Page 1

MY   PORTFOLIO

WARANYA KITICHAIRUNGROJ


PRE-FACE คํา นํา

    แฟ้ ม สะสมผลงาน (Portfolio) นี ้ เ ป็ น ของ นางสาว วรั ญ ญา   กิ ต ิ ช ั ย รุ ่ ง โรจน์ นั ก เรี ย นชั ้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 6   จั ด ทํา ขึ ้ น เพื ่ อ นํา เสนอข้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ ประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว   ความรู ้   ความสามารถทั ก ษะ   ตลอดจนพั ฒ นาการกิ จ กรรมต่ า งๆของข้ า พเจ้ า โดยแฟ้ ม สะสมนี ้ ป ระก อบไปด้ ว ยเอกสารประวั ต ิ ส ่ ว นตั ว   การศึ ก ษา   การบํา เพ็ ญ ประโยชน์ ส ่ ว นรวม   รางวั ล ที ่ ไ ด้ ร ั บ   และตั ว อย่ า งผลงาน   ซึ ่ ง เป็ น ความภาคภู ม ิ ใ จของข้ า พเจ้ า       ข้ า พเจ้ า หวั ง ว่ า แฟ้ ม สะสมผลงานนี ้   จะทํา ให้ ท ุ ก ท่ า นที ่ ไ ด้ ช มและได้ อ ่ า นเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสามารถโดยรวม ของข้ า พเจ้ า มากยิ ่ ง ขึ ้ น       ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ ท ี ่ ม ี ส ่ ว นร่ ว มในการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ให้ ค ํา แนะนํา                               ในการรวบรวมเอกสาร   ข้ อ มู ล ที ่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ ่ ง   เพื ่ อ จั ก ทํา แฟ้ ม สะสมผลงานในครั ้ ง นี ้   หากผิ ด พลาดประการใด     ข้ า พเจ้ า ขออภั ย มา ณ ที ่ น ี ้ ด ้ ว ย ด้ ว ยความเคารพอย่ า งสู ง  

                                              นางสาววรั ญ ญา   กิ ต ิ ช ั ย รุ ่ ง โรจน์  


สารบัญ

1. PROFILE

ประวัติส่วนตัว

2. EDUCATION

3. ACTIVITY

4. REWARD

ประวัติการศึกษา

กิจกรรม

รางวัล


MY  PROFILE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE LAMPLIGHT ACADEMY OF LEARNING

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาชั้น อ.2 -ม.

ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางสาว วรัญญา    กิติชัยรุ่งโรจน อายุ  18  ปี   ชื่อเล่น  เบลล์

3จากโรงเรียนสารสาสนพัฒนา และได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนส ตรีศรีสุริโยทัย ในชั้นมัธยมศึกษา 4-6

แผนการเรียน   คณิต-อังกฤษ หรือศิลป์คํานวน

ด้านการเรียน มหาลัยที่ใฝ่ฝัน คือ มหาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

PAGE ONE

วันเกิด 24  ตุลาคม  พ.ศ.  2542


Activity Reward กิจกรรมและผลงาน

PAGE ONE


กิจกรรมและผลงาน

ได้เข้าร่วมกิจกรรม For  attending  the  English  Day  workshop  "NEXT  STATION  international  English"    ที่มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 17 เพื่อทดสอบและฝึกทักษะภาษาอังกฤษโดยผ่านทางด้ านการทดสอบและกิจกรรมภาษาอังกฤษ


featuring

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมและผลงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ได้เข้าร่วมโครงการมูลนิธิครอบครัวพอเพียง โดยเป็นแกนนําทางด้านสิ่งแวดล้อม


กิจกรรมและผลงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ได้เข้าร่วมอบรมกับธนาคารออมสินและ ได้เข้าร่วมเป็นธนาคารโรงเรียนใน ฝ่ายพนักงานลงรายการ


featuring

ภาพกิจกรรมและผลงาน


กิจกรรมและผลงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ได้รับประกาศณียบัตรเป็น "เด็กดีศรีสุริโยทัย" ด้านประพฤติดี  ( คะแนนความประพฤติเกิน 180  คะแนน ) ประจําปีการศึกษา   2560


กิจกรรมและผลงาน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ได้รับประกาศณียบัตรเป็น "เด็กดีศรีสุริโยทัย" ด้านบําเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม   ประจําปีการศึกษา   2559


กิจกรรมและผลงาน

กิจกรรมการอบรม " ค่ายธรรมะธิดา " ระหว่างวันที่ 1-2 พฤษภาคม  พศ. 2559  ณ  สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดนนทบุรี แห่งที่  2   วักสามง่าม  ต.ลําโพ  อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี


featuring

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมและผลงาน

ประกาศณียบัตรแสดงสอบไล่ธรรมะศึกษาชั้นตรี

ประกาศณียบัตรแสดงสอบไล่ธรรมะศึกษาชั้นโท

Portfoilo31796  
Portfoilo31796  
Advertisement