Page 1

¸ÉÆäAiÀiÁ ºÀÄlÆÖgÀ°è gÉÆêÀiÁ£Á CfÓ UÉzÝÀ PÀxÉ «eÁÕ£À ¸ÀAaPÉ 1

mitramaadhyama.co.in

¦æAiÀÄgÉ, £Á£ÀÄ DUÁUÀ §gÉAiÀÄĪÀ «eÁÕ£ÀzÀ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß E°è ¤ªÀÄUÁV ¥ÀŸÀÛPÀgÀÆ¥ÀzÀ°è PÉÆqÀ®Ä §AiÀĹzÉÝãÉ. «±ÉõÀªÁV ºÉʸÀÆÌ®Ä ªÀÄlÖzÀ «zÁåyðUÀ¼À£ÀÄß UÀªÀÄ£ÀzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¯ÁVzÉ. PÀ£ÀßqÀzÀ°è «eÁÕ£À «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß N¢, PÀ£ÀßqÀzÀ¯Éèà ¨É¼ÉAiÀÄ®Ä £ÀªÀÄä «zÁåyðUÀ½UÉ GvÉÛÃd£À ¹UÀÄvÀÛzÉ JA§ ¥ÀÅlÖ «±Áé¸À £À£ÀßzÀÄ. PÀ£ÀßqÀzÀ «eÁÕ£À ¯ÉÃRPÀgÀ §¼ÀUÀªÀÅ FUÀ J®è ¥ÀwæPÉUÀ¼À®Æè ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß §gÉAiÀÄĪÀ°è ªÀĺÀvÀézÀ ¥ÁvÀæ ªÀ»¹zÉ. F »£É߯ÉAiÀÄ°è £À£ÀßzÀÆ MAzÀÄ AiÀÄvÀß«zÀÄ. ¤ªÀÄä ¥ÀæwQæAiÉÄAiÀÄ ¤jÃPÉëAiÀÄ°ègÀĪÉ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ°ègÀĪÀ avÀæUÀ¼ÀÄ ºÀPÀÄ̸ÁéªÀÄåPÉÌ M¼À¥ÀnÖªÉ. DzÀÝjAzÀ zÀAiÀÄ«lÄÖ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀætzÀ¯ÁèUÀ°Ã, ªÀÄgÀĺÀAaPÉAiÀįÁèUÀ°Ã §¼À¸ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ, UÀªÀĤ¹. ªÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»wUÉ ¥ÀÅlÖ ºÉeÉÓ EqÀĪÀ ¤nÖ£À°è ‘«ÄvÀæªÀiÁzsÀåªÀÄ’zÀ ªÀiÁåUÀf£ï ¥ÀæAiÉÆÃUÀzÀ JgÀqÀ£Éà ¸ÀAaPÉ EzÀÄ. «eÁÕ£ÀzÀ°è ¨sÁgÀwÃAiÀÄgÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀÄ£ÀÄß JµÀÄÖ PÉÆAqÁrzÀgÀÆ ¸Á®zÀÄ. DzÀÝjAzÀ £ÀªÀÄä ¥ÀgÀA¥ÀgÉAiÀÄ ºÉªÉÄäAiÀÄ RUÉÆüÀ «ÃPÀëuÉAiÀÄ, ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£ÉAiÀÄ ¥ÁæaãÀ vÁtªÁzÀ `dAvÀgï ªÀÄAvÀgï’ ºÉ¸ÀgÀ£Éßà F «eÁÕ£À ¸ÀAaPÉUÉ EnÖzÉÝãÉ. £É£À¦qÀ®Ä ¸ÀÄ®¨sÀ vÁ£É? «±Áé¸À¢AzÀ ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À 16 K¦æ¯ï 2012

«eÁÕ¤

GªÁZÀ

FUÀ ºÉtÄÚªÀÄPÀ̽UÉ PÀ°AiÉÆÃzÀPÉÌ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À ¹UÁÛ EzÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ «eÁÕ£ÀgÀAUÀzÀ°è ªÀÈwÛfêÀ£À £ÀqɸÀ®Ä AiÉÆÃUÀåªÁV §¼À¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. DzÉæ ¤ªÀÄUÉ ¸ÀªÁ®ÄUÀ¼ÀÄ ºÉZÀÄÑ. ¤ªÀÄä UÀÄjAiÀÄvÀÛ UÀªÀÄ£À PÉÃA¢æÃPÀj¹, JAzÀÆ PÀ°AiÉÆÃzÀ£ÀÄß ¤°è¸À¨ÉÃr. ¨sÁgÀvÀzÀ Që¥Àt ªÀÄ»¼É JAzÉà SÁåvÀgÁzÀ, CVß Që¥Àt PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤zÉðñÀQ mɹì xÁªÀĸï

ªÀÄÄRå ªÀåxÉ

EA¢gÁ DªÁ¸ï£À°è PÀmÉÆÖ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è PÀ¯Áßj£À ²ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß ¤µÉâü¹ÛÃgÁ? ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

PÉÃ

AzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀ£Éßà £ÀqɸÁÛ EgÉÆà AiÀÄÄ£ÉÊmÉqï ¥ÉÇæÃUÉ湪ï C®AiÀÄ£ïì£À CzsÀåPÀëgÀÆ, gÁ¶ÖçÃAiÀÄ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄAqÀ½AiÀÄ CzsÀåPÀëgÀÆ, PÁAUÉæ¸ï ¥ÀPÀëzÀ CzsÀåPÀëgÀÆ DVgÀĪÀ ¸ÉÆäAiÀiÁ UÁA¢üAiÀĪÀgÉÃ, EzÉäzÀÄ «eÁÕ£À¥ÀÅlzÀ°è £À£ÀUÉ PÁUÀzÀ §jÃw¢ÃgÀ®è CAvÀ CZÀÑj¥ÀqÀ¨ÉÃr. ¤ÃªÀÅ ºÀÄnÖ, ¨Á®å PÀ¼ÉzÀ El°AiÀÄ lÆj£ï ¥ÁæAvÀzÀ°è PÀ¯ÁßgÀÄ (D¸ï¨É¸ÉÆÖøï) GvÁàzÀ£É ªÀiÁqÁÛ EzÀÝ `Jl¤ðmï’ PÀA¥À¤ ªÀiÁ°PÀgÀ£ÀÄß 16 ªÀµÀðUÀ¼À ¸ÉgɪÁ¸ÀPÉÌ vÀ½îzÉ. eÉÆvÉUÉ PÁå¸Éïï Hj£À PÀÄlÄA§UÀ½UÉ, mÉæÃqï AiÀÄƤAiÀÄ£ïUÀ½UÉ MlÄÖ MA§vÀÆÛªÀgÉ PÉÆÃn AiÀÄÆgÉÆÃUÀ¼ÀµÀÄÖ ¥ÀjºÁgÀªÀ£ÀÆß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ DzÉò¹zÉ. CAzÀºÁUÉ, 1992gÀ¯Éèà El°AiÀÄ°è PÀ¯ÁßgÀÄ ¤µÉÃzsÀªÁVvÀÄÛ. C¢°ð, FUÀ ¤ÃªÀÅ ¥Àæw¤¢ü¸ÁÛ EgÉÆà gÁAiÀiï§gÉð ¯ÉÆÃPÀ¸À¨sÁ PÉëÃvÀæzÀ°è PÀ¯Áßj£À §¼ÀPÉ «¥ÀjÃvÀ DVÛzÉ UÉÆwÛzÉAiÉÄ? lÆj£ï£À £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ F ¸ÀeÉ wÃ¥ÀÅð LwºÁ¹PÀ CAvÀ El°AiÀÄ DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀ gÉ£ÁmÉÆà ¨Á®ÆÝf ºÉýzÁÝgÉ. DzÉæ £ÀªÀÄä PÉÃAzÀæ DgÉÆÃUÀå ¸ÀaªÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ ¸ÀĪÀÄä£É PÀÆwzÁgÉ. CzÉ®è ¸Àj, Hj£À ¸ÀA§AzsÀ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉãÁzÀÆæ PÀ£ÉPÀë£ï EzÉAiÀiÁ CAvÀ PÉýÛÃgÁ? RArvÀ EzÉ. PÀ¯Áßj£À PÀqÀÄ ªÁvÁªÀgÀtzÀ¯Éèà §zÀÄPÀ¨ÉÃPÁVzÀÝ d£À PÀ¯ÁßgÀÄ PÁSÁð£É¬ÄAzÀ `£ÀªÀÄÆäj£À

¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀ 90 ªÀµÀðUÀ¼À°è 67 ®PÀë l£ï PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß §¼À¹zÉ. 1998jAzÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀ¯ÁßgÀÄ DªÀÄ¢£À°è dUÀwÛ£À¯Éèà JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ.

gÉÆêÀiÁ£Á CfÓAiÀÄ «dAiÀÄzÀ £ÀUÀÄ


¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ¯ÁßgÀÄ

¨sÁgÀvÀzÀ°è ºÁ¤PÁgÀPÀ vÁådå ¤ªÀðºÀuÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÀ¯Áßj£À vÁådåªÀ£ÀÄß (£ÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zsÀƼÀÄ) ¤µÉâü¹zÁÝgÉ. DzÉæ PÀ¯ÁßgÀÄ ªÀiÁ°£ÀåªÀ£ÀÄß ªÉÊeÁÕ¤PÀªÁV ¤ªÀð»¸ÉÆÃzÀPÉÌ AiÀiÁªÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ G¢ÝªÉÄ CxÀªÁ SÁ¸ÀV G¢ÝªÉÄUÀÆ ¸ÁªÀÄxÀðåªÉà E®è! gÉʯÉé ¤¯ÁÝtUÀ¼À°è, ªÉÄmÉÆæà £ÀUÀgÀUÀ¼À°è, D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è, ±Á¯É, PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è, ©Ã¢UÀ¼À°è F PÀ¯ÁßgÀÄ ©¢ÝgÉÆÃzÀ£ÀÄß vÁªÀÅ CªÀPÁ±À«zÉæ £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÀÄ. MAzÀÄ ¯ÉPÀÌzÀ ¥ÀæPÁgÀ £ÀªÀÄä zÉñÀzÀ°è ¥Àæw ªÀµÀð PÀ¯ÁßgÀÄ ¸ÀA§A¢üvÀ PÁå£Àìj¤AzÀ 50 ¸Á«gÀ d£À ¸ÁAiÀiÁÛgÉ.

PÀ¯ÁßgÀÄ J¯Éè°èzÉ? ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ¨ÉæÃPï¨Áår£À°è, ¯ÉʤAUïUÀ¼À°è, PÀèZï ¥sÉùAUïUÀ¼À°è PÀ¯ÁßgÀÄ EzÉ. DzÀÝjAzÀ PÀ¯ÁßjUÉ ¨ÉæÃPï ºÁPÀĪÀÅzÁzÀgÉ, ¤ªÀÄä ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉæÃPï ¸ÀªÀĸÉå ºÀÄnÖPÉƼÀÄîvÀÛzÉ! GzÀåªÀÄUÀ¼À°è §¼À¸ÀĪÀ ºÀ¨É PÉƼÀªÉUÀ¼ÀÄ, ¨ÁAiÀÄègïUÀ¼ÀÄ, ¥sÀ£Éðøï PÉƼÀªÉUÀ¼À°è PÀ¯Áßj£À ºÉÆ¢PÉ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt EµÉÖ: PÀ¯Áßj£À PÀÄ¢©AzÀÄ 1100 jAzÀ 1900 rVæ ¸É°êAiÀĸï! CAzÀgÉ CzÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÁV ¸ÀÄqÀĪÀÅzÉà E®è. £É®ºÁ¸ÀÄUÀ¼ÀÄ (mÉʯïUÀ¼ÀÄ), «£ÉÊ¯ï ²Ãmï ¥sÉÇèÃjAUï, £É®ºÁ¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß eÉÆÃr¸ÀĪÀ CAlÄUÀ¼À°è PÀ¯ÁßgÀÄ EzÉ. ¹ªÉÄAmï ²ÃmïUÀ¼ÀÄ, «Ä¯ï¨ÉÆÃqïðUÀ¼À®Æè PÀ¯ÁßgÀÄ EzÉ.

16 ªÀµÀðUÀ¼À ²PÉëUÉ UÀÄjAiÀiÁzÀ ¹Ö¥sÁ£ï ²äzsÉäAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆÃgÁlUÁgÀgÀÄ awæ¹zÀÄÝ »ÃUÉ...

J®èjUÀÆ, HjUÀÆ E£ÉßAzÀÆ ¸Àj¥Àr¸À¯ÁgÀzÀ DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Áj¸ÀjPÀ DWÁvÀ MzÀVzÉ’ JAzÀÄ zÀÆjzÀÝgÀÄ. 66 ¸À® F «ZÁgÀuÉ £ÀqÉzÀÄ FUÀ PÉÆÃlå¢ü¥Àw GzÀå«ÄUÀ¼ÀÄ PÀA© Jt¸À¨ÉÃQzÉ. EªÀgÀ°è Jl¤ðmï PÀA¥À¤ ªÀiÁ°PÀ, ¹édgï¯ÁåAr£À ¹Ö¥sÁ£ï ²äzsÉä, 200 PÉÆÃn ¥ËAqÀÄUÀ¼À ¹jªÀAvÀ. «±ÀézÀ 100 ²æêÀÄAvÀ ªÀåQÛUÀ¼À°è M¨ÁâvÀ! F ºÉÆÃgÁlªÀ£ÀÄß ¤gÀAvÀgÀªÁV £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀ PÀ¯ÁßgÀÄ ¸ÀAvÀæ¸ÀÛgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ CzsÀåPÉë gÉÆêÀiÁ£Á ¨Áè¸ÉÆnÖ ¥ÀªÉù JA§ CfÓAiÀÄ ªÀÄÄRzÀ°èÃUÀ £À¸ÀÄ£ÀUÀÄ ªÀÄÆrzÉ. 35 ¸Á«gÀ d£ÀjgÉÆà PÁå¸Éïï£À°è 1800 d£À PÀ¯Áßj£À ªÀiÁ°£ÀåPÉÌ §°AiÀiÁVzÁÝgÉ. CzÀgÀ®Æè 800 d£À PÀ¯Áßj£À PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁrzÀªÀgÉà C®è. PÀ¯Áßj£À £ÁgÀÄUÀ½AzÀ ¥ÀÇègÀ¯ï «ÄøÉÆÃxÉ°AiÉÆêÀiÁ C£ÉÆßà «avÀæ PÁ¬Ä¯É §gÀÄvÉÛ. ¤ªÀÄUÉ UÉÆwÛzÉAiÉÄ, PÀ¯ÁßgÀÄ DgÉÆÃUÀåPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁj JAzÀÄ 55 zÉñÀUÀ¼À°è CzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀPÉÌ PÀ¯ÁßgÀÄ DªÀÄzÁUÉÆÃzÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁV®è. FUÀµÉÖà PÉ£ÀqÁ¢AzÀ PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß DªÀÄzÀÄ ªÀiÁrPÉƼÉÆîÃzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ªÁtÂdå ¸ÀaªÁ¼ÀAiÀÄ ªÀÄÄAzÁVzÉ. «avÀæ CAzÉæ PÉ£ÀqÁzÀ ºË¸ï D¥sï PÁªÀÄ£ïì ¸ÀzÀ¸ÀågÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è EgÉÆà PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß ¤ªÁj¸ÉÆà PÉ®¸À FUÀ £ÀqÉ¢zÉ. PÉ£ÀqÁUÉ ¨ÉÃqÀªÁzÀzÀÄÝ £ÀªÀÄUÉ ¨ÉÃPÉ? E£ÀÆß MAzÀƪÀgÉ PÉÆÃn ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ EAxÀ ¸Á«£À bÁªÀt KPÉ? `£ÀªÀÄä PÁ«ÄðPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ d£ÀgÀÄ PÉæöʸÉÆÃmÉʯï PÀ¯Áßj£À zÀĵÀàjuÁªÀÄPÉÌ M¼ÀUÁUÉÆÃzÀÄ ¨ÉÃqÀ. £ÁªÀÅ CzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzsÀ ªÀiÁqÉÛêɒ CAvÀ ¤ªÀÄäzÉà ¸ÀPÁðgÀzÀ PÁ«ÄðPÀ ¸ÀaªÁ®AiÀĪÀÅ PÀ¼ÉzÀ ¸É¥ÉÖA§j£À®èµÉÖà ºÉýzÉ. eÉÆvÉUÉ PÉÃAzÀæ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀĪÀÇ PÀ¯ÁßjUÉ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁzÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß DzÀµÀÆÖ ºÉZÀÄÑ §¼À¹ PÀ¯Áßj£À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀVθÀ¨ÉÃPÀÄ’ JA¢zÉ. EzÉà PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß EA¢gÁ DªÁ¸ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À bÁªÀtÂUÀ¼ÀUÉ §¼À¸ÉÆÃzÀÄ JµÀÄÖ ¸Àj ¤ÃªÉà ºÉý? fAPï ²Ãmï CUÀÎ. DzÀgÉ ®PÀëUÀlÖ¼É d£ÀgÀ §zÀÄPÀÄ CµÀÄÖ CUÀÎ C®èªÀ®è? §qÀªÀgÀÄ §zÀÄPÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄ£É PÀnÖ CzÀPÉÌ «µÀzÀ ZÀ¥ÀàgÀ ºÉÆ¢¸À§ºÀÄzÉ? PÀ¯Áßj£À £Áj£Àr G¹gÁrzÀgÉ ±Áé¸ÀPÉÆñÀzÀ PÁå£Àìgï §gÀÄvÉÛ; D¸ï¨É¸ÉÆÖù¸ï §gÀÄvÉÛ; «ÄøÉÆÃxÉ°AiÉÆêÀiÁ §gÀÄvÉÛ. CzÀPÉÌà ©ºÁgÀzÀ


ZÉÊ£ï¥ÀÅgï - ©µÀÄÚ¥ÀÅgï UÁæªÀÄzÀ ¤ªÁ¹UÀ¼ÀÄ ºÉÆÃgÁl £Àqɹ C°èzÀÝ PÀ¯ÁßgÀÄ PÁSÁð£ÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄaѹzÀgÀÄ. PÉÃgÀ¼ÀzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ ºÀPÀÄÌUÀ¼À DAiÉÆÃUÀªÀÅ C°è£À ±Á¯É ªÀÄvÀÄÛ D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è PÀ¯Áßj£À §¼ÀPÉAiÀÄ£ÀÄß ¤µÉâü¹zÉ. zÀÄgÀAvÀ CAzÉæ PÀ¯Áßj£À gÉÆÃUÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÉÛAiÀiÁUÉÆÃzÉà 30-40 ªÀµÀðUÀ¼À £ÀAvÀgÀ, ºÀoÁvÁÛV. DUÀ aQvÉìAiÀÄ ªÀiÁvÉà E®è. EzÀ£Éß®è CzsÀåAiÀÄ£À ªÀiÁrzÀ mÁQìPï ªÁZï C®AiÀÄ£ïì C£ÉÆßà ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄÄ ºÀÆrzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ »vÁ¸ÀQÛ CfðAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹zÀ ¸ÀĦæÃA PÉÆÃlÄð, ©½ PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß KPÉ ¨sÁgÀvÀzÀ°è ¤µÉâü¸ÀPÀÆqÀzÀÄ JAzÀÄ PÉý DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀaªÁ®AiÀÄPÉÌ £ÉÆnøï eÁj ªÀiÁrzÉ. DzÉæ ¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀ¼ÉzÀ 90 ªÀµÀðUÀ¼À°è 67 ®PÀë l£ï

PÀ¯ÁßgÀ£ÀÄß §¼À¹zÉ. 1998jAzÀ ¨sÁgÀvÀªÀÅ PÀ¯ÁßgÀÄ DªÀÄ¢£À°è dUÀwÛ£À¯Éèà JgÀqÀ£Éà ¸ÁÜ£ÀzÀ°èzÉ. FUÁèzÀÆæ £ÀªÀÄÆägÀÄ ZÀAzÀªÉÇÃ, ¤ªÀÄÆägÀÄ ZÀAzÀªÉÇà JAzÉ£Àß PÉüÀ¯ÉÃPÉ J£Àߢj zÀªÀÄäAiÀÄå!

£ÉÆÃr PÀ°¬Äj

E£ÀÆß N¢, w¼ÉÆ̽

l          ¥sÁ£ æ ïì, d¥Á£ï, ¨É°ÓAiÀÄA, qÉ£ÁäPïð, ¨Éf æ ¯ï – J¯Áè zÉñÀU¼ À ® À Æè Jl¤ðmï PÀA¥À¤AiÀÄÄ PÀ¯Áßj£À «µÀAiÀĪÀ£ÄÀ ß ºÀ©â¹, HgÀÄUÀ¼£ À ÄÀ ß, d£Àg£ À ÄÀ ß Gzsé¸ À U ÛÀ Æ É ½¹zÀ PÀxÉ NzÀ®Ä F ªÉ¨ï¸ÉÊmï PÉÆArUÉ ¨sÃÉ n ¤Ãr: http:// ibasecretariat.org/eternit-great-asbestos-trial-toc. htm l          ¨sÁgÀvÀzÀ°è PÀ¯ÁßgÀÄ «gÀÄzÀÞzÀ ºÉÆÃgÁlzÀ «ªÀgÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä E°èUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr: http:// banasbestosindia.blogspot.in

avÀæ PÀxÉ

ºÀQÌ ºÀÄqÀÄQ PÁ¼ÀÄ ºÁQ

PÀ£ÁðlPÀzÀ°è JµÉÖ®è ºÀQÌUÀ½ªÉ UÉÆvÉÛ? F ºÀQÌUÀ¼À£Éß®è ¤ÃªÀÅ http://parisaramahiti. kar.nic.in F ªÉ¨ï¸ÉÊn£À°è £ÉÆÃr CªÀÅUÀ¼À ¥ÀÅlÖ «ªÀgÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÀÄ. PÀ£ÁðlPÀzÀ ¥Àj¸ÀgÀ ¹Üw PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ vÁeÁ ªÀiÁ»w EgÀ¨ÉÃPÁzÀ F ªÉ¨ï¸ÉÊmï PÁ®PÁ®PÉÌ C¥ïqÉÃmï DV®è. DzÀÆæ ºÀQÌ «ªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV®è!

www.parisaramahiti.kar.nic.in

F avÀæzÀ°è PɼÀVgÉÆÃzÀÄ DgÀƪÀgÉ PÉÆÃn ªÀµÀðUÀ¼À »A¢£À ªÉÄUÁ¯ÉÆqÉÆÃ£ï ±ÁPïð£À ºÀ®Äè. CzÀgÀ ªÉÄðgÉÆÃzÀÄ FV£À zÉÊvÀå ©½ ±ÁPïð£À JgÀqÀÄ ºÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ. ªÉÄUÁ¯ÉÆqÉÆãï 16 «ÄÃlgï GzÀÝzÀ ±ÁPïð DVzÀÝgÉ, ©½ ±ÁPïð DgÀÄ «ÄÃlgï EzÀÝgÉ ºÉZÀÄÑ. PÁå°¥sÉÇäðAiÀiÁ ©ÃZï£À°è ¹QÌzÀ JgÀqÀÄ ©½ ºÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß QèQ̹zÀªÀgÀÄ ªÉÄʯÁ jhÄAPÉÆêÀ. ‘dAvÀgï F ¸ÀAaPÉAiÀÄ ¯ÉÃR£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄÄzÀætªÀiÁzsÀåªÀÄzÀ°è §¼À¸ÀĪÀ ªÀÄÄ£Àß ¥ÀǪÁð£ÀĪÀÄw PÀqÁØAiÀÄ. F ¸ÀAaPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄAvÀgï’ NzÀÄUÀjUÉAzÉà PÀ½¹zÀ ¨sÀUÀß zÀAvÀUÀ¼ÀÄ! (¯Á¨sÀªÉÃvÀgÀ GzÉÝñÀUÀ½UÁV ªÀiÁvÀæ) D£ï¯ÉÊ£ï£À°è ªÀÄgÀÄ¥ÀæPÀl ªÀiÁqÀ®Ä EzÀgÀ ºÉÊ¥Àgï°APÀ£Éßà §¼À¸À®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ. »ÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤ªÀÄä ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÇ G½vÁAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ; ºÀPÀÄ̸ÁéªÀÄåzÀ vÉÆqÀPÀÄUÀ¼ÀÆ ¤ªÁgÀuÉAiÀiÁUÀÄvÀÛªÉ. - ¨ÉüÀÆgÀÄ ¸ÀÄzÀ±Àð£À

Profile for beluru sudarshana

jantar mantar  

This is a Kannada science magazine

jantar mantar  

This is a Kannada science magazine

Profile for beluru
Advertisement