยว เติบโตต่อปี

ในปี 2559-2569

สภาการเดินทางและการท่องเทีย่ วโลก (WTCC) รายงานถึงแนวโน้มการท่องเทีย่ วโลกไว้วา่ GDP ภาคการท่องเที่ยวจะเติบโตเฉลี่ย 4.0% ต่อปี

จีน 7.0%

เอเชีย

7.1%

GDP ท่องเที่ยว เติบโตสูงสุด

แอฟริกา 4.2%

เอเชีย ตะวันออกเฉียงเหนือ 5.6% AEC 5.8%

ตะวันออกกลาง 4.9%

5

อินเดีย 7.5%

อันดับ

จุดหมายปลายทางที่ต้อนรับ นักท่องเที่ยวประเภทที่มี การค้างคืนมากที่สุดในโลก (หน่วย: ล้านคน)

เทรนด์การท่องเที่ยว ที่มาแรงที่สุดในปี 2560

อันดับ 1. กรุงเทพฯ

21.47

อันดับ 2. ลอนดอน

19.88

อันดับ 3. ปารีส

18.03

อันดับ 4. ดูไบ

นักท่องเที่ยวสูงอายุ

5

มีก�ำลังจับจ่ายสูง

ไม่ต้องขอวีซ่า ในหลายประเทศ

โซเชียลมีเดียและ สมาร์ทโฟน

เป้าหมายการท่องเที่ยว

สร้างไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเทีย ่ วปี 2560

15.27

อันดับ 5. นิวยอร์ก

12.75

58

MAY-JUN 17

1.

Sports Tourism

2.

Medical & Wellness

3.

Wedding & Romance


the G rowth of HORECA Business นักท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย ประเภทมีการค้างคืน สร้างรายได้สู่ระบบเศรษฐกิจมากที่สุด

นักทัศนาจร/ ล่องเรือส�ำราญ

นักท่องเที่ยว ประเภทที่มีการค้างคืน

เมษายน...

ฤดูการท่องเที่ยวที่พีคที่สุดของไทย

จ�ำนวน

รายได้

สีสันของเทศกาลสงกรานต์ + การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีน

57% 43%

2.71 ล้านคน

74%

จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เที่ยวไทย

26%

หนุนให้ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2560 มีจำ� นวนนักท่องเทีย่ วต่างชาติเทีย่ วไทย และน�ำรายได้เข้าประเทศในทิศทางที่ดีขึ้น €

$

11.81 ล้านคน 4.

Maritime Tourism

5.

+ 1.2 % เมื่อเทียบ กับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน

ASEAN Connect

$

6.12 แสนล้านบาท

+ 3.1 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน ของปีก่อน

ติดตามเกร็ดความรู้วงการ HORECA ไปกับ HORECA INFOGRAPHIC ได้ในนิตยสาร HORECA Society MAY-JUN 17

59


HORECA SEMINAR

HORECA SEMINAR

KNOWLEDGE BASED SOCIETY ... FOR HORECA INDUSTRY AT ...

งานสัมมนาเพื่อยกระดับศักยภาพ PREMIUM SMEs ธุรกิจ HORECA By: HORECA SQUARE พันธมิตรธุรกิจ สมาคม และหอการค้าที่เกี่ยวข้อง

• การตลาดดิจิทัลส�ำหรับธุรกิจ โรงแรมและรีสอร์ทในยุค 4G • โอกาสและช่องทางรอดส�ำหรับ ธุรกิจโรงแรมต้อนรับตลาด AEC • 10 เทคนิคสู่ความส�ำเร็จ ของธุรกิจโรงแรม SMEs ในปี 2020 • การแข่งขันและปรับตัว ในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย • เทคนิคการท�ำแผนการตลาด โรงแรม (Hotel Marketing Plan) • ความรู้เบื้องต้นก่อนการลงทุน ท�ำธุรกิจโรงแรมให้ประสบ ผลส�ำเร็จ • กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และการจดทะเบียน • การวิเคราะห์ตลาดและสร้าง กลุ่มเป้าหมายส�ำหรับโรงแรม เปิดใหม่ • การสร้างมูลค่าเพิ่มส�ำหรับ ตลาดที่พักและบริการธุรกิจ โรงแรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์ T 08 3059 0860, 0 2643 7691 60

MAY-JUN 17

E horecasquare@asiahoreca.co.th

• เทรนด์โรงแรมที่พักสุดฮิต สร้างโอกาสรวย • การบริหารจัดการ Partner ส�ำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท • การบริหารโรงแรมในยุคที่พัก ล้นตลาดและหลากหลาย • การจัดการสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ โรงแรม (Eco Hotel) • ผลกระทบและความเชื่อมโยง ของธุรกิจบริการ ธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยว • ปัจจัยเสี่ยงด้านธุรกิจโรงแรม และมาตรการรับมือ • ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม การตัดสินใจใช้บริการของ ลูกค้าโรงแรม • แนวทางการพัฒนาคุณภาพ การบริการของธุรกิจโรงแรม ขนาดกลางและขนาดย่อม

HOTEL SESSION

W www.horecasqare.com


• Key to Success: การบริหาร ร้านอาหารสไตล์ Startup • การสร้างระบบ “แฟรนไชส์” ส�ำหรับร้านอาหาร SMEs • การปรับตัวของธุรกิจร้านอาหาร ในเทรนด์ Eat Out • แผนธุรกิจร้านอาหารสไตล์ Eco & Clean • การวางแผนธุรกิจร้านอาหาร และการตลาดยุคใหม่ • สร้างความแตกต่างให้กับสินค้า และบริการของร้านอาหาร • แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารไทย และเทคนิคการเติบโตแบบยัง่ ยืน • ธุรกิจร้านอาหาร SMEs ท�ำอย่างไรให้อยู่รอด

• มูลค่าตลาดร้านอาหารและ เทรนด์การสร้างความแตกต่าง • ท�ำไมคนถึงเลือกท�ำธุรกิจ แฟรนไชส์ รวยง่ายจริงหรือ? • การพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร แบบ Startup • กลยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจ ร้านอาหารยุคดิจิทัล • การตลาดออนไลน์ส�ำหรับธุรกิจ ร้านอาหารด้วยงบประมาณ 0 บาท • การตลาดร้านอาหารด้วยระบบ e-CRM

• ธุรกิจกาแฟในมุมมองนักลงทุน รุ่นใหม่ “แรงรุ่ง” หรือ “ร่วงโรย” • การเติบโตของธุรกิจจัดเลี้ยง • เจาะลึกตลาดและแนวโน้ม ธุรกิจร้านกาแฟ • กลยุทธ์ทางการตลาด สินค้าเมล็ดกาแฟ • ศักยภาพการส่งออกกาแฟ ของไทยสู่ตลาดอาเซียน • ธุรกิจร้านกาแฟ น่าลงทุน จริงหรือ? • “ร้านกาแฟ” เปิดอย่างไร? ถึง Mix and Match แบบต้นทุนต�่ำ

RESTAURANT SESSION • การบริหารบุคคลแบบมืออาชีพส�ำหรับ ธุรกิจ HORECA • กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์เพื่อส่งเสริม การตลาดของธุรกิจ HORECA • ทิศทางธุรกิจ E-Commerce และโอกาส การต่อยอดธุรกิจ HORECA • Used Things กับธุรกิจ HORECA • 10 กลยุทธ์การเริ่มต้นธุรกิจ HORECA อย่างมีทิศทาง • Digital Branding: การวางกลยุทธ์ สร้างจุดขายธุรกิจ HORECA

• ธุรกิจร้านกาแฟ! อาชีพอิสระ ที่น่าลงทุน • คุมต้นทุนอย่างไรให้คุ้มทุน คุ้มค่า และก�ำไรในธุรกิจจัดเลี้ยง • เทคนิคการจัดวางและน�ำเสนอ งานจัดเลี้ยงในยุคสุดชิค • DIY เทคนิคการสรรสร้างให้ งานจัดเลี้ยงสร้างมูลค่าเพิ่ม • การเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือ งานจัดเลี้ยงอย่างชาญฉลาด

CAFÉ & CATERING SESSION • การตลาดแบบแรงดึงดูด หรือ Attraction Marketing • แผนธุรกิจคู่สังคม แวดวง HORECA • เทคนิคสร้างสรรค์บริการที่ประทับใจด้วย Service Minded • Social Marketing ท�ำให้เข้าถึงลูกค้า ได้มากที่สุด

OVERVIEW OF HORECA INDUSTRY MAY-JUN 17

61


. . . C O M I N G U P S E M I N A R AT . . .

สมัครฟรี!!

การตลาดดิจิตอล สำ�หรับธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทในยุค 4G

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. @ Horeca Square Business Center ชั้น 4 CW TOWER

การตลาดนั บ เป็ น อาวุ ธ สำ�คั ญ ที่ แ ต่ ล ะธุ ร กิ จ ใช้ เ พื่ อ ชิงชัยความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยเฉพาะในยุคนี้ การตลาดดิจท ิ ล ั กำ�ลังมีบทบาทเข้าถึงกลุม ่ เป้าหมายได้ อย่างรวดเร็วและจำ�นวนมาก งานสัมมนาในครั้งนี้จึง เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับธุรกิจโรงแรมและ รี ส อร์ ท ขนาดเล็ ก (SMEs) ได้ วิ เ คราะห์ แ ละเข้ า ใจ กลยุทธ์การตลาดของตนเองในยุคปัจจุบัน และนำ� การตลาดดิ จิ ทั ล มาพั ฒ นากลยุ ท ธ์ ใ ห้ เ หมาะกั บ สภาพตลาดและการแข่ ง ขั น เพื่ อ ลดต้ น ทุ น ในการ บริหารและเพิ่มช่องทางในการสร้างแบรนด์

HIGHLIGHT PROGRAM Module 1 การบริหารแบรนด์และการสร้างนวัตกรรมในยุคดิจิทัล (4G)

• การเตรียมความพร้อมส�ำหรับการตลาดในยุค 4G • พฤติกรรมของลูกค้าที่มีผลต่อการตลาดในยุค 4G • การบริหารแบรนด์ในยุค 4G Module 3 การบริหารงบประมาณ

• ปัจจัยที่มีผลต่องบประมาณทางการตลาด • การท�ำแผนการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ งบประมาณจํากัด

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมสัมมนา • ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ รีสอร์ทขนาดเล็ก (SMEs) • ผู้ที่กำ�ลังเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ หรือ กลุ่ม Startup • บุคคลทั่วไปที่สนใจ 62

MAY-JUN 17

Module 2 การบริหารแบรนด์อย่าง “ผู้น�ำ” และ “ผู้ตาม”

• กลยุทธ์ของ “ผู้น�ำ” ที่ต้องท�ำ • กลยุทธ์ของ “ผู้ตาม” ที่ต้องลงมือปฏิบัติ

Module 4 การสื่อสารในเชิงการตลาด

• เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าภายนอกองค์กร • เทคนิคในการสื่อสารกับลูกค้าภายในองค์กร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฎฐรี กลิ่นสุคนธ์ T 08 3059 0860, 0 2643 7691 E horecasquare@asiahoreca.co.th W www.horecasqare.com


63_IBC_Ad.Homematt.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

5/5/17

9:55 AM


Mag Ad. HORECA ASIA 2017_210x295 mm.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

4/24/17

2:42 PM

Horeca society vol 1 no.2 may-jun17  

นิตยสาร Horeca Society แนวคิดหลักคือ การเปิดโลกทัศน์และแนวคิดของการดำเนินธุรกิจ Horeca เชิงลึกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่า...

Horeca society vol 1 no.2 may-jun17  

นิตยสาร Horeca Society แนวคิดหลักคือ การเปิดโลกทัศน์และแนวคิดของการดำเนินธุรกิจ Horeca เชิงลึกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่า...

Advertisement