Page 1

"...Szent az én Testem, Mert Örök Rend fehér folyói mossák, Csodálatos Csodálatosság." /Ady/

JÁNOS EVANGÉLIUMA AZ EMBER FIÁNAK CSODÁLATOS GYÓGYÍTÁSAIRÓL ÉS TANÍTÁSAIRÓL

JÉZUS KRISZTUS ISTENATYÁNK BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA AZ EGÉSZSÉGES LÉTEZÉSRŐL


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

(APOKRIF ÍRÁS) 1994

- 2 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA Dr. Edmond Székelynek köszönhetően kapjuk magyar nyelven is ezt a nagyjelentőségű munkát, melyet ő a Habsburg királyi könyvtárban talált meg, és fordított le magyarra is egy régi szláv kézirat alapján. Az arameus nyelven írt, és a vatikáni pápai könyvtárban található eredetivel egybevetve a megtalált ószláv nyelvű szöveg igen pontosnak bizonyult. Ilyen módon meggyőzben feltételezhető, hogy a Krisztus idejében irt és beszélt arameus nyelvű írás valóban JÉZUS legkedvesebb, legfiatalabb írástudó tanítványától JÁNOS-tól származik. Dr. Székely biztos abban, hogy az örmény (arameus) változat hű leírása KRISZTUS tanításainak. Számunkra azért értékes ez a munka, mert KRISZTUS tevékenységének a modern kereszténység által túlságosan elhanyagolt részét, a szervezet tisztításával, a táplálkozással, a légzéssel, a sokoldalú gyógyító munkásságával foglalkozó oldalát világítja meg. Valószínű, hogy az olvasó számára ezen EVANGÉLIUM számos kijelentésének, tanításának olvasása meghökkentő lesz, ugyanis egyértelműen kiderül az, hogy KRISZTUS nemcsak a lelkek gyógyítását végezte, hanem testi egészségre is nagy gondot fordítva a biológiai lét fenntartására is nagy gondot fordított. Nemcsak lelki, szellemi, de testi egészségét is visszaadta az embereknek. Lukács evangéliumában olvashatjuk (13,32): "Ördögöt űzök és a betegeknek visszaadom az egészségüket." KRISZTUS nem tartotta fenn maga számára ezt a képességet, hanem parancsba adta tanítványainak a test és a lélek gyógyításának kettős misszióját, s egyben mindazoknak, akik követni akarják: Máté evangéliumában a következőket találjuk (10.8.): „Gyógyítsátok meg a betegeket, élesszétek fel a halottakat, tisztítsátok meg a leprásokat, űzzétek ki a démonokat.” E megállapítások fényében nem érthetjük meg, hogy a modern kereszténység miért hanyagolta el, feledkezett meg a test gyógyításának feladatáról, miért helyezkedtek egyoldalúan a lélek problémáinak megoldására. Ilyen módon a MESTER határozott utasításáról feledkeztek meg. A BÉKE EVANGÉLIUMÁBAN foglaltak azt a tényt bizonyítják, hogy KRISZTUS - rövid földi tevékenysége idején- egyformán törődött hallgatóinak, tanítványainak fizikai, erkölcsi (lelki) és szellemi (spirituális) egészségével. Ezek az iratok nagyon határozott, közvetlen tanácsokat tartalmaznak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet egészségesen élni. Minden húsételtől, alkoholtól és kábítószerektől való tartózkodás; a természetes gyógyszerek, a nap, a levegő, a víz és a föld gyógyító, egészségfenntartó hatásai, a természetes állapotú táplálékféleségek (főzelékek, gyümölcsök) kiváló hatásai; a böjtkúrák elsőrendűen fontos szerepe az egészség fenntartásában és visszaszerzésében mind megtalálhatók e tanításokban. Így azt is megtaláljuk, hogy hogyan állíthatjuk helyre egészségünket, mely éppen azért került veszélybe, mert megsértettük az ISTEN által meghatározott természettörvényeket. JÉZUS KRISZTUS az ISTEN akarata szerinti bölcs és egészséges életmódot tanította az embereknek. Megjegyzésre méltó, hogy az időközben előkerült "kumráni tekercsek" azt is bizonyítják, hogy az esszénusok gyógyító szektája ugyanezen életmódot tanította. CSAK ISTEN TÖRVÉNYEIT MEGŐRIZVE ÉS ANNAK MEGFELELŐEN ÉLVE NYERHETŐ EL A FIZIKAI (biológiai), ERKÖLCSI (morális) ÉS SPIRITUÁLIS (szellemi) EGÉSZSÉG. És ha bölcs és egészséges élettel nem tudjuk követni ezeket a törvényeket, ha számos erkölcsi és étkezési hibát követünk el, a böjtkúra a legjobb és legaktívabb gyógymód a -3-


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA megrendült egészség helyreállítására. Ezt erősíti meg ebben a dokumentumban KRISZTUS tanítása. Kétezer év tűnt tova az idők Végtelenében, amióta az Ember Fia megvilágította a szeretet örök fényözönével az ismeretlen éjszakában bolyongó Emberiség előtt az Utat, az Igazságot és az Életet. Életerőt öntött a betegek béna tagjaiba. Bölcsességet a tévelygők homályos elméjébe, Boldogságot az örömtelenek vigasztalan szívébe. Félig elfeledett szavai és képei megcsonkítva, félreértve, számtalanszor át és átalakítva csak néhány nemzedékkel elhangzásuk után foglaltattak csak írásba. Rosszul értették meg, hamisan magyarázták, százszor újraírták és íme kétezer év múlva is eredeti formájukban újra élnek. Az ÚJ-TESTAMENTUMBAN borzalmasan megcsonkították és deformálták tanításait, de ennek ellenére is meghódította az emberiségnek majd a felét, és létrehozta a nyugati civilizációt. Maga ez a tény is bizonyítja a MESTER szavainak örök, halhatatlan életerejét, magasrendű értékét. Ezen okból határoztuk el, hogy JÉZUS által beszélt nyelven, az arameus nyelven írt és eredetiben fennmaradt, autentikus szavait közreadjuk. Ezt az arámi nyelvet beszélte JÉZUS ÉS JÁNOS, a szeretett tanítvány, aki az összes tanítványok közül egyedül jegyezte le tökéletes pontossággal a MESTER személyes tanításait. Tudjuk, hogy súlyos felelősséget jelent kijelenteni, hogy az ÚJTESTAMENTUM, abban a formában, ahogy minden keresztyén egyház alapját képezi, deformált és meghamisított, de nincs magasabbrendű vallás az IGAZSÁGNÁL. E könyv eredeti kézirata a vatikáni könyvtárban található, még egy példánya ószláv nyelven a Habsburgok királyi könyvtárában volt, ma az osztrák kormány tulajdona. E mű eredeti anyagát mindkét példányban a Dzsingisz Khán hordáinak fenyegető közeledése miatt nyugat felé menekült nesztoriánus papok hozták magukkal az összes régi írásaikkal és ikonjaikkal egyetemben. Az archeológusokra tartozik még annak a magyarázata, hogy hogyan került Palesztinából az irat Ázsia belsejébe, majd a nesztoriánus papokhoz. Az iratok most kiadásra került része az eredetinek mintegy a nyolcada, JÉZUS gyógyító tevékenységét tárgyalja. Olyan üzeneteket tartalmaz, melyre a századvég szenvedő emberiségének sürgős szüksége van. Magyarázatot a szöveghez fűzni felesleges, hiszen önmagáért beszél. Figyelmesen és alaposan tanulmányozva a következő oldalakat érezni lehet az öröklét leheletét, az abban foglalt igazságok nyilvánvaló helyességét. Erre az emberiségnek manapság sokkal nagyobb szüksége van, mim fennállása óta bármikor. "ÉS AZ IGAZSÁG ÖNMAGÁRÓL FOG TANÚSÁGOT TENNI." prof. Dr Edmond Székely

- 4 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

BEVEZETÉSKÉNT: Dr. Edmond Székely munkásságáról álljon itt FREDERIC MARCHALL-nak, a "Cosmovital Church" Polinéziai Püspökének néhány sora, kivonatosan: "Prof. Dr. Edmond Székely az "International Cosmoterapeutic Expedition 1930-40" világhírű vezetője, a jövő igazi gyógytudománya, a "Kozmoterápia Atyja", korunknak kétségkívül egyik legnagyobb tudósa, író, filozófus, egyetemi tanár, orvos, etnográfus, szociológus, nyelvész, régész, világutazó és felfedező egy személyben. Európában és Amerikában évente, az évek hosszú során át megjelenő művei osztatlan elismerést és sikert arattak az arra megérett közönség soraiban, és népszerűséget biztosítottak számára mind az őt világrészben. Az amerikai sajtó és közönség 1934-ben kezdett rá felfigyelni, amikor, mint a világhírű polinéziai "lepra-botrány" főhőse körül, hatalmas viharok dúltak a francia képviselőházban. Ekkor vívta ma már történelmi élet-halál harcát a Csendes Óceáni szigetek leprásaiért Francia Polinézia akkor jól ismert korrupt kormányzó bürokratáival. A csendes Óceán közepén egy lepratelepen, teljesen elszigetelve európai összeköttetéseiktől és kényre-kedvre kiszolgáltatva mindenható ellenségeinek, egyedül a lepratelepek szerencsétlen élőhalottaitól támogatva, egyéves, önfeláldozó, heroikus küzdelem után megvalósította a lehetetlent, a leprának kozmoterápia (JÉZUS tanításai szerinti) általi gyógyítását. A polinéziai lepratelepeken szolgálatot teljesítő vallásos missziók ápolónőinek hűséges beszámolói következtében a legintenzívebb gyógyító tevékenységet kifejtő amerikai protestáns egyház, a "Cosmovital Church" "a XX. század legkrisztusibb cselekedetéért" örökös Érsekévé választotta, majd JÁNOS Ismeretlen Evangéliumának" angolra fordításáért Teológiai Egyetemének díszdoktorává avatta. A nemzetközi sajtó hatalmas erejű támogatása s a tudományos világ egyidejű szolidaritása elsöpörte a polinéziai bürokrácia korrupt diktátorait és lehetővé tette számára, hogy a vezetése alatt álló "International Union Of Cosmovital" keretében hatalmas és osztatlan népszerűségnek örvendő nemzetközi mozgalmat indítson a Kozmoterápiának a világ összes lepratelepeire való bevezetéséért, az emberiség ezen legszerencsétlenebb millióinak megmentéséért. Életének központi alkotása a legegyetemesebb tudomány, a "PANEUBIOTIKA" (Pan=Minden, Eu=Tökéletes, Bios = Élet), az Élet legtökéletesebb formái mindenoldalú megvalósításának tudománya, mely KRISZTUS ezen tanításain alapul." Dr. Edmond Székely magyarul is megjelent művei: "Az Emberi Gondolat története" (Hermes. 1930). "Az Emberi Társadalmak története" (Hermes. 1930). "Kozmikus Élet és Gyógymód" (két kötetben, 1937). "Kozmikus Élet és Gyógymód" (Int. Cosm. Exp. 1937). "Kozmikus Evangélium" (Int.Cosm.Exp. 1937). "Kozmovitális Diéta" (Int.Cosm.Exp. 1937). A Cosmoterápia Receptkönyve" (Int.Cosm.Exp. 1937). A fenti művek rendelkezésemre állnak, annak útmutatásait és eredményeit könyveimben felidézem és felhasználom. Jelen kiadás célja KRISZTUS eredeti tanításainak a mai olvasó számára is közérthető nyelven való megjelentetése, kiegészítve az alapvető természeti és isteni törvényekkel, a mai életvitelünkben megvalósítható tanácsokkal. FERENCSIK ISTVÁN -5-


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

l. rész. „Miért Kell Szenvednünk, miért nem vagyunk egészségesek”

1. És akkor sok beteg és béna jön JÉZUSHOZ és így szóltak hozzá: 2. "Ha minden dolgokat ismersz, azt is megmondhatod nekünk, miért kell szenvednünk oly sok fájdalmas nyavalyától. Miért nem vagyunk egészségesek, mint a többi ember? 3. Mester, gyógyíts meg minket, hogy ismét erőteljesek legyünk, ne nehezedjék ránk többé nyomorúságunk. 4. Tudjuk, Neked hatalmadban minden nyavalyákat orvosolni.

áll

9. Boldogok vagytok, mert le akarjátok rázni a Sátán igáját, és én elvezetlek Titeket Mi Anyánk angyalaihoz, az Ő Királyságába, ahová a Sátán nem tud behatolni." 10. Nagyon meglepődtek, és ezt kérdezték: "Hol van a Mi Anyánk, kik az Angyalai és hol található a Királysága?" 11. A Föld Anyánk bennetek van, és Benne vagytok. Az Ő gyermekei vagytok, ő adott életet nektek. Neki köszönhetitek testeteket, és Neki kell egy napon majd visszaadnotok.

5. Szabadíts meg minket a Sátántól és mindazon borzalmas bajoktól, amelyekkel minket gyötör.

12. Boldogok lesztek, ha megismeritek az Ő országát, Ha befogadjátok Angyalait és igazodtok a törvényeihez.

6. Mester, könyörülj rajtunk, és ne fordítsd el tőlünk szívedet!"

13. Bizony mondom nektek, aki ezt cselekszi, sohasem fog betegséget látni, mert Anyátoknak mindenek felett hatalma van. És lerombolja a Sátánt és birodalmát, mert Anyátok törvénye irányítja testeteket és minden élőlényt."

7. És JÉZUS így felele: "Boldogok vagytok, éhezvén az Igazságot, mert kielégítlek benneteket a tudás kenyerével. 8. Boldogok vagytok, hogy szenvedtek, mert megnyitom előttetek az Élet Kapuját.

II. rész Egyek vagytok a Földdel, ő bennetek van s ti benne vagytok, … ennek okáért tartsátok be törvényeit. 1. A vér, ami ereinkben Anyánktól, a Földtől származik.

folyik.

völgyekben és pusztaságban.

perzselőn

ég

a

2. Vére a felhőkből hull alá, a föld mélyéből tör elő, a hegyek patakocskáiban susog, majd szélesen hömpölyög a síkságok folyóiban, tavak keblén alszik és hatalmasan zug a viharos tengerek erejével.

5. Csontjaink keménysége Anyánktól, a Földtől származik, a szikláktól, a kövektől ered.

3. A levegő, amit belehelünk, Anyánk, a Föld leheletéből született.

7. Szobrokként trónolnak a pusztában, láthatatlanul rejtőzködnek a föld mélyében.

4. Lehelete azúrkéken ragyog az egek magasságában, susog a hegyek csúcsán, zizeg az erdők levelei között, hullámként ring a búzatáblákon, alszik a mély

6. Égbe merednek a hegyek csúcsain, mint alvó óriások feküsznek a hegyoldalakon.

8. Izmaink hajlékonysáp, húsunk rugalmassága Anyánk, a föld húsából születettje ez a sárgás, veres hús az ami a

- 6 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA gyümölcsök húsa, a fák a gabonák, a mezők vetése Ő adja a mezők barázdáiból fakadó táplálékot is. 9. Belső részeink, zsigereink Anyánk, a Föld belső részeiből formáltattak, és éppúgy rejtve vannak előttünk, mint a föld láthatatlan mélységei. 10. „Szemünk fényessége, fülünk hallóképessége Anyánk, a Föld színeiből és hangjából született, mert ezekben fürdünk mindenestül, amiképpen a tenger hullámai a halakat, a levegő hullámai a madarakat ringatják." 11. Bizony mondom nektek, az ember a FÖLDANYA fia és az Embernek Fia Neki köszönheti egész testét, amiképpen az újszülött teste az anyja méhéből származik 12. Egyek vagytok a Földdel; ő bennetek van, s ti Benne vagytok tőle születtetek, Általa élhettek és végül Hozzá tértek vissza. 13. Ennek okáért őrizzétek, tartsátok meg a törvényeit, mert senki sem élhet hosszú életet és nem lehet boldog, ha nem tiszteli Anyját és nem tartja tiszteletben törvényeit. 14. Mert leheletünk az ő lehelete, vérünk az Ő vére, húsunk az Ő húsa, beleink az Ő belei, szemünk és fülünk az Ő szeme és füle." 15. "Bizony mondom nektek, ha csak egyszer is elmulasztjátok tisztelni csak egyetlen törvényét is. 16. Ha csak egyetlen egyszer is ártalmára vagytok testeteknek, vagy valamely tagjának, könyörtelenül egyik,

vagy másik betegségbe estek, és lészen sírás és fogak csikorgatása. 17. Mondom nektek, amíg nem követitek Anyátok tőrvényeit, semmiképpen nem kerülhetitek el a betegséget, a halált. 18. És az aki tisztelettel ragaszkodik Anyja törvényeihez, ahhoz az Anyja is ragaszkodni fog. 19. Minden baját orvosolja és sohasem lesz betegség martaléka. 20. Hosszú életet ad neki, minden szenvedéstől megoltalmazza, megvédi tűznek, víznek ártalmaitól, a mérges marásoktól. 21. Mert Anyátok gyermekei vagytok, Ő tartja fenn az életet bennetek. Ő adott testet tinéktek és csak Ő, csakis Ő, senki más nem gyógyíthat meg titeket. 22. Boldog az, aki szereti Anyját és aki békésen nyugszik kebelén! 23. Mert Anyátok akkor titeket, ha eltávolodtok Tőle.

is

szeret

24. Mennyivel nagyobb lesz szeretete, ha visszatértek Hozzá! 25. Bizony mondom nektek, nagy az Ő szeretete, sokkal nagyobb, mint a magas hegyek, vagy a legmélyebb tengerek. 26. És Ő sohasem hagyja el azokat, akik szeretik Anyjukat. Amiképpen a kotlós védelmezi csibéit, az anyaoroszlán kicsinyeit, az anya az újszülött magzatát, 27. Azonképpen Anyátok, a Föld védelmezi az Embernek Fiait minden bajtól, veszedelemtől.

III. rész. Minden baj forrása a démonok fejedelme, sátán, - … attól fogva, hogy ellenáll az Emberiség a benne lakozó sátánnak, - Jézus atyánk segítségével, az anya a Földanya ismét befogadja fiát, és az Ő angyalai szolgálják 1. "Bizony mondom nektek, számtalan baj és veszedelem leselkedik az Embernek Fiaira.

2. Minden baj forrása, Belzebub, minden démonok fejedelme, benne lakozik minden Emberfiában, leselkedőn.

-7-


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA Ő a halál forrása, minden átok és csapás ura. 3. Vonzó külső mögé rejtőzve igyekszik elcsábítani az Emberfiát. 4. Gazdagságot, hatalmat, pompás palotákat, aranytól, ezüsttől csillogó ruhákat, szolgák sokaságát és mindennemű dolgokat ígér neki: 5. Ígér ezen felül hírnevet, dicsőséget, érzéki gyönyöröket és bujaságot, az asztal és a bor örömeit, dorbézolásokat, lustaságban és semmittevésben telő napokat. 6. Mindenkit úgy csábít el, hogy a szíve hajlamainak legmegfelelőbbet kínálja. 7. És azon a napon, amikor az Emberfia teljesen mindeme hitványságok és hiúságok rabjává vált, akkor mindezen gyönyörűségek áraként elrabolja tőle azt, amit oly bőséggel adott neki a Földanyag 8. Megfosztja leheletétől, vérétől, csontjától, húsától, belső részeitől, szemétől, fülétől. 9. Akkor az Emberfia lehelete rövid és fojtott lesz, lélegzete fájdalmassá válik, kilehelt levegője dögletes bűzű lészen. 10. Vére megsűrűsödik, a mocsaras vízhez hasonlóan émelyítő bűzt áraszt, és a halál éjszakájához hasonlatosképpen feketén megalvad. 11. És csontjai elformátlanodnak, törékennyé válnak, kinövések borítják el, belsejük pedig szétesik, és úgy törnek kettőbe, mim a sziklára esett kövecs. 12. A húsa kövérré, vizenyőssé lesz, megrothad, foszladozik, szörnyű fekélyek támadnak benne. 13. Belső részei, belei kimondhatatlan undokságokkal telnek meg, rothadásos és gennyes folyásokban oldódnak fel, melyben utálatos férgek légiói lakoznak. 14. És szemei meghomályosodnak, mígnem végezetül mélységes éjszakába süllyed; fülét süketség támadja meg, rajta a sír csendje vesz hatalmat.

15. Végezetül az Emberfia a maga hibájából elveszti életét, mert nem tisztelte Anyja, a Föld törvényeit és hibát hibára halmozott. 16. Ennek okáért az Anyaföld minden adományától megfosztotta magát: megfosztatott a lélegzettől, a vértől, csonttól, hústól, belső szervektől, szemtől, fültől és végül az élettől is, vagyis mindattól, amivel az Anyaföld megajándékozta testét.' 17. "De ha az Embernek Fia felismerte hibáit, megbánja bűneit és lemond róluk, ha visszatér Anyjához, a Földhöz, 18. És ha Anyja, a Föld törvényeit tisztelve kiszabadítja magát a Sátán karmaiból és ellenáll mindazon kísértéseknek, amelyekkel a Sátán megkísérti, 19. akkor a Földanya ismét befogadja Fiát, aki tévedésekben tévelygett, elhalmozza szeretetével és elküldi szolgálatára angyalait. 20. Bizony mondom nektek, attól fogva, hogy az Emberfia ellenáll a benne lakozó Sátánnak, és nem enged többé akaratának, 21. az Anya angyalai vesznek szállást benne, hogy minden hatalmukkal szolgálják őt és teljesen megszabadítsák a Sátán hatalmától." 22. "MERT SENKI SEM SZOLGÁLHAT KÉT ÚRNAK. 23. Bizony mondom, vagy Belzebubot és ördögeit, vagy Anyánkat, a Földet és angyalait szolgál játok. Vagy a Halált, vagy az Életet kell választanotok. 24. Boldogok, akik az Élet tőrvényeit követik és nem a halál ösvényén haladnak. Mert egyre növekszenek bennük az élet erői, egyre erősebbek lesznek és kimenekülnek a halál hatalmából." 25. És mindazok, akik ott voltak, csodálkozva hallgatták ezeket a szavakat, mert JÉZUS szavai erővel teljesek voltak

- 8 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA és egészen mást tanított, mint a papok és az írástudók.

IV. rész. Jézus Krisztus Atyánk! - törvényei jelenléte az élet, a lét minden szintjén 1. Már elkövetkezett az alkonyat, de hallgatósága nem széledt szét, hanem körülülték JÉZUST és kérdezek tőle: 2. Melyek az életnek a törvényei, óh Uram? 3. Maradj bennünket.

még

velünk

és

taníts

4. Hallhatni akarjuk tanításodat, megőrizni emlékezetünkben, hogy ezután az egyenes, az igaz úton haladhassunk." 5. JÉZUS pedig közöttük ülvén, így szólt: " Bizony mondom nektek, senki sem lehet boldog, ha nem követi a törvényt." 6. Ők pedig így válaszoltak: "Mi követjük Mózes minden törvényét, ő adta nekünk a törvényt, úgy, ahogy az szent iratainkban írásba foglaltatott."

13. Mert bizony mondom nektek, hogy minden dolgok, melyek élettel áldattak meg, közelebb vannak Istenhez, mint az írások, melyek élettelenek. 14. Isten úgy teremtette az életet és minden élő dolgokat, hogy azok az öröklétről beszéljenek és az igaz Isten törvényeit tanítsák az embereknek. 15. Isten nem könyvek lapjaira írta törvényeit, hanem a szívetekbe, a lelketekbe. 16. Törvényei jelen vannak a leheletetekben, a véretekben, a csontotokban, a húsotokban a belső szerveitekben, a szemetekben, a füleitekben és testetek legparányibb részeiben is.

7. JÉZUS pedig feleié rá: "A törvényt ne az írásaitokban keressétek, mert A TÖRVÉNY AZ ÉLET, az írás pedig halott.

17. Törvényei jelen vannak a levegőben, a vízben, a napsugárban, a növényekben, a mélységekben és magasságokban.

8. Bizony mondom nektek, Mózes nem írásban kapta törvényeit az Istentől, hanem élőszóban.

18. Mindezek a dolgok hozzátok szólnak, hogy megértsétek az élő Isten törvényeit és akaratát.

9. A TÖRVÉNY AZ ÉLETNEK A SZAVA, melyet az élő Isten jelentett ki, élő prófétáknak adott tovább s azok által élő embereknek.

19. Csakhogy nektek szerencsétleneknek van fületek a hallásra, de nem hallotok vele, van szemetek a látásra, de nem láttok.

10. A TÖRVÉNY MINDEN ÉLŐBE BE VAN ÍRVA!

20. Bizony mondom nektek, az írás az ember műve de az ÉLET és mindaz ami él, a mi ISTENÜNK alkotása.

11. Megtaláljátok azt a fűben, a fában, a folyókban, a hegyekben, a madarakban, a tavak, tengerek halaiban, 12. de mindenekfölött ÖNMAGATOKBAN KERESSÉTEK.

21. Miért nem akarjátok meghallani, meglátni Isten eme műveiben lakozó tőrvényeket? 22. Miért az írásokat tanulmányozzátok, amelyek betűi halottak, mert emberkéz alkotásai?

-9-


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

V. rész. ISTEN szelíd szava és HATALMA azért nem tud belétek szállni, mert mindenféle undokság ver tanyát testetekben lelketekben, - elmékben pedig gonosz gondolatok

1.

Hol olvashatnánk másutt az Isten törvényeit, mint az írásokban? Hol vannak másutt megírva?

2.

Olvasd fel nekünk onnan, ahol azt írva látod, mert mi nem ismerünk más írásokat azokon kívül, amit őseinktől örököltünk.

3.

Tanítsd meg nekünk azokat a törvényeket, amelyekről beszélsz, hogy meghallván, megismervén azokat megigazulhassunk, meggyógyulhassunk."

4.

JÉZUS pedig ezt mondotta: 'Nem érthetitek meg az ÉLET szavait, mert a halálban vagytok.

5.

Árnyak sötétítik el süketség sújtja füleiteket.

szemeiteket,

6.

Mindazonáltal mégsem veszitek semmi hasznát az írásaitoknak, hiába függesztitek arra szemeiteket, mert annak betűi is halottak.

7.

Ennek okából cselekedeteitekkel eláruljátok AZT, akitől az írásokat kaptátok!

8.

Bizony mondom, nincs ISTEN és az Ő Tőrvényei abban, ahogy éltek és cselekszetek.

9.

Nincs ISTEN Törvénye az ínyencségben, az iszákosságban, a kicsapongásokban, a bujálkodásban, a gazdagság keresésében, hajszolásában, és semmiképpen sincs a ellenségeskedésben, a gyűlölködésben.

10.

Mert ezen dolgok messzire vannak Istentől és az Ő Angyalaitól.

11.

Mindezen dolgok birodalmából és minden urától származnak.

az árnyak gonoszságok

12.

ISTEN szava is Hatalma azért nem tud. belétek szállni, mert mindenféle gonosz gondolatoknak adtok szállást elmétekben, mert mindenféle undokság ver tanyát testetekben, lelketekben.

13.

Hogyha az akarjátok, hogy ISTEN SZAVA belétek hatoljon, ne szennyezzétek el se testeteket, se telketeket.

14.

MERT A TEST A LÉLEK TEMPLOMA ÉS A LÉLEK ISTEN TEMPLOMA.

15.

Ezért szükséges nektek megtisztítani a templomot, hogy a Templom Ura benne lakozhasson, hogy elfoglalhassa a hozzá méltó helyet!”

VI. rész „És addig böjtöljetek, amíg a sátán és összes nyavalyái el nem hagyják testeteket, azután visszatérnek hozzátok FÖLDANYÁNK angyalai és addig szolgálnak nektek, amíg megmaradtok az ISTENI jóban és ISTENI igazságban 1. "Éppen ezért hogy a Sátán minden kísértésétől megszabaduljatok, éljetek az Isten szabad ege alatt.

3. Térjetek haza tehát és magányotokban böjtöljetek. Nem kell senkinek látni és tudni a böjtöléseteket!

2. Építsétek újjá magatokat és böjtöljetek. Mert bizony mondom Nektek, a sátánt és minden nyavalyáit csak böjttel lehet magatokból kifizni.

4. Látni fogja azt az ÉLŐ ISTEN és nagy, bőséges lesz jutalma a böjtöléseteknek. 5. és

- 10 -

És addig böjtöljetek, amíg a sátán összes nyavalyái el nem hagyják


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA testeteket, s visszatérve oda Földanya angyalai szolgálnak nektek. 6. Mert bizony mondom nektek, amíg nem böjtöltök, nem fogtok megszabadulni a Sátán hatalmából és minden rontásától. 7. Böjtöljetek ezért és buzgón imádkozzatok, teljes szívből vágyakozva, hogy megkapjátok az ÉLŐ ISTEN erejét és meggyógyuljatok 8. A böjt alatt kerüljétek az Embernek Fiait és keressétek Földanyátok angyalainak társaságát, mert AKI BUZGÖN KERES, TALÁL." 9. "Keressétek az erdő és a mező tiszta levegőjét, mert ott megtaláljátok a Levegő Angyalait- Ruhátlanul és mezítláb engedjétek, hogy a Levegő Angyalai teljesen átöleljék testeteket 10. Lassan, mélyen lélegezzetek, hogy a Levegő Angyala belétek tudjon hatolni.

11. Bizony mondom nektek, a Levegő Angyalai minden tisztátalanságot kiűznek a testetekből, melyek azt kívülről és belülről beszennyezték. 12. Így minden rósz szag, mérges gáz, tisztátalanság eltávozik belőletek, amiként a tűz füstje felkígyózik a levegőóceánba és elvész ott. 13. Mert bizony mondom Nektek, a levegő angyalai minden tisztátalanságot kiűznek a testetekből, minden szennyest megtisztítanak és jó illatúvá változtatják át a büdösséget árasztó anyagot. 14. Senki sem jelenhet meg az ÚR színe előtt, akit a levegő angyalai nem bocsátottak oda! 15. ^MINDENKINEK MEG KELL ÚJULNIA A LEVEGŐ ÉS AZ IGAZSÁG ÁLTAL, 16. mert a tiszta levegőből testetek a Földanya" lelkét, lelketek az Égi Atya igazságát leheli.

VII. rész Mindennek meg kell újulnia a víz, a levegő és az igazság által

1.

A levegő angyala angyalát keressétek fel.

után

a

víz

2.

Vessétek le saruitokat és ruháitokat és engedjétek, hogy a víz angyala teljesen átölelje testeteket.

3.

az áramlat és belevész, feloldódik a folyó sodrába.

6.

Bizony mondom nektek, SZENT A VÍZ ANGYALA, minden szennyest megtisztít, és jó illatúvá alakít át minden bűzt árasztó anyagot.

Teljesen engedjétek át magatokat a Víz Angyalának, annak ringatózó karjainak, s valahányszor mozgásba hozzátok a levegőt a légzésetekkel a vizet is mozgassátok meg testetek ritmikus mozgatásával.

7.

4.

Bizony mondom nektek, a víz angyala minden tisztátalanságot kiűz a testetekből, melyek azt kívül és belül beszennyezik.

9.

5.

Mert véreteket Anyánktól, a Földtől kaptátok, az Igazságot az égi Atyátoktól."

És eme tisztátalan és bűzös dolgok messze eltávoznak belőletek, ahogy a folyóvízben mosott ruhák szennyét elviszi

Senki sem jelenhet meg az Úr orcája előtt, csak akit a Víznek Angyala oda bocsát, miután megtisztította.

8.

MINDENNEK MEG KELL ÚJULNIA A VÍZ ÉS AZ IGAZSÁG ÁLTAL, Mert testetek a földi élet folyóvizében fürdik, szellemetek az örök élet tengerében.

10.

- 11 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

11.

De ne gondoljátok, hogy elegendő, ha a víznek angyala kívülről ölel át benneteket.

12.

Bizony mondom nektek, a belső tisztátalanságotok nagyobb, mint a külső.

13.

Az aki csak kívülről tisztítja meg magát, de tisztátalan marad belül az azon kriptákhoz hasonlatos, melyeket kívülről ékes festmények díszítenek, belül teli vannak a halál tisztátalanságaival. ragadmányaival, undokságaival.

14.

Bizony mondom nektek, engedjétek, hogy a víznek angyala belül is megkereszteljen titeket, azért, hogy ezáltal megszabaduljatok minden elkövetett bűnötöktől; attól fogva belülről éppen olyan tiszták lesztek, mint a patakok napsugárban játszó fodrai.”

21.

És szemeitekkel látni fogjátok, orrotokkal szagolhatjátok mindazt az undokságot és tisztátalanságot, mely beszennyezte testetek templomát.

22.

Ekkor számba vehetitek mindazon bűnöket, melyek bennetek lakoztak, és sok-sok bajjal gyötörtek titeket.

23.

Bizony mondom nektek, a víznek keresztsége megszabadít mindezen bajoktól.

24.

BÖJTÖTÖK MINDEN EGYES NAPJÁN ISMÉTEL-JÉTEK MEG A VÍZ KERESZTSÉGÉT ÉS MINDADDIG FOLYTASSÁTOK, MIG A TESTETEKBŐL KIFOLYÓ VÍZ OLY TISZTA NEM LESZ, MINT A FOLYŐNAK HULLÁMAI.

25.

15.

E célból vegyetek egy lopótököt, melynek szára olyan hosszú, amilyen magas egy ember.

,Ekkor merítsétek testeteket a folyóvíz habjaiba és ott, a Víz Angyalának karjai közt, köszönjétek meg az ÉLŐ ISTENNEK, hogy megszabadított bűneitektől.*

16.

Vájjátok ki a lopótök belsejét és töltsétek meg a naptól melegített tiszta patakvízzel

26.

17.

27.

Függesszétek fel a lopótököt egy fa ágára, és térdeljetek le a földre, a víz angyalának színe elé.

18.

Engedjétek, hogy a lopótök szárának vége a végbeleiteken keresztül behatolhasson testekbe és a víz végig folyhasson beleitekben.

19.

Ezután maradjatok egy ideig a földre borulva és kérjétek az ÉLET ISTENÉT, hogy bocsássa meg minden bűneiteket és kérjétek a víznek angyalát, hogy szabadítsa meg testeteket minden szennytől, minden betegségtől.

20.

Akkor engedjétek, hogy a víz kifolyjék testetekből, és magával vigye mindazt, ami bensőtökben a sátántól való, mindazt, ami tisztátalan és bűzös.

"A VÍZ ANGYALÁNAK A KERESZTSÉGE JELENTI AZ ÚJJÁSZÜLETÉST! Mert ettől kezdve szemetek lát, fületek hall.

28.

Ezért a víz keresztsége után ne vetkezzetek többé, hogy a levegőnek és a Víznek Angyalai az idők végezetéig bennetek lakozhassanak és szüntelenül szolgálhassanak titeket.”

29.

Ha pedig ezután még mindig maradt bennetek nyoma a régi tisztátalanságnak, hívjátok és keressétek fel a NAPFÉNY ANGYALÁT.

30.

Vessétek le saruitokat és ruháitokat és engedjétek, hogy a Napfény Angyala egész testeteket átölelje.

31.

Közben lassan és mélyen lélegezzetek, hogy a levegőn keresztül is bensőtökbe hatolhasson a Napfény Angyala.

- 12 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

32.

Ő a maradék tisztátalanságot is kiűzi testetekből. Mindaz ami bűz és büdösség eltávozik belőletek, miként az éjszaka sötétsége eloszlik a felkelő nap fényében.

33.

Mert bizony mondom nektek, SZENT A NAPFÉNY ANGYALA, minden szennyet old, minden büdösséget árasztó anyagot jó illatúvá alakít át.

34.

Csak az jelenhet meg az Úr színe előtt, akit a napfény angyala is átjárt és megtisztított minden porcikájában.

35.

Valóban MINDENEKNEK ÚJJÁ KELL SZÜLETNIÜK A NAPFÉNY ÉS AZ IGAZSÁG ÁLTAL-

36.

mert Földanyátok

lángra gyújtja ÉGI ATYÁTOK igazságának fénye.

37.

A LEVEGŐ, A VÍZ ÉS NAPSUGARAK ANGYALAI ÉDESTEST-VÉREK, az Emberfia szolgálatára vannak, és mindegyikre bármikor bizton számíthat.

38.

Mindegyikük

ölelése

egyformán

szent.

39.

Földanyánk láthatatlan gyermekei ők, annak okáért ne válasszátok el egymástól őkét, kiket az ég és a föld egyesített.

40.

Böjtötök alatt ez a három angyaltestvér lengjen körül titeket és lakozzék bennetek."

testeteket melegíti napsugara, szellemeteket

VIII. rész. Mert senki sem érheti el Jézus Krisztus IsteniAtyánkat, az Égatyát másként, mint a FÖLDANYA által 1. "Bizony mondom nektek, az ördögi erők, a bűnök és tisztátalanságok rohanva menekülnek annak testéből, akit e három angyal átölelve tart. 2. Mint ahogy menekülnek a tolvajok az elhagyatott házból a gazda hazaérkeztekor, egyik az ablakon, másik az ajtón, harmadik a háztetőn át, ki-ki ahol találtatik, és amerre tud. 3. Így menekülnek testetekből a gonosznak, a rossznak minden ördögei, a múltnak valamennyi bűne, és mindazon tisztátalanságok, melyek eddig testetek templomát megfertőzték. 4. Amikor aztán Földanyátok angyalai hatalmat vesznek testeteken, hogyha a Templomban ismét benne lakozhatnak, akkor a maradék szenny, piszok is eltávozik a leheleteteken, a bőrötökön, a végbélen, a veséiteken át.

5. Ezeket a dolgokat láthatjátok majd szemeitekkel, szagolhatjátok orrotokkal, érinthetitek ujjaitokkal. 6. Amikor aztán minden tisztátalanság eltávozott testetekből, akkor véretek oly tiszta lesz, mint Földanyátok vére, mint a hegyi patak napsugárban fürdő habja. 7. Leheletetek oly tiszta és üde lesz, mint a virágok balzsamos illatat búsotok oly tiszta lesz, mint a fák között pirosló gyümölcsök húsa, szemetek oly tiszta lesz és oly ragyogó, mint a kék égen ragyogó nap fénye. 8. Ekkor Földanya szolgálni fognak titeket.

összes

angyalai

9. Leheletetek, véretek és búsotok egy lesz Földanyátok leheletével, vérével és húsával; akkor lehet szellemetek is egy Égi Atyátok szellemével. 10. Mert SENKI SEM ÉRHETI EL AZ ÉGI ATYÁT MÁSKÉNT, MINT A FÖLDANYA ÁLTAL."

- 13 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

IX. rész. Tiszteld atyádat és anyádat, tiszteld ÉGI ATYÁDAT és FÖLDANYÁDAT!

1.

„Egyetlen újszülött sem értheti meg anyja szavait, ha édesanyja nem adta volna neki keblét, meg nem fürdette, meg nem cirógatta s bölcsőjébe nem helyezte volna, hogy ott aludjék, miután jóllakott, és fel nem neveli.

ATYÁDAT, TÖRVÉNYEIVEL EGYETEMBEN, HOGY ELNYERD AZ ÖRÖK ÉLETET."

2.

11.

Mert a kicsiny gyermeknek anyja mellett a helye és anyjának kell engedelmeskednie.

3.

De ha már megnövekedett, magához veszi őt az atyja, hogy véle dolgozzék a földeken, már csak vacsoraidőre tér meg anyjához.

4.

Az atya ekkor adja tanítását, hogy tudásra és ügyességre tegyen szert atyja munkáiban.

5.

Ha az atya látja, hogy a fia minden tanítását megértette, tökéletessé vált ezáltal a munkája, akkor adja át neki javait, hogy szeretett fiáé legyen az és hogy a fiú folytassa atyja munkáját.”

6.

Bizony mondom nektek, boldog az a fiú, aki követi anyja tanácsait és annak megfelelően viseli magát, de százszor boldog az a fiú, aki követi atyja tanításait és azoknak megfelelően viselkedik,

7.

Mert megmondatott nektek: "Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess a földön.

8.

És én azt mondom nektek Embernek Fiai: "TISZTELD ANYÁDAT; A FÖLDET ÉS TARTSD BE ÖSSZES TÖRVÉNYEIT,

9.

HOGY HOSSZÚ ÉLETET NYERJ EL A FÖLDÖN, AZONKÉPPEN TISZTELD ÉGI

10.

Mert százszor nagyobb a ti Mennyei Atyátok minden magszerinti atyánál és nagyobb Földanyátok, minden vér szerinti anyánál. És kedvesebb az Ember Fia az ő Mennyei- Atyja és Föld-Anyja előtt, mint a testszerinti gyermek az 6 magszerinti atyja és vérszerinti anyja előtt.

12.

És százszor bölcsebbek a MennyeiAtya és Föld-Anya oktatása és törvényei az összes testszerinti atya és anya tanításánál.

13.

Többet ér a Mennyei-Atya és FöldAnya öröksége minden testszerinti atya és anya minden örökségénél.

14.

Testvéreitek pedig mindazok, akik a Mennyei-Atya és Föld-Anya törvényeit cselekszik, nem pedig azok, akik vérszerinti testvéreitek.

15.

Mert Káin és Ábel óta, amióta a testvérek megtagadták Isten akaratát, nem létezik vér szerinti testvériség.

16.

Bizony mondom nektek, hogy ezerszer jobban fognak szeretni benneteket a ti igazi testvéreitek, a Mennyei-Atya és Föld-Anya akaratában és törvényeiben, mint vérszerinti testvéreitek.

17.

Ezért mondom nektek, szeressétek ti is az igazi testvéreiteket az Isten akaratában ezerszerte jobban, mint vérszerinti testvéreiteket."

X. rész

Mert az Ember fia szelleme az ÉGATYÁTÓL, teste a FÖLDANYÁTÓL származik – a szeretet 1.

MERT ÉGI ATYÁTOK A SZERETET.

2. - 14 -

MERT FÖLD ANYÁTOK A SZERETET.


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA 3. MERT SZERETET."

EMBERNEK

FIA

A

4. Mert az Ember Fia szelleme az ÉG ATYÁTÓL, teste a FÖLDANYÁTÓL származik, 5. legyetek hát olyan tökéletesek, amilyen tökéletes Égatyátok szelleme. Földanyátok teste. 6. Szeressétek ezért Égi Atyátokat, amiként ő is szereti szellemeteket, és szeressétek Föld-Anyátokat, amiképpen ő szereti testeteket. 7. Ugyanígy szeressétek 'igaz testvéreiteket, ahogy Égi-Atyátok és FöldAnyátok szereti Őket. 8. Akkor Ég Atya a szent lelkét, Föld Anya a szent testét fogja nektek adni. Í 9. Ekkor jön el az az idő, amikor az Embernek Fiai, mint igaz testvérek, szeretni fogják egymást, hogy egymás számára igazi segítők és vigasztalók légyenek. 10. Csak ekkor tűnik el a földről minden betegség és minden nyomorúság, és uralkodik a szeretet és az öröm. 11. Hasonlatossá válik a Föld Isten országához, eljő Isten országa. 12. És az Embernek Fiai teljes dicsőségben, örömben vehetik birtokukba örökségüket, s osztozni fognak az Isten országának minden adományán;.

17. Ha minden tudományt, minden titkot ismerek is, ha jövőt jósló tehetségem van, ha olyan erős a hitem, mint a vihar, mely akár hegyeket képes elmozdítani, semmi vagyok, ha szeretet nincs bennem. 18. Ha vagyonomat szétosztom a szegények között, hogy legyen mit enniük, ha odaadom nekik mindazt a tüzet, ami bennem él. de szeretet nincs bennem, semmi hasznom, tisztességem nem származik abból 19. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, a szeretet nem féltékeny, a szeretet nem ismeri a gőgöt, a szeretet nem tesz felfuvalkodottá. 20. Akiben szeretet van az mindent megért, a szeretet mindent hisz, a szeretet mindent remél, a szeretet mindent elvisel, soha nem fárad el, nem keresi minduntalan a maga hasznát, nem gerjed hangra, nem rója fel a gonoszságokat. 21. Nem őrül jogtalanságnak, de igazsággal-.

a hamisságnak, együtt örül az

22. Minden, a nyelvek, a tudomány elenyésznek a szeretet mellett.' 23. Most csak a tévedések, az Igazság töredékei vannak birtokunkban.

13. Mert az Embernek Fiai Égatyjukban és Földanyjukban élnek és az Égi Atya és az Anyaföld bennük él.

24. de ha eljő a megigazulás, a beteljesedés, a tökéletesség teljessége, mindaz, ami rész szerint való megszűnik, feloldódik az egyetemesben."

14. Iisten VÉGEZETE, mindenkinek országában.

országával eljő az IDŐK mert Égatya szeretete örök életet ad Isten

25. "Amikor az ember még gyermek, gyermekként beszél, gyermekként ért, amint felnőtté válik, elhagyja a gyermeki látásmódot.

15. Mert a szeretet örök. a szeretet erősebb, mint a halál."

26. Ma még, mint a gyermek csak mintegy homályos üvegen át látunk, zavaros elveknek megfelelően gondolkodunk;

16. -Ha akár az emberek, akár az angyalok nyelvén szólok is, de szeretet nincs bennem, olyan a szavam, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom.

27. Ma még csak töredékes a tudásunk,de amikor Isten országába eljutunk, nem a rész szerint valót, hanem

- 15 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA a teljességet ismerjük meg, mert ő tanít bennünket.

28. Addig megmarad a három hitvallásunk: A HIT. A REMÉNY ÉS A SZERETET, de e három közül a legnagyobb erő a SZERETET.

- 16 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XI. rész ”…aki a szeretet útján jár, azt az Ég angyalai felismerik és szolgálni jönnek nektek.” 1. Most az ÉLŐ ISTEN nyelvén szóltam hozzátok, a Mennyei Atya Szent Lelke által 2. Nincs is senki köztetek, aki mindent megértett volna, amit mondtam 3. Azok, akik az írásokat magyarázzák nektek, az emberek halott nyelvén szólnak, beteg és halandó testükből beszélnek.

14. Ha a Földanya Angyalai megtisztították és megújították testeteket, megerősödtek szemeitek, akkor lesztek képesek elviselni az ÉGATYA VILÁGOSSÁGÁT, mely ezerszer erősebben ragyog, mint ezer nap. 15. Higgyétek nekem: Égatyátok igazsága mellett a nap csak egy gyertya gyenge fénye.

4. Ezért mindenki megérti, hiszen mindenki beteg és a halálban lakozik.

16. Ezért éljetek Reménységben, Szeretetben.

5.

17. Bizony mondom nektek, elnyeritek jutalmatokat. Hogyha szavaimnak hisztek. Annak hisztek, aki elküldött.

Senki sem látja az Élet Fényét.

6. VAKOK VEZETIK A VILÁGTALANOKAT, a bűn, a betegség és a halál fekete ösvényén, végezetül mind a halál szakadékába zuhannak.

Hitben,

18. Annak, aki mindeneknek Ura és aki által minden lehetséges.

7. „Engem az Atya küldött hozzátok, hogy megvilágítsam, felragyogtassam előttetek az ÉLET világosságát, fényét.

19. Mert mindaz, ami embereknek lehetetlen, lehetséges Istennek és Isten által.

8. A fényt, mely önmagát világítja meg és szétoszlatja a sötétséget.

20. Ha hiszitek, és tiszteletben tartjátok Földanya és Angyalainak törvényeit, hitetek megtart és megerősít titeket, és soha nem láttok betegséget.

9. A sötétség csak önmagát ismeri, és nem tud a fényről. 10. Ezután még sok olyat fogok nektek mondani, amit ma még nem értetek meg, és el sem tudtok viselni. 11. Mert szemetek a sötétséghez szokott, és ÉGATYA VILÁGOSSÁGA MEGVA-KÍTANA TITEKET. 12. Ezért nem tudjátok még megérteni, amit Égatyáról mondok, aki közétek küldött engem.". 13. Ennek okából ma még elsősorban a Földanyátok törvényeit kövessétek, azokat a törvényeket, amelyekről már szóltam nektek.

21. Higgyetek Égatyátok szeretetében, mert aki Belé veti bizodalmát, soha nem csalódik, és nem lát halált." 22. "Szeressétek egymást, mert Isten a szeretet. 23. Aki a szeretet útján jár, azt az Ég Angyalai felismerik, és szolgálni jönnek nektek. 24. Ekkor a sátán minden bűneivel és betegségeivel elhagyja testeteket. 25. Menjetek, hagyjátok el bűneiteket, tartsatok bűnbánatot, keresztelkedjetek meg, hogy újjászülethessetek, és soha többé ne vetkezzetek."

- 17 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XII. rész. … az öröm virágai

1.

Ekkor Jézus felemelkedett ültéből, de a többiek mind ülve maradtak, annyira lenyűgözte őket szavainak hatalma.

13.

2.

A felhők szétoszlottak, felragyogott a telihold és Jézus alakja ennek fényességében fürdött.

14.

3.

15.

Hajából szikrák pattantak ki, és úgy állott ott köztük a holdfényben, mintha a föld felett lebegne.

4.

Senki sem mozdult és nem szólalt meg. s Senki sem vette észre az idő múlását, mert az idő megállt.

Valóban az Igazság követe, akit Isten küldött, mert reménységet vetett el szívünkben' És senki sem kívánt hazatérni, mondván: "Nem megyek haza, ahol minden sötét és örömtelén. Miért mennék oda, ahol senki sem szeret?

16.

Így beszélgettek egymással azok, akik szegények, sánták, bénák, vakok, koldusok voltak, nyomorúságuk miatt megvetett, otthontalan nyomorultak.

5.

Ekkor Jézus fölébük tárva kezeit így szólt hozzájuk: "BÉKE LEGYEN VELETEK!"

17.

6.

És úgy hagyta el őket, ahogy a lágy szellő, amely a fák leveleit szelíden ringatja.

18.

7.

19.

Hallgatói hosszú ideig csendben ülve maradtak, majd lassanként egyik a másik után ocsúdott fel, mint a hosszú álomból ébredő emberek.

8.

Fülükben csengtek Annak szavai, aki elhagyta őket.

9.

Úgy maradtak ülve továbbra is, mintha elbűvölő zenét hallgatnának.

10.

Végül is egyikük megszólalt: "Milyen jó itt!"

félénken

11.

"Bárcsak

Egy másik hozzátette: örökké tartana ez az éjszaka! "

12.

És mások: "Bárcsak örökké velünk maradna! "

Voltak köztük olyanok, akiket megszántak és néhány napra szállást adtak nekik. Voltak köztük olyanok is, akiknek volt otthonuk és családjuk, de mégis ezt mondták:Mi is veletek akarunk maradni. Mert mindenki érezte, hogy az Ő szavai láthatatlan szálakkal egyesítette ezt a kis társaságot.

20.

Mindnyájan érezték, hogy új életre születtek. Jóllehet a holdvilágot ismét felhők takartak el, mégis ragyogó világot láttak maguk előtt.

21.

És ezen emberek szívében tündöklő szépségű csodálatos virágok nyíltak, az ÖRÖM VIRÁGAI.

22.

Amikor kelet felől a nap első sugarai felragyogtak, mindannyian úgy érezték, hogy Isten országának eljövetelét hirdető nap ez.

23.

Örömtől ragyogó arccal indultak el találkozni Isten Angyalaival.

- 18 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XIII. rész. … böjtöltek! – az Anyaföld angyalai átölelték testüket…”

1.

Ekkor sok tisztátalan és beteg követte Jézus tanácsait és tanítását és a folyóhoz mentek.

2.

A folyó partján levetették saruikat és ruháikat; böjtöltek és átadták testüket a levegő, a víz és a napfény angyalainak.

3.

Ekkor az Anyaföld angyalai átölelték testűket és kívülbelül birtokukba vették azokat.

4.

És mindannyian láthatták, hogy minden bajaik és tisztátalanságaik és nagy bűneik sietve hagyják el őket

5.

Egyesek lehelete olyan bűzös lett, mint a belekből távozó sár; másoknak bőségesen folyt a nyáluk és belsejükből büdös és tisztátalan undokságokat hánytak ki.

6.

Mindezek a tisztátalanságok szájukból folytak ki, másoknak az orrukon, a szemükön, a fülükön keresztül.

7.

Sokan bőrük minden pórusán dögletes izzadmányokat izzadtak ki.

8.

Nem egynek a végtagjain hatalmas tályogok képződtek, melyekből bűzös genny ürült.

9.

Némelyek beteg testéből bőségesen folyt a húgy, míg másoknál olyan sűrű volt, mint a méhek méze, megint másoké a folyó iszapjához hasonló sűrűségű vörös vagy fekete volt*

10.

Legtöbbjük beleiből a démonok leheletéhez hasonló rothadásos szelek törtek elő, alig elviselhető bűzösséggel.

11.

Amikor megkeresztelték magukat, a víznek angyala behatolt testükbe; eltávoztatott onnan minden undokságot és elkövetett bűneik minden tisztátalanságát.

12.

A hegyről lezúduló vízeséshez hasonlatosképpen bőségesen folyt az undokság beleikből.

13.

Amerre ez az undok folyás beszennyezte a földet, oly nagy volt a büdösség, hogy senki sem maradhatott ott.

14.

A beleikben nyüzsgő démonok szám nélkül való férgek formájában hagyták el őket és ott nyüzsögtek mindezen váladékok fertőzéses sarában.

15.

Tehetetlen dühükben tekeregtek, amiért az Emberfia beleiből a víznek angyala imigyen kiűzte őket, majd a tekergések közepette a nap angyalának hatalma által elpusztultak.

16.

A jelenlévők mindannyian reszkettek a félelemtől, mikor látták, hogy a Sátán mindeme undokságaitól az angyalok megszabadították őket.

17.

Akkor hálát adtak Istennek, hogy szabadító angyalait elküldte az ő üdvösségükre.

18.

Voltak köztük néhányan, akiket olyan borzalmas bajok gyötörtek, hogy ily módon nem tudtak szabadulni tőlük, és nem tudták mit cselekedjenek

19.

Elhatározták, hogy valakit Jézusért küldenek, mert igen kívánták, hogy közöttük legyen és segítsen nekik.

XIV. rész „… azért jöttem, mert szükségetek van RÁM.” – tékozló fiú

1.

Amikor ketten el akartak indulni 2. Amikor megkeresésére, látták, hogy feltűnik a köszöntését: parton és közeledik hozzájuk. - 19 -

meghallották a "Béke legyen


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA vétetek!",egyszerre megtelt reménységgel és örömmel.

3.

a

Sok mindent szerettek kérdezni Tőle, de semmi sem eszükbe.

szívük

14.

volna jutott

15.

"Hogyha mindig mindent kifizetek, sohasem lesz vége a fiam bűneinek!

JÉZUS így szólt hozzájuk: "Azért jöttem, mert szükségetek van rám."5

Akkor a csalódott uzsorások megragadták a fiút, és rabszolgává tették, hogy a napi munkájával dolgozza le adósságait, s ily módon nyerjék vissza pénzüket.

5.

16.

4.

Erre az egyikük felkiáltott:"Mester, sürgős szükségünk van arca, hogy megszabadíts minket betegségünktől!"

6.

Akkor JÉZUS példázatokban szólt hozzájuk: "Hasonlatosak vagytok a tékozló fiúhoz, aki hosszú éveken át barátaival együtt lakomákkal, ivászatokkal töltötte napjait, dőzsölésbe és kicsapongásba merült.

7.

Minden héten -atyja tudta nélkülúj, meg új kölcsönöket vett fel, s mindazt néhány nap alatt eltékozolta.

8.

Az

uzsorások azonban a nagy haszon reményében újra meg újra kölcsönökkel látták el, mert atyja gazdag ember volt és mindig kifizette fia tartozásait.

9.

Az Atyja megpróbálta szelíd szavakkal, szemrehányásokkal jó útra téríteni a fiát, de az semmibe vette atyja intelmeit.

10.

Hiába küldte a földekre, hogy dőzsölés helyett a munkásokat ellenőrizze, az nem ment.

11.

A Fiú minden alkalommal mindazt megígérte -adósságai kifizetésének reményében-, amit atyja kívánt tőle, de a következő napon mindent ugyanott folytatott, ahol abbahagyta.

12.

Több mint hét éven keresztül folytatta a fiú ezt a rendetlen életet.

13.

Végül is az atyja elvesztette türelmét, és nem fizette ki az uzsorásoknak a fia adósságait.

E naptól kezdve véget értek a dőzsölések, a kicsapongások.

17.

Reggeltől estig arca verejtékével öntözte a fiú a földeket és a munka miatt minden tagja fájt, mert soha nem szokott hozzá.

18.

Száraz kenyéren kellett élnie, amit csak könnyeivel puhíthatott meg.

19.

Három nap után, mivel a nagy hőségtől is borzalmasan szenvedett, ezt mondta urának.

20.

Nem tudok dolgozni, mert minden tagom fáj Mennyi ideig akarsz kínozni?"

21.

"Addig a munkájával le adósságaidat-Hét szabad leszel.

napig, míg kezed nem szolgálod esztendő multával

22.

A kétségbeesett fiú sírva válaszolt: "Dehát én nem leszek képes ezt az életet hét napnál tovább elviselni.

23.

Könyörülj tagom ég és fáj!

rajtam,

mert

minden

24.

A gonosz uzsorás Így förmedt rá: "Takarodj dolgodra! Ha hét éven keresztül fecsérelted az időt, tudtál éjjel nappal dorbézolni, most tudnod kell hét éven keresztül dolgoznod.

25.

Nem kegyelmezek és nem bocsátalak el, amíg az utolsó drachmáig vissza nem fizetted adósságodat."

26.

A fiú a munkától és a fájdalomtól összetört tagokkal, reményvesztetten tért vissza a földekre, hogy folytassa a munkát.

- 20 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

27.

Midőn bekövetkezett a hetedik nap, szabbat napja, a pihenőnap, amikor senki sem dolgozott a földeken, alig volt képes talpon maradni, akkora volt a fájdalma és a gyöngesége.

40.

De jól vigyázz, többé ne végy fel újabb kölcsönöket

41.

Akkor a fiú, összegyűjtve maradék erejét, elvonszolta magát atyja házához.

Mert bizony mondom neked, atyád többé nem fogja adósságaidat kifizetni helyetted, és minden újabb adósságért meg kell keményen dolgoznod, a törvények előírásainak megfelelően."

29.

Ott annak lábaihoz borult és így szólt: "Atyáin. ezúttal higgyél nekem, és bocsásd meg az ellened elkövetett bűneimet.

42.

30.

43.

28.

Esküszöm, soha többé nem dőzsölök, felhagyok az ivással és mindenben engedelmes fiad leszek.

31.

Szabadíts meg rabtartóim karmái közül.

kegyetlen

32.

Apám, nézd fájdalmas tagjaimat és ne keményítsd meg szívedet irántam!*

33.

Könnyek szöktek az atyja szemébe, megölelvén a fiát így szólt: "Örvendezzünk, mert ma nagy öröm adatott meg nekünk, megkerült elveszettnek hitt szeretett fiam!"

34.

Legszebb ruháiba öltöztette egész nap az örvendezésben telt el.

és

"Atyám, ettől a naptól fogva engedelmes fiad leszek, soha többé nem csinálok adósságot, mert megtanultam, milyen nehéz azt visszafizetni." Azután ment atyja szántóira és naponta felügyelt atyja munkásaira.

44.

Soha nem dolgoztatta keményen őket, mert emlékezett a maga nehéz munkáinak idejére.

45.

Ahogy az évek múltak, hála munkájának, atyja vagyona egyre gyarapodott, mert atyja áldása volt a munkáján

46.

Ily módon, apránként a fiú tízszer annyit adott vissza, mint amennyit dorbézolásának hét éve alatt elherdált, szétszórt.

47.

35.

Másnap reggel fiának egy zacskó ezüstöt adott, hogy minden adósságát kifizethesse hitelezőinek-

Amidőn édesatyja meggyőződött arról, hogy fia becsületesen dolgozik, hogy jól bánik a munkásaival és minden javának hűségesen gondját viseli, így szólt hozzá:

36.

48.

Mikor a fiú hazatért atyja ezt mondta néki: "Látod, fiam, milyen könnyű dőzsölő élettel adósságot adósságra halmozni, és milyen nehéz azt kifizetni.

37.

Hét esztendei van szükség.

kemény

munkára

38.

Atyám, már hét nap munkával is nagyon nehéz azt kiegyenlítenie

39.

Ekkor az atyja a következőképpen figyelmeztette.”Csak ez egyszeri alkalommal engedtetett meg neked, hogy hét év helyett hét nap munkával fizesd meg adósságaidat.

Fiam, látom javaim jó kezekben vannak. Néked adom az összes nyájaimat, házamat, földjeimet, kincseimet.

49.

Mindez legyen az örökséged: szaporítsd tovább, hogy örömöm teljék benned

50.

.És amidőn a fiú atyja örökségének birtokába jutott, minden munkásának, barátjának az adósságát kifizette, azokét, akik nem tudtak fizetni, mert nem feledte el, hogy az ő adósságát is megfizették, amikor nem tudott fizetni.

- 21 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

51.

Isten ezért megáldotta, hosszú életet adott neki. Sok gyermekkel és

gazdagsággal áldotta meg, mivel minden munkása, nyája iránt jóságos volt.

XV. rész. Az Atya mezeje a világ, mely Isten országává válik…

1.

Ekkor Jézus a betegekhez fordult, mondván: "Példázatban szóltam hozzátok, hogy jobban megértsétek az Isten szavát.

6.

2.

7.

A hét évig tartó lakomázás, iszákosság és dőzsölés a múlt bűneit jelenti

3.

A sátán a gonosz adósság a betegségeké.

4.

hitelező,

az

A kemény munka a fájdalmak.

5.

A tékozló fiú ti vagytok, míg az adósság visszafizetése a fájdalmak kiűzésének jelképe, testetek gyógyítása.

Az atyától kapott zacskó ezüst az angyalok felszabadító hatalmát jelenti az atya pedig a megbocsátó Isten. Az Atya vagyona a Föld és az Ég, az Atya szolgái az angyalok.

8.

Az Atya mezeje a világ, mely Isten Országává válik, ha az Emberek Fiai az Atya angyalaival együtt munkálkodnak rajta.

9.

Mert bizony mondom nektek, jobb, ha a fiú engedelmeskedik Atyjának és annak szolgáit vigyázza a mezőn, mintha a gonosz hitelező adósa lesz, mert akkor annak rabságában arca verítékével kell dolgoznia, hogy minden adósságát kiegyenlíthesse."

XVI. rész „… alázatos szívvel jelenjetek meg Égi Atyátok színe előtt” 1. Sokkal jobb, ha az Embernek Fiai égi Atyjuk törvényeinek engedelmeskednek és az angyalokkal egyetértésben országában dolgoznak, 2. mintha a Sátán és mindenféle betegségek, a bűn és a halál urának adósává lesznek,

8. Ezért aztán ne legyetek türelmetlenek, már a harmadik nap után, amiként a tékozló fiú, hanem türelmesen várjatok, amíg megérkezik a hetedik, a megszentelt nap.

3. mert minden bűnért betegségekkel, arcuk verejtékével kell fizetni.

9. Ekkor alázatos szívvel jelenjetek meg Égi Atyátok színe előtt, hogy bocsássa meg bűneiteket és fizesse meg adósságotokat.

4. Bizony mondom nektek, nagyok és súlyosak a ti bűneitek.

10. Bizony mondom nektek, végtelenül szeret titeket a Mennyei Atyátok,

5. Hosszú engedtetek a csábításának.

éveken keresztül sátán incselkedéseinek,

11. mert azt is megengedi néktek, hogy hét év bűneit hét nap alatt törlesszétek le.

6. Ínyencek, iszákosok, bujálkodók voltatok és egyre halmozódott az adósságotok.

12. Akik tehát hét évnek bűneivel, nyavalyáival tartoznak, azok tartsanak is ki a hetedik napig és a Mennyei Atya elengedi az adósságot.

7. Most kell ezért fizetnetek, de kemény és nehéz az adósságok kiegyenlítése.

- 22 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA 13. És ha hétszer hét esztendeig vétkezünk? – kérdezte egy borzasztó nyavalyák által alaposan elkínzott beteg.

14. Akkor is elengedi adósságotokat, de hétszer hét napig kell fizetnetek érte.

XVII. rész. JÉZUS ATYÁNK angyalai beírják lelketekbe, testetekbe jócselekedeteiket, a sátán ördögei minden rossz cselekedeteiket

1.

11.

Boldogok akik végig kitartanak.

2.

A Sátán ördögei minden rossz cselekedeteteket felvésnek egy könyvbe, a testetek, a lelketek könyvébe.

3.

Bizony mondom nektek, nem létezik egyetlen bűnös cselekedet sem, ami ne lenne beírva a világ kezdete óta, és Mennyei Atyátok ne látná valamennyit.

4.

A királyok és hatalmasságok törvényei alól lehetséges kibúvót keresni vagy találni,

5.

Megszabadít titeket a Sátán és a betegségek karmaiból

12.

Otthonába fogad benneteket és elrendeli minden szolgáinak és angyalainak, hogy szolgáljanak titeket.

13.

Hosszú életet ad nektek és többé semmiféle betegség nem fog kínozni.

14.

Ha ettől kezdve a bűnök további elkövetése helyett azzal töltitek napjaitokat, hogy Isten munkájában vesztek részt,

sem

15.

Amikor megjelentek majd az Úr színe előtt a Sátán démonai tetteitek alapján fognak tanúskodni ellenetek.

16.

de egyetlen Emberfia játszhatja ki Isten törvényeit.

6. 7.

Isten látni fogja szíveitekbe, testetekbe beirt bűnöket; szívében nagyon elbúsul ezen.

8.

De ha megbánjátok bűneiteket, ha a böjt és imádság által Isten Angyalait hívjátok segítségül, akkor minden böjttel és imával eltöltött napot számba vesznek Isten Angyalai

9.

és minden napért rossz cselekedetekben eltelt egy évet törölnek ki testetek és lelketek könyvéből.'

10.

Midőn az utolsó lap is ilyen módon kitöröltetett és bűneitektől fehérre tisztult, akkor megjelenhettek Isten színe élőn és Isten örülni fog és megbocsátja bűneiteket.

akkor Isten testetekbe és jócselekedeteket.

angyalai beírják lelketekbe a

Bizony mondom nektek, minden jócselekedet az Isten szeme láttára íratik be a világ kezdet óta

17.

Mert királyaitoktól, hatalmasaitoktól hiába vártok jutalmat,

18.

de tetteket.

Isten

mindig

elismeri

a

19.

Amikor megjelentek majd az Úr színe előtt, angyalai tanúskodni fognak jótetteitekről.

20.

Isten, látván a testetekbe, lelketekbe írt jó tetteket, örülni fog az Ő szívében.

21.

Megáldja testeteket és telketeket és jótetteitek jutalmául örökségül adja égi birodalmát, hogy benne örök életetek legyen.

22.

BOLDOG AZ, AKI BELÉPHET ISTEN ORSZÁGÁBA, MERT NEM LAT HALÁLT." - 23 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XVIII. rész A Föld angyala csontjaitok gyógyítója

1.

-E szavak után nagy csend támadt.

2.

böjtöltetek, imádkoztatok és mindenben követtétek tanácsaikat.

,Azok, akik a nehézségek láttán félelemmel és bátortalansággal küzdöttek, ezekből a szavakból új erőt merítettek: folytatták a böjtöt és az imát.

10.

3.

12.

Az, aki elsőként szólt Jézushoz ezt mondta Neki: "Ki akarok tartani egészen a hetedik napig.

Bizony mondom meggyógyulnak csontjaitok.

11.

nektek,

Ne féljetek,

A másik szintúgy szólt hozzá: " Én is ki fogok tartani a hétszer hét napig!"

Hogy megtaláljátok a gyógyulástokat, keressétek meg a csontok gyógyítóját, a Föld Angyalát, mert csontjaitok onnan vétettek és oda fognak visszatérni!

5.

13.

4.

Jézus "BOLDOGOK, KITARTANAK, FÖLDET!"

pedig, így válaszolt: AKIK MINDVÉGIG MERT ŐKOROKLIK A

6.

A jelenlévők között több, borzalmas nyavalyáktól kínzott beteg is akadt, akik alig-alig tudták elvonszolni magukat Jézushoz, és nem tudtak állva maradni.

7.

Ezt mondták Neki: "Mester, borzalmasan kínoz bennünket a betegség, mondd, mit kell cselekednünk?"

8.

Jézus, látván elformátlanodott lábaikat, elgörbült, gumós csontjaikat, így szólt hozzájuk:

9.

"A levegő, a víz és a nap angyalai nem csillapíthatják a ti szenvedéseiteket, jóllehet megkereszteltétek magatokat,

oda kell tehát folyamodni segítségért, ahonnan vették anyagaikat.”

14.

Ezután a partnak ama helyére mutatott, ahol a nap melege és a vízfolyás a földet agyagos sárrá alakította át, majd így szólt:

15.

Merítsétek lábaitokat az iszapba, oly módon, hogy a Föld angyalának ölelése kiűzhessen csontjaitokból minden tisztátalanságot és betegséget.

16.

Meglátjátok, hogy a Angyalának ölelése miatt a elmenekül s vele a fájdalmaitok.

Föld Sátán

17.

Csontjaitok gumói el fognak tűnni, azok megszilárdulnak, megerősödnek és minden baj szertefoszlik."

18.

A betegek követték tanácsait, mert már tudták, meggyógyulnak.

Jézus begy

XIX. rész. ’… Azért szenvedtek, mert a sátán és az ő betegségei kínoznak benneteket,…” De hívjátok böjttel és imádsággal testetek Urát és angyalait.”

1.

Ismét voltak mások, akiknek fájdalmai nem szűntek meg a böjt ellenére sem, de kitartottak.

2.

Heves láz fogyatkoztatta erőiket és az erős fonóság gyötörte őket.

3.

Amikor fekhelyeikről fel akartak állni, hogy Jézushoz menjenek, szédülni kezdtek, mintha forgószél kapta volna el őket, fejük rángatózott és valahányszor felállni próbáltak mindig visszaestek a földre.

- 24 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

4.

Jézus hozzájuk ment és így szólt: "Azért szenvedtek, mert a Sátán és az ó betegségei kínoznak benneteket, de ne féljetek, hamarosan vége lesz szenvedéseiteknek, vége lesz rajtatok a Sátán hatalmának."

5.

Valójában a Sátán azon frigy és haragvó emberhez hasonlatos, aki a szomszéd házába lép be annak távollétében, hogy annak javait eltulajdonítsa.

6.

Valaki azonban értesítette cselekedetéről a ház gazdáját, hogy gonosz szomszéd ki akarja rabolni otthonát, tehát az sietve hazatér.

7.

Amikor a gonosz szomszéd, aki már összegyűjtötte azokat a holmikat, melyek tetszettek neki, látja közeledni a ház gazdáját, haragjában, hogy nem tudta elvinni, amit elrabolni szeretett volna, igyekszik összetörni, tönkretenni azokat és mindent, ami ott volt.

8.

Ha már ezek a tárgyak nem lehettek az övéi, a másikéi se legyenek.

9.

A ház gazdája azonban belépett, mielőtt a gonosz szomszéd gálád tettét végrehajthatta volna, megragadta azt és kiűzte azt otthonából."

10.

11.

A Sátán mindazt megkaparintja, amit meg akar szerezni: a leheleted, a véred a csontod, a húsod, a gyomrod, a beleidet, a szemed, a füleid.

12.

De - hívjátok böjttel és imádsággal testetek Urát és angyalait.

13.

És amikor a Sátán látja, hogy testetek igazi gazdája hazatér, tudja, hogy ez a hatalma végét jelenti.

14.

Ezért haragra gerjed és még egyszer kifejti gonosz hatalmát, hogy elpusztítsa testetek a gazda megérkezte elótt.

15.

A Sátán azért gyötör ily borzalmasan benneteket, mert érzi, hogy itt a vég számáradé.

16.

Ne nyugtalankodjék hát a ti szívetek, mert hamarosan megjelennek Isten angyalai, újra elfoglalják helyüket hogy ismét megszenteljék azt. Isten templomaként.

17.

Megragadják a Sátánt, kiűzik azt testetekből az összes kínokkal együtt, az összes tisztátalanságokkal.

18.

ÉS BOLDOGOK LESZTEK, MERT KITARTÁSTOK JUTALMAKÉNT SOHA TÖBBÉ BETEGSÉGET NEM FOGTOK LÁTNI.'

"Bizony mondom nektek a Sátán is így cselekszik, amikor birtokba veszi testeteket, mely Isten hajléka.

XX. rész „Azért gyötör oly rettenetesen a sátán, mert napok óta böjtölsz már és nem fizeted meg neki az adóját, az undokságokat…”

1.

A betegek között volt valaki, akit a Sátán mindenki másnál jobban gyötört. Teste már annyira elszáradt, hogy egy sárga száraz falevélhez volt hasonlatos. Olyan gyenge volt, hogy még a kezei segítségével sem volt képes Jézus felé kúszni és csak messziről kiáltozta:

2.

"Mester, könyörülj rajtam, mert mióta a világ világ, senki sem szenvedett annyi betegségtől, mint én.

3.

Tudom, hogy valóban Isten küldötte vagy, tudván tudom, hogyha akarod, kiűzheted testemből a Sátánt ebben a pillanatban.

- 25 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

4.

Isten angyalai ne engedelmeskednének Isten küldöttének?

5.

Mester, jöjj, és űzd ki belőlem a Sátánt, mert dühösködve rángat engem, borzalmasak a gyötrelmeim.*

6.

JÉZUS így válaszolt neki: "Azért gyötör oly rettenetesen a Sátán, mert napok óta böjtölsz már, és nem fizetted meg neki az adóját. Nem táplálod már azokkal az undokságokkal amelyekkel mostanig beszennyezted Isten templomát, mely telkednek is temploma.

7.

Gyötrőd a Sátánt, akit éhség kínoz és haragjában viszonzásként ő is gyötör téged.

8.

Ne félj, mert mondom neked, a Sátán előbb elpusztul, mint a te tested, mert attól kezdve, hogy böjtölni és imádkozni kezdtél, a Sátán hatalma nem képes elpusztítani téged.

16.

És JÉZUS egy mezőn legelésző juhot kezdett fejni. A tejet a nap sugaraitól felmelegített homokra tette, mondván:

17.

Íme a víz angyalának ereje, mely behatolt a tejbe. Most a nap angyalának ereje is beléhatol."

18.

Amikor a tej a nap ereje által forrni kezdett, mondta: "Most a víz angyalainak ereje egyesül a levegő angyalainak erejével." És íme a fövő tej gőze lassan emelkedni kezdett a levegőben.

19.

"Jöjj és leheld be szájadon keresztül a víz, a levegő és a nap angyalainak erejét, hogy behatolván testedbe, messze űzze a Sátánt."

20.

A Sátán által gyötört beteg mélyen belélegezte a fehéres gőzt.

21.

A Sátán minden dühével együtt tehetetlen Isten angyalaival szemben.'

"A Sátán rögtön el fogja hagyni testedet, mert három nap alatt már legyengítette az éhség, mert nem talált benned semmiféle táplálékot.

10.

22.

9.

Akkor mindannyian járultak és hangosan könyörögtek hozzá, mondván:

Jézushoz kiáltozva

11.

"Mester, könyörülj rajta, mert mindnyájunknál jobban szenved, és ha Te most nem űzöd ki belőle a Sátánt, attól félünk, hogy nem éri meg a holnapot."

12.

Jézus így felele nékik: " Nagy a ti hitetek. Legyen tehát hitetek szerint.

13.

Hamarosan szembe fogtok kerülni a Sátán borzalmas arcával és láthatjátok az Ember Fiának hatalmát.

14.

Mert én Isten leggyengébb teremtménye, az Úr ártatlan báránya erejével űzöm ki belőled a hatalmas Sátánt.

15.

MERT ISTEN SZENT LELKÉNEK HATALMA A LEGGYENGÉBBET ERŐ-SEBBÉ TESZI A LEGERŐSEBBEKNÉL."

Eltávozik belőled, hogy éhségét ezzel a FÖVŐ, GŐZÖLGŐ TEJJEL CSILLAPÍTSA, MERT NAGYON KEDVÉRE VALÓ EZ A TÁPLÁLÉK.

23.

Megérzi a szagát és nem lesz képes ellenállni az éhségének, mely napok óta gyötri. Akkor az Embernek Fia szétrombolja a testét, hogy senki mást ne gyötörhessen többé."

24.

A beteg testét a láz teljesen hatalmába kerítette, és úgy érezte, hánynia kell, de nem tudott hányni.

25.

Kétségbeesve lélegzetet vegyen, beléfojtódott.

26.

erőlködött, hogy mert az is

Ekkor a beteg teste rángatózni kezdett, majd úgy vonaglott, mintha okádni akarna, de nem tudott.

- 26 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

27.

"Most hagyja el a Sátán a testét, nézzetek!", mutatott Jézus a beteg nyitott szájára.”

28.

Ekkor valamennyien csodálkozva és rémülettel látták, hogy a Sátán egy utálatos féreg alakjában jő kifelé a beteg torkából, egyenesen a párolgó tejbe.

29.

Ekkor Jézus két hegyes kővel összetörte a féreg fejét és kihúzta az egész testét a betegből.

30.

A féreg teste olyan hosszú volt, mint az embernek a teste. Amikor a szörnyeteg elhagyta a beteg testét, az rögtön visszanyerte a lélegzetet. megszűnt minden fájdalma.

31.

A körülállók pedig borzalommal tekintettek a Sátán elpusztított utálatos testére.

32.

"Lásd, micsoda szörnyeteget hordoztál és testedben éveken keresztül.

utálatos tápláltál a

38.

"Ti pedig legyetek-szólt hozzájuk Jézus- Atyátok igaz Fiai, hogy ti is részesei legyetek az Ő hatalmának és minden titkok tudójává váljatok.

39.

Mert bölcsesség és hatalom egyedül az Atya szeretetéből származik. Szeressétek ezért a ti Mennyei Atyátokat és Föld Anyátokat teljes szívetekből és telketekből.

40.

Szolgáljatok Neki, hogy angyalai nektek szolgálhassanak. Istennek hozzatok áldozatot minden cselekedetetekkel és ne a Sátánt tápláljátok, mert az ő zsoldja a halál.

41.

Istennél van a jónak a jutalma, az ő szeretete a tudás és az örök élet tudásának hatalma "

42.

Ekkor valamennyien a borultak és megköszönték szeretetének eme ajándékait.

földre Isten

43.

33.

Kikergettem belőled és megöltem, hogy ne gyötörjön többé.

Jézus távozóban ezeket mondta: " Visszatérek mindazokhoz, akik egészen a hetedik napig kitartottak böjtben és imádságban. BÉKE LEGYEN VELETEK!"

34.

Adj hálát az Úrnak, hogy Angyalai megszabadítottak és ne vetkezz többé, mert a Sátán ismét visszatér beléd.

44.

35.

Isten

45.

Valamennyien bámulva hallgatták szavait és csodálkoztak hatalmán és mondták neki:

46.

Legyen ezután felszentelt temploma."

a

tested

36.

Az a beteg, akit Jézus megszabadított a Sátántói fölemelkedett, mert az Élet ereje ismét beléje hatolt. Mélyen lélegzett, szemei világossá váltak, mert minden szenny és fájdalom elhagyta. Térdre borult ott, ahol Jézus állott és sírva ölelte meg lábainak nyomát.

37.

"Uram Te igazán az Isten küldötte vagy és minden titkok tudója"

- 27 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXI. rész „És úgy cselekedjetek, hogy a gyógyító angyalok őrizőitek maradjanak.”

1.

Ezután a folyó partján sok-sok beteg kezdett el böjtölni és imádkozni Istennek Angyalaival hét napon és hét éjen át.

2.

Mivel mindannyian követték Jézus tanításait, nagy volt a jutalmuk, mert a hetedik napon megszűntek a fájdalmaik.

3.

Anyátoknak, a Földnek, aki hozzátok gyógyító angyalait.

elküldte

7.

-MENJETEK ÉS NE VETKEZZE-TEK TÖBBÉ, HOGY NE VÁLJATOK A BETEGSÉGEK MARTALÉKAIVÁ!.

8.

És úgy cselekedjetek, hogy a gyógyító angyalok önzőitek maradjanak."

Amikor a nap a látóhatár fölé emelkedett és megláttak Jézust közeledni a hegy felől, látták, hogy Jézus fejét a nap fénye dicsfénybe vonja.

9.

4.

Mondjad meg nekünk, hogy milyen bűnöket kerüljünk el, hogy ne legyünk soha többé betegek?"

"BÉKE LEGYEN VELETEK!"

5.

Mély csendben borultak térdre előtte és megérintették ruhája szegélyét, hogy gyógyulást nyerjenek.

6. "Ne

Ám Jézus elhárította ezt, mondván: nekem köszönjétek meg, hanem

A betegek így válaszoltak neki: "Hová mehetnénk, hiszen Benned vannak az örök élet igéi.

10. 11.

Jézus ekkor így szólt hozzájuk: "Legyen a hitetek szerint!"

12.

És közéjük ülve tanította őket a következőkre:

XXII. rész. Mert mindennek JÉZUS KRISZTUS ISTENATYÁNK adott életet és amit ISTEN adott, azt ember nem veheti vissza, - aki öl, önmagát öli meg

1.

Megmondatott őseiteknek: "TISZTELD ÉGATYÁDAT ÉS FÖLDANYÁDAT. ÉS KÖVESD PARANCSAIKAT. HOGY HOSSZÚ ÉLETET ÉLJ EZEN A FÖLDÖN."

2.

Közvetlenül ezután a parancsolat után következik a második: NE ÖLJ!

3.

Mert mindennek Isten adott életet, és amit Isten adott, azt nem veheti vissza az ember.

4.

Mert bizony mondom nektek, egyetlen anyától erednek mindazon lények, amelyek a földön élnek.

5.

Ezért A 'TESTVERÉT ÖLI. AKI ÖL!

6.

Ettől a gyilkos embertől az Anyaföld elfordul és megvonja tőle éltető, elevenítő kebelét.

7.

És angyalai elkerülik, annak utána a Sátán vesz szállást a testében.

8.

A levágott, megölt állatok húsának sírjává válik a teste, de egyben a saját sírja is lesz.

9.

Mert bizony mondom nektek. AKI ÖL ÖNMAGÁT ÖLI MEG

10.

ÉS AKI A LEVÁGOTT ÁLLATOK HÚSÁT ESZI. A HALÁL HÚSÁT ESZI-

11.

Ezért testében minden csepp vér méreggé válik:

- 28 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

12.

leheletében megérezni a dögletes leheletüket

13.

húsában húsuk gennyes tályogokká alakulnak; csontjaikban az ő csontjaik meszesednek,

14.

beleikben beleik rothadnak, szemeikben az ő szemeik homálylanak és füleikben az ő füleik formálnak viaszos, gennyes váladékot.

15.

A haláluk az ő halálukká lészen."

16.

Csak Égi Atyánk szolgálata által lehetséges, hogy hét év alatt felhalmozott adósságaitok hét nap alatt engedtessék el!" –

17.

"Ami a Sátánt illeti, ő semmit sem enged el. mindent meg kell fizetnetek: szemet szemért, fogat fogért, kezet kézért, lábat lábért, égést égésért, sebet sebért. ÉLETET ÉLETÉRT. HALÁLÉRT HALÁLT Mert a bűn váltságdíja a halál!"

18.

SOHASEM ÖLJÉTEK MEG, ÉS SOHASEM EGYÉTEK MEG ÁRTATLAN ÁLDOZATAITOK HÚSÁT. HACSAK NEM AKARTOK A SÁTÁN RABSZOLGÁI LENNI.

19.

Mert ez a halálhoz, szenvedésekhez vezető út.

a

20.

23.

És minden földi állatnak, az ég madarainak és a föld minden mozgó állatának, akikben az élet lehel, mozog, a föld összes füveit adtam táplálékul."

24. 25.

És látá Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó."

26.

Ami pedig a húst és az állatokat éltető vért illeti, nem szabad abból ennetek.

27.

Bizony mondom, számon kéri tőletek Isten forró vérüket, melyben a lélek lakozik.

28.

Számon kéri tőletek minden megölt állat életét, éppúgy, mim minden megölt ember lelkét."

29.

MERT ÉN, A TE URAD ISTENED, MEGBÜNTETEM AZ ATYÁK IGAZTALANSÁGAIT FIAIKBAN. EGÉSZEN A HARMADIK. NEGYEDIK. HETEDIK NEMZEDÉKIG, AZOKBAN. AKIK GYŰLÖLNEK ENGEM.-

30.

És irgalmasságot gyakorlok azokkal szemben, ezer ízig való nemzedékekig, akik szeretnek és követik parancsolataimat."

Isten akaratát cselekedjetek, hogy az Ő angyalai vezessenek az ÉLET ösvényén és szolgáljanak titeket.

31.

21.

Isten

32.

NEKTEK ADOK MINDEN MAGHOZÓ NÖVÉNYT ÉS FÁT, AMELYNEK MAGHOZÓ GYÜMÖLCSE VAN AZ EGÉSZ FÖLD SZÍNÉN: MINDEZ LEGYEN A TI ELEDELETEK.

33.

Engedelmeskedjetek parancsának, mely így szól:

22.

És úgy történt.

SZERESD A TE URADAT. ISTENEDET TELJES SZIVEDBŐL. TELJES LELKEDBÓL ÉS MINDEN ERÓDBÓL, "Ez az parancsolat:

első

és

legnagyobb

A második ehhez hasonlatos: "SZERESD FELEBARÁTODAT. MINT TENNMAGADAT." Nincs e kenőnél nagyobb parancsolat!"

- 29 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXIII. rész Mózes 10 parancsolatából miként lett tízszer tíz, majd tízszer 100 = 1000 ezer parancsolat

1.

Miután e szavakat hallották, mindannyian csendben gondolkodtak, mígnem egyikük felkiáltott:

2.

Mester, mit kell cselekednem, látván, hogy az erdőben vadállat akarja széttépni testvéremet?

3.

Hagynom kell, hogy testvérem elpusztuljon, vagy megöljem a vadállatot?

4.

Hiszen ha megölöm, áthágom a törvényt!

5.

Jézus ekképpen válaszolt neki: Az idők kezdetén megmondatott:

6.

„Minden állatot, melyek a föld színén mozognak, a tenger halait, az ég madarait a hatalmad alá vetek.”

7.

Bizony mondom néktek, a földön élő minden teremtmény közül Isten csak az embert alkotta saját képére.

8.

Ennek okából az ÁLLATOK VANNAK AZ EMBERÉRT ÉS NEM AZ EMBER AZ ÁLLATOKÉRT.

9.

Nem hágjátok át a törvényt, ha megöltök valamely vadállatot, hogy megmentsétek testvéretek életét.

10.

Mert bizony mondom nektek, az ember a több, nem az állat.

15.

Egy másik pedig ezt mondta: „Mózes, aki a legnagyobb volt Izraelben, atyáinknak megengedte, hogy egyék a tiszta állatok húsát és csak a tisztátalan állatok húsát tiltotta.

16. 17.

Melyik parancs származik Istentől Mózesé vagy a Tiéd?

Jézus eképpen válaszolt: „Isten Mózes útján 10 parancsolatot adott atyáitoknak.”

19.

Túl kemények ezek a parancsok, jelentették ki atyáitok, és nem hajtották végre azokat.

20.

Midőn Mózes látta ezt, nem akarva, hogy népe elpusztuljon, adott nékik tízszer-tíz kevésbé kemény parancsolatot, hogy követhessék azokat.

21.

Bizony mondom néktek, ha őseitek képesek lettek volna követni a 10 parancsolatot, Mózesnek nem lett volna szüksége arra, hogy az ő tízszer-tíz parancsolatát kiadja.

22.

Mert annak, akinek a szilárdak, mint Sion hegye, szüksége mankókra.

23.

12.

24.

AKÁR AZÉRT, HOGY HÚSA, BŐRE, AGYARA BIRTOKÁBA JUSSON, GONOSZ TETTET KÖVET EL.

13.

Ő VÁLTOZIK.

14.

MAGA

IS

VADÁLLATTÁ

Ennek okából vége is olyan lesz, mint a vadállatoké.”

az

18.

11.

DE AKI OK NÉLKÜL ÖL, HOLOTT A VADÁLLAT NEM TÁMADTA MEG, MEGÖL EGY ÁLLATOT AZ ÖLÉS ÖRÖMÉÉRT.

Miért tiltod Te nekünk minden állat

húsát?

lábai nincs

Azoknak, akiknek a tagjai túlontúl elgyengültek, bizonyára szükségük van rá, nem tudnak meglenni nélküle. És Mózes mondá az Úrnak „Szívem szomorúsággal telt meg, mert népem vesztébe rohan.”

25.

Valóban ítélőképesség nélkül való nép ez, nem képes megérteni a Te parancsolataidat.

26.

Olyanok, mint a kicsiny gyermek, aki még nem képes felfogni atyja szavait.

- 30 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

27.

Engedd meg Uram, hogy enyhítsem törvényeidet, más törvényeket adjak nekik, hogy fennmaradhassanak.

28.

HA NEM KÉPESEK VELED LENNI, TEDD MEG URAM, HOGY NE LEGYENEK ELLENED.

29.

Ilyen módon fenntarthassák magukat addig az időkig, amikor már elég érettek lesznek igéid számára, megérthetik törvényeidet.”

30.

És akkor Mózes összetörte azt a két kőtáblát, melyre a tíz parancsolat volt vésve, és helyette adott népének tízszertíz parancsolatot. A tízszer-tízből azután az írástudók és a farizeusok százszor tíz parancsot csináltak.

31.

Elhordozhatatlan terheket raktak ezáltal a vállaitokra, melyeket ők maguk sem képesek hordani.

32.

Bizony mondom néktek, minél közelebb vannak a parancsolatok Istenhez, annál kevesebb van belőlük, és

minél számosabbak, eltávolodnak Tőle.

annál

jobban

33.

Ezért számtalan a farizeusok és írástudók törvénye.

34.

AZ EMBERFIA TÖRVÉNYE HÉT, AZ ANGYALOKÉ HÁROM, AZ ISTENÉ CSAK EGYETLENEGY!”

35.

Ezért én csak azokat a törvényeket tanítom nektek, amelyeket meg kell értenetek, hogy emberek legyetek és az Emberfia hét törvényét követhessétek.

36.

Az angyalok ezek megértése és betartása után fel fognak világosítani titeket az Ő törvényeikről, hogy Isten Szent Lelke rátok szálljon, és az Ő egyetlen törvényére vezessen.”

37.

Valamennyien igen csodálkoztak Jézus bölcsességén és szavai világosságán és mondták neki: „Folytasd Mester, és taníts meg bennünket mindazokra a törvényekre, amelyeket képesek vagyunk felfogni.”

XXIV. rész. „És mindaz, ami megöli az életet az élelmetekben megöli a testeteket is.”

1.

És Jézus folyttá: "Megparancsolá az Úr az Atyáitoknak "NE ÖLJETEK!"

táplálkoztok, élni fogtok, ez megelevenít benneteket.

2.

7.

De megkeményedett a szívük és öltek. Ekkor Mózes azt akarta elérni, hogy legalább embert ne öljenek és ezért megengedte nekik, hogy állatokat ölhessenek

3.

De atyáitok szíve még megkeményedett, s embert, egyaránt öltek.

inkább állatot

4.

ÉN PEDIG AZT MONDOM NEKTEK: NE ÖLJETEK SEM EMBERT. SEM ÁLLATOT.

5.

DE MÉG AZ ELEDELT SEM ÖLJÉTEK MEG. ami a szájatokon bemegy.

6.

Ne pusztítsátok el az élelmet, amit megesztek, mert. ha élő táplálékkal

de ha öltök, hogy élelemhez jussatok, akkor a halott hús titeket is meg fog ölni

8.

MERT CSAK ÉLETBŐL FAKAD ÉLET. HALÁLBÓL CSAK HALÁL SZÁRMAZHAT

9.

És mindaz, ami megöli az életet az élelmetekben, megöli a testeteket is.

10.

Mindaz, ami megöli a lelket is."

a

testet

pusztítja,

11.

"ÉS TESTETEK HASONLATOS LESZ TÁPLÁLÉKOTOKHOZ.

12.

AMIKÉPPEN LEHELETETEK OLYANNÁ VÁLIK, MINT GONDOLATAITOK. "

- 31 -

IS A


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

13.

Ezért nem szabad semmit sem megenni, AMIT A TŰZ, A VÍZ, VAGY A FAGY ÁTALAKÍTOTT, ELPUSZTÍTOTT.

14.

Mert a sütött, főzött, fagyasztott vagy elrontott élelem megégeti, megfagyasztja, megmérgezi a testeteket"

15.

"Ne váljatok olyanná, mint az esztelen szántóvető, a ki főtt. fagyott vagy más módon tönkretett magvakat vet a földjébe

16.

Mert amint eljövend az ősz. semmit sem fog aratni a földjén.

17.

És nagy lesz a szüksége.

18.

Legyetek olyanok, mint az a szántóvető, aki élettel teli. tiszta magokat vet a földjébe: annak földjei élettől duzzadó kalászokat hoznak, és ősszel az elvetett magok százszorosát takarítja be.

19.

Bizony mondom nektek, hogy az élet tűzével éljetek és ne készítsétek ételeiteket a halál tüzénél.

20.

A halál tüze nemcsak az élelmeteket öli meg. hanem ezeken keresztül a testeteket, telketeket is."

21.

Egyikük megkérdezé: "Mester, hol található az élet tüze?"

22.

"Bennetek, testetekben."

a

véretekben

és

a

23.

Mások ezt kérdezek: "Hol található a halál tüze?"

24.

"Az a tűz a halál tüze, amely a testeteken kívül ég, amely melegebb, mint a véretek.

25.

A halálnak a tüze az, amellyel házaitokban, földjeiteken az élelmeteket megfőzitek, megsütitek.

26.

Bizony mondom nektek, az a tűz. amely szétrombolja táplálékotokban az élet csíráit, hasonlatos a gonoszság tűzéhez, mely aztán a jó gondolataitokat is elpusztítja, megrontja szellemetek

27.

Ne egyetek meg tehát semmit, amit az élet tüzénél erősebben égő tűz semmisített meg

28.

"Ezért táplálékként folyamodjatok a fák érett gyümölcseihez, a mezők füveihez, gyökereihez, az állatok iható tejeihez.

29.

Mert mindezek az ételek nyersek, az élet tüze érlelte, hozta létre őket: mind Földanyánk angyalainak ajándékai.

30.

A Sátántól való minden olyan eledel, ami az izét a halál tűzének köszönheti."

XXV. rész. „Engedjétek, hogy kenyereiteket az ISTEN angyalai készítsék el számotokra!”

1.

Néhányan akkor megdöbbenéssel kérdezték:

nagy

2.

" Mester, hogyan süthetnénk meg a mindennapi kenyerünket tűz nélkül?"

3.

"Engedjétek, hogy kenyereiteket az Isten angyalai készítsék el számotokra.

4.

Áztassátok be a búzátokat, hogy a víz angyala beléje hatoljon. azután helyezzétek szabad levegőre, hogy a levegő angyala is átjárhassa azt, majd az

egészet reggeltől estig tegyétek ki a nap sugarainak, hogy a nap angyala is belészálIhasson.

5.

E három angyal tevékenysége hamarosan kifejleszti az élet csíráját a gabonátokban.

6.

Ekkor zúzzátok össze, őröljétek meg a gabonát és vékony lepénykéket készítsetek belőle, ahogy atyáitok is tették azt, midőn a szolgaság házát, Egyiptomot elhagyták.

- 32 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

7.

Ezt a lepénykét tegyétek ki a napsugaraknak, mégpedig napkeltétől délig az egyik oldalán, deleléstől napnyugtáig fordítsátok a másik oldalára, hogy mindkét oldalát átölelhesse a napsugarak angyala.

8.

Mert a víz. a levegő és a napsugarak angyala táplálja, érleli a búzádat szántóföldeken, neki kell elkészíteni belőle a kenyeret is.

13.

Mert az Isten az Élet Istene, nem a halottaké."

14.

"Egyetek ezért mindig Isten asztaláról, a fák gyümölcseiből, a mezők magjaiból és füveiből. Az állatok tejéből, a méhek mézéből.

15.

Mindaz, ami ezeken kívül van a Sátántól jön, a bűnbe, a betegségbe, a halálba vezet.

9.

16.

10.

17.

Ugyanaz a nap. amely az élet tüze által növeszti, érleli a gabonaszemet, ugyanazzal a tűzzel süti meg a kenyereteket is. Mert a nap tüze életet ad a gabonának, a kenyérnek és a testeteknek is.

11.

A halál tüze megöli a búzát, a kenyér halottá válik tőle. mely megöli, megöregíti testeteket.

12.

Az Élő Isten Angyalai az élő embert szolgálják

Azok az eledelek pedig, melyet Isten dúsan terített asztalánál találsz, erőt és ifjúságot öntenek testetekbe, és soha betegséget nem láttok. Mert Istennek asztala táplálta Matuzsálemet és ősatyáitokat is. És bizony mondom nektek, ha ti is úgy élnétek, ahogy ők éltek. nektek is éppen olyan hosszú életetek lehetne a földön.

18.

(Ezt így minden időben és minden égövön szinte lehetetlen manapság megtenni, de mindenkoron törekedjetek a legközelebb lenni ezen tanításokhoz!)

- 33 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXVI. rész „…és ne szennyezzétek be testeteket mindenféle undokságokkal, mert gőzölgő mocsárrá válik a beleitekben.”

1.

Bizony mondom nektek gazdagabb az Élő Isten e föld összes gazdagjánál, és gazdagabb az Ő asztala a föld összes gazdagjainak ünnepi asztalánál.

2.

Egyetek ezért egész életeteken át Földanyánk terített asztalánál, és soha nem fogtok szükséget látni.

3.

Amikor pedig Földanyánk asztalánál esztek, úgy egyetek meg mindent, ahogy azt találtátok!

4.

NE KEVERJÉTEK ÉS FŐZZÉTEK ÖSSZE-VISSZA, MERT GŐZÖLGŐ MOCSÁRRÁ VÁLIK AZ A BELEITEKBEN.

5.

Mert bizony mondom utálatos az az Úr előtt."

nektek,

6.

"Ne legyetek olyanok, mint a falánk szolga, aki gazdája asztalánál mindig a másokéból is elvett, mindent megzabálván, nagybélűségében.

7.

Amikor a gazda mindezt észrevette, haragra gyűlt és elűzte a szolgát asztalától.

8.

Mikor mindannyian befejezték az étkezést, minden az asztalon található maradékot összevegyített, és előszólította a falánk szolgát, mondván::

9.

"Vedd és edd meg mindezeket a disznókkal együtt, mert köztűk a helyed, nem az asztalunknál."

10.

És ne szennyezzétek be testeteket mindenféle undokságokkal. Elégedjetek meg naponta két-háromféle táplálékkal, melyet mindig megtaláltok Földanyánk asztalán.

11.

És falánkságotokban ne akarjatok mindent felfalni, amit magatok körűl megláttok.

12.

Bizony mondom nektek. HA MINDENFÉLE ÉLELMET ÖSSZEKE-VERTEK TESTETEKBEN, AKKOR MEGSZŰNIK TESTETEK BÉKÉJE ÉS VÉGET NEM ÉRŐ HÁBORÚSÁG FOG DÚLNI BENNE. EZ A HÁBORÚSÁG EL FOG PUSZTÍTANI BENNETEKET.

13.

Mert Isten a Béke Istene és sohasem segíti azokat, akik meghasonlottak. És az ilyenek el fognak pusztulni, mint minden ház és birodalom, mely önmagával meghasonlik."

14.

"Ne ébresszétek fel ezért magatok ellen az Úr haragját, mert elkerget az ő asztalától, és a Sátán asztalához kerülsz, ahol bűnök, betegségek és a halál tüze fogják megemészteni testeteket."

XXVII. rész „Ne zavarjátok meg az angyalok munkáját a gyakori étkezéssel testetekben.”

1.

"Amikor esztek, sohase egyetek a jóllakásig. Ne engedjetek a Sátán kísértésének, hallgassatok Isten angyalainak szavára. Mert a Sátán folyton kísért, hogy egyél többet a kelleténél.

2.

Bizony mondom nektek, a lélek által éljetek, és álljatok ellen a test vágyainak. Böjtöljetek, mert az mindig kedves az Úr előtt.

3.

Úgy vigyázz, hogy egy-egy étkezés során, amitől korábban jóllaktál, egyél most harmadával kevesebbet. Napi táplálékod súlya ne maradjon egy minna (0,5 kg) alatt, de sohase haladja meg a két minnát ( 1 kg).

4.

Ha így eszel Isten angyalai szüntelen szolgálatodra lesznek, és sohasem esel a Sátán és a betegségek szolgaságába."

- 34 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

5.

"Ne zavarjátok meg az angyalok munkáját a gyakori étkezéssel testetekben. Mert bizony mondom nektek AZ, AKI A NAPI KÉTSZERI ÉTKEZÉSNÉL TÖBBSZÖR ESZIK, A SÁTÁN MUNKÁJÁT KÖNNYÍTI MEG MAGÁBAN.

6.

Isten Angyalai elhagyják az ilyen ember testét, és azt a Sátán keríti nyomban hatalmába.

7.

CSAK AKKOR EGYETEK, AMIKOR A NAP A LEGMAGASABBAN ÁLL AZ ÉGEN. ÉS AMIKOR LEÁLDOZIK.

8.

Ha így cselekszetek. megnyeritek az Úr tetszését és elkerülnek a betegségek."

9.

"Ha azt akarjátok, hogy az Úr angyalai hangosan örvendezzenek testetekben és a Sátán messzire meneküljön tőletek, CSAK EGYSZER ÜLJETEK LE NAPONTA AZ ÚR ASZTALÁHOZ, ÉS AKKOR HOSSZÚRA NYÚLNAK NAPJAITOK A FÖLDÖN. mert szereti az Úr az e szerint élőt."

10.

Csak akkor egyetek, amikor az Úr asztala terítve van előttetek, és mindig azt. amit az Úr asztalánál találsz.

11.

Mert bizony mondom nektek, jól tudja az Úr. hogy mire van szüksége a testeteknek, és azt is, hogy mikor van mindezekre szüksége."

XXVIII. rész „… akkor egyetek, amikor az Úr Jézus asztala terítve vagyon…” 1. 'A gabonák közül május hónap kezdetétől árpát egyetek, júniusban búzát, a maghozó füvek legtökéletesebbjét.

7. Októberben az édes, cukros, a fákon aszalódott gyümölcs és az érett, édes szőlő erősíti testetek, így készítsétek fel azt az Úr angyalainak lakhelyül.

2. Úgy készítsétek el kenyereteket, hogy az élő búzából legyen. vagyis az Úr gondját tudja viselni testeteknek.

8. November és december hónapokban az esők után gyorsan növekvő füveket egyétek, hogy a véretek minden bűntől megtisztuljon. Ekkor ihattok az állatok tejéből is, ami kiegészítést jelenthet csak.

3. Július hónapban következnek a savanykás gyümölcsök is (pl. ribizli), hogy a tested soványodjék, a Sátán ne érezze jól magát benned. 4. Augusztus a lédús gyümölcsök hava. az édes gyümölcsöket kedveljétek ilyenkor, a fügét, almát, körtét, dinnyét. 5. A felesleget aszaljátok meg, és azokban a hónapokban, amikor nem terem gyümölcs, ezeket egyétek a csonthéjas gyümölcsök húsával együtt (diófélék). 6. Szeptemberben leve is italul szolgálhat.

szőlőt

egyetek,

9. Bizony mondom nektek, BOLDOG AZ, AKI CSAK ISTEN ASZTALÁNÁL TÁPLÁLKOZIK ÉS MENEKÜL A SÁTÁN UNDOKSÁGAI ELÖL. 10. "Ne fogyasszatok tehát távoli birodalmakból hozott, éretlen, tisztátalan ételeket. Mindig azt egyétek, ami a ti fáitokon, kertjeitekben terem. 11. Mert jól tudja azt az Isten, hogy hol, mire van szükségetek és minden birodalmak minden népének azt adja eledelül, ami az ő számukra a legjobb.”

- 35 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXIX. rész „És olyan lassan egyetek, mint amikor az Úrhoz imádkoztok.”

1.

"Ne egyetek úgy, mint a pogányok. akik sietve tömik teli magukat mindenféle undoksággal”.

2.

Ha helyesen étkezlek az Úr angyalai szállnak belétek az Úr királyi asztalának kínálatából.'

3.

Amikor étkeztek, gondoljatok arra, hogy felettetek a levegő angyalai, alattatok a víznek angyalai vigyáznak rátok. Hogy hatalmat nyerjenek felettetek

4.

amikor esztek lassan és mélyen lélegezzetek, hogy a levegő angyala megáldhassa, átjárja eledeleteket.

5.

LEGFŐKÉPPEN PEDIG JÓL RÁGJÁTOK MEG FOGAITOKKAL AZ ÉTELT; MÍG TELJESEN FOLYÉKONNYÁ NEM VÁLIK. HOGY A VÍZNEK ANGYALA AZT VÉRRÉ VÁLTOZTASSA TESTETEKBEN

6.

„És olyan lassan egyetek, mint, amikor az Úrhoz imádkoztok."

9.

Az ilyeneket az Úr nem tűri tovább az Ő asztalánál. 'Mert az Úr asztala oltár, és az. aki az Úr asztalánál eszik, templomban van!

10.

Bizony mondom nektek, az Embernek Fiai maguk is láthatják majd. hogy testük az Úr asztalánál templommá változik, belső részeik oltárrá attól fogva, hogy követik Isten parancsolatait."

11.

"Ezért ne tegyetek semmit az oltárra szomorúsággal a szívetekben, és ne gondoljatok senkire haraggal az Úr templomában.

12.

Ne vegyetek el onnan semmit, ha lelketek ingerült, ha izgatottak vagytok, ha rossz, ha irigy gondolataitok támadtak. Mert mindaz, amit szomorúságban, haragban, mérgelődve, vagy kívánság nélkül esztek, méreggé változik a testetekben. A Sátán lehelete szennyezi be ezeket az étkeket.

7.

13.

8.

14.

Mert bizony mondom nektek. Isten hatalma hatol belétek, ha ily módon esztek az Ő asztalánál. De gőzölgő mocsárrá válik annak a belseje, akire nem szállnak rá a levegő és a víz angyalai étkezésükkor, a Sátán azok testét dögletes mocsárrá változtatja.

Minden rossz gondolatot űzzetek messze magatoktól, amikor Isten asztalánál fogadni akarjátok az Ő erejét. Csak akkor lépjetek be az Úr szentélyébe, ha meghalljátok angyalainak hívó szavát, az éhség angyala által."

XXX. rész … ha nappal. Földanyátok tart karjaiban, éjjel Égi ATYÁTOK leheli rátok csókjait, az Embernek fiai ISTEN fiaivá válnak

1.

"Örvendezzetek tehát mindig az Úr angyalaival együtt, mert ez kedves az Úrnak. és hosszú életetek lesz a földön, mert Isten legkedvesebb angyalai szolgálnak egész életetekben, az ÖRÖM ANGYALAI lesznek veletek."

3.

Hat napon át tápláljátok testeteket a Földanya ajándékaival, de a hetedik napot szenteljétek a Mennyei Atyátoknak.

4.

Ezért ne egyetek a hetedik napon semmit, csak Isten igéjével éljetek. És egész nap az Ő angyalaival legyetek a 2. "NE FELEDKEZZETEK MEG ARRÓL Mennyei Atya birodalmában. Hadd építsék SOHASEM; HOGY MINDEN HETEDIK NAP ezen a hetedik napon az Úr angyalai a SZENT. AZ ISTENNEK SZENTELTETETT! Mennyek Országát a testetekben, mint - 36 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA ahogyan ti dolgoztatok hat napon át a Földanya birodalmában.

5.

Ne zavarja meg semmiféle étel e hetedik napon az angyalok munkáját testetekben. Hosszú életet fog ezért adni nektek az Úr a földön, hogy örök életetek lehessen a Mennyei Birodalmában

6.

Bizony mondom nektek, ha ezt is megtartjátok, nem láttok betegséget a földön, örök életet nyertek."

7.

"Isten elküldi hozzátok minden reggel a Napsugarak Angyalát, hogy felébresszen titeket álmaitokból.

11.

Az álom angyalai sok Isten Országára vonatkozó ismeretre tanítanak meg, amiképpen Földanya angyalai az ő birodalmának ismereteire.

12.

Mert bizony mondom nektek, minden éjjel Égi Atyátok királyságának vendégei vagytok, ha parancsolatait követitek.

13.

Amikor reggel újra felébredtek, érezni fogjátok magatokban az Ő névtelen angyalainak eligazító, megvilágosító hatalmát."

14.

Tüstént engedelmeskedjetek a felszólításnak, és ne lustálkodjatok többé ágyaitokban. Várnak már rátok a levegőnek és a víznek az angyalai.

"És az Égi Atya minden éjjel el fogja őket küldeni, hogy szellemeteket fejlesszék, amiként nappal Anyátok a Föld elküldi angyalait, hogy tested növelje, fejlessze.

9.

15.

10.

16.

8.

Egész nap serényen munkálkodjatok együtt Földanya angyalaival, hogy megismerjétek az Ő munkájukat." "Ha lenyugszik a nap, Mennyei Atyátok elküldi hozzátok legkedvesebb angyalát, az álmot. Térjetek hát nyugovóra és legyetek együtt az éj folyamán az álom angyalával.

Bizony mondom nektek, ha nappal Földanyátok tart karjaiban, éjjel Égi Atyátok leheli rátok csókjait, az Embernek Fiai Isten Fiaivá válnak." "Éjjel is és nappal is álljatok ellen az ördög kísértéseinek. Ne virrasszatok éjszaka, és ne aludjatok nappal, mert elhagynak Isten Angyalai titeket."

XXXI. rész … ezért ne legyetek paráznák, mert a sátán kiszárítja testetek…

1.

"Soha ne leljétek gyönyörűségeteket semmiféle a Sátántól származó italban vagy füstölésben, olyan dolgokban, melyek éjszaka ébren tartanak, nappal elaltatnak. elkábítanak.

2.

Mert bizony mondom nektek, a Sátán minden italai és füstölői utálatosak az Úr előtt."

3.

"Ne adjátok át magatokat sem éjjel, sem nappal a bujálkodásnak, mert a parázna ember hasonlatos ahhoz a fához, melynek nedve kifolyt törzséből. Az ilyen fa idő előtt kiszárad és nem terem gyümölcsöt.

4.

Ezért ne legyetek paráznák, mert a Sátán kiszárítja testeteket, az Úr terméketlenné teszi bennetek a magot."

5.

Kerüljétek el mindazt, ami túl meleg, vagy túl hideg, mert az a Földanyátok akarata. hogy sem a meleg, sem a hideg ne árthasson testeteknek.

6.

Ha a forró étel, ital túlhevíti, a túl hideg túlhűti testeteket jobban annál, mint azt Isten angyalai tennék, az angyalok távoznak onnan. Ha követed Földanyád parancsolatait, akkor, ha tested túl meleg lesz, elküldi angyalait, hogy lehűtsék azt, ha tested

- 37 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA lehűl a meleg angyala ismét meg fog melegítem.

- 38 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXXII. rész „És imádkozzatok minden nap a Mennyei ATYÁHOZ és FöldAnyátokhoz és szolgáljátok alázatos szeretetben!”

1.

"Kövessétek a Földanya és Mennyei Atya minden angyalainak példáját, mert ők a földi birodalomban és az Égi Királyságban éjjel és nappal szünet nélkül munkálkodnak.

2.

"FOGADJÁTOK MAGATOKBA ISTEN ANGYALAINAK LEGHATAL-MASABBIKÁT, A MUNKA ANGYALÁT, és mindnyájan együtt munkálkodjatok Isten Királyságában.

3.

Vegyetek példát a hullámzó vizektől, a susogó szellőktől, a felkelő és lenyugvó naptól, a fogyó és növekvő holdtól, a növekvő füvektől és fáktól, a játszó és futkosó állatoktól, a feltűnő és letűnő csillagoktól.

4.

Minden mozog és végzi a maga dolgát, mert minden mozog, ami él, és csak a halott az ami mozdulatlan.

5.

ISTEN pedig az ÉLET, az ÉLŐK ISTENE, a Sátán pedig a halottaké. Szolgáljatok ezért az ÉLŐ ISTENNEK, hogy az élet örök mozgása megtartson benneteket és elkerüljétek a halál mozdulatlanságát.

6.

Munkálkodjatok ezért szakadatlanul Isten Országán, hogy elkerüljétek a Sátán birodalmát. Mert Isten Országában az örökké tartó boldogság és öröm uralkodik, a bánat, a szomorúság, a kétségbeesés a Sátán halálbirodalmában sötétlik."

7.

"Legyetek ezért Égi Atyátok és Föld-Anyátok igazi és hű fiai, hogy ne kerüljetek a Sátán rabszolgaságába. És ők elküldik hozzátok Angyalaikat, hogy oktassanak, szeressenek és szolgáljanak nektek.

8.

Ők felírják, belvésik agyatokba, szívetekbe, kezetekbe Isten törvényeit, hogy tudjátok, érezzétek és cselekedjetek azokat."

9.

"És imádkozzatok minden nap a Mennyei-Atyátokhoz és Föld-Anyátokhoz, hogy olyan tökéletes legyen a ti lelketek, mint az Ő Szent Lelke, és olyan tökéletes legyen testetek. mint Földanyátok élő teste.

10.

Mert ha megértitek, érzitek és cselekszitek a törvényt, akkor meg fog adatni nektek amiért imádkoztok.

11.

Mert mindennél nagyobb Istennek a bölcsessége, szeretete és hatalma. Imádkozzatok hát a következőképpen hozzá:

12.

"MI ATYÁNK, KI VAGY A MENNYEKBEN, SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED. JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD; LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKÉPPEN A MENNYBEN. AZONKÉPPEN A FÖLDÖN IS. MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK MA, ÉS BOCSÁSD MEG A VÉTKEINKET, MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁJTUNK AZ ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK. NE VÍGY MINKET KÍSÉRTÉSBE, DE SZABADÍTS MEG MINKET A GONOSZTÓL, MERT TIÉD AZ ORSZÁG, A HATALOM ÉS A DICSŐSÉG MOST ÉS MINDÖRÖKKÖN."

13.

"Föld-Anyátokhoz imádkozzatok:

14.

ekképpen

"MI ANYÁNK, KI A FÖLD VAGY. SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD. LEGYEN MEG A TE AKARATOD. MIKÉNT BENNED, AZONKÉPPEN BENNÜNK IS. AHOGYAN MINDENNAP ELKÜLDÖD ANGYALAIDAT, ÚGY KÜLDD EL ŐKET HOZZÁNK MA IS. ÉS BOCSÁSD MEG A BŰNEINKET, MIKÉPPEN MI IS JÓVÁTESZ-SZÜK AZT. AMIT ELLENED ELKÖVETTÜNK. NE VÍGY MINKET BETEGSÉGEKBE. DE SZABADÍTS MEG MINDEN ROSSZTÓL. MERT TIÉD A FÖLD. A TEST ÉS AZ EGÉSZSÉG."

- 39 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

15.

És a jelenlévők valamennyien együtt imádkoztak Jézussal a MennyeiAtyához és Föld-Anyához.

XXXIII. rész ”Föld-Anyátok békéjét hoztam testeteknek, Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek” 1. A Miután elmondták Jézus így szólt hozzájuk:

az

imákat

2. "Amiként újjászületett testetek Földanyátok angyalai által, azonképpen épül újjá szellemetek Mennyei Atyátok angyalai által. 3. Legyetek Atyátok és Anyátok igaz fiai és az Emberek Fiainak igaz testvérei." 4. '"Mostanáig háborúságban voltatok Atyátokkal, Anyátokkal és a Sátánt szolgáltátok. 5. Mától kezdve pedig békében éltek Velük és testvéreitekkel az Embernek Fiaival 6. És harcoljatok egyedül a Sátánnal, nehogy elragadja ismét békéteket, 7. Földanyátok békéjét _hoztam testeteknek, Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek 8. Mindkettőjük békéje leljen hont az Emberek Fiai között." 9. "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és szenvedtetek, mert az Én békém megerősít és megvigasztal titeket. 10. Mert az én békém örömmel teljes, ezért köszöntelek így titeket:

11.

"BÉKE LEGYEN VELETEK!"

12. És ezután ti is így köszöntsétek egymást, hogy testetekbe, lelketekbe leszálljon a BÉKE. 13. És ekkor Béke lesz köztetek, mert bennetek lesz Isten Országa. 14. Most pedig térjetek vissza testvéreitekhez, akikkel mostanáig háborúságban voltatok és vigyetek el nekik is a békét" 15. "BOLDOGOK A BÉKESSÉGRE TÖREKVŐK, MERT MEGTALÁLJÁK AZ ISTEN BÉKESSÉGÉT." 16. Menjetek és ne vetkezzetek többet, és adjátok oda mindenkinek békéteket, mint én odaadtam nektek az én békességemet. Mert az én békességem az Istentől való. BÉKE LEGYEN VELETEK" 17. És eltávozott. A jelenlévőkre rászállott az ő békéje. Fejükben a Törvények bölcsességével, szívükben a Szeretet Angyalával, kezükben az Újjászületés hatalmával szétszéledtek az Emberek Fiai közé, hogy a sötétségben háborúzóknak megvigyék a Világosság békéjét. így búcsúztak egymástól: 18.

"BÉKE LEGYEN VELETEK!"

A BIBLIAI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSÉNEK KULCSA Útmutató az egyes fogalmak és kifejezések értelmezéséhez TEREMTÉS :

A természeti és Isteni erők (törvények) örök, mindenoldalú és tökéletes együttműködése.

EMBER :

Földhőmérsékleten, a levegő, a víz és a napenergiákból élő, a Földnek Isten által kiválasztott és szeretett legmagasabbrendű uralkodó faja (életformája).

- 40 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA ISTEN (ATYA) :

Örök, legfelsőbb Életóceán. A Szeretet, a Bölcsesség, az Akarat, rend, komolyság, türelem, irgalmasság hetes egységében. Az Isteni törvények uralma alatt élő világegyetem. ISTEN

(MENNYEK)

ORSZÁGA :

(ANYA): Ahol a természettörvények uralkodnak: Élet a Föld hőmérsékletében, levegő, víz és napenergiák közepette. FÖLD

FIAI :

Az isteni természettörvényekkel összhangban élők. ISTEN

és

A természeti és isteni erők. SÁTÁN :

A betegségbe, összhangtalanságba és halálba vezető rombolás, tudatlanság, önzés alsóbbrendű gondolat és érzésáramai. Az isteni természettörvények megértésének pillanata. ÉLET :

és

POKOL :

Rombolás, tudatlanság, önzés, összhangtalanság, halál. PURGATÓRIUM :

Isteni és természettörvények elleni cselekedetek jóvátétele, (gyógyulás, kiegyensúlyozódás, tökéletesedés). PARADICSOM :

Isten Fiainak az isteni és természettörvényekkel összhangban lévő birodalma. Akik Isten sugallatára tanítják az embereket a társadalomnak az isteni és természettörvényekkel összhangban való átalakítására. VALLÁS, CSILLAGÁSZAT, STB .:

ORVOSTUDOMÁNY, TUDOMÁNYOK,

Az Isteni és természettörvények egységes és teljes tanítása (vágyálom!). GONDVISELÉS :

A természeti és isteni törvények (Isten és ÖRÖK

tökéletes

PRÓFÉTÁK :

ANGYALOK :

ÚJJÁSZÜLETÉS :

ember általi) megvalósítása.

Együttműködés Isten és Ember között.

- 41 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA BETEGSÉGEK :

büntetései áthágásáért.

A a

természet törvények

HALÁL :

A természeti és Isteni törvények sorozatos megsértésének végső következménye. A felsőbbrendű sugárzások örök, Isteni életóceánjával való kapcsolat, érintkezés keresése. IMA

(KÖNYÖRGÉS):

BŰN :

A természeti és kozmikus törvények elleni cselekedet. SZENT LÉLEK :

A felsőbbrendű gondolatáramok ISTEN örök LÉT óceánjából jövő magasabb ismeret. Isteni és Természettörvények. ISTENI

TÖRVÉNYEK :

MEGVÁLTÁS :

Az Örök Élet Törvényeinek megvalósítása, mely megvált a haláltól, pokoltól és a paradicsomba vezet. HIT :

Az isteni és természettörvények belső, lelki átélése.

MEGTÉRÉS :

A természeti ésisteni törvények szerinti életmód újbóli elfogadása. ÉLET :

A világegyetem összes (egyéni, földi és isteni) életformáinak dinamikus egysége, szolidaritása. GYÜLEKEZET

Az jelenlévők Isten felé

(EGYHÁZ):

összes együttesen irányított gondolatáramainak összműködése. AZ

ÍRÁSTUDÓK

ÉS

FARIZEUSOK

TUDOMÁNYA :

Az előbbi generációk mindig torzabb és torzabb hagyományain alapuló dogmatikus és megkövesedett ismeret. A magasabb gondolatáramok ISTEN örök LÉT óceánjából fakadó dinamikus, felsőbbrendű, tökéletes ismeret. Az

IGAZSÁG :

ÚR : A Szeretet, Bölcsesség, Akarat, rend, komolyság, türelem, irgalmasság ISTEN hét fő szellemének tulajdonságának, mindenkori egysége Az

- 42 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA ÉDEN-KERT :

Az emberiség pleistocén-kori kataklizma előtti őshazája (KözépÁzsia).

A

KERESZTELÉS VÍZZEL :

Új Életre való elhívás, az alázatosság, az engedelmesség, a szerénység, az ISTENI erők és törvények, (víz, levegő. nap) által. Előkészítés a tűzkeresztségre, a hitkeresztségre.

Homo Sapiens Sylvanus, a jelenlegi Homo Sapiens Faber természetes erdőlakó őse. A pleistocén-kori

áradások.

KERESZTELÉS SZENTLÉLEKKEL :

Új Életre való kiválasztás az isteni erők és törvények, Jézus-Krisztus-Isten-Atyánk HIT-TŰZZEL VALÓ KERESZTSÉGE a szeretet, bölcsesség, akarat, rend, komolyság, türelem, irgalmasság CSELEKVÉSE által.

A BŰNBEESÉS :

A természeti és isteni törvények vízözön utáni elhagyása (A húsevés és az öles kezdete). A FÉNY : A

Az igazság tanítása.

SÖTÉTSÉG :

A

hamis

tudomány. AZ

IGE :

Az

igazság

bizonyítéka. A FA :

Cselekedetek

és eredmények

ÁDÁM :

AZ ÖZÖNVÍZ :

GYÜMÖLCSÖK :

JÉZUS :

Az megnyilvánuló Isten.

Az ember és ismerete.

Emberben

 Az 1842.-ben kiadott (Haeckenast nyomda. Pesten) Károli-Biblia szerint a 10 parancsolat szövege a következő: A Tíz parancsolat kiadatik a Sínai hegyről. És az Isten szólá mindezeket az igéket, mondván: 2. Én vagyok a te Jehova Istened, ki Egyiptomnak földéből a szolgálatnak házából kihoztalak tégedet: 3. Ne legyenek néked én előttem idegen isteneid.

4. Ne csinálj magadnak faragott képet; és semmi hasonlatosságot azoknak formájára, melyek ott fenn az égben vágynak, se azoknak formájára, melyek a földön itt alant vágynak, se azoknak, melyek a vizekben a föld alatt vágynak. 5. Ne hajolj meg azok előtt, és ne tiszteljed azokat: mert én vagyok a te Jehova Istened erős bosszúálló, ki

- 43 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA megbüntetem atyáknak vétkeket a fiaikban, harmad és negyedíziglen, azokban a kik gyűlölnek engemet.

azokba való állatokat, és megnyugovék hetednapon: azért megáldá a Jehova a Szombatot, és megszentelé azt.

6. És irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, a kik engemet szeretnek, és megtartják az én parancsolataimat.

12. Tiszteld a te atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj a földön, melyet a te Jehova Istened ád néked.

7. A te Jehova Istenednek nevét hiába ne vegyed, mert nem hagyja a Jehova büntetés nélkül azt, a ki az Ő nevét hiába veszi.

13. Ne ölj.

8. Megemlékezzél a Szombatnapról, hogy azt megszenteljed.

16. Ne mondj a te felebarátod ellen hamis tanúságot.

9. Hat napokon munkálódjál, és minden dolgodat elvégezzed;

17. Ne kívánjad a házát: ne kívánjad a feleségét, se szolgáját, se ökrét, se szamarát, te felebarátodé.

10. Hetednapon a te Jehova Istenednek Szombatja vagyon: semmi dolgot ne tégy, se te, se fiaid, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, és semmi barmod, se te jövevényed mely a te kapud között vagyon. 11. Mert hat napon teremte a Jehova a mennyet és a földet, a tengert és minden

14. Ne paráználkodjál. 15. Ne orozz.

te felebarátodnak te felebarátodnak se szolgálóleányát, és semmit, mely a

Ezeket az Igéket mondotta el az Úr nektek, az egész gyülekezetnek a hegyen, a tűz. a felhő és a homály közül hangos szóval; mást nem mondott. Felírta azokat két kőtáblára. és odaadta nékem. Mózes 5. könyve 5.6

- 44 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

BÖLCSESSÉGEK ÉS TANÍTÁSOK: Rock Gyula szerint. A LÉLEK TÍZPARANCSA. 1. Rangosodás helyett nemesedéseden fáradozz.

A TEST TÍZPARANCSA. inkább

2. Gazdagodás helyett igénytelenedüléseden dolgozz.

Jézus tanításaiból kiviláglik, hogy az egészséges, illetve természetes életnek bizonyos alaptételei kell, hogy legyenek. Vannak is. Ezek a következők:

3. Okosság helyett inkább vidámságot szerezz.

1. Az ételnek elsősorban ne az ízét, hanem a tápértékét nézd.

4. Becsületesség lelkiismeretességre igyekezz.

2. Az ital nedveid tisztítását, ne romlását okozza!

helyett

3. A légzésed arányban álljon a felvett táplálék mennyiségével.

5. Tudás helyett hited növeld. 6. Illem helyett a jóságot gyakorold. 7. Tisztelet helyett a szeretetet munkáld.

4. A SZÉKELÉST ELŐBBREVALÓNAK TARTSD. MINT AZ ÉTKEZÉST!

8. Testi szépséged helyett lelki szépséged ápold.

5. A mozgás életadó, a tétlenkedés halált hozóvá lesz.

9. Érdekeid helyett az Igazságot szolgáld.

6. A pihenés a fáradtnak szükséges, a kipihentnek veszélyes

10. A világ helyett az Istent keresd.

7. A kiizzadás épp oly fontos, mint a kiszékelés. 8. A kiéhezés az egyedüli jele annak, hogy újra táplálkozhatsz. 9. A rágás természetes gyógyszer az elsavasodás ellen 10. A fürdés a bőr teljesítő és védő erejének az edzőszere. Legyen gondod testedre, lelkedre, de nem a test, hanem a lélek, a szellemi fejlődésed érdekében!És több gondod legyen a lelkedre, mint a testedre, mert nem a lélek van a testért, hanem a test van a lélekért. Rock Gyula szerint a modern aszkétika alapelveit kell a ma élő embernek betartani, hogy megbillent testi-lelki egyensúlyát, vagyis a ma élő ember önmagával szembeni elégedetlenségét, meghasonlását le lehessen küzdeni. Ezen elvek betartásával harmonikus, boldog életet élhet a ma embere a mai életviszonyok mellett is: "1. A TERMÉSZET úgy van berendezve, mind köröttünk, mind bennünk, hogyha vele összhangban élünk, akkor a természet az emberi test tökéletesítésének feladatát végzi, minden beavatkozás nélkül (gyógyszerek, kivonatok, kúrák stb). Ezért kell a TERMÉSZETES ÉLETMÓD, ezért, hogy a test a lehető legtökéletesebb legyen, mint műszer... Mert amilyen fejlettségű lesz a test, mint műszer, olyan finoman fogja fel a kozmikus jelzéseket, rezonál a ráhatásokra. A-természettel való összhang elengedhetetlen előfeltétele a felsőbbrendű lelkiéletnek, amelyet csakis a modern - 45 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA aszketizmussal érhetünk el. "MENS SANA IN CORPORE SANO", vagyis ép testben ép lélek latin bölcsessége eleve feltételezi az ép testet. 2. Az emberi test úgy van berendezve, hogy az, ha a természeti törvények szerint élünk vele, az emberi szellemet a legtökéletesebben érző és gondolkodóképességűvé fejleszti. Mert a test egyetlen célja a lélek állati mivoltának a szellem isteni mivoltára való átnemesítése. nem pedig a testi élet kiélése! Ha azonban természetellenesen élünk, akkor mind testünk, mind lelkünk nem fejlődni, hanem romlani fog. Ezáltal szellemi fejlődésünk megakad, hanyatlik, aminek a vége a bűn. Láthatjuk, hogy a magasabbrendű szellemi élet fejlesztésének csak egyetlen lehetséges módszere van: A test tökéletesítése, megtisztítása és tisztántartása. "Mert a test a lélek temploma, a lélek pedig Isten temploma." A felsőbbrendű, tiszta élet két módszerrel érhető el. Az egyik a természetes táplálkozás, A NYERSKOSZT, a másik a rendszeres és időnkénti böjtölés. Nyerskoszt és a böjt. Minden hetedik napi étkezési szünet, minden évszakváltásnál két-három napos tisztító böjt és a tavaszi napfordulónál (Húsvét) a nagyböjt, mely egy hétig tart. A böjtöket azonban nem szabad összevissza, tudatlanul végezni. Figyeljétek Jézus idevonatkozó tanítását (János Kozm. E. VI. VII. rész), és a TERMÉSZETES ÉLETMÓD sorozat 1. kötetében (sárga) a BREUSS-kúra teljes leírását. Esztelenség és önmagunk elleni bűn, ha a böjtöt és a böjttörést tudatlanul, felkészületlenül végezzük. A hibásan lefolytatott böjt bajok, súlyos betegségek forrásává válhat. Az un. éhségsztrájkok maradandó testi és lelki károsodásokat okoznak, az önmérgezés összes következményei el. A BÖJTÖLES LEGFONTOSABB SZABÁLYA: CSAK AKKOR ALKALMAZOM, HA EZÁLTAL NEM KÍNOZOM. HANEM NEMESÍTEM MAGAMAT !!! Isten nem poklokat akar ránk helyezni, hanem a mennyországba akar elvezetni! Isten nem bosszúálló, hanem szerető Atya. Isten maga a JÓSÁG. A büntetést, mely betegségek formájában jelentkeznek, nem Isten küldte ránk, mi magunk okoztuk magunknak az Isteni és a Természeti Törvények megsértése által. A böjt a természet rendjének gyorsított helyreállítása, mert minden elvesztegetett idő a földön kétszeres veszteség. Egyrészt, mert a hibát-hibára halmozva eltűnik, másrészt a helyes cselekedetek, a nemesedés lehetőségétől is megfoszt azáltal, hogy megrövidül életünk. Kifelé tehát teljes összhangban kell élnünk a természettel, de legalább azzal, ami mai korunkban még megmaradt belőle, hogy a test tökéletesedjen. Ennek feltétele a nyerskoszt, a légzés és a mozgás összhangja. Befelé pedig a testi összhang megteremtése után kiépíteni a testi, szellemi belső kapcsolatot, ami által boldogabb életfolyamatok váltódnak ki bennünk és körülöttünk. Az alsóbbrendű örömök, minél inkább kielégítjük azokat, egyre nagyobb átokká válnak. Ide tartozik az étkezés, a túlhajszolt testi élet (nemi élet), az iszákosság, a kábítás (alkohol, nikotin, koffein, és egyéb alkaloidák fogyasztása). Ezek azok az "örömök", melyek a testi-lelki egyensúly megbontása által a bűnt is megszülik, akár önmagunk, akár mások ellen. Mert az ilyenféle élvezetekbe elmerült ember nem tud "lemondani". Ez a fajta a leggyilkosabb "tápláléktól" a hústól való elszakadást is "lemondásnak" érzi és kárpótolni igyekszik magát más, nem kevésbé romboló "táplálékokkal (pl. a húst szójával, csokoládéval, sajttal stb.). Pál apostol leveleiben olvashatjuk, hogy a törvénytelenség bűn. Minden törvénysértés visszahat ránk, mindenki önmagát teszi azzá, ami. A testi halál, a haldoklás akkor kezdődik, amikor az első kis betegségtünetek jelentkeznek, vagyis a haldoklás nem - 46 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA egyéb, mint az évtizedeken keresztül tartó apró, kis romlások egyre növekvő folyamata, illetve eredménye, vagyis az öregedés. A betegség, a kárhozat, a lelki elkárhozás nem egyéb fogalom, mint az éveken, évtizedeken át tartó élvezetek gyümölcse. Te magad teszed magadat állattá: érzékivé, önzővé, hiúvá, sértődékennyé, ami nem más, mint lecsúszás az alsóbbrendű élet felé. Ha ma nem tudsz ezen a lejtőn megállni, később még nehezebb lesz. Ha ma nem kiáltasz Istenhez segítségért, mikor még közelebb van hozzád, később már hiába kiáltasz... Epiktétosz tanítja (Breviárium 51.): "Mennyi ideig halogatod még azt, hogy a legigazibb javakra méltónak tekintsd magad, és semmilyen tekintetben sem lépd át az ész útmutatásait?' "Nem gyerek vagy már, hanem felnőtt. Ha még most is gondatlan és könnyelmű vagy, és egyre-másra halogatod, újabb és újabb határnapokat tűzöl ki arra, hogy attól kezdve már törődni fogsz magaddal, akkor észre fogod venni, hogy sohasem haladsz előre, hanem életedben és halálodban mindig közönséges (káosz) ember maradsz." "Tartsd végre méltónak magadat arra, hogy úgy élj, mint érett ember, aki bölcsességre törekszik! Mindaz, ami a legfőbb jó, áthághatatlan törvény legyen számodra; ha VALAMI KÜZDELMES KERÜL ELEDBE, JUSSON ESZEDBE, HOGY ITT A KÜZDELEM IDEJE ÉS NEM LEHET AZT TÖBBÉ ELHALASZTANI. EGY NAP ALATT, EGYETLEN TETTEL ELVESZTED, VAGY MEGMENTED ELŐREHALADÁSODAT!". Létünk oka még ismeretlen, de van célja: az előrehaladás, a fejlődés. A fejlődés tesz boldoggá. Boldoggá kell tenni magunkat és másokat, mert nemcsak kívánjuk, hanem az ember természetéből is adódik ennek a szükséglete. A boldogság életadó, életerősítő, életfenntartó erőforrás, az öröm ösztönös szomja a léleknek. A BOLDOGSÁG AZONBAN PUSZTÁN TESTI MÓDSZEREKKEL, ALSÓBBRENDŰ ÉLETTEL NEM ÉRHETŐ EL. EZ NEM ÖRÖMÖT, HANEM CSÖMÖRT EREDMÉNYEZ. A krisztusi békesség, a lelki öröm, csak belülről jöhet, mert akkor nem zavarhatja azt meg sem az önzés, sem az irigység, sem a versengés, sem a nagyravágyás, sem bármi más bűnös gerjedelem. Krisztus békéjének első kelléke a MEGELÉGEDETTSÉG és az IGÉNYTELENSÉG. Akit a felsőbbrendű élet keresésében a fentiek már nem zavarnak, az rálépett arra a keskeny ösvényre, amely Krisztuson keresztül az Istenhez vezet. 

- 47 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA UTÓSZÓ 1. „íme ha ezek szerint élnétek” 2. „ha ezek szerint táplálkoznátok” 3. „ha ezek szerint cselekednétek” 4. „HA EZEK SZERINT tennétek léteznétek” 5. „mert megadatott nektek a hosszú élet” 6. „mert magadatott nektek az egészséges élet” 7. „mert magadatott nektek a betegség nélküli élet” 8. „mert megadatott néktek a boldog, örömteli, gond nélküli élet” 9. „mert megadatott néktek , hogy hozzám teljesen hasonlóak legyetek a ti bensőtökben, a ti külsőtökben 10. „a ti bensőtök legyen a ti külsőtök” 11. „ha a ti bensőtök összetöretik, a ti külsőtök igen szörnyűséges lészen” „Isten háztartása I. kötet” 12. „mert megadatott néktek, hogy olyanná legyetek, amilyenné akartok lenni” 13. „megadatott néktek, hogy FÖLD ANYÁTOK ölelő karjaiban, ÉGI ATYÁTOK SZERETŐ gondviselésében földi testetek által hordozott lelketek szívében elhelyezett szellemetek, kiérlelődhet azzá aki egykoron volt. JÉZUS-KRISZTUS-ISTEN-ATYÁTOK gyermeke - ISTEN IGAZ SZELLEMGYERMEKE” 14. „HA TI AZT ÚGY AKARJÁTOK… !!!?”

www.jezusatyank.hu

- 48 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

Tartalomjegyzék

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 1994

JÁNOS EVANGÉLIUMA .......................................................................................1 AZ EMBER FIÁNAK CSODÁLATOS.................................................................1 GYÓGYÍTÁSAIRÓL ÉS TANÍTÁSAIRÓL........................................................1 JÉZUS KRISZTUS ISTENATYÁNK....................................................................1 BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA .........................................................................1 AZ EGÉSZSÉGES LÉTEZÉSRŐL.......................................................................1 (APOKRIF ÍRÁS) 2

BEVEZETÉSKÉNT:............................................................................................................ 5 l. rész. „Miért Kell Szenvednünk, miért nem vagyunk egészségesek”........................................6 II. rész Egyek vagytok a Földdel, ő bennetek van s ti benne vagytok, …ennek okáért tartsátok be törvényeit............................................................................................................ 6 III. rész. Minden baj forrása a démonok fejedelme, sátán, - … attól fogva, hogy ellenáll az Emberiség a benne lakozó sátánnak, - Jézus atyánk segítségével, az anya a Földanya ismét befogadja fiát, és az Ő angyalai szolgálják................................................................7 IV. rész. Jézus Krisztus Atyánk! - törvényei jelenléte az élet, a lét minden szintjén.....................9 V. rész. ISTEN szelíd szava és HATALMA azért nem tud belétek szállni, mert mindenféle undokság ver tanyát testetekben lelketekben, - elmékben pedig gonosz gondolatok 10 VI. rész „És addig böjtöljetek, amíg a sátán és összes nyavalyái el nem hagyják testeteket, azután visszatérnek hozzátok FÖLDANYÁNK angyalai és addig szolgálnak nektek, amíg megmaradtok az ISTENI jóban és ISTENI igazságban.......................................10 VII. rész Mindennek meg kell újulnia a víz, a levegő és az igazság által.......................................11 VIII. rész. Mert senki sem érheti el Jézus Krisztus IsteniAtyánkat, az Égatyát másként, mint a FÖLDANYA által.................................................................................................. 13 IX. rész. Tiszteld atyádat és anyádat, tiszteld ÉGI ATYÁDAT és FÖLDANYÁDAT!...........14

- 49 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

X. rész Mert az Ember fia szelleme az ÉGATYÁTÓL, teste a FÖLDANYÁTÓL származik – a szeretet............................................................................................................................ 14 XI. rész ”…aki a szeretet útján jár, azt az Ég angyalai felismerik és szolgálni jönnek nektek.” ................................................................................................................................................. 17 XII. rész. … az öröm virágai................................................................................................................ 18 XIII. rész. … böjtöltek! – az Anyaföld angyalai átölelték testüket…”............................................19 XIV. rész „… azért jöttem, mert szükségetek van RÁM.” – tékozló fiú.......................................19 XV. rész. Az Atya mezeje a világ, mely Isten országává válik…....................................................22 XVI. rész „… alázatos szívvel jelenjetek meg Égi Atyátok színe előtt”.........................................22 XVII. rész. JÉZUS ATYÁNK angyalai beírják lelketekbe, testetekbe jócselekedeteiket, a sátán ördögei minden rossz cselekedeteiket...............................................................................23 XVIII. rész A Föld angyala csontjaitok gyógyítója...............................................................................24 XIX. rész. ’… Azért szenvedtek, mert a sátán és az ő betegségei kínoznak benneteket,…” De hívjátok böjttel és imádsággal testetek Urát és angyalait.”.......................................24 XX. rész „Azért gyötör oly rettenetesen a sátán, mert napok óta böjtölsz már és nem fizeted meg neki az adóját, az undokságokat…”..........................................................................25 XXI. rész „És úgy cselekedjetek, hogy a gyógyító angyalok őrizőitek maradjanak.”...................28 XXII. rész. Mert mindennek JÉZUS KRISZTUS ISTENATYÁNK adott életet és amit ISTEN adott, azt ember nem veheti vissza, - aki öl, önmagát öli meg.....................................28 XXIII. rész Mózes 10 parancsolatából miként lett tízszer tíz, majd tízszer 100 = 1000 ezer parancsolat............................................................................................................................. 30 XXIV. rész. „És mindaz, ami megöli az életet az élelmetekben megöli a testeteket is.”.................31 XXV. rész. „Engedjétek, hogy kenyereiteket az ISTEN angyalai készítsék el számotokra!”........32 - 50 -


JÁNOS BÉKE (ÉLET) EVANGÉLIUMA

XXVI. rész „…és ne szennyezzétek be testeteket mindenféle undokságokkal, mert gőzölgő mocsárrá válik a beleitekben.”............................................................................................34 XXVII. rész „Ne zavarjátok meg az angyalok munkáját a gyakori étkezéssel testetekben.”...........34 XXVIII. rész „… akkor egyetek, amikor az Úr Jézus asztala terítve vagyon…”................................35 XXIX. rész „És olyan lassan egyetek, mint amikor az Úrhoz imádkoztok.”....................................36 XXX. rész … ha nappal. Földanyátok tart karjaiban, éjjel Égi ATYÁTOK leheli rátok csókjait, az Embernek fiai ISTEN fiaivá válnak..............................................................................36 XXXI. rész … ezért ne legyetek paráznák, mert a sátán kiszárítja testetek…..................................37 XXXII. rész „És imádkozzatok minden nap a Mennyei ATYÁHOZ és Föld-Anyátokhoz és szolgáljátok alázatos szeretetben!”.....................................................................................39 XXXIII. rész ”Föld-Anyátok békéjét hoztam testeteknek, Mennyei Atyátok békéjét szellemeteknek”.................................................................................................................... 40 A BIBLIAI SZÖVEGEK MEGÉRTÉSÉNEK KULCSA..........................................40 BÖLCSESSÉGEK ÉS TANÍTÁSOK:............................................................................45 Tartalomjegyzék.................................................................................................................... 49

- 51 -

Apokrif janos élet evangeliuma  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you