__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Brewise Kas ir BREWISE projekts? (2.lpp) Augļi brokastīs? (3.lpp)

Nolasi QR kodu un seko līdzi projekta aktivitātēm mājaslapā

Kas labs padarīts Polijā (4.lpp) Ko apskatījām Polijā (5.lpp) Pagaršosim humusu (6.lpp) Skolēni kā skolotāji (7.lpp) Skolēni stāsta par redzēto Horvātijā (9.lpp) Izaicini sevi (10.lpp) 1.žurnāls, 2019


Veselīgākas brokastis, gudrāki prāti (Healthier Breakfast, Wiser Minds) Erasmus+ project Healthier Breakfast, Wiser Minds (shortened version - BREWISE will be being organized for 2 years (2018- 2020). This is a project done by students from 5 different countries: Poland, Croatia, Portugal, Latvia and Spain. The schools that participate in the project are: Celestí Bellera (Spain) -Manuel Cavgaleiro (Portugal) -Kozala (Croatia) Szkoa Podstawowa nr 3 (Poland) Pelēču pamatskola (Latvia). The project consists of knowing how a healthy breakfast can affect our academic results. First of all, students join the project and then teachers select the ones that will make part of it. Once a week every student from the different schools discuss about what they’re going to do in this project and organize activities to promote the benefits of a healthy breakfast. The students organize workshops, make healthy breakfast and organizes healthy workshops abroad. The most diligent students “earns” the opportunity to go to a study visit to one of the partner schools, where they’re staying in other student’s house. If you are brave enough, join the project, open your mind and challenge yourself!

Erasmus+ projekts “Veselīgākas brokastis, gudrāki prāti” (saīsinājumā BREWISE) tiks īstenots 2 gauds (20182020). Projektā piedalās skolēni no 5 dažādāmas valstīm: Polijas, Horvātijas, Portugāles, Latvijas un Spānijas. Skolas, kas piedalās projektā ir: -Celestí Bellera (Katalonija) -Manuel Cavgaleiro (Portugāle) -Kozala (Horvātija) -Szkoŀa Podstawowa nr 3 (Supsku) -Pelecu pamatskola (Latvija). Projekta mērķis ir bērniem parādīt, kā veselīgas brokastis var ietekmēt mūsu akadēmiskos rezultātus. Sākumā skolēni pievienojas projektam, tad skolotāji izvēlas tos skolēnus, kas piedalīsies projekta darbnīcās. Reizi nedēļā skolēni tiekas ar skolotāju, lai pārrunātu un saplānotu veicamos darbus. Skolēni vada dažādas darbnīcas, gatavo veselīgas brokastis un organizē veselību veicinošus pasākumus dažādās valstīs. Tie skolēni, kas visčaklāk darbojušies ,nopelna braucienu uz kādu no projekta dalībvalstīm, kur skolēns dzīvo viesģimenē. Ja esi pietiekami drosmīgs, pievienojies projektam un esi atvērts jaunam izaicinājumam!

!

2


1.veselīgās brokastis (1st Healthy Breakfast) First healthy breakfast The 12th of December of the last year, some people from Croatia, Latvia, Poland, Portugal and Spain celebrated the first healthy breakfast of the Brewise project Dressed Fruits. Our mission in that meal, was to approach fruit to that people that doesn’t eat it frequently, so we dressed fruit to make it more attractive to students. Also, we had to think a beneficial meal for our body, and we had to think about fruit properties. Th Spanish team searched some recipes, and debated which one would be okay, finally, they decided to make banana pancakes and fruit sticks. Banana pancakes: Potasium is very good for our body and it couldn’t be out of the menu, so we included it dressed as a pancake, for it we did this: First, we smashed the bananas until it converted into a mass, then we mixed it with some flour and eggs, finally, we fried them. Fruit sticks: To give us plenty of vitamins and fibre, we thought about making some sticks with all the fruit properties, and different flavours, so for it, we used: Strawberries Raspberries Kiwis Apples Bananas Tangerines Blueberries The experience: To start, all teams and students worked all together, they need about 2 hours to finish the project. The students felt happy, they enjoyed the coexist, they got surprised because of the taste and how it looked like.

3

Pagājušā gada 12. decembrī, daži cilvēki no Horvātijas, Latvijas, Polijas, Portugāles un Spānijas gatavoja pirmās veselīgās brokastis “Noslēptie augļi”. Mūsu misija šajā ēdienreizē bija padarīt augļus pievilcīgākus studentiem. Tāpat mums bija jādomā par garšīgu maltīti un augļu vertigo īpašību saglabāšanu. Spāņu komanda bija atbildīga par recepšu izdomāšanu. Visbeidzot, tika nolemts pagatavot banānu pankūkas un augļus uz iesmiņiem. Banānu pankūkas: kālijs ir ļoti labs mūsu ķermenim, un to nevar izslēgt no ēdienkartes, tāpēc mēs to iekļāvām pankūkās. Pirmkārt, mēs samīcijām banānus viendabīgā masā, tad mēs sajaucām tos ar miltiem un olām, visbeidzot, mēs tos izcepām. Augļu nūjas: Lai iegūtu daudz vitamīnus un šķiedrvielas, mēs domājām par dažām galvenajām visu augļu īpašībām un atšķirīgajām garšām, tāpēc mēs izmantojām zemenes, avenes, kivi, ābolus, banānus, mandarīnus un mellenes. Projektā iesaistītie skolēni, draudzīgi kopā darbojoties 2 stundu garumā, pagatavoja vizuāli pievilcīgas un garšīgas brokastis, ar ko pacienāt parējos projekta dalībniekus un skolas vadību.


Darbnīcas Polijā (Workshops in Poland) All of the workshops in Poland were fun and very creative. The students worked really hard on them and enjoyed participating. The Portuguese team showed the students how to make healthy sandwiches from mozzarella cheese, cherry tomatoes, prosciutto and bread with seeds which were really tasty. They also prepared a yogurt with chia seeds. The Croatian team educated the students about food and the human body. They presented the food that is good for specific organs in your body, they also showed a memory game to play at our school, too. In the end they played Kahoot quiz to show how much they remember about the presentation. Croatian team's second workshop was about the traditional Croatian breakfast. After the short presentation they had the students draw the traditional breakfast of their country and present it while they prepared the Croatian traditional breakfast which consists of corn grits, prosciutto and coffee made from chicory. The Spanish team taught the students about sugar in drinks and the recommended daily sugar intake through a fun guessing game and showed them how to make healthy fruit juice. Their second workshop was on how to prepare a Gazpacho-a traditional Catalan tomato juice. They explained how many nutrients tomato and pepper contain. The Latvian team exercised the students by teaching them a dance that will help them be healthier. They first prepared them by warming up their arms and their legs. The girls taught the students the steps of the dance and after rehearsing the dance the students preformed it. The Latvian boys made a healthy snack for the students. It was made out of different berries, honey and caramelised oat flakes.

Visas darbnīcas Polijā bija jautras un ļoti radošas. Skolēni ļoti strādāja ar viņiem un izbaudīja piedalīšanos. Portugāles komanda parādīja studentiem, kā gatavot veselīgas sviestmaizes no mocarellas siera, ķiršu tomātiem, prosciutto un maizes ar sēklām, kas bija ļoti garšīgas. Viņi arī sagatavoja jogurtu ar chia sēklām. Horvātijas komanda izglītoja skolēnus par pārtiku un cilvēka ķermeni, iepazīstinot ar pārtiku, kas ir piemērota veselīguma saglabāšanai konkrētiem orgāniem jūsu organismā. Horvātijas skola bija noorganizējusi arī atmiņas spēli, ko skolēni draudzīgi izspēlēja un paņēma līdzi uz mājām. Darbnīcu beigās tika spēlēta Kahoot spēle, lai pārbaudītu, cik daudz viņi atceras par prezentāciju. Horvātijas komandas otrā darbnīca bija par tradicionālajām Horvātijas brokastīm. Pēc īsās prezentācijas studentiem bija jāsagatavo savas valsts tradicionālās brokastis un jāparāda tās, gatavojot Horvātijas tradicionālās brokastis, kas sastāv no kukurūzas graudiem, prosciutto un cigoriņu kafijas. Spānijas komanda mācīja studentiem par cukuru dzērienos un ieteicamo dienas cukura patēriņu, izmantojot jautru minēšanas spēli, un parādīja viņiem, kā padarīt veselīgu augļu sulu. Viņu otrais seminārs bija par to, kā sagatavot tradicionālo spāņu tomātu sulu Gazpacho. Viņi paskaidroja, cik daudz barības vielu ir tomātos un piparos. Latvijas komanda nodarbināja skolēnus, mācot viņiem deju, kas palīdzēs viņiem būt veselīgākiem. Viņi vispirms skolēnus sagatavoja, iesildot rokas un kājas Pēc tam meitenes mācīja skolēniem dejas soļus un pēc dejas iemācīšanas studenti to kopā nodejoja. Latvijas zēni skolēniem mācīja veselīga našķa pagatavošanu. Tas tika izgatavots no dažādām ogām, medus un karamelizētām auzu pārslām.

4


Kultūra Polijā (Culture in Poland) Students from Latvia, Portugal, Catalonia and Croatia went to Poland with Erasmus+. What is ERASMUS+? It is a European project where students talk about healthy breakfast. They meet in foreign countries. First was Poland- 10th-15th of March 2019- where children meet in small Polish city Słupsk. The group participating in „Erasmus +“ project visited Słupsk where they saw a painting with Polish people in their houses, bar where was made first pizza in Poland and a big word Słupsk in the center of this town. Let us take a look at town hall in Słupsk. It was built at 1899. The group from „Erasmus +“ visited this place at 14th of March 2019 where they saw paintings and a Bear of Luck. After that they wisited the top of the town hall where they saw a beautiful view of Słupsk. At 13th of March 2019 the group visited Gdansk- big city near the Baltic Sea. First kids went to Gdynia where they made experiments and they had a lot of fun. Then they visited Gdansk where they went to a Nautical Museum. After that they had free time. They were in Ustka on Thursday at 14th of March. It is a town near Baltic Sea too. Students went to the beach. The cold was really cold, but we enjoyed the gorgeous view.

5

Skolēni no Latvijas, Portugāles, Katalonijas un Horvātijas devās uz Poliju ar Erasmus +. Pirmais skolēnu brauciens bija uz Poliju - 2019. gada 10.-15. martā, kur bērni tikās nelielā Polijas pilsētā Słupskā. „Erasmus +” projektā iesaistītā grupa apmeklēja Słupsk, kur redzēja gleznu ar poļu tautu viņu mājas, bāru, kur tika uzcelta pirmā pica Polijā un lielu vārds Słupsk pilsētas centrā. Apskatījām arī Slupskas rātsnamu. Tas tika uzcelts 1899. gadā. „Erasmus +” grupa apmeklēja šo vietu 2019. gada 14. martā, kur redzēja gleznas un Luck Bear. Pēc tam skolēni gāja pa rātsnama virsotni, kur redzēja Slupskas pilsētu no putna lidojuma. 2019. gada 13. martā grupa apmeklēja Gdaņskas lielo pilsētu pie Baltijas jūras. Vispirms bērni devās uz Gdiņu, kur viņi veica eksperimentus, un viņiem bija daudz jautrības. Tad viņi apmeklēja Gdaņsku, kur viņi devās uz kuģniecības muzeju. Pēc tam viņiem bija brīvs laiks. Skolēni ceturtdien 14. martā bija Ustkā. Tā ir pilsēta pie Baltijas jūras. Studenti devās uz pludmali. Peldēties gan nesanāca, jo ūdens bija ļoti auksts, taču skats uz jūru bija ļoti skaists.


2nd Healthy breakfast (Otrās veselīgās brokastis) The topic of our 2nd breakfast was "Run out of sugar" so we decided to prepared some healthy snacks. On the 29 of April the Croatian, Portuguese, Polish, Latvian and Spanish students prepared some sugar-free snacks as part of the BREWISE project. In Portugal we got together at the school cafeteria and divided the tasks to groups of students, some were responsible for taking photos and videos to BREWISE Instagram while others chopped the vegetables for the houmus and prepared the tahini treats. When we finished we went to different classrooms so the students of our school could taste our healthy breakfast. At the beginning we went to the classes and distributed it to our pupils. Then we walked from class to class. We visited headmaster’s office, too. Everyone was satisfied with our snacks! In Croatia they prepare tahini treats at home, but houmus and vegetables in the school, the other schools did the same thing. In Latvia the students were divided in boys and girls, while the boys made the houmus the girls chopped the vegetables but they were all together when they were doing the tahini treats. Spain we did this in groups the first 3 hours of the morning and in the playground we had distributed for the boys and girls of 3rt and 4th of ESO. Why "run out of sugar"? More and more children and teens are consuming huge amounts of sugar everyday ruining their health and their bodies. In this activity we tried to show that you don’t need to use huge amounts of sugar to do a delicious healthy breakfast!

Mūsu 2.veselīgo brokastu tēma ir "Skrien projam no cukura", tāpēc mēs nolēmām pagatavot dažas veselīgas uzkodas. 29. aprīlī Latvijas, Polijas, Horvatijas, Portugāles un Spānijas skolēni projekta ‘’BREWISE’’ ietvaros pagatavoja uzkodas bez cukura. Portugālē skolēni sanāca skolas kafejnīcā un sadalījas grupās un arī sadalīja uzdevumus. Daži bija atbildīgi par foto un video uzņemšanu BREWISE Instagramam, kamēr citi sasmalcināja dārzenus humusam citi sagatavoja sezama pastas gardumus – sablenderēja žāvētus augļus ar sezama pastu un kļavu lapu sīrupu, pēc tam veidoja bumbiņas un apviļāja kokosriekstu skaidiņās. Kad bija pabeigts, skolēni devās uz dažādām klasēm lai skolas skolēni varētu nobaudīt mūsu veselīgās brokastis. Viņi staigāja pa klasēm un cienāja savus skolasbiedrus. Tad viņi gāja no klases uz klasi. Viņi apmeklēja ari direktora kabinetu. Ikvienam patika uzkodas. Horvātijā skolēni tahini saldumus gatavoja mājās, bet humusu ar dārzeniem skolā.Visu pārējo viņi darīja tapat kā Portugalē. Latvijā skolēni sadalījās divas grupās viena bija zēnu grupa, otra bija meiteņu grupa. Zēni gatavoja humusu, bet meitenes grieza dārzeņus. Visi skolēni kopā pagatavojas sezama pastas bumbiņas. Un Spānijā skolēni to gatavoja pirmajās 3 stundās no rīta un rotaļu laukumā. Viņi deva nogaršot zēniem un meitenēm no 3. un 4.klases. Kāpēc ‘’Skrien projām no cukura’’? Arvien vairāk bērnu un pusaudžu ikdienu uzņem lielu daudzumu cukura kas bojā viņu veselību un ķermeņus. Šajā darba centāmies parādīt ka nav vajadzīgs milzīgs daudzums cukura, lai pagatavotu garšīgas un veselīgas brokastis. 6


Workshops in Latvia Pasākums angļu valodā Pelēču pamatskolā In February our school kindly invited 5 teams from 5 regional schools to work together during the workshop called "Healthy Mind in a Healthy Body". The students were the main actors to organize different kind of activities including those of intellectual input, physical activities, creative workshops and a gourmand kind activity at the very end. All the teams had a homework to do - it was a healthy snack to be made and the presentation about how to make it. The students admitted the tasty part was the best one. For our students this was a marvelous chance to practice English, because all the activities were organized in English. This practice helped the students to feel more confident during the visit to Poland. All the participants and the students were excited and ready to participate in the workshops of this kind.

7

Pelēču pamatskolā 27.februārī tika organizēta darbnīcu pēcpusdiena “Healthy Mind in a Healthy Body”. Uz pasākumu tika aicinātas 5 kaimiņu skolu komandas, kuras varēja pārbaudīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas dažāda rakstura darbnīcās. Komandas bija ieradušās ne tikai no Preiļu novada, kā piemēram, Salas pamatskola, Preiļu 1.pamatskola, Preiļu 2.vidusskola, kā arī JĒPVĢ 8.klase, bet arī Daugavpils novada Špoģu vidusskola. Darbnīcas angļu valodā vadīja mūsu skolas skolēni, kas piedalās Erasmus+ projektā. Darbnīcas sākās ar katras skolas komandas veidotu plakātu par tēmu ”Health is Above Wealth” (“Veselība ir dārgāka par naudu”). Skolēni izteicās veselīgu dzīvesveidu, iepazīstināja ar sevi, ar savu skolu, kā arī izvēlējās savai komandai nosaukumu. Intelektuālajās darbnīcas skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas angļu valodā, atjautību, redzesloka plašumu un ticību savām spējām. Pēc tam skolēniem bija praktisks uzdevums komandas saliedēšanai – torņa būvēšana, izmantojot tikai papīru, līmi, bambusa kociņus un skoču. Torņa galā bija jānovieto ābols un ar torni jāuzņem grupas selfijs. Pēdējā aktivitāte bija dažāda veida sportiskās aktivitātes., lai pārbaudītu ātrumu, veiklību, izmanību un spēju riskēt. Darbnīcas noslēdzām ar garšīgāko pasākuma daļu. Katrai komandai skolā jau iepriekš bija jāpagatavo kāds veselīgs našķis, kurš bija jāprezentē un ar kuru bija jāpacienā citus pasākuma dalībniekus. Pēc pacienāšanās skolēniem bija iespēja arī nobalsot par vistīkamāko našķi. Tika piedāvāta siera kūka, auzu pārslu našķis, svaigo dārzeņu plate ar ķiploku mērci, biezpiena plācenīši, biezpiena plātsmaize, kā arī ogu smūtijs ar augļiem. Vislielāko balsu skaitu ieguva našķis ar atmiņām par vasaru.


Workshops in Latvia Darbnīcas pirmsskolā After the study visit to Croatia a workshop was for pre-schoolers in Pelēči Primary School (in Latvia) was organised. The 9th graders had prepared several activities to do to enhance the knowledge about human body.

Pēc skolēnu brauciena uz Horvātiju 9.klases skolēni Ilva, Dagnija un Jānis novadīja darbnīcas Pelēču pamatskolas pirmsskolas grupiņai. Skolēni bija sagatavojuši dažādus uzdevumus, saistībā ar cilvēka ķermeni.

The human organs were introduced to the kids. They had to participate in a discussion about the functions of the human organs.

Sākumā devītklasnieki pārbaudīja mazo draugu zināšanas par cilvēka orgāniem, to atrašanās vietu mūsu organismā.

Afterwards the little kids had to guess the fruits and vegetables to be eaten to keep the organs healthy. They did it quite well as the 9th graders admitted.

Mazajiem atklājām, kas ir jāēd, lai saglabātu orgānus veselus. Kā pārbaudes uzdevums pēc šim aktivitātēm bija atmiņas spēle, kurā mazajiem draugiem bija iespēja gan trenēt savu uzmanību, gan pārbaudīt mācīto par orgāniem un tiem atbilstošajiem augļiem un dārzeņiem.

The last activity was the memo game, what brought a lot of fun. It was the very last teaching lesson for our 9th graders, because after passing the exams, they are leaving the school.

Kā balva par aktīvu dalību darbnīcā, skolēni tika pacienāti ar garšīgiem našķiem.

We hope that thanks to the workshop our 9th graders will stay in memory of our little pre-schoolers.

Ceram, ka, pateicoties darbnīcām 9.klases skolēni mazo draugu atmiņā paliks ilgāk. Vairāk attēlu varat redzēt šajā saitē: https://erasmuslatvia.weebly.com/blogbrewise/workshops-as-a-homework-ii vai arī nolasot QR kodu.

8


Meeting in Croatia (Tikšanās Horvātijā) Croatian meeting The 12th of May of 2019 our Brewise project celebrated its 2nd meeting. All of the participants moved to Rijeka (Croatia) to the Kozala Primary School. Portugal, Latvia, Spain and Poland arrived being received by who’d be their guests for one week. On Monday and Thursday, the students went to Stara Susica, a house in a mountain, where we started to work in the magazine project. We had time to know each other and become a united group. On Wednesday, we went on a sightseeing tour in Rijeka, and later we went to different telecomunication enterprises, ones to Novi List newspaper and others to Radio Rijeka, to see how they worked. On Thursday morning we went to see the mayor’s house and then we went with boat to island Cres and after that to Moscanicka Draga. We had 2 hours free time and lunch on the boat. When we came to Opatia our parents picked us up and then we went home. On Friday we designed the magazine of the BREWISE project. After that Portuguese team went home. Then we was on Trsat castle and Rijeka peer. On Saturday Latvian, Spanish and Polish team leaving Rijeka and went to home.

No 13.līdz 17.maijam 6 skolēniem (Ilvai, Dagnijai, Valentīnai, Jānim, Markusam un Amandai), kā arī 2 skolotājiem (Jolantai Macenko un Marijai Zīmelei) tika dota iespēja pārbaudīt savas prasmes un spējas mācību brauciena laikā uz Horvātiju, kur tika noslēgts pirmais projekta gads, izanalizējot paveikto, kā arī sastādot plānus un izvirzot jaunus mērķus nākamajiem braucieniem uz Portugāli, Spāniju un Latviju. Uzņemošā skola ar nosaukumu Kozala Škola Rijekas pilsētā bija pārdomāti noorganizējusi dažāda rakstura aktivitātes 5 dienu garumā, ļaujot 5 projekta dalībvalstu bērniem (kopumā 45 skolēniem) kļūt par žurnālistiem un izveidot pirmo žurnālu par projektā pieredzēto.. Mācību brauciena dalībniekiem tika dota iespēja apmeklēt gan vietējo redakciju, gan trešo slavenāko radio staciju Horvātijā. Tikām iepazīstināti ar avīzes veidošanas procesu sākot no žurnālista intervijas līdz avīzes nonākšanai mūsu pastkastītē. Savukārt radio stacijā uzzinājām, kā tiek sagatavoti ziņu izlaidumi, pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas atskaņojamās ētera dziesmas, kā arī guvām vispārīgu priekštatu par radio darbinieku ikdienu. Pēc labi padarīta darba, skolēniem bija iespēja iepazīt kultūrvēsturiskas vietas un objektus gan Rijekā, gan ārpus tās. Uzņemošā skola bija parūpējusies arī par pilsētas mērijas apciemojumu, pēc kura devāmies jaukā izbraucienā ar kuģi pa pārsteidzoši skaistām vietām uz salu Kvarner līča reģionā, Riviera Opatija pilsētas iepazīšanu, kā arī skaistāko piļu apskati. Ļoti viesmīlīgas un draudzīgas bija arī uzņemošās ģimenes.

9


Crosswords Krustvārdu mīkla

Horizontal 1- Something that is good for your health 2- The first meal that you eat in the morning 10- The name of the project Vertical 3- It's made with flour, eggs and milk and it is fried in a pan 4- It's a group of foods in which apples, oranges and bananas belong to 5- It is the group of foods in which carrots, potatoes belong to 6- It is a paste made with garlic, olive oil, tahine and grain 7- The third word in the Brewise Erasmus slogan 8- Going to another country with the project 9- Gathering of groups to do an activity Words to be used (izmantojamie vārdi): Humus, Mobility,Pancakes,Workshop,Vegetables, Healthy, Fruits, Wiser, Breakfast, Brewise


1. Cross out the wrong food (IzsvÄŤtro nepareizo Ä“dienu) 1. A) apple B) pear C) hamburger 2. A) raspberries B) strawberries C) peach 3. A) lemon B) banana C) orange 4. A) carrot B) potato C) apple 5. A) grapes B) banana C) orange 6. A) tomato B) kiwi C) cherry 7. A) lettuce B) plum C) spinach 8. A) asparagus B) onion C) garlic 9. A) eggplant B) walnut C) almond 10. A) apricot B) watermelon C)limes

2. Choose the correct answer (Izvēlies pareizo atbildi) 1. The first vegetable that was grown in space a) Apple b) orange c) space 2. The smelliest fruit in the world a) durian b) strawberry c) onion 3. What kind of fruit is the only one with seeds on the outside? a) Potato b) pumpkin c) strawberry 4. The city of Chicago is named after this vegetable. a) Garlic b) onion c) ginger

11


Crosswords (Krustvārdu mīkla) S F A D J Ā B O L S A F B S A

D G S R K S F S A S Z H H C U

T U E S E D S Z R C C B F F I

R R F A R T E V E V F V B R P

G T R Z A G T E D G R M R E K

C S J G S E D S F F T N O D J

Z P I H M F G E S R U J K U L

E O S I U U I L S T I O A J T

U R Z T S I U Ī G U O K S H U

I T G H U J B B U I P L T I T

P S U J G T H F H A F T I H I

M T G D R F V C E A S K S P R

V E S E L Ī B A D U I O B G F

D E R U O G H L D C V H F T H

Vārdi, kas jāatrod: Sports;

Veselība;

Erasmus;

Brokastis;

Augļi;

Ābols;

Vingrošana.

12

R A U G Ļ I A S R E F T U H J

U J H K L V C F G T U R S A C

Profile for bellera2

1st Brewise magazine (Latvian version)  

1st magazine for the Erasmus+ project "Healthier breakfasts, wiser minds". Latvian version.

1st Brewise magazine (Latvian version)  

1st magazine for the Erasmus+ project "Healthier breakfasts, wiser minds". Latvian version.

Profile for bellera2
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded